»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 1 (53) Vasario mėn., 2007

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Berlin Chemie Menarini Baltic, Eksmos MTC, Interlux, Limeta, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.


Gliu­ko­zės ir in­su­li­no po­vei­kis or­ga­niz­mui

      Krau­jo gliu­ko­zės kie­kį vei­kia ke­tu­ri pa­grin­di­niai veiks­niai: mi­ty­ba, ju­dė­ji­mas, in­su­li­nas ir gliu­ka­go­nas.
      In­su­li­nas tei­kia rau­me­nų ląs­te­lėms ener­gi­ją, kad ga­lė­tų dirb­ti, o per­tek­li­nę ener­gi­ją kau­pia kaip rie­ba­lus rie­ba­lų ląs­te­lė­se ir kaip gli­ko­ge­ną – rau­me­nų bei ke­pe­nų ląs­te­lėse.
      Val­gant ir pa­val­gius gliu­ko­zės krau­jy­je pa­dau­gė­ja. Svei­kų žmo­nių ka­so­je esan­čios be­ta ląs­te­lės iš­kart iš­ski­ria in­su­li­ną. Dėl to gau­sė­ja in­su­li­no krau­jy­je ir ga­li­ma kon­tro­liuo­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį. Tuo tarpu ser­gan­tie­siems dia­be­tu šį pro­ce­są ga­li­ma reguliuoti grei­to vei­ki­mo in­su­li­nu, kad jis vyk­tų taip kaip dia­be­tu ne­ser­gan­čio žmo­gaus or­ga­nizme.

      Me­džia­gų apy­kai­ta
      In­su­li­nas or­ga­niz­mo me­džia­gų apy­kai­tą vei­kia įvai­riai. No­rint tai ge­riau su­pras­ti, rei­kė­tų trum­pai ap­tar­ti pa­grin­di­nius me­džia­gų apy­kai­tos ir or­ga­niz­mo veiks­nius.
      Pa­grin­di­niai me­džia­gų apy­kai­tos ele­men­tai yra bal­ty­mai, tai yra pro­tei­nai, ir rie­ba­lai bei an­glia­van­de­niai, o pa­grin­di­nė or­ga­niz­mo su­dė­ti­nė da­lis yra ląs­te­lė. Kiek­vie­na ląs­te­lė yra sa­va­ran­kiš­kas vie­ne­tas su sa­vo me­džia­gų apy­kai­ta. Ląs­te­lę su­da­ro ląs­te­lės bran­duo­lys, esan­tis jos ci­top­laz­mo­je (1 pav.). Ląs­te­lę den­gia memb­ra­na. Ląs­te­lės bran­duo­ly­je yra chro­mo­so­mos, ku­rios su­da­ro pa­vel­di­mu­mo me­džia­gą. Ci­top­laz­mo­je yra ir ru­tu­li­nių struk­tū­rų, mi­to­chon­dri­jų, ku­rio­se vyks­ta ląs­te­lės me­džia­gų apy­kai­ta.
      Iš pa­vel­di­mu­mo me­džia­gos su­si­da­ro va­di­na­mo­sios nu­kle­o­rūgš­tys. Šios rūgš­tys iš ląs­te­lės bran­duo­lio per­ne­ša­mos į jos ci­top­laz­mą, kur re­gu­liuo­ja įvai­rių bal­ty­mų, su­da­ry­tų iš ami­no­rūgš­čių gran­di­nių, for­ma­vi­mą­si. Bal­ty­mai sta­to ir pa­lai­ko ląs­te­lės struk­tū­ras ar­ba da­ly­vau­ja re­gu­liuo­jant jos me­džia­gų apy­kai­tą. Bal­ty­mas, re­gu­liuo­jan­tis me­džia­gų apy­kai­tos pro­ce­są, yra fer­men­tas (en­zi­mas). Ląs­te­lė ga­li iš­skir­ti bal­ty­mus, pa­vyz­džiui, į krau­ją, ir kar­tu su krau­ju jie ga­li pa­tek­ti į ki­tas or­ga­niz­mo vie­tas, kur at­lie­ka sa­vo funk­ci­ją. Toks bal­ty­mas va­di­na­mas hor­mo­nu.
      At­ski­rų ląs­te­lių for­ma ir san­da­ra daž­nai yra pri­tai­ky­ta vyk­dy­ti tam tik­rus spe­ci­fi­nius po­rei­kius. Rau­me­nų ląs­te­lės tu­ri ab­sor­buo­ti (sugerti) ir per­dirb­ti di­de­lius me­džia­gų kie­kius, kaip an­tai gliu­ko­zę ir rie­ba­lus, į ener­gi­ją, kai rau­me­nims ten­ka dirb­ti. Rie­ba­lų ląs­te­lės tu­ri ge­bė­ti ab­sor­buo­ti ir kaup­ti ener­gi­ją rie­ba­lų for­ma. Ener­gi­ja taip pat ga­li kaup­tis rau­me­nų bei ke­pe­nų ląs­te­lė­se gli­ko­ge­no for­ma – tai me­džia­ga, su­si­de­dan­ti iš su­si­jun­gu­sių gliu­ko­zės gran­di­nių. Gliu­ko­zė bei gli­ko­ge­nas yra pa­grin­di­niai or­ga­niz­mo an­glia­van­de­niai; kar­tu su rie­ba­lais jie yra gy­vy­biš­kai svar­būs ląs­te­lių ener­gi­jos šal­ti­niai.

      Ana­to­mi­ja
      In­su­li­nas yra hor­mo­nas, ku­ris ga­mi­na­si ka­so­je, be­ta ląs­te­lė­se. Ka­są su­da­ro liau­ki­nis au­di­nys. Vie­no ti­po liau­ki­nis au­di­nys ga­mi­na įvai­rius fer­men­tus, ku­rie iš­ski­ria­mi į iš­te­ka­mą­jį ka­sos la­ta­ką, pas­kiau – į plo­ną­ją žar­ną, kur pa­de­da skai­dy­ti mais­tą. Va­di­na­si, pa­grin­di­nius mais­to kom­po­nen­tus (an­glia­van­de­nius, rie­bi­ą­sias rūgš­tis ir ami­no­rūgš­tis) or­ga­niz­mas ga­li įsi­sa­vin­ti per plo­no­sios žar­nos glei­vinę.
      Ki­to ti­po liau­ki­nis au­di­nys ka­so­je ga­mi­na įvai­rius hor­mo­nus. Tą liau­ki­nį au­di­nį den­gia plo­nas ap­val­ka­lė­lis, o šio au­di­nio san­kau­pos tar­si sa­le­lės yra įsi­ter­pu­sios tarp li­ku­sio liau­ki­nio au­di­nio (2 pav.). Sa­le­lės su­da­ro vos ke­le­tą vi­sų ka­sos ląs­te­lių pro­cen­tų. To­se sa­le­lė­se yra įvai­rių ti­pų ląs­te­lių, kiek­vie­na iš jų ga­mi­na vie­ną ku­rį nors hor­mo­ną. Be­ta ląs­te­lė­se su­si­da­ro in­su­li­nas, o al­fa ląs­te­lė­se gliu­ka­go­nas. Be­ta ląs­te­lės yra įsi­mai­šiu­sios tarp ki­tų hor­mo­nus ga­mi­nan­čių ląs­te­lių. Be­ta ląs­te­lė­je in­su­li­nas kau­pia­si į pūs­le­les pa­na­šio­se struk­tū­ro­se, ku­rios va­di­na­mos gra­nu­lė­mis. Iš­si­ski­riant in­su­li­nui, gra­nu­lės ati­duo­da sa­vo tu­ri­nį į krau­ją, o šis per­ne­ša in­su­li­ną į tas ląs­te­les, ku­rio­se jis tu­ri veikti.

      In­su­li­nas ir C pep­ti­das
      Ka­so­je be­ta ląs­te­lės in­su­li­ną ga­mi­na iš pir­mi­nės jo for­mos, va­di­na­mo­jo pro­in­su­li­no (3 pav.). Pro­in­su­li­ną su­da­ro il­ga gran­di­nė ami­no­rūgš­čių, iš­si­dės­čiu­sių spi­ra­le. Nuo pro­in­su­li­no at­sky­la ma­žes­nė ami­no­rūgš­čių gran­di­nė, va­di­na­ma C pep­ti­du. Lie­ka in­su­li­nas, sa­vo ruož­tu su­si­de­dan­tis iš dvie­jų tar­pu­sa­vy­je su­sijun­gu­sių ami­no­rūgš­čių gran­di­nių. In­su­li­nas ir C pep­ti­das kau­pia­si gra­nu­lė­se, esan­čio­se be­ta ląs­te­lės ci­top­laz­mo­je. Kas­kart, kai į krau­ją iš be­ta ląs­te­lių iš­si­ski­ria tam tik­ras in­su­li­no kie­kis, iš­si­ski­ria ir ati­tin­ka­mas C pep­ti­do kie­kis. Iš­ma­ta­vus krau­jy­je C pep­ti­dą, kar­tu ga­li­ma su­ži­no­ti ir be­ta ląs­te­lė­se su­si­da­riu­sio in­su­li­no kiekį.
      Gliu­ko­zė krau­jy­je yra svar­biau­sias re­gu­lia­to­rius, le­mian­tis in­su­li­no at­pa­lai­da­vi­mą be­ta ląs­te­lė­se. Pa­di­dė­jus krau­jo gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­jai, be­ta ląs­te­lė gliu­ko­zę ab­sor­buo­ja (su­ge­ria) ir ima sti­mu­liuo­ti in­su­li­no ga­my­bą bei jo iš­sky­ri­mą į krau­ją. Su­ma­žė­jus gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­jai krau­jy­je, be­ta ląs­te­lė gliu­ko­zės ab­sor­buo­ja ma­žiau, o ta­da su­ma­žė­ja tiek in­su­li­no sin­te­zė, tiek ir jo iš­sky­rimas.
      In­su­li­no ga­my­bą sti­mu­liuo­ja ne tik gliu­ko­zė, bet ir ki­tos me­džia­gos. Tai įvai­rios ami­no­rūgš­tys, ku­rios su­si­da­ro skai­dan­tis mais­ti­niams bal­ty­mams. In­su­li­no ga­my­bą taip pat sti­mu­liuo­ja gliu­ka­go­nas bei ki­ti žar­ny­no glei­vi­nės hor­mo­nai.

      In­su­li­no po­vei­kis
      Ląs­te­lės me­džia­gų apy­kai­tą vei­kia in­su­li­nas, jung­da­ma­sis prie sa­vo re­cep­to­riaus. Re­cep­to­rius – tai ląs­te­lės memb­ra­no­je esan­tis bal­ty­mas, ku­ris pa­gau­na ir su­jun­gia tam tik­rą hor­mo­ną. In­su­li­no re­cep­to­rius yra bal­ty­mas, su­da­ry­tas iš 2 al­fa vie­ne­tų ir 2 be­ta vie­ne­tų (4 pav.). Al­fa vie­ne­tai jun­gia in­su­li­ną, o be­ta vie­ne­tai pra­si­skver­bia pro ląs­te­lės memb­ra­ną. In­su­li­nui pri­si­jun­gus prie al­fa vie­ne­tų, be­ta vie­ne­tai virs­ta ak­ty­viai­siais fer­men­tais. Taip ląs­te­lės vi­du­je pra­si­de­da įvai­rūs me­džia­gų apy­kai­tos pro­ce­sai.
      Vie­nas iš šių pro­ce­sų yra pa­spar­tė­ju­si gliu­ko­zės su­ger­tis rie­ba­lų ir rau­me­nų ląs­te­lė­se. Tai vyks­ta dėl to, kad su­ak­ty­vi­na­mas va­di­na­ma­sis gliu­ko­zės „per­ne­šik­lis“. Tai yra bal­ty­mai, esan­tys ląs­te­lės memb­ra­no­je ir per ją per­ne­šan­tys gliu­ko­zę. Yra 5 gliu­ko­zės per­ne­šik­liai. In­su­li­nas su­ža­di­na tik gliu­ko­zės per­ne­šik­lį Nr. 4, esan­tį rie­ba­lų ir rau­me­nų ląs­te­lė­se. Kar­tu in­su­li­nas da­ro įta­ką fer­men­tų sis­te­moms ir dėl to rau­me­nų ląs­te­lė­se ypač su­stip­rė­ja gliu­ko­zės me­ta­bo­liz­mas. Ly­giai taip pat ak­ty­vi­na­mi fer­men­tai, dėl ku­rių gliu­ko­zė kau­pia­si rau­me­nų bei ke­pe­nų ląs­te­lė­se gli­ko­ge­no pa­vi­da­lu. Kar­tu su­stab­do­ma gliu­ko­zės ga­my­ba iš ami­no­rūgš­čių ir gliu­ko­zės iš­sky­ri­mas į krau­ją iš ke­pe­nų ląs­te­lių. Šis po­vei­kis le­mia tai, kad pa­te­kus in­su­li­nui gliu­ko­zės krau­jy­je su­ma­žė­ja. Sto­ko­jant in­su­li­no, šie pro­ce­sai pa­si­kei­čia ir gliu­ko­zės krau­jy­je gau­sė­ja.
      Es­ti žmo­nių, ku­riuos in­su­li­nas vei­kia sil­pniau, va­di­na­si, jie yra at­spa­rūs in­su­li­nui. Jų krau­jy­je gliu­ko­zės ga­li dau­gė­ti, tai­gi ir ga­li vys­ty­tis dia­be­tas. Tai vyks­ta, nors or­ga­niz­mas nuo­lat ga­mi­na ga­na di­de­lį in­su­li­no kie­kį. Tai­gi dia­be­tas ga­li iš­si­vys­ty­ti esant ab­so­liu­čiam in­su­li­no trū­ku­mui – tai lai­ko­ma nuo in­su­li­no pri­klau­so­mu dia­be­tu. Ši li­ga ga­li kil­ti ir esant san­ty­ki­niam in­su­li­no trū­ku­mui bei re­zis­ten­ci­jai in­su­li­nui – tai lai­ko­ma nuo in­su­li­no ne­pri­klau­so­mu cuk­ri­niu dia­be­tu.
      In­su­li­nas vei­kia ir rie­ba­lų apy­kai­tą, pa­de­da­ jiems kaup­tis ir ne­lei­džia skai­dy­tis. Kai trūks­ta in­su­li­no, rie­ba­lų san­kau­pos su­yra ir į krau­ją iš­ski­ria daug rie­bių­jų rūgš­čių. Jos per­ne­ša­mos į ke­pe­nis ir, esant in­su­li­no sto­kai, ga­li su­si­da­ry­ti ke­to­nų. Ke­to­nai yra rūgš­tys, ku­rioms su­si­kau­pus, ga­li įvyk­ti rūgš­ti­nis ap­si­nuo­di­ji­mas, va­di­na­mas ke­to­a­ci­do­ze. Tai yra sun­ki nuo in­su­li­no pri­klau­so­mo dia­be­to kom­pli­ka­ci­ja.
      In­su­li­nas taip pat ak­ty­vi­na ami­no­rūgš­čių įsi­sa­vi­ni­mą ir bal­ty­mų su­si­da­ry­mą ląs­te­lė­je. Kaip jau mi­nė­ta, ži­no­ma, kad in­su­li­nas ap­rū­pi­na rau­me­nų ląs­te­les ener­gi­ja, rei­ka­lin­ga rau­me­nų dar­bui, o per­tek­li­nę ener­gi­ją kau­pia rie­ba­lų pa­vi­da­lu rie­ba­lų ląs­te­lė­se ir gli­ko­ge­no pa­vi­da­lu – rau­me­nų bei ke­pe­nų ląs­te­lė­se. Kar­tu yra ska­ti­na­ma bal­ty­mų sin­te­zė ir tuo pa­čiu įvai­rių ląs­te­lių bei au­di­nių au­gi­mas bei pa­lai­ky­mas.

      Straips­nį pa­gal „Dia­be­tes Hand­bog
      for in­su­lin­be­hand­le­de dia­be­ti­ke­re”
      (Dia­be­tes­fo­re­nin­gen, 1995)
      pa­ren­gė Laima KaulakienėPuslapis 3
Brangūs skaitytojai,

      Gy­ve­na­me čia ir da­bar. Pra­ei­tis tei­kia iš­min­ties, o at­ei­tis – vi­sa­da per­mai­nin­ga. Pa­ly­gi­nus, kas bu­vo prieš de­šimt­me­tį ir da­bar, ser­gan­čių­jų dia­be­tu gy­ve­ni­me įvy­ko di­džiu­lių per­mai­nų. Svar­biau­sia, vi­so pa­sau­lio gy­ven­to­jai iš­gir­do ir įsi­klau­sė, kad dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja, li­go­nių mo­ky­mas yra pa­grin­di­niai pri­ori­te­tai pa­ža­bo­ti grės­min­gą epi­de­mi­ją. 2006 m. gruo­džio 20 d. Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė Asam­blė­ja pa­tvir­ti­no Re­zo­liu­ci­ją, ku­ria pir­mą kar­tą vy­riau­sy­bėms pra­neš­ta, kad ne in­fek­ci­nė li­ga ke­lia to­kią pat di­džiu­lę grės­mę pa­sau­lio vi­suo­me­nės svei­ka­tai kaip ir in­fek­ci­nės li­gos (ŽIV, AIDS, tu­ber­ku­lio­zė ir ma­lia­ri­ja). Vi­sos vals­ty­bės ra­gi­na­mos im­tis veiks­min­gų pla­nin­gų dia­be­to pre­ven­ci­jos, gy­dy­mo ir kon­trolės prie­mo­nių.
      Šie me­tai skel­bia­mi Vai­kų ir pa­aug­lių dia­be­to me­tais. Dia­be­tas – vie­na dažniau­sių lė­ti­nių li­gų. Šian­dien pa­sau­ly­je ser­ga apie pu­sę mi­li­jo­no vai­kų iki 14 me­tų am­žiaus. Vie­na iš Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos vyk­do­mų pro­gra­mų pa­va­din­ta „Vai­kui – gy­vy­bė“.
      Dia­be­tas – itin pavojinga li­ga, nuo jos kas­met mirš­ta apie 4 mi­li­jo­nus gyventojų. Kas­dien ji pa­žei­džia vis dau­giau dar­bin­go am­žiaus žmo­nių. Anks­čiau tik vy­res­nių­jų li­ga lai­ky­tas II ti­po dia­be­tas jau­nė­ja ir ta­po ne tik svei­ka­tos, so­cia­li­ne, bet ir eko­no­mi­ne ne­ganda.
      Kvie­čiu jus vi­sus kuo la­biau rū­pin­tis svei­ka­ta. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja su jū­sų pa­gal­ba ga­li dar dau­giau su­reng­ti mo­ky­mų, se­mi­na­rų, kad mes vi­si il­giau džiaug­tu­mė­mės gy­ve­ni­mu, bū­tu­me lai­min­gi pa­tys ir gimtai ša­liai au­gin­da­mi svei­kus, gabius, darbščius ir linksmus vai­kus.
      Su geriausiais linkėjimais –
     
      Vida AugustinienėPuslapiai 4-6
Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos
Žmo­nių su ne­ga­lia so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos
2006 m. pro­gra­mos vyk­dy­mo ata­skai­ta

      Žmo­nių su ne­ga­lia so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos 2006 m. pro­gra­mai vyk­dy­ti iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos gau­ta ir pa­nau­do­ta 193 tūkst. Lt, iš ki­tų šal­ti­nių – per 104 tūkst. Lt. Be to, ra­jo­nų gy­dy­mo, kul­tū­ros, švie­ti­mo įstai­gos su­tei­kė ne­mo­ka­mai sa­les su­si­ti­ki­mams su vi­suo­me­ne reng­ti. Gy­dy­to­jai ne­mo­ka­mai skai­tė pa­skai­tas, ra­jo­nų klu­bams tie­sio­giai tei­kė pa­gal­bą sa­vi­val­dy­bės ir ki­ti rė­mė­jai. Ra­jo­nų dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai bei jų tal­ki­nin­kai dir­bo be at­ly­gi­ni­mo. Iš vi­so in­for­ma­ci­ją ga­vo apie 105 tūkst. ne­įga­lių­jų.
      Pro­gra­mos „Re­a­bi­li­ta­ci­jos sri­ty­je”, „Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių” pa­prog­ra­mė­je bu­vo įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mas”.
      Lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos: gy­dy­to­jos at­ly­gi­ni­mui, „Sod­rai”, kom­piu­te­rio, spaus­di­ni­mo apa­ra­to, gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mo re­a­gen­tų, krau­jo gliu­ko­zės diag­nos­ti­nių juos­te­lių, gliu­ka­go­no ir ki­tų pir­mo­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių, vais­tų įsi­gi­ji­mui, da­lo­mo­sios in­for­ma­ci­jos pro­gra­mos da­ly­viams dau­gi­ni­mo, pa­tal­pų nuo­mos, da­ly­vių nak­vy­nės, mai­ti­ni­mo, ke­lio­nių, ba­sei­no, dvi­ra­čių ir ki­tų spor­to bei kul­tū­ri­nio lais­va­lai­kio prie­mo­nių nuo­mai, ho­no­ra­rų spe­cia­lis­tams už pra­ne­ši­mų bei straips­nių spau­dai, tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms apie pa­siek­tus mo­ky­mo re­zul­ta­tus ir prak­ti­nį mo­ky­mą ren­gi­mą, fo­to­gra­fa­vi­mo, trans­por­to, ry­šių pa­slau­gų bei ko­man­di­ruo­čių ap­mo­kė­ji­mui.

      LDA cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­kyk­la
      Mo­ky­mo pro­gra­mo­je da­ly­va­vo apie 2,5 tūkst. žmo­nių (dia­be­tu ser­gan­tie­ji, jų šei­mų na­riai, slau­gy­to­jai, ki­ti svei­ka­ta be­si­rū­pi­nan­tys žmo­nės), iš jų – apie 2 tūkst. ne­įga­lių­jų. Mo­ky­mas vy­ko LDA būs­ti­nė­je. Į dia­be­to mo­kyk­lą krei­pė­si žmo­nės iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų. Iš ap­mo­ky­tų­jų dau­gu­ma (per 1600) yra vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, ser­gan­tys II ti­po dia­be­tu. Apie 400 – ser­gan­tie­ji I ti­po dia­be­tu bei dau­giau ne­gu 500 – šei­mos na­rių ar ki­tų ne­ga­luo­jan­čių­jų, taip pat slau­gy­to­jų. At­lik­ti 750 krau­jo gliu­ko­zės ir 250 – gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mai. Nu­sta­ty­ta, kad maž­daug 70 proc. tik­rin­tų žmo­nių dia­be­to kon­tro­lė yra blo­ga. To­dėl bū­ti­nas nuo­la­ti­nis mo­ky­mas bei re­gu­lia­ri krau­jo gliu­ko­zės kon­tro­lė. Ty­ri­mai bu­vo at­lie­ka­mi LDA būs­ti­nė­je. Mo­ky­mo pro­gra­mo­je da­ly­va­vo ir pa­vie­nių žmo­nių, ir gru­pių, at­vy­ku­sių iš ra­jo­nų dia­be­to klu­bų. Jie su­pra­to li­gos kon­tro­lės svar­bą, pa­mo­ky­ti sten­gė­si tai at­lik­ti, ty­ri­mų re­zul­ta­tai ge­rė­jo. Pro­fi­lak­tiš­kai gliu­ko­zę ty­rė­si per 200 žmo­nių, iš jų 28 (~14 proc.) krau­jo gliu­ko­zės bu­vo žen­kliai dau­giau už nor­mą. Jiems re­ko­men­duo­ta gy­dy­mo įstai­go­se de­ta­liai iš­si­tir­ti, ar ne­ser­ga dia­be­tu.

      Ser­gan­čių­jų mo­ky­mo se­mi­na­rai ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se
      Vie­nos die­nos truk­mės cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų se­mi­na­rai vy­ko Tau­ra­gė­je ge­gu­žės 18 d., Pa­kruo­jy­je – ge­gu­žės 25 d., Kel­mė­je – ge­gu­žės 29 d., Ma­ri­jam­po­lės raj., Jur­ge­že­riuo­se – bir­že­lio 4 d., Elek­trė­nuo­se – lie­pos 29 d. Se­mi­na­rus pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti LDA ko­lek­ty­vi­niai na­riai – Tau­ra­gės, Pa­kruo­jo, Kel­mės, Ma­ri­jam­po­lės ir Elek­trė­nų dia­be­to klu­bai. Juo­se da­ly­va­vo per 600 ne­įga­lių­jų iš 21 mies­to ir ra­jo­no (Tau­ra­gės, Ši­lu­tės, Pa­gė­gių, Plun­gės, Pa­kruo­jo, Ak­me­nės, Anykš­čių, Jo­niš­kio, Ma­žei­kių, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Pa­sva­lio, Kel­mės, Elek­trė­nų, Kau­no, Kai­šia­do­rių, Klai­pė­dos, Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių,Vil­niaus). Elek­trė­nuo­se su­reng­ta­me se­mi­na­re mo­kė­si ir at­vy­kę Pla­te­lių vai­kų ir jau­ni­mo sto­vyk­los da­ly­viai. Ži­nių ir prak­ti­nių įgū­džių val­dy­ti li­gą bei gy­dy­mo pa­slau­gų nau­da bu­vo ver­ti­na­ma pa­gal LDA pa­reng­tas an­ke­tas. At­lik­ta per 1,2 tūkst. krau­jo gliu­ko­zės ir per 100 gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mų. Nu­sta­ty­ta, kad tik 6% pa­tik­rin­tų žmo­nių gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas nor­ma­lus, o net 34% dia­be­to kon­tro­lė blo­ga, 41,5% – la­bai blo­ga. Vi­sas ne­mo­ka­mai, pa­gal gy­dy­to­jo re­cep­tą, diag­nos­ti­nes juos­te­les krau­jo gliu­ko­zės sa­vi­kon­tro­lei yra ga­vę tik apie 20% ser­gan­čių­jų, o vi­sai jų ne­ga­vę 7 – 40%. HbA1c ty­ri­mų vi­sai ne­at­lik­ta dau­giau nei 52% ser­gan­čių­jų. Va­di­na­si, li­go­niai sto­ko­ja ži­nių, o me­di­kai yra abe­jin­gi pa­cien­tams. Se­mi­na­ro da­ly­viai bu­vo mo­ko­mi su­si­da­ry­ti in­di­vi­du­a­lų mi­ty­bos pla­ną, keis­ti vais­tų do­zes, at­si­žvel­giant į ty­ri­mų duo­me­nis, fi­zi­nį ak­ty­vu­mą. Bu­vo mo­ko­ma pri­si­žiū­rė­ti ko­jas, veng­ti akių, inks­tų, šir­dies, ner­vų ir ki­tų kom­pli­ka­ci­jų, aiš­ki­na­ma, ko­kio gy­dy­mo prie­mo­nės ir pa­slau­gos tei­kia­mos ne­mo­ka­mai. Se­mi­na­ruo­se pra­ne­ši­mus skai­tė ir pra­ty­boms va­do­va­vo ra­jo­nų gy­dy­to­jai, slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės, spe­cia­lis­tai iš Vil­niaus, Kau­no kli­ni­kų. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja pa­ren­gė mo­ky­mo pro­gra­mą, su­ra­do lek­to­rius, da­li­jo spe­cia­lią li­te­ra­tū­rą. Da­ly­viai su­ži­no­jo apie dia­be­to gy­dy­mo nau­jo­ves, ga­vo daug nau­din­gų spaus­di­nių, įgi­jo li­gos kon­tro­lės pa­tir­ties, ben­dra­vo, lan­kė vaiz­din­gas, is­to­ri­nes, kul­tū­ri­nes ra­jo­nų vie­to­ves, mu­zie­jus.

      LDA ko­lek­ty­vi­nių na­rių va­do­vų mo­ky­mas cuk­ri­nio dia­be­to klau­si­mais
      Šiuo pa­va­di­ni­mu se­mi­na­ras vy­ko rug­pjū­čio 18 – 19 d. Drus­ki­nin­kuo­se, VSMC „Dai­na­va”. Da­ly­va­vo 64 žmo­nės (ko­lek­ty­vi­nių na­rių va­do­vai ar įga­lio­ti as­me­nys, gy­dy­to­jai, slau­gy­to­jos, ne­ma­ža sve­čių iš Lat­vi­jos dia­be­to fe­de­ra­ci­jos), iš jų 54 ne­įga­lie­ji. Ak­tu­a­lių pra­ne­ši­mų klau­sė­si ir vai­kų bei jau­ni­mo dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los 33 da­ly­viai. Mo­ky­mo pro­gra­mos truk­mė – 10 val. Iš­duo­ti 64 ser­ti­fi­ka­tai. Pra­ne­ši­mus skai­tė KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos prof. J.S. Da­ni­le­vi­čius, LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­rė R. Vait­kie­nė, ki­ti ži­no­mi spe­cia­lis­tai. Suteikta praktinių ži­nių die­ti­nės mi­ty­bos, sa­vi­kon­tro­lės, ko­jų prie­žiū­ros klau­si­mais. Įgy­tos ži­nios tai­ko­mos 55 ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se, ku­rių na­riai mo­ko­mi li­gos kon­tro­lės.

      Vai­kų ir jau­nuo­lių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, mo­ky­mo sto­vyk­los
      10 die­nų truk­mės vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los vy­ko Drus­ki­nin­kuo­se, VSMC „Dai­na­va”, bir­že­lio 11 – 20 d., rug­pjū­čio 13 – 22 d., sa­na­to­ri­jo­je „Ne­mu­nas” – lie­pos 12 – 21 d., Plun­gės raj., Pla­te­liuo­se – lie­pos 8 – 17, 22 – 31 d. Da­ly­va­vo 126 ne­įga­lie­ji (5 – 30 m. am­žiaus), ku­rie ser­ga dia­be­tu nuo 3 mėn. iki 18 m. Kiek­vie­no­je pa­mai­no­je dir­bo gy­dy­to­jai, slau­gy­to­jos, sto­vyk­los va­do­vės (8 žmo­nės). Drus­ki­nin­kų dia­be­to sto­vyk­loms va­do­va­vo Je­le­na Ši­mo­nie­nė, o Pla­te­lių – slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė. Joms tal­ki­no gy­dy­to­jai Vi­ta Zup­kaus­kie­nė, Eg­lė Ma­ri­ja Ja­ki­ma­vi­čie­nė (Vil­nius), Mar­ga­ri­ta Va­lū­nie­nė (Šiau­liai), V. Da­ny­la (Plun­gė), slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės Auš­ra Kri­vo­lap, Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė, pa­dė­jė­jai, pa­tys ser­gan­tys dia­be­tu, Min­dau­gas Brie­dis, Ra­sa Re­mei­ky­tė, To­mas Kau­la­kys, Ar­tū­ras Ste­po­na­vi­čius, Gin­ta­rė Ne­fai­tė. Į sto­vyk­las pir­mu­mo tei­se bu­vo kvie­čia­mi vai­kai iš so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų, nau­jai su­sir­gu­sie­ji ir nė kar­to čia ne­da­ly­va­vę. Šia pa­slau­ga nau­do­jo­si vai­kai iš 32 ra­jo­nų ir mies­tų (Aly­taus, Anykš­čių, Drus­ki­nin­kų, Jo­niš­kio, Kai­šia­do­rių, Klai­pė­dos, Ku­piš­kio, Kė­dai­nių, Kur­šė­nų, Ma­ri­jam­po­lės, Ma­žei­kių, Kau­no, Šiau­lių, Ši­lu­tės, Prie­nų, Pa­ne­vė­žio, Pa­sva­lio, Pa­gė­gių, Uk­mer­gės, Tau­ra­gės, Plun­gės, Pa­kruo­jo, Tel­šių, Vil­ka­viškio, Rad­vi­liškio, Ra­sei­nių, Ša­kių, Šven­čio­nių, Va­rė­nos, Vil­niaus), Lat­vi­jos. Sto­vyk­lau­to­jai bu­vo mo­ko­mi pa­gal LDA pa­reng­tą pro­gra­mą, jų ži­nios ver­tin­tos at­vy­ku­s ir iš­vyks­tan­t an­ke­ti­ne ap­klau­sa. Vy­ko svei­kos mi­ty­bos, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, gy­dy­mo, sa­vi­kon­tro­lės pra­ty­bos, or­ga­ni­zuo­ta kul­tū­ri­nė ir po­il­sio pro­gra­ma, su­si­ti­ki­mai su me­di­kais, spe­cia­lis­tais, tie­kian­čiais li­gos kon­tro­lės prie­mo­nes. Sto­vyk­lau­to­jams bu­vo at­lik­tas HbA1c ty­ri­mas, o krau­jo gliu­ko­zė tik­ri­na­ma ne ma­žiau kaip 4 – 5 kar­tus per pa­rą. Sto­vyk­lo­je ži­nios apie li­gą pa­ge­rin­tos 10 – 14 proc. Gli­ke­mi­jos vi­dur­kis per die­ną ki­to nuo 6,6 iki 9,2 mmol/l (vi­dur­kis 2006 m. – 7,9, 2005 m. – 9,2 mmol/l), HbA1c vi­dur­kis 7,9% (1991 m. bu­vo 16,3%, 1994 m. – 12,2%). Mo­ky­mo ir ge­res­nės dia­be­to kon­tro­lės nau­da yra aki­vaiz­di.

      II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo sto­vyk­los
      Sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo ir mo­kė­si 50 ne­įga­lių­jų, II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių, ku­rių am­žius nuo 47 iki 71 m. Dia­be­to truk­mė nuo 3 mėn. iki 36 m. Su­reng­tos dvi pen­kių die­nų truk­mės sto­vyk­los Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko „Dva­ro sve­tai­nė­je” lie­pos 8 – 17 ir 22 – 31 die­no­mis. Pir­me­ny­bė da­ly­vau­ti sto­vyk­lo­je su­teik­ta so­cia­liai rem­ti­niems, ne­įga­lie­siems ir nė kar­to mo­ky­mo pro­gra­mo­je ne­da­ly­va­vu­siems žmo­nėms. Kas­dien čia dir­bo 3 spe­cia­lis­tai, bu­vo kvie­čia­ma ir ki­tų sričių gy­dy­to­jų. Iš­tir­tas sto­vyk­lau­to­jų gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas (HbA1c), o krau­jo gliu­ko­zė tik­rin­ta 4-5 kar­tus per pa­rą. Dau­giau kaip 70% žmo­nių li­gos kon­tro­lė bu­vo blo­ga. Šie žmo­nės bu­vo me­di­kų mo­ko­mi re­gu­liuo­ti mi­ty­bą, mankš­tą bei vais­tų do­zes. At­vy­ki­mo ir iš­vy­ki­mo die­ną da­ly­viai pil­dė ži­nių įver­ti­ni­mo an­ke­tas. Jų ži­nios pa­ge­rė­jo maž­daug 20%. Sto­vyk­loms va­do­va­vo Eu­ro­pos se­se­rų dia­be­to mo­ky­to­jų fe­de­ra­ci­jos, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos val­dy­bos, Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gių drau­gi­jos na­rė, Plun­gės dia­be­to klu­bo slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė. Jai tal­ki­no gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Da­ny­la. Sto­vyk­la­vo žmo­nės iš 25 mies­tų ir ra­jo­nų (Ak­me­nės, Drus­ki­nin­kų, Jo­niš­kio, Kai­šia­do­rių, Kel­mės, Kur­šė­nų, Klai­pė­dos, Kau­no, Ma­ri­jam­po­lės, Ma­žei­kių, Pa­lan­gos, Pa­kruo­jo, Pa­gė­gių, Pa­sva­lio, Plun­gės, Rad­vi­liškio, Ro­kiš­kio, Ša­kių, Šiau­lių, Ši­lu­tės, Tau­ra­gės, Tel­šių, Uk­mer­gės,Vil­ka­viš­kio, Vil­niaus).
      Iš ki­tų šal­ti­nių gau­ti 63 tūkst. Lt.
      Mo­ky­mo pro­gra­mą rė­mė: LR švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (per Lie­tu­vos jau­ni­mo tu­riz­mo cen­trą), Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė, Vil­niaus „Dia­Bi­tė Plius”, Kau­no „Li­ki­mas”, Tau­ra­gės „In­su­la”, Kė­dai­nių „Cuk­ri­nu­kas”, Ša­kių „Li­ne­lis”, Pa­sva­lio „Svei­ka­ta”, Ma­žei­kių „Že­mai­čių spė­ka”, Prie­nų, Klai­pė­dos „Smal­su­čiai”, Plun­gės, Vil­ka­viškio „In­su­la”, Ra­sei­nių, Pa­kruo­jo „Vi­ta”, Drus­ki­nin­kų „At­ga­ja”, Šiau­lių „Lem­tis”, Rad­vi­liš­kio, Vil­niaus dia­be­to są­jun­ga (jie lė­šų ga­vę iš sa­vi­val­dy­bių bei ki­tų pro­gra­mų), G. Ne­fai­tė, O. Te­reš­čen­ko­va, Abo­vi­ta, Eks­mos MTC, Ro­che Lie­tu­va, A. Klišonio šei­mos kli­ni­ka Ine­sa, Eli Lil­ly Lie­tu­va, Mic­ro­li­fe, Ber­lin Che­mie Me­na­ri­ni Bal­tic, No­vo Nor­disk Phar­ma, Vi­ta­bio­tics, Sa­no­fi – Aven­tis Lie­tu­va, Wor­wag Phar­ma GmbH&Co.KG. Pa­nau­do­tos dr. A. V. Ste­pa­no pa­li­ki­mo lė­šos. Ra­jo­nų dia­be­to klu­bai kvie­tė žmo­nes mo­ky­tis kon­tro­liuo­ti li­gą, klu­bo va­do­vai dir­bo ne­mo­ka­mai. Bu­vo rė­mė­jų ir ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo vie­to­se. VSMC „Dai­na­va”, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja pi­giau nuo­mo­jo pa­tal­pas, ne­mo­ka­mai sa­les se­mi­na­rams tei­kė Lie­tu­vos elekt­ri­nė Elek­trė­nuo­se, Jur­ge­že­rių „Gin­ta­ro” po­il­sia­vie­tė, se­mi­na­rus or­­ga­ni­zuo­ti pa­dė­jo Ma­ri­jam­po­lės, Elek­trė­nų, Kel­mės, Pa­kruo­jo sa­vi­val­dy­bės, diag­nos­ti­nių juos­te­lių ir apa­ra­tė­lių ren­gi­nių da­ly­viams sky­rė Abo­vi­ta, In­ter­lux, Ro­che Lie­tu­va diag­nos­ti­kos pa­da­li­nys, ki­ti rė­mė­jai tei­kė trans­por­to, gi­dų pa­slau­gas, at­li­ko kul­tū­ri­nę pro­gra­mą.

      Vi­suo­me­nės švie­ti­mo, lei­dy­bos pa­prog­ra­mė­je įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „In­for­ma­ci­niai lei­di­niai”
      Lė­šos pa­nau­do­tos: iš­leis­tų 6 kny­ge­lių ren­gė­jams, re­cen­zen­tui, ver­tė­jui, ma­ke­tuo­to­jams, taip pat jų spaus­di­ni­mo dar­bams ir me­džia­goms ap­mo­kė­ti.
      Išspaus­din­ti 6 lei­di­niai iš vi­so 27 tūkst. egz. ti­ra­žu. „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir odos li­gos”, „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir psi­chi­kos su­tri­ki­mai”, „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir mi­ty­ba” – po 5 tūkst. egz., „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la” – 10 tūkst. egz., „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir in­su­li­no pom­pa”, „Vai­ko žvilgs­nis į dia­be­tą” – po 1 tūkst. egz. Tiks­li­nę in­for­ma­ci­ją ga­vo 27 tūkst. ne­įga­lių žmo­nių. LDA ko­lek­ty­vi­niai na­riai – 55 ra­jo­nų dia­be­to klu­bai ga­vo li­te­ra­tū­ros ser­gan­čių­jų mo­ky­mui, pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja apie LDA veik­lą, pa­stan­gas už­kirs­ti ke­lią dia­be­to kom­pli­ka­ci­joms, epi­de­mi­niam li­gos pli­ti­mui. Lei­di­niai iš­pla­tin­ti klu­buo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se, se­mi­na­ruo­se, su­si­ti­ki­muo­se su ser­gan­čiais žmo­nė­mis, val­džios, ži­niask­lai­dos at­sto­vais, taip pat Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­niuo­se.
      Gau­ta iš ki­tų šal­ti­nių 3,5 tūkst. Lt (Ab­bott Dia­be­tes Care). Lei­dė­jai BMK, „Po­zi­ci­ja” ir „Se­no­ja” tai­kė nuo­lai­das už ma­ke­ta­vi­mo, di­zai­no ir lei­dy­bos dar­bus.
      Vi­suo­me­nės švie­ti­mo pa­prog­ra­mė­je „Kon­fe­ren­ci­jos, mo­ky­mai, se­mi­na­rai” įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Lap­kri­čio 14-oji – Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na”.
      Lė­šos pa­nau­do­tos: po­pie­riui, raš­ti­nės reik­mėms, ry­šių pa­slau­goms, diag­nos­ti­kos prie­mo­nėms (pro­fi­lak­ti­niams ty­ri­mams) ap­mo­kė­ti, taip pat ho­no­ra­rams už in­for­ma­ci­jas „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la”, „Dia­be­to gy­dy­mo nau­jo­vės pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je“, „Dia­be­to kon­tro­lė“, „Cuk­ri­nio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“, straips­nius apie at­lik­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tus, ki­tą pla­ti­na­mą in­for­ma­ci­ją, ku­ri nu­siųs­ta į Tarp­tau­ti­nę dia­be­to fe­de­ra­ci­ją, Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ją, val­džios ins­ti­tu­ci­joms. Ap­mo­kė­ta res­pub­li­ki­nės kon­fe­ren­ci­jos „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la” da­ly­vių mai­ti­ni­mas, pa­tal­pų nu­oma.
      Lie­tu­vos ra­jo­nų 55 or­ga­ni­za­ci­jos ren­gi­nius te­ma „Dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la” Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai pa­žy­mė­ti ruo­šė spa­lio ir lap­kri­čio mė­ne­sį. Da­ly­va­vo per 1 mln. žmo­nių, iš jų dau­giau kaip 75 tūkst. ne­įga­lių­jų. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos gau­tą in­for­ma­ci­ją Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja iš­ver­tė į lie­tu­vių kal­bą, pa­ren­gė ir iš­spaus­di­no straips­nius, lanks­ti­nu­kus, buk­le­tą, ku­riuos iš­pla­ti­no per sa­vo ko­lek­ty­vi­nius na­rius vi­suo­se res­pub­li­kos ra­jo­nuo­se. Lei­di­niai teik­ti ser­gan­tie­siems, slau­gy­to­joms, me­di­kams mo­ky­mo se­mi­na­ruo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se, šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se. Ak­tu­a­lūs straips­niai pa­skelb­ti res­pub­li­ki­niuo­se ir ra­jo­nų laik­raš­čiuo­se, žur­na­luo­se. Ži­nio­mis pa­si­da­ly­ta ra­di­jo bei te­le­vi­zi­jos lai­do­se, su­si­ti­ki­muo­se su LR Sei­mo, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, sa­vi­val­dy­bių svei­ka­tos prie­žiū­ros po­li­ti­kais, gy­dy­mo, švie­ti­mo, so­cia­li­nės ap­sau­gos įstai­gų va­do­vais. At­lik­ta per 10 tūkst. krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mų: 42% ser­gan­čių­jų dia­be­to ne­kon­tro­liuo­ja. Gy­ven­to­jų pro­fi­lak­ti­nių ty­ri­mų me­tu 13,9% pa­tik­rin­tų­jų krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­liai vir­ši­jo nor­mą. Be­veik 92% šių žmo­nių yra vy­res­ni ne­gu 40 m., dau­giau kaip 88% per daug sve­ria ar yra nu­tu­kę, apie 23,5% jų tu­ri ar­ti­mų gi­mi­nai­čių, ser­gan­čių dia­be­tu. Vi­si šie žmo­nės skun­džia­si svei­ka­tos su­tri­ki­mais. Ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad Lie­tu­vo­je yra daug žmo­nių, ser­gan­čių dia­be­tu, ku­riems li­ga dar ne­diag­no­zuo­ta, tai­gi gre­sia sun­kios kom­pli­ka­ci­jos. To­dėl bū­ti­na ne­del­siant dau­giau dė­me­sio ir lė­šų skir­ti dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­kai, li­go­nius mo­ky­ti sa­vi­kon­tro­lės. Re­zul­ta­tai pri­sta­ty­ti ir ap­tar­ti su­si­ti­ki­me su LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru bei res­pub­li­ki­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la” (vy­ku­sio­je Vil­niu­je 2006 m. gruo­džio 20 d.), ku­rio­je da­ly­va­vo per 300 žmo­nių – svei­ka­tos prie­žiū­ros po­li­ti­kų, me­di­kų, ser­gan­čių­jų dia­be­tu, spau­dos at­sto­vų. In­for­ma­ci­ja iš­siųs­ta Tarp­tau­ti­nei dia­be­to fe­de­ra­ci­jai ir Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­cijai.
      Pro­jek­te da­ly­va­vo per 75 tūkst. ne­įga­lių­jų.
      Iš ki­tų šal­ti­nių gau­ta 35,5 tūkst. Lt.
      Pro­jek­tą rė­mė: Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift, Abo­vi­ta, In­ter­lux, Eli Lil­ly Lie­tu­va, MSD, Me­di­net, No­vo Nor­disk Phar­ma, Ber­lin Che­mie Me­na­ri­ni Bal­tic. Ra­jo­nų gy­dy­mo, kul­tū­ros, švie­ti­mo įstai­gos su­tei­kė ne­mo­ka­mai sa­les su­si­ti­ki­mams su vi­suo­me­ne. Dau­gu­ma gy­dy­to­jų skai­tė pa­skai­tas ne­mo­ka­mai, ra­jo­nų klu­bams tie­sio­giai pa­dė­jo sa­vi­val­dy­bės ir ki­ti rė­mė­jai. Kon­fe­ren­ci­jos, se­mi­na­rai, su­si­ti­ki­mai su vi­suo­me­ne, žy­giai ir ki­ti ren­gi­niai vy­ko vi­suo­se Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se.
      Vi­suo­me­nės švie­ti­mo pa­prog­ra­mė­je „Kon­fe­ren­ci­jos, mo­ky­mai, se­mi­na­rai” įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Se­mi­na­ras slau­gy­to­joms dia­be­to­lo­gėms ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu mo­ky­mo klau­simais”.
      Lė­šos pa­nau­do­tos: pa­tal­pų nuo­mai, dalyvių mai­ti­ni­mui, nak­vy­nei, spe­cia­lis­tų, ry­šių, ko­pi­ja­vi­mo pa­slau­goms ap­mo­kėti.
      Rug­sė­jo 30 – spa­lio 1 d. Pa­lan­go­je, „Pu­šy­no” re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tre, įvy­ko pla­nuo­ta­sis se­mi­na­ras slau­gy­to­joms dia­be­to­lo­gėms. Da­ly­va­vo 89 žmo­nės (80 spe­cia­lis­tų ga­vo Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to ser­ti­fi­ka­tus, iš jų 6 ne­įga­lie­ji). Mo­ky­mo pro­gra­mos truk­mė 10 val. Spe­cia­lis­tės, pa­to­bu­li­nu­sios kva­li­fi­ka­ci­ją, mo­ko ra­jo­nų gy­ven­to­jus, ser­gan­čius dia­be­tu. Se­mi­na­re da­ly­va­vo slau­gy­to­jos iš 27 mies­tų ir ra­jo­nų (Aly­taus, Jo­na­vos, Jo­niš­kio, Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų, Kau­no, Laz­di­jų, Klai­pė­dos, Ma­ri­jam­po­lės, Ma­žei­kių, Pa­lan­gos, Plun­gės, Kel­mės, Prie­nų, Za­ra­sų, Šal­či­nin­kų, Kė­dai­nių, N. Ak­me­nės, Pa­ne­vė­žio, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Kre­tin­gos, Uk­mer­gės, Tel­šių, Rie­ta­vo, Tau­ra­gės, Vil­ka­viš­kio, Vil­niaus, Ute­nos).
      Iš ki­tų šal­ti­nių gau­ta 2,5 tūkst. Lt.
      Pro­jek­tą rė­mė: Pa­lan­gos re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tras „Pu­šy­nas” (pa­tal­pų nu­oma su nuo­lai­da), Abo­vi­ta, Eli Lil­ly Lie­tu­va, No­vo Nor­disk Phar­ma, Ber­lin Che­mie Me­na­ri­ni Bal­tic, Sa­no­fi – Aven­tis, Mic­ro­li­fe, Wor­wag Phar­ma GmbH&Co.KG.
      Pro­gra­mos vyk­dy­mą ko­or­di­na­vo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja. Lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos pa­tal­pų nuo­mai, ko­mu­na­li­nėms ir ry­šių pa­slau­goms ap­mo­kė­ti.
      Apie vi­sa tai de­ta­liai nuo­la­tos in­for­muo­ta ta­ry­ba, val­dy­ba. Infor­ma­ci­ja skel­bia­ma „Dia­be­to” laik­rašty­je.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos
      pre­zi­den­tėPuslapis 7

Lietuvos diabeto asociacija - Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


       »  gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
       »  padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
       »  lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės į Lietuvos diabeto asociaciją.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:

LDA, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius,
tel. (8-5) 262 07 83.
Internetas: www.dia.lt, el.paštas: info@dia.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis
8 - 17 val., penktadieniais iki 16 val.
Pietų pertrauka 12 - 13 val.
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 50 7044 0600 0103 0696
AB SEB Vilniaus bankas
Įmonės kodas: 291737660
Diabeto mokykla:

Smulkesnė informacija telefonu: (8-5) 262 54 76


Puslapiai 8-9
Lietuvos diabeto asociacijos kronika


Prof. A.Norkus ir V.Augustinienė LDA surengtoje konferencijoje "Cukrinis diabetas ir jo daroma žala"
      »  2006 m. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­niai te­ma „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la” vy­ko lap­kri­čio 10 d. Jo­na­vo­je, 11 d. – Plun­gė­je, 14 d. – Vil­niaus „Be­ta” klu­be, 15 d. – Pa­ne­vė­žy­je, Ak­me­nė­je, 17 d. – Tau­ra­gė­je, Rad­vi­lišky­je, Vil­niaus m. ir raj. dia­be­to są­jun­go­je, 18 d.– Kau­no „Aro­ni­jo­je”, 22 d. – Ute­no­je. Dau­ge­ly­je jų da­ly­va­vo LDA va­do­vai V. Au­gus­ti­nie­nė ir prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius (pla­čiau skai­ty­ki­te 16 – 23 p.).
      »  Lap­kri­čio 16 d. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė kal­bė­jo per Vil­niaus ra­di­ją te­ma „Ne­svei­ka mi­ty­ba – dia­be­to ri­zi­ka”.
      »  Lap­kri­čio 20–21 d. Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mas pa­kvie­tė Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) na­rį da­ly­vau­ti 3–aja­me se­mi­na­re „Pa­cien­tų gru­pių stip­ri­ni­mas Eu­ro­pos Są­jun­go­je”. De­le­guo­ta U. Ša­kū­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 21 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­to­je dar­bo gru­pė­je „2007–2013 m. ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo pla­no pro­jek­tui pa­reng­ti” da­ly­va­vo LPO­AT at­sto­vės V. Au­gus­ti­nie­nė ir G. Kliu­čins­kie­nė.
      »  Lap­kri­čio 23 d. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė kal­bė­jo per Vil­niaus ra­di­ją te­ma „Dia­be­tu ser­gan­čių­jų mi­tyba”.
      »  Lap­kri­čio 23 d. V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo LR Sei­mo val­dy­bos su­da­ry­tos dar­bo gru­pės „Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams pa­reng­ti” po­sė­dy­je.
      »  Lap­kri­čio 24 d. Vy­riau­sy­bės rū­muo­se Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos prie LR Sei­mo su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je apie Svei­ka­tos pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą „Žvel­giant į at­ei­tį” LPO­AT pra­ne­ši­mą skai­tė E. Kve­da­rai­tė.
      »  Lap­kri­čio 24–25 d. Pa­lan­go­je vy­ku­sio­je Lie­tu­vos gy­dy­to­jų en­dok­ri­no­lo­gų kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ši­mą „Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu so­cia­li­nė pa­dė­tis ir tei­sės Eu­ro­po­je” skai­tė Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rė, LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nienė.

Profesoriai Antanas Norkus ir Aleksandras Laucevičius
      »  Lap­kri­čio 29 d. BNS spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­tas pir­ma­sis Lie­tu­vo­je in­ter­ne­ti­nis por­ta­las www.eme­di­ci­na.lt, skir­tas me­di­kams, far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tams ir pa­cien­tams. Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 3–7 d. Pie­tų Af­ri­ko­je, Keip­tau­ne, vy­ko Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos 19–asis kon­gre­sas. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai at­sto­va­vo pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė ir ta­ry­bos bei val­dy­bos na­rė E. M. Ja­ki­ma­vi­čienė.
      »  Gruo­džio 12 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je po­sė­džia­vo Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 m. pro­gra­mos ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­ba. Į šį pa­si­ta­ri­mą pir­mą kar­tą bu­vo pa­kvies­ti ir LDA va­do­vai V. Au­gus­ti­nie­nė ir prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius.
      »  Gruo­džio 19 d. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos at­sto­vės V. Augus­ti­nie­nė ir E. M. Ja­ki­ma­vi­čie­nė su­si­ti­ki­me su LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru R. Tur­čins­ku ap­ta­rė ser­gan­čių žmo­nių se­niai ke­lia­mas ak­tu­a­li­jas. Teig­ta, jog bū­ti­na su­da­ry­ti ilga­lai­kę Na­cio­na­li­nę dia­be­to pro­gra­mą, įtei­sin­ti įkai­nį už slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės ir ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tės pa­slau­gas, kom­pen­suo­ti ser­gan­čių­jų mo­ky­mą, dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos, in­su­li­no pom­pų kei­čia­mas da­lis ne tik nėš­čio­sioms, bet ir vai­kams bei moks­lei­viams. Gvildenti ir kiti klausimai.
      »  Gruo­džio 20 d. Vil­niu­je LDA su­ren­gė kon­fe­ren­ci­ją „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la”. Pra­ne­ši­mus skai­tė pro­fe­so­riai J. S. Da­ni­le­vi­čius, A. Lau­ce­vi­čius, A. Nor­kus. Da­ly­va­vo LR svei­ka­tos ap­sau­gos, LR švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai, per 300 da­ly­vių.
      »  Gruo­džio 27 d. KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos sa­lė­je skai­ty­to­jams pri­sta­ty­ta LDA vi­ce­pre­zi­den­to prof. J. S. Da­ni­le­vi­čiaus kny­ga „Tie­sos še­šė­liai”.
      »  2007 m. sau­sio 2 d. „Ži­nių” ra­di­jo lai­do­je „Kas nau­jo svei­ka­tos ap­sau­go­je” kal­bė­jo LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras R. Tur­činskas, Lie­tu­vos pri­va­čių gy­dy­mo įstai­gų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas L. Pa­ške­vi­čius ir LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.

Konferencijos dalyviai iš visos Lietuvos
      »  Sau­sio 9 d. V. Au­gus­ti­nie­nė su Lie­tu­vos vais­ti­nių tin­klų aso­cia­ci­jos di­rek­to­re E. Kve­da­rie­ne ap­ta­rė ak­tu­a­lius ben­dra­dar­bia­vi­mo su pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jo­mis klau­si­mus.
      »  Sau­sio 10 d. pa­žy­mė­ta pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo Lie­tu­vo­je at­kū­ri­mo 15 m. su­kak­tis. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Sau­sio 11, 16, 24 ir va­sa­rio 8 d. LR Sei­me vy­ko dar­bo gru­pės „Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams pa­reng­ti” po­sė­džiai. Da­ly­va­vo V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Sau­sio 12 d. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė ir UAB Li­me­ta at­sto­vė D. Zam­kaus­kie­nė ap­ta­rė or­ga­ni­za­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­si­mus.
      »  Sau­sio 13 d. Rie­ta­vo ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės do­va­no­jo in­su­li­no pom­pas vi­siems mies­to ir ra­jo­no vai­kams, ser­gan­tiems dia­be­tu. Šven­tė­je da­ly­va­vo vai­kai, jų tė­ve­liai, sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai ir LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė. UAB Abo­vi­ta vi­siems 12 vai­kų pu­sei me­tų do­va­no­jo vien­kar­ti­nes kei­čia­mas in­su­li­no pom­pų da­lis.
      »  Sau­sio 23 d. or­ga­ni­za­ci­jos „Idė­jų šal­ti­nis” ren­gi­ny­je da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja E. Kve­da­rai­tė.
      »  Sau­sio 30 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­to­je dar­bo gru­pė­je „2007 – 2013 m. ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo pla­no pro­jek­tui pa­reng­ti” da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Va­sa­rio 9–11 d. Por­tu­ga­li­jo­je, Li­sa­bo­no­je, V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos po­sė­džiuo­se.
      »  Va­sa­rio mėn. Vil­niu­je Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ta­ry­bos su­si­rin­ki­me bus pa­teik­ta 2006 m. veik­los ata­skai­ta ir tvir­ti­na­mas 2007 m.dar­bo pla­nas.Puslapiai 10-11
Unikalus gydymo metodas

      Žmo­gaus li­gų prie­žas­tys yra už­ko­duo­tos ge­ne­ti­ko­je, ta­čiau įvai­rius ne­ga­la­vi­mus le­mia ir ap­lin­ka, eko­lo­gi­ja (van­dens, že­mės tar­ša), ydin­ga gy­ven­se­na, mi­ty­bos kul­tū­ros sto­ka.
      Lie­tu­vo­je II ti­po cuk­ri­nis dia­be­tas var­gi­na dau­giau nei 51 000 žmo­nių, kas­met jų su­ser­ga apie 2500.
      Il­ga­me­tė Žvė­ry­no na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­tro dar­bo prak­ti­ka įro­dė, kad II ti­po cuk­ra­li­gės var­gi­na­mas žmo­gus ga­li at­si­kra­ty­ti li­gos po­žy­mių ir žen­kliai pa­ge­rin­ti sa­vi­jau­tą. Ži­no­ma, jis pri­va­lo lai­ky­tis su­da­ry­tos gy­dy­mo pro­gramos.

      Ko­dėl su­trin­ka me­džia­gų apy­kai­ta? Ko­dėl su­ser­ga­ma dia­be­tu?
      Kaip daž­nai dėl ydin­gų įpro­čių ar tin­gu­mo žmo­gus at­si­sa­ko svei­kos mi­ty­bos ar mankš­tos? Re­zul­ta­tas – au­gan­tys ki­log­ra­mai, ku­rie ken­kia iš­vaiz­dai ir ža­lo­ja svei­ka­tą. Itin pa­vo­jin­gi rie­ba­lai pil­vo sri­ty­je. To­kio ti­po nu­tu­ki­mas – pir­mas me­ta­bo­li­nio sin­dro­mo po­žy­mis. Di­dė­ja krau­jo­spūdis, gliu­ko­zės ir cho­les­te­ro­lio bei blo­gų­jų li­pi­dų kie­kis krau­jy­je – ne­ga­lia, trum­pi­nan­ti gy­ve­ni­mą 10–20 me­tų. Me­ta­bo­li­nis sin­dro­mas ke­lia nuo­la­ti­nį nuo­var­gį, gal­vos, są­na­rių skaus­mus, trik­do ke­pe­nų, ka­sos dar­bą, sunkina virš­ki­­ni­mą, blo­gi­na nuo­tai­ką. Ka­sa ga­mi­na dau­giau in­su­li­no, ke­lia al­kio jaus­mą, svo­ris au­ga. Re­zul­ta­tas – cuk­ri­nis dia­be­tas, vė­liau – ate­ro­sklerozė, gre­sian­tis in­sul­tas, in­fark­tas, ak­lu­mas, ko­jų am­pu­ta­ci­jos, inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas. Lie­tu­vo­je nuo cen­tri­nio ti­po nu­tu­ki­mo – „ge­ro gy­ve­ni­mo li­gos“ – ken­čia kas ant­ras vy­res­nio am­žiaus žmogus.
      Pa­sau­lis vis daž­niau kal­ba apie II ti­po (įgy­to­jo) cuk­ri­nio dia­be­to epi­de­mi­ją. Da­bar Lie­tu­vo­je juo su­ser­ga net vai­kai.

      Ką da­ry­ti?
      Ydin­gą už­bur­tą ra­tą ga­li­ma nu­trauk­ti. Mū­sų tiks­las – grą­žin­ti žmo­gų į jo pra­ei­tį, į tą aki­mir­ką, kai jis dar ne­sir­go. Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­tre cuk­ri­niam dia­be­tui gy­dy­ti kiek­vie­nam žmo­gui in­di­vi­du­a­liai pir­miau­sia su­da­ro­ma die­ta pa­gal mais­to ne­to­le­ra­vi­mo tes­to re­zul­ta­tus. Šis tes­tas pa­ro­do, ku­rie pro­duk­tai žmo­gui tin­ka, o ku­rie – ne. Kai mais­tas pa­ten­ka į or­ga­niz­mą, pir­miau­sia į jį re­a­guo­ja virš­ki­ni­mo ir imu­ni­nė sis­te­ma. Jei pro­duk­tas iki ga­lo ne­su­virš­ki­na­mas, imu­ni­nė sis­te­ma pri­ima jį kaip aler­ge­ną. Ima ga­min­tis an­ti­kū­nai. To­kia slap­ta aler­gi­nė re­ak­ci­ja – lė­ti­nės li­gos. Ko­kios jos bus, le­mia ge­nai – t. y., pro­gra­ma, žmo­gui įdieg­ta nuo pro­pro­se­ne­lių lai­kų. Mais­to ne­to­le­ra­vi­mo tes­tu ti­ria­ma, kaip re­a­gen­tai iš 150 pro­duk­tų vei­kia lim­fo­ci­tus, krau­jo imu­ni­nes ląs­te­les. Su­si­dū­rę su aler­ge­nu jie tie­siog su­yra ir ne­be­ga­li sau­go­ti or­ga­niz­mo nuo li­gų. Taip pat jie kon­tak­tuo­ja su vi­ru­sais ar bak­te­ri­jo­mis. Tik pas­ta­ruo­ju at­ve­ju iš­si­ski­ria la­bai stip­rus fer­men­tas ir žmo­gus ima karš­čiuo­ti. Kiek­vie­no in­di­vi­do krau­jo re­ak­ci­jos yra sa­vi­tos. Pa­gal jas nu­sta­to­ma, ko­kių pro­duk­tų rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti, o ku­riuos var­to­ti. Be to, juos pa­ta­ria­ma de­rin­ti. Juk bal­ty­mus, rie­ba­lus ir an­glia­van­de­nius or­ga­niz­me ap­do­ro­ja skir­tin­gi fer­mentai!
      Anks­čiau pa­cien­tams esu su­da­riu­si die­tas pa­gal tra­di­ci­nius die­to­lo­gi­jos prin­ci­pus ir ga­liu iš pa­tir­ties teig­ti, kad die­ta, pa­si­tel­kiant mais­to ne­to­le­ra­vi­mo tes­tą, yra uni­ka­li, kur kas veiks­min­ges­nė, ir jos pa­pras­ta lai­ky­tis. Po ku­rio lai­ko ga­li­ma val­gy­ti be­veik vi­sus pro­duk­tus (tam tik­rą kie­kį).To­kia mi­ty­bos sis­te­ma ga­li­ma va­do­vau­tis vi­są gy­ve­ni­mą, ji tin­ka ne tik dia­be­tui gy­dy­ti, bet stip­ri­na imu­ni­te­tą ir ge­ri­na ben­drą sa­vi­jau­tą.
      Ši­taip pa­ko­re­ga­vus mi­ty­bą, leng­vė­ja virš­ki­ni­mas, ma­žiau ap­krau­na­mos ke­pe­nys, ka­sa. Ne­pa­kei­čia­ma ir žar­ny­no va­ly­mo pro­ce­dū­ra. Juk žar­ny­no sie­ne­lė­se yra su­si­kau­pę ne­tin­ka­mo mais­to li­ku­čių, nuo­di­jan­čių or­ga­niz­mą ir sig­na­li­zuo­jan­čių į sme­ge­nis: „Duok man to, nuo ko ka­dai­se bu­vo ge­ra.“ Iš­va­lius žar­ny­ną šis sig­na­las rims­ta ir leng­viau lai­ky­tis die­tos. Po šios pro­ce­dū­ros apie 90 % žmo­nių al­kio jaus­mas su­ma­žė­ja.
      Nuo tok­si­nų ap­si­va­lęs kū­nas ne tik svei­kė­ja, bet ir gra­žė­ja, skais­tė­ja oda, mal­ši­na­mi są­na­rių skaus­mai. Mū­sų su­da­ry­ta mi­ty­bos sis­te­ma grą­ži­na pa­cien­tą į bū­se­ną, ku­ri bu­vo iki su­ser­gant. Kren­ta svo­ris, ge­rė­ja sa­vi­jau­ta, ma­žė­ja krau­jo­spūdis, nor­ma­li­zuo­ja­si gliu­ko­zės ir cho­les­te­ro­lio kie­kis krau­jy­je, ga­li­ma ma­žin­ti ar at­si­sa­ky­ti vais­tų. 55 % pa­cien­tų, ku­rie mai­ti­no­si pa­gal me­di­ci­nos cen­tro su­da­ry­tas die­tas, at­si­sa­kė an­ti­dia­be­ti­nių vais­tų, 45 % su­ma­ži­no jų kie­kį, 88 % pa­cien­tų ne­rei­kė­jo vais­tų nuo per di­de­lio krau­jo­spūdžio, 12 % su­ma­ži­no jų kie­kį. Vi­siems pa­ge­rė­jo sa­vi­jau­ta ir nuo­tai­ka.
      Liek­nė­ji­mą spar­ti­na ir an­ti­ce­liu­li­ti­nės pro­ce­dū­ros LPG, ALI­CE MA­JOR apa­ra­tais, įvy­nio­ji­mai į dum­blius ga­rų kap­su­lė­je, kū­no ma­sa­žo se­an­sai.
      Pateikiame keletą sėkmingo gydymo pavyzdžių.

* * *

      Su­sir­gu­si II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu L. Z. svė­rė 156 kg, ken­tė dėl di­de­lio krau­jo­spūdžio, są­na­rių skaus­mų. Mo­te­ris var­to­jo mak­si­ma­lias an­ti­dia­be­ti­nių vais­tų do­zes. Jau dve­jus me­tus pa­cien­tė laikosi pa­gal tes­to re­zul­ta­tus re­ko­men­duo­tos die­tos, var­to­ja pa­rink­tus ho­me­o­pa­ti­nius pre­pa­ra­tus. Re­zul­ta­tas – stul­bi­nan­tis! Ji jau at­si­kra­tė 78 kg, jau­čia­si žva­li, ne­skau­da są­na­rių. Vi­si svei­ka­tos ty­ri­mai – be prie­kaiš­tų, krau­jo­spūdis ir krau­jo gliu­ko­zės kie­kis – nor­ma­lūs! An­ti­dia­be­ti­nių vais­tų ne­var­to­ja.

* * *

      V.A., prieš 3 me­tus su­sir­gusi II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, gė­rė vais­tus nuo šios ligos ir hi­per­ten­zi­jos.
      Gliu­ko­zės krau­jy­je bu­vo nuo­la­tos per daug. Pa­cien­tė svė­rė 94 kg, bu­vo 165 cm ūgio, skun­dė­si są­na­rių skaus­mais. Po dvie­jų mė­ne­sių die­tos (pa­gal mais­to ne­to­le­ra­vi­mo tes­to duo­me­nis) svo­ris su­ma­žė­jo 16 kg. Krau­jo­spūdis ta­po nor­ma­lus, gli­ke­mi­ja die­ną – kaip svei­ko žmo­gaus. Var­to­tų vais­tų nuo mi­nė­tų li­gų jau ne­rei­kia.

* * *

      40 m. mo­te­ris svė­rė 107 kg, 10 me­tų sir­go II ti­po dia­be­tu, hi­per­ten­zi­ja, jos krau­jy­je bu­vo per daug cho­les­te­ro­lio. Pa­cien­tė skun­dė­si gal­vos skaus­mais, nuo­var­giu, kas­dien lei­do­si in­su­li­ną, kar­tais dau­giau nei 60 vnt. per parą.
      Pa­si­gy­džiu­si 6 mė­ne­sius svė­rė 76 kg, in­su­li­ną (trum­po vei­ki­mo) lei­džiasi tik pa­žei­dusi die­tą.
      Nuo per di­de­lio krau­jo­spūdžio vais­tų ne­rei­kia. Ben­dro cho­les­te­ro­lio ir gli­ke­mi­jos ro­dik­liai – nor­ma­lūs.
      Mo­te­ris ta­po ener­gin­ga,links­ma, jos ne­var­gi­na gal­vos skausmai.

* * *

      Jei ser­ga­te II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, nau­do­ki­tės uni­ka­lia ga­li­my­be įveik­ti li­gą ir iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų! Ko­va už svei­ką ir kū­ry­bin­gą gy­ve­ni­mą yra dar­bas. Ar­gi ne­ver­ta jo im­tis?

      Ga­li­na Apa­nel
      Gyd. en­dok­ri­no­lo­gė

Jus kvie­čia
Žvė­ry­no na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­tras

Tre­nio­tos g. 7, 08121 Vil­nius, Lie­tu­va
Tel.: +370 5 272 2241, 272 2242
Faks. +370 5 272 2240
Mob. +370 616 70611
El.paštas: in­fo@na­tu­ra­li­me­di­ci­na.lt
www.na­tu­ra­li­me­di­ci­na.ltPuslapiai 13-14
Apklausos anketos

      Ma­lo­niai pra­šo­me kuo grei­čiau at­siųs­ti už­pil­dy­tas an­ke­tas į Lietuvos diabeto asociaciją,
      Gedimino pr. 28/2-404, LT-01104 Vilnius
      ar­ba fak­su nr. (8-5) 261 06 39

      »  Ar ten­ki­na in­su­li­no pom­pos?
      »  „Diabeto” skaitytojų anketaPuslapis 15
Vis pri­si­me­nu va­sa­rą

      …Že­mė­je yra daug pui­kių da­ly­kų, ku­rie il­gai­niui už­mirš­ta­mi. Bet šir­dį vis džiu­gi­na gra­ži drau­gys­tė. Tai pa­ty­riau po­il­siau­da­ma Drus­ki­nin­kuo­se vai­kų dia­be­to mo­ky­mo va­sa­ros sto­vyk­lo­je.
      Mus nuo­šir­džiai pri­ėmė Je­le­na Ši­mo­nie­nė, kas­kart or­ga­ni­za­vu­si įdo­mią die­no­tvarkę, su­pa­žin­di­nu­si su gy­dy­to­ja, pa­dė­jė­jais, psi­cho­lo­ge ir vai­kais. Pil­dė­me an­ke­tas, kon­tro­lia­vo­me ty­ri­mų duo­me­nis, mo­kė­mės skai­čiuo­ti mais­to an­glia­van­de­nius, kon­sul­ta­vo­mės su gy­dy­to­jais, pra­mo­ga­vo­me. Ke­liau­da­mi dvi­ra­čiais, ap­žiū­rė­jo­me gra­žiau­sias Drus­ki­nin­kų apy­lin­kes, Liš­kia­vą, ten esan­tį vie­nuo­ly­ną, lan­kė­me mu­ziejus.
      Su­lau­kė­me sve­čių ir iš fir­mų, ga­vo­me do­va­nė­lių. Vi­sų sun­kiau­sia bu­vo at­si­svei­kin­ti su bi­čiu­liais, bet ti­kiu, kad vėl su­si­tik­sime.
      Už ga­li­my­bę sto­vyk­lau­ti dė­ko­ju LDA pre­zi­den­tei V. Augus­ti­nie­nei, „In­su­los” klu­bo pir­mi­nin­kui A. Ar­dins­kui, sto­vyk­los va­do­vei J. Šimo­nie­nei.

      Jo­vi­ta R., Tau­ra­gėPuslapis 15
Dė­ko­ja­me

      Dė­ko­ja­me Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sa­du­tės” klu­bo na­rei
      Elzei Bal­sevičienei,
      ku­ri mums at­siun­tė pluoš­te­lį sa­vo kū­ry­bos.
      Ke­le­tą pos­me­lių pa­tei­kia­me laik­raš­čio skai­ty­to­jams.

            Pen­kio­li­ka me­tų pra­bė­go,
            Kai vei­kia mū­sų „Sa­du­tė”,
            Tvir­tus pa­ma­tus pa­dė­jo
            Klu­bo pra­di­nin­kė Onu­tė.

                  * * *
            Koks gra­žus šis žie­mos ry­tas!
            Bal­tas snie­gas po lan­gais,
            O nuo sau­lės lan­go stik­las
            Spin­di žė­rin­čiais vaiz­dais.

                  * * *
            Me­džiai kas­dien rū­bus pa­kei­čia,
            Kle­vai pui­kuo­jas sa­vo spal­vo­mis.
            Ru­dens gam­ta ma­lo­niai vei­kia,
            Tik ne­si­skųs­kim li­go­mis.

                  * * *
            Vai­kys­tę pri­me­na anū­kai
            Gy­ve­ni­mą – vai­kai.
            Sau­lė­ly­dy tik džiaug­tis rei­kia –
            Jau nu­veik­ti vi­si dar­bai.Puslapiai 16-23
Pa­mi­nė­ta Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na

      Plun­gė
      1991 me­tais Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja ir Pa­sau­li­o svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja pa­skel­bė Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, ku­ri yra svar­bi vi­sos žmo­ni­jos dia­be­to­lo­gi­nio švie­ti­mo kam­pa­ni­ja. Tais pa­čiais me­tais Plun­gė­je įsteig­tas ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bas. Sa­vo 15 m. ju­bi­lie­jų ir Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je pa­žy­mė­jo ne tik ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu žmo­nės, bet ir ne­ma­žas bū­rys sve­čių. Tai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis, me­ro pa­ta­rė­jas Al­gir­das Kur­ci­ke­vi­čius, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Kli­šo­nis su žmo­na Ine­sa, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė, gy­dy­to­jai Ire­na Tau­čie­nė, Rai­mon­das Do­vil­tis, ke­le­tas rė­mė­jų at­sto­vų. At­vy­ko sve­čių iš Ma­žei­kių ir Tel­šių klu­bų, taip pat iš Lat­vi­jos Tu­ku­mo mies­to.
      Klu­bo pir­mi­nin­kė nuo­šir­džiai vi­sus pa­svei­ki­no, pa­mi­nė­jo at­lik­tus dar­bus, pa­dė­ko­jo vi­siems su­si­rin­ku­sie­siems, ypač ta­ry­bai, už gar­bin­gą ir taip rei­ka­lin­gą veiklą, pa­lin­kė­jo iš­tver­mės, svei­ka­tos, vil­ties. In­ga Jo­ku­baus­kai­tė ir jos bro­lis Ge­di­mi­nas do­va­no­jo mu­zi­ki­nį svei­ki­ni­mą: dai­na­vo ir skam­bi­no gi­ta­ra.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas prof. Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius pa­dė­ko­jo sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams už ge­ra­no­riš­ką pa­ra­mą klu­bui. „Ge­rais no­rais ir au­ko­da­mi sa­vo bran­gų lai­ką jūs pri­si­de­da­te prie dia­be­to pre­ven­ci­jos – lin­kiu nie­ka­da ne­su­sirg­ti šia li­ga”. Pro­fe­so­rius la­bai pla­čiai ir iš­sa­miai ana­li­za­vo dia­be­to da­ro­mą ža­lą. Slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė A.Da­ny­lie­nė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie Tarp­tau­ti­nę dia­be­to fe­de­ra­ci­ją, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ją, taip pat ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu mo­ky­mą. UAB Abo­vi­ta pro­jek­tų va­do­vė Lai­ma Kau­la­kie­nė pa­sa­ko­jo apie li­gos sa­vi­kon­tro­lę. Klu­bo na­riai Lai­ma Lau­kai­tie­nė, Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė, Sau­lius Na­ru­šis, taip pat drau­gai iš Tu­ku­mo mies­to kal­bė­jo apie klu­bo nau­dą, apie sa­vo gy­dy­mo­si pa­tir­tį.
      Daug gra­žių lin­kė­ji­mų iš­sa­kė vi­si sve­čiai, ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jų at­sto­vai Zo­sė Gin­ta­lie­nė ir Ge­no­vai­tė Raz­ba­daus­kie­nė.
      Klu­bo pir­mi­nin­kė Danutė Kui­tie­nė, slau­gy­to­ja Al­do­na Da­ny­lie­nė ga­vo LDA pa­dė­kos raš­tus. Do­va­nė­lė­mis ap­do­va­no­ti ak­ty­viau­si klu­bo na­riai L. Lau­kai­tie­nė, S. Na­rušis, E. Mic­ke­vi­čie­nė, A. Gul­bins­ky­tė, I. Jo­ku­baus­kai­tė, R. Sen­ku­tė. Klu­bo pa­dė­kos raš­tai ir do­va­nė­lės įteik­ti klu­bui pa­dė­ju­siems, žmo­nes pa­rė­mu­siems bei pa­drą­si­nu­siems as­me­nims – V. Da­ny­lai, A. A.Raz­gams, A. Gri­ciui, R. Jo­ku­baus­kie­nei, G. Jo­ku­baus­kui. Už nuo­šir­džią pa­ra­mą pa­dė­ko­ta sa­vi­val­dy­bei, vais­ti­nės „Nau­jo­ji” far­ma­ci­nin­kei Dai­vai Nor­bu­tie­nei, in­di­vi­du­a­lių įmo­nių sa­vi­nin­kams R. Daukšai, G. Jur­kai­ty­tei, I. Pa­kal­niškie­nei, E. Kat­kui.
      Sve­čiams ir ki­tiems da­ly­viams įteik­ti klu­bo ju­bi­lie­ji­niai me­da­liai. Šven­tės da­ly­viai ap­žiū­rė­jo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ją.

      Da­nu­tė Kui­tie­nė
      Klu­bo pir­mi­nin­kė


      Ma­ri­jam­po­lė
      Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną klu­be „Dia­be­ti­kas ABC“ tra­di­ciš­kai su­si­bū­rė jo na­riai. Iš­klau­sy­ti ser­gan­čių žmo­nių, su­ži­no­ti apie jų rū­pes­čius ir džiaugs­mus į ren­gi­nį at­vy­ko Ma­ri­jam­po­lės me­ras Vid­man­tas Bra­zys, LR Sei­mo na­rio Al­gio Ri­mo ir svei­ka­tos mi­nist­ro Rim­vy­do Tur­čins­ko įga­lio­ti as­me­nys, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to, Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro at­sto­vai. Prieš tai Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je bu­vo au­ko­ja­mos Mi­šios už mi­ru­siuosius nuo šios klas­tin­gos li­gos.
      Klu­bo pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė pa­dė­ko­jo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai, me­di­ci­nos fir­moms, R. Stan­ke­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niams ir mo­ky­to­jai A. Jo­nuš­kie­nei, ku­rie še­fuo­ja klu­bo vai­kus, sa­vi­val­dy­bei už kas­met tei­kia­mą pa­ra­mą: fi­nan­suo­ja­mos veik­los pro­gra­mos, gau­na­mos trans­por­to pa­slau­gos, su­da­ro­mos są­ly­gos klu­bo na­riams pail­sė­ti Jur­ge­že­riuo­se, „Gin­ta­ro“ po­il­sia­vie­tė­je. Šie­met ten pa­bu­vo­jo de­šimt žmo­nių, o ir klu­bo vai­kai ga­lė­jo mo­ky­tis li­gos kon­tro­lės Drus­ki­nin­kų sto­vyk­lo­je. Do­va­no­ta pa­žin­ti­nė ke­lio­nė į Eu­ro­pos mies­tus. Po Pra­hą, Vie­ną ir Bu­da­peš­tą pa­si­dai­ry­ti ga­lė­jo per dvi­de­šimt Ma­ri­jam­po­lės ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų. Pa­sak Ge­no­vai­tės Nai­dzi­na­vi­čie­nės, ke­lio­nė­ bu­vo la­bai nau­din­ga plės­ti aki­ra­tį, pa­ben­drau­ti tar­pu­sa­vy­je. Me­ras gy­rė klu­bą už pa­gal­bą ser­gan­tie­siems, už or­ga­ni­zuo­ja­mus ne­mo­ka­mus gy­ven­to­jų krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mus. Šia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo ir jis pats. Jis pa­ra­gi­no klu­bą ir ki­tas NVO kuo sku­biau teik­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pro­jek­tus, pa­gal ku­riuos bū­tų ga­li­ma dar­bą fi­nan­suo­ti iš ki­tų me­tų biu­dže­to. Kai ku­rie klu­bo na­riai sve­čiams skun­dė­si dėl gy­dy­to­jų ap­tar­na­vi­mo spra­gų, sa­na­to­ri­nio gy­dy­mo ne­pri­ei­na­mu­mo. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vę en­dok­ri­no­lo­gai tei­gė, kad ser­gan­tie­ji pa­tys tu­ri bū­ti ge­riau­si sau gy­dy­to­jai: pa­žin­ti sa­vo or­ga­niz­mą, jį nuo­lat ste­bė­ti, rei­ka­lau­ti iš gy­dy­to­jų pri­klau­san­čių kompensuojamų me­di­ka­men­tų ir savikontrolės prie­mo­nių. Vė­liau su­si­rin­ku­sie­ji klau­sė­si pa­skai­tos „Dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la“, gė­rė­jo­si nuo­tai­kin­gu kon­cer­tu, ben­dra­vo prie ar­ba­tos puo­de­lio.

      Au­re­li­ja Ba­niu­lai­tie­nė
      Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės
      at­sto­vė spau­dai


      Kel­mė
      Dia­be­to klu­bo na­rius, su­si­rin­ku­sius į se­mi­na­rą Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga, svei­ki­no ra­jo­no se­niū­ni­jos at­sto­vai. Gy­dy­to­ja Ilo­na Kaz­laus­kie­nė sa­vo pra­ne­ši­me tei­gė, kad šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį Va­šing­to­ne pra­dė­ta vi­suo­ti­nė kam­pa­ni­ja „Vie­ny­ki­mės prieš dia­be­tą”, ku­rios tiks­las – at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į to­ly­džio pa­sau­ly­je plin­tan­čią li­gą. Nau­jau­siais Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, be­veik 230 mln. žmo­nių, apie 6 pro­cen­tus pa­sau­lio gyventojų, ken­čia nuo cuk­ri­nio dia­be­to. Kas­met li­go­nių pa­dau­gė­ja še­šiais mi­li­jo­nais. Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­ga kas de­šim­tas vy­res­nio am­žiaus žmo­gus. Ta­čiau dau­gu­ma to ne­ži­no. To­dėl kiek­vie­nas, vy­res­nis ne­gu 45 me­tų, tu­ri iš­si­tir­ti cuk­raus kie­kį sa­vo krau­jy­je, kad li­ga ne­įsi­se­nė­tų”, – tei­gė gy­dy­to­ja.
      Sau­go­ti sa­ve pa­ta­rė ir ki­ti se­mi­na­ro lek­to­riai: rei­kia mo­ky­tis, nuo­lat pil­dy­ti dia­be­to die­ny­ną, re­gu­lia­riai ma­tuo­tis cuk­raus kie­kį krau­jy­je, ko­re­guo­ti mi­ty­bą.
      Dia­be­to klu­bo va­do­vė La­ri­sa Ra­rov­ska­ja pa­sa­ko­jo, kad pė­dų prie­žiū­ros ka­bi­ne­tas ke­tu­rias die­nas per sa­vai­tę pri­ima Kel­mės mies­to gy­ven­to­jus. Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu, šiais me­tais dia­be­to mo­kyk­lė­lei ir klu­bui skir­ta po 3000 Lt, mo­ky­mams – 1000 Lt, o 6500 Lt – še­šio­lik­me­tei Ag­nei, ser­gan­čiai cuk­ri­niu dia­be­tu, in­su­li­no pom­pai įsi­gy­ti.
      „Ki­tų me­tų ko­vo pra­džio­je švę­si­me klu­bo 15 me­tų ju­bi­lie­jų. Ti­ki­mės, iki to lai­ko jau bus su­re­mon­tuo­tos klu­bo pa­tal­pos. Re­mon­tui skir­ta 13 700 li­tų”, – sa­kė L. Ra­rov­ska­ja, dė­ko­da­ma rė­mė­jams.

      Dalia Karpavičienė


      Jo­na­va
      Pa­žy­mi­ma Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na jo­na­vie­čiams kė­lė ne­links­mų min­čių. Šiur­pi­no sta­tis­ti­ka: kas 10 sek. pa­sau­ly­je nuo dia­be­to mirš­ta vie­nas, o su­ser­ga du žmo­nės. Kas­met ši diag­no­zė skel­bia­ma apie 7 mln. žmo­nių.
      Jo­na­vos ra­jo­nas nė­ra iš­im­tis. Li­ga pa­žei­dė ne vie­ną šei­mą. Dia­be­tas plin­ta dėl ne­tin­ka­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros, dėl sun­kė­jan­čių gy­ve­ni­mo są­ly­gų. Ne­at­spa­rūs dia­be­tui se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, ku­rie su­ser­ga 10 kar­tų daž­niau ne­gu jau­nes­ni. Jų pa­ja­mos – tik skur­di pen­si­ja, ku­ri, esant in­flia­ci­jai, ne di­dė­ja, o ma­žė­ja. Gau­ti ge­rą prie­žiū­rą truk­do ri­bo­tas mo­bi­lu­mas, lė­šų, in­for­ma­ci­jos stoka.
      Ar mū­sų vals­ty­bė ski­ria pa­kan­ka­mai dė­me­sio ser­gan­čių­jų ne­gan­doms? Anaip­tol. Auk­so kal­nus ža­dė­ju­sios Dar­bo par­ti­jos mi­nist­ras Ž. Pa­dai­ga at­ėmė net tuos 25 Lt gy­do­ma­jai mi­ty­bai, no­rint pa­tek­ti pas oku­lis­tą ar ki­tą spe­cia­lis­tą, rei­kia lauk­ti ta­lo­no net 2–3 mė­ne­sius, nors li­ga pro­gre­suo­ja. O juk dau­ge­lis ser­gan­čių­jų dar dir­ba ar tu­ri di­de­lį dar­bo sta­žą. Mes mo­ka­me „Sod­rai”, tad ko­dėl su­sir­gę ūmia li­ga ne­ga­li­me pa­tek­ti pas gy­dy­to­ją ar­ba rei­kia mo­kė­ti 20 ir dau­giau li­tų už pri­ėmi­mą? Sa­na­to­ri­jos ta­po ne­pri­ei­na­mos, sto­ko­ja­ma lė­šų įsi­gy­ti pa­kan­ka­mai diag­nos­ti­nių juos­te­lių, vais­tų, vi­ta­mi­nų.
      Sun­kiai būk­lei pa­leng­vin­ti jo­na­vie­čiai su­si­bū­rė į „Ra­mu­nės” klu­bą, ku­riam va­do­vau­ja Jo­nas Lai­va, pa­rei­gin­gas, stro­pus, ini­cia­ty­vus žmo­gus. Pir­mi­nin­kas ren­gia na­rių su­si­rin­ki­mus, or­ga­ni­zuo­ja eks­kur­si­jas, už­mez­gė drau­gys­tę su ki­tais ra­jo­nais. Mus kon­sul­tuo­ja gy­dy­to­ja Kris­ti­na Ag­lins­kie­nė, slau­gy­to­ja Ire­na Use­vi­čie­nė. Jos abi mo­ko ser­gan­čiuo­sius mi­ty­bos re­ži­mo, kon­tro­liuo­ti li­gą. Klu­bas pa­de­da ap­si­rū­pin­ti gliu­ko­ma­čiais, diag­nos­ti­nė­mis juos­te­lė­mis, iš­si­tir­ti gli­kuo­tą he­mog­lo­bi­ną. Klu­be pa­ben­drau­ja­ma, pa­si­ta­ria­ma, su­lau­kia­ma pa­gal­bos. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga su­si­rin­kę ka­vi­nė­je „Pas Ni­jo­lę” klu­bo na­riai jau­tė­si kaip šei­ma. Vi­sus svei­ki­no, iš­tver­mės lin­kė­jo Ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Ele­na Iva­naus­kie­nė, „Vil­kmer­gės” klu­bo pir­mi­nin­kas Sau­lius Nar­kū­nas, UAB Abo­vi­ta at­sto­vai Lai­ma Kau­la­kie­nė, Be­ne­dik­tas Stry­la, slau­gy­to­ja Ire­na Use­vi­čie­nė. Gy­dy­to­ja K. Ag­lins­kie­nė pa­sa­ko­jo apie ko­vą su dia­be­tu, skaid­res de­monst­ra­vo UAB PHAR­MA SWISS me­di­ci­nos kon­sul­tan­tė K. Šve­dai­tė. Karš­tu keps­niu vai­ši­no ka­vi­nės šei­mi­nin­kė, o miš­rai­nių pri­ga­mi­no pa­čios „ra­mu­nie­tės”: vai­siai ir dar­žo­vės – svei­ka­ta.
      Kon­cer­tą su­ren­gė „Ra­mu­nės” an­sam­blis (vad. Ni­jo­lė Smo­li­na), dai­na­vo ir vi­si šven­tės da­ly­viai. Vei­kė lo­te­ri­ja, kur bu­vo ga­li­ma iš­loš­ti ir gliu­ko­ma­čių, ir juos­te­lių, ir ki­to­kių do­va­nė­lių. Klu­bo pir­mi­nin­kas ir sve­čiai ga­vo gė­lių.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos šū­kis „Tin­ka­ma svei­ka­tos prie­žiū­ra – vi­sų tei­sė”. Kaip ir tei­sė gy­ven­ti: džiaug­tis kas­dien pa­te­kan­čia sau­le, už­si­tę­su­siu šil­tu ru­de­niu, ar­tė­jan­čio­mis šven­tė­mis. To ir lin­kė­jo­me iš­si­skirs­ty­da­mi vie­ni ki­tiems.

      Da­nu­tė Ku­lia­vie­nė
      „Ra­mu­nės” klu­bo na­rė


      Šila­lė
      Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną links­mi­no sa­vi­veik­li­nin­kai – mo­ki­niai bei „Kup­lės” an­sam­blio dai­ni­nin­kai. Pas­kiau vy­ko kon­fe­ren­ci­ja. Gy­dy­to­jo Vac­lo­vo Šim­kaus ini­cia­ty­va 2006 m. įre­gist­ruo­tas klu­bas vie­ni­ja per 60 na­rių. Dia­be­to klu­bui tal­ki­na gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Al­do­na Šiaud­vy­tie­nė, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė El­vy­ra Mont­vi­lie­nė, ku­ri vi­są mė­ne­sį iš Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos gau­to­mis cuk­ra­li­gės kon­tro­lės prie­mo­nė­mis ne­mo­ka­mai at­li­ko gy­ven­to­jų krau­jo ty­ri­mus. Ruoš­tis kon­fe­ren­ci­jai pa­dė­jo klu­bo ta­ry­bos na­riai Ka­zi­mie­ras Ged­vi­las, Ši­la­lės li­go­ni­nės die­to­lo­gė Kris­ti­na Gir­džie­nė, Svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­res­nio­ji slau­gy­to­ja Gin­ta Ma­jaus­kie­nė. Ne­at­si­tik­ti­nai pa­si­rink­ta Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos te­ma „Cuk­ra­li­gės da­ro­ma žala”. Nuo šio tūks­tant­me­čio pra­džios ser­gan­čių­jų pa­dvi­gu­bė­jo. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos tei­gi­mu, ne­si­i­mant prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lią epi­de­mi­jai, ne­igiant jos svar­bą, abe­jo­jant ga­li­mo­mis pa­sek­mė­mis, el­gia­ma­si nu­si­kals­ta­mai. Me­tas Vy­riau­sy­bei, ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms įgy­ven­din­ti švie­ti­mo, mi­ty­bos pla­nus, kad ge­rėtų vi­suo­me­nės svei­ka­ta.
      Gy­dy­to­jas Rai­mon­das Sa­vic­kas vaiz­di­nė­mis prie­mo­nė­mis mo­kė dia­be­to kon­tro­lės, su­pa­žin­di­no su nau­jais me­di­ka­men­tais. Gy­dy­to­ja A.Šiaud­vy­tie­nė tei­kė daug pa­ta­ri­mų, kaip kon­tro­liuo­ti li­gą, pa­sa­ko­jo apie kom­pen­suo­ja­mų­jų me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo tvar­ką.
      Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai pri­ta­rė Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jai, ku­rios tiks­las – at­kreip­ti pa­sau­lio dė­me­sį, kad bū­ti­na ne­ati­dė­lio­ti­nai im­tis veiks­mų, sie­kiant stab­dy­ti cuk­ra­li­gės pan­de­mi­ją.

      Ve­ro­ni­ka Koz­lo­vie­nė
      Klu­bo pir­mi­nin­kė


      Ra­sei­niai
      Ne­įga­lių­jų die­nos už­im­tu­mo cen­tre su­si­rin­ko ra­jo­no „Dia­be­to” klu­bo na­riai, at­vy­ko sve­čių – me­ro pa­va­duo­to­jas Li­nas Dar­ge­vi­čius, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja An­ge­lė Pa­le­kie­nė, Ne­įga­lių­jų die­nos už­im­tu­mo cen­tro di­rek­to­rė Jur­go­ta Ku­čins­kie­nė, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga vi­sus svei­ki­no „Dia­be­to” klu­bo pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Taut­kie­nė: „Tik bū­da­mi kartu esa­me stip­resni”, – sa­kė ji, taip pat aiš­ki­no, ką reiš­kia ši li­ga, kaip jos iš­veng­ti ir su ja ko­vo­ti. Mū­sų klu­bas da­bar jun­gia 70 na­rių.
      Bu­vo pa­gerb­ti klu­bo žmo­nės, 2006 m. šven­tu­sie­ji ju­bi­lie­jus, taip pat pri­si­min­ti tie, ku­rių jau nė­ra.
      Gy­ve­ni­mo džiaugs­mo vi­siems lin­kė­jo ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Li­nas Dar­ge­vi­čius, So­cia­li­nės pa­ra­mos tar­ny­bos va­do­vė Gen­drū­ta Kau­nec­kie­nė. Pas­kui ben­drau­ta, vai­šin­ta­si prie ka­vos puo­de­lio.
      Vi­sus links­mi­no „Sva­jos” an­sam­blis, va­do­vau­ja­mas Gra­ži­nos Gra­bie­nės.

      Dan­guo­lė Kla­ji­mie­nė


      Telšiai
      Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną ben­dri­ja „Dia Tel­šiai” pa­si­ti­ko vyk­dy­da­ma pro­jek­tą, ku­ris tru­ko mė­ne­sį. Spau­do­je bu­vo skel­bia­ma apie dia­be­to po­žy­mius, epi­de­mi­jos grės­mę. Pla­čiai ap­ra­šy­ta ben­dri­jos veik­la. La­bai ati­džiai iš­klau­sė­me pra­ne­ši­mus „Mi­ty­ba ser­gant dia­be­tu” (skai­tė Eu­ro­pos slau­gy­to­jų federaci­jos na­rė, LDA val­dy­bos na­rė slau­gy­to­ja A. Da­ny­lie­nė), „Sa­vi­kon­tro­lės įta­ka ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu” (gy­dy­to­ja Dai­va Ši­liu­vie­nė), „Žmo­gaus dva­si­nis pa­sau­lis ir as­me­ny­bės bran­dos reikš­mė įvei­kiant li­gą” (skai­tė ku­ni­gas Kęs­tu­tis Pa­jau­jis).
      Ben­dri­jos na­riams bu­vo at­lik­ti cho­les­te­ro­lio ty­ri­mai, o po­li­kli­ni­ko­je, ben­dri­jos pa­tal­po­se, dar­bo ka­bi­ne­tuo­se – gy­ven­to­jų krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai (iš vi­so 248).
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga vi­siems ben­dri­jos na­riams, jų ar­ti­mie­siems, drau­gams bu­vo už­sa­ky­tas Tel­šių ne­pri­klau­so­mų ak­to­rių klu­bo „Am­plua” spek­tak­lis. Jie su­vai­di­no Že­mai­tės kū­ri­nį „Mar­ti”. Ne­pa­mir­šo­me ir sa­vo drau­gų: ben­dri­jos at­sto­vai da­ly­va­vo 15 me­tų ju­bi­lie­ji­nė­se šven­tė­se Plun­gės ir Ma­žei­kių dia­be­to klu­buo­se. Vi­si pa­si­sė­mė­me stip­ry­bės, op­ti­miz­mo ir ži­nių, kaip ko­vo­ti su li­ga.

      Da­lia Daug­no­rie­nė
      Ben­dri­jos „Dia Tel­šiai” pir­mi­nin­kė


      Pa­gė­giai
      Kul­tū­ros na­muo­se su­si­rin­ku­sius „Ram­by­no” klu­bo na­rius svei­ki­no sve­čiai, kon­cer­ta­vo Pa­gė­gių mo­te­rų an­sam­blis „Ok­ta­va”. Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Dum­bliaus­kas gy­rė klu­bo pir­mi­nin­kę Lai­mu­tę Ju­cie­nę, ku­ri su­bū­rė daug žmo­nių, or­ga­ni­zuo­ja su­si­ti­ki­mus su me­di­kais, fir­mų at­sto­vais. „Ram­by­nas” tu­ri sa­vo pa­tal­pas, kur ren­gia klu­bo ta­ry­bos po­sė­džius, ser­gan­tie­ji dia­be­tu gau­na juos do­mi­nan­čios li­te­ra­tū­ros, pa­si­ma­tuo­ja cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Me­ro pa­va­duo­to­jas lin­kė­jo klu­bo na­riams ge­ros svei­ka­tos ir išlik­ti ak­ty­viems.
      Pa­gė­gių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Vil­tė Miš­ki­nie­nė lin­kė­jo drau­gau­ti su cuk­ri­niu dia­be­tu per at­stu­mą, nes jei li­ga „už­lips ant gal­vos”, kils di­des­nių bė­dų. Slau­gy­to­ja Ire­na Le­vic­kie­nė sa­kė, kad nuo šios li­gos nė vie­nas nė­ra ap­draus­tas, o su­sir­gus rei­kia lai­ky­tis vi­sų rei­ka­la­vi­mų – var­to­ti gy­dy­to­jų skir­tus vais­tus, rink­tis ir ri­bo­ti mais­to pro­duk­tus.
      Daug nuo­šir­džių žo­džių ser­gan­tie­siems sky­rė ge­ro lin­kė­da­mas vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ko­or­di­na­to­rius Ed­mun­das In­cius. Pa­dė­ko­ju­si už svei­ki­ni­mus, „Ram­by­no” pir­mi­nin­kė džiau­gė­si, kad klu­bo na­riai mie­lai va­žiuo­ja į įvai­rias ser­gan­čių­jų sto­vyk­las, eks­kur­si­jas, lan­ko ren­gi­nius. Klu­bo ta­ry­ba rū­pi­na­si, kad pa­ga­liau bū­tų įreng­tas svei­ka­tin­gu­mo ta­kas nuo Be­ni­nin­kų iki Būb­liš­kės. Jo rei­kia ne tik ser­gan­tiems dia­be­tu, ku­riems bū­ti­nas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, bet ir vi­siems svei­kos gy­ven­se­nos bei ak­ty­vaus po­il­sio mė­gė­jams. L. Ju­cie­nė kvie­tė vi­sus dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes sto­ti į klu­bą.

      Edmundas Mieliulis


      Ma­žei­kiai
      „Že­mai­čių spė­kos” klu­bas pa­žy­mė­jo sa­vo 15 me­tų ju­bi­lie­jų ir Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną. Bu­vo daug sve­čių iš Vil­niaus, Plun­gės, Ak­me­nės, Tel­šių ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nų klu­bų. Pro­fe­so­rius J.S.Da­ni­le­vi­čius pa­pa­sa­ko­jo apie dia­be­to ak­tu­a­li­jas, Abo­vi­tos at­sto­vė L. Kau­la­kie­nė apie dia­be­to sa­vi­kon­tro­lę. No­vo Nor­disk at­sto­vas R.Sa­vic­kas pri­mi­nė dia­be­to kom­pli­ka­ci­jas, dia­be­to­lo­gė slau­gy­to­ja A. Da­ny­lie­nė kal­bė­jo apie die­ti­nę mi­ty­bą. Gyd. G.Šu­kie­nė su­pa­žin­di­no su Eli Lil­ly fir­mos in­su­li­nais, nau­jau­siu pe­nu, o Ro­che fir­mos at­sto­vė D. Ši­liu­vie­nė pri­mi­nė, kas yra II ti­po dia­be­tas ir ko­kios jo pa­sek­mės.
      Klu­bo pir­mi­nin­kė F.Juo­zė­nie­nė įtei­kė pa­dė­kos raš­tus ak­ty­viau­siems klu­bo na­riams, sa­kė ačiū mo­ky­to­jai N.Mu­raus­kie­nei, gy­dy­to­jai en­dok­ri­no­lo­gei Z.Vai­tie­kū­nie­nei ir slau­gy­to­jai D.Vai­čie­nei už rū­pi­ni­mą­si ser­gan­čiais žmo­nė­mis. Ge­ru žo­džiu pri­si­min­tos bu­vu­sios klu­bo pir­mi­nin­kės G. Lom­sar­gie­nė ir J. Čiuč­kie­nė.
      Pa­svei­kin­ti klu­bo na­rių at­vy­ko „Bi­tu­tės” dar­že­lio auk­lė­to­jos, Kal­nė­nų mu­zi­kos mo­ky­to­jai Edi­ta ir Ro­lan­das Dau­niai su sa­vo mo­ki­niais. Šven­tės da­ly­viai pa­ben­dra­vo, pa­si­da­li­jo li­gos kon­tro­lės pa­tir­ti­mi.
      Vi­si klu­bo na­riai dė­ko­jo sa­vo pir­mi­nin­kei Fai­nai Juo­zė­nie­nei už rū­pi­ni­mą­si ser­gan­čiai­siais, nuo­šir­džią pa­gal­bą.

      Vi­da Pau­laus­kie­nė
      „Že­mai­čių spė­kos” klu­bo val­dy­bos na­rė


      Prie­nai – Biršto­nas
      Prie­nų ra­jo­no „Ver­smės” klu­bas Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos mi­nė­ji­mą pra­dė­jo Birš­to­no An­ta­no Pa­du­vie­čio baž­ny­čio­je šv. Mi­šio­mis, ku­rio­se skam­bė­jo mo­te­rų, mu­zi­kos mo­ky­to­jų, cho­ro at­lie­ka­mos gies­mės.
      Vė­liau vi­si rin­ko­si į Birš­to­no ben­druo­me­nės na­mus, ku­riuo­se klu­bas ne­se­niai įsi­kū­rė. Čia gau­tas ka­bi­ne­tas ir ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai nau­do­tis sa­le. Už šias pa­tal­pas esa­me dė­kin­gi Birš­to­no pa­ra­pi­jos kle­bo­nui, ku­ni­gui mon­sin­jo­rui Jo­nui Da­li­ne­vi­čiui.
      Į šven­tę at­ėjo klu­bo na­riai, jų ar­ti­mie­ji. Pa­skai­tas apie cuk­ri­nį dia­be­tą ir jo da­ro­mą ža­lą skai­tė klu­bo ku­ra­to­rė, gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė J.Mi­lak­nie­nė, fir­mų No­vo Nor­disk ir Diag­nos­ta at­sto­vai. Vi­si jie at­sa­kė į dau­ge­lį pa­teik­tų klau­si­mų, kon­sul­ta­vo žmo­nes apie gy­dy­mą ir sa­vi­kon­tro­lę.
      Kaip ir kas­met, bu­vo ap­do­va­no­ti klu­bo ju­bi­lia­tai. Skam­bė­jo nuo­sta­būs dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos kū­ri­niai, ku­riuos at­li­ko Jū­ra­tė Dai­ly­dė­nie­nė. Jai pri­ta­rė ir ren­gi­nio da­ly­viai. Vy­ku­sio­je lo­te­ri­jo­je ne­lai­mė­ju­sių­jų ne­bu­vo. Da­ly­viai vai­ši­no­si karš­tais ki­bi­nais, vai­siais, sul­ti­mis, vie­ti­nių kon­di­te­rių iš­kep­tais sau­sai­niais be cuk­raus.
      Dau­gu­mas ren­gi­nio da­ly­vių pa­lai­kė Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ją, to­dėl mie­lai tai pa­tvir­ti­no sa­vo pa­ra­šais. Žmo­nės už­si­pre­nu­me­ra­vo „Dia­be­to” laik­raš­tį, taip pat ža­dė­jo nau­do­tis klu­bo bib­lio­te­kė­le.
      At­lik­ta ne­ma­žai pro­fi­lak­ti­nių ty­ri­mų – Birš­to­no sa­vi­val­dy­bės, kul­tū­ros cen­tro, bib­lio­te­kos dar­buo­to­jams.

      Al­ma Sin­ke­vi­čie­nė
      „Ver­smės” klu­bo pir­mi­nin­kė


      Tau­ra­gė
      Prieš Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos mi­nė­ji­mą „In­su­los” na­riams bu­vo at­lik­ti krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai. Va­dy­bi­nin­kė A. Slu­šins­kie­nė pa­sa­ko­jo apie dia­be­to gy­dy­mą bioak­ty­vio­mis me­džia­go­mis. Ren­gi­nio da­ly­viams teik­ta lab­da­ra: vais­tų ir mais­to pa­pil­dų. Vi­ce­me­ras Arū­nas Gen­dro­lius, gy­dy­to­jos Ma­ri­ja La­pie­nė, Da­lia Bar­tu­lie­nė, Ire­na Rič­ku­vie­nė pa­sa­kė daug gra­žių svei­ki­ni­mo žo­džių. Teig­ta, kad ir dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus ga­li ir tu­ri džiaug­tis kū­ry­bin­gu gy­ve­ni­mu. Ak­ty­viau­siems „In­su­los” na­riams įteik­ti pa­dė­kos raštai.
      Ren­gi­nio da­ly­viai už­si­pre­nu­me­ra­vo „Dia­be­to” laik­raš­tį. Kon­cer­ta­vo „Šal­ti­nio” ir Mu­zi­kos mo­kyk­los sa­vi­veik­li­nin­kai. Po kon­cer­to vi­si su­sė­do pa­va­ka­ro­ti „Ru­gi­lė­je”.

      Al­gir­das Ar­dins­kas
      „In­su­los” pir­mi­nin­kas


      Elek­trė­nai
      Pra­ne­ši­mą „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la” skai­tė ir il­gai in­di­vi­du­a­liai su ren­gi­nio da­ly­viais ben­dra­vo gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė D. Skuo­dy­tė. Ji at­sa­kė į de­šim­tis klau­si­mų, pa­ta­rė, įspė­jo, ko­kios pa­sek­mės lau­kia žmo­gaus, ku­ris lai­ku ne­si­krei­pia į gy­dy­to­ją. Dia­be­tas – ypač klas­tin­ga li­ga.
      UAB Abo­vi­ta at­sto­vai B.Stry­la ir L. Kau­la­kie­nė ro­dė skaid­res ir ko­men­ta­vo pa­grin­di­nes dia­be­to val­dy­mo prie­mo­nes. Kal­bė­ta apie fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, pla­nin­gą mi­ty­bą, sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nes, me­di­ka­men­tus ir kt.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja yra Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos na­rė. Šiuo me­tu ren­ka­mi pa­ra­šai pri­tar­ti Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jai, ku­ri ra­gi­na ne­ati­dė­lio­jant im­tis veiks­mų sie­kiant su­stab­dy­ti cuk­ri­nio dia­be­to pan­de­mi­ją. Šią pa­ra­šų rin­ki­mo kam­pa­ni­ją ko­or­di­nuo­ja Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja. Pa­ra­šai bus siun­čia­mi į Briu­se­lį. Vi­sus, ne­abe­jin­gus sa­vo ir ar­ti­mų­jų svei­ka­tai, Elek­trė­nų dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kas A. So­do­nis kvie­tė pa­si­ra­šy­ti (klu­bo ad­re­sas: Tai­kos g. 8). Ren­gi­nio da­ly­viai pa­si­ra­šė ir vy­lė­si, kad be­si­krei­pian­tiems į me­di­kus dėl dar­bo, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo žmo­nėms bus at­lie­ka­mas iš­sa­mus krau­jo ty­ri­mas. Vi­siems iš­da­ly­tos at­min­ti­nės. Bu­vo spren­džia­mi ir įvai­rūs or­ga­ni­za­ci­niai klau­si­mai (pra­ne­šė­jas A.So­do­nis). Il­gai pa­ben­drau­ta. Kon­cer­ta­vo Elek­trė­nų kul­tū­ros cen­tro ka­pe­la „Vai­vo­rykš­tė”. E. So­do­nie­nė su sa­vo pa­dė­jė­jo­mis vi­sus vai­ši­no su­muš­ti­niais, vai­siais. Ge­rai, kai ser­gan­tys žmo­nės ne­pa­lie­ka­mi li­ki­mo va­liai, o Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė įvai­rioms so­cia­li­nėms pro­ble­moms spręs­ti ski­ria ne­ma­žai dė­me­sio bei lė­šų.

      O. Ma­le­ra­vi­čie­nė


      Šilu­tė
      Lap­kri­čio 14-ąją žmo­nės, ser­gan­tys dia­be­tu, pa­grįs­tai va­di­na sa­vo šven­te, nes bū­tent tą die­ną yra gimęs in­su­li­no iš­radėjas F. Ban­tingas. Jau 17-tą kar­tą ši da­ta mi­ni­ma ir Ši­lu­tė­je – tiek me­tų, kai įkur­tas klu­bas „Dia­be­tas ABC”. Jo na­riai su­lau­kė daug svei­ki­ni­mų, lin­kė­ji­mų ir do­va­nų. Klu­be su­si­bū­rę apie du šim­tus ra­jo­no gy­ven­to­jų. Jau 16 me­tų jam va­do­vau­jan­ti Al­do­na Vy­tie­nė sa­ko, kad tai tik ma­ža da­le­lė ser­gan­čių­jų, ku­rių nuo­lat dau­gė­ja (klu­bo įkū­ri­mo pra­džio­je bu­vo tik 70). Klu­bo tiks­las – vie­ny­ti ser­gan­čiuo­sius, mo­ky­ti juos val­dy­ti dia­be­tą, pa­dė­ti at­lik­ti bū­ti­niau­sius ty­ri­mus. Tai la­bai svar­bu, nes dia­be­to cen­trai, mo­kyk­los, pė­dos cen­trai, itin rei­ka­lin­gi žmo­nėms, vei­kia tik di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se – Ši­lu­tė­je jų nė­ra. Pir­mi­nin­kė ma­no, kad ir pa­tys na­riai ga­lė­tų bū­ti ak­ty­ves­ni, la­biau do­mė­tis sa­vo li­ga ir jos val­dy­mo bū­dais, nes šei­mos gy­dy­to­jai ne vi­sa­da spė­ja su­teik­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją.
      Klu­bo na­riai sun­kiau­sius, ne­be­vaikš­tan­čius li­go­nius lan­ko na­muo­se, jiems da­li­ja­ma nau­jau­sia li­te­ra­tū­ra.
      Pra­ne­ši­mą apie cuk­ri­nio dia­be­to ža­lą skai­tė „Diag­nos­tik” fir­mos at­sto­vė gy­dy­to­ja Dai­va Ši­liu­vie­nė. Pas­ta­ruo­ju me­tu žmo­nės nu­si­mi­nę, nes ne­tu­ri sa­vo pa­tal­pų. Bet klu­bo na­riams A. Vy­tie­nė lin­kė­jo kuo dau­giau šyp­so­tis, nes juo­kas gy­do ge­riau­siai. O be­ne la­biau­siai tą­dien šyp­so­jo­si ma­lo­niai nu­ste­bin­ti klu­bo ju­bi­lia­tai, ku­riems įteik­tos as­me­ni­nės do­va­nė­lės. Vi­sus svei­ki­no So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Švei­kaus­kie­nė, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai. O Rau­do­no­jo kry­žiaus Ši­lu­tės ko­mi­te­to na­rės ir sek­re­to­rė Jo­a­na Ku­bai­tie­nė klu­bui įtei­kė ir re­a­lią pa­ra­mą – 303 Lt. Tai nuo­la­ti­nės RK ak­ci­jos „Pa­dė­da­mi mums, pa­dė­si­te ki­tiems” me­tu su­rink­tos lė­šos, ku­rios li­go­niams per­duo­da­mos kas an­trą ket­vir­tį. Pa­sak J. Ku­bai­tie­nės, iš vi­so nuo ak­ci­jos pra­džios jau su­rink­ti 4029 Lt, o au­ko­jan­čių­jų kas­met dau­gė­ja – tai ro­do, kad mū­sų vi­suo­me­nė mo­ko­si gai­les­tin­gu­mo.

      Vi­li­ja Bud­ri­kie­nė


      Kau­nas
      Į Rau­do­no­jo kry­žiaus kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę su­si­rin­ko „Aro­ni­jos” ben­dri­jos na­riai, ki­ti ser­gan­tys kau­nie­čiai, be­si­do­min­tys dia­be­tu ir jo pre­ven­ci­ja. Apie tai me­di­ci­nos dak­ta­rė en­dok­ri­no­lo­gė Eg­lė Sa­ka­laus­kie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą ir at­sa­kė į žmo­nių klau­si­mus. Ta te­ma­ti­ka jau­nuo­liai No­me­das ir Si­mo­nas pa­ro­dė fil­mą, ku­rį vi­si ap­ta­rė. Šven­tės da­ly­viams kon­cer­ta­vo po­pu­lia­rus Kel­mės dia­be­to klu­bo, va­do­vau­ja­mo pir­mi­nin­kės La­ri­sos Ra­rov­ska­jos, sa­vi­veik­li­nin­kų an­sam­blis „Mes drau­ge”. Pas­kiau vy­ko vai­šės, ku­rias šven­tės pro­ga sa­vi­val­dy­bės rū­pes­čiu su­ren­gė res­to­ra­nas. Vi­siems no­rin­tiems at­lik­ti krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai. Pa­si­da­ly­ta pa­tir­ti­mi, kaip ko­vo­ti su li­ga. Tik su­si­tel­kę, pa­dė­da­mi vie­ni ki­tiems, esa­me stip­res­ni.

      Al­do­na Krei­vė­nie­nė


      Nau­jo­ji Ak­me­nė
      „Sa­du­tės” klu­bo 15 me­tų ir Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai skir­tas ren­gi­nys tu­rė­jo daug švie­tė­jiš­ko po­bū­džio ele­men­tų. Kau­no me­di­ci­nos universite­to pro­fe­so­rius J. S. Da­ni­le­vi­čius pla­čiai ap­žvel­gė cuk­ri­nio dia­be­to sta­tis­ti­ką ben­dra­me li­gų fo­ne ir tvir­ti­no, kad tai esan­ti šių die­nų epi­de­mi­ja, nes pa­sau­ly­je kas­met nu­si­ne­ša apie 7 mln. gy­vy­bių.
      2006–ie­ji ir skir­ti svei­ka­tos ža­los, ku­rią pa­da­ro cuk­ri­nis dia­be­tas, ak­cen­tams. Pro­fe­so­riaus nuo­mo­ne, dia­be­tas „ke­lia gal­vą” to­dėl, kad la­bai ma­žai ski­ria­ma dė­me­sio mi­ty­bai, svei­kai gy­ven­se­nai. Jei­gu si­tu­a­ci­ja ne­si­keis, mū­sų ša­ly­je bus ket­vir­tis mi­li­jo­no li­go­nių. Da­bar dia­be­to kon­tro­lei iš vals­ty­bės rei­kia 10 mln. li­tų, o kas bus ta­da? Lie­tu­va tarp Eu­ro­pos vals­ty­bių pir­mau­ja ne tik sa­vi­žu­dy­bių, bet ir vė­žiu ser­gan­čių­jų skai­čiu­mi. Pre­le­gen­tas sa­kė, kad vals­ty­bė dia­be­to li­go­niams šykš­ti ligos kontrolės prie­mo­nių, o tai, kas ski­ria­ma, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ne­leng­vai iš­ko­vo­ta. Prie­mo­nes, bū­ti­nas re­gu­lia­riai tik­rin­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je, kon­tro­liuo­ti gli­ke­mi­jos ro­dik­lius, nau­jau­sius me­di­ci­nos prie­tai­sus ren­gi­nio da­ly­viams de­monst­ra­vo fir­mų at­sto­vai.
      Ka­dan­gi bu­vo pa­mi­nė­tas ir klu­bo veik­los ju­bi­lie­jus, ne­trū­ko ja­me ir džiu­gių, šven­tiš­kų ak­cen­tų. Vi­sus šia pro­ga svei­ki­no klu­bo pir­mi­nin­kė I. Ba­la­be­ko­vie­nė. Mo­te­rys kul­tū­ros rū­mų sce­no­je pa­ro­dė mon­ta­žą ir ly­riš­kai kal­bė­jo apie gy­ve­ni­mo džiaugs­mą, pa­va­sa­rį pra­žy­du­sią obe­lį. Iš 15 me­tų try­li­ka va­do­va­vu­si klu­bui O. Gu­gi­ny­tė pri­si­mi­nė pir­muo­sius or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vus S. Li­lei­kį, V. Be­niu­lį, pė­dos ka­bi­ne­to įkū­ri­mą, daug ki­tų svar­bių mo­men­tų. Ak­me­niš­kių veik­la pa­si­džiau­gė LDA pre­zi­den­tė V.Au­gus­ti­nie­nė – su­si­bū­rę į klu­bą, dia­be­to li­go­niai pa­de­da sau ir vie­nas ki­tam, jų svei­ka­ta rū­pi­na­si gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė N.Bart­ke­vi­čienė.
      Klu­bo na­rius svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja E. Meš­kie­nė, gy­dy­to­ja R. Em­ba­vi­čie­nė, mies­to se­niū­nas K. In­ta, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja A. Vis­man­tie­nė ir ki­ti. Daug ak­ty­vių klu­bo na­rių ir rė­mė­jų ga­vo pa­dė­kos raš­tus, gė­lių, su­ve­ny­rų. Ren­gi­nį gra­žiai ve­dė J. Smir­no­va, kon­cer­ta­vo Sa­b­laus­kių sa­vi­veik­li­nin­kai, va­do­vau­ja­mi E. Nar­ku­vie­nės.
      Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės dar­buo­to­ja D.Nor­bu­kie­nė tik­ri­no gy­ven­to­jų krau­jo gliu­kozę.
      Ju­li­ja Se­ja­vi­čie­nė

      * * *
      Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną ir „Sa­du­tės“ klu­bo pen­kio­lik­me­tį ak­me­niš­kiai pa­mi­nė­jo Kul­tū­ros cen­tre, kur pa­tal­pas su­tei­kė R. Rim­kus. Į šven­tę at­vy­ko N.Ak­me­nės se­niū­nas K. In­ta, So­cia­li­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė V. Leist­ru­mie­nė, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus at­sto­vės A. Vis­man­tie­nė, V. Vai­čiū­nie­nė, gy­dy­to­jai R. Em­ba­vi­čie­nė, E. Ša­la­vė­jus, N. Bart­ke­vi­čie­nė. Nuo LR Sei­mo na­rio S. Bu­ce­vi­čiaus svei­ki­ni­mus per­da­vė jo pa­dė­jė­ja A. Sei­mū­nie­nė, o S. Po­vi­lai­čio ir L. Šliau­žio – Dar­bo par­ti­jos na­rys K. Stu­pu­ras, kuris pa­vai­ši­no šal­ta­lan­kių sul­timis.
      Įdo­mu bu­vo pa­si­klau­sy­ti ser­gan­tiems žmo­nėms svar­bios prof. J. S. Da­ni­le­vi­čiaus pa­skai­tos, taip pat LDA pre­zi­den­tės Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės ir Ak­me­nės raj. vi­ce­me­rės E. Meš­kie­nės pa­ta­ri­mų.
      Per­duo­ti gy­dy­to­jos I. Vo­re­vi­čie­nės, So­cia­li­nių pa­slau­gų na­mų di­rek­to­rės J. La­bei­kie­nės, taip pat Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rės S. Meš­­ky­tės svei­ki­ni­mai ir gė­lės. Esa­me dė­kin­gi dia­be­to kon­tro­lės prie­mo­nes ga­mi­nan­čių fir­mų at­sto­vams, ku­rie su­pa­žin­di­na su sa­vo pro­duk­ci­ja, pa­mo­ko ja nau­do­tis, pa­ro­do skaid­res. „Sa­du­tės” klu­bą še­fuo­ja No­vo Nor­disk Phar­ma at­sto­vas D. Gau­ril­či­kas, Eli Lil­ly – G. Šu­kie­nė, Abo­vi­ta – J.Ja­siu­lio­nie­nė, Apo­te­kos dar­buo­to­jai. „Sa­du­tės” klu­bo veik­lą ap­žvel­gė 13 me­tų bu­vu­si jo pir­mi­nin­kė O. Gu­gi­ny­tė. LDA pre­zi­den­tės V. Augus­ti­nie­nės pa­dė­kos raš­tai įteik­ti N. Bart­ke­vi­čie­nei, O. Gu­gi­ny­tei, I. Ba­la­be­ko­vie­nei, ki­tiems ak­ty­vis­tams.
      Po vi­sų nuo­šir­džių svei­ki­ni­mo ir pa­dė­kos žo­džių vy­ko kon­cer­tas, va­do­vau­ja­mas E. Nar­ku­vie­nės. Sa­vo kū­ry­bos ei­les skai­tė klu­bo na­rė Elz­bie­ta Bal­se­vi­čie­nė. Vie­ti­nė te­le­vi­zi­ja „Ven­tos” ir Ak­me­nės ka­na­lais vyks­tan­tį ren­gi­nį pa­ro­dė gy­ven­to­jams, tad jį ma­tė ir ne­ga­lė­ju­sie­ji da­ly­vau­ti. Šven­tės da­ly­viams vai­šes su­reng­ti pa­dė­jo UAB „Ven­tos duo­na” (di­rek­to­rė Bag­do­nie­nė), „Ak­me­nės ce­men­tas” (A. Za­rem­ba), Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos UAB „Eter­nit Ak­me­nė” (A. Elz­ber­gas), ku­riems nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me. Ačiū vi­siems, ku­rie bu­vo ren­gi­ny­je ir tiems, ku­rie dar­bais ar min­ti­mis ko­vo­ja prieš cuk­ri­nį dia­be­tą, šių lai­kų ma­rą.
      Lin­kiu vi­siems svei­ka­tos, ge­ros klo­ties, esu lai­min­ga, jei­gu ga­liu su­teik­ti bi­čiu­liams nors kruo­pe­ly­tę džiaugs­mo.

      Ie­va Ba­la­be­ko­vie­nė
      „Sa­du­tės” klu­bo pir­mi­nin­kė


      Vil­ka­viškis
      Kas­met iš anks­to „In­su­los” ta­ry­bos po­sė­dy­je ap­ta­ria­mas ir pa­tvir­ti­na­mas Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­nių pla­nas, nu­ma­to­mi jų vyk­dy­to­jai, lai­kas ir vie­ta. Apie tai ra­jo­no me­di­ci­nos įstai­go­se iš­ka­bi­na­mi skel­bi­mai, „San­ta­kos” laik­raš­ty­je pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja ir pub­li­kuo­ja­mi ak­tu­a­lūs straips­niai. Šiais me­tais L.Kau­la­kie­nė ra­šė apie UAB Abo­vi­tos pa­gal­bą dia­be­to ben­dri­joms, o „In­su­los” ta­ry­ba apie li­gos epi­de­mi­ją ir sa­vo veik­lą jai stab­dy­ti.
      Vil­ka­viš­ky­je, Pil­viš­kiuo­se, Gi­žuo­se krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai bu­vo at­lie­ka­mi vi­są sa­vai­tę. Pa­si­tik­ri­no 310 žmo­nių, iš ku­rių 35 ro­dik­liai vir­ši­jo nor­mą. Vil­ka­viš­kio kultūros rū­muo­­se su­reng­ta­me šven­tės mi­nė­ji­me da­ly­va­vo 80 ben­dri­jos na­rių. Juos svei­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Jonas Meš­kaus­kas, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus at­sto­vė Jani­na Sa­ba­liaus­kie­nė, Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės vyr. gyd. Ro­mual­das Svei­ka­ta, LR Sei­mo na­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­jas Al­gir­­das Ne­iber­ka, UAB Abo­vi­ta at­sto­vės Lai­ma Kau­la­kie­nė ir Al­gi­na Gi­rai­tie­nė, UAB Diag­nos­ta va­dy­bi­nin­kas Sau­lius Stir­bys, Ro­che Diag­nos­tics va­dy­bi­nin­kė No­me­da Ar­maš.
      Ben­dri­jos pir­mi­nin­kas Juo­zas Ja­nu­šai­tis, svei­kin­da­mas ren­gi­nio da­ly­vius, pa­sa­kė, ko­kie yra ko­lek­ty­vo spręs­ti­ni klau­­simai ir atlikti darbai.
      Svei­ka­tos klau­si­mus gvil­de­no Vil­ka­viškio PSPC gyd. Aldo­na Laz­daus­kie­nė ir slau­gy­to­ja Vida Tar­naus­kie­nė.
      UAB Abo­vi­ta se­no mo­de­lio sa­vi­kon­tro­lės apa­ra­tus ne­mo­ka­mai kei­tė į nau­jau­sius. „In­su­los” ben­dri­jos ta­ry­ba nu­pir­ko ir da­li­jo sa­vo na­riams vi­ta­mi­nus, in­su­li­no lei­di­mo pe­nams ada­tė­les. No­rin­tie­ji ga­lė­jo ne­mo­ka­mai gau­ti sa­vi­kon­tro­lės apa­ra­tus „Su­per Glu­co­card” ir juos­te­lių. Re­kla­muo­ti ir nau­ji gliu­ko­ma­čiai „As­cen­si­ja En­trust”, „Dia­be­to” laik­raš­tį už­si­pre­nu­me­ra­vo 50 skai­ty­to­jų.
      Su­si­rin­ki­mas vy­ko prie sta­lų, vai­ši­nan­tis sa­vo pa­si­ga­min­tais die­ti­niais val­giais, klau­san­tis links­mo sa­vi­veik­li­nin­kų kon­cer­to, taip pat po­eto R.Mi­liaus­ko skai­to­mos nuo­šir­džios kū­ry­bos. Daugeliui šven­tės da­ly­vių įteik­tos do­va­nė­lės.
      Vi­si gerai nusiteikę da­ly­va­vo žai­di­muo­se, mi­nė mįs­les, šo­ko, dai­navo.

      Juozas Ja­nušai­tis
      „In­su­los” ta­ry­bos pir­mi­nin­kas
      Vil­ma Dai­ly­die­nėPuslapis 24
Rei­kia dau­giau ži­no­ti

      Apie 50 proc. žmo­nių, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, ne­ži­no nie­ko apie sa­vo li­gą.
      Paukš­tė pa­juo­du­siu spar­nu – Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos em­ble­ma. Ji ge­rai pa­žįs­ta­ma ir Lie­tu­vo­je, kur ši klas­tin­ga li­ga, kaip ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, spar­čiai plin­ta. To­dėl lie­pos 29-ąją Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja, Elek­trė­nų dia­be­to klu­bas (pir­mi­nin­kas A. So­do­nis), pa­de­dant Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tui prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Abo­vi­tai, Ber­lin Che­mie Me­na­ri­ni Bal­tic, Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bei, Lie­tu­vos elek­tri­nei, No­vo Nor­disk Phar­ma, Ro­che Lie­tu­va Diag­nos­ti­kos pa­da­li­niui, Mic­ro­li­fe or­ga­ni­za­vo mū­sų mies­te cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo se­mi­na­rą. Pa­kvies­ti sve­čiai iš Kai­šia­do­rių, Vil­niaus, Kau­no, Ma­ri­jam­po­lės, at­va­žia­vo net jau­nie­ji sto­vyk­lau­to­jai iš Pla­te­lių. Se­mi­na­ro pro­gra­ma iš­sa­mi, ap­iman­ti svar­biau­sius dalykus, ku­riuos tu­rė­tų žino­­ti ne vien ser­gan­tie­ji, bet ir svei­kie­ji. Pra­nešėjų geo­g­ra­fi­ja taip pat pla­ti. Pa­skai­tas skai­tė ne vien Vil­niaus, Kau­no pa­ty­rę en­dok­ri­no­lo­gai. Apie dia­be­tą kal­bė­jo KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos pro­fe­so­rius J. S. Da­ni­le­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, li­ga spar­čiai plin­ta to­dėl, kad pa­si­kei­tu­si ge­ne­ti­ka, ne­tvar­kin­gai mai­ti­na­ma­si, nekoreguojamas kūno ­svo­ris, dau­ge­lis ser­ga lė­ti­nė­mis šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis. Pa­vė­luo­tai nu­sta­to­ma li­ga, tai su­ke­lia komp­li­ka­ci­jas. Slap­ta dia­be­to for­ma ga­li truk­ti 7–10 me­tų, o kai jau li­go­nis ne­jau­čia­ skaus­mo, ti­kė­tis pa­ge­rė­ji­mo sun­ku. Pir­mo­ji ko­ma kar­tais ga­li bū­ti pas­ku­ti­nė. O kad bū­tu­me svei­ki, daž­nai pri­trūks­ta va­lios lai­ky­tis tin­ka­mo re­ži­mo.
      Su­teik­tų ži­nių apie nau­jau­sius li­gos ir jos kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ją tą­sa – pra­ty­bos, ku­rių me­tu bu­vo at­lie­ka­mi gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mai, da­ly­viai mo­ky­ti su­si­da­ry­ti in­di­vi­du­a­lų mi­ty­bos pla­ną, keis­ti vais­tų do­zes, at­si­žvel­giant į gliu­ko­zės ty­ri­mo re­zul­ta­tus. Prak­ti­nį mo­ky­mą at­li­ko gy­dy­to­jai ir spe­cia­lis­tai iš Vil­niaus, Kau­no kli­ni­kų bei Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos. Kal­bin­tie­ji se­mi­na­ro da­ly­viai ren­gi­nį įver­ti­no la­bai ge­rai. „Pa­var­go­me, bet už į­gy­tas ži­nias esame dėkingi”, – ti­ki­no vi­si.

      Ge­no­vai­tė Ži­gu­tie­nė

Dia­be­to gy­dy­mo nau­jie­nos

      Ser­ga­mu­mas II ti­po cuk­ri­-niu dia­be­tu di­dė­ja vi­so­se am­žiaus gru­pė­se. Ma­no­ma, kad 2030 m. pa­sau­ly­je juo sirgs apie 300 mln. žmo­nių. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, apie 25 proc. vy­res­nių nei 65 me­tų am­žiaus žmo­nių var­gina dia­be­tas ar­ba gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos su­tri­ki­mas. II ti­po dia­be­tas pa­pras­tai nu­sta­to­mas, kai ka­sos funk­ci­ja su­ma­žė­ja 50 proc. Hi­per­gli­ke­mi­ją iš pra­džių ga­na sun­ku at­pa­žin­ti, ji ga­li kelti nuo­var­gį, silp­nu­mo po­jū­tį ar ne­mi­gą. Li­gos pra­džio­je kraujo gliu­ko­zės kie­kį ga­li­ma kon­tro­liuo­ti pa­kei­tus gy­ven­se­ną ir su­ma­ži­nus ža­lin­gų svei­ka­tai veiks­nių. Ta­čiau, li­gai pro­gre­suo­jant, rei­kia pra­dė­ti gy­dy­mą vais­tais.
      Ar li­ga ge­rai kontroliuo­ja­ma, ga­li­ma spręs­ti iš gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ir gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­jos, taip pat ar­te­ri­nio krau­jo­spūdžio ir cho­les­te­ro­lio ro­dik­lių. Jei diabe­tas ne­valdo­mas, liga progresuoja. Dia­be­to kom­pli­ka­ci­jos yra la­bai pavojingos: apie 70 proc. pa­cien­tų mirš­ta nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos li­gų. To­dėl įvai­rios tarp­tau­ti­nės dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jos (Ame­ri­kos dia­be­to aso­cia­ci­ja ir Ame­ri­kos en­dok­ri­no­lo­gi­jos ko­le­gi­ja) nu­sta­tė diabeto gy­dy­mo tiks­lus: gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas (HbA1c) tu­ri bū­ti ma­žes­nis kaip 7 proc., se­kant gliu­ko­zės kie­kį plaz­mo­je tiek ne­val­gius, tiek po valgio.
      An­ti­dia­be­ti­niai pe­ro­ra­li­niai vais­tai yra pir­ma priemonė, kai ne­pa­deda die­ta ir fi­zi­nis krū­vis. Ka­sai nu­sto­jus ga­min­ti en­do­ge­ni­nį in­su­li­ną ar­ba di­dė­jant re­zis­ten­ci­jai in­su­li­nui, prie tab­le­čių reikia pri­dė­ti gy­dy­mą in­su­li­nu. Skir­da­mas in­su­li­no te­ra­pi­ją, gy­dy­to­jas tu­ri įver­tin­ti ri­zi­kos ir nau­dos san­ty­kį, kad pa­cien­tas ga­lė­tų sau­giai pa­siek­ti ir iš­lai­ky­ti gliu­ko­zės kon­tro­lę.
      Pas­ku­ti­nė­se tarp­tau­ti­nė­se gai­rė­se (Ame­ri­kos dia­be­to aso­cia­ci­jos ir Ame­ri­kos en­dok­ri­no­lo­gi­jos ko­le­gi­jos 2006 m. su­si­ta­ri­mas) pa­cien­tams, var­to­jan­tiems tabletes ir esant blo­gai kon­tro­liuo­ja­mam II ti­po diabetui, re­ko­men­duo­ja­ma ini­ci­juo­ti in­su­li­no te­ra­pi­ją ski­riant ba­zi­nį in­su­li­ną, ­laips­niškai pa­ren­kant jo do­zę. Taip ga­li­ma iš­veng­ti hi­pog­li­ke­mi­jos, ku­ri yra daž­na pra­de­dant te­ra­pi­ją miš­riais in­su­li­nais. Tit­ra­vi­mo al­go­rit­mas yra pa­pras­tas – di­din­ti do­zę dviem vie­ne­tais kas 3 die­nos at­si­žvel­giant į gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ją krau­jy­je ne­val­gius (ryte).

      Gyd. Larisa GorobetsPuslapis 25
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės do­va­nos

      Kiek­vie­nais me­tais svei­ka­tos ap­sau­gos pro­gra­moms vyk­dy­ti vals­ty­bė ski­ria dau­giau dė­me­sio bei lė­šų. Įgy­ven­din­ti veik­los pro­jek­tams ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bas iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gau­na fi­nan­si­nės, mo­ra­li­nės ir ma­te­ria­li­nės pa­ra­mos.
      2007 m. sau­sio 13-ąją – Lais­vės gy­nė­jų die­ną – Plun­gės ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bo na­riai, ser­gan­tys vai­kai ir jau­nuo­liai, jų tė­ve­liai rin­ko­si į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sa­lę. Čia ser­gan­tiems vai­ku­čiams ir jau­nuo­liams iki 18 me­tų am­žiaus įteik­ta la­bai di­de­lė do­va­na – 11 in­su­li­no pom­pų. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, Plun­gės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė, ra­jo­no ta­ry­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Klišonis, UAB Abo­vi­ta pro­jek­tų va­do­vė Lai­ma Kau­la­kie­nė, dia­be­to pro­duk­tų spe­cia­lis­tės Jo­lan­ta Ja­siu­lio­nie­nė ir Al­gi­na Gi­rai­tie­nė, klu­bo ta­ry­bos na­riai. LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė pa­žy­mė­jo, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vie­na iš pir­mų­jų ša­ly­je su­tei­kė to­kią pa­ra­mą ser­gan­tiems vai­ku­čiams.
      UAB Abo­vi­tos at­sto­vai pa­pa­sa­ko­jo, kaip nau­do­tis pom­pa. Pa­žy­mė­ta, kad nuo šios prie­mo­nės at­si­ra­di­mo jos to­bu­lin­tos, nes į vie­ti­nę rin­ką at­ei­na nau­jų tarp­tau­ti­nių ga­min­to­jų, ku­rie siū­lo vis mo­der­nes­nius apa­ra­tė­lius, gra­žes­nius, ge­res­nių tech­no­lo­gi­nių ir pro­gra­mi­nės įran­gos savybių. Dau­ge­lio moks­li­nin­kų nuo­mo­ne, pom­pos pa­de­da sėkmingiau kontroliuoti dia­be­tą.
      G. Va­sy­lie­nė, A.Kli­šo­nis pa­lin­kė­jo li­go­niams ge­ros svei­ka­tos. Slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė pa­sa­kė, kad vai­ku­čiai da­bar bus sau­ges­ni, ma­žiau pa­tirs hi­pog­li­ke­mi­jų, ga­lės gy­ven­ti to­kį pat gy­ve­ni­mą kaip ir svei­kie­ji.
      Ser­gan­čių­jų tė­ve­liai, vai­ku­čiai pa­dė­ko­jo ir įtei­kė gė­lių sa­vi­val­dy­bės, fir­mos Abo­vi­ta at­sto­vams, LDA pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei, slau­gy­to­jai dia­be­to­lo­gei Al­do­nai Da­ny­lie­nei.

      Da­nu­tė Kui­tie­nė
      Plun­gės dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė


Plun­gės val­džios po­el­gis – sek­ti­nas pa­vyz­dys

      Pas­ku­ti­nia­me 2006 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­tar­ta Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pa­tvir­tin­tai pro­gra­mai, pa­gal ku­rią tu­rė­jo bū­ti ski­ria­ma vien­kar­ti­nė pa­ra­ma in­su­li­no pom­poms (do­za­to­riams) įsi­gy­ti. Dau­giau nei 60 tūkst. li­tų kai­nuo­jan­tys prie­tai­sai skir­ti vai­kams, ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu. Ta­ry­bos spren­di­mas jau įvyk­dy­tas: vie­nuo­li­kai vai­kų įteik­ti šiuo me­tu pa­sau­ly­je ge­riau­si prie­tai­sai, pa­dė­sian­tys ko­vo­ti su dia­be­tu.
      „Da­na Dia­bCa­re” – ma­žiau­sia ir leng­viau­sia, vos 60 gra­mų sve­rian­ti, in­su­li­no pom­pa, ku­ri la­bai ne­su­dė­tin­gai val­do­ma. Šis kom­piu­te­ri­zuo­tas prie­tai­sas ne vie­nam ser­gan­čia­jam su­tei­kė ga­li­my­bę gy­ven­ti vi­sa­ver­tį, be li­gos su­ke­lia­mų kom­pli­ka­ci­jų gy­ve­ni­mą. „Da­bar pa­si­kei­tė ma­no el­ge­sys, gy­ve­ni­mo bū­das, su­ma­žė­jo kliū­čių mo­kyk­lo­je”, – su li­ki­mo drau­gais sa­vo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si klai­pėdie­tė Emi­li­ja, jau tre­jus me­tus „gy­ve­nan­ti” su šia in­su­li­no pompa.
      Kaip nau­do­tis prie­mo­ne, apie vi­sus jos pri­va­lu­mus pa­sa­ko­jo UAB Abo­vi­ta at­sto­vė Lai­ma Kau­la­kie­nė. Šis van­de­niui at­spa­rus prie­tai­sas au­to­ma­tiš­kai su­lei­džia in­su­li­ną, kai or­ga­niz­mui pra­de­da jo trūk­ti, fik­suo­ja kiek­vie­ną do­zę, taip pa­leng­vin­da­mas ser­gan­čių­jų kas­die­ny­bę.
      Į Plun­gę at­vy­ko ir LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Ji pa­si­džiau­gė, kad Plun­gės ra­jo­no val­džia ne­li­ko abe­jin­ga cuk­ra­li­ge ser­gan­tiems vai­kams. Pre­zi­den­tė pa­sa­ko­jo, kad aso­cia­ci­ja krei­pė­si į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją su pra­šy­mu kom­pen­suo­ti sėk­min­gam gy­dy­mui šia in­su­li­no pom­pa reikalingas ba­te­ri­jas, ada­tas ir kitus prie­dus.
      Da­bar jau­nuo­liams šiuos prie­dus pom­pas par­da­vu­si ben­dro­vė pa­dovanojo pu­sei me­tų, vė­liau juos įsi­gy­ti teks pa­tiems.
      LDA pre­zi­den­tė už rū­pes­tį ir pa­ra­mą cuk­ra­li­ge ser­gan­tiems žmo­nėms įtei­kė pa­dė­kos raš­tus Plun­gės dia­be­to klu­bo slau­gy­to­jai Al­do­nai Da­ny­lie­nei, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Pas­ta­ra­jai skir­tą pa­dė­ką pri­ėmė So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Aud­rius Kli­šo­nis – žmo­nės, ku­rie la­biau­siai rū­pi­no­si pa­leng­vin­ti vai­kų gy­ve­ni­mą. Ser­gan­tie­ji ga­vo ne tik in­su­li­no pom­pas, bet ir jų prie­dus: ke­lio­ni­nį la­ga­mi­nė­lį, rak­tus ba­te­ri­joms, du­šo mai­še­lį, įvai­rius dėk­lus, vis­ką, kas bū­ti­na, kad vai­kas jaus­tų­si kuo ge­riau.

      Dai­va Ma­žu­ly­tėPuslapis 26
Svar­bu ne­pa­si­duo­ti li­gai

      Ro­kiš­kie­tė Al­fon­sa Kon­draš­kie­nė apie diag­no­zę „dia­be­tas” su­ži­no­jo prieš 46 me­tus. Ak­ty­vi mo­te­ris ne­nu­lei­do ran­kų ir iki šiol spin­du­liuo­ja ener­gi­ja, ne­si­skun­džia svei­ka­ta. Į ją dia­be­tu su­sir­gę žmo­nės krei­pia­si pa­gal­bos ir pa­ta­ri­mų.
      Tai, kad ser­ga dia­be­tu, A.Kon­draš­kie­nė su­ži­no­jo bū­da­ma 25 me­tų sa­na­to­ri­jo­je Trus­ko­ve­ce, tuo­me­ti­nė­je So­vie­tų Są­jun­go­je. Ji ma­no, kad pra­džia ga­lė­jo bū­ti per­sirg­tas ka­sos už­de­gi­mas. „Ma­tyt, po už­de­gi­mo ka­sa ėmė ga­min­ti vis ma­žiau in­su­li­no”, – svars­tė po­nia Al­fon­sa. Dar prieš lem­tin­gą­ją iš­vy­ką į sa­na­to­ri­ją mo­te­rį kan­ki­no ak­men­li­gė, ji pras­tai jau­tė­si. Sa­na­to­ri­jo­je gy­dęs pro­fe­so­rius ją pa­siun­tė kon­sul­ta­ci­jos pas en­dok­ri­no­lo­gą. Šis ir pra­ne­šė, kad po­nia Al­fon­sa ser­ga dia­be­tu. Grį­žu­si į Lie­tu­vą, ji krei­pė­si į vie­ti­nius spe­cia­lis­tus, ta­čiau jų ne kar­tą at­lik­ti ty­ri­mai jo­kių li­gos po­žy­mių ne­ro­dė. Mo­te­ris sir­go slap­ta dia­be­to for­ma. Ti­kė­da­ma sa­na­to­ri­jos gy­dy­to­jų diag­no­ze, A.Kon­draš­kie­nė lai­kė­si spe­cia­lios die­tos pen­ke­rius ar še­še­rius me­tus. Bet jau­tė­si vis blo­giau, kri­to svo­ris, bu­vo sil­pna. Ty­ri­mai nie­ko ne­ro­dė, o li­ga pro­gre­sa­vo. „At­si­dū­riau Kau­no en­dok­ri­no­lo­gi­jos li­go­ni­nė­je, bet ir ten li­gos ne­ra­do – tuo­met man bu­vo 31 me­tai. Ma­nau, kad svar­biau­sias ser­gan­čio­jo dia­be­tu už­da­vi­nys – ne­bū­ti naš­ta šei­mai ir vi­suo­me­nei”, – tei­gė po­nia Al­fon­sa. Su­ži­no­ju­si sun­kios li­gos diag­no­zę, ji la­biau­siai bi­jo­jo pra­ras­ti šei­mą. Kai ser­gan­tis žmo­gus ne­pri­si­žiū­ri, tik de­juo­ja ir rau­da, sun­ku tver­ti ar­ti­mie­siems. „Ži­no­jau ne vie­ną at­ve­jį, kai dėl li­gos iro šei­mos. Ne­no­rė­jau, kad taip at­si­tik­tų mums”, – sa­kė mo­te­ris. Jai ne­su­pran­ta­ma, kaip kai ku­rie ser­gan­tys žmo­nės ne­no­ri sa­vi­mi rū­pin­tis: ne­at­si­sa­ko ža­lin­gų įpro­čių, ne­krei­pia dė­me­sio į mi­ty­bą, ne­si­ti­ria cuk­raus kie­kio, lai­ku ne­su­si­lei­džia vais­tų. „Vi­siems sa­kau ir sa­ky­siu, kad da­bar, kai yra tiek prie­mo­nių: vien­kar­ti­niai švirkš­tai, juos­te­lės, apa­ra­tai cuk­raus kie­kiui ma­tuo­ti, mo­der­niau­si vais­tai, ken­tė­ti ir mir­ti nuo dia­be­to tie­siog ne­ga­li­ma”, – ti­ki­no po­nia Kon­draš­kie­nė.
      Mo­te­ris na­muo­se pri­žiū­ri dau­gy­bę įvai­riau­sių gė­lių, tu­ri so­dą, vai­ruo­ja au­to­mo­bi­lį. Dėl li­gos ji nė ne­si­ruo­šia at­si­sa­ky­ti sma­gaus pa­si­sė­dė­ji­mo prie vai­šių sta­lo, iš­vy­kos su drau­gė­mis į ka­vi­nę. „Jei kvie­čia pa­žįs­ta­mi, jie ži­no, kad ser­gu, ir pa­ruo­šia pa­tie­ka­lą spe­cia­liai man. Ži­no­ma, rei­kia sek­ti, ką val­gau. Jei miš­rai­nė su pu­pe­lė­mis, ne­ga­liu pri­sik­rau­ti pil­nos lėkš­tės, bet po­rą šaukš­tų ga­liu su­val­gy­ti. Ne­ga­liu mė­gau­tis tor­tu, už­tat vi­suo­met pa­si­vai­ši­nu pu­se­le ba­na­no, po­ra man­da­ri­nų”, – sa­kė mo­te­ris.
      A. Kon­draš­kie­nė yra try­lik­tus me­tus gy­vuo­jan­čio dia­be­to klu­bo kū­ri­mo ini­cia­to­rė, pir­mo­ji jo va­do­vė. Ji pa­sa­ko­jo, kad įkur­ti klu­bą pa­ska­ti­no Vil­niu­je su­si­kū­ru­si Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja, o Pa­ne­vė­žy­je – klu­bas.
      Mo­te­ris jau bu­vo pra­dė­ju­si leis­tis in­su­li­ną, nuo jo kiek pa­leng­vė­da­vo, ta­čiau Kau­no gy­dy­to­jai šį vais­tą griež­tai už­drau­dė. Ma­ža to, kad spe­cia­lis­tai ne­nu­sta­tė li­gos, bet dar ir pras­tai be­si­jau­čian­čią mo­te­rį iš li­go­ni­nės ke­ti­no iš­siųs­ti na­mo. „Va­žiuo­ti į Ro­kiš­kį pri­ly­go ke­lio­nei į ka­pus, juk tuo­met pas mus net en­dok­ri­no­lo­go ne­bu­vo. Ži­no­jau, kad man dia­be­tas. Tik kaip tai gy­dy­to­jams įro­dy­ti?” – su­ko gal­vą po­nia Al­fon­sa. Me­di­ci­nos se­se­ri­mi die­to­lo­ge dir­ban­ti mo­te­ris vis dėl­to su­ma­nė bū­dą – prieš ty­ri­mą pri­val­gė sal­dai­nių. „Vi­sa iš­rau­dau, bu­vo la­bai blo­ga. Pa­ma­tę ma­ne to­kią gy­dy­to­jai iš pra­džių klau­sė, ar ne­karš­čiuo­ju, o kai pa­sa­kiau, kad val­giau sal­dai­nių, sku­biai iš­siun­tė ty­ri­mams. Pa­aiš­kė­jo, kad man sun­ki dia­be­to for­ma. Ta­da jau vi­si gy­dy­to­jai ėmė la­bai ma­ni­mi rū­pin­tis”, – pa­sa­ko­jo po­nia Al­fon­sa.
      Nors sir­go, links­ma, mėgs­tan­ti ben­drau­ti mo­te­ris va­ži­nė­jo į eks­kur­si­jas, lan­kė­si įvai­riuo­se su­ėji­muo­se, dir­bo. Į pen­si­ją iš­ėjo 67 me­tų. „Jei rei­kė­tų sa­vai­tę iš­bū­ti už­da­ry­tai tarp ke­tu­rių sie­nų, tik­rai su­sirg­čiau”, – ti­ki­no ji ir pri­dū­rė, kad mėgs­ta kon­cer­tus, te­at­rus, ne­pra­lei­džia pro­gų pa­ben­drau­ti su drau­gais ar gi­mi­nai­čiais. Jau sirg­da­ma po­nia Al­fon­sa ne kar­tą bu­vo tuo­me­ti­nia­me Le­ning­ra­de, Kro­ku­vo­je. Ke­lio­nė­se la­bai pra­ver­tė iš To­li­mų­jų Ry­tų vy­ro par­vež­ta do­va­nė­lė – spe­cia­lus dez­in­fe­ka­vi­mo dėk­las in­su­li­no švirkš­tui ir ada­toms, ku­rias dez­in­fe­kuo­da­vo už­py­lu­si spi­ri­tu. „Tais lai­kais vien­kar­ti­nių švirkš­tų ne­bu­vo. Juos kas­dien tek­da­vo vi­rin­ti spe­cia­lia­me ste­ri­li­za­to­riu­je, ada­tos kal­kė­da­vo. Ši­tas dėk­las bu­vo di­de­lė re­te­ny­bė, jį tu­rė­da­ma ga­lė­jau ke­liau­ti”, – sa­kė po­nia Al­fon­sa.
      Ji klu­bui va­do­va­vo tre­jus me­tus, o da­bar yra ak­ty­vi jo na­rė, da­li­ja­si su­kaup­to­mis ži­nio­mis ne tik su ro­kiš­kė­nais, bet ir ki­tų ra­jo­nų žmo­nė­mis. Ser­gant dia­be­tu, svar­biau­sia rink­ti ži­nias apie li­gą ir jas pri­tai­ky­ti gy­ve­ni­me.
      Pa­sak ra­jo­no li­go­ni­nės gy­dy­to­jos en­dok­ri­no­lo­gės Re­gi­nos Vaš­ke­vi­čie­nės, Ro­kiš­kio ra­jo­ne da­bar dia­be­tu ser­ga dau­giau kaip pu­sė tūks­tan­čio žmo­nių ir li­go­nių nuo­lat dau­gė­ja. Ge­rė­jan­čios diag­nos­ti­kos ga­li­my­bės, šei­mos gy­dy­to­jų dar­bas le­mia, kad už­leis­tų dia­be­to for­mų at­si­ran­da vis ma­žiau. Ta­čiau ne­ri­mą ke­lia tai, kad ne vi­si li­go­niai rū­pi­na­si svei­ka­ta. Sėk­min­gas li­gos gy­dy­mas la­bai pri­klau­so nuo pa­ties ser­gan­čio­jo pa­stan­gų.

      Li­na Dū­dai­tė


Iš Kau­no į Šven­čio­nis

      Kau­no „In­su­los” klu­bas vie­ni­ja 75 na­rius. Va­do­vė A. Vo­rob­jo­va, su­tel­ku­si ak­ty­viau­sias mo­te­ris A. Zen­kie­nę, Z. Vol­ko­vą, A. Pa­lio­nie­nę, V. Sim­niš­kie­nę, gyd. A. Skuo­die­nę, su­da­rė iš­sa­mų or­ga­ni­za­ci­jos dar­bo pla­ną. At­si­žvel­giant į na­rių pa­gei­da­vi­mus daug dė­me­sio skir­ta kul­tū­ri­nei veik­lai ir eks­kur­si­joms.
      Ben­drau­da­mi už­mirš­ta­me rū­pes­čius, o iš­ky­lau­da­mi ga­li­me gro­žė­tis nuo­sta­bia gim­to­jo kraš­to gam­ta, džiaug­tis at­gims­tan­čios Lie­tu­vos gy­ven­vie­čių po­ky­čiais.
      Ne­se­niai ap­lan­kė­me Šven­čio­nių vais­ta­žo­lių fab­ri­ką. Pra­tur­ti­no­me sa­vo ži­nias apie dia­be­tui gy­dy­ti au­gi­na­mų vais­ta­žo­lių ar­ba­tos po­vei­kį. Įsi­gi­jo­me čia ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos, įvai­rių rū­šių ar­ba­tos. Jau­kio­je val­gyk­lo­je de­gus­ta­vo­me šiuos nuo­sta­baus aro­ma­to gėrimus. Su­ši­lo­me, at­si­ga­vo­me, pa­ben­dra­vo­me. Grįž­da­mi ap­lan­kė­me Šven­čio­nė­lius, Mo­lė­tus, Uk­mer­gę. Klu­bo va­do­vė pa­sa­ko­jo apie is­to­ri­nes vie­to­ves, su­kur­tas įspū­din­gas le­gen­das.
      Iš tie­sų, la­bai gra­žus ma­žy­tis mū­sų kraš­tas – Lie­tu­va. Grį­žo­me į na­mus pa­ki­lia nuo­tai­ka.

      Dan­guo­lė Vil­čiaus­kie­nė
      „In­su­los” klu­bo na­rėPuslapis 27
TDF Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė asam­blė­ja

      2006 m. lap­kri­čio 3-5 d. Var­šu­vo­je, Len­ki­jo­je, vy­ko TDF Europos regiono Ge­nera­li­nės Asam­blė­jos „Drau­ge esa­me stip­res­ni” se­si­ja. Iš­kel­ti ir gvil­den­ti svar­būs stra­te­gi­niai klau­si­mai: mąs­ty­mas glo­ba­lus, o pro­ble­mos lo­ka­lios, bū­din­gos kiek­vie­nai šaliai. Tai:
      »  Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu prie­žiū­ra;

Senoji Varšuva
      »  Diabeto ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja;
      »  Ser­gan­čių­jų gy­dy­mas;

      Svar­biau­sios te­mos, pri­sta­ty­tos svars­ty­mui, bu­vo:
      »  Jung­ti­nių Tau­tų antidiabetinės veik­los pla­nai;
      »  Ligonių dis­kri­mi­na­ci­ja;
      »  Li­go­nių ap­rū­pi­ni­mo in­su­li­nais per­spek­ty­vos;
      »  Si­tu­a­ci­ja Tur­ki­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Kro­a­ti­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je;
      »  Por­tu­ga­li­jos dia­be­to aso­cia­ci­jos aštuo­nias­dešimt­me­tis;
      »  Vai­kų nu­tu­ki­mas šiau­ri­nia­me Kip­re;
      »  Te­ra­pi­jos in­su­li­no pom­pa pa­tir­tis;
      »  Len­ki­jos dia­be­to aso­cia­ci­jos pa­sie­ki­mai.

      Pas­ku­ti­nę Asam­blė­jos die­ną pa­si­ta­ri­mai vy­ko at­ski­ro­se sek­ci­jo­se, kur bu­vo ap­ta­ria­mi šie klau­si­mai:
      »  TDF pa­ra­ma slaugytojų diabetologių mo­ky­to­jų ruo­ši­mui at­ski­ro­se ša­lyse;
      »  Li­go­nių mo­ky­mo sis­te­min­ga plė­to­tė, ap­rū­pi­ni­mas gy­dy­mo ir li­gos kon­tro­lės prie­mo­nė­mis, gliu­ko­zės nu­sta­ty­mo te­stais.

      Itin ge­rai įver­tin­tas LDA pre­zi­den­tės V.Au­gus­ti­nie­nės pra­ne­ši­mas, ku­ria­me bu­vo pa­ro­dy­ta ser­gan­čių­jų svei­ka­tos prie­žiū­ros būk­lė Bal­ta­ru­si­jo­je, Ru­si­jo­je, Gru­zi­jo­je, Kir­gi­zi­jo­je, Ka­zachs­ta­ne, Uk­rai­no­je. Dar­bą pui­kiai įver­ti­no TDF pre­zi­den­tas Wim Wient­jens, pa­va­di­nęs pa­vyz­di­niu. V.Au­gus­ti­nie­nė iš­sa­miai at­sklei­dė di­de­lį mi­nė­tų ša­lių at­si­li­ki­mą nuo Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bių. Api­bū­di­no to­se ša­ly­se ser­gan­čių­jų diabetu gy­dy­mą, mo­ky­mą, ap­rū­pi­ni­mą vais­tais (in­su­li­nais), gliu­ko­zės sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nė­mis, plė­to­jant dia­be­to aso­cia­ci­jų veik­lą, spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą. Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se pa­si­tai­ko li­go­nių dis­kri­mi­na­ci­jos atvejų, ypač tei­kiant so­cia­li­nę pa­gal­bą. Lie­tu­va ga­lė­tų bū­ti šioms ša­lims tin­ka­mas kon­sul­tan­tas, kaip vyk­dy­ti TDF mi­si­ją, ge­rin­ti dia­be­to­lo­gi­jos pa­dė­tį, ma­ži­n­ti li­go­nių dis­kri­mi­na­ci­ją.
      Mū­sų kraš­te pa­si­tai­ko, kad pa­žei­džia­mos li­go­nių, taip pat me­di­kų tei­sės. Bė­da ta, kad trūks­ta lai­ko li­go­niui iš­sa­ky­ti sa­vo ne­ga­la­vi­mus, o gy­dy­to­jui jį iš­klau­sy­ti. Tai di­de­lė sis­te­mos tvar­kos sto­ka, kaip ir ei­lės po­li­kli­ni­ko­se. Šiuos trū­ku­mus SAM pri­va­lė­tų sku­biai tai­sy­ti, su­da­ry­ti są­ly­gas gy­dy­to­jams lai­ky­tis Hi­pok­ra­to prie­sai­kos, o ne ty­čio­tis iš jos.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja, tel­kian­ti ra­jo­nų klu­bų na­rius, or­ga­ni­zuo­jan­ti li­go­nių mo­ky­mą ak­tu­a­liau­siais gy­dy­mo me­di­ka­men­tais, die­ti­nės mi­ty­bos, sa­vi­kon­tro­lės klau­si­mais, at­lie­ka la­bai reikš­min­gą dar­bą. Tai adek­va­tus at­sa­kas į TDF kvie­ti­mą su­si­telk­ti prieš epi­de­mi­ją – II ti­po dia­be­tą, jo kom­pli­ka­ci­jas. Sie­kia­ma ge­rin­ti ser­gan­čių­jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Rei­kė­tų or­ga­ni­zuo­ti vi­sos Lie­tu­vos kon­fe­ren­ci­ją II ti­po dia­be­to pro­fi­lak­ti­kai ap­tar­ti, pro­pa­guo­ti die­ti­nio gy­dy­mo ga­li­my­bes, nu­tu­ki­mo ma­ži­ni­mą. Tu­rė­tų bū­ti vie­nin­gos gy­dy­to­jo ir li­go­nio pa­stan­gos. Bū­ti­na svei­ka­tos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jų ge­ra va­lia, jun­gian­ti vi­sus gy­ven­to­jų sluoks­nius.
      Var­šu­vos TDF Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nės Asam­blė­jos se­si­ja bu­vo la­bai reikš­min­ga ir svar­bi Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai. Pa­ren­kant fe­de­ra­ci­jos val­dy­bos na­rius, vi­sų mū­sų džiaugs­mui, Vi­da Au­gus­ti­nie­nė iš­rink­ta dar 3 me­tams Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­re. Tai jos as­me­ni­nės ir LDA veik­los aukš­tas įver­ti­ni­mas, gar­bė Lie­tu­vai. Ačiū jai už pa­vyz­din­gą pa­si­au­ko­jan­tį dar­bą mū­sų žmo­nių svei­ka­tos la­bui, švie­ses­niam gy­ve­ni­mui.

      Prof. Juozas Steponas Da­ni­le­vi­čiusPuslapis 28

Jungtinės Tautos
Generalinė Asamblėja                                                                                                       Išplatinta: 2007 m. sausio 18 d.

Šešiasdešimt pirma sesija
113 darbotvarkės klausimas

Generalinėje Asamblėjoje priimta rezoliucija
61/225. Pasaulinė diabeto diena

      Generalinė Asamblėja,
      Primindama 2005 m. Pasaulio konferencijos nutarimus¹, Jungtinių Tautų Tūkstantmečio deklaraciją² bei pagrindinių Jungtinių Tautų konferencijų, pasitarimų ekonomikos, socialinius ir ypač sveikatos priežiūros tobulinimo tikslus, nurodytus tuose renginiuose, ir priimtas rezoliucijas 58/3 2003 m. spalio 27 d., 60/35 2005 m. lapkričio 30 d. ir 60/265 2006 m. birželio 30 d.,
      Pripažindama, kad, siekiant tarptautiniu lygiu suderintų tikslų, įskaitant Tūkstantmečio plėtros tikslus, lemiamą reikšmę turi visuomenės sveikata ir sveikatos priežiūros sistemų stiprinimas,
      Pripažindama, kad diabetas yra lėtinė, sunki ir brangiai kainuojanti liga, sukelianti sunkias komplikacijas, kurios daro įvairią žalą žmonėms, valstybėms narėms ir visam pasauliui, yra grėsmingas iššūkis, trukdantis įgyvendinti tarptautinius, taigi ir Tūkstantmečio plėtros, tikslus,
      Primindama, Pasaulio Sveikatos Asamblėjos rezoliucijas WHA42.36 1989 m. gegužės 19 d. diabeto prevencijos ir kontrolės klausimais³ ir WHA57.17 2004 m. gegužės 22 d. pasaulinės strategijos dietos, fizinio aktyvumo ir sveikatos klausimais,
      Sveikindama faktą, kad Tarptautinė diabeto federacija, remiama Pasaulio sveikatos organizacijos, nuo 1991 m. visame pasaulyje lapkričio 14 - ąją pažymi Pasaulinę diabeto dieną,
      Pripažindama tai, jog reikia daugiašalėmis pastangomis skubiai remti ir gerinti žmogaus sveikatą, taip pat gydymo ir sveikatos mokymo prieinamumą:
      1. Nutaria lapkričio 14 - ąją, dabartinę Pasaulinę diabeto dieną, skelbti ir Jungtinių Tautų diena, kurią švęsti kasmet nuo 2007 m.;
      2. Kviečia visas valstybes nares, svarbias Jungtinių Tautų sistemos ir kitas tarptautines organizacijas, tokias kaip pilietiniai susivienijimai, taip pat nevyriausybines organizacijas ir privatų sektorių, deramai pažymėti Pasaulinę diabeto dieną, gausinant visuomenės žinias apie diabetą, jo komplikacijas, prevenciją ir kontrolę, įskaitant mokymą ir informaciją žiniasklaidos priemonėmis;
      3. Ragina valstybes nares aktyvinti nacionalinę diabeto prevencijos, gydymo ir priežiūros politiką, nuosekliai tobulinti sveikatos priežiūros sistemą, atsižvelgiant į susitartus tarptautinius, taigi ir Tūkstantmečio, plėtros tikslus;
      4. Reikalauja, kad Generalinis Sekretoriatas atkreiptų visų valstybių narių ir Jungtinių Tautų sistemos organizacijų dėmesį į šią nepaprastos svarbos Rezoliuciją.

      83 plenarinis susirinkimas
      2006 m. gruodžio 20 d.

      1 See resolution 60/1.
      2 See resolution 55/2.
      3 See World Health Organization, Forty-second World Health Assembly, Geneva, 8 - 19 May 1989, Resolutions and Decisions, Annexes (WHA42/1989/REC/1).
      4 Ibid., Fifty-seventh World Health Assembly, Geneva, 17 - 22 May 2004, Resolutions and Decisions, Annexes (WHA57/2004/REC/1).Puslapis 29
19-asis Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos (TDF) kon­gre­sas

      2006 m. gruo­džio 3-7 d. Pie­tų Af­ri­ko­je, Keip­tau­no kon­fe­ren­ci­jų cen­tre, vy­ko Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos (TDF) 19-asis pa­sau­li­nis kon­gre­sas. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Pie­tų Af­ri­kos dia­be­to aso­cia­ci­ja ir tos ša­lies En­dok­ri­no­lo­gi­jos, me­ta­bo­liz­mo ir dia­be­to drau­gi­ja. Da­ly­va­vo per 12 tūkst. moks­li­nin­kų, gy­dy­to­jų, ser­gan­čių­jų dia­be­tu, jų šei­mų na­rių, pra­mo­nės at­sto­vų. Na­cio­na­li­nėms dia­be­to aso­cia­ci­joms bu­vo skir­ta 1200 m2 te­ri­to­ri­ja, pa­va­din­ta pa­sau­lio gy­ven­vie­te (Glo­bal Vil­la­ge). Čia de­le­ga­tai, at­sto­va­vę 130 TDF na­rių aso­cia­ci­jų iš 125 ša­lių, tu­rė­jo ga­li­my­bę su­pa­žin­din­ti kon­gre­so da­ly­vius su sa­vo or­ga­ni­za­ci­jų veik­la, ak­ty­viai ben­drau­ti ir keis­tis pa­tir­ti­mi.

      TDF Ge­ne­ra­li­nė­je Asam­blė­jo­je

TDF narių asociacių delegatai
      Gruo­džio 3 d. vi­sų TDF na­rių aso­cia­ci­jų de­le­ga­tai (LDA at­sto­va­vo V. Au­gus­ti­nie­nė ir E.M. Ja­ki­ma­vi­čie­nė) rin­ko­si į Ge­ne­ra­li­nę Asam­blė­ją, ku­rio­je iš­klau­sė 2003-2006 m. TDF at­lik­tų dar­bų ata­skai­tą, nu­ma­tė at­ei­ties gai­res, iš­rin­ko nau­ją TDF va­do­vy­bę.
      Į TDF bu­vo pri­im­tos nau­jos na­rės iš Eu­ro­pos re­gio­no: Veng­ri­jos na­cio­na­li­nė dia­be­tu ser­gan­čių­jų fe­de­ra­ci­ja, Lat­vi­jos dia­be­to fe­de­ra­ci­ja, Lat­vi­jos dia­be­to aso­cia­ci­ja, Mol­da­vi­jos Pro­diab, Uz­be­ki­jos en­dok­ri­no­lo­gų aso­cia­ci­ja, Fa­re­rų sa­lų dia­be­to or­ga­ni­za­ci­ja, taip pat 9 or­ga­ni­za­ci­jos iš ki­tų re­gio­nų.
      Šiuo me­tu Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja vie­ni­ja dau­giau kaip 190 na­rių aso­cia­ci­jų iš 152 pa­sau­lio ša­lių. Ji yra Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos part­ne­rė ir pa­sau­li­nio ly­gio pa­ta­rė­ja dia­be­to klau­si­mais ser­gan­tie­siems bei me­di­ci­nos dar­buo­to­jams. TDF mi­si­ja yra dirb­ti su na­rė­mis aso­cia­ci­jo­mis, at­lie­kant moks­li­nius ty­ri­mus, sklei­džiant ge­riau­sią dia­be­to kon­tro­lės ir pro­fi­lak­ti­kos prak­ti­ką, ren­giant li­gos val­dy­mo va­do­vė­lius, to­bu­li­nant svei­ka­tos prie­žiū­rą, ser­gan­čių­jų bei me­di­kų mo­ky­mą.
      2006 m. pa­reng­ta Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ja, ku­ri ra­gi­na pa­sau­lio vy­riau­sy­bių svei­ka­tos prie­žiū­ros val­di­nin­kus skir­ti dau­giau dė­me­sio dia­be­tui ir jo pre­ven­ci­jai, jau da­bar iman­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų veiks­mų li­gos kon­tro­lei ge­rin­ti. Re­zo­liu­ci­jai pa­lai­ky­ti or­ga­ni­zuo­ta kam­pa­ni­ja „Vie­ny­ki­mės prieš dia­be­tą“. Jos va­do­vas pro­fe­so­rius Mar­tin Si­link (Aust­ra­li­ja), po Kon­gre­so ta­pęs TDF pre­zi­den­tu 2006-2009 me­tams, sa­kė: „Dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja, dia­be­to mo­ky­mas yra TDF pa­grin­di­niai pri­ori­te­tai. Kas­met 7 mln. žmo­nių su­ser­ga dia­be­tu, 3 mln. mirš­ta nuo jo su­kel­tų kom­pli­ka­ci­jų. Jei­gu šian­dien pra­dė­si­me dieg­ti svei­ką mi­ty­bą ir gy­ven­se­ną, dau­ge­lio dia­be­to, tai­gi ir jo kom­pli­ka­ci­jų, at­ve­jų bus iš­veng­ta. Bet veik­ti rei­kia pra­dė­ti ne­del­siant su­vie­ni­jus vi­są pa­sau­lį, kar­tu tu­ri dirb­ti PSO, spe­cia­lis­tai ir vy­riau­sy­bės.“
      Ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­rink­tas ir tas pre­zi­den­tas, ku­ris pra­dės ei­ti sa­vo pa­rei­gas 2009 me­tais. TDF is­to­ri­jo­je pir­mą kar­tą juo ta­po af­ri­kie­tis pro­fe­so­rius Je­an-Clau­de Mba­nya (Ka­me­rū­nas). Sa­vo kal­bo­je Ge­ne­ra­li­nei Asam­blė­jai jis tvir­tai pa­si­ža­dė­jo: „ Mū­sų tiks­las bus įsi­ti­kin­ti, kad TDF at­lie­ka sa­vo vaid­me­nį rū­pin­da­ma­si ser­gan­čiai­siais dia­be­tu ir kad vi­sų mū­sų pro­gra­mų bei veik­los cent­ras yra žmo­gus. Mes ne­ga­li­me pa­siek­ti šio tiks­lo be na­cio­na­li­nių aso­cia­ci­jų pa­gal­bos.
      Krei­piuo­si į jus, pra­šy­da­mas pri­si­jung­ti prie šios kam­pa­ni­jos. Aš steng­siuo­si pa­tei­sin­ti žmo­nių lū­kes­čius, esu pa­si­ren­gęs va­do­vau­ti, bet taip pat pa­si­ruo­šęs ir klau­sy­ti bei mo­ky­tis. Bū­siu lanks­tus ir prag­ma­tiš­kas, bet nie­ka­da ne­pa­mir­šiu pa­grin­di­nio tiks­lo: dia­be­tu ser­gan­tys vai­kai, mo­te­rys ir vy­rai vi­sa­da bus ma­no veik­los cen­tru”.

      Dia­be­tas Af­ri­ko­je

Protea cynaroides, PAR nacionalinė gėlė
      Ne­at­si­tik­ti­nai su­ta­po pa­si­rink­ta kon­gre­so vie­ta ir 2006 me­tų Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos te­ma „Dia­be­to kon­tro­lė kiek­vie­nam.“ Keip­tau­ne be­dar­bys­tė sie­kia be­veik 40 %, pu­sė mies­to gy­ven­to­jų glau­džia­si lūš­ny­nuo­se. Af­ri­kos že­my­ne gy­ve­na ket­vir­ta­da­lis skur­džiau­sių pa­sau­lio žmo­nių. Tik ma­žiau kaip treč­da­liui ser­gan­čių­jų I ti­po dia­be­tu gy­dy­mas in­su­li­nu čia pri­ei­na­mas 100%.
      XX a. pra­džio­je Af­ri­ko­je dia­be­to fak­tiš­kai ne­bu­vo. Tuo tar­pu 2006 m. čia li­ga diag­no­zuo­ta jau 10 mln. žmo­nių, o 2025 m. prog­no­zuo­ja­ma šį skai­čių dvi­gu­bė­siant. Daug su­au­gu­sių­jų ir vai­kų mirš­ta dėl in­su­li­no sto­kos ar­ba net ne­diag­no­za­vus li­gos, dar dau­giau jų ken­čia nuo dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų – ak­lu­mo ir am­pu­ta­ci­jų. Tai­gi Keip­tau­ne itin pla­čiai gvil­den­tos bū­tent šio re­gio­no pro­ble­mos.
      Im­ta­si ryž­tin­gų veiks­mų – pri­im­ta Dia­be­to stra­te­gi­jos Af­ri­ko­je de­kla­ra­ci­ja. Jos tiks­las – ra­gin­ti po­li­ti­kus ir vi­suo­me­nę, kad ge­rin­tų li­gos kon­tro­lę kar­tu su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis, įmo­nė­mis. De­kla­ra­ci­ja krei­pia­ma­si į po­li­ti­kus, svei­ka­tos prie­žiū­ros fon­dus, svei­ka­tos stra­te­gi­jos pla­nuo­to­jus ir vyk­dy­to­jus, ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, vi­są vie­šą­jį, pra­mo­nės ir pri­va­taus ver­slo sek­to­rius, vi­suo­me­nę, nu­ro­dant, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis ma­žin­ti epi­de­mi­jos grės­mę ir eko­no­mi­nę naš­tą.

      Nau­jau­sia pa­sau­li­nė cuk­ri­nio dia­be­to sta­tis­ti­ka

Akį traukė saviti miesto puošybos elementai
      Kon­gre­se TDF pri­sta­tė tre­či­ą­jį Dia­be­to at­la­so lei­di­mą. Ja­me skel­bia­mais duo­me­ni­mis, pa­sau­ly­je dia­be­tu jau ser­ga 246 mln. žmo­nių, 46% iš jų yra 40-59 me­tų am­žiaus. Tai­gi 5,9% pa­sau­lio gy­ven­to­jų ser­ga dia­be­tu, daž­niau­siai II ti­po. 80% jų gy­ve­na Ar­ti­mų­jų ir Vi­du­ri­nių Ry­tų ša­ly­se, kur nuo li­gos ken­čia 9,2 % su­au­gu­sių­jų, taip pat Šiau­rės Ame­ri­ko­je – 8,4%. Eu­ro­pos re­gio­ne ser­ga 53 mln. žmo­nių. Vals­ty­bės, ku­rio­se li­ga kan­ki­na dau­giau­siai gy­ven­to­jų, yra In­di­ja (40,9 mln.), Ki­ni­ja (39,8 mln.), JAV, Ru­si­ja, Vo­kie­ti­ja, Ja­po­ni­ja, Pa­kis­ta­nas, Bra­zi­li­ja, Mek­si­ka, Egip­tas.
      II ti­po dia­be­to pli­ti­mui reikšmin­gi ge­ne­ti­niai, so­cia­li­niai ir ap­lin­kos veiks­niai. Eko­no­mi­kos plėt­ra vals­ty­bė­se, ku­rių dau­gu­ma gy­ven­to­jų gau­na ma­žas ar vi­du­ti­nes pa­ja­mas, ga­li są­ly­go­ti grei­tus, ke­lio­se kar­to­se ryš­kė­jan­čius gy­ven­se­nos, ypač mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, po­ky­čius. Dia­be­to ri­zi­ka iš­au­ga, net esant pa­ly­gin­ti ne­di­de­liam virš­svo­rio ir nu­tu­ki­mo di­dė­ji­mui. Dia­be­tas plin­ta skur­džiau­sio­se tur­tin­gų ša­lių ben­druo­me­nė­se. Lė­šų ir sa­ni­ta­ri­nio švie­ti­mo sto­ka są­ly­go­ja pi­gaus ka­lo­rin­go mais­to var­to­ji­mą, ku­ris la­bai di­di­na dia­be­to grės­mę.
      Dia­be­tas – mir­ti­na li­ga, nuo ku­rios kas­met žū­va 3,8 mln. žmo­nių, pa­na­šiai kaip nuo AIDS. Kas­dien jis pa­žei­džia vis dau­giau dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų. Anks­čiau tik vy­res­nių­jų li­ga lai­ky­tas II ti­po dia­be­tas tar­si jau­nė­ja ir ta­po ne tik svei­ka­tos, so­cia­li­ne, bet ir eko­no­mi­ne ne­gan­da. „Jei­gu ne­bus im­ta­si prie­mo­nių, ši epi­de­mi­ja žlug­dys dau­ge­lio ša­lių eko­no­mi­kos plėt­rą“, – sa­kė TDF iš­rink­ta­sis pre­zi­den­tas Je­an-Clau­de Mba­nya.
      TDF prog­no­zuo­ja, kad 2025 m. pa­sau­ly­je dia­be­tu sirgs 380 mln. žmo­nių, ku­rių di­džio­ji da­lis (300 mln.) gy­vens be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se. Ta­čiau šio­se ša­ly­se iš­lei­džia­ma tik 15% vi­sų pa­sau­ly­je dia­be­to gy­dy­mui ski­ria­mų lė­šų. Vie­nin­te­lis bū­das tau­py­ti yra lė­šų in­ves­ta­vi­mas į dia­be­to pro­fi­lak­ti­ką, diag­no­za­vi­mą ir gy­dy­mą. Taip bus iš­veng­ta žmo­nių mir­čių, ne­įga­lu­mo, ne­dar­bin­gu­mo. Dia­be­to gy­dy­mo kai­na di­dė­ja. TDF duo­me­ni­mis, JAV dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų gy­dy­mui bei pre­ven­ci­jai 2007 m. iš­leis 232 mlrd. JAV do­le­rių, o 2025 m. – 302,5 mlrd.

      Di­džiau­sia dia­be­to grės­mė – skur­džiau­siai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms

Negalėjome atsigėrėti egzotiška Pietų Afrikos gamta
      Dau­giau kaip 80% dia­be­to gy­dy­mui pi­ni­gų ski­ria iš­si­vys­čiu­sios ša­lys: 50% – JAV (jo­je gy­ve­na 8% pa­sau­ly­je ser­gan­čių­jų dia­be­tu), 25% – Eu­ro­pa, be­veik 10% – Aust­ra­li­ja ir Ja­po­ni­ja.
      Ma­žas ar vi­du­ti­nes pa­ja­mas tu­rin­čio­se ša­ly­se li­gos, trau­mos ir mir­tys yra pa­grin­di­nė na­mų ūkių skur­do prie­žas­tis. Pa­vyz­džiui, Lo­ty­nų Ame­ri­kos vals­ty­bė­se 40-60% kai­nos už dia­be­to gy­dy­mą mo­ka pa­tys li­go­niai. Skur­džiau­sio­se ša­ly­se jie ap­mo­ka be­veik vi­są gy­dy­mo (ku­rį jie ga­li sau leis­ti) ver­tę. In­di­jo­je ne­tur­tin­giau­sie­ji gy­dy­mui­si ski­ria apie 34% sa­vo pa­ja­mų.
      Skur­džiau­sio­se ša­ly­se li­go­niai sto­ko­ja net­gi pi­giau­sių gy­vy­bę iš­sau­gan­čių an­ti­dia­be­ti­nių vais­tų. Dau­ge­lis moks­li­nių ty­ri­mų pa­tvir­ti­no ra­cio­na­laus dia­be­to gy­dy­mo eko­no­mi­nę nau­dą. To­kiu gy­dy­mu iš­ven­gia­ma bran­gių kom­pli­ka­ci­jų, to­dėl ser­gan­tie­ji il­giau ir ko­ky­biškiau gy­ve­na.
      Yra pa­pras­tų, ne­bran­gių, bet veiks­min­gų dia­be­to gy­dy­mo bū­dų, ku­rie ga­li ge­rin­ti ir il­gin­ti net­gi skur­džiau­sio­se ša­ly­se ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mą. Dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų ga­li­ma iš­veng­ti var­to­jant an­ti­dia­be­ti­nes tab­le­tes, krau­jo­spūdį ir cho­les­te­ro­lio kie­kį ma­ži­nan­čius vais­tus, as­pi­ri­ną (ma­žo­mis do­zė­mis), su­ba­lan­sa­vus die­tą, fi­zi­nį krū­vį, ne­rū­kant. Ge­riau­sia – mankš­tin­tis, su­re­gu­liuo­ti kū­no svo­rį.

      Vai­kų ir pa­aug­lių dia­be­to me­tai
      2007 me­tais TDF ra­gi­na pa­sau­lio vi­suo­me­nę su­si­rū­pin­ti vai­kų ir pa­aug­lių dia­be­tu, ku­ris ta­po vie­na daž­niau­sių lė­ti­nių li­gų (kas­met ser­ga­mu­mas iš­au­ga 3%). Su­ser­ga­ma nuo kū­di­kys­tės iki pa­aug­lys­tės. Šiais at­ve­jais di­dė­ja anks­ty­vų dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų grės­mė, o gy­ve­ni­mo truk­mė vi­du­ti­niš­kai trum­pė­ja 10-20 me­tų.
      Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, kas­met I ti­po dia­be­tu pa­sau­ly­je su­ser­ga per 70 000 vai­kų. Šian­dien dau­giau kaip 440 000 ser­gan­čių vai­kų yra iki 14 me­tų am­žiaus. Iš vi­sų jų 2-3% ser­ga II ti­po dia­be­tu. Daž­niau­siai jis pa­žei­džia be­si­vys­tan­čių ša­lių gy­ven­to­jus ar iš­si­vys­čiu­sių ša­lių et­ni­nes ma­žu­mas. Kon­gre­se bu­vo itin daug kal­ba­ma apie šią „jau­nė­jan­čią” epi­de­mi­ją. Jei­gu ne­gan­da ne­del­siant ne­bus tram­do­ma, kai šie vai­kai su­lauks 30–40 me­tų, dau­giau kaip 380 mln. žmo­nių pa­sau­ly­je var­gins klas­tin­ga li­ga. Prog­no­zuo­ja­ma, kad kas tre­čias JAV gi­męs vai­kas anks­čiau ar vė­liau su­sirgs dia­be­tu. Et­ni­nių ma­žu­mų vai­kams ši grės­mė dar di­des­nė.
      Itin di­de­lis pa­vo­jus ky­la ša­ly­se, kur pra­gy­ve­ni­mo ly­gis yra že­mas ar vi­du­ti­nis. Ten vai­kų dia­be­tas daž­nai diag­no­zuo­ja­mas per vė­lai, daug li­go­nių mirš­ta dėl in­su­li­no sto­kos. Pa­vyz­džiui, Mo­zam­bi­ke žmo­gus, ku­riam diag­no­zuo­tas I ti­po dia­be­tas, iš­gy­ve­na vie­ne­rius me­tus, Uz­be­ki­jo­je – 7–8 me­tus.
      Vie­na iš TDF vyk­do­mų pro­gra­mų pa­va­din­ta „Vai­kui – gy­vy­bė“. Ren­gia­mos kam­pa­ni­jos, ku­rio­mis sie­kia­ma, kad nė vie­nas vai­kas ne­mir­tų nuo dia­be­to.

      Dia­be­to ty­ri­mų ir gy­dy­mo nau­jo­vės
      Kon­gre­so moks­li­nė­se se­si­jo­se ir sten­di­niuo­se pra­ne­ši­muo­se pri­sta­ty­tos dia­be­to ty­ri­mų bei gy­dy­mo nau­jo­vės. Čia ap­tar­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros, eko­no­mi­kos, dia­be­to mo­ky­mo, gy­dy­mo to­bu­li­ni­mo, nau­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mo, ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jos klau­si­mai. Gvil­den­ta vai­kų dia­be­to, II ti­po dia­be­to bei jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos, dia­be­to epi­de­mio­lo­gi­jos, dietinės mi­ty­bos, dia­be­tu ser­gan­čių­jų įga­lio­ji­mų, kom­piu­te­rių tai­ky­mo dia­be­to mo­ky­mui, pro­fe­sio­na­lų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo bei dau­gy­bė ki­tų ak­tu­a­li­jų.
      Iki ir po kon­gre­so vy­ko sa­te­li­ti­niai sim­po­ziu­mai, ku­riuos su­ren­gė kom­pa­ni­jos No­vo Nor­disk, Eli Lil­ly, Gla­xoS­mit­hKli­ne, Sa­no­fi-Aven­tis, Pfi­zer, Ro­che, Ast­ra­Ze­ne­ca, No­var­tis Phar­ma­AG, Merck KGaA, MSD, Smiths Me­di­cal Sol­vay Phar­ma­ceu­ti­cal, Ne­stle Nu­tri­tion. Vei­kė pa­ro­dos, ku­rio­se eks­po­nuo­ti nau­jau­si vais­tai, kon­tro­lės prie­mo­nės, in­for­muo­ta apie ty­ri­mų re­zul­ta­tus.
      Kon­gre­so pro­gra­ma ir pra­ne­ši­mų tu­ri­nys pa­teik­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.idf2006.org. In­ter­ne­to bib­lio­te­ko­je ga­li­ma pa­klau­sy­ti pa­skai­tų.
      Kon­gre­se pri­sta­ty­tas dia­be­to ty­ri­mų fi­nan­sa­vi­mo pro­jek­tas BRID­GES (Brin­ging Re­se­arch in Dia­be­tes to Glo­bal En­vi­ron­ments and Sys­tems). Kom­pa­ni­ja Eli Lil­ly per ar­ti­miau­sius 7 me­tus šiam tiks­lui skirs 10 mln. JAV do­le­rių.

      Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ja – pa­sau­li­nės svar­bos do­ku­men­tas
      2006 m. gruo­džio 20 d. Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė Asam­blė­ja pa­tvir­ti­no Re­zo­liu­ci­ją, ku­rio­je su­telk­tas dė­me­sys į vi­suo­ti­nę dia­be­to epi­de­mi­ją. Pir­mą kar­tą vy­riau­sy­bėms pra­neš­ta, kad ne in­fek­ci­nė li­ga ke­lia to­kią pat di­džiu­lę grės­mę pa­sau­lio vi­suo­me­nės svei­ka­tai kaip ir in­fek­ci­nės li­gos (ŽIV/AIDS, tu­ber­ku­lio­zė ir ma­lia­ri­ja). Re­zo­liu­ci­ja nuo 2007 me­tų skel­bia Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na. Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos glo­ba kels di­des­nį pa­sau­lio ben­druo­me­nės rū­pes­tį ky­lan­čia epi­de­mi­ja, nes ra­gins vi­sas vals­ty­bes im­tis veiks­min­gų pla­nin­gų dia­be­to pre­ven­ci­jos, gy­dy­mo ir kon­tro­lės prie­mo­nių.
      TDF pre­zi­den­tas ir kam­pa­ni­jos „Vie­ny­ki­mės prieš dia­be­tą“ va­do­vas pro­fe­so­rius Mar­tin Si­link taip aiš­ki­no Re­zo­liu­ci­jos svar­bą: „Šian­dien lai­mė­tas reikš­min­gas ko­vos su dia­be­tu mū­šis. Šios per­ga­lės reikš­mė yra ne­pa­pras­ta. Ji dia­be­to pa­sau­liui su­tei­kia nau­jų jė­gų ir įkvė­pi­mo at­ei­ties žy­giams. Skep­ti­kai ne­ti­kė­jo to­kia sėk­me, bet tik per še­šis mė­ne­sius nuo kam­pa­ni­jos pra­džios pa­vy­ko pa­siek­ti pir­mą­jį už­si­brėž­tą tiks­lą. To­li­mes­nis tiks­las yra ska­tin­ti pa­sau­lio vals­ty­bių vy­riau­sy­bes ir pa­dė­ti joms įgy­ven­din­ti veiks­min­gą na­cio­na­li­nę dia­be­to gy­dy­mo ir pro­fi­lak­ti­kos ge­ri­ni­mo po­li­tiką.“
      Kam­pa­ni­jo­je „Vie­ny­ki­mės prieš dia­be­tą“ da­ly­va­vo di­džiau­sias skai­čius žmo­nių, tarp ku­rių ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos dau­giau kaip iš 150 ša­lių, moks­li­nės ir pro­fe­sio­na­lų dia­be­to drau­gi­jos, lab­da­ros fon­dai, pra­mo­nės ir pa­slau­gų įmo­nės.

      Eg­lė Ma­ri­ja Ja­ki­ma­vi­čie­nė
      LDA val­dy­bos ir ta­ry­bos na­rėPuslapis 30
Li­gos kon­tro­lė – bū­ti­na

      Cuk­ri­nis dia­be­tas yra lė­ti­nė, kol kas ne­iš­gy­do­ma li­ga. Vis dėl­to, jei­gu ser­gan­tis žmo­gus vyk­do gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mus, li­gą ga­li­ma val­dy­ti. Ži­no­ma, kad kom­pli­ka­ci­jas su­ke­lia per di­de­lis krau­jo gliu­ko­zės kie­kis. Ir prie­šin­gai – net­gi ne­ryš­kus cuk­raus krau­jy­je ma­žė­ji­mas ge­ro­kai men­ki­na kom­pli­ka­ci­jų pa­vojų.
      Gliu­ko­ma­tis (prie­mo­nė krau­jo gliu­ko­zei ma­tuo­ti) pa­de­da lai­ku įver­tin­ti gy­dy­mo­si ko­ky­bę. Iki šiol bu­vo įpras­ta at­lik­ti šį ty­ri­mą ry­te ne­val­gius, t. y. 12 val. po va­ka­rie­nės ar nak­ti­pie­čių. Bet vien šio ty­ri­mo ne­pa­kan­ka. Ser­gan­tie­siems II ti­po dia­be­tu daug svar­biau ma­tuo­ti gli­ke­mi­ją 2 val. po val­gio (pus­ry­čių, pie­tų ar va­ka­rie­nės). Po val­gio žmo­gus iš­bū­na il­giau, tai­gi šis lai­ko­tar­pis svar­bes­nis. Be to, yra nu­sta­ty­ta, kad in­sul­to ar in­fark­to grės­mę di­di­na bū­tent blo­gai ko­re­guo­ja­ma kraujo gliu­ko­zė po valgio.
      Žmo­gus, ku­rio gli­ke­mi­ja ne­val­gius – di­des­nė nei 7 mmol/l, o 2 val. po val­gio – per 9 mmol/l, tu­ri ko­re­guo­ti gy­dy­mą. Ne­pa­kan­ka vie­no ty­ri­mo. Jis at­lik­ti­nas re­gu­lia­riai 3–4 kar­tus tuo pa­čiu pa­ros lai­ku ir tik ta­da spręs­ti­na, kaip sau­go­tis kom­pli­ka­ci­jų. Ge­ra kon­tro­lė ir gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mas. Jei šis ro­dik­lis di­des­nis nei 7,0 % – dia­be­tas gy­do­mas blo­gai. Va­di­na­si, jei krau­jo gliu­ko­zė ry­te ne­val­gius per 7,0 mmol/l, 2 val. po val­gio per 9,0 mmol/l (ar HbA1c dau­giau kaip 7,0 %), bū­ti­nai rei­kia, kad en­dok­ri­no­lo­gas ko­re­guo­tų gy­dy­mą.

      Jei gy­dy­to­jas ski­ria in­su­li­ną, rei­kia jį švirkš­tis
      In­su­li­nu sie­kia­ma kuo la­biau imi­tuo­ti svei­kos ka­sos dar­bą. Jei­gu vie­nos in­jek­ci­jos ne­pa­kan­ka, ski­ria­mi du pre­pa­ra­tai. Vie­nas ma­ži­na cuk­raus val­gant, ki­tas pa­ten­ki­na in­su­li­no po­rei­kį tarp val­gy­mų ir nak­ties me­tu. Kar­tais pa­cien­tui ski­ria­mi in­su­li­nų mi­ši­niai, pa­si­žy­min­tys dve­jo­pu vei­kimu.
      Lai­ku pra­dė­ta in­su­li­no te­ra­pi­ja pa­de­da kon­tro­liuo­ti dia­be­tą, veng­ti kom­pli­ka­ci­jų, iš­lik­ti dar­bin­gam ir ge­rai jaustis.

      Gyd. Vai­da Ka­ka­rie­kie­nė
      Pa­ne­vė­žysPuslapis 32
Identifikavimo apyranke

      Ser­gan­tis žmo­gus, iš­tik­tas hi­pog­li­ke­mi­jos, ga­li bū­ti pa­na­šus į iš­gė­ru­sį al­ko­ho­lio. Jis svir­du­liuo­ja, griū­va, pra­ran­da są­mo­nę. Dre­ba ran­kos, pil­ta šal­tas pra­kai­tas. To­kiu at­ve­ju daž­niau­siai vie­toj sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos iš­kvie­čia­ma po­li­ci­ja. O juk kiek­vie­ną už­dels­tą mi­nu­tę gre­sia mir­tis.
      Dėl ži­nių sto­kos apie cuk­ri­nį dia­be­tą sun­ku at­skir­ti ser­gan­tį­jį nuo ne­blai­vaus. Dėl to vi­sa­me pa­sau­ly­je dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ne­šio­ja ski­ria­mą­jį žen­klą – daž­niau­siai apy­ran­kę. LDA jau nuo 1992 m. pra­dė­jo pro­pa­guo­ti dia­be­tu ser­gan­čio­jo žen­kle­lį, ra­gi­no sa­vo klu­bus in­for­muo­ti žmo­nes apie jo svar­bą. Toks žen­kle­lis pa­vaiz­duo­tas ir ant LDA na­rio pa­žy­mė­ji­mo. Rai­dės „dia“ reiškia – cuk­ri­nis dia­be­tas.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos su­kur­ta apy­ran­kė su­tei­kia in­for­ma­ci­ją apie li­go­nį. Jo­je iš­gra­vi­ruo­ja­ma: var­das, pa­var­dė, te­le­fo­nas, ku­riuo rei­kė­tų pra­neš­ti apie žmo­gaus būk­lę; nu­ro­do­mi ir vais­tai: in­su­li­nas ar tab­le­tės.
      Žen­kle­lio reikš­mę tu­ri su­pras­ti ne tik pats dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus, bet ir me­di­ci­nos, po­li­ci­jos dar­buo­to­jai bei kiek­vie­nas vi­suo­me­nės na­rys. Ne­ži­nia, kur žmo­gų ga­li iš­tik­ti prie­puo­lis. Kvie­čia­mi vi­si dia­be­to klu­bai in­for­muo­ti sa­vo ra­jo­no ser­gan­čiuo­sius apie jau esa­mą ga­li­my­bę įsi­gy­ti apy­ran­kę. Jų ga­li­ma už­si­sa­ky­ti UAB „Al­pe­ra“. Jū­sų pa­gei­da­vi­mu, es­ti si­dab­ri­nių, pa­auk­suo­tų ar pa­si­dab­ruo­tų (ati­tin­ka­mai skir­sis kai­nos).
      Dau­giau in­for­ma­ci­jos prašoma tei­rau­tis UAB „Al­pe­ra“. Tel. (8–5) 2311667, 2455012, mob. 8-687 16182.

      LDA informacija

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 3500 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.