»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 1 (45) Vasario 10, 2005

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott Medisense atstovas UAB Abovita, Aconitum, Aventis Intercontinental, Berlin Chemie Menarini Baltic, Briva, Convatec, UAB Daisena, Interlux, Limeta, Roche Diagnostics atstovybė UAB "Eksmos MTC", Novo Nordisk, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG., Vitabalans OY atstovybė.


Mieli skaitytojai, maloniai kviečiame apsilankyti diabeto forume.


Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai - 15 me­tų


Radviliškio diabeto klubo delegacija su LDA prezidente Vida Augustiniene ir prof. Juozu Danilevičiumi
      Per pen­kio­li­ka me­tų už­au­ga žmo­gus ir žen­gia jau­nys­tės link. Tuo tar­pu Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai šis lai­ko­tar­pis yra žy­miai il­ges­nis, jei­gu iš pen­kio­li­kos pa­dau­gin­si vi­sų jos na­rių pra­gy­ven­tą lai­ką kar­tu. Ga­li­ma bū­tų teig­ti, kad šiai or­ga­ni­za­ci­jai su­ka­ko ne pen­kio­li­ka, o 75 tūks­tan­čiai me­tų, ki­taip ta­riant, pra­bė­go sun­kiai su­vo­kia­ma am­ži­ny­bė - 750 am­žių.
      Ta­čiau lai­kas skai­čiuo­ja­mas vi­siems vie­no­du ma­tu, to­dėl jis toks tal­pus ir pa­ro­do vi­sų žmo­nių lai­mė­ji­mus ir ne­tek­tis la­bai ma­žy­čia­me, tar­si fo­ku­se, nu­sta­ty­ta­me lai­ko ma­to vie­ne­te.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja iš­au­go, su­bren­do, ta­po stip­ria, va­ro­mą­ja vi­suo­me­nės jė­ga. Ta­čiau gy­ve­ni­mas ne­gai­les­tin­gas ir ne­lei­džia už­si­mirš­ti. Kaskart rei­kia šim­te­rio­pai dau­giau jė­gų iš­lai­ky­ti vi­sa, kas pa­siek­ta. Juk, nepaisant pastangų, epi­de­mi­ja plinta.
      Ši ju­bi­lie­ji­nė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos kon­fe­ren­ci­ja ta­po ne tik šven­te, bet ir di­de­liu su­kon­cen­truo­tu rū­pes­čiu siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų gel­bstint šim­tus, tūks­tan­čius Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.
      Į ren­gi­nį at­vy­ko Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos St. Vin­cen­to de­kla­ra­ci­jos ir DAWN stu­di­jos bu­vęs eks­per­tas, Pa­sau­lio ban­ko dia­be­to kon­sul­tan­tas prof. I. Ka­lo, Lat­vi­jos dia­be­to fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tė I. Štel­ma­nė, vi­ce­pre­zi­den­tė K. Des­mit­nie­cė, sek­re­to­rė ir Lat­vi­jos vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė I. Pu­žu­lė, LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ma­tu­las, na­rys N. Žy­man­tas, vyr. pa­ta­rė­jas R. Vir­ba­lis, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Ž. Pa­dai­ga, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas H. Bau­bi­nas, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos In­va­li­dų in­teg­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius A. Na­za­ro­vas, KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius prof. A. Nor­kus, En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas doc. G. Ka­za­na­vi­čius, prof. J. Da­ni­le­vi­čius, San­ta­riš­kių kli­ni­kų Cen­tro li­go­ni­nės en­dok­ri­no­lo­gi­nio sky­riaus va­do­vas A. Ma­siu­lio­nis, Me­di­ci­ni­nės so­cia­li­nės eks­per­ti­zės ko­mi­si­jos gy­dy­to­jos D. Riš­ko­va, I. Ba­ra­naus­kie­nė ir V. A. But­vy­die­nė, Lie­tu­vos šir­dies aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas P. Šer­py­tis, LDA pir­ma­sis pre­zi­den­tas B. Jo­nu­šas, 54 Lie­tu­vos dia­be­to bei ki­tų pa­cien­tų, me­di­kų or­ga­ni­za­ci­jų, gy­dy­mo įstai­gų, rė­mė­jų at­stovai.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, svei­kin­da­ma kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius, su di­de­liu su­si­rū­pi­ni­mu kal­bė­jo, kad šis ju­bi­lie­ji­nis su­si­rin­ki­mas yra ne tik šven­tė. Ji skir­ta ap­tar­ti dia­be­to prie­žiū­ros stra­te­gi­jos tiks­lus ir už­da­vi­nius, ku­riuos bū­ti­na spręs­ti ne­ati­dė­lio­jant. V. Au­gus­ti­nie­nė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie plin­tan­čio dia­be­to si­tu­a­ci­ją pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je, pri­mi­nė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos tiks­lus, ap­žvel­gė 15 me­tų or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą bei pa­sie­ki­mus ser­gan­čių­jų svei­ka­tos la­bui, ro­dė turtingą vaiz­di­nę veik­los me­džia­gą, su­pa­žin­di­no su kon­fe­ren­ci­jos re­zo­liu­ci­ja, ra­gi­nan­čia svei­ka­tos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jas im­tis sku­bių veiks­mų dia­be­to kontrolei ge­rin­ti.
      Pa­dė­ko­jo pagrindiniam šio ren­gi­nio rė­mėjui Roche Diagnostics, taip pat LDA veik­los or­ga­ni­za­vi­mo part­ne­riams ir rė­mė­jams. Tai Eli Lil­ly (SU­IS­SE) S. A., Aven­tis In­ter­Con­ti­nen­tal, No­vo Nor­disk A/S, Bo­eh­rin­ger In­gel­heim, Ber­lin Che­mie Me­na­ri­ni Bal­tic, Orio­la Vilnius, Eks­mos MTC, Ge­de­on Rich­ter Ltd., Wör­wag Phar­ma GmbH & Co.KG, Abo­vi­ta, Daisena, Al­pe­ra, In­ter­lux, Limeta, Rū­ta, VšĮ Anta­kal­nio poli­kli­ni­ka, Vil­niaus mies­to An­ta­kal­nio po­li­kli­ni­kos dia­be­tu ser­gan­čių­jų klu­bas „Beta”.

      Cuk­ri­nio dia­be­to epi­de­mi­ja
      Cuk­ri­nis dia­be­tas plin­ta pa­sau­ly­je kaip epi­de­mi­ja. 1985 m. šia li­ga sir­go apie 35 mln. žmo­nių, 2004 m. jau diag­no­zuo­ta 194 mln., o 2025 m. prog­no­zuo­ja­ma per 330 mln. ser­gan­čių­jų. Re­mian­tis Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos 2003 m. Dia­be­to at­la­so duo­me­ni­mis, 20-79 m. am­žiaus gy­ven­to­jų gru­pė­je dia­be­to pa­pli­ti­mas Lie­tu­vo­je 9,4 proc., t. y. žen­kliai di­des­nis ne­gu vi­dur­kis pa­sau­ly­je (5,1 proc.) bei Eu­ro­po­je (7,8 proc.), bet pa­našus kaip Lat­vi­jo­je (9,9 proc.) ir Es­ti­jo­je (9,7 proc.). 2025 m. prog­no­zuo­ja­ma Lie­tu­vo­je 10,8 proc., pa­sau­ly­je 6,3 proc., Eu­ro­po­je 9,1 proc., Lat­vi­jo­je 11,1 proc., Es­ti­jo­je 11 proc.
      Lie­tu­vo­je nė­ra tiks­liai ži­no­mas ser­gan­čių­jų dia­be­tu skai­čius. Įvai­riuo­se in­for­ma­ci­jos šal­ti­niuo­se duo­me­nys la­bai ski­ria­si. Pvz., Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos 1989 m. lei­di­ny­je „Dia­be­tes around the world“ nu­ro­do­mas dia­be­to pa­pli­ti­mas 2,54 proc., o 2003 m., SAM in­for­ma­ci­jos cen­tro duo­me­ni­mis, įre­gist­ruo­ta tik 1,95 proc. KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to at­lik­ti epi­de­mio­lo­gi­niai ty­ri­mai 35-64 m. am­žiaus žmo­nių gru­pė­je ro­do, kad 1986-1987 m. vy­rų sir­go 1,7 proc., mo­te­rų 3,15 proc., o 2001-2002 m. vy­rų, ser­gan­čių dia­be­tu, jau bu­vo 3,76 proc., o mo­te­rų 4,56 proc.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja ri­zi­kos fak­to­riais pasi­žy­min­čių­jų gru­pė­je pro­fi­lak­ti­nių ty­ri­mų me­tu ran­da 12,5-17,8 proc. žmo­nių, kurių pagausėjusi krau­jo gliu­ko­zė. Per 90 proc. jų yra vy­res­nio am­žiaus, per 80 proc. tu­ri virš­svo­rį, apie 18 proc. dia­be­tu ser­gan­čiųjų ar­ti­mi gi­mi­nai­čiai.
      Lie­tu­vo­je yra la­bai daug žmo­nių, ser­gan­čių dia­be­tu, bet ne­si­gy­dan­čių. Diag­no­zė jiems nu­sta­to­ma jau iš­ti­kus kom­pli­ka­ci­joms. To­dėl kas­met dau­gė­ja ir in­va­li­du­mo at­ve­jų. Me­di­ci­ni­nės so­cia­li­nės eks­per­ti­zės duo­me­ni­mis, kas­met nu­sta­to­ma per 900 nau­jų in­va­li­du­mo at­ve­jų dėl pro­gre­suo­jan­čių dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų.
      Vi­si šie duo­me­nys ro­do, kad, ne­ski­riant rei­kia­mo dė­me­sio ir lė­šų li­gos pro­fi­lak­ti­kai, ne­švie­čiant vi­suo­me­nės, ne­mo­kant ser­gan­čių­jų tin­ka­mai val­dy­ti li­gą, dau­gė­ja iš­lai­dų dia­be­to pa­sek­mių gy­dy­mui.Puslapis 2
Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) pa­sie­ki­mai

      Organizaciniai klausimai
      »  LDA įsteigta 1989 m. gruodžio 9 d.;
      »  1994 m. LDA priimta į Tarptautinę diabeto federaciją;
      »  2002 m. LDA iniciatyva įsteigta Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT);
      »  2003 m. LPOAT ir LDA vadovė patvirtinta SAM Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (PSDT) nare ir LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatine eksperte;
      »  2004 m. LDA vienija 54 kolektyvinius narius, turi 8 nuolatinius rėmėjus.

      Socialinė pagalba, sergančiųjų teisės
      »  100 proc. kompensuojamas insulinas ir antidiabetinės tabletės;
      »  100 proc. kompensuojama už sveikatos grąžinamąjį gydymą sanatorijose;
      »  Kas mėnesį sergančiojo gydomajam maitinimui išmokama 20 proc. (arba 15 proc.) MGL kompensacija (nuo 1991 m.);
      »  Gaunamas vairuotojo pažymėjimas nuosavam automobiliui (nuo 1992 m.);
      »  Gaminama cukriniu diabetu sergančiojo identifikavimo apyrankė (nuo 1992 m.);
      »  I tipo diabetu sergantiesiems pradėta per metus kompensuoti 50 diagnostinių juostelių kraujo gliukozei tirti (nuo 1994 m.);
      »  Padidintas sąrašas specialybių, leidžiamų sergantiesiems studijuoti aukštosiose mokyklose (nuo 1994 m.);
      »  Visiems insulinu besigydantiems žmonėms per metus kompensuojama 150 vnt. (300 vnt. - nėščiosioms) diagnostinių juostelių kraujo gliukozei tirti (nuo 1997);
      »  LDA nariai lengvatinėmis sąlygomis gali įsigyti kraujo gliukozės tyrimo priemonių (nuo 1997 m.);
      »  Nėščiosioms kompensuojamas gydymas insulino pompa (nuo 2004 m.).

      Sergančiųjų mokymas, įgaliojimai
      »  Diabetu sergantys vaikai ir jaunuoliai mokomi kontroliuoti ligą vasaros stovyklose (nuo 1990 m.);
      »  Spausdinamas laikraštis "Diabetas", kurį galima užsiprenumeruoti pašte (nuo 1994 m.);
      »  Lietuvių kalba leidžiama literatūra sveikatos klausimais ("Sveika mityba" ir kt.; nuo 1994 m.);
      »  Su farmacinių kompanijų Novo Nordisk ir Eli Lilly pagalba įsteigta per 30 diabeto mokymo, kojų priežiūros kabinetų Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Birštone, Alytuje, Marijampolėje, Šakiuose, Tauragėje, Telšiuose, N. Akmenėje, Biržuose, Utenoje (1994-1997 m.);
      »  Organizuojami seminarai, konferencijos sergantiesiems, slaugytojoms diabetologėms (nuo 1994 m.);
      »  Informacija apie diabetą kasetėse leidžiama akliesiems ir silpnaregiams (nuo 1995 m.);
      »  LDA veikia diabeto mokykla (nuo 1994 m.), nemokamai konsultuoja gyd. endokrinologė (nuo 2000 m.);
      »  Išleistas ir platinamas cukriniu diabetu sergančiojo pasas (2000 m.);
      »  Organizuojamas II tipo diabetu sergančiųjų mokymas vasaros stovyklose (nuo 2003 m.).

      Visuomenės švietimas
      »  Vyksta susitikimai su LR Prezidentu, Seimu, SAM, VLK rajonų savivaldybių atsakingais darbuotojais ir kt. (nuo 1989 m.);
      »  Pažymima Pasaulinė diabeto diena (nuo 1993 m.);
      »  Pristatomi stendiniai pranešimai parodose "BaltMedica" Lietuvoje (nuo 1998 m.);
      »  Teikiama visuomenei aktuali sveikatos informacija per Lietuvos radiją, televiziją, spaudoje (nuo 1989 m.).

      Tarptautinė veikla
      »  Įgyvendinama "Dvynių programa" su Danijos diabeto asociacija (1992-1997 m.);
      »  Skelbiami LDA pranešimai Europos diabeto studijų asociacijos (EASD), St. Vincento deklaracijos (SVD), Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) ir kitų šalių diabeto asociacijų, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Europos sveikatos forumo, Europos Parlamento (EP) ir Europos Komisijos (EK) konferencijose (nuo 1993 m.);
      »  Rengiamos I ir IV Baltijos šalių diabeto asociacijų konferencijos Lietuvoje (1998, 2003 m.);
      »  2000 m. LDA vadovė išrinkta TDF Tarptautinio diabeto žurnalų komiteto (ICDM) organizacinio komiteto nare, 2003 m. - jo vadove;
      »  2000-2003 m. LDA vadovė išrinkta į TDF kongreso organizacinį komitetą;
      »  2003 m. LDA vadovė išrinkta Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos nare;
      »  2003 m. LDA vadovė TDF Europos regiono valdybos paskirta į Diabeto ekspertų iš naujai įstojusių į Europos Sąjungą šalių darbo grupės (DEPAC) organizacinį komitetą.


Puslapis 4

Lietuvos diabeto asociacija - Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


       »  gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
       »  padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
       »  lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:

LDA, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-2600 Vilnius,
tel. (8-5) 262 07 83.
Internetas: www.is.lt/diabetas
Elektroninis paštas: diabetas@is.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis
8 - 17 val., penktadieniais iki 16 val.
Pietų pertrauka 12 - 13 val.
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 50 7044 0600 0103 0696
AB Vilniaus bankas
Įmonės kodas: 9173766
Diabeto mokykla:

Gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu LDA buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinete
 »  pirmadieniais 14 - 17 val.
 »  trečiadieniais 14 - 17 val.
 »  penktadieniais 14 - 16 val.
Smulkesnė informacija telefonu: (8-5) 262 54 76


Puslapis 5
Kon­fe­ren­ci­ja „Dia­be­to prie­žiū­ros stra­te­gi­ja. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos vaid­muo”
2005 m. sau­sio 28 d., Vil­nius


Pa­tvir­tin­ta Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos Ta­ry­bos su­si­rin­ki­me, vy­ku­sia­me 2005 m. sau­sio 28 d.
Pro­to­ko­las Nr. 9.

Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos re­zo­liu­ci­ja

      Per 15 Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ir LDA veik­los me­tų ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė dia­be­to prie­žiū­ra, ku­ri 1995-1999 me­tais la­bai pa­ge­rin­ta. De­ja, ten­ka pri­pa­žin­ti ir ap­gai­les­tau­ti, kad, vyk­dant ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jų re­for­mą, ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu prie­žiū­ra vėl smar­kiai pa­blo­gė­jo.
      Pra­de­dant 1995 m., pa­gal­ba ser­gan­tie­siems cuk­ri­niu dia­be­tu Lie­tu­vo­je bu­vo spar­čiai plė­to­ja­ma ir ge­ri­na­ma. Prie en­dok­ri­no­lo­gų ka­bi­ne­tų bu­vo stei­gia­mos dia­be­to mo­kyk­los, ati­da­ro­mi dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­tai. Pa­ruoš­ta ne­ma­ža aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dia­be­to mo­ky­to­jų, me­di­ci­nos se­se­rų, ap­mo­ky­tų dirb­ti dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­tuo­se. Ben­dro­mis en­dok­ri­no­lo­gų, dia­be­to mo­ky­to­jų bei dia­be­ti­nės pė­dos spe­cia­lis­tų pa­stan­go­mis pa­vy­ko už­tik­rin­ti kuo anks­tes­nę, ne­pa­vė­luo­tą ir ko­ky­biš­ką li­go­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, prie­žiū­rą. Vyk­dant ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jo re­for­mą, se­no­ji sis­te­ma pa­ma­žu suž­lug­dy­ta - už­si­da­rė dau­ge­lis dia­be­to mo­kyk­lų, nu­sto­jo vei­kę ne­ma­ža dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­tų, o nau­jo­ji sis­te­ma ne­funk­cio­nuo­ja.
      Ser­gan­tie­ji cuk­ri­niu dia­be­tu, lan­ky­da­mie­si pir­mi­nia­me svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre, ne­gau­na tin­ka­mos pa­gal­bos. Šei­mos gy­dy­to­jai jiems ne­su­tei­kia nei rei­kia­mų ži­nių apie mi­ty­bą, nei apie li­gos sa­vi­kon­tro­lę. Daž­nai net ei­li­nis krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mas at­lie­ka­mas tik 1-2 kar­tus per me­tus. Ke­le­tą me­tų pa­cien­tui ne­kei­čia­mas kaž­ka­da en­dok­ri­no­lo­go pa­skir­tas gy­dy­mas, ku­ris jau ne­be­ko­re­guo­ja­mas, ne­pai­sant gre­sian­čių kom­pli­ka­ci­jų. Žmo­nės, ku­riems dia­be­tas blo­gai kom­pen­suo­tas, ne­siun­čia­mi nei en­dok­ri­no­lo­go, nei ki­tų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­joms. Kai ku­rio­se po­li­klin­ko­se net ir siun­ti­mų pas spe­cia­lis­tus dar dirb­ti­nai ri­bo­ja­ma.
      Esa­ma sis­te­ma skun­džia­si ne tik li­go­niai, bet ir gy­dy­to­jai en­dok­ri­no­lo­gai. Pa­cien­tai jiems at­siun­čia­mi per vė­lai, il­gą lai­ką var­gin­ti ne­kon­tro­liuo­ja­mo dia­be­to. Šei­mos gy­dy­to­jai ne­si­lai­ko pa­cien­to se­ki­mo ir siun­ti­mo kon­sul­ta­ci­joms tvar­kos, ku­ri nu­ro­dy­ta „Cuk­ri­nio dia­be­to diag­nos­ti­kos kri­te­ri­jų bei am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo, kom­pen­suo­ja­mo iš pri­va­lo­mo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to, me­to­di­ko­je“ (Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2002 m. rug­pjū­čio 14 d. įsa­ky­mas Nr.422).
      Epi­de­miš­kai plin­tant dia­be­tui, gy­vy­biš­kai bū­ti­na ga­ran­tuo­ti ge­rą li­gos kon­tro­lę ir už­kirs­ti ke­lią kom­pli­ka­ci­joms, žmo­nių in­va­li­du­mui. Bū­ti­na ge­rin­ti ser­gan­čių­jų šia li­ga prie­žiū­rą. Tuo tiks­lu in­for­muo­ja­me Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją:
      1. Bū­ti­na or­ga­ni­zuo­ti vi­sų val­džios ins­ti­tu­ci­jų (LR Sei­mo, SAM, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, Švie­ti­mo ir moks­lo, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jų, MSEK, VLK, SOD­ROS ir kt.) at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų pa­si­ta­ri­mą LR Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je ar Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te dėl cuk­ri­nio dia­be­to bei jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos ir gy­dy­mo stra­te­gi­nių klau­si­mų.
      2. Bū­ti­na pa­reng­ti Na­cio­na­li­nę kom­plek­si­nės me­di­ci­ni­nės ir so­cia­li­nės pa­gal­bos dia­be­to pro­gra­mą.
      3. Ven­giant dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių ga­lū­nių am­pu­ta­ci­jų ir ki­tų sun­kių kom­pli­ka­ci­jų, pri­va­lo­ma įtei­sin­ti slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gių ir ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­čių pa­slau­gų įkai­nius. Bū­ti­na at­nau­jin­ti su­nai­kin­tus ir įkur­ti nau­jus dia­be­to mo­ky­mo ir ko­jų prie­žiū­ros ka­bi­ne­tus kiek­vie­no ra­jo­no po­li­kli­ni­ko­je.
      4. Lai­duo­jant kva­li­fi­kuo­tą spe­cia­lis­to pa­gal­bą, įpa­rei­go­ti ben­dros prak­ti­kos gy­dy­to­jus pri­va­lo­ma tvar­ka bent 1 kar­tą per me­tus siųs­ti ser­gan­čiuo­sius dia­be­tu en­dok­ri­no­lo­go kon­sul­ta­ci­jai, ne­pai­sant ar dia­be­tas ge­rai, ar blo­gai kon­tro­liuo­ja­mas. Rei­kė­tų nu­sta­ty­ti to­kią tvar­ką, pa­gal ku­rią ben­dros prak­ti­kos gy­dy­to­jas dia­be­tu ser­gan­čių li­go­nių gy­dy­mą ga­lė­tų tęs­ti tik po kas­me­ti­nės spe­cia­lis­to (gy­dy­to­jo en­dok­ri­no­lo­go) kon­sul­ta­ci­jos. Jei­gu įra­šo apie siun­ti­mą kon­sul­ta­ci­jai am­bu­la­to­ri­nė­je pa­cien­to kor­te­lė­je nė­ra, bū­ti­nas li­go­nio pa­ra­šas, pa­tvir­ti­nan­tis, kad jis kon­sul­ta­ci­jos at­si­sa­ko.
      5. Įpa­rei­go­ti Te­ri­to­ri­nes li­go­nių ka­sas ak­ty­viai kon­tro­liuo­ti, ar ben­dros prak­ti­kos gy­dy­to­jai vyk­do „Cuk­ri­nio dia­be­to diag­nos­ti­kos kri­te­ri­jų bei am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo, kom­pen­suo­ja­mo iš Pri­va­lo­mojo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to, me­to­di­ką“.
      6. Kom­plek­siškai spręs­ti vi­sų ser­gan­čių­jų dia­be­tu ap­rū­pi­ni­mą kom­pen­suo­ja­mo­mis diag­nos­ti­nė­mis juos­te­lė­mis krau­jo gliu­ko­zei tir­ti: vai­kams 3 d. (dė­žu­tes) mė­ne­siui, su­au­gu­sie­siems (I ti­po) 1 d. mė­ne­siui, II ti­po (in­su­li­nas) 1 d. 2 mė­ne­siams, II ti­po (tab­le­tės) 2 d. me­tams. Kom­pen­suo­ti gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mus (4 ty­ri­mai per me­tus I ti­po, ne ma­žiau kaip 2 ty­ri­mai - II ti­po li­go­niams).
      7. Įtei­sin­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos do­ku­men­tu Svei­ka­tos pa­są „Dia­be­tas”, ku­ris yra bū­ti­nas li­gos kon­tro­lei sekti.
      8. Klau­si­mą dėl kom­pen­sa­ci­jos 20 proc. MGL gy­do­ma­jam mai­ti­ni­mui spręs­ti kar­tu su Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja.


Puslapiai 6-9
Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai 15 me­tų
Sve­čių kal­bų san­trau­ka


Sveikatos apsaugos ministras Žilvinas Padaiga
      Prof. Žil­vi­nas Pa­dai­ga  (Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras) svei­ki­na ju­bi­lie­jaus pro­ga, dė­ko­ja Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai už pa­vyz­din­gą 15 me­tų dar­bą ser­gan­čių žmo­nių būk­lei ge­rin­ti. Su V. Au­gus­ti­nie­ne yra su­si­ti­kęs tarp­tau­ti­nė­se konfe­ren­ci­jo­se už­sie­ny­je, kur LDA pre­zi­den­tės veik­la mi­ni­ma kaip tin­ka­mo dar­bo pa­vyz­dys ki­toms ša­lims. Ji iš­ko­vo­jo, kad li­go­niai gau­tų aukš­čiau­sios ko­ky­bės in­su­li­ną, to­bu­liau­sias sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nes. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) yra LDA part­ne­ris. Vi­si tu­ri įsi­pa­rei­go­ji­mų. LDA juos tiks­lin­gai įgy­ven­di­na. Per 15 me­tų įsteig­ta klu­bų, dia­be­to ty­ri­mo gru­pių, įgy­ven­di­na­mos pro­gra­mos ser­gan­čių­jų gy­ve­ni­mui ge­rin­ti, or­ga­ni­zuo­ja­mos mo­ky­mo sto­vyk­los, švie­čia­ma vi­suo­me­nė, at­lie­ka­mi pro­fi­lak­ti­niai svei­ka­tos ty­ri­mai Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­niuo­se. SAM įsi­ti­ki­no, jog bū­ti­na stip­rin­ti šią veik­los sri­tį. V. Au­gus­ti­nie­nė yra per­da­vu­si ser­gan­čių dia­be­tu žmo­nių pa­gei­da­vi­mus.
      SAM pri­pa­žįs­ta, kad, įve­dus ben­dros prak­ti­kos gy­dy­to­jų ins­ti­tu­ci­ją, dia­be­tu ser­gan­čių­jų prie­žiū­ra pa­blo­gė­jo, ta­čiau taip yra vi­sa­me pa­sau­ly­je. Pa­de­dant Švei­ca­ri­jos spe­cia­lis­tams, bus to­bu­li­na­ma ben­dros prak­ti­kos gy­dy­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ja, per­žiū­ri­mas ap­mo­kė­ji­mas.
      Ge­rin­ti­nas ir ap­rū­pi­ni­mas sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nė­mis. Bū­tų tiks­lin­ga LDA pa­reng­ti cuk­ri­nio dia­be­to sa­vi­kon­tro­lės pro­gra­mą. Bū­ti­na ma­žin­ti kom­pli­ka­ci­jų. Bu­vo skir­ta gydomajai mi­ty­bai 20mln. Lt. LDA pa­tei­kė siū­ly­mus sa­vi­kon­tro­lės ge­ri­ni­mui, ar­ti­miau­siu me­tu tam rei­kė­tų 32 mln. Lt. Cuk­ri­nio dia­be­to si­tu­a­ci­jos ge­ri­ni­mo klau­si­mus SAM įsi­pa­rei­go­ja spręs­ti kar­tu su LDA at­sto­vais. SAM ra­gi­na LDA ir at­sa­kin­gus moks­lo at­sto­vus ar­ti­miau­siu me­tu pa­reng­ti nau­ją cuk­ri­nio dia­be­to na­cio­na­li­nę pro­gra­mą, o SAM įsi­pa­rei­go­ja fi­nan­suo­ti jos pa­ren­gi­mą. Mi­nist­ras pa­žy­mė­jo, kad prieš 30 m. su­sir­gi­mas cuk­ri­niu dia­be­tu reiš­kė ne­vil­tį, da­bar si­tu­a­ci­ja yra vi­sa­pu­siš­kai pa­si­kei­tu­si. Ser­gan­tie­ji šia li­ga tu­ri stip­rią or­ga­ni­za­ci­ją, gi­nan­čią jų in­te­re­sus.

      Prof. An­ta­nas Nor­kus.  Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų var­du svei­ki­na kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius, dė­ko­ja V. Au­gus­ti­nie­nei už pui­kų dar­bą, ak­ty­vu­mą iš­plau­kiant į tarp­tau­ti­nius van­de­nis. Šian­dien svar­biau­sia tin­ka­ma dia­be­to kon­tro­lė, veiks­min­gas gy­dy­mas, to­dėl bū­ti­na lai­ku diag­no­zuo­ti li­gą, ge­rin­ti pa­cien­tų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.
      Lie­tu­vo­je dia­be­tas diag­no­zuo­tas 64 tūkst. žmo­nių (pa­pli­ti­mas 16 %). Ma­no­ma, kad li­ga nu­sta­ty­ta tik ket­vir­ta­da­liui ser­gan­čių­jų. Va­di­na­si, blo­gas pro­fi­lak­ti­nis dar­bas. Nė­ra lė­šų ben­dros prak­ti­kos gy­dy­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jai to­bu­lin­ti, taip pat pro­fi­lak­ti­nio dar­bo me­to­di­kai pa­reng­ti. I ti­po dia­be­tu ser­ga 5 tūkst. žmo­nių (33 %), II ti­po li­go­nių, be­si­gy­dan­čių in­su­li­nu, 14 tūkst. (47 %). Apie 16 tūkst. li­go­nių gy­do­si die­ta. Pro­fe­so­rius ste­bi­si, iš kur toks di­de­lis skai­čius žmo­nių, be­si­gy­dan­čių tik die­ta. Jis ma­no, kad taip yra tik to­dėl, kad Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos dė­ka mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­ja die­ti­niam mai­ti­ni­mui. Žmo­nės yra nu­tu­kę ir dar jiems pri­mo­ka­ma mais­tui. To­kio san­ty­kio ne­ga­li bū­ti. Iš jų ne­ma­ža pri­pa­žin­tų ne­įga­liais. Ne vi­sa­da pa­ra­mą gau­na tie ser­gan­tie­ji, ku­riems jos bū­ti­niau­siai rei­kia. Tik 40 % li­go­nių dia­be­to kon­tro­lė yra ge­ra, 60 % - blo­ga. Nie­ka­da ne­bu­vo tiek am­pu­ta­ci­jų, dia­li­zuo­ja­mų li­go­nių, dia­be­ti­nių pė­dos opų, krau­ja­gys­lių re­konst­ruk­ci­jos ope­ra­ci­jų. Bū­ti­na kon­tro­lę to­bu­lin­ti, at­ku­riant už­da­ry­tas dia­be­to mo­kyk­las. Li­go­niai tu­rė­tų bū­ti ge­riau ap­rū­pin­ti sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nė­mis pa­si­tik­rin­ti krau­jo gliu­ko­zę na­muo­se įvai­riu lai­ku. Ne­pa­kan­ka ry­ti­nės gli­ke­mi­jos kon­tro­lės, be to, žmo­nės re­tai lan­ko­si po­li­kli­ni­ko­se. Į li­go­ni­nę pa­ten­ka sun­kių kom­pli­ka­ci­jų var­gi­na­mų žmo­nių, ku­rie ne­tu­ri dia­be­to kon­tro­lės die­ny­no, li­gos ne­kon­tro­liuo­ja. Pats li­go­nis tu­ri bū­ti su­in­te­re­suo­tas li­gą val­dy­ti.
      Bū­ti­na at­kur­ti Na­cio­na­li­nę dia­be­to pro­gra­mą, pa­reng­ti to­bu­lą li­gos prie­žiū­ros me­to­di­ką ir jos kon­tro­lę.

      Prof. Juo­zas Da­ni­le­vi­čius.  Dė­ko­jo kal­bė­ju­siems, tei­gu­siems, kad bū­ti­na to­bu­les­nė Na­cio­na­li­nė dia­be­to kon­tro­lės pro­gra­ma. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras iš­ėjo ir ne­gir­dės vi­sų ke­lia­mų klau­si­mų. Sun­ku tiks­liai pa­sa­ky­ti, kiek Lie­tu­vo­je yra iš tik­rų­jų ser­gan­čių dia­be­tu žmo­nių, - tur­būt apie 150 tūkst. Į prof. An­ta­no Nor­kaus klau­si­mą, ko­dėl tiek daug žmo­nių, be­si­gy­dan­čių tik die­ta, LDA ne­ga­li at­sa­ky­ti, nes ne ji nu­sta­to diag­no­zę. Dir­ba vi­sa ar­mi­ja gy­dy­to­jų, bet re­zul­ta­tai ne­džiu­gi­na. Daug ne­diag­no­zuo­tų li­go­nių dėl fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jai sto­kos, dėl or­ga­ni­za­ci­nio dar­bo trū­ku­mų. Pu­sė mi­li­jo­no per daug sve­rian­čių žmo­nių yra po­ten­cia­lūs sirg­ti II ti­po dia­be­tu. Nu­tu­ki­mo pro­ble­ma ak­tu­a­li vi­sa­me pa­sau­ly­je - JAV, An­gli­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir ki­tur. Ge­rai dia­be­tą kon­tro­liuo­ja tik 20% li­go­nių. Kal­tas pa­rei­gū­nas, ku­rio įsa­ky­mu už­da­ry­tos dia­be­to mo­kyk­los. Da­bar kom­pli­ka­ci­jų (iš­emi­nės li­gos, in­fark­to, ga­lū­nių am­pu­ta­ci­jų ir kt.) pre­ven­ci­jos nė­ra. Ja rū­pi­no­si LR Sei­mo na­rys gyd. A. Ma­tu­las, bet jo ka­den­ci­ja pa­si­bai­gė. Ben­dros prak­ti­kos gy­dy­to­jai sto­ko­ja kom­pe­ten­ci­jos skir­ti veiks­min­gus vais­tus, mo­ky­ti li­go­nius. Tai­gi pa­cien­tai daž­nai ne­nu­si­ma­no, kaip ir kiek vei­kia var­to­ja­mi me­di­ka­men­tai, kaip veng­ti hi­pog­li­ke­mi­jos, ap­si­skai­čiuo­ti ka­lo­ri­jas ir in­su­li­no kie­kį. Kas­die­nei sa­vi­kon­tro­lei trūks­ta juos­te­lių - ne­ski­riant pa­kan­ka­mai lė­šų, jo­kios pre­ven­ci­jos ne­bus. Tuos klau­si­mus bū­ti­na ne­ati­dė­lio­jant iš nau­jo spręs­ti prie ap­va­laus sta­lo. Pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras yra gy­dy­to­jas, ap­si­gy­nęs di­ser­ta­ci­ją iš dia­be­to­lo­gi­jos, to­dėl jis tu­rė­tų ge­riau su­pras­ti ir įver­tin­ti epi­de­miš­kai plin­tan­čios li­gos pre­ven­ci­jos svar­bą. Jis kvie­tė vi­sus su­in­te­re­suo­tus svei­ka­tos prie­žiū­ra as­me­nis pa­dė­ti LDA su­si­do­ro­ti su šiuo me­tu plin­tan­čia cuk­ri­nio dia­be­to ne­gan­da.


Prof. Isuf Kalo
      Prof. Isuf Ka­lo.  LDA sa­vo dar­bu pa­sie­kė, kad prieš 15 me­tų at­ro­džiu­sios uto­pi­nės idė­jos bū­tų įgy­ven­din­tos. Sun­ku pa­sa­ky­ti, kas at­lik­ta pui­kiai, ką ga­li­ma to­bu­lin­ti. Svar­bu, kaip svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mo­je dir­ba dia­be­to­lo­gų tar­ny­ba. Ga­li bū­ti ge­ri gy­dy­to­jai, bet sis­te­ma ne­pa­lan­ki. Jei ma­ši­na ne ge­ras „Mer­se­des”, o blo­ga „Po­be­da”, vai­ruo­to­jas ne­pa­jė­gus. Tu­ri bū­ti ska­ti­na­mas, sti­mu­liuo­ja­mas pro­fi­lak­ti­nis dar­bas. Bū­ti­na su­kur­ti to­bu­lą me­di­ci­nos sis­te­mą, jos struk­tū­rą, fi­nan­suo­ti ir teik­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas. Gy­dy­ti pri­va­lo­ma ne tik jau­nus, bet ir se­nus žmo­nes. Šis dar­bas ge­riau­siai at­lie­ka­mas Va­ka­rų Eu­ro­po­je, kiek sil­pniau Cen­tri­nė­je Eu­ro­po­je (Len­ki­ja, Veng­ri­ja), dar blo­giau bu­vu­sio­se So­vie­tų Są­jun­gos res­pub­li­ko­se, blo­giau­siai Vi­du­ri­nė­je Azi­jo­je. Si­tu­a­ci­ją bū­ti­na ge­rin­ti. Tu­ri­ma la­bai daug vais­tų, bet ne­ti­ria­ma, kaip juos de­rin­ti. Ne vi­si gy­dy­to­jai tu­ri są­ly­gas da­ly­tis pa­ty­ri­mu. Sto­ko­ja­ma ži­nių, jog li­go­nis pri­va­lo bū­ti ne tik gy­do­mas, bet ir mo­ko­mas, ge­ri­na­ma psi­cho­lo­gi­nė jo būk­lė. Ne­re­tai nė­ra rei­kia­mo li­go­nio ir gy­dy­to­jo tar­pu­sa­vio ben­dra­vi­mo. Pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ven­se­ną (be ni­ko­ti­no, al­ko­ho­lio), mankš­tą nau­din­ga įvai­rių li­gų pro­fi­lak­ti­kai. Tai at­si­žvelg­ti­na to­bu­li­nant svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mą.
      LDA per 15 me­tų daug pa­sie­kė. Tuo rei­kia džiaug­tis ir dė­ko­ti V. Au­gus­ti­nie­nei.

      Lil­ly Karn (vieš­nia iš Vo­kie­ti­jos).  Prieš 15 me­tų dar ne­bu­vo Lietuvos diabeto aso­cia­ci­jos. Su­ži­no­ju­si, ko­kia būk­lė čia dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų, iš Vo­kie­ti­jos at­va­žiuo­da­vo su lab­da­ra. At­vež­da­vo vai­kams už sa­vo lė­šas nu­pirk­tų sa­vi­kon­tro­lės apa­ra­tė­lių (po 150 mar­kių), diag­nos­ti­nių juos­te­lių. Su­si­pa­ži­no su V. Au­gus­ti­nie­ne. Jai per­da­vė kal­ti­ni­mą Lie­tu­vos val­džiai, ku­ri dia­be­tu su­sir­gu­sius vai­kus va­di­na in­va­li­dais, ne­įga­liai­siais, o ne­ap­rū­pi­na bū­ti­niau­sio­mis sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nė­mis. Vo­kie­ti­jo­je to nė­ra. Ten ne­pa­žei­di­nė­ja­mos žmo­gaus tei­sės, vai­kai ne­disk­ri­mi­nuo­ja­mi. Vi­si ser­gan­tie­ji ne­mo­ka­mai gau­na sa­vi­kon­tro­lės apa­ra­tė­lius. Jie kas­met pa­kei­čia­mi nau­jais, kad tiks­liai veik­tų. Vi­si ap­rū­pi­na­mi diag­nos­ti­nė­mis juos­te­lė­mis, kad kas­dien ne­mo­ka­mai ga­lė­tų krau­jo gliu­ko­zę pa­si­tik­rin­ti 6-8 sy­kius (bū­ti­nai rei­kia ma­žiau­siai 4 kar­tus). Vo­kie­ti­jo­je diag­nos­ti­kos cen­tre vi­si dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ne­mo­ka­mai vi­sa­pu­siš­kai iš­ti­ria­mi, ra­dus ne­ga­la­vi­mų gy­do­mi. To­dėl žmo­nės pa­jė­gūs at­lik­ti sa­vo pro­fe­si­jos dar­bą ir ne­va­di­na­mi in­va­li­dais. Vo­kie­ti­jo­je dir­ba pen­ki mi­nist­rai, ku­riems pri­pa­žin­tas dia­be­tas, bet jie pui­kiai at­lie­ka pa­rei­gas. Lie­tu­vo­je žmo­nės tu­ri kil­ti, ko­vo­ti už sa­vo tei­ses, kad ne­bū­tų dis­kri­mi­nuo­ja­mi, o pri­va­lė­tų vy­riau­sy­bė juos ap­rū­pin­ti tin­ka­mu gy­dy­mu, sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nė­mis. Už tai at­sa­kin­ga ir Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa.

      Ha­rol­das Bau­bi­nas, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus pavaduotojas.  Ne­bu­vo to­kie blo­gi 2004 me­tai. Per­žiū­rė­tas in­su­li­nų kom­pen­sa­vi­mas. Dėl kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų bus po 2-3 mė­ne­sių įsta­ty­mo pro­jek­tas - mi­nist­ro pa­ta­rė­jai dir­ba. Dėl sta­cio­na­ri­nio gy­dy­mo yra pro­ble­mų. Tu­ri bū­ti pa­reng­tos įsta­ty­mų nuo­sta­tos.
      Su­tin­ka, kad tu­rė­tų bū­ti dau­giau kom­pen­suo­ja­ma sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių. Ne­ga­li tiks­liai pa­sa­ky­ti dėl žmo­nes do­mi­nan­čio sa­na­to­ri­nio gy­dy­mo ga­li­my­bių, nes ne­ži­no biu­dže­to. Re­a­bi­li­ta­ci­jai ski­ria­ma pa­pil­do­mai lė­šų, si­tu­a­ci­ja tu­rė­tų ge­rė­ti.
      Klau­si­mas. Ar tei­sin­gai el­gė­si li­go­ni­nė, ku­ri pa­cien­tui po inks­tų transp­lan­ta­vi­mo ope­ra­ci­jos, lei­do ki­tos rū­šies in­su­li­ną, ne­gu jis var­to­jo? Pa­si­tei­ra­vus Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je, at­sa­ky­ta, jog in­su­li­nų kai­nų skir­tu­mą li­go­nis tu­rė­tų ap­mo­kė­ti.
      At­sa­ky­mas. Sun­kūs li­go­niai tu­rė­tų po ope­ra­ci­jos gau­ti rei­kia­mus vais­tus. Kad pa­cien­to tei­sės ne­bū­tų pa­žei­di­nė­ja­mos, jis tu­ri jas ge­rai ži­no­ti ir pa­si­ra­šy­ti li­go­ni­nė­je su­ti­ki­mą gy­dy­tis to­kio­mis prie­mo­nė­mis, ku­rios iš­var­dy­tos ir su­pran­ta­mos. Dėl pri­mo­kė­ji­mo tai­ko­ma to­kia prak­ti­ka: at­si­žvel­gia­ma į tai, ko pa­cien­tui bū­ti­nai rei­kia.
      Klau­si­mas. Ar ži­no­ma va­ldi­nin­kams, kiek kai­nuo­ja dia­be­to kon­tro­lė, die­ti­nė mi­ty­ba, kad bū­tų ga­li­ma iš­si­vers­ti be li­go­ninės?
      At­sa­ky­mas. Rei­kė­tų vyk­dy­ti ap­klau­są, duo­dant pa­cien­tams pil­dy­ti an­ke­tas. Ta­da pa­ra­mos dy­dį ap­tar­ti svars­tant ša­lies biu­dže­tą. Da­bar li­go­nių gau­sė­ja ir la­bai daug jų ne­ap­mo­ko­ma dia­be­to kon­tro­lės. Pa­dė­čiai ge­rin­ti iki 2009 m. laips­niš­kai nu­ma­ty­ta skir­ti 40 mln. Lt iš drau­džia­mų­jų pa­ja­mų įmo­kų (už pen­si­nin­kus, vai­kus, in­va­li­dus). Tai ne­ma­ža su­ma, bet ji bus iš­dė­lio­ta da­li­mis. Apie LDA pra­šo­mą fi­nan­suo­ti dia­be­to­lo­gi­jos ty­ri­mų ga­li­my­bę spręs Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.
      Vais­tų kom­pen­sa­vi­mą Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je nu­sta­to sky­rius, ku­ria­me dir­ba du žmo­nės. Jie ana­li­zuo­ja būk­lę, ruo­šia ata­skai­tas, me­to­di­kas, įsta­ty­mų kei­ti­mus.
      Mi­nist­ro įsa­ky­mu, po­li­kli­ni­ko­se yra nu­ma­ty­tas pa­cien­tams at­lie­ka­mų la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų pe­ri­odiš­ku­mas. Rei­ka­lin­gi ty­ri­mai ne­mo­ka­mi pri­ski­ria­mi gy­dy­to­jų kom­pe­ten­ci­jai. Jei pa­cien­tas no­ri pa­pil­do­mų ty­ri­mų, jie ga­li bū­ti mo­ka­mi. Li­go­niai tu­ri ži­no­ti sa­vo tei­ses, kad gy­dy­mo įstai­gos ne­ga­lė­tų pik­tnau­džiau­ti. Šir­vin­tų po­li­kli­ni­ko­je ki­lu­sį gin­čą nag­ri­nė­jo teis­mas. Pa­cien­tams bu­vo pri­myg­ti­nai siū­lo­mos mo­ka­mos pa­slau­gos. LDA ga­lė­tų pa­reikš­ti ser­gan­čių žmo­nių nuo­mo­nę, ar at­lie­ka­mų ne­mo­ka­mų la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų pa­kan­ka.

      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos sveikinimas 
      Ger­bia­mi kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai,
      Džiau­giuo­si gar­be TDF var­du pa­svei­kin­ti iš­kil­min­go su­si­rin­ki­mo da­ly­vius.
      15 me­tų or­ga­ni­za­ci­jai - ma­žas am­žius. Bet jūs sa­vo dar­bais ge­bė­jo­te įro­dy­ti, ko esa­te ver­ti, ir vi­si su­pran­ta­me, kiek pa­stan­gų jums pri­rei­kė su­kur­ti to­kiai ga­lin­gai Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai.
      Šian­die­ną LDA tu­ri di­de­lį au­to­ri­te­tą tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir Tarp­tau­ti­nia­me lyg­me­ny­je. Jūs ta­po­te pa­vyz­dys ki­tų ša­lių dia­be­to or­ga­ni­za­ci­joms. La­bai ver­tin­da­mi jū­sų ly­de­rio - LDA pre­zi­den­tės, ža­vios mo­ters Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės, vaid­me­nį, esa­me įsi­ti­ki­nę, kad jos iš­min­tis, ne­iš­sen­kan­ti ener­gi­ja ir vi­di­nė jė­ga, iš­da­ly­ta vi­siems čia esan­tiems sve­čiams, - mū­sų at­ei­ties sėk­mės lai­das. Ži­no­ma, mūsų lau­kia daug dar­bų. TDF su­da­ro apie 180 nacionali­nių dia­be­to aso­cia­ci­jų. Mi­li­jo­nai žmo­nių ser­ga dia­be­tu, bet tik ma­ža jų da­lis yra mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos na­riai. Pir­miau­sia mes sie­kia­me, kad kiek­vie­nas ser­gan­ty­sis apie or­ga­ni­za­ci­ją su­ži­no­tų ir pri­si­jung­tų prie ben­dro dar­bo.
      Ant­ras už­da­vi­nys - iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl epi­de­miš­kai plin­ta cuk­ri­nis dia­be­tas ir kaip už­kirs­ti jam ke­lią. TDF pri­va­lo bū­ti dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos veiks­mų ini­cia­to­rė.
      Tre­čias už­da­vi­nys - ga­ran­tuo­ti šiuo­lai­ki­nę dia­be­to kon­tro­lę vi­siems, kam jos rei­kia. Tra­giš­ka būk­lė, kai net­gi šian­die­ną žmo­nės, ser­gan­tys dia­be­tu, mirš­ta dėl in­su­li­no sto­kos, lė­šų trū­ku­mo ir ne­tin­ka­mo gy­dy­mo.
      XXI a. mums ža­da­mi di­de­li moks­lo pa­sie­ki­mai - ge­nų ląs­te­lių per­so­di­ni­mai, nau­ji li­gos kon­tro­lės me­to­dai, ki­ti at­ra­di­mai. Mums teks svar­bus vaid­muo spren­džiant šiuos glo­ba­li­nius klau­si­mus. Šian­dien vi­sų už­da­vi­nys ryž­tin­gai ko­vo­ti už ser­gan­čių žmo­nių tei­ses iki per­ga­lės.

      TDF vi­ce­pre­zi­den­tė
      Va­len­ti­na Oche­re­ten­ko
      Ki­je­vas (Uk­rai­na)

      * * * * *

      Konferencijos pertraukos me­tu pakalbinta keletas vieš­nių. Jos nuoširdžiai papasakojo apie savo darbą.


Odeta Jurevičiene
      Ode­ta Ju­re­vi­čie­nė.  Šiau­lių ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bas su­si­bū­ręs prieš 4 me­tus, tu­ri per 30 na­rių. Dau­gu­mas jų su­tri­ku­sio re­gė­ji­mo, jiems itin svar­bu sek­ti, ko­re­guo­ti ir val­dy­ti cuk­ri­nį dia­be­tą. Tai nė­ra leng­va. So­cia­li­nės dar­buo­to­jos spe­cia­ly­bė ir tuo­me­ti­nis dar­bas Šiau­lių ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­go­je pa­ska­ti­no ma­ne pa­dė­ti šiems žmo­nėms. Da­lis klu­bo na­rių ne­ga­li sa­va­ran­kiš­kai iš­ei­ti iš na­mų, pa­si­skai­ty­ti li­te­ra­tū­ros, pa­si­tik­rin­ti krau­jo gliu­ko­zės, ste­bė­ti ko­jų pa­žei­di­mų. To­dėl sil­pnes­nio re­gė­ji­mo žmo­nėms klu­bas tei­kia nau­jų ži­nių kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos klau­si­mais. Su­si­bū­rus kar­tu vi­sus reikalus spren­džia­me klu­be. Mums tal­ki­na Šiau­lių kraš­to „Lem­ties” klu­bas, ku­rio na­rius pa­si­kvie­čia­me sa­vo ren­gi­nių me­tu. Ke­le­tas mū­sų klu­bo na­rių pri­klau­so ir „Lem­ties” klu­bui. Da­ly­vau­da­mi Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­lo­je, gau­na­me nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją ir to­bu­liau tau­so­ja­me svei­ka­tą. Esa­me dė­kin­gi pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei ir jai tal­ki­nan­tiems ben­dra­dar­biams. Per 15 me­tų bu­vo pa­gel­bė­ta šim­tams žmo­nių, iš­veng­ta kom­pli­ka­ci­jų. Tai­gi pa­de­da­ma me­di­kams, tau­po­mos vals­ty­bės lė­šos sau­gant žmo­nes nuo in­va­li­du­mo. Dia­be­tu ser­gu nuo 12 me­tų, to­dėl pui­kiai su­pran­tu vai­kus, pa­aug­lius, jų ma­mas, nes vi­sa tai pa­ty­riau. No­riu bū­ti kuo il­giau dar­bin­ga, rei­ka­lin­ga tiek ar­ti­mie­siems, tiek drau­gams, pa­žįs­ta­miems, tiek vi­suo­me­nei. O kar­tais at­ro­do, kad ga­lė­čiau pa­da­ry­ti ir dau­giau, rei­kė­tų tik pa­si­stengti.


Jolanta Jasiulionienė
      Jo­lan­ta Ja­siu­lio­nie­nė  (Klai­pė­dos „Smal­su­čių“ klu­bo pir­mi­nin­kė). Kai ma­no duk­re­lė su­sir­go dia­be­tu, mes la­bai iš­si­gan­dom. Klaipė­dos mies­to vai­kų li­go­ni­nės gy­dy­to­jai ir dia­be­to mo­ky­to­ja dir­bo, aiš­ki­no, kaip pa­žin­ti šią li­gą. Mums bu­vo sun­ku įpras­ti prie nau­jos gy­ven­se­nos. Ki­lo po­rei­kis su­si­pa­žin­ti ir kon­sul­tuo­tis su ki­tais tė­vais, ku­rių vai­kai ser­ga dia­be­tu.
      Gy­dy­to­jai en­dok­ri­no­lo­gai ra­gi­no bur­tis į vai­kų dia­be­to klu­bą. Toks su­au­gu­sių­jų klu­bas Klai­pė­do­je jau vei­kė. 2001 m. su ser­gan­čių vai­kų tė­vais iš­vy­ko­me į ke­lio­nę po Že­mai­ti­ją. Ne­tru­kus įre­gist­ra­vo­me vai­kų klu­bą „Smal­su­čiai“. Or­ga­ni­za­ci­jo­je su­pra­to­me, kaip ge­ra, kad esa­me ne vie­ni. Anks­čiau su­sir­gę vai­kai ir jų tė­vai no­riai da­li­jo­si gy­dy­mo­si re­ži­mo pa­tir­ti­mi. Klu­bas sten­gė­si pa­gel­bė­ti kiek­vie­nam. Gy­dy­to­ja S. Vai­nie­nė, se­su­tė K. Zag­lu­boc­ka­ja tei­kė bū­ti­ną svei­ka­tos in­for­ma­ci­ją. Aš or­ga­ni­za­vau klu­bo na­rių su­si­ti­ki­mus, mo­ky­mus, gy­niau ser­gan­čių­jų in­te­re­sus. Klu­bo bran­duo­lys - ke­lios vai­kų ma­mos, gy­dy­to­ja, slaugytoja - ieš­ko­jo rė­mė­jų veik­lai plė­to­ti, reng­ti iš­vy­kas, sto­vyk­las, įsi­gy­ti sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių.
      Apie plin­tan­čią dia­be­to epi­de­mi­ją sklei­džia­me ži­nias vi­suo­me­nei. Kas­met pa­žy­mi­me Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, at­lie­ka­me pro­fi­lak­ti­nius gy­ven­to­jų svei­ka­tos ty­ri­mus pre­ky­bos cen­truo­se, mo­kyk­lo­se ir ki­tur. Mums la­bai nau­din­gas laik­raš­tis „Dia­be­tas“. Dė­ko­ja­me LDA pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei, ku­ri mus mo­ko val­dy­ti li­gą, tei­kia li­te­ra­tū­ros.


Laima Vitkauskienė ir Faina Juozėnienė
      Fai­na Juo­zė­nie­nė  („Že­mai­čių spė­kos” klu­bo pir­mi­nin­kė). Ant­rus me­tus va­do­vau­ju Ma­žei­kių dia­be­to klu­bui. Anks­čiau dir­bau slau­gy­to­ja, pa­ti 38 me­tus ser­gu dia­be­tu, tu­riu in­va­li­du­mą, jau­čiu pa­rei­gą pa­dė­ti sa­vo ra­jo­no žmo­nėms. Džiau­giauosi pri­klau­san­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai, dė­ko­ju V. Au­gus­ti­nie­nei už pa­ra­mą, iš­leis­tas die­ti­nės mi­ty­bos kny­gas, ki­tą in­for­ma­ci­ją. Gaila, kad žmo­nės per ma­žai gau­na sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių, to­dėl ne­ga­li tin­ka­mai li­gos ko­re­guo­ti. Labai svarbi savitarpio pagalba. Pasak Jo­no Grai­čiū­no:

      „Lai­min­gas ne tas, kas tik sau že­mėj žy­di
      Da­gi­lio dyg­liu ne­drau­gin­gu, ak­lu,
      O tas, kas dva­sia nuo­lat ver­žias į skry­dį
      Ki­tiems ke­lią puo­šia žie­dų ste­buk­lu”.


      Iš šir­dies tar­tas žo­dis tris žie­mas su­šil­do  
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai 15 me­tų. Ši or­ga­ni­za­ci­ja ko­lek­ty­vinis sam­bū­ris. To­dėl ši die­na - ir ser­gan­čių žmo­nių, ir gy­dy­to­jų en­dok­ri­no­lo­gų, med. se­se­rų, ir LDA kny­gų, laik­raš­čio lei­dė­jų, ko­res­pon­den­tų, skai­ty­to­jų, rė­mė­jų šven­tė. Vie­ni be ki­tų ne­ga­lė­tų gy­ven­ti. Ne­ži­nau, ar links­ma šven­tė. Prieš 15 me­tų vi­si bu­vo­me jau­nes­ni, svei­kes­ni, gra­žes­ni. To­dėl gal ne­links­ma. An­tra ver­tus,- links­ma. Mat Aso­cia­ci­ja iš­ko­vo­jo la­bai daug ser­gan­čių­jų la­bui, vi­si įgi­jo pa­tir­ties. Pra­dė­to­mis leis­ti kny­go­mis, laik­raš­čiu vis dau­giau žmo­nėms pa­sa­ko­ma ge­rų žo­džių, kad jie stip­rin­tų svei­ka­tą pa­žan­gios me­di­ci­nos tei­kia­mo­mis prie­mo­nė­mis.
      Pa­dė­kos nu­si­pel­nė il­ga­me­tė LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Pa­ti sirg­da­ma dia­be­tu ir tik įgy­to­mis sa­vi­kon­tro­lės ži­nio­mis iš­sau­go­ju­si gy­vy­bę, jau­tė pa­rei­gą gel­bė­ti ki­tus ne­gan­dos iš­tik­tus žmo­nes. Vi­suo­me­nė dė­kin­ga gy­dy­to­jams prof. Juo­zui Da­ni­le­vi­čiui, prof. An­ta­nui Nor­kui, Onai Re­gi­nai Jur­kaus­kie­nei, Bro­niui Jo­nu­šui, Ra­sai Ki­se­liū­nie­nei, Galinai Apanel, Eg­lei Ja­ki­ma­vi­čie­nei, Ri­mai Bė­ron­tie­nei, Sau­liui Gri­go­niui, Eg­lei Ru­dins­kie­nei, ku­rie sa­vo pa­ta­ri­mais, pub­li­ka­ci­jo­mis tei­kia nau­jau­sias dia­be­to gy­dy­mo, kon­tro­lės ži­nias. Nuo pat pir­mų­jų LDA gy­va­vi­mo die­nų svei­ką gy­ven­se­ną pro­pa­guo­ja dia­be­to mo­ky­to­jos Ju­ze­fa Ulec­kie­nė, Al­do­na Da­ny­lie­nė ir kt. Be­si­ku­rian­čių dia­be­to klu­bų veik­los, sa­vi­kon­tro­lės pa­tir­tį sklei­džia Juo­zas Ja­nu­šai­tis, Je­ro­ni­mas Damb­raus­kis, Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė, Lai­ma Kau­la­kie­nė, Dai­na­ra Kart­hei­ser, Je­le­na Ši­mo­nie­nė, La­ri­sa Ra­rov­ska­ja. Lei­di­nius, laik­raš­tį spaus­di­no „Svei­ka­tos” re­dak­to­rius Ze­no­nas Tar­ti­lo, juos iš­plė­tė, gra­ži­na Ma­ry­tė Šal­ty­tė, maketuoja Birutė Vilutienė.
      LDA sa­vo veik­lą plė­to­jo gar­bin­gų rė­mė­jų pa­de­da­ma. Ačiū švie­sios at­min­ties dr. An­ta­nui Ste­pa­nui, p. Lil­ly Karn, Eli Lil­ly, No­vo Nor­disk ir ki­toms kom­pa­ni­joms. Tai­gi šian­dien - vi­sų šių as­me­ny­bių ir kom­pa­ni­jų šven­tė. Vi­si ir to­liau rū­pi­na­si Aso­cia­ci­ja, ku­ri nuo kū­di­kys­tės iš­au­go iki pa­aug­lys­tės, o nu­vei­kė ir bran­džiam am­žiui ver­tų dar­bų. Ji skel­bia epi­de­miš­kai plin­tan­čio dia­be­to pre­ven­ci­jos, kon­tro­lės ži­nias, gi­na ser­gan­čių­jų tei­ses, pri­me­na val­džiai jos prie­der­mę ne­žlug­dy­ti Lie­tu­vo­je svei­ka­tos prie­žiū­ros. Dar­bo par­ti­ja, ža­dė­ju­si per 11 ar 111 die­nų teik­ti do­va­nų, kė­si­na­si at­im­ti LDA iš­ko­vo­tą die­ti­nės mi­ty­bos kom­pen­sa­ci­ją. Ar tik vėl nesu­si­kry­žiuos ie­tys? Sun­ku bū­tų ti­kė­ti, kad prof. Žil­vi­nas Pa­dai­ga, pats dir­bęs vai­kų en­dok­ri­no­lo­gu, ryž­tų­si ši­taip bai­siai no­kau­tuo­ti li­go­nius, ne­re­tai gy­ve­nan­čius že­miau skur­do ri­bos.
      Ne vi­sa­da leng­va „Dia­be­to” laik­raš­čiu pa­ten­kin­ti vi­sus skai­ty­to­jus, ku­rie yra ne­vie­no­do am­žiaus, skir­tin­go li­gos ti­po, po­bū­džio ir in­te­re­sų. Pa­si­tai­ko pub­li­ka­ci­jų, me­di­ci­nos spe­ci­fiš­ku­mu sun­kiau su­pran­ta­mų pa­cien­tams. Vai­kus džiu­gi­na pa­čių ap­ra­šy­ti sto­vyk­lo­se pa­tir­ti įspū­džiai. Tė­vams rei­kia psi­cho­lo­gų, en­dok­ri­no­lo­gų kon­sul­ta­ci­jų. LDA kro­ni­ka at­spin­di Lie­tu­vos ry­šius su Tarp­tau­ti­ne dia­be­to fe­de­ra­ci­ja, Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja, die­nos ak­tu­a­li­jas. Vis dėl­to svar­biau­sios pub­li­ka­ci­jos - gy­dy­to­jų ir dia­be­to mo­ky­to­jų. Va­do­vau­tis jų pa­ta­ri­mais, ge­ro lin­kin­čiais žo­džiais - kiek­vie­no li­go­nio kas­die­ni­nė duo­na.
      Tiek gy­dy­to­jai, tiek pa­cien­tai LDA lei­di­niuo­se sa­vo­tiš­kai vie­ni­ja­mi. Juk tik vie­ni pa­tar­da­mi, ki­ti at­lik­da­mi, ga­li ar­tė­ti prie per­ga­lės, ku­ri vi­siems tei­kia džiaugs­mą. LDA lei­di­niai ir pla­ti­na­mi, „Dia­be­to” vyr. re­dak­to­rės V. Au­gus­ti­nie­nės tei­gi­mu,- kaip gel­bė­ji­mo­si ra­tas skęs­tan­čia­jam, kad pa­dė­tų iš­plauk­ti į kran­tą, teik­tų vil­tį.

      „Vil­tis ne­leis, kad plyš­tų tau šir­dis.
      Ji - švy­tu­rys aud­rin­goj jū­roj,
      Ji - links­mas sau­lės spin­du­lys,
      Ji tar­tum švie­sūs sie­los rū­mai”.
      (R. Ado­mai­ty­tė)


      My­lė­ki­me sa­ve! Nau­do­ki­mės tuo gel­bė­ji­mo­si ra­tu - įgy­ven­din­ki­me pa­ta­ri­mus, ku­riuos LDA lei­di­niuo­se tei­kia ge­riau­si spe­cia­lis­tai. O vi­siems ko­res­pon­den­tams, gy­dy­to­jams te­gu ne­blės­ta ug­ne­lė ir to­liau ras­ti ge­rų žo­džių, tar­nau­ti Lie­tu­vos vi­suo­me­nės svei­ka­tai. Mat „žo­dis, pa­sa­ky­tas iš šir­dies, tris žie­mas su­šil­do”(ki­nie­čių pa­tar­lė).
      Ni­jo­lė Vo­ve­rai­tie­nė


Puslapiai 10-13
Glo­ba­li­nė ne­gan­da


Apie diabeto valdymą kalba prof. Juozas Danilevičius
      Cuk­ri­nis dia­be­tas ta­po glo­ba­li­ne ne­gan­da. Da­bar pa­sau­ly­je juo ser­ga apie 190 mln. žmo­nių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2025 m. šis skai­čius ga­li siek­ti 300 mln. Li­ga spar­čiai plin­ta ne tik iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se, bet ir Pie­tų Ame­ri­ko­je, In­di­jo­je, In­do­ne­zi­jo­je, Ki­ni­jo­je. Ji 3-5 kar­tus di­di­na šir­dies, krau­ja­gys­lių li­gų, ypač mio­kar­do in­fark­to, pa­vo­jų, yra daž­niau­sia apa­ki­mo, inks­tų funk­ci­jos su­tri­ki­mų, ko­jų am­pu­ta­ci­jos prie­žas­tis. Sun­kios kom­pli­ka­ci­jos ne­re­tai su­ke­lia jau­nų žmo­nių in­va­li­du­mą, o tai yra mil­ži­niš­ka eko­no­mi­nė naš­ta vals­ty­bei. Ži­no­ti­na, kad lė­šos dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­kai yra 10 kar­tų ma­žes­nės nei jo gy­dy­mui. Mirš­ta­mu­mas nuo dia­be­to, ly­gi­nant su ki­to­mis li­go­mis, kai ku­rio­se ša­ly­se už­ima 3-4-ą vie­tą.
      1989 m. pri­im­ta Eu­ro­pos ša­lių St. Vi­cen­to de­kla­ra­ci­ja nu­ma­tė gai­res dia­be­to prie­žiū­rai ge­rin­ti.
      Il­gą lai­ką dė­me­sys bu­vo su­telk­tas į I ti­po dia­be­tą. Da­bar jau ra­šo­ma apie „nau­jo pa­sau­lio” sin­dro­mą (sin­dro­mą X), ar­ba me­ta­bo­li­nį sin­dro­mą. Jį su­da­ro II ti­po dia­be­tas, cen­tri­nio ti­po nu­tu­ki­mas, dis­li­pi­de­mi­ja, hi­pe­rin­su­li­ne­mi­ja ir hi­per­ten­zi­ja. Pa­sau­ly­je to­kia epi­de­mi­ja bu­vo prog­no­zuo­ja­ma jau 2000 m. Tai aki­vaiz­du ir Lie­tu­vo­je. Ma­no­ma, kad li­go­nių jau yra ne 50 tūkst., o apie 100-150 tūkst.!
      Pa­ste­bi­ma, kad II ti­po dia­be­tas „slen­ka kaip led­kal­nis”, jo ypa­ty­bės „ne­by­li” , la­ten­ti­nė ei­ga, be žy­mes­nių pa­grin­di­nių kli­ni­ki­nių simp­to­mų ga­li truk­ti 5-7 m. ir il­giau. No­rint li­gą anks­ti diag­no­zuo­ti, rei­kia at­lik­ti gliu­ko­zės tolerancijos mė­gi­nį (GTM).
      II ti­po dia­be­tas sie­ja­si su nu­tu­ki­mu. Apie 80-90% ser­gan­čių­jų per daug sve­ria. Tai­gi kū­no ma­sės re­gu­lia­vi­mas ga­li pa­dė­ti. Lie­tu­vo­je per daug sve­ria apie 30-40% gy­ven­to­jų, iš ku­rių apie 10-15% vai­kų. Bet ak­ty­vi ser­gan­čių­jų dia­be­tu pa­ieš­ka ne­vyk­do­ma, vi­suo­me­nė, at­ro­do, yra tam abe­jin­ga.
      La­ten­ti­nė II ti­po dia­be­to ei­ga yra pa­ste­bė­ta ir tarp vy­res­nių žmo­nių. Lie­tu­vo­je yra aiš­kios gru­pės žmo­nių, ku­rių ri­zi­ka su­sirg­ti yra la­bai re­a­li. Ša­ly­je gy­ve­na apie 1 mln. pen­si­nin­kų, ku­riems dia­be­to grės­mė yra 3-5 kar­tus di­des­nė, kaip ir ser­gan­čių­jų gi­mi­nai­čiams. Vi­sais šiais at­ve­jais pri­va­lo­ma at­lik­ti GTM ty­ri­mą. Pa­si­tik­rin­ti tu­rė­tų žmo­nės, be­si­gy­dan­tys nuo hi­per­to­ni­nės li­gos (HL).

      Da­bar­ties spręs­ti­ni klau­si­mai:
      »  dia­be­tu ser­gan­tie­ji, ku­rie ne vi­si gy­do­si;
      »  dia­be­to kom­pen­sa­ci­ja - tik apie 15-20% li­go­nių yra ge­ri gli­ke­mi­jos ro­dik­liai;
      »  kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja;
      »  gre­tu­ti­nių li­gų pre­ven­ci­ja;
      »  gy­dy­mo po­vei­kio ro­dik­lių kon­tro­lė;
      »  in­su­li­no pre­pa­ra­tų su­de­ri­na­mu­mas;
      »  per­so­na­li­nių krau­jo gliu­ko­zę ma­ži­nan­čių vais­tų sky­ri­mo me­to­do­lo­gi­ja;
      »  krau­jo gliu­ko­zę ma­ži­nan­čių me­di­ka­men­tų ir die­tos, fi­zi­nio krū­vio de­ri­ni­mas;
      »  ser­gan­čių­jų re­a­bi­li­ta­ci­ja ir mo­ky­mas;
      »  gy­dy­to­jo en­dok­ri­no­lo­go reikš­mė li­go­nių gy­dy­mui me­di­ci­nos re­for­mos są­ly­go­mis.

      Kuo nor­ma­les­nė gli­ke­mi­ja - bū­ti­na gy­dy­mo­si są­ly­ga (žr. 13 p. len­te­lę). Lie­tu­vo­je tik apie 20% pa­cien­tų ge­rai kon­tro­liuo­ja li­gą. Po­kal­biai su li­go­niais, jų ap­klau­sa, skai­tant pa­skai­tas Drus­ki­nin­kuo­se, Kel­mė­je, Šiau­liuo­se, Pa­sva­ly­je, Plun­gė­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, pa­ro­dė, kad dau­gu­mas jų ne­įver­ti­na gli­ke­mi­jos ty­ri­mų svar­bos. Tik ma­ža da­lis pa­cien­tų kon­tro­liuo­ja sa­vo gli­ke­mi­ją po val­gio (nak­ties me­tu), tik­ri­na cho­les­te­ro­lio, tri­gli­ce­ni­dų kie­kį krau­jy­je, at­lie­ka HbA1c ty­ri­mą.
      Gli­ke­mi­ja ne­val­gius kon­tro­liuo­ja­ma daž­niau­siai, bet ne­si­ste­min­gai. Švirkš­čian­tis ke­lis­kart ke­lių rū­šių in­su­li­ną, ty­ri­mams trūks­ta kom­pen­suo­ja­mų juos­te­lių.
      Ser­gan­tys II ti­po dia­be­tu ir gy­do­mi pe­ro­ra­li­niais me­di­ka­men­tais žmo­nės gli­ke­mi­ją kon­tro­liuo­ja re­čiau, ne­gu I ti­po. Li­go­niai men­kai su­pran­ta, kad ir po val­gio rei­kė­tų tir­ti krau­ją.
      Ak­ty­viai, są­mo­nin­gai hi­pog­li­ke­mi­jos prie­žas­čių pa­cien­tai nei­eš­ko, nors iš jų nu­si­skun­di­mų su­pran­ta­ma, kad ši būk­lė pa­ti­ria­ma. Hi­pog­li­ke­mi­jos pa­sek­mės sun­kios, ga­li­ma ko­ma, ku­ri su­ke­lia ner­vi­nių ląs­te­lių žū­tį, mik­ro­an­gio­pa­ti­jas (re­ti­no­pa­ti­ją, nef­ro­pa­ti­ją, neu­ro­pa­ti­ją ), mak­ro­an­gio­pa­ti­jas. Stre­sas di­di­na kon­train­su­li­ni­nių hor­mo­nų sek­re­ci­ją, kei­čia au­di­nių hi­pok­si­ją, he­mo­ra­gi­ją, cen­tri­nę ir pe­ri­fe­ri­nę ner­vų sis­te­mos veik­lą. Sun­kių hi­pog­li­ke­mi­jų (ko­mų) at­ve­jų daž­nė­ja. Kiek­vie­ną sa­vai­tę KMUK re­a­ni­ma­ci­jos sky­riuo­se kon­sul­tuo­ja­mi to­kie pa­cien­tai. Sun­ki po­hi­pog­li­ke­mi­nė bū­se­na var­gi­na li­go­nį il­gai, są­mo­nę jis at­gau­na kar­tais tik po ke­lių pa­rų ar­ba vi­sai pra­ran­da. Pa­cien­tai yra pri­pra­tę prie sa­vo sa­vi­jau­tos ir jos ne­ana­li­zuo­ja, „ne­ge­si­na” hi­pog­li­ke­mi­jos jos pra­džio­je, ka­da už­tek­tų tik sal­džios ar­ba­tos, duo­nos ar me­daus. Dau­gu­ma žmo­nių ne­ži­no, kad net esant krau­jo gliu­ko­zės 4-7-8 mmol/l, ga­li reikš­tis hi­pog­li­ke­mi­ja. Jei hi­pog­li­ke­mi­ja iš­tin­ka ge­riant ma­ni­ni­lą ar ama­ry­lį, į ve­ną pa­ta­ria­ma švirkš­ti 20-10% 20-40 ml gliu­ko­zės ir tar­tis su gy­dy­to­ju, ką da­ry­ti to­liau. Jei są­mo­nės ne­at­gau­na­ma, kvies­ti­na grei­to­ji pa­gal­ba. Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­tai­ko ko­mos, en­ce­fe­lo­pa­ti­jos at­ve­jų var­to­jan­tie­siems ma­ni­ni­lą. Si­tu­a­ci­ja bu­vo to­kia, kad pe­ro­ra­li­nių vais­tų ne­rei­kė­jo skir­ti dėl sun­kaus inks­tų ir ke­pe­nų veik­los su­tri­ki­mo. Ži­no­ti­na, kad inks­tų ir ke­pe­nų veik­los ne­pa­kan­ka­mu­mo at­ve­jais pe­ro­ra­li­niai hi­pog­li­ke­mi­zuo­jan­tys vais­tai ne­ski­ria­mi! Nu­tu­ku­sių žmo­nių ke­pe­nis pal­puo­ti ir ver­tin­ti sun­ku. Ede­mos ko­jo­se ir hi­per­ten­zi­ja bei mak­ro­al­bu­mi­nu­ri­ja ga­li bū­ti įver­ti­na­ma la­bai įvai­riai, to­dėl ga­li­ma su­klys­ti ski­riant ma­ni­ni­lą , diap­ri­lį ir met­for­mi­ną.
      Ži­no­da­mas apie dia­be­ti­nės (ke­to­a­ci­do­zi­nės) ko­mos sun­ku­mus ir jos prog­no­zę, kiek­vie­nas gy­dy­to­jas sten­gia­si tin­ka­mai ją gy­dy­ti. Hi­pog­li­ke­mi­nė ko­ma (po in­su­li­no per­do­za­vi­mo, gy­dant šią bū­se­ną ma­žo­mis in­su­li­no do­zė­mis) lyg ir ne­kė­lė di­des­nių pa­vo­jų, ypač kai ji trum­pa­lai­kė. Ta­čiau vi­sais at­ve­jais eg­zis­tuo­ja ko­mos truk­mės (va­lan­do­mis) ir gy­dy­mo reikš­mės ry­šys: kuo ko­ma il­giau trun­ka, kuo ji gi­les­nė, tuo blo­ges­nė jos baig­tis. Dėl pe­ro­ra­li­nių pre­pa­ra­tų (ma­ni­ni­lo, diap­re­lio, gliu­kot­ro­lio, ama­ry­lio) su­kel­tų hi­pog­li­ke­mi­jų ir ko­mų ten­ka dar kar­tą pa­brėž­ti, kad šios ko­mos (nuo 2003m. ga­lo iki 2004m. va­sa­rio mėn. KMUK re­a­ni­ma­ci­jo­je gy­dy­ti 8 at­ve­jai) bu­vo la­bai sun­kios, gy­dy­mo re­zul­ta­tai ne­džiu­gi­na. Už­mirš­ta­ma vie­na tai­syk­lė - rei­kia tei­sin­gai nu­sta­ty­ti do­zės dy­dį nuo pra­di­nės iki te­ra­pi­nės ir vi­są lai­ką kon­tro­liuo­jant po­vei­kį - gli­ke­mi­ją. Svar­bu įver­tin­ti ir kar­tu ski­ria­mų vais­tų po­vei­kį bei su­mi­nį efek­tą. To­dėl vi­sų gy­dy­to­jų bud­ru­mas, gy­dant II ti­po dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes, tu­ri bū­ti di­de­lis ir nie­ka­da ne­ma­ži­na­mas. Nuo­lat pri­min­ti­na sa­vo pa­cien­tams apie to­kius pa­vo­jus ski­riant pe­ro­ra­li­nius hi­pog­li­ke­mi­zuo­jan­čius vais­tus ir de­ri­niuo­se su ki­tais me­di­ka­men­tais.
      Iš­va­da vie­na: be nuo­la­ti­nės, sis­te­min­gos gli­ke­mi­jos kon­tro­lės ne­įma­no­ma ge­ra dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja. Sie­kiant kuo nor­ma­les­nės gli­ke­mi­jos (kaip svei­ko žmo­gaus), sun­ku, bet rei­kia veng­ti hi­pog­li­ke­mi­jų.
      Nor­ma­lus kū­no svo­ris. Nor­ma­lus kū­no ma­sės in­dek­sas (KMI) yra 18,5-24,9. Tai la­bai svar­bus ge­ro gy­dy­mo ro­dik­lis. Nu­tu­ki­mas le­mia ne­grįž­ta­mus ke­pe­nų, šir­dies, krau­ja­gys­lių sis­te­mos, rie­ba­lų apy­kai­tos po­ky­čius (hi­per­cho­les­te­ri­ne­mi­ją, hi­per­li­pi­de­mi­ją, krau­jo kre­šu­mo ro­dik­lių kai­tą). Tai blo­gi­na in­su­li­no re­cep­to­rių veik­lą, di­di­na re­zis­ten­tiš­ku­mą in­su­li­nui, kei­čia en­dok­ri­ni­nės-hor­mo­ni­nės re­gu­lia­ci­jos me­cha­niz­mus, ho­me­os­ta­zę, krau­jo kre­šu­mą, di­di­na at­ski­rų or­ga­nų hi­pok­si­ją, de­kom­pen­sa­ci­ją, trik­do elek­tro­li­tų ba­lan­są, ska­ti­na hi­per­ten­zi­jas ir II ti­po dia­be­to at­si­ra­di­mą.
      Pa­gal sta­tis­ti­ką ser­gan­tie­ji II ti­po dia­be­tu, daž­nai (iki 70-90 %) yra nu­tu­kę; tai di­di­na grės­mę su­sirg­ti iš­emi­ne šir­dies li­ga ir mio­kar­do in­fark­tu. O I ti­po li­go­niai, be­si­gy­dan­tys in­su­li­nu, tu­ri ten­den­ci­ją pri­aug­ti svo­rio. Va­di­na­si, to­kie žmo­nės ga­li nie­ka­da ne­pa­siek­ti kom­pen­sa­ci­jos, tik kart­kar­tė­mis - nor­ma­les­nės gli­ke­mi­jos. Pra­dė­tas gy­dy­mas in­su­li­nu ne­re­tai ska­ti­na kū­no ma­sės au­gi­mą.
      Vis dėl­to in­su­li­nas bū­ti­nas vais­tas, ypač ta­da, jei ka­sos b-ląs­te­lės ne­funk­cio­nuo­ja. Jis re­gu­liuo­ja an­glia­van­de­nių apy­kai­tą, mi­li­jo­nams žmo­nių kas­dien lei­džia nor­ma­liai gy­ven­ti ir dirb­ti. In­su­li­nas, kaip an­glia­van­de­nis hor­mo­nas, ska­ti­na bal­ty­mų sin­te­zę, re­pa­ra­ci­nius pro­ce­sus, au­gi­mą, rie­ba­lų apy­kai­tą, jų kau­pi­mą­si, bet blo­kuo­ja jų iš­lais­vi­ni­mą iš rie­ba­lų de­po. Gliu­ko­zė ir rie­ba­li­nės rūgš­tys yra pa­grin­di­niai or­ga­niz­mo ener­gi­jos šal­ti­niai. Jie svar­būs, kaip ir ami­no rūgš­tys, ku­rios gau­na­mos su mais­tu. In­su­li­nu be­si­gy­dan­tie­ji pa­ti­ria sun­ku­mų. Ne­leng­va pa­si­rink­ti vien­kar­ti­nę pa­ros do­zę, nu­sta­ty­ti ry­ti­nę, pie­ti­nę, va­ka­ri­nę do­zes, jas de­ri­nant pa­gal mais­to (an­glia­van­de­nių, rie­ba­lų ir bal­ty­mų san­ty­kį, kie­kį, ka­lo­rin­gu­mą). Rei­kia veng­ti hi­pog­li­ke­mi­jos ir nu­tu­ki­mo. Li­go­nių ap­klau­sa pa­ro­dė, kad mi­ty­bos klau­si­mus jie sun­kiai su­pran­ta ir spren­džia. Da­lis jų va­do­vau­ja­si die­tos su­da­ry­mo prin­ci­pi­nė­mis nuo­sta­to­mis, bet prak­tiš­kai gy­ve­na ir mai­ti­na­si taip, kaip yra įpra­tę, ri­bo­ja tik cuk­rų ir rie­ba­lus. Mais­to ka­lo­rin­gu­mo be­maž nie­kas ne­skai­čiuo­ja, re­tai kas sve­ria ir ma­tuo­ja. Rie­ba­lų, kaip ir bal­ty­mų, san­ty­kio (50% gy­vu­li­nės ir 50% au­ga­li­nės kil­mės) daž­niau­siai ne­si­lai­ko. Ne­pai­so­ma, kad apie 50% ben­dro mais­to ka­lo­rin­gu­mo tu­ri su­da­ry­ti an­glia­van­de­niai, o vai­siai ir dar­žo­vės - pu­sę die­nos mais­to pro­duk­tų. Tai­gi sun­ku KMI ro­dik­lį nor­min­ti, o li­go­niai tuo ne­la­bai te­si­rū­pi­na. Pa­grin­di­nis li­go­nių dė­me­sys su­telk­tas į krau­jo gliu­ko­zę, ku­rios ro­dik­lis vis dėl­to re­tai džiu­gi­na.
      Hi­per­ten­zi­ja. Nor­ma­lus krau­jo spau­di­mas (HL) 135/85mmHg. Pa­gal daž­nu­mą hi­per­ten­zi­ja, kaip ir li­go­nių hi­per­gli­ke­mi­ja ar per di­de­lis KMI, - yra pir­mau­jan­čios blo­gy­bės. Ge­rai ko­re­guo­ta HL nor­ma­li (135/85mmHg) su­da­ro apie 25%, maž­daug tiek pat pro­cen­tų ten­ka ir nor­ma­liam kū­no svo­riui, ir ge­rai dia­be­to kom­pen­sa­ci­jai. Ne­ko­re­guo­ta hi­per­ten­zi­ja ser­gant II ti­po dia­be­tu yra di­de­lė bė­da, kaip ir hi­per­gli­ke­mi­ja (apie 70-80%). Hi­per­ten­zi­ja ke­lia pa­vo­jų sirg­ti mio­kar­do in­fark­tu 2-3 kar­tus daž­niau, ska­ti­na dia­be­ti­nės nef­ro­pa­ti­jos pro­gre­sa­vi­mą. Li­go­nis, kaip žu­vis tin­kle, iš ku­rio sun­ku iš­si­va­duo­ti (tai hi­per­gli­ke­mi­ja, nu­tu­ki­mas, hi­per­ten­zi­ja, hi­per­cho­les­te­ri­ne­mi­ja, hi­per­li­pi­de­mi­ja, ne­re­tai dar rū­ky­mas, an­gio­pa­ti­jos pro­gre­sa­vi­mas). Daž­nai vie­no vais­to, pa­de­dan­čio ko­re­guo­ti krau­jo spau­di­mą, ne­už­ten­ka. Iki šiol moks­li­nin­kų tiks­liai ne­at­sa­ky­ta, nuo ku­rios gru­pės hi­per­ten­zi­nių vais­tų rei­kia pra­dė­ti, kaip juos de­rin­ti. Yra nuo­mo­nių, kad pir­miau­sia rei­kia gy­dy­ti ARF in­hi­bi­to­riais, vė­liau - b blo­ka­to­riais, ga­liau­siai kom­bi­nuo­ti su kal­cio ka­na­lų blo­ka­to­riais. Diu­re­ti­kus skir­ti su­tri­kus inks­tų funk­ci­joms. Ki­ti au­to­riai siū­lo kal­cio ka­na­lų blo­ka­to­rius skir­ti anks­čiau. Ta­čiau vi­sa­da at­si­žvelg­ti­na į kon­kre­tų li­go­nį su jo kom­pli­ka­ci­jo­mis, kur yra svar­bi ke­pe­nų ir inks­tų būk­lė, kar­dio­vas­ku­li­nės kom­pli­ka­ci­jos ar de­kom­pen­sa­ci­jos laips­nis, ki­tos bū­se­nos, vais­tų to­le­ran­ci­ja, jų su­de­ri­na­mu­mas. Būtina ne­pa­žeis­ti prin­ci­po - pri­mum Non No­ce­re (svar­biau­sia ne­pa­kenk­ti). Pa­cien­to gy­dy­mas vi­sais at­ve­jais in­di­vi­du­a­lus, su­de­rin­tas, tu­rin­tis pa­siek­ti gy­dy­mo re­zul­ta­tų.
      Pa­ste­bė­ta, kad ge­ri­nant HL ro­dik­lius, ne­re­tai už­mirš­ta­ma ma­žin­ti val­go­mo­sios drus­kos ir bal­ty­mų, esant net dia­be­ti­nei nef­ro­pa­ti­jai.
      Ge­rai li­gos kon­tro­lei li­go­niui rei­kia tu­rė­ti:
      »  sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių, ku­rio­mis re­gu­lia­riai ste­bė­ti gli­ke­mi­jos ki­ti­mus;
      »  krau­jo spau­di­mo apa­ra­tą - ko­re­guo­ti HL;
      »  svars­tyk­les KMI di­na­mi­kos įver­ti­ni­mui;
      »  dia­be­tu ser­gan­čia­jam tin­ka­mos mi­ty­bos li­te­ra­tū­ros, kad iš­mok­tų re­gu­liuo­ti mais­to pro­duk­tų bei A, B, R ba­lan­są;
      Svar­bu įpras­ti tin­ka­mai gy­dy­tis ir svei­kai gy­ven­ti.
      Vi­si hi­pog­li­ke­mi­zuo­jan­tys vais­tai (in­su­li­nai, pe­ro­ra­li­niai) tu­ri vie­ną svar­bią ypa­ty­bę - vei­ki­mo lai­ko pra­džią (po iš­gė­ri­mo ar in­jek­ci­jos), mak­si­ma­laus vei­ki­mo lai­ką ir vi­so vei­ki­mo truk­mę bei jo pa­bai­gą. Tai ne­pa­pras­tai svar­bi ap­lin­ky­bė. Li­go­nis tu­ri bū­ti su­pa­žin­din­tas su kiek­vie­no var­to­ja­mo vais­to vei­ki­mo sa­vy­bė­mis. Jo vei­ki­mo lai­ką (jis kiek­vie­no me­di­ka­men­to ki­toks) rei­kia de­rin­ti su val­gy­mo lai­ku, mais­to an­glia­van­de­nių kie­kiu ir hi­pog­li­ke­mi­zuo­jan­čio vais­to do­zės dy­džiu. Pa­cien­tas tu­ri de­rin­ti mak­si­ma­laus vais­to vei­ki­mo lai­ką su val­gy­mo lai­ku, taip pat krau­jo gliu­ko­zės kon­tro­lės lai­ką (ar tir­ti ne­val­gius, 2 val. po val­gio, nak­ties me­tu, pa­si­bai­gus mais­to vei­ki­mui). Vi­so to ne­ži­nant, ne­ga­li­ma tei­sin­gai įver­tin­ti ir ko­re­guo­ti gy­dy­mo re­zul­ta­tų.
      Gy­dy­mas - sub­ti­lus žmo­gaus kū­no val­dy­mo pro­ce­sas. Tai me­nas, ne­vil­tį ga­lin­tis pa­vers­ti džiaugs­mu, ar­ba pra­lai­mė­ti.
      Gy­dy­mo sėk­mę są­ly­go­ja gy­dy­to­jo ge­bė­ji­mas:
      1. Pa­žin­ti pa­cien­tą, li­gos su­kel­tas kom­pli­ka­ci­jas, iš­sa­miai iš­ana­li­zuo­ti pa­to­fi­zio­lo­gi­nius, pa­to­bio­che­mi­nius po­ky­čius, vi­sų or­ga­niz­mo sis­te­mų tar­pu­sa­vio są­vei­ką, įver­tin­ti pri­si­tai­ky­mo ga­li­my­bes ir re­zer­vus;
      2. Su­pras­ti vais­to vei­ki­mo me­cha­niz­mų far­ma­ko­ki­ne­ti­ką ir far­ma­ko­di­na­mi­ką.
      Šių die­nų jau­nas en­dok­ri­no­lo­gas pa­kan­ka­mai su­pran­ta neu­ro­en­dok­ri­ni­nės sis­te­mos au­to­re­gu­lia­ci­jos dės­nin­gu­mus, mo­ka juos tir­ti ir ana­li­zuo­ti, ta­čiau ne­re­tai sto­ko­ja pa­tir­ties ir lai­ko ap­mąs­ty­mams kas­die­ni­nia­me kli­ni­ki­nia­me dar­be. Tai­gi jis, kaip ir jo pa­cien­tas, pri­va­lo nuo­lat mo­ky­tis, siek­ti pro­fe­sio­na­lu­mo. Blo­gus dar­bo re­zul­ta­tus le­mia li­go­nių ir gy­dy­to­jų pa­si­tai­kan­čios klai­dos, ne­ži­no­ji­mas, ne­pa­kan­ka­ma kom­pe­ten­ci­ja, or­ga­ni­za­ci­niai ben­dra­vi­mo trū­ku­mai. Nau­jo­vių dia­be­to­lo­gi­jo­je la­bai daug. Kiek­vie­nas ski­ria­mas vais­tas tu­rė­tų bū­ti he­pa­top­ro­tek­ci­nis, nef­rop­ro­tek­ci­nis, kar­diop­ro­tek­ci­nis, neu­rop­ro­tek­ci­nis, tai­gi - nie­ka­da nie­kam ne­kenk­ti, o tik pa­dė­ti. Li­go­nis pri­va­lo bū­ti gy­dy­to­jo są­jun­gi­nin­kas ko­vo­je su li­ga, su­pras­ti, kad pa­stan­gos ne dėl gy­dy­mo, o dėl pa­svei­kimo.
      Dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos sėk­mei bū­ti­na tu­rė­ti vi­sus ty­ri­mų ro­dik­lius. Ge­rus ro­dik­lius pa­siek­ti sun­ku. Bū­ti­nas aiš­kus li­go­nio mo­ty­vas, są­mo­nin­ga reik­mė ir nuo­la­ti­nės pa­stan­gos. Dėl to pri­va­lo­ma me­to­diš­kai, sis­te­min­gai mo­ky­ti li­go­nius, ko­re­guo­ti jų sa­vi­kon­tro­lės įgū­džius, ša­lin­ti trū­ku­mus.

      CD kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos sėk­mę są­ly­go­ja:
      »  gli­ke­mi­jos kon­tro­lė, sie­kiant kuo nor­ma­les­nių ro­dik­lių;
      »  krau­jo spau­di­mo kon­tro­lė ir ko­re­ga­vi­mas;
      »  su­ba­lan­suo­ta die­ta (A, B, R) sie­kiant nor­ma­laus KMI;
      »  lai­ku at­lik­ta cho­les­te­ro­lio ir al­bu­mi­nu­ri­jos kon­tro­lė ir ko­rek­ci­ja;
      »  li­go­nių mo­ky­mas ir psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba;
      »  lai­ku su­teik­ta re­a­bi­li­ta­ci­ja (tai da­bar, de­ja, ge­ro­kai su­trik­dy­ta).
      Ži­nant pa­sau­li­nio moks­lo ir kli­ni­ki­nės prak­ti­kos pa­sie­ki­mus (JAV DCCT stu­di­ja ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės UKPDS), ga­li­ma teig­ti, kad Lie­tu­vo­je gy­dy­mo ko­ky­bę įmanoma ge­rin­ti. Dėl to rei­kia at­lik­ti čia nu­ro­dy­tus dar­bus:
      »  to­bu­lin­ti gy­dy­mą in­su­li­nais (Hu­mo­lo­gu, No­vo­ra­pi­du, No­vo­Mik­su, Lan­tu­su, Hu­mu­li­nu, Pro­to­fa­nu), jų de­ri­niais, me­to­do­lo­gi­ją, vei­ki­mo kon­tro­lę;
      »  mo­ty­vuo­ti pe­ro­ra­li­nių vais­tų sky­ri­mo ir kei­ti­mo ei­liš­ku­mą pa­gal li­go­nio ka­sos Lan­ger­han­so sa­le­lių B ir C ląs­te­lių re­zer­vus, in­su­li­no ir C - pep­ti­do kie­kį iki gy­dy­mo pe­ro­ra­li­niais vais­tais, taip pat per­ei­nant prie gy­dy­mo in­su­li­nais;
      »  ati­džiau ver­tin­ti pe­ro­ra­li­nių pre­pa­ra­tų (ma­ni­ni­lo, diap­re­lio, gliu­kot­ro­lio, ama­ry­lio, met­for­mi­no) sky­ri­mo in­di­ka­ci­jas bei do­za­vi­mą, taip pat tio­zo­lin­dio­nų, Avan­di­jos, Ac­tos per­spek­ty­vu­mą ir po­vei­kį;
      »  ne­už­mirš­ti ga­li­mo hi­pog­li­ke­mi­jų pa­vo­jaus, tiek gy­dant in­su­li­nu, tiek ir pe­ro­ra­li­niais vais­tais (ma­ni­ni­lu, ama­ry­liu, diap­reliu);
      »  rū­pin­tis neu­ro­pa­ti­jų pre­ven­ci­ja, ku­ri ko­re­liuo­ja su ki­to­mis kom­pli­ka­ci­jo­mis (re­ti­no­pa­ti­ja, nef­ro­pa­ti­ja, dia­be­ti­ne pė­da);
      »  skir­ti di­fe­ren­ci­juo­tą ir kom­plek­si­nį dia­be­ti­nės hi­per­ten­zi­jos gy­dy­mą esant dia­be­ti­nei nef­ro­pa­ti­jai ir be jos;
      »  vyk­dy­ti iš­emi­nės šir­dies li­gos, inks­tų funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mo pre­ven­ci­ją, ko­vo­jant su rū­ky­mu, virš­svo­riu, hi­per­ten­zi­ja, ko­re­guo­jant li­pi­dų apy­ta­ką;
      »  at­sta­ty­ti dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­tų veik­lą, su­tvar­ky­ti dia­be­to mo­ky­to­jų dar­bą ir at­ly­gi­ni­mus;
      »  sis­te­min­ti dia­be­to mo­kyk­lų, cen­trų dar­bą, vyk­dant ne­per­trau­kia­mą ser­gan­čių­jų mo­ky­mą;
      »  ge­rin­ti dia­be­to re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų pa­slau­gų tei­ki­mą, fi­nan­suo­jant jas vi­sus me­tus;
      »  ieš­ko­ti dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių di­džiau­sios ri­zi­kos gy­ven­to­jų gru­pė­se: gi­mi­nai­čių, per daug sve­rian­čių, be­si­gy­dan­čių dėl hi­per­ten­zi­jos, vy­res­nių pen­si­nio am­žiaus pi­lie­čių ir gy­dy­ti, už­ker­tant ke­lią kom­pli­ka­ci­joms;
      »  at­kur­ti Na­cio­na­li­nę cuk­ri­nio dia­be­to pro­gra­mą (1991 m.), ku­rios ei­ga bu­vo su­stab­dy­ta 1996 m. nu­trau­kus fi­nan­sa­vimą.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja yra TDF na­rė, jos dia­be­to­lo­gi­jos sri­ties pro­gre­są pa­žy­mė­jo ir Eu­ro­pos, ir pa­sau­lio žy­miau­si moks­li­nin­kai, ku­rių dau­ge­lis lan­kė­si EASD or­ga­ni­zuo­to­se kon­fe­ren­ci­jo­se Kau­ne. Ta­čiau ko­va su diabetu yra il­gas, sun­kus, sis­te­min­gas pro­ce­sas, ku­ria­me pri­va­lo bū­ti su­jung­tos vi­sų svei­ka­tos ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­jė­gos.

      Li­te­ra­tū­ra
      1. But­no­rie­nė J., Nor­kus A. Me­di­ka­men­ti­nio re­zis­ten­ci­jos in­su­li­nui gy­dy­mo ga­li­my­bės. Gy­dy­mo me­nas. Far­ma­ko­te­ra­pi­ja. 2002
      2. Da­ni­le­vi­čius J., La­šie­nė J. Hi­pog­li­ke­mi­nės būk­lės. Me­di­ci­na, 1998, t. 34, 3 prie­das.
      3. Da­ni­le­vi­čius J., Nor­kus A., Šul­cai­tė R., Pet­ren­ko V., Jur­ge­vi­čie­nė N. Kai ku­rios ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu gy­dy­mo klai­dos. Lie­tu­vos dia­be­to­lo­gi­ja. Kau­nas, 1995.
      4. Nor­kus A. Dia­be­to­lo­gi­ja. Kau­nas, 1995.
      5. Ra­dze­vi­čie­nė L. Ser­gan­čių­jų II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu gy­dy­mas. Gy­dy­mo me­nas. Far­ma­ko­te­ra­pi­ja. 2004.
      6. Šul­cai­tė R. Cuk­ri­nio dia­be­to diag­nos­ti­kos klau­si­mai. Me­din­fo 2004/6.
      7. Šul­cai­tė R. II ti­po cuk­ri­nis dia­be­tas. Kau­nas, 2002.

      Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius
      Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to
      En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos pro­fe­so­rius


Puslapis 14
Ro­che Diag­nos­tics - LDA part­ne­rė

      Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir Tarp­tau­ti­nė dia­be­to federa­ci­ja (TDF) ma­no, kad dia­be­tu iki 2025 m. ga­li su­sirg­ti 300 mln. gy­ven­to­jų. Už­kirs­ti tam ke­lią yra mil­ži­niš­kas me­di­ci­nos, diag­nos­ti­kos, te­ra­pi­jos, pro­fi­lak­ti­kos, eko­no­mi­kos už­da­vi­nys. PSO ir TDF įsi­pa­rei­go­ja skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie dia­be­tą, leng­vin­ti jo ke­lia­mą eko­no­mi­nę ir so­cia­li­nę naštą.
      Šiam tiks­lui bū­ti­na jung­ti svei­ka­tos po­li­ti­kos, prie­žiū­ros pro­fe­sio­na­lų, moks­li­nin­kų, ty­rė­jų, ser­gan­čių­jų, jų šei­mų, or­ga­ni­za­ci­jų, taip pat me­di­ci­nos pra­mo­nės at­sto­vų jėgas.
      Pa­sau­lio diag­nos­ti­kos ly­de­rė yra kom­pa­ni­ja Ro­che Diag­nos­tics. Ji nuo­sek­liai re­mia ben­dras pa­stan­gas, in­ves­tuo­ja į veik­lą, ku­rios tiks­las ge­rin­ti dia­be­to gy­dy­mą ir kon­tro­lę. Kar­tu su svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­fe­sio­na­lais, or­ga­ni­za­to­riais, po­li­ti­kais, ki­tais part­ne­riais kom­pa­ni­ja ti­ria ser­gan­čių žmo­nių po­rei­kius, kad pa­dė­tų ge­rin­ti jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.
      Yra pa­grin­do ti­kė­ti, kad 2050 m. ser­gan­tie­siems ne­teks ba­dy­tis pirš­tus krau­jo ty­ri­mams. Pa­siek­ta pa­žan­gos, ku­rios il­gai­niui dau­gės. To­bu­les­niais Ro­che Ac­cu-Chek pro­duk­tais bus leng­ves­nė dia­be­to kon­tro­lė bei sa­vi­kon­tro­lė.
      30 me­tų Ro­che Ac­cu-Chek ir 20 me­tų Di­set­ro­nic dar­bo pa­tir­tis, taip pat pa­cien­tų ap­mo­ky­mo me­tu gau­tos ži­nios lei­džia ne­abe­jo­ti sėk­me.
      Krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mas, duo­me­nų įver­ti­ni­mas, pa­to­gus gy­dy­mas in­su­li­nu - da­bar jau re­a­ly­bė. Gliu­ko­zės kie­kio ko­re­ga­vi­mo to­bu­li­ni­mas žen­kliai ma­ži­na trum­pa­lai­kių ir il­ga­lai­kių kom­pli­ka­ci­jų grės­mę. Nau­jos dia­be­to prie­žiū­ros kon­cep­ci­jos lai­duo­ja ge­res­nius re­zul­ta­tus ir leng­vi­na ser­gan­čio žmo­gaus gy­ve­ni­mą.
      Ac­cu-Chek pro­duk­tai su­kur­ti dia­be­to kon­tro­lei ge­rin­ti. Jie yra vis at­nau­ji­na­mi, to­bu­li­na­mi, kad bū­tų pa­to­gūs sek­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį, at­lik­ti li­pi­dog­ra­mos, mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­jos, ke­to­nu­ri­jos, gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mus, in­su­li­no te­ra­pi­ją bei gau­ti in­for­ma­ci­ją. Kon­tro­lė ir gy­dy­mo ko­re­ga­vi­mas pa­de­da ser­gan­tiems žmo­nėms stip­rin­ti svei­katą.
      Ser­gan­čių­jų dia­be­tu ge­ro­vės sie­kia ir jų or­ga­ni­za­ci­jos vi­sa­me pa­sau­ly­je. Svar­bų dar­bą at­lie­ka Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja. Ro­che Diag­nos­tics svei­ki­na LDA na­rius gar­bin­go ju­bi­lie­jaus pro­ga ir džiau­gia­si rem­da­ma gra­žią, gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­gą or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą. Ti­ki­ma, kad il­ga­lai­kė Ro­che Diag­nos­tics ini­cia­ty­va bei part­ne­rys­tė su LDA tar­naus vi­sų Lie­tu­vos ser­gan­čių žmo­nių labui.

      Re­gi­na Le­vi­šaus­kie­nė,
      Ro­che Diag­nos­tics biu­ro
      Lie­tu­vo­je va­do­vė


Grupė Japonijos Kioto universiteto ligoninės chirurgų, vadovaudami Dr. James Shapiro iš Alberta universiteto, sėkmingai atliko kasos ląstelių iš gyvo donoro persodinimo operaciją I tipo diabetu sergančiai moteriai. Plačiau apie tai
Informacijos šaltinis: www.globalnews.idf.orgPuslapis 16
Nau­jas vais­tas - Car­diog­lu­can

      Cuk­ri­nis dia­be­tas plin­ta epi­de­miškai. Jau ser­ga apie 5 proc. Eu­ro­pos gy­ven­to­jų. Lie­tu­vo­je dia­be­tu ser­ga apie 4 proc. gy­ven­to­jų. Cuk­ri­nis dia­be­tas yra lė­ti­nė li­ga, dėl ku­rios or­ga­niz­mas ne­ga­mi­na pa­kan­ka­mai in­su­li­no ar­ba ne­ga­li tin­ka­mai jo pa­nau­do­ti. Ląs­te­lės sa­vo gy­vy­bi­nei veik­lai ne­gau­na bū­ti­nos gliu­ko­zės. Su­tri­ku­si an­glia­van­de­nių apy­kai­ta trik­do ir rie­ba­lų, bal­ty­mų, van­dens, elek­tro­li­tų apy­kai­tą. Pa­gau­sė­ju­si krau­jo gliu­ko­zė daž­nai su­ke­lia krau­ja­gys­lių ir ner­vų sis­te­mos pa­žei­di­mus, inks­tų funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mą, įvai­rias in­fek­ci­jas, pa­si­tai­ko sek­su­a­li­nių pro­ble­mų, nėš­tu­mo su­tri­ki­mų, maž­daug 10 proc. li­go­nių var­gi­na re­ti­no­pa­ti­ja, glau­ko­ma ar­ba ka­ta­rak­ta, yra 2-4 kar­tus daž­nes­nės šir­dies, krau­ja­gys­lių li­gos (mio­kar­do in­fark­tas, in­sul­tas). Ne­gy­dant ar­ba ne­tin­ka­mai gy­dant cuk­ri­nį dia­be­tą, ma­žė­ja ser­gan­čio­jo dar­bin­gu­mas, blo­gė­ja gy­ve­ni­mo ko­ky­bė, ma­žė­ja truk­mė. Dia­be­tą ga­li­ma kon­tro­liuo­ti tin­ka­ma mi­ty­ba, do­zuo­tu fi­zi­niu krū­viu, vais­tais. Pa­cien­tas tu­ri mo­ky­tis sa­vi­kon­tro­lės. Prieš 20 me­tų krau­jo gliu­ko­zei ma­žin­ti moks­li­nin­kai at­ra­do be­ta gliu­ka­nus. Tai po­li­sa­cha­ri­dai, su­si­de­dan­tys iš gliu­ko­zės mo­le­ku­lių. Jų gau­su me­di­ci­ni­niuo­se gry­buo­se, mie­lė­se. Be­ta gliu­ka­nai ma­ži­na an­glia­van­de­nių įsi­sa­vi­ni­mą, gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ją krau­jy­je, di­di­na au­di­nių jaut­ru­mą in­su­li­nui, ge­ri­na me­džia­gų apy­kai­tą. Dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių ty­ri­mais įro­dyta, kad, var­to­jant šią veiks­min­gą, sau­gią ir pa­ti­ki­mą prie­mo­nę, ga­li­ma ne tik krau­jy­je smar­kiai su­ma­žin­ti cuk­raus ir cho­les­te­ro­lio, bet ir stip­rin­ti or­ga­niz­mo at­spa­ru­mą įvai­rioms per­ša­li­mo ir in­fek­ci­nėms li­goms. Be to, be­ta gliu­ka­nai ska­ti­na grei­tes­nį žaiz­dų ir opų gi­ji­mą po ope­ra­ci­jų, trau­mų, ska­ti­na odos jau­nė­ji­mą. Li­te­ra­tū­ro­je pa­tei­kia­ma duo­me­nų, kad be­ta gliu­ka­nai pa­de­da at­sta­ty­ti imu­ni­nę sis­te­mą po ste­roi­di­nių hor­mo­nų var­to­ji­mo. 2000 m. Sas­ka­če­va­no uni­ver­si­te­te at­lik­ti ty­ri­mai su pe­lė­mis. Joms duo­ta tok­si­nė do­zė dek­sa­me­ta­zo­no, ta­da in­jek­tuo­ta mir­ti­na Ei­me­ria vi­ru­so do­zė ir duo­ta be­ta gliu­ka­nų. Net­gi ta­da, kai imu­ni­nė sis­te­ma bu­vo su­pre­suo­ta, be­ta gliu­ka­nai pa­da­rė ge­rą po­vei­kį, ir pe­lės iš­gy­ve­no. Be­ta gliu­ka­nai, var­to­ja­mi kar­tu su ci­tos­ta­ti­kais, di­di­na pas­ta­rų­jų veiks­min­gu­mą ir sil­pni­na ne­igia­mą ci­tos­ta­ti­kų po­vei­kį imu­ni­nei sis­te­mai. Jie pa­si­žy­mi ir ra­dio­pro­tek­ci­niu po­vei­kiu, to­dėl tin­ka žmo­nėms, gy­dy­tiems ar gy­do­miems spin­du­li­ne te­ra­pi­ja ar pa­veik­tiems ra­dia­ci­jos. Be­ta gliu­ka­nai yra sau­gūs var­to­ti il­gą lai­ką ir di­de­lė­mis do­zė­mis.
      Lie­tu­vos žmo­nės ver­ti­na pre­pa­ratą - Car­diog­lu­can, ku­rio su­dė­ty­je esan­tys be­ta gliu­ka­nai ma­ži­na krau­jo gliu­ko­zę, cho­les­te­ro­lį, ska­ti­na mak­ro­fa­gus ir ki­tas imu­ni­nes ląs­te­les ko­vo­ti su in­fek­ci­jo­mis ir vė­ži­nė­mis ląs­te­lė­mis. Ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu ir var­to­jant Car­diog­lu­can, ga­li ge­ro­kai su­ma­žė­ti krau­jo gliu­ko­zės, to­dėl bū­ti­na pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju dėl in­su­li­no ar ki­to­kio an­ti­dia­be­ti­nio vais­to sai­kin­ges­nės do­zės. Car­diog­lu­can ypač tin­ka gy­dy­ti II ti­po cuk­ri­nį dia­be­tą. Mat, var­to­jant šį pre­pa­ra­tą, pa­ge­rė­ja li­gos kon­tro­lė, me­džia­gų apy­kai­ta, su­stip­rė­ja or­ga­niz­mo imu­ni­nė sis­te­ma. Re­ko­men­duo­ja­ma ger­ti po 1 kap­su­lę 2-3 kar­tus per dieną.

      Pa­gal už­sie­nio spau­dą pa­ren­gė
      gyd. konsultantė Gražina Vasiliauskie­nė,
      UAB Aco­ni­tum at­sto­vė


Puslapis 17
Dia­be­tas ir mi­ty­ba

      Mi­ty­ba - vie­nas svar­biau­sių gy­ven­se­nos veiks­nių, tu­rin­čių įta­kos svei­ka­tai.

      Nie­kam ne pa­slap­tis, kad svei­ka gy­ven­se­na ir tin­ka­ma mi­ty­ba ne tik ap­sau­go nuo li­gų, bet kai ku­rių ir pa­de­da at­si­kra­ty­ti. Kad mi­ty­ba bū­tų ra­cio­na­li, rei­kia su val­giu gau­ti ne tik an­glia­van­de­nių, bal­ty­mų, rie­ba­lų, bet ir mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų, vi­ta­mi­nų. Moks­lo ty­ri­mais įro­dy­ta jog:
      »  an­ti­ok­si­dan­tai sau­go nuo ko­ro­na­ri­nės šir­dies li­gos;
      »  Be­ta ka­ro­ti­nas ma­ži­na krū­ties vė­žio ri­zi­ką;
      »  vi­ta­mi­nas E ge­ri­na krau­jo­ta­ką;
      »  vi­ta­mi­nai E ir C ma­ži­na Alz­hei­me­rio li­gos pa­vo­jų;
      »  fo­lio rūgš­tis (vi­ta­mi­nas Bc) ma­ži­na ho­mo­cis­tei­no, to­dėl pa­de­da veng­ti šir­dies li­gų;
      »  fla­va­noi­dai, na­tū­ra­lios au­ga­li­nės me­džia­gos, pa­de­da veng­ti iš­emi­nės li­gos;
      »  mag­nis ir ka­lis sau­go nuo inks­tų ak­men­li­gės.
      Kas­dien žmo­gaus or­ga­niz­mas tu­ri gau­ti apie 40 įvai­rių me­džia­gų. Jos su­tei­kia mais­tui sko­nį, aro­ma­tą, vei­kia virš­ki­ni­mą bei kai ku­rios jų pa­si­žy­mi bio­lo­gi­niu vei­ki­mu. Žmo­gaus or­ga­niz­me esan­čios mi­ne­ra­li­nės me­džia­gos su­da­ro apie 4 -5 proc. jo kū­no ma­sės (pvz., 2,8 kg, jei žmo­gus sve­ria 70 kg). Apie 50 proc. šio kie­kio yra kal­cis, 25 proc. - fos­fo­ras, o 25 proc. ki­ti 5 mak­ro­e­le­men­tai (mag­nis, nat­ris, chlo­ras, ka­lis ir sie­ra) bei 14 mik­ro­ele­men­tų (ge­le­žis, cin­kas, va­ris, jo­das, man­ga­nas, fluo­ras, mo­lib­de­nas, ko­bal­tas, se­le­nas, chro­mas, ala­vas, ni­ke­lis, va­na­dis ir si­li­cis). Mak­ro­e­le­men­tų or­ga­niz­me yra dau­giau kaip 5 g, o mik­ro­ele­men­tų - ma­žiau nei 5 g. Vie­na­me pro­duk­te tiek me­džia­gų nė­ra, to­dėl rei­kia rink­tis įvai­rius pro­duk­tus, o mi­ty­bą pa­ge­rin­ti vrto­jant mais­to pa­pil­dų su įvai­rio­mis bio­lo­giš­kai veik­lio­mis medžia­go­mis, ku­rių ne­gau­na­ma su įpras­tu mais­tu.
      Ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu, svei­ka gy­ven­se­na ir mi­ty­ba yra ne­at­sie­ja­ma gy­dy­mo da­lis. Ka­dan­gi dau­gu­mai li­go­nių bū­din­gas viršs­vo­ris ir at­spa­ru­mas in­su­li­nui, li­pi­dų apy­kai­tos su­tri­ki­mai ir pa­di­dė­jęs krau­jo­spūdis, pa­ta­ria­ma di­din­ti fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, val­gia­raš­ty­je su­ma­žin­ti so­čių­jų rie­bių­jų rūgš­čių, cho­les­te­ro­lio, val­go­mo­sios drus­kos ir tai siek­ti pa­da­ry­ti kuo grei­čiau.
      Ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu, kai ku­rių vi­ta­mi­nų mi­ne­ra­lų po­rei­kis or­ga­niz­mui yra di­des­nis.
      Tin­ka­ma mi­ty­ba pa­de­da:
      1. Ge­riau kon­tro­liuo­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį;
      2. Pa­ge­rin­ti or­ga­niz­mo ge­bė­ji­mą pa­nau­do­ti in­su­li­ną;
      3. Re­gu­liuo­ti kū­no svo­rį ka­lo­ri­jų kie­kio kon­tro­le.
      Mi­ty­ba, mankšta, spe­cia­liai su­ba­lan­suo­tų mais­to pro­duk­tų var­to­ji­mas yra pui­kus pa­grin­das ge­rai fi­zi­nei, dva­si­nei bei so­cia­li­nei sa­vi­jau­tai. Ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu, ga­li­ma jaus­tis svei­kam, tik rei­kia to pa­no­rė­ti.

      Gyd. Eg­lė Ru­dins­kie­nė
      Pa­rengta pa­gal „Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų pa­cien­tų mi­ty­bos prin­ci­pai ir re­ko­men­da­ci­jos”, In­ter­nis­tas 7(37), 2004


Puslapis 14
Lietuvos diabeto asociacijos kronika


Akcija "Riba < 7" Vilkaviškyje
      »  2004 m. rug­sė­jo 30 - lap­kri­čio 12 d. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja (LDA) ir Aven­tis In­ter­Con­ti­nen­tal suor­ga­ni­za­vo ak­ci­jas „Ri­ba < 7” Ši­lu­tė­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Pa­sva­ly­je, Vil­ka­viš­ky­je, Tau­ra­gė­je, Pa­kruo­jy­je, Jo­na­vo­je. At­lik­ti HbA1c ty­ri­mai 350 žmo­nių. De­ja, maž­daug 70 proc. ser­gan­čių­jų li­gą blo­gai kon­tro­liuo­ja. Ak­ci­jos da­ly­viams pa­do­va­no­ta kny­gų „Svei­ka mi­ty­ba”.
      »  Lap­kri­čio 9 ir 17 d. vy­ko Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) mo­ky­mo se­mi­na­rai „Efek­ty­vus ben­dra­vi­mas su ži­niask­lai­da”.
      »  Lap­kri­čio 12 d. LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ir Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jos Briu­se­ly­je su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Dia­be­to au­gi­mas: iš­šū­kis ty­ri­mams”.
      »  Lap­kri­čio 13 d. Bal­ti­jos TV lai­do­je pa­teik­ta LDA in­for­ma­ci­ja mi­ty­bos klau­si­mais.
      »  Lap­kri­čio 14 d. pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je įvy­ko Tarp­tau­ti­nis žy­gis Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai pa­žy­mė­ti. Lie­tu­vo­je ja­me da­ly­va­vo per 600 žmo­nių iš 12 ra­jo­nų. Ren­gi­nio rė­mė­jas No­vo Nor­disk.
      »  Lap­kri­čio 16 d. LDA va­do­vė da­ly­va­vo Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­ny­je Drus­ki­nin­kuo­se.
      »  Lap­kri­čio 19-20 d. Pa­lan­go­je vy­ko gy­dy­to­jų en­dok­ri­no­lo­gų kon­fe­ren­ci­ja „Šian­die­ni­nės cuk­ri­nio dia­be­to ak­tu­a­li­jos”. Daly­va­vo LDA vi­ce­pre­zi­den­tas prof. Juo­zas Da­ni­le­vi­čius, ta­ry­bos na­riai gy­dy­to­jai en­dok­ri­no­lo­gai Eg­lė Ru­dins­kie­nė, Jū­ra­tė Kul­bo­kie­nė, Ona Jur­kaus­kie­nė.
      »  Lap­kri­čio 20 d. TV 5 ka­na­las tran­slia­vo lai­dą Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai pa­žy­mė­ti. Pa­ta­ri­mus li­gos kon­tro­lės klau­si­mais tei­kė LDA gy­dy­to­ja Eg­lė Ru­dins­kie­nė ir pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 22 d. LRT lai­do­je „Vi­suo­me­nės in­te­re­sas” te­ma „Ar iš­veng­si­me gy­dy­to­jų strei­ko” da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė, LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 23 d. LPO­AT na­rės Eg­lė Kve­da­rai­tė, Ug­nė Ša­kū­nie­nė, Vi­da Au­gus­ti­nie­nė bu­vo TV-3 lai­do­je „Ne­su­tin­ku”. Gvil­den­ta te­ma „Gy­dy­to­jams rū­pi gau­ti di­des­nius at­ly­gi­ni­mus. Kur pa­cien­tas?”.
      »  Lap­kri­čio 23 d. Ži­nių ra­di­jo lai­do­je „Ar var­gi­na ei­lės prie gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tų, kaip spręs­ti šį klau­si­mą?” kal­bė­jo Vi­da Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 23 d. LPO­AT su­si­rin­ki­me į šią or­ga­ni­za­ci­ją pri­im­ti nau­ji na­riai: Kau­no ap­skri­ties os­te­o­po­ro­zės klu­bo „Uo­la” at­sto­vė Ge­no­vai­tė Kliu­čins­kie­nė, Pa­ne­vė­žio ast­mos klu­bo „Hi­pok­si­ja” at­sto­vė Li­na Bu­žer­ma­nie­nė, Vil­niaus mies­to sto­ru­lių klu­bo „…XXL” pir­mi­nin­kė Ri­man­tė Sa­ka­laus­kie­nė. Už LPO­AT veik­los kom­pro­mi­ta­vi­mą iš or­ga­ni­za­ci­jos pa­ša­lin­ta Lie­tu­vos Alz­hei­me­rio li­gos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Dai­va An­driu­lie­nė ir Vil­niaus mies­to glau­ko­ma ser­gan­čių žmo­nių klu­bo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Gu­raus­kas. Iš Ta­ry­bos iš­sto­jo Pro­sta­tos vė­žiu ser­gan­čių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Jo­nas Smil­ge­vi­čius.
      »  Lap­kri­čio 25 d. įvy­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dis. Svars­ty­ta 2005 m. PSDF biu­dže­to iš­lai­dų as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms ap­mo­kė­ti, svei­ka­tos pro­gra­moms fi­nan­suo­ti pa­skirs­ty­mo pro­jek­tai, taip pat Pul­mo­no­lo­gi­jos pa­slau­gų tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mai, li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šo da­li­niai pa­kei­ti­mai, ki­ti ak­tu­a­lūs klau­si­mai.
      »  Lap­kri­čio 26-27 d. Briu­se­ly­je, Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo se­mi­na­re „Pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų stip­ri­ni­mas Eu­ro­pos Są­jun­go­je”, da­ly­va­vo LPO­AT at­sto­vės Vi­da Au­gus­ti­nie­nė (LDA pre­zi­den­tė), Eg­lė Kve­da­rai­tė (Lie­tu­vos ast­mos klu­bų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė) ir Da­nu­tė Ka­šu­bie­nė (Lie­tu­vos psi­chi­kos li­go­mis ser­gan­čiu­jų glo­bė­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė).
      »  Gruo­džio 3 d. LR Sei­me vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je Pa­sau­li­nei ne­įga­lių­jų die­nai pa­žy­mė­ti pra­ne­ši­mą skai­tė LPO­AT na­rė Da­nu­tė Ka­šu­bie­nė, da­ly­va­vo Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, Ug­nė Ša­kū­nie­nė, Ona Te­ly­čė­nie­nė, Al­fre­das Jan­kū­nas, Li­na Čiuk­šie­nė.
      »  Gruo­džio 4 d. šiai die­nai pa­žy­mė­ti Vil­niaus kon­gre­sų rū­muo­se su­reng­tas kon­cer­tas. Dalyvavo ir LPO­AT at­sto­vai.
      »  Gruo­džio 6 d. LPO­AT pir­mi­nin­kė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė vie­šė­jo on­ko­he­ma­to­lo­gi­nių li­go­nių ben­dri­jos „Krau­jas” ren­gi­ny­je „Krau­jo la­šas - vi­sas ma­no gy­ve­nimas”.

Tarptautinė diabeto diena
      »  Gruo­džio 7 d. LPO­AT pir­mi­nin­kė su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos eks­per­tais iš Šve­di­jos ap­ta­rė pa­cien­tams ky­lan­čius svei­ka­tos pa­slau­gų klau­si­mus.
      »  Gruo­džio 9 d. su­ėjo 15 me­tų, kai bu­vo įsteig­ta LDA.
      »  Gruo­džio 9 d. LDA pa­si­ra­šė ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Len­ki­jos dia­be­to aso­cia­ci­ja.
      »  Gruo­džio 14 d. Lie­tu­vos ra­di­jo lai­do­je Ry­to gar­sai kal­bė­jo LDA pre­zi­den­tė. Ap­tar­ta ža­la dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių svei­ka­tai, kai jie ne­ga­li pa­tek­ti pas spe­cia­listus.
      »  Gruo­džio 14 d. sa­vait­raš­čiui „Lai­kas” sa­vo nuo­mo­nę apie kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus pa­tei­kė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 16 d. po­sė­dy­je ap­tar­tas pa­si­ruo­ši­mas kon­fe­ren­ci­jai LDA 15 me­tų ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti.
      »  Gruo­džio 17 d. Kau­ne pri­sta­ty­tas TDF Eu­ro­pos re­gio­no dar­bo gru­pės DE­PAC (Dia­be­to eks­per­tų iš nau­jai įsto­ju­sių į ES ša­lių) pro­to­ko­las HbA1c stu­di­jai at­lik­ti. Stu­di­ją pri­sta­tė šios dar­bo gru­pės or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to na­riai prof. An­ta­nas Nor­kus ir Vi­da Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 29 d., 2005 m. sau­sio 18 ir 25 d. vy­ko LPO­AT su­si­rin­ki­mai, ku­riuo­se svars­ty­ti Įsta­tų pa­pil­dy­mo ir ki­ti ak­tu­a­lūs klau­si­mai.
      »  2005 m. sau­sio 6 d. VLK įvy­ku­sia­me PSDT po­sė­dy­je nau­juo­ju Ta­ry­bos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Žil­vi­nas Pa­dai­ga. Po­sė­dy­je iš­klau­sy­tas pra­ne­ši­mas apie tai, kaip vyk­do­mas Žmo­gaus or­ga­nų ir au­di­nių transp­lan­ta­ci­jos fi­nan­sa­vi­mas, taip pat įgy­ven­di­na­mos ki­tos pro­gra­mos. Svars­ty­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų, fi­nan­suo­ja­mų iš PSDF biu­dže­to, ba­zi­nių kai­nų ba­lo ver­tės in­dek­sa­vi­mo, or­to­pe­di­jos tech­ni­nių prie­mo­nių kom­pen­sa­vi­mo, PSDF biu­dže­to re­zer­vo lė­šų nau­do­ji­mo ir ki­ti klau­si­mai. Da­ly­va­vo V. Au­gus­ti­nienė.
      »  Sau­sio 13 d. Ži­nių ra­di­jo lai­do­je, o sau­sio 14 d. - Bal­ti­jos TV lai­do­je Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mą ap­ta­rė V. Au­gus­ti­nienė.
      »  Sau­sio 17 d. vy­ko LPO­AT su­si­ti­ki­mas su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru Žil­vi­nu Pa­dai­ga. Įteik­tas LPO­AT krei­pi­ma­sis pa­cien­tams rū­pi­mais klau­si­mais ir siū­ly­mai si­tu­a­ci­jai ge­rin­ti.
      »  Sau­sio 24 d. V. Au­gus­ti­nie­nė kal­bė­jo Ži­nių ra­di­jo lai­do­je „Ar vyk­do­ma svei­ka­tos re­for­ma pa­lan­ki pa­cien­tams”.
      »  Sau­sio 27 d. VLK įvy­ku­sia­me PSDT po­sė­dy­je svars­ty­tas PSDF biu­dže­to re­zer­vo lė­šų nau­do­ji­mas 2005 m. Kal­bė­ta apie pir­mi­nės am­bu­la­to­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų, ku­rias tei­kia BPG ir gy­dy­to­jų ko­man­dos, ba­zi­nės kai­nos mo­de­lia­vi­mą; bran­gių ty­ri­mų ir pro­ce­dū­rų ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos tai­ky­mą bei slau­gos pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mą 2005 m. Šiau­lių TLK veik­los zo­no­je. Da­ly­va­vo LDA va­do­vė.
      »  Sau­sio 28 d. Vil­niu­je, An­ta­kal­nio po­li­kli­ni­ko­je, su­reng­ta LDA kon­fe­ren­ci­ja „Cuk­ri­nio dia­be­to stra­te­gi­ja. LDA vaid­muo”. Da­ly­va­vo LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to, Svei­ka­tos ap­sau­gos ir So­cia­li­nės ap­sau­gos bei dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos, Me­di­ci­ni­nės so­cia­li­nės eks­per­ti­zės ko­mi­si­jos, tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, LDA ko­lek­ty­vi­nių na­rių, ki­tų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, moks­lo ir gy­dy­mo įstai­gų at­sto­vai (apie 300 žmo­nių).
      »  Sau­sio 29 d. Lie­tu­vos ra­di­jo lai­do­je svei­kos gy­ven­se­nos pa­tir­ti­mi da­li­jo­si LDA pre­zi­den­tė.
      »  Va­sa­rio 2 d. LR Sei­me Tė­vy­nės są­jun­gos frak­ci­jos su­si­ti­ki­me su SAM mi­nist­ru Ž. Pa­dai­ga ap­tar­ti ak­tu­a­lūs svei­ka­tos sis­te­mos klau­si­mai. Da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė.
      »  Va­sa­rio 3 d. LR Sei­mo pir­mi­nin­ko A. Pau­laus­ko pakvie­sti svei­ka­tos ap­sau­gos spe­cia­lis­tai bei LPO­AT pir­mi­nin­kė ap­ta­rė 2005 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­ju­sį Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mą.
      »  Va­sa­rio 5 d. Lat­vi­jos vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to aso­cia­ci­jos 15 m. ju­bi­lie­ji­nia­me ren­gi­ny­je Jel­ga­vo­je vie­šė­jo LDA at­sto­vės V. Augus­ti­nie­nė, E. Ja­ki­ma­vi­čie­nė ir A. Da­ny­lie­nė.
      »  Va­sa­rio 7 d. KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­ko­je su­reng­ta­me pa­si­ta­ri­me dia­be­to klau­si­mais kalbėjo LDA pre­zi­den­tė.
      »  Va­sa­rio 9 d. LDA ir Aven­tis In­ter­Con­ti­nen­tal ak­ci­ja „Ri­ba<7” vy­ko Kė­dai­nių dia­be­to klu­be. Da­ly­va­vo LDA va­do­vė.
      »  Vasario 11 d. Pasaulinės ligonių dienos proga LPOAT surengė spaudos konefernciją.


Puslapiai 20-26
Lie­tu­va pa­žy­mė­jo Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną

      Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną (PDD) pa­žy­mi mi­li­jo­nai pa­sau­lio žmo­nių. Ši die­na - svar­bi vi­sos žmo­ni­jos dia­be­to­lo­gi­nio švie­ti­mo kam­pa­ni­ja. Jos tiks­las skleis­ti vi­suo­me­nei ži­nias apie cuk­ri­nio dia­be­to prie­žas­tis, po­žy­mius, gy­dy­mą, kom­pli­ka­ci­jas, apie šios lė­ti­nės li­gos klas­tin­gu­mą ir grės­mę. Da­bar PDD pa­žy­mi ir po­li­ti­kai, ir svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­fe­sio­na­lai, ser­gan­tys su­au­gu­sie­ji, vai­kai, jų glo­bė­jai. Kiek­vie­na­me kraš­te PDD šven­čia­ma sa­vaip. Tai kon­fe­ren­ci­jos, te­le­vi­zi­jos lai­dos, su­si­ti­ki­mai, pa­ro­dos, spor­to rung­tys, žy­giai.


Eisena Vilniuje
      PDD vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­mi­nė­ta ei­se­no­mis
      Lap­kri­čio 14 - Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. Vie­na iš dia­be­to gy­dy­mo ir nu­tu­ki­mo bei dia­be­to pre­ven­ci­jos ker­ti­nių gai­rių - fi­zi­nis krū­vis. To­dėl 2004 m. Pa­sau­li­nis dia­be­to fon­das, No­vo Nor­disk kvie­tė žmo­nes iš vi­so pa­sau­lio pri­si­jung­ti prie pa­sau­li­nės dia­be­to ei­se­nos. Tai pir­mo­ji to­kio po­bū­džio ak­ci­ja pa­sau­ly­je. Ėji­mas pra­si­dė­jo vie­nu me­tu 53 pa­sau­lio ša­ly­se 12 val. Lie­tu­vos lai­ku ir tru­ko 30 min. Žy­gio pra­džios lai­kas ir truk­mė griež­tai api­brėž­ti, kad įvy­kį už­re­gist­ruo­tų kaip Gi­ne­so re­kor­dą. Da­ly­vių skai­čius - ne ma­žiau de­šim­ties vie­no­je gru­pė­je. Ei­se­no­je ga­lė­jo da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tys (skai­čiaus fik­sa­vi­mui da­ly­viai bu­vo re­gist­ruo­ja­mi).
      Lie­tu­vo­je šia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo 605 da­ly­viai.

      Plun­gės „Ine­so­je”
      Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną (PDD) žmo­nės, ne­ši­ni ža­lio­mis vė­lia­vė­lė­mis, žy­gia­vo Plun­gės gat­vė­mis iki Ogins­kio rū­mų, ap­lan­kė Že­mai­ti­jos mu­zie­jų. Įteik­da­mi pra­ei­viams vė­lia­vė­les, pri­mi­nė, kad vi­suo­me­nė tu­ri tau­so­ti sa­vo svei­ka­tą. Ta pro­ga su­reng­ta šven­tė ir kli­ni­ko­je „Ine­sa”, kur su­si­rin­ko dia­be­tu ser­gan­čių­jų klu­bo va­do­vai, na­riai, vi­suo­me­nės, spau­dos at­stovai.
      Slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė su­pa­žin­di­no su­si­rin­ku­siuo­sius su PDD tiks­lais, ap­ta­rė cuk­ra­li­gės prie­žas­tis ir sau­gos bū­dus. Fir­mos at­sto­vas Ąžuo­las Ka­vo­liū­nas pa­pa­sa­ko­jo apie an­ti­mik­ro­bi­nius hid­ro­ko­loi­do pluoš­to tvars­čius su si­dab­ru, jų nau­do­ji­mą žaiz­doms gy­dy­ti ir kom­pen­sa­vi­mo ga­li­my­bes. Vai­da Lū­žie­nė kal­bė­jo apie kre­mo Ter­bi­sil po­vei­kį gy­dant ko­jų gry­be­li­nius su­sir­gi­mus. Ser­gan­čių­jų dia­be­tu klu­bo pir­mi­nin­kė Lai­ma Lau­kai­tie­nė pa­sa­ko­jo apie 2004 m. klu­bo veik­lą, įvy­ku­sius res­pub­li­ki­nius bei zo­ni­nius ren­gi­nius. Juos ap­ta­rė ir Gied­rius Jur­kus, Sta­nis­la­va Ur­bo­nie­nė.
      „Ine­sos” va­do­vas Au­drius Kli­šo­nis lin­kė­jo vi­siems iš­tver­mės, iš­ra­din­gu­mo, ryž­to ir vil­ties nu­ga­lė­ti li­gą. Jis pa­gy­rė Al­do­ną Da­ny­lie­nę už darbš­tu­mą, or­ga­ni­zuo­tu­mą, eru­di­ci­ją.
      Prie ka­vos puo­de­lio ap­tar­ti to­li­mes­ni dar­bai, iš­rink­ta nau­ja klu­bo ta­ry­ba. Klu­bo pir­mi­nin­ke ta­po Da­nu­tė Kui­tienė.

      Da­nu­tė Kui­tie­nė


      Šeduva
      Dainų do­va­nas PDD pro­ga sa­vo na­riams, šven­tu­siems „ap­va­lius” gim­ta­die­nius, do­va­no­jo Še­du­vos an­sam­blis, va­do­vau­ja­mas Vi­ta­li­jos Puo­džiū­nie­nės. Pro­gra­ma pa­ruoš­ta su di­de­le mei­le dar ir to­dėl, kad Pa­kruo­jo ra­jo­ne gy­ve­na dvi an­sam­blio va­do­vės se­se­rys - Da­nu­tė ir Ire­na, taip pat ser­gan­čios cuk­ra­li­ge.
      Gau­siai su­si­rin­ku­siems ser­gan­tie­siems stip­ry­bės lin­kė­jo Pa­kruo­jo me­ro pa­ta­rė­ja M. Žiub­rie­nė, so­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja D. Rut­ke­vi­čie­nė, se­niū­no pa­va­duo­to­ja J. Dir­ba­naus­kie­nė, ne­įga­lių­jų drau­gi­jos at­sto­vės. „Lil­ly” fir­ma pa­ro­dė sa­vo veik­los de­­šimt­me­čio fil­mu­ką. Ty­los mi­nu­te bu­vo pa­gerb­tas ne­se­niai mi­ru­sio klu­bo įkū­rė­jo Z. Bab­raus­ko at­mi­ni­mas.
      „Vi­ta” klu­bo pir­mi­nin­kė A. Do­bi­lie­nė dė­ko­jo ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vyr. gy­dy­to­jui V. Mi­siū­nui, pa­va­duo­to­jai V. Alei­ni­ko­vie­nei, la­bo­ran­tei L. Ma­li­naus­kie­nei, - pa­de­dan­tiems ser­gan­tiems žmo­nėms gy­ven­ti.
      Ren­gi­nio me­tu dau­giau kaip 50 su­si­rin­ku­sių­jų ne­mo­ka­mai iš­si­ty­rė krau­ją. De­ja, ne vie­nam nu­sta­ty­ti cuk­ra­li­gės po­žy­miai.
      Šven­tė baig­ta vai­šė­mis. Dė­ko­ja­me pre­ky­bos cen­tro „IKI” ko­lek­ty­vui už svei­ka­tai nau­din­gus pro­duk­tus, „Kan­ru­gei”, iš­ke­pu­siai ban­de­lių, pa­rė­mu­siai vai­siais.
      „Vi­ta” klu­bas nuo­šir­džiai pra­šo per­ves­ti 2 proc. fi­zi­nių as­me­nų pa­ja­mų mo­kes­čio į jų są­skai­tą NORD LB ban­ke, ku­rios nu­me­ris LT 594010045600058319. Pas­ta­rai­siais me­tais sa­vo veik­lą ak­ty­vi­nan­čiai „Vi­tai” bran­gi kiek­vie­na ge­ra­no­riš­ku­mo pa­raiš­ka.

      P. Kve­da­rie­nėGrupė aktyvistų aplankė Trakų pilį
      Nau­jo­jo­ji Ak­me­nė­
      Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sa­du­tės” klu­bo na­riai su­si­bū­rė pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos. Mi­ty­bos ir mais­to pa­pil­dų svar­bą pra­ne­ši­me iš­aiš­ki­no No­vo Nor­disk fir­mos at­sto­vas gy­dy­to­jas R. Sa­vic­kas iš Klai­pė­dos. Ži­nias pa­pil­dė Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja I. Vov­re­vi­čie­nė, o „Ko­rio” vais­ti­nės ve­dė­ja pro­vi­zo­rė I. Elz­ber­gie­nė pri­sta­tė tin­ka­mus mais­to pa­pil­dus. Kaip mi­ty­ba ga­li­ma kore­guo­ti dia­be­tą, kal­bė­jo gy­dy­to­ja N. Bart­ke­vi­čienė.

Naujoji Akmenė. Šventės organizatoriai su lektoriais ir rėmėjais
      Klu­bo na­rius šven­tės pro­ga svei­ki­no va­do­vė O. Gu­gi­ny­tė. Ji per­da­vė LDA pre­zi­den­tės ge­ru­mo, sėk­mės lin­kė­ji­mus. Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja E. Meš­kie­nė džiau­gė­si klu­bo na­rių ak­ty­vu­mu, pa­stan­go­mis įveik­ti li­gą, kū­ry­bin­gai gy­ven­ti. Klu­bo va­do­vei ji pa­do­va­no­jo gė­lę, linkėdama puose­lė­ti svei­ka­tą. Pe­da­go­gi­nio dar­bo ve­te­ra­nė E. Bal­se­vi­čie­nė per­skai­tė ei­lė­raš­tį, į ku­rį su­gu­lė dia­be­to ne­ga­lią iš­gy­ve­nan­čio žmo­gaus min­tys ir vil­tys.
      Po­pie­tės da­ly­viams ne­mo­ka­mai pa­tik­rin­ta krau­jo gliu­ko­zė. Nuo­tai­kin­gą šven­ti­nį kon­cer­tą su­ren­gė liau­dies ka­pe­la „Ber­že­lis”, va­do­vau­ja­ma Č. Kris­ti­nio.


      Elek­trė­nai
      2004 m. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos te­ma „Dia­be­tas ir nu­tu­ki­mas”. Gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Da­nu­tė Skuo­dy­tė pa­sa­ko­jo apie in­di­vi­du­a­lius žmo­gaus ri­zi­kos veiks­nius, taip pat nu­tu­ki­mą, ku­ris ska­ti­na vys­ty­tis įvai­rias li­gas. Dia­be­tas spar­čiai plin­ta pa­sau­ly­je. Jo prie­žas­tys: ne­svei­ki mi­ty­bos įgū­džiai, per di­de­lis kū­no svo­ris, ne­jud­ru­mas, so­cia­li­nės, eko­no­mi­nės są­ly­gos, pa­vel­di­mu­mas ir kt. Nu­tu­ki­mas 90% at­ve­jų yra pa­grin­di­nė dia­be­to prie­žas­tis. Dau­gė­ja per daug sve­rian­čių vai­kų, pa­aug­lių ir jau­nų žmo­nių. Kuo jau­nes­nis žmo­gus su­ser­ga, tuo di­des­nė akių, šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gų ri­zi­ka. Kei­čiant gy­ven­se­ną, ga­li­ma su­ma­žin­ti nu­tu­ki­mo, tai­gi ir dia­be­to epi­de­mi­jos, pa­vo­jų.
      Con­va­tec me­di­ci­nos at­sto­vė Li­gi­ta Sir­tau­tai­tė kal­bė­jo apie dia­be­ti­nės pė­dos in­fek­ci­ją ir jos grės­mę, ro­dė an­ti­mik­ro­bi­nį hid­ro­ko­loi­do pluoš­to tvars­tį su si­dab­ru kaip vie­ną iš kom­plek­si­nio gy­dy­mo da­lių (100% kom­pen­suo­ja­mas dia­be­ti­kams). Ne­mo­ka­mas pa­si­tei­ra­vi­mo tel. 8-800 70001.
      LASS Tra­kų ra­jo­no ir Elek­trė­nų mies­to or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kė Do­vi­lė Sa­ba­liaus­kai­tė pa­ro­dė op­ti­nius prie­tai­sus, ku­rie pa­leng­vi­na gy­ve­ni­mą tų, kam dėl dia­be­to su­sil­pnė­jo re­gė­ji­mas.
      Su­si­rin­ku­sie­siems kon­cer­ta­vo ka­pe­la „Links­muo­lė”. Ren­gi­nio da­ly­viai ben­dra­vo, vai­ši­no­si, dai­na­vo, šo­ko, dė­ko­jo or­ga­ni­za­to­riams už tu­ri­nin­gą po­pie­tę.

      O. Ma­le­ra­vi­čie­nė


      Ra­seiniai
      Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, Ra­sei­nių „Dia­be­to” klu­bas pa­mi­nė­jo Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną. Su­si­bū­rus „Ra­sos” res­to­ra­no sve­tai­nė­je, vi­sus pa­svei­ki­no klu­bo pir­mi­nin­kė J. Taut­kie­nė, kar­tu bu­vo pa­gerb­ti ju­bi­lia­tai. Pra­ne­ši­mą skai­tė gy­dy­to­jas A. Vė­gė­lė, ku­ris kvie­tė vi­sus dau­giau dė­me­sio skir­ti li­gos ir jos kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­kai, svei­kai gy­ven­ti.
      „Abo­vi­ta” fir­mos at­sto­vė pa­ro­dė nau­jas sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nes. S. Amb­ro­zai­tis per­skai­tė LDA pre­zi­den­tės V. Au­gus­ti­nie­nės svei­ki­ni­mą ir pa­dė­ką klu­bo pir­mi­nin­kei už ge­rą dar­bą ir ak­ty­vią veik­lą. Nau­jai įsto­ję klu­bo na­riai dė­ko­jo už pa­gal­bą ir rū­pes­tį. Kiek­vie­nas šven­tės da­ly­vis ga­vo po už­duo­tį, mi­nė mįs­les. Ak­ty­viau­sie­ji ap­do­va­no­ti pri­zais. Klu­bo na­riams bu­vo pa­do­va­no­ta po V. Au­gus­ti­nie­nės ir E. Ru­dins­kie­nės kny­gą „Svei­ka mi­tyba”.
      Ren­gi­nio da­ly­viai skirs­tė­si ma­lo­niai pa­ben­dra­vę, ge­rai nu­si­tei­kę, įsi­ti­ki­nę, jog klu­bo na­riu bū­ti nau­din­ga: gau­ni daug in­for­ma­ci­jos, li­te­ra­tū­ros, ga­li sem­tis ži­nių, pa­pra­mo­gau­ti.

      R. Vai­te­kū­nie­nė


      Pa­ne­vė­žys
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga Pa­ne­vė­žio ir Ute­nos ap­skri­čių Ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių ta­ry­bos ini­cia­ty­va įvy­ko na­rių su­si­rin­kimas.
      Dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kas An­ta­nas Šu­kys pa­skai­tė pra­ne­ši­mą apie nu­tu­ki­mo po­vei­kį dia­be­tui, kū­no ma­sės re­gu­lia­vi­mą svei­ka­tai ge­rin­ti. Jis pa­si­da­li­jo ži­nio­mis, gau­to­mis Plun­gės ra­jo­ne įvy­ku­sia­me se­mi­na­re. In­for­ma­vo ser­gan­čiuo­sius apie dia­be­tą, nau­jau­sius jo gy­dy­mo me­to­dus, sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nes.
      Klu­bo na­riams bu­vo pa­tik­rin­tas krau­jo­spūdis, iš­da­ly­ta LDA svar­bi li­te­ra­tū­ra. Pa­dė­ko­ta LASS Ta­ry­bos pir­mi­nin­kui Alo­y­zui Vi­li­mui už pa­ra­mą.
      Sam­bū­ris bai­gė­si ma­lo­niu ben­dra­vi­mu prie ar­ba­tos ir vai­šių.

      Ire­na Ra­čie­nė


      Drus­ki­nin­kai
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga Drus­ki­nin­kų „At­ga­jos” klu­bas or­ga­ni­za­vo ke­le­tą ren­gi­nių mies­to vi­suo­me­nei. „Ry­to” gim­na­zi­jo­je su­reng­tas se­mi­na­ras „Mo­ky­ki­mės gy­ven­ti su li­ga”, skir­tas jau­ni­mui ir mo­kyk­los per­so­na­lui. Ži­no­ti apie dia­be­tą svar­bu ne tik ser­gan­tie­siems, bet ir jų drau­gams. Sil­pnes­niam, ypač vai­kui, rei­kia žmo­gaus su­pra­ti­mo, užuo­jau­tos, kai ka­da ir pa­gal­bos. O kad ga­lė­tum su­teik­ti pa­gal­bą, rei­kia nu­si­ma­ny­ti apie dia­be­tą. Ir mo­kyk­los per­so­na­lui ta­da leng­viau, ir tė­ve­liams ra­miau.
      Gy­dy­to­ja Edi­ta Ja­šins­kie­nė va­do­va­vo se­mi­na­rui. At­lik­ti ne­mo­ka­mi pro­fi­lak­ti­niai krau­jo ty­ri­mai Kal­viš­kio vais­ti­nės fi­lia­le, IKI pre­ky­bos cen­tre. Iš vi­so ren­gi­nių me­tu „At­ga­jos” klu­bas at­li­ko 253 gliu­ko­zės krau­jy­je ty­ri­mus. Iš jų 7 žmo­nėms pa­tar­ta kreip­tis į en­dok­ri­no­lo­gą.
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ei­se­no­je da­ly­va­vo 108 žmo­nės. Su ba­lio­nais, vė­lia­vė­lė­mis, gi­ta­ra ir dai­no­mis jie pra­dė­jo žy­gį kar­tu su kitų ša­lių žmo­nė­mis. Ei­se­nos pa­bai­go­je da­ly­vių lau­kė staig­me­na - UAB „Šven­čio­nė­lių vais­van­de­nys“ vi­siems ­do­va­no­jo po siur­pri­zą.
      Drus­ki­nin­kų tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cen­tre vy­ko kon­fe­ren­ci­ja mies­to žmo­nėms. Da­ly­va­vo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, pro­fe­so­rius Juo­zas Da­ni­le­vi­čius, UAB No­vo Nor­disk at­sto­vas Da­lius La­gu­na­vi­čius, UAB Abo­vi­ta at­sto­vė Al­gi­na Gi­rai­tie­nė. La­bai ge­rai, kad, iš­klau­sę vi­sų pra­ne­ši­mų, žmo­nės sa­kė griež­čiau ko­vo­sią su li­ga.
      „At­ga­jos” klu­bas dė­ko­ja Drus­ki­nin­kų mies­to sa­vi­val­dy­bei, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai, jos pre­zi­den­tei V. Au­gus­ti­nie­nei, pro­fe­so­riui J. Da­ni­le­vi­čiui, gyd. en­dok­ri­no­lo­gei E. Ja­šins­kie­nei, „Ry­to” gim­na­zi­jos va­do­vy­bei, Kal­viš­kių vais­ti­nės sa­vi­nin­kei G. Ce­re­bie­jie­nei, Arū­no Ka­za­ke­vi­čiaus in­di­vi­du­a­liai įmo­nei, Drus­ki­nin­kų mies­to tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cen­trui, UAB „Šven­čio­nė­lių vais­van­de­nių“ di­rek­to­riui A. Su­chan­kui, klu­bo sa­va­no­riams Ar­tū­rui, Re­dai, Ra­sai, Do­vi­lei. Tik­rai ger­bia­mi ir my­li­mi yra tie, ku­rių šir­dys pla­ka vi­siems.

      Je­le­na Ši­mo­nie­nė


      Mažeikiai
      „Sa­kai: Pri­ėjau liep­to ga­lą.Ti­kėk sėk­me, drą­siai pa­si­tik ry­to­jų, kan­try­bės ir iš­min­ties.
      Jūs ga­li­te įveik­ti ne­gan­das ir džiaug­tis gy­ve­ni­mu. Mes to ti­ki­mės”. Taip Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga „Že­mai­čių spė­kos” klu­bas svei­ki­no ser­gan­čiuo­sius ir me­di­kus.
      Šven­tės sve­čias S. Sno­bu­tas pri­sta­tė an­ti­mik­ro­bi­nius tvars­čius dia­be­ti­nėms opoms gy­dy­ti, pa­aiš­ki­no jų vei­ki­mo po­bū­dį, įsi­gi­ji­mo są­ly­gas. Ro­che Diag­nos­tics at­sto­vas K. Sta­nis­lo­vai­tis pa­pa­sa­ko­jo apie nu­tu­ki­mo ža­lą. Svar­bu ko­re­guo­ti mi­ty­bos įgū­džius, mankš­tin­tis, spor­tuo­ti. Apie tai, ko­kie pra­ti­mai nau­din­gi, pa­sa­ko­jo gy­dy­to­ja G. Lom­sar­gie­nė. Kol žmo­gus ju­da, tol gy­ve­na.
      Svei­kos gy­ven­se­nos reikš­mę gvil­de­no dia­be­to mo­ky­to­ja N. Mu­raus­kie­nė ir gy­dy­to­ja J. Vai­tie­kū­nie­nė ap­ta­rė nu­tu­ki­mo pa­sek­mes.
      Pro­fi­lak­tiš­kai krau­jo gliu­ko­zė Ma­žei­kiuo­se pa­tik­rin­ta 506 žmo­nėms. Iš jų šis ro­dik­lis bu­vo pa­di­dė­jęs (per 7 mmol/l) 22 žmo­nėms. Ma­žei­kiš­kiai ak­ty­viai da­ly­va­vo Pa­sau­li­nė­je dia­be­to dienos ei­se­no­je: žy­gia­vo per 60 žmo­nių. Da­ly­va­vo ir sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ire­na Vai­ce­ka­vi­čie­nė, ki­ti me­di­kai. Ra­jo­no laik­raš­ty­je pa­skelb­ti straips­niai, de­ta­liai su­pa­žin­di­nan­tys su epi­de­miš­kai plin­tan­čiu dia­be­tu bei ap­sau­gos prie­mo­nė­mis.

      Ona Kon­čiu­vie­nė


      Šilutė
      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na su­ta­po su Ši­lu­tės klu­bui „Dia­be­tas ABC” veik­los 15 me­tų ju­bi­lie­ju­mi. Mi­nė­ji­mo iš­va­ka­rė­se šven­tės da­ly­viai ir sve­čiai su­ren­gė ei­ty­nes cen­tri­ne mies­to gat­ve.
      Su­gie­do­jus mies­to him­ną, iš­si­ri­kia­vo gau­sus bū­rys svei­kin­to­jų. Vi­ce­me­rė Sta­sė Sku­tu­lie­nė pa­ste­bė­jo, kad svei­ka­tos kiek­vie­nam at­sei­kė­ta skir­tin­gai. Ta­čiau su­si­bū­rus klu­be, ne­gan­das leng­viau iš­tver­ti - yra su kuo pa­si­kal­bė­ti, pa­si­tar­ti.
      So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Švei­kaus­kie­nė ne­abe­jo­ja, kad svei­kam gy­ven­ti ma­lo­niau. Bet gy­ven­ti kiek­vie­nam ten­ka sa­vaip ir ga­li­ma tik pa­si­džiaug­ti, kad vi­sos Ši­lu­tės ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos (NVO) dir­ba la­bai dar­niai, kaip ir Al­do­nos Vy­tie­nės va­do­vau­ja­mas klu­bas.
      Rau­do­no­jo kry­žiaus Ši­lu­tės ko­mi­te­to sek­re­to­rė Jo­a­na Ku­bai­tie­nė pa­si­džiau­gė ben­dra­vi­mu su klu­bo na­riais. RK ren­ka au­kas klu­bui pa­rem­ti. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te yra pa­ka­bin­ta au­kų dė­žu­tė. Iš vi­so klu­bo po­rei­kiams ati­duo­ti žmo­nių pa­au­ko­ti 200 Lt.
      Sun­kios li­gos ka­muo­ja­mus, ta­čiau gy­ve­ni­mo džiaugs­mo ne­pra­ran­dan­čius žmo­nes svei­ki­no UAB „Ši­lu­tės ra­jo­no vais­ti­nės” di­rek­to­rė Snie­guo­lė Lu­ko­še­vi­čie­nė, klu­bo rė­mė­jas me­di­ci­nos fir­mos at­sto­vas Al­gir­das Er­cius, NVO at­sto­vai. Gy­dy­to­ja Ro­ma Šuk­liaus­kie­nė džiau­gė­si, kad me­di­ci­na kas­dien to­bu­lė­ja ir gal­būt at­ei­ty­je dia­be­tą val­dy­ti bus leng­viau.
      A.Vy­tie­nė tei­gė, kad klu­bo na­riams ne­mo­ka­mai at­lie­ka­mi krau­jo ty­ri­mai, pa­de­da­ma pi­giau nu­si­pirk­ti sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių, pa­rū­pi­na­ma li­te­ra­tū­ros. Žmo­nės nu­ve­ža­mi į Tau­ra­gės dia­be­to cen­tro pė­dos ka­bi­ne­tą ir į Kau­no kli­ni­kas pa­si­tik­rin­ti re­gė­ji­mą. Yra su­da­ry­ta su­tar­tis su or­to­pe­di­jos kli­ni­ka, ku­ri pri­rei­kus siu­va spe­cia­lią ava­ly­nę. Sun­kūs li­go­niai lan­ko­mi na­muo­se, jiems tei­kia­ma so­cia­li­nė pa­ra­ma.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pa­dė­kos raš­tai įteik­ti klu­bą mo­ra­liai ir ma­te­ria­liai pa­lai­kan­tiems žmo­nėms - S. Lu­ko­še­vi­čie­nei, K. Švei­kaus­kie­nei, J. Ku­bai­tie­nei, R. Šuk­liaus­kie­nei, Jo­nui Ma­tu­lio­niui.

      Vi­li­ja Bud­ri­kie­nė


      Vil­ka­viš­kis
      „Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną su­tin­kant” - taip pa­va­din­tas straips­nis bu­vo pa­skelb­tas Vil­ka­viš­kio laik­raš­ty­je „San­ta­ka”. Pa­pa­sa­ko­ta apie li­gos pli­ti­mą pa­sau­ly­je, nu­ro­dy­ta, kad ra­jo­ne per me­tus pa­dau­gė­jo 80 li­go­nių, kel­tos tos ne­gan­dos prie­žas­tys ir pa­sek­mės. In­for­muo­ta apie šven­ti­nius ren­gi­nius, kur vyks krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai, mi­nė­ji­mas. Vė­liau šis laik­raš­tis iš­spaus­di­no „In­su­los” ta­ry­bos na­rės V. Dai­ly­die­nės su­da­ry­tą vik­to­ri­ną „Apie dia­be­tą ir svei­ką mi­ty­bą”. Vik­to­ri­nos re­zul­ta­tai bu­vo su­ves­ti per vi­suo­ti­nį na­rių su­si­rin­ki­mą. Vi­si jos da­ly­viai bu­vo pre­mi­juo­ti.
      Ky­bar­tuo­se, Vil­ka­viš­ky­je ir Pil­viš­kiuo­se vy­ko pro­fi­lak­ti­niai gy­ven­to­jų gliu­ko­zės krau­jy­je tik­ri­ni­mai. Iš vi­so pa­tik­rin­ti 325 žmo­nės (50 iš jų siū­ly­ta kon­sul­tuo­tis pas gy­dy­to­ją).
      Vi­suo­ti­nis ben­dri­jos na­rių su­si­rin­ki­mas su­reng­tas „Auš­ros” vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Pra­ne­ši­mą skai­tė Vil­ka­viš­kio PSPC gy­dy­to­ja A. Laz­daus­kie­nė. Prak­ti­nius pa­ta­ri­mus mi­ty­bos klau­si­mais da­vė slau­gy­to­ja V. Tar­naus­kie­nė. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja D. Gra­baus­kie­nė pa­svei­ki­no ben­dri­jos na­rius lin­kė­da­ma stip­res­nės svei­ka­tos ir sėk­mės.
      Pri­sta­ty­ta „In­su­los” ben­dri­jos na­rio Kos­to Mi­liaus­ko po­ezi­jos kny­ga „Su ne­ga­lia su­klu­pęs”. Au­to­rius skai­tė nau­jau­sius sa­vo ei­lė­raš­čius ir bu­vo nuo­šir­džiais plo­ji­mais pri­im­tas, ap­do­va­no­tas kny­ga „Svei­ka mi­ty­ba”. Sa­vo li­te­ra­tū­ri­nę kū­ry­bą skai­tė dar dvi ben­dri­jos na­rės. Šven­tės da­ly­viai ga­vo po LDA lei­di­nį „Kū­no ma­sės re­gu­lia­vi­mas sau­go nuo dia­be­to” ir „At­min­ti­nė ser­gan­čia­jam, be­si­gy­dan­čiam tab­le­tė­mis ir in­su­li­nu”. „Dia­be­to” laik­raš­tį 2005 m. už­si­pre­nu­me­ra­vo 32 žmo­nės. Ben­dri­jos ta­ry­ba nu­pir­ko diag­nos­ti­nių sa­vi­kon­tro­lės juos­te­lių ir iš­da­li­jo su­si­rin­ki­mo da­ly­viams.
      Ap­žiū­rė­ta „ne­tra­di­ci­nių” pa­si­ga­min­tų mais­to at­sar­gų pa­ro­da, ku­rios da­ly­viai bu­vo pre­mi­juo­ti. Su­si­rin­ki­mas vy­ko prie vai­šių sta­lo.

      J. Ja­nušai­tis


      Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je LDA ir far­ma­ci­jos kom­pa­ni­ja Aven­tis In­ter­con­ti­nen­tal ini­cia­ty­va įvy­ko ak­ci­ja Ri­ba <7. Pra­ne­ši­mą „Cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­mo ir kon­tro­lės as­pek­tai. In­su­li­no te­ra­pi­ja - ko­dėl ir ka­da“ skai­tė KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos do­cen­tė Eg­lė Va­ra­naus­kie­nė. Ren­gi­nio da­ly­viams ki­lu­sius klau­si­mus aiš­ki­no LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, lin­kė­da­ma vi­siems kon­tro­liuo­ti li­gą, svei­kai gy­ven­ti ir sau­go­tis kom­pli­ka­ci­jų.
      Vi­siems la­biau­siai rū­pė­jo gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mas, ku­ris ak­ci­jos me­tu bu­vo ne­mo­ka­mai at­lie­ka­mas (gy­dy­to­jos A. Laz­daus­kie­nės siun­ti­mu). Už šį ren­gi­nį, ja­me gau­tą in­for­ma­ci­ją dė­ko­ja­me LDA pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei, pran­cū­zų far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jai Aven­tis In­ter­con­ti­nen­tal, gy­dy­to­jai Eg­lei Va­ra­naus­kie­nei.

      Vil­ma Dai­ly­die­nė


      Tauragė
      Tau­ra­gės ra­jo­ne dia­be­tu ser­ga apie 600 žmo­nių, iš ku­rių „In­su­los” klu­be su­si­bū­rę 104 na­riai. Vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais jam va­do­vau­ja A. Ar­dins­kas.
      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na pa­mi­nė­ta Mu­zi­kos mo­kyk­los sa­lė­je. Su­si­rin­ku­sie­ji šil­tai su­ti­ko sve­čius: LR Sei­mo na­rį V. Kar­baus­kį, Tau­ra­gės ap­skri­ties vir­ši­nin­ką dr. A. Be­ižį, ra­jo­no me­rą P. Pet­ro­šių, me­di­kes en­dok­ri­no­lo­ges M. La­pie­nę ir R. Va­lin­čie­nę.
      A.Ar­dins­kas ap­žvel­gė 2004 m. klu­bo veik­lą, būsimus dar­bus. V. Kar­baus­kis pa­ža­dė­jo pa­ra­mą ko­vai su šia sun­kia ir ne­pa­gy­do­ma li­ga. Dr. A. Be­išys įtei­kė pa­dė­kos raš­tus „In­su­los” klu­bo pir­mi­nin­kui A. Ar­dins­kui ir vi­suo­me­ni­nin­kei, ži­no­mai ra­jo­no po­etei Aus­mai Val­čac­kie­nei. Ra­jo­no me­ras P. Pet­ro­šius kal­bė­jo, jog bū­ti­na pa­ra­gin­ti ra­jo­no gy­ven­to­jus tik­rin­tis krau­jo gliu­ko­zę, ven­giant kom­pli­ka­ci­jų.
      Gy­dy­to­ja M. La­pie­nė įver­ti­no dia­be­to I ir II ti­pų skir­tu­mą, tab­le­čių ar in­su­li­no pri­va­lu­mą. Su ne­ri­mu gy­dy­to­ja kal­bė­jo apie pa­dė­tį Jur­bar­ko ra­jo­ne, kur ser­gan­čiai­siais dia­be­tu nie­kas ne­si­rū­pi­no, ne­bu­vo en­dok­ri­no­lo­go.
      Ak­tu­a­liais ser­gan­čių­jų klau­si­mais kal­bė­jo J. Kind­sfa­te­ris, A. Miz­gi­rie­nė ir N. Diel­kie­nė. Mu­zi­kos mo­kyk­la su­ren­gė nuo­tai­kin­gą liau­dies kū­ry­bos kon­cer­tą. Ren­gi­nio me­tu bu­vo at­lie­ka­mas gy­ven­to­jų krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mas. Už tai dė­ko­ja­me LDA ir fir­mai, ap­rū­pi­nu­siai sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nė­mis.

      A. Miz­gi­rie­nė


      Radvilškis
      Radviliškio „Likimo” klubas spalio ir lapkričio mėnesį rajono žmonėms skelbė žinias apie diabetą, rengė gyventojų kraujo tyrimų akcijas. Suradę rėmėjų, klubo nariams suruošė turiningą Pasaulinės diabeto dienos minėjimą. Šventėje dalyvavo atstovai iš firmų Oriola, Daniela, Novo Nordisk, „Korio” vaistinės. Visus sveikino Radviliškio savivaldybės mero pavaduotojas J. Povilaitis, Socialinės paramos skyriaus vedėjas D. Brazys, bendrijos „Viltis” atstovai. Prie gausiai padengtų stalų surengta linksma vakaronė. Klubo narius, negalėjusius ateiti į šią šventę, tarybos nariai su dovanomis aplankė namuose.
      Esame dėkingi rėmėjams AB „Radviliškio duona”, UAB „Gaivineta”, UAB „Benglita”, AB „Vilniaus mėsa”.

      Bernadita-Aušra Švagždienė


      Klai­pė­da
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos mi­nė­ji­mas vy­ko Klai­pė­dos ko­le­gi­jo­je. Apie jį skel­bė vie­ti­nė spau­da „Klai­pė­da”, „Va­ka­rų eks­pre­sas”, ra­di­jo sto­tys „La­lū­na”, „Vox Ma­ris”. Ren­gi­nio da­ly­viams tik­rin­ta krau­jo gliu­ko­zė, spau­di­mas. Gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė R. Tau­čie­nė gvil­de­no te­mą „Dia­be­tas ir nu­tu­ki­mas”. Abo­vi­ta at­sto­vė Lai­ma Kau­la­kie­nė pri­sta­tė in­su­li­no pom­pą. Ąžuo­las Ka­vo­liū­nas, ap­ta­ręs dia­be­ti­nės pė­dos opas, pa­pa­sa­ko­jo apie Con­va­tec fir­mos ga­mi­na­mus tvars­čius, jų iš­ra­šy­mo ga­li­my­bes, ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas. At­sa­ky­ta į li­go­nių pa­teik­tus klau­si­mus.
      Vi­si do­mė­jo­si pa­ro­da val­gių, pa­ga­min­tų pa­gal re­cep­tus iš kny­gos „Svei­ka mi­ty­ba”. „Klai­pė­dos duo­na” pri­sta­tė ga­mi­na­mų sa­vo ke­pi­nių pa­vyz­džių, tin­ka­mų ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu. Iš­da­ly­ti lanks­ti­nu­kai apie ga­mi­nių su­dė­tį ir ener­ge­ti­nę vertę.
      Mi­nė­ji­mo da­ly­vius links­mi­no „Žuv­ė­dros” jau­nių šo­kė­jai ir „Vil­ties” mo­kyk­los an­sam­blis. Šven­tė baig­ta ma­lo­niai ben­drau­jant ir vai­ši­nan­tis so­do gė­ry­bė­mis ir sa­vo ga­my­bos pa­tie­ka­lais.
      Įvy­ko su­si­ti­ki­mas su Lie­po­jos dia­be­to aso­cia­ci­jos at­sto­vais. Klu­bo na­riai lan­kė­si Lie­po­jos mies­to ta­ry­bos dū­mo­je, ben­dra­vo su NVO eks­per­te Bi­ru­te Drei­ži, ap­ta­rė dia­be­to vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų klau­si­mus, pa­si­da­li­jo dar­bo pa­tir­ti­mi. Pa­si­ra­šy­ta 2005 m. ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­gra­ma. Ap­si­lan­ky­ta po­pie­žiaus pa­do­va­no­to­je Lie­po­jos mo­te­rų vie­nuo­ly­no baž­ny­čio­je, ku­ri yra su­ren­ka­ma ir ga­li bū­ti kil­no­ja­ma. Ap­žiū­rė­ta sta­čia­ti­kių baž­ny­čia, ki­tos mies­to vie­tos.
      Ne­tru­kus Pa­lan­go­je „Žvo­rū­nės” sa­na­to­ri­jo­je vyks Klai­pė­dos dia­be­to ak­ty­vo su­si­ti­ki­mas su Lie­po­jos dia­be­to aso­cia­ci­jos at­stovais.
      Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me LDA pre­zi­den­tei V. Au­gus­ti­nie­nei, dar­buo­to­jams už nuo­la­ti­nę mo­ra­li­nę ir ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą.

      Al­do­na Lieš­kū­nie­nė


      Pasvalys
      Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai Vy­tau­to aikš­tė­je su­reng­to­je Žy­gio ak­ci­jo­je da­ly­va­vo apie 90 žmo­nių. Kar­tu vai­kai mie­lai var­žė­si pie­ši­mo kon­kur­se ant as­fal­to „No­riu bū­ti svei­kas”. No­rė­da­mi dar pa­gy­vin­ti šven­tę, pa­si­kvie­tė­me spor­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vą ir svei­kos gy­ven­se­nos bei bė­gi­mo mė­gė­jus „Vėt­ros” klu­bo at­sto­vus. Ak­ci­jo­je da­ly­vius ap­do­va­no­jo­me pa­dė­kos raš­tais, ku­riuos at­ve­žė Vik­to­ras Va­lan­tie­jus (No­vo Nor­disk).
      Pa­sva­lio kul­tū­ros na­muo­se, taip pat Kei­me­lių kai­me at­lik­ti pro­fi­lak­ti­niai gy­ven­to­jų krau­jo ty­ri­mai. Žmo­nės la­bai do­mė­jo­si dia­be­tu ir rū­pi­no­si, kaip jo iš­veng­ti. Jiems ži­nių tei­kė gy­dy­to­jai V. Po­vi­lio­nis ir V. Dra­gū­nie­nė. Links­mą po­pie­tę pa­svei­kin­ti ju­bi­lia­tai A. Šim­kie­nė, A. Du­baus­kie­nė, R. Rauc­kie­nė, T. Sa­ra­pi­nie­nė. Ap­tar­ta to­li­mes­nė drau­gi­jos veik­la. Bu­vo siū­ly­mas jung­tis į Pa­sva­lio ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ko­a­li­ci­ją prie In­va­li­dų drau­gi­jos. Dau­gu­mas tam ne­pri­ta­rė.
      Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo jo iš­va­ka­rė­se iš Pran­cū­zi­jos grį­žęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ed­var­das Trin­kū­nas. Jis pa­reiš­kė be­si­ža­vin­tis žmo­nė­mis, ku­rie nors ir ser­ga, mo­ka džiaug­tis gy­ve­ni­mu.
      Svei­kos gy­ven­se­nos ir bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vėt­ra” pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Bal­čiaus­kas, ap­gai­les­ta­vęs, jog mi­nio­je ne­ma­ty­ti vil­kin­čių­jų spor­ti­nę ap­ran­gą, vis dėl­to pa­kvie­tė trum­pai mankš­tai. Šiam spor­ti­nin­ko ra­gi­ni­mui pir­miau­sia pa­klu­so jau­no­sios šo­kė­jos.
      Ak­ci­ja bai­gė­si vai­kų pie­ši­nių ap­žiū­ra. Už sa­vo iš­reikš­tą fan­ta­zi­ją, kaip įsi­vaiz­duo­ja svei­ką gy­ven­se­ną,kon­kur­so da­ly­viai ga­vo apel­si­nų, sal­dai­nių, pa­dė­kos raš­tų.

      Vida Vegienė, Sigitas Ka­nišaus­kas


      Kaunas
      2004 m. lap­kri­čio 14 d. Kau­ne , kaip ir pus­šim­čio ki­tų už­sie­nio ša­lių mies­tuo­se, žy­gia­vo ei­se­nos, sie­ku­sios pa­sau­lio re­kor­do. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos na­riai pri­mi­nė ša­lies gy­ven­to­jams apie di­džiau­sias šio am­žiaus rykš­tes - nu­tu­ki­mą ir dia­be­tą.
      Vi­dur­die­nį bū­rin rin­ko­si LDA na­riai. Kau­ne jie tel­kė­si Lais­vės alė­jo­je, kur di­džiau­sias pra­ei­vių srau­tas. Da­ly­vių ran­ko­se ple­ve­no ža­lios vė­lia­vė­lės, to­dėl ne vie­nas kau­nie­tis smal­sa­vo, ko­kią „Žal­gi­rio” su­kak­tį jie pa­žy­mi.
      Ne­ap­si­ri­ko pri­si­jun­gu­sie­ji prie ei­se­nos, nes ga­vo ne­ma­ža jos da­ly­vių ver­tin­gų pa­ta­ri­mų. Šia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos pro­fe­so­rius, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos, Lie­tu­vos me­di­kų dia­be­to są­jun­gos vi­ce­pre­zi­den­tas Juo­zas Da­ni­le­vi­čius. Anot jo, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­li bū­ti apie pu­sę mi­li­jo­no ser­gan­čių­jų cuk­ra­li­ge. Bai­su yra tai, kad dau­gy­bė žmo­nių ne­jau­čia li­gos po­žy­mių, to­dėl ne­si­krei­pia į gy­dy­to­jus, ne­kon­tro­liuo­ja li­gos, ku­ri da­ro ne­pa­tai­so­mą ža­lą svei­katai.
      Svar­bu mankš­tin­tis, tin­ka­mai mai­tin­tis, ko­re­guo­ti kū­no svo­rį,- tei­gė Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas pro­fe­so­rius Gin­tau­tas Ka­za­na­vi­čius. Tie­sa, ne vi­si nu­tu­ku­sie­ji ser­ga cuk­ra­li­ge, kaip ir ne vi­si ser­gan­tie­ji šia li­ga yra nu­tu­kę. Pro­fe­so­riaus žo­džius pa­tvir­ti­no ša­lia sto­vė­ju­si jau­na aukš­ta liek­na mo­te­ris, ser­gan­ti cuk­ri­niu dia­betu.
      In­su­li­ną ga­mi­nan­čios da­nų kom­pa­ni­jos „No­vo Nor­disk” va­dy­bi­nin­kas Al­mi­nas Ja­ra­šiū­nas su­skai­čia­vo: į ei­se­ną Kau­ne su­si­rin­ko be­veik 80 kau­nie­čių.

      Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė


      Šilalė
      Pasaulinę diabeto dieną Šilalės diabeto klube susirinko pusšimtis svečių - sergantieji, medicinos darbuotojai ir įvairių firmų atstovai. Pagrindinė pokalbių tema buvo nutukimas, jo vengimo būdai, sveika mityba, mankšta, II tipo diabetas ir jo gydymas. Susirinkusieji supažindinti su Berlin-Chemie Menarini Baltic ir Hoffman-La Roche firmų produkcija. Šventės dalyviams vietos saviveiklininkai surengė koncertą.

      V. Šimkus


Puslapis 26
Sėkme neabejok!

      „Juok­tis svei­ka”, - taip sa­ko gi­li, am­žių pa­tik­rin­ta iš­min­tis. Ne­daž­nai pa­tar­lių pa­grįs­tu­mą tik­ri­na moks­li­nin­kai. Kad pro­tė­viai tai teig­da­mi ne­kly­do, ne­se­niai įro­dė ja­po­nai (in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­skelb­ta „Dia­be­tes Ca­re“ 2003 m. Nr. 5).
      Ty­ri­me da­ly­va­vo gru­pė II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių ir in­su­li­nu ne­si­gy­dan­čių žmo­nių. Bu­vo ti­ria­mi krau­jo gliu­ko­zės po­ky­čiai, pra­ėjus 2 val. po 5oo kal. tu­rin­čio val­gio. Vie­ną kar­tą ti­ria­mie­ji val­gy­da­mi 40 min. klau­sė­si nuo­bo­daus skai­ty­mo, o ki­tą die­ną tiek pat ko­miš­kos pro­gra­mos. Pir­mu at­ve­ju gliu­ko­zės krau­jy­je di­dė­ja vi­du­ti­niš­kai iki 6.7 mmol/l, o an­tru at­ve­ju tik 3.9 mmol/l. Ti­ria­mie­ji ska­lė­je nuo 0 iki 5 įver­ti­no, kad ko­miš­ka pro­gra­ma jiems su­kė­lė juo­ką nuo 4 iki 5 ba­lų stip­ru­mo.
      Tai­gi aiš­ku, kad juo­kas ge­ri­na krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­lį.
      Tik­riau­siai jums, mieli vaikučiai, pa­si­tai­ko, kad jau­čia­tės nu­liū­dę ir su­trik­dy­ti dėl sa­vo li­gos. O ga­li bū­ti, kad ga­na ge­rai ją val­do­te. Jei taip, tai nuo­šir­džiau­si svei­ki­ni­mai - taip ir to­liau lai­ky­ki­tės. O tiems, ku­riuos dia­be­tas kar­tais įvei­kia,- pa­tei­kia­ma ke­le­tas pa­ta­ri­mų.
      »  Kas­dien kar­tok, jog: „esu pui­kus, nuo­sta­bus toks, koks esu”.
      »  Kai ima liū­de­sys, rask žmo­gų, ku­riuo pa­si­ti­ki (tė­vus, se­ne­lius, drau­gus), ir pa­si­kal­bėk su juo. At­vė­rus ar­ti­ma­jam sa­vo šir­dį, pa­si­da­li­jus min­ti­mis su do­ru, iš­min­tin­gu žmo­gu­mi, pa­si­ju­si žy­miai ge­riau.
      »  Jei­gu net ir di­džiau­sio­mis pa­stan­go­mis ne­pa­vyks­ta op­ti­ma­liai su­re­gu­liuo­ti krau­jo gliu­ko­zės, - ne­nu­si­mink, ban­dyk ir to­liau. Pa­si­tai­ko vi­siems die­nų, kai at­ro­do vis­kas pra­ras­ta. Ta­čiau ži­nok, kad po kiek­vie­no kri­ti­mo že­myn at­ei­na ki­li­mo, sėk­mės lai­kas, ne­ly­gi­nant po aud­ros gied­ra. Dan­gų nu­švie­čia sau­lė, vei­de­lį - šyp­se­na. Tik­rai pa­si­seks. Ne­abe­jok!
      »  Duok su­pras­ti tė­vams, kad esi at­sa­kin­gas ir pats rū­pi­nie­si sa­vo svei­ka­ta. Pa­si­ti­kė­da­mi tė­vai su­teiks tau dau­giau lais­vės, jau­sie­si ma­žiau pri­klau­so­mas.
      »  Kas­die­nės in­jek­ci­jos, mais­to pa­si­rin­ki­mas, krau­jo ty­ri­mas įgrys­ta. Ta­čiau pri­ėmus tai kaip sa­vai­me su­pran­ta­mą da­ly­ką, šios pa­rei­gos taps tik įpras­tu reiš­ki­niu. Juk net­gi garsių pa­sau­lio įžy­my­bių ar va­di­na­mų­jų „žvaigž­džių” gy­ve­ni­mas yra pri­so­tin­tas pa­rei­gų ir ap­ri­bo­ji­mų - jie tu­ri spor­tuo­ti, rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta, kū­nu, ži­nių ba­ga­žu ir bal­su. Jei tu įdė­si tiek pa­stan­gų sa­vo svei­ka­tai ge­rin­ti, ga­lė­si da­ry­ti vis­ką, ką ir ta­vo drau­gai.
      »  Tu ne­si iš­skir­ti­nis dėl to, kad su­sir­gai. Juk yra ma­lo­nu su ta­vi­mi ben­drau­ti, žais­ti, švęs­ti, ar­gi ne? Kiek­vie­nas žmo­gus yra ne­pa­kar­to­ja­mas, ne­pai­sant to, ser­ga, ar ne.
      »  Jei ima pyk­tis, sten­kis to jaus­mo at­si­kra­ty­ti. Su­si­rask vie­tą, ku­rio­je ga­lė­tum iš­si­krau­ti kiek tik šir­dis gei­džia. Kar­tais pa­leng­vė­ja, pa­spar­džius spor­ti­nį ka­muo­lį, pa­bė­gio­jus, at­si­gai­vi­nus du­še.
      »  Būk at­lai­dus sa­vo tė­vams. Jie no­ri pa­dė­ti tau gy­ven­ti lai­min­gam. Kai tu­rė­si sa­vo vai­kų, ir tu elg­sie­si taip pat. Gal tė­vai ir įky­ri tau, bet tik to­dėl, kad ta­ve my­li ir sa­vo pa­ta­ri­mais no­ri tau pa­dė­ti. Jie sten­gia­si da­ry­ti ge­riau­sia, ką ga­li!
      »  Būk „kie­tas“! Va­di­na­si, tvir­tai ži­nok, kad da­rai tai, ką at­lik­ti pri­va­lai.
      Dau­ge­liu at­ve­jų esi pra­na­šes­nis už ki­tus. Juk iš ma­žens grū­di­ni sa­vo va­lią. O va­lin­gie­ji val­do pa­sau­lį! Tai­gi sėk­me ne­abe­jok. Ži­nok, kad daug dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių yra pa­sau­lio įžy­my­bių. Gal ir tau tai lem­ta.

      Lai­ma Kau­la­kie­nė


Puslapiai 27-29
Jo­na­vos „Ra­mu­nės” klu­be

      Pir­mi­nin­ko Jo­no Lai­vos tei­gi­mu, „Ra­mu­nės” klu­be apie 80 na­rių. Per me­tus ko­lek­ty­vą pa­pil­do apie 10 nau­jų žmo­nių. Slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Ire­na Use­vi­čie­nė sa­kė, jog dau­ge­liui pa­cien­tų nu­sta­to­ma pa­di­dė­ju­si krau­jo gliu­ko­zė ne­val­gius. To­dėl jie yra ste­bi­mi, kon­sul­tuo­ja­mi mi­ty­bos re­ži­mo klau­si­mais. Kas pu­sę me­tų kar­to­ja­mas gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos mė­gi­nys (GTM). De­ja, li­go­nių vis gau­sė­ja.
      „Ra­mu­nės” klu­bas or­ga­ni­zuo­ja su­si­ti­ki­mus su gy­dy­to­jais, vyks­ta į eks­kur­si­jas, ben­drau­ja su ki­tų ra­jo­nų ana­lo­giš­kais klu­bais.
      Ne­se­niai ka­vi­nė­je „Pas Ni­jo­lę” LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė kar­tu su far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos „Aven­tis In­ter­con­ti­nen­tal” Lie­tu­vo­je va­do­ve Jū­ra­te Sa­vei­kie­ne dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms suor­ga­ni­za­vo ak­ci­ją „Ri­ba <7”. Į ren­gi­nį su­si­rin­ko apie 70 klu­bo na­rių. At­lik­ti gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mai ne tik sam­bū­rio na­riams, bet ir žmo­nėms, tu­rė­ju­siems gy­dy­to­jo siun­ti­mą. Li­go­nis per me­tus pri­va­lė­tų at­lik­ti 4 to­kius ty­ri­mus, ta­čiau jie da­ro­mi 1 ar 2 kar­tus per me­tus, ir tai tik di­džio­sio­se li­go­ni­nė­se.
      Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kų gy­dy­to­ja doc. Eg­lė Va­ra­na­uskie­nė, de­monst­ruo­da­ma skaid­res, kal­bė­jo apie li­gos gy­dy­mo svar­bą, sa­vi­kon­tro­lę. Ne­gy­do­mas dia­be­tas la­bai grei­tai pro­gre­suo­ja.
      Gy­dy­to­jas Jo­nas Re­mė­za, pa­žįs­tan­tis be­ne kiek­vie­ną pa­cien­tą, kal­bi­no sa­vo klien­tus, do­mė­jo­si jų svei­ka­ta, tei­kė jiems pa­ta­ri­mus ir kvie­tė ne­pa­mirš­ti ko­re­guo­ti svei­ka­tą.
      Kon­cer­ta­vo „Ra­mu­nės” an­sam­blis, va­do­vau­ja­mas Ni­jo­lės Smo­li­nos. J. Lai­va ap­do­va­no­jo gė­lių puokš­tė­mis ir LDA pre­zi­den­tės pa­si­ra­šy­tais pa­dė­kos raš­tais ak­ty­viau­sius sam­bū­rio da­ly­vius. Tai V. Vi­soc­kie­nė, I. Use­vi­čie­nė, klu­bo įkū­rė­jas J. Re­mė­za, bu­hal­te­rė Z. Kil­ma­nie­nė, D. Mi­chel­ke­vi­čie­nė ir kt. Ki­ti ra­mu­nie­čiai, da­ly­va­vę lo­te­ri­jo­je, sa­vo bib­lio­te­ką pra­tur­ti­no kny­ga „Svei­ka mi­tyba”.
      Skam­bė­jo mu­zi­ka, dai­nos, su­ko­si ra­te­liai.

      Ire­na Na­gu­le­vi­čie­nė


Rad­vi­liš­kie­čių 2004-ie­ji me­tai

      Rad­vi­liš­kio „Li­ki­mo” klu­be yra 150 na­rių, iš ku­rių 3 vai­kai. Pas­ta­ruo­ju me­tu įsto­jo 42 na­riai, de­ja, 12 mi­rė. Vi­si tu­ri­me gliu­ko­ma­čius, tiems, kas ne­ga­li įsi­gy­ti, klu­bo ta­ry­bos nu­ta­ri­mu šie apa­ra­tai nuo­mo­ja­mi. 100 klu­bo na­rių už­si­pre­nu­me­ra­vę „Dia­be­to” laik­raš­tį, ki­tiems pa­si­skai­ty­ti duo­da­ma klu­be. Kiek­vie­ną ant­ra­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį ren­ka­mės į klu­bą, ap­ta­ria­me rei­ka­lus, pa­si­guo­džia­me, šven­tė­se kar­tu links­mai pa­pra­mo­gau­ja­me. Kvie­čia­mės gy­dy­to­jus iš pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro, fir­mų at­sto­vus, ku­rie mums pa­ta­ria svei­ka­tos klau­si­mais. Kaip ži­no­ma, ser­gan­čių dia­be­tu žmo­nių dau­gė­ja, taip pat li­ga jau­nė­ja. Ir mū­sų klu­be yra daug jau­nes­nių, ener­gin­gų žmo­nių. Šiais me­tais ga­vo­me lai­ki­nai pa­tal­pas pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre, taip pat bal­dų. Už iš rė­mė­jų gau­tas lė­šas ke­lia­vo­me. Taip pat su­ren­gė­me ak­ci­jas, at­li­ko­me 526 gliu­ko­zės ty­ri­mus ir 74 cho­les­te­ro­lio ty­ri­mus. Bu­vo­me Tra­kuo­se, Ker­na­vė­je.
      Vi­si, drau­giš­kai pa­dė­da­mi vie­nas ki­tam, ko­pėme į Liz­dei­kos pi­lia­kal­nį, apė­jome so­dy­bas Rum­šiš­kė­se, vai­kai džiau­gė­si sū­py­nė­se, ban­dė mal­ti se­no­vi­nė­mis gir­no­mis. Už šią nuo­sta­bią ke­lio­nę esa­me dė­kin­gi LR Sei­mo na­rei Ro­mai Ža­kai­tie­nei, taip pat klu­bo pir­mi­nin­kei Ber­na­di­tai Švagž­die­nei.
      Ki­ta eks­kur­si­ja su­reng­ta į Pa­lan­gą ir Kre­tin­gos žie­mos so­dą. Oras bu­vo nuo­sta­bus, pail­sė­jo­me prie jū­ros, pa­si­vaikš­čio­jo­me pu­šy­ne.
      Pa­ga­liau ap­lan­kė­me Drus­ki­nin­kus, Grū­to par­ką. Čia vy­res­nie­ji pri­si­mi­nė so­vie­ti­nius lai­kus, apie juos pa­pa­sa­ko­jo sa­vo vai­kams ar vai­kai­čiams, ku­rie va­žia­vo kar­tu. Jiems tai bu­vo ne­ma­ty­ta ir ne­gir­dė­ta. Ačiū klu­bo pir­mi­nin­kei už suor­ga­ni­zuo­tą links­mą mū­sų ben­dra­vi­mą.
      Rad­vi­liš­kio „Li­ki­mo” klu­bo na­riai dė­kin­gi Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai, ku­ri nuo­la­tos kon­sul­tuo­ja.

      Ži­vi­lė Ži­do­ny­tė


Ke­lio­nės - ge­riau­sias vais­tas

      Mums rei­kia ne tik gy­dy­to­jų, vais­tų, pa­skai­tų, bet ir įdo­mių pa­žin­ti­nių ke­lio­nių Lie­tu­vos ke­liais.
      Va­sa­rą iš­si­ruo­šė­me ke­lio­nėn Že­mai­ti­jos link. Už­su­ko­me į Kre­tin­gos vie­nuo­ly­ną, gė­rė­jo­mės įspū­din­ga Žie­mos so­do aug­me­ni­ja, po to pa­trau­kė­me pa­si­vai­šin­ti už­ei­gon „Pas Juo­za­pą”. O pa­bai­gai ke­lio­nės pa­si­li­ko­me Pa­lan­gą. At­nau­jin­ta Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve be­si­šne­ku­čiuo­da­mi pa­sie­kė­me Bal­ti­jos jū­rą, no­rin­tie­ji at­si­gai­vi­no ban­go­se.
      Il­gai ne­lau­kę pa­sig­ro­žė­ti ru­de­nė­jan­čia gam­ta rie­dė­jo­me Dzū­ki­jos kraš­tan. Aly­tu­je mus su­ti­ko „Vil­ties” ben­dri­jos na­rys Ro­mas Mak­si­ma­vi­čius, ku­riam esa­me dė­kin­gi už itin įdo­mią ap­žval­gi­nę eks­kur­si­ją po Dzū­ki­jos sos­ti­nę. Ta­da pa­su­ko­me link Mer­ki­nės, ap­lan­kė­me kraš­to­ty­ros mu­zie­jų, gy­nė­jų už lais­vę Kry­žių kal­ne­lį, su­sto­jo­me prie Mer­ki­nės pi­lia­kal­nio. Čia tie, kas tu­rė­jo jė­gų ir svei­ka­tos, ga­lė­jo už­kop­ti ir džiaug­tis ne­ap­sa­ko­mai ža­via pa­no­ra­ma. Vai­ruo­to­jas mus nu­ve­žė į pa­slap­tin­gą­ją Pa­vi­lo pi­ra­mi­dę, et­no­gra­fi­nį Zer­vy­nų kai­me­lį, taip pat prie Ūlos ver­smės. Gro­žė­da­mie­si nuo­sta­bia Dzū­ki­jos gam­ta, dar spė­jo­me ir pa­gry­bau­ti.
      Tu­ri­nin­gai pra­leis­tas lai­kas, pa­tir­ti įspū­džiai, pui­ki nuo­tai­ka ir nuoširdus žmo­nių ben­dra­vi­mas - ge­riau­sias vais­tas.

      Vil­ma Dai­ly­die­nė,
      Vilkaviškis

Su­ti­ko­me 2005 me­tus

      At­si­svei­ki­no­me su 2004 me­tais. Nau­jai­siais me­tais mus svei­ki­no soc. pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja G. Vo­sy­lie­nė, klu­bo ta­ry­bos na­rė A. Da­ny­lie­nė, vi­si vie­ni ki­tiems lin­kė­jo svei­ka­tos, vil­ties. Dia­be­to klu­bas suor­ga­ni­za­vo iš­vy­ką į Kau­ną. Pa­si­džiau­gė­me gra­žiai pa­si­puo­šu­siu šven­ti­niu Kau­nu, Vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me te­at­re gė­rė­jo­mės Džiu­ze­pės Ver­džio ope­ra „Tra­via­ta”, ku­ri su­tei­kė džiaugs­mo pui­kia mu­zi­ka.
      Nuo­šir­dus ačiū rė­mė­jams A. Kli­šo­niui, in­di­vi­du­a­lių įmo­nių sa­vi­nin­kams Ed­var­dui Raz­mai, Dai­vai Nar­bu­tie­nei, Dia­nai Jau­ge­lie­nei. Dė­ko­ja­me Alek­san­drui Lu­kui, ku­ris kas­met mums pa­ren­gia do­va­nė­lių. Vi­lia­mės, kad ir šiais me­tais at­si­ras žmo­nių, ku­rių dė­ka ga­lė­si­me pa­pra­mo­gau­ti.

      Plun­gės ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bo ta­ry­ba


„Dia­bi­tės plius” me­tai

      2004 me­tai Vil­niaus vai­kų ir jau­ni­mo klu­bui „Dia­bi­tė plius” buvo dos­nūs. Pa­vy­ko su­reng­ti ne vie­ną tu­ri­nin­gą ren­gi­nį, su­teik­ti ži­nių ser­gan­tie­siems ir jų tė­ve­liams, pra­džiu­gin­ti vai­kus šven­tė­mis. LDA pa­ra­gin­ti, siun­tė­me raš­tus at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms, kad ne­at­si­ras­tų prie­mo­kos in­su­li­nui „Lan­tus”, kad ne­pa­nai­kin­tų kom­pen­sa­ci­jos už die­ti­nį mai­ti­ni­mą, kad bū­tų pa­ge­rin­ta cuk­ri­nio dia­be­to sa­vi­kon­tro­lė. Klu­bo na­riai ini­ci­ja­vo krei­pi­mą­si dėl vai­kų, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, in­va­li­du­mo ly­gio kei­ti­mo. Džiu­gu, kad ser­gan­čių­jų bal­sas bu­vo iš­girs­tas, ir šiuo me­tu vai­kams, ser­gan­tiems dia­be­tu, ne­pri­klau­so­mai, yra kom­pli­ka­ci­jos, ar ne, pri­pa­žįs­ta­ma vi­du­ti­nė ne­ga­lia. To­dėl ma­žie­ji li­go­niai ga­li gau­ti di­des­nes pi­ni­gi­nes iš­mo­kas, ku­rių taip sto­ko­ja sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nėms įsi­gy­ti.
      Su­si­rin­ki­muo­se sve­čia­vę­si spe­cia­lis­tai skai­tė pa­skai­tas apie psi­cho­lo­gi­nį vai­kų at­spa­ru­mą, stre­so ža­lą ir bū­dus jam įveik­ti: fir­mos WÖRWAG PHAR­MA at­sto­vė gy­dy­to­ja Rū­ta Sa­muo­lie­nė pa­sa­ko­jo apie dia­be­ti­nę neu­ro­pa­ti­ją, ypač at­kreip­da­ma dė­me­sį į pra­di­nes li­gos sta­di­jas, kuo­met li­go­nis ne­jau­čia simp­to­mų, o pa­ki­ti­mų jau ap­tin­ka­ma. Vy­ko dis­ku­si­jos apie transp­lan­ta­ci­ją kaip cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­mo nau­jo­vę, ir tai, kad ne­rei­kė­tų su­si­vi­lio­ti ne­iš­tir­tu gy­dy­mu ka­mie­ni­nė­mis ląs­te­lė­mis, tai­ko­mu Ru­si­jo­je ar Uk­rai­no­je. Fir­mų at­sto­vai in­for­ma­vo apie dia­be­to prie­žiū­ros nau­joves.
      De­šimt sa­vait­ga­lių šeš­ta­die­niais vai­kai su tė­vais lan­kė jo­gos stu­di­ją ir gi­li­no­si į fi­zi­nes bei dva­si­nes jos pa­slap­tis.
      Išky­lau­ta prie Beb­ru­sų eže­ro. Psi­cho­lo­gė J. Ži­lins­kie­nė skai­tė pa­skai­tų cik­lą tė­ve­liams „Cuk­ri­nio dia­be­to įta­ka šei­mos psi­cho­so­cia­li­nei ge­ro­vei”, dir­bo su tė­vais ir vai­kais gru­pė­se.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos su­reng­to­se dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­se po­il­sia­vo 14 vai­kų ir jau­nuo­lių. Klu­bo na­riai su­ren­gė I vai­kų ir jau­ni­mo, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, kon­fe­ren­ci­ją.
      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na pa­mi­nė­ta ne tik ei­se­na, pro­fi­lak­ti­niais gliu­ko­zės ty­ri­mais, bet ir su­reng­ta šven­te vai­kams „Ste­buk­lin­ga pa­sa­ka”. Ir ma­žie­ji, ir di­die­ji, pro­fe­sio­na­lių ak­to­rių va­do­vau­ja­mi, per trum­pą po­pie­tės lai­ką pa­sta­tė spek­tak­lį ir jį su­vai­di­no tė­ve­liams. Pa­sa­ko­je gė­ris ko­vo­jo su blo­giu, „ak­to­riai” už dar­bą ga­vo po spal­vo­tą ba­lio­nė­lį. Vai­kai lei­do ba­lio­nus į tam­sų dar­ga­no­tą ru­dens dan­gų ir il­ge­sin­gai ly­dė­jo juos aki­mis. Kad sva­jo­nės tik­rai iš­si­pil­dy­tų… Šven­tę or­ga­ni­za­vo Ab­bot Me­di­sen­se at­sto­vy­bė.
      2005 me­tai su­tik­ti Žir­mū­nų bou­lin­ge. Šį kar­tą vi­sa sa­lė kle­gė­jo nuo dau­giau kaip šim­to „Dia­bi­tės plius” na­rių bal­se­lių. Šven­tę or­ga­ni­zuo­ti ir do­va­nė­les įsi­gy­ti pa­dė­jo rė­mė­jai: UAB „Sa­re­me”, ben­dro­vė Co­ca Co­la Bot­tlers Lie­tu­va, fir­ma WÖRWAG PHAR­MA, UAB „Span­guo­lių vais­ti­nė”.
      2005-ie­ji - Vil­niaus m. vai­kų klu­bui ju­bi­lie­ji­niai me­tai. Ta pro­ga iš­lei­do­me in­for­ma­ci­nį buk­le­tą „Dia­bi­tei plius 10” (klu­bas įkur­tas 1995 m.).
      2004 m. klu­bo veik­lą rė­mė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas sky­rė lė­šų so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų pro­gra­mai „Cuk­ri­nis dia­be­tas - gy­ve­ni­mo bū­das ir at­ei­tis be kom­pli­ka­ci­jų”, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas, taip pat Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja - vai­kų va­sa­ros po­il­siui.
      Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me klu­bo rė­mė­jams, gy­dy­to­jai R. Ki­se­liū­nie­nei, slau­gy­to­jai A. Umb­ra­žiū­nie­nei ir vi­siems lin­ki­me di­džiau­sios sėk­mės nau­jai­siais me­tais.

      Gy­dy­to­ja Eg­lė Ma­ri­ja Ja­ki­ma­vi­čienė
      Vil­niaus vai­kų ir jau­ni­mo klu­bo „Dia­bi­tė plius” pir­mi­nin­kė


Ak­ci­ja Pa­kruo­jy­je

      Pa­kruo­jo dia­be­to klu­bo „Vi­ta” na­riai da­ly­va­vo ak­ci­jo­je „Ri­ba <7”. Bu­vo ne­mo­ka­mai at­lie­ka­mi li­go­niams la­bai svar­būs gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mai, Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to do­cen­tė, gy­dy­to­ja Eg­lė Va­ra­naus­kie­nė skai­tė pa­skai­tą apie dia­be­to gy­dy­mą bei kon­tro­lę.
      „Vi­tos” klu­be jau 115 gy­ven­to­jų. Žmo­nės būgš­tau­ja, kad li­ga diag­no­zuo­ja­ma vis daž­niau ir jau­niems žmo­nėms. Li­ga nu­sta­ty­ta ke­liems ak­ci­jos da­ly­viams. Dėl dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų apy­jau­nei ener­gin­gai pa­kruo­jie­tei te­ko am­pu­tuo­ti ko­ją.
      „Vi­tos” klu­bo pir­mi­nin­kė Ade­lė Do­bi­lie­nė ma­no, kad dia­be­to pro­trū­kiui ra­jo­ne įta­kos tu­rė­jo li­gos pre­ven­ci­nio dar­bo sto­ka. Mat nė­ra nuo­lat dir­ban­čio en­dok­ri­no­lo­go. Ki­ti me­di­kai re­tai ka­da pa­cien­tams įta­ria cuk­ra­li­gę ir siun­čia pa­si­tik­rin­ti. To­dėl ini­cia­ty­vos in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie dia­be­tą ėmė­si pa­tys „Vi­tos” klu­bo ak­ty­vis­tai.
      „Žmo­nėms la­bai trūks­ta ži­nių apie šią li­gą. Ką šne­kė­ti apie klu­bo nau­jo­kus, jei­gu net se­niai ser­gan­tie­ji, at­sa­ky­da­mi į an­ke­tos klau­si­mus, svars­tė, ku­rio ti­po jų li­ga, ko­kį in­su­li­ną var­to­ja. Iš pa­tir­ties ži­nau, kaip svar­bu mo­ky­tis val­dy­ti dia­be­tą”, - sa­kė Ade­lė Do­bi­lie­nė.
      Ak­ci­jos „Ri­ba <7” or­ga­ni­za­to­rė pro­jek­tų va­do­vė Ro­si­ta Sa­ka­laus­kai­tė in­for­ma­vo, jog Pa­kruo­jis vie­na iš ak­ci­jos vyk­dy­mo vie­tų pa­si­rink­tas ne tik dėl pa­di­dė­ju­sio li­go­nių skai­čiaus. Pa­lan­kų ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių spren­di­mą lė­mė ir klu­bo na­rių ak­ty­vu­mas, no­ras ge­rin­ti svei­katą.

      Ja­ni­na Van­saus­kie­nė


Puslapis 29
Pa­žin­ki­me sa­vo dia­be­tą

      Pir­mie­ji ap­ra­šai apie cuk­ri­nį dia­be­tą, kai krau­jy­je pa­gau­sėja cuk­raus ir jo at­si­ran­da šla­pi­me, ras­ti prieš 3 tūkst. me­tų se­no­vės Ki­ni­jo­je. Šį „sal­dų” su­sir­gi­mą pir­mo­sios pa­ste­bė­da­vu­sios mu­sės. O gy­dy­to­jai se­no­vė­je li­gą nu­sta­ty­da­vę ne pa­gal šla­pi­mo ty­ri­mą, o pa­gal jo sko­nį.
      Šiuo me­tu yra vi­sos ga­li­my­bės li­gą diag­no­zuo­ti ir gy­dy­ti.
      Svei­ko žmo­gaus or­ga­niz­me, ka­so­je, yra gru­pė ląs­te­lių, ku­rio­se ga­mi­na­mas in­su­li­nas. Šis hor­mo­nas bū­ti­nas krau­jo gliu­ko­zės kie­kiui re­gu­liuo­ti. Pa­val­gius krau­jy­je dau­gė­ja gliu­ko­zės. Ta­da ka­sa iš­ski­ria ati­tin­ka­mą kie­kį in­su­li­no, kad jos ma­žin­tų. Tarp­uo­se tarp val­gių ir­gi vi­są lai­ką iš­si­ski­ria ne­di­de­lis kie­kis in­su­li­no. Re­gu­lia­ci­ja vyks­ta vi­są pa­rą. Su­sir­gus I ti­po dia­be­tu, dėl įvai­rių prie­žas­čių vi­siš­kai ne­be­ga­mi­na­mas in­su­li­nas, to­dėl jį rei­kia švirkš­ti. Ser­gant II ti­po dia­be­tu, ku­rį lai­ką nuo­sa­vo in­su­li­no pa­kan­ka­ma, bet or­ga­niz­mas jo ne­pa­nau­do­ja. Su mais­tu gau­na­ma gliu­ko­zė ne­pa­ten­ka į ląs­te­les ir ne­su­tei­kia ener­gi­jos. Li­gai pro­gre­suo­jant, in­su­li­no re­zer­vai iš­sen­ka. Ta­da pri­rei­kia gy­dy­tis in­su­li­nu - tai yra na­tū­ra­lus ir ne­iš­ven­gia­mas II ti­po dia­be­to gy­dy­mo eta­pas.
      Kuo anks­čiau diag­no­zuo­ja­mas dia­be­tas, tuo leng­viau gy­do­mas, ir žmo­gus iš­ven­gia kom­pli­ka­ci­jų (in­fark­to, in­sul­to, ak­lu­mo, ko­jų am­pu­ta­ci­jų ir pan.). Kom­pli­ka­ci­jas su­ke­lia per gau­si krau­jo gliu­ko­zė. Tai­gi jos ma­ži­ni­mas ma­ži­na ir kom­pli­ka­ci­jų grės­mę.
      Dia­be­tas kol kas ne­pa­gy­do­ma li­ga. Ją rei­kia kas­dien kon­tro­liuo­ti. Gliu­ko­met­ras (prie­mo­nė krau­jo gliu­ko­zei tir­ti) pa­de­da tai pa­da­ry­ti ir lai­ku įver­tin­ti li­gos gy­dy­mo po­vei­kį.
      Ka­da rei­kė­tų ma­tuo­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je? Iki šiol bu­vo įpras­ta tai da­ry­ti ry­te ne­val­gius, t.y., pra­ėjus 12 val. po pas­ku­ti­nio val­gio (van­dens at­si­ger­ti ga­li­ma). Ta­čiau šio ty­ri­mo ne­pa­kan­ka. Žmo­nėms, ser­gan­tiems II ti­po dia­be­tu, daug svar­biau ma­tuo­ti gli­ke­mi­ją pra­ėjus 2 val. po val­gio (po pus­ry­čių, pie­tų ir va­ka­rie­nės). Juk žmo­gus po val­gio iš­bū­na 12-14 val. per pa­rą, tai­gi šis lai­ko­tar­pis itin svar­bus. Nu­sta­ty­ta, kad in­sul­to ar in­fark­to ri­zi­ką di­di­na bū­tent blo­gai ko­re­guo­ja­ma krau­jo gliu­ko­zė po val­gio. Ji tirtina 4 kar­tus tuo pa­čiu pa­ros lai­ku. Tik ta­da ga­li­ma spręs­ti, ar ne­gre­sia kom­pli­ka­ci­jos svei­ka­tai. Įver­tin­ti krau­jo gliu­ko­zės vi­dur­kį per pas­ta­ruo­sius 2-3 mė­ne­sius pa­de­da gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mas. Jei šis ro­dik­lis di­des­nis nei 7,5 %, - dia­be­to kon­tro­lė blo­ga (gre­sia kom­pli­ka­ci­jos). Jei­gu krau­jo gliu­ko­zės ry­te at­si­kė­lus dau­giau kaip 7 mmol/l, o 2 val. po val­gio per 9 mmol/l, ar HbA1c ro­dik­lis >7,5 %, - bū­ti­na kreip­tis į en­dok­ri­no­logą ir ko­re­guo­ti gy­dymą.
      Jei gy­dy­to­jo nuo­mo­ne tiks­lin­ga leis­tis in­su­li­ną, rei­kia pa­klus­ti. Or­ga­niz­mas ne­ga­li gy­ven­ti be in­su­li­no, ku­rio sto­ko­jant bū­ti­na švirkštis.
      Gy­dy­mu in­su­li­nu imi­tuo­ja­mas svei­kos ka­sos dar­bas. Ži­no­ma, vie­na in­su­li­no in­jek­ci­ja to pa­da­ry­ti ne­ga­li. To­dėl vie­nas in­su­li­nas ski­ria­mas ma­žin­ti gliu­ko­zės kie­kiui, kai val­go­ma, ki­tas - šiam po­rei­kiui pa­ten­kin­ti tarp val­gy­mų ir nak­ties me­tu. Kad in­su­li­no in­jek­ci­jos ne­bū­tų daž­nos, nau­do­ja­mi dve­jo­po vei­ki­mo šio pre­pa­ra­to mi­ši­niai. Ta­da tos pa­čios in­su­li­no in­jek­ci­jos me­tu su­švirkš­čia­mi du in­su­li­nai: vie­nas vei­kia val­gy­mo, ki­tas ne­val­gy­mo me­tu. Ser­gan­čia­jam II ti­po dia­be­tu daž­niau­siai ski­ria­mas miš­raus vei­ki­mo in­su­li­no ana­lo­gas (iš grei­tai ir il­gai vei­kian­čių in­su­li­nų). Jis švirkš­čia­mas prieš pat val­gant ar net po val­gio įver­ti­nus gau­to mais­to kie­kį. Gy­dan­tis miš­raus vei­ki­mo in­su­li­no ana­lo­gu, kur kas re­čiau pa­si­tai­ko hi­pog­li­ke­mi­jos at­ve­jų, ne­rei­kia už­kan­džiau­ti tarp val­gių (iš­ven­gia­ma svo­rio di­dė­ji­mo). Miš­raus vei­ki­mo in­su­li­no ana­lo­gas ryš­kiau ma­ži­na krau­jo gliu­ko­zės po val­gio, to­dėl lai­duo­ja ge­res­nę il­ga­lai­kę dia­be­to kon­tro­lę sau­gan­tis kom­pli­ka­ci­jų.
      Šiuo­lai­ki­niai in­jek­to­riai nė iš to­lo ne­pri­me­na se­no­vi­nių švirkš­tų, ku­riuos rei­kė­da­vo vi­rin­ti. Su jais in­su­li­ną ga­li­ma švirkš­tis bet kur ir bet ka­da (dar­be, ke­lio­nė­je, šven­tė­je), to­dėl vi­sai ne­ap­ri­bo­ja­ma žmo­gaus lais­vė.
      Daž­niau­siai bi­jo­ma to, kas ne­pa­žįs­ta­ma. Pa­ži­nus ir iš­mo­kus val­dy­ti dia­be­tą, ne­pra­ran­da­ma dar­bin­gu­mo ir ge­ros nuo­tai­kos. Ben­dros me­di­kų ir li­go­nio pa­stan­gos vi­sa­da duo­da ge­rus re­zul­tatus.

      Gyd. Vai­da Ka­ka­rie­kie­nė,
      Pa­ne­vė­žys


Puslapiai 30-31
Kon­fe­ren­ci­ja Pa­lan­go­je

      2004 m. lap­kri­čio 19-20 d. Pa­lan­go­je vy­ko Lie­tu­vos en­dok­rino­lo­gų drau­gi­jos, Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to en­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to ir En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos or­ga­ni­zuo­ta kon­fe­ren­ci­ja „Ak­tu­a­lūs dia­be­to­lo­gi­jos klau­si­mai”. Da­ly­va­vo 157 gy­dy­to­jai ir moks­li­nin­kai (ne­skai­čiuo­jant far­ma­ci­nių ben­dro­vių at­sto­vų). Įžan­gi­nia­me žo­dy­je prof. L. La­šas, pa­svei­ki­nęs kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius pir­mai­siais dar­bo me­tais Lie­tu­vai įsto­jus į Eu­ro­pos Są­jun­gą, iš­var­di­jo or­ga­ni­za­ci­nius ir struk­tū­ri­nius pa­si­kei­ti­mus šaly­je ir KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­te.
      Prof. A. Nor­kus pa­tei­kė svars­ty­ti­nus cuk­ri­nio dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos, gy­dy­mo ir prie­žiū­ros struk­tū­ros Lie­tu­vo­je klau­si­mus.
      Sve­čias iš Len­ki­jos prof. J. Drze­wos­ki pra­ne­ši­me „Sul­fa­nil­kar­ba­mi­dų pri­va­lu­mai ir vie­ta, gy­dant ser­gan­čiuo­sius II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu” in­for­ma­vo apie moks­li­nius ty­ri­mus aiš­ki­nant šių cuk­ra­li­gės kom­pen­sa­vi­mui skir­tų vais­tų po­vei­kį žmo­gaus or­ga­niz­mui. Ser­gan­tie­siems II ti­po dia­be­tu po in­su­li­no sek­re­ci­jos sti­mu­lia­ci­jos ar val­gio bū­na su­ma­žė­ju­si anks­ty­vo­ji ka­sos in­su­li­no sek­re­ci­jos fa­zė ir pa­si­reiš­kia vė­ly­vo­ji hi­pe­rin­su­li­ne­mi­ja. Tie su­tri­ki­mai yra pri­ski­ria­mi prie svar­bių etio­pa­to­ge­ne­zi­nių šio ti­po li­gos ei­gos me­cha­niz­mų. Ty­ri­mais įro­dy­ta, kad sul­fa­nil­kar­ba­mi­dai nor­ma­li­zuo­ja su­tri­ku­sią anks­ty­vą­ją in­su­li­no sek­re­ci­jos fa­zę. Jie lei­džia iš­veng­ti vė­ly­vo­sios hi­pe­rin­su­li­ne­mi­jos. Jie ska­ti­na gliu­ko­zės nau­do­ji­mą au­di­niuo­se bei slo­pi­na gliu­ko­ne­o­ge­ne­zę ke­pe­ny­se. Sul­fa­nil­kar­ba­mi­dus ga­li­ma de­rin­ti su met­for­mi­nu bei in­su­li­nu. Sul­fa­nil­kar­ba­mi­dai, sti­mu­liuo­da­mi en­do­ge­ni­nį in­su­li­ną, pa­čiu fi­zio­lo­giš­kiau­siu bū­du pro ve­ną į ke­pe­nis or­ga­niz­mui papil­do­mai pa­tei­kia in­su­li­no. Tai pa­de­da ma­žin­ti ga­li­mą hi­pe­rin­su­li­ne­mi­ją pe­ri­fe­ri­jo­je, kai gy­do­ma in­su­li­no pre­pa­ra­tais.
      Su di­de­liu su­si­do­mė­ji­mu bu­vo iš­klau­sy­ta ir aud­rin­gais plo­ji­mais pa­ly­dė­ta iš Aust­ri­jos at­vy­ku­sio sve­čio dr. Z. Mi­li­ce­vic pa­skai­ta „II ti­po cuk­ri­nis dia­be­tas. Re­zis­ten­ci­jos sin­dro­mas. Ac­tos R (Piog­li­ta­zo­nas)”. Šio ti­po li­ga pa­si­reiškia ta­da, kai su­trin­ka in­su­li­no vei­ki­mo me­cha­niz­mai, ku­rie ska­ti­na gliu­ko­zės, kaip ener­ge­ti­nės me­džia­gos, įsi­sa­vi­ni­mą ke­pe­nų, rie­ba­li­nio au­di­nio, ske­le­to rau­me­nų ir ki­to­se gliu­ko­zę var­to­jan­čio­se ląs­te­lė­se. II ti­po dia­be­tą su­ke­lia dau­ge­lis or­ga­nų de­fek­tų: rau­me­nų bei rie­ba­li­nių ląs­te­lių re­cep­to­rių at­spa­ru­mas (re­zis­ten­tiš­ku­mas) in­su­li­nui, ne­pil­na­ver­tė ar su­tri­ku­si in­su­li­no ga­my­ba, ne­pa­kan­ka­ma in­su­li­no sek­re­ci­ja ar ne­ža­bo­ta gliu­ko­zės ga­my­ba iš ke­pe­ny­se su­kaup­to gli­ko­ge­no. Ty­ri­mais siek­ta nu­sta­ty­ti at­spa­ru­mo in­su­li­nui me­cha­niz­mus ir su­kur­ti vais­tus, ku­rie jį ma­žin­tų. Pa­ste­bė­ta, kad aug­lių ne­kro­zės veiks­nys - TNF-al­fa yra glau­džiai su­si­jęs su at­spa­ru­mu in­su­li­nui. Jis ga­mi­na­si rie­ba­li­nė­se ląs­te­lė­se. TNF-al­fa su­kel­tas at­spa­ru­mas in­su­li­nui ga­li bū­ti gy­do­mas tia­zo­li­di­ne­dio­nais - nau­jais II ti­po dia­be­to kon­tro­lės vais­tais, ku­rie vei­kia ląs­te­lių bran­duo­lių re­cep­to­rius. Tia­zo­li­di­ne­dio­nai di­di­na en­do­ge­ni­nio in­su­li­no po­vei­kį rau­me­nims ir rie­ba­li­niam au­di­niui bei ma­ži­na gliu­ko­ne­o­ge­ne­zę ke­pe­ny­se. Tai ži­no­ti­na ser­gan­tie­siems II ti­po dia­be­tu. Piog­li­ta­zo­nas tri­gli­ce­ri­dų kon­cen­tra­ci­ją ma­ži­na iki 15 proc., o di­de­lio tan­kio cho­les­te­ro­lio kon­cen­tra­ci­ją di­di­na iki 10 proc. Jis ne­ma­ži­na ben­dro ir ma­žo tan­kio cho­les­te­ro­lio kon­cen­tra­ci­jos.
      S. Gri­go­nis kal­bė­jo apie pil­vi­nio nu­tu­ki­mo ir au­di­nių ląs­te­lių at­spa­ru­mą in­su­li­nui. Jis pa­tei­kė ke­lių tarp­tau­ti­nių ty­ri­mų api­ben­dri­ni­mus. Tir­tas ro­sig­li­ta­zo­no vei­ki­mas. Ro­sig­li­ta­zo­nas nor­ma­li­zuo­ja gliu­ko­zės bei in­su­li­no kie­kį krau­jy­je ir taip ma­ži­na jų ža­lin­gą po­vei­kį or­ga­niz­mui. Vais­tas tau­so­ja ka­sos be­ta ląs­te­les, to­dėl jos il­ges­nį lai­ką iš­lie­ka gy­vy­bin­gos ir ati­to­li­na­mas gy­dy­mas in­su­li­nu. Be to, ro­sig­li­ta­zo­nas ma­ži­na hi­per­ten­zi­ją ir sau­go krau­ja­gys­les nuo ate­ro­sklerozinių pa­ki­ti­mų, to­dėl ga­li sau­go­ti ir nuo mio­kar­do in­fark­to.
      Karštas dis­ku­si­jas išpro­vo­ka­vo prof. A. Nor­kaus pra­nešimas „Cuk­ri­nio dia­be­to prie­žiū­ros ak­tu­a­li­jos”. Šiuo me­tu šei­mos gy­dy­to­jų, taip pat ant­ri­nio ir tre­ti­nio svei­ka­tos prie­žiū­ros ly­gio en­dok­ri­no­lo­gų veiks­mai, tei­kiant pa­gal­bą ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu, yra reg­la­men­tuo­ja­mi 2002 m. rug­pjū­čio 14 d. LR SAM įsa­ky­mu Nr. 422 „Dėl li­gų diag­nos­ti­kos bei am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo, kom­pen­suo­ja­mo iš pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to, me­to­di­kų pa­tvir­ti­ni­mo” (Vals­ty­bės ži­nios, Nr. 90-3880). Šio­je me­to­di­ko­je ne­iš­veng­ta trū­ku­mų, ne­aiš­ku­mų bei dvi­pras­my­bių. To­dėl su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma LR SAM As­mens svei­ka­tos sky­riaus Mo­ti­nos ir vai­ko svei­ka­tos po­sky­rio vyr. spe­cia­lis­tės G. Pau­laus­kie­nės, tu­ri pa­teik­ti me­to­di­kos pa­kei­ti­mus ir pa­pil­dy­mus. Prof. A. Nor­kus su­pa­žin­di­no su siū­lo­mais pa­kei­ti­mais ir at­sa­kė į kaip iš gau­sy­bės ra­go pa­si­py­lu­sius kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vių klau­si­mus. En­dok­ri­no­lo­gai pa­gei­dau­ja, kad mi­nė­ta­sis pro­jek­tas bū­tų pa­skelb­tas in­ter­ne­te. Už­si­mez­gu­si elek­tro­ni­nė dis­ku­si­ja ga­lė­tų to­bu­lin­ti pro­jek­to tu­ri­nį, pa­dė­tų iš­veng­ti po­ten­cia­lių ne­tiks­lu­mų.
      Dr. R. Ža­lin­ke­vi­čius kal­bė­jo apie dia­be­ti­nės neu­ro­pa­ti­jos pro­ble­mas. Dia­be­ti­ne neu­ro­pa­ti­ja va­di­na­mas dia­be­ti­nės kil­mės ner­vų au­di­nio (ypač pe­ri­fe­ri­nių skai­du­lų) pa­žei­di­mas. Pa­sak pra­ne­šė­jo, cuk­ri­nis dia­be­tas nė­ra vie­nin­te­lė neu­ro­pa­ti­jų prie­žas­tis, to­dėl daž­nai ne­pa­kan­ka vien kla­si­ki­nio neu­ro­lo­gi­nio li­go­nio iš­ty­ri­mo. Pra­ne­ši­me ypač ak­cen­tuo­ta au­to­no­mi­nių dia­be­ti­nių neu­ro­pa­ti­jų ne­pa­vė­luo­to nu­sta­ty­mo svar­ba, taip pat iš­var­dy­tos ga­li­mos me­di­ci­ni­nio ne­rū­pes­tin­gu­mo pa­sek­mės.
      V. Dar­gio, dr. R. Šul­cai­tės ir R. Dar­gio pra­ne­ši­me bu­vo pri­sta­ty­tas elek­tro­ni­nio „Dia­be­ti­nių opų gy­dy­mo al­go­rit­mo” pro­jek­tas. Pa­teik­ta tik­rai lo­giš­ka sis­te­ma, ku­ria, įdieg­ta in­ter­ne­te, be jo­kių pro­ble­mų ga­lė­tų nau­do­tis ir gy­dy­to­jai, ir ser­gan­tie­ji.
      A. Ka­vo­liū­nas pra­ne­ši­me „Nau­jos tvar­slia­vos ga­li­my­bės gy­dant dia­be­ti­nės pė­dos opas” kal­bė­jo apie iš spe­cia­laus hid­ro­ko­loi­do pluoš­to (Aqu­a­cel) pa­ga­min­tus tvars­čius, ku­rie su­ku­ria žaiz­do­je drėg­ną ap­lin­ką, ma­ži­na skaus­mą, net 40 proc. grei­ti­na gi­ji­mą ir su­ge­ria daug sek­re­to, to­dėl už­ten­ka ke­lių per­ri­ši­mų per sa­vai­tę. In­fe­kuo­toms opoms yra prieš­mik­ro­bi­nių tvars­čių, pri­so­tin­tų si­dab­ro jo­nais (Aqu­a­cel Ag). Si­dab­ras nuo se­no ži­no­mas kaip ge­ra an­ti­sep­ti­nė prie­mo­nė.
      Ha­bil. dr., doc. A. Ba­liu­ta­vi­čie­nė kal­bė­jo te­ma „Ges­ta­ci­nis dia­be­tas - ben­dra aku­še­rių ir en­dok­ri­no­lo­gų pro­ble­ma”. Cuk­ri­nis dia­be­tas ne­igia­mai vei­kia nėš­tu­mo ei­gą ir ypač vai­siaus rai­dą. Li­te­ra­tū­ro­je nu­ro­do­ma, kad 0,2-0,3 proc. vi­sų nėš­čių­jų ser­ga dar iki nėš­tu­mo pra­si­dė­ju­siu dia­be­tu. Dar vie­na bė­da - ges­ta­ci­nis dia­be­tas, t.y. įvai­raus laips­nio an­glia­van­de­nių apy­kai­tos su­tri­ki­mas pir­mą kar­tą diag­no­zuo­tas nėš­tu­mo me­tu. Hi­per­gli­ke­mi­jos su­ke­lia­mos nėš­tu­mo kom­pli­ka­ci­jos ir pe­ri­na­ta­li­nis mir­tin­gu­mas ska­ti­na ieš­ko­ti bū­dų, kaip tam už­kirs­ti ke­lią. Lie­tu­vo­je į ges­ta­ci­nį dia­be­tą il­gą lai­ką ne­bu­vo krei­pia­ma dė­me­sio, net ir da­bar jis ne­re­tai nu­sta­to­mas at­si­tik­ti­nai.
      Ha­bil. dr., L. R. Čer­niaus­kie­nė pa­sa­ko­jo apie „Me­ta­bo­li­nio sin­dro­mo ir jo kom­po­nen­tų pa­pli­ti­mą tarp vi­du­ti­nio am­žiaus Kau­no gy­ven­to­jų”. Me­ta­bo­li­nis sin­dro­mas nu­sta­ty­tas 19,4 proc. 35-64 m. Kau­no vy­rų ir 26,3 proc. mo­te­rų. Šis sin­dro­mas diag­no­zuo­tas as­me­nims, tu­rin­tiems tris ar dau­giau iš pen­kių ri­zi­kos veiks­nių: cen­tri­nį nu­tu­ki­mą (juos­mens ap­im­tis >102 cm vy­rams, >88 cm mo­te­rims), su­tri­ku­sį gli­ke­mi­jos re­gu­lia­vi­mą (plaz­mos gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ja ne­val­gius > 6,1 mmol/l), pa­di­dė­ju­sią tri­gli­ce­ri­dų kon­cen­tra­ci­ją (>1,7 mmol/l), ma­žą di­de­lio tan­kio cho­les­te­ro­lio kon­cen­tra­ci­ją (<1,04 mmol/l vy­rams ir <1,3 mmol/l mo­te­rims), pa­di­dė­ju­sį ar­te­ri­nį krau­jo­spūdį (> 130/85 mmHg).
      Cuk­ri­nio dia­be­to ir ar­te­ri­nės hi­per­ten­zi­jos klau­si­mai ap­tar­ti dr. E. Va­ra­naus­kie­nės pa­skai­to­je. 50 proc. II ti­po dia­be­to diag­no­za­vi­mo at­ve­jų li­go­niui nu­sta­to­ma ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja. Su­sir­gus I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja var­gi­na kaip inks­tų pa­žei­di­mo pa­sek­mė. Ap­tar­tas dia­be­to li­go­nių ar­te­ri­nės hi­per­ten­zi­jos gy­dy­mas.
      Pra­ne­ši­me „AT-Lan­tus - nau­ji įro­dy­mais pa­tvir­tin­ti fak­tai cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­me” S. Gri­go­nis ap­žvel­gė il­go vei­ki­mo in­su­li­no tai­ky­mo pra­na­šu­mus, pa­ste­bė­tus moks­li­nių ty­ri­mų me­tu. Il­gai ieš­ko­ta bū­do, ku­ris leis­tų pa­ga­min­ti 24 val. to­ly­giai vei­kian­tį in­su­li­no pre­pa­ra­tą. Pir­mą­jį to­kio ti­po vais­tą 2000 m. pri­sta­tė far­ma­ci­nė ben­dro­vė „Aven­tis In­ter­con­ti­nen­tal”.
      A. Ja­ra­šiū­nas pra­ne­ši­me „In­su­li­no te­ra­pi­jos nau­da gy­dant ser­gan­čiuo­sius II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu” kal­bė­jo, kad šios li­gos gy­dy­mui re­ko­men­duo­ti­ni dvi­fa­zio vei­ki­mo in­su­li­no ana­lo­gai. In­su­li­no ana­lo­gas - dvi­fa­zis in­su­li­nas as­par­tas yra su­da­ry­tas iš 30 proc. grei­to vei­ki­mo in­su­li­no ana­lo­go ir 70 proc. to pa­ties in­su­li­no ana­lo­go, su­jung­to su bal­ty­mu, to­dėl pas­ta­ro­ji da­lis vei­kia il­gai. Toks in­su­li­no pre­pa­ra­tas tu­ri aiš­kius du vei­ki­mo pe­ri­odus ir ar­ti­mai imi­tuo­ja in­su­li­no sek­re­ci­ją, ku­ri vyks­ta svei­ka­me or­ga­niz­me.
      Me­to­di­nes I ti­po cuk­ri­nio dia­be­to diag­nos­ti­kos ir kon­tro­lės pro­ble­mas Lie­tu­vo­je nag­ri­nė­jo dr. R. Ost­raus­kas. I ti­po cuk­ri­nio dia­be­to prie­žas­tis ga­li bū­ti idio­pa­ti­niai (ne­nu­sta­ty­to prie­žas­tin­gu­mo) ar au­to­imu­ni­niai (su­kel­ti ne­pa­gei­dau­ti­nai vei­kian­čių sa­vų an­ti­kū­nių) ka­sos Lan­ger­han­so sa­le­lių b ląs­te­lių su­tri­ki­mai.
      Dr. A. Kra­saus­kie­nė var­di­jo ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu kau­lų po­ky­čius. Ūgio su­ma­žė­ji­mas, lai­ky­se­na, po­lin­kis kris­ti, daž­ni kau­lų lū­žiai - grės­min­gi se­nat­vės po­žy­miai. La­biau jais pa­si­do­mė­jus, pa­ste­bė­ta, kad šis pro­ce­sas tu­ri sa­vo at­si­ra­di­mo, pro­fi­lak­ti­kos, diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo dės­nin­gu­mų, t.y. tu­ri li­gai bū­din­gų po­žy­mių. To­dėl 1994 m., Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos spren­di­mu, os­te­o­po­ro­zė įvar­dy­ta kaip li­ga. Kau­lų po­ky­čiai ypač pa­vo­jin­gi ser­gan­tie­siems cuk­ri­niu dia­be­tu.
      Na­cio­na­li­nio 0-14 m. vai­kų cuk­ri­nio dia­be­to re­gist­ro, įkur­to 1983 m., duo­me­nų ana­li­zės re­zul­ta­tai bu­vo pa­teik­ti dr. B. Ur­bo­nai­tės pra­ne­ši­me „Šiuo­lai­ki­nės vai­kų cuk­ri­nio dia­be­to pro­ble­mos”. Duo­me­nys ro­do, kad pir­mi­nis ser­ga­mu­mas I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu Lie­tu­vo­je vis di­dė­ja. Daž­niau su­ser­ga mies­to nei kai­mo vai­kai.
      Gli­ke­mi­jos kon­tro­lės po­vei­kį ser­gan­čių­jų II ti­po dia­be­tu gy­ve­ni­mo ko­ky­bei gvil­de­no R. Lau­kie­nė. Esant blo­gai gli­ke­mi­jos kon­tro­lei, vys­to­si dia­be­ti­nės kom­pli­ka­ci­jos.
      Ti­riant inks­tus, ne­re­tai lei­džia­ma kon­tras­ti­nė me­džia­ga. Pra­ne­ši­mą apie „Rent­ge­no­kon­tras­tų po­vei­kį inks­tams” skai­tė dr. D. Rim­kus.
      M. Bal­nys ap­ta­rė šiuo­lai­ki­nį met­for­mi­no var­to­ji­mą. Vi­sa­me pa­sau­ly­je pla­čiai var­to­ja­mas bi­gu­a­ni­dų gru­pės vais­tas met­for­mi­nas (1,1-di­me­til­bi­gu­a­ni­das) tie­sio­giai ne­vei­kia in­su­li­no sek­re­ci­jos. Vais­tas ma­ži­na gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, slo­pi­na gliu­ko­zės ab­sorb­ci­ją iš virš­ki­na­mo­jo trak­to bei gliu­ko­ne­o­ge­ne­zę ke­pe­ny­se, ak­ty­vi­na in­su­li­no pe­ri­fe­ri­nį po­vei­kį, t.y. ak­ty­vi­na in­su­li­no re­cep­to­rius ar­ba di­di­na jų skai­čių, taip pat ana­e­ro­bi­nę gli­ko­li­zę (gliu­ko­zės ski­li­mą) pe­ri­fe­ri­niuo­se au­di­niuo­se. Met­for­mi­nas ma­ži­na ape­ti­tą, ge­ri­na li­pi­dų apy­kai­tą. Jis ga­li bū­ti de­ri­na­mas su sul­fa­nil­kar­ba­mi­dų gru­pės vais­tais ar in­su­li­nu.
      Kon­fe­ren­ci­jos me­tu įvy­ko sa­te­li­ti­nis po­sė­dis „Dia­be­tas ir akių pa­to­lo­gi­ja”. Ja­me bu­vo per­skai­ty­ti prof. A. Nor­kaus, dr. N. Jur­ge­vi­čie­nės, J. Ku­čins­kie­nės, D. Juš­kie­nės, S. Kal­po­kai­tės-Gu­taus­kie­nės, I. Vyš­niaus­kie­nės, A. But­kie­nės, G. Mar­kaus­kie­nės, dr. J. Ne­ver­daus­kie­nės ir A. Po­vi­lai­tie­nės pra­ne­ši­mai apie šiuo­lai­ki­nės cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­mo ga­li­my­bes, dia­be­ti­nių akių kom­pli­ka­ci­jų pa­to­ge­ne­zę, ser­gan­čių­jų dia­be­tu pa­ruo­ši­mą akių ope­ra­ci­joms, cuk­ri­nio dia­be­to ry­šį su glau­ko­ma ir ka­ta­rak­ta. Gvil­den­tas šių li­gų me­di­ka­men­ti­nis, ope­ra­ci­nis bei la­ze­ri­nis gy­dy­mas esant dia­be­ti­nėms akių kom­pli­ka­ci­joms.
      Or­ga­ni­za­to­riai dė­kin­gi kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams už pa­teik­tus klau­si­mus bei ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą dis­ku­si­jo­se. Gau­ta pa­ta­ri­mų, kaip už­kirs­ti ke­lią dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pli­ti­mui.

      Dr. Ry­tas Ost­raus­kas
      KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to
      Cuk­ri­nio dia­be­to la­bo­ra­to­ri­ja


Maloniai kviečia

      Kavine-valgykla "DIA". Joje didelis pasirinkimas skaniu patiekalu ne tik diabetu sergantiems, bet ir sveikiems žmonems. Dirbame kasdien (išskyrus šventadienius) 10-17 val.
      Musu adresas: Vilniaus g. 29, Vilnius


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K. Kudirkienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-2600 Vilnius, tel. (8-5) 262-07-83, faks. 261-06-39.