»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 3 (55) Rugpjūčio mėn., 2007

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Berlin Chemie Menarini Baltic, Eksmos MTC, Interlux, Limeta, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, Servier Pharma, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG., LR Sveikatos apsaugos ministerija yra pagrindinis šio ir kito numerio rėmejas


Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos su­ta­ri­mas
dėl II ti­po dia­be­to pre­ven­ci­jos

      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos (TDF) pla­nas - II ti­po dia­be­to pa­vo­jaus, ku­rį di­di­na nu­tu­ki­mas, ne­tin­ka­ma mi­ty­ba ir ne­jud­rus gy­ve­ni­mo būdas, kon­tro­lė. Šis pla­nas da­li­ja po­pu­lia­ci­ją į dvi gru­pes. Pir­mą gru­pę su­da­ro žmo­nės, tu­rin­tys di­de­lę ri­zi­ką sirg­ti II ti­po dia­be­tu, o an­trą - vi­si li­ku­sie­ji. Pla­nuo­jant vals­ty­bi­nes ap­sau­gos nuo II ti­po dia­be­to prie­mo­nes, abi gru­pės tu­ri bū­ti ti­ria­mos tuo pa­čiu me­tu. Be to, ty­ri­mai tai­ky­ti­ni ir vie­ti­niams re­gio­nams.

      Pla­nas di­de­lės ri­zi­kos žmo­nėms

      TDF siū­lo tri­jų žings­nių pla­ną ap­sau­go­ti di­de­lės ri­zi­kos žmones.
      • Pir­mas žings­nis: nu­sta­ty­ti, ku­riems žmo­nėms yra di­des­nė ri­zi­ka sirg­ti II ti­po dia­be­tu.
      • Ant­ras žings­nis: nu­sta­ty­ti ri­zi­kos ly­gį.
      • Tre­čias žings­nis: in­ter­ven­ci­ja, sie­kiant ap­sau­go­ti žmo­gų nuo šios li­gos.

      Pir­mas žings­nis: nu­sta­ty­ti, ku­riems žmo­nėms yra dides­nė ri­zi­ka sirg­ti II ti­po dia­be­tu
      Šiam tiks­lui TDF re­ko­men­duo­ja svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jams, medicinos personalui, taigi ir slau­gy­to­joms, far­ma­ci­nin­kams, tirti gyventojų sveikatą tes­tais. Dau­gu­ma pla­čiai nau­do­ja­mų stra­te­gi­jų, ku­rias su­da­ro as­me­ni­nių ir šei­mos is­to­ri­jų ty­ri­mas dėl gliu­ko­zės ne­to­le­ran­tiš­ku­mo, yra iš­ban­dy­tos, tai­ko­mos ir sėk­min­gai nau­do­ja­mos Eu­ro­pos ša­ly­se. Vis dėl­to tos pa­čios stra­te­gi­jos ne­ vi­siš­kai at­sklei­dė ty­ri­mo re­zul­ta­tus skir­tin­go­se vi­suo­me­nė­se. Va­di­na­si, rei­kia ne­vie­no­dų stra­te­gi­jų šiam įvai­rių et­ni­nių gru­pių ty­rimui.
      Svarbu pa­pras­tu, prak­tišku, ne­in­va­zi­niu ir ne­bran­giu me­­to­du nu­sta­ty­ti, ku­riems žmo­nėms yra di­de­lė ri­zi­ka su­sirg­ti dia­be­tu. TDF re­ko­men­duo­ja nau­do­ti an­ke­tas, pa­na­šias į suo­mių II ti­po dia­be­to ri­zi­kos įver­ti­ni­mo an­ke­tas. Pa­gal jas svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jai grei­tai nu­sta­to, ku­riems žmo­nėms ky­la pa­vo­jus, taip pat ku­riems rei­kia dau­giau ty­ri­mų ri­zi­kos ly­giui pa­tiks­li­nti. To­kios an­ke­tos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ir as­me­ni­niam ri­zi­kos įver­ti­ni­mui (žr. įvertinimo anketą).

      Ant­ras žings­nis: nu­sta­ty­ti ri­zi­kos ly­gį
      Jei pir­mo žings­nio re­zul­ta­tais pa­tvir­ti­na­ma pa­di­dė­ju­si II ti­po dia­be­to ri­zi­ka, ta­da svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jai da­ro an­tro žings­nio ty­ri­mus. Da­bar pa­grin­di­nis ty­ri­mas - gliu­ko­zės kie­kio nu­sta­ty­mas krau­jy­je. Be to, šio­je sta­di­jo­je ti­ria­mi ir ki­ti ri­zi­kos as­pektai.
      Krau­jo ty­ri­mais nu­sta­to­mi krau­jo gliu­ko­zės ir gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos ro­dik­liai, taip pat anks­čiau ne­diag­no­zuo­tas dia­be­tas. Jei ne­val­giu­sio pa­cien­to krau­jy­je gliukozės yra 6,1 mmol/l ar dau­giau, bet ma­žiau nei 6,9 mmol, re­ko­men­duo­ja­mas jos to­le­ra­vi­mo ty­ri­mas.

      Įver­ti­ni­mo an­ke­ta:

      Tamsiu šriftu nurodyti duo­me­nys, ku­rie tu­ri bū­ti an­ke­to­je.
      Jei nors vienas iš ši­tų duo­me­nų yra bū­din­gas žmo­gui, at­sa­kan­čiam į an­ke­tos klau­si­mus, ta­da yra bū­ti­ni to­li­mes­ni ty­ri­mai ri­zi­kos ly­giui nu­sta­ty­ti.

      Nu­tu­ki­mas
      Cen­tri­nis nu­tu­ki­mas yra leng­vai nu­sta­to­mas pa­gal lie­mens ap­im­tį. Ži­no­ma, rei­kia at­si­žvelg­ti į šio rodiklio būdingus ly­ties ir et­ni­nių gru­pių skir­tu­mus.
      Pa­vyz­džiui, ne­nor­ma­li lie­mens ap­im­tis eu­ro­pie­čiams vy­rams yra dau­giau kaip 94 cm, o eu­ro­pie­tėms mo­te­rims - per 80 cm.

      Šei­mos is­to­ri­ja
      Klau­sia­ma, ar šei­mos na­riai bei ar­ti­mi gi­mi­nės ser­ga dia­betu.

      Amžius
      Vy­res­ni kaip 45 me­tų eu­ro­pie­čiai ir per 35 me­tų amžiaus kiti pa­sau­lio gyventojai tu­ri di­desnę ri­ziką sirg­ti dia­be­tu.

      Šir­dies ir krau­ja­gys­lių būk­lė
      Pa­di­dė­jęs krau­jo spau­di­mas ir šir­dies li­gos.

      Nėš­tu­mas
      Per­sirg­tas nėš­tu­mi­nis dia­be­tas.

      Vais­tų var­to­ji­mas
      Kai ku­rie vais­tai ga­li da­ry­ti po­vei­kį vys­ty­tis II ti­po dia­be­tui. To­kie vais­tai yra ni­ko­ti­ni­nė rūgš­tis, gliu­ko­kor­ti­koi­dai, skyd­liau­kės hor­mo­nai, tia­zi­dai, di­lan­ti­nas, pen­ta­mi­di­nas, in­ter­fe­ro­no-al­fa te­ra­pi­ja ir kt.

      Žmo­nėms, ku­rių su­tri­kę ir gliuko­zės kon­cen­tra­ci­ja ne­val­gius, ir to­le­ran­tiš­ku­mas gliu­ko­zei, yra di­des­nė ri­zi­ka sirg­ti II ti­po dia­be­tu. To­kiems žmo­nėms tai­ko­mos prie­mo­nės ga­li pri­stab­dy­ti II ti­po dia­be­tą ar­ba padėti jo iš­veng­ti.
      Ki­ti ri­zi­kos as­pek­tai, ku­riuos rei­kė­tų pa­tik­rin­ti, yra: didelė lie­mens ap­im­tis, krau­jo spau­di­mas, dia­be­to pa­vel­di­mu­mo ga­li­my­bė, per gausus kie­kis tri­gli­ce­ri­dų ar­ba var­gi­nan­ti šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­ga. Jei bet ku­ri šių sa­vy­bių eg­zis­tuo­ja, di­dė­ja ri­zi­ka sirg­ti dia­be­tu. Pri­va­lo­mi įver­tin­ti ir ki­ti svei­ka­tai ken­kian­tys veiks­niai (pvz., cho­les­te­ro­lis ir rū­ky­mas).

      Tre­čias žings­nis: ap­sau­gos nuo II ti­po diabeto interven­ci­ja
      Ma­ži­nant li­gos grės­mę, pir­miau­sia keis­ti­nas ne­tin­ka­mas gy­ve­ni­mo bū­das. Žmo­nės, ne­ga­lin­tys to padaryti, pri­va­lės gy­dy­tis vais­tais.
      Racionaliu gy­ve­ni­mo bū­do kei­ti­mu ge­ri­na­ma svei­ka­ta, stip­ri­na­ma šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­ma. Svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jai tu­ri nuo­la­tos ska­tin­ti per daug sve­rian­čius žmo­nes mankštintis, ma­žin­ti svo­rį. Kad gy­ven­se­nos po­ky­čiai bū­tų sėk­min­gi, ga­li pri­reik­ti ir so­cia­li­nių prie­mo­nių.
      Nu­tu­ki­mas, ypač pil­vo sri­ties (va­di­na­ma­sis ab­do­mi­na­li­nis), ga­li bū­ti II ti­po dia­be­to prie­žas­tis. Me­tant kū­no svo­rį, pa­ge­rė­ja jaut­ru­mas in­su­li­nui, re­tė­ja hi­per­gli­ke­mi­jų ir dis­li­pi­de­mi­jų, ma­žė­ja ar­te­ri­nis krau­jo spau­di­mas.
      Svo­ris mes­ti­nas laips­niš­kai (0,5 - 1,0 kg per sa­vai­tę). Tai pa­sie­kia­ma ma­žiau var­to­jant ka­lo­ri­jų ir dau­giau ju­dant. La­bai ma­žo ka­lo­rin­gu­mo mais­tas yra ne­pa­tar­ti­nas. Ge­res­nis svo­rio me­ti­mo ir iš­lai­ky­mo bū­das yra vi­siš­kas die­tos kei­ti­mas, su­ma­ži­nus rie­ba­lų ir ra­fi­nuo­tų an­glia­van­denių.
      Ak­ty­ves­nė fi­zi­nė veik­la taip pat yra la­bai svar­bi no­rint su­ma­žin­tą svo­rį iš­lai­ky­ti. Ji ge­ri­na ir or­ga­niz­mo jaut­ru­mą in­su­li­nui, ma­ži­na šio hormono kie­kį žmo­nėms, ku­riems pa­si­tai­ko hi­pe­rin­su­li­ne­mi­ja, re­gu­liuo­ja krau­jos­pūdį.
      TDF re­ko­men­duo­ja bent po 30 mi­nu­čių kas­dien ar kiek re­čiau at­lik­ti vi­du­ti­nio krū­vio mankš­tą (pa­si­vaikš­čio­ti, plau­ky­ti, šok­ti). Toks re­gu­lia­rus pa­si­vaikš­čio­ji­mas ma­ži­na dia­be­to ri­zi­ką nuo 35% iki 40%. Ne­jud­rūs žmo­nės tu­ri pra­dė­ti mankš­tin­tis ne­di­de­liu krū­viu, ku­rį pa­ma­žu di­din­ti.
      Jei­gu gy­ven­se­nos po­ky­čiai ne­pa­de­da mes­ti svo­rio ar ge­riau to­le­ruo­ti gliu­ko­zę, ta­da rei­kė­tų var­to­ti nuo 250 mg iki 850 mg met­for­mi­no do­zę du­kart per die­ną (pri­klau­so­mai nuo to­le­ra­vimo).
      Akar­bo­zės nau­da tiems, ku­rie ga­li ją to­le­ruo­ti, taip pat tu­rė­tų bū­ti įver­tin­ta. PPAR ga­ma an­ta­go­nis­tai, pvz., ro­zig­li­ta­zo­nas, yra da­vę ge­rų re­zul­ta­tų. Ta­čiau kon­train­di­ka­ci­jos (svo­rio au­gi­mas, šir­dies li­gos) kelia pavojų. Šiuo me­tu ne­re­ko­men­duo­ja­ma il­gai varto­ti šį vais­tą. Ki­tas pa­si­rin­ki­mas nu­tu­ku­siems žmo­nėms yra or­lis­ta­tas. Kaip ir vi­si nau­ji vais­tai, pvz., ri­mo­na­ban­tas, or­lis­ta­tas ge­ri­na svei­ka­tą, ta­čiau ne­ži­no­ma il­go var­to­ji­mo po­vei­kio ir sau­gos duo­me­nų. Kol kas dia­be­to pro­fi­lak­ti­kai tie vais­tai ne­re­ko­men­duo­ja­mi.

      Po­pu­lia­ci­jos tau­so­ji­mo pla­nas

      Šis pla­nas yra pa­grįs­tas svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mu. Juo sie­kia­ma pa­ge­rin­ti gyventojų svei­ka­tą. Nu­tu­ki­mo po­vei­kis gliu­ko­zės ne­to­le­ran­tiš­ku­mui ir to ža­la yra di­de­lė, to­dėl aiš­ku, jog dia­be­to epi­de­mi­ja ga­li bū­ti su­stab­dy­ta tik iman­tis sku­biai ir iš es­mės keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą.
      Vien įpras­ta in­for­ma­ci­ja ir mo­ky­mas ne­pa­dės iš­veng­ti lė­ti­nių li­gų, to­kių kaip II ti­po dia­be­tas, jei vi­suo­me­nė ne­gerins režimo. Pri­va­lu su­kur­ti są­ly­gas, pa­lan­kias svei­kai gy­ven­se­nai, ir jos lai­ky­tis. Rei­kia ska­tin­ti fi­zi­nę veik­lą ir op­ti­ma­lią mi­ty­bą, svei­kus val­gy­mo įgū­džius.
      Vien tik svei­ka­tos ap­sau­gos sek­to­rius yra ne­pa­jė­gus pa­keis­ti vi­suo­me­nę. Rei­kia nau­jų stra­te­gi­nių pa­stan­gų im­tis ir toms sri­tims, ku­rios nė­ra tie­sio­giai su­si­ju­sios su svei­ka­tos ap­sau­ga, bet ku­rių veik­la da­ro po­vei­kį svei­ka­tai. Pa­vyz­džiui, mais­to in­dust­ri­ja yra svar­biau­sias part­ne­ris sie­kiant ma­žin­ti pro­duk­tų ka­lo­rin­gu­mą ir rie­bu­mą.
      Kli­ni­ki­nių stu­di­jų, kaip sau­go­ti žmo­ni­ją nuo II ti­po dia­be­to, nė­ra daug at­lik­ta, tad duo­me­nų ne­gau­su. Vie­na stu­di­ja ty­rė 24000 žmo­nių, kad iš­si­aiš­kin­tų, ko­kį ap­sau­gos nuo dia­be­to po­vei­kį da­ro pen­kios svei­ko el­ge­sio sa­vy­bės. Tai: pa­lai­kymas kū­no ma­sės in­dek­so iki 25 kg/m2, ­var­to­jimas rie­ba­lų ma­žiau nei 30% vi­so da­vi­nio, pri­so­tin­tų rie­ba­lų - ma­žiau nei 10%, skai­du­lų daugiau nei 15 gra­mų 1000 ki­lo­ka­lo­ri­jų ir per sa­vai­tę dau­giau nei 4 val. fi­zi­nės veik­los. Nė vie­nas stud­ijos da­ly­vis, lai­kę­sis šių pen­kių tai­syk­lių, ne­su­sir­go dia­be­tu. Dau­giau­sia žmo­nių su­sir­go iš tos gru­pės, ku­rios da­ly­viai ne­si­lai­kė nė vie­nos iš šių re­ko­men­dacijų. Re­mian­tis šios stu­di­jos duo­me­ni­mis, ga­li­ma teig­ti, jog, vykdant vie­ną ar dau­giau iš pen­kių svei­ko el­ge­sio tai­syk­lių, dia­be­to su­sir­gi­mų su­ma­žė­tų 20%.
      Pa­gal TDF po­pu­lia­ci­jos tau­so­ji­mo stra­te­giją vi­sos šalys ra­gi­na­mos su­da­ry­ti ir įgy­ven­din­ti vals­ty­bi­nį ap­sau­gos nuo dia­be­to pla­ną, ku­rio lai­ky­tų­si ben­druo­me­nė­s, mo­kyk­lo­s, pra­mo­nės įmo­nės ir dar­bo­vie­tės. Suo­mi­ja yra vie­na iš pir­mų­jų ša­lių, sie­kian­ti įgy­ven­din­ti to­kią ap­sau­gos nuo dia­be­to stra­te­gi­ją. Ją su­da­ro 2000-2010 m. pro­gra­ma, ap­imanti:
      • po­pu­lia­ci­jos star­te­gi­ją, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las yra ko­re­guo­ti mi­ty­bą, di­din­ti fi­zi­nę veik­lą, kad vi­sa vals­ty­bė svei­kai gy­ventų;
      • in­di­vi­du­a­lią stra­te­gi­ją žmo­nėms, ku­riems yra di­de­lė dia­be­to ri­zi­ka;
      • stra­te­giją lai­ku diag­no­zuo­ti ir gy­dy­ti žmo­nes, su­sir­gu­sius II ti­po dia­be­tu.

      Kol bus pa­skelb­ti šios suo­mių stu­di­jos re­zul­ta­tai, ga­li­ma rem­tis in­ter­ven­ci­jos stu­di­ja, skir­ta ma­žin­ti šir­dies ir krau­ja­gyslių li­gas. Pa­vyz­džiui, 1987 m. Mau­ri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bė iš­lei­do vals­ty­bi­nę ne­už­kre­čia­mų li­gų in­ter­ven­ci­jos pro­gra­mą. Ji tu­rė­jo ma­žin­ti ri­zi­ką, su­si­ju­sią su gy­ve­ni­mo bū­du: gliu­ko­zės ne­to­le­ra­vi­mu, di­de­liu krau­jo spau­di­mu, hi­per­li­pi­de­mi­ja, nu­tu­ki­mu, ni­ko­ti­no ir al­ko­ho­lio var­to­ji­mu, fi­zi­niu ne­veik­lumu.
      Šią pro­gra­mą pla­čiai skel­bė spau­da ir te­le­vi­zi­ja, fi­nan­si­nės ir įsta­ty­mi­nės ins­ti­tu­ci­jos, jos duo­me­ni­mis rė­mė­si vi­suo­me­nės švie­ti­mas ben­druo­me­nė­se, mo­ky­klo­se, dar­bo­vie­tė­se. Po pen­ke­rių me­tų čia su­ma­žė­jo gir­tau­jan­čių, rū­kan­čių, taip pat hi­per­ten­zi­jos var­gi­na­mų žmo­nių. Gy­ven­to­jų cho­les­te­ro­lio krau­jy­je vi­dur­kį su­ma­žin­ti nuo 5.5 mmol/l iki 4.7 mmol/l pa­dė­jo vi­du­ti­nio sun­ku­mo fi­zi­nė veik­la ir sai­kingesnis pri­so­tin­tų rie­ba­lų kie­kis pla­čiai var­to­ja­ma­me ke­pi­mo alie­ju­je. Nors virš­svo­rio ir nu­tu­ki­mo at­ve­jų dau­gė­jo, bet gy­ven­to­jų svei­ka­ta ­ge­rė­jo, nes su­ma­žė­jo krau­jo spau­di­mo ir rie­ba­lų krau­jy­je kie­kio vi­dur­kis. Tai­gi įro­dy­ta, jog tin­ka­ma gy­ven­se­na ge­ri­na žmo­gaus svei­ka­tą.
      II ti­po dia­be­to pre­ven­ci­jai svar­bi ir gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka. Sau­gant vi­suo­me­nės svei­ka­tą, rei­kės ko­or­di­nuo­tų įsta­ty­mi­nių pa­kei­ti­mų, ku­rie daug dė­me­sio skirs mies­to ap­lin­kai, trans­por­tui, spor­to aikš­te­lėms, ga­li­my­bei svei­kai gy­ven­ti ir mankš­tin­tis dar­bo vie­to­se. Vals­ty­bi­niai ir vie­ti­niai val­džios or­ga­nai tu­ri su­da­ry­ti są­ly­gas žmo­nėms spor­tuo­ti sau­gio­je ap­lin­ko­je. Tik su­vie­ni­jus jė­gas, po­li­tiš­kai pa­grįs­tas ir ko­or­di­nuo­tas svei­ka­tos, fi­nan­sų, švie­ti­mo, spor­to ir ag­ra­ri­nės kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų pla­nas pa­dės pa­ža­bo­ti II ti­po dia­be­to epi­de­mi­ją.
      Dau­giau įsta­ty­mi­nių prie­mo­nių ga­li rei­kė­ti dėl rū­ky­mo, nes jis su­ke­lia nemaža sun­kių li­gų. Ge­rin­ti­na ir mo­kyk­lų ap­lin­ka, kad vai­kai spor­tuo­tų, ne­nu­tuk­tų. Įsta­ty­mais tvar­ky­ti­nos eti­ke­tės ant mais­to pro­duk­tų. Dau­gu­ma var­to­to­jų ne­su­pran­ta da­bar­ti­nių eti­ke­čių, be to, jo­se nuo­ro­dos daž­nai es­ti ne­tei­sin­gos. Kiek­vie­nos vals­ty­bės ap­sau­gos nuo dia­be­to pla­nas tu­rė­tų bū­ti su­da­ro­mas at­si­žvel­giant į re­gio­ni­nes ir et­ni­nes pro­ble­mas.

      Pa­gal 2007 m. Dia­be­tes voi­ce, Nr. 52
      skelbtus duomenis straipsnį pa­ren­gė
      gyd. Ona Jur­kaus­kie­nė

      Literatūra
      1. Alberti KGMM, Zimmet P., Shaw J., International Diabetes Federation: a consensus on Type 2 diabetes prevention. Diabet Med 2007; 24:451-63.
      2. Saaristo T., Etu-Seppala L., Prevention of diabetes and its complications: key goals in Finland. Diabetes Voice, 2006; 4:13-7. (Available at www.diabetesvoice.org).
      3. Tuomilehto J., Lindstrom J., Eriksson J., et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N. Engl J. Med, 2001; 344:1343-50.
      4. Knowler W., Barrett-Connor E., Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med, 2002; 346:393-403.
      5. Simmons RK, Harding AH, Jakes RW. How much might achievement of diabetes prevention behaviour goals reduce the incidence of diabetes if implemented at the population level? Diabetologia, 2006; 49:905-11.
      6. Finnish Diabetes Association. The Development Programme for the Prevention and Care of Diabetes in Finland 2000-2010 (DEHKO). (Available at www.diabetes.fi).
      7. Dowse GK, Gareeboo H., Alberti G., et al. Changes in population cholesterol concentrations and other cardiovascular risk factor levels after 5 years of the noncommunicable disease intervention programme in Mauritius. BMJ 1995; 311:1255-9.
      8. Uusitalo U., Feskens EJ, Tuomilehto J., et al. Fall in total cholesterol concentration over five years in association with changes in fatty acid composition of cooking oil in Mauritius: cross sectional survey. BMJ 1996; 313:1044-6.


Puslapis 3
Malonūs skaitytojai!

      No­rė­da­mi įgy­ven­din­ti sa­vo sie­kius, ima­mės veik­los. Iš pra­džių daž­niau­siai ne­si­se­ka, nu­si­vi­lia­ma: "Ką aš ga­liu pa­da­ry­ti? Esu vie­nas, per sil­pnas. Šauk ne­šau­kęs, bal­sas nyks­ta ty­ruo­se.“ Vis dėl­to, jei dir­ba­ma ne dėl as­me­ni­nės, o ir dau­ge­lio žmo­nių ge­ro­vės, le­dai pra­lau­žia­mi. Su­bū­rus daug ben­dra­min­čių, bal­sas iš­girs­ta­mas.
      Ser­gan­tie­ji dia­be­tu pen­kio­li­ka ir dau­giau me­tų pui­kiai at­si­me­na, kaip bi­jo­da­vo, ne­drįs­da­vo kam nors apie sa­vo būk­lę pa­sa­ky­ti. Li­ga ne­bu­vo pri­pa­žin­ta nei epi­de­mi­ja, nei vi­suo­ti­ne grės­me. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja, su­tel­ku­si tūks­tan­čius žmo­nių, kas­met, kas­dien slo­pi­no tą bai­mę, švie­tė vi­suo­me­nę. Da­bar nie­kas ne­ven­gia nei kal­bė­ti apie sa­vo li­gą, nei ko­vo­ti dėl ge­res­nės jos kon­tro­lės. Tai­gi aso­cia­ci­jos na­rių pa­stan­gos ne­nu­ė­jo vel­tui. Kas­met vis ge­riau mus gir­di vals­ty­bė, įsi­klau­so­ma į mū­sų sie­kius ir no­rus. Vie­ny­bė yra mū­sų gy­vy­bė ir jė­ga.
      LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rim­vy­das Tur­čins­kas at­si­žvel­gė į Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pa­sta­bas dėl cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 - 2007 m. pro­gra­mai ski­ria­mų lė­šų pa­skirs­ty­mo. Ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­ba bu­vo įpa­rei­go­ta tai ko­re­guo­ti. Mums pa­vy­ko iš­sau­go­ti pa­grin­di­nį pro­gra­mos tiks­lą - vyk­dy­ti pir­mi­nę cuk­ri­nio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­ką. Juk tik lai­ku diag­no­zuo­jant ir gy­dant li­gą, iš­ven­gia­ma komplikacijų, su­tau­po­mos vals­ty­bės lė­šos. O ar įma­no­ma ap­skai­čiuo­ti, kiek žmo­nių iš­gel­bė­ja­ma nuo ne­vil­ties ar anks­ty­vos mir­ties? Tik­riau­siai to da­ry­ti ne­rei­kia, nes ga­lu­ti­nis skai­čius bū­tų per­ne­lyg di­de­lis, kad ga­lė­tu­me jį su­vok­ti.
      Ačiū vi­siems, bū­ki­me ir to­liau kar­tu.

      Su geriausiais linkėjimais –
     
      Vida Augustinienė


Puslapis 5

Jung­ti­nės Tau­tos
Ge­ne­ra­li­nė Asam­blė­ja

Šešias­dešimt pir­ma se­si­ja
113 dar­bo­tvarkės klau­si­mas


A/RES/61/225
Išpla­tin­ta:
2007 m. sau­sio 18 d.
Ge­ne­ra­li­nė­je Asam­blė­jo­je
pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja

[Be nu­ro­dy­mo Pa­grin­di­niam Ko­mi­te­tui (A/61/L.39/Rev.1 ir Add.1)]
61/225. Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na

      Ge­ne­ra­li­nė Asam­blė­ja,

      Pri­min­da­ma 2005 m. Pa­sau­lio kon­fe­ren­ci­jos nu­ta­ri­mus1, Jung­ti­nių Tau­tų Tūks­tant­me­čio de­kla­ra­ci­ją² bei pa­grin­di­nių Jung­ti­nių Tau­tų kon­fe­ren­ci­jų, pa­si­ta­ri­mų eko­no­mi­kos, so­cia­li­nius ir ypač svei­ka­tos prie­žiū­ros to­bu­li­ni­mo tiks­lus, nu­ro­dy­tus tuo­se ren­gi­niuo­se, ir pri­im­tas re­zo­liu­ci­jas 58/3 2003 m. spa­lio 27 d., 60/35 2005 m. lap­kri­čio 30 d. ir 60/265 2006 m. bir­že­lio 30 d.,
      Pri­pa­žin­da­ma, kad, sie­kiant tarp­tau­ti­niu ly­giu su­de­rin­tų tiks­lų, įskai­tant Tūks­tant­me­čio plėt­ros tiks­lus, le­mia­mą reikš­mę tu­ri vi­suo­me­nės svei­ka­ta ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mų stip­ri­ni­mas,
      Pri­pa­žin­da­ma, kad dia­be­tas yra lė­ti­nė, sun­ki ir bran­giai kai­nuo­jan­ti li­ga, su­ke­lian­ti sun­kias kom­pli­ka­ci­jas, ku­rios da­ro įvai­rią ža­lą žmo­nėms, vals­ty­bėms na­rėms ir vi­sam pa­sau­liui, yra grės­min­gas iš­šū­kis, truk­dan­tis įgy­ven­din­ti tarp­tau­ti­nius, tai­gi ir Tūks­tant­me­čio plėt­ros, tiks­lus,
      Pri­min­da­ma, Pa­sau­lio Svei­ka­tos Asam­blė­jos re­zo­liu­ci­jas WHA42.36 1989 m. ge­gu­žės 19 d. dia­be­to pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės klau­si­mais³ ir WHA57.17 2004 m. ge­gu­žės 22 d. pa­sau­li­nės stra­te­gi­jos die­tos, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ir svei­ka­tos klau­si­mais4,
      Svei­kin­da­ma fak­tą, kad Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja, re­mia­ma Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos, nuo 1991 m. vi­sa­me pa­sau­ly­je lap­kri­čio 14-ąją pa­žy­mi Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną,
      Pri­pa­žin­da­ma tai, jog rei­kia dau­gia­ša­lė­mis pa­stan­go­mis sku­biai rem­ti ir ge­rin­ti žmo­gaus svei­ka­tą, taip pat gy­dy­mo ir svei­ka­tos mo­ky­mo pri­ei­na­mu­mą:
      1. Nu­ta­ria lap­kri­čio 14-ąją, da­bar­ti­nę Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, skelb­ti ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na, ku­rią švęs­ti kas­met nuo 2007 m.;
      2. Kvie­čia vi­sas vals­ty­bes na­res, svar­bias Jung­ti­nių Tau­tų sis­te­mos ir ki­tas tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas, to­kias kaip pi­lie­ti­niai su­si­vie­ni­ji­mai, taip pat ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas ir pri­va­tų sek­to­rių de­ra­mai pa­žy­mė­ti Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, gau­si­nant vi­suo­me­nės ži­nias apie dia­be­tą, jo kom­pli­ka­ci­jas, pre­ven­ci­ją ir kon­tro­lę, įskai­tant mo­ky­mą ir in­for­ma­ci­ją ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­mis;
      3. Ra­gi­na vals­ty­bes na­res ak­ty­vin­ti na­cio­na­li­nę dia­be­to pre­ven­ci­jos, gy­dy­mo ir prie­žiū­ros po­li­ti­ką, nuo­sek­liai to­bu­lin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mą, at­si­žvel­giant į su­si­tar­tus tarp­tau­ti­nius, tai­gi ir Tūks­tant­me­čio plėt­ros, tiks­lus;
      4. Rei­ka­lau­ja, kad Ge­ne­ra­li­nis Sek­re­to­ria­tas at­kreip­tų vi­sų vals­ty­bių na­rių ir Jung­ti­nių Tau­tų sis­te­mos or­ga­ni­za­ci­jų dė­me­sį į šią ne­pa­pras­tos svar­bos Re­zo­liu­ci­ją.

      83 ple­na­ri­nis su­si­rin­ki­mas
      2006 m. gruo­džio 20 d.
      1 See re­so­lu­tion 60/1.
      2 See re­so­lu­tion 55/2.
      3 See World He­alth Or­ga­ni­za­tion, For­ty-se­cond World He­alth As­sem­bly, Ge­ne­va, 8 – 19 May 1989, Re­so­lu­tions and De­ci­sions, An­ne­xes (WHA42/1989/REC/1).
      4 Ibid., Fif­ty-se­venth World He­alth As­sem­bly, Ge­ne­va, 17 – 22 May 2004, Re­so­lu­tions and De­ci­sions, An­ne­xes (WHA57/2004/REC/1).
      06 – 50787


Puslapis 6
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
ĮSAKYMAS


Dėl lė­šų, skir­tų cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nėms 2007 me­tais įgy­ven­din­ti, pa­nau­do­ji­mo

2007 m. liepos 5 d. Nr. V-562
Vilnius

      Va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2007 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mu (Žin., 2006, Nr. 138-5267), Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2007 m. sau­sio 24 d. nu­ta­ri­mu Nr. 140 "Dėl stra­te­gi­nių veik­los pla­nų“ (Žin., 2007, Nr. 20-755), pro­gra­mos ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­bos pa­teik­tu 2007 me­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo pla­nu ir vyk­dy­da­mas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos 2007 me­tų stra­te­gi­nio veik­los pla­no 1.21 pro­gra­mą "Svei­ka­tos sis­te­mos plėt­ra“ bei Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006–2007 me­tų pro­gra­mą, pa­tvir­tin­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2006 m. ge­gu­žės 19 d. įsa­ky­mu Nr. V-408 (Žin., 2006, Nr. 61-2218):

      1. Ski­riu Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006–2007 me­tais 900000 (de­vy­nis šim­tus tūks­tan­čių) li­tų (Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos 2007–2009 me­tų stra­te­gi­nio veik­los pla­no pro­gra­mos ko­das 1.21 "Svei­ka­tos sis­te­mos plėt­ra“, iš­lai­dų kla­si­fi­ka­ci­jos pa­gal vals­ty­bės funk­ci­jas ko­das 07.06.01.02 "Ki­tos svei­ka­tos prie­žiū­ros funk­ci­jos“, iš­lai­dų eko­no­mi­nės kla­si­fi­ka­ci­jos ko­das 2.2.1.1.1.31 "Asig­na­vi­mų val­dy­to­jo per­ve­da­mos lė­šos ne­pa­val­džioms biu­dže­ti­nėms įstai­goms ir ki­tiems sub­jek­tams pa­ve­di­mams vyk­dy­ti“) šioms prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti:
      1.1. ak­ty­vi anks­ty­vų (iki kom­pli­ka­ci­jų) cuk­ri­nio dia­be­to (to­liau – CD) for­mų diag­nos­ti­ka (1 prie­mo­nė):
      1.1.1. Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai – 24000,0 (dvi­de­šimt ke­tu­ris tūks­tan­čius) li­tų;
      1.1.2. Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai – 90000,0 (de­vy­nias­de­šimt tūks­tan­čių) li­tų;
      1.1.3. Klai­pė­dos ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai – 50000,0 (pen­kias­de­šimt tūks­tan­čių) li­tų;
      1.1.4. Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai – 25000,0 (dvi­de­šimt pen­kis tūks­tan­čius) li­tų;
      1.1.5. Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai – 38000,0 (tris­de­šimt aš­tuo­nis tūks­tan­čius) li­tų;
      1.1.6. Šiau­lių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai – 47000,0 (ke­tu­rias­de­šimt sep­ty­nis tūks­tan­čius) li­tų;
      1.1.7. Tau­ra­gės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai – 17000,0 (sep­ty­nio­li­ka tūks­tan­čių) li­tų;
      1.1.8. Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai – 23000,0 (dvi­de­šimt tris tūks­tan­čius) li­tų;
      1.1.9. Ute­nos ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai – 23000,0 (dvi­de­šint tris tūks­tan­čius) li­tų;
      1.1.10 Vil­niaus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai – 113000,0 (vie­ną šim­tą try­li­ka tūks­tan­čių) li­tų.
      1.2. po­vei­kis vi­suo­me­nei: ma­si­nių in­for­ma­ci­jos prie­mo­nių (spau­dos, ra­di­jo, TV) pa­nau­do­ji­mas vi­suo­me­nės švie­ti­mui apie CD ri­zi­kos veiks­nius, anks­ty­vos diag­nos­ti­kos ga­li­my­bę, svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mą ir kt. (2 prie­mo­nė):
      1.2.1. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tui – 20000,0 (dvi­de­šimt tūks­tan­čių) li­tų;
      1.2.2. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­koms – 20000,0 (dvi­de­šimt tūks­tan­čių) li­tų;
      1.2.3 Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­koms – 20000,0 (dvi­de­šimt tūks­tan­čių) li­tų;
      1.2.4. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai – 50000,0 (pen­kias­de­šimt tūks­tan­čių) li­tų;
      1.3. mo­ky­mo stan­dar­tų, me­to­di­kų ir pro­gra­mų gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­jams pa­ren­gi­mas ir iš­lei­di­mas (4 prie­mo­nė):
      1.3.1. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tui – 33000,0 (tris­de­šimt tris tūks­tan­čius) li­tų;
      1.3.2. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­koms – 33000,0 (tris­de­šimt tris tūks­tan­čius) li­tų;
      1.3.3. Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­koms – 34000,0 (tris­de­šimt ke­tu­ris tūks­tan­čius) li­tų;
      1.4. gy­dy­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mas (6 prie­mo­nė):
      1.4.1. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tui – 35000,0 (tris­de­šimt pen­kis tūks­tan­čius) li­tų;
      1.4.2. Vil­niaus uni­ver­si­te­to Vi­daus li­gų, šei­mos me­di­ci­nos ir on­ko­lo­gi­jos kli­ni­kai – 35000,0 (tris­de­šimt pen­kis tūks­tan­čius) li­tų;
      1.5. slau­gy­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mas (7 prie­mo­nė):
      1.5.1. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tui – 20000,0 (dvi­de­šimt tūks­tan­čių) li­tų;
      1.5.2. Vil­niaus uni­ver­si­te­to Vi­daus li­gų, šei­mos me­di­ci­nos ir on­ko­lo­gi­jos kli­ni­kai – 20000,0 (dvi­de­šimt tūks­tan­čių) li­tų;
      1.6. gy­dy­to­jų res­pub­li­ki­nių moks­li­nių prak­ti­nių kon­fe­ren­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mas (8 prie­mo­nė):
      1.6.1. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tui – 13000,0 (try­li­ka tūks­tan­čių) li­tų;
      1.6.2. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­koms – 13000,0 (try­li­ka tūks­tan­čių) li­tų;
      1.6.3. Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­koms – 14000,0 (ke­tu­rio­li­ka tūks­tan­čių) li­tų;
      1.7. slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų kon­fe­ren­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mas (9 prie­mo­nė):
      1.7.1. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tui – 5000,0 (pen­kis tūks­tan­čius) li­tų;
      1.7.2. Vil­niaus uni­ver­si­te­to Vi­daus li­gų, šei­mos me­di­ci­nos ir on­ko­lo­gi­jos kli­ni­kai – 5000,0 (pen­kis tūks­tan­čius) li­tų;
      1.8. ser­gan­čių­jų CD mo­ky­mo sto­vyk­lų or­ga­ni­za­vi­mas (12 prie­mo­nė):
      1.8.1. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tui – 30000,0 (tris­de­šimt tūks­tan­čių) li­tų;
      1.8.2. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai – 50000,0 (pen­kias­de­šimt tūks­tan­čių) li­tų.

      2. Pa­ve­du:
      2.1. 1.1 punk­te iš­var­dy­tų ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­joms pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių pa­skirs­ty­ti gau­tas lė­šas sa­vi­val­dy­bėms šio įsa­ky­mo 1.1 punk­te nu­ma­ty­tos prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mui per joms pa­val­džias pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas ir ko­or­di­nuo­ti to­li­mes­nius su šios prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­sius veiks­mus.
      2.2. 1 punk­te išvar­dy­tiems vyk­dy­to­jams:
      2.2.1. iki 2007 m. lie­pos 16 d. pa­teik­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir pro­gra­mų sky­riui pra­šy­mą (pa­raiš­ką) skir­ti lė­šų 1 punk­te nu­ro­dy­toms prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti;
      2.2.2. skir­tas lė­šas nau­do­ti pa­gal tiks­li­nę pa­skir­tį, nu­ro­dy­tą 1 punk­te, o iki 2007 m. gruo­džio 10 d. ne­pa­nau­do­tas lė­šas gra­žin­ti į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos są­skai­tą ir apie tai raš­tu in­for­muo­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir pro­gra­mų sky­rių;
      2.2.3. iki 2008 m. sau­sio 10 d. pa­teik­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ap­skai­tos sky­riui kar­tu su fi­nan­si­ne at­skai­to­my­be at­ski­rą apy­skai­tos for­mą Nr. 2 "Biu­dže­to iš­lai­dų są­ma­tos įvyk­dy­mo 2008 m. sau­sio 1 d. ata­skai­ta“, pa­tvir­tin­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nist­ro 2004 m. gruo­džio 29 d. įsa­ky­mu Nr. 1K-413;
      2.2.4. iki 2008 m. sau­sio 15 d. pa­teik­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir pro­gra­mų sky­riui 1 punk­te nu­ro­dy­tų prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo ata­skai­tą;
      2.2.5. tei­siš­kai ir fi­nan­siš­kai at­sa­ky­ti už tin­ka­mą lė­šų pa­nau­do­ji­mą;
      2.3. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir pro­gra­mų sky­riui:
      2.3.1. or­ga­ni­zuo­ti su­tar­čių dėl skir­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo tarp Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir 1 punk­te iš­var­dy­tų vyk­dy­to­jų pa­si­ra­šy­mą;
      2.3.2. va­do­vau­jan­tis 1 punk­te iš­var­dy­tų vyk­dy­to­jų pra­šy­mais ne vė­liau kaip per 5 dar­bo die­nas pa­reng­ti pa­raiš­kas skir­ti lė­šų ir pa­teik­ti jas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ap­skai­tos sky­riui;
      2.4. įsa­ky­mo vyk­dy­mą kon­tro­liuo­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­riui pa­gal ad­mi­nist­ruo­ja­mą sri­tį.

      Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras                                                                               Rim­vy­das Tur­čins­kas


Puslapis 7
Cuk­ri­nio dia­be­to pro­fi­lak­ti­ka Lie­tu­vo­je

      1989 m. Eu­ro­pos dia­be­to ben­druo­me­nė, pa­si­ra­šy­da­ma St.Vin­cen­to de­kla­ra­ci­ją, skel­bė, jog itin pa­vo­jin­ga ig­no­ruo­ti ar­tė­jan­čios dia­be­to epi­de­mi­jos grės­mę ir ra­gi­no im­tis ryž­tin­gų veiks­mų. De­kla­ra­ci­ja pri­myg­ti­nai kvie­tė vi­sų Eu­ro­pos ša­lių vy­riau­sy­bes, dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jas ir svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­fe­sio­na­lų drau­gi­jas su­vie­ny­to­mis pa­stan­go­mis sto­ti į ko­vą su re­gio­nuo­se di­dė­jan­čia svei­ka­tos ne­gan­da. Ta­čiau iki 2005 m. tik vie­nuo­li­ka Eu­ro­pos ša­lių pa­ren­gė il­ga­lai­kius na­cio­na­li­nius dia­be­to pre­ven­ci­jos, diag­no­zės ir kon­tro­lės pla­nus.
      Tarp­tau­ti­nei dia­be­to fe­de­ra­ci­jai ir jos na­rėms ša­lių dia­be­to aso­cia­ci­joms nuo­la­ti­nį ne­ri­mą ke­lia abe­jin­gas vy­riau­sy­bių ir jos kon­sul­tan­tų po­žiū­ris į vi­suo­me­nės ser­ga­mu­mą bei di­dė­jan­čias iš­lai­das li­goms, jų kom­pli­ka­ci­joms gy­dy­ti. To­dėl Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja ėmė­si ini­cia­ty­vos: pa­ra­gi­no ES institucijas ir Jung­ti­nes Tau­tas im­tis sku­bių prie­mo­nių dia­be­to pli­ti­mui stab­dy­ti. Šiuo klau­si­mu 2006 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos Par­la­men­tas pa­si­ra­šė de­kla­ra­ci­ją, o Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė Asam­blė­ja pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją. Jung­ti­nės Tau­tos ra­gi­na vals­ty­bes na­res ak­ty­vin­ti na­cio­na­li­nę dia­be­to pre­ven­ci­jos, gy­dy­mo ir prie­žiū­ros po­li­ti­ką, taip pat nuo­sek­liai įgy­ven­din­ti tarp­tau­ti­nius tiks­lus - ne­del­siant ge­rin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mą.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja va­do­vau­ja­si Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos, Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos, Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų ir Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis ir sie­kia to­bu­lin­ti svei­ka­tos prie­žiū­rą Lie­tu­vo­je. Dėl to ji ben­dra­dar­biau­ja su įvai­rio­mis svei­ka­tos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jo­mis, me­di­ci­nos pro­fe­sio­na­lais, ren­gia mo­ky­mus, se­mi­na­rus, pro­gi­nes šven­tes, lei­džia spe­cia­lią li­te­ra­tū­rą, pro­pa­guo­ja sveiką gy­ven­se­ną, taip pat in­for­muo­ja Vy­riau­sy­bę apie ky­lan­čias pro­ble­mas ir siū­lo ga­li­my­bes joms spręs­ti.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ini­cia­ty­va bu­vo pa­reng­ta ir įgy­ven­din­ta 1991-1996 m. kom­plek­si­nė me­di­ci­ni­nė ir so­cia­li­nė cuk­ri­nio dia­be­to bei jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos pro­gra­ma. Kei­čian­tis mi­nist­rams ir jų pa­ta­rė­jams 1997 m. pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mas bu­vo nu­trauk­tas. Tai ne­su­ma­ži­no Aso­cia­ci­jos pa­stan­gų siek­ti svar­baus tiks­lo - 2002 m. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė il­ga­lai­kei dia­be­to pro­gra­mai reng­ti. Ta­čiau tik 2006 m. ge­gu­žės 19 d. LR SAM įsa­ky­mu Nr. V-408 bu­vo pa­tvir­tin­ta ,,Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 - 2007 m. pro­grama”.
      Džiau­gia­mės, kad da­bar­ti­nis LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rim­vy­das Tur­čins­kas ne­ven­gia iš­klau­sy­ti ser­gan­čių žmo­nių,pa­cien­tų, vi­suo­me­nės nuo­mo­nės. Jis at­si­žvel­gė į mū­sų pa­siū­ly­mus ir 2006 m. į pro­gra­mos ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­bos su­dė­tį įtrau­kė ir LDA va­do­vus V. Au­gus­ti­nie­nę ir prof. hab. dr. J. S. Da­ni­le­vi­čių. Mi­nist­ras su­pra­to ir esa­mą si­tu­a­ci­ją - bū­ti­ny­bę ne ma­žiau kaip pu­sę pro­gra­mai nu­ma­ty­tų lė­šų skir­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms pa­grin­di­niam pro­gra­mos tiks­lui - pir­mi­nei cuk­ri­nio dia­be­to pro­fi­lak­ti­kai. To­dėl jau rug­sė­jo mė­ne­sį vi­sų de­šim­ties ap­skri­čių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se bus at­lie­ka­ma ak­ty­vi anks­ty­vų cuk­ri­nio dia­be­to for­mų diag­nos­ti­ka pa­gal pa­reng­tą me­to­di­ką, pri­sta­ty­tą gy­dy­mo įstai­gų atstovams mo­ky­mo se­mi­na­re Kaune.
      Kvie­čia­me vi­sus gy­ven­to­jus pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą. Taip pat dalis pro­gra­mos lė­šų (100 tūkst. Lt) skirta Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai vi­suo­me­nės švie­ti­mui, ser­gan­čių­jų mo­ky­mui sto­vyk­lo­se ir cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės pa­so lei­dy­bai. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ir rė­mė­jų lei­džia­mo ,,Dia­be­to” laik­raš­čio Nr. 3(55) ir Nr. 4(56) iš­eis 10 tūkst. egz. ti­ra­žu ir bus pla­ti­na­mi vi­suo­me­nei įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, dia­be­to klu­buo­se, gy­dy­mo įstai­go­se. To­kiu pat ti­ra­žu lei­džia­mas ir svei­ka­tos pa­sas ,,Dia­be­tas”, ku­rį bus ga­li­ma įsi­gy­ti dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jo­se bei gy­dy­mo įstai­go­se. Sto­vyk­lo­se li­gos kon­tro­lės bus ap­mo­ky­ta per 250 vai­kų ir su­au­gu­sių­jų, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu.

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja


Puslapis 8
Dia­be­tas - pa­sau­li­nė epi­de­mi­ja

      Ser­gan­čių­jų dia­be­tu dra­ma­tiš­kai dau­gė­ja vi­sa­me pa­sau­lyje. Ne­už­kir­tus ke­lio epi­de­mi­jai 2025 m. li­go­nių ga­li pa­dvi­gu­bė­ti. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos (TDF) duo­me­ni­mis, šiuo me­tu cuk­ra­li­gė var­gi­na dau­giau kaip 250 mln. žmo­nių. Eu­ro­po­je 2007 m. gy­ven­to­jų 20 - 79 m. am­žiaus gru­pė­je li­ga diag­no­zuo­ta 53,2 mln. as­me­nų. Tai su­da­ro 8,4 proc. vi­sos po­pu­lia­ci­jos.
      2025 m. 20 - 79 m. am­žiaus gru­pė­je ser­gan­čių­jų skai­čius Eu­ro­po­je ga­li iš­aug­ti iki 64,1 mln.; tai siek­tų 9,8 proc. vi­sos po­pu­lia­ci­jos (žr. len­te­lę).

      Cuk­ri­nis dia­be­tas yra lė­ti­nė me­ta­bo­li­nė li­ga, su­trik­dan­ti an­glia­van­de­nių, bal­ty­mų ir rie­ba­lų apy­kai­tą dėl ne­pa­kan­ka­mos in­su­li­no sek­re­ci­jos ar jo vei­ki­mo de­fek­tų.
      In­su­li­nas yra hor­mo­nas, ku­rį ga­mi­na ka­sos be­ta ląs­te­lės. Jis pa­de­da gliu­ko­zei iš krau­jo pa­tek­ti į au­di­nius, tai­gi re­gu­liuo­ja ir ma­ži­na cuk­raus kie­kį krau­jy­je.

      Cuk­ri­nis dia­be­tas es­ti I ir II ti­po

      I ti­po dia­be­tas dar va­di­na­mas nuo in­su­li­no pri­klau­so­mu. Juo ser­ga tik 5-10 proc. vi­sų dia­be­to li­go­nių. Li­gą su­ke­lia in­su­li­no sto­ka, t.y. kai ka­sos be­ta ląs­te­lės ne­iš­ski­ria pa­kan­ka­mai in­su­li­no.
      II ti­po dia­be­tu ser­ga vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, ne­re­tai per daug sve­rian­tys. Vie­nas iš svar­biau­sių veiks­nių - su­ma­žė­jęs au­di­nių jaut­ru­mas in­su­li­nui. Dėl to gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je di­dė­ja, ta­čiau au­di­niai ne­ga­li jos įsi­sa­vin­ti. II ti­po dia­be­tą (skir­tin­gai nuo I ti­po) daž­niau­siai są­ly­go­ja:
      • ne­ra­cio­na­li mi­ty­ba (gau­sus rie­ba­lų ir an­glia­van­de­nių var­to­ji­mas),
      • ma­žas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas,
      • nu­tu­ki­mas ar viršsvo­ris,
      • pa­vel­di­mu­mas,
      • il­gė­jan­tis am­žius (sens­tant di­des­nė li­gos ti­ki­my­bė).
      I ti­po dia­be­to pra­džia pa­pras­tai es­ti stai­gi ir ne­ti­kė­ta. Jam bū­din­gi po­žy­miai:
      • pa­daž­nė­jęs ir gau­sus šla­pi­ni­ma­sis,
      • trošku­lys,
      • bur­nos džiū­vi­mas,
      • nuo­var­gis,
      • stai­gus svo­rio kri­ti­mas,
      • daž­nos in­fek­ci­jos.

      II ti­po dia­be­to po­žy­miai to­kie pat kaip I ti­po, bet ne to­kie ryš­kūs, to­dėl pa­ste­bi­mi ne iš kar­to. Šia li­ga ser­ga vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, ne­re­tai jau var­gi­na­mi ir ki­tų ne­ga­la­vi­mų, dėl to pa­ste­bė­tus su­tri­ki­mus pri­ski­ria am­žiaus po­ky­čiams ir ne­krei­pia į juos dė­me­sio. Tai­gi II ti­po dia­be­tas daž­nai diag­no­zuo­ja­mas per vė­lai. Apie 50 proc. at­ve­jų jis nu­sta­to­mas žmo­nėms, jau pa­ti­rian­tiems li­gos su­kel­tas kom­pli­ka­ci­jas.
      Dia­be­tas pa­žei­džia įvai­rius or­ga­nus: akis, inks­tus, ner­vų sis­te­mą, šir­dį. Dėl to trin­ka inks­tų dar­bas, vys­to­si jų ne­pa­kan­ka­mu­mas, silps­ta re­gė­ji­mas ar net apan­ka­ma. Dėl ner­vų sis­te­mos pa­žei­di­mo ga­li kan­kin­ti dia­be­ti­nė neu­ro­pa­ti­ja, at­si­ras­ti ko­jo­se opų, ypač jei pa­ken­kia­ma ga­lū­nių krau­ja­gys­lėms. Ser­gan­tie­siems II ti­po dia­be­tu 2 - 4 kar­tus daž­nes­nės šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos (iš­emi­nė šir­dies li­ga, mio­kar­do in­fark­tas, in­sul­tas), tai­gi di­des­nis li­go­nių mirš­ta­mu­mas.
      Cuk­ra­li­gė ne­iš­gy­do­ma, bet val­do­ma. Lai­ku diag­no­za­vus ir ge­rai kon­tro­liuo­jant li­gą, gy­ve­ni­mo ko­ky­bė ne­kin­ta, kom­pli­ka­ci­jų grės­mė ma­žė­ja.

      Dia­be­to ri­zi­kos veiks­niai yra:
      • žmo­gaus am­žius dau­giau kaip 45 m.;
      • nu­tu­ki­mas (KMI >27 kg/m);
      • pa­vel­di­mu­mas (ser­ga ar­ti­miau­si gi­mi­nės);
      • pa­gim­dy­mas per 4 kg svo­rio nau­ja­gi­mio;
      • nėš­tu­mo me­tu per­sirg­tas nėš­tu­mi­nis dia­be­tas;
      • pa­di­dė­jęs krau­jo­spūdis ir ki­tos šir­dies bei krau­ja­gys­lių ligos;
      • il­ga­lai­kis ste­roi­di­nių hor­mo­nų (pred­ni­zo­lo­no ir kt.) var­to­jimas.

      Ki­lus li­gos įta­ri­mui, rei­kė­tų ne­del­siant kreip­tis į gy­dy­to­ją ir vyk­dy­ti jo pa­ta­ri­mus.

      Gyd. Ona Jur­kaus­kie­nė
      Vil­niaus An­ta­kal­nio po­li­kli­ni­ka


Puslapis 9

Lietuvos diabeto asociacija - Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


       »  gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
       »  padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
       »  lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės į Lietuvos diabeto asociaciją.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:

LDA, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius,
tel. (8-5) 262 07 83.
Internetas: www.dia.lt, el.paštas: info@dia.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis
8 - 17 val., penktadieniais iki 16 val.
Pietų pertrauka 12 - 13 val.
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 50 7044 0600 0103 0696
AB SEB Vilniaus bankas
Įmonės kodas: 291737660
Diabeto mokykla:

Gydytoja endokrinologė Ona Jurkauskienė nemokamai
konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu
LDA buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinete
antradieniais 10.30 - 12.30 val.
trečiadieniais 14.30 - 16.30 val.
Smulkesnė informacija telefonu: (8-5) 262 54 76


Puslapiai 10-12
Cuk­ri­nis dia­be­tas plin­ta. Ką da­ry­ti?

      Pa­ta­ri­mai mi­ty­bos, li­gos kon­tro­lės klau­si­mais
      Per­fra­za­vus po­eto žo­džius ga­li­ma sa­ky­ti, jog per pa­sau­lį ke­liau­ja dia­be­tas. 2007 m. dėl jo ken­čia 250 mln. žmo­nių, o 2025 m. šių li­go­nių ga­li pa­dau­gė­ti iki 350-380 mln. Ar vi­suo­me­nė yra pa­si­ruo­šu­si epi­de­mi­ją de­ra­mai su­tik­ti ir at­rem­ti?
      1989 m. pri­im­ta Eu­ro­pos ša­lių gar­sio­ji St. Vin­cen­to de­kla­ra­ci­ja įro­dė, kad at­ski­rų ša­lių prie­mo­nės ko­vo­ti su dia­be­tu bu­vo per men­kos, lū­kes­čiai ne­pa­sitei­si­no, liga ir jos kom­pli­ka­ci­jos pli­to. Tie­sa, lė­šų dia­be­to pro­fi­lak­ti­kai bu­vo skir­ta 10 kar­tų ma­žiau nei kom­pli­ka­ci­joms gy­dy­ti. Da­bar la­biau­siai grės­min­ga II ti­po dia­be­to ne­gan­da var­gi­na­ ne tik su­au­gu­siuosius, bet ir vai­kus. Tam tu­rė­jo įta­kos cen­tri­nio ti­po nu­tu­ki­mas, dis­li­pi­de­mi­ja, hi­pe­rin­su­li­ne­mi­ja ir hi­per­ten­zi­ja. 2000 me­tus PSO ir TDF įver­ti­no kaip nu­tu­ki­mo epi­de­mi­jos pra­džią, o XXI am­žių kaip pa­sau­li­nę dia­be­to epi­de­mi­ją. Mat dau­giau kaip 80 proc. nu­tu­ku­sių žmo­nių ky­la šios li­gos grėsmė.
      Pa­vo­jin­gas II ti­po dia­be­tas ir slap­ta, ne­pa­ste­bi­ma ei­ga, be ryš­kių kli­ni­ki­nių po­žy­mių (troš­ku­lio, gau­saus gė­ri­mo, šla­pi­ni­mo­si), tad per vė­lai diag­no­zuo­ja­mas, ne­gy­do­mas ža­lo­ja svei­ka­tą. Jis trik­do:
      • šir­dies ir krau­ja­gys­lių veik­lą (ga­li su­kel­ti iš­emi­nę šir­dies li­gą, in­sul­tą, bū­ti stai­gios mir­ties prie­žas­tis);
      • inks­tų dar­bą (kar­tais li­go­niui pri­rei­kia he­mo­dia­li­zės ar inks­tų transp­lan­ta­ci­jos);
      • re­gė­ji­mą ir di­di­na neu­ro­pa­ti­jos grės­mę;
      • ko­jų jaut­ru­mą, ky­la dia­be­ti­nės pė­dos ir am­pu­ta­ci­jų pa­vojus.
      Eko­no­mi­nę ža­lą tiek vals­ty­bei, tiek li­go­nio šei­mai da­ro:
      • per anks­ty­vas žmo­gaus ne­dar­bin­gu­mas;
      • in­va­li­du­mas;
      • so­cia­li­nė - mo­ra­li­nė psi­cho­lo­gi­nė nuos­kau­da.
      Eko­no­mi­nė ža­la (JAV) ver­ti­na­ma mi­li­jar­dais do­le­rių.
      Lie­tu­vai ak­tu­a­lūs to­kie dia­be­to klau­si­mai:
      • apie 50 proc. li­gos at­ve­jų ser­gan­tys žmo­nės ne­gy­do­mi;
      • tik apie 15-20 proc. li­go­nių yra ge­ri gli­ke­mi­jos ro­dik­liai;
      • ne­pa­kan­ka­ma dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų ir ki­tų dia­be­tui bū­din­gų li­gų pre­ven­ci­ja;
      • ge­rin­ti­nas in­su­li­no pre­pa­ra­tų vei­ki­mo su­de­ri­na­mumas;
      • to­bu­lin­ti­na pe­ro­ra­li­nių hi­pog­li­ke­mi­zuo­jan­čių vais­tų sky­ri­mo me­to­do­lo­gi­ja;
      • to­bu­lin­ti­nas me­di­ka­men­tų, die­tos ir fi­zi­nio krū­vio de­ri­nimas;
      • ge­rin­ti­na dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių re­a­bi­li­ta­ci­ja ir mo­kymas;
      • di­din­ti­na en­dok­ri­no­lo­go reikš­mė gy­dant li­go­nius me­di­ci­nos re­for­mos są­ly­go­mis.
      Pa­gal kli­ni­ki­nę pra­džią ir ei­gą I ti­po cuk­ri­nis dia­be­tas ski­ria­si nuo II ti­po. Kom­pli­ka­ci­jų pa­vo­jus vie­no­das, ta­čiau daž­nes­nis ir sun­kes­nis II ti­po li­go­niams. Jų iš­veng­ti sie­kiama:
      • tin­ka­ma mi­ty­ba, die­ta;
      • mankšta, fi­zi­niu ak­ty­vu­mu;
      • me­di­ka­men­tais;
      • pe­ro­ra­li­niais vais­tais;
      • in­su­li­nu (in­jek­to­riais ar­ba pom­pa);
      • li­go­nių mo­ky­mu;
      • sa­vi­kon­tro­le.
      Tai­gi ser­gan­čius žmo­nes bū­ti­nai rei­kia mo­ky­ti tin­ka­mai kon­tro­liuo­ti dia­be­tą. Stra­te­gi­niai ser­gan­čių­jų mo­ky­mo už­da­vi­niai yra:
      • di­din­ti pa­čių pa­cien­tų ak­ty­vu­mą vi­sais li­gos gy­dy­mo ir prie­žiū­ros eta­pais;
      • su­teik­ti li­go­niams op­ti­ma­lų kie­kį bū­ti­nų me­di­ci­nos ži­nių ir įgū­džių dia­be­to kli­ni­kos, kom­pli­ka­ci­jų pli­ti­mo, jų pre­ven­ci­jos, gy­dy­mo, taip pat mi­ty­bos bei sa­vi­kon­tro­lės klau­si­mais;
      • siek­ti mo­ky­mo sis­te­min­gu­mo. Li­gos kon­tro­lės ro­dik­lius ar­tin­ti prie nor­ma­lių (tai su­da­ro są­ly­gas sta­bi­li­zuo­ti dia­be­to su­kel­tus pro­ce­sus, ge­ri­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir truk­mę, pa­de­da iš­sau­go­ti dar­bin­gu­mą).
      Mo­ky­mas ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas ne tik po­li­kli­ni­kų ka­bi­ne­tuo­se, li­go­ni­nė­se, ne tik re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­go­se, bet ir dia­be­to klu­buo­se, vai­kų ir su­au­gu­sių­jų sto­vyk­lo­se, kur yra dau­giau­sia lai­ko. Tei­kia­mos ži­nios tu­ri bū­ti pa­grįs­tos spe­cia­lia li­te­ra­tū­ra, vaiz­di­nė­mis prie­mo­nė­mis.
      Ser­gan­tie­ji tu­ri ži­no­ti, kaip elg­tis hi­pog­li­ke­mi­jos ar hi­per­gli­ke­mi­jos at­ve­jais, kaip nau­do­tis pom­po­mis, gliu­ko­ma­čiais, krau­jo spau­di­mo apa­ra­tais, švirkš­tais ir pan. Ži­nias ir įgū­džius rei­kia įtvir­tin­ti ir re­gu­lia­riai at­nau­jin­ti. Mo­ky­ti pri­va­lo tik spe­cia­lis­tai.
      Ser­gan­tie­siems dia­be­tu aiš­kin­ti­na, koks svar­bus sa­vi­kon­tro­lės ro­dik­lių ver­ti­ni­mas ir ko­re­ga­vi­mas kon­sul­tuo­jan­tis su gy­dy­to­ju en­dok­ri­no­lo­gu, o pri­rei­kus su ki­tais spe­cia­lis­tais. Nau­din­ga ak­ty­viai da­ly­vau­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos klu­bų veik­lo­je. Čia gau­na­ma nau­jau­sių li­gos kon­tro­lės ži­nių, or­ga­ni­zuo­ja­mos mo­ky­mo sto­vyk­los, se­mi­na­rai, pa­skai­tos ak­tu­a­liais klau­si­mais.
      La­bai svar­bi li­go­nio sa­vi­kon­tro­lė. Pa­si­tik­rin­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį nau­din­ga daž­no­kai:
      • gy­dan­tis in­su­li­nu - 2-5 kar­tus per pa­rą;
      • gy­dan­tis pe­ro­ra­li­niais vais­tais - 1-2 kar­tus per parą;
      • esant daž­noms hi­pog­li­ke­mi­joms - daž­niau;
      • būtina kon­tro­lė po val­gio, nak­ties me­tu;
      • kei­čiant vais­tų do­zę;
      • di­di­nant dar­bo krū­vį.
      Nor­ma­li gli­ke­mi­ja ma­ži­na mir­tin­gu­mą.
      Dia­be­tui ko­re­guo­ti la­bai svar­bi yra tin­ka­ma li­go­nių mi­tyba. Ven­giant hi­per­gli­ke­mi­jos, sai­kin­giau var­to­ja­ma an­glia­van­de­nių (mo­no­sa­cha­ri­dų), rie­ba­lų, ypač so­čių­jų rie­ba­lų. Esant su­tri­ku­siai inks­tų veik­lai, ri­bo­ja­ma bal­ty­mų.
      Kad leng­viau bū­tų su­si­da­ry­ti mi­ty­bos pla­ną nu­ro­do­ma mais­to pro­duk­tų su­dė­tis (1 len­te­lė).

      Maisto produktų sudėtis. 1 lentelė      Die­to­je tu­ri ne­sto­ko­ti po­li­vi­ta­mi­nų, mik­ro­ele­men­tų, ami­no­rūgš­čių. Mi­ty­ba tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­ta taip, kad žmo­gus iš­veng­tų kom­pli­ka­ci­jų, to­kių kaip iš­emi­nė šir­dies li­ga, neu­ro­pa­ti­ja, avi­ta­mi­no­zė, ke­pe­nų funk­ci­jos su­tri­ki­mas, hi­per­ten­zi­ja (at­si­sa­ko­ma drus­kos), os­te­o­po­ro­zė, nef­ro­pa­ti­ja, taip pat ko­re­guo­tų cho­les­te­ro­lio, tri­gli­ce­ri­dų kie­kį.
      Die­ti­nė mi­ty­ba pri­va­lo bū­ti pil­na­ver­tė, in­di­vi­du­a­li kiek­vie­nam pa­cien­tui, at­si­žvel­giant į dia­be­to ti­pą, kom­pli­ka­ci­jas, į li­go­nio am­žių, svo­rį, ke­pe­nų, inks­tų funk­ci­jas, į li­pi­dų ir an­glia­van­de­nių dis­ba­lan­są, po­li­neu­ro­pa­ti­jos, os­te­o­po­ro­zės, hi­pog­li­ke­mi­jos ap­raiš­kas, ki­tas li­gas.
      Pu­sę bal­ty­mi­nio mais­to tu­ri su­da­ry­ti gy­vu­li­nės kil­mės bal­ty­mai, ki­tą - au­ga­li­nės (grū­di­nės kul­tū­ros; 0,8 - 1,0 - 2,0 g/1 kg).
      Apie 55 % mais­to ener­ge­ti­nės ver­tės tu­ri tek­ti an­glia­van­de­niams (4 - 6 g /1 kg), ki­ta da­lis bal­ty­mams ir rie­ba­lams.
      Rie­ba­lų pu­sę tu­rė­tų su­da­ry­ti gy­vu­li­nės kil­mės (juo­se dau­giau so­čių­jų rie­ba­lų rūgš­čių) , ki­tą pu­sę - au­ga­li­nės kil­mės ( kur gau­su ne­so­čių­jų rie­ba­lų rūgš­čių), įvai­rūs alie­jai (0,8-1,0-1,5 /1 kg). Rie­ba­lai pa­si­rink­ti­ni pa­gal jų su­dė­tį, tai­gi ir po­vei­kį svei­ka­tai (2 len­te­lė).

      Valgomųjų riebalų sudėtis 2 lentelė

      Pu­sę mais­to tu­rė­tų su­da­ry­ti vai­siai ir dar­žo­vės, ku­rio­se gau­su po­li­vi­ta­mi­nų, mak­roele­men­tų, mik­ro­ele­men­tų.
      Li­go­nio mi­ty­ba tu­ri bū­ti su­de­rin­ta su gy­dy­mo bū­du (in­su­li­nais ar tab­le­tė­mis) ir fi­zi­niu krū­viu. Li­go­nis pri­va­lo bū­ti sis­te­min­gai mo­ko­mas die­to­te­ra­pi­jos.
      Gy­dy­mas die­ta de­ri­na­mas su vais­tais, gli­ke­mi­jos ro­dik­liais, jų po­ky­čiais, vais­to (in­su­li­no) mak­si­ma­laus ar mi­ni­ma­laus vei­ki­mo me­tu. Mais­to pro­duk­tai pa­ren­ka­mi, at­si­žvel­giant į pa­cien­to kli­ni­ki­nę bū­se­ną, var­to­ja­mus vais­tus, fi­zi­nį ak­ty­vu­mą.
      Su­si­da­ry­ti val­gia­raš­tį pa­to­gu, ži­nant, koks mais­to pro­duk­to kie­kis ati­tin­ka 1 duo­nos vie­ne­tą (3 len­te­lė).

      Maisto produktų kiekis (gramais) atitinkantis I DV 3 lentelė


      Dia­be­tas - di­de­lė ne­gan­da, bet ne pa­sau­lio pa­bai­ga. Ži­nant pa­sau­lio moks­li­nin­kų ir kli­ni­ki­nės prak­ti­kos pa­sie­ki­mus, ga­li­ma ti­kė­tis ka­da nors ir sėk­min­ges­nio gy­dy­mo. Šiam tiks­lui tu­ri bū­ti su­vie­ny­tos vi­sų svei­ka­tos ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir pa­čių ser­gan­čių­jų pa­jė­gos. Kol kas li­gos kon­tro­lė - sub­ti­lus žmo­gaus kū­no val­dy­mo pro­ce­sas. Tai me­nas, ga­lin­tis ne­vil­tį pa­vers­ti džiaugs­mu ar­ba pra­lai­mė­ti.

      Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius
      Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos pro­fe­so­rius


Puslapiai 13-14
Kū­no su­dė­ties ana­li­zė -
bū­das iš­veng­ti ri­zi­kos svei­ka­tai

      Kū­no su­dė­ties ana­li­zė pla­čiai tai­ko­ma at­lie­kant kli­ni­ki­nius ty­ri­mus. Ši ana­li­zė, ser­gant ūmi­ne ar lė­ti­ne li­ga, pvz., ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja, cuk­ri­niu dia­be­tu, inks­tų li­go­mis, sep­siu, ŽIV, he­pa­ti­tu ar vė­žiu, pa­de­da anks­ti nu­sta­ty­ti tiek mi­ty­bos sto­ką, tiek ir jos per­tek­lių, pa­rink­ti tin­ka­mą gy­dy­mą ir kon­tro­liuo­ti jo re­zul­ta­tą, taigi pa­ge­rin­ti ben­drą li­go­nio būk­lę bei gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

      Tin­ka­mai at­lik­ta kū­no ma­sės ana­li­zė yra itin svar­bi šiuo me­tu, kai iš­si­vys­čiu­sio­se pa­sau­lio ša­ly­se nu­tu­ki­mas ta­po epi­de­mi­ja, o nu­tu­ku­sių žmo­nių ir to­liau spar­čiai gau­sė­ja. Lie­tu­vo­je 19 proc. vy­rų ir 35 proc. mo­te­rų yra nu­tu­kę, o 46 proc. vy­rų ir 34 proc. mo­te­rų tu­ri virš­svo­rį. Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad šie žmo­nės maž­daug 7 kar­tus daž­niau ser­ga šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­go­mis ir daž­niau mirš­ta. Nu­tu­ki­mas su­si­jęs ir su dau­ge­liu ki­tų su­tri­ki­mų: dis­li­pi­de­mi­ja, me­ta­bo­li­niu sin­dro­mu, ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja, II ti­po dia­be­tu, os­te­o­ar­tri­tu, tul­žies pūs­lės li­go­mis, įvai­rio­mis vė­žio for­mo­mis. Kli­ni­ki­nė­je prak­ti­ko­je nu­tu­ki­mas api­brė­žia­mas kaip rie­ba­lų per­tek­lius or­ga­niz­me ir pa­pras­tai ver­ti­na­mas pa­gal kū­no ma­sės in­dek­są (KMI), ku­ris ap­skai­čiuo­ja­mas, kū­no ma­sę (kg) pa­da­li­jus iš ūgio (met­rais), pa­kel­to kvad­ra­tu (kg/m2). PSO nu­sta­tė, kad nor­ma­lus KMI ne­tu­rė­tų bū­ti di­des­nis nei 25. KMI ver­tė nuo 25 iki 29,9 reiš­kia virš­svo­rį, o 30 ir di­des­nė - nu­tu­ki­mą. Vis dėl­to nu­tu­ki­mo ver­ti­ni­mas pa­gal KMI tu­ri trū­ku­mų, nes šis ro­dik­lis pa­ro­do tik kū­no ma­sės ir ūgio san­ty­kį, ta­čiau vi­sai ne­at­spin­di žmo­gaus kū­no su­dė­ties.
      Pa­grin­di­nės žmo­gaus kū­no su­de­da­mo­sios da­lys yra rie­ba­li­nis au­di­nys ir va­di­na­mo­ji lie­so­ji ma­sė - van­duo, bal­ty­mai, mi­ne­ra­lai. Di­dė­jant kū­no rie­ba­lų ir lie­so­sios kū­no ma­sės san­ty­kiui, di­dė­ja pa­vo­jus ir svei­ka­tai: kai per gau­su rie­ba­lų, di­des­nė grės­mė su­sirg­ti cuk­ri­niu dia­be­tu, di­dė­ti krau­jo­spūdžiui ar cho­les­te­ro­lio kie­kiui krau­jy­je. Tai sa­vo ruož­tu le­mia ir šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gas, ku­rios yra vie­na daž­niau­sių su­au­gu­sių­jų mir­ties prie­žas­čių. Tai­gi, sie­kiant nu­ma­ty­ti pa­vo­jų svei­ka­tai, svar­bu lai­ku nu­sta­ty­ti kū­no su­dė­ties po­ky­čius.
      Kaip jau mi­nė­ta, kū­no ma­sė daž­niau­siai di­dė­ja dėl rie­ba­lų at­sar­gų per­tek­liaus, ta­čiau tam tik­ro­mis ap­lin­ky­bė­mis - ir dėl lie­sų­jų kū­no au­di­nių, ku­rie pa­pras­tai sve­ria dau­giau nei rie­ba­li­nis au­di­nys, gau­sė­ji­mo. Pa­vyz­džiui, taip pa­si­tai­ko fi­ziš­kai ak­ty­viems, be­si­tre­ni­ruo­jan­tiems žmo­nėms, spar­čiai au­gan­tiems vai­kams at­si­sta­ty­mo po li­gos ar mo­te­rims po gim­dy­mo lai­ko­tar­piu. To­kiais at­ve­jais, esant KMI 25-30, pa­ta­ria­ma at­lik­ti kū­no su­dė­ties ana­li­zę, tiks­liau nu­sta­ty­ti jo ma­sės au­gi­mo prie­žas­tis ir, pri­rei­kus, ko­rek­ci­jos bū­dus.
      Lai­kan­tis die­tos, ypač jei ji griež­ta, or­ga­niz­mas pa­ti­ria šio­kį to­kį stre­są ir vei­kia hor­mo­ni­nius me­cha­niz­mus, sau­gan­čius rie­ba­lų at­sar­gas - pa­grin­di­nį ener­gi­jos šal­ti­nį, to­dėl grei­tai lie­sė­ja­ma ne dėl rie­ba­li­nio au­di­nio, o bū­tent dėl rau­me­nų ir van­dens ne­te­ki­mo. Tai­gi, no­rint lie­sė­ti, bū­ti­na ge­ra spe­cia­lis­to prie­žiū­ra ir kū­no su­dė­ties ki­ti­mo kon­tro­lė, at­lie­kant jo ana­li­zę.
      La­bai svar­bi kū­no su­dė­ties ana­li­zė yra žmo­nėms, ku­rie yra nu­tukę ir ser­ga su šia ap­lin­ky­be su­si­ju­sio­mis li­go­mis - ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja, šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis, II ti­po cuk­ra­li­ge, me­ta­bo­li­niu sin­dro­mu. Svei­ka­tai itin pa­vo­jin­gas yra va­di­na­ma­sis cen­tri­nis, ar­ba pil­vi­nis, nu­tu­ki­mas, kai rie­ba­lai tri­gli­ce­ri­dų pa­vi­da­lu kau­pia­si dau­giau­sia apie juos­me­nį bei ne­ma­ža jų kon­cen­tra­ci­ja su­si­da­ro apie vi­daus or­ga­nus (šir­dį, inks­tus), už­plūs­ta ke­pe­nis. Tuo­met di­dė­ja ir tri­gli­ce­ri­dų kon­cen­tra­ci­ja krau­jo se­ru­me. Dėl to­kio nu­tu­ki­mo daž­niau­siai ir vys­to­si mi­nė­to­s li­gos bei jų kom­pli­ka­ci­jos.
      Bio­e­lek­tri­nio im­pe­dan­so ana­li­zė (BIA) yra bū­das nu­sta­ty­ti lie­so­sios kū­no ma­sės bei kū­no rie­ba­lų kie­kį ar rie­ba­lų pro­cen­tą. Tai po­pu­lia­rus me­to­das, ku­rio me­tu nau­do­ja­ma­si lie­sų­jų kū­no au­di­nių ge­res­niu lai­du­mu elek­trai, pa­ly­gin­ti su rie­ba­li­niu au­di­niu. Tai­gi žmo­gaus kū­no pa­si­prie­ši­ni­mas elek­tros sro­vei (im­pe­dan­sas) yra at­virkš­čiai pro­por­cin­gas lie­sa­jai kū­no ma­sei: kuo di­des­nis kū­no pa­si­prie­ši­ni­mas, tuo ma­žiau kū­ne yra lie­sų­jų au­di­nių. Jei ži­no­ma ben­dro­ji kū­no ma­sė, tuo­met pa­gal for­mu­les su­skai­čiuo­ja­ma rie­ba­li­nio au­di­nio ma­sė ir jos pro­cen­tas. Kū­no su­dė­tis taip pat ga­li tu­rė­ti įta­kos pa­si­prie­ši­ni­mui elek­tros sro­vei, to­dėl į tai tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma at­lie­kant ga­lu­ti­nius skai­čia­vi­mus.
      Kū­no su­dė­tis ti­ria­ma X-SCAN, T-SCAN, GE­NIUS 220 ar e-BO­DY 205 ana­li­za­to­riais BIA tet­ra­po­lia­ri­niu elek­tro­dų me­to­du: ma­tuo­ja­ma kū­no var­ža 8-12 lie­čia­mų­jų elek­tro­dų, nau­do­jant 4-6 skir­tin­gus daž­nius (1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz). Kuo dau­giau daž­nių tei­kia­ma ty­ri­mo me­tu, tuo re­zul­ta­tai yra tiks­les­ni ir pa­ti­ki­mes­ni, nes skir­tin­goms kū­no ląs­te­lėms bū­din­gas skir­tin­gas re­zo­nan­si­nis daž­nis. Ana­li­zei nau­do­ja­mi 5 pa­ra­met­rai: žmo­gaus am­žius, ly­tis, kū­no var­ža, ūgis ir svo­ris. Šis ne­in­ter­ven­ci­nis ty­ri­mas trun­ka vos 1 mi­nu­tę, jo vaiz­džiai pa­tei­kia­mus re­zul­ta­tus leng­va in­ter­pre­tuo­ti. Ty­ri­mo re­zul­ta­tai su nor­mo­mis pa­tei­kia­mi A4 for­ma­to la­pe lie­tu­vių kal­ba. Be to, ga­li­ma ins­ta­liuo­ti pro­fe­sio­na­lią kon­sul­ta­ci­nę pro­gra­mą Bo­dy Pass, ku­ri yra leng­vai ir sis­te­miš­kai val­do­ma, lei­džia kaup­ti ir ana­li­zuo­ti duo­me­nis kom­piu­te­ry­je, gau­ti pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos, pvz., pa­ly­gi­na­mi var­to­to­jo ty­ri­mai ar pan.
      To­kį kū­no su­dė­ties ma­ta­vi­mo bū­dą ga­li­ma tai­ky­ti tiek svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, tiek sa­na­to­ri­jo­se, tiek re­a­bi­li­ta­ci­jos, spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo cen­truo­se, tiek na­muo­se.

      Gyd. Ri­mu­tė Gri­ge­lio­nie­nė


Puslapiai 15-16
Vai­kų dia­be­to prie­žas­tys

      Dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ir pa­aug­lių dau­gė­ja. Spar­čiai plin­ta I ir II ti­po ši li­ga ypač iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se. Di­de­lis mir­tin­gu­mas pa­ste­bi­mas dėl lai­ku ne­diag­no­zuo­tos li­gos. Ser­gan­tys vai­kai ne­iš­ven­gia ne­įga­lu­mo, var­gi­nan­čių kom­pli­ka­ci­jų, dėl to tiek eko­no­miš­kai, tiek psi­cho­lo­giš­kai ken­čia jų šei­mos, tai­gi ir vi­suo­me­nė. Gy­u­la Sol­tesz šia­me straips­ny­je ap­ra­šo pa­sau­li­ne epi­de­mi­ja virs­tan­čio vai­kų ser­ga­mu­mo dia­be­tu pri­klau­so­my­bę nuo ap­lin­kos ir vi­suo­me­nės po­vei­kio.

      Vai­kai daž­niau­siai ser­ga I ar­ba II ti­po dia­be­tu, nors pa­si­tai­ko ir ki­tų li­gos for­mų (žr. straips­nio ga­le pa­teik­tą vai­kų dia­be­to kla­si­fi­ka­ci­ją). Nu­sta­čius dia­be­to ti­pą, ga­li­ma leng­viau ir ko­ky­biš­kiau jį kon­tro­liuo­ti.
      Tur­tin­ges­nė­se ša­ly­se iki 10 me­tų am­žiaus vai­kams daž­niau diag­no­zuo­ja­mas I ti­po dia­be­tas. II ti­po li­ga pa­pras­tai var­gi­na vy­res­nius kaip 40 me­tų žmo­nes. Be­je, vis daž­niau II ti­po dia­be­tas diag­no­zuo­ja­mas ir per daug sve­rian­tiems pa­aug­liams.

      I ti­po dia­be­tas
      Di­de­lės dia­be­to stu­di­jos (DIA­MOND ir EU­RO­DIAB), taip pat ke­li na­cio­na­li­niai re­gist­rai su­tei­kė re­a­lių duo­me­nų apie to­kį vai­kų ser­ga­mu­mą ke­lio­se pa­sau­lio vie­to­se. Šie duo­me­nys la­bai svar­būs, ta­čiau vis dar yra men­kai te­tir­tų Af­ri­kos ir piet­ry­čių Azi­jos re­gio­nų. Aiš­ku, kad dia­be­tas yra vi­suo­ti­nė svei­ka­tos ne­gan­da, nuo ku­rios nie­kas nė­ra ap­sau­go­tas.
      Ser­ga­mu­mas dia­be­tu pa­sau­lio re­gio­nuo­se
      Kas­met 70 tūkst. ke­tu­rio­lik­me­čių ir net jau­nes­nių vai­kų su­ser­ga I ti­po dia­be­tu. Vi­sa­me pa­sau­ly­je jų yra be­veik 440 tūkst. Dau­giau­sia šios li­gos at­ve­jų diag­no­zuo­ja­ma Eu­ro­po­je (Suo­mi­jo­je, Šve­di­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, An­gli­jo­je, Da­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je) ir ki­to­se šaly­se (Ka­na­do­je, Aust­ra­li­jo­je, Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je), kur ap­si­gy­ve­na at­vy­ku­sie­ji iš Eu­ropos.

»  Kas­met apie 70 tūkst. vai­kų iki 14 me­tų am­žiaus diag­no­zuo­ja­mas dia­be­tas.

      To­kio ser­ga­mu­mo pli­ti­mo po­ky­čiai bū­din­gi skir­tin­goms žmo­nių po­pu­lia­ci­joms (dau­giau nei 100 tūkst. vai­kų kas­met nu­sta­to­mas I ti­po dia­be­tas). Ma­žiau­sias šis ser­ga­mu­mas yra Ki­ni­jo­je ir Ve­ne­su­e­lo­je (0,1 iš 100 tūkst. per me­tus), o di­džiau­sias - Suo­mi­jo­je ir Sar­di­ni­jo­je (37 iš 100 tūkst. per me­tus). Tai­gi, ly­gi­nant ša­lių to pa­ties am­žiaus vai­kus, ga­li­ma teig­ti, kad suo­miams yra 350 kar­tų di­des­nis pa­vo­jus su­sirg­ti I ti­po dia­be­tu. Net ge­ne­tiš­kai pa­na­šių, ša­lia įsi­kū­ru­sių tau­tų ar net ir tos pa­čios ša­lies gy­ven­to­jų li­gos pa­pli­ti­mas ga­li la­bai skir­tis.
      Pa­ly­gin­ti ma­žo ser­ga­mu­mo Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se la­biau­siai plin­ta dia­be­tas Eu­ro­pos šiau­rė­je. Čia itin dau­gė­ja su­sir­gi­mų, gal­būt jau yra pa­siek­tas pi­kas ir būk­lė sta­bi­li­zuosis.
      Dau­gu­mo­je tau­tų tiek mer­gai­čių, tiek ber­niu­kų ser­ga­mu­mas dia­be­tu yra vie­no­das. Tik ne­dau­ge­ly­je ša­lių (daž­niau­siai ten, kur ap­skri­tai di­džiau­sias ser­ga­mu­mas) ber­niu­kai ser­ga daž­niau. Ta­čiau pa­ste­bi­mi skir­tu­mai pri­klau­so­mai nuo ly­ti­nio bren­di­mo pra­džios. Mer­gai­tės pra­de­da bręs­ti anks­čiau, tai­gi ir dia­be­tas joms nu­sta­to­mas anks­čiau nei ber­niu­kams.

      Li­gos pa­pli­ti­mas pa­sau­ly­je
      Anks­tes­nė, ypač Skan­di­na­vi­jos, li­te­ra­tū­ra lei­džia ma­ny­ti, kad I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų XX a. ant­ros pu­sės pra­džio­je bu­vo kur kas ma­žiau. Ta­čiau ne­tru­kus šie ro­dik­liai ėmė spar­čiai aug­ti ir bu­vo pla­čiai ap­ra­šy­ti vals­ty­bės ir tarp­tau­ti­niuo­se re­gist­ruo­se. Dau­gu­ma po­pu­lia­ci­jos ty­ri­mų pa­ro­dė, kad su­sir­gi­mų spar­čiai dau­gė­ja. Pvz., EU­RO­DIAB stu­di­jos duo­me­ni­mis, kas­met nau­jai su­sir­gu­sių­jų yra apie 3 proc., be to, li­go­nių dau­gė­ja ne tik Eu­ro­po­je.
      Pa­žy­mė­ti­na, kad 4,8 proc. nau­jai su­sir­gu­sių­jų yra la­biau­siai pa­žei­džia­mi ir il­ga­lai­kėms kom­pli­ka­ci­joms pa­smerk­ti nau­ja­gi­miai iki 4 me­tų. Spė­ja­ma, kad per at­ei­nan­čius 15 me­tų I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų pa­dau­gės 50 proc.

»  Ap­lin­kos po­ky­čiai ga­li spar­tin­ti li­gos iš­si­vys­ty­mą.

      Ko­dėl pas­ta­rai­siais de­šimt­me­čiais taip pa­dau­gė­jo I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų? To ne­ga­li­ma pa­aiš­kin­ti vien pa­vel­di­mu­mu. La­biau ti­kė­ti­na, kad li­gą ska­ti­na ap­lin­kos po­vei­kis, kai su­trin­ka ka­sos be­ta ląs­te­lių veik­la ("per­kro­vos“ hi­po­te­zė). Šis su­tri­ki­mas reiš­kia­si vis jau­nes­niems žmo­nėms, to­dėl kar­tais ly­gi­na­mas su "pa­va­sa­ri­nių vai­sių“ hi­po­te­ze. Ap­lin­kos po­ky­čiai da­ro įta­ką ­grei­tesniam vai­ko vys­ty­mui­si, au­gi­mui, bren­di­mui, sudaro sąlygas mažiau judėti, per­si­val­gy­ti, nu­tu­kti.

      Už­kirs­ki­me ke­lią li­gai
      Vi­suo­me­nės svei­ka­tin­gu­mo pro­gra­mo­mis ga­li­ma keisti kai ku­riuos ap­lin­kos veiks­nius ir stab­dy­ti ar bent jau slo­pin­ti epi­de­mi­ją. Nors, ži­no­ma, dau­giau rei­kė­tų ty­ri­nė­ti li­gos pra­džią ir ei­gą, kad pa­aiš­kė­tų ge­ne­ti­nė ir ap­lin­kos są­vei­ka.

      II ti­po dia­be­tas
      Apie epi­de­miš­kai plin­tan­tį II ti­po vai­kų dia­be­tą yra ma­žiau duo­me­nų ne­gu apie I ti­po li­gą, nes pas­ta­rą­ją leng­viau diag­no­zuo­ti. Yra at­lik­ta tik ke­le­tas epi­de­mio­lo­gi­nių II ti­po vai­kų dia­be­to ty­ri­mų. Šiuo me­tu la­biau­siai pri­ei­na­ma in­for­ma­ci­ja, gau­na­ma iš kli­ni­ki­nių stu­di­jų apie pa­vie­nius li­gos at­ve­jus, taip pat tik­ri­nant nu­tu­ku­sius vai­kus ir pa­aug­lius.
      Kaip jau mi­nė­ta, II ti­po dia­be­tas daž­niau­siai vys­to­si nu­tu­ku­siems ar­ba kai ku­rių et­ni­nių gru­pių vai­kams. Dau­gu­ma ser­gan­čių vai­kų yra de­šimt­me­čiai ir vy­res­ni. Ne vi­soms etni­nėms gru­pėms yra vie­no­das pa­vo­jus su­sirg­ti šia li­ga. Et­niš­ku­mas yra svar­bus veiks­nys. Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se II ti­po dia­be­tu ser­ga ma­žiau nei 5 proc. eu­ro­pie­čių kil­mės vai­kų, bet dau­giau ne­gu 80 proc. af­ri­kie­čių, is­pa­nų, azi­jie­čių ir vie­ti­nių ame­ri­kie­čių.
      Ne­pai­sant švel­nes­nių II ti­po dia­be­to po­žy­mių, vai­kams ši būk­lė yra sun­ki. Ly­gi­nant to pa­ties am­žiaus vai­kus, ser­gan­čius I ir II ti­po dia­be­tu, ži­no­ma, kad II ti­po li­go­niai daž­niau ken­čia dėl pa­di­dė­ju­sio krau­jo­spūdžio, dis­li­pi­de­mi­jos, šir­dies, krau­ja­gys­lių ir ki­tų li­gų.

»  Maždaug 25 proc. nu­tu­ku­siu vai­ku aptinkamas gliukozes tolerancijos sutrikimas, kuris didina II ti­po dia­be­to pavoju.

      Nu­tu­ki­mas
      Nu­tu­ki­mas yra pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ke­lian­ti II ti­po dia­be­to grės­mę. Stu­di­jos pa­ro­dė, kad nors tik 1-4 proc. nu­tu­ku­sių vai­kų ser­ga II ti­po dia­be­tu, ta­čiau net 25 proc. jų yra sutriku­si gliu­ko­zės to­le­ran­ci­ja (dau­giau cuk­raus krau­jy­je už nor­mą).
      Nu­tu­ki­mas pa­ste­bė­tas ir ap­ra­šy­tas dau­ge­ly­je pa­sau­lio vie­tų - tiek tur­tin­ges­nė­se, tiek ir be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se. Pa­vyz­džiui, ry­šys tarp nu­tu­ki­mo ir II ti­po dia­be­to pla­čiai ap­ra­šy­tas Ja­po­ni­jo­je. Nuo 1976 m. iki 1992 m. nu­tu­ku­sių Ja­po­ni­jos vai­kų skai­čius iš­au­go nuo 5 proc. iki 8 proc. Tuo pat me­tu vi­du­ri­nės mo­kyk­los am­žiaus gru­pė­je II ti­po dia­be­to pa­pli­ti­mas pa­dvi­gu­bė­jo.

      Kaip už­kirs­ti ke­lią li­gos pli­ti­mui?
      Nu­tu­ki­mas glau­džiai su­si­jęs su elg­se­na: mi­ty­ba, fi­zi­niu ak­ty­vu­mu ir ki­tais gy­ven­se­nos as­pek­tais. Tai­gi rei­kia veng­ti vai­kų nu­tu­ki­mo, kad jie ne­sirg­tų II ti­po dia­be­tu. Pri­va­lu nuo pat ma­žu­mės auk­lė­ti vai­kus, ska­tin­ti jų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, ra­cio­na­lią mi­ty­bą, kad ma­žiau var­to­tų drus­kos, cuk­raus ir rie­ba­lų.

      Vai­kų dia­be­to kla­si­fi­ka­ci­ja
      1. I ti­po dia­be­tas
      2. II ti­po dia­be­tas
      3. Ki­ti spe­ci­fi­niai ti­pai
      a) Ge­ne­ti­niai ka­sos be­ta ląs­te­lių funk­ci­jos su­tri­ki­mai ("mo­no­ge­ni­nis dia­be­tas“)
      Pa­vyz­džiui, nau­ja­gi­mių dia­be­tas, ge­ne­ti­nis (šei­mos) dia­be­tas
      b) Eg­zok­ri­ni­niai ka­sos su­tri­ki­mai
      Pa­vyz­džiui, cis­ti­nė fib­ro­zė
      c) En­dok­ri­no­pa­ti­jos
      Pa­vyz­džiui, Ku­šin­go sin­dro­mas
      d) Vais­tų su­kel­tas dia­be­tas
      Pa­vyz­džiui, gliu­ko­kor­ti­zoi­dai, che­mo­te­ra­pi­ja on­ko­lo­gi­jo­je
      e) Ge­ne­ti­nis sin­dro­mas
      Pa­vyz­džiui, Dau­no sin­dro­mas, Tur­ne­rio sin­dro­mas.

      Šaltiniai:
      1. EU­RO­DIAB ACE Stu­dy Group. Va­ria­tion and trends in in­ci­den­ce of child­ho­od dia­be­tes in Eu­ro­pe. Lan­cet, 2000; 355: 873-6.
      2. Soltézs G. Dia­be­tes in the young: a pe­diat­ric and epi­de­mio­lo­gi­cal per­spek­ti­ve. Dia­be­to­lo­gia, 2003; 46: 447-54.
      3. The DIA­MOND Pro­ject Group. In­ci­den­ce and trends of child­ho­od Ty­pe 1 dia­be­tes worl­dwi­de 1990-1999. Diab Med, 2006; 23: 857-66.
      4. Soltész G., Pat­ter­son C., Dahl­quist G. Glo­bal trends in child­ho­od Ty­pe 1 dia­be­tes. In: In­ter­na­tio­nal Die­be­tes Fe­de­ra­tion. Dia­be­tes At­las third edi­tion. IDF. Brus­sels, 2006. pp154-90.
      5. Singh R., Shaw J., Zim­met P. Ty­pe 2 dia­be­tes in the young. In: In­ter­na­tio­nal Dia­be­tes Fe­de­ra­tion. Dia­be­tes At­las third edi­tion. IDF. Brus­sels, 2006. pp 193-207.
      6. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie vai­kų I ir II ti­po dia­be­to ten­den­ci­jas ga­li­ma ras­ti Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos lei­di­ny­je Dia­be­tes At­las, third edi­tion - www.idf.org/bo­oks­hop

      Prof. Gy­u­la Sol­tesz straips­nį
      iš 2007 m. Nr. 52 Dia­be­tes Voi­ce
      iš­ver­tė Da­lia Au­gus­ti­nai­tė


Puslapis 17
Pa­bal­ti­jo klu­bai ben­drau­ja


Klaipėdiečiai priima latvių dovanas
      Klai­pė­dos dia­be­to klu­bas su­bū­rė 56 na­rius, ku­rių kas­met daugė­ja. Nau­jai at­ėju­siuo­sius tuoj pat pa­mo­ko­ma kon­tro­liuo­ti li­gą, at­lie­ka­mi krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai, pa­tik­ri­na­mas krau­jo spau­di­mas, tei­kia­mi pa­ta­ri­mai, kaip tau­so­ti svei­ka­tą.
      Svar­būs or­ga­ni­za­ci­jos klau­si­mai ap­ta­ria­mi su­si­bū­rus vi­siems na­riams. Šie­met su­reng­ti du vi­suo­ti­niai su­si­rin­ki­mai ir ke­tu­ri val­dy­bos po­sė­džiai. Mėgs­ta­me eks­kur­si­jas ir pa­tys pri­ima­me svečius.
      Pas mus vie­šė­jo Lie­po­jos dia­be­to de­le­ga­ci­ja (12 žmo­nių). Pa­si­da­li­jo­me dar­bo pa­tir­ti­mi, ži­nio­mis. Sve­čius pa­ve­žio­jo­me po mies­tą, pa­ro­dė­me kul­tū­ri­nes, is­to­ri­nes vie­tas, su­ren­gė­me dis­ku­si­jas. Ga­vo­me do­va­nų ke­pa­lą la­bai kvap­nios duo­nos, Lie­po­jos mies­to kny­gą bei ki­tos li­te­ra­tū­ros. Lat­viai sa­kė esą pa­ten­kin­ti vieš­na­ge. Nu­si­fo­tog­ra­fa­vo­me at­mi­ni­mui, nuo­trau­kas de­da­me į klu­bo al­bu­mą, ku­ris pri­mins ir pa­bal­ti­jie­čių drau­gys­tę.
      La­bai dė­ko­ja­me Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tei už gau­tą li­te­ra­tū­rą, or­ga­ni­zuo­ja­mas dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­las, nuo­la­ti­nę glo­bą ir rū­pes­tį.

      Al­do­na Lieš­kū­nie­nė
      Klai­pė­dos dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė


Puslapis 18
In­for­ma­ci­ja cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tie­siems
Pa­cien­tų vaid­muo kon­tro­liuo­jant dia­be­tą

      2006 m. gruo­džio 20 d. Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asam­blė­jos pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja ra­gi­na vals­ty­bes na­res ak­ty­vin­ti na­cio­na­li­nę dia­be­to pre­ven­ci­jos, gy­dy­mo ir prie­žiū­ros po­li­ti­ką, nuo­sek­liai to­bu­lin­ti svei­ka­tos apsaugos sis­te­mą, at­si­žvel­giant į su­si­tar­tus tarp­tau­ti­nius, tai­gi ir Tūks­tant­me­čio plėt­ros, tiks­lus.

      Cuk­ri­nis dia­be­tas ski­ria­si nuo ki­tų li­gų vie­nu iš­skir­ti­niu po­žiū­riu: sie­kiant gy­dy­mo re­zul­ta­tų, pa­grin­di­nis vaid­muo ten­ka pa­čiam ser­gan­čia­jam. Tik pats pa­cien­tas ga­li ge­rai kon­tro­liuo­ti sa­vo li­gą. Jei jis ne­su­ge­ba tin­ka­mai to da­ry­ti, vi­sų ki­tų pa­stan­gos es­ti ne­veiks­min­gos. Ser­gan­čio­jo dia­be­tu mo­ky­mas yra svar­biau­sias veiks­nys, sie­kiant ge­rų re­zul­ta­tų tiek gy­dant vien die­ta ir fi­zi­niu ak­ty­vu­mu, tiek tab­le­tė­mis ar in­su­li­nu. Tai yra nuo­la­ti­nis pro­ce­sas, in­teg­ruo­tas į svei­ka­tos prie­žiū­rą (The­ra­peu­tic Pa­tient Edu­ca­tion, Re­port of a WHO Wor­king Group, 1998).
      Kad pa­cien­tas ga­lė­tų ak­ty­viai pri­si­žiū­rė­ti sa­vo svei­ka­tą, tu­ri bū­ti jam (taip pat ir ne­įga­lie­siems) įvai­rio­mis for­mo­mis pri­ei­na­ma ob­jek­ty­vi, nau­jau­siais moks­li­niais įro­dy­mais pa­grįs­ta, aiš­ki, su­pran­ta­ma, ak­tu­a­li (įskai­tant ir ne­igia­mą po­vei­kį), įsta­ty­mus ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja.
      Ta­čiau to daž­niau­siai yra ne­pai­so­ma. Dia­be­to val­dy­mas trun­ka vi­są žmo­gaus gy­ve­ni­mą. To­dėl ser­gan­tie­siems šia li­ga tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė sa­ve pri­si­žiū­rė­ti kuo ge­riau, tei­kiant pa­ra­mą sa­vi­kon­tro­lei. Pa­grin­di­nis li­go­nių mo­ky­mo vaid­muo ski­ria­mas slau­gy­to­joms dia­be­to­lo­gėms.
      Ide­a­liai val­dy­ti dia­be­tą pa­vyks­ta, kai me­di­ci­nos pro­fe­sio­na­lų ko­man­da dir­ba kar­tu su ser­gan­čiu žmo­gu­mi. Ty­ri­mais įro­dy­ta, kad taip ge­ri­na­ma gli­ke­mi­jos kon­tro­lė, 58% su­mažina­mas sta­cio­na­ri­nio gy­dy­mo po­rei­kis ir gau­na­ma svei­ka­tos eko­no­mi­kos nau­da. Ser­gan­čio­jo dia­be­tu mo­ky­mas smar­kiai mažina lo­va­die­nius. Išven­gia­ma 50% am­pu­ta­ci­jų ir 78% hi­pog­li­ke­mi­nių ko­mų, vi­du­ti­niškai su­tau­po­ma 3-4 JAV do­le­riai kiek­vie­nam in­ves­tuo­tam do­le­riui. De­ja, dar daug kur pa­sau­ly­je svei­ka­tos prie­žiū­ros spren­di­mus pri­iman­tys pa­rei­gū­nai ne­no­ri įver­tin­ti li­go­nių mo­ky­mo svar­bos. (The Eco­no­mics of Dia­be­tes and Dia­be­tes Ca­re. A Re­port of the Dia­be­tes He­alth Eco­no­mics Stu­dy Group, IDF, WHO).
      Nors ir ge­riau pri­si­žiū­rin­tys ser­gan­tie­ji tu­ri ne­už­mirš­ti sa­vo pa­rei­gų. Jie pri­va­lo:
      »  pa­tys la­biau­siai jaus­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo svei­ka­tą; dia­be­tas kon­tro­liuo­ti­nas kas­dien; prie­šin­gu at­ve­ju ken­čia pats žmo­gus;
      »  rem­da­mie­si gau­na­mo­mis ži­nio­mis, ge­rin­ti gli­ke­mi­jos kont­ro­lę;
      »  ak­ty­viai da­ly­vau­ti dia­be­to mo­ky­mo prie­mo­nė­se, lai­ky­tis svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pų, kon­sul­tuo­tis su svei­ka­tos tar­ny­bo­mis;
      »  tin­ka­mai nau­do­tis sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nė­mis, sau­go­tis kom­pli­ka­ci­jų, veng­ti pa­pil­do­mų iš­lai­dų;
      »  tė­vai tu­ri bū­ti at­sa­kin­gi už sa­vo ser­gan­čio­ vai­ko dia­­be­to kon­tro­lę, ben­dra­dar­biau­ti su mo­ky­to­jais, bū­­re­lių va­do­vais, drau­gais.
      Ne­re­tai mo­ty­va­ci­jos sto­ka tin­ka­mai pri­si­žiū­rė­ti ir me­di­kų abe­jin­gu­mas pa­cien­tui yra blo­gos svei­ka­tos prie­žas­tis. Ap­klau­sos duo­me­ni­mis, dar ne vi­si žmo­nės pri­ta­ria tei­gi­niui, kad pa­tys yra at­sa­kin­gi už sa­vo li­gos kon­tro­lę, nes sto­ko­ja ži­nių.

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos 2006 m. at­lik­tos an­ke­tinė ap­klau­sos duo­me­ni­mis, HbA1c ty­ri­mų vi­du­ti­nė reikš­mė la­bai blo­ga ( 8%). Tik 6% tik­rin­tų žmo­nių gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas nor­ma­lus. 9,6% ty­ri­mo ro­dik­lis ras­tas pa­ten­ki­na­mas (iki 6,5%), o 8,5% – ma­žiau kaip 7%. Net 34% pa­si­tik­ri­nu­sių­jų dia­be­to kon­tro­lė blo­ga (HbA1c 7 – 8%), o 41,5% – la­bai blo­ga (HbA1c dau­giau kaip 8%).
      Vi­sas diag­nos­ti­nes juos­te­les, kiek pri­klau­so ne­mo­ka­mai per I pus­me­tį, bu­vo ga­vę tik 20% I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų Tau­ra­gė­je, Vi­ka­viš­ky­je. Net 67% be­si­gy­dan­čių­jų tab­le­tė­mis Ma­ri­jam­po­lė­je, 33% Pa­sva­ly­je, 23% Kel­mė­je, 14% Šiau­liuo­se ir po 10% Tau­ra­gė­je ir Pa­kruo­jy­je vi­sai ne­bu­vo ga­vę kom­pen­suo­ja­mų šių juos­telių.
      Gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ne­si­ty­rę nė kar­to I ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­ji Jo­niš­ky­je, 67% Plun­gė­je, 60% Kel­mė­je, 40% Pa­kruo­jy­je, 24% Elek­trė­nuo­se, 20% Vil­ka­viš­ky­je.
      II ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­siems vi­sai ne­at­lik­ti HbA1c ty­ri­mai Jo­niš­ky­je, Anykš­čiuo­se, Ma­ri­jam­po­lė­je (be­si­gy­dan­tiems tab­le­tė­mis).
      Be to, ap­klaus­tie­ji an­ke­to­se nu­ro­dė, kad daž­nai ne­pa­grįs­tai yra kei­čia­mi dia­be­to gy­dy­mo vais­tai (ypač in­su­li­nas), bend­rosios praktikos gydytojai lai­ku ne­duo­da siun­ti­mų en­dok­ri­no­lo­gų ir ki­tų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­joms, svei­ka­tos grą­ži­na­ma­jam gy­dy­mui.

      Išvada: Ne­ma­žai me­di­kų ne­in­for­muo­ja žmo­nių apie jiems kom­pen­suo­ja­mas me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes ar pa­slau­gas, jei žmo­nės pa­tys ne­pa­si­tei­rau­ja. Ta­čiau daž­niau­siai pa­cien­tai nu­ro­dė, kad gy­dy­to­jai ne­iš­ra­šo re­cep­to diag­nos­ti­nėms juos­te­lėms ar siun­ti­mo HbA1c ty­ri­mui, mo­ty­vuo­da­mi tuo, kad jiems yra nu­sta­ty­tas pi­ni­gų li­mi­tas kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų, me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių ir ty­ri­mų sky­ri­mui.
      Tau­po­ma žmo­nių svei­ka­tos są­skai­ta.

      So­cia­li­niai ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu po­rei­kiai
      Rem­da­ma­si St. Vin­cen­to de­kla­ra­ci­ja, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja yra pa­ren­gu­si ir iš­lei­du­si buk­le­tą "Svei­ka­tos prie­žiū­ra. Ser­gan­čio­jo dia­be­tu tei­sės ir pa­rei­gos“ ir daug įvai­rios ki­tos li­te­ra­tū­ros, lei­džia "Dia­be­to“ laik­raš­tį. Ge­res­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros re­zul­ta­tų bū­tų leng­viau siek­ti, jei bū­tų pil­do­mas Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos iš­leis­tas svei­ka­tos pa­sas DIA­BE­TAS (tu­rint ran­ki­nia­me ba­ga­že in­su­li­no švirkš­tus, jį ga­li­ma pa­teik­ti ap­sau­gos dar­buo­to­jams oro uos­tuo­se) bei kas­die­nės sa­vi­kon­tro­lės die­ny­nas. Iš­ti­kus ne­lai­mei, ne­te­kus są­mo­nės, al­pi­mo prie­žas­tį pa­dė­tų at­pa­žin­ti LDA su­kur­ta ser­gan­čio­jo dia­be­tu iden­ti­fi­ka­vi­mo apy­rankė.
      Laik­raš­tį "Dia­be­tas“ ga­li­ma už­si­pre­nu­me­ruo­ti bet ku­ria­me Lie­tu­vos pa­što sky­riu­je. Lei­di­nio kai­na su pa­što pri­sta­ty­mu – 10 Lt me­tams. Svar­biau­sios in­for­ma­ci­jos apie dia­be­to ty­ri­mo, gy­dy­mo, mo­ky­mo nau­jo­ves, sa­vi­kon­tro­lę, taip pat apie vals­ty­bės tei­kia­mą pa­ra­mą ser­gan­tie­siems ir LDA veik­lą ga­li ras­ti ser­gan­tie­ji, jų šei­mos na­riai, vi­suo­me­nė, me­di­kai bei kiek­vie­nas, kas do­mi­si šia li­ga. Taip pat klaus­ti, da­ly­tis pa­tir­ti­mi ga­li kiek­vie­nas skai­ty­to­jas. Svar­biau­sia lei­di­nio in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma LDA in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ad­re­su www.dia.lt
      Ser­gan­čio­jo dia­be­tu iden­ti­fi­ka­vi­mo apy­rankę žmo­nės ga­li už­si­sa­ky­ti ir įsi­gy­ti UAB "Al­pe­ra“, Tit­na­go g. 10, Vil­niu­je, tel. (8 5) 2311667, 2455012, mob. 8 687 16182.
      Dau­giau svar­bios in­for­ma­ci­jos gau­na Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos na­riai. Nariu tapti ga­li­ma krei­pian­tis į sa­vo mies­to ar ra­jo­no dia­be­to klu­bą, ben­dri­ją ar drau­gi­ją. LDA na­riais ga­li bū­ti ser­gan­tie­ji, jų šei­mų na­riai, slau­gy­to­jos, gy­dy­to­jai ir kiek­vie­nas žmo­gus. Vi­sais rū­pi­mais klau­si­mais ga­li­ma kreip­tis į Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ją, Ge­di­mi­no pr. 28/2–404, LT-01104 Vil­niu­je. Tel. (8 5) 2620783, fak­sas (8-5) 2610639, mob. 8 685 44162, el. paštas – in­fo@dia.lt In­for­ma­ci­ją tei­kia gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė (ant­ra­die­niais 10.30 – 12.30 val. ir tre­čia­die­niais 14.30 – 16.30 val.), taip pat ki­ti LDA dar­buo­to­jai vi­so­mis dar­bo die­no­mis.
      Dėl da­ly­va­vi­mo LDA or­ga­ni­zuo­ja­mo­se dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­se vai­kams ir jau­ni­mui (truk­mė 10 d.), II ti­po dia­be­tu ser­gantie­siems (truk­mė – 7 d.), se­mi­na­ruo­se re­gist­ruo­tis kvie­čia­ma ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se. Da­ly­vių są­ra­šai su­da­ro­mi re­mian­tis iš klu­bų gau­ta in­for­ma­ci­ja. Sto­vyk­los or­ga­ni­zuo­ja­mos bir­že­lio – rug­pjū­čio mė­ne­siais. Tiks­lią da­tą, vie­tą, kai­ną nu­ro­do dia­be­to klu­bai ar­ba LDA. Da­ly­vau­ti mo­ky­me LDA su­ras­to­mis lė­šo­mis pir­me­ny­bė tei­kia­ma nau­jai su­sir­gu­siems, nė kar­to ne­da­ly­va­vu­siems bei sun­kiai so­cia­liai be­si­ver­čian­tiems žmonėms.

      Vals­ty­bės 100 proc. kom­pen­suo­ja­mi vais­tai bei me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nės
      Vi­sų rū­šių in­su­li­nas, tab­le­tės. Kai ku­riems vais­tams yra prie­mo­kos (skir­tu­mas tarp maž­me­ni­nės ir kom­pen­suo­ja­mos ba­zi­nės kai­nos).
      Re­cep­tą iš­ra­šo šei­mos gy­dy­to­jas ar­ba en­dok­ri­no­lo­gas iki 3 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui.

      Diag­nos­ti­nės juos­te­lės gliu­ko­zei nu­sta­ty­ti
      1) Vai­kams, ser­gan­tiems I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, – iki 1800 juos­te­lių per me­tus;
      2) su­au­gu­sie­siems, ser­gan­tiems I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, – iki 600 juos­te­lių per me­tus;
      3) su­au­gu­sie­siems, ser­gan­tiems II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ir be­si­gy­dan­tiems in­su­li­nu, – iki 300 juos­te­lių per me­tus;
      4) su­au­gu­sie­siems, ser­gan­tiems II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ir var­to­jan­tiems pe­ro­ra­li­nius hi­pog­li­ke­mi­zuo­ja­muo­sius vais­tus, – iki 150 juos­te­lių per me­tus;
      5) nėš­čio­sioms, ser­gan­čioms cuk­ri­niu dia­be­tu, – pa­pil­do­mai 600 juos­te­lių nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu;
      6) nėš­čio­sioms, ser­gan­čioms ges­ta­ci­niu dia­be­tu, – 150 juos­te­lių nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu.
      Juos­te­les išrašo en­dok­ri­no­lo­gas, te­ra­peu­tas, pe­diat­ras ar šei­mos gy­dy­to­jas 1 – 3 mėnesiams.
      (LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2006 m. bir­že­lio 13 d. įsa­ky­mas Nr. V – 485).
      Gliu­ka­go­ną ga­li išrašyti tik en­dok­ri­no­lo­gas. Šis vais­tas ski­ria­mas tik in­su­li­nu be­si­gy­dan­tiems li­go­niams, ku­riuos var­gi­na hi­pog­li­ke­mi­jos su są­mo­nės ne­te­ki­mu. Re­cep­tas iš­ra­šo­mas ne dau­giau kaip vie­nai pa­kuo­tei. Pa­kar­to­ti­nai ga­li bū­ti iš­ra­šo­mas tik su­var­to­jus anks­tes­nę pa­kuo­tę.
      Hid­ro­ko­loi­di­niai tvars­čiai kom­pen­suo­ja­mi esant opoms pa­gal in­di­ka­ci­jas (pvz., tvars­tis Aqu­a­cel Ag kom­pen­suo­ja­mas žmo­nėms, tu­rin­tiems ne­gy­jan­čią tro­fi­nę opą).
      Glikuotas hemoglobinas. Per kalendorinius metus iš PSDF biu­džeto lėšų apmokama iki 4 glikuoto hemoglobino tyrimų. Pa­kar­totinis tyrimas skiriamas ne anksčiau kaip po 3 mėn. nuo anks­tes­nio HbA1c tyrimo.
      (LR sveikatos apsaugos ministro 2007 05 03 įsakymas Nr. V–318)
      Gydymas insulino pompa kol kas kompensuojamas tik nėš­čiosioms.
      2007 m. birželio 14 d. PSDT pritarė, kad į kompensuojamųjų me­dicinos pagalbos priemonių sąrašą būtų įrašytos vienkartinės in­sulino pompų dalys ir jos būtų kompensuojamos vaikams ir nėš­čio­sioms (iki 300 Lt suma kas mėnesį).
      100 proc. bazinės kainos kompensuojamos šios ortopedinės tech­nikos priemonės (OTP):
      »  batų įdėklai ir ortopedinė avalynė (kas pusmetį),
      »  kulkšnies pėdos įtvarai (vieną kartą per metus),
      »  galūnių protezai (vieną kartą per trejus metus).
      Ortopedinių techninių priemonių reikalingumą gali nustatyti tam tikrų profesinių kvalifikacijų gydytojai (ortopedas trau­ma­to­lo­gas, endokrinologas, chirurgas, neurologas, šeimos gydytojas ir kiti).
      Dėl avalynės įsigijimo galima kreiptis į akcinę bendrovę:
      »  "Or­to­pe­di­jos tech­ni­ka“ (www.or­to­pe­di­ja.lt) Kau­ne, Sa­va­no­rių pr. 284;
      »  Šiau­liuo­se, Vil­niaus g. 25;
      »  Vil­niu­je, Asa­na­vi­čiū­tės g. 27a;
      »  Klai­pė­do­je, Maž­vy­do alė­ja 9;
      »  Pa­ne­vė­žy­je, Smė­ly­nės g. 25;
      »  Uk­mer­gė­je, Vy­tau­to g. 105.
      Far­ma­ci­nės kom­pa­ni­jos tei­kia švirkš­ti­mo prie­mo­nes (pe­nus ir ada­tė­les).
      Ada­tė­lės in­su­li­no lei­di­mui nemokamai duo­da­mos vais­ti­nė­je kar­tu su in­su­li­nu: 1 ada­tė­lė vie­nam fla­ko­nui. Trūkstant galima nu­si­pirkti.
      Švirkštai-pe­nai kiek­vie­nos rū­šies ir fir­mos in­su­li­nui yra at­ski­ri. Juos iš­duo­da ir kei­čia su­ge­du­sius ne­mo­ka­mai en­dok­ri­no­lo­gas ar šei­mos gy­dy­to­jas (jų ne­tu­rin­tis gy­dy­to­jas tu­ri kreip­tis į fir­mas).
      Ne mažiau kaip vieną kartą per vie­ne­rius me­tus bū­ti­nos spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos ir ty­rimai:
      »  en­dok­ri­no­lo­go,
      »  akių gy­dy­to­jo,
      »  neu­ro­lo­go,
      »  kar­dio­lo­go,
      »  ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­to,
      »  šla­pi­mo ty­ri­mas (svar­bus mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­jos tes­tas),
      »  cho­les­te­ro­lio ty­ri­mas.


      Pa­ta­ria­ma: ne­rū­ky­ti ir ne­nu­tuk­ti.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos
      Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rė
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė


Puslapis 23
Jo­na­vie­čių ju­bi­lie­jus

      "Ra­mu­nės“ klu­bo na­riai pa­mi­nė­jo 15 me­tų veik­los su­kak­tį. Lyg di­de­lė, drau­giš­ka šei­ma su­si­rin­ko į "Ni­jo­lės“ ka­vi­nę. Ne­trū­ko ar­ti­mes­nių bei to­li­mes­nių sve­čių. Po­pie­tės ve­dė­ja N.Smo­li­na, pra­dė­ju­si šven­tę ei­lė­raš­čių pos­mais, vė­liau pri­mi­nė sam­bū­rio is­to­ri­ją. Ser­gan­čių­jų dia­be­tu klu­bas įkur­tas 1992 m. pra­džio­je gy­dy­to­jo en­dok­ri­no­lo­go J. Re­mė­zos ir A. Raz­mos ini­cia­ty­va. Pas­ta­ra­sis iš­rink­tas ir pir­muo­ju or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­ku. Tais pa­čiais me­tais klu­bas įre­gist­ruo­tas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, ta­po Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos na­riu. Po po­ros me­tų "Ra­mu­nei“ ėmė­si va­do­vau­ti R. Ka­že­mė­kai­tie­nė, o 2001 m. "es­ta­fe­tę“ pe­rė­mė J. Lai­va.
      Vi­si trys at­vy­ko pa­si­džiaug­ti veik­los re­zul­ta­tais ir kar­tu įne­šė sim­bo­li­nę klu­bo ug­ne­lę.
      N. Smo­li­na per­skai­tė LR Sei­mo na­rio J. Ja­ru­še­vi­čiaus svei­ki­ni­mą. J. Lai­va kal­bė­jo apie or­ga­ni­za­ci­jos tiks­lus ir už­da­vi­nius, pas­ta­ruo­ju me­tu nu­veik­tus dar­bus. Vie­nas jų - pra­ėju­siais me­tais įgy­ven­din­tas pro­jek­tas "Dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la“. Su­reng­ta daug eks­kur­si­jų, su­si­ti­ki­mų su ki­tų klu­bų na­riais, mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė dia­be­to die­na. Pir­mi­nin­kas iš­var­di­jo ir rė­mė­jus, be ku­rių sam­bū­rio ga­li­my­bės bū­tų daug men­kes­nės. Tai kon­cer­nas "Ache­mos gru­pė“ ir AB "Ache­ma“, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, UAB Abo­vi­ta, Jo­na­vos li­go­ni­nė (su­tei­kė pa­tal­pas, pa­ma­lo­ni­no su­kak­tu­vi­nin­kus svei­ka­tai nau­din­go­mis do­va­no­mis).
      Žo­dį ta­rė ir bu­vę pir­mi­nin­kai R.Ka­že­mė­kai­tie­nė, A.Raz­ma. Pir­ma­sis klu­bo gy­dy­to­jas (jų per 15 me­tų bu­vo trys) J.Re­mė­za pa­gerb­tas gė­lė­mis.
      Su­kak­tu­vi­nin­kai dė­ko­jo ir LDA pre­zi­den­tei V. Au­gus­ti­nie­nei. Ši džiau­gė­si, kad jie yra kar­tu ir vie­nas ki­tam pa­de­da, kad klu­bas la­bai veik­lus. LDA va­do­vė daug kar­tų da­ly­va­vo "Ra­mu­nės“ ren­gi­niuo­se ir kvies­da­vo­si jos na­rius pas sa­ve. Vieš­nia pa­tei­kė klau­sy­to­jams nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją, lin­kė­jo, kad jų "krau­jo ro­dik­liai ar­tė­tų prie nor­mos“, ir įtei­kė sim­bo­li­nę do­va­nė­lę. Prof. J.Da­ni­le­vi­čius jo­na­vie­čiams aso­cia­ci­jos var­du do­va­no­jo sa­vo po­ezi­jos kny­gą "Su­lai­kyk gy­ve­ni­mą už ran­kos“.
      LDA pa­dė­kos raš­tus ga­vo klu­bo pirmininkas J. Laiva, val­dy­bos na­rys A. Na­ce­vi­čius, slau­gy­to­ja I.Use­vi­čie­nė, gy­dy­to­ja K. Ag­lins­kie­nė, ra­jo­no Ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė E.Iva­naus­kie­nė. Jo­na­vos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vyr. gy­dy­to­ja A.Ba­lu­tie­nė svei­ki­no sa­vo pa­cien­tus. Jų, ser­gan­čių dia­be­tu, apie 400, o klu­bo veik­lo­je da­ly­vau­ja apie 80. Me­di­kės nuo­mo­ne, na­rių tu­rė­tų bū­ti dau­giau. Vė­liau ju­bi­lia­tus svei­ki­no vi­sas bū­rys Jo­na­vos ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų, sve­čiai iš Pa­kruo­jo, Kel­mės, Ma­ri­jam­po­lės. Di­de­lei gru­pei "Ra­mu­nės“ na­rių ir ki­tų as­me­nų įteik­ti klu­bo pa­dė­kos raštai.
      Vi­sus sma­giai links­mi­no L. Rarovskajos suburtas Kel­mės dia­be­to klu­bo vo­ka­li­nis an­sam­blis "Mes drau­ge“, Jo­na­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos hu­mo­ro gru­pė "Rykš­tė“, va­do­vau­ja­ma J. But­ku­vie­nės. Pa­ma­žu ėmė dai­nuo­ti vi­si. Ren­gi­nį, o ir vi­są klu­bo veik­lą be­ne taik­liau­siai at­spin­di nu­skam­bė­ję vie­nos da­ly­vės žo­džiai: "Į mus pa­žiū­rė­jus ne­at­ro­do, kad esa­me li­go­niai“.

      Ve­ra Se­mio­no­va


Puslapiai 24-27
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2007 m. ge­gu­žės 5 d. LDA va­do­vė su UAB Ser­vier Phar­ma at­sto­ve Ir­ma Jakš­tie­ne ap­ta­rė ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes.
      »  Ge­gu­žės 8 d. LDA ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta 2006 m. veik­los ata­skai­ta ir 2007 m. dar­bo pla­nas, gvil­den­ti Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mai. Į Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nę Asam­blė­ją ir kur­sus nu­tar­ta de­le­guo­ti Au­re­li­ją Ja­ko­čiū­nie­nę (Pa­lan­ga) ir Rai­mon­dą Čer­niaus­kie­nę (Vil­nius).
      »  Ge­gu­žės 8 d. - birželio 6 d. Eu­ro­vais­ti­nės or­ga­ni­za­vo ak­ci­ją "Dia­be­to ri­zi­ka au­ga: ne­lau­ki­te - pa­si­tik­rin­ki­te“. In­for­ma­ci­ją tei­kė LDA, pro­fi­lak­ti­nius krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mus ne­mo­ka­mai at­li­ko UAB In­ter­lux dau­giau ne­gu 3 tūkst. žmonių.
      »  Ge­gu­žės 12 d. Kau­no "In­su­los“ klu­bas mi­nė­jo sa­vo veik­los pen­kme­tį. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo LDA va­do­vai prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius ir V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ge­gu­žės 15 - 16 d. LDA va­do­vė prak­ti­nė­mis dia­be­to ži­nio­mis da­li­jo­si su Vil­niaus ko­le­gi­jos svei­ka­tos prie­žiū­ros fa­kul­te­to kur­san­tė­mis, die­tos spe­cia­lis­tė­mis.
      »  Ge­gu­žės 17 d. Far­ma­ci­jos de­par­ta­men­te prie LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vy­ku­sia­me dar­bo gru­pės dėl lei­di­mų iš­da­vi­mo re­kla­mai po­sė­dy­je da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ge­gu­žės 18 d. Vil­niu­je, Re­val ho­tel Lie­tu­va viešbu­ty­je vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je "Struk­tū­ri­niai fon­dai ir svei­ka­ta: nuo te­ori­jos iki prak­ti­kos“ da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė ir na­rės G. Kliu­čins­kie­nė, M. Kli­ma­vi­čie­nė; pra­ne­ši­mą skai­tė U. Ša­kū­nie­nė.

Saulėtos dienos džiugino tiek vyresnio amžiaus, tiek vaikų ir jaunimo diabeto mokymo stovyklų dalyvius
      »  Ge­gu­žės 22 d. Kon­fe­ren­ci­jo­je ap­tar­ti me­di­kų ir far­ma­ci­nin­kų ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­si­mai. Pra­ne­ši­mą "LPO­AT po­zi­ci­ja“ skai­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ge­gu­žės 24 d. LPO­AT ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me pa­tvir­tin­ta 2006 m. veik­los ata­skai­ta ir 2007 m. dar­bo pla­nas, nu­tar­ta LPO­AT sto­ti į Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mą.
      »  Ge­gu­žės 28 d. iš­leis­ta ket­vir­to­ji LDA vi­ce­pre­zi­den­to prof. J. S. Da­ni­le­vi­čiaus po­ezi­jos rink­ti­nė "Su­lai­kyk gy­ve­ni­mą už ran­kos“. Skai­ty­ki­te 31 p.
      »  Birželio 4 d. Lie­tu­vos ra­di­jo lai­do­je į klau­si­mus dėl pa­cien­tų raš­tiš­ko su­ti­ki­mo, tei­kiant svei­ka­tos pa­slau­gas, at­sa­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Birželio 4 d. UAB Ser­vier Phar­ma pa­tei­kė pra­šy­mą tap­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos nuo­la­ti­niu si­dab­ri­niu, o nuo 2008 m. auk­si­niu, taip pat "Dia­be­to“ laik­raš­čio rė­mė­ju.
      »  Bir­že­lio 5 d. į "Vei­do“ žur­na­lo pa­teik­tus klau­si­mus dėl pa­di­dė­ju­sių prie­mo­kų už kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus at­sa­kė LPOAT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Birželio 5 - 14 d. Drus­ki­nin­kuo­se, VSMC "Dai­na­va“, LDA or­ga­ni­za­vo vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lą. Da­ly­va­vo 33 žmo­nės. Sto­vyk­lai va­do­va­vo LDA val­dy­bos ir ta­ry­bos na­rė, Drus­ki­nin­kų "At­ei­ties“ klu­bo pir­mi­nin­kė J. Ši­mo­nie­nė, dir­bo gy­dy­to­ja V. Zup­kaus­kie­nė (VU San­ta­riš­kių vai­kų li­go­ni­nė) ir slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė A. Kri­vo­lap (KMUK En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­ka). Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Birželio 6 d. LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­tais klau­si­mais dėl svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų, Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos prie LR Sei­mo nuo­sta­tų ir SAM in­for­ma­ci­jos dėl prie­mo­kų pa­di­dė­ji­mo už kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus nuo­mo­nę pa­reiš­kė šio ko­mi­te­to ne­eta­ti­nė eks­per­tė LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė. Ji da­vė in­ter­viu ir Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­dai "Pa­no­ra­ma“, taip pat LNK te­le­vi­zijai.

"Vitos" klubo varovės A.Dobilienės sukviesti pabūti drauge, į Pakruojį atvyko svečių bemaž iš visos Lietuvos
      »  Bir­že­lio 8 d. Briu­se­ly­je, Bel­gi­jo­je, Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos su­si­ti­ki­me su part­ne­riais, o bir­že­lio 9 d. - val­dy­bos po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė, šios val­dy­bos na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Birželio 9 - 10 d. Briu­se­ly­je vy­ko Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo me­ti­nis ge­ne­ra­li­nis su­si­rin­ki­mas. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no biu­ras ir Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba pri­im­ti Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo na­riais. Šioms dviem or­ga­ni­za­ci­joms su­si­rin­ki­me at­sto­va­vo ir su­pa­žin­di­no su jų veik­la V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Bir­že­lio 14 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je su­reng­ta­me Ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­bos po­sė­dy­je Cuk­ri­nio dia­be­to 2006 - 2007 m. pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mui skir­tos lė­šos bu­vo per­skirs­ty­tos pa­gal LDA siū­ly­mus. Tam ne­pri­ta­rian­tys čia da­ly­va­vę VU ir KMU en­dok­ri­no­lo­gai, taip pat VU šei­mos gy­dy­to­jų cen­tro spe­cia­lis­tas, pa­mir­šę bet ko­kią me­di­ci­nos dar­buo­to­jo eti­ką, už­si­pul­di­nė­jo LDA va­do­vę. Jie ne­no­rė­jo rem­ti svar­biau­sio pro­gra­mos dar­bo - kuo anks­čiau diag­no­zuo­ti li­gą, ven­giant komp­li­ka­cijų.
      »  Bir­že­lio 14 d. Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta dėl vi­sų Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­tų in­su­li­no pom­pų kei­čia­mų da­lių vai­kų ir nėš­čių­jų gy­dy­mui įra­šy­mo į kom­pen­suo­ja­mų­jų me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių są­ra­šą ir nu­tar­ta kom­pen­suo­ti jų už 300 Lt per mė­ne­sį. Tai bus pra­dė­ta vyk­dy­ti pa­tvir­ti­nus gy­dy­mo in­su­li­no pom­pa sky­ri­mo tvar­ką, ku­rią dar­bo gru­pė įpa­rei­go­ta pa­reng­ti iki 2007 m. spa­lio 1 d.
      »  Bir­že­lio 15 d. Vil­niu­je, Šeš­ki­nės po­li­kli­ni­ko­je vy­ko LDA 2007 m. Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pro­gra­mos cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo se­mi­na­ras "Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė - li­gos kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Se­mi­na­rą or­ga­ni­za­vo Vil­niaus mies­to cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų są­jun­ga, va­do­vau­ja­ma Rai­mon­dos Čer­niaus­kie­nės. Da­ly­va­vo per 100 žmo­nių.
      »  Bir­že­lio 15 d. Jo­na­vos "Ra­mu­nės“ klu­bas šven­tė sa­vo 15 me­tų ju­bi­lie­jų. Ren­gi­nio da­ly­vius svei­ki­no LDA va­do­vai prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius, V. Au­gus­ti­nie­nė, G. Nai­dzi­na­vi­čie­nė, ra­jo­no at­sto­vai ir ki­ti sve­čiai.

Klubų pirmininkai
      »  Bir­že­lio 18 - 27 d. ir lie­pos 16 - 25 d. Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko "Dva­ro sve­tai­nė­je“ vy­ko dvi LDA vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los. Da­ly­va­vo 54 žmo­nės. Sto­vyk­los va­do­vė slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė (Plun­gė), gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Da­ny­la (Pa­lan­gos re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tras "Pu­šy­nas“), slau­gy­to­ja Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė (Rie­ta­vas). Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Bir­že­lio 19 d. Lie­tu­vos duk­te­rų drau­gi­jos Flo­ri­dos sky­riaus pir­mi­nin­kė Gra­ži­na Vik­to­ra per­da­vė 500 JAV do­le­rių Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos dia­be­to mo­ky­mo pro­gra­mai rem­ti.
      »  Bir­že­lio 22 d. Anykš­čiuo­se, Tech­no­lo­gi­jos mo­kyk­lo­je, vy­ko LDA cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo se­mi­na­ras "Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė - li­gos kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Se­mi­na­rą or­ga­ni­za­vo Anykš­čių "At­ei­ties“ klu­bas, va­do­vau­ja­mas An­ta­no Šli­žio. Da­ly­va­vo per 100 žmo­nių. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Bir­že­lio 26 d. LR Sei­me Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos prie LR Sei­mo pir­mi­nin­kas prof. Juo­zas Pun­dzius skai­tė pra­ne­ši­mą "Žmo­nių iš­tek­liai svei­ka­tos prie­žiū­ro­je“, ku­rio klau­sė­si ir Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė V. Augus­ti­nie­nė.
      »  Birželio 28 d. Vil­niu­je, Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je, jos va­do­vai ir spe­cia­lis­tai ap­ta­rė ak­tu­a­lius klau­si­mus su Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba.
      »  Bir­že­lio 28 d. Vil­niu­je, An­ta­kal­nio po­li­kli­ni­ko­je, su­reng­tas XII se­mi­na­ras "Efek­ty­vu­mo įver­ti­ni­mas ir nau­jų įro­dy­mų psi­chi­kos svei­ka­tos sri­ty­je kau­pi­mas“ iš cik­lo "Nė­ra svei­ka­tos be psi­chi­kos svei­ka­tos“. Pra­ne­ši­mą "Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos in­for­ma­ci­ja“ skai­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Bir­že­lio 29 d. Kau­ne, Sta­ty­bi­nin­kų mo­kyk­lo­je, vy­ko LDA cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo se­mi­na­ras "Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė - li­gos kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Kau­no dia­be­tu ser­gan­čių­jų drau­gi­ja "Aro­ni­ja“, va­do­vau­ja­ma Ge­no­vai­tės Vrot­nia­kie­nės, ku­riai tal­ki­no "In­su­los“ ben­dri­ja. Da­ly­va­vo per 100 žmo­nių. Vi­sus pa­svei­ki­no Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Ka­zi­mie­ras Kuz­mins­kas ir so­cia­li­nių rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jas Al­vy­das Ma­li­naus­kas. Pa­grin­di­nis se­mi­na­ro rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.

Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu draugijos "Sveikata" jubiliejuje
      »  Birželio 30 d. - lie­pos 9 d. Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko "Dva­ro sve­tai­nė­je“ vy­ko LDA vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­la. Jo­je da­ly­va­vo 27 žmo­nės. Sto­vyk­los va­do­vė gy­dy­to­ja Ag­nė Da­ny­lai­tė (Klai­pė­dos ap­skri­ties RK li­go­ni­nė), gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Da­ny­la (Pa­lan­gos re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tras "Pu­šy­nas“), slau­gy­to­ja Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė (Rie­ta­vas). Pa­grin­di­niai rė­mė­jai Jau­ni­mo tu­riz­mo cen­tras, vei­kian­tis pa­gal LR švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos įga­lio­ji­mą, ir LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
      »  Lie­pos 2 d. UAB "Jo­niš­kio duo­na“ Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jo­je pri­sta­tė kon­di­te­ri­jos ga­mi­nius su sal­dik­liais. Jų ga­li­ma įsi­gy­ti pre­ky­bos cen­truo­se "Nor­fa“.
      »  Lie­pos 6 - 15 d. Vil­niaus mies­to vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bas "Dia­Bi­tė Plius“ Pa­lan­go­je su­ren­gė dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ir jų šei­mos na­rių mo­ky­mo sto­vyk­lą, ku­riai va­do­va­vo Je­le­na Ši­mo­nie­nė (Drus­ki­nin­kai). Pa­grin­di­niai rė­mė­jai Pa­lan­gos vai­kų ir naš­lai­čių pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­das "Klo­til­da“ ir UAB SA­RE­ME. Da­ly­va­vo 49 žmo­nės, iš jų 19 dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų nuo 5 m. iki 12 m. am­žiaus.
      »  Lie­pos 9 d. LDA su­si­ti­ki­me su Joh­nson& Joh­nson kom­pa­ni­jos at­so­vais Eriks Ja­kob­sons ir Gied­re So­dai­ty­te ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės.
      »  Liepos 12 d. Šakių rajono Zyplių dvare cukrinio diabeto mo­kymo seminarą surengė "Linelio“ klubas (vadovė B. Jan­čaitienė).
      »  Lie­pos 12 - 13 d. Li­sa­bo­no­je, Por­tu­ga­li­jo­je, vy­ko kon­fe­ren­ci­ja "Svei­ka­tos stra­te­gi­ja Eu­ro­po­je“. Da­ly­va­vo Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rė, LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lie­pos 14 - 22 d. Or­gli mies­te su­reng­to­je Lat­vi­jos vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to aso­cia­ci­jos (pre­zi­den­tė Ina­ra Pu­žu­le) mo­ky­mo sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo pen­ki dia­be­tu ser­gan­tys jau­nuo­liai iš Lie­tu­vos. Sto­vyk­los iš­lai­das ap­mo­kė­jo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­cija.
      »  Lie­pos 25 d. "Ži­nių“ ra­di­jo lai­do­je apie Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gas da­ly­va­vo Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Vi­da Au­gus­ti­nienė.

Diabeto mokymo seminaro dalyviai Zyplių dvaro parke
      »  Lie­pos 27 d. Pa­sva­lio ra­jo­no "Svei­ka­tos“ drau­gi­ja su­ren­gė se­mi­na­rą "Vie­ny­ki­mės prieš dia­be­tą“ ir pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los 15 me­tų su­kak­tį. Šven­tė­je da­ly­va­vo Pa­sva­lio ra­jo­no dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės, LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ma­tu­las, Pa­sva­lio me­ras, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas, PASPC vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas, gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė, LDA pre­zi­den­tė, taip pat nemaža sve­čių iš ki­tų dia­be­to klubų.
      »  Rug­pjū­čio 4 d. Pa­kruo­jo ra­jo­no klu­bo "Vi­ta“ (va­do­vė Adė­lė Do­bi­lie­nė) ren­gi­ny­je "Pa­bū­ki­me kar­tu“ da­ly­va­vo per 300 žmo­nių iš Jo­na­vos, Tau­ra­gės, Pa­sva­lio, Pa­ne­vė­žio, Plun­gės, Kel­mės, Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio, Vil­niaus ir Pa­kruo­jo dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų. Ren­gi­nio sve­čius svei­ki­no Pa­kruo­jo me­ras Sau­lius Ge­gec­kas, So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Rut­ke­vi­čie­nė, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Augus­ti­nie­nė.
      »  Rug­pjū­čio 8 d. BNS sa­lė­je, Vil­niu­je, vy­ko spau­dos kon­fe­ren­ci­ja "Di­dė­ja pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės: li­go­nių ka­sos ap­mo­kės pri­va­čiai at­lie­ka­mas šir­dies ope­ra­ci­jas“. Ap­žvelg­tos pa­cien­tų ga­li­my­bės vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas gau­ti pri­va­čio­se li­go­ni­nė­se. Kal­bė­jo ir Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Vi­da Au­gus­ti­nienė.
      »  Rug­pjū­čio 10 - 11 d. Plun­gės Po­il­sio ir pra­mo­gų kom­plek­se "Žem­suo­da“ LDA su­ren­gė se­mi­na­rą slau­gy­to­joms dia­be­to­lo­gėms ser­gan­čių­jų mo­ky­mo klau­si­mais. Pra­ne­ši­mus skai­tė prof. Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius, dr. Edi­ta Ja­šins­kie­nė ir ki­ti en­dok­ri­no­lo­gi­jos spe­cia­lis­tai. Da­ly­va­vo per 50 žmo­nių. Pa­grin­di­nis ren­gi­nio rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­rijos.
      »  Rug­pjū­čio 13 - 22 d. Drus­ki­nin­kuo­se, VSMC "Dai­na­va“, LDA or­ga­ni­za­vo vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lą. Da­ly­va­vo 32 žmo­nės. Sto­vyk­lai va­do­va­vo LDA val­dy­bos ir ta­ry­bos na­rė, Drus­ki­nin­kų "At­ei­ties“ klu­bo pir­mi­nin­kė Jelena Ši­mo­nie­nė, jai tal­ki­no Klai­pė­dos mies­to "Smal­su­čių“ klu­bo pir­mi­nin­kė Jo­lan­ta Ja­siu­lio­nie­nė, dr. Edi­ta Ja­šins­kie­nė (KMU kli­ni­kos Vai­kų en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­rius), psi­cho­lo­gas An­ta­nas Moc­kus (Vil­nius). Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Rug­pjū­čio 16 - 22 ir 23 - 29 d. Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko "Dva­ro sve­tai­nė­je“ vy­ko dvi LDA II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų sto­vyk­los. Li­gą kon­tro­liuo­ti mo­kė­si 54 žmo­nės. Sto­vyk­los va­do­vė slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė (Plun­gė), gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Da­ny­la (Pa­lan­gos re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tras "Pu­šy­nas“), slau­gy­to­ja Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė (Rie­ta­vas). Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Rug­pjū­čio 17 - 18 d. Anykš­čių tech­no­lo­gi­jos mo­kyk­lo­je LDA or­ga­ni­za­vo se­mi­na­rą "Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas - LDA ir jos ko­lek­ty­vi­nių na­rių veik­los pri­ori­te­tas“. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo per 100 žmo­nių. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Rug­pjū­čio 31 d. Pa­lan­go­je, o rug­sė­jo 14 d. Rad­vi­liš­ky­je vyks­ta ser­gan­čių­jų dia­be­tu mo­ky­mo se­mi­na­rai.
      »  Lap­kri­čio 14 d. - Pa­sau­li­nė dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na. Te­ma "Vai­kų ir jau­nuo­lių cuk­ri­nis dia­be­tas“.


Puslapis 15
Kip­ro dia­be­tu ser­gan­čių­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tės Di­nos Cons­tan­ti­nides kal­ba,
pa­sa­ky­ta se­mi­na­re Anykš­čiuo­se


Plateliuose viešintys svečiai iš Latvijos ir Kipro. Iš kairės katvirta Dina Constantinides
      Nuo­šir­džiau­siai svei­ki­nu jus Kip­ro dia­be­tu ser­gan­čių žmonių var­du ir dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­si­da­ly­ti ži­nio­mis apie mū­sų tiks­lus ir dar­bus.
      Mū­sų aso­cia­ci­ja įsteig­ta Li­ma­so­ly­je 1999 m. Nuo ta­da ji rū­pi­na­si Kip­ro dia­be­tu ser­gan­čiais žmo­nė­mis, ku­rie su­da­ro net 10,3 proc. gy­ven­to­jų. 2 proc. jų var­gi­na I ti­po dia­be­tas, tai vie­nas di­džiau­sių ser­ga­mu­mo pro­cen­tų Eu­ro­po­je.
      Li­ga ne­iš­gy­do­ma, tad vie­nin­te­lė sau­gos prie­mo­nė yra li­gos ir jos kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja. Mū­sų aso­cia­ci­ja švie­čia sa­vo ben­druo­me­nę, mo­ko ser­gan­čiuo­sius li­gą val­dy­ti ir žmo­nėms tei­kia pa­gal­bą, kad jie ne­iš­si­gąs­tų su­sir­gę, aiš­ki­na, jog diabetas ne­už­kre­čia­mas, ne­per­duo­da­mas nėš­tu­mo me­tu.
      Mes kal­ba­me, kad jau­nuo­liai, ge­rai pri­si­žiū­rin­tys, ga­li kur­ti šei­mą ir bū­ti ak­ty­vūs vi­suo­me­nės na­riai. Pa­sa­ko­ja­me apie svei­kos gy­ven­se­nos, die­tos, mankš­tos svar­bą, nes tai pa­de­da iš­veng­ti II ti­po dia­be­to.
      Mū­sų aso­cia­ci­jos pa­stan­go­mis pa­keis­tas pa­cien­tų ap­rū­pi­ni­mas in­su­li­no sis­te­mo­mis. Nuo vien­kar­ti­nių švirkš­tų per­ei­ta prie in­jek­to­rių, in­su­li­no ana­lo­gų, pom­pų ir to­bu­lų gliu­ko­zės ma­ta­vi­mo prie­mo­nių, in­ha­lia­ci­nio in­su­li­no ir nau­jos kar­tos vais­tų. Tei­kia­me nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją apie gy­dy­mą. Aso­cia­ci­ja mo­ko vi­suo­me­nę įveik­ti li­gą, pa­de­da ša­lin­ti li­go­nių dis­kri­mi­na­ci­ją. Kaip jūs ži­no­te, sto­ko­da­mi ži­nių, žmo­nės ne­mo­ka nei tin­ka­mai pri­si­žiū­rė­ti pa­tys, nei gy­dy­ti vai­kų. To­dėl ben­dra­dar­biau­da­ma su Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja aso­cia­ci­ja švie­čia žmo­nes vi­sais dia­be­to kon­tro­lės klau­si­mais, laik­raš­ty­je skel­bia nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją. Mes kar­tu su dia­be­to­lo­gi­jos pro­fe­sio­na­lais, ki­tais spe­cia­lis­tais or­ga­ni­zuo­ja­me se­mi­na­rus, pa­skai­tas mies­tuo­se ir dau­ge­ly­je kai­mų. Va­sa­ros dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los 8-18 me­tų am­žiaus vai­kams ir jau­nuo­liams yra vie­na iš mū­sų pa­grin­di­nės veik­los sri­čių. Šiais me­tais rug­pjū­čio 31 - rug­sė­jo 6 d. or­ga­ni­zuo­ja­me ke­lio­nę lai­vu į Grai­ki­jos sa­las. Su vai­kais plauks ir tė­vai ar vi­sa šei­ma, ga­lės pa­ben­drau­ti įdo­mio­je ap­lin­ko­je. Or­ga­ni­zuo­ja­me spe­cia­lius se­mi­na­rus šei­moms, kur in­for­ma­ci­ją tei­kia ne tik me­di­kai, bet ir mi­ty­bos bei ki­ti spe­cia­lis­tai. Aso­cia­ci­ja daug me­tų tar­pi­nin­kau­ja, kad šei­mos gau­tų ne­mo­ka­mai an­ti­dia­be­ti­nes tab­le­tes, in­su­li­ną, pom­pas, sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nes ir ki­tus reik­me­nis.
      Mes aiš­ki­na­me, kad, no­rint iš­veng­ti dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų, reikia:
      »  pa­lai­ky­ti nor­ma­lius krau­jo spau­di­mą, gliu­ko­zės ir cho­les­te­ro­lio kie­kį;
      »  vyk­dy­ti gy­dy­to­jo nu­ro­dy­mus iš­lai­kant svei­ką šir­dies bei krau­ja­gys­lių sis­te­mą;
      »  re­gu­lia­riai tik­rin­tis inks­tus, ko­jas, akis, pri­rei­kus gy­dy­tis;
      »  ne­rū­ky­ti.
      Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną reng­si­me įvai­rius su­si­ti­ki­mus, žy­gius, gvil­den­si­me II ti­po dia­be­to pre­ven­ci­jos klau­si­mus.
      Ben­dra­dar­biau­da­mi su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, pra­de­da­me įgy­ven­din­ti dia­be­to pre­ven­ci­jos pla­ną. Or­ga­ni­zuo­ja­me kam­pa­ni­ją ,,Ar tau ir ta­vo šei­mai yra pa­vo­jus sirg­ti dia­be­tu”; jos tiks­las ska­tin­ti žmo­nes tir­tis svei­ka­tą, ge­rin­ti gy­ven­se­ną, iš­veng­ti II ti­po dia­be­to. Net ma­ži tei­gia­mi po­ky­čiai ge­ri­na svei­ka­tą.
      Ame­ri­kos dia­be­to aso­cia­ci­ja re­ko­men­duo­ja dau­giau vaikš­čio­ti, dirb­ti so­de, ne­si­nau­do­ti lif­tu. Mo­ty­va­ci­ją pra­dė­ti dau­giau ju­dė­ti ska­ti­na nau­do­ja­mas žings­nia­ma­tis (pe­do­met­ras), ku­ris pa­ro­do, kiek žings­nių per die­ną nu­ei­ta.
      Kip­ro aso­cia­ci­ja pa­lai­ko ry­šius su Grai­ki­jos, Li­ba­no ir ki­tų ša­lių aso­cia­ci­jo­mis. Vie­ni mo­ko­mės iš ki­tų. Mes pa­si­rū­pi­no­me, kad ka­ro me­tu nu­ken­tė­ję ser­gan­tie­ji dia­be­tu gau­tų vais­tų. Pa­gel­bė­jo­me ir Li­ba­no dia­be­to drau­gi­jai - jų bū­ti­niau­sioms reik­mėms pa­do­va­no­jo­me di­de­lį kie­kį Lan­tus in­su­li­no.
      Esu la­bai dė­kin­ga sa­vo ge­rai bi­čiu­lei Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei. Ji at­si­da­vu­si dia­be­to prie­žiū­ros dar­bui sa­vo ša­ly­je. Ją, vi­sa­da orią ir kan­trią, pa­žįs­tu jau 20 me­tų, nes ši moteris ak­ty­viai dir­ba vi­so­je Eu­ro­po­je, da­ly­vau­ja spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­se, kal­ba se­mi­na­ruo­se, ko­vo­ja už ser­gan­čių žmo­nių ge­res­nį gy­ve­ni­mą. Ji pel­nė di­de­lį mū­sų dia­be­to vi­suo­me­nės ko­le­gų au­to­ri­te­tą, yra ge­rai įver­tin­ta. Aš lin­kiu jai svei­ka­tos ir ra­gi­nu tęs­ti mi­si­ją dia­be­tu ser­gan­čių Lie­tu­vos žmo­nių la­bui.
      Te­gu sėk­min­gai vyks­ta šis svar­bus se­mi­na­ras. Kvie­čiu į ki­tą se­mi­na­rą Kip­re.
      La­bai, la­bai ačiū.


Puslapis 30
Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė - kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja
2007 m. Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pro­gra­ma

      Šia te­ma­ti­ka su­reng­ti šeši se­mi­na­rai dia­be­tu ser­gan­tiems įvai­rių Lie­tu­vos ra­jo­nų žmo­nėms. Vil­niu­je ta ak­tu­a­li te­ma gvil­den­ta bir­že­lio 15 d., Anykš­čiuo­se - bir­že­lio 22 d., Kau­ne - bir­že­lio 29 d., Ša­kių raj. Zyp­lių dva­re - lie­pos 12 d., Plun­gės raj., Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko "Dva­ro sve­tai­nė­je“ - lie­pos 26 d., Pa­lan­go­je, "Žvo­rū­nė­je“ - rug­pjū­čio 31 d. Dar pla­nuo­ja­mas se­mi­na­ras Rad­vi­liš­ky­je, ka­vi­nė­je "Ža­ri­ja“, - rug­sė­jo 14 d. Se­mi­na­ro truk­mė - 1 die­na (6 val.). Į kiek­vie­ną ra­jo­ną kvies­ta ne ma­žiau kaip po 100 (iš vi­so 700) žmo­nių. Se­mi­na­rus pa­de­da or­ga­ni­zuo­ti Vil­niaus, Anykš­čių, Kau­no, Ša­kių, Plun­gės, Pa­lan­gos, Rad­vi­liš­kio dia­be­to klubai.
      Šešiuo­se se­mi­na­ruo­se da­ly­va­vo apie 700 dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių iš Tau­ra­gės, Plun­gės, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių, Pa­kruo­jo, Anykš­čių, Ma­žei­kių, Pa­sva­lio, Elek­trė­nų, Kau­no, Kai­šia­do­rių, Klai­pė­dos, Vil­niaus, Tel­šių, Drus­ki­nin­kų, Pa­ne­vė­žio, Za­ra­sų, Va­rė­nos, Uk­mer­gės, Palangos, Šilutės ra­jo­nų ir mies­tų, taip pat sa­vi­val­dy­bių, ki­tų val­džios ins­ti­tu­ci­jų, gy­dy­mo įstai­gų, ži­niask­lai­dos at­sto­vų ar cuk­ri­niu dia­be­tu be­si­do­min­čių as­me­nų.
      Se­mi­na­ruo­se pra­ne­ši­mus ak­tu­a­liau­siais dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­kos, diag­nos­ti­kos, gy­dy­mo ir kon­tro­lės klau­si­mais skai­tė, prak­ti­nius pa­ta­ri­mus tei­kė KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos prof. Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius, med. dr. Džil­da Ve­lič­kie­nė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to San­ta­riš­kių kli­ni­kų en­dok­ri­no­lo­gi­jos cen­tro doc. Vai­do­tas Ur­ba­na­vi­čius, akių kli­ni­kos gy­dy­to­ja Mil­da Aukš­ti­kal­nie­nė, en­dok­ri­no­lo­gės Ona Jur­kaus­kie­nė (Vil­nius) ir Jū­ra­tė Kul­bo­kie­nė (Ma­ri­jam­po­lė), re­a­bi­li­to­lo­gas Juo­zas Ka­cie­nas (Vil­nius), slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė (Plun­gė), gy­dy­to­jai To­mas Ras­te­nis, Rai­mon­das Sa­vic­kas, Da­lius La­gū­na­vi­čius, Sau­le­nė Ku­da­raus­kai­tė, ki­ti spe­cia­lis­tai Lai­ma Kau­la­kie­nė, D. Mil­ke­vi­čius, Eri­ka Vit­kaus­kie­nė, Auš­ra Sau­ly­tė.
      At­lik­ta apie 2,5 tūkst. krau­jo gliu­ko­zės, dau­giau nei 300 gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mų. Vi­si ser­gan­tie­ji pil­dė ži­nių ir svei­ka­tos pa­slau­gų ver­ti­ni­mo an­ke­tas, įsi­gi­jo daug kny­gų, buk­le­tų, "Dia­be­to“ laik­raš­čių, ki­tos spaus­din­tos in­for­ma­ci­jos, pla­čiau su­si­pa­ži­no su li­gos kon­tro­lės prie­mo­nė­mis. Ren­gi­nio da­ly­viai ne tik gavo gy­dy­mo­si, sa­vi­kon­tro­lės ži­nių, bet ir pa­si­da­li­jo pa­tir­ti­mi, pa­ben­dra­vo, pa­si­klau­sė kon­cer­to, ap­lan­kė vaiz­din­gas is­to­ri­nes, kul­tū­ri­nes ra­jo­nų vie­toves.
      At­lik­ti li­gos kon­tro­lės ty­ri­mai bei pa­tik­rin­tos ser­gan­čių­jų dia­be­to­lo­gi­nės ži­nios. Pa­aiš­kė­jo, kad la­biau­siai ži­nių trūks­ta apie mi­ty­bą, li­gos kon­tro­lės nor­mas, hi­pog­li­ke­mi­jos ir hi­per­gli­ke­mi­jos po­žy­mius, to­dėl joms iš­ti­kus ne­ vi­sa­da žmo­nės ge­ba tin­ka­mai sau pa­dė­ti. Ser­gan­tie­ji sto­ko­ja sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių, ku­rių per ma­žai kom­pen­suo­ja vals­ty­bė, ne vi­sur lai­ku gau­na spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jas.
      Pateikiami penkiuose seminaruose atliktų 256 tyrimų duo­me­nys. Tik 14% tik­rin­tų žmo­nių gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas nor­ma­lus. 18% ty­ri­mo ro­dik­lis ras­tas pa­ten­ki­na­mas (6 - 6,5%), o 18% - iki 7%. Net 27% pa­si­tik­ri­nu­sių­jų dia­be­to kon­tro­lė blo­ga (HbA1c 7 - 8%), o 22% - la­bai blo­ga (HbA1c dau­giau kaip 8%).
      Iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie HbA1c ty­ri­mų bei an­ke­ti­nės ap­klau­sos re­zul­ta­tus vi­suo­se sep­ty­niuo­se se­mi­na­ruo­se bus pa­teik­ta šių me­tų "Dia­be­to“ 4 (56) nu­me­ry­je.
      Pa­grin­di­nis ren­gi­nių rė­mė­jas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Kiti rėmėjai - ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės, Ab­bott Dia­be­tes Ca­re, Abo­vi­ta, Eli Lil­ly Lie­tu­va, Mic­ro­li­fe, No­vo Nor­disk Phar­ma, Ro­che Lie­tu­va, Ro­che Lie­tu­va diag­nos­tikos padalinys, Sa­no­fi Aven­tis Lie­tu­va.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė


Puslapis 31
Valstybinės ligonių kasos informacija

      2007 m. bir­že­lio 28 die­ną Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je prie LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos įvy­ku­sia­me šios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vų bei dar­buo­to­jų su­si­ti­ki­me su Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais ap­tar­ti ak­tu­a­lūs svei­ka­tos prie­žiū­ros klau­si­mai. Pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams rū­pė­jo iš­girs­ti vais­tų kom­pen­sa­vi­mo nau­jie­nas, do­mi­no re­a­bi­li­ta­ci­nis gy­dy­mas, cen­tra­li­zuo­tas vais­tų bei me­di­ci­nos prie­mo­nių pir­ki­mas, są­na­rių en­dop­ro­te­za­vi­mas ir kt.
      Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba šiuo me­tu jun­gia 20 pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų. Ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė džiau­gė­si, kad Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos dar­buo­to­jai re­gu­lia­riai su­si­tin­ka su pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais, gi­li­na­si į jiems rū­pi­mas pro­ble­mas, o kai dau­giau in­for­ma­ci­jos - leng­viau ben­drau­ti ir pri­im­ti tin­ka­mus spren­di­mus.
      Al­fre­das Jan­kū­nas, Al­gir­das Vai­čiu­lis, Ug­nė Ša­kū­nie­nė, Eg­lė Kve­da­rai­tė, Ma­ri­ja Kli­ma­vi­čie­nė, Ona Te­ly­čė­nie­nė ir ki­ti pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai iš­sa­kė ir kri­ti­nių pa­sta­bų, siū­lė kur kas la­biau at­si­žvelg­ti į ser­gan­čių žmo­nių, pa­cien­tų nuo­mo­nę pa­si­ren­kant, ko­kius vais­tus ar me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes pirk­ti, kaip kom­pen­suo­ti bran­gius vais­tus sun­kiems li­go­niams, kaip pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­joms ir li­go­nių ka­soms ben­dra­dar­biau­ti at­ei­ty­je.
      Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos dar­buo­to­jai pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją ir at­sa­kė į klau­si­mus apie pas­ta­ro­jo me­to pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų plė­to­ji­mo ten­den­ci­jas. VLK di­rek­to­rius Al­gis Sas­naus­kas pa­brė­žė, kad to­kie su­si­ti­ki­mai, ben­dra­dar­bia­vi­mas pa­de­da li­go­nių ka­soms įgy­ven­din­ti pa­grin­di­nį jų tiks­lą - tin­ka­mai at­sto­vau­ti drau­džia­mų­jų in­te­re­sams ir svei­ka­tos prie­žiū­rai efek­ty­viai nau­do­ti Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šas. Juk Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai, vyk­dan­čiai pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo vals­ty­bės po­li­ti­ką, ten­ka ne­leng­va naš­ta: su­ba­lan­suo­ti po­rei­kius ir ga­li­my­bes, ge­rin­ti drau­džia­mie­siems tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę ir pri­ei­na­mu­mą, ska­tin­ti pa­slau­gų tei­kė­jus ra­cio­na­liau nau­do­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros iš­tek­lius.


Puslapis 32
"Pa­ki­lo­me už lais­vę - su­lauk­si­me auš­ros“

      Pro­fe­so­riaus Juo­zo Ste­po­no Da­ni­le­vi­čiaus po­eti­nė kū­ry­ba, gy­ve­ni­mo tie­sų, gė­rio ieš­ko­ji­mai nuo­lat bu­vo gre­ta su moks­lo tie­so­mis, ty­ri­nė­ji­mais ir re­a­lia pa­gal­ba li­go­niui. Me­di­ci­nai ati­duo­ta vis­kas, po­ezi­jai - jaus­mų pro­ver­žis, aki­mir­kų įspū­džiai, ben­drau­jant su žmo­nė­mis, ga­ly­nė­jan­tis su li­ga ar mir­ti­mi. Poe­zi­jos pos­mai il­gai gu­lė­jo už­ra­šy­ti ma­žo­se kny­ge­lė­se lauk­da­mi sa­vo­jo lai­ko… Taip tei­gia Ja­ni­na Se­maš­kai­tė, pri­sta­ty­da­ma kny­gą "Su­lai­kyk gy­ve­ni­mą už ran­kos“. Tai jau ket­vir­ta Juo­zo Ste­po­no Da­ni­le­vi­čiaus po­ezi­jos rink­ti­nė (pir­ma "Prie ke­lio“, ant­ra "To­li nuo sau­lės“, tre­čia "Tie­sos še­šė­liai“). Aki­vaiz­du - iš­lauk­tas lai­kas su­bran­di­no gau­sų der­lių. Pa­ties au­to­riaus žo­džiais, "po­ezi­ją ku­ria gy­ve­ni­mas. At­ei­na žo­džiai, už­ra­šyk, nes jie ne­su­grįš, jų ne­pa­kar­to­si. Tai gy­ve­ni­mo kny­ga, ku­rio­je su­dė­ti gry­ni, ne­pa­dai­lin­ti jaus­mai. Ei­lu­tės lie­ja­si, plau­kia pa­čios.“ Tad jau nie­ka­da ne­ste­bins žy­maus me­di­ko bū­si­mos rink­ti­nės, kaip nu­ste­bi­no pir­mo­ji, nes te­mas au­to­riui dik­tuo­ja gy­ve­ni­mo tik­ro­vė - tiek tra­giš­ka, tiek ža­vi, ro­man­tiš­ka, sva­jinga:

                  "Sva­jo­nė - gy­ve­ni­mas,
                  am­ži­nas sie­kis,
                  upe­lio čiur­le­ni­mas,
                  šal­ti­nio sro­vė,
                  be sva­jo­nės Tu - nie­kas.“


      Pos­mai, lyg prie šven­to­vės skam­ban­tis var­pas, skel­bia mei­lę Tė­vy­nei, Tė­vams, gim­ti­nės lau­kams, do­riems darbš­tiems tė­vy­nai­niams.

                  "Tė­vy­ne,
                  su rū­pes­čių sun­kia naš­ta,
                  tu ne­ži­nai, ką dar pa­tir­si?
                  Gy­vy­bė vi­sa­da pa­vo­ju­je,
                  bet "Ave Vi­ta“ -
                  gie­da tau šilo­jai,
                  tau­tos šir­džių tie­sa.
                  Pa­ki­lo­me už lais­vę
                  ir mir­si­me dėl jos,
                  krau­ju že­me­lę lais­tę,
                  su­lauk­si­me aušros.“


      Tie­sos žo­džiai skaid­ri­na skai­ty­to­jo dva­sią, kas­die­ny­bę nors aki­mir­kai pa­ver­čia šven­te.

      Ni­jo­lė Vo­ve­rai­tie­nė


Puslapis 33
Šokis - svei­ka­ta

      Mėgs­ta­mas šo­kio sti­lius
      Yra pla­ti šo­kių sti­lių įvai­ro­vė žmo­gaus pa­si­rin­ki­mui. Pra­var­tu su­ži­no­ti sa­vo mėgs­ta­mą ar iš­ban­dy­ti visus.
      »  Gat­vės šo­kis - tai šo­kio rū­šis, daž­niau­siai ro­do­ma pop­vi­deo juos­to­se. Jis ap­ima daug sti­lių, ga­li bū­ti ga­na spor­tiš­kas ir pri­va­lo ge­ro rit­mo po­jū­čio.
      »  Sal­sa šo­ka­ma dviese ir yra la­bai ener­gin­gas šo­kis su dau­gy­be su­ki­nių klu­bais bei ra­tu. Tai pui­kus būdas mankš­ti­nti pa­grin­di­nius rau­me­nis bei pil­vo pre­są, šlau­nis, apa­ti­nę nu­ga­ros da­lį bei pa­de­dan­tis ša­lin­ti rie­balus.
      »  Pil­vo šo­kis yra ma­žo in­ten­sy­vu­mo, jį ga­li iš­mė­gin­ti bet ku­ris žmo­gus. Jis yra nau­din­gas pil­vo bei nu­ga­ros rau­me­nims - pa­de­da pa­ge­rin­ti lai­ky­se­ną, leng­vi­na menst­ru­a­ci­jų bei nu­ga­ros skaus­mus ir stip­ri­na apa­ti­nius du­bens rau­me­nis.
      »  Pra­mo­gi­niai šo­kiai (fokst­ro­tas, kviks­te­pas, tan­go ir val­sas) yra stan­dar­ti­niai, ta­čiau dau­gu­mo­je kur­sų mo­ko­ma ir Lo­ty­nų sti­liaus šo­kių.

      Vis dau­giau žmo­nių su­pran­ta, jog šo­kis yra ne tik fan­tas­tiš­kas bū­das pa­į­vai­rin­ti sa­vo vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, bet ir tei­kian­tis il­ga­lai­kę nau­dą svei­ka­tai.
      No­ri­te bū­ti spor­tiš­kas, ta­čiau ven­gia­te spor­to sa­lių? Ar bė­gio­ji­mas ris­te­le ke­lia vie­ni­šu­mo jaus­mą, va­žia­vi­mas dvi­ra­čiu yra per daug pa­vo­jin­gas, o plau­ki­mas - per šla­pias? Ne­nu­si­min­ki­te. Yra ki­tas bū­das. Ko­dėl ne­pa­ge­ri­nus fi­zi­nės būk­lės šo­kant?
      Šiuo me­tu šo­kis yra spar­čiau­siai plė­to­ja­ma me­no for­ma Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir ant­ra­sis po fut­bo­lo po­pu­lia­riau­sias moks­lei­vių mankš­tos bū­das. Kas­met be­veik 5 mln. žmo­nių da­ly­vau­ja ko­kios nors rū­šies šo­kių mo­kyk­lo­se, sa­vo ben­druo­me­nė­se. Pas­ku­ti­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, per 50 000 mer­gai­čių iš maž­daug 700 mo­kyk­lų ren­ka­si šo­kius iš vi­sų fi­zi­nės veik­los rū­šių. No­ras šok­ti bu­vo di­des­nis nei tu­ri­mos ga­li­mybės.
      Dau­gė­jant nu­tu­ku­sių žmo­nių, vy­riau­sy­bė įti­kin­ta, jog bū­ti­na pa­reng­ti pro­gra­mų, pro­pa­guo­jan­čių šo­kį kaip prie­mo­nę, ska­ti­nan­čią vi­suo­me­nę ju­dė­ti.

      Vi­si ga­li šok­ti
      Šo­kis gra­žus tuo, jog bet kas ga­li juo džiaug­tis, ne­pai­sant am­žiaus, ge­bė­ji­mų, spor­tiš­ku­mo ar ne­įga­lu­mo. Čia ne­rei­kia spe­cia­lios įran­gos, bran­gių spor­to reik­me­nų ar net part­ne­rio. Pa­pras­čiau­sias trep­sė­ji­mas šo­kio rit­mu sa­vo sve­tai­nė­je ke­le­tą kar­tų per sa­vai­tę daž­ni­na pul­są, di­di­na ener­gi­jos su­var­to­ji­mą, pa­de­da iš­lik­ti spor­tiš­kam. "Šo­kis yra pui­kus bū­das iš­lik­ti svei­kam ir džiaug­tis gy­ve­ni­mu“, - sa­ko Ro­sa­ria Di Gio­van­ni-Wal­ker, šo­kių pro­jek­tų ko­or­di­na­to­rė. - "Šo­kis pa­de­da iš­sau­go­ti svei­ka­tą, spor­ti­nę for­mą, pa­ge­rin­ti pu­siau­svy­rą ir ko­or­di­na­ci­ją. Jis taip pat di­di­na žmo­gaus kū­ry­biš­ku­mą bei ga­li­my­bę su­tik­ti nau­jų drau­gų“. Ne­tu­rin­tiesiems part­ne­rio šo­kių mo­kyk­los siū­lo kur­sus vie­ni­šiems (žr. "Lan­ky­ki­te šo­kių pa­mo­kas“).

      Svo­rio me­ti­mas
      Ma­ri­ja Wil­liams, 37 me­tų mo­ky­to­ja, no­rė­da­ma ma­žin­ti svo­rį, pra­dė­jo lan­ky­ti sal­sa šo­kių kur­sus, or­ga­ni­zuo­ja­mus vie­ti­nė­je mo­kyk­lo­je. "Aš šo­kau sal­są prieš dau­ge­lį me­tų ir man tai vi­sa­da pa­ti­ko“, - tei­gia ji. - "Kai mums gi­mė vai­kai, sto­ko­jau lai­ko, ta­čiau ne­se­niai pa­no­rau tru­pu­tį dau­giau mankš­tin­tis ir vėl pra­dė­jau lan­ky­ti pa­mo­kas.“ Anot Ma­ri­jos, ge­riau­sia sal­sa šo­kio sa­vy­bė ta, jog nors pri­va­lu sun­kiai dirb­ti, bet tai tei­kia ne­pa­pras­tai daug džiaugs­mo. "Tai tik­rai pui­kus bū­das ben­drau­ti ir su­tik­ti nau­jų žmo­nių“, - sa­ko ji. - "Pa­mo­kos trun­ka pus­an­tros va­lan­dos, tad gau­na­mas pa­kan­ka­mas fi­zi­nis krū­vis, jei šo­ka­ma vi­są lai­ką. Be to, tai yra svei­kiau ne­gu sė­dė­ti prie te­le­vi­zo­riaus ir val­gy­ti traš­kučius“.
      Pa­sak bri­tų šo­kių mo­ky­to­jų ta­ry­bos ko­mi­te­to gar­bės sek­re­to­rės Lyn­don Wainw­right, pus­va­lan­dį šo­kant pra­mo­gi­nius šo­kius ka­lo­ri­jų su­de­gi­na­ma tiek pat kiek per tą lai­ką grei­tai ei­na­ma, o dis­ko, ro­ken­ro­las ir pa­na­šūs šo­kiai su­de­gi­na jų dar dau­giau.
      Ka­lo­ri­jų kie­kį, su­de­gi­na­mą šo­kant, le­mia šo­kio rū­šis.


      Ki­ti pri­va­lu­mai
      Ka­lo­ri­jų de­gi­ni­mas nė­ra vie­nin­te­lis svei­ka­tos pri­va­lu­mas, ku­rį tei­kia šo­kis. Žmo­gus ge­ri­na šir­dies bei krau­ja­gys­lių veik­lą, tam­pa vi­suo­me­niš­kes­nis. Svei­ka­tos de­par­ta­men­to tei­gi­mu, rū­pi­nan­tis sa­vo šir­di­mi rei­kė­tų bent 30 min. at­lik­ti vi­du­ti­nio in­ten­sy­vu­mo ae­ro­bi­kos pra­ti­mus pen­kis kar­tus per sa­vai­tę. Šo­kis yra pui­kus bū­das tai da­ry­ti, ka­dan­gi jis daž­ni­na pul­są, in­ten­sy­vi­na kvė­pa­vi­mą ir de­gi­na ka­lo­ri­jas. Šo­kis taip pat vei­kia ir cho­les­te­ro­lio kie­kį. Vie­nos stu­di­jos me­tu iš­aiš­kin­ta, jog pra­ėjus tik 8 sa­vai­tėms po re­gu­lia­rių šo­kių pra­ty­bų ne­spor­ta­vu­sios ko­le­džo stu­den­tės ge­ro­kai su­ma­ži­no cho­les­te­ro­lio krau­jy­je. Be to, re­gu­lia­rus šo­ki­mas ver­čia dirb­ti žmo­gaus rau­me­nis ir pa­ge­ri­na lai­ky­se­ną bei iš­tver­mę. Šve­dų moks­li­nin­kai tei­gia, jog pro­fe­sio­na­lūs šo­kė­jai daž­niau­siai yra to­kios pat fi­zio­lo­gi­nės san­da­ros, kaip aukš­čiau­sios iš­tver­mės spor­to at­sto­vai, bė­gi­kai ar il­gų dis­tan­ci­jų sli­di­nin­kai. Va­di­na­si, tai nau­din­ga vi­siems.
      Šo­ki­mas ma­ži­na os­te­o­po­ro­zės pa­vo­jų ar net pa­de­da jos iš­veng­ti. Re­mian­tis Ma­yo kli­ni­ka (JAV), dau­ge­lis šo­kių ju­de­sių su­sto­jus šo­nais ga­li stip­rin­ti žmo­gaus kau­lus (blauz­di­kau­lius, šei­vi­kau­lius ir šlau­ni­kau­lius), ge­rin­ti pu­siau­svy­rą ir ei­seną.

      Lai­mės po­jū­tis ir sme­ge­nų veik­la
      Ty­ri­nė­to­jai iš Der­by ne­se­niai at­ra­do, kad sal­sa šo­kiu ga­li­ma gy­dy­ti dep­re­si­ją. Mat šo­kis yra ir fi­zi­nė, ir pro­to mankš­ta. Ge­ri­na­ma krau­jo­ta­ka, tai­gi ir sme­ge­nų ap­rū­pi­ni­mas de­guo­ni­mi. Sten­gian­tis pri­si­min­ti su­dė­tin­gus šo­kio žings­nius, sti­mu­liuo­ja­ma dar­bi­nė at­min­tis. Įro­dy­ta, jog pra­mo­gi­niai šo­kiai ma­ži­na Al­chei­me­rio ar de­men­ci­jos li­gų grės­mę.
      Tai­gi, šo­kis ga­li teik­ti džiaugs­mo, tai­sy­ti svei­ka­tą, ge­rin­ti spor­ti­nę for­mą, pa­į­vai­rin­ti vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. Tad ar ver­ta dels­ti? Gal ge­riau au­tis šo­kių ba­te­lius ir iš­mė­gin­ti vie­ną nau­din­giau­sių mankš­ti­ni­mo­si bū­dų.

      Lan­ky­ki­te šo­kių pa­mo­kas
      Yra dau­gy­bė bū­dų, kaip pra­dė­ti šok­ti. Vie­nas ele­men­ta­riau­sių - įsi­jun­ki­te mu­zi­ką ir šo­ki­te bu­gi­vu­gį sa­vo sve­tai­nė­je. Ta­čiau no­rin­tie­ji iš­mok­ti pri­pa­žin­tų šo­kių sti­lių žings­nių kvie­čia­mi pra­dė­ti lan­ky­ti pa­mo­kas. Pra­šo­ma kreip­ki­tės į šias or­ga­ni­za­ci­jas, ga­lin­čias su­teik­ti vie­ti­nę in­for­ma­ci­ją:
      »  Vil­niaus šo­kių stu­di­ja siū­lo iš­ban­dy­ti įvai­rius šo­kius vai­kams, jau­ni­mui ir su­au­gu­siesiems. Dau­giau in­for­ma­ci­jos www.dan­cep­la­net.lt, tel.: 8 652 83000;
      »  Val­so pa­mo­kas or­ga­ni­zuo­ja val­so klu­bas, apie ku­rį dau­giau in­for­ma­ci­jos pa­tei­kia­ma pus­la­py­je www.val­sok­lu­bas.lt, tel.: 8 685 63170;
      »  Iš­mė­gin­ti ener­gin­gą­ją sal­są kvie­čia šo­kių stu­di­ja "Sal­sa“, įsi­kū­ru­si Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je. Dau­giau in­for­ma­ci­jos: www.sal­sa.lt, tel.: 8 652 60081;
      »  Šo­kių cen­tras "Di­lek­sa“ at­ve­ria du­ris vi­siems pra­mo­gi­nių, lo­ty­nų, ves­tu­vi­nių, klu­bi­nių bei ki­tų šo­kių mė­gė­jams. Dau­giau in­for­ma­ci­jos: www.di­lek­sa.lt, tel.: 8 5 247 2333.

      Straipsnis paruoštas
      Abbott Daibetes Care


Puslapis 34
Ro­kiš­kė­nų va­sa­ros pra­mo­gos


Vieni keliauninkai džiaugiasi baidarėmis įveikę Šventosios vingius
      "Ro­kiš­kio“ klu­bo žmo­nės ne tik rū­pi­na­si sa­vo svei­ka­ta, bet ir ple­čia aki­ra­tį ke­liau­da­mi. Ne­se­niai vie­šė­jo­me Puns­ko se­niū­ni­jo­je, Len­ki­jo­je. Čia maž­daug dvie­jų tri­jų Ro­kiš­kio se­niū­ni­jų dy­džio plo­te pa­lei Lie­tu­vos sie­ną gy­ve­na be­veik vien lie­tu­viai. Mat pra­ei­ties įvy­kiai lė­mė tai, kad ši te­ri­to­ri­ja te­ko Len­ki­jai.
      Puns­ko se­niū­ni­jai va­do­vau­ja vir­šai­tis lie­tu­vis Vy­tau­tas Liš­kaus­kas. Puns­kie­čiai mus ap­gy­ven­di­no mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je, ga­vo­me ir gi­dą, bu­vu­sį mo­ky­to­ją. Mus džiu­gi­no, kad Puns­ko lie­tu­viai yra di­de­li pat­rio­tai. Lie­tu­vių šei­mos te­be­gy­ve­na vien­kie­miuo­se, nes čia jų nie­kas ne­su­va­rė į ko­lū­kius. Nė­ra čia pū­dy­muo­jan­čių, ap­leis­tų že­mių. Ve­jos nu­šie­nau­tos, žy­di rū­tos ir ro­žės, tvo­rų var­tai pa­puoš­ti Ge­di­mi­nai­čių stul­pais ar­ba Vy­čio kry­žiaus žen­klais. Na­mai - dvi­aukš­čiai, bet be bokš­te­lių ir ki­čo ele­men­tų, ku­rių ne­se­niai ne­veng­ta Lie­tu­vo­je.
      Sek­ma­die­nio ry­tą ap­si­lan­kė­me Puns­ko baž­ny­čio­je, į ku­rią su­si­rin­ko daug kuk­liai, sko­nin­gai vil­kin­čio jau­ni­mo. Ža­vė­jo dar­nus baž­ny­čios cho­ras, at­li­kęs pa­trio­ti­nes gies­mes apie Lie­tu­vą.
      Pa­bu­vo­me prie Sei­nų eže­ro, kur ūki­nin­ko ir ver­sli­nin­ko so­dy­bo­je Puns­ko kraš­to lie­tu­viai šven­tė Jo­ni­nes. Mums šis kraš­tas pri­mi­nė tar­pu­ka­rio Lie­tu­vą, kai žmo­nės dar ne­bu­vo su­sve­ti­mė­ję ir puo­se­lė­jo tik­rą­sias ver­ty­bes. Vie­šė­jo­me ir Sei­nų mies­te, ap­si­lan­kė­me ka­ted­ro­je, ku­rio­je pen­ke­rius pas­ku­ti­nius gy­ve­ni­mo me­tus vys­ku­pa­vo Lie­tu­vos po­etas An­ta­nas Ba­ra­naus­kas. Čia jis ir pa­lai­do­tas. Ša­lia ka­ted­ros pa­sta­ty­tas jam pa­min­klas, ku­rį su­kū­rė skulp­to­rius Ge­di­mi­nas Jo­kū­bo­nis. Ap­lan­kė­me gre­ta ka­ted­ros sto­vin­čią se­mi­na­ri­ją, ku­rio­je mo­kė­si ra­šy­to­jas V.My­ko­lai­tis-Pu­ti­nas. Šio kraš­to lie­tu­viš­ku­mą pa­tvir­ti­no Sei­nų ka­pi­nės: kas 10-20 žings­nių ant pa­min­klų skai­tė­me lie­tu­viš­kus už­ra­šus. Čia su­si­ti­ko­me gra­žiai dzū­kuo­jan­čių gy­ven­to­jų.

Kiti - aplankę įdomiausias Punsko seniūnijos vietoves
      Prieš grįž­dami į na­mus dar ap­žiū­rė­jo­me šio kraš­to na­cio­na­li­nį Vyg­rių par­ką. Čia ty­vu­liuo­ja to pa­ties pa­va­di­ni­mo eže­ras, pu­sia­sa­ly­je yra įkur­tas vie­nuo­ly­nas. Šis kam­pe­lis bu­vo pa­va­din­tas po­pie­žiaus Pau­liaus II nak­vy­nės vie­ta, nes čia jis ap­si­sto­da­vo vie­šė­da­mas Len­ki­jo­je. Ma­tė­me na­mu­kus, ku­riuo­se gy­ve­na vie­nuo­liai, ka­ted­rą bei šv. Tė­vo val­go­mą­jį ir mie­ga­mą­jį, ku­rį puo­šia nuo­trau­kos vi­zi­tų po pa­sau­lio ša­lis. Iš ka­ted­ros bokš­to pa­sig­ro­žė­jo­me pa­sa­kiš­ku kraš­to­vaiz­džiu. Su­sto­jo­me ir Su­val­kuo­se.
      Ke­lio­nė­je su­ti­ko­me daug nuo­šir­džių lie­tu­vių. Mums pa­dė­jo Lie­tu­vos kul­tū­ros na­mų di­rek­to­rė As­ta Pe­čiu­lie­nė.
      Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nai pa­mi­nė­ti Ro­kiš­kio ne­įga­lie­ji su­ren­gė tu­ris­ti­nį žy­gį ir nu­plau­kė be­veik 40 ki­lo­met­rų Šven­to­sios upe.
      Ne­įga­lių­jų spor­to klu­bo "Olim­pi­ja“ va­do­vui Vid­man­tui Pi­li­bai­čiui su­rink­ti no­rin­čiuo­sius plauk­ti bai­da­rė­mis bu­vo ne­leng­va, nes ne vi­si ry­žo­si var­gi­nan­čiam dvie­jų die­nų žy­giui. Vis dėl­to de­vy­ni ak­ty­viau­si ir iš­tver­min­giau­si plau­ki­kai li­ko su­ža­vė­ti ak­ty­viu po­il­siu. Pir­mą­ją die­ną ke­liau­to­jus le­pi­no sau­lu­tė, jie nu­plau­kė apie 25 ki­lo­met­rus. Vi­są ant­rą­ją žy­gio die­ną li­jo, tai­gi te­ko pa­pra­kai­tuo­ti ir įveik­ti kliū­tis iki su­tar­tos vie­tos, ku­rio­je lau­kė au­to­bu­sas. V.Pi­li­bai­tis džiau­gė­si, jog bai­da­ri­nin­kai ne­pa­si­da­vė ir pliau­piant lie­tui įvei­kė pas­ku­ti­nę ke­lio­nės at­kar­pą. "Įvei­kė­me ke­lią taip, kaip ga­li­me įveik­ti sa­vo ne­ga­lią“, - įspū­džiais po bai­da­rių žy­gio da­li­jo­si ne­įga­lių­jų spor­to klu­bo va­do­vas, "Ro­kiš­kio“ dia­be­to klu­bo na­rys.

      Pra­nas Mo­tu­zas,
      Mil­da Pis­kars­kai­tė


Puslapis 35
Dia­be­tas ir atos­to­gos

      Žmo­gaus, ser­gan­čio dia­be­tu, die­nos re­ži­mas ir elg­se­na kei­čia­si atos­to­gų ar iš­vy­kų me­tu. Kar­tais es­ti sun­ku lai­ky­tis įpras­tos die­no­tvarkės. Svar­bu, kad ir ke­liau­da­mas žmo­gus jaus­tų­si sau­giai ir sma­giai. Va­di­na­si, ga­li tek­ti "su­si­tai­ky­ti“ ir su tru­pu­tį di­des­niu krau­jo gliu­ko­zės kie­kiu, bet ne su to­kiu, ku­ris kenk­tų sa­vi­jau­tai. Tik­ro­vę ati­tin­ka po­sa­kis, kad ge­riau 15 blo­gų ir 350 ge­rų die­nų ma­lo­nios sa­vi­jau­tos, ne­gu 75 apy­blo­gės ir 290 ge­rų die­nų ne­ma­lo­nios sa­vi­jau­tos. Tam tik­rais at­ve­jais (spor­tuo­jant, mankš­ti­nan­tis, daug vaikš­tant, ypač iš­vy­ko­se) yra kur kas svar­biau iš­veng­ti hi­pog­li­ke­mi­jos nei iš­lai­ky­ti ide­a­lų krau­jo gliu­ko­zės kie­kį. Svar­bu steng­tis kuo ge­riau lai­ky­tis mi­ty­bos re­ži­mo ir ne­už­mirš­ti me­di­ka­men­tų gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­jai ko­re­guo­ti. Tai itin ak­tu­a­lu pa­cien­tams, ku­rie gy­do­si in­su­li­nu.
      Pas­ta­ruo­ju me­tu vis la­biau do­mi­ma­si in­su­li­no ana­lo­gais, ku­rie tu­ri dau­giau pri­va­lu­mų nei bio­sin­te­ti­niai žmo­gaus in­su­li­nai: sau­ges­ni (re­tes­nės hi­pog­li­ke­mi­jos), veiks­min­ges­ni (ge­res­ni krau­jo gliu­ko­zės ne­val­gius, po val­gio bei gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ro­dik­liai) ir pa­to­ges­ni (lais­ves­nis švirkš­ti­mo lai­kas, mo­der­nus in­jek­to­rius). Miš­raus vei­ki­mo in­su­li­no ana­lo­gai yra kom­bi­nuo­ti iš 25, 30 ar 50 proc. grei­tai vei­kian­čio in­su­li­no, ku­ris at­spin­di pir­mą šio vais­to sek­re­ci­jos fa­zę bei ko­re­guo­ja gli­ke­mi­ją po val­gio, ir 75, 70 ar 50 proc. il­gai vei­kian­čios pre­pa­ra­to da­lies, at­spin­din­čios ant­rą­ją in­su­li­no sek­re­ci­jos fa­zę ir už­tik­ri­nan­čios ba­zi­nį jo po­rei­kį. Tai­gi, var­to­jant šiuos ana­lo­gus, ga­li­ma sėk­min­giau imi­tuo­ti fi­zio­lo­gi­nę in­su­li­no sek­re­ci­ją. Šiuos in­su­li­nus ga­li­ma leis­ti prieš pat val­gį, val­gant ar po val­gio.
      Var­to­jant miš­raus vei­ki­mo in­su­li­no ana­lo­gus, leng­viau iš­ven­gia­ma hi­pog­li­ke­mi­jų, veiks­min­giau ko­re­guo­ja­ma gli­ke­mi­ja po val­gio, li­go­niai tam­pa ne taip pri­klau­so­mi nuo už­kan­džių tarp val­gių, ma­žiau au­ga jų kū­no svo­ris.
      La­bai pa­to­gūs in­su­li­no in­jek­to­riai, to­dėl žmo­nės ga­li ne­var­žo­mai jo su­si­švirkš­ti bet kur ir bet ka­da (dar­be, ke­lio­nė­je, po­bū­vy­je), tai­gi vi­sai ne­ap­ri­bo­ja­ma as­mens lais­vė.
      Vyks­tan­tie­ji atos­to­gų į to­li­mes­nius ir šil­tuo­sius kraš­tus tu­ri pa­si­im­ti pa­kan­ka­mą kie­kį vais­tų at­sar­gų. Skren­dan­tie­ji lėk­tu­vu me­di­ka­men­tus, ypač in­su­li­ną, pri­va­lo lai­ky­ti ran­ki­nė­je, o ne ba­ga­že, kur tem­pe­ra­tū­ra že­mes­nė nei 0°C. In­su­li­nui ken­kia tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai, tad sau­go­ti­na, kad jis ne­per­kais­tų. Iš­vyks­tant ne­pa­mirš­ti­na pa­si­im­ti ser­gan­čio­jo dia­be­tu kor­te­lės, taip pat pa­kan­ka­mą kie­kį diag­nos­ti­nių sa­vi­kon­tro­lės juos­te­lių, kad ne­stig­tų, nes kei­čian­tis mi­ty­bai, mankš­ti­nan­tis, rei­kės ir daž­nes­nės ko­rek­ci­jos. Bū­ti­na tu­rė­ti ir gliu­ko­zės tab­le­čių sau­gan­tis hi­pog­li­ke­mi­jos, taip pat gliu­ka­go­no, ku­ris var­to­ja­mas iš­ti­kus sun­kiai hi­pog­li­ke­mi­jai. Svar­bu, kad tas ap­sau­gos prie­mo­nes mo­kė­tų var­to­ti ir ser­gan­čio­jo ben­dra­ke­lei­viai, pri­rei­kus ga­lin­tys pa­dė­ti. Sve­čio­je ša­ly­je ge­riau veng­ti ne­įpras­to mais­to, jei­gu krau­jo gliu­ko­zė sun­kiai kon­tro­liuo­ja­ma. La­bai svar­bus ir tin­ka­mas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, nes tiek per ma­žas, tiek per di­de­lis ga­li keis­ti gli­ke­mi­ją. Itin pri­va­lu ser­gė­ti sa­ve nuo hi­pog­li­ke­mi­jos, nes karš­tas oras ga­li grei­tin­ti in­su­li­no po­vei­kį, o dėl su­ma­žė­ju­sio ape­ti­to or­ga­niz­mas ga­li pri­stig­ti an­glia­van­de­nių.
      Atos­to­gų me­tu pa­ti­ria­ma ne­ma­ža ma­lo­nu­mų, ta­čiau svar­bu lai­ky­tis kuo ge­res­nės cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės. Gliu­ko­zės krau­jy­je ne­val­gius tu­rė­tų bū­ti 4,4-6,7 mmol/l, po val­gio (2 val. nuo val­gio pra­džios) - ma­žiau nei 8,9 mmol/l, gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas (HbA1C) < 7,0 proc. Tai­gi bet ku­rio­mis ap­lin­ky­bė­mis nau­din­ga kuo ge­riau pa­žin­ti ir kuo sėk­min­giau sa­vo li­gą val­dy­ti. Lin­ki­me atos­to­gau­jan­tie­siems ma­lo­nių įspū­džių, ge­ros svei­ka­tos, pui­kios nuo­taikos.

      Gyd. en­dok­ri­no­lo­gė Li­na Ra­dze­vi­čie­nė
      KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­tas,
      VšĮ Kau­no Dai­na­vos po­li­kli­ni­ka

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 10000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.