»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 4 (44) Lapkričio 10, 2004

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott Medisense atstovas UAB Abovita, Aventis Intercontinental, Berlin Chemie Menarini Baltic, Briva, Convatec, Interlux, Limeta, Roche Diagnostics atstovybė UAB "Eksmos MTC", Novo Nordisk, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG., Vitabalans OY atstovybė.


Mieli skaitytojai, maloniai kviečiame apsilankyti atnaujintame diabeto forume.


Brangūs skaitytojai,

      Te­kant sau­lei, bun­da nau­ja die­na ir mes šven­tai ti­ki­me, kad ji bus il­ga, spė­si­me daug nu­veik­ti. Bet ji pra­le­kia aki­mirks­niu, kaip ir vi­sos ki­tos. Žiū­rėk, jau ir me­tai bai­gia­si, tar­si nė ne­pra­si­dė­ję. Tik pa­tir­tų rū­pes­čių ga­ly­bė ir lai­mės ži­bu­rė­liai su­ka mus pri­si­mi­ni­mų ka­ru­se­lė­je. Dir­bom daug ir kan­triai, at­ro­do, pa­sau­lis tu­rė­jo švie­sė­ti ir leng­vai nešti mus di­džiuo­ju Vi­sa­tos ke­liu vi­sų sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo link. Ša­lia gė­rio, iš­sau­go­to ir nau­jai su­kur­to, rū­pes­čių pa­dvi­gu­bė­jo. Epi­de­mi­ja dar la­biau plin­ta. Tai - nu­tu­ki­mas ir vai­kų II ti­po dia­be­tas. Nors, įsto­jus į Eu­ro­pos Są­jun­gą, at­si­ra­do ge­res­nių ga­li­my­bių, nau­jų part­ne­rių, ta­čiau svei­ka­tos ne­gan­dos li­ko tos pa­čios. Mes privalo­me ži­no­ti tik­ruo­sius ser­gan­čių­jų ir at­ski­rų jų gru­pių po­rei­kius, in­for­muo­ti ir ra­gin­ti Vy­riau­sy­bę spręs­ti svei­ka­tos pro­ble­mas. Yra tik ke­le­tas li­gų, ku­rio­mis do­mi­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Dia­be­tas yra vie­na iš jų. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­nas kar­tu su Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­ja kviečia Eu­ro­pos Par­la­men­tą pri­im­ti spren­di­mus, kaip stab­dy­ti li­gos pli­ti­mą. Šių or­ga­ni­za­ci­jų dar­be da­ly­vau­ja ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos at­sto­vai.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja gau­na la­bai daug laiš­kų iš sto­vyk­lo­se atos­to­ga­vu­sių vai­kų, jau­nuo­lių ir su­au­gu­sių­jų. Jie ra­šo apie įgy­tas ži­nias, pa­ge­rė­ju­sią svei­ka­tą, dė­ko­ja už su­teik­tą poilsio ga­li­my­bę ir gei­dau­ja, kad sto­vyk­los truk­tų il­giau ir vyk­tų daž­niau. Už gra­žius laiš­kus ačiū Sta­nis­la­vai Ur­bo­nie­nei iš Ši­lu­tės, Onai Mo­nie­nei iš Klai­pė­dos, Da­liai Daug­no­rie­nei iš Tel­šių, Ly­dai Šve­da­raus­kie­nei iš Pa­sva­lio, Ire­nai Si­riū­nie­nei iš Pa­kruo­jo, Onai Šim­ku­vie­nei iš Tau­ra­gės, Onai Ge­čie­nei iš Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ka­ti­jui Lo­gi­no­vui iš Anykš­čių ir vi­siems ki­tiems, ku­rie „Dia­be­to“ re­dak­ci­jai at­siun­čia įdo­mių ži­nu­čių iš sa­vo krašto.
      LDA na­rys Vid­man­tas Pi­li­bai­tis vėl gar­si­na ša­lį spor­to lai­mė­ji­mais. Lat­vi­jo­je, Tal­su mies­te, Upy­tė­je (Pa­ne­vė­žio r.) ve­te­ra­nų svars­čių kil­no­ji­mo čem­pio­na­te už­ėmė I vie­tą. Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties spor­to šven­tė­je Ku­piš­ky­je, Vid­man­tas Pi­li­bai­tis iš­ko­vo­jo II vie­tą. Li­ga ne­truk­do jam lai­mė­ti. Svei­ki­na­me!
      Mū­sų gre­to­se yra daug pui­kių žmo­nių, ku­riems sa­vo gy­ve­ni­mą skir­ti ken­čian­tiems žmo­nėms yra gra­žus ir kil­nus tiks­las. Dė­ko­ju vi­siems Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vams, jų tal­ki­nin­kams, gy­dy­to­jams, slau­gy­to­jams ir rė­mė­jams. Jūs pa­de­da­te ser­gan­tie­siems įveik­ti ne­ga­la­vi­mus, ge­rin­ti svei­ka­tą, skaid­rin­ti nuo­tai­ką.
      Ačiū Jums už viską. Die­noms trum­pė­jant ir be­lau­kiant Nau­jų­jų, lin­kiu, kad Jū­sų ke­lią kuo la­biau nu­švies­tų džiaugs­mo ži­bu­rė­liai. Bū­ki­te lai­min­gi!

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė


Puslapis 2
Lil­ly - pa­ti­ki­mas dia­be­to val­dy­mo part­ne­ris.
Ino­va­ci­jos šian­dien ir ry­toj

De­šimt­me­čio sukakties pro­ga svei­ki­na­me „Lil­ly“ kom­pa­ni­jos ko­lek­ty­vą. Lin­ki­me tolesnės sėk­mės Jūsų kilnios misijos darbe - tobulinti Lietuvos sergančių žmonių gydymą. „Lil­ly“ kom­pa­ni­ja yra pa­grin­di­nė „Dia­be­to“ laik­raš­čio rė­mė­ja, la­bai daug pa­dedanti skleis­ti ži­nias apie ligos kontrolę ir svei­ką gy­ven­se­ną.
      Ačiū Jums! Būkite sveiki, laimingi!
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja

      Ju­bi­lie­jaus pro­ga spaus­di­na­me dr. Ar­nol­do Do­vil­čio pra­ne­ši­mo san­trau­kas kon­fe­ren­ci­jo­je:


Konferencijos prezidiumas.
Iš kairės: prof. A.Norkus, doc. G.Kazanavičius, gyd. S.Grigonis, dr. A.Simpsonas, gyd. A.Doviltis
      Lil­ly ir ino­va­ci­jų dia­be­tui is­to­ri­ja yra glau­džiai su­si­ju­si. 1920 m. Frederikui Ban­tin­gui ir Čarliui Bes­tui at­ra­dus in­su­li­ną, Lil­ly pir­mo­ji pra­dė­jo ty­ri­mus ir pra­mo­ni­nę gy­vu­li­nio in­su­li­no ga­my­bą. 1980 m. kom­pa­ni­ja su­kū­rė žmo­gaus in­su­li­ną, ir tai bu­vo pir­ma­sis bio­sin­te­ti­nis an­ti­dia­be­ti­nis vais­tas. 1990 m. Lil­ly su­kū­rė pir­mą­jį žmo­gaus in­su­li­no ana­lo­gą - hu­ma­lo­gą.
      Šian­dien iš ži­no­mo Lil­ly moks­li­nin­ko dr. Alek­san­derio Simp­sono pra­ne­ši­mų su­ži­no­si­te, kad ne­tru­kus kom­pa­ni­jos Lil­ly ino­va­ci­jos ne tik dar la­biau iš­plės an­ti­dia­be­ti­nių prie­mo­nių ar­se­na­lą, bet gal­būt pa­keis ir šios li­gos gy­dy­mo stan­dar­tus. Nors pir­mo­jo in­kre­tin hor­mo­no ar pul­mo­na­li­nio in­su­li­no, veiks­min­gai gy­dan­čių dia­be­to kom­pli­ka­ci­jas, dar teks pa­lauk­ti, ta­čiau grei­tai pa­cien­tai ga­lės nau­do­tis mū­sų part­ne­rių - ja­po­nų kom­pa­ni­jos Ta­ke­da su­kur­tu vais­tu - pioglitazonu. Jis la­bai ma­ži­na re­zis­ten­ci­ją in­su­li­nui, ge­ri­na li­pi­dų apy­kai­tą ir sau­go nuo kom­pli­ka­ci­jų II ti­po dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes.
      Su­reng­tą kon­fe­ren­ci­ją mes pa­va­di­no­me tei­gi­niu „Lilly - pa­ti­ki­mas part­ne­ris“. Ar tu­ri­me tei­sę taip teig­ti? Vis­ką le­mia ge­ra pra­džia. Ne­abe­jo­ja­me, jog sa­vo dar­bu įro­dė­me, kad ši ame­ri­kie­čių kom­pa­ni­ja pa­si­žy­mi pa­vyz­di­nė­mis ver­slo tra­di­ci­jo­mis. Lil­ly ver­slo kul­tū­rą jau be­veik prieš pus­an­tro am­žiaus už­prog­ra­ma­vo kom­pa­ni­jos įkū­rė­jas pul­ki­nin­kas Eli Lil­ly, api­brė­žęs svar­biau­sias tar­pu­sa­vio san­ty­kių ver­ty­bes - pa­gar­bą žmo­gui, eti­nių ir mo­ra­li­nių sa­vy­bių vien­ingu­mą, sie­ki­mą bū­ti ge­riau­siais iš ge­riau­sių.
      Ne­re­tai mū­sų kom­pa­ni­jos atstovai iš­girs­ta pa­lan­kių sa­vo dar­bo įver­ti­ni­mų. Taip yra to­dėl, kad mums rū­pi dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ir juos gy­dan­tys spe­cia­lis­tai.
      Lil­ly dar­bo pra­džia Lie­tu­vo­je bu­vo ne­leng­va. Ačiū tiems, ku­rie pa­si­ti­kė­jo šia kom­pa­ni­ja nuo pir­mų­jų žings­nių, ir tiems, ku­rių pa­si­ti­kė­ji­mą il­gai­niui pel­nė­me. Per de­šimt me­tų esa­me pa­tik­rin­ti įvai­riau­sio­se dar­bo, veik­los ir gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jo­se. Jūs mus pri­ėmė­te. Mes la­bai ver­ti­na­me tą pa­si­ti­kė­ji­mą ir steng­si­mės jū­sų ne­nu­vil­ti.

Gydytojai J.Kulbokienė, O.Jurkauskienė, prof. J.Danilevičius, I.Lapteva
      Per de­šimt me­tų en­dok­ri­no­lo­gi­ja ir dia­be­to gy­dy­mas Lie­tu­vo­je pa­keis­tas ne­at­pa­žįs­ta­mai. Juk ži­no­me, kad 1994 m. dau­gu­mas pa­cien­tų (iš­sky­rus vai­kus) var­to­jo gy­vu­li­nius fla­ko­ni­nius in­su­li­nus. Vien­kar­ti­niai švirkš­tai bu­vo di­de­lė nau­jo­vė. Li­go­nių mo­ky­mas ir sa­vi­kon­tro­lė žen­gė pir­muo­sius žings­nius, rai­džių ir skai­čių kom­bi­na­ci­ja HbAlc at­ro­dė kaip slap­tas ban­ko ko­das. Nie­kam ne­rū­pė­jo ser­gan­čių­jų ko­jos. Per de­šimt me­tų žmo­gaus in­su­li­nai pa­kei­tė gy­vu­li­nius, ne­li­ko li­po­at­ro­fi­jų in­su­li­no lei­di­mo vie­to­se, tu­ri­mi in­su­li­no ana­lo­gai, ne­rei­ka­lin­gi fla­ko­nai, o daug­kar­ti­nius in­su­li­no švirkš­tus pa­kei­tė vien­kar­ti­nio nau­do­ji­mo in­jek­to­riai. Pri­gi­jo ir sėk­min­gai plė­to­ja­ma li­go­nių sa­vi­kon­tro­lė. Bu­vo pa­pli­tęs, bet ve­liau ny­ko dia­be­to mo­ky­mas ir dia­be­ti­nės pė­dos prie­žiū­ra; stip­rė­jo, ta­čiau vė­liau dėl vyk­do­mos ben­dro­sios prak­ti­kos re­for­mos sil­pnė­jo aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos en­dok­ri­no­lo­gų po­zi­ci­jos.
      De­šimt­me­tis pa­si­žy­mi di­na­miš­ku­mu ir per­mai­nin­gu­mu. Lie­tu­vo­je įgy­ven­din­tas dia­be­to gy­dy­mo ko­ky­bi­nis šuo­lis. Be mū­sų part­ne­rių - jū­sų im­lu­mo, ini­cia­ty­vos ir pa­si­au­ko­jan­čio dar­bo tai ne­bū­tų įma­no­ma. Vi­sų pa­cien­tų var­du jums dė­ko­ju.
      Di­džiuo­ja­mės, kad kar­tu su ju­mis Lie­tu­vo­je pa­sie­kė­me dia­be­to val­dy­mo pa­žan­gos.
      Ką svar­biau­sia da­vė Lil­ly Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gi­jai ir dia­be­to si­tu­a­ci­jai ge­rin­ti? Svar­biau­sias mū­sų in­dė­lis yra tai, kad mes su­da­rė­me ga­li­my­bę jums lais­vai rink­tis, įro­dė­me, jog ga­li­te daug dau­giau nei ti­kė­jo­tės, pa­dė­jo­me lau­žy­ti so­vie­ti­nius so­cia­li­nius ste­re­o­ti­pus, iš­kel­da­mi gy­dy­to­ją prak­ti­ką virš mi­nist­ro ar bet ku­rio ki­to svei­ka­tos sis­te­mos ad­mi­nist­ra­to­riaus.
      Rug­sė­jo mė­ne­sį aš sep­ty­nias die­nas va­ži­nė­jau po Lie­tu­vą su­si­ti­ki­nė­da­mas su dau­ge­liu gy­dy­to­jų. Šie vi­zi­tai bu­vo ir ma­lo­ni, ir kar­ti re­a­ly­bės do­zė. At­vi­rai pri­si­pa­žįs­tu, jog, ma­ty­da­mas da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, jau­čiau kar­tė­lį dėl su­ny­ku­sių dia­be­to mo­kyk­lų, už­da­ry­tų dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­tų, pa­cien­tų, ne­pa­kliū­nan­čių pas sa­vo en­dok­ri­no­lo­gą. Gai­la, kad ne vi­sur pa­si­se­kė iš­sau­go­ti tą pa­gal­bą ser­gan­čiajam dia­be­tu, ku­rią en­tu­zias­tin­gai kū­rė­me, o tie ide­a­lis­tai, ku­rie ge­bė­jo di­de­lė­mis pa­stan­go­mis ją iš­sau­go­ti, pa­ti­ria nuo­la­ti­nį spau­di­mą. Liūd­na, ta­čiau yra ir po­zi­ty­vi gai­da. Mes vi­si jau ži­no­me, kaip dia­be­tą ga­li­ma gy­dy­ti ko­ky­biš­kiau ir, be­je, daug pi­giau.

Baigiantis konferencijai
      Šian­die­ni­nė­je Lie­tu­vo­je dia­be­to si­tu­a­ci­ja yra pa­ra­dok­sa­li. Yra pri­ei­na­mos vi­sos mo­der­niau­sios gy­dy­mo tech­no­lo­gi­jos, ta­čiau dėl struk­tū­ri­nių kliū­čių dau­ge­lis II ti­po li­go­nių jo­mis ne­si­nau­do­ja, nau­do­ja­si ne­ad­ve­ka­čiai ar­ba ne­pa­kan­ka­mai. Dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų spar­čiai dau­gė­ja, ga­lū­nių am­pu­ta­ci­jos dėl dia­be­to, ku­rios bu­vo smar­kiai su­ma­žė­ju­sios, vėl daž­nė­ja. Vie­na en­dok­ri­no­lo­gė la­bai taik­liai ir tei­sin­gai įver­ti­no si­tu­a­ci­ją - ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jai „rau­gi­na dia­be­ti­kus“.
      Ne­kal­ti­nu šių gy­dy­to­jų. Jų pa­grin­di­nis tiks­las yra ap­im­ti kuo pla­čiau, ta­čiau ne­iti į gy­lį. Prak­ti­ka ro­do, kad II ti­po dia­be­tas yra per daug gi­li li­ga ir ben­drosios prak­ti­kos gy­dy­to­jai vie­ni ne­ga­li ir nie­ka­da ne­pa­jėgs su juo ga­ly­nė­tis.
      Jūs esa­te ne vie­ni. Veik­da­mi kar­tu, mes tik­rai iš­ei­si­me iš da­bar­ti­nio „hi­pog­li­ke­mi­nio šo­ko“. Si­tu­a­ci­ja nė­ra be­vil­tiš­ka, ta­čiau rei­kia glaus­ti pe­čius, vie­ny­tis ir dar­niai kar­tu veik­ti. Jū­sų dia­be­to ži­nios, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pra­mu­ša­mo­ji jė­ga, mū­sų kom­pa­ni­jos va­dy­bi­nė ir or­ga­ni­za­ci­nė pa­tir­tis - su­telk­ta pro­duk­ty­vi pa­žan­gos sie­ki­mo galia.
      En­dok­ri­no­lo­gi­jos re­ne­san­sas Lie­tu­vo­je, nau­jas „auk­so am­žius“ - ne žyd­ra sva­jo­nė. Tai re­a­lus, ran­ka pa­sie­kia­mas tiks­las, ku­rį lems mū­sų ben­dri veiks­mai. Šia­me ke­ly­je jūs ga­li­te pa­si­kliau­ti mū­sų in­te­lek­ti­ne, mo­ra­li­ne, ma­te­ria­li­ne ir emo­ci­ne pa­ra­ma.
      Kar­tu mes tik­rai nu­ga­lė­si­me!


Puslapis 3
Eli Lil­ly pristato naują vaistą

      Eli Lil­ly kom­pa­ni­ja Lie­tu­vos gy­dy­to­jams ir tūks­tan­čiams jų pa­cien­tų pir­miau­sia sie­ja­si su šiuo­lai­ki­niais an­ti­dia­be­ti­niais vais­tais - žmo­gaus in­su­li­nu, pa­ga­min­tu ge­nų in­ži­ne­ri­jos bū­du, veik­liais an­ti­bio­ti­kais, an­ti­na­vi­ki­niais ir ki­tais me­di­ka­men­tais.
      Sim­bo­liš­ka, kad gra­žią su­kak­tį, dau­giau nei pus­an­tro šim­to me­tų is­to­ri­ją skai­čiuo­jan­ti Eli Lil­ly pa­mi­nė­jo Pa­lan­go­je. Su­ren­gė kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pri­sta­tė vie­ną nau­jau­sių sa­vo pro­duk­tų - ge­ria­mą­jį įvai­ria­pu­sio po­vei­kio an­ti­dia­be­ti­nį vais­tą piog­li­ta­zo­ną. Į vais­to pri­sta­ty­mą at­vy­ko daug įžy­mių ša­lies dia­be­to­lo­gų, gy­dy­to­jų prak­ti­kų, moks­li­nin­kų, taip pat Eli Lil­ly Eu­ro­pos re­gio­no me­di­ci­nos di­rek­to­rius Alek­san­de­ris Simp­so­nas.
      Eli Lil­ly Bal­ti­jos re­gio­no va­do­vas Ar­nol­das Do­vil­tis iš­pra­na­ša­vo pa­sau­lio en­dok­ri­no­lo­gi­jos ar­tė­jan­tį „auk­so am­žių“, ku­rio ne­teks il­gai lauk­ti. O kad šios prog­no­zės ne­lik­tų tik žyd­ra sva­jo­nė, ak­ty­viai pri­si­dė­ti ža­dė­jo ir kom­pa­ni­ja Eli Lil­ly.
      Ren­gi­ny­je bu­vo kal­ba­ma apie di­džiau­sią dia­be­to­lo­gi­jos iš­šū­kį - II ti­po dia­be­tą. Tai pa­ti sun­kiau­sia ir klas­tin­giau­sia dia­be­to for­ma: dau­ge­lį me­tų jis pro­gre­suo­ja slap­ta, kli­niš­kai pa­si­reiš­kia tik at­si­ra­dus sun­kių krau­ja­gys­lių ir ner­vų sis­te­mos pa­žei­di­mų - nef­ro­pa­ti­jai, re­ti­no­pa­ti­jai, neu­ro­pa­ti­jai, šir­dies, gal­vos sme­ge­nų, apa­ti­nių ga­lū­nių an­gio­pa­ti­jai. Dr. A. Simp­so­no tei­gi­mu, II ti­po dia­be­to at­si­ra­di­mą le­mia du es­mi­niai me­cha­niz­mai: au­di­nių (ląs­te­lių) re­zis­ten­ci­ja in­su­li­nui ir ka­sos ß ląs­te­lių dis­funk­ci­ja.
      Li­gos pra­džio­je re­zis­ten­ci­ją in­su­li­nui or­ga­niz­mas sten­gia­si kom­pen­suo­ti, ak­ty­vin­da­mas ka­sos veik­lą - iš­ryš­kė­ja hi­pe­rin­su­li­ne­mi­ja. Ji ku­rį lai­ką pa­lai­ko nor­ma­lią gli­ke­mi­ją, ta­čiau il­gai­niui sun­kiai dir­ban­ti ka­sa „pa­vargs­ta“, iš­sen­ka ß ląs­te­lės: krau­jy­je ima ma­žė­ti in­su­li­no, pro­gre­suo­ja hi­per­gli­ke­mi­ja ir ki­ti me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­kimai.
      II ti­po dia­be­to pa­to­ge­ne­zės šer­dis - re­zis­ten­ci­ja in­su­li­nui. Ji be­tar­piš­kai su­si­ju­si su ki­tais or­ga­niz­mo veik­los, ho­me­os­ta­zės po­ky­čiais: gliu­ko­zės ne­to­le­ran­ci­ja, dis­li­pi­de­mi­ja, mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­ja, kre­šu­mo sis­te­mos, en­do­te­lio dis­funk­ci­ja, hi­per­ten­zi­ja, nu­tu­ki­mu, kiau­ši­džių po­li­cis­to­ze ir kt. Šis su­dė­tin­gas simp­to­mų kom­plek­sas va­di­na­mas me­ta­bo­li­niu sin­dro­mu.
      Ser­gant II ti­po dia­be­tu, anks­ti pra­si­de­da ir spar­čiai pro­gre­suo­ja ate­ro­sklerozė, ate­rot­rom­bo­zė, dėl ku­rios pa­sek­mių, kom­pli­ka­ci­jų mirš­ta apie 80 proc. ser­gan­čių žmo­nių. Kas ant­ras pa­cien­tas, ku­riam diag­no­zuo­ja­mas II ti­po dia­be­tas, jau ser­ga ko­ro­na­ri­ne šir­dies li­ga.
      Pa­sak dr. A. Simp­so­no, tia­zo­li­di­ne­dio­nai - gli­ta­zo­nai yra bū­tent tie vais­tai, ku­rie sta­bi­liai vei­kia, ko­re­guo­ja mi­nė­tas II ti­po dia­be­to gran­dis - li­pi­dų ir an­glia­van­de­nių apy­kai­tą, in­su­li­no re­zis­ten­ci­ją. Piog­li­ta­zo­nas yra vie­nas ak­ty­viau­sių gli­ta­zo­nų. Jis vei­kia es­mi­nes me­ta­bo­li­nes II ti­po dia­be­to gran­dis:
      »  ge­ri­na gliu­ko­zės įsi­sa­vi­ni­mą, uti­liz­aci­ją ir ener­ge­tiką;
      »  pa­lan­kiai vei­kia li­pi­dų apy­kai­tą - ska­ti­na jų kau­pi­mą­si, slo­pi­na li­po­li­zę, to­dėl se­ru­me ma­žė­ja „blo­gų­jų“ li­pi­dų;
      »  ma­ži­na au­di­nių re­zis­ten­tiš­ku­mą in­su­li­nui.

      Ga­lu­ti­nis piog­li­ta­zo­no me­ta­bo­li­nis po­vei­kis:
      »  ma­žė­ja plaz­mos gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ja;
      »  ma­žė­ja lais­vų­jų rie­bių­jų rūgš­čių ir tri­gli­ce­ri­dų;
      »  di­dė­ja au­di­nių jaut­ru­mas in­su­li­nui.
      Tia­zo­li­di­ne­dio­nai var­to­ja­mi mo­no­te­ra­pi­jai, kai vien met­for­mi­nas ar­ba sul­fo­ni­l šlapalas nė­ra pa­kan­ka­mai veiks­min­gi ar­ba ne­to­le­ruo­ja­mi, taip pat jie ski­ria­mi kar­tu su šiais abiem vais­tais. Kuo anks­čiau pra­de­da­ma gy­dy­ti tia­zo­li­di­ne­dio­nais, di­dė­ja ga­li­my­bė il­giau iš­sau­go­ti en­dok­ri­ni­nę ka­sos funk­ci­ją ir ati­to­lin­ti gy­dy­mą in­su­li­nu. Tia­zo­li­di­ne­dio­nai ne­skir­ti­ni su in­su­li­nu, ne­tin­ka pa­cien­tams, ser­gan­tiems lė­ti­niu šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mu.

      Gyd. Jo­nas Kas­tys


Puslapis 4

Lietuvos diabeto asociacija - Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


       »  gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
       »  padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
       »  lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:

LDA, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-2600 Vilnius,
tel. (8-5) 262 07 83.
Internetas: www.is.lt/diabetas
Elektroninis paštas: diabetas@is.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis
8 - 17 val., penktadieniais iki 16 val.
Pietų pertrauka 12 - 13 val.
Diabeto mokykla:

Gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu LDA buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinete
 »  pirmadieniais 14 - 17 val.
 »  trečiadieniais 13 - 16 val.
 »  penktadieniais 9 - 14 val.
Smulkesnė informacija telefonu: (8-5) 262 54 76


Puslapis 5
Skirta degti, ne rusent

      Po­etas Kos­tas Mi­liaus­kas iš­lei­do pir­mą­ją sa­vo po­ezi­jos kny­gą „Su ne­ga­lia su­klu­pęs“. Nors rink­ti­nės pa­va­di­ni­mas skam­ba ru­de­niš­kai, ta­čiau ei­lės ku­pi­nos gy­ve­ni­mo vertės suvokimo ir iš­min­ties. Sirg­da­mas dia­be­tu, Kos­tas Mi­liaus­kas ne­pa­lū­žo ir, kaip prisipažįsta, kū­ry­ba jam ža­di­na švie­sias min­tis ir tei­kia jė­gų. Prieš me­tus, pa­ty­ręs in­sul­tą, au­to­rius gy­dė­si re­a­bi­li­ta­ci­nė­je li­go­ni­nė­je. Ten dar la­biau su­stip­rė­jo no­ras ne­pa­si­duo­ti, gy­ven­ti, kur­ti.
      Svei­ki­na­me Kos­tą Mi­liaus­ką, iš­lei­dusį pir­mą­ją po­ezi­jos rink­ti­nę, lin­ki­me ge­ros svei­ka­tos ir įkvė­pi­mo, kad sa­vo ei­lė­mis mus džiu­gin­tų ir to­liau. Šia pro­ga spaus­di­na­me vie­ną iš kny­go­je esa­mų ei­lė­raš­čių.

      Skir­ta degt
      Gy­ve­ni­mas ne­sto­vi vie­toj.
      Kas­die­ną bū­na vis ki­toks,
      Pra­ėjus pėd­sa­kai pa­lie­ka,
      Nors prašome mes jo, su­stok.

      Ko­dėl jis mums be ga­lo trum­pas,
      Nors jį vis da­žo­me gra­žiai,
      O vil­tį tar­tum šiau­dą čium­pam.
      Ir vis gy­ve­ni­mo ma­žai.

      Nors ei­nam, su­ka­mės, ne­sto­jam,
      Ir vi­są lai­ką vis pir­myn,
      Gy­ve­ni­mui sa­ve au­ko­jam,
      Kas­die­ną ei­na­me se­nyn.

      Įsu­kęs rū­pes­čių ver­pe­tas
      Pa­puošia plau­kus si­dab­ru.
      Ar va­sa­ra, ar žie­mos me­tas,
      Pail­sę bū­nam nuo dar­bų.

      Kad būt gy­ve­ni­mas švie­ses­nis,
      Vai­kams kad būt ge­riau gy­vent,
      O gal jau toks li­ki­mo dės­nis,
      Kad skir­ta deg­ti, ne ru­sent.

      Marytė Šaltytė


Puslapiai 7-9
Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną pa­žy­mi mi­li­jo­nai vi­so pa­sau­lio žmo­nių
2004 m. tema: „Diabetas ir nutukimas“

      Kas yra Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na?
      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na (PDD) - svar­bi vi­sos žmo­ni­jos dia­be­to­lo­gi­nio švie­ti­mo kam­pa­ni­ja. Jos už­da­vi­nys - skleis­ti vi­suo­me­nei ži­nias apie cuk­ri­nio dia­be­to prie­žas­tis, po­žy­mius, gy­dy­mą ir kom­pli­ka­ci­jas. Pro­gi­niuo­se ren­gi­niuo­se pla­čio­ji vi­suo­me­nė in­for­muo­ja­ma apie šios lė­ti­nės li­gos klas­tin­gu­mą ir grėsmę.

      Ko­kia bu­vo pra­džia?
      1991 m., kai cuk­ri­nis dia­be­tas ėmė plis­ti vi­sa­me pa­sau­ly­je, pra­dė­ta mi­nė­ti PDD. Da­bar šią die­ną šven­čia per 350 mln. pa­sau­lio žmo­nių. Tai po­li­ti­kai, svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­fe­sio­na­lai, ser­gan­tys vai­kai, jų glo­bė­jai ir su­au­gu­sie­ji.

      Ko­dėl PDD šven­čia­ma lap­kri­čio 14-ąją?
      Lap­kri­čio 14-oji yra Fre­de­ri­ko Ban­tin­go gi­mi­mo die­na. F. Ban­tin­gui kar­tu su ki­tu moks­li­nin­ku Čar­liu Bes­tu pir­mie­siems ki­lo idė­ja, ku­rią įgy­ven­di­nant 1921 m. spa­lio mė­ne­sį bu­vo iš­ras­tas in­su­li­nas.

      Dia­be­tas ir nu­tu­ki­mas
      2004 m. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos te­ma „Dia­be­tas ir nu­tu­ki­mas“. Nu­tu­ki­mas vie­na iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ku­rios ga­li vys­ty­tis dia­betas.

      Cuk­ri­nis dia­be­tas - vi­so pa­sau­lio ne­gan­da
      Dia­be­ta­s - e­pi­de­miš­kai plin­tan­ti li­ga. Kas­met vis dau­giau diag­no­zuo­ja­ma nau­jų šios li­gų at­ve­jų. Blo­gai, kad da­lis žmo­nių net ne­įta­ria ser­gan­tys dia­be­tu, nors jau ken­čia nuo tos li­gos su­kel­tų kom­pli­ka­ci­jų.
      TDF duo­me­ni­mis, 2004 m. dia­be­tu ser­ga jau apie 194 mln. žmo­nių. Ne­už­kir­tus ke­lio epi­de­mi­jai, 2025m. sirgs 333 mln. žmo­nių. 6,3% vi­so pa­sau­lio žmo­nių ken­tės dėl šios li­gos. Iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se cuk­ri­nis dia­be­tas pa­gal mir­ties prie­žas­tis už­ima ket­vir­tą vie­tą.
      Yra glau­dus tar­pu­sa­vio ryšys tarp su­sir­gi­mo dia­be­tu ir nu­tu­ki­mo. 90% at­ve­jų nu­tu­ki­mas yra pa­grin­di­nė dia­be­to prie­žas­tis. Dau­gė­ja per daug sve­rian­čių vai­kų, pa­aug­lių ir jau­nų žmo­nių. Kuo jau­nes­nis žmo­gus su­ser­ga, tuo di­dė­ja anks­ty­vų kom­pli­ka­ci­jų (akių, šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gų ir kt.) ri­zika.
      Dau­ge­lio dia­be­to at­ve­jų ga­li­ma iš­veng­ti, pa­kei­tus mi­ty­bos įpro­čius, mankš­ti­nan­tis ir mo­kan­tis li­gą pa­žin­ti, jos sau­gan­tis. Kei­čiant gy­ven­seną, ga­li­ma su­ma­žin­ti nu­tu­ki­mo, tai­gi ir dia­be­to epi­de­mi­jos, pa­vojų.

      Kas yra nu­tu­ki­mas?
      Nu­tu­ki­mu va­di­na­mas per di­de­lis kū­no svo­ris dėl pa­gau­sė­ju­sio rie­ba­li­nio au­di­nio.
      Nu­tu­ki­mas ska­ti­na vys­ty­tis ki­tas li­gas: cuk­ri­nį dia­be­tą, krau­ja­gys­lių ir šir­dies veik­los su­tri­ki­mus (hi­per­ten­zi­ją, ko­ro­na­ri­nę šir­dies li­gą), ate­ro­sklerozę, tul­žies pūs­lės ak­men­li­gę, ke­pe­nų su­rie­bė­ji­mą (he­pa­tos­te­a­to­zę), ar­tro­zes, ko­jų ve­nų trom­bo­zę, blo­go cho­les­te­ro­lio gau­sė­ji­mą ir kt. Ži­no­ti­na, kad su nu­tu­ki­mu sie­ja­mos krū­ties, pro­sta­tos, gim­dos glei­vi­nės ir kai ku­rios ki­tos vė­žio rūšys.
      Nu­tu­ki­mui įta­kos tu­ri ir lė­tes­nė me­džia­gų apy­kai­ta (nuo 25 m. am­žiaus kas de­šimt me­tų me­džia­gų apy­kai­ta lė­tė­ja (7-9 proc.), ma­žas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, ne­ra­cio­na­li mi­ty­ba (val­go­ma per rie­biai, var­to­ja­ma leng­vai įsi­sa­vi­na­mų an­glia­van­de­nių - sal­du­my­nų, cuk­raus, per­si­val­go­ma va­ka­rais), psi­chi­niai iš­gy­ve­ni­mai.

      Kū­no ma­sę ga­li­ma įver­tin­ti pa­gal jos in­dek­są
      Kū­no ma­sės in­dek­sas (KMI) - tai skai­čius, gau­tas kū­no ma­sę ki­log­ra­mais pa­da­li­jus iš ūgio kvad­ra­tinių met­rų. KMI = kg/m2.
      • Nor­ma­li kū­no ma­sė 18,8 - 24,9
      • Jei kū­no ma­sės in­dek­sas yra di­des­nis kaip 25 - 29,9, tas žmo­gus per daug sve­ria.
      • KMI di­des­nis nei 30 - ro­do nu­tu­kimą.
      • Jei in­dek­sas šok­te­li per 40 - tai jau li­guis­tas nu­tu­ki­mas.

      Nu­tu­ki­mą ga­li­ma stab­dy­ti, pa­kei­tus gy­ven­se­ną bei mi­ty­bos įpro­čius.
      Yra dvi nu­tu­ki­mo fa­zės: pir­mo­ji - kom­pen­sa­ci­jos, virš­svo­rio, kai or­ga­niz­mas to­le­ruo­ja esa­mą ma­sę, ant­ro­ji - il­ga­lai­kis nu­tu­ki­mas, kai su­trin­ka or­ga­nų veik­la ir pri­rei­kia gy­dy­to­jo, ku­ris nu­sta­ty­tų li­gos prie­žas­tis ir skir­tų gy­dy­mą.

      Ko­kios nu­tu­ki­mo priežas­tys?
      Kom­plek­si­nės prie­žas­tys:
      • ne­ra­cio­na­li mi­ty­ba (per daug var­to­ja­ma an­glia­van­de­nių, rie­ba­lų);
      • mažas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas;
      • sės­li gy­ven­se­na;
      • ža­lin­gų įpro­čių (pvz., rū­ky­mo) at­si­sa­ky­mas;
      • il­gė­jan­tis žmo­nių am­žius;
      • stre­sas;
      • pa­vel­di­mu­mas.
      Ri­zi­ka su­sirg­ti dia­be­tu di­dė­ja tiek vy­rams, tiek mo­te­rims, jei jie per daug sve­ria ar yra nu­tu­kę. Dėl tos prie­žas­ties iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se ryš­kiai dau­gė­ja vai­kų, pa­aug­lių ir su­au­gu­siųjų, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu.
      Žino­ma, ne vi­si nu­tukę žmo­nės ser­ga II ti­po dia­be­tu, kaip ir ne vi­si II ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­ji yra nu­tu­kę. Dėl nu­tu­ki­mo daž­nai su­trin­ka me­džia­gų apy­kai­ta, pa­si­reiš­kia me­ta­bo­li­nis sin­dromas.

      Me­ta­bo­li­niam sin­dro­mui bū­din­ga:
      • viršsvo­ris ar nu­tu­ki­mas (cen­tri­nio-vis­ce­ra­li­nio ti­po nu­tu­ki­mas);
      • dis­li­pop­ro­tei­ne­mi­ja;
      • gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos su­tri­ki­mas ar cuk­ri­nis dia­be­tas;
      • in­su­li­no re­zis­ten­ci­ja;
      • hi­pe­rin­su­li­niz­mas;
      • ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja;
      • hi­pe­ru­ri­ke­mi­ja (be po­dag­ros prie­puo­lių).

      80% žmo­nių, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, yra nu­tu­kę.

      Pa­sau­ly­je dau­gė­ja nu­tu­ku­sių žmo­nių
      Apie 1990 m. iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se la­bai pa­gausė­jo per daug sve­rian­čių žmo­nių. 50-65 % vi­sos žmo­nių po­pu­lia­ci­jos tu­ri virš­svo­rį ar yra nu­tu­kę. Ap­skri­tai re­gu­liuo­ti kū­no ma­sę ta­po ak­tu­a­lu ne tik JAV, bet ir Eu­ro­pos, Aust­ra­li­jos, taip pat Mek­si­kos, Egip­to, Pie­tų Af­ri­kos gy­ven­to­jams. Tai svar­bu ir Ra­mio­jo van­de­ny­no sa­lų, Vi­du­rio Ry­tuo­se įsi­kū­ru­siems žmo­nėms.
      Epi­de­miš­kai dau­gė­ja per daug sve­rian­čių žmo­nių. Mat, vis dau­gė­ja mies­to gy­ven­to­jų. Iki 2025 m. 60 % vi­sų žmo­nių gy­vens mies­tuo­se. Tai le­mia fi­ziš­kai ne­ak­ty­vią gy­ven­se­ną, ra­fi­nuo­tą, ne­svei­ką mi­ty­bą, daž­nus stre­sus. Vi­sa tai yra dia­be­to ri­zi­kos veiksniai.

      Žmo­nėms pa­ta­ria­ma tau­so­ti svei­ka­tą
      Kiek­vie­nas žmo­gus pri­va­lo ras­ti jam la­biau­siai tin­kan­čias prie­mo­nes bei bū­dus tau­so­ti svei­ka­tai - re­gu­liuo­ti kū­no svo­riui, ma­žin­ti nu­tu­ki­mo grės­mei. Šiam tiks­lui svar­bu:
      • for­muo­ti svei­kus mi­ty­bos įpro­čius;
      • nėš­tu­mo me­tu lai­ky­tis tin­ka­mo mi­ty­bos re­ži­mo;
      • ne­per­mai­tin­ti kū­di­kių ir vai­kų;
      • įpras­ti val­gy­ti dau­giau dar­žo­vių ir švie­žių vai­sių;
      • bū­ti fi­ziš­kai ak­ty­viems nuo pat jau­nys­tės;
      • steng­tis iš val­gia­raš­čio pa­si­rink­ti ma­žiau­siai ka­lo­rin­gus pro­duk­tus.

      Ra­cio­na­liai su­tvar­kius gy­ven­se­ną, ga­li­ma iki 60% ma­žin­ti II ti­po dia­be­to ri­zi­ką. Kaip mi­nė­ta, bū­ti­na:
      • svei­ka mi­ty­ba,
      • fi­zi­nis ak­ty­vu­mas,
      • kū­no svo­rio re­gu­lia­vi­mas (ar ma­ži­ni­mas).
      Nu­sta­ty­ta, kad apie pu­sę vi­sų dia­be­to at­ve­jų ga­li­ma iš­veng­ti su­re­gu­lia­vus kū­no svo­rį.

      Dia­be­to ir nu­tu­ki­mo gy­dy­mas
      Kū­no svo­rio re­gu­lia­vi­mas ir fi­zi­nis ak­ty­vu­mas yra II ti­po dia­be­to gy­dy­mo pa­grin­das. Ser­gant II ti­po dia­be­tu, rei­kė­tų kū­no svo­rį ma­žin­ti 5-10%. Kaip tai da­ry­ti, ga­li pa­tar­ti gy­dy­to­jas en­dok­ri­no­lo­gas, slau­gy­to­ja die­to­lo­gė, ki­ne­zio­te­ra­peu­tas. La­bai svar­bus fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, kas­die­ni­nė mankš­ta.

      Die­ta
      Svei­ka, su­ba­lan­suo­ta die­ta. Ser­gan­tie­ji cuk­ri­niu dia­be­tu ga­li val­gy­ti to­kį pat mais­tą , kaip ir kiek­vie­nas žmo­gus, bet rei­kia ge­rai su­ba­lan­suo­ti pro­duk­tus ir jų kie­kį. Svar­biau­sia skai­čiuo­ti tiks­lų an­glia­van­de­nių, su­var­to­ja­mų per die­ną, kie­kį.
      Pa­ta­ria­ma:
      • Val­gy­ti kuo įvai­res­nį mais­tą. Kas­dien žmo­gaus or­ga­niz­mas tu­ri gau­ti apie 40 mais­to me­džia­gų: bal­ty­mų, rie­ba­lų, an­glia­van­de­nių, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų, vi­ta­mi­nų. Nė vie­nas mais­to pro­duk­tas ne­tu­ri rei­kia­mo vi­sų me­džia­gų kie­kio. Kai val­go­mas įvai­rus mais­tas, la­biau ti­kė­ti­na, kad or­ga­niz­mo po­rei­kiai bus pa­ten­kin­ti.
      • Steng­tis mi­ty­bą su­ba­lan­suo­ti, t. y. kad pro­duk­tuo­se bū­tų tin­ka­mas bal­ty­mų, rie­ba­lų, an­glia­van­de­nių, vi­ta­mi­nų, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų san­ty­kis, tai­gi su­si­da­ry­tų rei­kia­mas ener­gi­jos kie­kis.
      • Rink­tis mais­tą, ku­ria­me ma­žai rie­ba­lų, ypač so­čių­jų, ir cho­les­te­ro­lio. Daug so­čių­jų rie­ba­lų yra rie­bio­je mė­so­je, sū­ry­je, grie­ti­nė­lė­je, grie­ti­nė­je, ne­nu­grieb­ta­me pie­ne, svies­te, kiau­ši­niuo­se.
      • Var­to­ti lie­są pie­ną ir jo pro­duk­tus (rūg­pie­nį, varš­kę, ke­fy­rą, jo­gur­tą, sū­rį).
      • Val­gy­ti kuo gau­siau grū­di­nių pro­duk­tų (duo­nos, ry­žių bei ki­tų kruo­pų, ma­ka­ro­nų), nes jie tu­ri su­da­ry­ti dau­giau nei pu­sę pa­ros mais­to da­vi­nio.
      • Val­gy­ti kuo dau­giau įvai­rių dar­žo­vių, vai­sių, uo­gų. Re­ko­men­duo­ja­ma kas­dien su­val­gy­ti bent po 400 g vai­sių ir dar­žo­vių, be bul­vių.
      • Kuo ma­žiau var­to­ti cuk­raus ir sal­du­my­nų. Sal­du­my­nai da­ro mais­tą ka­lo­rin­gą ir di­di­na kū­no svo­rį.
      • Ma­žin­ti val­go­mo­sios drus­kos. Ben­dras jos kie­kis tu­ri ne­vir­šy­ti 5 g per die­ną.
      • Lai­ky­tis mi­ty­bos re­ži­mo. Val­gy­ti 3-4 kar­tus per die­ną. Ape­ti­tą slo­pi­na daž­nas val­gy­mas ne­di­de­lė­mis por­ci­jo­mis. Svei­kiau­sia, kai per pus­ry­čius ir pie­tus žmo­gus gau­na dau­giau nei du treč­da­lius pa­ros ra­cio­no ka­lo­ri­jų, o va­ka­rie­nei ma­žiau nei treč­da­lį.
      • Kas­dien ak­ty­viai fi­ziš­kai ju­dė­ti, mankš­tin­tis, dau­giau vaikš­čio­ti. Taip su­de­gi­na­mos ne­rei­ka­lin­gos ka­lo­ri­jos, ge­ri­na­mas šir­dies dar­bas, gy­vi­na­ma me­džia­gų apy­kai­ta.

      Tin­ka­ma yra to­kia die­ta, ku­ri ma­ži­na kū­no svo­rį. Ji yra:
      • hi­po­ka­lo­rin­ga die­ta,
      • hi­po­li­pi­de­mi­nė,
      • ma­žiau tu­rin­ti an­glia­van­de­nių.

      Fi­zi­nis ak­ty­vu­mas
      Mankš­ta ma­ži­na krau­jo gliu­ko­zę. Pa­na­šiai vei­kia ir in­su­li­nas. Jis yra vie­nin­te­lis hor­mo­nas or­ga­niz­me, ku­ris tai at­lie­ka. Mankš­ta ge­ri­na in­su­li­no vei­ki­mą, be to, pa­de­da ma­žin­ti kū­no ma­sę. Mankštin­tis rei­kia kas­dien apie 30 min.

      Me­di­ka­men­tai
      Krau­jo gliu­ko­zei ko­re­guo­ti var­to­ja­mi vais­tai. Ga­li­ma nau­do­ti me­di­ka­men­tus, pa­de­dan­čius ma­žin­ti kū­no svo­rį. Tai me­di­ka­men­tai, ku­rie: kei­čia mais­tin­gos me­džia­gos me­ta­bo­liz­mą; ma­ži­na ape­ti­tą; di­di­na ener­gi­jos su­nau­do­ji­mą.
      Žmo­nės, ser­gan­tys II ti­po dia­be­tu, var­to­ja tab­le­tes, ku­rios re­gu­liuo­ja ar ma­ži­na krau­jo gliu­ko­zę. Jei­gu tab­le­čių ne­pa­kan­ka, ski­ria­mas gy­dy­mas in­su­li­nu.

      Ki­tas gy­dy­mas
      Esant pa­to­lo­gi­niam nu­tu­ki­mui, kar­tais yra tai­ko­mas chi­rur­gi­nis gy­dy­mas.

      At­ei­ties pla­nai
      XXI am­žiaus rykš­tės - dvi epi­de­miš­kai plin­tan­čios li­gos - nu­tu­ki­mas ir dia­be­tas. Rei­kia ras­ti bū­tų, prie­mo­nių, fi­nan­si­nių ga­li­my­bių pa­ža­bo­ti šias dvi grės­min­gas li­gas.
      La­bai svar­bu at­kreip­ti vi­suo­me­nės, vy­riau­sy­bės dė­me­sį į šias glo­ba­li­nes pro­ble­mas. Su­kur­ti ir įdieg­ti pre­ven­ci­nes pro­gra­mas, ku­rios pa­dė­tų mažin­ti nu­tu­ki­mo ir dia­be­to pavojų.

      Tarptautinės diabeto federacijos informaciją parengė
      gyd. Eg­lė Ru­dins­kie­nė


Kū­no ma­sės re­gu­lia­vi­mas sau­go nuo dia­be­to

      1. Šian­dien pa­sau­ly­je cuk­ri­niu dia­be­tu ser­ga apie 194 mln. žmo­nių. Ne­už­kir­tus ke­lio epi­de­mi­jai, 2025 m. tas skai­čius iš­augs iki 333 mln. Šią būk­lę le­mia tai, kad pa­sau­ly­je gau­sė­ja žmo­nių, ir jie il­giau gy­ve­na. Ne­ma­žai jų įsi­ku­ria did­mies­čiuo­se, mies­tuo­se ga­na sės­liai, pa­ti­ria stre­sų, mai­ti­na­si ra­fi­nuo­tu, per rie­biu, ka­lo­rin­gu, ne­svei­ku mais­tu. To­kios gy­ven­se­nos pa­sek­mė - lė­ti­nės li­gos, daž­nė­jan­tis cuk­ri­nis dia­be­tas.
      2. Ma­žiau­siai pu­sė II ti­po dia­be­to li­go­nių ne­įta­ria, kad ser­ga. Kai ku­rio­se ša­ly­se ne­diag­no­zuo­tų dia­be­to at­ve­jų ga­li bū­ti iki 80%.
      3. Iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se cuk­ri­nis dia­be­tas pa­gal mir­ties prie­žas­tis už­ima ket­vir­tą vie­tą. PSO duo­me­ni­mis, kas­met 3,2 mln. žmo­nių mirš­ta dėl dia­be­to ir jo su­kel­tų komp­li­ka­ci­jų; kas mi­nu­tę įvyks­ta 6 to­kie at­ve­jai.
      4. 2025 m. nu­ma­to­mas cuk­ri­nio dia­be­to pli­ti­mas tri­juo­se re­gio­nuo­se: Af­ri­ko­je, Ry­tų Vi­dur­že­mio, Vi­du­rio Ry­tų ir Piet­ry­čių Azi­jo­je.
      5. Žmo­nės, ser­gan­tys dia­be­tu, tris kar­tus daž­niau gy­do­si sta­cio­na­re ne­gu ki­ti li­go­niai.
      6. Nu­ma­to­ma, kad dia­be­tui pri­reiks 5-10 % na­cio­na­li­nio svei­ka­tos biu­dže­to. Kai ku­rio­se šaly­se 2025 m. šie skai­čiai ga­li pa­di­dė­ti 40%. Pla­nuo­jant svei­ka­tos ap­sau­gos biu­dže­tą, pri­va­lo­ma skir­ti dau­giau lė­šų cuk­ri­nio dia­be­to pro­fi­lak­ti­kai, kon­tro­lei, diag­nos­ti­kai, kom­pli­ka­ci­jų aiš­ki­ni­mui. Anks­ti diag­no­za­vus li­gą, ga­li­ma iš­veng­ti di­de­lės ne­lai­mės - kom­pli­ka­ci­jų.
      7. Dia­be­to kom­pli­ka­ci­jos, to­kios kaip apa­ki­mas, inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas ir šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gos, ke­lia daug rū­pes­čių ne tik pa­tiems ser­gan­tie­siems, bet ir svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­boms.
      8. Jei­gu dia­be­tas pa­žei­džia ner­vus ir pe­ri­fe­ri­nes krau­ja­gys­les, kar­tais ten­ka am­pu­tuo­ti ko­jas. Ser­gan­tie­siems cuk­ri­niu dia­be­tu, ly­gi­nant su ki­tais žmo­nė­mis, yra 15-40 kar­tų di­des­nė ši grėsmė.


Viršsvo­ris ir nu­tu­ki­mas

      1. Tiek iš­si­vys­čiu­sio­se, tiek be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se epi­de­miš­kai dau­gė­ja per daug sve­rian­čių žmo­nių.
      2. Pa­sau­ly­je dau­giau nei 1 mlrd. (milijardas) su­au­gu­sių žmo­nių per daug sve­ria ir dau­giau kaip 300 mln. yra nu­tu­kę (kū­no ma­sės in­dek­sas < 30).
      3. Nu­tu­ki­mas yra vie­nas iš dia­be­to ri­zi­kos veiks­nių.
      4. 1,7 mlrd. pa­sau­lio žmo­nių po­pu­lia­ci­jos tu­ri po­lin­kį tuk­ti, to­dėl di­dė­ja pa­vo­jus sirg­ti dia­be­tu, šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­go­mis.
      5. Dau­ge­lis vai­kų per daug sve­ria ar yra nu­tu­kę; tai ben­dra me­di­ci­nos pro­ble­ma.
      6. Dėl nu­tu­ki­mo ga­li 8 me­tais su­trum­pė­ti II ti­po dia­be­tu ser­gan­čio žmo­gaus gy­ve­ni­mas.
      7. 80% žmo­nių, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, yra nu­tu­kę.
      8. Kū­no ma­sei di­dė­jant 1 ki­log­ra­mu, 5% di­dė­ja grės­mė su­sirg­ti dia­be­tu.
      9. 70% su­au­gu­sių žmo­nių, ku­rie per daug sve­ria, vė­liau ken­čia nuo nu­tu­ki­mo. O jei vie­nas iš tė­vų per daug sve­ria ar yra nu­tu­kęs, ši ri­zi­ka vai­kams di­dė­ja iki 80%.
      10. Yra nu­sta­ty­ta, kad pu­sę II ti­po dia­be­to at­ve­jų bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti, iman­tis prie­mo­nių su­re­gu­liuo­ti kū­no svo­riui.
      11. Die­ta, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, svei­ka gy­ven­se­na ga­li iki 60% ma­žin­ti II ti­po dia­be­to pa­vo­jų.

      Pagal TDF duomenis parengė
      gyd. Eg­lė Ru­dins­kie­nė


Puslapis 10
Kel­ti sku­biai spręs­ti­ni klau­si­mai

      Lie­pos 24 d. Drus­ki­nin­kuo­se įvy­ko dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ir jau­nuo­lių I kon­fe­ren­ci­ja. Jo­je da­ly­va­vo ser­gan­tie­ji, taip pat gy­dy­to­jai, slau­gy­to­jai, dia­be­to klu­bų pir­mi­nin­kai, sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių fir­mų at­sto­vai. Da­ly­vius pa­svei­ki­no LDA vi­ce­pre­zi­den­tas prof. Juo­zas Da­ni­le­vi­čius. Jis tei­gė, kad Lie­tu­vo­je tik de­šim­ta­da­lis li­go­nių pa­sie­kia vi­siš­ką li­gos kom­pen­sa­ci­ją. To­dėl bū­ti­ni ži­nias tei­kian­tys ren­gi­niai - pa­skai­tos, kon­fe­ren­ci­jos, mo­ky­mo sto­vyk­los. La­bai svar­būs li­go­nių mo­ky­mas ir sa­vi­kon­tro­lė.
      Vil­niaus vai­kų ir jau­ni­mo klu­bo „Dia­bi­tė plius“ pir­mi­nin­kė E. Ja­ki­ma­vi­čie­nė pri­sta­tė ru­de­nį įvy­ku­sios dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ir jau­nuo­lių ap­klau­sos re­zul­ta­tus. Pa­aiš­kė­jo, kad di­džio­ji da­lis jų šei­mų yra ne­pil­nos, dau­gia­vai­kės, ne vi­si dir­ba ir kt. To­kioms šei­moms vai­ko li­ga yra ne­pa­ke­lia­ma fi­nan­si­nė naš­ta, ir ne­įma­no­ma už­tik­rin­ti tin­ka­mo gy­dy­mo. Dau­gu­ma ser­gan­čių­jų yra ne­pa­ten­kin­ti sa­vi­kon­tro­lės ly­giu. Jie ži­no, kiek kar­tų per pa­rą rei­kė­tų tir­tis krau­jo gliu­ko­zę, bet ne­iš­ga­li nu­si­pirk­ti tes­tų. Dvie­jų treč­da­lių ap­klaus­tų­jų sa­vi­kon­tro­lė yra pa­ten­ki­na­ma ar­ba blo­ga. Dau­ge­lis no­rė­tų gy­dy­tis to­bu­les­niais bū­dais (in­su­li­no pom­pa), bet ne­tu­ri tam lė­šų. Ne­kom­pen­suo­ja­mi ir kai ku­rie bū­ti­ni ty­ri­mai (gli­ko­li­zuo­to he­mog­lo­bi­no, mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­jos) bei vais­tai (gliu­ka­go­nas).
      2004 m. ba­lan­dį įsi­ga­lio­jęs Vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų įsta­ty­mas įtei­si­no cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ne­ly­gy­bę: vai­kai in­va­li­dai dėl dia­be­to pri­pa­žin­ti leng­vos ne­ga­lios po ba­lan­džio 1-osios gau­na tik in­va­li­do šal­pos pen­si­ją, o pri­pa­žin­ti vai­kais in­va­li­dais iki įsi­ga­lio­jant įsta­ty­mui gau­na ir in­va­li­do šal­pos pen­si­ją, ir šal­pos už in­va­li­do slau­gą na­muo­se pen­si­ją.
      Kon­fe­ren­ci­jo­je skai­ty­ti pra­ne­ši­mai ir pa­tys ser­gan­tie­ji kal­bė­jo apie gy­dy­mą in­su­li­no pom­po­mis. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo tri­jų fir­mų at­sto­vai. D. Kart­hei­ser ir Vil­niaus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bo na­rys K. Step­šys vaiz­džiai ir įdo­miai pri­sta­tė dia­be­to mo­ky­mo ir po­il­sio sto­vyk­las. Gy­dy­to­ja J. Kie­si­ly­tė iš­sa­miai pa­pa­sa­ko­jo apie dia­be­to įta­ką mer­gai­čių ly­ti­nei svei­ka­tai, šei­mos pla­na­vi­mo ypa­tu­mus. Gyd. E. Ja­šins­kie­nė su ser­gan­čiais vai­kais gvil­de­no keb­lu­mus, ku­riuos su­ke­lia li­ga. Vaikus var­gi­na per di­de­lis tė­vų dė­me­sys, nuo­la­ti­nės in­jek­ci­jos, ap­ri­bo­ji­mai, at­ei­ties bai­mė ir daug ki­tų skau­džių da­ly­kų. Jų tei­gi­mu, „Cuk­ri­nis dia­be­tas - gy­ve­ni­mo bū­das, ku­ris juo­dai už­kni­sa“.
      Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai pa­si­ra­šė krei­pi­mą­si į LR Svei­ka­tos ap­sau­gos, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jas, LRS Svei­ka­tos rei­ka­lų, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo rei­ka­lų ko­mi­te­tus, In­va­li­dų rei­ka­lų ta­ry­bą prie LR Vy­riau­sy­bės, Vals­ty­bi­nę li­go­nių ka­są. Ja­me iš­dės­ty­ti svar­biau­si klau­si­mai, ku­riuos iš­spren­dus ge­rė­tų ser­gan­čių vai­kų ir jau­nuo­lių svei­ka­ta bei gy­ve­ni­mo ko­ky­bė.
      Bu­vo su­reng­ta ap­klau­sa apie kon­fe­ren­ci­jos nau­dą. Gau­ta 21 an­ke­ta iš 51 už­si­re­gist­ra­vu­sių da­ly­vių (41,2 %). Įvertinimo re­zul­ta­tai pa­vaiz­duo­ti diag­ra­mo­je.

      Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo LDA, Drus­ki­nin­kų m. „At­ga­jos“, taip pat Vil­niaus „Dia­bi­tė plius“ klubai.
      Gyd. Eg­lė Ma­ri­ja Ja­ki­ma­vi­čie­nė


Puslapis 11
Platelių diabeto stovykloje

      Pla­te­liuo­se, ūki­nin­kės Mor­tos Mi­ka­šaus­kie­nės kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je, vei­kė cuk­ra­li­ge ser­gan­čių vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­la. Ją or­ga­ni­za­vo Lietuvos diabeto asociacija. Stovyklos vadovė Plungės diabeto klubo slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė. Jai tal­ki­no vy­ras gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Da­ny­la ir duk­tė Ag­nė. Sto­vyk­la­vo - 25 vai­kai ir jau­nuo­liai iš Plun­gės, Rie­ta­vo, Ma­žei­kių, Šiau­lių, Kur­šė­nų, Kau­no, Skuo­do ir ki­tur. Į Pla­te­lius su­va­žia­vę li­go­niu­kai mo­kė­si diabeto kont­ro­lės, il­sė­jo­si, mau­dė­si eže­re, plau­kio­jo jach­ta, vy­ko į eks­kur­si­jas.
      Stovyklos rėmėjai - Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos in­va­li­dų rei­ka­lų ta­ry­ba prie LR Vyriausybės ir kt. Sto­vyk­lau­jan­čius vai­kus ir jau­nuo­lius ap­lan­kė Sei­mo na­rys Aud­rius Kli­šo­nis, LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, fir­mos „Abo­vi­ta“ at­sto­vė Lai­ma Kau­la­kie­nė.
      Po de­šim­ties die­nų, iš­si­skirs­čius vai­kams, sto­vyk­la­vo su­au­gu­sie­ji.

      Vi­li­ja Ar­ma­lie­nė

Šiauliečių „Lemties“ klube

      Gels­tan­tys me­džių la­pai, iš­skren­dan­tys paukš­čiai, il­gė­jan­tys va­ka­rai, kiek dau­giau lais­va­lai­kio - pro­ga su­si­mąs­ty­ti, ar svei­kai gy­ven­ta. Ar ko­vo­ta su sa­vo li­ga? Kuo ga­li­ma pa­si­džiaug­ti? Ma­lo­nu, kad „Lem­ties“ klu­be yra A. Kviet­kaus­kas, L. Mi­ka­liū­nie­nė, D. Juš­kie­nė, J. Jan­kū­nai­tė, B. Vai­tie­kai­tie­nė, A. Šli­vins­kas, I. Ba­lie­nė, slau­gy­to­ja J. Že­mai­tie­nė ir dau­giau veik­lių žmo­nių. Dėl to suor­ga­ni­zuo­ja­ma pa­skai­tų, eks­kur­si­jų, at­lie­ka­mi svei­ka­tos tik­ri­ni­mai, ben­dra­dar­biau­ja­ma su įvai­rio­mis įmo­nė­mis. Ne­se­niai Kau­no mu­zi­ki­nia­me te­at­re gė­rė­tasi I. Kalmano ope­re­te „Sil­va“, taip pat su­reng­ta eks­kur­si­ja į Ven­tės ra­gą, kur leis­ta pa­tiems žie­duo­ti paukš­čius. Ap­lan­ky­ta Švėkš­na, Ši­lu­tė, Rus­nė. Kop­ta į Ram­by­no kal­ną. Pa­bu­vo­ta Eu­ro­pos par­ke, pa­si­žval­gy­ta po at­si­nau­ji­nu­sį Vil­nių, da­ly­vau­ta „Ra­sos“ ka­vi­nė­je klu­bo na­riams su­reng­to­je va­ka­ro­nė­je - vik­to­ri­no­je. Vi­sus links­mi­no trem­ti­nių ka­pe­la.
      An­ta­nui Kviet­kaus­kui ne­se­niai su­teik­tas „Lem­ties“ klu­bo gar­bės na­rio var­das. Jis vie­nas iš ak­ty­viau­sių klu­bo na­rių, au­ko­jan­tis sa­vo lai­ką de­ry­boms su rė­mė­jais, įstai­gų va­do­vais, ku­rie re­mia pro­fi­lak­ti­nius krau­jo gliu­ko­zės, cho­les­te­ro­lio ty­ri­mus. „Lem­tis“ vie­ni­ja per 320 ap­skri­ties ser­gan­čių dia­be­tu žmo­nių.
      Al­ma­ntas Šli­vins­kas vie­nas iš klu­bo stei­gė­jų, il­ga­me­tis jo va­do­vas, da­bar - pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas, sa­ko, jog 1991 m. su­bur­ta ben­dri­ja pir­mo­ji ap­skri­ty­je. Bū­rė­si, kad pa­dė­tų vie­ni ki­tiems ir ap­gin­tų ser­gan­čių žmo­nių tei­ses, ge­rin­tų gau­na­mas me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas. Klu­bo rū­pes­čiu Šiau­lių li­go­ni­nė­je įsteig­ta dia­be­to mo­kyk­la, ser­gan­tie­ji kar­tą per sa­vai­tę ne­mo­ka­mai ga­li nau­do­tis ba­sei­nu. Klu­bas or­ga­ni­zuo­tai per­ka li­gos sa­vi­kon­tro­lės juos­te­les - taip ser­gan­tie­siems žy­miai pi­giau. De­šimt me­tų „Lem­ties“ žmo­nės ne­mo­ka­mai ga­li žiū­rė­ti ne­prem­je­ri­nius Šiau­lių dra­mos te­at­ro spek­tak­lius, o ki­no ir kul­tū­ros cen­tre „Sau­lė“ - fil­mus už ma­žes­nę kai­ną.
      Klu­bas or­ga­ni­zuo­ja spor­ti­nius ren­gi­nius, va­ka­ro­nes, eks­kur­si­jas po Lie­tu­vą ir už­sie­nį. En­tu­zias­tin­gų sa­va­no­rių dė­ka klu­bas tu­ri ge­rų rė­mė­jų.
      Ne­se­niai nuo LR Sei­mo pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pau­laus­ko, jo pa­dė­jė­jas Vir­gi­ni­jus „Lem­ties“ klu­bui at­ve­žė do­va­ną - kom­piu­te­rį.
      Šiau­lie­tis LR Sei­mo na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­lik klu­bui pa­do­va­no­jo nau­ją vaiz­do gro­tu­vą. Klu­bas yra su­kau­pęs ne­ma­žai vaiz­do me­džia­gos apie cuk­ri­nį dia­be­tą, jo kom­pli­ka­ci­jas, ta­čiau iki šiol ne­tu­rė­jo, kuo jos de­monst­ruo­ti.
      Klu­bui la­bai pa­dė­jo LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rius, Ta­ry­bos na­riai A. Be­ino­ra­vi­čius, L. Ne­ima­nas, Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, plau­ki­mo spor­to mo­kyk­la „Del­fi­nas“, Šiau­lių dra­mos te­at­ras. Žmo­nes, ser­gan­čius dia­be­tu, gy­dė Šiau­lių li­go­ni­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius P. Si­ma­vi­čius, me­di­ci­nos di­rek­to­rė V. Makš­tu­tie­nė, gy­dy­to­jos en­dok­ri­no­lo­gės L. Bal­kie­nė, E. Bal­tru­šai­tie­nė, R. Ka­za­ke­vi­čiū­tė, A. Si­ru­ta­vi­čie­nė, L. Liu­gai­tė.
      „Lem­ties“ klu­bo pa­dė­kos ver­ti žmo­nės - V. Šo­pis, R. Šče­po­na­vi­čie­nė, A. Ar­ma­las, I Kie­vi­šie­nė, Č. Kas­pu­tis, R. Kla­pa­taus­kas, V. Ke­rie­nė, B. Bo­ta­vi­čius, R. Du­naus­kas, S. Vil­kas, V. Po­ne­lis, E. Si­jū­nie­nė, Vil­niaus Eu­ro­vais­ti­nių tin­klo di­rek­to­rius R. Vait­ke­vi­čius, lab­da­ros fon­do „Sa­ma­ri­ja“ va­do­vas.
      „Lem­ties“ klu­bas vi­siems dė­ko­ja už pa­ra­mą, ge­rą žo­dį, su­pra­ti­mą, lin­ki kan­try­bės ne­baig­tiems dar­bams at­lik­ti, kū­ry­bi­nio im­pul­so nau­jiems pra­dė­ti, stip­rios svei­ka­tos, šven­ti­nės nuo­tai­kos, Die­vo pa­laimos.
      Vi­si dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės kiek­vie­ną tre­čia­die­nį kvie­čia­mi į klu­bą 12-14 val. Ad­re­sas: Šiau­liai, Sto­ties g. 9c.


Puslapiai 12-13
So­dų gė­ry­bės

      Jau ket­vir­tas ru­duo, kai tau­ra­giš­kiai or­ga­ni­zuo­ja šven­tę „So­dų gė­ry­bės“, ku­rio­je ap­ta­ria­mi ak­tu­a­lūs dia­be­to klau­si­mai, pa­ben­drau­ja­ma prie vai­šių sta­lo.
      Ren­gi­ny­je LDA at­sto­vė Al­do­na Da­ny­lie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie ko­jų prie­žiū­rą, pa­mo­kė mankš­tos, su įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis tik­ri­no ko­jų jaut­ru­mą. Pas­kiau „In­su­los“ ben­dri­jai pa­do­va­no­jo įdo­mų laik­ro­dį ir prie­mo­nes ran­kų pirš­tams mankš­tin­ti. At­lik­ti gliu­ko­zės ir cho­les­te­ro­lio krau­jy­je ty­ri­mai, mo­ky­ta, kaip tin­ka­ma mi­ty­ba šiuos ro­dik­lius ge­rin­ti. Daug nau­din­gų pa­ta­ri­mų svei­ka­tos klau­si­mais da­vė gyd. Ma­ri­ja La­pie­nė ir dia­be­to mo­ky­to­ja Rū­ta Va­lin­čie­nė. Šven­tė baig­ta ma­lo­niai ben­drau­jant ir vai­ši­nan­tis so­do gė­ry­bė­mis ir ki­tais sa­vo ga­my­bos pa­tie­ka­lais. Ne­ma­žai val­gių bu­vo pa­ga­min­ta pa­gal LDA išleistos V. Augustinienės ir E. Rudinskienės kny­gos „Svei­ka mi­ty­ba“ re­cep­tus. Jie at­ro­dė įspū­din­gai, svar­biau­sia la­bai gar­dūs.

      Al­gir­das Ar­dins­kas
      Tau­ra­gės „In­su­los“ klubo pir­mi­nin­kas

Ži­nių ir kū­ry­bos do­va­nos


Klausantis patarimų
      Mo­ky­tis dia­be­to kon­tro­lės - ne­leng­va už­duo­tis, rei­ka­lau­jan­ti kan­try­bės, ži­nių ir pa­ra­mos. Pa­gel­bė­ti Tau­ra­gės „In­su­los“ klu­bo na­riams ne­se­niai bu­vo at­vy­kęs KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos prof. Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius. Šis po­etiš­kos sie­los moks­li­nin­kas la­bai vaiz­džiai ra­šė, kaip li­ga bel­džia­si į mū­sų du­ris:
      Ne­kvies­ta, ne­prašyta
      at­ėjo slap­čia,
      ta­ry­tum ne­ty­čia
      lyg gar­bin­ga viešnia.

      Pro­fe­so­rius gy­vai, įtai­giai, su­pran­ta­mai nu­sa­kė es­mi­nius „su­gy­ve­ni­mo su ne­pra­šy­ta vieš­nia“ as­pek­tus. Tar­si eg­za­mi­no klau­si­mus pa­teik­da­mas, iš­ju­di­no su­si­rin­ku­siuo­sius, ža­di­no žmo­nių mąs­ty­mą, tei­kė pa­si­ti­kė­ji­mo ir vil­ties, tų bran­gių do­va­nų kiek­vie­nam, ku­ris, pra­ra­dęs svei­ka­tą, nu­si­vi­lia, at­si­du­ria „už ri­bos“.
      Pro­fe­so­riui tal­ki­no CON­VA­TEC at­sto­vas Ąžuo­las Ka­vo­liū­nas, ap­ta­ręs dia­be­ti­nės pė­dos opas, pa­pa­sa­ko­jęs apie AQU­A­CEL tvars­čius, jų iš­ra­šy­mo ga­li­my­bes, ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ben­dro­sios prak­ti­kos ir vai­kų li­gų gy­dy­to­jai, taip pat Tau­ra­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Pa­le­kas. Jis taip pat at­sa­kė į dau­ge­lį klu­bo na­rių pa­teik­tų svei­ka­tos prie­žiū­ros klau­si­mų, prof. J. Da­ni­le­vi­čius jam pa­do­va­no­jo sa­vo kny­gą „Prie kelio“.
      Kiek­vie­nas ren­gi­nio da­ly­vis ga­lė­jo pa­jaus­ti, ko­kie svar­būs J. S. Da­ni­le­vi­čiaus žo­džiai (iš jo po­ezi­jos rin­ki­nio):
      Esu Jū­sų tar­nas
      ir Jums pri­klau­sau,
      Ge­rą ar blo­gą va­lan­dą - at­ei­ki­te,
      ma­no ran­kos, pro­tas ir šir­dis
      pri­klau­sys Jums.

      Ren­gi­nio da­ly­viai bu­vo dė­kin­gi pro­fe­so­riui, kad dos­niai da­li­jo­si sa­vo ži­nio­mis ir po­ezi­ja.

      Jo­nas Lio­ran­čas,
      „In­su­los“ ben­dri­jos na­rys, Tau­ra­gė

Įdo­mus su­si­ti­ki­mas

      Jo­na­vos miš­ki­nin­kų po­il­sia­vie­tė­je įvy­ko Tau­ra­gės, Plun­gės ir Jo­na­vos dia­be­to klu­bų na­rių tra­di­ci­nė šven­tė. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė džiau­gė­si, kad kai­my­nų drau­gys­tė kles­ti, ir ra­gi­no vi­sus mo­ky­tis su li­ga ko­voti.
      Šven­tė­je kal­bė­jo Kau­no en­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kų pro­fe­so­rius Juo­zas Da­ni­le­vi­čius, die­to­lo­gė iš Plun­gės Al­do­na Da­ny­lie­nė. Tau­ra­giš­kiai pri­sis­ta­ty­mą pra­dė­jo tra­di­ci­niu „In­su­los“ him­nu. „In­su­los“ pir­mi­nin­kas pa­dė­ko­jo Jo­na­vos „Ra­mu­nės“ klu­bui ir jo pir­mi­nin­kui Jo­nui Lai­vai, LDA pre­zi­den­tei V. Au­gus­ti­nie­nei, prof. Juo­zui Da­ni­le­vi­čiui. Šis ren­gi­nys - 11-oji „In­su­los“ iš­vy­ka per 3,5 me­tų, 2004 m. pro­gra­mos „Gy­venk svei­kai“ tę­si­nys. To­liau vy­ko kon­cer­ti­nė pro­gra­ma. Tau­ra­giš­kiams at­sto­va­vo Vy­tau­to Va­liu­ko va­do­vau­ja­ma „Sva­ja“. Bu­vo su­reng­tos ir var­žy­tu­vės, atlikti krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai. Pri­sta­ty­ta prof. Juo­zo Da­ni­le­vi­čiaus kny­ga „Prie ke­lio“. Ren­gi­nys baig­tas su­de­gi­nant ant lau­žo gy­va­tės iš­kam­šą - li­gų, bė­dų ir ne­ga­la­vi­mų sim­bo­lį. Už nuo­sta­biai pra­leis­tą lai­ką žmo­nės dė­kin­gi Jo­nui Lai­vai, Al­do­nai Da­ny­lie­nei, Al­gir­dui Ar­dins­kui ir vi­siems, ku­rie bu­vo kar­tu.

      Li­li­ta La­žau­nin­kai­tė
      „In­su­los“ ben­dri­jos na­rė

Mo­kė­mės gy­ven­ti


Stovyklaujant Druskininkuose
      Trys tau­ra­giš­kės Ina Kon­dra­ten­kai­tė, Au­re­li­ja Bir­ba­lai­tė ir Jo­vi­ta Ru­dy­tė sto­vyk­la­vo Drus­ki­nin­kuo­se. Iš vi­so čia il­sė­jo­si 20 jau­nuo­lių iš 15 Lie­tu­vos vie­to­vių. Ke­tu­ris kar­tus per die­ną jiems bu­vo tik­ri­na­ma gli­ke­mi­ja, daž­niau - pa­gal svei­ka­tą. Ant­rą­ją sto­vyk­la­vi­mo die­ną vi­siems bu­vo at­lik­tas HbA1c ty­ri­mas, Tau­ra­gė­je kai­nuo­jan­tis 28 li­tus. At­vy­kus ir iš­vyks­tant pil­dy­tos „Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių ži­nių įver­ti­ni­mo“ an­ke­tos. Iš­klau­sy­ta pa­skai­tų apie die­ti­nę mi­ty­bą, ko­jų prie­žiū­rą, inks­tų veik­lą. Po dis­ku­si­jų įvai­riais dia­be­to kon­tro­lės klau­si­mais ži­nių įver­ti­ni­mo tes­tų at­sa­ky­mai be­veik vi­sų bu­vo tei­sin­gi. Bu­vo su­reng­tos dvi iš­vy­kos dvi­ra­čiais, vyk­ta „Sau­lės ta­kais“, į Grū­to eže­rą mau­dy­tis, plau­kio­ta ba­sei­ne, nu­ei­ta iki miš­ko na­mų „Gi­rios ai­das“. Vi­si va­ka­rai pra­leis­ti žai­di­mų aikš­te­lė­je su mu­zi­ka, ka­muo­liais, ra­ke­tė­mis. Už nuo­sta­biai pra­leis­tą lai­ką dė­ko­ja­ma LDA pre­zi­den­tei V. Au­gus­ti­nie­nei, „In­su­los“ pir­mi­nin­kui A. Ar­dins­kui, sto­vyk­los va­do­vei J. Ši­mo­nie­nei, gy­dy­to­jai E. Ja­ki­ma­vi­čie­nei.

      Jo­vi­ta Ru­dy­tė
      Tau­ra­gė

Marš­ru­tu Ker­na­vė - Tau­ra­gė

      Va­do­vau­ja­mi „In­su­los“ ben­dri­jos pir­mi­nin­ko Al­gir­do Ar­dins­ko, pa­bu­vo­jo­me Ker­na­vė­je, pa­go­niš­kos Lie­tu­vos pir­mo­jo­je sos­ti­nė­je, ir Tra­kuo­se. Bu­vo įdo­mu iš­girs­ti, sužino­ti, kaip lie­tu­viai čia, Ker­na­vė­je, gy­ve­no ak­mens, ge­le­žies am­žiuo­se, vi­du­ram­žiais. Bai­su ir ny­ku tarp klam­pių pel­kių, ne­įžen­gia­mų gi­rių, tarp dau­gy­bės žvė­rių, be jo­kio pa­dar­go... Bet lie­tu­vis ne­bū­tų lie­tu­vis, jeigu ­pa­lū­žtų. Iš­gy­ve­no. Tik am­žius bu­vo trum­pas - 40 me­tų. Ker­na­vės kul­tū­ros re­zer­va­tas už­ima 200 ha. Ja­me vyks­ta ka­si­nė­ji­mai. Žmo­nės čia gy­ve­na, sa­ko, skur­do­kai, bet ko­kia pui­ki ap­lin­ka. Stūk­so pen­ki pi­lia­kal­niai. Sta­čiais laip­tais ko­pė­me į aukš­čiau­sią iš jų. Prieš akis at­si­vė­rė nuo­sta­bi pa­no­ra­ma: miš­kai, ty­liai sa­vo van­de­nį va­ran­ti Ne­ries upė, grakš­ti rau­do­na go­tiš­ko sti­liaus baž­ny­čia. Ker­na­vė - vie­na se­niau­sių gy­ven­vie­čių Lie­tu­vo­je, o re­zer­va­tas įtrauk­tas į UNES­CO is­to­ri­nio pa­vel­do są­ra­šą.
      Ant­ro­ji mū­sų eks­kur­si­jos da­lis - ki­ta se­no­ji Lie­tu­vos sos­ti­nė Tra­kai. Tai Vy­tau­to Di­džio­jo gim­ti­nė, Lie­tu­vos ga­ly­bės ir gar­bės lop­šys. Di­din­ga rau­do­nų ply­tų pi­lis, pa­sta­ty­ta vie­no­je iš 23 sa­lų. Pi­lies laip­tais ky­la­me, kur ku­ni­gaikš­čių gy­ven­ta. Da­bar gra­žiau­sio­je sa­lė­je vyks­ta įvai­rios iš­kil­mės. Tra­kų mies­te­ly­je gy­ve­na 60 ka­rai­mų. Jų na­mų so­de - trys lan­gai. Lan­kė­mės ir „3 lan­gų“ ka­rai­mų res­to­ra­ne. Ap­žiū­rė­jo­me mal­dos na­mus - ki­ne­są. Laip­te­liais ir ta­ke­liais su­ko­rė­me ne vie­ną de­šim­tį ki­lo­met­rų. Nors pa­var­go­me, bet li­ko­me pa­ten­kin­ti.

      Ni­jo­lė Diel­kie­nė

Svar­bu at­si­kel­ti

      Prieš ke­le­tą mė­ne­sių mums te­ko di­de­lis iš­ban­dy­mas - sū­nus su­sir­go cuk­ri­niu dia­be­tu. Su ta klas­tin­ga, daug ži­nių, dė­me­sio ir lė­šų bū­ti­na li­ga su­si­dū­rė­me akis į akį. Ne­slėp­siu - su­tri­kom, at­ro­dė, ne­li­ko ryt­die­nos ir at­ei­ties... Lai­mė yra ge­rų žmo­nių. Tai pa­ju­to­me jau Kau­no kli­ni­ko­se, kur me­di­kai pa­de­da li­go­niui ir jo ar­ti­ma­jam vais­tu ir žo­džiu. Ačiū jiems, kad kas­die­ni­nio dar­bo ne­pa­ver­čia ru­ti­na, o kil­niai vyk­do sa­vo mi­si­ją. Ki­ta, ma­ty­ti, pa­ties Die­vo mū­sų šei­mai skir­ta pa­žin­ti - tai Drus­ki­nin­kų „At­ga­jos“ klu­bo va­do­vė Je­le­na Ši­mo­nie­nė. Ji sa­vo as­me­ni­niu pa­vyz­džiu ir pa­gal­ba pri­ver­tė pa­ti­kė­ti, kad gy­ve­ni­mas ne­si­bai­gė. Sa­vo sū­naus slau­gos pa­tir­ti­mi ji nuo­šir­džiai da­li­jo­si su „nau­jo­kais“, ži­no­da­ma, kad pa­gal­bos rei­kia ne tik li­go­niui, bet ir jo šei­mai. Je­le­nos va­do­vau­ja­mo­je sto­vyk­lo­je vai­kai bu­vo mo­ko­mi sa­va­ran­kiš­ku­mo, ben­dra­vo su ser­gan­čiais il­ges­nį lai­ką. Or­ga­ni­zuo­tos įdomios pa­žin­ti­nės eks­kur­si­jos, iš­vy­kos. Mū­sų vai­kai at­si­pa­lai­da­vo ir bent trum­pam pa­si­ju­to ne­rū­pes­tin­gi. Sto­vyk­lo­je jiems gliu­ko­zė bu­vo tik­ri­na­ma 6 kar­tus per die­ną. Ži­nant, kad kom­pen­suo­ja­ma tik 150 juos­te­lių per me­tus, mes na­muo­se įsten­giam tai atlik­ti tik 3 kar­tus. Tai­gi nuo­šir­džiai dė­ko­ju klu­bo pirmininkei, sto­vyk­los gy­dy­to­jai ir auk­lė­to­jai už vai­kų prie­žiū­rą.
      No­rė­čiau pa­mi­nė­ti Drus­ki­nin­kuo­se vy­ku­sią Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, I kon­fe­ren­ci­ją. Jo­je mes ga­vo­me daug ži­nių. Pa­grin­di­nė nau­jie­na, o da­bar ir sva­jo­nė - in­su­li­no pom­pa, ku­ri su­ma­žin­tų dū­rių skai­čių ir pa­dė­tų li­go­niui. Ser­gan­čia­jam rei­kia tin­ka­mo mais­to, kon­tro­li­nių juos­te­lių (per ke­tu­ris mėn. su­nau­do­jo­me 17 pa­kuo­čių; 1 pak. kai­nuo­ja 89 Lt.). To­dėl in­su­li­no pom­pa dėl lė­šų sto­kos kol kas tik ne­re­a­li sva­jo­nė. Bet gy­ve­na­me vil­ti­mi.

      Lo­re­ta Va­ra­naus­kie­nė
      Drus­ki­nin­kai

Ap­lan­ky­tos is­to­ri­nės vie­tos

      Rad­vi­liš­kio „Li­ki­mo“ klu­bo na­riai va­sa­rą ap­lan­kė Rum­šiš­kes, Tra­kus ir Ker­na­vę. Ke­lio­nė­je da­ly­va­vo ke­le­tas moks­lei­vių iš Lie­tu­vos re­a­bi­li­ta­ci­nio pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro, su ku­riuo klu­bas yra pa­si­ra­šęs ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tartį.
      Rum­šiš­kių liau­dies mu­zie­ju­je ap­žiū­rė­tos Lie­tu­vos re­gio­nų se­no­vi­nės so­dy­bos, pa­ben­drau­ta su čia ap­si­lan­kiu­siais sve­čiais iš JAV. Aukš­tai­čių so­dy­bo­je bu­vo ga­li­ma gir­no­mis pa­mal­ti mil­tus, pa­si­sup­ti sū­py­nė­se. Ma­lo­nios pra­mo­gos pra­skaid­ri­no nuo­tai­ką. Tra­kų mies­te pa­si­vaikš­čio­ta po pi­lies me­nes, ma­ty­ta daug įdo­mių ži­lą pra­ei­tį me­nan­čių eks­po­na­tų.
      Ker­na­vė­je rad­vi­liš­kie­čiai gė­rė­jo­si gam­to­vaiz­džiu nuo Liz­dei­kos pi­lia­kal­nio, į ku­rį įko­pė vi­si klu­bo na­riai.
      Už su­teik­tą ga­li­my­bę ap­lan­ky­ti se­ną­sias Lie­tu­vos sos­ti­nes dė­ko­ja­ma Vil­mai Bud­vy­die­nei, klu­bo pir­mi­nin­kei Ber­na­de­tai - Auš­re­lei Švagž­die­nei.

      Ži­vi­lė Ži­do­ny­tė

Puslapis 14
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2004 m. rug­pjū­čio 12-21 d. Pla­te­liuo­se, Mor­tos Mi­ka­šaus­kie­nės kai­mo tu­riz­mo na­muo­se, vy­ko vai­kų ir jau­nuo­lių, o 22-26 d. - II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los. Va­do­vė Al­do­na Da­ny­lie­nė, gy­dy­to­jai Vy­tau­tas Da­ny­la ir Ga­li­na Apa­nel. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas - Lie­tu­vos in­va­li­dų rei­ka­lų ta­ry­ba prie LR Vy­riau­sy­bės.
      »  Rug­pjū­čio 17 d. LDA su­si­ti­ki­me su Hof­fmann La Ro­che Ltd. at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vais ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės.
      »  Rug­pjū­čio 23 d. su žur­na­lis­te Ire­na Pi­vo­riū­nie­ne svars­ty­ti pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų pri­sta­ty­mo TV lai­do­se klau­si­mai.
      »  Rug­pjū­čio 24 d. iš MSD tarp­tau­ti­nio sub­si­di­jų ko­mi­te­to gau­ta pa­ra­ma įgy­ven­din­ti pro­jek­tui „Pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų su­tvir­ti­ni­mas ir in­teg­ra­ci­ja į ES ben­druo­me­nę“.
      »  Rug­pjū­čio 26 d. SAM ko­le­gi­jos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta „Svei­ka­tos pa­slau­gų ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo pro­gra­ma“. Ren­gi­mo gru­pė­je dir­bo LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Rug­pjū­čio 27-28 d. Pa­pla­te­lės kai­me (Plun­gės r.), UAB „Bar­mi­na“ po­il­sio na­muo­se, vy­ko LDA ko­lek­ty­vi­nių na­rių va­do­vų mo­ky­mas cuk­ri­nio dia­be­to klau­si­mais. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Lie­tu­vos in­va­li­dų rei­ka­lų ta­ry­ba prie LR Vy­riau­sy­bės.
      »  Rug­pjū­čio 30-31 d. V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo Tė­vy­nės Są­jun­gos su­reng­tuo­se „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo mo­ky­muo­se“ Vil­niu­je.
      »  Rug­sė­jo 1-2 d. Briu­se­ly­je, Eu­ro­pos pa­cien­tų gru­pės kon­fe­ren­ci­jo­je „Už ge­res­nę eu­ro­pie­čių svei­ka­tą“ da­ly­va­vo LPO­AT na­rės Vi­da Au­gus­ti­nie­nė ir Eg­lė Kve­da­rai­tė. Ke­lio­nę rė­mė Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mas.
      »  Rug­sė­jo 3 d. Miun­che­ne vy­ku­sia­me DE­PAC dar­bo gru­pės su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Vi­da Au­gus­ti­nie­nė ir prof. An­ta­nas Nor­kus. Ke­lio­nę rė­mė No­vo Nor­disk.
      »  Rug­sė­jo 4 d. Miun­che­ne TDF Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos po­sė­dy­je dalyvavo šios val­dy­bos na­rė LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Rė­mė­jas - TDF Eu­ro­pos re­gio­nas.
      »  Rug­sė­jo 5-9 d. Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jos (EASD) kon­fe­ren­ci­jo­se LDA sten­dą pa­ren­gė ir pri­sta­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė ir Al­do­na Da­ny­lie­nė. Jų dar­bą rė­mė EASD, TDF Eu­ro­pos re­gio­nas, LR Sei­mo na­rys Aud­rius Kli­šo­nis, da­lis lė­šų skir­ta iš dr. An­ta­no V. Ste­pa­no au­kos.
      »  Rug­sė­jo 11 - spa­lio 8 d. LDA pre­zi­den­tė Tė­vy­nės są­jun­gos kvie­ti­mu da­ly­va­vo rin­ki­mi­nė­je kam­pa­ni­jo­je į LR Sei­mo na­rius. Su­si­ti­ki­muo­se su vi­suo­me­ne pro­pa­guo­ta LPO­AT, LDA veik­la, su­pa­žin­din­ta su lei­džia­mu „Dia­be­to“ laik­raš­čiu ir ki­ta svei­ką gy­ve­ni­mą pro­pa­guo­jan­čia li­te­ra­tū­ra.
      »  Rug­sė­jo 23-25 d. LDA eks­po­na­vo sten­dą ir at­li­ko pro­fi­lak­ti­nius krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mus „Balt­Me­di­ca“ pa­ro­do­je Li­tex­po pa­ro­dų cen­tre Vil­niu­je. Ren­gi­nio rė­mė­jai - Li­tex­po pa­ro­dų cent­ras, UAB „Abo­vi­ta“, „Eks­mos MTC“, „In­terlux“.
      »  Rug­sė­jo 24 d. „Balt­Me­di­ca“ eks­po­zi­ci­jo­je Li­tex­po pa­ro­dų cent­re Vil­niu­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­ta LPO­AT ir pir­ma­sis jos pro­jek­tas „Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų įta­kos stip­ri­ni­mas in­teg­ruo­jan­tis į ES ben­druo­me­nę“. Pro­jek­to pa­grin­di­nis rė­mė­jas - Tarp­tau­ti­nis MSD sub­si­di­jų ko­mi­tetas.
      »  Rug­sė­jo 30 d. Ši­lu­tės dia­be­to klu­be pra­dė­ta ben­dra LDA ir Aven­tis In­ter­Con­ti­nen­tal ak­ci­ja „Ri­ba < 7“. Da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė.
      »  Spa­lio 1 d. Pa­lan­go­je su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „Lil­ly - pa­ti­ki­mas dia­be­to kon­tro­lės part­ne­ris. Ino­va­ci­jos šian­dien ir ry­toj“. Da­ly­va­vo LDA vi­ce­pre­zi­den­tas prof. Juo­zas Da­ni­le­vi­čius ir val­dy­bos na­rė gyd. Eg­lė Ru­dins­kie­nė.
      »  Spa­lio 6-9 d. Gas­tei­ne (Aust­ri­jo­je) Eu­ro­pos svei­ka­tos fo­ru­me da­ly­va­vo LDA ta­ry­bos na­rė Eg­lė Ja­ki­ma­vi­čie­nė.
      »  Spa­lio 14 d. LPO­AT su Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos va­do­vais ap­ta­rė vais­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių kom­pen­sa­vi­mo ga­li­my­bes. LPO­AT po­sė­dy­je spręs­ti ir ki­ti ak­tu­a­lūs or­ga­ni­za­ci­jos klau­si­mai.
      »  Spa­lio 19 d. Vil­niu­je, LPO­AT po­sė­dy­je svars­ty­ti svei­ka­tos ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mo, pro­jek­to „Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų įta­kos stip­ri­ni­mas in­teg­ruo­jan­tis į ES ben­druo­me­nę“ įgy­ven­di­ni­mo, LPO­AT įsta­tų pa­pil­dy­mo, ki­ti svar­būs klau­si­mai.
      »  Spa­lio 22-24 d. Oto­če­ce (Slo­vė­ni­jo­je) vy­ku­sio­je DE­PAC kon­fe­ren­ci­jo­je pranešimą apie LDA darbą darė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. TDF Europos regiono Generalinėje Asamblėjoje ir konferencijoje „Kar­tu mes esa­me stip­res­ni“ vienam iš posėdžių pirmininkavo LDA prezidentė. Dalyvavo Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė. Rė­mė­jai TDF Eu­ro­pos re­gio­no biu­ras ir kom­pa­ni­ja No­vo Nor­disk.
      »  Lap­kri­čio 3 d. Vil­niu­je LDA ta­ry­bos po­sė­dy­je ap­žvelg­ti LDA dar­bai, ar­tė­jant Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai.
      »  Lap­kri­čio 14-oji - Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na, pa­žy­mi­ma vi­so­je Lie­tu­vo­je.
      »  Gruo­džio 9 d. su­kan­ka 15 me­tų, kai bu­vo įsteig­ta LDA.

Puslapiai 16-17
Su­sir­gai dia­be­tu? Nė­ra pa­grin­do nu­si­vil­ti!

      Cuk­ri­nio dia­be­to pa­va­di­ni­mas ki­lęs iš grai­kų k. dia­bai­no (pra­ei­nu) ir lo­ty­nų k. mell, mel­lis (me­dus, sal­du­mas). Tai­gi dia­be­tes mel­li­tus ga­li­ma su­pras­ti kaip cuk­raus pra­ėji­mą, iš­si­sky­ri­mą per inks­tus. Nors šis pa­va­di­ni­mas ne­vi­siš­kai at­spin­di li­gos es­mę, ta­čiau li­ko iki šių die­nų.
      Žmo­nių, ser­gan­čių dia­be­tu, or­ga­niz­mas ne­ga­li veiks­min­gai nau­do­ti gliu­ko­zės. Di­de­lė jos kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je va­di­na­ma hi­per­gli­ke­mi­ja. Il­gai trun­kan­ti ji ga­li su­kel­ti ūmias bei lė­ti­nes kom­pli­ka­ci­jas. To­dėl rei­kia steng­tis pa­lai­ky­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį kuo nor­ma­les­nį. Tam tiks­lui iš­ras­tas prie­tai­sas - in­su­li­no pom­pa, ku­ria ser­gan­tie­ji leng­viau re­gu­liuo­ja tą ro­dik­lį, lais­viau gy­ve­na. Mat pom­pa tar­si mėg­džio­ja žmo­gaus ka­sos vei­ki­mą. Šiuo klau­si­mu yra kal­bė­ta su žmo­nė­mis, be­si­nau­do­jan­čiais prie­tai­su. Vie­na pa­cien­tė sa­ko ry­tais nie­kaip ne­ga­lė­da­vu­si su­tvar­ky­ti gli­ke­mi­jos, ku­ri ge­ro­kai vir­šy­da­vo nor­mą. Il­gai at­si­sa­kiu­si gy­dy­to­jo re­ko­men­duo­to šio bū­do, mąs­čiu­si, kaip ga­lė­tų vi­są lai­ką bū­ti su ada­ta. Ta­čiau po­il­siau­da­ma dia­be­to sto­vyk­lo­je Drus­ki­nin­kuo­se, pa­ma­tė, kad gli­ke­mi­ja bu­vo ide­a­li tri­jų jau­nuo­lių, ku­rie nau­do­jo pom­pas. Taip pa­kei­tu­si sa­vo nuo­mo­nę ir pa­se­ku­si jų pa­vyz­džiu.
      Ke­le­rius me­tus ne­su­re­gu­lia­vu­si ry­ti­nių gli­ke­mi­jų (auš­ros fe­no­me­nas), ku­rios kis­da­vo nuo 25 iki 10 mmol/l, pom­pa šį ro­dik­lį su­tvar­kė. Tie­sa, pa­si­tai­ko gli­ke­mi­jos po­ky­čių ir da­bar, bet ne iki 25 mmol/l.
      To­kių pa­vyz­džių yra ir dau­giau. Tai­gi in­su­li­no pom­pa, pra­dė­ta nau­do­ti nuo 1979 m., tam­pa vis po­pu­lia­res­nė, nes pa­de­da li­go­nio or­ga­niz­mui gau­ti in­su­li­ną.
      In­su­li­no pom­pa yra del­ne tel­pan­tis elek­tro­ni­nis apa­ra­tas su kap­su­le, iš ku­rios vais­tai plo­na žar­ne­le per po oda esan­tį ka­te­te­rį pa­ten­ka į žmo­gaus or­ga­niz­mą. Nuo­lat tei­kia­mas ba­zi­nis in­su­li­no kie­kis, ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal li­go­nio svo­rį, or­ga­niz­mo po­rei­kį ati­tin­ka­mu pa­ros me­tu. In­su­li­nas pom­po­je nau­do­ja­mas tik trum­po ar grei­to vei­ki­mo. Prieš kiek­vie­ną val­gy­mą bū­ti­na su­si­leis­ti jo bo­lu­są (dau­giau vie­ne­tų pa­gal su­var­to­si­mus an­glia­van­de­nius). In­su­li­no pom­po­je yra re­zer­vu­a­ras (pri­pil­dy­ta kap­su­lė), su­jung­ta su lanks­čių ka­te­te­rių sis­te­ma. Per ada­tė­lę, įves­tą į pil­vo, šlau­nų ar sėd­me­nų po­odį, pa­sto­viai or­ga­niz­mas gau­na in­su­li­ną. Taip imi­tuo­ja­mas žmo­gaus svei­kos ka­sos dar­bas. Jei nau­do­ja­ma pom­pa in­su­li­no te­ra­pi­jai, rei­kia dau­giau dė­me­sio. Be­si­gy­dan­ty­sis tu­ri ge­rai iš­ma­ny­ti svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pus, mankš­tos reikš­mę, ge­bė­ti keis­ti do­zes pa­gal gliu­ko­zės ro­dik­lius. To­dėl ap­si­spren­džiant dėl šio me­to­do, svar­bi iš­sa­mi gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ja.
      Nau­do­jant in­su­li­no pom­pą, gliu­ko­zė tir­ti­na prieš kiek­vie­ną val­gy­mą. Ta­da nu­sta­to­mas leis­ti­no in­su­li­no kie­kis. Taip ko­re­guo­ja­ma gli­ke­mi­ja, de­ri­na­ma su pla­nuo­ja­mais su­val­gy­ti an­glia­van­de­niais. Ne­lei­džia­ma lai­ky­tis blo­giems or­ga­niz­mo gliu­ko­zės ro­dik­liams. Tik­ri­nant gliu­ko­zę va­ka­re (prieš ei­nant mie­go­ti), in­su­li­nu ko­re­guo­ja­mi šie duo­menys.
      In­su­li­no pom­pą nau­do­jan­tys žmo­nės tu­ri pui­kiai mo­kė­ti skai­čiuo­ti su­var­to­ja­mų an­glia­van­de­nių kie­kį, su­pras­ti jų ir in­su­li­no są­vei­ką. Su­au­gu­siam žmo­gui tai es­ti leng­viau. Sun­kiau vai­kams, nes jų or­ga­niz­mas au­gant kei­čia­si, jie yra judr­esni. Au­gant vai­kui, di­dė­ja ir in­su­li­no po­rei­kis. Tė­vai, ku­rių vai­kai ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu, pri­va­lo tuo pa­si­rū­pin­ti.
      Gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mas pa­de­da įver­tin­ti gliu­ko­zės ro­dik­lius. Jis tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nis kaip 7 proc. Šiuo ty­ri­mu įver­ti­na­ma pas­ta­rų­jų 3 mė­ne­sių dia­be­to kon­tro­lė. Jei ji ge­ra, gy­dy­to­jui leng­viau pa­rink­ti ba­zi­nę in­su­li­no dozę.
      In­su­li­no pom­pas į Lie­tu­vą im­por­tuo­ja trys ben­dro­vės iš skir­tin­gų vals­ty­bių: Ame­ri­kos, Ko­rė­jos, Švei­ca­ri­jos. Ko­rė­jie­čių ga­my­bos pom­pa DA­NA DIA­BE­CA­RE po­pu­lia­ri vi­sa­me pa­sau­ly­je.
      Pir­mo­ji pom­pa su­kur­ta 1979 m. ir kli­niš­kai iš­ban­dy­ta Seu­lo na­cio­na­li­nio uni­ver­si­te­to li­go­ni­nė­je. Pir­mo­sios pom­pos bu­vo ga­na di­de­lės, ne­pa­to­gios nau­do­ti. Moks­li­nin­kai jas to­bu­li­no. Da­bar leng­viau­sia yra Da­na Diabecare II pom­pa, sve­ria tik 60 g (pa­našiai tiek, kiek vištos kiaušinis).
      Dy­džiu pri­me­na pra­ne­ši­mų ga­vik­lį. Ja­me tel­pa maž­daug 300 g vie­ne­tų in­su­li­no, ku­ris ne­nu­trūks­ta­mai švirkš­čia­mas per ma­žą vamz­de­lį. Pom­pą gy­dy­to­jas už­prog­ra­muo­ja taip, kad pre­pa­ra­tas bū­tų tie­kia­mas, imi­tuo­jant nor­ma­lią ka­sos funk­ci­ją. Tai va­di­na­ma ba­zi­niu grei­čiu. Be to, ga­li­ma, pa­spau­dus myg­tu­ką, su­si­leis­ti tiks­liai tiek in­su­li­no, kiek rei­kia pa­gal su­val­go­mą mais­tą. Ši vien­kar­ti­nė do­zė (bo­lus) su­švirkš­čia­ma prieš val­gant ar­ba pa­gausė­jus krau­jo gliu­ko­zės.
      Įro­dy­ta, kad in­ten­sy­vi te­ra­pi­ja in­su­li­no pom­pa ge­ro­kai ma­ži­na dia­be­to su­kel­tų kom­pli­ka­ci­jų grės­mę.
      Pom­pa nau­do­tis ne­sun­ku. Tai rei­kia iš anks­to pa­si­mo­ky­ti. Kon­sul­tuo­ja gy­dy­to­jas ir fir­mos kon­sul­tan­tas, ku­riam ga­li­ma skam­bin­ti bet ku­riuo pa­ros me­tu ir gau­ti išsa­mius pa­aiški­ni­mus.
      Sie­kiant gau­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie in­su­li­no pom­pą, in­ter­ne­tu iš­siun­ti­nė­tos an­ke­tos ir lauk­ta at­sa­ky­mo. At­si­lie­pė vai­ki­nai, ku­rių am­žius nuo 17 iki 25 me­tų. Su pom­po­mis jie gy­ve­na nuo 6 mėn. iki 2 me­tų. Vi­si jie pom­pą pra­dė­jo nau­do­ti, nes no­rė­jo pa­ge­rin­ti li­gos kon­tro­lę, lais­viau ir pa­to­giau gy­ven­ti.
      Fir­ma su­tei­kia ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai nau­do­tis pom­pa vie­ną mė­ne­sį, kad žmo­gus įsi­ti­kin­tų, ar jam tin­ka tas me­to­das. Jei­gu mė­ne­sio ne­už­ten­ka, fir­ma ban­do­mą­jį lai­ko­tar­pį pail­gi­na dar dviem sa­vai­tėm.
      Bu­vo įdo­mu ži­no­ti, kaip nau­do­ja­ma pom­pa kei­tė jau­nuo­lių gy­ven­se­ną. Gau­ta ke­le­tas at­sa­ky­mų: „Su­nor­ma­li­za­vo gli­ke­mi­ją, ne­be­rei­kia ba­dy­tis 5 kar­tus per die­ną“, „Ty­ri­mai pa­ge­rė­jo, su­ma­žė­jo in­su­li­no do­zės“, „Iš pra­džių bu­vo sun­ku, bet il­gai­niui pri­pra­tau. Ži­no­da­mas, kad tai man pa­dės, ta­pau ra­mes­nis“.
      Vis dėl­to ne­už­mirš­ti­na, kad šis gy­dy­mo bū­das tu­ri ir trū­ku­mų. Iš su­kaup­tos pa­tir­ties ga­li­mi api­ben­dri­ni­mai.

      Pom­pos tei­kia­mi pri­va­lu­mai:
      • ne­rei­kia nuo­la­ti­nių in­su­li­no in­jek­ci­jų;
      • už­ten­ka vie­nos rū­šies in­su­li­no;
      • ge­riau re­gu­liuo­ja­ma krau­jo gliu­ko­zė;
      • ma­žė­ja hi­pog­li­ke­mi­jos grės­mė;
      • leng­viau iš­veng­ti inks­tų, ner­vų, akių ir šir­dies li­gų;
      • ge­rė­ja HbA1c ro­dik­lis;
      • pa­to­ges­nis gy­ve­ni­mo bū­das.

      Pom­pos trū­ku­mai:
      • bran­gi;
      • ne­kom­pen­suo­ja­ma vals­ty­bės;
      • ne­ma­tuo­ja gli­ke­mi­jos;
      • truk­do spor­tuo­ti;
      • ne­pa­to­gu su ja praus­tis, mau­dy­tis;
      • truk­do pri­jung­tas vamz­de­lis;
      • ne po vi­sais rū­bais pa­sle­pia­ma.

      Tai­gi - lais­vė rink­tis pa­gal svei­ka­tą ir ga­li­my­bes.

      Lie­tu­vos jau­nų­jų moks­li­nin­kų kon­kur­se pre­mi­ją lai­mė­jęs
      Gin­ta­rės Ne­fai­tės
      ti­ria­ma­sis dar­bas (spaus­di­na­ma su­trum­pin­tas)

Puslapis 18
Mo­ky­mo se­mi­na­ras

      Rug­pjū­čio 27-28 die­no­mis Pla­te­liuo­se (Plun­gės r.) įvy­ko se­mi­na­ras „Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ko­lek­ty­vi­nių na­rių va­do­vų mo­ky­mas cuk­ri­nio dia­be­to klau­si­mais“. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo LDA ir Plun­gės mies­to ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bas. Ja­me da­ly­va­vo 36 ra­jo­nų dia­be­to klu­bų va­do­vai, gy­dy­to­jai, ser­gan­tie­ji, įvai­rių kom­pa­ni­jų at­sto­vai, taip pat prof. J. Da­ni­le­vi­čius, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos at­sto­vas H. Bau­bi­nas. Se­mi­na­ro glo­bė­jas - LR Sei­mo na­rys Aud­rius Kli­šo­nis.
      Apie cuk­ri­nio dia­be­to ak­tu­a­li­jas kal­bė­jo prof. J. Da­ni­le­vi­čius. Jis mo­kė su­ba­lan­suo­ti mais­te esan­čių an­glia­van­de­nių kie­kį ir in­su­li­no do­zę. Pa­ta­rė veng­ti daug so­čių­jų rie­ba­lų ir cho­les­te­ro­lio tu­rin­čio mais­to, ka­lo­rin­gų pro­duk­tų, ku­rie di­di­na ate­ro­sklerozės ir nu­tu­ki­mo pa­vo­jų. Apie nor­ma­lų kū­no svo­rį, fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, in­di­vi­du­a­lų mi­ty­bos re­ži­mą pra­ne­ši­mą skai­tė „Eks­mos“ at­sto­vė Jū­ra­tė Mar­ge­ly­tė.
      Se­mi­na­ro da­ly­viai gru­pė­se mo­kė­si mi­ty­bos, sa­vi­kon­tro­lės, ko­jų prie­žiū­ros ir sveikos gyvensenos. Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos at­sto­vas H. Bau­bi­nas re­ko­men­da­vo daž­niau lan­ky­tis pas en­dok­ri­no­lo­gą, kalbėjo apie at­ei­ty­je nu­ma­to­mą in­su­li­no pom­pų prie­dų kom­pen­sa­vi­mą nėš­čio­sioms ir kt.
      Apie Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos ir LDA veik­los nau­jie­nas in­for­ma­vo Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Bu­vo iš­klau­sy­ti pra­ne­ši­mai apie dia­be­ti­nę po­li­neu­ro­pa­ti­ją, in­su­li­no pom­pas, pė­dų gry­be­lio pro­fi­lak­ti­ką, an­ti­mik­ro­bi­nius tvars­čius, efek­ty­vios in­su­li­no te­ra­pi­jos as­pek­tus, kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ją, dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lų dar­bo pa­tir­tį, me­ta­bo­li­nės kon­tro­lės svar­bą II ti­po dia­be­to gy­dymui.
      Gy­dy­to­ja Ire­na Tau­čie­nė iš­sa­miai su­pa­žin­di­no su „Inesos“ kli­ni­kos veik­la, in­for­ma­vo apie dia­be­to prie­žiū­rą ir pa­cien­tų mo­ky­mą. Se­mi­na­ro da­ly­viai pa­ste­bė­jo ge­rą ir pa­trauk­lų kli­ni­kos darbą, po­zi­ty­vų po­žiū­rį į li­go­nį.
      Spar­čiai plin­tant dia­be­tui, to­kie mo­ky­mai, kaip šis se­mi­na­ras, ska­ti­na žmo­nes rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta. Vi­suo­me­nė yra pa­grin­di­nis me­di­kų part­ne­ris.
      Se­mi­na­ro da­ly­viams įspū­din­gą ke­lio­nę po Pla­te­lių apy­lin­kes, eks­kur­si­ją į mi­li­ta­riz­mo mu­zie­jų do­va­no­jo Sei­mo na­rys A. Kli­šonis.
      Pagrindinis renginio rėmėjas Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės.
      Rėmėjai: Plungės šeimos klinika „Inesa“, Eli Lilly, Novo Nordisk, Abovita, Eksmos MTC, ConvaTec, Gedeon Richter Hoffman La Roche, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Aventis InterContinental.

      Al­do­na Da­ny­lie­nė,
      slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė
      Šei­mos kli­ni­ka „Ine­sa“

Puslapis 19
Kon­fe­ren­ci­jos Miun­che­ne

      Rug­sė­jo 3-4 d. Miun­che­ne įvy­ko 9-oji Eu­ro­pos dia­be­to mo­ky­to­jų me­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja (FEND). Jo­je da­ly­va­vo 28 ša­lių de­le­ga­tai. FEND tiks­las - ge­rin­ti slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gių dar­bą, vie­ny­ti vi­sų ša­lių svei­ka­tos ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jas. Kon­fe­ren­ci­jo­je skelb­ta in­for­ma­ci­ja apie to­bu­liau­sią ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu prie­žiū­rą, gy­dy­mą, kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ją.
      Iš­sa­mius pra­ne­ši­mus apie at­lik­tus ty­ri­mus, akių, inks­tų, pė­dų pa­žei­di­mus, psi­cho­lo­gi­nį dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų po­vei­kį skai­tė žy­mūs dia­be­to­lo­gi­jos moks­li­nin­kai iš įvai­rių ša­lių.
      „Dau­ge­lis ser­gan­čių žmo­nių ne­se­ka me­di­ci­nos pa­sie­ki­mų ir ne­atlieka op­ti­ma­lios sa­vo li­gos kon­tro­lės. Kiek­vie­nas ra­cio­na­lus veiks­mas, ku­ris kei­čia po­žiū­rį ir nuo­sta­tą į sa­vo svei­ka­tą, yra la­bai nelengvas. Ne­pri­im­da­mi pa­ta­ri­mų, pa­cien­tai ne­su­vo­kia, kiek kai­nuos „gy­ve­ni­mas su li­ga“. Mo­ky­mui rei­kia daug lai­ko. Kiek­vie­nam žmo­gui tinka skir­tin­gas poveikis“, - sa­kė slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė, pro­fe­so­rė Ka­ren Wik­bland iš Šve­di­jos.
      Kon­fe­ren­ci­jos me­tu 22 slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės ga­vo Eu­ro­pos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gių ser­ti­fi­ka­tus. Toks ser­ti­fi­ka­tas par­vež­tas ir į Plun­gę.
      Po FEND kon­fe­ren­ci­jos 5 die­nas vy­ko Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jų kon­fe­ren­ci­ja (EASD). Jo­je da­ly­va­vo 12 400 žmo­nių. EASD bu­vo įsteig­ta 1965 m. Ita­li­jo­je. Aso­cia­ci­jos dar­bas yra pa­lai­ky­ti moks­li­nius dia­be­to pa­sie­ki­mus, ­tai­ky­ti ži­nias ir nau­jo­ves prak­ti­ko­je.
      Bu­vo pa­teik­ti 1306 skai­ty­ti ir sten­di­niai pra­nešimai. Tai at­li­ko ge­ne­ti­kai, epi­de­mio­lo­gai, pa­to­fi­zio­lo­gai, kli­ni­cis­tai, moks­lo ir svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai. Vy­ko ple­na­ri­niai po­sė­džiai, dar­bas gru­pė­se, sa­te­li­ti­niai sim­po­ziu­mai. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos ir Eu­ro­pos dia­be­to aso­cia­ci­jų po­sė­dy­je ap­tar­ta, kaip stab­dy­ti dia­be­to epi­de­mi­ją. Pa­ruoš­tos re­ko­men­da­ci­jos Eu­ro­pos ša­lims ir Eu­ro­pos Par­la­men­tui: dia­be­tas tu­ri bū­ti įtrauk­tas į pri­ori­te­ti­nių li­gų są­ra­šą.
      Kon­fe­ren­ci­jo­je 51 far­ma­ci­nė kom­pa­ni­ja eks­po­na­vo sa­vo pro­duk­tus. At­sto­vai tei­kė kom­pe­ten­tin­gas kon­sul­ta­ci­jas, kaip pa­dė­ti mi­li­jo­nams dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių. Ten pat bu­vo ga­li­ma iš­si­tir­ti svei­ka­tą, at­lik­ti jos kon­tro­lę.
      Pri­sta­ty­tas nau­jas gliu­ko­ma­tis „Pen­dra“. Ma­tuok­lis, per odą, ne­įdū­rus į pirš­tą, ro­do krau­jo gliu­ko­zės kie­kį, gar­si­niu sig­na­lu įspė­ja apie jo ma­žė­ji­mą. Skelb­ta apie nau­ją in­su­li­ną ir dau­gy­bę ki­tų gy­dy­mo bei slau­gos nau­jo­vių.
      Dia­be­to aso­cia­ci­jų sten­duo­se at­spin­dė­ta kiek­vie­nos ša­lies veik­la, pa­stan­gos leng­vin­ti ser­gan­čių­jų gy­ve­ni­mą. Sten­dus pri­sta­tė 47 ša­lių dia­be­to aso­cia­ci­jos. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos sten­dą žiū­rė­jo Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų pre­zi­den­tas prof. P. Hal­ban, TDF Eu­ro­pos re­gio­no pre­zi­den­tas dr. W.H.J.M. Wient­jens, dia­be­to mo­ky­mo va­do­vė­lių au­to­rius prof. V. Jor­gens ir kt. Lie­tu­vos sten­de pa­ro­dy­ta ir Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gių veik­la, de­monst­ruo­tas Plun­gės šei­mos kli­ni­kos „Ine­sa“ dia­be­to mo­kyk­los dar­bo mo­de­lis.

      Slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė
      Al­do­na Da­ny­lie­nė

Puslapis 20
Ak­ci­jos “Ri­ba <7“

      LDA ir far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos Aven­tis In­ter­con­ti­nen­tal or­ga­ni­zuo­ja­ma ak­ci­ja „Ri­ba <7“ jau su­reng­ta tri­jų Lie­tu­vos mies­tų - Ši­lu­tės, Ma­ri­jam­po­lės ir Pa­sva­lio dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms. Da­ly­va­vo žmo­nės, no­rin­tys ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti gli­kuo­tą he­mog­lo­bi­ną, dau­giau su­ži­no­ti apie li­gą, pa­si­kon­sul­tuo­ti su gy­dy­to­jais en­dok­ri­no­lo­gais, pa­ben­drau­ti su sa­vo kraš­tie­čiais.
      Ak­ci­ja pra­­dė­ta Ši­lu­tė­je pas­ku­ti­nę rug­sė­jo die­ną. LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė lin­kė­jo vi­siems sėk­min­gai kon­tro­liuo­ti li­gą, svei­kai gy­ven­ti ir sau­go­tis kom­pli­ka­ci­jų. KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos gy­dy­to­ja Jū­ra­tė La­šie­nė tei­gė, kad kiek­vie­nam gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mą reik­ėtų at­lik­ti 3-4 kar­tus per me­tus. Op­ti­ma­lus ty­ri­mo re­zul­ta­tas yra ma­žiau kaip 7 proc. De­ja, ši­lu­tiš­kių ty­ri­mo re­zul­ta­tai ne­bu­vo to­kie ge­ri. Blo­ga il­ga­lai­kė gli­ke­mi­jos kon­tro­lė (HbA1c dau­giau kaip 7,5 proc.) nu­sta­ty­ta per 50 proc. li­go­nių.
      Va­di­na­si, žmo­nėms rei­kia daž­niau kon­sul­tuo­tis su gy­dy­to­jais, la­biau rū­pin­tis svei­ka­ta, o pri­rei­kus, keis­ti gy­dy­mą. Ak­ci­jos pa­bai­go­je vy­ko lo­te­ri­ja, ku­rio­je vi­si da­ly­viai lai­mė­jo V. Au­gus­ti­nie­nės ir E. Ru­dins­kie­nės kny­gą „Svei­ka mi­ty­ba“.
      Ne­ma­žai žmo­nių su­si­rin­ko ir į bu­vu­sią Ma­ri­jam­po­lės po­li­kli­ni­ką, ku­rio­je to­liau vy­ko ak­ci­ja „Ri­ba <7“. Pa­skai­tą skai­tė KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos do­cen­tė Eg­lė Va­ra­naus­kie­nė. Ne­mo­ka­mas gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mas bu­vo at­lik­tas pus­šim­čiui ser­gan­čių­jų. Be­veik pu­sei kon­sta­tuo­ta blo­ga gli­ke­mi­jos kon­tro­lė.
      Pas­kiau­siai ren­gi­nys vy­ko Pa­sva­lio krašto mu­zie­ju­je. Čia taip pat li­go­nius kon­sul­ta­vo Eg­lė Va­ra­naus­kie­nė. Ji, links­mai nu­teik­da­ma klau­sy­to­jus, pa­sa­ko­jo ko­miškas si­tu­a­ci­jas iš sa­vo dar­bo prak­ti­kos. Tei­gė, kad pa­tys li­go­niai tu­ri ge­rai kon­tro­liuo­ti sa­vo li­gą ir siek­ti HbA1C ro­dik­lio, ma­žes­nio kaip 7 proc. Po ne­mo­ka­mai at­lik­tų gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mų pa­aiš­kė­jo, kad ge­ru ro­dik­liu ga­lė­jo džiaug­tis tik 9 li­go­niai, ki­tų pa­sva­lie­čių re­zul­ta­tai yra pa­ten­ki­na­mi ar­ba blo­gi. Tai­gi si­tu­a­ci­ja to­kia, ta­čiau ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si, kad li­gos kon­tro­lė ir ži­nios pa­dės ge­rin­ti žmo­nių svei­ka­tą.
      Ak­ci­ja „Ri­ba<7“ ap­lan­kys dar ke­tu­ris Lie­tu­vos mies­tus: Vil­ka­viš­kį, Tau­ra­gę, Pa­kruo­jį ir Jo­na­vą.

      Ro­si­ta Sa­ka­laus­kai­tė

Puslapiai 21-23
Ge­ra bu­vo su­grįž­ti

      Šią vasarą vėl stovyklavau „Dainavoje“.
      Tik įva­žia­vus į Drus­ki­nin­kus šir­dis su­spur­dė­jo, pa­ti tar­si už­si­de­giau ne­kan­tru­mu! At­gi­jo pri­si­mi­ni­mai, ku­riais gy­ve­nau vi­sus me­tus. Bu­vo ne­ap­sa­ko­mai džiu­gu, ge­ra ap­ka­bin­ti sto­vyk­los va­do­vę Je­le­ną, dak­ta­rę Eg­lę, links­muo­lį To­mą bei vi­sus drau­gus! Bu­vau la­bai lai­min­ga!
      Per dešimt die­nų lais­vos ne­bu­vo nė mi­nu­tės. Vi­są lai­ką kru­tė­jom: sku­bė­jom prie eže­ro, va­ži­nė­jom dvi­ra­čiais, taš­kė­mės ba­sei­ne, lan­kė­me mu­zie­jus, ke­lia­vo­me po Drus­ki­nin­kų apy­lin­kes, dai­na­vo­me prie lau­žo, kū­rė­me sto­vyk­los him­ną, ieš­ko­jom „Mei­lės“ sa­los...
      Dė­ko­ju vi­siems sto­vyk­los dar­buo­to­jams už ši­lu­mą, su­pra­ti­mą, pa­guo­dą, pa­ta­ri­mus, pa­gal­bą. Dai­na­rai - už gra­žias nuo­trau­kas. Ir vi­siems vi­siems už ge­rai pra­leis­tą lai­ką!
      Ačiū ir LDA pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei - be jos pa­gal­bos ne­bū­tų įvy­ku­si sto­vyk­la.

      Gin­ta­rė Ne­fai­tėPuslapiai 21-23
„Eša­lo­to“ po­il­sia­vie­tė­je


Profilaktinius tyrimus Jonavos savivaldybėje surengė "Ramunės" klubas
      Kas­met „Ra­mu­nės“ klu­bo na­riai, va­do­vau­ja­mi Jo­no Lai­vos, or­ga­ni­zuo­ja va­sa­ros su­ei­gą. Per­nai jo­na­vie­čiai kar­tu su ki­tų ra­jo­nų bi­čiu­liais sto­vyk­la­vo prie Pla­te­lių eže­ro. Šie­met su­reng­tas sam­bū­ris Dum­sių se­niū­ni­jos nuo­sta­bio­je „Eša­lo­to“ po­il­sia­vie­tė­je. Su­ei­gą klu­bo na­riai pa­va­di­no „Po Jo­na­vos sau­le“.
      Sau­lė­tą die­ną prie eže­ro su­si­bū­rė ne tik jo­na­vie­čiai, bet ir Tau­ra­gės „In­su­la“ klu­bo na­riai su pir­mi­nin­ku Al­gir­du Ar­dins­ku. Iš Plun­gės kraš­to - že­mai­čiai, va­do­vau­ja­mi Al­do­nos Da­ny­lie­nės. Į vie­nos die­nos sto­vyk­lą su­sku­bo LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, daug pa­ta­ri­mų bei pri­mi­ni­mų at­ve­žė Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kų en­dok­ri­no­lo­gas, pro­fe­so­rius, ha­bi­li­tuo­tas me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius.
      Tri­jų klu­bų su­ei­ga ta­po di­de­le šven­te. Me­ni­nei da­liai va­do­va­vu­si ret­ro an­sam­blio „Ra­mu­nė“ va­do­vė Ni­jo­lė Smo­li­na pa­tei­kė įvai­rių už­duo­čių, su­ren­gė at­rak­ci­jų ir sve­čiams, ir sa­vie­siems. Tau­ra­giš­kiai ir plun­gie­čiai sa­kė svei­ki­ni­mų bei lin­kė­ji­mų kal­bas, kon­cer­ta­vo, sto­vyk­lau­to­jai rin­ko gra­žiau­sias miš­ko fė­jas ir gi­ri­nius.
      J. Lai­va ir N. Smo­li­na tei­gė, kad to­kie su­ėji­mai pa­de­da leng­viau iš­gy­ven­ti li­gą. Su­ei­gą or­ga­ni­zuo­ti pa­dė­jo ne­ma­žai rė­mė­jų, „Ache­mos gru­pė“ (pre­zi­den­tas Bro­nis­lo­vas Lu­bys), Lie­tu­vos in­va­li­dų drau­gi­jos Jo­na­vos sky­riaus pir­mi­nin­kė Vio­le­ta Ne­imon­tai­tė, UAB „Ber­žų kom­plek­sas“ va­do­vas Jo­nas Kle­men­sas Sun­gai­la, miš­kų urė­das Vy­tau­tas Dauk­še­vi­čius. Ačiū jiems.

      Ire­na Bū­tė­nai­tė, Jonava

Ži­nių ir kū­ry­bos do­va­nos

      Šią va­sa­rą Drus­ki­nin­kuo­se VSNC „Dai­na­vo­je“ vei­kė dvi dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los pa­mai­nos. Ant­ro­jo­je pa­mai­no­je lie­pos 22-31 d. il­sė­jo­si ir mo­kė­si 25 vai­kai ir pa­aug­liai iš 8 Lie­tu­vos mies­tų ir Lat­vi­jos sos­ti­nės Ry­gos. Sto­vyk­lau­to­jų am­žius 11-19 me­tų, li­gos truk­mė 4 mėn. - 16 m. Pir­mą kar­tą mo­kė­si ir il­sė­jo­si 28 % vai­kų. Dau­gu­mas jų sto­vyk­lo­je bu­vo pa­kar­to­ti­nai. Va­do­ve dir­bo Je­le­na Ši­mo­nie­nė, jos pa­dė­jė­ju To­mas Kau­la­kys, gy­dy­to­ja Eg­lė Ja­ki­ma­vi­čie­nė, gy­dy­to­jos pa­dė­jė­ja Dai­na­ra Kart­hei­ser.
      Vai­kų krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai bu­vo at­lie­ka­mi prieš pa­grin­di­nius val­gy­mus ir prieš mie­gą, taip pat esant rei­ka­lui. Sto­vyk­lau­to­jai daug va­ži­nė­jo dvi­ra­čiais, mau­dė­si, spor­ta­vo, lan­kė Drus­ki­nin­kų ku­ror­to ir jo apy­lin­kių gra­žiau­sias ir žy­miau­sias vie­tas. Rei­kė­jo ir dir­bti: da­ly­vau­ti su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je, fir­mų Pro­Aris „Wor­wag Phar­ma“ at­sto­vų pa­skai­to­je apie dia­be­ti­nę neu­ro­pa­ti­ją, ko­jų prie­žiū­rą, in­su­li­no pom­pą, gliu­ko­zės kie­kio mo­ni­to­rin­gą, te­ko pil­dy­ti ži­nių apie li­gą an­ke­tas, ap­tar­ti ir tai­sy­ti klai­das.
      Li­gos kon­tro­lės ro­dik­liai la­bai ne­džiu­gi­no, tar­si pa­tvir­tin­da­mi Vai­kų ir jau­ni­mo, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, I kon­fe­ren­ci­jo­je prof. J. Da­ni­le­vi­čiaus iš­sa­ky­tą min­tį, kad tik 10 % ser­gan­čių­jų tin­ka­mai kon­tro­liuo­ja dia­be­tą. Di­džiau­si gliu­ko­zės po­ky­čiai re­gist­ruo­ti ry­tais: nuo 5,6 iki 15,4 mmol/l (vi­dur­kis 10.9 mmol/l); prieš pie­tus 4,3-12,7 (8,76 mmol/l), prieš va­ka­rie­nę 4,1-12,5 (8,8 mmol/l), vė­lai va­ka­re 4,1-12,5 (8,2 mmol/l). At­lik­to gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no re­zul­ta­tai: 44 % vai­kų - iki 7,5%, 44 % - nuo 7,6 iki 9,9%, 12 % vai­kų ro­dik­lis vir­ši­jo 10%. Sto­vyk­la­vu­sie­ji gy­dė­si įvai­riais in­su­li­nais (trum­po, grei­to, vi­du­ti­nės truk­mės ir il­go vei­ki­mo), sep­ty­ni nau­do­jo in­su­li­no pom­pą. Ne­pri­klau­so­mai nuo gy­dy­mo, kiek­vie­no­je gru­pė­je bu­vo ir ge­rai, ir blo­gai li­gą kon­tro­liuo­jan­čių­jų. Nei in­su­li­nas „Lan­tus“, nei pom­pa ne­pa­jė­gia su­teik­ti ge­rų re­zul­ta­tų, jei­gu pats žmo­gus ne­tai­ko vie­nos ar ki­tos li­gos kon­tro­lės prie­mo­nės. Aki­vaiz­du, kad vai­kų ir pa­aug­lių dia­be­to ei­ga yra la­bai la­bi­li, ir rei­kia daug pa­stan­gų svei­ka­tai ge­rin­ti. To­dėl bū­ti­nos dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los ir nau­jo­kams, ir se­niau ser­gan­tiems vai­kams, tiek pir­mąkart da­ly­vau­jan­tiems, tiek ir ke­lin­tą.
      Dau­giau­sia sto­vyk­lau­to­jų at­va­žia­vo iš Vil­niaus vai­kų ir jau­ni­mo klu­bo „Dia­bi­tė plius“. Jų po­il­siu pa­si­rū­pi­no ir sto­vyk­la­vi­mą rė­mė Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (lė­šos, skir­tos so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų pro­gra­mai „Cuk­ri­nis dia­be­tas - gy­ve­ni­mo bū­das ir at­ei­tis be kom­pli­ka­ci­jų“), ser­gan­čių­jų tė­ve­liai, klu­bo „Dia­bi­tė plius“ nuo­la­ti­nis rė­mė­jas UAB „Sa­re­me“.
      Pagrindinis „Dainavos“ stovyklų rėmėjas Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės.

      Eg­lė Ma­ri­ja Ja­ki­ma­vi­čie­nė
      Vil­niaus klu­bo „Dia­bi­tė plius“ pir­mi­nin­kė

Tu­ri­nin­gas šešta­die­nis

      Vie­ną šeš­ta­die­nio po­pie­tę Pa­gė­gių sve­tai­nė­je „Eda“ bu­vo su­reng­tos „Ram­by­no“ klu­bo na­riams pra­ty­bos te­ma: „Mi­ty­bos svar­ba cuk­ri­niam dia­be­tui gy­dy­ti“. Jam va­do­va­vo iš Vil­niaus at­vy­ku­si slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Ju­ze­fa Ulec­kie­nė, ku­ri la­bai pra­tur­ti­no žmo­nių ži­nias apie li­gos kon­tro­lę. Po pa­mo­kė­lės kop­ta į Ram­by­no kla­ną, gė­rė­ta­si Ne­mu­no pa­kran­tė­mis, ap­lan­ky­tos Bi­ti­nų ka­pi­nai­tės, pa­gerb­ti am­ži­nam po­il­siui at­gu­lu­sių švie­suo­lių Vy­dū­no ir Jan­kaus ka­pai, ap­žiū­rė­ti Ram­by­no re­gio­ni­nio par­ko eks­po­natai.

      Lai­ma Ju­cie­nė
      Pa­gė­gių „Ram­by­no“ klu­bo pir­mi­nin­kė

Il­sė­jo­mės Lat­vi­jo­je

      Plun­gės cuk­ri­nio dia­be­to ser­gan­čių­jų klu­bo ke­li na­riai ir dia­be­to mo­ky­to­ja A. Da­ny­lie­nė da­ly­va­vo­me tarp­tau­ti­nė­je dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­je Lat­vi­jo­je. Sto­vyk­la­vo­me kar­tu su vo­kie­čiais ir lat­viais. Mus ma­lo­niai pri­ėmė, ap­gy­ven­di­no gra­žio­je po­il­sia­vie­tė­je prie jū­ros - Ap­šu­ciems mies­te­ly­je. Ry­tais da­ry­da­vo­me mankš­tą. Kiek­vie­ną die­ną vy­ko­me į eks­kur­si­jas, lan­kė­mės pir­ty­je. Ry­gos se­na­mies­ty­je ža­vė­jo­mės ar­chi­tek­tū­ra, di­de­lė­mis baž­ny­čio­mis, ža­liais skverais. Lat­vi­jos et­no­gra­fi­jos mu­zie­ju­je ma­tė­me lat­vių tau­ti­nius rū­bus, įdo­mių se­nų pa­sta­tų. Tu­ku­mo mies­to šven­tė­je klausėmės kon­cer­to, gro­žė­jo­mės fe­jer­ver­kais.

      A. Gul­bins­ky­tė

Dia­be­tas - ma­no drau­gas

      Dia­be­tu aš su­sir­gau prieš ket­ve­rius me­tus. Tai pa­vel­dė­ta li­ga, nes ja sir­go ma­no se­ne­lis. Ži­nia apie ją ma­nęs ne­iš­gąs­di­no, nes aš nuo ma­žų die­nų apie tai esu gir­dė­ju­si. Sto­vyk­lo­je apie li­gos kon­tro­lę daug ži­nių da­vė se­se­lė Al­do­na. Pir­mus tre­jus me­tus man sun­kiai se­kė­si re­gu­liuo­ti cuk­rų. Šią va­sa­rą gy­dy­to­ja man pa­kei­tė in­su­li­ną. Pa­si­ju­tau stip­res­nė. Su šia li­ga ga­li­ma il­gai gy­ven­ti, jei­gu ji ge­rai kon­tro­liuo­ja­ma. Man pa­ti­ko vie­no sto­vyk­lau­to­jo žo­džiai: „Dia­be­tas - ma­no drau­gas”. Svarbu mokėti jį valdyti.

      Li­na Bu­kon­tai­tė, Rie­ta­vas

De­šimt gra­žiau­sių die­nų

      Nuo­sta­biau­sios de­šimt va­sa­ros die­nų man bu­vo, kai po­il­sia­vau Drus­ki­nin­kų „Dai­na­vos” sto­vyk­lo­je. Nors orai ne­šil­dė, nuo­bo­džiau­ti ne­te­ko. Va­ži­nė­jo­mės dvi­ra­čiais, mau­dė­mės ba­sei­ne, plau­kė­me gar­lai­viu gra­žia Ne­mu­no upe, ap­lan­kė­me Grū­to par­ką, „Gi­rios ai­do” na­me­lį, vi­sas įdo­mias ku­ror­to vie­tas. Čia mo­kė­mės ko­vo­ti su sa­vo li­ga, re­gu­liuo­ti in­su­li­no do­zes, ty­rė­mės gliu­ko­zę, pla­čiau su­ži­no­jo­me apie in­su­li­no pom­pas ir svei­ka­tos sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nes. Už šią lai­mę esu dė­kin­ga LDA pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei, Ku­piškio dia­be­to klu­bo dar­buo­to­jai Lai­mu­tei Ber­na­dic­kie­nei, sto­vyk­los va­do­vei Je­le­nai Šimo­nie­nei, gy­dy­to­jams.

      Gre­ta Gur­kly­tė, Ku­piškis

Trys die­nos Pa­lan­go­je

      Klai­pė­dos re­gio­ne cuk­ra­li­ge ser­ga apie aš­tuo­nias­de­šimt vai­kų. Ant­rus me­tus iš ei­lės aš­tuo­nio­li­ka jų sto­vyk­la­vo Pa­lan­go­je. Tris die­nas ma­žie­ji pra­mo­ga­vo, da­li­jo­si ži­nio­mis apie dia­be­tą su pa­na­šaus li­ki­mo ben­dra­am­žiais, mo­kė­si val­dy­ti li­gą. Tai fi­nan­sa­vo mies­to sa­vi­val­dy­bė ir pa­ra­mos fon­das „Lais­va va­lia“. Pri­žiū­ri­mi gy­dy­to­jos en­dok­ri­no­lo­gės Si­gi­tos Vai­nie­nės, dvie­jų slau­gy­to­jų ir ke­lių ma­žy­lių tė­ve­lių, vai­kai il­sė­jo­si bei svei­ka­tą stip­ri­no sto­vyk­lo­je, ku­ri šie­met pa­va­din­ta „Aš ne vie­nas ser­gu dia­be­tu ir ne­su vie­ni­šas“.

      Ju­li­ja Gu­ral

Svei­ka, „Dia­be­to” re­dak­ci­ja!

      Su be­si­bai­gian­čia va­sa­ra!
      Ra­šau to­dėl, kad bu­vau pri­si­ža­dė­jęs tai pa­da­ry­ti vi­sai Drus­ki­nin­kų dia­be­to sto­vyk­lai, ku­ri vy­ko lie­pos 22-31 die­no­mis. Aš esu ja tik­rai pa­ten­kin­tas, nes su­si­rin­kę pa­aug­liai iš vi­sos Lie­tu­vos bu­vo drau­giš­ka ko­man­da. Ge­rai ži­no­ma „tri­ju­lė“ Je­le­na Ši­mo­nie­nė, Dai­na­ra Kart­hei­ser bei Eg­lė Ja­ki­ma­vi­čie­nė - mū­sų va­do­vės. Jų vai­kai taip pat ser­ga dia­be­tu ir bu­vo su mu­mis Drus­ki­nin­kuo­se. Veik­los ne­sti­go. Kas­dien vyk­da­vo­me į eks­kur­si­jas. Tai pės­tu­te, tai dvi­ra­čiais, tai au­to­bu­su. Ap­lan­kė­me vi­sas gra­žiau­sias Drus­ki­nin­kų (ir ne tik) apy­lin­kes, bu­vo­me prie Vel­nio ak­mens, Čes­nu­lio so­dy­bo­je, „Gi­rios ai­do“ mu­zie­ju­je, Grū­to par­ke ir t.t. Trys ko­man­dos tu­rė­jo at­lik­ti įvai­rias už­duo­tis (man sma­giau­sia bu­vo vai­din­ti). Daž­nai at­va­žiuo­da­vo įvai­rių fir­mų at­sto­vai, ku­rie ne tik su­teik­da­vo ži­nių, bet ir duo­da­vo do­va­nė­lių.
      Tra­di­ciš­kai pas­ku­ti­nio­ji „švel­niu­kų“ die­na vi­siems bu­vo la­bai sma­gi (per ją rei­kia iš­trauk­ti la­pe­lį su ko­kio nors sto­vyk­los da­ly­vio var­du ir tam žmo­gui ką nors do­va­no­ti). Iš­si­sky­rė­me kaip vie­na di­džiu­lė šei­my­na, ku­ri ti­ki­si su­si­tik­ti ly­giai po me­tų toj pa­čioj vie­toj, tuo pa­čiu lai­ku. Kad tik pa­vyk­tų!..

      O čia sto­vyk­los him­nas (mu­zi­ka Te­le bim-bam „Mu­sė“):
      Ge­ra pas Je­le­ną va­sa­rą pa­bū­ti,
      Čia šau­ni sto­vyk­la ir drau­gų bū­rys.
      Čia vi­si la­bai ge­rai gy­ve­nam,
      Dūz­gia­me, lyg bi­tės avi­ly.


      (Yra ir daugiau pos­me­lių.)

      Iš vi­sos šir­dies dė­ko­ju Je­le­nai, Dai­na­rai ir Eg­lei, taip pat LDA pre­zi­den­tei Vi­dai, vi­siems rė­mė­jams už nuo­sta­bias dia­be­to sto­vyk­las. Ačiū ir kar­tu sto­vyk­la­vu­sie­siems! Iki ki­to su­si­ti­ki­mo!

      Kris­ti­jo­nas Stepšys, Vil­nius

Puslapis 25
In­ten­sy­ves­nis dia­be­to gy­dy­mas ap­tar­tas kon­gre­se

      - Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, ką tik grį­žo­te iš tarp­tau­ti­nio kon­gre­so, ku­ria­me ap­tar­ti cuk­ri­nio dia­be­to klau­si­mai. Pa­pa­sa­ko­ki­te apie tą ren­ginį.
      Toks kon­gre­sas or­ga­ni­zuo­ja­mas kiek­vie­nais me­tais. Šių­me­ti­nis vy­ko Miun­che­ne (Vo­kie­ti­ja) rug­sė­jo mė­ne­sį. Tai di­džiau­sias ir reikš­min­giau­sias šios te­ma­ti­kos ren­gi­nys Eu­ro­po­je. Vi­so pa­sau­lio gy­dy­to­jai bu­vo su­pa­žin­din­ti su dia­be­to, jo kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­kos, diag­nos­ti­kos bei gy­dy­mo nau­jo­vė­mis. Ieš­ko­ta bū­dų, kaip pa­ža­bo­ti dia­be­to pli­ti­mą pa­sau­ly­je. Li­ga jau per­žen­gė epi­de­mi­jos ri­bas - 500 mln. pa­sau­lio žmo­nių yra per di­de­lis krau­jo gliu­ko­zės kie­kis. Prog­no­zuo­ja­ma, kad pa­sau­ly­je per 30 me­tų ser­gan­čių­jų dia­be­tu pa­dvi­gu­bės.
      - Kas la­biau­siai trik­do gy­dy­to­jus, ma­tan­čius, ko­kia yra cuk­ri­nio dia­be­to si­tu­a­cija?
      Vi­sų pir­ma - tai blo­ga gy­dy­mo ko­ky­bė. Tik apie 20 proc. ser­gan­čių­jų li­gą ge­rai kon­tro­liuo­ja. Va­di­na­si, jų krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­lis ne­val­gius bū­na ma­žes­nis nei 6,7 mmol/l; 1,5-2 val. po pa­grin­di­nių val­gy­mų - ma­žes­nis nei 8,9 mmol/l ir gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas ma­žes­nis nei 7 proc. Jei ro­dik­liai blo­ges­ni, li­go­nis pa­smerk­tas kom­pli­ka­ci­joms. Jį daž­niau var­gi­na šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gos, re­gė­ji­mo su­tri­ki­mas ar apa­ki­mas, inks­tų veik­los ne­pa­kan­ka­mu­mas, dia­be­ti­nė pė­da ir kt. Kom­pli­ka­ci­jų ga­li­ma iš­veng­ti ge­rai kon­tro­liuo­jant dia­be­tą.
      - Ko­kios yra blo­go gy­dy­mo prie­žas­tys?
      Vie­nas pa­grin­di­nių da­ly­kų, dėl ku­rių tik ne­dau­ge­liui ser­gan­čių­jų II ti­po dia­be­tu pa­vyks­ta ge­rai kon­tro­liuo­ti li­gą, - pa­vė­luo­tas in­ten­sy­ves­nis gy­dy­mas. Gy­dy­mo in­ten­sy­vi­ni­mas - tai lai­ku da­ro­ma gy­dy­mo ko­rek­ci­ja, kai nau­do­ja­mo­mis prie­mo­nė­mis ne­pa­sie­kia­ma no­ri­mų tiks­lų. Tai le­mia dau­ge­lis veiks­nių, taip pat gy­dy­to­jo ir pa­cien­to ben­dra­dar­bia­vi­mas.
      - Ko­dėl kart­kar­tė­mis rei­kia ko­re­guo­ti gy­dy­mą?
      Dia­be­tas pro­gre­suo­ja. Il­gai­niui men­kė­ja ka­sos re­zer­vai, ji vis ma­žiau ga­mi­na in­su­li­no, vys­to­si re­zis­ten­tiš­ku­mas jam, to­dėl at­si­ra­du­sį in­su­li­no sty­gių bū­ti­na kom­pen­suo­ti. Kei­čiant gy­dy­mą, kar­tais pa­kan­ka pa­dau­gin­ti an­ti­dia­be­ti­nių tab­le­čių, o kar­tais rei­kia kom­bi­nuo­ti skir­tin­go po­vei­kio tab­le­tes ar pa­pil­do­mai skir­ti in­su­li­no in­jek­ci­jas. Vė­les­nė­se li­gos sta­di­jo­se in­su­li­nas bū­ti­nas. Ty­ri­mais įro­dy­ta, kad in­ten­sy­vi­na­mu gy­dy­mu ga­li­ma pa­ge­rin­ti dia­be­to kon­tro­lę. Taip pa­cien­tas ap­sau­go­mas nuo lė­ti­nių kom­pli­ka­ci­jų, ge­rė­ja jo sa­vi­jau­ta, dar­bin­gu­mas.
      - Ka­da skir­ti­nas in­su­li­nas II ti­po dia­be­tu ser­gan­čiam žmo­gui?
      Kaip mi­nė­jau, dia­be­tas pro­gre­suo­ja. To­dėl ne vi­siems šiems pa­cien­tams ge­ria­mai­siais vais­tais pa­vyks­ta iš­lai­ky­ti ge­rą gli­ke­mi­jos kon­tro­lę. Il­gai­niui or­ga­niz­mas sto­ko­ja in­su­li­no. Tai pa­ro­do daž­nai ti­ria­mos krau­jo gliu­ko­zės duo­me­nys. Jei tai­kant kom­bi­nuo­tą gy­dy­mą an­ti­dia­be­ti­nė­mis tab­le­tė­mis gli­ke­mi­ja ne­val­gius es­ti 6,7 mmol/l, o po val­gių - per 8,9 mmol/l, bū­ti­na pra­dė­ti in­su­li­no te­ra­pi­ją.
      - Kaip pra­de­da­ma gy­dy­ti in­su­li­nu?
      Svei­ko žmo­gaus ka­sa pa­sto­viai iš­ski­ria tam tik­rą kie­kį in­su­li­no, o po kiek­vie­no val­gy­mo - pa­pil­do­mą jo kie­kį. In­su­li­no te­ra­pi­jos tiks­las - imi­tuo­ti svei­kos ka­sos dar­bą. Tuo tiks­lu pre­pa­ra­tas švirkš­ti­nas ke­le­tą kar­tų per die­ną. Pa­sau­lio moks­li­nin­kai ieš­ko nau­jų in­su­li­no lei­di­mo į or­ga­niz­mą bū­dų. De­ja, ban­dy­mai dar nė­ra to­bu­li. Pas­ta­ruo­ju me­tu at­kreip­tas dė­me­sys į in­su­li­no ana­lo­gus. Sie­kiant pa­lai­ky­ti li­go­nio krau­jo gliu­ko­zės po­ky­čius, kuo pa­na­šes­nius į svei­ko žmo­gaus, kar­tais ne­iš­ven­gia­ma hi­pog­li­ke­mi­nių bū­se­nų. Ten­ka ieš­ko­ti sau­ges­nių in­su­li­no pre­pa­ra­tų. To­kie ir yra jo ana­lo­gai. Jie la­biau ma­ži­na gliu­ko­zės krau­jy­je ir kur kas re­čiau su­ke­lia hi­pog­li­ke­mi­ją. Kad li­ga bū­tų ge­rai kon­tro­liuo­ja­ma, svar­bu pa­siek­ti nor­ma­lų krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­lį ne tik ne­val­gius, bet ir pra­ėjus 1,5-2 val. po val­gio. To­dėl tiks­lin­ga skir­ti miš­raus vei­ki­mo in­su­li­no ana­lo­gus. Jų su­dė­ty­je yra ir grei­to, ir pail­gin­to vei­ki­mo truk­mės pre­pa­ra­tų, daž­niau­siai jie ski­ria­mi švirkš­ti du­kart per die­ną. Gy­dy­mas in­su­li­nu - la­bai in­di­vi­du­a­lus; tai ga­li pa­rink­ti tik gy­dy­to­jas. Vien vi­du­ti­nės truk­mės ar il­go vei­ki­mo in­su­li­nu gy­dy­mas ne­tai­ko­mas. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra daug in­su­li­no rū­šių. Gy­dy­to­jas tu­ri vi­sas ga­li­my­bes tai­ky­ti kon­kre­čiam pa­cien­tui tin­ka­miau­sią.
      - Ką Jūs pa­tar­tu­mė­te da­ry­ti žmo­gui, ser­gan­čiam dia­be­tu, kad jis iš­veng­tų kom­pli­ka­ci­jų?
      Vi­sų pir­ma - re­gu­lia­riai ir daž­nai ma­tuo­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį. Tai da­ry­ti­na įvai­riu pa­ros me­tu: ry­te at­si­kė­lus - ne­val­gius ir pra­ėjus 1,5-2 val. po pa­grin­di­nių val­gy­mų. Apie tai pa­si­tar­ti­na su gy­dy­to­ju. Svar­bu, kad pa­cien­tas, ku­rio gliu­ko­zė krau­jy­je vir­ši­ja anks­čiau nu­ro­dy­tus ro­dik­lius, kreip­tų­si į gy­dy­to­ją en­dok­ri­no­lo­gą, kad šis ko­re­guo­tų gy­dy­mą. Ne­už­mirš­ti­na, jog tik ge­ra dia­be­to kon­tro­lė pa­de­da iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų ir ge­ri­na sa­vi­jau­tą.
      Ačiū už pokalbį.

      Prof., habil. dr. Antaną No­rkų kal­bino Nijolė Voveraitienė

Puslapis 26
Są­skry­dis Lat­vi­jo­je

      Lie­pos 31 die­ną bu­vo­me pa­kvies­ti da­ly­vau­ti dia­be­to šei­mų spor­to są­skry­dy­je Ry­go­je, Do­le sa­lo­je. Iš Plun­gės ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu ten vy­ko­me de­šimt žmo­nių. Kar­tu su mu­mis va­žia­vo LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė.
      At­vy­kę už­si­re­gist­ra­vo­me, pa­si­sta­tė­me pa­la­pi­nes, ruo­šė­mės da­ly­vau­ti var­žy­bo­se. Rung­čių bu­vo vi­so­kių: smė­lio ko­ji­nių, lėkš­čių, ka­muo­liu­kų į tai­ki­nį, bau­dų me­ti­mas, šo­ki­mas į to­lį, strė­lių mė­ty­mas, fut­bo­las. Vi­si iš­ban­dė­me nors vie­ną rung­tį, dau­ge­lis lai­mė­jo­me pri­zų. Bu­vo sma­gu!
      Va­ka­re vi­sus links­mi­no fol­klo­ro an­sam­blis „Dan­da­ri“ iš Ry­gos. Iš­mo­ko­me daug lat­viš­kų šo­kių, dai­nų.
      Ki­tą die­ną lankėmės etnografijos mu­zie­juje, ma­tė­me daug se­no­viš­kų na­mų, gra­žią baž­ny­čią, išsikerojusį ąžuo­lą, ku­rį apė­mė tik sep­ty­ni žmo­nės. Mū­sų klu­bo pir­mi­nin­kė L. Lau­kai­tie­nė ir dia­be­to mo­ky­to­ja A. Da­ny­lie­nė la­bai džiau­gė­si, kai bu­vo ap­reng­tos se­no­vi­niais latvių liaudies rū­bais.
      Gera nuotaika - stipresnė sveikata.

      Ag­nė Gul­bins­ky­tė

Kas nau­jo Klai­pė­dos „CD“ klu­be

      Klu­be įre­gist­ruo­ti 35 na­riai (šie­met pri­im­ta 12). Or­ga­ni­za­ci­ja dar for­muo­ja­si, kvie­čia­mi vi­si no­rin­tys. Klu­be du kar­tus per mė­ne­sį vei­kia dia­be­to mo­ky­mo pa­mo­kė­lės. Pa­tal­pos gau­tos ap­skri­ties li­go­ni­nė­je. Su­da­ry­ta mo­ky­mo pro­gra­ma, pa­gal ku­rią dir­ba dia­be­to mo­ky­to­ja Kris­ti­na Stro­pu­tė.
      Klu­bas įsi­gi­jo pa­ra­mos sta­tu­so do­ku­men­tą ir pa­kei­tė ta­ry­bos na­rių re­gist­ra­ci­ją. Bu­vu­si pir­mi­nin­kė pa­ra­mai gau­ti ne­pa­tei­kė pa­raiš­kos, to­dėl ieš­ko­ma rė­mė­jų. Įvy­ko trys vi­suo­ti­niai na­rių su­si­rin­ki­mai, gy­ven­to­jų krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai. Pri­sta­ty­ta kny­ga „Svei­ka mi­ty­ba“, ki­ta li­te­ra­tū­ra. Dė­ko­ja­me LDA pre­zi­den­tei V. Au­gus­ti­nie­nei už glo­bą ir pa­ramą.

      Al­do­na Lieš­kū­nie­nė
      Klai­pė­dos „CD“ klu­bo pir­mi­nin­kė

Puslapis 27
Ko­vos su cuk­ri­niu dia­be­tu tarp­tau­ti­nės pa­stan­gos

      Yra ži­no­ma, kad cuk­ri­nis dia­be­tas - plin­tan­ti , sun­ki ir klas­tin­ga li­ga, lai­ku ne­diag­no­zuo­ta ar ne­tin­ka­mai gy­do­ma su­ke­lia kom­pli­ka­ci­jas, ku­rios blogina pa­cien­to gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, dar­bin­gu­mą, o daž­nai ir gy­ve­ni­mą trum­pi­na. Ji ne­pai­so vals­ty­bi­nių sie­nų. Ja ser­ga įvai­rių tau­ty­bių ir ra­sių žmo­nės. Sėk­min­giau su šia li­ga ir jos kom­pli­ka­ci­jo­mis ga­li­ma ko­vo­ti ben­dro­mis dau­ge­lio ša­lių pa­stan­go­mis.
      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos iniciatyva, re­miant far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jai No­vo Nor­disk, Briu­se­ly­je įvy­ko tarp­tau­ti­nis nau­jai pri­im­tų į Eu­ro­pos Są­jun­gą vals­ty­bių eks­per­tų cuk­ri­nio dia­be­to klau­si­mais pa­si­ta­ri­mas. Jis bu­vo pa­va­din­tas DE­PAC (Dia­be­tes ex­perts’ Pa­nel from ac­ces­sing coun­tries).
      Or­ga­ni­za­to­riai į pa­si­ta­ri­mą pa­kvie­tė po du Če­ki­jos, Slo­va­ki­jos, Slo­vė­ni­jos, Veng­ri­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Len­ki­jos at­sto­vus - vie­ną me­di­ką ir vie­ną pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vą. Lie­tu­vai pa­si­ta­ri­me at­sto­va­vo prof. A. Nor­kus ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      Pra­ne­ši­mą apie dia­be­to­lo­gi­nę si­tu­a­ci­ją ir li­go­nių prie­žiū­ros ypa­tu­mus Lie­tu­vo­je skai­tė prof. A. Nor­kus. Iš­ryš­kė­jo ša­lių dia­be­to prie­žiū­ros ypa­tu­mai, ne­lei­džian­tys uni­fi­kuo­tai ver­tin­ti ša­lies dia­be­to­lo­gi­nę pa­dė­tį, bu­vo ma­to­mos ir ki­tų ša­lių pro­ble­mos.
      Dia­be­to­lo­gi­nei pa­dė­čiai tam tik­ro­se ša­ly­se nu­sta­ty­ti nu­tar­ta at­lik­ti jo­se ban­do­muo­sius ty­ri­mus. Tai pa­dė­tų pla­nuo­ti pro­gra­mas, tarp­tau­ti­nė­mis pa­stan­go­mis ko­vo­ti su cuk­ri­niu dia­be­tu ir jo kom­pli­ka­ci­jo­mis.
      Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vu­sių ša­lių dia­be­to­lo­gi­nei veik­lai ko­or­di­nuo­ti su­da­ry­tas tarp­tau­ti­nis ko­mi­te­tas (Ste­e­ring Co­mmi­ttee). Bal­ti­jos ša­lims ko­mi­te­te at­sto­vaus prof. A. Nor­kus, o pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­joms - V. Au­gus­ti­nie­nė. Ki­tas - ant­ra­sis - eks­per­tų su­si­ti­ki­mas įvyk­s Slo­vė­ni­jo­je.

      (Ži­nu­tė iš „Ave Vi­ta“ laik­raš­čio)

Maloniai kviečia

      Kavinė-valgykla "DIA". Joje didelis pasirinkimas skanių patiekalų ne tik diabetu sergantiems, bet ir sveikiems žmonėms. Dirbame kasdien (išskyrus šventadienius) 10-17 val.
      Mūsų adresas: Vilniaus g. 29, Vilnius

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K. Kudirkienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-2600 Vilnius, tel. (8-5) 262-07-83, faks. 261-06-39.