»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 1 (57) Vasario mėn., 2008

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Berlin Chemie Menarini Baltic, Eksmos MTC, Interlux, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, Servier Pharma, Vitabalans Oy, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.


Mo­ky­mo veik­la

      Spar­čiai di­dė­jan­tis ser­gan­čių­jų dia­be­tu skai­čius pa­sau­ly­je ro­do di­džiau­sią li­gos epi­de­mi­ją žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je. Nuo jos kas­met mirš­ta be­veik 4 mln. žmo­nių. Dia­be­tas yra ket­vir­to­je mir­ties prie­žas­čių vie­to­je. Ne­ma­ty­ti jo­kių ne­gan­dos ma­žė­ji­mo žen­klų. Jau ser­ga 246 mln. pa­sau­lio gy­ven­to­jų, o 2025 m. sirgs 380 mln. Dia­be­tas da­rys mil­ži­niš­ką ža­lą li­go­niui, jo šei­mai, vi­sai ben­druo­me­nei, eko­no­mi­kai, ko dar nie­ka­da nė­ra pa­ty­ru­si žmo­nių gi­minė.
      Pas­ta­ruo­ju me­tu dia­be­to moks­las yra plė­to­ja­mas, ne­ma­ža pa­žan­gos, su­kur­tos nau­jos te­ra­pi­jos. Vis dėl­to li­ga, jos su­kel­tas ne­įga­lu­mas, anks­ty­vos mir­tys spar­čiai daž­nė­ja. La­biau­siai ken­čia ne­tur­tin­gos ša­lys. Ne­in­fek­ci­nių li­gų ple­ja­da stab­do eko­no­mi­nę plėt­rą tų ša­lių, kur pa­žan­ga yra bū­ti­niau­sia. To­kio­je si­tu­a­ci­jo­je sun­ku val­dy­ti li­gą.
      Kad ir ko­kios bū­tų ap­lin­ky­bės ar so­cia­li­nis sta­tu­sas, Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja (TDF) ti­ki­si, jog vi­si ser­gan­tys ir jų svei­ka­ta be­si­rū­pi­nan­tys žmo­nės tu­ri tei­sę gau­ti aukš­tos ko­ky­bės, kiek­vie­nai kul­tū­rai tin­ka­mą dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mą. Tu­ri­mas gal­vo­je švie­ti­mas – gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų, kitų svei­ka­tos prie­žiū­ros tei­kė­jų, taip pat ser­gan­čių su­au­gu­sių­jų, vai­kų, tė­vų ir mo­ky­to­jų.
      Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ja dėl dia­be­to (61/225, Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na) pri­pa­žįs­ta, kad ši li­ga yra lė­ti­nė, luo­ši­nan­ti ir bran­giai kai­nuo­jan­ti, są­ly­go­jan­ti kom­pli­ka­ci­jas, da­ran­čias ža­lą šei­moms, vals­ty­bėms ir vi­sam pa­sau­liui. Pa­sau­lio dia­be­to ben­druo­me­nė tu­ri at­rem­ti du svar­biau­sius iš­šū­kius: dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų, ku­rias jau su­kė­lė li­ga, pre­ven­ci­ją. Tai lai­duo­ti pri­va­lo mo­ky­mas – vi­sų pla­nų ir veik­los pa­grin­das.
      Siek­da­ma ge­rin­ti dia­be­to mo­ky­mo pri­ei­na­mu­mą, TDF steigs pa­sau­li­nę struk­tū­rą, ku­rią ko­or­di­nuos pa­sau­lio dia­be­to mo­ky­mo di­rek­to­rius ir re­gio­ni­niai mo­ky­mo cen­trai jau vei­kian­čio­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Pas­ta­rie­ji va­do­vaus re­gio­ni­niams TDF mo­ky­mo cen­trams ir mo­ky­mo pro­jek­tams vi­sa­me pa­sau­ly­je. Dau­giau in­for­ma­ci­jos šia te­ma pa­teik­ta TDF žur­na­le Dia­be­tes Voi­ce ir in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.idf.org

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      TDF Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rė


Puslapis 2
In­for­ma­ci­ja apie 2007 m. įgy­ven­din­tas
Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006–2007 m. pro­gra­mos prie­mo­nes,
da­ly­vau­jant Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai

      Va­do­vau­jan­tis LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2007 m. lie­pos 5 d. įsa­ky­mu Nr. V–562 „Dėl lė­šų, skir­tų cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006–2007 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nėms 2007 me­tais įgy­ven­din­ti” (žr. Dia­be­tas Nr.3(55), 6-7 p.), Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja ga­vo 100 tūkst. Lt vi­suo­me­nės švie­ti­mui apie cuk­ri­nio dia­be­to (CD) ri­zi­kos veiks­nius, anks­ty­vos diag­nos­ti­kos ga­li­my­bę, svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mą ir kt. (2 prie­mo­nė) ir ser­gan­čių­jų CD mo­ky­mo sto­vyk­lų or­ga­ni­za­vi­mui (12 prie­mo­nė).
      2 prie­mo­nė. Iš­leis­ti 2 lei­di­niai, ben­dras ti­ra­žas 30 tūkst. egz. Vi­suo­me­nei pri­ei­na­mą in­for­ma­ci­ją ga­vo 30 tūkst. žmo­nių.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja kar­tu su ki­tais rė­mė­jais iš­lei­do du nu­me­rius „Dia­be­to” laik­raš­čio (Nr.3(55) ir Nr.4(56), 36 p. ap­im­ties, po 10 tūkst. egz. ir svei­ka­tos pa­są „Dia­be­tas” 10 tūkst. egz. ti­ra­žu. Ma­ke­ta­vi­mo ir lei­dy­bos dar­bus at­li­ko SE­NO­JA ir RO­AR­TAS. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja pa­lai­ko nuo­la­ti­nius ry­šius su Lie­tu­vos ap­skri­čių gy­dy­to­jų tar­ny­bo­mis, sa­vi­val­dy­bė­mis, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis, ku­rios už skir­tas dia­be­to pro­gra­mos lė­šas at­lie­ka ak­ty­vią anks­ty­vųjų (iki kom­pli­ka­ci­jų) CD for­mų diag­nos­ti­ką. LDA iš­leis­ti „Dia­be­to” lei­di­niai iš­pla­tin­ti šio­se gy­dy­mo įstai­go­se, įvai­riuo­se su­si­ti­ki­muo­se su vi­suo­me­ne, se­mi­na­ruo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se, ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se bei val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se (LR Sei­me, SAM, VLK, sa­vi­val­dy­bė­se ir kt.). „Dia­be­to” pa­sas pla­ti­na­mas Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jo­je ir gy­dy­mo įstai­go­se. SAM lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos ma­ke­ta­vi­mo ir lei­dy­bos dar­bams. Lei­dy­bos pro­jek­tą rė­mė Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Eli Lil­ly Lie­tu­va, Ab­bott Dia­be­tes Ca­re, Abo­vi­ta, Ber­lin Che­mie Me­na­ri­ni Bal­tic, Eks­mos MTC, In­ter­lux, Mic­ro­li­fe,No­vo Nor­disk, Ro­che Lie­tu­va Diag­nos­ti­kos pa­da­li­nys, Sa­no­fi Aven­tis Lie­tu­va, Ser­vier Phar­ma, Wör­wag Phar­ma GmbH&Co.KG
      12 prie­mo­nė: Or­ga­ni­zuo­tos pen­kios 10 d. truk­mės dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los vai­kams, trys sa­vai­tės truk­mės – II ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­siems ir vie­na 2 d. truk­mės – ser­gan­tie­siems kar­tu su ben­drosios prak­ti­kos slau­gy­to­jo­mis. Pen­ki jau­nuo­liai sto­vyk­la­vo Lat­vi­jo­je. Ap­mo­ky­ti 302 žmo­nės, iš jų 143 vai­kai ir jau­nuo­liai.
      Sto­vyk­lo­se at­lik­ta an­ke­ti­ne ap­klau­sa iš­si­aiš­kin­ta, kad žmo­nėms trūks­ta ži­nių. Li­gą kon­tro­liuo­ja blo­gai apie 30% vai­kų ir tiek pat su­au­gu­sių žmo­nių (HbA1c 7 – 8%), o la­bai blo­gai – be­veik 60% vai­kų ir per 20% su­au­gu­sių­jų (HbA1c >8%).
      Trys sa­vai­tės truk­mės II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo sto­vyk­los vy­ko Plun­gės r., Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos „Dva­ro sve­tai­nė­je” rug­pjū­čio 16 – 22 d. (28 da­ly­viai), 23 – 29 d. (28 da­ly­viai) ir spa­lio 13 – 19 d. (27 da­ly­viai), iš vi­so sto­vyk­la­vo 83 žmo­nės. Da­ly­va­vo 73 II ti­po dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės. Dau­giau ne­gu 70% at­vy­ku­sių žmo­nių li­gos kon­tro­lė bu­vo blo­ga. Me­di­kai, rem­da­mie­si ty­ri­mų re­zul­ta­tais, iš­mo­kė ser­gan­čiuo­sius re­gu­liuo­ti mi­ty­bą, fi­zi­nį ak­ty­vu­mą bei vais­tų do­zes. Per sa­vai­tę vi­sų li­gos kon­tro­lės ži­nios pa­ge­rė­jo maž­daug 20%.
      Gruo­džio 29-30 d. dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­la su­reng­ta Pa­lan­go­je, VRM re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tre „Pu­šy­nas”. Mo­ky­mo pro­gra­mo­je da­ly­va­vo Plun­gės, Rie­ta­vo, Pla­te­lių, Al­sė­džių, Ku­lių, Kau­no, Klai­pė­dos, Vil­niaus, Pa­lan­gos, Ma­ri­jam­po­lės, Kre­tin­gos, Skuo­do ra­jo­no at­sto­vai. Prak­ti­nis mo­ky­mas vy­ko kar­tu ser­gan­tie­siems ir slau­gy­to­joms, dir­ban­čioms su ben­drosios prak­ti­kos gy­dy­to­jais ir kai­mo am­bu­la­to­ri­jo­se. Spe­cia­lis­tai įgi­jo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ser­ti­fi­katus.
      Ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių, ki­tų val­džios ins­ti­tu­ci­jų, gy­dy­mo įstai­gų, ži­niask­lai­dos at­sto­vai ir ki­ti svei­ka­ta be­si­do­min­tys žmo­nės. In­for­ma­ci­ja apie ren­gi­nius skelb­ta ne tik „Dia­be­to” laik­raš­ty­je, bet ir ra­jo­nų spau­do­je.
      Pla­čiau apie mo­ky­mo sto­vyk­las skai­ty­ki­te 2007 m. „Dia­be­to” Nr.3(55) 30 p., Nr.4(56) 7 p.
      Išva­da: Bū­ti­nas nuo­la­ti­nis re­gu­lia­rus ser­gan­čių­jų dia­be­tu mo­ky­mas. Tai at­lik­ti­na vi­so­se gy­dy­mo įstai­go­se, dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­se, ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se. Pri­va­lo­ma ofi­cia­liai įtei­sin­ti slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų ir ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų pa­slau­gos įkai­nius, svei­ka­tos pa­są „Dia­be­tas”. Ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri bū­ti pa­reng­ta ir nuo­sek­liai įgy­ven­di­na­ma il­ga­lai­kė Na­cio­na­li­nė kom­plek­si­nė cuk­ri­nio dia­be­to pre­ven­ci­jos, gy­dy­mo ir kon­tro­lės pro­grama.
      Džiau­gia­mės, kad LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, va­do­vau­ja­ma mi­nist­ro Rim­vy­do Tur­čins­ko, ma­lo­niai ben­dra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja kaip ly­gia­ver­čiu part­ne­riu, at­si­žvel­gia į pa­cien­tams at­sto­vau­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos siū­ly­mus.
      At­si­žvelg­ta ir dėl lė­šų Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006–2007 me­tų pro­gra­mos pa­skirs­ty­mo. LDA siū­ly­mu 2007 m. ak­ty­viai anks­ty­vųjų (iki kom­pli­ka­ci­jų) cuk­ri­nio dia­be­to for­mų diag­nos­ti­kai skir­ta 450 tūkst. Lt. Lė­šų tiks­lin­gą sky­ri­mą įro­do tyri­mų re­zul­ta­tai. Be­veik treč­da­liui tik­rin­tų žmo­nių vys­to­si kom­pli­ka­ci­jos. Net 4,7% nu­sta­ty­tas dia­be­tas, 10,6% – gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos su­tri­ki­mas ir 12% – su­tri­ku­si gli­ke­mi­ja ne­val­gius. Už­kirs­tas ke­lias šių žmo­nių svei­ka­tos blo­gė­ji­mui.
      Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui Rim­vy­dui Tur­čins­kui ir mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams, ap­skri­čių gy­dy­to­jų tar­ny­boms, sa­vi­val­dy­bių, gy­dy­mo įstai­gų va­do­vams ir vi­siems me­di­kams bei ži­niask­lai­dos at­sto­vams už ma­lo­nų ben­dra­dar­bia­vi­mą įgy­ven­di­nant šią pro­gra­mą.
      Pa­tei­kia­me in­for­ma­ci­ją ir apie Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 me­tų pro­gra­mos 1 prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mo re­zul­ta­tus.
      1 priemonė. Ak­ty­vi anks­ty­vų­jų (iki kom­pli­ka­ci­jų) cuk­ri­nio dia­be­to for­mų diag­nos­ti­ka. Šiai prie­mo­nei skir­ta 450 tūkst. li­tų, ku­rie pa­skirs­ty­ti gy­dy­mo įstai­goms per 10 Lie­tu­vos ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jas (žr. 1 ir 2 len­te­les)

      »  Programos 2006-2007 m.m. rezultatai

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė
      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė


Puslapis 3
Malonūs skaitytojai!

      Kas ser­ga dia­be­tu, tas ži­no, jog šią kol kas ne­pa­gy­do­mą li­gą dau­giau­sia ten­ka val­dy­ti pa­tiems. Įvai­rių ša­lių vy­riau­sy­bės, svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos se­niai ieš­ko ko­vos su dia­be­to epi­de­mi­ja stra­te­gi­jų, ta­čiau li­gos kon­tro­lės mo­ky­mą pri­pa­žįs­ta kaip uni­ka­lų pa­grindą.
      To­dėl mes at­kak­liai ir nuo­sek­liai sie­kia­me, kad dia­be­to epi­de­mi­jos stra­te­gi­nė pre­ven­ci­ja – mo­ky­mas – bū­tų ne no­ras dė­tis vi­sa­ži­niais, kal­bo­mis pel­ny­ti dė­me­sį lyg ta­ria­mu rū­pes­čiu vi­suo­me­nės ge­ro­ve. Mū­sų tiks­las – kas­die­nė kon­kre­ti pa­gal­ba ser­gan­čiam žmo­gui.
      Per­nai dia­be­to mo­ky­mo pro­gra­mai iš biu­dže­to bu­vo gau­ta 130,6 tūkst. L­t. Dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­se ap­mo­ky­ti 302 žmo­nės. Ta­čiau šis dar­bas pri­va­lo bū­ti ne vien­kar­ti­nis, o nuo­la­ti­nis, re­gu­lia­rus. Jis at­lie­ka­mas dės­nin­gai, at­si­žvel­giant į žmo­gaus am­žių, ne­ga­la­vi­mus, in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius, ge­bė­ji­mus, il­gai­niui kei­čia­mus gy­dy­mo pla­nus. Prie­mo­nės tai­ko­mos ap­ti­kus li­gą, vė­liau plė­to­ja­mos, kas­met ko­re­guo­ja­mos, at­nau­ji­na­mos. Dia­be­to sa­vi­kon­tro­lės mo­ky­mo, sto­vyk­lų nau­da džiau­gia­si ser­gan­tie­ji, ją pri­pa­žįs­ta spe­cia­lis­tai. De­ja, man ten­ka iš­girs­ti val­di­nin­kus, netgi medikus sa­kant, esą dia­be­to mo­ky­mo pro­gra­ma – pi­ni­gų švais­ty­mas… Ką ga­li­ma į tai at­sa­ky­ti?
      Dia­be­to pa­mo­kos ska­ti­na ser­gan­tį­jį ak­ty­viau ieš­ko­ti at­sa­ky­mų į dau­ge­lį klau­si­mų. Gy­dy­to­jai ne­re­tai sto­ko­ja lai­ko pa­cien­tą iš­klau­sy­ti. Tai le­mia svei­ka­tos prie­žiū­ros val­dy­mo ko­ky­bė. Pa­bo­do me­tų me­tais įro­di­nė­ti, kad bū­ti­na nu­sta­ty­ti ir pa­tvir­tin­ti dia­be­tolo­gų slau­gy­to­jų ir kojų priežiūros specialistų pa­slau­gų įkai­nius. Juk bū­tent ši pa­gal­ba le­mia ap­sau­gą nuo am­pu­ta­ci­jų, ak­lu­mo, dia­li­zių, ki­to­kių ne­gan­dų, skaus­mo.
      Su­si­tel­ki­me ties tuo, kas mums yra svar­biau­sia. Ko­vo­ki­me už sa­vo svei­ka­tą, gy­vy­bę ir nu­ga­lė­si­me! Pa­si­kliau­ki­me sa­vi­mi, nes tai – mū­sų gy­ve­ni­mas, ku­rį tu­ri­me tik vieną.
      Te­gu bū­na jis švie­ses­nis.

      Su geriausiais linkėjimais –
     
      Vida Augustinienė


Puslapiai 4-5
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro
Į S A K Y M A S

Dėl in­su­li­no pom­pų, tai­ko­mų am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui nuo­la­ti­ne po­odi­ne in­su­li­no in­jek­ci­ja,
kei­čia­mų­jų da­lių sky­ri­mo ir jų įsi­gi­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo tvar­kos ap­rašo tvir­ti­ni­mo

2008 m. sau­sio 16 d. Nr.V-41
Vil­nius

      Va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straips­nio 1 da­li­mi ir at­si­žvelg­da­mas į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos 2007 m. bir­že­lio 14 d. nu­ta­ri­mą Nr. 4/2 bei siek­da­mas ra­cio­na­liau nau­do­ti Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šas:
      1. T v i r t i n u In­su­li­no pom­pų, tai­ko­mų am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui nuo­la­ti­ne po­odi­ne in­su­li­no in­jek­ci­ja, kei­čia­mų­jų da­lių sky­ri­mo ir jų įsi­gi­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šą (pri­de­da­ma).
      2. P a v e d u įsa­ky­mo vyk­dy­mą kon­tro­liuo­ti mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­riui pa­gal ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­tį.

                                                                                                                                                Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras
                                                                                                                                                Rimvydas Turčinskas

      »  In­su­li­no pom­pų, tai­ko­mų am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui nuo­la­ti­ne po­odi­ne in­su­li­no in­jek­ci­ja, kei­čia­mų­jų da­lių sky­ri­mo ir jų įsi­gi­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šasPuslapis 6
Dia­be­to mo­ky­mo nau­da:
tin­ka­ma sa­vi­kon­tro­lė ge­ri­na svei­ka­tos ro­dik­lius

      Dia­be­tą dau­giau­sia val­do pa­tys ser­gan­tie­ji. Kad tai ga­lė­tų da­ry­ti veiks­min­gai, jie tu­ri mo­ky­tis, nuo­lat gi­lin­ti ži­nias, to­bu­lin­ti įgū­džius, po­rei­kius, keis­ti gy­ven­se­ną. Dia­be­to mo­ky­mas yra ak­ty­vus pro­ce­sas, ku­ris pa­de­da pa­tiems žmo­nėms to­bu­lin­ti sa­vi­kon­tro­lę, kas­dien spręs­ti, kaip ge­riau­sia gy­dy­tis. Ap­žvel­gia­ma ke­le­tas veiks­min­gos dia­be­to kon­tro­lės bū­dų, įvei­kiant ki­lu­sius sun­ku­mus.

      Są­vo­ka „dia­be­to mo­ky­mas” yra su­pran­ta­ma, kaip „pa­cien­tų mo­ky­mas”, „dia­be­to sa­vi­kon­tro­lės mo­ky­mas”, „sa­vi­kon­tro­lės įgū­džių to­bu­li­ni­mas” ir „me­di­ka­men­ti­nis švie­ti­mas”. Vi­si šie api­brė­ži­mai ro­do, jog ser­gan­tis žmo­gus yra tar­si il­ga­lai­kės in­ter­ven­ci­jos cen­tras, ku­riam rei­kia kar­tu su dia­be­to prie­žiū­ros ko­man­da ko­or­di­nuo­ti gy­dy­mo pla­ną. Vi­siems yra nau­din­ga mo­ky­tis, nes tik tin­ka­mai pri­si­žiū­rint, gy­dan­tis ge­rė­ja svei­ka­ta, sa­vi­jau­ta, ma­žė­ja gy­dy­mo iš­lai­dos ir kom­pli­ka­ci­jų ri­zi­ka.¹

      Dia­be­to mo­ky­mas yra uni­ka­li prie­mo­nė su­tik­ti ir at­rem­ti pa­sau­li­nę dia­be­to grės­mę
      Dia­be­to mo­ky­mas vis la­biau in­teg­ruo­ja­mas kaip šia li­ga ser­gan­čių­jų prie­žiū­ros stan­dar­tas.² Ta­čiau bū­ti­na žmo­nes įti­kin­ti šios prie­mo­nės svar­ba, pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ven­se­ną, to­bu­les­nę gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Svei­kai gy­ve­nant ma­žė­tų tie­sio­gi­nė ir ne­tie­sio­gi­nė vi­suo­me­nės gy­dy­mo kai­na. Įvai­rių ša­lių vy­riau­sy­bės, svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ieš­ko ko­vos su dia­be­to epi­de­mi­ja stra­te­gi­jų. Joms pri­ski­ria­mas ir dia­be­to mo­ky­mas.

      Kai­nos
      Veiks­min­go dia­be­to mo­ky­mo pri­ei­na­mu­mu ge­ri­na­ma ser­gan­čių žmo­nių sa­vi­kon­tro­lė, svei­ka­ta, ma­žė­ja jos prie­žiū­ros iš­lai­dos.³ Pri­im­ti ap­gal­vo­tus, tin­ka­mus spren­di­mus rei­kia lai­ko.
      Mo­ky­mas nė­ra vien­kar­ti­nė, o nuo­lat tai­ko­ma prie­mo­nė. Žmo­nės ap­mo­ko­mi dės­nin­gai, at­si­žvel­giant į jų in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius, ge­bė­ji­mus, gy­dy­mo pla­no kei­ti­mus pro­gre­suo­jant li­gai. Dar­bas pra­de­da­mas ap­ti­kus li­gą, vė­liau plė­to­ja­mas, at­nau­ji­na­mas kas­met ar kei­čiant gy­dy­mą.

      Su­dė­tin­gu­mas
      Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai pa­gal pa­cien­to iš­pru­si­mą tu­ri jam pa­aiš­kin­ti me­di­ci­ni­nius dia­be­to as­pek­tus, taip pat var­to­ja­mą ter­mi­no­lo­gi­ją, pvz., hi­per­gi­ke­mi­ja, gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas, hi­pog­li­ke­mi­ja, re­ti­no­pa­ti­ja, nef­ro­pa­ti­ja ir pan. Ta­da leng­viau ben­drau­ti. De­ja, pa­si­tai­ko svei­ka­tos prie­žiū­ros tei­kė­jų, ku­rie sto­ko­ja dar­naus ben­dra­vi­mo įgū­džių, o psi­cho­so­cia­li­niai veiks­niai yra svarbūs.4
      Su­da­ro­mas dia­be­to mo­ky­mo pla­nas ir at­lie­ka­mas dar­bas, va­do­vau­jan­tis na­cio­na­li­niais rei­ka­la­vi­mais. Pa­tei­kia­mos pa­grin­di­nės da­ly­ki­nės kal­bos są­vo­kos, ap­ta­ria­ma re­ži­mo, gy­ven­se­nos, elg­se­nos tvar­ka, tra­di­ci­nio iš­ty­ri­mo duo­me­nys ir rei­kia­ma in­ter­ven­ci­ja. Svei­ka mi­ty­ba, mankš­ta, li­gos kon­tro­lė, vais­tų pa­rin­ki­mas ir var­to­ji­mas, svei­ka gy­ven­se­na ap­ra­šy­ta lei­di­ny­je „Ame­ri­can As­so­cia­tion of Dia­be­tes Edu­ca­tors (AADE) 7 Self-Ca­re Be­ha­vio­urs”. Re­mian­tis pa­cien­to svei­ka­tos ty­ri­mų re­zul­ta­tais ir moks­lo re­ko­men­da­ci­jo­mis, tu­ri bū­ti ko­re­guo­ja­mas re­ži­mas, gy­dy­mas ir el­ge­sys.5

      Iš­šū­kiai
      Tin­ka­mas gy­dy­mas pa­lai­ko op­ti­ma­lią krau­jo gliu­ko­zės kon­tro­lę, ma­ži­na kom­pli­ka­ci­jų. Kai ku­rie pa­sau­lio ser­gan­tys dia­be­tu žmo­nės pa­ti­ria sun­ku­mų lai­ky­da­mie­si gy­dy­mo re­ži­mo. Juos įveik­ti pa­de­da mo­ky­mas, ku­ris at­lie­ka­mas, at­si­žvel­giant į pa­cien­tų kul­tū­ri­nį pa­grin­dą, ge­bė­ji­mą su­pras­ti in­for­ma­ci­ją ir lai­ky­tis gy­dy­mo ru­ti­nos. Mo­ky­mo pro­gra­mos tu­ri bū­ti su­kur­tos tin­ka­mo­mis stra­te­gi­jo­mis, tai­ko­mo­mis taip, kad kiek­vie­nas li­go­nis no­rė­tų kaup­ti ži­nias, to­bu­lin­ti įgū­džius ir ben­dra­dar­biau­tų su spe­cia­lis­tais.
      Dia­be­to mo­ky­to­jai pa­deda pa­cien­tams in­teg­ruo­ti ligos kont­ro­lę į jų kas­die­nę dar­bo­tvarkę. Pa­vyz­džiui, ne­se­niai bu­vo įdieg­ta kom­piu­te­ri­nė AADE7™ sis­te­ma. Trys ket­vir­ta­da­liai dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių bu­vo įtrauk­ti į šį ban­dy­mą tes­tuo­ti juos in­ter­ne­tu. Daug šių žmo­nių pri­pa­ži­no, kad pro­gra­ma jiems pa­dė­jo įver­tin­ti, kaip jie val­do li­gą, ir kar­tu su diabeto mo­ky­to­ju to­bu­lin­ti sa­vi­kon­tro­lės pla­ną.
      Dia­be­to mo­ky­mas ska­ti­na ieš­ko­ti at­sa­ky­mų į ki­lu­sius svei­ka­tos klau­si­mus. Stu­di­ja pa­ro­dė, kad kai­mo am­bu­la­to­ri­jo­je dia­be­to mo­ky­to­jas ga­li reikš­min­gai su­ža­din­ti pa­cien­tų do­mė­ji­mą­si akių, HbA1c, li­pi­dų, šla­pi­mo ty­ri­mais, ko­jų ap­žiū­ra ir no­rą siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų.6

      Nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra, ser­ga­mu­mas ir kom­pli­ka­ci­jos
      Ser­gan­tie­ji dia­be­tu sto­ko­ja lai­ko ben­dra­vi­mui su svei­ka­tos prie­žiū­ros tei­kė­jais. Tai le­mia ge­ra ar blo­ga svei­ka­tos prie­žiū­ros val­dy­mo tvar­ka, tei­kia­mos ar ne­kom­pen­suo­ja­mos mo­ky­mo pa­slaugos.

      Dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ga­li bū­ti gy­do­mi dau­giau ne­gu nuo pen­kių lė­ti­nių li­gų, net­gi kon­sul­tuo­ja­mi skir­tin­gų me­di­kų
      Tai ne nau­jie­na! Jau su­da­ro­mi lė­ti­nių li­gų kon­tro­lės mo­de­liai, ku­riais sie­kia­ma vie­ny­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mų ir ben­druo­me­nės (vi­suo­me­nės tei­kia­mos pa­ra­mos) dar­bą. Svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­ma rū­pi­na­si asmens gerove, svei­ka­ta (daž­nai ma­tuo­ja­ma mir­čių ir ne­įga­lu­mo ro­dik­liais), o vi­suo­me­­nės sveikatos sistema – re­gio­nų gy­ven­to­jais, jų ser­ga­mu­mo dy­džiu ir apimtimi. Dia­be­to mo­ky­to­jų pa­rei­ga yra ska­tin­ti žmo­nes tau­so­ti svei­ka­tą tin­ka­ma elg­se­na, ko­ky­biš­ka gy­ven­se­na ir nau­din­gais įpro­čiais, pa­de­dan­čiais ko­re­guo­ti virš­svo­rį, hi­per­ten­zi­ją, cho­les­te­ro­lį. 30% diabetu sergančių žmonių vargina depresija, sunkinanti ligos kontrolę.7 Taigi tau­so­ti­na ner­vų sis­te­ma, šir­dis, ki­ti or­ga­nai. Į vi­sus ki­lu­sius klau­si­mus apie bū­ti­ną re­ži­mą, kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ją, kon­tro­lę ir val­dy­mą, atsakymus tei­kia dia­be­to mo­ky­tojas.

      Išva­dos
      Dia­be­to mo­ky­mo nau­da yra įvai­ri. Tai ga­li bū­ti tar­pi­nin­ka­vi­mas gau­ti in­di­vi­du­a­lią, ko­or­di­nuo­tą bran­giai kai­nuo­jan­čią prie­žiū­rą. An­tra ver­tus, tai pui­ki pro­ga žmo­nėms ben­drau­ti, da­ly­tis pa­tir­ti­mi, to­bu­lin­ti įgū­džius. Tai ir ga­li­mas svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos, ben­druo­me­nės, dar­bo­vie­čių ry­šys, šali­nant di­de­les svei­ka­tos bė­das.
      Nuo­la­ti­nis dia­be­to mo­ky­mas pa­de­da ge­rin­ti re­ži­mą, stab­dy­ti kom­pli­ka­ci­jas. Tai­gi, ži­nių in­ter­ven­ci­ja to­kia pat svar­bi ir veiks­min­ga, kaip ir gydymas vaistais.

      Li­te­ra­tū­ra
      1. As­sal JP, Jac­qu­e­ment S, Mo­rel Y. The ad­ded va­lue of the­ra­py in dia­be­tes: the edu­ca­tion of pa­tients for self-ma­na­ge­ment of their di­se­a­se. Me­ta­bo­lism 1997; 12 (Suppl 1): 61-4.
      2. In­ter­na­tio­nal Dia­be­tes Fe­de­ra­tion Cli­ni­cal Gui­de­li­nes Task For­ce. Glo­bal gui­de­li­ne for ty­pe 2 dia­be­tes. IDF. Brus­sels, 2005.
      3. Ke­ers JC, Gro­en H, Slui­ter WJ, et al. Cost and be­ne­fits of a mul­ti­dis­cip­li­na­ry in­ten­si­ve dia­be­tes edu­ca­tion pro­gram­me. J Eval Clin Pract 2005; 3: 293-303.
      4. Pe­y­rot M, Ru­bin RR, Lou­rit­zen T, et al; on be­half of the In­ter­na­tio­nal DAWN Ad­vi­so­ry Pa­nel. Phy­cho­so­cial pro­blems and bar­riers to im­pro­ved dia­be­tes ma­na­ge­ment; re­sults of the Cross- Na­tio­nal Dia­be­tes At­ti­tu­des, Wis­hes and Ne­eds (DAWN) Stu­dy. Dia­bet med 2005; 10: 1379-85.
      5. Mul­ca­hy K, Mry­niuk M, Pe­ep­les M, et al. Dia­be­tes self-ma­na­ge­ment edu­ca­tion ca­re out­co­mes me­a­su­res. Dia­be­tes Educ 2003; 5: 768-70, 773-84, 787-8 pas­sim.
      6 Piatt GA, Or­chard TJ, Emer­son S, et al. Tran­sla­ting the cri­nic ca­re mo­del in­to the com­mu­ni­ty: re­sults from a ran­do­mi­zed con­trol­led trial of a mul­ti­fa­ce­ted dia­be­tes ca­re in­ter­ven­tion. Dia­be­tes Ca­re 2006; 4; 811-7.
      7. Ege­de LE, Nie­tert PJ, Zheng d. Dep­res­sion and all-cau­se and co­ro­na­ry he­art di­se­a­se mor­ta­li­ty among adults with and wit­hout dia­be­tes. Dia­be­tes Ca­re 2005; 28: 1339-45.

      Ma­lin­da Pe­ep­les, Ja­ni­ce Kos­hins­ky,
      Ja­nis McWil­liams straips­nį,
      skelb­tą 2007 m. lapkričio mėn.
      Dia­be­tes Voi­ce žur­na­le, pa­ren­gė
      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė


Puslapiai 8-9
Įga­lio­ji­mai, mo­ky­mas ir dis­cip­li­na:
pla­ningas dia­be­to val­dy­mas

      Kaip ži­no­ma, pa­grin­di­nis dia­be­to kon­tro­lės as­muo yra pats ser­gan­ty­sis. Ta­čiau šį vaid­me­nį jis ge­rai at­liks, jei ži­nos, kaip tai da­ry­ti. Juk kas­dien pa­čiam ten­ka daug ką spręs­ti. Dia­be­tas ke­lia ne­ma­ža rū­pes­čių, trik­do nuo­tai­ką, ku­rią le­mia ir so­cia­li­nė, kul­tū­ri­nė ap­lin­ka. Šia­me straips­ny­je tei­gia­ma, jog ser­gan­ty­sis pa­jė­gus pri­im­ti ge­rai su­ba­lan­suo­to li­gos val­dy­mo spren­di­mus.

      Svei­ka­tos prie­žiū­ros tei­kė­jai dia­be­tu ser­gan­tį žmo­gų mo­ko, tar­si įga­lio­ja sa­vi­kon­tro­le ko­re­guo­ti svei­ka­tą. Pa­cien­tas ne­re­tai iš­ti­sus me­tus kruopš­čiai dir­ba ieš­ko­da­mas bū­dų įveik­ti ne­ga­la­vi­mus, ge­rin­ti sa­vi­jau­tą. Kad toks gy­dy­mo bū­das tin­ka­mas, ma­no­ma jau pen­kio­li­ka me­tų vi­sa­me pa­sau­ly­je.1,2 Tai­gi žmo­gus, ser­gan­tis dia­be­tu, tu­ri ge­bė­ti pats su­pras­ti ir rink­tis tai, ką pri­va­lės da­ry­ti. To­dėl ne­pa­pras­tai svar­bi yra dia­be­to mo­ky­mo pa­žan­ga.³

      Ap­lin­kos po­vei­kis dia­be­to kon­tro­lei
      Dia­be­to stu­di­jos (DAWN) duo­me­ni­mis, dia­be­tu su­sir­gu­sius žmo­nes var­gi­nan­tis vil­čių žlu­gi­mas, nu­si­vy­li­mas, bai­mė ne­re­tai su­ke­lia dep­re­si­ją.4 Tai trik­do pa­cien­tą, ku­riam itin sun­ku pla­nin­gai val­dy­ti li­gą. Be to, mi­nė­ta stu­di­ja įro­dy­ta, kad so­cia­li­niai, eko­no­mi­niai veiks­niai tu­ri di­džiu­lę įta­ką žmo­nių sa­vi­jau­tai ir skur­das ga­li kom­pli­kuo­ti pa­stangas.
      Pa­vyz­džiui, II ti­po dia­be­tu ser­gan­ti 50 me­tų mo­te­ris tai pa­tvir­ti­no ben­druo­me­nės fo­ru­me. Ji tei­gė, kad ge­rai dia­be­to kon­tro­lei truk­do gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Dep­re­si­ją jai ke­lia ma­žai ap­mo­ka­mas dar­bas (be svei­ka­tos drau­di­mo), ne­pa­lan­ki gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka. Nė­ra nei ža­lu­mos, nei sau­gių vie­tų pa­si­vaikš­čio­ji­mui, nė­ra vai­sių, dar­žo­vių, ki­tų par­duo­tu­vių, nė­ra po­il­sio parko.
      Tai­gi dia­be­to mo­ky­mas vyk­dy­ti­nas dviem ly­giais. Gvil­den­tinas fi­zio­lo­gi­nis li­gos po­vei­kis ir so­cio­lo­gi­nių, bio­lo­gi­nių bei kitų gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bių vi­su­ma (ho­lis­ti­nis su­pra­ti­mas).

      Įtvir­tin­tinos gy­ve­ni­mo są­ly­gos
      Dia­be­to sa­vi­kon­tro­lė pri­va­lo su­pra­ti­mo, įsi­pa­rei­go­ji­mų ir di­džiu­lių pa­stan­gų.
      Dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės tu­ri ben­dra­dar­biau­ti su svei­ka­tos prie­žiū­ros me­di­kais. Kon­sul­ta­ci­jo­se rei­kia įgy­ti:
      • kuo dau­giau ži­nių apie dia­be­tą,
      • su­pra­ti­mą apie sa­vo vaid­me­nį, už­da­vi­nius ir pa­stan­gas juos at­lik­ti,
      • as­me­ni­nį sa­vi­kon­tro­lės pla­ną,
      • ge­bė­ji­mą eks­pe­ri­men­tuo­ti ir įver­tin­ti pla­ną.5

      Dia­be­to mo­ky­mas
      Pa­cien­tui pri­va­lu pa­teik­ti žmo­gaus ana­to­mi­jos ži­nių. Iš­aiš­kin­tinas ka­sos me­cha­niz­mas, veik­la, mi­ty­bos pa­grin­dai, mankš­tos reikš­mė. Ap­ta­ria­mas emo­ci­nis, prak­ti­nis ir fi­zi­nis li­gos po­vei­kis ser­gan­čia­jam ir šei­mai.
      Nors me­di­kai ga­li pa­siū­ly­ti daug ver­tin­gų re­ko­men­da­ci­jų, ta­čiau tik pa­tys ser­gan­tie­ji, iš­gy­ve­nan­tys emo­ci­nę bei fi­zi­nę pai­nia­vą, yra ge­riau­si dia­be­to eks­pertai.
      Gy­vy­biš­kai svar­bu pa­si­telk­ti emo­ci­nės pa­gal­bos šal­ti­nius. Dau­gu­mai pa­cien­tų ga­li pa­dė­ti šei­mos na­riai. Vis dėl­to kar­tais ieš­ko­ma drau­gų, me­di­kų, re­li­gi­nės ben­druo­me­nės na­rių ar ki­tų ser­gan­čių­jų pa­gal­bos. Rei­kia bi­čiu­lių, su ku­riais bū­tų ma­lo­nu ben­drau­ti, pa­si­da­ly­ti sa­vo ne­ri­mu, rū­pes­čiais, įgy­ti vilties.

      Sa­vi­kon­tro­lės pla­nas
      Tik diag­no­za­vus dia­be­tą, pla­ną tu­rė­tų su­da­ry­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas, at­si­žvelg­da­mas į in­di­vi­du­a­lias pa­cien­to sa­vy­bes. Svar­biau­sia su­da­ry­ti pla­ną taip, kad jis bū­tų nau­do­ja­mas veiks­min­gai. Kai žmo­gus nuo­dug­niau per­pran­ta li­gą, po tru­pu­tį ga­li im­tis di­des­nio sa­vi­kon­tro­lės vaid­mens, pri­rei­kus kon­sul­tuo­da­ma­sis su vie­nu ar ke­liais spe­cia­lis­tais.

      Die­no­tvarkė
      Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sa­vo die­nos re­ži­mą, į ku­rį pri­va­lu at­si­žvelg­ti. Vie­nas la­biau mėgs­ta griež­tą mi­ty­bos pla­ną ir lai­ką, ki­ti kei­čia die­no­tvarkę la­biau sau įpras­ta, gal­būt net­gi ne­re­gu­lia­ria. Ren­ka­si pats pa­cien­tas. Die­no­tvarkę kei­čiant pri­rei­kia dau­giau spren­di­mų, krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mų, gal­būt dau­giau ir in­su­li­no in­jek­ci­jų, ly­gi­nant su griež­tu pa­sto­viu pla­nu. An­tra ver­tus, lai­kan­tis griež­tes­nio pla­no, pri­rei­kia dau­giau lai­ky­tis dis­cip­li­nos.

      Už­si­brėž­ti­ni už­da­vi­niai
      Daž­nai spau­do­je skel­bia­mi ide­a­lūs HbA1c, krau­jo spau­di­mo, cho­les­te­ro­lio ir kū­no svo­rio duo­me­nys. Dia­be­tu ser­gan­tie­siems pa­ta­ria­ma kar­tu su me­di­ku už­si­brėž­ti trum­pa­lai­kius ku­rių nors svei­ka­tos ro­dik­lių ge­ri­ni­mo už­da­vi­nius. Pa­vyz­džiui, kur kas sėk­min­giau ga­li­ma siek­ti ide­a­laus gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no, iš­si­kė­lus už­da­vi­nį per tam tik­rą lai­ką jį (HbA1c) su­ma­žin­ti 1%, ne­gu ban­dy­mas sku­biai tai pa­da­ry­ti nuo 10% iki 7%. Per di­de­lis už­da­vi­nys sun­kiau iš­spren­džia­mas.

      Sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nės
      Su­da­ro­ma­me dia­be­to sa­vi­kon­tro­lės pla­ne tu­ri bū­ti nu­ma­to­ma mi­ty­bos re­ži­mas, mankš­ta, vais­tų (tab­le­čių, in­su­li­no) var­to­ji­mo, krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mų lai­kas. Nu­ma­ty­ti­na rei­kia­ma emo­ci­nė pa­gal­ba, stre­so ša­li­ni­mo prie­mo­nės.

      Sa­vi­kon­tro­lės įver­ti­ni­mas
      Mo­kan­tis sa­vi­kon­tro­lės ten­ka im­tis daug ban­dy­mų, tad pa­da­ro­ma ir klai­dų. Jei pla­nas pa­vy­ko, dar­bą rei­kė­tų tęs­ti. Prie­šin­gu at­ve­ju ap­svars­to­mos ga­li­mos prie­žas­tys ir veiks­mai ko­re­guo­ja­mi. Svar­bu iš kar­to ne­nu­si­vil­ti. Val­dy­ti sa­vo dia­be­tą nė­ra leng­va. Sėk­mei pa­siek­ti rei­kia ne­ma­ža lai­ko. To­bu­ly­bė tur­būt ne­įma­no­ma. Svar­biau­sia ti­kė­ti sa­vo su­kur­tu nuo­sek­liu, sai­kin­gais dar­bais ga­li­mu įgy­ven­din­ti pla­nu.

      Li­te­ra­tū­ra
      1. Fun­nell MM, An­der­son RM, Ar­nold MS, et al. Em­po­wer­ment: an idea who­se ti­me has co­me in dia­be­tes edu­ca­tion. Dia­be­tes Educ 1991; 1: 37-41.
      2. An­der­son RM, Fun­nell MM. The Art of Em­po­wer­ment: Sto­ries and Stra­te­gies for Diab­tes Edu­ca­tors, 2nd ed. Ame­ri­can Dia­be­tes As­so­cia­tion. Ale­xan­dria, 2005.
      3. Weiss MA. Em­po­ver­ment, a pa­tient’s per­spec­ti­ve. Dia­be­tes Spec­trum 2006; 2: 116-8.
      4. Skov­lund SE, Pe­y­rot M: on be­half of the DAWN In­ter­na­tio­nal Ad­vi­so­ry Pa­nel. The Dia­be­tes At­ti­tu­des Wis­hes and Ne­eds (DAWN) pro­gram: a new ap­pro­ach to im­pro­ving out­co­mes of dia­be­tes ca­re. Dia­be­tes Spec­trum 2005; 3: 136-41.
      5. Weiss MA, Fun­nell MM. The Lit­tle Dia­be­tes Bo­ok YOU Ne­ed to Re­ad Run­ning Press. Phi­la­delp­hia, 2007: 32-43.

      Mi­cha­el Weiss straips­nį, skelb­tą 2007 m. lapkričio mėn.
      Dia­be­tes Voi­ce žurnale, iš an­glų kal­bos iš­ver­tė
      Da­lia Au­gus­ti­nai­tė


Puslapiai 10-11
Dėl šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­gų ri­bo­ji­mo li­go­nių na­muo­se

      Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­ga, uo­liai rū­pin­da­ma­si me­di­kų ge-­ro­ve, sie­kia, kad gy­dy­to­jai gau­tų kuo di­des­nius at­ly­gi­ni­mus ir jų ra­my­bės ne­drums­tų pa­cien­tai. Dar ne­se­niai bu­vo siū­lo­ma įves­ti pa­pil­do­mą mo­kes­tį li­go­niams už me­di­kų tei­kia­mas pa­slau­gas. Ne­ga­vus tam pri­ta­ri­mo, su­ma­ny­tas ki­tas pa­cien­tų tram­dy­mo me­to­das – ma­žin­ti šei­mos gy­dy­to­jų pa­slau­gas li­go­nių na­muose.
      LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tei­sės ak­tais nu­ro­do­ma, kad šei­mos gy­dy­to­jas pri­va­lo teik­ti pa­slau­gas na­muo­se pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos va­do­vo pa­tvir­tin­ta šių pa­slau­gų tei­ki­mo tvar­ka ir ap­im­ti­mi. Ta­čiau Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je nu­spręs­ta nuo šių me­tų va­sa­rio 1 d. pa­tvir­tin­ti ben­drą „tvar­ką” mies­te.
      Ma­no nuo­mo­ne, to­kia „tvar­ka” tvir­ti­na­ma la­bai ne­ap­gal­vo­tai, sku­bo­tai, vie­šai jos bū­si­mos ža­los ne­ap­ta­rus su mies­to gy­ven­to­jais. To­dėl daug ne­ri­mo tai ke­lia žmo­nėms. Ar su­lauks jie me­di­kų pa­gal­bos na­muo­se, jei dėl sun­kios li­gos ne­ga­lės nu­vyk­ti į gy­dy­mo įstai­gą, o pa­gal pa­tvir­tin­tą „tvar­ką” ne­pa­teks į na­muo­se lan­ko­mų lai­min­gų­jų są­ra­šą?
      Ar to­kią „tvar­ką” ska­ti­nę mo­ty­vai pa­tei­sins spren­di­mą pri­ėmu­sių val­di­nin­kų lū­kes­čius? Ne­abe­jo­ju, kad ei­lės po­li­kli­ni­ko­se dėl to tik­rai ne­su­ma­žės, o me­di­kų pa­slau­gos ne­bus nei ge­res­nės, nei sau­ges­nės. Juk ir lan­kan­tis gy­dy­mo įstai­go­se dažniausiai ne­at­lie­ka­ma rei­kia­mų ty­ri­mų, tad gy­dy­mas ski­ria­mas ak­lai. Gy­dy­to­jas vi­sai ne­tu­ri lai­ko iš­klau­sy­ti li­go­nio, žvilg­telt į li­gos kon­tro­lės už­ra­šus ar net pa­tik­rin­ti krau­jo­spūdžio. Jam rū­pi tik be klai­dų iš­ra­šy­ti anks­čiau pa­skir­tų vais­tų re­cep­tus ir už­pil­dy­ti kor­te­lę, nes būgš­tau­ja dėl ga­li­mų biu­ro­kratų baus­mių. Žmo­nės, ypač ser­gan­tys lė­ti­nė­mis li­go­mis, tie­siog yra pri­vers­ti pa­tys iš gy­dy­to­jų iš­si­rei­ka­lau­ti sau pri­klau­san­čius bū­ti­niau­sius svei­ka­tos ty­ri­mus, siun­ti­mus pas spe­cia­lis­tus ar re­cep­tus kom­pen­suo­ja­mo­sioms me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms bei vais­tams. Kiek­vie­nas, pa­vyz­džiui, dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus var­to­ja ma­žiau­siai dvie­jų rū­šių in­su­li­ną (ar an­ti­dia­be­ti­nes tab­le­tes), jam pri­klau­so ne­mo­ka­mai diag­nos­ti­nės juos­te­lės krau­jo gliu­ko­zei tir­ti, bū­ti­na kas ket­vir­tį tir­tis gli­kuo­tą he­mog­lo­bi­ną. Dau­gu­mai jų rei­kia ke­lių rū­šių krau­jo spau­di­mą ma­ži­nan­čių ar ki­tų kom­pli­ka­ci­jų gy­dy­mui vais­tų, bent vie­ną kar­tą per me­tus siun­ti­mo en­dok­ri­no­lo­go, kar­dio­lo­go, neu­ro­lo­go, akių gy­dy­to­jo ar ki­tų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­joms. Gy­dy­to­jui lei­džia­ma re­cep­tą vais­tams iš­ra­šy­ti iki tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piui. Ge­riau­siu at­ve­ju šei­mos gy­dy­to­jas re­cep­tus kas­dien var­to­ja­miems tiems pa­tiems vais­tams iš­ra­šo dviem mė­ne­siams. O jei žmo­gus dar var­to­ja krau­jo spau­di­mą ma­ži­nan­tį vais­tą, ku­rį ga­li iš­ra­šy­ti tik kar­dio­lo­gas? Siun­ti­mą duo­da tik šei­mos gy­dy­to­jas. Jei pas jį ga­li pa­tek­ti maž­daug po sa­vai­tės, tai pas kar­dio­lo­gą – po mė­ne­sio ar dvie­jų. Aki­vaiz­du, kiek kar­tų pa­cien­tas to­kios „tvar­kos” pri­vers­tas vaikš­ti­nė­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją. Čia ir at­sa­ky­mas, ko­dėl pas jį drie­kia­si pa­cie­ntų ei­lės. O kaip prie šių ka­bi­ne­tų jau­čia­si aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros nu­ka­muo­tas, čiau­din­tis, skrep­liuo­jan­tis ne­lai­mė­lis? Kaip jau­sis ma­ma su karš­čiuo­jan­čiu ir iš skaus­mo kly­kian­čiu ma­žy­liu? Ką ma­nys kar­tu lū­ku­riuo­jan­tie­ji, at­ėję tik re­cep­tų ar siun­ti­mų? O gy­dy­to­jas, ar spės vi­sus ra­miai iš­klau­sy­ti, diag­no­zuo­ti ir pa­skir­ti tai, ko rei­kia? Ar pa­cien­tai bus pa­ten­kin­ti to­kio­mis mi­nu­ti­nė­mis sau­gio­mis ir ko­ky­biško­mis pa­slau­gomis?
      Sun­ku pa­ti­kė­ti, esą dau­giau nei 80 proc. vil­nie­čių be rei­ka­lo kvie­čia­si gy­dy­to­ją. Ne­rei­kė­tų kal­tin­ti vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų to­kiu pik­tnau­džia­vi­mu, ven­giant Hi­pok­ra­to prie­sai­ka pri­si­im­tos pa­rei­gos.
      Kiek­vie­nas ci­vi­li­zuo­tos ša­lies su­sir­gęs žmo­gus tu­ri tei­sę lai­ku gau­ti šei­mos gy­dy­to­jo pa­gal­bą na­muo­se, jei dėl sun­kios li­gos ne­pa­jė­gus pats pa­siek­ti me­di­ko. Gy­dy­to­jams tu­ri bū­ti skir­ta lai­ko ir lėšų šiems vi­zi­tams.
      Me­di­kų pa­rei­ga yra pa­dė­ti ser­gan­tiems žmo­nėms, o ne jų veng­ti. Jei­gu šei­mos gy­dy­to­jai dau­giau ben­drau­tų su sa­vo apy­lin­kės žmo­nė­mis, tik­rai džiu­gin­tų abi­pu­sė pa­gar­ba, ku­ri pas­ta­ruo­ju me­tu pra­ran­da­ma.
      Bū­ti­na svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos klai­das ša­lin­ti kom­plek­siš­kai. Lai­kas val­dan­čių­jų dė­me­sį grą­žin­ti pa­pras­tam žmo­gui. Vals­ty­bės po­li­ti­kos pri­ori­te­tas tu­ri bū­ti vi­suo­me­nės švie­ti­mas, svei­ka­tos pro­fi­lak­ti­kos ir ap­sau­gos to­bu­li­ni­mas. Dau­giau lė­šų skir­ti­na ne tik gy­dy­to­jų at­ly­gi­ni­mui, bet ir svei­ka­tos pa­slau­goms. Kad ma­žė­tų li­go­nius ali­nan­čios ei­lės prie ka­bi­ne­tų, bū­ti­na ne­del­siant keis­ti re­cep­tų iš­da­vi­mo ir siun­ti­mų pas spe­cia­lis­tus tvar­ką.
      Juk tik žmo­gaus svei­ka­ta le­mia jo dar­bin­gu­mą, kū­ry­bin­gu­mą, tai­gi ir eko­no­mi­nę ša­lies ge­ro­vę.
      Pastaba. Sužinojome, kad nugalėjo sveikas protas. Mi­nė­tas Vil­niaus savivaldybės sprendimas atšauktas.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų
      at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė


Puslapis 12
Vai­kų dia­be­to sa­vi­tu­mas

      Nors kar­tais II ti­po dia­be­tas var­gi­na ir vai­kus, dau­gu­ma šia li­ga ser­gan­čių žmo­nių yra su­au­gę. Tur­tin­go­se ša­ly­se I ti­po dia­be­tas yra la­biau­siai plin­tan­ti lė­ti­nė vai­kų li­ga. Kas­met ji nu­sta­to­ma 5 % daž­niau iki­mo­kyk­li­nu­kams, 3 % – mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams. Kas­met diag­no­zuo­ja­ma 70 000 nau­jų dia­be­to at­ve­jų vai­kams iki 14 m.
      Vai­kų ir su­au­gu­sių­jų pri­klau­so­my­bė nuo in­su­li­no ir tin­ka­mos mi­ty­bos yra pa­na­ši, ta­čiau pa­si­tai­ko dau­gy­bė fi­zio­lo­gi­nių, psi­cho­lo­gi­nių, emo­ci­nių, me­di­ci­ni­nių ir so­cia­li­nių skir­tu­mų. Tai­gi, nors ir la­bai pa­to­bu­lin­tas, jau­nų žmo­nių gy­dy­mas ke­lia daug spe­ci­fi­nių rei­ka­la­vimų, kurie ne visada įvykdomi.
      Kaip ir su­au­gu­sie­siems, dia­be­tu ser­gan­tiems vai­kams yra nuo­la­ti­nė gy­vy­bei pa­vo­jin­gų kom­pli­ka­ci­jų grės­mė. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ir Skan­di­na­vi­jo­je at­lik­tais ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad bet ku­rio am­žiaus vai­kų, ser­gan­čių dia­be­tu, mir­tin­gu­mas, pa­ly­gin­ti su ki­tais vai­kais, apie 9 kar­tus di­des­nis. Il­ga­lai­kiai ste­bė­ji­mai ro­do, kad ne­tin­ka­ma dia­be­to kon­tro­lė vai­kys­tė­je la­bai blo­gi­na il­ga­lai­kę li­gos prog­no­zę.
      Anks­ty­vie­ji kom­pli­ka­ci­jų, jų ke­lia­mų ne­ga­la­vi­mų po­žy­miai ga­li bū­ti pa­ste­bi­mi vai­kams, ser­gan­tiems tiek I, tiek ir II ti­po dia­be­tu. Po 12 me­tų li­gos sta­žo pa­ti­ria kom­pli­ka­ci­jas dau­giau kaip 50 % vai­kų, nors ir bu­vo ge­rai gy­domi.

      Diag­no­zė
      Cuk­ri­nio dia­be­to diag­no­zė psi­cho­lo­giš­kai vei­kia ne tik vai­ką, bet ir jo šei­mos na­rius. Ji ga­li pa­ašt­rin­ti jau tu­ri­mus rū­pes­čius, kel­ti ne­ri­mą, dep­re­si­ją, ki­tus psi­cho­lo­gi­nius su­tri­ki­mus.
      Kiek­vie­nos šei­mos ga­li­my­bės teik­ti rei­kia­mą pa­gal­bą vai­kui ski­ria­si. Yra šei­mų, pa­jė­gių su­si­vok­ti ir im­tis nau­jų pa­rei­gų bei at­sa­ko­my­bės. Ta­čiau iš­aiš­kin­ti ir psi­cho­so­cia­li­niai blo­gos dia­be­to kon­tro­lės veiks­niai: iš­iru­si šei­ma, pa­šli­ję jos na­rių san­ty­kiai, stre­si­nės si­tu­a­ci­jos (bar­niai, sky­ry­bos, mir­tys). Kai ku­rios šei­mos grau­žia­si ne­ge­bė­ju­sios vai­ko ap­sau­go­ti, ki­tos gė­di­ja­si li­gos. To­kioms šei­moms bū­ti­na pro­fe­sio­na­li psi­cho­lo­go pa­gal­ba. Ne­ma­ža šei­mų var­gi­na fi­nan­si­niai sun­ku­mai, dėl ku­rių ne­įma­no­ma tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti vai­ką. Tuo tar­pu pa­gal­ba vai­kui tu­ri ati­tik­ti ir jo am­žiaus po­reikius.

      Vai­kų po­rei­kiai
      Vai­kai au­ga, bręs­ta, pa­ma­žu įgy­ja fi­zi­nę ir psi­cho­lo­gi­nę ne­pri­klau­so­my­bę, mo­ko­si at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus. Ša­lia nor­ma­laus au­gi­mo ir veik­los po­rei­kių ser­gan­ty­sis tu­ri tik­rin­tis krau­jo gliu­ko­zę, švirkš­tis in­su­li­ną (re­čiau – var­to­ti tab­le­tes), nu­ma­ty­ti mais­to ir mankš­tos po­vei­kį svei­ka­tai. Tai la­bai var­žo įpras­ti­nę jo die­no­tvarkę. Ne­re­tai vai­kai il­giau mie­ga, daž­niau ser­ga in­fek­ci­nė­mis li­go­mis, per daug ar per ma­žai ju­da, ne­kon­tro­liuo­ja mi­ty­bos, yra jaut­res­ni in­su­li­nui.

      Iki­mo­kyk­li­nis am­žius
      Ma­ži vai­kai ne­pa­jė­gūs pa­tys su­pras­ti ir kon­tro­liuo­ti li­gą. Šiuo at­ve­ju šei­mos na­riai tu­rė­tų pa­si­da­ly­ti jo gy­dy­mo ir prie­žiū­ros naš­tą. Tė­vams rei­kia sa­vo sū­naus ar duk­ros li­gą pri­pa­žin­ti, tai­gi ir iš­mok­ti kom­plek­siškai kon­tro­liuo­ti.
      Tos šei­mos, ku­rių ma­žy­liai su­ser­ga, daž­nai pa­ti­ria so­cia­li­nę izo­lia­ci­ją. Įveik­ti vie­ni­šu­mą tu­rė­tų bū­ti pa­gal­bos šei­mai pri­ori­te­tas. Li­go­nė­lio bro­liams ir se­se­rims ga­li rei­kė­ti psi­cho­lo­go pa­gal­bos nu­ga­lė­ti ne­re­tai iš­gy­ve­na­mą kal­tės, bai­mės ar pa­vy­do jausmą.
      Dau­gu­ma tė­vų ne­ri­mau­ja dėl vai­ko nak­ti­nės hi­pog­li­ke­mi­jos, ke­lia­si tik­rin­ti gliu­ko­zės, ne­iš­si­mie­ga.

      Mo­kyk­lo­je
      Iš­si­la­vi­ni­mas yra la­bai svar­bus kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­mui. Nu­sta­ty­ta, kad ge­riau iš­si­la­vi­nu­siems li­go­niams yra 40 % ma­žes­nė anks­ty­vos mir­ties ri­zi­ka ne­gu ma­žiau iš­pru­su­siems.
      Ser­gan­tys vai­kai tu­ri tei­sę lan­ky­ti ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las, da­ly­vau­ti ug­dy­mo pro­ce­se ir tu­rė­ti vi­sas są­ly­gas gy­dy­tis ne na­muo­se. Svar­bu sėk­min­gai adap­tuo­tis mo­kyk­lo­je, spręs­ti au­gant be­si­kei­čian­čius po­rei­kius, rū­pin­tis dia­be­to val­dy­mo įgū­džiais. Mo­ky­to­jai ir bend­ra­klasiai tu­rė­tų ži­no­ti pa­grin­di­nius da­ly­kus apie dia­be­tą, jo gy­dy­mą bei ser­gan­čio­jo po­rei­kius. To­kia in­for­ma­ci­ja bū­ti­na tiek iš­sklai­dy­ti bai­mei, tiek tam, kad ša­lia esan­tys mo­kė­tų pri­rei­kus su­teik­ti pa­gal­bą.
      Mo­kyk­lo­je tu­ri bū­ti su­da­ry­tos są­ly­gos (nu­ma­to­mas lai­kas ir vie­ta) pa­si­tik­rin­ti krau­jo gliu­ko­zę. Mi­ty­bos re­ži­mas ir pro­duk­tų pa­si­rin­ki­mas tu­rė­tų bū­ti su­de­rin­tas su ad­mi­nist­ra­ci­ja. Val­gia­raš­tis tu­ri ati­tik­ti ser­gan­čio­jo die­tos rei­ka­la­vi­mus.

      Pa­aug­liai
      Bren­di­mo pra­džią žy­mi ryš­kes­nės emo­ci­jos: im­pul­sy­vu­mas, nuo­tai­kos po­ky­čiai, ne­pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi. Jos la­bai vei­kia dia­be­to kon­tro­lę. Ty­ri­mai ro­do, kad ser­gan­tys pa­aug­liai pras­čiau ver­ti­na sa­vo svei­ka­tą ir yra ma­žiau pa­ten­kin­ti gy­ve­ni­mu ne­gu svei­ki ben­dra­am­žiai. Blo­gė­ja li­gos kon­tro­lė, daž­niau ten­ka gy­dy­tis li­go­ni­nė­je. Pa­sau­li­nė 2000 pa­aug­lių stu­di­ja nu­sta­tė, kad ge­res­nius dia­be­to gy­dy­mo re­zul­ta­tus (HbA1c) są­ly­go­ja ge­res­nė nuo­tai­ka ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bė, ma­žes­nė li­gos naš­ta šeimai.
      a­di­na­si, dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų gy­ve­ni­mui yra svar­bi ne tik fi­zi­nė, bet ir psi­cho­lo­gi­nė svei­ka­ta. Ga­li pa­dė­ti ge­res­ni šei­mos na­rių tar­pu­sa­vio san­ty­kiai ir šil­tes­ni ben­dra­vi­mo įgū­džiai.

      Spe­cia­lūs vai­kų gy­dy­mo po­rei­kiai
      Pa­grin­di­nis dia­be­to gy­dy­mo tiks­las – iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų ar bent ma­žin­ti jų grės­mę. Tam rei­kia op­ti­ma­liai kon­tro­liuo­ti krau­jo gliu­ko­zę.
      Vai­kai daž­niau­siai gy­do­mi in­su­li­nu. Tad svar­bu:
      »  krauko­re­guo­ti krau­jo gliu­ko­zę ven­giant hi­pog­li­ke­mi­jos;
      »  krauat­si­žvelg­ti į kin­tan­tį in­su­li­no po­rei­kį dėl hor­mo­nų kie­kio po­ky­čių au­gant ir bręs­tant, spor­tuo­jant, ser­gant, esant įvai­riam gy­ve­ni­mo bū­dui ir ne­re­gu­lia­riam val­gy­mui.
      Sto­ko­jant spe­cia­lis­tų, slau­gy­to­jų, die­to­lo­gų ir psi­cho­lo­gų, ga­lin­čių iš­mo­ky­ti li­go­nius ir jų šei­mos na­rius pri­tai­ky­ti gy­dy­mą prie sa­vo po­rei­kių, dau­ge­lis vai­kų pa­tys pri­va­lo ge­bė­ti lai­ky­tis griež­to re­ži­mo.
      Ne­ma­ža vai­kų pa­ti­ria dis­kri­mi­na­ci­ją mo­kyk­lo­je ir tarp ben­dra­am­žių. Ne vi­soms šei­moms ne­tur­tin­go­se ša­ly­se in­su­li­nas yra įper­ka­mas. Net aš­tuo­nio­li­ko­je pa­sau­lio ša­lių ne­už­tik­ri­na­mas ap­rū­pi­ni­mas in­su­li­nu. Ten gy­ve­na 63 000 vai­kų, ser­gan­čių dia­be­tu, iki 15 me­tų. Vi­siems jiems in­su­li­no me­ti­nė kai­na siek­tų 9,5 mln. JAV do­le­rių. Tai nė­ra la­bai di­de­lė su­ma. Tiek tie­sio­gi­nės, tiek ne­tie­sio­gi­nės iš­lai­dos dia­be­to kom­pli­ka­ci­joms gy­dy­ti yra kur kas di­des­nės. In­su­li­nas pri­va­lė­tų bū­ti ne­mo­ka­mas. Tik ne­pa­vė­luo­ta li­gos diag­no­zė, tin­ka­mas gy­dy­mas, kon­tro­lė, kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­ka ga­li pa­dė­ti iš­lik­ti svei­kiems vai­kams, kad jie tap­tų dar­bin­gi, kū­ry­bin­gi žmo­nės.

      Gy­dy­mo ko­man­da
      Ide­a­lu, jei­gu dia­be­tu ser­gan­tį vai­ką gy­do spe­cia­lis­tų ko­man­da (en­dok­ri­no­lo­gas, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė, die­to­lo­gas), kon­sul­tuo­ja psi­cho­lo­gas, so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, of­tal­mo­lo­gas ir ki­ti spe­cia­lis­tai. To­kiai ko­man­dai rei­kė­tų spe­cia­lių įgū­džių, kad mo­kė­tų dirb­ti su įvai­raus am­žiaus, ne­vie­no­dų ga­bu­mų ir skir­tin­gų šei­mų vai­kais. Kal­bų įvai­ro­vė ir kul­tū­ri­niai skir­tu­mai ke­lia sun­ku­mų svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jams.
      Vai­kų dia­be­to gy­dy­mo ne­sėk­mės nė­ra tik ne­tur­tin­gų ša­lių bė­da. Pvz., Pran­cū­zi­jo­je tik vie­no iš sep­ty­nių vai­kų HbA1c ty­ri­mo re­zul­ta­tas ma­žes­nis kaip 7 % . Iš šių vai­kų 14 % var­gi­na per di­de­lis krau­jo spau­di­mas – 135/85 mmHg. To­kio ty­ri­mo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad iš 169 cen­trų, ku­riuo­se gy­do­mi ser­gan­tys vai­kai, tik du ati­tin­ka gy­dy­mo stan­dar­tus.

      Ben­dra­dar­bia­vi­mo po­rei­kis
      Di­de­li pe­diat­ri­nės dia­be­to­lo­gi­jos cen­trai tu­rė­tų ben­dra­dar­biau­ti ir keis­tis nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja apie moks­lo pa­sie­ki­mus, pa­žan­gų dia­be­to gy­dy­mą, or­ga­ni­zuo­ti ben­drus ty­ri­mus. Gy­dy­mas pre­pa­ra­to pom­po­mis lei­džia vai­kams ir jau­nuo­liams val­dy­ti sa­vo be­si­kei­čian­tį in­su­li­no po­rei­kį ke­liais myg­tu­kų pa­spau­di­mais. Ped­Pump stu­di­jos gru­pė, ty­ru­si 1000 vai­kų tris­de­šim­ty­je Eu­ro­pos cent­rų, įro­dė gy­dy­mo in­su­li­no pom­po­mis nau­dą ir pa­grei­ti­no šio me­to­do tai­ky­mą vai­kų gy­dy­mui.
      Vai­kų dia­be­to cen­trai tu­rė­tų bū­ti at­skir­ti nuo su­au­gu­sių­jų dia­be­to cen­trų.

      Tho­mo Dan­ne ir Ol­gos Kor­do­nou­ri
      straips­nį pa­gal 2007 m. gegužės mėn.
      Diabetes Voice skelbtą in­for­ma­ci­ją pa­ren­gė
      Eg­lė Ma­ri­ja Ja­ki­ma­vi­čie­nė


Puslapis 13
II ti­po dia­be­to ri­zi­kos įver­ti­ni­mo an­ke­ta
(suda­ryta pagal Suo­mi­jos dia­be­to aso­cia­ci­jos parinktus klausimus)

      »  An­ke­taPuslapis 14
Gy­vy­biškai svar­bi do­va­na

      „Va­ka­rų eks­pre­so” laik­raš­ty­je skai­ty­to­jų bu­vo pra­šo­ma pa­dė­ti de­šimt me­tų cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čiai Jo­a­nai įsi­gy­ti svei­ka­tai bū­ti­ną in­su­li­no pom­pą. Kar­tu su ma­ma skur­džiai gy­ve­nan­čiai li­go­nei šis prie­tai­sas bu­vo ne­įper­ka­mas (6 tūkst. Lt).
      „Va­ka­rų eks­pre­sas” ga­vo Jo­a­nos pa­dė­kos laiš­ką. 24 me­tų mer­gi­na džiau­gė­si už žmo­nių pa­au­ko­tus pi­ni­gus įsi­gi­ju­si tą prie­tai­są. Ji tei­gė be­si­džiau­gian­ti ir dė­ko­jan­ti žmo­nėms, ku­rie pa­gel­bė­jo ir pa­dė­jo su­rink­ti rei­ka­lin­gus pi­ni­gė­lius. „Nuo­šir­džiai dė­ko­ju vi­siems ge­ros va­lios žmo­nėms, ku­rie pri­si­dė­jo prie ste­buk­lo ma­no gy­ve­ni­me. Man tai la­bai daug…” – ra­šė Jo­a­na.
      Mer­gi­na pra­šė pa­dė­ko­ti šiems žmo­nėms: Vai­di­lu­tei Svai­bo­die­nei, Auš­rai Ja­ku­baus­kie­nei, Vio­le­tai Na­vic­kie­nei, Ge­no­vai­tei Agur­ja­no­vai, Kris­ti­nai Ra­mo­nai­tei, Re­gi­nai Ši­dei­kie­nei, Al­vy­dui Ka­liu­šai­čiui, Ju­di­tai Va­lin­te­ly­tei, San­drai Va­la­ši­nai­tei.
      In­su­li­no pom­pa Jo­a­nai pa­de­da ko­re­guo­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je, veng­ti kom­pli­ka­ci­jų bei ko­mų. Šios prieš tai var­gi­no mer­gi­ną, nes kas­die­nės in­su­li­no in­jek­ci­jos 5–6 kar­tus per die­ną ne­be­gel­bė­da­vo. Ga­li­moms kom­pli­ka­ci­joms su­stab­dy­ti me­di­kai ma­tė vie­nin­te­lę iš­ei­tį – in­su­li­no pom­pą.
      Nuo kū­di­kys­tės tu­rin­ti re­gė­ji­mo ne­ga­lią, at­lai­kiu­si pen­kias akių ope­ra­ci­jas ir ka­muo­ja­ma cuk­ri­nio dia­be­to mer­gi­na kiek be­ga­lė­da­ma ka­bi­na­si į gy­ve­ni­mą – bai­gė so­cia­li­nio dar­buo­to­jo stu­di­jas, dir­ba Juo­zo Gru­šo me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je.

      „Vakarų ekspresas“


Puslapiai 15-16
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2007 m. lap­kri­čio 6 d. Že­ne­vo­je (Švei­ca­ri­jo­je) Tarp­tau­ti­nio pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­so se­mi­na­re ap­tar­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tos ir in­te­lek­to klau­si­mai. Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba (LPO­AT) de­le­ga­vo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją Eg­lę Kve­da­rai­tę.
      »  Lap­kri­čio 8 – 10 d. Bra­tis­la­vo­je (Slo­va­ki­jo­je) vy­ko Dia­be­to eks­per­tų iš nau­jai įsto­ju­sių į ES na­rių (DE­PAC) kon­fe­ren­ci­ja. Pra­ne­ši­mą „Gy­dy­mo in­su­li­no ana­lo­gais pa­tir­tis Eu­ro­po­je. Pa­cien­to po­zi­ci­ja” skai­tė LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 10 d. Bra­tis­la­vo­je, Slo­va­ki­jos dia­be­to aso­cia­ci­jos fes­ti­va­ly­je, skir­ta­me Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai pa­žy­mė­ti, V. Au­gus­ti­nie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą „Pa­cien­tų tei­sės ir so­cia­li­nė pa­dė­tis nau­jai įsto­ju­sio­se į ES ša­ly­se” .

Pasaulinės diabeto dienos minėjime LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė, LDA prezidentė V.Augustinienė su dainininkais ir šokėjais
      »  Lap­kri­čio 14 – Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. LDA Vil­niu­je su­ren­gė res­pub­li­ki­nę kon­fe­ren­ci­ją „Cuk­ri­nio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja. Vai­kų cuk­ri­nis dia­be­tas”. Kal­bė­jo LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rim­vy­das Tur­čins­kas.
      »  Lap­kri­čio 16 d. VU San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je slau­gy­to­jams pra­ne­ši­mą „Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu so­cia­li­niai po­rei­kiai” skai­tė V. Au­gus­ti­nie­nė. Tą pa­čią die­ną LDA pre­zi­den­tė ir prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius ži­nio­mis da­li­jo­si su Pa­ne­vė­žio „Vil­ties”ben­dri­ja.
      »  Lap­kri­čio 17 d. Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no dia­be­to są­jun­gos ren­gi­ny­je da­ly­va­vo LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė. Pla­čiau apie ren­gi­nius Lie­tu­vo­je skai­ty­ki­te 18–22 p.
      »  Lap­kri­čio 19 d. Far­ma­ci­jos de­par­ta­men­te prie LR SAM vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me dėl in­su­li­no pom­pų kei­čia­mų da­lių kom­pen­sa­vi­mo vai­kams ir nėš­čio­sioms bei in­su­li­nų gru­pa­vi­mo da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė.
      »  Lap­kri­čio 20 d. KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­te bu­vo pri­sta­ty­tos nau­jos kny­gos – A. Nor­kaus, D. Ba­liu­ta­vi­čie­nės, E. Da­ny­tės, R. Ža­lin­ke­vi­čiaus „Cuk­ri­nio dia­be­to diag­nos­ti­ka ir mi­ty­bos prin­ci­pai”, taip pat L. La­šo, D. La­šie­nės, A. Nor­kaus, R. Ost­raus­ko „KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­tas”. Da­ly­va­vo LDA va­do­vė.
      »  Lap­kri­čio 21 d. LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je ap­tar­tas 2008 m. kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­ny­no pro­jek­tas. Dėl in­su­li­nų kom­pen­sa­vi­mo LDA po­zi­ci­ją pri­sta­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 23 – 24 d. Pa­lan­go­je vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Ak­tu­a­lūs dia­be­to­lo­gi­jos klau­si­mai” pra­ne­ši­mą „LDA vaid­muo dia­be­to prie­žiū­ro­je” skai­tė pre­zi­den­tė.
      »  Lap­kri­čio 26 – 28 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­jo­je) Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo se­mi­na­re LPO­AT at­sto­va­vo V. Au­gus­ti­nie­nė ir U. Ša­kū­nie­nė.
      »  Gruo­džio 5 d. Vil­niu­je su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „Mo­der­nios in­su­li­no te­ra­pi­jos as­pek­tai dia­be­to­lo­gi­jo­je”. Da­ly­va­vo V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 11 d. Rad­vi­liš­ky­je vy­ko se­mi­na­ras „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – li­gos kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja”. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Gruo­džio 14 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ko­le­gi­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vo jos na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 15 – 16 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­jo­je) Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo jos na­rė LDA pre­zi­den­tė.
      »  Gruo­džio 18 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko ap­skri­tojo sta­lo dis­ku­si­ja apie pa­cien­tų sau­gą. Pa­cien­tų nuo­mo­nę pa­sa­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 20 d. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je po­sė­džia­vo Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­ba. Da­ly­va­vo jos na­rė LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 29 – 30 d. Pa­lan­go­je, VRM re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tre „Pu­šy­nas” vy­ko dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­la. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
      »  2008 m. sau­sio 10 d. LR Sei­me po­sė­džia­vo dar­bo gru­pė „LR pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui pa­reng­ti”. Pa­cien­tams at­sto­va­vo V. Au­gus­ti­nienė.
      »  Sau­sio 14 d. pa­cien­tų nuo­mo­nę dėl Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos (LGS) rei­ka­la­vi­mo įves­ti mo­kes­tį už me­di­kų kvie­ti­mus į na­mus ir re­cep­tų iš­ra­šy­mą Ži­nių ra­di­jui iš­sa­kė LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Sau­sio 17 – 20 d. dėl LGS siū­ly­mų ri­bo­ti šei­mos gy­dy­to­jų iš­kvie­ti­mus pas li­go­nius į na­mus pa­cien­tų nuo­mo­nę įvai­rioms TV , ra­di­jo lai­doms ir spau­dai (LNK, TV-3, TV 5 ka­na­las, LTV Pa­no­ra­ma, Ry­to gar­sai, Ži­nių ra­di­jas, Lie­tu­vos ry­tas, Šei­mi­nin­kė ir kt.) iš­sa­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Sau­sio 21 d. LPO­AT ir LDA va­do­vės su­si­ti­ki­me su LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Eko­no­mi­nės veik­los kon­tro­lės sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tu V. Ei­ge­liu ap­tar­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­si­mai.
      »  Sau­sio 22 d. LPO­AT pir­mi­nin­kė at­sa­kė į Ži­nių ir Lie­tu­vos ra­di­jo Ry­to gar­sai pa­teik­tus klau­si­mus dėl LR SAM pa­tvir­tin­tos nau­jos pir­mi­nės am­bu­la­to­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos.
      »  Sau­sio 23 d. LR Sei­me vy­ku­sia­me po­sė­dy­je bu­vo ap­tar­ti gy­dy­to­jų iš­kvie­ti­mų į na­mus klau­si­mai. Pa­cien­tams at­sto­va­vo V. Au­gus­ti­nie­nė, D. Ka­šu­bie­nė ir nef­ro­lo­gi­nių li­go­nių aso­cia­ci­jos „Gy­vas­tis” de­le­ga­tė.
      »  Sau­sio 23 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko dar­bo gru­pės „Lė­ti­nių ne­in­fek­ci­nių li­gų pro­gra­mai pa­reng­ti” po­sė­dis. Da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė.
      »  Sau­sio 23 d. TV 5-to ka­na­lo lai­do­je vy­ko dis­ku­si­ja dėl pla­nuo­ja­mos steig­ti Pa­cien­tų tei­sių kon­tro­lie­riaus įstai­gos. Da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė, LGS pre­zi­den­tas L. La­ba­naus­kas, LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vė A. Ber­no­tie­nė ir Me­di­ci­ni­nio au­di­to ins­pek­ci­jos di­rek­to­rė R. Na­vic­kie­nė. Nuo­mo­nę dėl šios įstai­gos stei­gi­mo pa­cien­tų at­sto­vė iš­sa­kė ir Lie­tu­vos me­di­ci­nos kro­ni­kai.
      »  Sau­sio 28 d. LDA va­do­vė su Sa­no­fi-Aven­tis Lie­tu­va at­sto­vu S. Ba­ra­naus­ku ap­ta­rė ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­si­mus.
      »  Sau­sio 30 d. LR Sei­me spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­tas nau­jas LR pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Vė­liau Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je ap­tar­ti gy­dy­to­jų iš­kvie­ti­mų į na­mus bei nau­jos pir­mi­nės am­bu­la­to­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos ak­tu­a­lūs klau­si­mai. Da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Vasario 6 d. Vilniuje žiniasklaidai pristatyti Cukrinio diabeto kontrolės 2006–2007 m. programos rezultatai. Dalyvavo V. Augus­tinienė ir prof. A. Norkus.
      »  Va­sa­rio 7 – 10 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­jo­je) Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo šios val­dy­bos na­rė LDA pre­zi­den­tė.


Puslapis 17
Klausėte – atsakome

      Pa­sau­li­nės dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­nos pro­ga LDA pre­zi­den­tei davė klausimų daugelis res­pub­li­ki­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nių. Pateikiami atsakymai.

      Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu skai­čius spar­čiai au­ga. Ar daug žmo­nių ser­ga šia li­ga?
      Šiuo me­tu mū­sų ša­ly­je yra už­re­gist­ruo­ta dau­giau kaip še­šias­de­šimt tūks­tan­čių gy­ven­to­jų, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu. Tai yra apie du pro­cen­tus vi­sų ša­lies gy­ven­to­jų. Nors tas skai­čius at­ro­do ne­di­de­lis, bet re­a­liai ser­gan­čių­jų šia li­ga yra daug dau­giau. Ma­no­ma, jog Lie­tu­vo­je dia­be­tu ser­ga maž­daug pen­ki pro­cen­tai gy­ven­to­jų.

      Ar cuk­ri­nis dia­be­tas pa­gy­do­ma li­ga? Kaip ji pa­si­reiškia?
      Dia­be­tas – lė­ti­nė, žmo­gų luo­ši­nan­ti li­ga. Šia li­ga su­ser­ga­ma, kai or­ga­niz­mas ne­ga­mi­na pa­kan­ka­mai in­su­li­no. Dėl jo sto­kos su­trin­ka me­džia­gų apy­kai­ta. Jei­gu trūks­ta in­su­li­no, gliu­ko­zė ne­ga­li pa­tek­ti į au­di­nių ląs­te­les, to­dėl jos dau­gė­ja krau­jy­je.
      Dia­be­tas es­ti dvie­jų ti­pų. I ti­po li­ga daž­niau­siai su­ser­ga jau­nuo­liai, žmo­nės iki tris­de­šimt pen­ke­rių me­tų. Šiam ti­pui bū­din­gi grei­tai ryš­kė­jan­tys li­gos simp­to­mai: daž­niau­siai li­go­nį pra­de­da la­bai troš­kin­ti. Gau­siai ger­da­mas skys­čių, jis dau­giau šla­pi­na­si. Dėl šios li­gos lė­tai gy­ja žaiz­dos. Nors ser­gant šio ti­po dia­be­tu ne­re­tai pa­di­dė­ja ape­ti­tas, žmo­gaus svo­ris krin­ta, jis nuo­lat jau­čia nuo­var­gį. II ti­po dia­be­to po­žy­miai yra pa­na­šūs, bet ne­ryš­kūs, tik li­ga daž­niau­siai var­gi­na vy­res­nius nei 45 me­tų žmo­nes. Daž­niau­siai pa­cien­tai apie tai, jog ser­ga, su­ži­no tik po dau­ge­lio me­tų. Apie de­vy­nias­de­šimt pro­cen­tų vi­sų Lie­tu­vo­je ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu var­gina II ti­po liga.

      Ko­kios yra cuk­ri­nio dia­be­to kom­pli­ka­ci­jos? Ar dėl jų žmo­gus ga­li mir­ti?
      Kaip mi­nė­jau, li­ga daž­nai il­gai ne­pa­ste­bi­ma, tad ne­gy­do­ma. Bū­tent dėl to, tik at­si­ra­dus kom­pli­ka­ci­joms, su­ži­no­ma dia­be­to diag­no­zė. Dėl lai­ku ne­gy­do­mų šios li­gos komp­li­ka­ci­jų pa­cien­tas ga­li mir­ti. Cuk­ri­nis dia­be­tas daž­niau­siai pa­žei­džia žmo­gaus akis, inks­tus, šir­dies ir sme­ge­nų krau­ja­gys­les. Žmo­nės, ku­rie ken­čia nuo di­de­lio virš­svo­rio, pa­ten­ka į šios li­gos ri­zi­kos gru­pę. Dėl to jie tu­rė­tų daž­niau tik­rin­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je. Į ri­zi­kos gru­pę taip pat pa­ten­ka ir tie žmo­nės, ku­rių padidėjęs kraujo spau­di­mas, per gausus cholesterolis, gi­mi­nai­čiai ser­ga šia li­ga, taip pat mo­te­rys, pa­gim­džiu­sios di­des­nius nei 4 ki­log­ra­mų vaikus.

      Te­ko gir­dė­ti, jog su­sir­gus cuk­ri­niu dia­be­tu rei­kia vi­siš­kai pa­keis­ti sa­vo mi­ty­bą. Kaip mai­tin­tis ser­gant šia li­ga?
      Svar­biau­sia gy­dant cuk­ri­nį dia­be­tą – die­ta. Re­ko­men­duo­ja­ma val­gy­ti 5–6 kar­tus per die­ną, ne­di­de­lė­mis por­ci­jo­mis. Su­sir­gus šia li­ga ten­ka at­si­sa­ky­ti ir sal­du­my­nų – tor­tų, py­ra­gai­čių, sal­džių­jų gė­ri­mų, me­daus. Siū­lo­ma ma­žiau val­gy­ti rie­bios mė­sos, rie­bių pie­no pro­duk­tų, dau­giau dar­žovių.
      Gy­dant cuk­ri­nį dia­be­tą la­bai svar­bu kuo dau­giau ju­dė­ti, mankš­tin­tis. Ak­ty­viai dirb­da­mi rau­me­nys su­de­gi­na gau­siau gliu­ko­zės. Ser­gant I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, bū­ti­nos in­su­li­no in­jek­ci­jos. II ti­po dia­be­to gy­dy­mui in­su­li­nas ski­ria­mas, kai tab­le­tė­mis ne­be­pa­vyks­ta kom­pen­suo­ti gli­ke­mi­jos ar ryš­kėja komp­li­ka­ci­jos. Kon­tro­liuo­jant li­gą svar­biau­sia tin­ka­mai mai­tin­tis, op­ti­ma­liai su­de­rin­ti mais­to ir vais­tų var­to­ji­mą, nor­ma­li­zuo­ti kū­no svo­rį.


Puslapiai 18-22
Pa­mi­nė­ta Pa­sau­li­nė dia­be­to
ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na

      Vilnius

Prof. A.Norkaus, LR sveikatos apsaugos ministro R.Turčinsko patarimų laukė LDA surengtos konferencijos dalyviai
      Lap­kri­čio 14-ąją įvai­riais ren­gi­niais vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo mi­ni­ma Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. Ji pa­skelb­ta 1991 m., o Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja (LDA) ją pa­žy­mi nuo 1993 m. Vi­sa­me pa­sau­ly­je ją šven­čia dau­giau kaip 195 Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos na­rės aso­cia­ci­jos iš 155 ša­lių, taip pat ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos, svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ir jų šei­mos. Kam­pa­ni­jos už­da­vi­nys – skleis­ti vi­suo­me­nei ži­nias apie cuk­ri­nio dia­be­to prie­žas­tis, po­žy­mius, pro­fi­lak­ti­ką, gy­dy­mą, kom­pli­ka­cijas.
      LDA su­ren­gė kon­fe­ren­ci­ją „Cuk­ri­nio dia­be­to ir kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja. Vai­kų cuk­ri­nis dia­be­tas”. Svei­kin­da­ma kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius, LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė pri­mi­nė, kad Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja pa­kvie­tė vi­sus pla­ne­tos gy­ven­to­jus vie­ny­tis ko­vai su dia­be­to epi­de­mi­ja. 2006 m. Lie­tu­vo­je bei ki­to­se ša­ly­se bu­vo ren­ka­mi gy­ven­to­jų pa­ra­šai po krei­pi­mu­si į Jung­ti­nes Tau­tas. Dau­ge­ly­je ša­lių per ma­žai rū­pi­na­ma­si dia­be­to pre­ven­ci­ja. Jung­ti­nės Tau­tos sa­vo pri­im­to­je re­zo­liu­ci­jo­je Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną pa­skel­bė ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na, pra­de­da­ma švęs­ti nuo 2007 m. Vi­sos vals­ty­bės na­rės, tarp­tau­ti­nės, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos ra­gi­na­mos gau­sin­ti vi­suo­me­nės ži­nias apie šią li­gą, jos pre­ven­ci­ją, kon­tro­lę.
      Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras R. Tur­čins­kas kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams sa­kė, jog Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na – pui­ki pro­ga kar­tu ap­žvelg­ti ak­tu­a­liau­sius dia­be­tu ser­gan­čių­jų svei­ka­tos ir ge­ro­vės klau­si­mus, api­ben­drin­ti jau nu­veik­tus dar­bus, kar­tu nu­ma­ty­ti at­ei­ties sie­kius ir per­spek­ty­vas. Dia­be­to epi­de­mi­ja ke­lia grės­mę ne tik pa­cien­tams, bet ir vi­sai vi­suo­me­nei. Moks­li­nin­kų duo­me­ni­mis, ne­už­kir­tus ke­lio li­gai iki 2025 m. ser­gan­čių­jų ga­li pa­dvi­gu­bė­ti. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu dia­be­tu ser­ga apie 250 mln. žmo­nių: Eu­ro­po­je – 8,4 proc. vi­sos po­pu­lia­ci­jos, Lie­tu­vo­je – apie 5 proc. Įgy­ven­dinama dia­be­to kon­tro­lės 2006–2007 m. pro­grama.
      Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) va­do­vo tei­gi­mu, cuk­ri­nio diabeto kontrolės 2006–2007 m. programos pa­grin­di­niai pri­ori­te­tai yra ge­rin­ti dia­be­to pir­mi­nę pro­fi­lak­ti­ką, II ti­po li­go­nių diag­no­za­vi­mą, vyk­dy­ti kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ją. 2006 m. pro­gra­mos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti bu­vo skir­ta 50 tūkst., 2007 m. – 900 tūkst. Lt. Ši pro­gra­ma vyk­do­ma pla­nin­gai. Su­reng­tos kon­fe­ren­ci­jos šei­mos gy­dy­to­jams, slau­gy­to­joms. Pa­reng­ti dia­be­to mo­ky­mo bei ko­jų prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo pro­jek­tai. SAM ir to­liau ge­rins kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų bei me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių pri­ei­na­mu­mą, di­dins gy­dy­mo pa­slau­gų spek­trą, dau­giau tai­kys pa­žan­gias tech­no­lo­gi­jas. Mi­nist­ras pri­mi­nė, kad LDA – pa­vyz­dys vi­soms vi­suo­me­ni­nėms bei ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, kaip rei­kia dirb­ti ben­dram žmo­nių ge­ro­vės tikslui.

Prof. J.Danilevičius, dr. N.Jurgevičienė ir prof. A.Norkus LDA konferencijoje
      LDA vi­ce­pre­zi­den­tas KMU prof. Juo­zas Da­ni­le­vi­čius pa­ste­bė­jo, jog pir­mą kar­tą po daug me­tų aso­cia­ci­ja ge­rai su­ta­ria su SAM. Prof. J. Da­ni­le­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, tik ben­dra­dar­bia­vi­mas, su­si­kal­bė­ji­mas bei įsi­klau­sy­mas at­neš no­ri­mus re­zul­ta­tus, ku­rių lau­kia ne tik vy­riau­sy­bė, bet ir vi­suo­me­nė. KMU prof. An­ta­nas Nor­kus sa­kė, kad pa­grin­di­nė šių me­tų lė­šų da­lis skir­ta dia­be­to diag­nos­ti­kai, li­go­nių mo­ky­mui, vi­suo­me­nės švie­ti­mui, me­di­kų kva­li­fi­ka­ci­jai, se­mi­na­rams bei lei­di­niams. Kar­tu su LDA or­ga­ni­zuo­tas se­mi­na­ras šei­mos gy­dy­to­jų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vams, aiš­kin­ta, kaip tu­ri bū­ti vyk­do­ma dia­be­to pro­grama.
      LDA ren­gia įvai­rius se­mi­na­rus ra­jo­nuo­se, ap­skri­ty­se, re­gio­nuo­se, pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­truo­se. Ži­no­ma, vi­sų ša­lies gy­ven­to­jų iš­tir­ti ne­įma­no­ma, gy­dy­to­jai tu­rė­tų kvies­ti pa­si­tik­rin­ti vy­res­nio am­žiaus (nuo 45 m.) žmo­nes, ku­rie tu­ri ri­zi­kos veiks­nių (per daug sve­ria, yra dia­be­tu ser­gan­čių gi­mi­nių ar kt.), nes da­bar Lie­tu­vo­je tik 40 proc. li­go­nių kon­tro­liuo­ja li­gą. Vi­si vais­tai, skir­ti dia­be­to kon­tro­lei, mū­sų ša­ly­je yra prie­na­mi. Bet ne vien vais­tai vis­ką le­mia. Ne vel­tui sa­ko­ma, kad dia­be­tas yra gy­ve­ni­mo bū­das. Žmo­gus tu­ri val­dy­ti sa­vo li­gą. Re­tai, bet dar vis pa­si­tai­ko, kai į dia­be­tą skep­tiš­kai pa­si­žiū­ri ir pa­tys gy­dy­to­jai. Jie kar­tais tei­gia apie šią li­gą vis­ką ži­nan­tys, pa­pil­do­mų se­mi­na­rų jiems esą ne­reikia.

Konferencijos dalyviams skambėjo vaikučių kanklės
      Dia­be­tas ne­tu­ri sie­nų. Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra eks­per­tų gru­pė, su­da­ry­ta iš 12 ša­lių at­sto­vų. 2007 m. lapkričio mėnesį Bra­ti­sla­voje (Slovakijoje) vy­ko jos na­rių su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me bu­vo kal­ba­ma apie dia­be­to si­tu­a­ci­ją. Prof. A. Nor­kaus tei­gi­mu, Lie­tu­va dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos, gy­dy­mo sri­ty­je nė­ra pir­mo­ji, bet ir ne pas­ku­ti­nė. Tarp Bal­ti­jos ša­lių tvar­ko­si ge­riau­siai. Pa­reng­ta nau­ja dia­be­to prie­žiū­ros me­to­di­ka, ku­ri 2008 me­tų pra­džio­je bus pra­de­da­ma tai­ky­ti. Pro­fe­so­rius sa­kė, kad Tarp­tau­ti­nė­je dia­be­to fe­de­ra­ci­jo­je įsi­klau­so­ma į kiek­vie­ną Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tės V. Au­gus­ti­nie­nės pa­sta­bą ir pa­siū­lymą.

      „Gy­dy­to­jų ži­nių” informacija

      Pa­ne­vė­žys
      Pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nės dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­nos į klu­bą su­si­rin­ko jo na­riai, taip pat LASS Pa­ne­vė­žio mies­to ir ra­jo­no ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Zi­na Ko­la­kie­nė, so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­kė­ja Ne­rin­ga Alek­nai­tė.
      Vi­sus pa­svei­ki­no, apie šven­tės svar­bą, sa­vo veik­lą pa­pa­sa­ko­jo klu­bo pir­mi­nin­kas An­ta­nas Šu­kys. Jis pa­si­da­li­jo Vil­niu­je lan­ky­tų se­mi­na­rų, ta­ry­bos po­sė­džio ži­nio­mis ir įspū­džiais.
      Ren­gi­ny­je ap­tar­ti svar­biau­si ser­gan­čių žmo­nių bui­ties, prie­žiū­ros, mi­ty­bos, re­ži­mo klau­si­mai. Pri­min­ta dia­be­to po­vei­kis odai, ner­vams, šir­dies bei krau­ja­gys­lių sis­te­mai, pre­ven­ci­nės kom­pli­ka­ci­jų prie­mo­nės, gy­dy­mo nau­jo­vės.
      Į klu­bą pri­im­ti nau­ji na­riai Ona Nar­bu­tie­nė, Ka­zi­mie­ras Ši­mo­liū­nas.
      No­rin­tie­siems pa­ma­tuo­ta krau­jo­spūdis, krau­jo gliu­ko­zė, pa­skai­čiuotas kū­no ma­sės in­dek­sas, at­sa­ky­ta į klau­si­mus.
      Šven­tė baig­ta svei­ko mais­to vai­šė­mis prie ar­ba­tos puo­de­lio. Vi­siems da­ly­viams pa­do­va­no­ta LDA iš­leis­tos ak­tu­a­lios li­te­ra­tū­ros.

      Antanas Šukys      Ro­kiškis
      Į „Ro­kiš­kio” dia­be­to klu­bo Ne­įga­lių­jų drau­gi­jos sa­lė­je su­reng­tą mi­nė­ji­mą at­vy­ko ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Al­gis Ka­zu­lė­nas, me­ro pa­ta­rė­jas An­ta­nas Sle­sa­riū­nas, gy­dy­to­ja Vi­da Spai­čie­nė. Po svei­ki­ni­mų ir kal­bų No­vo Nor­disk fir­mos at­sto­vas įdo­miai pa­pa­sa­ko­jo apie dia­be­to kon­tro­lės svar­bą, rei­kia­mas prie­mo­nes. Tei­sin­gai at­sa­kiu­sie­ji į jo kel­tus klau­si­mus šven­tės da­ly­viai lai­mė­jo prizų.
      Klu­bo na­riai pa­svei­ki­no sa­vo ko­le­gas, pa­žy­min­čius gar­bin­go am­žiaus ju­bi­lie­jus.
      Vi­siems bu­vo įdo­mus klu­bo mo­te­rų su­reng­tas val­gių kon­kur­sas „Mai­tin­ki­mės svei­kai”. Ant gra­žiai ser­vi­ruo­to sta­lo pa­teik­ta įvai­rių, dau­giau­sia dar­žo­vių pa­tie­ka­lų. Ska­nu­my­nus de­gus­ta­vo ir ver­ti­no ko­mi­si­ja. Gau­siau­siai bal­sų su­rin­ko A. Ada­mo­nie­nė, D. Bi­čiū­nie­nė, J. Žvir­blie­nė, J. Bar­su­ko­vie­nė. Joms ir ki­toms nu­ga­lė­to­joms įteik­ta įvai­rios LA išleistos li­te­ra­tū­ros.
      „Gim­to­jo Ro­kiš­kio” žur­na­lis­tai vi­są pus­la­pį pa­sky­rė Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai. Re­da Mi­lak­nie­nė kal­bi­no klu­bo pir­mi­nin­kę M. Mie­liaus­kie­nę ir jos pa­va­duo­to­ją V. Pi­li­bai­tį, Ro­kiš­kio pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­rę Z. Ka­pu­šins­kie­nę. Pa­skelb­ta­me straips­ny­je ap­žvelg­ta pa­dė­tis pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je, „Ro­kiš­kio” dia­be­to klu­bo veik­la, gy­ven­to­jai pa­kvies­ti pa­si­tik­rin­ti krau­jo gliu­ko­zės. Ty­ri­mai at­lik­ti ne tik mies­te, bet ir apy­lin­kė­se, net­gi Lat­vi­jos pa­sie­ny­je Su­vai­niš­ky­je, Če­da­suo­se, kur tal­ki­no Zi­na Vil­kie­nė. Iš 67 pa­tik­rin­tų žmo­nių 22 turėjo nuo­dug­niau iš­si­tir­ti svei­ka­tą. Da­ly­tas „Dia­be­to” laik­raštis.
      De­vy­ni „Ro­kiškio” klu­bo na­riai da­ly­va­vo LDA su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je Vil­niu­je.

      Marijona Mieliauskienė      Kel­mė

Į Kelmės diabeto klubą renkasi svečiai
      Kel­mės dia­be­to klu­be įvy­ko ren­gi­nys, ku­rio de­vi­zas „Dia­be­tas ir vai­kai”. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ne­ma­ža sve­čių.
      Svei­ka­tos, ener­gi­jos, sėk­mės vi­siems lin­kė­jo, gė­lių, at­mi­ni­mo su­ve­ny­rų įtei­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Kark­le­lis, So­cia­li­nių pa­slau­gų tar­ny­bos va­do­vė A. Kvin­tu­fe­lie­nė, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja R. Kaž­dai­lie­nė.
      La­ri­sa Ra­rov­ska­ja, pa­ti ser­gan­ti dia­be­tu ir dau­giau kaip de­šimt­me­tį va­do­vau­jan­ti klu­bui, per­skai­tė pra­ne­ši­mą apie pa­sau­ly­je ne­su­lai­ko­mai plin­tan­čią li­gą, jos kom­pli­ka­ci­jas.
      Kel­mės ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ti 127 dia­be­tu ser­gan­tys as­me­nys. Pa­sak L. Ra­rov­ska­jos, ji ap­va­žia­vo vi­sas 11 ra­jo­no se­niū­ni­jų, no­rė­da­ma iš­si­aiš­kin­ti, kiek iš vi­so žmo­nių ser­ga šia li­ga. Jos ma­ny­mu, apie 500. To­liau nuo cen­tro iš­si­bars­čiu­siuo­se vien­kie­miuo­se se­ny­vo am­žiaus gy­ven­to­jai apie sa­vo li­gą ži­no tik tiek, kad ji – ne­pa­gy­do­ma. To­dėl ne vie­nas ir ken­čia skaus­mus, ne­ži­no­da­mas, kaip sau pa­leng­vin­ti, o ki­ti sa­vo ne­ga­lią sle­pia nuo ap­lin­ki­nių.
      Jau­niau­siam Kel­mės ra­jo­no ser­gan­čiam žmo­gui tik 5 me­tai, vy­riau­siam – 85. Pra­ne­šė­ja ap­gai­les­ta­vo, kad ra­jo­ne nė­ra nė vie­no en­dok­ri­no­lo­go. Šios spe­cia­ly­bės gy­dy­to­ja kon­sul­tan­tė kar­tą per sa­vai­tę at­vyks­ta iš Šiau­lių. To per ma­ža. Ji ne­spė­ja vi­siems pa­dė­ti.
      Li­go­ni­nė­je ket­ve­rius me­tus vei­kė dia­be­to mo­kyk­lė­lė, įsteig­ta gy­dy­to­jo R. Ka­va­liaus­ko. Čia ser­gan­tys bu­vo mo­ko­mi pa­si­tik­rin­ti krau­ją, ves­ti as­me­ni­nę dia­be­to kon­tro­lę. Čia jiems at­lik­da­vo rei­ka­lin­gas pro­ce­dū­ras. Kai per svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos re­for­mą at­si­ra­do ke­li gy­dy­mo ly­giai, li­go­ni­nė ne­te­ko lė­šų mo­kyk­lė­lei iš­lai­ky­ti. 2007 m. nuo spa­lio 1 d. mo­kyk­lė­lei skir­tas ket­vir­tis eta­to, dir­ba slaugytoja diabetologė J. Šul­cie­nė. Ma­žo­ka, bet ir už tai L. Ra­rov­ska­ja dė­ko­jo ra­jo­no ta­ry­bos na­rei, Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Kel­mės fi­lia­lo va­do­vei A. Mon­kaus­kai­tei.
      Pra­ne­šė­ja sa­kė no­rin­ti, kad ir to­liau­si nuo ra­jo­no cen­tro gy­ven­to­jai ži­no­tų, jog dia­be­to klu­be ga­li­ma vie­nas ki­tam ir sau pa­dė­ti. Ja­me gau­su spe­cia­lios li­te­ra­tū­ros, yra sa­vi­kon­tro­lės apa­ra­tė­lių, ku­riuos ga­li gau­ti kiek­vie­nas. Pra­ne­šė­ja ap­gai­les­ta­vo, kad ne­pa­vyks­ta glau­džiau ben­dra­dar­biau­ti su me­di­kais. Bu­vęs at­ve­jis, kai pa­cien­tą po ko­mos bū­se­nos va­ka­re me­di­kai iš­lei­do iš li­go­ni­nės, ne­pa­vė­žė­jo iki na­mų. Po hi­pog­li­ke­mi­jos li­go­nis, ne­sio­rien­tuo­ja ap­lin­ko­je, ga­li at­ro­dy­ti ap­gir­tęs. Apie tai su­si­rin­ki­me kal­bė­jo ir ki­ti klu­bo na­riai.
      Pra­ne­šė­ja dė­ko­jo sa­vi­val­dy­bei už in­su­li­no pom­pas vai­kams ir jau­nuo­liams, už erd­vias šil­tas klu­bo pa­tal­pas, pri­rei­kus ski­ria­mą trans­por­tą. Ji vy­lė­si, kad sa­vi­val­dy­bė ras lė­šų dia­be­to mo­kyk­lė­lės eta­tui.
      Džiau­gė­si pra­ne­šė­ja ir klu­bo me­no sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vu, ku­riam va­do­vau­ja J. Kas­pa­ras. Per 8 veik­los me­tus kon­cer­tuo­ta be­veik vi­suo­se ra­jo­nuo­se, pel­ny­ta di­plo­mų ir ap­do­va­no­ji­mų. Ne­se­niai įra­šy­ta pir­mo­ji 18 dai­nų kom­pak­ti­nė plokš­te­lė.
      Gė­lė­mis, pa­dė­kos žo­džiais L. Ra­rov­ska­ją ap­do­va­no­jo ir ser­gan­tys žmo­nės. Klubo vadovė dė­ko­jo ren­gi­nio rė­mė­jams.

      Vy­tau­tas Pik­tur­na      Šiau­liai
      Pa­sak „Šiau­lių kraš­to”, ap­skri­ty­je dia­be­tu ser­ga per 3500 žmo­nių. Da­lis jų vie­ni­ja­si „Lem­ties” klu­be. Jo pa­kvies­ta į Šiau­lius at­vy­ko gy­dy­to­ja Fi­lo­me­na Tau­ny­tė. Di­džiai su­si­do­mė­ję ren­gi­nio da­ly­viai klau­sė­si jos pa­skai­tos „Sep­ty­nios nuo­dė­mės ir dvy­li­ka li­gų”, ku­rio­je ne­sto­ko­ta są­mo­jo. Ser­gan­tie­siems bu­vo pa­pa­sa­ko­ta apie svei­ko mais­to pri­va­lu­mus. Abo­vi­tos at­sto­vė Lai­ma Kau­la­kie­nė in­for­ma­vo apie dia­be­to kon­tro­lės prie­mones.
      „Lem­ties” klu­bo me­di­kai va­ži­nė­ja į kai­mus, mies­te­lius ir ti­ria gy­ven­to­jų krau­ją. Tai at­lik­ta „Šiau­lių van­de­nų” ir ki­tuo­se ko­lek­ty­vuo­se. Kai ku­rios įmo­nės ir or­ga­ni­za­ci­jos klu­bui at­si­ly­gi­na, o pi­ni­gai nau­do­ja­mi ser­gan­tiems vai­kams. 2007 me­tais klu­bo ta­ry­ba gy­ven­to­jams at­li­ko 1175 krau­jo gliu­ko­zės ir 300 cho­les­te­ro­lio ty­ri­mų. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­nius, be Abo­vi­tos, pa­rė­mė Eks­ma, taip pat Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja.
      „Lem­ties” klu­bo vai­kai, ku­rių jau 51, šven­tų Ka­lė­dų pro­ga už pu­sę kai­nos Šiau­lių are­no­je klau­sė­si sa­vo pa­mėg­to­jo „Te­le bim bam” kon­cer­to, A. Choš­nau, ki­tų at­li­kė­jų nuo­tai­kin­gų dai­nų.

      Lai­ma Mi­ka­liū­nie­nė
      „Lem­ties” klu­bo pir­mi­nin­kė      Pa­lan­ga
      Lap­kri­čio vi­du­ry­je Pa­lan­gos dia­be­to klu­bas pa­tik­ri­no sa­vo apy­lin­kės šim­to gy­ven­to­jų krau­jo gliu­ko­zę, su­si­rin­ki­me ap­ta­rė ser­gan­čių­jų rei­ka­lus, pa­ben­dra­vo. Ire­nai Za­ma­lie­nei at­si­sa­kius pir­mi­nin­kės pa­rei­gų, klu­bui va­do­vau­ti bu­vo iš­rink­ta mu­zi­kos mo­ky­to­ja Jo­vi­ta Za­ka­re­vi­čie­nė, ku­riai vi­si pa­lin­kė­jo ge­ros svei­ka­tos ir sėk­mės.

      Ire­na Za­ma­lie­nė      Ma­žei­kiai
      Kul­tū­ros na­mų pra­mo­gų sa­lė­je Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną ma­žei­kie­čių „Že­mai­čių spė­kos” klu­bas mi­nė­jo kar­tu su tel­šie­čių drau­gi­ja „Dia Tel­šiai”. Ren­gi­nio pro­gra­ma bu­vo „Mo­ky­ki­mės kon­tro­liuo­ti dia­be­tą”. Dia­be­to pa­dė­tį Ma­žei­kiuo­se nu­švie­tė en­dok­ri­no­lo­gė Ni­jo­lė Bart­ke­vi­čie­nė. Apie li­gos sa­vi­kon­tro­lę kal­bė­jo Abo­vi­tos at­sto­vė Lai­ma Kau­la­kie­nė. No­vo Nor­disk fir­mos at­sto­vas gyd. Rai­mon­das Sa­vic­kas pa­ta­rė, kaip veng­ti li­gos kom­pli­ka­ci­jų. Ro­che at­sto­vė gyd. Dai­va Ši­liu­vie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie dia­be­to gy­dy­mo nau­jo­ves. Slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Ni­jo­lė Mu­raus­kie­nė pri­mi­nė žmo­nėms apie per me­tus ne­mo­ka­mai at­lie­ka­mus ty­ri­mus ir pa­ta­rė, kaip siek­ti kuo ge­res­nių svei­ka­tos ro­dik­lių. Ra­jo­ne smar­kiai dau­gė­ja su­sir­gi­mų dia­be­tu, to­dėl šia te­ma dia­be­to spe­cia­lis­tai kal­bė­jo per vie­ti­nę te­le­vi­zi­ją „Ro­venta”.
      Sa­vo dai­no­mis ir šo­kiais su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no me­ni­niai vai­kų ko­lek­ty­vai. Ren­gi­nį rė­mė mies­to sa­vi­val­dy­bė, fir­mos Ro­che, Abo­vi­ta, No­vo Nor­disk Pharma, Sanofi Aven­tis Lietuva ir Eks­mos MTC, „Aud­rės” ka­vi­nė, „Ma­žei­kių duo­na”, Spau­dos tin­klas, ak­tu­a­lias in­for­ma­ci­jas skel­bė laik­raš­čiai „San­tar­vė”, „Bū­das Že­mai­čių”, ra­di­jas „Ma­žei­kių Aidas”.
      Gy­ven­to­jų krau­jo ty­ri­mai at­lik­ti vais­ti­nė­se, se­niū­ni­jo­se, ren­gi­nių me­tu. Iš 633 pa­tik­rin­tų žmo­nių tris­de­šim­čiai pa­tar­ta iš­si­tir­ti de­ta­liau.
      „San­tar­vės” laik­raš­ty­je pa­tei­kta ži­nių, jog cuk­ra­li­gė bu­vo ap­ra­šy­ta jau I am­žiu­je, ser­gan­čių­jų šla­pi­me ap­ti­kus per daug gliu­ko­zės. Cuk­ra­li­gės ter­mi­ną pa­siū­lė ro­mė­nų gy­dy­to­jas Ka­po­da­kie­tis (30–90 m.). Kol ne­bu­vo iš­ras­tas in­su­li­nas, ser­gan­tie­ji ne­tu­rė­jo vil­ties pa­sveikti.

      Fai­na Juo­zė­nie­nė
      „Že­mai­čių spė­kos” klu­bo pir­mi­nin­kė      Ak­me­nė
      Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną „Sa­du­tės” klu­bo na­riai pa­žy­mė­jo du kar­tus: vieš­na­gė­je Ma­žei­kiuo­se „Že­mai­čių spė­kos” ko­lek­ty­ve, taip pat Nau­jo­sios Ak­me­nės cen­tri­nės li­go­ni­nės sa­lė­je su sa­vo bi­čiu­liais ir sve­čiais. Ben­dra­vo­me jaus­da­mi vie­nas ki­to pe­tį ir tu­rė­da­mi ryž­to sa­vo li­gą pa­vers­ti svei­ku gy­ve­ni­mo bū­du.
      Ren­gi­nio da­ly­vius svei­ki­no klu­bo va­do­vė I. Be­la­be­ko­vie­nė, Sa­vi­val­dy­bės me­rės pa­va­duo­to­ja S. Meš­ky­tė ir lin­kė­jo vi­siems stip­ry­bės, kuo ge­res­nės svei­ka­tos. Pa­sau­ly­je yra 246 mi­li­jo­nai dia­be­to li­go­nių. Iš­oriš­kai dir­glus pa­sau­lis, ne­svei­ka mi­ty­ba, ge­ne­ti­nis pa­vel­di­mu­mas spar­čiais tem­pais di­di­na li­gos žings­nius. Jei­gu ne­bus re­vo­liu­ci­jos ją gy­dant, prog­no­zės ka­tast­ro­fiš­kos. Kaip rei­kia me­di­ka­men­tais kon­tro­liuo­ti krau­jo gliu­ko­zę, ko­kie vais­tai veiks­min­giau­si, kal­bė­jo gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė N. Bart­ke­vi­čie­nė. Dia­be­to prie­žiū­ros cen­tro va­dy­bi­nin­kė iš Klai­pė­dos tei­gė, jog dia­be­tą su­ke­lian­čių ir ska­ti­nan­čių prie­žas­čių pri­skai­čiuo­ja­ma apie 20. Me­di­ci­na pa­tvir­ti­na, kad cuk­ri­nį dia­be­tą ga­li ska­tin­ti ūmūs stre­sai, vi­ru­si­nis gri­pas. Vieš­nios at­sa­kė į klu­bo na­rių klau­si­mus, da­vė daug prak­tiš­kų pa­ta­ri­mų. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja A. Vis­man­tie­nė, gy­dy­to­ja R. Em­ba­vi­čie­nė, So­cia­li­nių pa­slau­gų na­mų di­rek­to­rė J. La­bei­kie­nė.
      Ren­gi­ny­je klu­bo va­do­vė gra­žiai pa­ger­bė sa­vo ak­ty­vis­tus, įteik­da­ma do­va­nė­les O. Gu­gi­ny­tei, A. Sem­či­ši­nui, G. Žič­kie­nei, dia­be­to mo­ky­to­jai D. Nor­bu­kie­nei, „Pė­dos” ka­bi­ne­to slau­gy­to­jai V. Jan­kie­nei ir ki­tiems.
      Nuo­tai­kin­gą kon­cer­tą su­ren­gė „Bo­čių” ka­pe­la, va­do­vau­ja­ma Z. Va­lan­tie­jaus, ir vo­ka­li­nis an­sam­blis.

      Ju­li­ja Se­ja­vi­čie­nė      Kuršėnai
      „Ven­tos” klu­bo na­riai Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną mi­nė­jo „Pu­šy­no” sve­tai­nė­je. Vi­sus pa­svei­ki­nu­si su šven­te, gyd. Ri­ma Ka­za­ke­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo, kad dia­be­tu jau su­ser­ga be­veik kas de­šim­tas vy­res­nio am­žiaus žmo­gus, ta­čiau daž­nas to ne­ži­no ir ne­si­gy­do. To­dėl bū­ti­na re­gu­lia­riai tik­rin­tis, kad už­leis­ta li­ga ne­su­kel­tų kom­pli­ka­ci­jų. Gyd. Eg­lė Va­ra­naus­kie­nė (iš Kau­no), ro­dy­da­ma skaid­res, vaiz­džiai kal­bė­jo apie dia­be­tą, jo da­ro­mą ža­lą. Li­gos kon­tro­lės prie­mo­nes ap­ta­rė Jo­lan­ta Ja­siu­lio­nie­nė. Jos at­sto­vau­ja­ma Abo­vi­tos fir­ma ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja klu­bui pa­do­va­no­jo gliu­ko­zės ma­ta­vi­mo apa­ra­tė­lių, diag­nos­ti­nių juos­te­lių. Slau­gy­to­ja As­ta Sprin­džiu­kie­nė pen­kias­de­šim­čiai žmo­nių at­li­ko krau­jo ty­ri­mus.
      Klu­bo pir­mi­nin­kė Ve­ra Sa­mu­šie­nė kvie­tė žmo­nes la­biau rū­pin­tis svei­ka­ta, ak­ty­viau da­ly­vau­ti or­ga­ni­za­ci­jos veik­lo­je. Ji su­kau­pu­si svar­bios li­te­ra­tū­ros, čia ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti krau­jo­spūdį, pa­si­tar­ti li­gos klau­si­mais. Ren­gia­ma pa­skai­tų, ke­liau­ja­ma. Eks­kur­si­jo­je į Vil­nių bu­vo pro­ga ap­si­lan­ky­ti LR Sei­mo rū­muo­se, Ge­di­mi­no pi­ly­je. Vie­šė­ta Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jo­je, kur V.Au­gus­ti­nie­nė pa­do­va­no­jo nau­jų spau­di­nių.
      Pa­svei­kin­ti „Ven­tos” klu­bo na­riai, 2007 m. ju­bi­lia­tai. Pa­dė­ko­ta rė­mė­jams ir ak­ty­vis­tams A. Kry­liui, A. Kir­ve­lie­nei, E. ir J. Rūš­kams, Z. Va­lan­tie­nei, V. Va­lan­tui, R. Ju­ce­vi­čiui, E. Ja­nu­lio­nie­nei, mi­nė­toms gy­dy­to­joms, slau­gy­to­jai, taip pat „Bo­ru­žė­lės” darbš­čių­jų ran­kų bū­re­liui.
      Ren­gi­nys baig­tas vai­šė­mis, kur vi­si ma­lo­niai ben­dra­vo, lin­kė­jo vie­ni ki­tiems gra­žių ar­tė­jan­čių šven­čių.

      Ve­ra Sa­mu­šie­nė
      „Ven­tos” klu­bo pir­mi­nin­kėPuslapis 23
Res­pub­li­ki­nė en­dok­ri­no­lo­gų kon­fe­ren­ci­ja


Diabetologijos klausimus aptarė geriausi respublikos specialistai
      Bai­gian­tis 2007 me­tams, Pa­lan­go­je, „Pa­jū­rio Ga­bi­jos” sa­lė­je, Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­ja, KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­tas ir En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­ka su­ren­gė kon­fe­ren­ci­ją „Ak­tu­a­lūs dia­be­to­lo­gi­jos klau­si­mai“. Da­ly­va­vo 207 spe­cia­lis­tai – gy­dy­to­jai ir moks­li­nin­kai. Per dvi die­nas per­skai­ty­ti 32 pra­ne­ši­mai apie cuk­ri­nio dia­be­to, jo kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­ką, diag­nos­ti­ką, kon­tro­lę, gy­dymą.
      Prof. A. Nor­kus, pa­svei­ki­nęs ren­gi­nio da­ly­vius, nag­ri­nė­jo dia­be­to­lo­gi­nių pro­ble­mų mas­tą pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je, su­pa­žin­di­no su SAM pa­tvir­tin­ta ir vyk­do­ma „Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006–2007 m. pro­gra­ma”, taip pat nau­juo­ju Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­jos tin­kla­la­piu.
      Gyd. G. Pau­laus­kie­nė kal­bė­jo apie svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mais ir Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos nu­ta­ri­mais reg­la­men­tuo­ja­mą vais­tų ir gli­ke­mi­jos kon­tro­lės prie­mo­nių kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką. Lek­to­rė pa­ste­bė­jo, kad ne­ži­no­da­mi įsa­ky­mų ir nu­ta­ri­mų me­di­kai ne­su­ge­ba pa­nau­do­ti svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos pa­cien­tams tei­kia­mų gy­dy­mo ga­li­my­bių.
      Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams bu­vo pri­sta­ty­ta L. Lašo, D. La­šie­nės, A. Nor­kaus ir R. Ost­raus­ko kny­ga „Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­tas”. Jo­je nu­švie­čia­ma Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gi­jos iš­ta­kos ir moks­li­nin­kų veik­la nuo 1978 iki 2006 m. „Tai pir­ma kny­ga apie KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­tą, – sa­kė prof. L. Lašas. – Šios kny­gos tiks­las in­for­muo­ti Lie­tu­vos me­di­kus, bio­tech­no­lo­gus, far­ma­ci­nin­kus, is­to­ri­kus, stu­den­tus ir pla­či­ą­ją vi­suo­me­nę apie ins­ti­tu­to dar­buo­to­jų moks­li­nę, kli­ni­ki­nę ir bio­tech­no­lo­gi­nę veik­lą bei jos są­sa­jas su pa­sau­lio en­dok­ri­no­lo­gija”.
      Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams bu­vo pri­sta­ty­ta A. Nor­kaus, D. Ba­liu­ta­vi­čie­nės, E. Da­ny­tės ir R. Ža­lin­ke­vi­čiaus mo­nog­ra­fi­ja „Cuk­ri­nio dia­be­to diag­nos­ti­ka ir mi­ty­bos prin­ci­pai”. Ši kny­ga bei moks­li­nio žur­na­lo „Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gi­ja” ke­tu­ri nu­me­riai bu­vo įdė­ti į kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vio krep­šelį.
      Dr. R. Ost­raus­kas pri­sta­tė Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos, Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos ir Lie­tu­vos SAM anks­ty­vo­sios cuk­ri­nio dia­be­to diag­nos­ti­kos stra­te­gi­ją bei tak­ti­kos už­da­vi­nius.
      Apie cuk­ri­nio dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų ak­tu­a­li­jas ir kon­tro­lės ga­li­my­bes kal­bė­jo pro­fe­so­riai, moks­lo dak­ta­rai, di­de­lę pa­tir­tį ir au­to­ri­te­tą tu­rin­tys gy­dy­to­jai. Tai G. Ka­za­na­vi­čius, R. Šul­cai­tė, D. Ja­tu­žis, B. Pet­raus­kie­nė, D. Ja­ruševi­čie­nė, Ž. Pet­ru­lio­nie­nė, Ž. Vi­soc­kie­nė, E. Sa­ka­laus­kie­nė, S. Gri­go­nis, A. Ka­vo­liū­nie­nė, A. Kra­saus­kie­nė, D. Kut­ka, A. Voz­bu­tas, R. Ža­lin­ke­vi­čius, V. Dar­gis, A. Pet­ke­vi­čius, S. Ky­bar­tie­nė, E. Va­ra­naus­kie­nė, R. Du­bo­sie­nė, G. Za­lec­kis ir A. Šim­kus. Ha­bil. dr. D. Ba­liu­ta­vi­čie­nė gvil­de­no ges­ta­ci­nio dia­be­to klau­si­mus. Nu­tu­ki­mo, me­ta­bo­li­nio sin­dro­mo bei cuk­ri­nio dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos da­ly­kus ap­ta­rė prof. V. Ur­bo­na­vi­čius, dr. J.But­no­rie­nė, dr. Dž. Ve­lič­kie­nė ir dr. Ž. Vi­soc­kie­nė.
      Emo­ci­nes ser­gan­čių­jų pro­ble­mas, gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ana­li­za­vo dr. L. La­šai­tė ir dr. L. Ra­dze­vi­čie­nė.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė svars­tė vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų po­vei­kį dia­be­to­lo­gi­nei pa­galbai.
      Kon­fe­ren­ci­jos me­tu eks­po­nuo­ti far­ma­ci­nių fir­mų ga­miniai.
      Or­ga­ni­za­to­riai dė­kin­gi kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą dis­ku­si­jo­se.

      Dr. Ry­tas Ost­raus­kas
      KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­tas


Puslapiai 24-25
Nau­jie­nos trum­pai

      Na­tū­ra­lūs mais­to pro­duk­tai pa­de­da iš­sau­go­ti svei­kas akis

Sveiko maisto puokštė (aut. Dalia Augustinaitė)
      Nau­jau­si ty­ri­mai pa­ro­dė, kad mai­ti­nan­tis per­dirb­tais mais­to pro­duk­tais ri­zi­kuo­ja­ma sil­pnin­ti re­gė­ji­mą. At­lik­ti ban­dy­mai lei­do įsi­ti­kin­ti, kad gau­siau var­to­jant ra­fi­nuo­tus an­glia­van­de­nius net 17 proc. pa­di­dė­ja ti­ki­my­bė apak­ti dėl akies gel­to­no­sios dė­mės (ma­ku­li­nės ede­mos) su­tri­ki­mo.
      Dėl to iš da­lies ar vi­siš­kai apan­ka iki 15 proc. pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių. Bu­vo ap­klaus­ta 4700 as­me­nų nuo 55 iki 80 m. am­žiaus, var­gi­na­mų re­gė­ji­mo su­tri­ki­mų dėl ma­ku­li­nės ede­mos. 12 mėn. bu­vo ste­bi­mi jų krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­liai. Įro­dy­ta, jog as­me­nims, ku­rių krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­liai bu­vo di­des­ni, grė­sė blo­ges­nio re­gė­ji­mo pa­vo­jus.
      Moks­li­nin­kai prog­no­zuo­ja, kad iki 2020 m. pras­čiau ma­tan­čių žmo­nių (am­žiaus gru­pė­je, ku­rios akių li­gos ri­zi­ka di­des­nė) skai­čius Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se ga­li iš­aug­ti iki 3 mln. Tai­gi siū­lo­ma veng­ti gė­ri­mų su sal­dik­liais, bal­tą duo­na keis­ti į ne­skal­dy­tų grū­dų ir ki­taip ge­rin­ti mi­ty­bos įpro­čius, tai­gi ir krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­lius. Ti­ki­ma­si, jog tin­ka­ma mi­ty­ba jau per 5 me­tus to­kių re­gos su­tri­ki­mų ga­li­ma bus su­ma­žin­ti 8 proc. Tad sten­ki­mės val­gy­ti dau­giau ne­ap­do­ro­tų mais­to pro­duk­tų, ku­riuo­se yra ma­žiau greit įsi­sa­vi­na­mų an­glia­van­de­nių.

      Dar­žo­vių val­giai ma­ži­na dia­be­to pa­vo­jų
      Dar­žo­vės dia­be­to kon­tro­lei nau­din­ges­nės už vai­sius ir grū­di­nes kul­tū­ras. Tai nu­sta­tė ty­ri­nė­to­jai Aust­ra­li­jo­je. Dar­žo­vių skai­du­lų struk­tū­ra ski­ria­si nuo vai­sių ar grū­di­nių kul­tū­rų. Gau­siau var­to­ja­mos jos ma­ži­na ri­zi­ką su­sirg­ti II ti­po dia­be­tu. 10 me­tų 2000 žmo­nių da­ly­va­vo šia­me ty­ri­me. Per die­ną as­me­nys, su­val­gę 5 g dar­žo­vių skaidulų, su­ma­ži­no su­sir­gi­mo ti­ki­my­bę 24 proc., o vy­res­ni kaip 70 me­tų – net 31 proc. Žmo­nėms, per die­ną su­val­giu­siems to­kį pa­tį kie­kį vai­sių ar grū­di­nių kul­tū­rų, ši ri­zi­ka ma­žė­jo men­kai. Taip bu­vo įro­dy­ta, kad an­glia­van­de­nių rū­šis ir ko­ky­bė tu­ri di­de­lės įta­kos ap­sau­gai nuo II ti­po dia­be­to.
      Ty­rė­jai nu­sta­tė, kad II ti­po dia­be­to iš­veng­ti ar gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je kon­tro­liuo­ti pa­vyks­ta ge­riau, jei var­to­ja­ma dau­giau na­tū­ra­lios au­ga­li­nės struk­tū­ros an­glia­van­de­nių. Gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ro­dik­liai pa­de­da nu­sta­ty­ti, kaip spar­čiai or­ga­niz­mas skai­do an­glia­van­de­nius. Krau­jo gliu­ko­zė spar­čiau gau­sė­ja ir yra grei­tai įsi­sa­vi­na­ma, jei var­to­ja­ma dau­giau ra­fi­nuo­tų an­glia­van­de­nių pro­duk­tų – bal­tos duo­nos, bal­tų ry­žių. Ne­va­ly­ti ry­žiai, ma­ka­ro­nai ir juo­da duo­na – yra pro­duk­tai, ku­rių gliu­ko­zę or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na lė­čiau ir laips­niškai.

      Krau­jo gliu­ko­zės po­vei­kis vai­ko el­ge­siui
      Moks­li­nin­kai ir I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų tė­vai yra pa­ste­bė­ję, jog gau­si krau­jo gliu­ko­zė da­ro įta­ką ne tik vai­ko sa­vi­jau­tai, bet ir elg­se­nai. Aust­ra­li­jos moks­li­nin­kai iš­ty­rė 42 I ti­po dia­be­tu ser­gan­čius 5–10 me­tų vai­kus. Jie bu­vo kas 6 mė­ne­siai nuo­sek­liai ste­bi­mi, jų krau­jo gliu­ko­zės po­ky­čiai tik­rin­ti per 72 va­lan­das. Po to­kių ty­ri­mų vai­kų el­ge­sį ir sa­vi­jau­tą ga­lė­jo aiš­kiau su­pras­ti ir įver­tin­ti tė­vai.
      Sta­tis­ti­kos moks­li­nin­kų aso­cia­ci­ja pa­ly­gi­no ir pa­tvir­ti­no, kad vai­kų krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­lis da­ro po­vei­kį jų elg­se­nai. Taip ga­li­ma pa­aiš­kin­ti kar­tais di­dė­jan­tį jų ak­ty­vu­mą, ky­lan­čią ag­re­si­ją ar net­gi nu­si­kals­ta­mu­mą. Pa­ste­bė­ta, kad vai­kų gru­pė­je, ku­rių krau­jo gliu­ko­zė yra nor­ma­li, cuk­raus kie­kiui krau­jy­je pa­gau­sė­jus 5 proc., emo­ci­jos slops­ta. Prie­šin­gai, nei gru­pė­je, kur krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­liai daž­nai yra aukš­ti. Tai­gi tiek vai­kų tė­vai, tiek pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jai tu­rė­tų tai ži­no­ti ir ge­riau su­pras­ti ma­žy­lį.

      Al­ko­ho­lis ir dia­be­tas
      Re­tas ar la­bai sai­kin­gas al­ko­ho­lio var­to­ji­mas pa­de­da iš­veng­ti II ti­po dia­be­to. Prie­šin­gai nei pik­tnau­džia­vi­mas. Įver­ti­nus 60 me­tų am­žiaus as­me­nų gru­pę pa­gal žmo­gaus ūgį ir svo­rį, gy­ven­se­ną, so­cio­lo­gi­nius eko­no­mi­nius ro­dik­lius, stu­di­jo­mis Šve­di­jo­je bu­vo įver­tin­ta ir už­fik­suo­ta stip­ri al­ko­ho­lio įta­ka nau­jiems su­sir­gi­mams dia­be­tu. Re­zul­ta­tai gau­ti, ty­ri­me gru­pe­lė­mis da­ly­va­vus 4100 vy­rų ir mo­te­rų. Moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad pik­tnau­džiau­jan­tiems al­ko­ho­liu (per die­ną iš­ge­rian­tiems per 15 g) vy­rams di­dė­ja grės­mė su­sirg­ti dia­be­tu ir ki­to­mis li­go­mis. Tuo tar­pu nu­sta­ty­ta, kad mo­te­rims gau­ses­nis al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ne­tu­rė­jo di­des­nės reikš­mės šiam pa­vo­jui.

      Pa­si­telk­ti­na psi­cho­lo­go pa­gal­ba
      Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se at­lik­to­mis stu­di­jo­mis iš­aiš­kin­ta, jog vy­res­nio am­žiaus dia­be­to ir dep­re­si­jos var­gi­na­mus žmo­nes ga­li­ma ap­sau­go­ti nuo mir­ties su­tei­kus psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą. Nau­do­ta­si at­si­tik­ti­niais ty­ri­mais PRO­SPECT (ben­dri vy­res­nių žmo­nių sa­vi­žu­dy­bės pre­ven­ci­jos ty­ri­mai) ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų na­cio­na­li­niais mir­čių ro­dik­liais.
      Bu­vo pa­ste­bė­ta, kad dia­be­tu ir dep­re­si­ja ser­gan­tys vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, su­lau­kę psi­cho­lo­go pa­gal­bos per 5 me­tus, bu­vo ma­žiau lin­kę į sa­vi­žu­dy­bę nei tie, ku­riems ši pa­gal­ba ne­bu­vo su­teik­ta. Iš 584 žmo­nių, da­ly­va­vu­sių ty­ri­me, 123 sir­go dia­be­tu. Po 5 me­tų 110 žmo­nių, sir­gę dep­re­si­ja, mi­rė. Tai­gi bu­vo pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad psi­cho­lo­go pa­gal­ba ser­gan­tie­siems dia­be­tu yra svar­biau­sia prie­mo­nė už­kirs­ti ke­lią sa­vi­žu­dy­bei.

      Dia­be­tu ser­gan­čių jau­nuo­lių jaut­res­nė oda
      Ty­ri­nė­to­jai Ser­bi­jo­je nu­sta­tė, kad dau­giau nei 2/3 jau­nuo­lių, ser­gan­čių I ti­po dia­be­tu, yra pa­žei­džia­ma oda. Tai at­si­tin­ka šiems žmo­nėms daž­niau nei svei­kiems. Vis dėl­to tei­gia­ma, kad dar nė­ra pa­kan­ka­mai įro­dy­mų, jog tas su­tri­ki­mas var­gi­na tik ser­gan­čiuo­sius. Odos pa­žei­di­mai daž­niau­siai pa­ste­bi­mi ap­ti­kus dia­be­tą, ta­čiau ga­li at­si­ras­ti ir anks­čiau.
      Bu­vo at­lie­ka­mos stu­di­jos, ku­rio­se da­ly­va­vo 200 dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių nuo 2 iki 22 me­tų am­žiaus ir 196 to­kios pat am­žiaus gru­pės ir cha­rak­te­ris­ti­kos ne­ser­gan­tys as­me­nys. Odos ne­ga­la­vi­mai pa­si­reiš­kė 67 proc. ser­gan­čių­jų ir 26 proc. svei­kų. Šis fak­tas ska­ti­na la­biau at­kreip­ti der­ma­to­lo­gų dė­me­sį į dia­be­tu ser­gan­čių­jų svei­ka­tą.

      Šiuos straips­nius pa­gal 2007 m. gruodžio mėn. Dia­be­tes Voi­ce in­for­ma­ci­ją pa­ren­gė
      Da­lia Au­gus­ti­nai­tė


Puslapis 26
Dia­be­ti­nė po­li­neu­ro­pa­ti­ja

      Ši kom­pli­ka­ci­ja var­gi­na ne­ma­ža dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių. Ver­ta ži­no­ti ją su­ke­lian­čias prie­žas­tis, li­gos po­žy­mius, ga­li­mas pre­ven­ci­jos prie­mo­nės.
      Su­sirg­ti ga­li­ma su­tri­kus sen­so­ri­nių ner­vų veik­lai. Pa­cien­tai skundžia­si jun­ta­mu ga­lū­nių tir­pi­mu, dir­gi­nan­čiu „skruz­­dė­lių bė­gio­ji­mu”. Vė­liau ryš­kė­ja skaus­mi­nis sin­dro­mas, net­gi ra­my­bės bū­se­no­je, nak­ties me­tu.
      Skaus­mai es­ti si­met­ri­niai, įvai­raus po­bū­džio, ne­vie­no­do in­ten­sy­vu­mo, li­go­nių api­bū­di­na­mi kaip de­gi­nan­tys, die­gian­tys, plė­šian­tys, maudžian­tys, graužian­tys, pri­me­nan­tys dan­ties so­pė­ji­mą. Ne­re­tai dar jun­ta­mas per­štė­ji­mas ar dilg­čio­ji­mas, šal­tis ar karštis.
      Li­gai pro­gre­suo­jant su­sil­pnė­ja ar vi­sai iš­nyks­ta ga­lū­nių ju­ti­mai: ne­jau­čia­ma me­cha­ni­nių, ter­mi­nių ir che­mi­nių dir­gik­lių. Vis dėl­to daž­nai pa­cien­tus kan­ki­na skaus­min­gi dilg­čio­ji­mai; tai va­di­na­mo­ji skaus­min­ga ne­jaut­ri pė­da.
      Esant mo­to­ri­nių ner­vų pažei­di­mui, silps­ta ar net at­ro­fuo­ja­si at­ski­ri pė­dos rau­me­nys, dėl to de­for­muo­ja­si ko­jų pirštai, at­si­kiša pa­di­kau­lių gal­vu­tės, ryš­kė­ja plak­tu­ki­niai pirštai. Pra­ran­da­ma ga­li­my­bė rem­tis į žemę nor­ma­liais pė­dos at­ra­mos taškais, di­dė­ja spau­di­mas po pa­di­kau­lių gal­vu­tė­mis ir pirštais, for­muo­ja­si nuos­pau­dos  ar net žaiz­dos.
      Dėl au­to­no­mi­nės neu­ro­pa­ti­jos su­ma­žė­ja ar vi­sai išnyks­ta pra­kai­to liau­kų sek­re­ci­ja ko­jo­se, oda da­ro­si sau­sa, pleis­ka­no­ja, trū­ki­nė­ja.
      Esant an­gio­pa­ti­nei išemi­nei pė­dai, ky­la ga­lū­nių krau­ja­gys­lių ate­ro­sklerozės pa­vo­jus. Siau­rė­ja ar­te­ri­jų spin­dis, laips­niškai, iš da­lies ar vi­sai užan­ka ar­te­ri­ja, su­trin­ka au­di­nių mi­tyba.
      Ei­nan­tį li­go­nį ka­muo­ja blauz­dų skaus­mai, va­di­na­ma­sis pro­tar­pi­nis šlu­ba­vi­mas. Li­gai pro­gre­suo­jant mau­du­lys ne­nu­slops­ta ir ra­my­bės bū­se­no­je.
      Po­li­neu­ro­pa­ti­jos ri­zi­kai tu­ri įta­kos:
      »  cuk­ra­ligės trukmė,
      »  pa­cien­to amžius,
      »  me­ta­bo­li­niai su­tri­ki­mai: blo­ga krau­jo gliu­kozės kon­trolė, li­pidų apy­kai­tos su­tri­ki­mai, per di­de­lis krau­jospūdis.
      Dia­be­ti­nė pė­da pro­gre­suo­ja iš lė­to. Ta­čiau il­gai­niui ji ga­li iš­opė­ti. Taip at­si­tin­ka 5,3–10,5 proc. dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių. Dažniau­sia pė­dų iš­opė­ji­mo priežas­tis – va­di­na­mo­ji kli­ni­ki­nė tria­da:
      »  sen­so­rinė (ju­ti­minė) neu­ro­pa­ti­ja,
      »  pėdos de­for­ma­ci­jos,
      »  ne­di­delė pėdos trau­ma (30% opų sie­ja­ma su nuos­pau­do­mis).
      Dia­be­ti­nės opos lin­ku­sios kar­to­tis (re­ci­dy­vuo­ti). Po vie­ne­rių, tre­jų ir pen­ke­rių me­tų opų at­si­nau­ji­ni­mo dažnis es­ti ati­tin­ka­mai 44, 61 ir 70 proc. Užkra­to pažeis­ta dia­be­ti­nė pė­da yra grės­min­ga būk­lė, nes 25–50 proc. at­ve­jų bai­gia­si gang­re­na ir ga­lū­nės am­pu­ta­ci­ja. 50–70 proc. vi­sų ne­trau­mi­nių ko­jų am­pu­ta­ci­jų at­lie­ka­ma ser­gan­tie­siems dia­be­tu. Tai­gi la­bai svar­bu, kad bū­tų lai­ku diag­no­zuo­ta dia­be­ti­nė pė­da, šali­na­ma in­fek­ci­ja ir gy­do­ma ga­lū­nė.

      Pa­grin­di­niai me­di­ci­nos prie­žiū­ros prin­ci­pai yra:
      »  pa­cientų mo­ky­mas,
      »  re­gu­lia­ri dia­be­tu ser­gan­čiųjų kojų priežiūra,
      »  tin­ka­mos ava­lynės pri­tai­ky­mas,
      »  ri­zi­kos veiks­nių pėdos išopėji­mui išaiški­ni­mas,
      »  ne­opinės pa­to­lo­gi­jos gy­dy­mas.

      Ką da­ry­ti pa­cien­tui?
      Jis pri­va­lo šva­riai užlai­ky­ti ko­jas – kas­dien plau­ti jas drun­gnu van­de­niu su mui­lu, ta­da švel­niai, ne­pažeidžiant odos nu­sišluos­ty­ti sau­sai pė­das, ypač tar­pu­pirščius.Svar­bu ati­džiau ap­si­žiū­rė­ti ko­jas: ar ne­at­si­ra­do žaiz­dų, nuos­pau­dų, pūs­lių, nu­try­ni­mų, pa­ti­ni­mų, ar ne­pa­rau­dosi oda, ar nė­ra  įau­gu­sių  na­gų, ar užkra­to ne­pažeis­ti tar­pu­pirščiai. Jei­gu jun­ta­ma karš­tes­nė vie­ta, ga­li­ma tai įtar­ti, rei­kė­tų kon­sul­tuo­tis su gy­dy­to­ju.
      Ava­ly­nė dė­vė­ti­na tik pa­to­gi, kad ne­pri­trin­tų pūs­lių ar nuos­pau­dų. Tin­ka­miau­si užda­ri ba­tai. Per ankštas, ko­jai ne­pri­tai­ky­tas apa­vas di­di­na pa­žei­di­mų ir žaiz­dų pa­vojų.
      Ava­ly­nės vi­dus pa­tik­rin­ti­nas ran­ka, ar nė­ra ja­me sve­tim­kū­nių, ar ba­tai ne­de­for­muo­ti.
      Ko­jų na­gus rei­kia kar­py­ti mažomis žir­klu­tė­mis, prieš tai 15 min. pa­mir­kius pė­das drun­gna­me van­de­ny­je. Ašt­rūs na­gų kam­pai nu­ly­gin­ti­ni dil­de­le.
      Mū­vė­ti pa­ta­ria­ma tik šva­rias med­vil­ni­nes ar vil­no­nes ko­ji­nes, to­kias, ku­rios ne­spaus­tų pirš­tų ir ne­si­raukš­lė­tų ba­tuo­se. Žiū­rė­ti, kad ko­jos ne­šal­tų.

      Ser­gan­tie­siems dia­be­tu žino­ti­na:
      »  Nie­ka­da ne­plau­ki­te kojų per karštu ar per šal­tu van­de­niu. Pa­tys nešalin­ki­te nuos­paudų ar odos su­kietėjimų, ne­gy­dy­ki­te jų liau­diškais būdais.
      »  Vi­sais pažei­dimų at­ve­jais kreip­kitės į dia­be­tinės pėdos ka­bi­netą, en­dok­ri­no­logą ar šei­mos gy­dy­toją. Pavėluo­ta kon­sul­ta­ci­ja bei uždels­tas gy­dy­mas sąly­go­ja ilgą var­gi­nantį ir brangų gy­dymą, net­gi kom­pli­ka­ci­jas ir am­pu­ta­ci­jas.

      Dia­be­ti­nės pė­dos prie­žiū­ros slau­gy­to­jos (po­diat­ris­tės) užda­vi­niai:
      »  Lai­ku pa­stebėti ir pašalin­ti priežas­tis, dėl ku­rių ga­li at­si­ras­ti opos (gy­dy­ti nuo­spau­das, įtrūki­mus, smul­kius odos pažei­di­mus, nagų de­for­ma­ci­jas, įau­gu­sius na­gus,  at­si­ra­du­sias pūsles ir kitą pa­našią pa­to­lo­giją).
      »  Gy­dy­ti opas.
* * *


      Gera žinia ligoniams!
      Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras 2007 m. gruo­džio 13 d. pa­si­ra­šė įsa­ky­mą Nr. V-1018, pa­gal ku­rį dia­be­ti­nių skaus­mi­nių neu­ro­pa­ti­jų gy­dy­mui kom­pen­suo­ja­mi vais­tai Du­le­xo­ti­num (90% ba­zi­nės kai­nos).

      Gyd. en­dok­ri­no­lo­gė Ona Jur­kaus­kie­nė


Puslapis 28
Iš ra­jo­ni­nės spau­dos

      Dia­be­tas – klas­tin­ga li­ga

      Vis dau­giau ser­gan­čių­jų
      Lap­kri­čio 14-oji, Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na, šie­met bu­vo skir­ta vai­kams.
      „Ser­ga­mu­mas cuk­ri­niu dia­be­tu, liau­dies va­di­na­mas cuk­­ra­li­ge, vi­sa­me pa­sau­ly­je spar­čiai di­dė­ja. I ti­po dia­be­tas, ku­riuo su­ser­ga vai­kai ir jau­ni žmo­nės, iš­au­ga 3 proc. kas­met. II ti­po dia­be­tas vis daž­niau diag­no­zuo­ja­mas anks­ty­va­me am­žiu­je – net kai ku­riems 8 me­tų vai­kams. Pri­pa­žįs­ta­ma, kad II ti­po dia­be­tas su­si­jęs su vai­kų nu­tu­ki­mu, ne­tin­ka­ma mi­ty­ba ir gy­ven­se­na, pa­vel­di­mu­mu. Lai­ku ne­diag­no­zuo­ja­mas ir ne­gy­do­mas II ti­po dia­be­tas su­ke­lia įvai­rių kom­pli­ka­ci­jų, net­gi anks­ty­vą mir­tį. Dau­ge­lis ser­gan­čių­jų šia li­ga apie ją ne­ži­no. Ki­ti ne­gau­na tin­ka­mos me­di­ci­nos pa­gal­bos”, – tei­gia Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos cen­tro en­dok­ri­no­lo­gė Gra­ži­na Mic­kū­nai­tienė.

      Kom­pli­ka­ci­jos
      Dia­be­tas yra lė­ti­nė, ne­pa­gy­do­ma ir daž­nai mir­ti­na li­ga. Kai or­ga­niz­mas ne­ga­mi­na ar ga­mi­na ne­pa­kan­ka­mai in­su­li­no, diag­no­zuo­ja­mas I ti­po dia­be­tas, kai ne­ga­li jo pa­nau­do­ti – II ti­po dia­be­tas. Lai­ku li­gą diag­no­za­vus ir tin­ka­mai kon­tro­liuo­jant, ga­li­ma su­ma­žin­ti dia­be­to ir jo su­ke­lia­mų kom­pli­ka­ci­jų ri­zi­ką.
      „Ser­gan­tie­siems dia­be­tu bū­ti­na pe­ri­odiš­kai iš­si­tir­ti cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je. Pa­gau­sė­jęs cho­les­te­ro­lis trik­do me­džia­gų apy­kai­tą, dėl to vys­to­si ate­ro­sklerozė – pa­di­dė­ja in­fark­to ir in­sul­to ri­zi­ka. Ate­ro­sklerozė yra vie­na iš pa­grin­di­nių ser­gan­čių­jų dia­be­tu kom­pli­ka­ci­jų”, – sa­ko Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos cen­tro gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Ire­na De­gu­tie­nė.

      Svar­bi pro­fi­lak­ti­ka
      Vi­si, nors ir ne­ser­gan­tys, ta­čiau ne­abe­jin­gi sa­vo svei­ka­tai žmo­nės tu­rė­tų iš­si­tir­ti cho­les­te­ro­lio ir gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je bei už­kirs­ti ke­lią grės­min­gai plin­tan­čiai ir klas­tin­gai li­gai.
      Cuk­ri­nis dia­be­tas ne­re­tai per vėlai diag­no­zuo­ja­mas, to­dėl pro­fi­lak­ti­niai svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mai yra la­bai svar­bi ir veiks­min­ga li­gos pre­ven­ci­jos prie­mo­nė.

      Epi­de­mi­ja
      Pa­sak Tra­kų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jos Ra­mu­tės Mal­čie­nės, ir Tra­kų ra­jo­ne, ir vi­so­je Lie­tu­vo­je dia­be­tą pas­ta­ruo­ju me­tu jau ga­li­ma va­din­ti epi­de­mi­ja.
      „Per sa­vai­tę nu­sta­to­me maž­daug po vie­ną nau­ją at­ve­jį”, – sa­kė R. Mal­čie­nė.

      „Gal­vė”      Žudo nuo se­no­vės

      Cuk­ri­nis dia­be­tas – ne tik šių lai­kų rykš­tė. Jau se­no­vės egip­tie­čiai ži­no­jo apie šią li­gą. Eber­so pa­pi­ru­se, pa­ra­šy­ta­me dau­giau nei prieš tris su pu­se tūks­tan­čio me­tų, nu­ro­dy­ti pa­grin­di­niai li­gos po­žy­miai. Vi­są tą lai­ką bu­vo to­bu­li­na­mos gy­dy­mo ir pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nės, ta­čiau šian­dien dia­be­tas yra dar klas­tin­ges­nis. Nuo 1985 m. ser­gan­čių­jų juo pa­gau­sė­jo dau­giau nei tris kar­tus. 2000 m. pa­sau­ly­je bu­vo re­gist­ruo­ta 160 mln. dia­be­to li­go­nių.
      Ne vi­sad yra tei­sūs tie, ku­rie tei­gia, kad ser­gant dia­be­tu įma­no­ma gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Blo­giau­sia, jog pu­sė ser­gan­čių­jų net ne­ži­no, kad ser­ga. Mat li­ga bū­na ne­by­li 5–6, o kar­tais ir 10 me­tų, kol pa­jun­ta­mos kom­pli­ka­ci­jos. De­ja, jau ne­bū­na įma­no­ma at­kur­ti pa­žeis­tų or­ga­nų veik­los. Be to, var­gi­na­mam cuk­ri­nio dia­be­to žmo­gui ri­zi­ka su­sirg­ti šir­dies krau­ja­gys­lių li­go­mis yra 2–5 kar­tus di­des­nė nei ki­tiems.
      Ka­da ga­li­ma įtar­ti li­gą?
      Pa­ta­ria­ma pa­si­tik­rin­ti pa­gal prof. A.Nor­kaus su­da­ry­tą simp­to­mų len­te­lę.

      Cuk­ri­nio dia­be­to po­žy­miai ir simp­to­mai
      »  Viršsvo­ris (juos­mens ap­im­tis di­des­nė nei pu­sė ūgio) – 2
      »  Pė­dų tir­pi­mas ir per­štė­ji­mas – 3
      »  Daž­nas šla­pi­ni­ma­sis (ypač nak­tį) – 4
      »  Ne­gy­jan­čios ir sun­kiai gy­jan­čios žaiz­dos, opos – 2
      »  Ne­pa­aiš­ki­na­mas al­kis (ypač ką tik pa­val­gius) – 2
      »  Pir­mos ei­lės gi­mi­nės (tė­vai, bro­liai, se­se­rys) jau ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu – 2
      »  Ly­ties or­ga­nų in­fek­ci­jos – 3
      »  Erek­ci­jos su­tri­ki­mai – 2
      »  Ne­pa­aiški­na­mas svo­rio ne­te­ki­mas – 2
      »  Re­gė­ji­mo su­tri­ki­mas (lie­ja­si daik­tų kon­tū­rai) – 2
      »  Troš­ku­lys (dau­giau nei de­šimt stik­li­nių skys­čio per die­ną) – 4
      »  Nuo­la­ti­nis nuo­var­gis – 2

      Žmo­nės, ku­riems tin­ka bent pen­ki simp­to­mai, o su­dė­jus ga­le esan­čius skai­čius gau­na­ma dau­giau nei sep­ty­ni, tu­rė­tų kuo sku­biau kon­sul­tuo­tis pas en­dok­ri­no­lo­gą.

      „Elektrėnų žinios“      Trum­pai apie grės­mę

      Dia­be­tas – vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­pli­tu­si li­ga, dėl ku­rios ken­čia 246 mln. žmo­nių. Iki 2030 m. šis skai­čius dvi­gu­bės. Per 2005 m. 1,1 mln. žmo­nių mi­rė nuo dia­be­to, o 2,9 mln. nuo jo su­kel­tų kom­pli­ka­ci­jų. Lie­tu­vo­je 2006 m. yra įre­gist­ruo­ta apie 60 tūkst. ser­gan­čių­jų dia­be­tu.
      Dia­be­tas yra li­ga, ki­lu­si dėl to, kad ka­sa ne­iš­ski­ria pa­kan­ka­mai in­su­li­no ar­ba or­ga­niz­mas ne­ga­li šio hor­mo­no nau­do­ti gy­vy­bi­nei veik­lai. In­su­li­nas – hor­mo­nas, ku­ris re­gu­liuo­ja cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Hi­per­gli­ke­mi­ja (ar­ba per di­de­lis cuk­raus kie­kis krau­jy­je) – bū­se­na, ku­ri at­si­ran­da dėl ne­kon­tro­liuo­ja­mo dia­be­to. Ji ken­kia ner­vų, krau­jo­ta­kos ir ki­toms sis­te­moms.
      Dia­be­tas ga­li bū­ti I ti­po, nuo in­su­li­no pri­klau­san­tis ar­ba vai­kys­tė­je pra­si­de­dan­tis, ir II ti­po – nuo in­su­li­no ne­pri­klau­san­tis, at­si­ran­dan­tis su­au­gus.
      Ges­ta­ci­nis, ar­ba nėš­čių­jų, dia­be­tas at­si­ran­da mo­te­rims nėš­tu­mo me­tu, o po gim­dy­mo daž­niau­siai pra­nyks­ta.
      Ko­kios dia­be­to pa­sek­mės?
      Dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja – il­gai be­si­tę­sian­čio dia­be­to su­kel­tas ak­lu­mas. 2 proc. li­go­nių apan­ka 15 me­tų sir­gus, o dar 10 proc. pa­blo­gė­ja re­gė­ji­mas.
      Dia­be­ti­nė neu­ro­pa­ti­ja – var­gi­na 50 proc. ser­gan­čių­jų. Ji pa­žei­džia ner­vų sis­te­mą: at­si­ran­da vi­so kū­no ar at­ski­rų jo vie­tų nie­žu­lys, ko­jų, ran­kų skaus­mas, sil­pnu­mas.
      Dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja pa­žei­džia inks­tus.Nuo 10 proc. iki 20 proc. ser­gan­čių­jų dia­be­tu mirš­ta nuo inks­tų ne­pa­kan­ka­mumo.
      Šir­dies li­gos. 50 proc. ser­gan­čių­jų dia­be­tu mirš­ta nuo šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gų.
      Dia­be­tas ir jo kom­pli­ka­ci­jos da­ro eko­no­mi­nę ža­lą šei­moms, svei­ka­tos sis­te­moms ir vals­ty­bėms. La­biau­siai daž­nė­ja II ti­po dia­be­tas. Jo veng­da­mi žmo­nės tu­rė­tų:
      »  palaiky­ti kuo nor­ma­les­nį kū­no svo­rį,
      »  mankš­tin­tis bent po 30 mi­nu­čių per die­ną,
      »  svei­kai gy­ven­ti, at­si­sa­ky­ti ža­lin­gų įpro­čių, ypač rū­ky­mo.
      Su­sir­gus svar­bu, kad dia­be­tas bū­tų lai­ku diag­no­zuo­tas ir gy­do­mas.

      „Zebra“


Puslapis 29
Ak­me­niš­kiai pa­ten­kin­ti „Sa­du­tės” klu­bu


Pasigėrėję Baltijos jūra, greit atsisveikinsim su Palanga
      Kad tin­ka­mai su­ri­kiuo­tų ir ap­tar­tų sa­vo dar­bus, „Sa­du­tės” klubo na­riai la­bai daž­nai su­si­bu­ria. Su­si­rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja ir medikų, fir­mų at­sto­vų. Ser­gan­tys žmo­nės ne­ra­gi­na­mi at­ei­na, nes čia su­ži­no daug nau­jo apie dia­be­to ža­lą, gy­dy­mą ir sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nes. Kvie­čia­mi į ren­gi­nius ap­si­lan­ko Nau­jo­sios Ak­me­nės cen­tri­nės li­go­ni­nės ir ki­ti gy­dy­to­jai: E. Au­dec­kai­tė, L. Pu­ki­nas, A. Zu­baus­kie­nė, en­dok­ri­no­lo­gė N. Bart­ke­vi­čie­nė.
      Sve­čia­vo­si en­dok­ri­no­lo­gė G. Šu­kie­nė iš Šiau­lių, Klai­pė­dos re­gio­no Ro­che fir­mos diag­nos­ti­kos cen­tro at­sto­vė D. Ši­liu­vie­nė ir Sa­no­fi-Aven­tis at­sto­vė Ž. Pun­dzie­nė. Iš spe­cia­lis­tų pa­skai­tų ser­gan­tie­ji su­ži­no­jo, kaip ge­rin­ti svei­ka­tą, veng­ti kom­pli­ka­ci­jų. Vi­ce­me­rė Si­gu­tė Meš­ky­tė sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų var­du dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms lin­kė­jo kan­try­bės ir iš­tver­mės.
      Mėgs­ta­ma ir paiš­ky­lau­ti. Sma­giau­sios aki­mir­kos pa­tir­tos eks­kur­si­jo­se į Šven­tą­ją ir Pa­lan­gą. Žmo­nės lai­min­gi ga­lė­da­mi iš­trūk­ti iš na­mų ir už­mirš­ti rū­pes­čius nors ke­lioms die­noms. Ke­lio­nė­se ne tik gė­ri­ma­si tė­viš­kės gam­ta, bet ir pa­si­da­li­ja­ma ži­nio­mis. Esa­me vie­šė­ję Ma­žei­kių „Že­mai­čių spė­kos” klu­be, ku­ria­me da­ly­va­vo ir „Dia Tel­šiai” klu­bo ko­lek­ty­vas.
      Ra­jo­ni­nio laik­raš­čio „Vie­ny­bė” žur­na­lis­tė J. Se­ja­vi­čie­nė klu­bui tal­ki­na in­for­muo­da­ma skai­ty­to­jus apie ty­lų­jį žu­di­ką dia­be­tą. Kai ku­rie „Sa­du­tės” klu­bo na­riai da­ly­va­vo Vil­niu­je vy­ku­sia­me se­mi­na­re, ku­rį su­ren­gė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Iš ten par­si­ve­žė ži­nių ir mokomosios li­te­ra­tū­ros. Dė­ko­ja­me LDA pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei už to­kius pui­kius ren­gi­nius, pa­gal­bą, taip pat ačiū spe­cia­lis­tams, nuo­la­ti­niams ser­gan­čių­jų kon­sul­tan­tams.
      2007 me­tais „Sa­du­tės” klu­bo ini­cia­ty­va trims šim­tams gy­ven­to­jų pa­tik­ri­nta krau­jo gliu­kozė.

      Ie­va Ba­la­be­ko­vie­nė
      „Sa­du­tės” klu­bo pir­mi­nin­kė


Puslapis 30
Ne­pa­mirš­ta­mos sto­vyk­lų aki­mir­kos

      Pla­te­liai įkvė­pė kū­ry­bai

                  Ką da­ryt? – dai­nuo­ja Ra­džis,
                  Sa­lė mu­zi­kos pil­na,
                  Ro­žė­mis iš la­pų ža­vis
                  Dia­be­to sto­vyk­la.

                  Ro­žių krū­mas tar­si gy­vas
                  Žy­di Pla­te­lių dva­re,
                  Sto­vyk­lau­to­jų ak­ty­vas
                  Vie­nas toks Lie­tu­vo­je.


      Šį ei­lė­raš­tį su­kū­riau po­il­siau­da­mas Pla­te­liuo­se, Plun­gės ra­jo­ne, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko „Dva­ro sve­tai­nė­je“. Čia 2007 m. spa­lio 13–19 d. vei­kė LDA suor­ga­ni­zuo­ta II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių mo­ky­mo sto­vyk­la, ku­rio­je gy­dė­si įvai­rių Lie­tu­vos dia­be­to klu­bų 24 na­riai. Sto­vyk­lai va­do­va­vo slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė, jai pa­dė­jo duk­tė gy­dy­to­ja Ag­nė. Slau­gy­to­ja Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė re­gu­lia­riai tik­rin­da­vo mū­sų krau­jo gliu­ko­zę, mo­kė visus savikon­tro­lės, svei­kos mi­ty­bos, ­skai­čiuo­ti mais­to (ypač an­glia­van­de­nių) nor­mą. Su­ži­no­jo­me, kaip pa­keis­ti vie­ną pro­duk­tą ki­tu, kad mais­tas bū­tų su­ba­lan­suo­tas. Įvai­rių fir­mų at­sto­vai su­pa­žin­di­no su dia­be­to kon­tro­lės ir gy­dy­mo nau­jo­vė­mis, skai­tė pa­skai­tas apie vais­tus ir in­su­li­nus. Iš­si­aiš­ki­no­me rū­pi­mus klau­si­mus, ap­tar­da­vo­me re­zul­ta­tus. Kad ge­bė­tu­me juos ge­rin­ti, pa­ta­ri­mų teik­da­vo sto­vyk­los va­do­vė, slau­gy­to­ja, ta­po­me sa­va­ran­kiš­kes­ni. Fir­mos Abo­vi­ta at­sto­vė Lai­ma Kau­la­kie­nė ne­mo­ka­mai at­li­ko gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mą, ap­do­va­no­jo nau­jau­siais sa­vi­kon­tro­lės apa­ra­tais.
      Ne­trū­ko pra­mo­gų. Bu­vo­me pa­kvies­ti į Pla­te­lių ben­druo­me­nės ru­dens gė­ry­bių šven­tę, pa­si­puo­šė­me vai­šių sta­lą. Už iš­ra­din­giau­sią puokš­tę, ku­rią mo­te­rys su­dės­tė iš par­ke su­rink­tų spal­vin­gų la­pų lyg ro­žių žie­dą, pel­nė­me pa­dė­kos raštą.
      Sma­giai lai­ką lei­do­me su mies­te­lio et­no­gra­fi­nio an­sam­blio da­ly­viais, šo­ko­me, dai­na­vo­me že­mai­tiš­kas dai­nas. Ne­ga­lė­jo­me at­si­gė­rė­ti vaiz­din­go­mis Pla­te­lių apy­lin­kė­mis, le­gen­do­mis api­pin­to eže­ro mels­vu­ma. Ap­lan­kė­me Ak­me­nų mu­zie­jų, Or­vy­dų so­dy­bą. Už įgy­tas ži­nias, ge­res­nę svei­ka­tą esa­me dė­kin­gi sto­vyk­los va­do­vei, gy­dy­to­jams, slau­gy­to­joms, o už ska­nius pa­tie­ka­lus vi­rė­jai Vi­dai Ge­nie­nei. Ačiū sto­vyk­los or­ga­ni­zuo­to­jai LDA pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei, taip pat rė­mė­jams: LR sveikatos apsaugos ministerijai, Abo­vi­tai, Eks­mos MTC, In­ter­lux, Kel­mės klu­bui „Dia­be­tas ABC”.
      Įgy­to­mis ži­nio­mis ir pa­tir­ti­mi da­ly­si­mės su ki­tais klu­bų na­riais.

      Kos­tas Mi­liaus­kas
      Vil­ka­viškio ra­jo­nas, „In­su­la”      Bu­vo sun­ku išsis­kir­ti

      Jau tris va­sa­ras mes, ser­gan­tys dia­be­tu vai­ku­čiai ir jų ma­mos, o 2007 m. va­sa­rą ir ke­li tė­čiai, da­ly­va­vo­me mo­ky­mo sto­vyk­lo­se. Du kar­tus po­il­sia­vo­me, spor­ta­vo­me ir mo­kė­mės Drus­ki­nin­kuo­se, o šie­met – Ku­ni­giš­kė­se, ant jū­ros kran­to. To, ką mes sto­vyk­lau­da­mi pa­ty­rė­me, ne­įma­no­ma nu­sa­ky­ti žo­džiais... Kar­tu pra­leis­tos die­nos ir va­ka­rai bu­vo to­kie tu­ri­nin­gi! Vai­kai kar­tu su tė­ve­liais ir ma­my­tėm ne tik tobuliau kon­tro­liavo dia­be­tą, bet ir vai­di­no, šo­ko, dai­na­vo, mo­kė­si vel­ti pa­puo­ša­lus iš vil­nos, ke­lia­vo dvi­ra­čiais, va­žia­vo į eks­kur­si­jas, o svar­biau­sia – ben­dra­vo! Šie­met mū­sų bu­vo be­veik pen­kias­de­šimt, vi­si drau­giš­ki, nuo­šir­dūs, sa­vi. Sun­ku bu­vo iš­si­skir­ti. Mes ti­ki­mės, kad to­kios sto­vyk­los gy­vuos ir to­liau, nes ser­gan­tiems vai­ku­čiams bei jų ar­ti­mie­siems tai vie­nin­te­lė ga­li­my­bė at­nau­jin­ti dia­be­to prie­žiū­ros ži­nias, pa­bū­ti su bi­čiu­liais.
      Dė­ko­ju Vil­niaus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kei Eg­lei Ja­ki­ma­vi­čie­nei, sto­vyk­los va­do­vei Je­le­nai Ši­mo­nie­nei, psi­cho­lo­gėms, ku­rios pui­kiai ben­dra­vo su ma­žais ir di­de­liais, ma­moms, pa­dė­ju­sioms or­ga­ni­zuo­ti sto­vyk­lą Ku­ni­giš­kė­se, vai­kus ap­lan­kiu­siems sve­čiams.
      Ma­nau, sto­vyk­los sėk­mę ge­riau­siai nu­sa­ko ma­no sū­naus Ma­to iš­tar­ti žo­džiai, dar ne­grį­žus na­mo: „Ma­ma, ka­da vėl va­žiuo­sim į sto­vyk­lą?“

      Vi­da Min­ke­vi­čie­nė
      Elek­trė­nai      At­gai­va kū­nui ir sie­lai

      Ra­šo­me Jums, no­rė­da­mos pa­dė­ko­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai ir vi­soms ge­ra­da­rių fir­moms, ku­rios re­mia dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­las.
      Aš, Jo­a­na, ser­gan­ti dia­be­tu be­veik 10 me­tų, džiau­giuo­si pri­si­mi­nu­si li­gos kon­tro­lės da­ly­kus, ku­riuos bu­vau pa­mir­šu­si. Pui­ku, kad yra to­kių spe­cia­li­zuo­tų sto­vyk­lų, kur pro­pa­guo­ja­ma svei­ka gy­ven­se­na, mankš­ta, or­ga­ni­zuo­ja­mas įdo­mus, tu­ri­nin­gas po­il­sis. Mums vi­soms la­bai pa­ti­ko mu­zie­jai, van­dens pra­mo­gų par­kas, bou­lin­gas. Drus­ko­nio eže­ras, Ne­mu­no juos­ta, pušynai – at­gai­va kū­nui ir sie­lai.
      Sto­vyk­lo­je iš­gir­do­me nau­din­gų pa­skai­tė­lių apie ko­jų pė­dų prie­žiū­rą, apie tai, kaip tin­ka­mai pa­si­ma­tuo­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je, leis­tis in­su­li­ną, įgi­jo­me dau­gy­bę ki­tų ver­tin­gų įgū­džių, su­stip­ri­no­me svei­ka­tą, pa­silinksminome.
      Su di­džiau­sia pa­gar­ba vi­sų sto­vyk­lau­to­jų var­du reiš­kia­me pa­dė­ką pa­si­šven­tu­siems dar­buo­to­jams, tei­kian­tiems pa­gal­bą, ži­nių ir įgū­džių Lie­tu­vos vai­kams, ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu. Ačiū Je­le­nai Ši­mo­nie­nei, dak­ta­rei Vi­tai Zup­kaus­kie­nei, jų pa­dė­jė­jams Be­nui Strylai ir slaugytojai diabetologei Aušrai Kri­vo­lap.

      Jo­a­na, Jo­li­ta, Ane­lė      Gra­žiau­sios va­sa­ros die­nos

      Iš Tau­ra­gės į Drus­ki­nin­kus kvietimus ga­vau aš ir Ka­ro­lis Ra­ma­naus­kas. Į dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lą at­vy­kom 2007 m. rug­pjū­čio 13 die­ną. Vi­si su­si­pa­ži­nom, ėjom į Dai­lės ga­le­ri­ją, ku­rio­je pie­šė­me klau­sy­da­mi M. K. Čiur­lio­nio mu­zi­kos. Va­ži­nė­jo­me dvi­ra­čiais. Bu­vom su­skirs­ty­ti gru­pė­mis: kiek­vie­na tu­rė­jo su­kur­ti spek­tak­lį. Lan­kė­me Mei­lės sa­lą, ki­tas nuo­sta­bios gam­tos vie­tas, taip pat M. K. Čiur­lio­nio, Kraš­to­ty­ros, „Gi­rios ai­do” mu­zie­jus, An­ta­no Čes­nu­lio so­dy­bą, ku­rio­je daug me­džio dro­ži­nių. Ap­lan­kėm ke­lias čia gy­ve­nan­čias dia­be­tu ser­gan­čias mer­gai­tes. Ap­žiū­rė­jom bou­lin­gą, ne­se­niai ati­da­ry­tą van­dens at­rak­cio­nų par­ką, kur pa­ty­rėm daug sma­gių įspū­džių.
      „Švel­niu­kų die­ną“ da­rė­me ge­rus dar­bus, pa­si­kei­tė­me sa­vos kū­ry­bos do­va­nė­lė­mis. Prie di­de­lio lau­žo ke­pėm deš­re­les, bet liū­dė­jom, kad teks ­skir­tis. Mus be­veik kas­dien ap­lan­ky­da­vo fir­mos, pa­sa­ko­da­vo apie dia­be­to kon­tro­lės prie­mo­nes. Ro­che fir­ma kiek­vie­nam do­va­no­jo sa­vi­kon­tro­lės apa­ra­tė­lius su juos­te­lė­mis, nes jų šū­kis yra Ma­tuok – Ana­li­zuok – Veik.
      Esu la­bai dė­kin­ga Tau­ra­gės „In­su­los” klu­bo pir­mi­nin­kui, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai už tas gra­žiau­sias va­sa­ros dienas.

      Au­re­li­ja Bir­ba­lai­tė


Puslapis 31
San­tar­vė su dia­be­tu

      Dia­be­tas yra lė­ti­nė me­džia­gų apy­kai­tą trik­dan­ti li­ga, dėl ku­rios mais­to me­džia­gos ne­pa­ver­čia­mos žmo­gaus kū­nui rei­kia­ma ener­gi­ja. Svar­biau­sias vaid­muo čia ten­ka in­su­li­nui (ka­sos hor­mo­nui, ku­ris pa­de­da cuk­rui pa­tek­ti į ląs­te­lės vi­dų). Su­ser­ga­ma, kai:
      »  ka­sa neišski­ria pa­kan­ka­mai in­su­li­no;
      »  or­ga­niz­mas ne­su­ge­ba veiks­min­gai jo pa­nau­do­ti.
      Li­ga spar­čiai plin­ta (prog­no­zuo­ja­ma, kad po 20 me­tų pa­sau­ly­je sirgs per 380 mln. žmo­nių). Ja ga­li su­sirg­ti kiek­vie­nas žmo­gus, ne­pri­klau­so­mai nei nuo am­žiaus, nei nuo gy­ve­na­mo­sios šalies.
      Ski­ria­mi du cuk­ri­nio dia­be­to ti­pai: I ti­po li­ga bū­din­ga vai­kams ir pa­aug­liams, II ti­po (daž­nes­nė for­ma) – vy­res­niems žmo­nėms. Dia­be­tas pro­­gre­suo­ja, to­dėl ga­li pa­žeis­ti šir­dį, krau­ja­gys­les, akis, ga­lū­nes – su­kel­ti kom­pli­ka­ci­jas.
      Ar ga­li­ma gy­ven­ti tai­kiai su dia­be­tu? Ži­no­ma! Li­gos pra­džia daž­niau­siai bū­na ty­li, be ryš­kių ne­ga­la­vi­mų, to­dėl kiek­vie­nas vy­res­nis nei 45 me­tų žmo­gus tu­rė­tų pa­si­tik­rin­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je (svei­kiems žmo­nėms ry­te jis ne­tu­rė­tų bū­ti di­des­nis nei 5,5 mmol/l). Su­sir­gus iš­si­gąs­ti ne­rei­kia. Kon­tro­liuo­jant li­gą, ga­li­ma ak­ty­viai, il­gai gy­ven­ti, iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų.
      Cuk­ra­li­gė yra gy­do­ma kom­plek­siš­kai:
      »  su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba (die­ta);
      »  pa­kan­ka­mu ju­dė­ji­mu, mankš­ta;
      »  vais­tais (tab­le­tė­mis, in­su­li­nu).
      Gy­dy­mo tiks­las – už­tik­rin­ti ge­rą žmo­gaus sa­vi­jau­tą ir ap­sau­go­ti jį nuo kom­pli­ka­ci­jų. Gy­dy­mo pro­ce­se tu­ri ak­ty­viai da­ly­vau­ti pats li­go­nis. Rei­kia re­gu­lia­riai ma­tuo­ti krau­jo gliu­ko­zę (na­muo­se tu­ri­mu gliu­ko­ma­čiu) ir sek­ti, kad jos ro­dik­lis bū­tų ne­val­gius (ry­te) iki 6 mmol/l, o pra­ėjus 2 val. po val­gio – ne dau­giau kaip 7,8 mmol/l. Gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas (cuk­raus kie­kio vi­dur­kis per pas­ku­ti­nius 3 mėn.) tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nis kaip 6,5 proc.
      Jei­gu ro­dik­liai di­des­ni, rei­kė­tų kreip­tis į en­dok­ri­no­lo­gą, kad ko­re­guo­tų gy­dy­mą. Ty­ri­mai ro­do, jog po 6 li­gos me­tų net pu­sei li­go­nių ski­ria­mas in­su­li­nas. To bi­jo­ti ne­rei­kia. Jis pa­de­da pa­lai­ky­ti nor­ma­les­nį gliu­ko­zės kie­kį, ge­ri­na sa­vi­jau­tą ir svei­ka­tą. Juo­lab, kad jau var­to­ja­mi itin veiks­min­gi ir sau­gūs (re­čiau su­ke­lia hi­pog­li­ke­mi­ją) in­su­li­no ana­lo­gai, o nau­jau­si in­jek­to­riai su­tei­kia ga­li­my­bes pa­to­giai, grei­tai ir be­veik be skaus­mo su­sišvirkš­ti in­su­li­ną esant bet kur –na­mie, dar­be ar sve­čiuose.
      Kad dia­be­tas bū­tų lai­ku diag­no­zuo­tas ir gy­do­mas, svar­bu re­gu­lia­riai iš­si­tir­ti krau­jo gliu­ko­zę, pri­rei­kus kreip­tis į gy­dy­to­ją, vyk­dy­ti jo nu­ro­dy­mus ir gy­ven­ti san­tar­vė­je su kon­tro­liuo­ja­ma li­ga.

      Gyd. en­dok­ri­no­lo­gė Re­gi­na Gruo­dy­tė

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 3500 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.