»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 3 (51) Rugpjūčio mėn., 2006

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Aconitum, Berlin Chemie Menarini Baltic, Convatec, Eksmos MTC, Interlux, Limeta, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva, Sanofi-Aventis Lietuva, Vitabalans, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.


Sveikiname
Profesorių Juozą Steponą Danilevičių Valstybinio apdovanojimo proga

      Š.m. liepos 6 d. LR Prezidentūroje Jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio Kryžius. Apdovanojimą inicijavo Lietuvos diabeto asociacija (žr. „Diabetas”, 2006, Nr. 1/49), kreipdamasi su prašymu į LR Seimo Pirmininką A.Paulauską.
      Pelnytai įvertinti dideli darbai Lietuvos medicinos mokslui, žmonių sveikatai, gerovei, laimei.
      Linkime ir toliau džiuginti mus kasdienės veiklos sėkme, nestokoti sveikatos, svajonių ir kūrybinės ugnies. Ilgiausių metų!

      Vida Augustinienė
      Lietuvos diabeto asociacijos prezidentėPuslapis 2
Ben­dra Jung­ti­nių Tau­tų su­tar­tis

      Dia­be­tas tam­pa pa­sau­li­ne epi­de­mi­ja. Nuo šio tūks­tant­me­čio pra­džios ser­gan­čių­jų ta li­ga pa­dvi­gu­bė­jo. Da­bar cuk­ra­li­gė diag­no­zuo­ta 230 mln. žmo­nių. Spė­ja­ma, kad po 20 me­tų šis skai­čius bus 350 mln. Ne­pai­sant to, val­džia del­sia im­tis bū­ti­nų prie­mo­nių pro­ble­mai spręs­ti. Jei ne­bus už­kirs­tas ke­lias epi­de­mi­jai, vi­sa­me pa­sau­ly­je sirgs tiek žmo­nių, kiek kar­tu su­dė­jus Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Ka­na­dos ir Aust­ra­li­jos gy­ven­to­jų. Tai tu­rės ka­tast­ro­fiš­kų pa­sek­mių žmo­ni­jai, pa­sau­lio eko­no­mi­kai. Kas­met nuo dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų mirš­ta 3 mln. gy­ven­to­jų – kas 10 sek. po vieną.
      Nors spar­čiau­siai dau­gė­ja ser­gan­čių­jų II ti­po dia­be­tu, ne­ma­žė­ja ir I ti­po li­gos at­ve­jų. Li­go­nių itin gau­sė­ja be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se, kur blo­gos ap­lin­kos są­ly­gos, skur­das, ne­pri­tek­liai, ne­pa­kan­ka­ma svei­ka­tos prie­žiū­ra. Ša­ly­se, kur žmo­nės gau­na ma­žas pa­ja­mas, ypač sun­ku iš­gy­ven­ti dia­be­tu ser­gan­tiems vai­kams. Jie daž­niau­siai ne­gau­na gy­vy­biš­kai svar­baus in­su­li­no. Skur­džiai gy­ve­nan­tys žmo­nės už sa­vo svei­ka­tos prie­žiū­rą tu­ri mokėti pa­tys, to­dėl dar la­biau vargs­ta, nes li­gos kon­tro­lė ne­pa­pras­tai brangi.

      Be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se vai­kai mirš­ta dėl be­veik ne­įper­ka­mo in­su­li­no.

      Dia­be­to kon­tro­lė ne­gai­les­tin­gai sun­ki­na pa­sau­lio eko­no­mi­kos plėt­rą, nes li­gai gy­dy­ti rei­kia vis dau­giau lė­šų. Ma­no­ma, kad 2007 m. pa­sau­ly­je dia­be­to kon­tro­lei ir jo kom­pli­ka­ci­jų gy­dy­mui bus iš­leis­ta 215 – 375 bi­li­jo­nus JAV do­le­rių. Per at­ei­nan­čius 20 me­tų ši su­ma ga­li iš­aug­ti iki 234 – 411 bi­li­jo­nų JAV do­le­rių. Ap­skai­čiuo­ta, kad per 10 me­tų vien Ki­ni­ja dėl mir­čių nuo dia­be­to, šir­dies li­gų ir gy­ven­to­jų įpro­čio rū­ky­ti pra­ras 558 bi­li­jo­nus JAV do­le­rių.

      Mė­ly­nas ap­skri­ti­mas lo­go­ti­pe sim­bo­li­zuo­ja ben­drą pa­sau­lio dia­be­to ben­druo­me­nę.

      Dia­be­tu ser­gan­čių­jų la­biau­siai gau­sė­ja ša­ly­se, kur žmo­nių pa­ja­mos ma­žos ar vi­du­ti­nės. Ne­tru­kus be­veik 80 proc. vi­sų dia­be­tu ser­gan­čių­jų gy­vens be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se. Vi­sa tai tik­rai žlug­dys jų eko­no­mi­ką. Jau da­bar sep­ty­nios iš de­šim­ties ša­lių, ku­rio­se dia­be­tu ser­ga dau­giau­sia žmo­nių, yra skur­džios.
      Tarptautinė diabeto federacija tei­gia, jog, ne­si­i­mant prie­mo­nių prieš nu­ma­to­mą kri­zę, ne­igiant jos svar­bą, abe­jo­jant ga­li­mo­mis pa­sek­mė­mis, el­gia­ma­si la­bai ne­at­sa­kin­gai, nu­si­kals­ta­mai. Me­tas vy­riau­sy­bi­nėms, ne­vy­riau­sy­bi­nėms ir ko­mer­ci­nėms or­ga­ni­za­ci­joms kur­ti ir įgy­ven­din­ti švie­ti­mo, mi­ty­bos pla­nus ge­rin­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tai.

      Epi­de­mi­ja ga­li su­kel­ti pa­sau­li­nę ka­tast­ro­fą.

      Vie­ny­ki­mės prieš dia­be­tą
      Veik­ti bū­ti­na ne­del­siant. Juo­lab, kad yra ga­li­my­bė už­kirs­ti ke­lią ligos plitimui ar bent nu­to­lin­ti dia­be­to kom­pli­ka­ci­jas. Vy­riau­sy­bės pri­va­lo įsi­trauk­ti į šį dar­bą. Kad Jung­ti­nės Tau­tos ir jos na­rės su­vok­tų dia­be­to ža­lą, TDF įkū­rė su­si­vie­ni­ji­mą, pa­va­din­tą „Vie­ny­ki­mės prieš dia­be­tą“.
      Ši kom­pa­ni­ja, veik­lą pra­dė­ju­si Va­šing­to­ne (JAV) su­reng­to­je moks­li­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je, pa­kvie­tė vy­riau­sy­bes su­si­telk­ti ir im­tis kuo sku­bes­nių prie­mo­nių prieš gre­sian­čią ne­lai­mę. TDF teiks iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie šios sri­ties Eu­ro­pos pa­sie­ki­mus. Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jos kon­fe­ren­ci­ja įvyks 2006 m. rug­sė­jo mė­ne­sį Ko­pen­ha­go­je.
      TDF sie­kia, kad vi­so pa­sau­lio ben­druo­me­nė – dia­be­to aso­cia­ci­jos, ser­gan­tys žmo­nės, jų šei­mos, ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos ir pra­mo­nės part­ne­riai – skleis­tų ži­nias apie dia­be­tą ir im­tų­si veik­los. Kar­tu kvie­čia­ma pa­lai­ky­ti Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ją, kad bū­tų pa­si­reng­ta pri­rei­kus keis­ti dar­bus.
      Susivienijimas sie­kia, kad Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną 2007 m. lap­kri­čio 14-ąją bū­tų pa­skelb­ta šiuo klau­si­mu Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ja.

      Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ja
      No­rint įveik­ti epi­de­mi­ją, pri­va­lu dirb­ti ir na­cio­na­li­nė­se svei­ka­tos prie­žiū­ros sfe­ro­se, ir pa­vie­nė­se vals­ty­bė­se. Bū­ti­nas tarp­tau­ti­nės ben­druo­me­nės, vi­sų vy­riau­sy­bių dė­me­sys. JT re­zo­liu­ci­ja di­dins po­li­ti­kų ži­nias apie pa­sau­lio vi­suo­me­nės svei­ka­tą.
      Re­zo­liu­ci­jos de­kla­ra­vi­mas:
      • pla­tins pa­sau­lio žinias apie dia­betą;
      • di­dins žmo­giš­ko­sios, so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės dia­be­to naš­tos pri­pažinimą;
      • ska­tins įvai­rių ša­lių svei­ka­tos sis­te­mo­se teik­ti pri­ori­te­tą dia­be­tui;
      • ska­tins įgy­ven­din­ti eko­no­miš­kai veiks­min­gas dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos stra­te­gi­jas;
      • ak­ty­vins vi­suo­me­nės svei­ka­tos dia­be­to pre­ven­ci­ją;
      • pa­dės pri­pa­žin­ti spe­cia­lius vai­kų, nėš­čių mo­te­rų, pa­gy­ve­nu­sių, skurs­tan­čių žmo­nių, emig­ran­tų svei­ka­tos po­rei­kius;
      • ska­tins at­lik­ti dau­giau moks­li­nių dia­be­to gy­dy­mo ty­rimų.
      Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ją tu­ri pa­reng­ti ma­žiau­siai vie­na JT vals­ty­bė na­rė kaip ša­lis rė­mė­ja. Ji ruo­šia re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, ku­rį vė­liau tu­rės pa­si­ra­šy­ti 45 JT vals­ty­bės na­rės. Ta­da tai tu­ri būti įtrau­kia­ma į JT Ge­ne­ra­li­nės Asam­blė­jos dar­bo­tvarkę dis­ku­si­joms, ir per­duo­da­ma Tre­čia­jam Asam­blė­jos ko­mi­te­tui. Jis or­ga­ni­zuo­ja dis­ku­si­jas apie žmo­ni­jai svar­bius svei­ka­tos rei­ka­lus. Jei čia ap­ta­ria­mais klau­si­mais gau­na­ma pa­kan­ka­mai pa­ra­mos, dėl re­zo­liu­ci­jos bal­suo­ti Ge­ne­ra­li­nė­je Asam­blė­jo­je ne­rei­kia. Prie­šin­gu at­ve­ju iš 191 JT vals­ty­bės na­rės rei­kia dau­gu­mos bal­sų.

      Dvi­gu­bas ėji­mas
      Kad bū­tų už­tik­rin­ta pa­kan­ka­ma pa­ra­ma re­zo­liu­ci­jai, de­ri­na­mi du ėji­mai iš vir­šaus že­myn ir iš apa­čios aukš­tyn. Iš vir­šaus že­myn nau­do­ja­mos di­plo­ma­ti­nės prie­mo­nės krei­pian­tis į kiek­vie­ną JT vals­ty­bę na­rę, kad bū­tų gau­ta bal­sų dau­gu­ma Ge­ne­ra­li­nė­je Asam­blė­jo­je ar su­ti­ki­mas bal­suo­ti Tre­čia­ja­me ko­mi­te­te. Di­plo­ma­ti­nės pa­stan­gos jau da­vė re­zul­ta­tų: dia­be­to klau­si­mais pa­reng­ta ir iš­pla­tin­ta JT re­zo­liu­ci­ja, ku­rią stra­te­giš­kai svar­bios ša­lys yra su­in­te­re­suo­tos rem­ti. Vie­na ša­lis ne­se­niai įsi­pa­rei­go­jo veik­ti kaip vals­ty­bė na­rė, re­mian­ti re­zo­liu­ci­ją. Iš­pla­tin­tas ofi­cia­lus krei­pi­ma­sis į ki­tas ša­lis, kad jos pa­lai­ky­tų šią ini­cia­ty­vą.

      Mes įsi­pa­rei­go­jo­me apie šią kam­pa­ni­ją skleis­ti ži­nias, kad jos pa­siek­tų 1 milijardą pa­sau­lio žmo­nių.

      Ėji­mu iš apa­čios į vir­šų ple­čia­mos ži­nios apie diabeto grėsmę 1 bi­li­jo­nui pa­sau­lio žmo­nių ir vy­riau­sy­bėms. Pa­brė­žia­mas li­gos, jos kom­pli­ka­ci­jų pa­vo­jin­gu­mas ir JT re­zo­liu­ci­jos svar­ba, kad bū­tų už­kirs­tas ke­lias epi­de­mi­jai. Tam tiks­lui pa­si­tel­kia­mos pa­sau­lio dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jos, ži­niask­lai­dos prie­mo­nės.
      Vy­riau­sy­bės ra­gi­na­mos tarp­tau­ti­niu ly­giu pa­lai­ky­ti su­si­vie­ni­ji­mą, vie­šai de­kla­ruo­ti sa­vo pa­ra­mą JT re­zo­liu­ci­jai. Taip bū­tų pri­pa­žįs­ta­mos žmo­giš­ko­sios, so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės li­gos ne­gan­dos, ku­rios itin pa­vo­jin­gos ma­žas ir vi­du­ti­nes pa­ja­mas tu­rin­čioms ša­lims. Vy­riau­sy­bės yra ra­gi­na­mos re­gio­nuo­se de­rin­ti veiks­mus su ki­to­mis vals­ty­bė­mis ir kur­ti stip­rius al­jan­sus li­gos prie­žiū­rai ge­rin­ti, ven­giant epi­de­mi­jų.

      Mė­ly­nas gy­ve­ni­mo ra­tas
      Susivie­ni­ji­ma­s prieš dia­be­tą, kaip ge­riau­siai pa­sau­ly­je ži­nan­tis apie li­gos grės­mę, bus pri­sta­to­mas pa­pras­tu mė­ly­nu ap­skri­tu sim­bo­liu. Pa­veiks­lė­lis su­kur­tas taip, kad bū­tų leng­vai pri­tai­ko­mas ir pa­to­gus nau­do­ti. Jis sim­bo­li­zuo­ja pa­ra­mą JT re­zo­liu­ci­jai, vie­ny­bę ko­vo­je su epi­de­mi­ja. Ra­tas įvai­rio­se kul­tū­ro­se ga­li reikš­ti gy­ve­ni­mą, že­mę mo­ti­ną ir svei­ka­tą, vie­ny­bę.
      Mė­ly­nas ra­to kraš­te­lis at­spin­di JT vė­lia­vos spal­vą, o sim­bo­lis – tau­tų vie­ny­bės žen­klas. Iš tik­rų­jų JT yra or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri skel­bia vy­riau­sy­bėms, kad at­ėjo lai­kas ko­vo­ti su dia­be­tu, keis­ti pa­sau­lio ten­den­ci­jas, ku­rios stab­do eko­no­mi­kos plėt­rą ir yra di­džiu­lių kan­čių, anks­ty­vų mir­čių prie­žas­tis.

      Epidemi­ją stabdo su­vie­ny­tos jė­gos.

      In­for­muo­ti, mo­ty­vuo­ti, mo­bi­li­zuo­ti
      Kovos sėk­mę le­mia ben­dra­vi­mas. TDF in­for­muos, ska­tins pa­sau­lio dia­be­to ben­druo­me­nę rem­ti JT re­zo­liu­ci­ją. Ži­niask­lai­da pro­pa­guos prie­mo­nes, ku­rio­mis ga­li ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos ­jung­tis prie pa­sau­li­nės kam­pa­ni­jos. TDF JT re­zo­liu­ci­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je (www.uni­te­for­dia­be­tes.org) pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tai, ko rei­kia susivienijimui.
      Apie dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų grės­mę vi­suo­me­nei or­ga­ni­zuo­ti­ni de­ba­tai, mo­ky­mo prie­mo­nės. TDF kvie­čia vi­sus ko­vai su dia­be­tu jung­tis prie kam­pa­ni­jos dėl JT re­zo­liu­ci­jos, kad vy­riau­sy­bės pa­ga­liau im­tų­si ge­rin­ti dia­be­to pre­ven­ci­ją, gy­dy­mą, o me­di­ci­nos moks­las ieš­ko­tų iš­gy­dy­mo bū­dų.

      Šio straips­nio au­to­rius Mar­tin Si­link yra Sid­nė­jaus uni­ver­si­te­to vai­kų enok­ri­no­lo­gi­jos ir Vai­kų li­go­ni­nės West­me­ad Aust­ra­li­jo­je pro­fe­so­rius, TDF iš­rink­ta­sis pre­zi­den­tas ir va­do­vau­ja JT re­zo­liu­ci­jos dėl dia­be­to kam­pa­ni­jai.

      Pa­gal „Diabetes Voice“, June, 2006, duomenis
      straipsnį pa­ren­gė Da­lia Au­gus­ti­nai­tė


Puslapis 3
Brangūs skaitytojai,

      Gy­ve­na­me so­cia­li­nia­me pa­sau­ly­je, sie­ja­mi ga­nė­ti­nai pa­dri­kos idė­jų ir ver­ty­bių sis­te­mos, ku­rią kiek­vie­nas pri­ima ar in­ter­pre­tuo­ja sa­vaip. Sis­te­mos hie­rar­chi­ja su­da­ry­ta iš dau­gy­bės laip­te­lių, ve­dan­čių į vir­šū­nę, ku­rio­je nė­ra kom­pro­mi­sų, veid­mai­nys­tės, me­lo, go­du­lio ir žu­dan­čio sa­va­nau­diš­ku­mo. Į šią vir­šū­nę gi­ria­mės ko­pian­tys vi­si ar­ba net ten jau se­niai esa­ntys įsi­kū­rę. Jei­gu iš tikrųjų taip bū­tų, gy­ven­tu­me ro­ju­je. Ar­tū­ras Šo­pen­hau­e­ris yra gra­žiai pa­ra­šęs: „Pui­kūs ir tau­rūs žmo­nės greit pa­da­ro iš­va­das iš li­ki­mo pa­mo­kų ir klus­niai, su dė­kin­gu­mu pa­klūs­ta jo va­liai: jie su­vo­kia, jog pa­sau­ly ga­li­ma įgy­ti pa­tir­ties, bet ne­ra­si lai­mės, to­dėl pri­pran­ta vil­tis keis­ti į ži­no­ji­mą ir bū­na la­bai pa­ten­kin­ti, ga­lė­da­mi su Pet­rar­ka sa­ky­ti: „Al­tro di­let­to, che ‘mpa­rar, non pra­vo“ (Ne­ži­nau ki­to ma­lo­nu­mo, kaip pa­ži­ni­mas, it.)*
      Bran­gūs skai­ty­to­jai! Ne­tru­kus at­eis ru­duo ir žie­ma. Lai­kas skuba taip, kad neretai jį pa­ste­bi­me tik jau pra­bė­gusį, o vis ma­no­me, kad jo ne­aprė­pia­ma be­ga­ly­bė. Dirb­ki­me ir gy­ven­ki­me mąs­ty­da­mi apie tuos dar­bus, ku­riuos ga­li­me tik­rai nu­veik­ti, siek­ime už­si­brėž­tų tiks­lų, kad ne­eik­vo­tu­me veltui niekad nesugrąžinamų valandų ir jė­gų, ne­nu­si­vil­tu­me sa­vi­mi.

      Su geriausiais linkėjimais –
     
      Vida Augustinienė

      * A. Šopen­hau­e­ris. Gy­ve­ni­mo išmin­ties afo­riz­mai. Vilnius: Pradai, 1994.

Puslapis 4
Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo se­mi­na­rai ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se


Prof. Juozo Danilevičiaus nuoširdūs patarimai marijampoliečiams
      Įgy­ven­di­nant LDA 2006 m. Žmo­nių su ne­ga­lia so­cia­li­nės in­teg-­ra­ci­jos pro­gra­mą, cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo se­mi­na­rai vy­ko Tau­ra­gė­je (ge­gu­žės 18 d.), Pa­kruo­jy­je (ge­gu­žės 25 d.), Kel­mė­je (ge­gu­žės 29 d.), Ma­ri­jam­po­lės r., Jur­ge­že­riuo­se (bir­že­lio 4 d.) ir Elek­trė­nuo­se (lie­pos 29 d.). Juo­se da­ly­va­vo per 600 žmo­nių iš Tau­ra­gės, Ši­lu­tės, Pa­gė­gių, Plun­gės, Pa­kruo­jo, Ak­me­nės, Anykš­čių, Jo­niš­kio, Ma­žei­kių, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Pa­sva­lio, Kel­mės, Elek­trė­nų, Kau­no, Kai­šia­do­rių, Klai­pė­dos, Aly­taus, Vil­niaus ra­jo­nų ir mies­tų.
      Se­mi­na­ruo­se pra­ne­ši­mus ak­tu­a­liau­siais dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­kos, diag­nos­ti­kos, gy­dy­mo ir kon­tro­lės klau­si­mais skai­tė bei prak­ti­nius pa­ta­ri­mus tei­kė KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius ir doc. E. Va­ra­naus­kie­nė, nef­ro­lo­gai R. Juk­ne­ly­tė (Klai­pė­dos mies­to li­go­ni­nė) ir A. Ta­mo­šai­tis (Šiau­lių li­go­ni­nė), en­dok­ri­no­lo­gės M. La­pie­nė (Tau­ra­gė), O. Jur­kaus­kie­nė (Vil­nius) ir J. Kul­bo­kie­nė (Ma­ri­jam­po­lė), neu­ro­pa­to­lo­gai A. Bub­nai­tis (Kau­nas) ir D. Ta­mo­šiū­nie­nė (Klai­pė­da), re­a­bi­li­to­lo­gė O. Pan­te­le­je­va (Kau­nas), slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė A. Da­ny­lie­nė (Plun­gė), gy­dy­to­jai ir firmų atstovai G. Za­les­kis, A. Tei­be­ris, R. Ras­te­nis, D. Gau­ril­či­kas, D. Mil­ke­vi­čius, M. Mū­ras, L. Kau­la­kie­nė. At­lik­ta per 1,2 tūkst. krau­jo gliu­ko­zės ir 100 gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mų. De­ja, re­zul­ta­tai ne­džiu­gi­na. HbA1c ty­ri­mų re­zul­ta­tų vi­du­ti­nė reikš­mė la­bai blo­ga (8%). Tik 6% tik­rin­tų žmo­nių gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas nor­ma­lus. 9,6% ty­ri­mo ro­dik­lis ras­tas pa­ten­ki­na­mas (iki 6,5%), o 8,5% – ma­žiau kaip 7%. Net 34% pa­si­tik­ri­nu­sių­jų dia­be­to kon­tro­lė blo­ga (HbA1c 7 – 8%), o 41,5% – la­bai blo­ga (HbA1c dau­giau kaip 8%). Ser­gan­tie­ji dia­be­tu pil­dė ži­nių ir svei­ka­tos pa­slau­gų ver­ti­ni­mo an­ke­tas. Gau­tos 302 užpil­dy­tos an­ke­tos.
      An­ke­tas už­pil­dė 76 (25%) I ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­ji ir 226 (75%) II ti­po li­go­niai, iš jų 51% gy­do­si tab­le­tė­mis, 32% in­su­li­nu bei 16% ir tab­le­tė­mis, ir in­su­li­nu. Be­veik vi­si šie ser­gan­tie­ji yra Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos na­riai, skai­to „Dia­be­to” laik­raš­tį, krau­jo gliu­ko­zę ti­ria­si ne tik po­li­kli­ni­ko­je, bet ir na­muo­se. Dau­gu­mos žmo­nių dau­giau ne­gu 2/3 at­sa­ky­mų į an­ke­tos klau­si­mus, ką ži­no apie li­gą, bu­vo tei­sin­gi. Dau­giau­sia klaidin­gų at­sa­ky­mų bu­vo į klau­si­mus apie mi­ty­bą (apie 40%), kaip keis­ti vais­tų do­zes pa­gal gliu­ko­zės ty­ri­mo re­zul­ta­tus (apie 30%) bei ko­kios yra svar­biau­sios dia­be­to gy­dy­mo ir kon­tro­lės prie­mo­nės (apie 20%).
      Į klau­si­mą „Kiek jau ga­vo­te ne­mo­ka­mai pa­gal gy­dy­to­jo re­cep­tą diag­nos­ti­nių juos­te­lių nuo 2006 m. sau­sio 1 d. iki se­mi­na­ro die­nos?” buvo to­kie at­sa­ky­mai: Vi­sas juos­te­les, kiek pri­klau­so, ne­mo­ka­mai yra ga­vę tik 20% I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų Tau­ra­gė­je, Vi­ka­viš­ky­je, 40% Kel­mė­je, 47% Pa­kruo­jy­je, 67% Ma­ri­jam­po­lė­je, Plun­gė­je, Ši­lu­tė­je, vi­si Ša­kiuo­se, Ma­žei­kiuo­se, Pa­sva­ly­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Šiau­liuo­se, tik 29% iš 25 vai­kų, da­ly­va­vu­sių se­mi­na­re Elek­trė­nuo­se (iš įvai­rių Lie­tu­vos ra­jo­nų). II ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­ji, be­si­gy­dan­tys tab­le­tė­mis, vi­sas ne­mo­ka­mas juos­te­les yra ga­vę tik Ma­žei­kiuo­se, Pa­gė­giuo­se, Ši­lu­tė­je, N. Ak­me­nė­je, Anykš­čiuo­se, 57% Tau­ra­gė­je, 67% Vil­ka­viš­ky­je, 82% Pa­kruo­jy­je, 33% Ma­ri­jam­po­lė­je. Net 67% be­si­gy­dan­čių­jų tab­le­tė­mis Ma­ri­jam­po­lė­je, 33% Pa­sva­ly­je, 23% Kel­mė­je, 14% Šiau­liuo­se ir po 10% Tau­ra­gė­je ir Pa­kruo­jy­je vi­sai nė­ra ga­vę juos­te­lių ne­mo­ka­mai. II ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­ji, be­si­gy­dan­tys in­su­li­nu, vi­sas juos­te­les yra ga­vę tik Anykš­čiuo­se, 20% Vil­ka­viš­ky­je, 36% Ma­ri­jam­po­lė­je, 50% Pa­gė­giuo­se, 54% Pa­kruo­jy­je, 93% Kel­mė­je, vi­sai nė­ra ga­vę ne­mo­ka­mų juos­te­lių 25% Ša­kiuo­se, 7% Kel­mė­je. II ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­ji, be­si­gy­dan­tys in­su­li­nu ir tab­le­tė­mis, vi­sas juos­te­les ga­vo tik Ši­lu­tė­je, Pa­kruo­jy­je ir Anykš­čiuo­se, o vi­siš­kai ne­ga­vę juos­te­lių Vil­ka­viš­ky­je ir Tau­ra­gė­je, 50% Ša­kiuo­se. Vi­si ki­ti ap­klau­so­je da­ly­va­vę ser­gan­tie­ji yra ga­vę tik ne­di­de­lę da­lį jiems pri­klau­so­mų kom­pen­suo­ja­mų juos­te­lių.
      Į klau­si­mą „Kiek kar­tų gy­dy­to­jas jums sky­rė ne­mo­ka­mai gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mą nuo 2006 m. sau­sio 1 d. iki se­mi­na­ro?” gau­ta ši in­for­ma­ci­ja. Gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ne­si­ty­rę nė kar­to I ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­ji Jo­niš­ky­je, 67% Plun­gė­je, 60% Kel­mė­je, 40% Pa­kruo­jy­je, 24% Elek­trė­nuo­se, 20% Vil­ka­viš­ky­je. Kas 3 mė­ne­siai vi­si ser­gan­tie­ji tik­ri­no­si HbA1c Pa­sva­ly­je, 67% Drus­ki­nin­kuo­se, 50% Ma­ri­jam­po­lė­je, 40% Vil­ka­viš­ky­je, 20% Pa­kruo­jy­je. II ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­siems vi­sai ne­at­lik­ta HbA1c ty­ri­mų Jo­niš­ky­je, Anykš­čiuo­se, Ma­ri­jam­po­lė­je (be­si­gy­dan­tiems tab­le­tė­mis), 56% ser­gan­čių­jų Pa­kruo­jy­je, 50% Pa­sva­ly­je, Rad­vi­liš­ky­je, Plun­gė­je, 33% Elek­trė­nuo­se, Ma­žei­kiuo­se.
      Išva­da: Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja dė­jo daug pa­stan­gų, kad ser­gan­tie­siems dia­be­tu bū­tų kom­pen­suo­ja­ma dau­giau diag­nos­ti­nių krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mo juos­te­lių ir gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mas. Į tai val­di­nin­kai at­si­žvel­gė. Ta­čiau re­a­li si­tu­a­ci­ja ro­do, kad žmo­nės ne­gau­na vi­sų jiems pri­klau­san­čių kom­pen­suo­ja­mų prie­mo­nių, ne­at­lie­ka­mi ty­ri­mai. Ne­ma­žai gy­dy­to­jų ne­in­for­muo­ja ser­gan­čių­jų, jei žmo­nės pa­tys ne­si­do­mi. Ta­čiau dau­gu­mo­je at­ve­jų gy­dy­to­jai neš­ra­šo re­cep­to juos­te­lėms ar siun­ti­mo gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mui, mo­ty­vuo­da­mi tuo, kad jiems yra nu­sta­ty­tas pi­ni­gų li­mi­tas kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų, me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių ir ty­ri­mų sky­ri­mui. Tau­po­ma žmo­nių svei­ka­tos są­skai­ta.

      Seminaruose žmonės įsi­gi­jo daug kny­gų, buk­le­tų, „Dia­be­to” laik­raš­čių. Ren­gi­nio da­ly­viai ne tik gavo ži­nių, li­gos val­dy­mo pa­tir­ties, bet ir nau­din­gai tar­pu­sa­vy­je pa­ben­dra­vo, pa­si­klau­sė kon­cer­tų, ap­lan­kė vaiz­din­gas kul­tū­ri­nes ra­jo­nų vie­to­ves.
      Pa­grin­di­nis ren­gi­nių rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, rė­mė­jai Tau­ra­gės, Pa­kruo­jo, Kel­mės, Ma­ri­jam­po­lės ir Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bės, Abo­vi­ta, Ber­lin Che­mie Me­na­ri­ni Bal­tic, Eli Lil­ly Lie­tu­va, Jur­ge­že­rių „Gin­ta­ro po­il­sia­vie­tė”, Mic­ro­li­fe, No­vo Nor­disk Phar­ma, Ro­che Lie­tu­va, Ro­che Diag­nos­tics, Sa­no­fi Aven­tis Lie­tu­va, Wor­wag Phar­ma GmbH&Co.KG.

      Ap­žval­gą pa­ren­gė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė


Puslapis 5
 Antanas Vytautas Stepanas 
grį­žo į Lie­tu­vą


Jausmingus atsisveikinimo žodžius tarė Velionio sūnus Paulius Stepanas
      Įgy­ven­din­ta An­ta­no V. Ste­pano va­lia. Ve­lio­nio ur­na par­vež­ta į Tė­vy­nę, pe­le­nai pa­skli­do žy­din­čio­se Ker­na­vės is­to­ri­nio land­šaf­ti­nio draus­­ti­nio lan­ko­se.
      Ma­tyt, dės­nin­ga, kad tau­ri as­me­ny­bė (žr. „Dia­be­to” 1999, Nr. 2/22; 2003, Nr. 1/37; 2004, Nr. 1/41), švie­sus žmo­gus, my­lė­jęs gim­ti­nę, rė­męs, kė­lęs, mo­kęs, drą­si­nęs jos ser­gan­čius pi­lie­čius, su­grį­žo vi­siems lai­kams.
      Lie­tu­vos is­to­ri­ją Ker­na­vė­je me­na Ne­ries pa­kran­tė­se pa­bi­rę VI­II-XV a. pi­lia­kal­niai gra­žiais pa­va­di­ni­mais: Pi­lies, Liz­dei­kos, Au­ku­ro kal­nai, Min­dau­go sos­tas, Pa­jau­tos slė­nis, ku­riuos ap­dai­na­vo ra­šy­to­jai ro­man­ti­kai.
      Ker­na­vė – vie­nas se­niau­sių Lie­tu­vos cen­trų, ka­dai­se bu­vu­si jos sos­ti­nė. Daug nar­sių Tė­vy­nės pat­rio­tų, kaip ir mū­sų Bi­čiu­lis, pri­glau­dė ši že­mė. Ją žen­kli­na ge­din­tys Rū­pin­to­jė­liai, tar­si ry­man­ti, liū­din­ti, bet ne­pa­lū­žu­si vi­sa Lie­tu­va.

      Nijolė Voveraitienė
Puslapiai 6-7
Stovyklautojai mokosi ir ilsisi


Auklėdami jaunimą, susibičiuliavo ir patys Druskininkų stovyklos vadovai Jelena Šimonienė, Margarita Valūnienė, Vita Zupkauskienė, Mindaugas Briedis

Druskininkai. Vaikučiai M.K.Čiurlionio paminklo (skulpt. V.Vildžiūnas, archit. R.Dičius) viršaus apkabinti nepasisiekė


Draugystė suartina, tarsi suburia į vieną šeimą

Stovyklautojai su mamytėmis, vadove Jelena Šimoniene ir rėmėja Laima Kaulakiene


Pabradžioję upėje, pasilypėjo ant skardžio

Plateliuose dainuodavo visi kartu, bet turėjo ir solistę Ingą Jokubauskaitę, kurios brolis gitaristas


Aldonos Danylienės globojami stovyklautojai turėjo progos pasimokyti Elektrėnuose vykusiame seminare


Platelių paežerės vėjelis gaivino vaikus nuo saulės kaitrosPuslapis 8

Lietuvos diabeto asociacija - Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


       »  gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
       »  padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
       »  lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės į Lietuvos diabeto asociaciją.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:

LDA, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius,
tel. (8-5) 262 07 83.
Internetas: www.dia.lt, el.paštas: info@dia.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis
8 - 17 val., penktadieniais iki 16 val.
Pietų pertrauka 12 - 13 val.
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 50 7044 0600 0103 0696
AB SEB Vilniaus bankas
Įmonės kodas: 291737660
Diabeto mokykla:

Gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu LDA buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinete
pirmadieniais 8:30 - 11 val.
Smulkesnė informacija telefonu: (8-5) 262 54 76


Puslapiai 9-10
Mo­ko­ma kon­tro­liuo­ti dia­be­tą

      Vie­nas iš pa­grin­di­nių Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) už­davi­nių yra mo­ky­ti dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes ko­ky­biš­kos li­gos kon­tro­lės, kad iš­veng­tų kom­pli­ka­ci­jų.
      LDA, įgy­ven­din­da­ma 2006 m. Žmo­nių su ne­ga­lia so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pro­gra­mą, vi­sus me­tus mo­ko ser­gan­čiuo­sius sa­vo būs­ti­nė­je. Ne­mo­ka­mai kon­sul­ta­ci­jas tei­kia gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė E. Ru­dins­kie­nė ir ki­ti ben­dra­dar­biai.
      2006 m. bir­že­lio – rug­pjū­čio mė­ne­siais or­ga­ni­zuo­ja­mos ke­tu­rios dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los vai­kams ir jau­nuo­liams, o dvi – II ti­po dia­be­tu ser­gan­tiems su­au­gu­sie­siems. Sto­vyk­loms va­do­vau­ja Drus­ki­nin­kų „At­ga­jos” klu­bo pir­mi­nin­kė J. Ši­mo­nie­nė ir Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gių drau­gi­jos, Plun­gės dia­be­to klu­bo na­rė A. Da­ny­lie­nė. Joms tal­ki­na ke­le­tas gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų bei vy­res­nių, ge­rai sa­vo li­gą kon­tro­liuo­jan­čių ser­gan­čių­jų. Ži­nio­mis su sto­vyk­lau­to­jais da­li­ja­si įvai­rūs spe­cia­lis­tai, kon­sul­tan­tai. Mo­ko­ma pa­gal iš anks­to pa­reng­tą pro­gra­mą, sto­vyk­lau­to­jų ži­nios at­vy­kus ir iš­vyks­tant ver­ti­na­mos at­si­žvel­giant į da­ly­vių an­ke­ti­nės ap­klau­sos duo­me­nis. Prak­tiš­kai mo­ko­ma die­tos, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, gy­dy­mo, sa­vi­kon­tro­lės. Or­ga­ni­zuo­ja­ma po­il­sio, kul­tū­ri­nė pro­gra­ma, įvai­rūs su­si­ti­ki­mai. Da­ly­viai mai­ti­na­mi 6 kar­tus per pa­rą pa­gal ra­cio­na­lios mi­ty­bos prin­ci­pus. Re­gu­lia­riai at­lie­ka­mi krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai. Sto­vyk­los truk­mė vai­kams – 10 die­nų, su­au­gu­sie­siems – 5 dienos. Mo­ky­mas vyks­ta Drus­ki­nin­kuo­se VSMC „Dai­na­va” ir Pla­te­liuo­se „Dva­ro sve­tai­nė­je”. Į sto­vyk­las kvie­čia­ma pa­gal ra­jo­nų dia­be­to klu­bų iš anks­to at­siųs­tus da­ly­vių są­ra­šus, pir­me­ny­bę tei­kiant nau­jai su­sir­gu­siems ir nė kar­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­se ne­da­ly­va­vu­siems, taip pat so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims.
      Sto­vyk­lau­to­jai gi­li­na sa­vo ži­nias apie li­gą, iš­moks­ta ge­riau ją pa­žin­ti ir kon­tro­liuo­ti. Taip pat jie įgun­da pa­gal kon­kre­čius sa­vi­kon­tro­lės ro­dik­lius sa­va­ran­kiš­kai keis­ti in­su­li­no do­zę, re­gu­liuo­ti mi­ty­bą, tam­pa sa­va­ran­kiš­kes­ni, ne­pri­klau­so­mi. Bū­da­mi panašio­­je į na­mų są­ly­gas ap­lin­ko­je (ne li­go­ni­nė­je), pa­tys ga­li spręs­ti, kaip val­dy­ti dia­be­tą. Iš­ki­lus ne­aiš­ku­mų, kon­sul­tuo­ja­si su gy­dy­to­ju ar slau­gy­to­ja. Įgy­tos ži­nios pra­ver­čia su­grį­žus į na­mus. Be to, dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­se žmo­nės tu­ri­nin­gai lei­džia lai­ką, gro­ži­si Drus­ki­nin­kų, Pla­te­lių bei ki­tų ap­lin­ki­nių Lie­tu­vos vie­to­vių gam­ta, spor­tuo­ja, su­si­ran­da drau­gų, da­li­ja­si gy­ve­ni­mo pa­tir­ti­mi. Toks ben­dra­vi­mas da­ro ge­rą psi­cho­lo­gi­nį po­vei­kį vi­siems, ypač nau­jai su­sir­gu­sie­siems.
      LDA or­ga­ni­zuo­ja­mo­se dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­se 2006 me­tais da­ly­va­vo 114 vai­kų bei jau­nuo­lių ir 50 su­au­gu­sių­jų. Tai Plun­gės, Kau­no „Li­ki­mo”, Šiau­lių „Lem­ties”, Ma­žei­kių, Klai­pė­dos „Smal­su­čių”, Ku­piš­kio, Pa­kruo­jo, Jo­niš­kio, Aly­taus, Anykš­čių, Drus­ki­nin­kų, Ra­sei­nių, Ša­kių, Kau­no „Aro­ni­jos”, Tau­ra­gės, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­niaus „Dia­Bi­tė Plius“, Vil­ka­viš­kio, Tel­šių, Ši­lu­tės, Prie­nų, Kai­šia­do­rių, Rad­vi­liš­kio, Kur­šė­nų, Pa­sva­lio, Pa­gė­gių, Uk­mer­gės, Šven­čio­nių, Va­rė­nos, Pa­ne­vė­žio „Vil­ties”, Kė­dai­nių „Cuk­ri­nu­ko” dia­be­to klu­bų, ben­dri­jų, drau­gi­jų, Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no dia­be­to są­jun­gos bei Lat­vi­jos vai­kų ir jau­nuo­lių, ser­gan­čių dia­be­tu, aso­cia­ci­jos at­stovai.
      Pa­grin­di­nis šio pro­jek­to rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Pro­jek­tą re­mia Lie­tu­vos jau­ni­mo tu­riz­mo cen­tras, Lithuanian Mer­cy Lift. Taip pat sto­vyk­loms nau­do­ja­mos lė­šos iš  dr. An­ta­no V. Stepano pa­li­ki­mo. Pa­pil­do­mai lė­šų sto­vyk­loms sky­rė Kau­no „Li­ki­mo”, Ša­kių, Rad­vi­liš­kio, Kė­dai­nių „Cuk­ri­nu­ko”, Vil­niaus „Dia­Bi­tė plius”, Tau­ra­gės, Ši­lu­tės, Prie­nų, Pa­sva­lio, Šiau­lių „Lem­ties”, Klai­pė­dos „Smal­su­čių”, Plun­gės, Drus­ki­nin­kų, Ra­sei­nių, Ma­ri­jam­po­lės dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų rė­mė­jai, pa­tys da­ly­viai. Sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių sky­rė UAB Abo­vi­ta ir Ro­che Diag­nos­tics, gliu­ko­zės tab­le­čių – UAB Me­di­ca­ta Fi­lia, vais­tų – A. Kli­šo­nio kli­ni­ka „Ine­sa”. Pri­si­dė­jo pa­ra­ma ir ki­ti žmo­nės bei fir­mos.
      Pa­tei­kia­me pir­mo­sios sto­vyk­los, vy­ku­sios bir­že­lio 11 – 20 d. Drus­ki­nin­kuo­se, an­ke­ti­nės ap­klau­sos re­zul­ta­tus. Sto­vyk­lo­je Drus­ki­nin­kuo­se da­ly­va­vo 8–23 me­tų am­žiaus 31 vai­kas ir jau­nuo­lis, ku­rių cuk­ri­nio dia­be­to truk­mė nuo 3 mėn. iki 13 m. Ne­įga­lu­mą nuo vai­kys­tės tu­ri 29%, II gru­pės ne­įga­lu­mą – 71%. Pir­mą kar­tą mo­ky­mo sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo 52%. Dėl ligos kontrolės ži­nių sto­kos keb­lu­mų iki šios sto­vyk­los pa­ty­rė 28% da­ly­vių. At­vy­ki­mo die­ną gau­ta 79,8% tei­sin­gų, 15,7% klai­din­gų at­sa­ky­mų į an­ke­tos klau­si­mus, 1,5% abe­jo­jan­čių. Iš­vyks­tan­čių­jų tei­sin­gi at­sa­ky­mai su­da­rė 93,6%, klai­din­gų li­ko tik 2,6%, abe­jo­nių su­ma­žė­jo iki 0,4%. Per 10 mo­ky­mo die­nų sto­vyk­lau­to­jų ži­nios pa­ge­rė­jo 13,8%. Jų me­tu krau­jo gliu­ko­zės po­ky­čiai ry­tais bu­vo nuo 4,8 iki 14,2 mmol/l (vid. 9,5 mmol/l), prieš pie­tus ati­tin­ka­mai 5,3 – 15,6 mmol/l (vid. 10,5 mmol/l), prieš va­ka­rie­nę – 4,5 – 12,4 mmol/l (vid. 8,5 mmol/l), prieš ei­nant mie­go­ti – 4,2 – 12,3 mmol/l (vid. 8,3 mmol/l). Die­nos krau­jo gliu­ko­zės vi­dur­kis 5,5 – 12,0 mmol/l (vid. 8,8 mmol/l). Nors ser­gan­čių­jų ži­nios ir pa­ge­rė­jo, ta­čiau jų vis tiek sto­ko­ja­ma. Tai ro­do ir krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­liai. Iš­va­da: bū­ti­nas re­gu­lia­rus li­go­nių mo­ky­mas. Sto­vyk­lo­je me­di­kai ne­už­pil­dė svei­ka­tos ver­ti­ni­mo an­ke­tų (PSO, Diab­ca­re), to­dėl ne­aiš­ku, ko­kie bu­vo iki at­vy­ki­mo į sto­vyk­lą da­ly­vių svei­ka­tos ro­dik­liai (krau­jo gliu­ko­zė, HbA1c, cho­les­te­ro­lis, ga­li­mos kom­pli­ka­ci­jos, sa­vi­kon­tro­lės ir lan­ky­mo­si pas spe­cia­lis­tus daž­nu­mas bei kt.).

      Da­lia Au­gus­ti­nai­tė


Puslapis 11
Nauja ortopedijos gaminių kompensavimo tvarka

      Nuo 2006 m. ba­lan­džio 5 d. įsi­ga­lio­jo pakeista or­to­pe­di­jos tech­ni­nių prie­mo­nių kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka. Ji lei­džia su­vie­no­din­ti or­to­pe­di­jos įmo­nių kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas ir vi­sus ga­mi­nius kom­pen­suo­ti pa­gal prin­ci­pą „pi­ni­gai pas­kui pa­cien­tą“. Vadinasi, lė­šos ski­ria­mos tai įmo­nei, ku­rio­je pacientas įsi­gy­ja or­to­pe­di­jos tech­ni­kos prie­mo­nę. Kiek­vie­nos įmo­nės gau­na­mų už­sa­ky­mų kie­kis pri­klau­sys tik nuo šią įmo­nę pa­si­rin­ku­sių pa­cien­tų skai­čiaus. Anks­čiau šis prin­ci­pas bu­vo tai­ko­mas tik kom­pen­suo­jant su­dė­tin­giau­sius or­to­pe­di­jos ga­mi­nius.
      Ką pa­cien­tams rei­kė­tų ži­no­ti apie or­to­pe­di­jos ga­mi­nių kom­pen­sa­vi­mą?
      Tei­sę į vals­ty­bės pa­ra­mą or­to­pe­di­jos tech­ni­nėms prie­mo­nėms įsi­gy­ti tu­ri tik pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ap­draus­ti as­me­nys. Todėl or­to­pe­di­jos įmo­nės turi pa­tik­rin­ti, ar as­muo ap­draus­tas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, ir at­sa­ko už tai, kad or­to­pe­di­jos prie­mo­nės bū­tų kom­pen­suo­ja­mos tik ap­draus­tie­siems. Ar pa­cien­tui rei­kia tos prie­mo­nės, nu­sta­to jį gy­dan­tis gy­dy­to­jas ar­ba or­to­pe­di­jos įmo­nės or­to­pe­das trau­ma­to­lo­gas.
      Šios prie­mo­nės kom­pen­suo­ja­mos ba­zi­nė­mis kai­no­mis per or­to­pe­di­jos įmo­nes, su­da­riu­sias su­tar­tis su Vals­ty­bi­ne li­go­nių ka­sa. Jei or­to­pe­di­jos tech­ni­nės prie­mo­nės kai­na yra di­des­nė nei ba­zi­nė, kai­nų skir­tu­mą tu­ri su­mo­kė­ti ją už­sa­kan­tis as­muo.
      Pri­im­da­mos už­sa­ky­mą, or­to­pe­di­jos įmo­nės pri­va­lo už­sa­ko­vui pa­teik­ti savo ga­mi­na­mų tech­ni­nių prie­mo­nių ka­ta­lo­gą, kad vė­liau už­sa­ko­vas galėtų įsi­ti­kin­ti, jog ­ga­min­ys ati­tin­ka jo už­sa­ky­mą. Už­sa­ky­mo la­pe pa­cien­tas, jo šei­mos na­riai ar įga­lio­ta­sis as­muo raš­tu pa­tvir­ti­na, kad su­tin­ka su už­sa­ky­mo sąlygomis. Taip pat rei­kia pa­si­ra­šy­ti ir at­si­i­mant or­to­pe­di­jos prie­monę.
      Or­to­pe­di­jos tech­ni­nės prie­mo­nės pa­cien­tams kei­čia­mos ir kom­pen­suo­ja­mos nau­ja tvar­ka nu­ma­ty­tais ter­mi­nais. Vai­kams šios prie­mo­nės ga­li bū­ti ga­mi­na­mos ir kom­pen­suo­ja­mos anks­čiau nu­ma­ty­to ter­mi­no, nes au­gan­čio žmogaus pro­por­ci­jos spar­čiai kinta.
      Pa­cien­tas ga­li ne­lauk­ti, kol jam ei­lės tvar­ka bus pa­ga­min­ta or­to­pe­di­jos tech­ni­nė prie­mo­nė, ir įsi­gy­ti ją sa­vo lė­šo­mis. No­rė­da­mas, kad iš­lai­dos būtų kom­pen­suojamos, jis tu­rės pa­teik­ti or­to­pe­di­jos įmo­nei pra­šy­mą pa­ga­min­ti prie­mo­nę. Pra­šy­mo ko­pi­ją bei pra­šy­mą kom­pen­suo­ti sa­vo lė­šo­mis įsi­gy­tą prie­mo­nę (už­pil­dy­tą pra­šy­mo blan­ką), ap­mo­kė­tą są­skai­tą, gau­tą iš prie­mo­nę pa­ga­mi­nu­sios įmo­nės, taip pat jos iš­duo­tą už­sa­ky­mo la­pą rei­kės pa­teik­ti Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai. Kom­pen­sa­ci­ja iš­mo­kama per 30 die­nų nuo to ter­mi­no, kai prie­mo­nė bū­tų pa­ga­min­ta ir ap­mo­kė­ta ben­drą­ja tvar­ka.
      2005 m., ­ly­gin­ant su 2004 m., dau­giau pa­cien­tų ­nau­do­josi ga­li­my­be įsi­gy­ti or­to­pe­di­jos tech­ni­nes prie­mo­nes sa­vo­ lė­šo­mis, o vė­liau nu­sta­ty­ta tvar­ka gau­ti kom­pen­sa­ci­ją. Šioms iš­lai­doms kom­pen­suo­ti skir­tos lė­šos 2005 m. bu­vo 4,3 kar­to di­des­nės nei 2004 m.
      Pri­rei­kus or­to­pe­di­jos tech­ni­kos prie­mo­nės re­mon­tuo­ja­mos ne­mo­ka­mai jas pa­ga­mi­nu­sių įmo­nių są­skai­ta.
      Skun­dus ar pre­ten­zi­jas pa­cien­tai tu­ri pa­teik­ti or­to­pe­di­jos tech­ni­nę prie­mo­nę pa­ga­mi­nu­siai įmo­nei, o jų ko­pi­jas – Vals­ty­bi­nei svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­los ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bai ir Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai.


Puslapis 12
Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos val­dy­bos po­sė­džiai


V.Augustinienė Ženevoje, Šveicarijoje
      2006 m. bir­že­lio 16–18 d. Že­ne­vo­je, Švei­cari­jo­je, da­lyva­vau Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos po­sė­džiuo­se, vy­ku­siuo­se To­lo­che­na­ze. Val­dy­bos na­rius su­pa­žin­di­nau su sa­vo at­lik­tos 10 į Eu­ro­pos Są­jun­gą įsto­ju­sių ša­lių an­ke­ti­nės ap­klau­sos duo­me­ni­mis. Ap­klau­sa sie­kiau įver­tin­ti tų ša­lių so­cia­li­nę, tei­si­nę pa­cien­tų sveikatos priežiūros būk­lę. Ma­no dar­bas įver­tin­tas pui­kiai. TDF Eu­ro­pos re­gio­no pre­zi­den­tas pa­siū­lė šią in­for­ma­ci­ją pa­skleis­ti vi­soms Eu­ro­pos re­gio­no ša­lių TDF na­rėms Ge­ne­ra­li­nės Asam­blė­jos me­tu 2006 m. lap­kri­čio 3 d. Var­šu­vo­je ir TDF kon­gre­se 2006 m. gruo­džio 3 – 7 d. Ca­pe Tow­ne. Ren­gi­nio me­tu taip pat bu­vo ga­li­my­bė dau­giau su­ži­no­ti apie gy­dy­mą in­su­li­no pom­pa, jų ga­my­bą To­lo­che­na­zo ga­myk­lo­je.
      Į ma­no pa­reng­tą an­ke­tą at­sa­kė 8 iš 10 nau­jai įsto­ju­sių į ES ša­lių dia­be­to aso­cia­ci­jos. Dau­gu­mos TDF na­rių aso­cia­ci­jo­se kar­tu vie­ni­ja­si pa­cien­tai, jų šei­mų na­riai ir me­di­kai. Kai ku­rio­se ša­ly­se yra įsteig­tos pa­cien­tų ir me­di­kų aso­cia­ci­jos at­ski­rai. Jo­se la­biau ig­no­ruo­ja­mos pa­cien­tų tei­sės. Ofi­cia­lus pa­cien­tų tei­sių įsta­ty­mas yra tik 4 ša­ly­se. Na­cio­na­li­nę dia­be­to pro­gra­mą yra pa­ren­gu­si ir įgy­ven­di­na tik vie­na ša­lis. Pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos pri­pa­žin­tos ly­gia­ver­čiais part­ne­riais pri­imant svei­ka­tos po­li­ti­kos spren­di­mus tik 4 ša­ly­se. Vi­sos aso­cia­ci­jos lei­džia laik­raš­čius ar žur­na­lus, kurie yra pagrindinis informacijos šaltinis, or­ga­ni­zuo­ja Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­nius, se­mi­na­rus, kon­fe­ren­ci­jas, mo­ky­mo sto­vyk­las vai­kams, jau­ni­mui ir ser­gan­tie­siems II ti­po dia­be­tu. Svei­ka­tos pa­sas Dia­be­tas yra pla­ti­na­mas 4 šaly­se.
      Bio­sin­te­ti­nius žmo­gaus in­su­li­nus, in­su­li­no ana­lo­gus vi­so­se ša­ly­se vals­ty­bė kom­pen­suo­ja 100 proc. (kai kur su tam tik­rais ap­ri­bo­ji­mais). Gy­vu­li­nės kil­mės in­su­li­nas kom­pen­suo­ja­mas tik vie­no­je ša­ly­je. Dau­gu­mo­je ša­lių 100 proc. kom­pen­suo­ja­mas gliu­ka­go­nas, tik kai kur kom­pen­suo­ja­mas 50 proc. ar 85 proc. vi­siems I ti­po li­go­niams. In­su­li­no pom­pos ir jų kei­čia­mos prie­mo­nės kai kur kom­pen­suo­ja­mos tik vai­kams ar­ba tik nėš­čio­sioms (Lie­tu­va), I ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­siems ar vi­siems pa­gei­dau­jan­tiems su kai ku­riais ap­ri­bo­ji­mais. Švirkš­tais pe­nais ser­gan­čiuo­sius vi­sur ne­mo­ka­mai ap­rū­pi­na far­ma­ci­nės kom­pa­ni­jos. Ki­ti vais­tai kiek­vie­no­je ša­ly­je li­go­niams kom­pen­suo­ja­mi įvai­riai, su skir­tin­gais ap­ri­bo­ji­mais. Diag­nos­ti­nių juos­te­lių kiek­vie­no­je ša­ly­je skir­tin­gą kie­kį vals­ty­bė kom­pen­suo­ja 50, 90 ar 100 proc. tiek vai­kams, tiek su­au­gu­siems I ir II ti­po ser­gan­tie­siems. Ge­riau­sia si­tu­a­ci­ja yra Slo­vė­ni­jo­je. Dau­gu­mo­je ša­lių HbA1c ty­ri­mai I ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­siems ne­mo­ka­mai at­lie­ka­mi 4 kar­tus per me­tus, II ti­po – 2 kar­tus , kai ku­rio­se šaly­se 3 kar­tus per me­tus.
      Ser­gan­čių vai­kų ir pa­aug­lių tei­sės yra to­kios pat kaip ir svei­kų vi­so­se ša­ly­se. Dau­gu­mo­je ša­lių ski­ria­ma per ma­ža eko­no­mi­nė pa­ra­ma šei­moms, au­gi­nan­čioms ser­gan­tį vai­ką. Tik ke­tu­rio­se ša­ly­se yra pri­ei­na­mas tin­ka­mas li­go­nių mo­ky­mas, ko­jų prie­žiū­ra. Še­šio­se ša­ly­se yra lais­vas pro­fe­si­jos pa­si­rin­ki­mas tik su da­li­niais ap­ri­bo­ji­mais dėl li­gos. Kai ku­rio­se ša­ly­se pa­ti­ria­ma sun­ku­mų no­rint įsi­dar­bin­ti pri­va­čia­me sek­to­riu­je. Vi­so­se ša­ly­se tei­kia­mos en­dok­ri­no­lo­go, oku­lis­to ir ki­tų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos, iš­ski­riant die­to­lo­go bei psi­cho­lo­go pa­slau­gas, ku­rios yra sun­kiau pri­ei­na­mos, daž­niau­siai mo­ka­mos.
      Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą nuo­sa­vam au­to­mo­bi­liui ga­li­ma gau­ti be­veik vi­so­se ša­ly­se, ri­bo­ja­ma tei­sė vai­ruo­ti vi­suo­me­ni­nį trans­por­tą. Be­veik vi­sur dau­giau­sia keb­lu­mų pa­ti­ria­ma no­rint ap­si­draus­ti gy­vy­bės ir svei­ka­tos drau­di­mu.
      Vi­sų ša­lių dia­be­to aso­cia­ci­jos yra įsi­pa­rei­go­ju­sios skleis­ti ži­nias apie dia­be­tą vi­suo­me­nei, val­džios ins­ti­tu­ci­joms, tuo ma­žin­da­mos ser­gan­čių­jų dis­kri­mi­na­ci­ją, ku­ri dar pa­si­tai­ko tarp darb­da­vių ir drau­di­mo kom­pa­ni­jų. Žmo­nės ra­gi­na­mi im­tis at­sa­ko­my­bės už sa­vo svei­ka­tą. Pa­cien­tai ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos, reikš­min­gai da­ly­vau­da­mos pri­imant svei­ka­tos spren­di­mus, da­li­ja­si pa­rei­ga for­muo­ti šios sri­ties po­li­ti­ką. Svar­bu už­tik­rin­ti, kad, pri­imant spren­di­mus, pa­cien­tas bū­tų svei­ka­tos sis­te­mos cen­tru, at­si­žvel­giant į jo so­cia­li­nę būk­lę, itin svar­bią žmo­gaus gy­ve­ni­mui.
      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos ir jos na­rių na­cio­na­li­nių aso­cia­ci­jų mi­si­ja yra rem­ti ge­rą li­gos kon­tro­lę, pre­ven­ci­ją ir gy­dy­mą vi­sa­me pa­sau­ly­je.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­ne
      TDF Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rė


Puslapis 13
Tarp­tau­ti­nis dia­be­to fes­ti­va­lis


Atokvėpis Dnepro pakrantėje. Jekaterina Jarema ir Vida Augustinienė
      2006 m. lie­pos 6 – 12 d. Ki­je­ve,TDF fe­de­ra­ci­jos na­rė Uk­rai­nos dia­be­tu ser­gan­čių­jų fe­de­ra­ci­ja su­ren­gė fes­ti­va­lį. Čia, vie­na­me iš TDF 2006 m. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos te­ma „Dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la” ren­gi­nių bu­vo ap­tar­ti jau­ni­mo klau­si­mai. Daug dė­me­sio skir­ta so­cia­liai ­skurdžioms, ne­pa­si­tu­rin­čioms, la­biau­siai pa­žei­džia­moms žmo­nių gru­pėms.
      Uk­rai­nos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je įvy­ko spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je pri­sta­ty­ta Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ja dia­be­to klau­si­mais. Ją pri­sta­tė ir pa­kvie­tė vi­sas ša­lis rem­ti TDF JT re­zo­liu­ci­jos ren­gi­mo ko­mi­te­to at­sto­vas Mi­cha­el Hirst iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Taip pat pa­si­da­ly­ta in­for­ma­ci­ja apie dia­be­to si­tu­a­ci­ją Uk­rai­no­je, Lie­tu­vo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Ka­zach­sta­ne (šių ša­lių at­sto­vai da­ly­va­vo kon­fe­ren­ci­jo­je). Bu­vo pro­gos su­si­tik­ti su Uk­rai­nos in­su­li­no ga­my­bos įmo­nės Dar­nit­sa at­sto­vais. LDA pre­zi­den­tė Vida Augustinienė fes­ti­va­lio da­ly­vius pla­čiai su­pa­žin­di­no su sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos veik­la, vai­kams ir jau­ni­mui Lie­tu­vo­je vykstančiais ren­gi­niais, kalbėjo spaudos konferencijoje.
      Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai to­bu­lai pa­ren­gė dar­bo pro­gra­mą, kas­dien pa­teik­da­vo įdo­mių ži­nių, da­ly­da­vo­si li­gos kon­tro­lės pa­tir­ti­mi, pa­sa­ko­da­vo apie sa­vo ša­lį. Kiek­vie­nos ša­lies at­sto­vai nu­švie­tė sa­vo kraš­to kul­tū­rą, grožį bei ypa­tu­mus. Vy­ko karštos dis­ku­si­jos, po­kal­biai apie dia­be­tą ir pra­mo­gos, kur ben­drau­ta su žmo­nė­mis, ku­rie sten­gia­si nu­ga­lė­ti li­gą.
      Esu dė­kin­ga su­tei­ku­sioms ga­li­my­bę ren­gi­ny­je da­ly­vau­ti – Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei ir Eg­lei Ja­ki­ma­vi­čie­nei. Ne­už­ten­ka žo­džių ap­ra­šy­ti pa­ma­ty­tas vie­tas, su­tik­tus žmo­nes, iš­gy­ven­tus jaus­mus, o svar­biau­sia no­rą, už­si­spy­ri­mą ir ryž­tą eiti į prie­kį, pa­dėti, su­teik­ti kūrybingą ir laimingą gy­ve­ni­mą vi­siems.

      Je­ka­te­ri­na Ja­re­ma
      Vilniaus „Dia­bi­tė plius” klu­bo na­rė


Puslapiai 14-16
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2006 m. ge­gu­žės 11 – 14 d. Tbi­li­sy­je, Gru­zi­jo­je, vy­ko Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių kon­fe­ren­ci­ja „Aso­cia­ci­jų plėt­ra ge­ri­nant cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mą“. Da­ly­va­vo TDF Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ge­gu­žės 13 d. Kau­no ben­dri­ja „Li­ki­mas“ šven­tė 15 me­tų ju­bi­lie­jų.
      »  Ge­gu­žės 16 d. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jo­je su MSD ir Ro­che Lie­tu­va at­sto­vais ap­tar­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­si­mai.
      »  Ge­gu­žės 17 d. E. Ja­ki­ma­vi­čie­nė ir V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos Lie­tu­vo­je sėk­min­gų pro­jek­tų pri­sta­ty­mo kon­fe­ren­ci­jo­je Vil­niu­je.

Seminare Pakruojyje. Dešinėje - seminaro organizatorė Pakruojo klubo pirmininkė Adelė Dobilienė
      »  Ge­gu­žės 18 d. Tau­ra­gė­je vy­ko dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių mo­ky­mo se­mi­na­ras. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo LDA ir Tau­ra­gės „In­su­los” ben­dri­ja.
      »  Ge­gu­žės 19 d. Vil­ka­viš­kio „In­su­los“ ben­dri­ja šven­tė 15 me­tų su­kak­tį. Ren­gi­ny­je kal­bė­jo LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, LR Sei­mo na­rys A. But­ke­vi­čius, ra­jo­no val­džios, gy­dy­mo įstai­gų, ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.
      »  Ge­gu­žės 23 d. ir bir­že­lio 19 d. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos ug­dy­mo cen­tre V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu su­da­ry­tos dar­bo gru­pės „Pa­cien­tų mo­ky­mo pro­gra­mai pa­reng­ti“ po­sė­džiuo­se.
      »  Ge­gu­žės 23 d. LDA va­do­vė da­ly­va­vo Wor­wag Phar­ma GmbH&Co. KG veik­los 5 me­tų mi­nė­ji­me.
      »  Ge­gu­žės 25 d. Pa­kruo­jy­je su­reng­tas dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių mo­ky­mo se­mi­na­ras. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo LDA ir Pa­kruo­jo klu­bas „Vi­ta“.
      »  Ge­gu­žės 25 d. VLK Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo šios ta­ry­bos na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė. Po­sė­dy­je nu­spręs­ta dia­be­tu ser­gan­čioms nėš­čio­sioms pa­pil­do­mai skir­ti 600 diag­nos­ti­nių krau­jo gliu­ko­zės juos­te­lių nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu, nėš­čio­sioms, ser­gan­čioms ges­ta­ci­niu dia­be­tu, – 150 juos­te­lių nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu.
      »  Ge­gu­žės 27 d. Kai­šia­do­rių dia­be­to klu­bo su­si­rin­ki­me LDA pre­zi­den­tė ap­ta­rė ser­gan­tie­siems rū­pi­mus klau­si­mus.
      »  Ge­gu­žės 29 d. Kel­mė­je vy­ko dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių mo­ky­mo se­mi­na­ras. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo LDA ir Kel­mės dia­be­to klu­bas.
      »  Ge­gu­žės 31 d. V. Au­gus­ti­nie­nė Vil­niaus ra­di­jo lai­do­je kal­bė­jo apie ser­gan­čių­jų dia­be­tu mi­ty­bą.
      »  Bir­že­lio 1d. LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė su­si­ti­ko su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru Ž. Pa­dai­ga.
      »  Bir­že­lio 4 d. Ma­ri­jam­po­lės r., Jur­ge­že­riuo­se, vy­ko dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių mo­ky­mo se­mi­na­ras. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo LDA ir Ma­ri­jam­po­lės klu­bas „Dia­be­ti­kas ABC“.

Diabetu sergantys žmonės mokymo seminare Kelmėje bendrauja su medikais
      »  Bir­že­lio 11 – 20 d. Drus­ki­nin­kuo­se, VSMC „Dai­na­vo­je“, vy­ko vai­kų ir jau­nuo­lių (33 da­ly­viai) dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­la. Sto­vyk­los va­do­vė Je­le­na Ši­mo­nie­nė. Pa­grin­di­niai rė­mė­jai Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos jau­ni­mo tu­riz­mo cen­tras. Gyd. Vita Zupkauskienė ir Margarita Valūnienė.
      »  Bir­že­lio 12 d. iš UAB Aco­ni­tum gau­ta lab­da­ra. Mais­to pa­pil­dai „Car­di­lux“ per­duo­ti Klai­pė­dos ak­lų­jų ir „CD“, Ku­piš­kio, Plun­gės klu­bams, Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no dia­be­to są­jun­gai.
      »  Bir­že­lio 13 d. V. Au­gus­ti­nie­nė lan­kė­si dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­je Drus­ki­nin­kuo­se.
      »  Bir­že­lio 16 – 18 d. Že­ne­vo­je, Švei­ca­ri­jo­je, V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos po­sė­džiuo­se.
      »  Bir­že­lio 22 d. Klai­pė­dos ak­lų­jų dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių klu­bo kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ši­mus skai­tė slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė A. Da­ny­lie­nė ir V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Bir­že­lio 26 d. į Lie­tu­vą at­vež­ti Aust­ra­li­jo­je mi­ru­sio LDA Gar­bės na­rio  Dr. An­ta­no V. Ste­pa­no  pa­lai­kai. At­si­svei­ki­ni­mo ce­re­mo­ni­jo­je Jo švie­sų at­mi­ni­mą pa­ger­bė LDA at­sto­vės V. Au­gus­ti­nie­nė ir J. Ulec­kie­nė.
      »  Bir­že­lio 27 d. į Bal­ti­jos TV ir „Ži­nių” ra­di­jo klau­si­mus at­sa­kė LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė. Do­mė­ta­si pa­skelb­tais ty­ri­mų duo­me­nimis, ku­riuo­se Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos pa­dė­tis įver­tin­ta kaip blo­giau­sia ES šaly­se.
      »  Bir­že­lio 27 d. V. Au­gus­ti­nie­nė ir Orp­han Oy at­sto­vė S. Vaš­čiū­nie­nė ap­ta­rė ben­dra­dar­bia­vi­mo su pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jo­mis ga­li­my­bes.
      »  Bir­že­lio 28 d. ap­tar­ti LDA ir Ro­che Lietuva diag­nos­tikos padalinio ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­si­mai.
      »  Bir­že­lio 29 d. LR Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je bu­vo skai­to­mas Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos me­ti­nis pra­ne­ši­mas. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo ir nuo­mo­nę apie svei­ka­tos sis­te­mos po­li­ti­ką LTV ir TV 3 ži­nioms pa­tei­kė LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Augus­ti­nienė.
      »  Bir­že­lio 29 d. Vil­niu­je vie­šai ap­tar­tas Lie­tu­vos 2007–2013 m. ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo stra­te­gi­jos ir pir­mi­nių veiks­mų pro­gra­mų pro­jek­tas. Da­ly­va­vo LPO­AT at­sto­vės E. Kve­da­rai­tė ir V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lie­pos 1 d. VLK vy­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me dalyvavo V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lie­pos 3 d. V. Au­gus­ti­nie­nė pa­tei­kė nuo­mo­nę „Švy­tu­rio“ žur­na­lui apie Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos si­tu­a­ci­jos ver­ti­ni­mą ES ša­ly­se.

Noras pažinti ir kontroliuoti diabetą sutraukė daug žmonių į seminarą Elektrėnuose
      »  Lie­pos 6 d. LR Pre­zi­den­tas ap­do­va­no­jo or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio Kry­žiu­mi Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos Garbės narį, vi­ce­pre­zi­den­tą prof. Juo­zą Ste­po­ną Da­ni­le­vi­čių. Ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­jo­je pro­fe­so­rių svei­ki­no LDA vi­ce­pre­zi­den­tė G. Nai­dzi­na­vi­čie­nė, A. Da­ny­lie­nė, J. Kul­bo­kie­nė, G. Čin­či­kie­nė.
      »  Lie­pos 6 – 8 d. Mo­lė­tų raj., Beb­ru­suo­se, su­reng­ta Vil­niaus mies­to dia­be­to klu­bo „Dia­Bi­tė Plius“, taip pat Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no dia­be­to są­jun­gos sto­vyk­la.
      »  Lie­pos 6 – 12 d. Ki­je­ve, Uk­rai­no­je, Tarp­tau­ti­nia­me dia­be­to fes­ti­va­ly­je „Dnep­ro 2006“ Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai at­sto­va­vo V. Au­gus­ti­nie­nė ir J. Ja­re­ma.
      »  Lie­pos 8 – 17 ir 22 – 31 d. Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­liuo­se, „Dva­ro sve­tai­nė­je“ dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­se il­sė­jo­si 54 vai­kai ir jau­nuo­liai. Sto­vyk­los va­do­vė A. Da­ny­lie­nė, gy­dy­to­jas V. Da­nyla. Pa­grin­di­niai rė­mė­jai Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift.
      »  Lie­pos 12 – 21 d. Drus­ki­nin­kuo­se, „Ne­mu­no” sa­na­to­ri­jo­je, Vil­niaus mies­to vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bo „DiaBitė Plius“ mo­ky­mo sto­vyk­lo­je po­il­sia­vo vai­kai kar­tu su mo­tino­mis. Sto­vyk­los va­do­vė J. Ši­mo­nie­nė, gydytoja E. Jaki­ma­vičienė.
      »  Lie­pos 19 d. LPOAT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo LR Sei­mo val­dy­bos pa­tvir­tin­tos dar­bo gru­pės po­sė­dy­je „LR pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui pa­reng­ti“.
      »  Lie­pos 29 d. Elek­trė­nuo­se su­reng­tas dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių mo­ky­mo se­mi­na­ras. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo LDA ir Elek­trė­nų dia­be­to klu­bas.
      »  Rug­pjū­čio 5 d. „Žinių“ radijuje su klau­sytojais diabeto klausimais bend­ra­vo gyd. E. Rudinskienė ir V. Augus­tinienė.
      »  Rug­pjū­čio 13 – 22 d. Drus­ki­nin­kuo­se vyks vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­la.
      »  Rug­pjū­čio 18 – 19 d. Drus­ki­nin­kuo­se ren­gia­mas Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ko­lek­ty­vi­nių na­rių va­do­vų mo­ky­mo se­mi­naras.
      »  Rug­pjū­čio 19 – 28 d. Plateliuose vyks II tipo diabeto mokymo stovyklos.
      »  Rug­sė­jo 7 – 10 d. Len­ki­jo­je su­si­tiks Lie­tu­vos ir Len­ki­jos dia­be­to aso­cia­ci­jų klu­bų va­do­vai pa­si­da­ly­ti dar­bo pa­tir­timi.
      »  Lap­kri­čio 14-oji – Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. Te­ma „Dia­be­tas ir jo da­ro­ma žala“.


Puslapis 17
Tarp me­di­ci­nos ir ly­ri­kos

      „Gy­dy­to­jas vi­sa­da gy­ve­na du gy­ve­ni­mus – sa­vo ir li­go­nio. Ir dak­ta­rui la­bai sun­ku, ka­da ko­va su mir­tim bū­na pra­lai­mė­ta…Gy­dy­to­jui li­go­nis – ver­kian­tis an­ge­las, ken­čian­ti mo­ti­na, nu­liū­dęs tė­vas…” – skai­to­me tre­čio­jo­je pro­fe­so­riaus Juo­zo Ste­po­no Da­ni­le­vi­čiaus po­ezi­jos kny­go­je (pir­mo­ji „Prie ke­lio”, ant­ro­ji „To­li nuo sau­lės”).
      Au­to­rius vis daž­niau su­si­mąs­to apie gy­dy­to­jo ir li­go­nio lem­tin­gą aki­sta­tą, iš­gy­ve­ni­mus, kai kū­nui da­ro­si vis sun­kiau, o dva­sia ver­žia­si į ne­blės­tan­čio gro­žio, tie­sos ir mei­lės sau­lę. Be­si­pin­da­mos min­tys kliu­do gy­ve­ni­mą ir mir­tį, žmo­gų ir gam­tą, gė­rį ir blo­gį, pi­lie­tį ir val­džią, mei­lę ir kan­čią, iš­ti­ki­my­bę ir iš­da­vys­tę. „Tarp Gė­rio ir Blo­gio skrai­do il­ge­sio iš­ka­muo­ta Tie­sos paukš­tė”, „Me­las yra di­džio­ji val­do­vų tie­sa, pri­si­den­gu­si re­a­ly­be”, „Žmo­gus nuo­lat žen­gia į gei­džia­mą At­ei­tį. Bet ne­ži­no, ne­gal­vo­ja, jog tuo pa­čiu me­tu jis ei­na at­gal… į Pra­ei­tį”, – pa­sa­ko­ma liūd­na re­a­ly­bė.
      Žmo­gaus kas­die­ny­bė­je vis­kas pi­na­si ryš­kiais ar tik nu­jau­čia­mais sai­tais. Juos pa­žen­kli­na ir au­to­riaus pro­fe­si­ja. Ne­ma­ža bu­vo ir yra ku­rian­čių me­di­kų. Ma­tyt, de­ra šios pro­fe­si­jos – vie­na gy­do kū­ną, ki­ta sie­lą. Nė­ra gra­žes­nio sie­kio, kaip ko­vo­ti už žmo­gų, ieš­ko­ti tų ide­a­lų, dėl ku­rių ver­ta gy­ven­ti. Jė­gų ga­li­ma sem­tis iš gam­tos:

            „Su šal­ta ra­sa kel­da­vaus ry­tais,
            kad ga­lė­čiau pa­žiū­rėt į sau­lę,
            pa­žvelg­da­vau vog­čia ir va­ka­rais,
            jos spin­du­lius rin­kau į sau­ją
            ir van­de­niu taš­kiau žo­ly­nus,
            bė­gio­jau pie­vų spal­vo­mis,
            ši­e­nas svai­gi­no tar­si vy­nas…”


      Lyg ap­žvelg­da­mas sa­vo nu­ei­tą ke­lią, po­etas dė­ko­ja Die­vams už lai­ką gy­ven­tą, al­kį pa­žin­tą, mo­kyk­li­nį suo­lą, au­di­to­ri­jų rim­tį, Mo­ti­ną bran­gią, Tė­viš­kės kva­pą, mei­lę, skaus­mą, gi­rių oši­mą, mil­ži­nų at­mi­ni­mą…
      Min­čių gel­mės dar ryš­kiau at­sklei­džia tarp me­di­ci­nos ir ly­ri­kos švie­čian­čią pro­fe­so­riaus Juo­zo Ste­po­no Da­ni­le­vi­čiaus as­me­ny­bę.

      Ni­jo­lė Vo­ve­rai­tie­nė


Puslapis 18
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro

Į S A K Y M A S


Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro
2000 m. spa­lio 6 d. įsa­ky­mo Nr. 529
„Dėl me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo


2006 m. bir­že­lio 13 d. Nr. V-485
Vil­nius

      Va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straips­nio 1 da­li­mi, Li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų joms gy­dy­ti, Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų ir Kom­pen­suo­ja­mų­jų me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių są­ra­šų (A, B ir C są­ra­šų) kei­ti­mo tvar­kos ap­ra­šo, pa­tvir­tin­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2002 m. ba­lan­džio 5 d. įsa­ky­mu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2003, Nr. 48-2134; 2004, Nr. 86-3150), 34 punk­tu ir at­si­žvelg­da­mas į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos 2006 m. ge­gu­žės 25 d. nu­ta­ri­mą Nr. 5/2-1,
      p a k e i č i u   Me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių, ku­rių iš­lai­dos am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo me­tu kom­pen­suo­ja­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų, są­ra­šą, pa­tvir­tin­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2000 m. spa­lio 6 d. įsa­ky­mu Nr. 529 „Dėl Me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2004, Nr. 152-5563; 2005, Nr. 61-2184, Nr. 142-5146; 2006, Nr. 14-522, Nr. 35-1280), ir iš­dės­tau są­ra­šo ei­lu­tę „Diag­nos­ti­nės juos­te­lės gliu­ko­zei nu­sta­ty­ti“ taip:
      Diag­nos­ti­nės juos­te­lės: Vai­kams, ser­gan­tiems I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, – iki 1800 juos­te­lių per me­tus;
      gliu­ko­zei nu­sta­ty­ti: suaugusiems, sergantiems I tipo cukriniu diabetu, – iki 600 juostelių per metus; suaugusiesiems, sergantiems II tipo cuk­riniu diabetu ir besigydantiems insulinu, – iki 300 juostelių per metus; suau­gu­sie­siems, sergantiems II tipo cukriniu dia­be­tu ir vartojantiems peroralinius hipogli­kemizuojamuosius vaistus, – iki 150 juos­telių per metus; nėščiosioms, sergančioms cukriniu diabetu, – papildomai 600 juos­telių nėštumo laikotarpiu; nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu, – 150 juostelių nėštumo laikotarpiu.
      Išrašo en­dok­ri­no­lo­gas, te­ra­peu­tas, pe­diat­ras ar šei­mos gy­dy­to­jas.

      L. E. svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­rei­gas
      Žilvinas Padaiga


Puslapis 19
Ką sa­ko me­di­kai apie cho­les­te­ro­lį

      Žmo­gus kar­tais ne­įta­ria, kad jo krau­ja­gys­lė­se yra su­si­da­rę kre­šu­lių, nes iš pra­džių nė­ra jo­kių pa­vo­jaus po­žy­mių. Tik stai­ga, kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus, – in­sul­tas ar­ba in­fark­tas... Gal­būt to­kios ne­lai­mės ga­li­ma bu­vo išveng­ti?
      Kre­šu­liai – gniū­žio for­mos da­ri­niai, ku­rių su­si­da­ro krau­ja­gys­lė­se, su­tri­kus krau­jo kre­šė­ji­mui. Jei­gu krau­ja­gys­lė­je ar šir­dies ert­mė­je at­si­ra­dęs kre­šu­lys pri­kim­ba, jis va­di­na­mas trom­bu, jei­gu ati­trūks­ta ir ke­liau­ja krau­ja­gys­lė­mis, – em­bo­lu.

      Ko­dėl ga­li su­si­da­ry­ti kre­šu­lių?
      Vi­da Ra­mei­kie­nė, Kau­no Ši­lai­nių po­li­kli­ni­kos ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­ja: La­bai daž­nai kre­šu­lių su­si­da­ro dėl ate­ro­sklerozės. Ate­ro­sklerozinė plokš­te­lė for­muo­ja­si krau­ja­gys­lės vi­di­nė­je sie­ne­lė­je iš be­si­kau­pian­čių krau­jo rie­ba­lų (cho­les­te­ro­lio) il­gą lai­ką ir iš pra­džių ne­su­ke­lia jo­kių po­žy­mių. Ta­čiau iš pa­žeis­tų krau­ja­gys­lės vi­di­nių sie­ne­lių iš­si­ski­ria me­džia­gų, trik­dan­čių krau­jo kre­šė­ji­mą re­gu­liuo­jan­čią sis­te­mą. Po ku­rio lai­ko krau­ja­gys­lė, jos vi­di­nei sie­ne­lei su­sto­rė­jus, siau­rė­ja. Dėl to lė­tė­ja krau­jo­ta­ka, o ate­ro­sklerozinei plokš­te­lei įply­šus to­je vie­to­je ga­li for­muo­tis kre­šu­lys. Jis pa­ma­žu ar­ba stai­ga ga­li už­kimš­ti krau­ja­gys­lę.

      Kuo pa­vo­jin­gi krešuliai?
      Bi­ru­tė Dar­gie­nė, Kau­no Ši­lai­nių po­li­kli­ni­kos šei­mos gy­dy­toja: Pri­klau­so­mai nuo kre­šu­lių vie­tos, žmo­gų var­gi­na įvai­rūs ne­ga­la­vi­mai. Jei­gu kre­šu­lys už­kem­ša šir­dies krau­ja­gys­les, jau­čia­mas skaus­mas krū­ti­nė­je, žmo­gui trūks­ta oro, jis dūs­ta, pa­ti­ria in­fark­tą. Jei­gu kre­šu­lys su­si­da­ro ko­jų krau­ja­gys­lė­se, šą­la ko­jos, trin­ka pul­sas ga­lū­nė­se, jau­čia­mas skaus­mas, rau­me­nų spaz­mai, kar­tais for­muo­ja­si opos, net au­di­nių ne­kro­zė, ga­li pri­reik­ti am­pu­ta­ci­jos.

      Ko­kia tu­rė­tų bū­ti pir­mo­ji pa­gal­ba?
      B. Dar­gie­nė: Kre­šu­liai ga­li su­kel­ti kai ku­rių or­ga­nų iš­emi­ją, ne­kro­zę, veik­los su­tri­ki­mus. Jei­gu už­kem­ša­ma krau­ja­gys­lė, rei­kia kuo sku­biau at­kur­ti krau­jo­ta­ką, nes prie­šin­gu at­ve­ju pa­da­ri­niai ga­li bū­ti la­bai skau­dūs – in­fark­tas, in­sul­tas, plau­čių trom­bo­em­bo­li­ja.

      Ar ga­li­ma iš­veng­ti kre­šu­lių su­si­da­ry­mo?
      V. Ra­mei­kie­nė: Kad ne­su­si­da­ry­tų kre­šu­lių, la­bai svar­bu svei­kai gy­ven­ti – re­gu­liuo­ti mi­ty­bą, dau­giau ju­dė­ti, di­din­ti fi­zi­nį krū­vį. Pa­ta­ria­ma at­lik­ti ty­ri­mus ir su­ži­no­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį, nes, esant virš­svo­riui, ke­lia pa­vo­jų dia­be­tas. Nu­tu­ki­mas ir cuk­ri­nis dia­be­tas tu­ri įta­kos ate­ro­sklerozei for­muo­tis. Bet svar­biau­sias ate­ro­sklerozės veiks­nys – pa­di­dė­jęs cho­les­te­ro­lio kie­kis krau­jy­je. Cho­les­te­ro­lį rei­kia ma­žin­ti, nors jo pa­gau­sė­ję dar ne­žy­miai, ne­lau­kiant, iki nor­ma vir­ši­ja­ma ke­le­tą kar­tų.

      Ko­kia yra cho­les­te­ro­lio nor­ma?
      V. Ra­mei­kie­nė: Ben­dro­jo cho­les­te­ro­lio nor­ma – ma­žiau nei 5,2 mmol/l. Ta­čiau cho­les­te­ro­lis yra su­da­ry­tas iš ke­le­to da­lių. No­rint nu­sta­ty­ti tik­rą­jį jų kie­kį, rei­kia da­ry­ti iš­sa­mes­nį krau­jo ty­ri­mą – va­di­na­mą­ją li­pi­dog­ra­mą. Itin pa­vo­jin­gas yra ma­žo tan­kio cho­les­te­ro­lis, ku­ris ir ska­ti­na ate­ro­sklerozę. Svei­ka­tai ken­kia ir tri­gli­ce­ri­dai. Kuo dau­giau krau­jy­je yra di­de­lio tan­kio cho­les­te­ro­lio, tuo žmo­gus svei­kes­nis, ge­riau jau­čia­si, ma­žes­nė ate­ro­sklerozės ti­ki­my­bė.

      Ar yra na­tū­ra­lių pre­pa­ra­tų, ga­lin­čių veiks­min­gai ma­žin­ti cho­les­te­ro­lį?
      B. Dar­gie­nė: Yra ne­ma­žai na­tū­ra­lių pre­pa­ra­tų, veiks­min­gai ma­ži­nan­čių cho­les­te­ro­lį. Vie­nas jų – Ok­ta­zo­lis. Šio pre­pa­ra­to su­dė­ty­je yra ok­ta­ko­sa­no­lio, ku­rio dau­giau­sia ap­tin­ka­ma cuk­ra­nen­drė­se, kvie­čių ge­ma­luo­se, cit­ru­si­nių vai­sių žie­vė­je. Ok­ta­ko­sa­no­lis ma­ži­na ma­žo tan­kio ir di­di­na di­de­lio tan­kio cho­les­te­ro­lio kie­kį, slo­pi­na ma­žo tan­kio li­pop­ro­tei­nų ok­si­da­ci­ją, krau­ja­gys­lių vi­di­nės sie­ne­lės sto­rė­ji­mą, stab­do kre­šu­lių su­si­da­ry­mą.

      Ko­kia vais­ti­nin­kų nuo­mo­nė apie šį pre­pa­ra­tą?
      Kor­de­li­ja Ma­tu­lai­ty­tė, Kau­no Jot­vin­gių vais­ti­nės far­ma­ko­tech­ni­kė: Tai pui­kus na­tū­ra­lus ir veiks­min­gai cho­les­te­ro­lį krau­jy­je ma­ži­nan­tis pre­pa­ra­tas. Jį var­to­jant ne­bū­na ša­lu­ti­nių po­vei­kių, ku­riuos kar­tais su­ke­lia che­mi­niai vais­tai.

      Ku­riems žmo­nėms pa­ta­ria­te var­to­ti šį pre­pa­ra­tą?
      K. Ma­tu­lai­ty­tė: Pre­pa­ra­tas tin­ka pa­di­dė­jus cho­les­te­ro­lio kie­kiui, taip pat vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, var­gi­na­miems įvai­rių krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mų (pa­vyz­džiui, šą­lant ga­lū­nėms, esant pro­tar­pi­niam šlu­ba­vi­mui).
      Pre­pa­ra­to veik­lio­ji me­džia­ga ok­ta­ko­sa­no­lis įvai­riuo­se pa­sau­lio kli­ni­ki­niuo­se cen­truo­se ty­ri­nė­ja­mas nuo 1990 me­tų. Nu­sta­ty­ta, kad jis ne tik ma­ži­na ma­žo tan­kio, va­di­na­mo­jo blo­go cho­les­te­ro­lio, krau­jy­je, bet ir gau­si­na di­de­lio tan­kio, tai yra ge­ro­jo, cho­les­te­ro­lio.
      Moks­li­nin­kai ok­ta­ko­sa­no­lio veiks­min­gu­mą ly­gi­no su kai ku­riais vais­tais. Mat pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau kal­ba­ma apie cho­les­te­ro­lio kie­kį ma­ži­nan­čių vais­tų ne­igia­mą po­vei­kį ke­pe­nims. Moks­li­nin­kai ieš­ko­jo bū­dų, kaip ma­žin­ti cho­les­te­ro­lio kie­kį ne­pa­ken­kiant ke­pe­nims. Jų nuo­mo­ne, per­spek­ty­viau­sias yra ok­ta­ko­sa­no­lis. Jo veiks­min­gu­mas bu­vo ly­gi­na­mas su sta­ti­nų gru­pės vais­tais cho­les­te­ro­liui ma­žin­ti. Nu­sta­ty­ta, kad, var­to­jant ok­ta­ko­sa­no­lį, ben­dro­jo cho­les­te­ro­lio su­ma­žė­ja 14 proc., o blo­go­jo cho­les­te­ro­lio – 20 proc. Tai dau­giau nei var­to­jant sta­ti­nų gru­pės pre­pa­ra­tus. Įvai­riuo­se kli­ni­ki­niuo­se žur­na­luo­se pa­skelb­ta ir dau­giau ty­ri­mų. Jų re­zul­ta­tai pa­na­šūs.

      Kaip gy­dy­to­jai ver­ti­na šį pre­pa­ra­tą?
      V. Ra­mei­kie­nė: Tai au­ga­li­nis pre­pa­ra­tas, ne­su­ke­lian­tis ne­igia­mų re­ak­ci­jų. Jį re­ko­men­duo­čiau var­to­ti vi­siems be­si­rū­pi­nan­tiems svei­ka­ta, no­rin­tiems ma­žin­ti cho­les­te­ro­lį. Ži­no­ma, la­bai svar­bu ir kuo dau­giau ju­dė­ti, lai­ky­tis die­tos, ma­žin­ti kū­no ma­sę, at­si­sa­ky­ti ža­lin­gų įpro­čių (ne­rū­ky­ti).

      Li­te­ra­tū­ra
      1. Gou­ni-Bert­hold I. and H. K. Bert­hold (2002). Po­li­co­sa­nol: cli­ni­cal phar­ma­co­lo­gy and the­ra­peu­tic sig­ni­fi­can­ce of a new li­pid-lo­we­ring agent. Am He­art J 143(2): 356-65.
      2. Mo­li­na V., Ar­ru­za­za­ba­la M.L., Car­ba­jal D., Val­des S., Noa M., Mas R., Fra­ga V. and Me­nen­dez R.(1999). Ef­fect of po­li­co­sa­nol on ce­reb­ral is­che­mia in Mon­go­lian ger­bils. Braz J Med Biol Res 32(10): 1269-76.
      3. Ca­net­ti M., Mo­rei­ra M., Mas R., Il­lnait J., Fer­nan­dez L., Fer­nan­dez J., Diaz E. and Cas­ta­no G. (1995). A two-year stu­dy on the ef­fi­ca­cy and to­le­ra­bi­li­ty of po­li­co­sa­nol in pa­tients with ty­pe II hy­per­li­pop­ro­tei­na­e­mia. Int J Clin Phar­ma­col Res 15(4): 159-65.
      4. Car­ba­jal D., Ar­ru­za­za­ba­la M.L., Val­des S. and Mas R. (1998). Ef­fect of po­li­co­sa­nol on pla­te­let ag­gre­ga­tion and se­rum le­vels of ara­chi­do­nic acid me­ta­bo­li­tes in he­alt­hy vo­lun­te­ers. Pro­stag­lan­dins Leu­kot Es­sent Fat­ty Acids 58(1): 61-4.

      Gyd. kon­sul­tan­tė Gre­ta Va­lan­čie­nė


Puslapis 20
Ben­fo­tia­mi­nas (Mil­gam­ma) –
puiki apsauga nuo komplikacijų

      Nau­jau­siais ty­ri­mų re­zul­ta­tais pa­tvir­ti­nta, kad ben­fo­tia-­mi­nas ap­sau­go nuo pažeidimų ser­gan­čių­jų dia­be­tu krau­ja­gys­les, šir­dį, sme­ge­nis, ner­vus, inks­tus bei akis. Taigi tas vaistas tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pa­žin­tas kaip tinkamas gydyti diabetinę retinopatiją, nefropatiją, angiopatiją ir neuropatiją.
      Ypa­tin­gą reikš­mę pa­to­lo­gi­niams pro­ce­sams plėtotis tu­ri ga­lu­ti­niai gli­kuoti pro­duk­tai (GGP). Jie or­ga­niz­me su­si­da­ro, vyks­tant ląs­te­lių vi­du­je ir iš­orė­je ok­si­da­ci­niams pro­ce­sams. GGP leng­vai re­a­guo­ja su ki­to­mis mo­le­ku­lė­mis, ir su­si­da­ro la­bai sta­bi­lūs jun­gi­niai. Taigi GGP ga­li su­kel­ti mor­fo­lo­gi­nius au­di­nių ir or­ga­nų pa­ki­ti­mus, sutrikdyti jų veiklą. GGP į or­ga­niz­mą pa­ten­ka ir su mais­tu, svarbu, kaip jis ruo­ši­amas­. Kuo aukš­tes­nėje tem­pe­ra­tū­roje ir kuo il­giau gamina­mas val­gis, tuo su­si­da­ro dau­giau GGP. Ser­gan­čių­jų dia­be­tu or­ga­niz­me gau­su su mais­tu gau­na­mų GGP, o dar daugiau in­tra­ląs­te­li­nių GGP. Žmonėms, sergantiems diabetu, smul­kių­jų krau­ja­gys­lių ir ner­vų kom­pli­ka­ci­jos (nef­ro­pa­ti­ja, re­ti­no­pa­ti­ja, pe­ri­fe­ri­nė neu­ro­pa­ti­ja) iš­si­vys­to dėl lė­ti­nės hi­per­gli­ke­mi­jos. Ak­ty­viau gaminasi lais­vieji ra­di­ka­lai, vyksta bio­che­mi­niai pro­ce­sai.
      Ti­riant gal­vi­jų aortos en­do­te­lio ląs­te­les, įro­dy­ta, kad ben­fo­tia­mi­nas labai su­ma­ži­na hi­per­gli­ke­mi­jos są­ly­go­tą pa­to­lo­gi­nį gliu­ko­zės me­ta­bo­liz­mą. Ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, jog ben­fo­tia­mi­nas ma­ži­na ir GGP su­si­da­ry­mą, ir gliu­ko­zės kie­kį ląs­te­lė­se.
      Stir­ban su ben­dra­au­to­riais iš­ty­rė daug atvejų, kokį poveikį daro II tipo diabetu sergantiems žmonėms GGP tu­rin­tis mais­tas ir pro­fi­lak­ti­nė ben­fo­tia­mi­no do­zė.

      Ligoninėje vie­nuo­li­ka pa­cien­tų, ser­gan­čių II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, 6 ty­ri­mo die­nas bu­vo mai­ti­na­mi specialiai jiems tinkamu mais­tu. Ket­vir­tą ty­ri­mo die­ną valgis bu­vo pa­ruoš­tas taip, kad ja­me bū­tų kuo dau­giau GGP (15 100 GGPkU). Šeštą ty­ri­mo die­ną tie pa­tys pro­duk­tai pagamin­ti taip, kad juose bū­tų ma­žai GGP (2 750 GGPkU). Šio at­si­tik­ti­nių im­čių, „kryž­mi­nio“, „dvi­gu­bai ak­lo“ ty­ri­mo me­tu aukš­to daž­nio ul­tra­gar­su bu­vo ma­tuo­ja­mas val­gių po­vei­kis de­ši­nės bron­chi­nės ar­te­ri­jos nuo sro­vės pri­klau­so­mai di­la­ta­ci­jai (SPD). Ma­ta­vi­mai bu­vo at­lie­ka­mi pacien­tams ne­val­gius ir pra­ėjus 2, 4 ir 6 va­l. po val­gio. Nuo sro­vės pri­klau­so­ma di­la­ta­ci­ja san­ty­ki­nai su­ma­žė­jo kur kas ženkliau su­val­gius dau­giau GGP tu­rin­čio mais­to, ly­gin­ant su mais­tu, ku­ria­me bu­vo ma­žai GGP.
      Ti­ria­mi pa­cien­tai, ser­gan­tys II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, bu­vo mai­ti­na­mi jiems tin­ka­mu mais­tu, o ket­vir­tą die­ną ga­vo daug GGP tu­rin­čio mais­to (15 100 GGPkU, 580 kcal, 54 g bal­ty­mų, 17 g rie­ba­lų, 48 g an­glia­van­de­nių). Nuo sro­vės pri­klau­so­ma de­ši­nės bron­ci­nės ar­te­ri­jos di­la­ta­ci­ja bu­vo ver­ti­na­ma ul­tra­gar­su ne­val­gius, taip pat pra­ėjus 2, 4 ir 6 va­l. po val­gio. Tada pa­cien­tai 2 die­nas (penktą ir šeštą) 3 kar­tus per dieną var­to­jo po 350 mg ben­fo­tia­mi­no. Sep­tin­tą die­ną prieš val­gy­da­mi daug GGP tu­rin­čio mais­to, jie iš­gė­rė 1050 mg ben­fo­tia­mi­no. Tiriamiesiems su­val­gius daug GGP tu­rin­čio mais­to, vėl bu­vo iš­ma­tuo­ta nuo sro­vės pri­klau­so­ma di­la­ta­ci­ja. Nu­sta­ty­ta, kad, var­to­jant ben­fo­tia­mi­ną, ga­li­ma už­kirs­ti ke­lią ža­lin­gam daug GGP tu­rin­čio mais­to po­vei­kiui. Sep­tin­tą ty­ri­mo die­ną san­ty­ki­nė nuo sro­vės pri­klau­so­ma di­la­ta­ci­ja ne­iš­gė­rus ben­fo­tia­mi­no su­ma­žė­jo gerokai la­biau nei prieš val­gį pa­var­to­jus ben­fo­tia­mi­no.


      Ben­fo­tia­mi­nas (Mil­gam­ma) ma­ži­na pro­tein­ki­na­zės C ak­ty­vu­mą, ok­si­da­ci­nį stre­są bei glikuotų bal­ty­mų – pa­grin­di­nius sergančiųjų bio­che­mi­nės veiklos sutrikimus (esant hi­per­gli­ke­mi­jai). Ben­fo­tia­mi­no ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­no šio pre­pa­ra­to veiks­min­gu­mą diabetine retinopatija, nefropatija, angiopatija ir neuropatija sergantiems žmonėms. Taigi nau­jau­si Stir­ban ir ben­dra­au­to­rių dar­bai ga­lu­ti­nai pa­tvir­ti­no, kad ben­fo­tia­mi­nas (Mil­gam­ma) ap­sau­go nuo pa­žei­di­mų ser­gan­čių­jų dia­be­tu krau­ja­gys­les, šir­dį, sme­ge­nis, ner­vus, inks­tus bei akis.

      Pa­gal „In­ter­nis­to” Nr. 6 (58)
      duomenis straipsnį pa­rengė
      gyd. R. Sa­muo­lie­nė


Puslapis 21
Se­mi­na­ras Tau­ra­gė­je


LDA seminare Tauragėje A.Ardinskas, M.Lapienė, A.Danylienė, V.Augustinienė, J.S.Danilevičius
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja (LDA) pa­ren­gė Žmo­nių su ne­ga­lia socia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pro­gra­mos pro­jek­tą „Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo se­mi­na­rai ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se”. Jį pra­de­dant įgy­ven­din­ti LDA ir Tau­ra­gės „In­su­los” klu­bas su­ruo­šė se­mi­na­rą, ku­ria­me da­ly­va­vo dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių iš Tau­ra­gės, Pa­gė­gių, Plun­gės ir Ši­lu­tės.
      Pa­grin­di­niai se­mi­na­ro rė­mė­jai: Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Pro­jek­to part­ne­riai: Abo­vi­ta, Ber­lin Che­mie Me­na­ri­ni Bal­tic, Eks­mos MTC, Eli Lil­ly Lie­tu­va, No­vo Nor­disk Phar­ma, Ro­che Lie­tu­va, Wor­wag Phar­ma GmbH&Co.KG fir­mų at­sto­vai.
      At­vy­ko LDA vi­ce­pre­zi­den­tas, Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos pro­fe­so­rius Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius, Klai­pė­dos mies­to li­go­ni­nės gy­dy­to­ja nef­ro­lo­gė Rū­ta Juk­ne­ly­tė, Ab­bott kom­pa­ni­jos at­sto­vė Lai­ma Kau­la­kie­nė, gydytojai Ar­tū­ras Bub­nai­tis, Ma­ri­ja La­pie­nė, Te­re­sė Ston­kie­nė, Plun­gės klu­bo slau­gy­to­ja Al­do­na Da­ny­lie­nė. Ren­gi­nio sve­čius, or­ga­ni­za­to­rius svei­ki­no Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pra­nas Pet­ro­šius ir mies­to se­niū­nas Vir­gi­ni­jus Ži­lius.
      Pa­sak Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) pre­zi­den­tės, Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rės Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės, se­mi­na­ro tiks­las – dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms pa­teik­ti nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją apie jų svei­ka­tą ge­rin­ti ga­lin­čias ak­tu­a­li­jas, pa­dė­ti jiems ge­riau kon­tro­liuo­ti li­gą, pa­aiš­kin­ti, kaip leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis įsi­gy­ti sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių.
      Pre­zi­den­tė ra­gi­no ser­gan­čiuo­sius bur­tis į klu­bus, ben­dri­jas ir tap­ti LDA na­riais. Jie ga­li to­bu­lin­ti dia­be­to prie­žiū­rą, mo­ky­tis gy­ven­ti ir rei­ka­lau­ti to, kas tei­sė­tai pri­klau­so.
      LDA, gin­da­ma ser­gan­čių­jų tei­sę į ge­res­nę svei­ka­tos prie­žiū­rą, nuo­la­tos krei­pia­si į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, in­for­muo­da­ma apie pro­ble­mas bei siū­ly­da­ma jų spren­di­mo bū­dus. Nors LDA ir pa­vy­ko iš­ko­vo­ti, kad bū­tų pa­di­din­tas kom­pen­suo­ja­mų­jų diag­nos­ti­nių juos­te­lių krau­jo gliu­ko­zei tir­ti kie­kis, ta­čiau gy­dy­to­jai ne­re­tai jų ne­iš­rašo.
      Yra ir dau­giau bė­dų – per vė­lai diag­no­zuo­ja­mas II ti­po dia­be­tas, li­go­niai lai­ku ne­siun­čia­mi pas spe­cia­lis­tus. To­dėl, anot pre­zi­den­tės, dau­gė­ja kom­pli­ka­ci­jų, di­dė­ja gy­dy­mo iš­lai­dos.
      Klai­pė­dos mies­to li­go­ni­nės gy­dy­to­ja Rū­ta Juk­ne­ly­tė, ro­dy­da­ma skaid­res, pa­aiš­ki­no, kas yra dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja.
      Pro­fe­so­rius Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius kal­bė­jo apie cuk­ri­nio dia­be­to kom­pli­ka­ci­jas. Jis džiau­gė­si, kad pa­ga­liau, po 15 ne­pri­klau­so­my­bės me­tų, lyg ir at­ei­na svei­kas vi­suo­me­nės ir vals­ty­bei va­do­vau­jan­čių vy­rų mąs­ty­mas, pra­de­da­ma su­vok­ti, kad nau­jo žmo­gaus svei­ka­ta ir svei­ka mi­ty­ba pri­va­lo rū­pin­tis mo­ti­na, dar kū­di­kį ne­šio­da­ma įsčio­se.
      Gy­dy­to­ja Te­re­sė Ston­kie­nė sa­kė, kad ne­gy­do­mas dia­be­tas – daž­niau­sia prie­žas­tis, dėl ku­rios su­trin­ka inks­tų veik­la. Pa­sa­ko­jo, kaip ati­to­lin­ti inks­tų pa­žei­di­mą, kaip ko­re­guo­ti krau­jo­spūdį ir krau­jo gliuo­ko­zę.
      Lai­ma Kau­la­kie­nė pri­sta­tė ma­žiau­sią pa­sau­ly­je Fre­eS­ty­le mi­ni apa­ra­tė­lį, ku­riuo ga­li­ma per 5 sek. iš­tir­ti krau­ją. No­rin­tiems li­go­niams at­li­ko ty­ri­mą. Pri­sta­tė nau­jau­sias Op­tium Plius gliu­ko­zės ty­ri­mo juos­te­les.
      Apie tai, kaip veng­ti dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų, kal­bė­jo ir Plun­gės slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė. Pri­min­ta, jog gli­ke­mi­jai re­gu­liuo­ti vai­kams me­tams kom­pen­suo­ja­ma 1800 diag­nos­ti­nių krau­jo gliu­ko­zės juos­te­lių. Gy­dy­to­jas ga­li iš­ra­šy­ti re­cep­tą 3 mė­ne­siams iš kar­to 450 juos­te­lių. Su­au­gu­sie­siems, ser­gan­tiems I ti­po dia­be­tu, me­tams kom­pen­suo­ja­ma 600 juos­tel­lių. Šei­mos gy­dy­to­jas ar­ba en­dok­ri­no­lo­gas kas mė­ne­sį tu­ri iš­ra­šy­ti re­cep­tą 50 juos­te­lių ar­ba 150 juos­te­lių 3 mė­ne­siams iš kar­to. Ser­gan­tie­siems II ti­po dia­be­tu, be­si­lei­džian­tiems in­su­li­ną, me­tams kom­pen­suo­ja­ma 300 juos­te­lių, o be­si­gy­dan­tiems tab­le­tė­mis – 150 juos­te­lių. Jas iš­ra­šo šei­mos gy­dy­to­jas ar­ba en­dok­ri­no­lo­gas kas 2 ir 4 mė­ne­siai po 50 juos­te­lių (LR sveikatos ministro įsakymą žr. 18 p.). Li­go­niams, regu­liuo­jan­tiems gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je tik die­ta, juos­te­lės kol kas ne­kom­pen­suo­ja­mos.
      Gliu­ka­go­ną ga­li iš­ra­šy­ti tik en­dok­ri­no­lo­gas. Jis ski­ria­mas in­su­li­nu be­si­gy­dan­tiems li­go­niams, ku­riuos var­gi­na hi­pog­li­ke­mi­ja. Re­cep­tas iš­ra­šo­mas ne dau­giau kaip vie­nai pa­kuo­tei.
      Hid­ro­ko­loi­di­niai tvars­čiai kom­pen­suo­ja­mi esant opoms pa­gal in­di­ka­ci­jas (pvz., tvars­tis Aqu­a­cel Ag kom­pen­suo­ja­mas žmo­nėms, tu­rin­tiems 6 mė­ne­sius ne­gy­jan­čią tro­fi­nę opą).
      Gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mas kom­pen­suo­ja­mas ser­gan­tie­siems I ti­po dia­be­tu kas trys mė­ne­siai (4 kar­tus per me­tus), o II ti­po – kas 6 mė­ne­siai (2 kar­tus per me­tus).
      En­dok­ri­no­lo­go kon­sul­ta­ci­jos – pa­gal po­rei­kį, bet ne re­čiau kaip kar­tą per me­tus. Akių gy­dy­to­jo, neu­ro­lo­go, kar­dio­lo­go, ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­to – ne ma­žiau kaip kar­tą per me­tus. Šla­pi­mo (ypač svar­bus mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­jos) ir cho­les­te­ro­lio ty­ri­mas atlieka­mi kar­tą per metus.Svar­bu ži­no­ti, kad in­su­li­ną ir hi­pog­li­ke­mi­zuo­jan­čias tab­le­tes iš­ra­šo šei­mos gy­dy­to­jas ar­ba en­dok­ri­no­lo­gas iki 3 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui. Ada­tė­lės in­su­li­nui leis­ti pri­de­da­mos vais­ti­nė­je kar­tu su in­su­li­nu: vie­na ada­tė­lė – vie­nam fla­ko­nui. Pe­nai nau­do­ja­mi kiek­vie­nos rū­šies ir fir­mos in­su­li­nui at­ski­rai. Su­ge­du­sius ne­mo­ka­mai pa­kei­čia en­dok­ri­no­lo­gas, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė ar šei­mos gy­dy­to­jas (jei ne­tu­ri, gy­dy­to­jas pri­va­lo kreip­tis į fir­mą). Penais nemo­ka­mai aprūpina firmos.
      Vi­siems siū­ly­ta lan­ky­ti dia­be­to mo­kyk­las, svei­kai gy­ven­ti, ne­rū­ky­ti, ne­nu­tuk­ti.Pri­sta­ty­ti vais­tai, iš­da­ly­tos at­min­ti­nės, ži­nių apie dia­be­tą įver­ti­ni­mo ir vais­ti­nės lan­ky­to­jo an­ke­tos, pa­mo­ky­ta ko­jų prie­žiū­ros.
      Per­trau­kė­lių me­tu se­mi­na­ro da­ly­viai ben­dra­vo su spe­cia­lis­tais ir tar­pu­sa­vy­je, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi, dė­ko­jo už su­teik­tą in­for­ma­ci­ją.

      Gra­ži­na Aga­po­va


Puslapis 22
„Dia­be­tas – pa­žink li­gą ir iš­mok ją val­dy­ti“

      Kiek­vie­nais me­tais svei­ka­tos ap­sau­gos pro­gra­moms vyk­dy­ti ski­ria lė­šų Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. 2006 m. ji pa­rė­mė Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no dia­be­to są­jun­gą, kad ši įgy­ven­din­tų vi­suo­me­nės svei­ka­tos pro­gra­mą „Dia­be­tas –pa­žink li­gą ir iš­mok ją val­dy­ti“.Vyk­dant pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tus dar­bus, pa­tal­pas bei ga­li­my­bę bur­tis su­tei­kė VšĮ Šeš­ki­nės po­li­kli­ni­ka, pa­gal ga­li­my­bes rė­mė ir fir­mos UAB No­vo Nor­disk Phar­ma, Abo­vi­ta, Ber­lin Che­mie Me­na­ri­ni Bal­tic, Cen­tro uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­rius, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja bei Drei­fu­so svei­ka­tos ap­sau­gos fon­das. Šio fon­do mi­si­ja, ne­pai­sant lė­šų trū­ku­mo svei­ka­tos ap­sau­gai, pa­dėti reng­ti nedidelius pro­ble­mų spren­di­mo pro­jek­tus, ku­rie nau­din­gi dau­ge­liui žmo­nių. Šis fon­das pa­de­da žmo­nėms vi­sa­me pa­sau­ly­je, taip pat Lie­tu­vo­je. Drei­fu­so svei­ka­tos fon­das 2005 m. rė­mė Pa­kruo­jo ra­jo­no dia­be­to klu­bą „Vi­ta“, o šiais me­tais lė­šų sky­rė mū­sų są­jun­gai, kad ga­lė­tu­me steig­ti dia­be­to mo­kyk­lė­les, or­ga­ni­zuo­ti te­mi­nes pa­skai­tas, išvy­kas, sto­vyk­las. Ben­drau­da­mi su vi­suo­me­ne, ga­li­me dau­giau su­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie dia­be­tą. Dia­be­to są­jun­gos na­riai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos 2006 m. Žmo­nių su ne­ga­lia so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pro­gra­mos se­mi­na­ruo­se, ku­rių pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      Kvie­čia­me vi­sus, no­rin­čius ge­riau pa­žin­ti ir kon­tro­liuo­ti li­gą, at­ei­ti į Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no dia­be­to są­jun­gą, da­ly­vau­ti jos veik­lo­je.

      Rai­mon­da Čer­niaus­kie­nė
      Vil­niaus m. ir r. dia­be­to są­jun­gos pir­mi­nin­kė


Ačiū už svar­bias ži­nias

      Prieš 2 me­tus man diag­no­zuo­tas cuk­ri­nis dia­be­tas. Kaip se­niai aš juo ser­gu, – ne­ži­nau. Pen­kio­li­ka me­tų ne­si­lan­kiau pas gy­dy­to­jus. Čia bu­vo ma­no di­džiau­sia klai­da. Cuk­ra­li­gę man ap­ti­ko ty­ri­mu, kai gy­džiau­si nuo plau­čių už­de­gi­mo.
      Da­bar esu Tau­ra­gės „In­su­los” klu­bo na­rė. Jos pir­mi­nin­kas A.Ar­dins­kas pa­kvie­tė ma­ne da­ly­vau­ti cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo se­mi­na­re. To­kia­me ren­gi­ny­je bu­vau pir­mą kar­tą ir esu lai­min­ga, ga­vu­si tiek daug man bū­ti­nų ži­nių, ku­rias tei­kė prof. J.S.Da­ni­le­vi­čius, gy­dy­to­ja T.Ston­kie­nė, LDA pre­zi­den­tė V.Au­gus­ti­nie­nė, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė A.Da­ny­lie­nė ir ki­ti pra­ne­šė­jai.
      Esu la­bai dė­kin­ga už mo­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­siuo­si stip­rin­da­ma svei­ka­tą. Ti­kiuo­si, kad to­kie se­mi­na­rai vyks kas­met.

      Aud­ro­nė Ur­bu­tie­nė


Po­il­sis Beb­ru­suo­se


Vasara skaidrino Bebrusų ežerelį, miškelį ir vaikų veidelius
      Tik šiais me­tais su­si­bū­rę į Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no dia­be­to są­jun­gą, įsi­kū­ru­sią Šeš­ki­nės po­li­kli­ni­ko­je, aštuo­ni jos na­riai, ga­lė­jo tris die­nas pail­sė­ti Mo­lė­tų ra­jo­no Beb­ru­sų po­il­sia­vie­tė­je. Čia ir ben­dra­vo­me, ir links­mai lei­do­me lai­ką su Vil­niaus „Dia­Bi­tė Plius“ klu­bo vai­kais ir tė­ve­liais. Oras bu­vo nuo­sta­bus. Die­ną mau­dy­da­vo­mės šil­to­se eže­ro vil­ny­se, o va­ka­re po įvai­rių ren­gi­nių, kon­kur­sų vai­ši­no­mės ant lau­žo kep­to­mis deš­re­lė­mis. Sto­vyk­lau­to­jus su do­va­nė­lė­mis ap­lan­kė UAB No­vo Nor­disk Phar­ma ir Abo­vi­ta at­sto­vai, vai­kams bu­vo at­lie­ka­mi gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mai.Trys die­nos pra­bė­go grei­tai, bet pri­si­min­si­me jas ilgai.

      Rai­mon­da Čer­niaus­kie­nė
Puslapis 23
II ti­po cuk­ri­nis dia­be­tas:
ba­zi­nio in­su­li­no sky­ri­mo pra­džia ir do­zės di­di­ni­mas

      II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čiųjų glikemijai gerinti reikia ne­pa­vėluotos ba­zi­nio in­su­li­no te­ra­pi­jos. To­kią iš­va­dą pa­da­rė ne­se­niai baig­tos dvi di­de­lės stu­di­jos AC­CORD ir ORIGIN. Jų duo­me­nys ne­abe­jo­ti­nai tu­rės įta­kos bū­si­mam pacientų gy­dy­mui. Ne­be­ke­lia abe­jo­nių fak­tas, kad in­ten­sy­vi in­su­li­no te­ra­pi­ja, sie­kiant op­ti­ma­lios gli­ke­mi­jos, tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma dau­gu­mai pa­cien­tų, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu. AC­CORD stu­di­jo­je taip pat įver­tin­ta di­de­lio tan­kio li­pi­dų kon­cen­tra­ci­jos di­di­ni­mo, krau­jo­spūdžio ma­ži­ni­mo ir HbA1c < 6 proc. nau­da pa­cien­tams.
      Ne­se­niai pa­­bai­gtos stu­di­jos Tre­at-to-Tar­get ir AT,LANTUS pa­ro­dė, kad mi­nė­ti pa­cien­tai, ga­li pa­siek­ti bet ku­rį už­si­brėž­tą tiks­lą, jei in­su­li­nas tit­ruo­ja­mas ati­tin­ka­mai ir in­ten­sy­viai. Ta­čiau toks gy­dy­mas ke­lia dvi pro­ble­mas: hi­pog­li­ke­mi­ją ir svo­rio au­gi­mą (1,2). INI­TIA­TE ty­ri­mo me­tu pa­cien­tai, ku­riems gy­dy­mas pe­ro­ra­li­niais an­ti­dia­be­ti­niais vais­tais pa­pil­dy­tas miš­riu in­su­li­nu, HbA1c tiks­lą pa­sie­kė grei­čiau, ne­gu pa­cien­tai, gy­dy­ti ba­zi­niu (24 val. be pi­kų vei­kian­čiu) in­su­li­nu. Ta­čiau gy­dy­mo me­tu tie pa­cien­tai, ku­rie var­to­jo miš­rų in­su­li­ną, daž­niau pa­ty­rė hi­pog­li­ke­mi­jos at­ve­jų ir pri­au­go dau­giau svo­rio, ly­gi­nant su ba­zi­nį in­su­li­ną var­to­ju­sia pa­cien­tų gru­pe (3). Esant tam pa­čiam hi­pog­li­ke­mi­jų daž­niui, pa­cien­tams, ku­rie var­to­jo be­pi­ki­nį, 24 val. vei­kian­tį ba­zi­nį in­su­li­ną, HbA1c pa­vy­ko su­ma­žin­ti 1 proc. dau­giau ne­gu pa­cien­tams, var­to­ju­siems vi­du­ti­nės vei­ki­mo truk­mės (NPH) in­su­li­ną.
      Re­mian­tis prof. Ro­sens­tock re­ko­men­da­ci­jo­mis, gy­dant II ti­po cuk­ri­nį dia­be­tą, pir­miau­sia bū­ti­na su­re­gu­liuo­ti gli­ke­mi­ją ne­val­gius (1,2,3,4,5). De­ja, gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas, pa­siek­tas šiuo­se ty­ri­muo­se, ne­bu­vo op­ti­ma­lus, nes ba­zi­nio, 24 val. be pi­kų vei­kian­čio in­su­li­no do­zė bu­vo per ma­ža ir ši te­ra­pi­ja bu­vo skir­ta pa­cien­tams per vė­lai (stu­di­jų pra­džio­je jų HbA1c bu­vo la­bai di­de­lis).
      Išva­da: jei HbA1c lai­ko­si dau­giau ne­gu 7 proc., in­su­li­no te­ra­pi­ja tu­ri bū­ti pra­dė­ta, ne­pai­sant in­ten­sy­vaus gydymo pe­ro­ra­li­niais an­ti­dia­be­ti­niais vais­tais.

      Li­te­ra­tū­ra
      1. Rid­dle M. et al. Dia­be­tes Ca­re 2003; 26:3080-6
      2. Da­vies M. et al. Dia­be­tes Ca­re 2005; 28:1282-8
      3. Ras­kin P. et al. Dia­be­tes Ca­re 2005: 28:260-5
      4. Jan­ka H. et al. Dia­be­tes Ca­re 2005; 28:254-9
      5. Yki-Jar­vi­nen H. et al. Dia­be­tes 2004; 3 (suppl 2). Abst­ract 2181-PO

      Straipsnis parengtas
      pagal prof. Ju­lio Ro­sens­tock duomenis
      Tek­sa­so uni­ver­si­te­to Pie­tų ir Va­ka­rų me­di­ci­nos cen­tras Da­lo­se, Tek­sasas, JAV


Puslapis 25
Pra­žy­do ro­žė pa­so­din­ta

      „Ir vėl pa­va­sa­ris, spal­vo­tais pum­pu­rais pra­žy­dęs,
      Šir­din aist­ra pa­bel­džia, su­ke­lia jaus­mus,
      Dan­gus toks žyd­ras, vy­tu­riais pra­gy­dęs,
      Už­klum­pa ju­bi­lie­jun trau­kian­čius in­su­lie­čius”,


      – tai Kos­to Mi­liaus­ko žo­džiai, skir­ti Vil­ka­viš­kio dia­be­to ben­dri­jos „In­su­la” pen­kio­lik­me­čiui. Džiau­gia­si žmo­nės, tu­rė­da­mi po­etą, tar­si sa­vo ben­dri­jos met­raš­ti­nin­ką. Jo rink­ti­nė­je „Pra­žy­do ro­žė pa­so­din­ta” ir nau­juo­se pos­muo­se daug pa­guo­dos žo­džių ser­gan­tie­siems „kai drau­gas bus ša­lia, liū­dėt vie­nam ne­duos”, pa­dė­kos ben­dri­jai, ku­ri vi­sa­da „už­jaus, pa­guos, už­stos”.
      Ei­lė­se skam­ba mei­lė Tė­vy­nei, Mo­ti­nai, gim­ti­nei, kur „pa­sa­kos mie­ga”, o pa­va­sa­rio vė­jas obe­lų žied­la­pius bars­to, šiu­re­na pie­vų ra­mu­nes „kaš­to­nų žie­duo­se bi­tes iš­vai­ko”, Pil­viš­kiams:

      „Čia Vai­tai, čia Pil­vė, čia Še­šu­pės kran­tas.
      Bokš­tai bal­ti švie­čia iš pat de­be­sų,
      Ke­lią į baž­ny­čią ir pas Die­vą ran­da
      Pa­mal­džių daug bro­lių mies­to ir kai­mų”.


      Nu­si­min­da­mas kar­tais dėl „duo­bė­tų ir vin­giuo­tų gy­ve­ni­mo ke­lių”, dar­že­liuo­se rū­tų ne­au­gi­nan­čių gim­ti­nę pa­lie­kan­čių se­sių, „kles­tin­čio tik Sei­mo”, kny­ge­lės au­to­rius Li­ki­mo pra­šo „kar­tot mei­lės var­dą, nors nie­kas ne­gir­di…pa­guost ir pra­džiu­gint suž­var­bu­sią šir­dį”, o Aukš­čiau­sio­jo – „kad bū­tų ge­ru­mo dau­giau ne­gu pyk­čio”. Tad su Kos­tu Mi­liaus­ku vi­lia­mės, jog „su­stin­gu­sį le­dą iš­tir­pins va­sa­ros džiaugs­mas”.
      Lie­ka pa­svei­kin­ti „In­su­los” na­rį ne tik ben­dri­jos ju­bi­lie­jaus, bet ir šir­dies pa­dik­tuo­tų pos­mų kū­ri­mo proga.

      Kris­ti­na No­rei­kie­nė


Pen­kio­lik­tą pa­va­sa­rį

      Vil­ka­viš­kio „In­su­los” ben­dri­jai su­ka­ko pen­kio­li­ka me­tų. Pa­kvies­ti į šven­tę ju­bi­lia­tus svei­ki­no LR Sei­mo na­rys A.But­ke­vi­čius, LDA pre­zi­den­tė V.Au­gus­ti­nie­nė, ra­jo­no me­ras A.Bo­gu­šins­kas, A.Ne­iber­kas ir ki­ti gar­bin­gi sve­čiai.
      „In­su­los” pir­mi­nin­kas J.Ja­nu­šai­tis ap­žvel­gė se­niai at­lik­tus, da­bar­ties ir nu­ma­to­mus dar­bus. Vi­si ren­gi­nio da­ly­viai lin­kė­jo vie­ni ki­tiems svei­ka­tos, ge­ros klo­ties. Ma­lo­nu, kai bi­čiu­lys­tės sai­tai to­kie tvir­ti. Drau­gų su­si­bū­ri­mai – sie­lai at­gai­va. Už šven­tės or­ga­ni­za­vi­mą dė­ko­ta ben­dri­jos pir­mi­nin­kui, jo tal­ki­nin­kams ir vi­siems sve­čiams.

      D.Jan­kaus­kie­nė
      Vil­ka­viškio raj., Pil­viškiai


Puslapiai 26-28
Vai­siai ir dar­žo­vės
pa­de­da ge­rin­ti svei­ka­tą

      Apie 2 milijardus pa­sau­lio vai­kų ir pa­aug­lių per daug sve­ria, dėl to pa­ti­ria svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) duo­me­ni­mis, dau­giau kaip bi­li­jo­ną žmo­nių var­gi­na virš­svo­ris ir ma­žiau­siai 300 mi­li­jo­nų yra nu­tu­kę. Nū­die­nos vi­suo­me­nė ne­si­rū­pi­na svei­ka gy­ven­se­na, ma­žai ju­da, val­go per daug cuk­raus pro­duk­tų, ku­rie di­di­na kū­no ma­sę, su­ke­lia II ti­po dia­be­tą ir šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gas. Tai bū­din­ga vi­so pa­sau­lio įvai­rioms ben­druo­me­nėms. Šia­me straips­ny­je Vi­via­na Vi­viant pa­nei­gia ke­lis su mi­ty­ba su­si­ju­sius tei­gi­nius ir pa­reiš­kia prie­šin­gą sa­vo nuo­monę.

      Nors pas­ta­rai­siais me­tais iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se mir­tin­gu­mas su­ma­žė­jo, ta­čiau šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos vis dar yra pa­grin­di­nė žmo­nių žū­ties prie­žas­tis. Ne­svei­ką gy­ven­se­ną le­mia spar­tė­jan­ti mies­tų plėt­ra, fi­zi­nio žmo­nių ak­ty­vu­mo sto­ka, gau­sus gy­vu­li­nių rie­ba­lų var­to­ji­mas. Grei­tai dau­giau nei pu­sė pa­sau­lio žmo­ni­jos gy­vens mies­tuo­se. Tai su­da­rys są­ly­gas gau­sė­ti li­gų, juo­lab, kad jau­ni­mas ne­ven­gia rū­ky­ti, pa­ti­ria stre­sų, ken­čia dėl dep­re­si­jos ar ki­tų psi­chi­kos ne­ga­la­vi­mų.

      Tin­ka­mos mi­ty­bos mo­ky­mas yra pa­grin­di­nė prie­mo­nė ven­giant li­gų
      Ne­re­tai dėl pablogėjusios ša­lių eko­no­mi­kos vis ma­žiau rūpina­masi ge­rin­ti svei­ka­tos ap­sau­gą. Tuo tar­pu itin svar­bu for­muo­ti vi­suo­me­nės su­pra­ti­mą apie sa­vo svei­ka­tą ir il­gai­niui daž­nė­jan­čias li­gas. Ven­giant ne­gan­dų, rei­kė­tų for­muo­ti tin­ka­mą stra­te­gi­ją vi­suo­me­nės švie­ti­mu.
      PSO ku­ria pa­sau­li­nę mi­ty­bos, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, tai­gi ir svei­ka­tos, stra­te­gi­ją, ku­ri ska­tin­tų vi­suo­me­nę tin­ka­mai mai­tin­tis, dau­giau ju­dė­ti, svei­kiau gy­ven­ti. To­kią pro­gra­mą įgy­ven­di­nant, svar­bu kur­ti su­ba­lan­suo­tą die­tą, ku­ri pa­dė­tų ko­re­guo­ti kū­no svo­rį. Svei­kos gy­ven­se­nos pa­grin­das yra švie­ži vai­siai ir dar­žo­vės. PSO ty­ri­mais įro­dy­ta, jog dau­giau nei pu­sė žmo­nių per die­ną ne­su­var­to­ja 400 g vai­sių ir dar­žo­vių, nors tai yra re­ko­men­duo­ja­ma.
      Labai svarbu nestokoti beta karotino. Jo yra gel­to­nuo­se, oran­ži­niuo­se ir ža­liuo­se vai­siuo­se bei dar­žo­vė­se. Kuo ryš­kes­nė vai­siaus ar dar­žo­vės spal­va, tuo be­ta ka­ro­ti­no jo­je dau­giau. Be­ta ka­ro­ti­nas yra ok­si­dan­tas. Iš­tir­ta, jog žmo­gus, ku­ris val­go ke­tu­ris ar dau­giau por­ci­jas vai­sių ir dar­žo­vių per die­ną, gau­na pa­kan­ka­mai be­ta ka­ro­ti­no, daž­niau iš­ven­gia šir­dies li­gų ar vė­žio. Ki­to­mis stu­di­jo­mis nu­sta­ty­ta, kad be­ta ka­ro­ti­nas ne­tu­ri įta­kos ap­sau­gai nuo šių ligų.

      Klai­din­gi tei­gi­niai
      Įgy­da­mi ži­nių apie tin­ka­mos mi­ty­bos svar­bą svei­ka­tai ir jo­mis va­do­vau­da­mie­si, žmo­nės ge­riau jau­čia­si ir il­giau gy­ve­na. Pri­va­lu kuo dau­giau val­gy­ti vai­sių ir dar­žo­vių. Klai­din­gas yra tei­gi­nys: „Dvi por­ci­jos vai­sių ir dar­žo­vių per die­ną yra pa­kan­ka­ma, kad ne­si­skųs­tu­me svei­ka­ta.“ Dvie­jų ne­pa­kan­ka. Svei­kai mi­ty­bai pa­ta­ria­ma var­to­ti pen­kias por­ci­jas, ku­rias su­da­ro dvie­jų rū­šių dar­žo­vės (vie­nos vir­tos, o ki­tos ža­lios) ir tris – vai­siai. Pri­va­lu tin­ka­mą kie­kį an­glia­van­de­nių ir rie­ba­lų tu­rin­čių pro­duk­tų de­rin­ti su vai­siais bei ža­lio­mis dar­žo­vė­mis.
      Klai­din­gas tei­gi­nys: „Dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės tu­rė­tų ri­bo­ti vai­sių ir dar­žo­vių var­to­ji­mą.“ Nors kai ku­rie vai­siai ir dar­žo­vės tu­ri dau­giau an­glia­van­de­nių ir yra ka­lo­rin­ges­ni, juos ga­li var­to­ti dia­be­tu ser­gan­tys, net­gi per daug sve­rian­tys žmo­nės. An­glia­van­de­niai daž­niau­siai su­da­ro 12 – 15 proc. vai­sių ener­gi­nės ver­tės; vy­nuo­gė­se, fi­go­se ir ba­na­nuo­se jų yra apie 20 proc.; bul­vės ir švie­ži ku­ku­rū­zai taip pat tu­ri an­glia­van­de­nių apie 20 proc., o dau­gu­mas ki­tų dar­žo­vių – 5 – 10 proc.

      Vy­nuo­gės yra svar­bus an­ti­ok­si­dan­tas, ku­ris stip­ri­na šir­dį ir krau­ja­gys­les
      Tai­gi vai­sių rei­kia vi­siems žmo­nėms. Ba­na­nuo­se gau­su ka­lio, ku­ris pa­de­da ba­lan­suo­ti krau­jo cho­les­te­ro­lį. Fi­gos yra svar­bus skai­du­lų šal­ti­nis – na­tū­ra­lus vi­du­rių pa­žei­di­mo vais­tas. Vy­nuo­gė­se yra me­džia­gų, stip­ri­nan­čių šir­dį ir krau­ja­gys­les.
      Skirs­tant dar­žo­ves pa­gal mi­ty­bi­nę ver­tę, itin nau­din­gi sal­die­ji ku­ku­rū­zai, nes tai skai­du­lų ir be­ta ka­ro­ti­no šal­ti­nis. Bul­vė­se taip pat yra be­ta ka­ro­ti­no, bet ma­žiau skai­du­lų. Bul­vių nau­dą žmo­gaus svei­ka­tai le­mia pa­ruo­ši­mo bū­das ir var­to­ji­mo sai­kas.
      Klai­din­gas tei­gi­nys: „Šal­dy­tas ir kon­ser­vuo­tas mais­tas yra toks pat svei­kas“. Taip ap­do­ro­tų pro­duk­tų ma­žė­ja mais­ti­nė ver­tė, o prie­dai, pvz., so­da, su­ar­do me­džia­gų ba­lan­są. Kon­ser­vuo­ja­muo­se ar šal­do­muo­se pro­duk­tuo­se su­yra vi­ta­mi­nas C ir fo­lio rūgš­tis. Ta­čiau tin­ka­mai lai­ko­muo­se na­tū­ra­lio­mis są­ly­go­mis vai­siuo­se ir dar­žo­vė­se iš­lie­ka vi­ta­mi­nai ir mi­ne­ra­li­nės me­džia­gos.
      Klai­din­gas tei­gi­nys: „Džio­vin­ti vai­siai ne­re­ko­men­duo­ja­mi“. Su­ma­ži­nus van­dens kon­cen­tra­ci­ją, vai­siuo­se dau­gė­ja cuk­raus, jie tam­pa ka­lo­rin­ges­ni. Val­gant džio­vin­tus vai­sius, rei­kė­tų ger­ti dau­giau skys­čių. Var­to­ja­mi sai­kin­gai, ge­rai su­kram­to­mi, to­kie vai­siai nau­din­gi virš­svo­rį tu­rin­tiems žmo­nėms, nes slo­pi­na al­kį.
      Klai­din­gas tei­gi­nys: „Di­de­lio krau­jo­spūdžio var­gi­na­mi žmo­nės tu­rė­tų veng­ti kai ku­rių vai­sių“ . Švie­ži vai­siai ir dar­žo­vės, ypač tu­rin­tys daug ka­lio ir mag­nio, pa­de­da re­gu­liuo­ti ar­te­ri­nį krau­jo­spūdį. Tai­gi šiems žmo­nėms rei­kia kas­dien val­gy­ti ža­lių vai­sių ir dar­žo­vių. Nau­din­gi čes­na­kai, svo­gū­nai ir po­rai, ku­riuo­se yra me­džia­gų, sau­gan­čių krau­ja­gys­les.

      Nau­din­gi PSO mi­ty­bos pa­ta­ri­mai
      Pri­va­lu lai­ky­tis čia pa­teik­tų PSO mi­ty­bos pa­ta­ri­mų. Mais­to ga­min­to­jai taip pat tu­rė­tų tiek­ti svei­ką mais­tą ir apie jį in­for­muo­ti var­to­to­jus. Tai pa­dė­tų dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms veng­ti kom­pli­ka­ci­jų.

      Kuo įvai­res­nį mais­tą val­go­me, tuo svei­kes­ni esa­me
      Svar­bu, kad mais­tas būtų įvai­rus. Per ma­žas kie­kis au­ga­li­nio mais­to ne­tu­ri įta­kos svei­ka­tai. Kuo su­var­to­ja­mų švie­žių vai­sių bei dar­žo­vių spal­vų ga­ma pla­tes­nė, tuo dau­giau mais­ti­nių me­džia­gų, vi­ta­mi­nų gau­na­me ir, aiš­ku, stip­ri­na­me svei­ka­tą. Žmo­nės tu­rė­tų pie­tums ir va­ka­rie­nei su­val­gy­ti tris por­ci­jas vai­sių ir vie­ną dar­žo­vių.

      Pa­gal „Diabetes Voice“, June, 2006,
      duomenis straips­nį pa­ren­gė
      Da­lia Au­gus­ti­nai­tė


Puslapis 29
Identifikavimo apyranke

      Ser­gan­tis žmo­gus, iš­tik­tas hi­pog­li­ke­mi­jos, ga­li bū­ti pa­na­šus į iš­gė­ru­sį al­ko­ho­lio. Jis svir­du­liuo­ja, griū­va, pra­ran­da są­mo­nę. Dre­ba ran­kos, pil­ta šal­tas pra­kai­tas. To­kiu at­ve­ju daž­niau­siai vie­toj sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos iš­kvie­čia­ma po­li­ci­ja. O juk kiek­vie­ną už­dels­tą mi­nu­tę gre­sia mir­tis.
      Dėl ži­nių sto­kos apie cuk­ri­nį dia­be­tą sun­ku at­skir­ti ser­gan­tį­jį nuo ne­blai­vaus. Dėl to vi­sa­me pa­sau­ly­je dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ne­šio­ja ski­ria­mą­jį žen­klą – daž­niau­siai apy­ran­kę. LDA jau nuo 1992 m. pra­dė­jo pro­pa­guo­ti dia­be­tu ser­gan­čio­jo žen­kle­lį, ra­gi­no sa­vo klu­bus in­for­muo­ti žmo­nes apie jo svar­bą. Toks žen­kle­lis pa­vaiz­duo­tas ir ant LDA na­rio pa­žy­mė­ji­mo. Rai­dės „dia“ reiškia – cuk­ri­nis dia­be­tas.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos su­kur­ta apy­ran­kė su­tei­kia in­for­ma­ci­ją apie li­go­nį. Jo­je iš­gra­vi­ruo­ja­ma: var­das, pa­var­dė, te­le­fo­nas, ku­riuo rei­kė­tų pra­neš­ti apie žmo­gaus būk­lę; nu­ro­do­mi ir vais­tai: in­su­li­nas ar tab­le­tės.
      Žen­kle­lio reikš­mę tu­ri su­pras­ti ne tik pats dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus, bet ir me­di­ci­nos, po­li­ci­jos dar­buo­to­jai bei kiek­vie­nas vi­suo­me­nės na­rys. Ne­ži­nia, kur žmo­gų ga­li iš­tik­ti prie­puo­lis. Kvie­čia­mi vi­si dia­be­to klu­bai in­for­muo­ti sa­vo ra­jo­no ser­gan­čiuo­sius apie jau esa­mą ga­li­my­bę įsi­gy­ti apy­ran­kę. Jų ga­li­ma už­si­sa­ky­ti UAB „Al­pe­ra“. Jū­sų pa­gei­da­vi­mu, es­ti si­dab­ri­nių, pa­auk­suo­tų ar pa­si­dab­ruo­tų (ati­tin­ka­mai skir­sis kai­nos).
      Dau­giau in­for­ma­ci­jos prašoma tei­rau­tis UAB „Al­pe­ra“. Tel. (8 –5) 2311667, 2455012, mob. 8 687 16182.

      LDA informacija


Puslapis 30
Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos in­for­ma­ci­ja

Kei­čia­ma vais­tų re­cep­tų ra­šy­mo tvar­ka

      2006 m. liepos 26 d. įsigaliojo pa­cien­tams pa­to­ges­nė re­cep­tų ra­šy­mo ir vais­tų bei me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių iš­da­vi­mo tvar­ka (LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-619). Da­bar ser­gan­tie­siems lė­ti­nė­mis li­go­mis, ku­riems vais­tai ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nės iš­ra­šo­mi tri­ms mė­ne­siams, gy­dy­to­jas, li­go­niui pa­gei­dau­jant, ga­lės iš­ra­šy­ti ne vie­ną re­cep­tą, o tris at­ski­rus pa­cien­to var­to­ja­mų vie­no pa­va­di­ni­mo vais­tų (taip pat me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių) re­ceptus.
      Iš­ra­šy­da­mas vais­tų ar me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių re­ceptus tri­ms mė­ne­siams, gy­dy­to­jas tu­rės kiek­vie­na­me re­cep­te iš­ra­šy­ti vie­nam mė­ne­siui rei­kiamą vais­tų ar me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių kie­kį. Ši tvar­ka leis pa­cien­tams me­di­ka­men­tus ar me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes įsi­gy­ti ne visus iš karto, kaip bu­vo iki šiol, o kas mė­ne­sį.
      Tai pa­leng­vins padėtį tų žmo­nių, ku­riems bū­da­vo fi­nan­siš­kai sun­ku iš kar­to su­mo­kė­ti trims mė­ne­siams rei­kiamų vais­tų prie­mo­ką. Ki­ta ver­tus, prie gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tų sumažės pa­cien­tų, laukiančių tik receptų.
      Pri­me­na­me, kad pir­mą kar­tą li­go­niui, ku­riam nu­sta­ty­ta lė­ti­nė li­ga, iš­ra­šo­ma vais­tų iki vie­no mė­ne­sio gy­dy­mo kur­sui (vais­tai ga­li bū­ti iš­ra­šo­mi ir ke­lioms die­noms). Tik įsi­ti­ki­nus, kad vais­tai veiks­min­gi, ga­li­ma skir­ti gy­dy­mo kur­są, trun­kan­tį iki trijų mė­ne­sių, iš­sky­rus nar­ko­ti­nius ir psi­chot­ro­pi­nius vais­tus.
      Ser­gan­tie­siems ne lė­ti­nė­mis li­go­mis kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių vie­nu kar­tu gy­dy­to­jas ga­li iš­ra­šy­ti vie­nam mė­ne­siui, jei li­ga ūmi – 7 die­nų gy­dy­mo kur­sui.


Puslapis 31
Nau­jas ba­zi­nis in­su­li­no ana­lo­gas

      Į „Dia­be­to” laik­raš­čio pa­teik­tus klau­si­mus at­sa­ko Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas prof. Gin­tau­tas Ka­za­na­vi­čius

      Gerb. Pro­fe­so­riau, ne­se­niai vy­ko en­dok­ri­no­lo­gų kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je gvil­den­ti dia­be­to klau­si­mai. Tad ko­kios nu­ma­to­mos šios sri­ties ten­den­ci­jos Lie­tu­vo­je?
      Tiek vi­sa­me pa­sau­ly­je, tiek ir Lie­tu­vo­je ne­pa­vyks­ta pa­ža­bo­ti cuk­ri­nio dia­be­to epi­de­mi­jos. Li­gos pli­ti­mo mas­tai sie­ja­mi su va­ka­rie­tiš­ka gy­ven­se­na. Pa­ti­ria­me stre­sų, ma­žiau ju­da­me, dau­giau ir so­čiau mėgs­ta­me pa­val­gy­ti, to­dėl nu­tun­ka daž­nai ne tik su­au­gu­sie­ji, bet ir vai­kai. II ti­po dia­be­tas pa­žei­džia ne­ju­čio­mis, dau­gu­mas žmo­nių net ne­ži­no, kad ser­ga. To­dėl vi­siems bū­ti­nai rei­kė­tų pa­si­tik­rin­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį.

      Kuo dia­be­tas pa­vo­jin­gas?
      Cuk­ri­nis dia­be­tas pa­vo­jin­gas sa­vo kom­pli­ka­ci­jo­mis. Per gau­si gliu­ko­zė krau­jy­je ken­kia vi­so or­ga­niz­mo krau­ja­gys­lėms ir ner­vams, trik­do įvai­rių or­ga­nų veik­lą. La­bai daž­nai pa­žei­džia­mos akys, šir­dis, inks­tai, ko­jos, ner­vų sis­te­ma. Vys­to­si su­dė­tin­gos ir in­va­li­dumą sąly­go­jan­čios kom­pli­ka­ci­jos.

      Ką rei­kė­tų da­ry­ti, kad iš­veng­tu­me kom­pli­ka­ci­jų?
      No­rint iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų, rei­kia, kad gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je (gli­ke­mi­ja) bū­tų toks kaip ir svei­ko žmo­gaus. Me­di­kai re­ko­men­duo­ja li­go­niams jį ma­tuo­ti ne tik ry­te, bet ir pra­ėjus 2 val. po pa­grin­di­nių val­gy­mų. Tai ga­li at­lik­ti pats li­go­nis sa­vo gliu­ko­ma­čiu. Ty­ri­mams da­lį juos­te­lių kom­pen­suo­ja li­go­nių ka­sos. Be to, li­go­nių ka­sos kom­pen­suo­ja la­bai svar­bų dia­be­to kom­pen­sa­ci­jos ro­dik­lį – gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no tyrimą. Jis pa­ro­do ke­lių mė­ne­sių gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je vi­dur­kį. Ste­bint ir ko­re­guo­jant gli­ke­mi­ją, ga­li­ma pa­rink­ti tin­ka­mą gy­dy­mą, die­tą, re­ži­mą, o tai pa­de­da iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų.

      Ko­kie tu­rė­tų bū­ti gli­ke­mi­jos ro­dik­liai?
      II ti­po dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus tu­rė­tų siek­ti, kad ry­te at­si­kė­lus ne­val­giu­sio šis ro­dik­lis bū­tų ma­žes­nis kaip 6.0 mmol/l, o 2 val. po val­gy­mų – iki 7.5 mmoml/l; glikuo­tas he­mog­lo­bi­nas – iki 6.5 %. Esant dau­giau gliu­ko­zės, gre­sia kom­pli­ka­ci­jos (įvai­rių or­ga­nų pa­žei­di­mai), to­dėl li­go­nis tu­ri kreip­tis į en­dok­ri­no­lo­gą, kad pa­ko­re­guo­tų gy­dy­mą. Vie­nu at­ve­ju pa­cien­tui bus pa­di­din­tas tab­le­čių skai­čius, ki­tu at­ve­ju – skir­ta in­su­li­no te­ra­pi­ja. Li­go­nis ne­tu­rė­tų bi­jo­ti gy­dy­mo in­su­li­nu. Lai­ku im­tas var­to­ti tas pre­pa­ra­tas ge­ri­na svei­ka­tą.

      Na o kaip se­ka­si gy­dy­ti dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes?
      Dau­gu­mos šių žmo­nių dia­be­to kon­tro­lė yra blo­ga. Tai mes ma­to­me, kas­dien at­lik­da­mi ty­ri­mus ir diag­no­zuo­da­mi kom­pli­ka­ci­jas. Daž­nai kon­sul­tuo­ja­me li­go­nius, ku­riems pa­dė­ti ga­li­ma tik am­pu­tuo­jant ga­lū­nę, gy­dant mio­kar­do in­fark­tą, at­lie­kant krau­jo va­ly­mo pro­ce­dū­ras spe­cia­liais apa­ra­tais. To bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti ge­ra li­gos kon­tro­le. Ži­no­ti­na, kad dia­be­to kom­pli­ka­ci­jos vys­to­si, jei ne­ko­re­guo­ja­mi rie­ba­lų apy­kai­tos su­tri­ki­mai, krau­jo­spūdis. Vi­si veiks­min­gi vais­tai ir sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nės li­go­niams yra pri­ei­na­mos, t.y. kom­pen­suo­ja­mos. Tiek li­go­niai, tiek me­di­kai tu­rė­tų nau­do­tis ta si­tu­a­ci­ja. Iš kli­ni­ki­nės pa­tir­ties ži­no­ma, kad di­de­lė­mis pa­stan­go­mis ge­ra kon­tro­lė yra pa­sie­kia­ma. Ta­da žmo­gus ge­riau jau­čia­si, yra dar­bin­gas, iš­ven­gia kom­pli­ka­ci­jų.

      Ko­kios gy­dy­mo nau­jo­vės lau­kia ser­gan­čių­jų?
      Vi­sų pir­ma no­rė­čiau pa­mi­nė­ti nau­ją il­go vei­ki­mo in­su­li­no ana­lo­gą. Jis tu­ri uni­ka­lią sa­vy­bę krau­jy­je jung­tis su bal­ty­mais. Tai lei­džia iš­veng­ti in­su­li­no vei­ki­mo po­ky­čių, tai­gi ir gli­ke­mi­jos svy­ra­vi­mų, kai li­go­nis mai­ti­no­si vie­no­dai ir lei­do­si to­kią pat in­su­li­no do­zę, ta­čiau gli­ke­mi­jos ro­dik­liai bu­vo ne­vie­no­di. To­dėl nau­ja­sis ana­lo­gas va­di­na­mas nu­ma­to­mu in­su­li­nu, t.y. gli­ke­mi­jos re­zul­ta­tus ga­li­ma nu­ma­ty­ti (nė­ra po­ky­čių), re­tė­ja net­gi hi­pog­li­ke­mi­jų, mažiau di­dė­ja svo­ris.
      Ski­riant gy­dy­mą in­su­li­nu, vie­nos, net­gi il­go vei­ki­mo in­jek­ci­jos ne­pa­kan­ka. Rei­kia kom­bi­nuo­ti il­go ir grei­to vei­ki­mo pre­pa­ra­tus. Pa­gei­dau­ti­na, kad abu in­su­li­nai bū­tų to pa­ties ga­min­to­jo. Tai ma­ži­na aler­gi­nių re­ak­ci­jų in­su­li­nui ri­zi­ką. Be to, li­go­niui es­ti pa­to­giau išmok­ti nau­do­tis to­kiu pat in­jek­to­riu­mi.
      Kvie­čiu li­go­nius ak­ty­viai do­mė­tis sa­vo li­ga, ma­tuo­ti ir ko­re­guo­ti gliu­ko­zės kie­kį. Jei ky­la keb­lu­mų, bū­ti­na kreip­tis į gy­dy­to­jus. Mes tik­rai ga­li­me ser­gan­tie­siems pa­dė­ti.


Maloniai kviečia

      Kavinė-valgykla "DIA". Joje didelis pasirinkimas skanių patiekalų ne tik diabetu sergantiems, bet ir sveikiems žmonėms. Dirbame kasdien (išskyrus šventadienius) 10-17 val.
      Mūsų adresas: Vilniaus g. 29, Vilnius


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 3500 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.