»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 2 (58) Gegužės mėn., 2008

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Berlin Chemie Menarini Baltic, Eksmos MTC, Interlux, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, Servier Pharma, Vitabalans Oy, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.


Dia­be­to eks­per­tai Vil­niu­je

      2008 m. ge­gu­žės 1 – 3 d. Vil­niu­je vy­ko 8-asis su­si­ti­ki­mas dia­be­to eks­per­tų, at­vy­ku­sių iš dvy­li­kos nau­jai į ES įsto­ju­sių ša­lių. Ja­me gvil­den­ta svei­ka­tos po­li­ti­ka diabeto klausimais. Dis­ku­tuo­ta apie tin­ka­mą gy­ven­to­jų mi­ty­bą ir nu­tu­ki­mą, kas yra ak­tu­a­lu Eu­ro­pos ir viso pa­sau­lio gy­ven­to­jams.

      Pa­grin­di­ne in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos svei­ka­tos po­li­ti­kos kryp-tis, li­gų pre­ven­ci­ją, ri­zi­kos veiks­nių ša­li­ni­mą pa­si­da­li­jo LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ma­tu­las (žr. 6, 7 p.). Apie tai, kaip įgy­ven­din­tos Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 m. pro­gra­mos prie­mo­nės 2007 m., kal­bė­jo LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos se­re­to­rė Ri­ma Vait­kie­nė (žr. 8 p.). Dia­be­to­lo­gi­jos si­tu­a­ciją Lie­tu­vo­je nušvie­tė Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ry­tas Ost­raus­kas. Apie Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pa­stan­gas ge­rin­ti li­gos, jos kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ją, pa­sa­ko­jo pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė (žr. 2–5 p.). Ren­gi­nio da­ly­viai kei­tė­si nuo­mo­nė­mis, pra­ne­šė­jams pa­tei­kė dau­gy­bę klau­si­mų. Ypač pa­lan­kiai ver­tin­tas Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ben­dra­dar­bia­vi­mas su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis ser­gan­čių­jų la­bui.
      Eu­ro­pos Sąjun­go­je dia­be­tu ser­ga apie 31,2 mln. žmo­nių. Jie su­da­ro 8,62 proc. vi­sų su­au­gu­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos 27 ša­lių gy­ven­to­jų. Yra grės­mė, kad 2025 m. šis skai­čius iš­augs iki 10,3 proc. Dia­be­to kom­pli­ka­ci­jos ga­li smar­kiai pa­di­din­ti tiek eko­no­mi­nes, tiek so­cia­li­nes iš­lai­das. No­rint iš­veng­ti bran­giai kai­nuo­jan­čių kom­pli­ka­ci­jų, yra bū­ti­na ge­ra krau­jo gliu­ko­zės kon­tro­lė. Dėl to la­bai svar­bu mo­ky­tis tin­ka­mos mi­ty­bos, ap­skai­čiuo­ti pro­duk­tuo­se an­glia­van­de­nių kie­kį. Die­ta yra pa­grin­di­nė dia­be­to kon­tro­lės są­ly­ga. Ser­gan­tie­ji ga­li val­gy­ti vis­ką, kas bū­ti­na su­ba­lan­suo­tai die­tai ir re­ko­men­duo­ja­ma vi­siems gy­ven­to­jams. Ži­no­da­mi die­ti­nės mi­ty­bos rei­ka­la­vi­mus ir jų ne­pa­žeis­da­mi, žmo­nės ga­li val­dy­ti dia­be­tą.
      Aiš­ki ir leng­vai su­pran­ta­ma in­for­ma­ci­ja ant mais­to pro­duk­tų pa­kuo­čių su­tei­kia ga­li­my­bę ser­gan­tiems žmo­nėms pa­si­rink­ti val­gį. Kas­die­nė­mis in­su­li­no in­jek­ci­jo­mis ar gliu­ko­zę ma­ži­nan­čio­mis tab­le­tė­mis be­si­gy­dan­tie­ji pri­va­lo de­rin­ti vais­tų var­to­ji­mo lai­ką, do­zę su kie­kiu an­glia­van­de­nių; tai pa­de­da pa­lai­ky­ti kuo nor­ma­les­nę krau­jo gliu­ko­zę. To­dėl in­for­ma­ci­ja apie an­glia­van­de­nių kie­kį ant mais­to pa­kuo­čių yra svar­bi.
      Ge­ra dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos prak­ti­ka, mo­der­ni li­gos prie­žiū­ra, pa­grįs­ta griež­ta krau­jo gliu­ko­zės kon­tro­le. Ji svar­bi tiek I, tiek II ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­siems.
      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­nas pa­lai­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mą įves­ti pri­va­lo­mą vi­sų mais­to su­dė­ti­nių da­lių žy­mė­ji­mą ant pro­duk­tų pa­kuo­čių. Be to, TDF Eu­ro­pos re­gio­nas re­ko­men­duo­ja ieš­ko­ti ga­li­my­bių tai nu­ro­dy­ti pre­kiau­jant ir ne­pa­kuo­tais pro­duk­tais. Šią in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė Suo­mi­jos dia­be­to aso­cia­ci­jos de­le­ga­tė Mar­jat­ta Ste­nius-Kau­ko­nen.
      Prof. Mi­chal An­del iš Če­ki­jos Res­pub­li­kos kal­bė­jo apie nū­die­nos pa­cien­tų mi­ty­bos ne­ge­ro­ves, apie jas dis­ku­ta­vo įvai­rių ša­lių spe­cia­lis­tai.
      TDF vi­ce­pre­zi­den­tė Va­len­ti­na Oche­re­ten­ko kal­bė­jo apie or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą. Ji ypač pa­brė­žė Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jos svar­bą vi­sų ša­lių vy­riau­sy­bių dia­be­to kon­tro­lės po­li­ti­kai. Jung­ti­nės Tau­tos ra­gi­na vals­ty­bes su­da­ry­ti il­ga­lai­kius na­cio­na­li­nius li­gos pre­ven­ci­jos, kon­tro­lės ir gy­dy­mo pla­nus. Vi­ce­pre­zi­den­tė pa­sa­ko­jo apie dia­be­to mo­ky­mą, ser­gan­čių­jų ap­rū­pi­ni­mą in­su­li­nu ir ki­tą svar­bią TDF veiklą.
      Ma­lo­nu pa­žy­mė­ti, kad TDF vi­ce­pre­zi­den­tė V. Oche­re­ten­ko vie­šė­jo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jo­je, dar­buo­to­joms su­tei­kė dau­giau ži­nių ne tik apie TDF veik­lą, bet ir ne­leng­vą sa­vo ša­lies ser­gan­čių­jų būk­lę. Uk­rai­no­je pa­cien­tams dar nė­ra pri­ei­na­mi nau­jau­si in­su­li­nai, ne­kom­pen­suo­ja­mos nei an­ti­dia­be­ti­nės tab­le­tės, nei sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nės. Jei dia­be­tui kon­tro­liuo­ti ne­ski­ria­ma pa­kan­ka­mai dė­me­sio, daug žmo­nių tam­pa ne­įga­liais, di­dė­ja iš­lai­dos li­go­nių prie­žiū­rai. Ge­rai, kad Jung­ti­nės Tau­tos pri­pa­žįs­ta ky­lan­čią dia­be­to pan­de­mi­ją, ku­rią bū­ti­na stab­dy­ti jau šian­dien. Prie­šin­gu at­ve­ju dau­ge­lis vals­ty­bių ne­pa­jėgs mo­kė­ti ten­kan­čios iš­lai­dų kai­nos. V.Oche­reten­ko do­mė­jo­si ir LDA veik­la.
      Apie dia­be­tą, nu­tu­ki­mą ir šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gų ri­zi­ką ži­nio­mis da­li­jo­si dr. Gy­u­la Pet­ra­nyl iš Kip­ro. Eu­ro­pos vai­kų nu­tu­ki­mo pre­ven­ci­jos aljanso informaciją pristatė prof. Las­zlo Ma­dac­sy iš Veng­ri­jos. Vi­sų ša­lių at­sto­vai pa­tei­kė ty­ri­mo duo­me­nų apie nu­tu­ki­mą. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to dr. Ri­ta Šul­cai­tė in­for­ma­vo apie situaciją Lie­tu­vo­je. Vė­liau vy­ko dis­ku­si­jos apie nu­tu­ki­mo pre­ven­ci­ją, gy­dy­mą ir po­vei­kį žmo­nių svei­ka­tai. Ap­tar­tas Vil­niaus de­kla­ra­ci­jos pro­jek­tas.

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos in­for­ma­ci­ja

Puslapis 2
Malonūs skaitytojai!

      Kas­die­ni­nė aki­sta­ta su sa­vo, vals­ty­bės ar pa­sau­lio gy­ve­ni­mu yra nau­jas iš­šū­kis. Tra­di­ci­nė sta­bi­lu­mo są­vo­ka, kai nau­ji po­ky­čiai su­vo­kia­mi kaip grės­mė bū­ties ge­ro­vei, yra pra­gaiš­tin­ga mū­sų mąs­ty­mui, ji ap­ri­bo­ja pa­si­rin­ki­mo lais­vę ir stu­mia į už­da­ru­mą, at­si­ri­bo­ji­mą. Ta­da ky­la su­maiš­tis: vie­ni eik­vo­ja lai­ką ir jė­gas, kad nau­jo­vės ne­su­griau­tų jau su­si­kur­tos ar ta­ria­mos sau­gios bu­vei­nės, ki­ti skel­bia nau­jas tie­sas, už jas ko­vo­ja ir nu­ga­li. Tai, kas bu­vo svar­biau­sia, at­si­du­ria ant­ra­me pla­ne, kon­tū­rai su­si­lie­ja, at­ei­na nau­ja die­na. Pa­žan­ga taip ski­na­si sau ke­lią.
      La­bai svar­bu su­vok­ti, kad pa­to­giai įsi­tai­siu­sią ne­sėk­mę ga­li­ma pa­keis­ti ir su­stip­rin­ti nau­ja sėk­me. Mes skel­bia­me ir dir­ba­me tam, kad li­gos pre­ven­ci­ja, švie­ti­mas ir svei­ka gy­ven­se­na tap­tų pa­grin­di­nė iš­li­ki­mo są­ly­ga. Juk su­kur­ta dau­gy­bė nau­jų veiks­min­gų vais­tų, ta­čiau dia­be­to pan­de­mi­ja plin­ta ge­o­met­ri­ne pro­gre­si­ja. Va­di­na­si, mū­sų skel­bia­mos idė­jos yra tei­sin­gos ir ga­lin­gos. Tai vis la­biau gir­di­ma ir tam pri­ta­ria­ma. At­sa­ko­my­bė, są­ži­nin­gu­mas la­bai svar­bus sver­tas. Be to mes ne­ga­lė­tu­me įpras­min­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ir at­lik­ti pi­lie­ti­nės pa­rei­gos.

      Su geriausiais linkėjimais –
     
      Vida Augustinienė


Puslapiai 3-5
Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja ir vi­suo­me­nė

      Vie­ny­ki­me dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes, me­di­kus, vi­sus ge­ros va­lios pi­lie­čius, rū­pin­ki­mės ser­gan­čių­jų tei­sė­mis, tei­ki­me jiems so­cia­li­nę ir psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, švies­ki­me vi­suo­me­nę, pro­pa­guo­ki­me svei­ką gy­ven­se­ną. Stab­dy­ki­me dia­be­to pan­de­mi­ją!

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja (LDA) įsteig­ta 1989 m. gruodžio 9 d. Ta­da jo­je bu­vo tik 200 na­rių, o dia­be­tas pli­to, kė­lė ne­ri­mą, bai­mę, nie­kas ne­gy­nė ser­gan­čio žmo­gaus teisių.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja apie šią ne­gan­dą ėmė ne tik kal­bė­ti vie­šai, bet, pa­si­tel­ku­si gy­dy­to­jus ir pa­sau­lio ben­druo­me­nę, kei­tė vi­suo­me­nės nuo­sta­tas, tir­da­ma ir skelb­da­ma in­for­ma­ci­ją apie li­gos prie­žas­tis, pa­sek­mes, gy­dy­mą, kon­tro­lę, tei­kė žmo­nėms drą­sos ir vil­ties.

Naujų į Europos Sąjunga įstojusių šalių diabeto ekspertai
      1994 m. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja pri­im­ta į Tarp­tau­ti­nę dia­be­to fe­de­ra­ci­ją. Įstei­gu­si 55 klu­bus, ben­dri­jas ir drau­gi­jas, vie­ni­jan­ti dau­giau kaip 6000 na­rių, ji yra ly­de­rė ne tik Lie­tu­vo­je. Kaip vie­ną iš ge­riau­sių­jų or­ga­ni­za­ci­jų pa­sau­ly­je ją ver­ti­na Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja, tad dar­bo pa­tir­tį pe­ri­ma net­gi ki­tų vals­ty­bių or­ga­ni­za­ci­jos ir ju­dė­ji­mai. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė yra Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rė.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ini­cia­ty­va 2002 m. įkur­ta Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba (LPO­AT), ku­ri ak­ty­viai da­ly­vau­ja spren­džiant svei­ka­tos prie­žiū­ros klau­si­mus. LDA pre­zi­den­tė, LPO­AT pir­mi­nin­kė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė yra LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to ne­eta­ti­nė eks­per­tė, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos na­rė, LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ko­le­gi­jos na­rė. 2005 m. Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba pri­im­ta į Tarp­tau­ti­nį pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­są, o 2007 m. ta­po Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo na­re.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ja su LR Sei­mu, Svei­ka­tos ap­sau­gos, Švie­ti­mo ir moks­lo, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­mis, Vals­ty­bi­ne li­go­nių ka­sa, SOD­RA, ži­niask­lai­da ir ki­tais svei­ka­tos prie­žiū­ros part­ne­riais.
      Da­ly­va­vi­mas įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų dar­be pa­de­da siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų, kon­tro­liuo­ti, kaip dia­be­to pre­ven­ci­jai pa­nau­do­ja­mos biu­dže­to lė­šos, kaip su­da­ro­ma ir įgy­ven­di­na­ma Svei­ka­tos pro­gra­ma. Sie­kiant ser­gan­tiems žmo­nėms pa­lan­kes­nių spren­di­mų, daž­nai ten­ka ko­vo­ti su val­di­nin­kais, abe­jin­gais žmo­nių rū­pes­čiams. Vis dėl­to Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja, su­si­vie­ni­ju­si su pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jo­mis, yra di­de­lė veiks­min­ga jė­ga. Pa­vyz­džiui, 2007 m. bu­vo at­si­žvelg­ta į Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas ir per­skirs­ty­tos lė­šos LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­tai „Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 m. pro­gra­mai”. Dar­bo re­zul­ta­tai įro­dė, kad tai pa­si­tei­si­no (1 diagrama).Jau kon­tro­liuo­ja­ma li­ga dau­ge­lio žmo­nių, ku­rie ne­ži­no­jo, kad ser­ga. Šiuo me­tu ren­gia­ma „Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2008 – 2010 m. pro­gra­ma”.

      Ar­ti­miau­si LDA tiks­lai yra pa­siek­ti:
      »  kad, va­do­vau­jan­tis Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jos ir Eu­ro­pos Par­la­men­to de­kla­ra­ci­jos dėl dia­be­to re­ko­men­da­ci­jo­mis, bū­tų pa­reng­ta ir įgy­ven­di­na­ma il­ga­lai­kė Na­cio­na­li­nė cuk­ri­nio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos, kon­tro­lės ir gy­dy­mo pro­gra­ma;
      »  kad bū­tų at­kur­ti ar iš nau­jo įsteig­ti svei­ka­tos re­for­mos me­tu už­da­ry­ti dia­be­to mo­ky­mo ir ko­jų prie­žiū­ros ka­bi­ne­tai;
      »  kad bū­tų įtei­sin­tas slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų ir ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mas;
      »  kad kuo dau­giau dė­me­sio bū­tų ski­ria­ma vi­suo­me­nės švie­ti­mui, dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jai, ne­pa­vė­luo­tai diag­no­zei.

      Vi­suo­me­nės švie­ti­mas
      1990 m. pra­dė­tos or­ga­ni­zuo­ti dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los, 1992 m. – mo­ky­mai slau­gy­to­joms dia­be­to­lo­gėms. Nuo 1993 m. kas­met pa­žy­mi­ma Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na vi­so­je ša­ly­je jai skir­tais spe­cia­liais ren­gi­niais. Nuo 1994 m. lei­džia­mas laik­raš­tis „Dia­be­tas“ ir įvai­ri li­te­ra­tū­ra. Pa­gal Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos ir Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas iš­spaus­din­tas ir pla­ti­na­mas svei­ka­tos pa­sas „Dia­be­tas”. Dar­bo die­no­mis LDA bu­vei­nė­je vei­kia dia­be­to mo­kyk­la, žmo­nes ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­ja gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė, tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja ir te­le­fo­nu. 1996–1999 m. lan­ky­to­jus ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­da­vo psi­cho­te­ra­peu­tas. Nuo 1998 m. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja pa­de­da įgy­ven­din­ti Ne­įga­lių žmo­nių so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pro­gra­mą. Žmo­nėms, ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu, iš­duo­da­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas nuo­sa­vam au­to­mo­bi­liui vai­ruo­ti, iš­plės­tas aukš­tų­jų mo­kyk­lų siū­lo­mų spe­cia­ly­bių, ku­rias ga­li įgy­ti ir dia­be­tu ser­gan­tys jau­nuo­liai, są­rašas.

      Gy­dy­mo prie­mo­nių ir pa­slau­gų kom­pen­sa­vi­mas

DPAC konferencija Vilniuje. V.Augustinienė skaito pranešimą
      Ser­gan­tie­ji dia­be­tu ne­mo­ka­mai gau­na vi­sų rū­šių in­su­li­ną, an­ti­dia­be­ti­nes tab­le­tes. 2008 m. pra­dė­ta kom­pen­suo­ti vais­tai skaus­mi­nei neu­ro­pa­ti­jai gy­dy­ti, pa­tvir­tin­ta gy­dy­mo in­su­li­no pom­pa kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka vai­kams ir nėš­čio­sioms bei pla­nuo­jan­čioms pa­sto­ti mo­te­rims. Jau kom­pen­suo­ja­mos (300 Lt mė­ne­siui) vien­kar­ti­nės pom­pų da­lys. Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­ba jau pri­ta­rė ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu slau­gos pa­slau­gų tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mams.
      1991–1996 m. įgy­ven­din­ta Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ini­cia­ty­va pa­reng­ta ir LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­ta „Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės kom­plek­si­nės me­di­ci­ni­nės ir so­cia­li­nės pa­gal­bos pro­gra­ma ser­gan­tie­siems cuk­ri­niu dia­be­tu”. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jo­je ga­li­ma ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti krau­jo­spūdį, taip pat gliu­ko­zės, HbA1c kie­kį krau­jy­je. 1991 – 2005 m. vi­siems ser­gan­tie­siems kas mė­ne­sį gy­do­ma­jam mai­ti­ni­mui mo­kė­ta 20 proc. (ar­ba 15 proc.) mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gio kom­pen­sa­ci­ja. Nuo 1994 m. ser­gan­tie­ji I ti­po dia­be­tu pra­dė­jo gau­ti ne­mo­ka­mai po 50 diag­nos­ti­nių juos­te­lių krau­jo gliu­ko­zei tir­ti. Nuo 1997 m. vi­si be­si­gy­dan­tie­ji in­su­li­nu kas­met ne­mo­ka­mai gau­da­vo po 150, nėš­čio­sios – po 300 diag­nos­ti­nių juos­te­lių krau­jo gliu­ko­zei tir­ti. Nuo 2004 m. kom­pen­suo­ja­mas gliu­ka­go­nas, I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių nėš­čių­jų gy­dy­mas in­su­li­no pom­pa.

      Nuo 2005 m. diag­nos­ti­nių juos­te­lių per me­tus kom­pen­suo­ja­ma:
      »  vai­kams, ser­gan­tiems I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, – iki 1800;
      »  su­au­gu­sie­siems, ser­gan­tiems I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, – iki 600;
      »  su­au­gu­sie­siems, ser­gan­tiems II ti­po dia­be­tu ir be­si­gy­dan­tiems in­su­li­nu, – iki 300;
      »  su­au­gu­sie­siems, ser­gan­tiems II ti­po dia­be­tu ir var­to­jan­tiems pe­ro­ra­li­nius hi­pog­li­ke­mi­zuo­jan­čius vais­tus, – iki 150.

      Nuo 2006 m. diag­nos­ti­nių juos­te­lių kom­pen­suo­ja­ma:
      »  nėš­čio­sioms, ser­gan­čioms cuk­ri­niu dia­be­tu, – pa­pil­do­mai 600 nėš­tu­mo lai­ko­tar­piui;
      »  nėš­čio­sioms, ser­gan­čioms ges­ta­ci­niu dia­be­tu, – 150 nėš­tu­mo lai­ko­tar­piui.

      Nuo 2006 m. pra­dė­ta kas­met kom­pen­suo­ti gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mą:
      »  I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tiems vai­kams ir su­au­gu­siems iki 4 kar­tų;
      »  II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tie­siems – iki 2 kar­tų.

      2006 m. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­tvir­ti­no ir sky­rė lė­šų „Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 m. pro­gra­mai”, ku­ria siek­ta vyk­dy­ti pir­mi­nę cuk­ri­nio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­ką, kad bū­tų lai­ku diag­no­zuo­tas an­tro ti­po dia­be­tas.

Iš kairės: R.Vaitkienė, A.Matulas, V.Augustinienė ir prof. A.Norkus DEPAC konferencijoje
      Nuo 2007 m. vi­siems dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms 4 kar­tus per me­tus kom­pen­suo­ja­mas HbA1c ty­ri­mas.
      Tai­gi jau dau­giau kaip aš­tuo­nio­li­ka me­tų na­šiai dir­ba LDA. Rem­da­ma­si moks­lo pa­sie­ki­mais ir re­ko­men­da­ci­jo­mis, aiš­ki­na pa­sau­li­nės dia­be­to pan­de­mi­jos prie­žas­tis, ko­vo­ja už ser­gan­čių žmo­nių tei­ses, mo­ko juos, kaip rū­pin­tis sa­vi­mi, kad gy­ve­ni­mas bū­tų vi­sa­ver­tis, ne­tap­tų naš­ta sau ir ki­tiems. Dia­be­to pan­de­mi­ja griau­na nu­si­sto­vė­ju­sius svei­ka­tos prie­žiū­ros stan­dar­tus, po­žiū­rį į li­gą ir gy­dy­mo me­to­dus. Li­gos pre­ven­ci­ja yra ak­sio­ma, ta­čiau ją ten­ka įro­di­nė­ti kas­dien, kad bū­tų pri­ima­mi tin­ka­mi įsta­ty­mai, grin­džian­tys vals­ty­bės svei­ka­tos po­li­ti­ką. LDA, di­džiau­sia Lie­tu­vo­je vi­suo­me­ni­nė ser­gan­tie­siems at­sto­vau­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja, vei­kia tam, kad kiek­vie­nas žmo­gus gau­tų kuo ge­res­nes svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, tu­rė­tų dau­giau in­for­ma­ci­jos apie li­gą ir bū­tų at­sa­kin­gas už sa­vo gy­ven­se­ną. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos dar­bo sėk­mę le­mia ir tai, kad jos pre­zi­den­tė da­ly­vau­ja Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos, Eu­ro­pos svei­ka­tos fo­ru­mo, Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jos, Tarp­tau­ti­nio pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­so, Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo, Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos veik­lo­je bei glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis. Tai pa­de­da įtrauk­ti į ak­ty­vią veik­lą ser­gan­čių žmo­nių la­bui ir Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vus. Jie da­ly­vau­ja Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos, Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos bei Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo ruo­šia­muo­se ren­gi­niuo­se. 2006 m. net dvy­li­ka Lie­tu­vos at­sto­vų, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių, pa­si­ra­šė Eu­ro­pos Par­la­men­to de­kla­ra­ci­ją, o 2007 m. Lie­tu­vos at­sto­vai pri­ta­rė Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jai dėl dia­be­to.

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja yra vi­suo­me­ni­nė, ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri dir­ba kar­tu su įvai­riais part­ne­riais, re­mian­čiais or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą.


Puslapiai 6-7
Lie­tu­vos svei­ka­tos po­li­ti­ka – li­gų pre­ven­ci­ja

LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko An­ta­no Ma­tu­lo kal­ba,
pa­sa­ky­ta 8-aja­me TDF Europos regiono nau­jai įsto­ju­sių į ES ša­lių dia­be­to eks­per­tų kon­fe­ren­ci­jo­je.

      Ger­bia­mie­ji kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai, sve­čiai,
      vi­sų pir­ma no­riu pa­svei­kin­ti vi­sus, su­si­rin­ku­sius į Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no or­ga­ni­zuo­ja­mą dvy­li­kos ne­se­niai įsto­ju­sių į Eu­ro­pos Są­jun­gą ša­lių dia­be­to eks­per­tų 8-ąjį su­si­ti­ki­mą. Džiau­giuo­si, kad kon­fe­ren­ci­ja su­reng­ta Vil­niu­je. Tai yra Lie­tu­vai di­de­lė gar­bė. Ne­abe­jo­ju, kad tai yra di­džiu­lis nuo­pel­nas ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos, ku­ri yra vie­na iš ak­ty­viau­sių vi­suo­me­ni­nių pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų.
      Dia­be­to klau­si­mai yra la­bai ak­tu­a­lūs ir Lie­tu­vai. Lie­tu­vos svei­ka­tos in­for­ma­ci­jos cen­tro duo­me­ni­mis, 2006 m. įre­gist­ruo­ta be­veik 60 tūkst. cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių (apie 1,7% gy­ven­to­jų). 2007 m. šia li­ga sir­go 62,5 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Tai­gi yra epidemijos grėsmė.
      Ser­gan­čių žmo­nių skai­čiaus ir iš­lai­dų li­gos kom­pli­ka­ci­joms gy­dy­ti au­gi­mas ke­lia ne­ri­mą vi­sa­me pa­sau­ly­je. 2006 m. ba­lan­džio 19 d. Eu­ro­pos Par­la­men­tas pri­ėmė De­kla­ra­ci­ją (Writ­ten Dec­la­ra­tion on Dia­be­tes), o gruo­džio 20 d. Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė Asam­blė­ja pri­pa­ži­no, kad dia­be­tas yra lė­ti­nė, sun­ki ir bran­giai kai­nuo­jan­ti li­ga, su­ke­lian­ti sun­kias kom­pli­ka­ci­jas, ku­rios da­ro įvai­rią ža­lą žmo­nėms, vals­ty­bėms na­rėms, vi­sam pa­sau­liui, ir pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją (61/225 World Dia­be­tes Day), ku­ria ra­gi­na vals­ty­bes na­res ak­ty­vin­ti na­cio­na­li­nę dia­be­to pre­ven­ci­jos, gy­dy­mo ir kontrolės po­li­ti­ką, nuo­sek­liai to­bu­lin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mas.
      Kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos svei­ka­tos po­li­ti­kos kryp­tis, no­rė­čiau pa­žy­mė­ti ke­lis pa­grin­di­nius da­ly­kus. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas 1998 m. lie­pos 2 d. pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mą. Pa­grin­di­niai šio svar­baus do­ku­men­to tiks­lai yra gy­ven­to­jų mir­tin­gu­mo ma­ži­ni­mas ir vi­du­ti­nės gy­ve­ni­mo truk­mės il­gi­ni­mas, ko­ky­bės ge­ri­ni­mas, svei­ka­tos san­ty­kių tei­su­mas.
      Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mo­je iš­sa­miai ap­žvelg­ta mū­sų ša­lies de­mo­gra­finė si­tu­a­ci­ja, šir­dies, krau­ja­gys­lių, on­ko­lo­gi­nių, psi­chi­kos, už­kre­čia­mų­jų ir ki­tų li­gų, dia­be­to, ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, trau­mų ir sa­vi­žu­dy­bių prie­žas­tys. Mat pa­mi­nė­tos ne­gan­dos da­ro di­džiau­sią įta­ką ša­lies gy­ven­to­jų svei­ka­tos su­tri­ki­mams ir mir­tin­gu­mui.
      Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mo­je nu­ro­dy­ti pa­grin­di­niai dia­be­to kon­tro­lės tiks­lai, ku­rių ti­ki­ma­si pa­siek­ti iki 2010 m., t. y. su­ma­žin­ti sun­kių kom­pli­ka­ci­jų (ak­lu­mo, inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mo, dia­be­ti­nės gang­re­nos), pa­ge­rin­ti nau­jų slap­tų cuk­ri­nio dia­be­to at­ve­jų iš­aiš­ki­na­mu­mą. Šiems tiks­lams įgy­ven­din­ti yra nu­ma­ty­tos prie­mo­nės: ža­lin­gų ap­lin­kos veiks­nių ma­ži­ni­mas, svei­kos gy­ven­se­nos po­pu­lia­ri­ni­mas, anks­ty­va dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų diag­nos­ti­ka bei tin­ka­mas gy­dymas.
      Pro­gra­mo­je pa­brė­žia­ma, kad dia­be­tas tu­ri bū­ti ge­rai kon­tro­liuo­ja­mas, dėl to svar­bu: li­go­nių mo­ky­mas tin­ka­mos mi­ty­bos ir jos pla­na­vi­mo įgū­džių, me­di­ka­men­ti­nis gy­dy­mas, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, sa­vi­kon­tro­lė ir pa­pil­do­mos prie­mo­nės (psi­cho­lo­gi­nė li­go­nių adap­ta­ci­ja ir kt.).
      Nors Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mo­je yra nu­ma­ty­ti tiks­lai ir vyk­do­ma daug įvai­rių dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nių, pas mus, kaip jau mi­nė­ta, iš­lie­ka šios li­gos gau­sė­ji­mo ten­den­ci­ja (vien per 2007 m. nau­jai su­sir­go apie 2 500). Ko­kios ga­lė­tų bū­ti prie­žas­tys?
      Ma­ny­čiau, kad daž­niau nu­sta­to­ma li­ga pa­ge­rė­jus diag­nos­ti­kai, ku­rią są­ly­go­ja ir to­bu­les­nė gy­dy­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ja. O li­ga plin­ta pa­sau­ly­je dėl ne­sau­gių mais­to pro­duk­tų, ne­tin­ka­mos žmo­nių mi­ty­bos, ža­lin­gų įpro­čių – rū­ky­mo, al­ko­ho­liz­mo ir kt. Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mo­je nu­ma­ty­ti šie li­gų pre­ven­ci­jos (svei­kos gy­ven­se­nos) sie­kiai: svei­ka mi­ty­ba, al­ko­ho­lio, ta­ba­ko ir ki­tų svei­ka­tą ža­lo­jan­čių veiks­nių ma­ži­nimas.
      Iki 2010 m. vy­rų ir mo­te­rų, vai­kų ir pa­aug­lių rū­kymą nu­ma­ty­ta su­mažin­ti 10 proc. Lie­tu­vo­je ni­ko­ti­no su­kel­tos li­gos kas­met pražudo apie 7 tūks­tan­čius gy­vy­bių, tačiau iki 2007 m. au­go tiek pa­aug­lių, tiek ir su­au­gu­sių­jų rū­ka­lių skaičius.
      Tik po to, kai bu­vo už­draus­ta ta­ba­ko re­kla­ma, įves­tas spe­cia­lus ci­ga­re­čių pa­ke­lių žy­mė­ji­mas, įspė­jan­tis apie ža­lin­gą ta­ba­ko po­vei­kį, taip pat nuo 2007 m. sau­sio 1 d. už­drau­dus rū­ky­ti res­to­ra­nuo­se, ka­vi­nė­se, ba­ruo­se, pa­ste­bė­ti pir­mie­ji tei­gia­mi re­zul­ta­tai – sta­bi­li­za­vo­si rū­ky­mo pa­pli­ti­mas tarp mo­te­rų, o rū­kan­čių vy­rų su­ma­žė­jo 8 proc.
      Ki­ta di­džiu­lė ne­gan­da yra al­ko­ho­liz­mas. 1998 m. Sei­mo pa­tvir­tin­to­je Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tas tiks­las – iki 2010 m. su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą 25 proc. – ne tik ne­įgy­ven­di­na­mas, bet šis rodiklis nuo­lat auga.
      Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 1999 m. vie­nam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui ten­kan­tis ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio kie­kis bu­vo 9,5 lit­ro, o 2006 m. – jau 11 lit­rų. Tik­rą­jį al­ko­ho­liz­mo mas­tą tiks­liau­siai api­bū­di­na al­ko­ho­li­nės psi­cho­zės, ku­rių nuo Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo lai­kų pa­daž­nė­jo dau­giau kaip 10 kar­tų, nuo 9 at­ve­jų 100 000 gy­ven­to­jų 1990 m. iki 100,9 at­ve­jo to­kiam pat gy­ven­to­jų skai­čiui 2006 m.

      Re­a­guo­da­mas į ne­pa­pras­tai pa­pli­tu­sį girtavi­mą ir jo pa­sek­mes, Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas prak­tiš­kai pa­skel­bė ka­rą al­ko­ho­liz­mui.
      Ko­mi­te­to ini­cia­ty­va pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas, ku­riuo 2008 me­tai skel­bia­mi Blai­vy­bės me­tais, pri­im­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, su­tei­kian­čios sa­vi­val­dy­bėms tei­sę ri­bo­ti pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, už­draus­ta al­ko­ho­lio rek­la­ma Lie­tu­vo­je tran­sliuo­ja­mo­se pro­gra­mo­se nuo 6 val. iki 23 val., t. y. lai­ku, kai dau­giau­sia pro­gra­mas žiū­ri ne­pil­na­me­čiai, nuo 2008 m. sau­sio 1 d. pa­di­din­ti ak­ci­zai al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams. Be to, LR Sei­mui pa­teik­ti Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tai, ku­riuo­se nu­ma­to­ma ri­bo­ti šių svai­ga­lų par­da­vi­mo lai­ką, vie­tą ir kt.
      Vi­siems ži­no­ma, kad dau­ge­lio li­gų ri­zi­ką di­di­na su­si­for­ma­vę ne­ra­cio­na­lios žmonių mi­ty­bos įpro­čiai ir ne­pa­kan­ka­mas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas. Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mo­je at­kreip­tas dė­me­sys ir į svei­kos mi­ty­bos ska­ti­ni­mą, taip pat už­si­brėž­tas tiks­las iki 2010 m. su­ma­žin­ti rie­ba­lų var­to­ji­mą iki 30 proc.
      Vis dėl­to ten­ka kon­sta­tuo­ti, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jų mi­ty­ba dar nė­ra svei­ka. Var­to­ja­ma per daug rie­ba­lų, ypač gy­vu­li­nės kil­mės, per ma­žai dar­žo­vių ir vai­sių. Dėl to dau­gė­ja virš­svo­rio tu­rin­čių ar nu­tu­ku­sių su­au­gu­sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Kar­tu no­rė­tų­si pa­si­džiaug­ti, kad Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­mis na­rė­mis, yra ma­žiau­siai nu­tu­ku­sių pa­aug­lių (nuo virš­svo­rio jų ken­čia 10 proc., o nuo nu­tu­ki­mo – 3% proc.), ta­čiau ne­si­rū­pi­nant jų mi­ty­ba ši būk­lė ga­li blo­gė­ti.
      Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to ini­cia­ty­va Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­ko­re­ga­vo mai­ti­ni­mo ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se rei­ka­la­vi­mus. Pa­gal pa­keis­tą hi­gie­nos nor­mą mo­kyk­lo­se drau­džia­ma pre­kiau­ti to­kiais mais­to pro­duk­tais kaip bul­vių traš­ku­čiai, sal­dai­niai, kon­di­te­ri­jos ga­mi­niai su kre­mu ir šo­ko­la­du, ne­al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai su mais­to prie­dais, ga­zuo­ti gė­ri­mai, daug rie­ba­lų, cuk­raus, drus­kos tu­rin­tys ga­mi­niai, taip pat ge­ne­tiškai mo­di­fi­kuo­tai pro­duk­tai.
      Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas 1998 m. bir­že­lio 16 d. nu­ta­ri­mu įstei­gė Na­cio­na­li­nę svei­ka­tos ta­ry­bą, ku­ri šie­met mi­ni sa­vo veik­los de­šimt­me­tį. Šio spren­di­mo tiks­las bu­vo su­kur­ti ne­pri­klau­so­mą, tik aukš­čiau­siai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mų lei­dy­bos ins­ti­tu­ci­jai, Sei­mui, at­skai­tin­gą ta­ry­bą, su­da­ry­tą iš žy­miau­sių vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų, moks­li­nin­kų ir vi­suo­me­nės vei­kė­jų, sa­vi­val­dy­bių ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų, besirūpinan­čių gy­ven­to­jų svei­ka­ta ir pa­de­dan­čių formuoti mo­der­nią vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros sam­pra­tą.
      Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos plė­to­ji­mo pa­grin­di­nė stra­te­gi­nė kryp­tis yra svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mo, stip­ri­ni­mo bei li­gų pro­fi­lak­ti­kos pri­ori­te­tas, to­dėl Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba daug dė­me­sio ski­ria al­ko­ho­lio, ta­ba­ko, nar­ko­ti­kų kon­tro­lės, li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės po­li­ti­kai for­muo­ti ir vyk­dy­ti, svei­kai gy­ven­se­nai pro­pa­guo­ti.
      Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba LR Sei­me kas­met skai­to pra­ne­ši­mus apie gy­ven­to­jų svei­ka­tos būk­lę ir svei­ka­tos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą. Nag­ri­nė­ja­mi vi­suo­me­nės svei­ka­tos klau­si­mai (pvz., šei­mos svei­ka­ta, už­kre­čia­mos li­gos, gy­ven­to­jų trau­mos ir ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai, svei­ka­tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jų būk­lė ir kt.). LR Sei­mui ir Vy­riau­sy­bei pa­tei­kia­mos iš­va­dos bei re­ko­men­da­ci­jos, kaip spręs­ti ap­tar­tus klau­si­mus.

      Nau­do­da­ma­sis pro­ga, no­riu pa­gir­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ją, ku­ri propaguoja svei­ką gy­ven­se­ną, rū­pi­na­si dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių gy­dy­mu, švie­ti­mu, tei­kia ser­gan­tie­siems, jų šei­mos na­riams so­cia­li­nę ir psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, kovoja už jų teises, kai rengiami tei­sės ak­tų pro­jek­tai.
      1989 m. įsteig­ta Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja vie­ni­ja apie 6 000 na­rių. Tai ne tik pa­tys ser­gan­tie­ji, bet ir jų šei­mų na­riai, gy­dy­to­jai, slau­gy­to­jai, ki­ti ge­ros va­lios žmonės. Aso­cia­ci­ja yra su­sibū­ru­si li­gos kon­tro­lei Lie­tu­vo­je ge­rin­ti, sklei­džia in­for­ma­ci­ją apie cuk­ri­nį dia­be­tą ne tik be­si­gy­dan­tie­siems, vi­suo­me­nei, bet ir val­džios ins­ti­tu­ci­joms. Vi­da Au­gus­ti­nie­nė – vie­na iš ak­ty­viau­sių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vių Lie­tu­vo­je. Siek­da­ma ge­rin­ti dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mą, ji ben­dra­dar­biau­ja su me­di­kais ir su at­sa­kin­go­mis val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tu ir yra Ko­mi­te­to ne­eta­ti­nė eks­per­tė. Džiu­gi­na tai, kad Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja ir jos va­do­vė ne tik pro­duk­ty­viai vei­kia Lietuvoje, bet ak­ty­viai da­ly­vau­ja Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos, Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jos dar­be.


Puslapis 8
Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės
2006-2007 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nių
įgy­ven­di­ni­mo 2007 me­tais

ATASKAITA

      In­for­muo­ja­me, kad 2007 me­tais bu­vo įgy­ven­di­na­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2006 m. spa­lio 17 d. nu­ta­ri­mo Nr. 1020 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2006-2008 me­tų pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pa­tvir­ti­ni­mo” (Žin. 2006, Nr. 112-4273) 262 punk­tu pa­tvir­tin­ta prie­mo­nė: „Įgy­ven­din­ti Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006-2007 m. pro­gra­mą, pa­tvir­tin­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2006 m. ge­gu­žės 19 d. įsa­ky­mu Nr. V-408 (Žin. 2006, Nr. 61-2218)” (to­liau – Pro­grama).
      Pro­gra­mos vyk­dy­mui 2007 me­tais bu­vo skir­ta 900 000,00 Lt.
      Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2007 m. lie­pos 5 d. įsa­ky­mu Nr. V-562 „Dėl lė­šų, skir­tų cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006-2007 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nėms 2007 me­tais įgy­ven­din­ti, pa­nau­do­ji­mo” (to­liau – Įsa­ky­mas Nr. V-562) 1 prie­mo­nei „Ak­ty­vi anks­ty­vų (iki kom­pli­ka­ci­jų) cuk­ri­nio dia­be­to for­mų diag­nos­ti­ka” įgy­ven­din­ti 10-ies ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­joms bu­vo skir­ta 450 000 Lt, įpa­rei­go­jant pa­skirs­ty­ti sa­vi­val­dy­bėms (pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių), ku­rios per joms pa­val­džias pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas tu­ri įgy­ven­din­ti pro­gra­mą. Ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­vo įpa­rei­go­tos ko­or­di­nuo­ti to­les­nius su šios pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­sius veiks­mus.
      Pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad šiai prie­mo­nei skir­ti lė­šas bu­vo la­bai pras­min­ga. Pa­si­tei­si­no as­me­nų, pri­ski­ria­mų ri­zi­kos gru­pėms su­sirg­ti cuk­ri­niu dia­be­tu (to­liau – CD), tik­ri­ni­mas, at­lie­kant gliu­ko­zės to­le­ra­vi­mo mė­gi­nius (to­liau – GTM). Iš Pro­gra­mos lė­šų fi­nan­suo­ja­mas GTM bu­vo at­lie­ka­mas va­do­vau­jan­tis šiais kri­te­ri­jais: vy­res­niems nei 45 me­tų am­žiaus as­me­nims, ku­riems bū­din­gas bent vie­nas iš šių ri­zi­kos veiks­nių:
      »  pa­di­dė­jęs kū­no ma­sės in­dek­sas (to­liau – KMI), KMI>27;
      »  ser­gan­čių­jų CD pir­mos ei­lės gi­mi­nės;
      »  mo­te­rys, gim­džiu­sios sun­kes­nius nei 4 kg nau­ja­gi­mius ir/ar sir­gu­sios ges­ta­ci­niu CD;
      »  pa­di­dė­jęs ar­te­ri­nis krau­jo spau­di­mas (to­liau – AKS) – di­des­nis ar ly­gus 140/90 mm Hg;
      »  pa­di­dė­jęs di­de­lio tan­kio li­pop­ro­tei­nų ir/ar tri­gli­ce­ri­dų kie­kis;
      »  bu­vę gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos su­ti­ki­mai ar su­tri­ku­si gli­ke­mi­ja ne­val­gius;
      »  kar­dio­vas­ku­li­nės li­gos;
      CD bū­din­gi simp­to­mai.
      GTM bu­vo at­lik­ti 42 574 pa­cien­tams. Iš jų cuk­ri­nis dia­be­tas bu­vo diag­no­zuo­tas 2007 pa­cien­tams (4,7 proc.), gliu­ko­zės to­le­ra­ncijos su­tri­ki­mas – 4497 pa­cien­tams (10,6 proc.), su­tri­ku­si gli­ke­mi­ja ne­val­gius – 5112 pa­cien­tų (12,0 proc).

      Išva­dos:
      1. Lė­šų pa­nau­do­ji­mas anks­ty­va­jai CD diag­nos­ti­kai pa­dė­jo nu­sta­ty­ti daug iki šiol ne­ži­no­mų ser­gan­čių CD pa­cien­tų, ku­riems iš kar­to rei­ka­lin­gas gy­dy­mas. Tai įro­do, kad anks­ty­vo­sios CD diag­nos­ti­kos pro­ble­ma iš­lie­ka ak­tu­a­li ir spręs­ti­na įve­dant ska­ti­na­mą­sias prie­mo­nes per Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos sis­te­mą.
      2. Nu­sta­ty­ta daug as­me­nų, ku­riems yra su­tri­ku­si gli­ke­mi­ja ne­val­gius ar­ba gliu­ko­zės to­le­ra­ncija. Šie as­me­nys yra re­a­lūs kan­di­da­tai su­sirg­ti CD. Tai­kant pro­fi­lak­ti­nes ne­me­di­ka­men­ti­nes (svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, svei­kos mi­ty­bos pro­pa­ga­vi­mo) ir me­di­ka­men­ti­nes (met­for­mi­nas, me­di­ka­men­tai nu­tu­ki­mui gy­dy­ti) prie­mo­nes, šie as­me­nys ga­li iš­veng­ti CD. Rei­kia to­bu­lin­ti pre­dia­be­to gy­dy­mo al­go­rit­mą.
      3. Kai ku­rių gy­dy­mo įstai­gų ne­su­ge­bė­ji­mas įsi­sa­vin­ti CD diag­no­za­vi­mui skir­tų lė­šų įro­do, kad rei­ka­lin­gas to­li­mes­nis svei­ka­tos prie­žiū­ros darbuotojų ap­mo­ky­mas ir at­ei­ty­je tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ti il­ges­ni lai­ko­tar­piai prak­ti­nėms už­duo­tims įgy­ven­dinti.
      4. Bu­vo vyk­do­mas iš­sa­mus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų švie­ti­mas: svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do mo­ky­mas (pir­mi­nė pro­fi­lak­ti­ka); ska­ti­ni­mas kreip­tis į gy­dy­mo įstai­gas esant CD ri­zi­kos veiks­niams ir CD simp­to­mams (ant­ri­nė pro­fi­lak­ti­ka); ska­ti­ni­mas ir mo­ky­mas, kaip ge­riau kon­tro­liuo­ti CD, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią kom­pli­ka­ci­jų at­si­ra­di­mui (tre­ti­nė profi­lak­ti­ka). Po­ten­cia­lių ir esa­mų pa­cien­tų švie­ti­mas tu­ri pa­ge­rin­ti ben­drą­jį Lie­tu­vos svei­ka­tin­gu­mo ly­gį ir ma­žin­ti pa­cien­tų su kom­pli­ka­ci­jo­mis skai­čių.
      5. Pa­ruoš­ta mo­ky­mo me­džia­ga tu­ri su­teik­ti nau­jų ži­nių ir ge­rin­ti ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu kon­tro­lę. Pa­dė­ti es­mi­niai dia­be­to­lo­gi­jos ap­mo­ky­mo to­bu­li­ni­mo pa­grin­dai pra­de­dant uni­ver­si­te­ti­nių stu­di­jų ir bai­giant po­dip­lo­mi­nio mo­ky­mo prie­mo­nė­mis.
      6. Pro­gra­mos re­zul­ta­tas – dau­giau svei­ka­tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jų, ga­lin­čių ge­riau kon­tro­liuo­ti ser­gan­čių­jų CD diag­nos­ti­ką ir gy­dy­mą.
      7. CD kon­tro­lės pro­gra­mos vyk­dy­mas bu­vo prak­tiš­kai nau­din­gas Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, iki šiol ne­ži­no­ju­siems, kad ser­ga CD, ir me­di­ci­nos per­so­na­lui, įgi­ju­siam nau­jų ži­nių, kaip prak­ti­škai įgyvendinti CD kon­tro­lę.
      8. Cuk­ri­nio dia­be­to pro­gra­mos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mas pa­ro­dė, kad ko­or­di­nuo­tas įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų darbas, pla­ti­nant in­for­ma­ci­ją apie CD per ma­si­nes in­for­ma­ci­jos prie­mo­nes, per pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jas, gy­dy­to­jų ir slau­gos spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mas kon­fe­ren­ci­jo­se ir se­mi­na­ruo­se, spe­cia­lios li­te­ra­tū­ros CD klau­si­mais iš­lei­di­mas, di­de­lės ri­zi­kos sirg­ti CD pa­cien­tų iš­aiš­ki­ni­mas ir iš­ty­ri­mas la­bai žen­kliai pa­ge­ri­no anks­ty­vų CD ir pre­dia­be­to for­mų nu­sta­ty­mą. Tai lei­džia da­ry­ti prie­lai­dą, kad anks­čiau bus ima­ma­si pre­ven­ci­nių priemonių li­gai sta­bi­li­zuo­ti ir iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų ar jas ati­to­lin­ti.

      Ri­ma Vait­kie­nė
      LR svei­ka­tos ap­sau­gos
      mi­nis­te­ri­jos sekretorė


Puslapiai 10-12
Įgy­ven­din­ta
LDA 2007 m. ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės
in­teg­ra­ci­jos pro­gra­ma

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja 2007 m. Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pro­gra­mai vyk­dy­ti iš Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie LR so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ga­vo 258 tūkst. Lt. Re­a­bi­li­ta­ci­jos ir so­cia­li­nių pa­slau­gų pro­gra­mos pro­jek­tui „Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mas” skir­ta 162 tūkst. Lt.
      Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės bu­vo mo­ko­mi sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių. To­kia mo­kyk­la LDA būs­ti­nė­je vy­ko kiek­vie­ną 2007 m. dar­bo die­ną. Dvi die­nas sa­vai­tė­je lan­ky­to­jus ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­da­vo gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Ona Jur­kaus­kie­nė. Kas­dien į LDA kreip­da­vo­si 8 – 20 žmo­nių (ser­gan­tie­ji, jų šei­mų na­riai, slau­gy­to­jai, re­čiau ki­ti me­di­kai). Bu­vo mo­ko­ma nau­do­tis dia­be­to gy­dy­mo ir sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nė­mis, aiš­ki­na­mi svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pai, pa­de­da­ma su­da­ry­ti in­di­vi­du­a­lų mi­ty­bos pla­ną, tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie vais­tų ir kon­tro­lės prie­mo­nių kom­pen­sa­vi­mą, at­sa­ko­ma į ki­tus in­te­re­san­tams rū­pi­mus svei­ka­tos klau­si­mus, at­lie­ka­mi krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai. Iš vi­so in­for­ma­ci­ją ga­vo apie 2 tūkst. žmonių.
      Vie­nas dvie­jų die­nų truk­mės se­mi­na­ras „Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas – LDA ir jos ko­lek­ty­vi­nių na­rių veik­los pri­ori­te­tas” vy­ko 2007 m. rug­pjū­čio 17 – 18 d. Anykš­čių tech­no­lo­gi­jos mo­kyk­lo­je. Da­ly­va­vo 127 žmo­nės. Gau­ti ži­nių at­vy­ko ser­gan­tys anykš­tė­nai, ki­tų ra­jo­nų dia­be­to klu­bų va­do­vai, II ti­po dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los Pla­te­liuo­se da­ly­viai. Se­mi­na­re vie­šė­jo Kip­ro dia­be­tu ser­gan­čių­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Di­na Cons­tan­ti­ni­des. Ji per­skai­tė Kip­ro svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro svei­ki­ni­mą, pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą ir kraš­te vyk­do­mą ser­gan­čių­jų prie­žiū­rą. Pra­ne­ši­mus apie nau­jau­sius dia­be­to­lo­gi­jos pa­sie­ki­mus, li­gos pre­ven­ci­jos, gy­dy­mo, kon­tro­lės bū­dus skai­tė, taip pat prak­ti­nius pa­ta­ri­mus, kaip veng­ti akių, inks­tų, ko­jų, šir­dies, ner­vų ir ki­tų or­ga­nų pa­žei­di­mų, tei­kė KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius, gy­dy­to­jai en­dok­ri­no­lo­gai, slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės, ki­ti spe­cia­lis­tai ir Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos at­sto­vai. Ser­gan­tiems žmo­nėms at­lik­ti gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ir krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai.
      Sep­ty­ni vie­nos die­nos truk­mės mo­ky­mo se­mi­na­rai su­reng­ti ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja”. Jie vy­ko Vil­niu­je (bir­že­lio 15 d., 106 da­ly­viai), Anykš­čiuo­se (bir­že­lio 22 d., 109 da­ly­viai), Kau­ne (bir­že­lio 29 d., 104 da­ly­viai), Ša­kiuo­se (lie­pos 12 d., 126 da­ly­viai), Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­liuo­se (lie­pos 26 d., 112 da­ly­vių), Pa­lan­go­je (rug­pjū­čio 31 d., 68 da­ly­viai), Rad­vi­liš­ky­je (gruo­džio 11 d., 150 da­ly­vių). Iš vi­so ap­mo­ky­ti 775 žmo­nės. Se­mi­na­rus pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti Vil­niaus, Anykš­čių, Kau­no, Ša­kių, Plun­gės, Pa­lan­gos, Rad­vi­liš­kio dia­be­to klu­bai. Juo­se da­ly­va­vo Tau­ra­gės, Plun­gės, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių, Pa­kruo­jo, Anykš­čių, Ma­žei­kių, Pa­sva­lio, Elek­trė­nų, Kau­no, Kai­šia­do­rių, Klai­pė­dos, Vil­niaus, Kel­mės, Tel­šių, Drus­ki­nin­kų, Pa­ne­vė­žio, Za­ra­sų, Va­rė­nos, Uk­mer­gės, Pa­lan­gos, Jo­niš­kio, Va­rė­nos, Ku­piš­kio, Rad­vi­liš­kio, ki­tų ra­jo­nų ir mies­tų dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės. At­lik­ta 350 gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mų. Tik 14 % tik­rin­tų žmo­nių HbA1c ras­tas nor­ma­lus. 18 % ty­ri­mo ro­dik­lis (6 – 6,5%), o 18% – 6,5 – 7%. Net 27% tir­tų­jų dia­be­to kon­tro­lė blo­ga (HbA1c 7 – 8%), o 22 % – la­bai blo­ga (HbA1c dau­giau kaip 8%).
      Pen­kios de­šimt die­nų truk­mės vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los vy­ko Drus­ki­nin­kuo­se, VSMC „Dai­na­vo­je“ bir­že­lio 5 – 14 d. ir rug­pjū­čio 13 – 22 d., taip pat Plun­gės raj., Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos „Dva­ro sve­tai­nė­je” bir­že­lio 18 – 27 d., bir­že­lio 30 – lie­pos 9 d. ir lie­pos 16 – 25 d. Jo­se da­ly­va­vo 145 žmo­nės. Mo­ky­ti vai­kai iš Drus­ki­nin­kų, Kau­no, Ša­kių, Ra­sei­nių, Tau­ra­gės, Vil­ka­viš­kio, Va­rė­nos, Vil­niaus, Rad­vi­liš­kio, Ma­ri­jam­po­lės, Anykš­čių, Plun­gės, Ma­žei­kių, Šiau­lių, Kė­dai­nių, Kur­šė­nų, Kel­mės, Aly­taus, Pa­kruo­jo, Tel­šių, Kai­šia­do­rių, Klai­pė­dos, Rie­ta­vo, Pa­ne­vė­žio, Šven­čio­nių, Uk­mer­gės ir Lat­vi­jos Res­pub­li­kos. Pen­ki vai­kai iš Lie­tu­vos lie­pos 14 – 22 d. da­ly­va­vo Lat­vi­jos vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to aso­cia­ci­jos sto­vyk­lo­je Er­glio mies­te. Sto­vyk­loms va­do­va­vo ir rū­pi­no­si pa­pil­do­mų rė­mė­jų pa­ieš­ka LDA įga­lio­ti Drus­ki­nin­kų, Plun­gės dia­be­to klu­bų at­sto­vai (Je­le­na Ši­mo­nie­nė, Al­do­na Da­ny­lie­nė). Dir­bo gy­dy­to­jai en­dok­ri­no­lo­gai, slau­gy­to­jos, pa­kvies­ti ki­ti spe­cia­lis­tai. Mo­ky­ta pa­gal LDA pa­reng­tą pro­gra­mą. At­vy­ku­sių ir iš­vyks­tan­čių sto­vyk­lau­to­jų ži­nios ver­tin­tos an­ke­ti­ne ap­klau­sa (jos vi­du­ti­niš­kai pa­ge­rė­jo 15–20 proc.). Vyk­dy­ta die­tos, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, gy­dy­mo, sa­vi­kon­tro­lės pra­ty­bos, kul­tū­ri­nė ir po­il­sio pro­gra­ma, bendrauta su me­di­kais, spe­cia­lis­tais, li­gos kon­tro­lės prie­mo­nių tie­kė­jais. Da­ly­viai mai­tin­ti lai­kan­tis ra­cio­na­lių prin­ci­pų (6 kar­tus per pa­rą), kas­dien po 5 – 6 sy­kius kon­tro­liuo­jant gliu­ko­zę. At­lik­ti 138 HbA1c ty­ri­mai. Re­zul­ta­tų vi­du­ti­nė reikš­mė blo­ga 86 % da­ly­vių, iš jų 57 % – la­bai blo­ga (HbA1c – per 8 %). Tik 2% tik­rin­tų žmo­nių ligos kont­rolė gera. 6 % ty­ri­mo ro­dik­lis ras­tas pa­ten­ki­na­mas (6 – 6,5 %) ir 6% blo­ges­nis (6,5 – 7 %). Net 29 % pa­si­tik­ri­nu­sių­jų dia­be­to kon­tro­lė blo­ga (HbA1c 7 – 8%). Bend­ras vi­sų pen­kių sto­vyk­lų da­ly­vių HbA1c ro­dik­lių vi­dur­kis 8,8%.
      Trys sep­ty­nių die­nų truk­mės II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo sto­vyk­los vy­ko Plun­gės r., Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos „Dva­ro sve­tai­nė­je” rug­pjū­čio 16 – 22 ir 23 – 29 d., spa­lio 13 – 19 d. Da­ly­va­vo 79 žmo­nės iš Drus­ki­nin­kų, Kau­no, Ša­kių, Tau­ra­gės, Vil­ka­viš­kio, Ro­kiš­kio, Vil­niaus, Pa­sva­lio, Jo­na­vos, Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio, Pa­gė­gių, Ma­ri­jam­po­lės, Plun­gės, Ma­žei­kių, Šiau­lių, Ši­lu­tės, Kur­šė­nų, Kel­mės, Pa­kruo­jo, Tel­šių, Kai­šia­do­rių, Klai­pė­dos, Rie­ta­vo, Ak­me­nės, taip pat Lat­vi­jos. Dir­bo įvai­rių spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jai, slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės, ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tės. Va­do­va­vo slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė. At­vy­ki­mo ir iš­vy­ki­mo die­ną da­ly­viai pil­dė ži­nių įver­ti­ni­mo an­ke­tas, krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai bu­vo at­lie­ka­mi 4–5 kar­tus per pa­rą, iš­tir­tas 73 žmo­nėms gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas. Dau­giau ne­gu 70% žmo­nių li­gos kon­tro­lė blo­ga. Rem­da­mie­si ty­ri­mų duo­me­ni­mis, me­di­kai sto­vyk­lau­to­jus ap­mo­kė re­gu­liuo­ti mi­ty­bą, mankš­tą ir vais­tų do­zes. Sto­vyk­lau­to­jų ži­nios apie li­gą pa­ge­rin­tos 20%.
      Gruo­džio 29-30 d. dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­la vy­ko Pa­lan­go­je, VRM re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tre „Pu­šy­nas”. Ži­nias gi­li­no žmo­nės iš Plun­gės, Rie­ta­vo, Pla­te­lių, Al­sė­džių, Ku­lių, Kau­no, Klai­pė­dos, Vil­niaus, Pa­lan­gos, Ma­ri­jam­po­lės, Kre­tin­gos, Skuo­do. Prak­ti­nis mo­ky­mas vy­ko kar­tu ser­gan­tie­siems ir slau­gy­to­joms, dir­ban­čioms su ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jais ir kai­mo am­bu­la­to­ri­jo­se. Spe­cia­lis­tai įgi­jo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ser­ti­fi­ka­tus.
      Rug­pjū­čio 10–11 d. se­mi­na­ras slau­gy­to­joms dia­be­to­lo­gėms ser­gan­čių­jų mo­ky­mo klau­si­mais vy­ko Plun­gės r. po­il­sio ir pra­mo­gų kom­plek­se „Žem­suo­da”. Klau­sy­to­jos ga­vo nau­jau­sių ži­nių, kaip mo­ky­ti pa­cien­tus ko­re­guo­ti mi­ty­bą, mankš­tą, sa­vi­kon­tro­lę, gy­dy­mą ir kt. Spe­cia­lis­tės įgi­jo Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to ser­ti­fi­ka­tus. Ap­mo­ky­tos slau­gy­to­jos iš Kau­no, Uk­mer­gės, Vil­niaus, Plun­gės, Ra­sei­nių, Elek­trė­nų, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Pa­ne­vė­žio, Ute­nos, Pa­lan­gos, Ma­žei­kių, Klai­pė­dos, Šal­či­nin­kų, Jo­na­vos, Za­ra­sų, Rie­ta­vo, Kre­tin­gos, Rad­vi­liš­kio, Ma­ri­jam­po­lės ir ki­tų ra­jo­nų.
      Mo­ky­mo pro­gra­mą ir ži­nių įver­ti­ni­mo an­ke­tas pa­ren­gė LDA, tal­ki­no įvai­rūs spe­cia­lis­tai. Vi­si pro­gra­mo­je da­ly­va­vę žmo­nės ga­vo li­gos val­dy­mo pa­tir­ties, pil­dė ži­nių ir svei­ka­tos pa­slau­gų ver­ti­ni­mo an­ke­tas, įsi­gi­jo „Dia­be­to” laik­raš­čių, kny­gų, buk­le­tų, dia­be­to kon­tro­lės prie­mo­nių, pa­ben­dra­vo, pa­si­klau­sė kon­cer­tų, ap­lan­kė kul­tū­ri­nes ar is­to­ri­nes kraš­to vie­to­ves, stip­ri­no svei­ka­tą ke­lio­nė­mis dvi­ra­čiais, van­dens pro­ce­dū­ro­mis, žy­giais. At­lik­ti li­gos kon­tro­lės ty­ri­mai ro­do, jog la­biau­siai ži­nių sto­ko­ja­ma apie mi­ty­bą, li­gos kon­tro­lės nor­mas, hi­pog­li­ke­mi­jos ir hi­per­gli­ke­mi­jos po­žy­mius. Žmo­nės ap­gai­les­ta­vo, jog ne­kom­pen­suo­ja­ma rei­kia­mo kie­kio sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių, ne lai­ku gau­na­mos spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­cijos.
      Se­mi­na­ruo­se da­ly­va­vo ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių, ki­tų val­džios ins­ti­tu­ci­jų, gy­dy­mo įstai­gų, ži­niask­lai­dos at­sto­vai, ki­ti svei­ka­ta be­si­do­min­tys žmo­nės. In­for­ma­ci­ja apie ren­gi­nius spaus­din­ta ne tik „Dia­be­to”, bet ir ra­jo­nų laik­raš­čiuo­se.
      Mo­ky­mo pro­gra­mą 142,1tūkst. Lt rė­mė LR švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (per Lie­tu­vos jau­ni­mo tu­riz­mo cen­trą), LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift, Lie­tu­vos duk­te­rų drau­gi­ja iš JAV, Ab­bott Dia­be­tes Ca­re, Abo­vi­ta, Eks­mos MTC, In­ter­lux, Drus­ki­nin­kų, Vil­niaus dia­be­to są­jun­ga, Kau­no „Li­ki­mas”, Ma­žei­kių, Plun­gės, Tel­šių, Pa­kruo­jo, Ši­lu­tės, Pa­sva­lio, Ša­kių, Šiau­lių, Kur­šė­nų, Kel­mės, Ra­sei­nių, Rad­vi­liš­kio, Tau­ra­gės, Vil­ka­viš­kio dia­be­to klu­bai, Ro­che Lie­tu­va, A. Klišonio šei­mos kli­ni­ka Ine­sa, Eli Lil­ly Lie­tu­va, Mic­ro­li­fe, No­vo Nor­disk Phar­ma, Sa­no­fi – Aven­tis Lie­tu­va, Wor­wag Phar­ma GmbH&Co.KG, Amei­ta, p. Lil­ly Karn iš Vo­kie­ti­jos. Sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių ne­mo­ka­mai sky­rė Abo­vi­ta, In­ter­lux, Li­me­ta, Eks­mos MTC, gliu­ko­zės – Me­di­ca­ta Fi­lia. Ra­jo­nų dia­be­to klu­bai su­kvie­tė žmo­nes į mo­ky­mus. Ki­tų rė­mė­jų pri­trauk­ta ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo vie­to­se. Pa­tal­pų nuo­mai nuo­lai­dų tei­kė VSMC „Dai­na­va”, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja, ne­mo­ka­mai sa­lę se­mi­na­rams da­vė Vil­niaus Šeš­ki­nės vid. mo­kyk­la, Pa­lan­gos „Žvo­rū­nė”, Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cen­tras, Kau­no sta­ty­bi­nin­kų mo­kyk­la. Se­mi­na­rus or­ga­ni­zuo­ti pa­dė­jo Anykš­čių, Kau­no, Ša­kių, Plun­gės, Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės, A. Kli­šo­nio šei­mos kli­ni­ka „Ine­sa”, gyd. R. Do­vil­čio neu­ro­lo­gi­jos ka­bi­ne­tas, Pa­lan­gos po­il­sio ir re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tras „Pušynas”, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to svei­ka­tos fa­kul­te­tas, KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­ka. Gy­dy­to­jai ne­mo­ka­mai skai­tė pa­skai­tas, ki­ti ge­ra­da­riai tei­kė trans­por­to, gi­dų pa­slau­gas, ren­gė kul­tū­ri­nę pro­gra­mą.
      Vi­suo­me­nės švie­ti­mo pro­gra­mos pro­jek­tams skir­ta 96 tūkst. Lt.
      Pa­reng­ti ir išleis­ti šeši lei­di­niai: „At­min­ti­nė pe­da­go­gams” (2 tūkst. egz.); „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir sa­vi­kon­tro­lė” (5 tūkst. egz.); „Pa­ta­ri­mai ser­gan­čia­jam dia­be­tu, be­si­gy­dan­čiam tab­le­tė­mis” (10 tūkst. egz.); „Pa­ta­ri­mai ser­gan­čia­jam dia­be­tu, be­si­gy­dan­čiam in­su­li­nu” (5 tūkst. egz.); „Dia­be­to pa­sas” (10 tūkst. egz.); „Dia­be­to kon­tro­lės die­ny­nas” (10 tūkst. egz.); „Kas 10 se­kun­džių nuo dia­be­to mirš­ta žmo­gus” (3 tūkst. egz.). Ben­dras lei­di­nių ti­ra­žas 45 tūkst. egz. Juos pla­ti­na LDA ir ra­jo­nų dia­be­to klu­bai kon­fe­ren­ci­jo­se, se­mi­na­ruo­se, taip pat slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės gy­dy­mo įstai­go­se. Lei­dy­bos pro­jek­tą rė­mė LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (50 tūkst. Lt).
      Spa­lio – gruo­džio mėn. 55 ra­jo­nų dia­be­to klu­bai Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga or­ga­ni­za­vo vi­suo­me­nės švie­ti­mo ren­gi­nius (kon­fe­ren­ci­jas, su­si­ti­ki­mus, se­mi­na­rus, TV, ra­di­jo lai­das ar spau­dos kon­fe­ren­ci­jas). Lap­kri­čio 14 d. Vil­niu­je vy­ko LDA su­reng­ta res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Cuk­ri­nio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja ir kon­tro­lė. Vai­kų ir jau­nuo­lių cuk­ri­nis dia­be­tas”. Jo­je da­ly­va­vo 308 žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos, kal­bė­jo LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rim­vy­das Tur­čins­kas.
      Pro­fi­lak­ti­nių ty­ri­mų me­tu krau­jo gliu­ko­zė di­des­nė už nor­mą ras­ta 26 proc. pa­tik­rin­tų žmo­nių. Jiems pa­tar­ta ne­del­siant de­ta­liai pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą ir pri­rei­kus gy­dy­tis.
      Apie vy­ku­sius ren­gi­nius gy­ven­to­jai in­for­muo­ti ra­jo­nų ir res­pub­li­ki­niuo­se laik­raš­čiuo­se, daug ži­nių pa­skleis­ta Lie­tu­vos ir re­gio­nų ra­di­jo ir TV lai­do­se.
      Res­pub­li­ki­nę kon­fe­ren­ci­ją rė­mė Eli Lil­ly Lie­tu­va, No­vo Nor­disk Phar­ma, Sa­no­fi – Aven­tis Lie­tu­va, Ab­bott Dia­be­tes Ca­re, Abo­vi­ta, In­ter­lux, Li­me­ta, Eks­mos MTC. Jie sky­rė 3,5 tūkst. Lt. Dia­be­to klu­bus ra­jo­nuo­se tie­sio­giai rė­mė sa­vi­val­dy­bės, įvai­rios far­ma­ci­nės kom­pa­ni­jos ir kt. Se­mi­na­rams, kon­fe­ren­ci­joms, su­si­ti­ki­mams su vi­suo­me­ne sa­vi­val­dy­bės, gy­dy­mo, švie­ti­mo įstai­gos su­tei­kė pa­tal­pas. Dau­gu­ma gy­dy­to­jų skai­tė pa­skai­tas ne­mo­ka­mai.
      Ma­ri­jam­po­lės, Kel­mės, Pa­kruo­jo ir Anykš­čių dia­be­to klu­bų pir­mi­nin­kai sa­vi­val­dy­bė­se rin­ko in­for­ma­ci­ją apie ben­druo­me­nės ne­įga­lių­jų už­im­tu­mo, ug­dy­mo po­rei­kius, jų ten­ki­ni­mą, gy­nė ser­gan­čių­jų tei­ses į ko­ky­biš­ką svei­ka­tos prie­žiū­rą. Žmo­nės in­for­muo­ti apie jiems tei­kia­mas pa­slau­gas, vals­ty­bės kom­pen­suo­ja­mas prie­mo­nes, ben­druo­me­nės na­riai kvies­ti jung­tis į jų tei­ses gi­nan­čias or­ga­ni­za­ci­jas – ra­jo­nų dia­be­to klu­bus. Pa­gal Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pa­reng­tą klau­si­my­ną mi­nė­ti klu­bų pir­mi­nin­kai do­mė­jo­si me­di­ci­nos, re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų, kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų, me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių, mo­ky­mo pri­ei­na­mu­mu sa­vo ra­jo­nų gy­dy­mo įstai­go­se, val­džios ins­ti­tu­ci­jų dė­me­siu ser­gan­tiems žmo­nėms ir jiems at­sto­vau­jan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, ben­dra­dar­bia­vi­mo su ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ga­li­my­bė­mis. Pa­vyz­džiui, Kel­mės dia­be­to klu­bo va­do­vė L. Ra­rov­ska­ja kar­tu su se­niū­ni­jų so­cia­li­niais dar­buo­to­jais ap­lan­kė vi­sas vie­nuo­li­ka ra­jo­no se­niū­ni­jų (67 kai­mus), Ty­tu­vė­nų ir Už­ven­čio mies­te­lius, pa­tik­ri­no ser­gan­tie­siems krau­jo gliu­ko­zę, nu­ve­žė li­te­ra­tū­ros, pa­aiš­ki­no svar­biau­sius dia­be­to kon­tro­lės klau­si­mus. Vi­si klu­bų va­do­vai su­rin­ko svar­bios in­for­ma­ci­jos apie ser­gan­čių­jų bė­das. Ra­jo­nuo­se trūks­ta spe­cia­lis­tų, ne­vyks­ta li­go­nių mo­ky­mas, sto­ko­ja­ma vals­ty­bės kom­pen­suo­ja­mų li­gos kon­tro­lės prie­mo­nių, ne­įma­no­ma lai­ku pa­tek­ti pas spe­cia­lis­tus. Daug žmo­nių ken­čia dėl bai­sių kom­pli­ka­ci­jų, ku­rios ne­gy­do­mos ir t.t. Ne­del­siant tai­sy­ti­na ši būk­lė. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja krei­pia­si į val­džios ins­ti­tu­ci­jas, kad bū­tų pa­reng­ta ir įgy­ven­di­na­ma nuo­sek­li il­ga­lai­kė Na­cio­na­li­nė cuk­ri­nio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos, gy­dy­mo ir kon­tro­lės pro­gra­ma, už­tik­ri­nan­ti ko­ky­biš­ką ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mą.
      Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me ra­jo­nų dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vams, vi­siems ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riams, me­di­kams, rė­mė­jams, gy­dy­mo įstai­gų, ži­niask­lai­dos, val­džios ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vams, žmo­nėms, pa­dė­ju­siems Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai ge­rin­ti cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų gy­ve­ni­mą. Svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­žan­ga – vi­sų mū­sų ben­dro dar­bo vaisius.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      Lie­tu­vos dia­be­to
      aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė


Puslapis 13
Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo (EPF) kon­fe­ren­ci­ja

      Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mas yra skė­ti­nė įvai­rio­mis li­go­mis ser-­gan­čių žmo­nių or­ga­ni­za­ci­jų, su­si­vie­ni­ju­sių Eu­ro­pos ar na­cio­na­li­niu ly­giu, at­sto­vų or­ga­ni­za­ci­ja. 35 EPF na­rės at­sto­vau­ja per 150 mln. pa­cien­tų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos 27 na­rių vals­ty­bių. EPF vi­zi­ja – be­ša­liš­ka ir aukš­tos ko­ky­bės svei­ka­tos prie­žiū­ra Eu­ro­pos Są­jun­go­je, kur svar­biau­sias dė­me­sio ob­jek­tas yra pa­cien­tas. Mi­si­ja – stip­rus ir vie­nin­gas pa­cien­tų bal­sas.
      2008 m. ba­lan­džio 8 – 9 d. Briu­se­ly­je vy­ku­sios Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo kas­me­ti­nės pa­va­sa­rio kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių kon­sta­ta­vo: „Svei­ka­tos raš­tin­gu­mas tei­kia vil­ties!” Kon­fe­ren­ci­jos te­ma: svei­ka­tos raš­tin­gu­mas – pa­grin­di­nis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių svei­ka­tos stra­te­gi­jos „Dirb­ki­me kar­tu svei­ka­tai” ele­men­tas. Svar­bios Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo te­mos yra pa­cien­tų įga­lio­ji­mai, nešališku­mas ir pri­klau­so­mu­mas.
      „Kiek­vie­no pa­cien­to pa­tir­tis yra uni­ka­li tiek sau pa­čiam, tiek šei­mai. Nuo pat li­gos diag­no­zės for­muo­ja­si nau­ja žmo­gaus gy­ve­ni­mo per­spek­ty­va, at­si­ran­da in­di­vi­du­a­lios ver­ty­bės bei ki­ti sie­kiai. Ser­gan­ty­sis, gau­da­mas rei­kia­mą pa­ra­mą ir tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją, įgy­ja nau­jų su­ge­bė­ji­mų, su­pra­ti­mo ir pa­tyrimo, kaip val­dy­ti li­gą vi­sais gy­ve­ni­mo at­ve­jais. Tai ir yra svei­ka­tos raš­tin­gu­mas,” – sa­kė Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo pre­zi­den­tas An­ders Olau­so­nas.
      Ati­da­ry­da­ma kon­fe­ren­ci­ją nau­jo­ji Eu­ro­pos svei­ka­tos ko­mi­sa­rė An­droul­la Vas­si­liou kal­bė­jo: „Į pa­cien­tą orien­tuo­ta svei­ka­tos prie­žiū­ros vi­zi­ja šian­dien pri­va­lo teikti dau­giau įga­lio­ji­mų pa­cien­tams. Tai yra pa­grin­di­nis žings­nis, kad ga­lė­tu­me pa­siek­ti to­bu­les­nės li­gos kon­tro­lės ir ge­res­nių žmo­gaus svei­ka­tos re­zul­ta­tų švie­ses­niam jo gy­ve­ni­mui. Svei­ka­tos ži­nios ir pa­cien­tų įga­lio­ji­mai tu­rė­tų bū­ti už­da­vi­nys, sėk­min­gai iš­spęs­tas ben­dra­dar­biau­jant vi­siems svei­ka­tos prie­žiū­ros part­ne­riams. Ko­or­di­nuo­tais veiks­mais bū­ti­na pa­veik­ti ir mo­ky­mo, so­cia­li­nę bei eko­no­mi­nę po­li­ti­ką”.
      Svei­ka­tos klau­si­mus ap­ta­rė, dis­ku­ta­vo kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai, pra­ne­šė­jai, at­sto­vau­jan­tys kiek­vie­nos ES na­rės vals­ty­bės pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­joms, svei­ka­tos pro­fe­sio­nalms, svei­ka­tos pro­pa­guo­to­jų or­ga­ni­za­ci­joms, pra­mo­nės at­sto­vams ir po­li­ti­kams na­cio­na­li­niu ir ES ly­giu. Vi­si pri­pa­ži­no, kad bū­ti­na to­bu­lin­ti pa­cien­tų, gy­ven­to­jų ir svei­ka­tos pro­fe­sio­na­lų raš­tin­gu­mą ir ge­bė­ji­mus skleis­ti pa­žan­giau­sią li­gų pro­fi­lak­ti­kos in­for­ma­ci­ją. Jie kvie­tė Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jas ir ES na­rių vals­ty­bių vy­riau­sy­bes im­tis prie­mo­nių, kad ge­rė­tų žmo­nių svei­ka­tos raš­tin­gu­mas, tam tiks­lui kei­čiant po­li­ti­ką ir įgy­ven­di­nant spe­cia­lias pro­gra­mas.
      Jie ra­gi­no Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jas rem­ti na­res vals­ty­bes, kad jos iš­si­aiš­kin­tų ir pro­pa­guo­tų ge­rą prak­ti­ką, keis­tų­si svei­ka­tos raš­tin­gu­mo in­for­ma­ci­ja, pa­tir­ti­mi. Siū­ly­ta įkurti ES pro­gra­mą, pa­gal ku­rią pa­cien­tų švie­ti­mo eks­per­tai ir svei­ka­tos prie­žiū­ros tei­kė­jai bū­tų mo­ko­mi pro­duk­ty­vaus dia­lo­go su pa­cien­tais.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų
      at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė


Puslapis 14
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
ĮSAKYMAS


Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2000 m. spa­lio 6 d. įsa­ky­mo Nr. 529
„Dėl me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­pil­dy­mo


2008 m. vasario 15 d. Nr. V-122
Vilnius

      Va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straips­niu ir Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos 2007 m. bir­že­lio 14 d. nu­ta­ri­mu Nr. 4/2 bei siek­da­mas ra­cio­na­liau nau­do­ti Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šas,
      p a p i l d a u Me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių, ku­rių iš­lai­dos am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo me­tu kom­pen­suo­ja­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų, są­ra­šą (C są­ra­šą), pa­tvir­tin­tą 2000 m. spa­lio 6 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. 529 „Dėl me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2006, Nr. 123-4658), šia ei­lu­te (po ei­lu­tės „Vien­kar­ti­niai švirkštai in­su­li­nui su ada­to­mis / Ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­betu“):
      In­su­li­no pom­pų, tai­ko­mų am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui nuo­la­ti­ne po­odi­ne in­su­li­no in­jek­ci­ja, kei­čia­mų­jų da­lių kom­plek­tas – 1 per mė­ne­sį.
      Ser­gan­tie­siems I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu: vai­kams, as­me­nims iki 19 me­tų, nėš­čio­sioms – nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu, pla­nuo­jan­čioms pa­sto­ti mo­te­rims, kai yra ne­kon­tro­liuo­ja­mas dia­be­tas, – iki 1 me­tų. Kom­pen­suo­ja­mo­ji kom­plek­to kai­na – 300 Lt per mė­ne­sį.

      Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras
      Rim­vy­das Tur­čins­kas

      Pastaba. 2008 m. sausio 16. LR sveikatos ministro įsa­ky­mas Nr. V-41„Dėl insulino pompų, taikomų am­bu­la­to­ri­niam gydymui, nuolatine poodine insulino injekcija, kei­čia­mų­jų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvar­kos aprašo tvirtinimo“ ir aprašas yra išspausdintas 2008 m. „Dia­beto“ laikraštyje Nr. 1(57).


Puslapis 15
Tin­ka­ma in­jek­ci­jos tech­ni­ka

      Dar nie­ka­da ne­bu­vo taip leng­va švirkš­tis in­su­li­ną kaip šiuo­lai­ki­nė­mis prie­mo­nė­mis. Ta­čiau ir mo­der­nius švirkš­tus rei­kia nau­do­ti tin­ka­mai, nes klai­dos ga­li keis­ti krau­jo gliu­ko­zės kiekį.
      Kas­dien be­si­lei­džian­tis in­su­li­ną, daž­nai sku­ban­tis žmo­gus ne­si­rū­pi­na, ar ge­rai tai at­lie­ka. Taip gali at­si­tikti dirbant kiek­vie­ną dar­bą, ta­pu­sį ru­ti­na. Bū­tent to­dėl be­veik ne­pa­ste­bi­mai pa­da­ry­tos klai­de­lės ga­li lem­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį. Tai­gi ver­ta kuo ati­džiau at­lik­ti šią pro­ce­dū­rą.
      Vie­na daž­nai pa­si­tai­kan­čių klai­dų – pa­kar­to­ti­nai nau­do­ja­ma ta pati adata. Adata ga­li su­link­ti, to­dėl ga­li šiek tiek pa­žeis­ti rie­ba­li­nį au­di­nį, su­kel­ti skaus­mą, pa­ti­ni­mus, va­di­na­mus li­po­hi­per­tro­fi­ja (LH). Ty­ri­mai pa­ro­dė, kad LH ga­li trik­dy­ti gli­ke­mi­jos kon­tro­lę. Mat pa­ti­nę au­di­niai vei­kia krau­jo­ta­ką, tai­gi ir in­su­li­no per­da­vi­mą. Dėl šios prie­žas­ties di­dė­ja in­su­li­no po­rei­kis, kin­ta krau­jy­je gliu­ko­zės kiekis.
      No­rint iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų, pa­ta­ria­ma kas­dien ap­žiū­rė­ti, ar dū­rio vie­ta ne­pa­ti­nu­si. Be to, rei­kė­tų re­gu­lia­riai keis­ti dū­rio vie­tą, kad ne­tin­tų rie­ba­li­niai au­di­niai. Tarp in­jek­ci­jos vie­tų tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 2 cm at­stu­mas.

      Ma­ži po­ky­čiai duo­da di­de­lį po­vei­kį
      Dar vie­na prie­žas­tis, ko­dėl kas­kart nau­do­ti­na nau­ja ada­ta, – pri­va­lo­mas ab­so­liu­tus ste­ri­lu­mas. Nau­do­toje adatoje ga­li bū­ti bak­te­ri­jų, be to, daž­nai lie­ka šiek tiek in­su­li­no. Jis ga­li kris­ta­li­zuo­tis ir už­kimš­ti ne­di­de­lę angą.
      Kas­kart du­riant bū­tų ge­rai pa­tik­rin­ti, ar švirkš­tas tin­ka­mai vei­kia. Kiek­vie­ną sy­kį iš­švirkš­ti­na šiek tiek in­su­li­no į orą, žiū­rint, ar pre­pa­ra­tas lais­vai pra­te­ka. Jei var­to­ja­mas iš anks­to pa­ruoš­tas in­su­li­nas, prieš švirkš­čiant rei­kia ge­rai (bent 20 kar­tų) pa­kra­ty­ti in­jek­to­rių, kad su­si­mai­šy­tų vais­tai.
      Liek­niems žmo­nėms leng­viau su­spaus­ti odą smi­liu­mi, di­džiuo­ju pirš­tu ir nykš­čiu, kad pre­pa­ra­tą su­leis­tų į rie­ba­li­nį au­di­nį, o ne į rau­me­nis. In­su­li­nas grei­čiau ab­sor­buo­ja­mas rau­me­ny­se nei rie­ba­luo­se, o tai są­ly­go­ja krau­jo gliu­ko­zės kie­kį. Ati­džiai sek­ti­na, kad ne­bū­tų at­lei­džia­ma su­spaus­ta oda, kol iš­trau­kia­ma adata. Prieš ją iš­trau­kiant, su­skai­čiuo­ti­na iki de­šim­ties, kad in­su­li­nas ge­rai pa­si­skirs­ty­tų.

      Tai­gi nau­do­ti in­su­li­no švirkš­tą nė­ra taip pa­pras­ta kaip at­ro­do. Siū­lo­ma va­do­vau­tis len­te­lė­je pa­tei­kia­mais pa­ta­ri­mais, kad bū­tų iš­ven­gia­ma klai­dų.


      Abbott informacija


Puslapis 17
Ma­žin­ki­me dia­be­ti­nės neu­ro­pa­ti­jos ke­lia­mą skaus­mą

      Skaus­mi­nė dia­be­ti­nė neu­ro­pa­ti­ja
      Dia­be­ti­nė neu­ro­pa­ti­ja yra daž­na cuk­ri­nio dia­be­to kom­pli­ka­ci­ja, ku­ri var­gi­na maž­daug kas an­trą žmo­gų, ser­gan­tį cuk­ri­niu dia­be­tu. Tai įvai­rūs ner­vų sis­te­mos su­tri­ki­mai. Kas de­šim­tas, ser­gan­tis šia li­ga, jau­čia skaus­mą. Pa­cien­tai skun­džia­si de­gi­nan­čio, šau­dan­čio, dilg­čio­jan­čio, ve­rian­čio, smel­kian­čio po­bū­džio skaus­mu, daž­nai pa­ly­gi­na­mu su karš­tų ada­tų ar elek­tros sro­vės po­vei­kiu. Daž­nai sun­kiai nu­sa­ko­ma skaus­mo vie­ta, są­ly­go­ja­ma įvai­rių dir­gik­lių, ku­rie svei­kiems žmo­nėms ne­bū­din­gi (pvz., ko­jas lie­čiant ant­klo­de). Dia­be­ti­nis neu­ro­pa­ti­nis skaus­mas es­ti įvai­raus stip­ru­mo, daž­nai ali­na nak­tį, trik­do mie­gą, il­gai­niui tam­pa ne­pa­ken­čia­mas. Vis dėl­to kar­tais, pro­gre­suo­jant cuk­ri­niam dia­be­tui ir blo­gė­jant ner­vų sis­te­mos būk­lei, skaus­mai ga­li iš­nyk­ti sa­vai­me.

      Po­vei­kis gy­ve­ni­mo ko­ky­bei
      Skaus­mas dėl dia­be­ti­nės neu­ro­pa­ti­jos blo­gi­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir dar­bin­gu­mą. Ko­jų skaus­mas ma­ži­na jud­ru­mą, ak­ty­vu­mą, trik­do nor­ma­lų mie­gą, net su­ke­lia dep­re­si­ją. Ne­re­tai gy­dy­to­jai pa­ta­ria pa­cien­tui su­si­tai­ky­ti su min­ti­mi, kad ne­ma­lo­nūs po­jū­čiai ko­jo­se, pė­do­se yra ne­iš­ven­gia­mi.

      Ar su­dė­tin­ga diag­no­zuo­ti dia­be­ti­nę neu­ro­pa­ti­ją?
      Dia­be­ti­nę neu­ro­pa­ti­ją ga­li diag­no­zuo­ti tiek šei­mos gy­dy­to­jas, tiek en­dok­ri­no­lo­gas ar neu­ro­lo­gas. Skaus­mo stip­ru­mą ir jo ža­lą ben­drai būk­lei taip pat įver­ti­na šie me­di­kai. Esant ne­aiš­ku­mui dėl ga­li­mų ki­tų neu­ro­lo­gi­nių su­sir­gi­mų, rei­kia kon­sul­tuo­tis su spe­cia­lis­tu.

      Gy­dy­mo ga­li­my­bės
      Dia­be­ti­nės neu­ro­pa­ti­jos gy­dy­mo pa­grin­das – regu­lia­ri ge­ra krau­jo gliu­ko­zės kon­tro­lė, nes ji ma­ži­na šios kom­pli­ka­ci­jos grės­mę. Ypač reikš­min­ga in­ten­sy­vi in­su­li­no te­ra­pi­ja, ku­ri ne tik sau­go nuo neu­ro­pa­ti­jos, bet ir sil­pni­na jos po­žy­mius. Skaus­mo mal­ši­ni­mas yra vie­nas su­dė­tin­giau­sių dia­be­ti­nės neu­ro­pa­ti­jos gy­dy­mo bū­dų. Ge­ra nau­jie­na, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra me­di­ka­men­tų, ku­rie ma­ži­na dia­be­ti­nį neu­ro­pa­ti­nį skaus­mą. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras 2007 m. gruo­džio 13 d. pa­si­ra­šė įsa­ky­mą (Nr. V-1018), pa­gal ku­rį dia­be­ti­nės skaus­mi­nės neu­ro­pa­ti­jos gy­dy­mui yra kom­pen­suo­ja­mi an­ti­dep­re­san­tų (du­lok­se­ti­nas) ir an­ti­epi­lep­si­nės (pre­ga­ba­li­nas) gru­pių vais­tai. An­ti­dep­re­san­tai pa­sau­ly­je jau dau­ge­lį me­tų yra pla­čiai var­to­ja­mi. Tai vie­ni iš veiks­min­giau­sių me­di­ka­men­tų, ma­ži­nan­tys dia­be­ti­nį neu­ro­pa­ti­nį skaus­mą, tai­gi ir ža­lą gy­ve­ni­mo ko­ky­bei. Ti­ki­ma­si, kad šie kom­pen­suo­ja­mie­ji vais­tai ser­gan­tie­siems cuk­ri­niu dia­be­tu ir ken­čian­tiems neu­ro­pa­ti­nį skaus­mą pa­dės grą­žin­ti gy­ve­ni­mo džiaugs­mą. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie nau­juo­sius me­di­ka­men­tus ga­li­ma su­ži­no­ti iš sa­vo gy­dy­to­jo.

      Gyd. Ri­ta Šul­cai­tė
      KMUK En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­ka

Ge­ra ži­nia li­go­niams!
LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras 2007 m. gruo­džio 13 d. pa­si­ra­šė įsa­ky­mą Nr. V-1018,
pa­gal ku­rį dia­be­ti­nių skaus­mi­nių neu­ro­pa­ti­jų gy­dy­mui kom­pen­suo­ja­mi (90 proc. ba­zi­nės kai­nos) vais­tai
Du­le­xo­ti­numPuslapiai 18-19
Lietuvos diabeto asociacijos kronika


TDF viceprezidentė Valentina Ochterenko su Lietuvos diabeto asociacijos darbuotojais
      »  2008 m. va­sa­rio 20 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je dar­bo gru­pės „Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2008 – 2010 m. pro­gra­mai reng­ti” po­sė­dy­je da­ly­va­vo LDA va­do­vai V. Au­gus­ti­nie­nė ir prof. J. Da­ni­le­vi­čius.
      »  Va­sa­rio 22 d. Kel­mės dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė L. Ra­rov­ska­ja Kul­tū­ros na­muo­se su­ren­gė šven­tę „Dai­nuok, Že­mai­ti­ja – 2008” (žr. 26 p.).
      »  Va­sa­rio 29 d. Vil­niu­je vy­ko LDA val­dy­bos po­sė­dis.
      »  Ko­vo 4 d. „Ži­nių“ ra­di­jo lai­do­je apie „LR pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą” kar­tu su LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku A. Ma­tu­lu kal­bė­jo Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ko­vo 17 d. „Ži­nių“ ra­di­jo ap­skri­to sta­lo dis­ku­si­jo­je „Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­to lė­šų kai­ny­ną” ap­ta­rė LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­ta­rė­jas E. Na­vic­kas ir LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ko­vo 17 d. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ko­vo 20 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je įvy­ko „Svei­ka­tos pa­slau­gų ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo pro­gra­mos” ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­bos po­sė­dis. Kal­bė­jo ir V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ba­lan­džio 3 d. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo šios ta­ry­bos na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ba­lan­džio 4 d. Vals­ty­bi­nė­je me­di­ci­nos au­di­to ins­pek­ci­jo­je „Svei­ka­tos pa­slau­gų ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo pro­gra­mos” ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­bai pri­sta­ty­ti pa­cien­tų ir gy­dy­to­jų ap­klau­sos duo­me­nys. Da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ba­lan­džio 4 d. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jo­je su No­vo Nor­disk Phar­ma va­do­vu A. Tei­be­riu ap­tar­ti 8-o­jo dia­be­to eks­per­tų iš nau­jai įsto­ju­sių į Eu­ro­pos Są­jun­gą na­rių su­si­ti­ki­mo Vil­niu­je or­ga­ni­za­ci­niai dar­bai.
      »  Ba­lan­džio 8 – 9 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­jo­je) vy­ku­sio­je Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo pa­va­sa­rio kon­fe­ren­ci­jo­je „Svei­ka­tos raš­tin­gu­mas” da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė, val­dy­bos na­rė D. Ka­šu­bie­nė, LR Seimo Sveikatos reikalų ko­mi­te­to biuro vedėja Ana Bernotienė, Valstybinio medici­ni­nio audito inspekcijos direktorė Ramunė Navickienė ir Sveikatos apsaugos atašė prie ES bendrijų Mindaugas Plieskis.
      »  Ba­lan­džio 10 d. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė Lai­di­nio ra­di­jo klau­sy­to­jus in­for­ma­vo apie cuk­ri­nio dia­be­to ak­tu­a­li­jas.
      »  Ba­lan­džio 15 d. Vil­niu­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ta­ry­bos su­si­rin­ki­me pa­tvir­tin­ta 2007 m. veik­los ata­skai­ta ir 2008 m. pla­nas, Ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jų veik­los rė­mi­mo pro­jek­tas, nu­ma­ty­ti ki­ti dar­bai.
      »  Ba­lan­džio 16 d. su Vais­tų kom­pa­ni­jų aso­cia­ci­jos di­rek­to­re J. Kul­ber­kie­ne bei Ba­y­er kom­pa­ni­jos at­sto­ve J. Valins­kai­te ap­tar­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­si­mai.
      »  Ba­lan­džio 22 d. su Da­ni­jos kom­pa­ni­jos Lun­beck vado­vu nu­ma­ty­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo veik­la.
      »  Ba­lan­džio 23 d. LR Sei­me ap­tar­tas „LR pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas”. Da­ly­va­vo darbo grupės narė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ba­lan­džio 23 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je po­sė­džia­vo „Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2008 – 2010 m. pro­gra­mai reng­ti” dar­bo gru­pė. Da­ly­va­vo LDA vi­ce­pre­zi­den­tas prof. J. Da­ni­le­vi­čius.
      »  Ba­lan­džio 24 d. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dy­je pritarta ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu slaugos pa­slau­gų teikimo reikalavimų ap­rašui. Kal­bė­jo ir šios ta­ry­bos na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Balandžio 28 d. SAM pakviesta V. Augustinienė dalyvavo me­dicinos darbuotojų dienos minėjime.
      »  Balandžio 30 d. LDA val­dy­ba sa­vo veik­los ak­tu­a­li­jas ap­ta­rė su Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­te V. Oche­re­ten­ko.
      »  Ge­gu­žės 1 – 3 d. Vil­niu­je vy­ko Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no 8-a­sis dia­be­to eks­per­tų iš nau­jai įsto­ju­sių į Eu­ro­pos Są­jun­gą na­rių (DE­PAC) su­si­ti­ki­mas. Lie­tu­vai at­sto­va­vo TDF Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė, E. Jakimavičienė, prof. A. Nor­kus, A. Matulas ir R. Vaitkienė.
      »  Gegužės 8 d. Eli Lilly Lietuva surengtoje konferencijoje LDA prezidentė žiniomis dalijosi su slaugytojomis.
      »  Gegužės 10 d. LR SAM vykusiame darbo grupės „Cuk­rinio dia­beto kontrolės 2008 – 2009 m. programai“ rengti posė­dy­je dalyvavo V. Augustinienė ir prof. J. Dani­levičius.
      »  LDA or­ga­ni­zuo­ja­mos vai­kų ir jau­nuo­lių, ser­gan­čių I ti­po dia­be­tu, mo­ky­mo sto­vyk­los vyks Anykščiuo­se birželio 13–22 d. ir lie­pos 18–27 d. (12–16 m. pa­aug­liams) ir Pla­te­liuo­se lie­pos 1–10 d. ir 11–20 d. (17 – 30 m. žmo­nėms). Į sto­vyk­las pir­mu­mo tei­se kvie­čia­mi ne­se­niai su­sir­gę ir nė kar­to jo­se ne­da­ly­va­vę bei so­cia­liai sun­kiai gy­ve­nan­čių šei­mų vai­kai. No­rin­čiuo­sius sto­vyk­lau­ti prašome kreip­tis į sa­vo ra­jo­ne esan­tį dia­be­to klu­bą, drau­gi­ją ar ben­dri­ją. Už ke­lio­nę mo­ka pa­tys da­ly­viai.
      »  Liepos 26–27 se­mi­na­ras slau­gy­to­joms dia­be­to­lo­gėms cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų klau­si­mais „Aš ir dia­be­tas” vyks Plun­gės r., Plateliuose. Kvie­čia­mos slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės, tal­ki­nan­čios Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai ir ra­jo­nų dia­be­to or­ga­ni­za­ci­joms. Šiuo klau­si­mu prašoma kreip­tis į sa­vo ra­jo­ne esan­tį dia­be­to klu­bą, drau­gi­ją ar ben­dri­ją.
      »  II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo sto­vyk­los vyks Plun­gės r., Pla­te­liuo­se, bir­že­lio 23 – 29 d., rug­pjū­čio 4 – 10 d. ir 11 – 17 d. Kvie­čia­mi ne­se­niai II tipo dia­be­tu su­sir­gę ir nė kar­to mokymo sto­vyk­lo­se ne­da­ly­va­vę žmo­nės. No­rin­tys da­ly­vau­ti kvie­čia­mi kreip­tis į sa­vo ra­jo­ne esan­tį dia­be­to klu­bą, drau­gi­ją ar ben­dri­ją. Ke­lio­nės iš­lai­das ap­mo­ka pa­tys da­ly­viai.
      »  Mo­ky­mo sto­vyk­los ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se, ben­dri­jo­se, drau­gi­jo­se vyksta Jo­na­vo­je (ge­gu­žės 16 d.), Ši­lu­tė­je (ge­gu­žės 20 d.), Ra­sei­niuo­se (ge­gu­žės 23 d.), Jo­niš­ky­je (bir­že­lio 18 d.), Ma­žei­kiuo­se (bir­že­lio 26 d.), Pa­ne­vė­žy­je (lie­pos 10 d.), Vil­ka­viš­ky­je (lie­pos 16 d.). Pa­gei­dau­jan­tys sto­vyk­lau­ti pra­šo­mi kreip­tis į šių ra­jo­nų dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jas. Ke­lio­nės iš­lai­das ap­mo­ka pa­tys da­ly­viai.
      »  Rug­pjū­čio 22–23 d. Anykš­čiuo­se vyks mo­ky­mo sto­vyk­la LDA ko­lek­ty­vi­nių na­rių (klu­bų, ben­dri­jų, drau­gi­jų) va­do­vams. No­rin­čiuo­sius da­ly­vau­ti pra­šo­me kreip­tis į Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ją.
      »  Lap­kri­čio 14 d. Vil­niu­je vyks res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta Pa­sau­li­nei dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­nai pa­žy­mė­ti „Vai­kų ir jau­nuo­lių cuk­ri­nis dia­be­tas”. Nu­ma­tan­čiuo­sius da­ly­vau­ti pra­šo­me kreip­tis į sa­vo ra­jo­no dia­be­to klu­bą, drau­gi­ją, ben­dri­ją ar Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ją.
      »  Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jo­je vi­sus me­tus vyks­ta dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mas. Gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė O. Jur­kaus­kie­nė pa­cien­tus kon­sul­tuo­ja ne­mo­ka­mai ant­ra­die­niais 10.30 – 12.30 val. ir tre­čia­die­niais 14.30 – 16.30 val.


Puslapis 20
Į pa­cien­tą orien­tuo­ta svei­ka­tos prie­žiū­ra

      Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) pa-grin­di­nis tiks­las yra at­sto­vau­ti pa­cien­tams, gin­ti jų teises, in­te­re­sus. LPO­AT mi­si­ja yra ben­dras stip­rus pa­cien­tų bal­sas už ge­res­nę svei­ka­tos prie­žiū­rą. Ta­ry­ba, ben­dra­dar­biau­da­ma su vi­suo­me­ni­nė­mis ir vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, pa­de­da spręs­ti pa­cien­tų ap­rū­pi­ni­mo me­di­ka­men­tais, gy­dy­mo, psi­cho­lo­gi­nes ir so­cia­li­nės adap­ta­ci­jos pro­ble­mas. LPO­AT tei­kia pa­siū­ly­mus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui, Vy­riau­sy­bei ir ki­toms vals­ty­bės bei sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­joms ren­giant ir pri­imant nau­jus, kei­čiant ir pa­pil­dant jau pri­im­tus tei­sės ak­tus, tie­sio­giai su­si­ju­sius su ser­gan­čių žmo­nių in­te­re­sais. LPO­AT pa­lai­ko ry­šius su tarp­tau­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis.
      Nuo 2005 m. ge­gu­žės 9 d. LPO­AT yra Tarp­tau­ti­nio pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­so na­rė, o 2007 m. bir­že­lio 9 d. ta­po ir Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo na­re. Šiuo me­tu LPO­AT vie­ni­ja jau 21 or­ga­ni­za­ci­ją. Per 17 tūkst. jų na­rių šian­dien at­sto­vau­ja be­veik 1 mln. įvai­rio­mis sun­kio­mis li­go­mis ser­gan­čių­jų in­te­resams.
      Įgy­ven­di­nant į pa­cien­tą orien­tuo­tą svei­ka­tos prie­žiū­rą šian­dien pri­va­lo­ma su­teik­ti dau­giau įga­lio­ji­mų pa­tiems pa­cien­tams. Tai yra pa­grin­di­nis žings­nis to­bu­li­nant prie­žiū­ros ko­ky­bę ir sie­kiant ge­res­nių žmogaus svei­ka­tos re­zul­ta­tų, tai­gi ir lai­min­ges­nio gy­ve­ni­mo. Pa­cien­tų įga­lio­ji­mai ir svei­ka­tos in­for­ma­ci­ja tu­rė­tų bū­ti su­pran­ta­ma kaip tiks­las, ku­rį ga­li­ma sėk­min­gai pa­siek­ti ben­dra­dar­biau­jant įvai­riems part­ne­riams. Tam bū­ti­na ko­or­di­nuo­ta veik­la, ap­iman­ti ir ki­tas sfe­ras, to­kias, kaip mo­ky­mas, so­cia­li­nė ir eko­no­mi­nė po­li­ti­ka. Kuo žmo­gus tu­ri dau­giau ži­nių apie svei­ka­tą, tuo la­biau ge­ba pri­si­žiū­rė­ti, re­čiau pa­kliū­va į li­go­ni­nes, pa­ti­ria ma­žiau kom­pli­ka­ci­jų. Sto­ko­da­mi ži­nių, žmo­nės blo­giau su­pran­ta gy­dy­mo svar­bą, ne­si­lai­ko me­di­kų re­ko­men­da­ci­jų, nor­mų. Va­di­na­si, jie ne­su­ge­ba pri­si­žiū­rė­ti ir lai­ku ne­da­ro spren­di­mų. To­kiu at­ve­ju smar­kiai di­dė­ja svei­ka­tos prie­žiū­ros kai­na. Įro­dy­ta, kad prastesnis raš­tin­gu­mas ken­kia dar­bo ko­ky­bei, dėl to es­ti sun­kiau mo­ky­tis, įsi­dar­bin­ti, gau­ti pa­ja­mų ir pla­čiau da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me. Tai yra pa­grin­di­nės te­mos, ku­rios ap­ta­ria­mos tarp­tau­ti­niu mas­tu ben­dra­dar­biau­jant pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­joms su Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis.
            LPO­AT pa­de­da spręs­ti ser­gan­tiems žmo­nėms ak­tu­a­lius klau­si­mus da­ly­vau­da­ma LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ko­le­gi­jos, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos, įvai­rių dar­bo gru­pių veik­lo­je. Ji rū­pi­na­si lai­ku gau­ti iš val­džios ins­ti­tu­ci­jų pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­joms rei­kia­mą ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją. Ma­lo­nu pa­žy­mė­ti, kad prieš pen­ke­rius me­tus už­si­mez­gęs glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas su Vals­ty­bi­ne li­go­nių ka­sa tę­sia­si iki šiol. Kas­met vyks­tan­čiuo­se LPO­AT su­si­ti­ki­muo­se su VLK va­do­vais ir spe­cia­lis­tais pa­si­da­li­ja­ma abi­pu­siš­kai ver­tin­ga in­for­ma­ci­ja, ap­ta­ria­mi svar­biau­si klau­si­mai, už­da­vi­nių spren­di­mo bū­dai. Džiau­gia­mės, kai at­si­žvel­gia­ma į mū­sų siū­ly­mus.
To­bu­li­nant pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą ir so­cia­li­nę pacien­tų pa­dė­tį 2007 m. įves­ta nau­ja as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros ste­bė­ji­mo pa­slau­ga. Taip pat pra­dė­ta kom­pen­suo­ti daug nau­jų vais­tų hi­per­ten­zi­nėms li­goms, nef­ro­pa­ti­jai, pso­ria­zei, os­te­o­po­ro­zei, dia­be­ti­nei po­li­neu­ro­pa­ti­jai bei ki­toms li­goms gy­dy­ti. Pri­ori­te­tas tei­kia­mas am­bu­la­to­ri­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­goms, pa­di­din­tas iki 4 kar­tų per me­tus iš PSDF biu­dže­to ap­mo­ka­mo HbA1c ty­ri­mo sky­ri­mas II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms. Vi­suo­me­nės li­gų pre­ven­ci­ja, anks­ty­vo­ji diag­nos­ti­ka yra Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos pri­ori­te­ti­nės veik­los kryp­tys. Kad pa­cien­tai su­lauk­tų kuo dau­giau šei­mos gy­dy­to­jo dė­me­sio, ge­res­nės pir­mi­nės am­bu­la­to­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­ky­bės bei pri­ei­na­mu­mo, 2007 m. bu­vo nu­sta­ty­ti ge­rų dar­bo re­zul­ta­tų ro­dik­liai.
      Svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos uždavinius bū­ti­na spręs­ti kom­plek­siš­kai. Vals­ty­bės po­li­ti­ko­je pri­va­lu nu­sta­ty­ti pri­ori­te­tą vi­suo­me­nės švie­ti­mui, mo­ky­mui, li­gų pro­fi­lak­ti­kai ir svei­ka­tos ap­sau­gai. Dau­giau lė­šų skir­ti­na ne tik gy­dy­to­jų at­ly­gi­ni­mui di­din­ti, bet ir svei­ka­tos pa­slau­gų ko­ky­bei ge­rin­ti. Kiek­vie­nas pa­cien­tas no­ri, kad ma­žė­tų var­gi­nan­čios ei­lės prie gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tų. Dėl to bū­ti­na ne­del­siant keis­ti re­cep­tų kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms iš­da­vi­mo, taip pat už­ra­šy­mo pas spe­cia­lis­tus tvar­ką. Žmo­nės skun­džia­si, kad itin di­de­lės prie­mo­kos už vais­tus, juos li­go­ni­nė­se rei­kia pirk­ti pa­tiems, ne­įma­no­ma lai­ku pa­tek­ti pas spe­cia­lis­tus, blo­gas re­a­bi­li­ta­ci­nio gy­dy­mo pri­ei­na­mu­mas lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­tie­siems. Laips­niš­kai di­di­na­mi at­ly­gi­ni­mai me­di­kams, ta­čiau vis dar pa­si­gen­da­ma jų dė­me­sio pa­cien­tui, gal­būt sto­ko­ja­ma lai­ko skun­dams iš­klau­sy­ti. Taip, ma­tyt, yra to­dėl, kad trūks­ta spe­cia­lis­tų, per di­de­li jų dar­bo krū­viai, la­bai trum­pas vi­zi­to lai­kas, pil­do­ma daug do­ku­men­ta­ci­jos, ne­iš­nau­do­ja­mos šiuo­lai­ki­nės tech­ni­nės ga­li­my­bės. Vals­ty­bi­nės gy­dy­mo įstai­gos vie­šai ne­in­for­muo­ja gy­ven­to­jų apie iš PSDF biu­dže­to ski­ria­mas lė­šas jų gy­dy­mui ir re­a­bi­li­ta­ci­jai, apie ga­li­my­bę gau­ti pa­pil­do­mai ofi­cia­liai ap­mo­ka­mas pa­slau­gas. Dar daž­nai jau­čia­mas ato­trū­kis tarp įsta­ty­mų lei­di­mo ir jų vyk­dy­mo, trūks­ta at­sa­ko­my­bės už dar­bo re­zul­ta­tus bei kon­tro­lės.
      Gy­ven­to­jų svei­ka­ta, na­šus kū­ry­bi­nis dar­bas le­mia ša­lies pa­žan­gą ir ge­ro­vę. To­dėl tiek pa­cien­tų, tiek me­di­kų tiks­las tu­ri bū­ti ben­dras – to­bu­les­nė svei­ka­tos prie­žiū­ra.


Puslapis 21
Tarp­tau­ti­nis pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­sas

      Sie­kiant, kad pa­sau­ly­je bū­tų įgy­ven­din­ta re­a­li į pa­cien­tą orien­tuo­ta svei­ka­tos prie­žiū­ra, pa­cien­tas tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas kaip po­ky­čių ka­ta­li­za­to­rius ir kom­pa­sas, nu­ro­dan­tis, ko­kia kryp­ti­mi ge­rin­ti sau­gų me­di­ci­ni­nį ap­tar­na­vi­mą – pa­sa­kė Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos, Pa­sau­lio pa­cien­tų sau­gu­mo al­jan­so pir­mi­nin­kas, An­gli­jos me­di­ci­nos tar­ny­bos va­do­vas Sir Liam Do­nald­sonas.
      2008 m. va­sa­rio 20 – 24 d. Bu­da­peš­te (Veng­ri­jo­je) vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nio pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­so kon­gre­se da­ly­va­vo per 180 de­le­ga­tų iš vi­so pa­sau­lio. Jie at­sto­va­vo pa­cien­tams ir ki­tiems svei­ka­tos prie­žiū­ros part­ne­riams – Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jai, pa­sau­lio svei­ka­tos pro­fe­sio­na­lų or­ga­ni­za­ci­joms. Ren­gi­nio da­ly­viai kei­tė­si į pa­cien­tą orien­tuo­tos svei­ka­tos prie­žiū­ros to­bu­li­ni­mo pa­tir­ti­mi. Bu­vo pa­brė­žia­ma, kad šian­dien tai itin svar­bu. Vis la­biau plė­to­ti­nas pa­cien­tų ir įvai­rių svei­ka­tos prie­žiū­ros part­ne­rių ben­dra­dar­bia­vimas.
      Kon­gre­se dau­giau­sia kal­bė­ta apie svei­ka­tos prie­žiū­ros pri­ei­na­mu­mą, pa­cien­tų in­for­ma­vi­mą, švie­ti­mą, sau­gu­mą ir da­ly­va­vi­mą spren­džiant ak­tu­a­lius svei­ka­tos klau­si­mus. Dar­bo gru­pė­se ir ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se bu­vo pa­teik­ta pa­vyz­džių, kaip vis daž­niau pa­cien­tai ben­dra­dar­biau­ja su svei­ka­tos prie­žiū­ros tei­kė­jais, yra iš­klau­so­mi ir at­si­žvel­gia­ma į jų nuo­mo­nę pri­imant spren­dimus.
      Api­ben­drin­da­ma kon­gre­se gvil­den­tus klau­si­mus, Veng­ri­jos svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos Vals­ty­bės svei­ka­tos po­li­ti­kos sek­re­to­rė Ka­ta­lin Ra­pi kal­bė­jo apie itin ver­tin­gą pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų vaid­me­nį įgy­ven­di­nant tin­ka­mai orien­tuo­tą svei­ka­tos prie­žiū­rą. Pra­ne­šė­ja tei­gė, kad re­a­li sėk­mė ga­li­ma tik vi­siems part­ne­riams dir­bant kar­tu.
      Tarp­tau­ti­nio pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­so pir­mi­nin­kė ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pre­zi­den­tė Myrl Wein­berg pa­sa­kė: „Kad bū­tų pa­ten­kin­ti pa­cien­tų po­rei­kiai, jiems svar­būs spren­di­mai ga­li bū­ti pri­ima­mi tik tuo at­ve­ju, kai šie žmo­nės da­ly­vau­ja tiek pa­si­ren­kant gy­dy­mą, tiek to­bu­li­nant svei­ka­tos prie­žiū­ros po­li­ti­ką ar ku­riant svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mas.”
      Nors Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba yra Tarp­tau­ti­nio pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­so na­rė, ta­čiau kon­gre­se ne­da­ly­va­vo, nes ne­pa­vy­ko ras­ti rė­mė­jų re­gist­ra­ci­jos, ke­lio­nės ir vieš­bu­čio iš­lai­doms ap­mo­kė­ti.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų
      at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė


Puslapis 22
So­loSTAR® – nau­ja švirkš­ti­mo prie­mo­nė

      Per pas­ta­ruo­sius 60 me­tų gy­dy­mo­si in­su­li­nu prie­mo­nės ki-­to nuo pre­pa­ra­to bu­te­liu­ko ir švirkš­to,ku­rį rei­kė­jo vi­rin­ti, iki mo­der­nių vien­kar­ti­nių in­jek­to­rių (Pen). Šiuo­lai­ki­nės švirkš­ti­mo prie­mo­nės lai­duo­ja pa­pras­tą tiks­lios in­su­li­no do­zės nu­sta­ty­mą, tu­ri di­de­lius me­cha­ni­nius ar­ba elek­tro­ni­nius do­zės ek­ra­nus. To­kio­mis prie­mo­nė­mis leng­va su­si­leis­ti in­su­li­ną, o do­zė ga­li bū­ti nu­sta­ty­ta ½ vie­ne­to tiks­lu­mu. Be to, ne­vie­no­das švirkš­ti­mo prie­mo­nes ga­li­ma skir­ti tiek vi­zu­a­liai, tiek jas lie­čiant. In­su­li­ną jo­mis ga­li­ma su­si­švirkš­ti bet kur (dar­be, ke­lio­nė­je, šven­tė­je) ir bet ka­da. Ta­čiau vien min­tis, kad teks pra­dė­ti var­to­ti in­su­li­ną, pa­cien­tui daž­nai ke­lia bai­mę, tad jis ven­gia šios te­ra­pi­jos.
      In­su­li­nas yra pats veiks­min­giau­sias krau­jo gliu­ko­zės ko­re­ga­vi­mo vais­tas. Ge­ra dia­be­to kon­tro­lė pa­de­da iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų ir jų pro­gre­sa­vi­mo. Gy­dant tiek I, tiek II ti­po dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes, svar­bu ne tik ge­rai kon­tro­liuo­ti krau­jo gliu­ko­zę, bet ir ap­sau­go­ti nuo hi­perglikemijų (per di­de­lio gliu­ko­zės kie­kio) ir hi­pog­li­ke­mi­jų (per ma­žo gliu­ko­zės kie­kio). Krau­jo gliu­kozės kie­kį pa­cien­tai tu­ri tik­rin­ti ne­val­gę ir 2 val. po val­gio (pus­ry­čių, pie­tų, va­ka­rie­nės), taip pat prieš mie­gą va­ka­re. Šie duo­me­nys svar­būs ir gy­dy­to­jui, nes pa­gal juos pri­va­lo­ma nuo­lat ko­re­guo­ti gy­dy­mą.
      Pra­de­dan­tis in­jek­ci­jų te­ra­pi­ją pa­cien­tas tu­ri ži­no­ti, kad or­ga­niz­mui rei­kia tiek ba­zi­nio in­su­li­no, tiek ir šio pre­pa­ra­to po val­gio. Ba­zi­nis in­su­li­nas ski­ria­si nuo ki­tų in­sulinų tuo, kad vei­kia il­gai ir be pi­kų, kon­cen­tra­ci­jos po­ky­čių, ku­rie bū­din­gi ki­tiems, pvz., miš­riems in­su­li­nams. Ba­zi­nio in­su­li­no pri­va­lu­mas, pa­ly­gin­ti su ki­tais pre­pa­ra­tais, – to­ly­gus po­vei­kis 24 va­lan­das. To­dėl jo pa­kan­ka su­si­švirkš­ti tik kar­tą per pa­rą. Pa­cien­tą, ku­ris gy­do­si il­gai vei­kian­čiu ba­zi­niu in­su­li­nu, daug re­čiau iš­tin­ka hi­pog­li­ke­mi­nės būk­lės ne­gu var­to­jan­čiuo­sius ki­tus pre­pa­ra­tus (pvz., miš­rius in­su­li­nus) su vei­ki­mo po­ky­čiais, pi­kais. Ta­čiau žmo­gui val­gant rei­kia su­si­leis­ti ir grei­tai ar­ba trum­pai vei­kian­čio in­su­li­no; jis švirkš­čiamas kiek­vie­ną kar­tą val­gant ar po val­gio, nes mais­tas gau­si­na gliu­ko­zę or­ga­niz­me. Tai­gi vien il­gai vei­kian­čiu ba­zi­niu in­su­li­nu ne­įma­no­ma su­re­gu­liuo­ti krau­jo gliu­kozės.
      Nors dau­gu­ma pa­cien­tų ven­gia in­jek­ci­jų, jų bai­mė yra ne­pa­grįs­ta, nes yra pui­kios šiuo­lai­ki­nės švirkš­ti­mo prie­mo­nės. Jo­mis pa­pras­ta ir pa­to­gu nau­do­tis, to­dėl leng­va pra­dė­ti gy­dy­mą. Nau­jos švirkš­ti­mo prie­mo­nės yra gra­žaus di­zai­no, kai ku­rio­mis (pvz., SoloSTAR®) iš kar­to ga­li­ma su­si­švirkš­ti net 80 viene­tų pre­pa­ra­to.

      SoloSTAR® su­kū­rė Sa­no­fi-Aven­tis. SoloSTAR® yra vien­kar­ti­nė in­su­li­no švirkš­ti­mo prie­mo­nė, su­kur­ta nau­do­ti vie­ną ar­ba ke­le­tą kar­tų per die­ną. Jo­je tel­pa 300 vie­ne­tų (3 ml) in­su­li­no. Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se SoloSTAR® nau­do­ja­ma nuo 2006 m. Ga­lė­da­ma iš kar­to su­švirkš­ti iki 80 vie­ne­tų in­su­li­no, prie­mo­nė itin pa­to­gi pa­cien­tams, ku­rių ba­zi­nio in­su­li­no pa­ros do­zė yra per 60 vie­ne­tų. Ji tin­ka ir I, ir II ti­po dia­be­tu ser­gan­tiems pa­cien­tams.
      SoloSTAR® kū­rė­jai in­jek­ci­jos jė­gos ir stū­mok­lio il­gio pri­va­lu­mus de­ri­no su ki­to­mis švirkš­ti­mo prie­mo­nių sa­vy­bė­mis. Tai­gi kū­ri­nys pa­si­žy­mi nau­do­ji­mo paprastu­mu, di­des­ne mak­si­ma­lia do­ze (80 TV) ir skir­tin­go­mis ba­zi­nio ir grei­to vei­ki­mo in­su­li­no švirkš­ti­mo prie­mo­nių spal­vo­mis. Dėl dia­be­ti­nės neu­ro­pa­ti­jos apie 58 proc. pa­cien­tų var­gi­na ri­bo­tas są­na­rių jud­ru­mas ir sil­pna plaš­ta­kos jė­ga. SoloSTAR® in­jek­to­riu­mi su­leis­ti in­su­li­ną pa­kan­ka ma­žes­nės jė­gos nei ki­to­mis prie­mo­nė­mis. Dėl trum­po stū­mok­lio SoloSTAR® leng­viau lai­ky­ti ir pa­spaus­ti injek­cijos myg­tu­ką. Ty­ri­mų me­tu pa­cien­tai iš­ban­dė ke­tu­rių rū­šių in­su­li­no švirkš­ti­mo prie­mo­nes; pir­me­ny­bė teik­ta So­loSTAR®.

      SoloSTAR® in­su­li­nų švirkš­ti­mo­si prie­mo­nės yra dvie­jų spal­vų: pil­ka – il­go vei­ki­mo, mė­ly­na – grei­to vei­ki­mo in­su­li­nui. Grei­to vei­ki­mo in­su­li­no SoloSTAR® švirkš­ti­mo­si prie­mo­nė tu­ri ki­to­kį in­jek­ci­nio myg­tu­ko pa­vir­šiaus įspau­dą, kad jį at­skir­tų blo­giau ma­tan­tys vy­res­ni ar su­tri­ku­sios orien­ta­ci­jos pa­cien­tai. La­bai leng­va do­zuo­ti in­su­li­ną, at­suk­ti at­gal do­zatorių, jei nu­sta­ty­ta per di­de­lė do­zė.
      Išim­ta iš šal­dy­tu­vo SoloSTAR® švirkš­ti­mo prie­mo­nė 1–2 val. pa­lai­ko­ma kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je, kad su­šil­tų in­su­li­nas. Pas­kiau ji ga­li bū­ti nau­do­ja­mas 28 die­nas. In­jek­ci­jos es­ti skaus­min­ges­nės, kai in­su­li­nas šal­tas. SoloSTAR® yra prie­mo­nė, ku­rią iš­ban­dę pa­cien­tai ren­ka­si pa­kar­to­ti­nai dėl itin pa­pras­to nau­do­ji­mo tiek pir­mi­nė­je, tiek ant­ri­nė­je svei­ka­tos prie­žiū­ros gran­dy­je.
      Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra vi­sos ga­li­my­bės gy­dy­tis mo­der­niau­siais in­su­li­no pre­pa­ra­tais, tik juos rei­kia tin­kamai pa­rink­ti. Tuo­met gy­dy­mas yra sau­ges­nis, ge­rė­ja pa­cien­tų gy­ve­ni­mo ko­ky­bė.
      Šiais me­tais SoloSTAR® lai­mė­jo Či­ka­gos ar­chi­tek­tū­ros ir di­zai­no moks­li­nin­kų klu­bo Ge­riau­sio di­zai­no 2007 ap­do­va­no­jimą.

      Gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė
      Vai­va Šar­ko­vie­nė


Puslapis 24
Su už­sie­nio moks­li­nin­kais ap­tar­ti en­dok­ri­no­lo­gi­jos klau­si­mai

      2008 me­tų ba­lan­džio 17-19 die­no­mis Vil­niu­je, vieš­bu­čio „Re­val Ho­tel” kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je vy­ko Ket­vir­ta­sis Bal­ti­jos ša­lių en­dok­ri­no­lo­gų kon­gre­sas ir Penk­tie­ji Eu­ro­pos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­jos po­dip­lo­mi­niai kli­n­iki­nės en­dok­ri­no­lo­gi­jos kur­sai.


Kongreso dalyviai ir svečiai
      Da­ly­va­vo apie 200 gy­dy­to­jų ir moks­li­nin­kų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, lek­to­riai iš Bel­gi­jos (R. Bou­il­lon), Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos (J.A.H. Wass, M.J. Ste­vens), Da­ni­jos (J.S. Chris­tian­sen), Es­ti­jos (T. Ra­ja­sa­lu, K. Heil­man), Grai­ki­jos (M. Ale­vi­za­ki), Is­pa­ni­jos (C.V. Al­va­rez), Lat­vi­jos (V. Pi­rags, K.Gel­dne­re, A. Ber­zi­na, A.Slai­di­na), Lie­tu­vos (V. Ab­rai­tie­nė, A. Lau­ce­vi­čius, A. Kra­saus­kie­nė, A. Ma­lec­kas, R.Ost­raus­kas, E.Va­ra­naus­kie­nė, V.Ur­ba­na­vi­čius, B.Ži­lai­tie­nė), Olan­di­jos (W.M. Wier­sin­ga), Pran­cū­zi­jos (P. Bou­chard), Ser­bi­jos (V. Po­po­vic-Brkic), Šve­di­jos (U. Smith, C. Ho­y­bye), Švei­ca­ri­jos (R.C. Gail­lardas), Vo­kie­ti­jos (E. Niesc­lag, C.J. Stras­bur­ger). Pa­pil­do­mus sim­po­ziu­mus or­ga­ni­za­vo far­ma­ci­nės fir­mos Pfi­zer, Lil­ly ir Sa­no­fi-Aven­tis. Per tris die­nas bu­vo per­skai­ty­ta apie 30 pa­skai­tų ir pra­ne­ši­mų ak­tu­a­liau­siais kla­si­ki­nės bei šiuo­lai­ki­nės te­ori­nės ir kli­ni­ki­nės en­dok­ri­no­lo­gi­jos klau­si­mais. Ap­tar­tas ir cuk­ri­nis dia­be­tas bei su juo su­si­ju­sios li­gos.
      R.Ost­raus­kas api­bū­di­no Lie­tu­vos cuk­ri­nio dia­be­to sta­tis­ti­nius duo­me­nis, su­pa­žin­di­no su mū­sų ša­ly­je vyk­do­mais dia­be­to­lo­gi­jos moks­lo dar­bais, li­gos pro­fi­lak­ti­kos, kon­tro­lės or­ga­ni­za­vi­mo stra­te­gi­ja ir tak­ti­ka. Te­ori­niai skai­čia­vi­mai ro­do, kad cuk­ri­niu dia­be­tu ser­ga apie 0,12 proc. iki 17 me­tų am­žiaus vai­kų ir apie 4 proc. 18 me­tų ir vy­res­nių su­au­gu­sių­jų. Pa­mi­nė­ta, kad Lie­tu­vo­je kas tris su pu­se va­lan­dos diag­no­zuo­ja­mas nau­jas dia­be­to at­ve­jis, ta­čiau dar yra 120 tūkst. žmo­nių, ku­rie ser­ga šia li­ga, ta­čiau to ne­ži­no. Lie­tu­vos ser­gan­tie­ji gau­na pui­kius kom­pen­suo­ja­mus vais­tus, ta­čiau anks­ty­vo­ji diag­nos­ti­ka bei kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­ka tu­rė­tų bū­ti kur kas ge­res­nė.
      T. Ra­ja­sa­lu pa­tei­kė cuk­ri­nio dia­be­to ir su­tri­ku­sios gliu­ko­zės apy­kai­tos pa­pli­ti­mo duo­me­nis Es­ti­jo­je. Ten cuk­ri­niu dia­be­tu ser­ga 7,1 proc. 25–70 me­tų am­žiaus žmo­nių, ta­čiau ne­ži­no­mi dia­be­to at­ve­jai te­su­da­ro 1,6 proc. Gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos su­ti­ki­mai nu­sta­ty­ti 1,9 proc., o su­tri­ku­si gli­ke­mi­ja ne­val­gius – 5,7 proc. Es­ti­jos gy­ven­to­jų.
      K. Geld­ne­re ap­ta­rė me­ta­bo­li­nio sin­dro­mo pro­ble­mas Lat­vi­joje.
      A. Ab­rai­tie­nė nag­ri­nė­jo te­ori­nius nu­tu­ki­mo klau­si­mus, o prof. A. Lau­ce­vi­čius cuk­ri­nio dia­be­to są­sa­jas su šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis.
      K. Heil­man (Es­ti­ja) pri­sta­tė moks­li­nius I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų kau­lų tan­kio ty­ri­mus. Nu­sta­ty­ta, kad blo­ga cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė ken­kia kau­li­niam au­di­niui.
      A. Ma­lec­kas su­pa­žin­di­no su chi­rur­gi­nio nu­tu­ki­mo gy­dy­mo ga­li­my­bė­mis Lie­tu­vo­je, taip pat at­lie­ka­mų ope­ra­ci­jų pri­va­lu­mais bei pa­vo­jais.
      Švei­ca­ri­jos moks­li­nin­kas R.C. Gail­lar­das nag­ri­nė­jo rie­ba­li­nio au­di­nio, kaip en­dok­ri­ni­nio or­ga­no, funk­ci­jas. Ne pa­slap­tis, kad nu­tu­ki­mas yra vie­na iš pa­grin­di­nių II ti­po cuk­ri­nio dia­be­to prie­žas­čių.
      Su­si­ti­ki­muo­se su prof. V. Ur­bo­na­vi­čiu­mi (Vi­lniaus uni­ver­si­te­tas) ir doc. E. Va­ra­naus­kie­ne (Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tas) Penk­tų­jų Eu­ro­pos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­jos po­dip­lo­mi­nių kli­ni­ki­nės en­dok­ri­no­lo­gi­jos kur­sų da­ly­viai ga­lė­jo apt­ar­ti cuk­ri­nio dia­be­to diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo pro­ble­mas.
      Kon­gre­so ir kur­sų or­ga­ni­za­to­riai (Or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas prof. A. Nor­kus, na­riai – įžy­mūs Lie­tu­vos bei už­sie­nio gy­dy­to­jai bei moks­li­nin­kai) iš­lei­do te­zių kny­ge­lę, ku­rio­je pa­teik­ta trum­pa pa­skai­tų, pra­ne­ši­mų bei pa­si­ta­ri­mų iš­vada.

      Dr. Ry­tas Ost­raus­kas
      KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­tas


Puslapis 25
„In­su­los” klu­bo dar­bai

      Sep­tin­tus me­tus vei­kian­tis klu­bas yra su­bū­ręs ne­ma­ža cuk-ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių kau­nie­čių, jų šei­mos na­rių ir me­di­kų. Or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai, ku­riuo­se vi­si mo­ko­mi svei­kai gy­ven­ti, tin­ka­mai gy­dy­tis, veng­ti kom­pli­ka­ci­jų, kad bū­tų dar­bin­gi, ener­gin­gi. Pri­rei­kus ser­gan­tie­siems tei­kia­ma me­to­di­nė, psi­cho­lo­gi­nė ir so­cia­li­nė pa­gal­ba, ša­li­na­mos kliū­tys in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę. Ska­ti­na­mas žmo­nių sa­va­ran­kiš­ku­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vo jė­go­mis, pa­de­da­ma spręs­ti po­il­sio klau­si­mus.
      Ge­riau­sias vais­tas nuo li­gų – ben­dra­vi­mas. Kiek­vie­ną ant­ra­die­nį klu­be vyks­ta gy­dy­to­jos en­dok­ri­no­lo­gės A. Skuo­die­nės va­do­vau­ja­ma dia­be­to mo­kyk­lė­lė. Klu­bo na­riai su­ži­no, kaip svei­kai mai­tin­tis, ka­da, kiek val­gy­ti, kaip mankš­tin­tis. Įgy­tos ži­nios kar­to­ja­mos. Iš­ra­din­gos klu­bo mo­te­rys pa­čios ku­ria die­ti­nių pa­tie­ka­lų re­cep­tus, ku­rių at­ne­ša į klu­bą pa­ban­dy­ti ki­tiems. Mo­ko­ma kon­tro­liuo­ti dia­be­tą, su­si­da­ry­ti ir ko­re­guo­ti mi­ty­bos pla­ną. Ap­ta­ria­mos vė­ly­vų­jų kom­pli­ka­ci­jų prie­žas­tys, šir­dies, krau­ja­gys­lių li­gų pro­fi­lak­ti­ka, taip pat ko­jų prie­žiū­ros, fi­zi­nio krū­vio reikš­mė ge­rai sa­vi­jau­tai. Gy­dy­to­ja klu­bo na­rius in­for­muo­ja apie far­ma­ko­lo­gi­jos nau­joves.
      „In­su­los” klu­bas kas mė­ne­sį or­ga­ni­zuo­ja su­si­rin­ki­mus ak­tu­a­lia te­ma­ti­ka, įvai­rių šven­čių mi­nė­ji­mus su kon­cer­tais ir vai­šė­mis. Vi­si pa­mė­go iš­vy­kas į gam­tą, te­at­rą, eks­kur­si­jas į is­to­ri­nes, kul­tū­ri­nes vie­to­ves. Pa­bu­vo­jo­me svei­ka­tin­gu­mo cen­tre „Li­ni­ja”. Ren­gi­niuo­se klu­bo na­riai pa­si­kal­ba, da­li­ja­si li­gos kon­tro­lės pa­tir­ti­mi, pa­si­džiau­gia drau­gys­te, pa­si­jun­ta svei­kes­ni.

      Alė Vo­rob­jo­va


Puslapis 26
Kel­mė­je dai­na­vo Že­mai­ti­ja

      Kel­mės kul­tū­ros cen­tre įvy­ko Že­mai­ti­jos re­gio­no ne­įga­lių­jų vo­ka­li­nių an­sam­blių šven­tė-kon­kur­sas „Dai­nuok Že­mai­ti­ja – 2008”, ku­rį su­ren­gė klu­bas „Dia­be­tas ABC”, va­do­vau­ja­mas La­ri­sos Ra­rov­ska­jos.

      Pa­lai­mi­ni­mas, svei­ki­ni­mai
      Kel­mės kul­tū­ros cen­tro sce­na, žiū­ro­vų sa­lė tur­būt nie­ka­da ne­ma­tė tiek at­li­kė­jų, klau­sy­to­jų, pa­si­rams­čiuo­jan­čių laz­de­lė­mis, va­žiuo­jan­čių ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­liais, ta­čiau gied­rios nuo­tai­kos, be­si­šyp­san­čių. Čia su­plau­kė dai­ni­nin­kai iš Že­mai­ti­jos ra­jo­nų, taip pat at­vy­ko ir gar­bės sve­čių. Tai Kau­no „San­ta­kos” klu­bo dai­ni­nin­kės ir Pa­lan­gos šau­lių vy­rų cho­ras „Nag­lis”, va­do­vau­ja­mas Ed­mun­do Ju­ce­vi­čiaus. Šio cho­ro su­gie­do­tu vals­ty­bės him­nu ir pra­dė­ta šven­tė. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė L. Ra­rov­ska­ja. Ty­tu­vė­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Kęs­tu­tis Šva­bins­kas pa­gy­rė bu­vu­sią pa­ra­pi­jie­tę, su­ren­gu­sią gra­žų, pras­min­gą ren­gi­nį, tur­būt tap­sian­tį tra­di­ci­niu. Kle­bo­nas pa­lai­mi­no šven­tės da­ly­vius, kad vi­si bū­tų svei­ki kū­nu ir sie­la.
      LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė džiau­gė­si, kad Kel­mės dia­be­to klu­bo va­do­vė L.Ra­rov­ska­ja rū­pi­na­si ne tik ser­gan­čių­jų mo­ky­mu, bet ir kul­tū­ri­niu gy­ve­ni­mu, yra su­bū­ru­si po­pu­lia­rų an­sam­blį „Mes drau­ge”. V.Au­gus­ti­nie­nė vi­siems lin­kė­jo sėk­mės ir svei­ka­tos.
      Ra­jo­no me­ras Kos­tas Ar­va­se­vi­čius pri­si­pa­ži­no nu­ste­bęs L.Ra­rov­ska­jos ryž­tu or­ga­ni­zuo­ti šią šven­tę. Da­bar ste­bi­si tuo, ką ma­to. Šir­džių ši­lu­mos už pi­ni­gus ne­nu­pirk­si. Pa­sak me­ro, Kel­mei, Lie­tu­vai rei­kia dau­giau to­kių en­tu­ziastų.
      Šven­tės or­ga­ni­za­to­rius svei­ki­no ir ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Kęs­tu­tis Bi­lius. Lin­kė­ji­mų ir gė­lių ne­sto­ko­ta.

      Kon­kur­sas
      Kon­kur­si­nį kon­cer­tą pra­dė­jo Ši­lu­tės ra­jo­no mo­te­rų an­sam­blis „Kviet­ke­liai”, va­do­vau­ja­mas A.Kmi­tos. Ši­lu­tiš­kius kei­tė tel­šiš­kių dai­ni­nin­kai „Že­mai­ti­ja” (va­do­vė D.Ving­rie­nė), Kel­mės ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių drau­gi­jos du­e­tas „Li­ki­mas” (Jus­ti­nas Kas­pa­ras ir Jo­nas Sa­mu­šis), Kur­šė­nų mo­te­rų an­sam­blis „Sva­ja” (va­do­vė Bi­ru­tė La­zaus­kai­tė).
      Ant­ro­je kon­cer­to da­ly­je dai­na­vo ir vai­di­no Plun­gės ra­jo­no Sto­niš­kių „Ži­bu­rio” an­sam­blis, va­do­vau­ja­mas Al­do­nos Ma­ce­vi­čie­nės.
      Karš­tų plo­ji­mų su­si­lau­kė Kel­mės ko­lek­ty­vas, va­do­vau­ja­mas Jus­ti­no Kas­pa­ro, Plun­gės an­sam­blis „Su­grįž­ki, jau­nys­te” (va­do­vė Al­do­na Ma­ce­vi­čie­nė), Ma­žei­kių – „In­dra” (va­do­vas An­ta­nas Ter­lic­kas), Jur­bar­ko „At­pū­tis” (va­do­vė Da­lia Ja­nu­šaus­kie­nė). Kon­kur­są už­bai­gė Kel­mės ne­se­niai su­bur­tas an­sam­blis „Sva­jo­nė” (va­do­vė Ge­nu­tė Pe­ni­kie­nė).
      Gra­žiai pa­si­ro­dė ren­gi­nio gar­bės sve­čiai – pa­lan­giš­kių šau­lių vy­rų cho­ras „Nag­lis” ir A.Ka­ma­raus­ko va­do­vau­ja­mi Kau­no „San­ta­kos” klu­bo dai­ni­nin­kai. Žiu­ri ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­va­vo E.Ju­ce­vi­čius, pa­skel­bė kon­kur­so re­zul­ta­tus. Pa­sak va­do­vo, tai – ne kon­kur­sas, o drau­gys­tės, nuo­sta­baus ben­dra­dar­bia­vi­mo šven­tė. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Kel­mės „Li­ki­mui” ir pir­mo­ji – Plun­gės ra­jo­no Sto­nai­čių pen­sio­na­to „Ži­bu­riui”.
      Pa­skel­bęs kon­kur­so re­zul­ta­tus, E.Ju­ce­vi­čius sa­kė esąs lai­min­gas, kad pa­te­ko į to­kių nuo­sta­bių žmo­nių la­bai gra­žią šventę.

      Ap­do­va­no­ji­mai
      Pa­si­bai­gus kon­kur­sui, į sce­ną įrie­dė­jo ori­gi­na­lus ve­ži­mai­tis, pil­nas do­va­nų. Vi­siems ko­lek­ty­vams įteik­ti pa­dė­kos raš­tai ir at­mi­ni­mo do­va­nos. Pir­mos vie­tos lai­mė­to­jai ga­vo dvi­gu­bą do­va­ną – gro­tu­vą, kad links­miau bū­tų, ir duo­ni­nę, kad ke­pa­liuko ne­pri­trūk­tų.
      Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė dė­ko­jo žiu­ri ko­mi­si­jai, o la­biau­siai – rė­mė­jams, be ku­rių pa­ra­mos to­kios šven­tės ne­bū­tų. Tai sa­vi­val­dy­bė, So­cia­li­nių pa­slau­gų tar­ny­ba, eu­ro­vais­ti­nė, LR Sei­mo na­rys Z. Mi­ku­tis, ūki­nin­kai A. Meš­kaus­kas, V. Ka­rei­va, ver­sli­nin­kai D. Put­rie­nė, Bu­zys ir kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vas.
      Sve­čiai šven­tės or­ga­ni­za­to­rei su­gie­do­jo „Il­giau­sių me­tų”.
      Sa­ko­ma, kad pir­mas bly­nas pri­svy­la. To ne­pa­sa­ky­si apie „Dai­nuok, Že­mai­ti­ja – 2008”. Dau­ge­lis jo da­ly­vių vy­lė­si, kad to­kia šven­tė vyks ir at­ei­nan­čiais me­tais, to­dėl at­si­svei­kin­da­mi sa­kė: „Iki su­si­ti­ki­mo Kel­mė­je”.

      Vy­tau­tas Pik­tur­na


Puslapiai 27-30
Ką svar­bu ži­no­ti apie cuk­ri­nį dia­be­tą

      »  Gy­dy­to­jas jums ką tik nu­sta­tė dia­be­tą.
      »  Jūs pra­de­da­te do­mė­tis li­ga.
      »  Jums rei­kia įver­tin­ti, ką ži­no­te ir ką pri­va­lo­te ži­no­ti apie dia­be­tą.
      »  Jums ką tik pa­kei­tė gy­dy­mą, sky­rė in­su­li­ną.
      »  Jūs tu­ri­te drau­gą ar šei­mos na­rį, ku­ris ser­ga dia­betu.

      Ži­nia, kad ser­ga­te dia­be­tu, jus ga­li gąs­din­ti, trik­dy­ti ar net py­kin­ti. Ga­li­te pa­ma­ny­ti, kad ne pats tvar­ko­te sa­vo gy­ve­ni­mą, o jį le­mia liga. Ne­si­krims­ki­te! Iš pra­džių daug kam bū­din­ga to­kia sa­vi­jau­ta.
      Dau­gy­bė žmo­nių ser­ga dia­be­tu (šiuo me­tu pa­sau­ly­je jų yra per 246 mln., Lie­tu­vo­je – 62,5 tūkst.), ir vi­sų iš­gy­ve­ni­mai pa­našūs.
      Jums rei­kia iš­mok­ti pa­čiam kon­tro­liuo­ti sa­vo li­gą. Jūs pri­va­lo­te ir ga­li­te tai da­ry­ti.
      Mes pa­tei­kia­me in­for­ma­ci­jos, ko­kie pri­va­lo­mi įgū­džiai, kad ga­lė­tu­mė­te li­gą val­dy­ti ir pats im­tis at­sa­ko­my­bės už sa­vo gy­ve­ni­mą. Dia­be­tą pa­de­da val­dy­ti spe­cia­lis­tų ko­man­da – jūs ne­tu­ri­te to da­ry­ti vie­nas. Kar­tu su svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­fe­sio­na­lais esa­te ko­man­do­je. Ją su­da­ro:
      »  ser­gan­tis žmo­gus,
      »  gy­dy­to­jas en­dok­ri­no­lo­gas,
      »  slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė (dia­be­to mo­ky­to­ja),
      »  die­to­lo­gas,
      »  vais­ti­nin­kas,
      »  gy­dy­to­jai oku­lis­tas, po­diat­ras bei ki­ti spe­cia­lis­tai.
      Šie žmo­nės ga­li jums pa­dė­ti pa­žin­ti ir val­dy­ti dia­be­tą. Bet pats tu­ri­te ženg­ti pir­mą žings­nį – su­ži­no­ti kuo dau­giau apie šią li­gą, lai­ky­tis gy­dy­to­jų nu­ro­dy­mų ir re­gu­lia­riai kon­sul­tuo­tis su jū­sų svei­ka­ta be­si­rū­pi­nan­čios ko­man­dos na­riais.
      Ži­no­ti šią in­for­ma­ci­ją yra la­bai svar­bu. Dia­be­tas ski­ria­si nuo ki­tų li­gų, ku­rio­mis gal­būt esa­te sir­gęs. Vie­na svar­bi tie­sa, kad nuo jo ne­pa­sveik­si­te, kaip nuo per­ša­li­mo ar gri­po. Ki­tas ži­no­ti­nas da­ly­kas: gy­dy­to­jas nė­ra svar­biau­sias as­muo gy­dant dia­be­tą.

      Jūs esa­te pa­grin­di­nis sa­vo li­gos kon­tro­liuo­to­jas
      Vi­sa, ką jūs da­ro­te kiek­vie­ną die­ną, vei­kia jū­sų krau­jo gliu­ko­zę dau­giau ne­gu gy­dy­to­jas, pas ku­rį lan­ko­tės kas ke­li mė­ne­siai. Jūs spren­džia­te, ką val­gy­ti ir kiek lai­ko mankš­tin­tis. Jūs kas­dien var­to­ja­te vais­tus li­gai kon­tro­liuo­ti. Jū­sų vaid­muo yra itin svar­bus, to­dėl pri­va­lo­te gau­ti daug in­for­ma­cijos.

      Kas yra dia­be­tas?
      Dia­be­tas yra vi­są gy­ve­ni­mą trun­kan­ti li­ga. Ser­gan­čio žmo­gaus or­ga­niz­mas ne­pa­ga­mi­na pa­kan­ka­mai in­su­li­no ar­ba ne­ga­li tin­ka­mai jo pa­nau­do­ti.
      In­su­li­ną ga­mi­na ka­sa. Po val­gio krau­jy­je pa­gau­sė­ja gliu­ko­zės (cuk­raus), in­su­li­nas at­si­pa­lai­duo­ja iš ka­sos be­ta ląs­te­lių ir pri­si­jun­gia prie krau­jy­je esan­čių ląs­te­lių re­cep­to­rių. Ta­da gliu­ko­zė iš krau­jo sro­vės ga­li pa­tek­ti į ląs­te­les, ku­rio­se virs­ta ener­gi­ja. Gliu­ko­zė yra an­glia­van­de­nis ir pa­grin­di­nis or­ga­niz­mo ku­ras (ener­gi­jos šal­ti­nis).
      Kai or­ga­niz­mas ne­su­ge­ba in­su­li­no pa­kan­ka­mai pa­ga­min­ti ar tin­ka­mai pa­nau­do­ti, ląs­te­lės ne­ga­li gliu­ko­zės pa­vers­ti ener­gi­ja. Ta­da gliu­ko­zės krau­jy­je gau­sė­ja.

      Kaip in­su­li­nas vei­kia or­ga­niz­me?
      Kai mais­tas yra su­virš­ki­na­mas, gliu­ko­zė pa­ten­ka į krau­ją. Iš krau­jo gliu­ko­zė pri­va­lo pa­tek­ti į or­ga­niz­mo ląs­te­les, kad virs­tų ener­gi­ja. Kai krau­jy­je ir ląs­te­lės iš­orė­je yra pa­kan­ka­mai in­su­li­no, jis vei­kia kaip rak­tas, įlei­džian­tis gliu­ko­zę. Gliu­ko­zė pa­ten­ka į ląs­te­lę, ta­da jos ma­žė­ja krau­jy­je.

      Jei­gu ši sis­te­ma ne­vei­kia?
      Žmo­nėms, ser­gan­tiems dia­be­tu, ši sis­te­ma ne­vei­kia. Gliu­ko­zė, užuot pa­te­ku­si į or­ga­niz­mo ląs­te­les, kau­pia­si krau­jy­je.
      Or­ga­niz­mui sto­ko­jant in­su­li­no, krau­jo gliu­ko­zės ga­li gau­sė­ti net­gi ta­da, kai ne­val­go­te. Trūks­tant in­su­li­no, kad bū­tų iš­lai­ky­ta kon­tro­lė, or­ga­niz­mas pa­ga­mi­na pa­pil­do­mai gliu­ko­zės, ku­rią siun­čia į krau­ją. Tai ga­li at­si­tik­ti bet ku­riuo at­ve­ju, tiek ne­sant in­su­li­no, tiek ne­ga­lint jo pa­nau­do­ti.Tai daž­niau­siai at­si­tin­ka, kai žmo­gus pa­ti­ria stre­są, trau­mą ar su­ser­ga dar ki­ta li­ga.
      In­su­li­nas yra tar­si rak­tas pa­lai­ky­ti nor­ma­liai krau­jo gliu­ko­zei, bet jis ne­vei­kia vie­nas. Jums dar rei­kia:
      »  daž­nai tik­rin­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį,
      »  pa­gal gli­ke­mi­jos ro­dik­lius pla­nuo­ti mi­ty­bą,
      »  var­to­ti vais­tus,
      »  bū­ti fi­ziš­kai ak­ty­viam.
      Tin­ka­mai at­lie­ka­mi vi­si šie veiks­mai pa­de­da kon­tro­liuo­ti dia­be­tą.

      Li­gos kon­tro­lė
      Nuo daug li­gų pa­sveiks­ta­ma tin­ka­mai gy­dan­tis. Su­lau­žy­ta ran­ka il­gai­niui iš­gy­ja nau­do­jant plas­ti­ki­nį tvars­tį. Pneu­mo­ni­ja iš­gy­do­ma bak­te­ri­jas žu­dan­čiais vais­tais, va­di­na­mai­siais an­ti­bio­ti­kais. De­ja, dia­be­tui iš­gy­dy­ti kol kas nė­ra vaistų.

      Gy­dy­mo tiks­las – ge­ra kon­tro­lė
      Dia­be­to gy­dy­mo tiks­las yra jo kon­tro­lė, t. y. pa­stan­gos pa­lai­ky­ti krau­jo gliu­ko­zę kuo ar­čiau nor­mos. Iki jūs ne­su­sir­go­te, or­ga­niz­mas au­to­ma­tiš­kai pa­lai­kė krau­jo gliu­ko­zę tarp 3,3 ir 5,5 mmol/l (mi­li­mo­liai gliu­ko­zės kiek­vie­na­me krau­jo lit­re, t. y. gliu­ko­zės ma­ta­vi­mo ro­dik­lis). Tai yra nor­ma. Geri tyrimo rodikliai parodyti pateiktoje lentelėje.

      Da­bar rei­kia pa­stan­gų
      Da­bar jūs pri­va­lo­te dirb­ti, kad įvyk­tų tai, ką or­ga­niz­mas at­lik­da­vo au­to­ma­tiš­kai. Tai­gi bū­ti­nos pa­stan­gos. Jau­čia­tės ge­riau­siai, kai jū­sų krau­jo gliu­ko­zė yra be­veik ar vi­sai nor­ma­li. Toks gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je pa­lai­ky­mas pa­de­da iš­veng­ti il­ga­lai­kių dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų.


      Šie ro­dik­liai tin­ka dau­ge­liui žmo­nių, bet ne kiek­vie­nam. Pa­si­tar­ki­te su gy­dy­to­ju ar slau­gy­to­ja, ko­kie ro­dik­liai yra ge­riau­si jums. Jums jie ga­li bū­ti ma­žes­ni ar­ba di­des­ni. Tai pri­klau­so nuo žmo­gaus am­žiaus, or­ga­niz­mo re­ak­ci­jos į su­ma­žė­ju­sią krau­jo gliu­ko­zę, nėš­tu­mo ar kt. Ži­no­ki­te, kad ne vi­sa­da gliu­ko­zės kie­kis ati­tin­ka nu­sta­ty­tas jos ro­dik­lių ri­bas. Jūs pri­va­lo­te siek­ti, kad kuo il­giau gliuo­ko­zė bū­tų jums nu­sta­ty­tų ro­dik­lių ri­bo­se ir ge­rai jaus­tu­mė­tės. Ap­tar­ki­te su gy­dy­to­ju, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­ge sa­vo krau­jo gliu­ko­zės ri­bas.

      Ką dar rei­kė­tų da­ry­ti?
      Ši kon­tro­lė nė­ra vie­nin­te­lė prie­mo­nė dia­be­tui val­dy­ti. Ge­rai jū­sų svei­ka­tos ap­sau­gai dar la­bai svar­bu pa­lai­ky­ti ar­ti nor­mos krau­jo spau­di­mą ir li­pi­dus. Jū­sų gy­dy­to­jas ar slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė tu­rės:
      »  kiek­vie­no vi­zi­to me­tu pa­tik­rin­ti krau­jo spau­di­mą;
      »  kas ke­le­tą mė­ne­sių pa­tik­rin­ti krau­jo cho­les­te­ro­lį ir ki­tus rie­ba­lus.

      Ko­dėl dia­be­tą rei­kia kon­tro­liuo­ti?
      La­bai svar­bu kon­tro­liuo­ti krau­jo gliu­ko­zę. Ši kon­tro­lė yra bū­ti­na ir nau­din­ga pa­čiam ser­gan­čiam žmo­gui. Ge­ra kon­tro­lė il­gai sau­go svei­ka­tą. Tai pa­tvir­ti­no Dia­be­to kon­tro­lės ir kom­pli­ka­ci­jų ty­ri­mai (DCCT), už­baig­ti 1993 m.
      Šia stu­di­ja nu­sta­ty­ta, kad in­ten­sy­vaus li­go­nių gy­dy­mo gru­pės (ku­rios tiks­las bu­vo krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­lį ar­tin­ti prie nor­mos) ti­ria­mie­siems akių li­gų pa­vo­jus su­ma­žė­jo iki 76%, inks­tų li­gų – iki 56% ir ner­vų li­gų – iki 60%, ly­gi­nant su vi­suo­ti­nai įpras­to gy­dy­mo gru­pe.
      Tai­gi vi­si dia­be­tu ser­gan­tie­ji tu­rė­tų siek­ti, kad griež­tai kon­tro­liuo­ja­ma krau­jo gliu­ko­zė bū­tų kuo nor­ma­les­nė, ne­bent gy­dy­to­jas įspė­tų ko­re­guo­ti ki­tus ne­ga­la­vi­mus, dėl ku­rių ga­li bū­ti ne­saugu.
      Esant nor­ma­les­nei krau­jo gliu­ko­zei ge­rė­ja sa­vi­jau­ta. Jei­gu šis ro­dik­lis yra ar­ba per di­de­lis, ar­ba per ma­žas, žmo­gus jau­čia­si pa­var­gęs, li­guis­tas, apa­tiškas.
      Tik val­do­ma li­ga ma­žiau sun­ki­na gy­ve­ni­mą. Ka­da jūs val­do­te dia­be­tą, ta­da li­ga ne­ga­li val­dy­ti jū­sų.

      Dia­be­to ti­pai
      Yra du pa­grin­di­niai dia­be­to ti­pai. Juos le­mia skir­tin­gos prie­žas­tys.
      »  I ti­pas – or­ga­niz­mas per ma­žai ga­mi­na ar­ba vi­sai ne­ga­mi­na in­su­li­no.
      »  II ti­pas – or­ga­niz­mas in­su­li­ną ga­mi­na, bet ne­ga­li jo pa­nau­do­ti.

      I ti­po dia­be­tas
      Kai or­ga­niz­mas per ma­žai ga­mi­na ar­ba vi­sai ne­ga­mi­na in­su­li­no, gliu­ko­zė ne­ga­li pa­tek­ti į ląs­te­les ener­gi­jai duo­ti. Il­gą lai­ką trūks­tant in­su­li­no, krau­jo gliu­ko­zės es­ti per daug. Žmo­nės, ser­gan­tys I ti­po dia­be­tu, pri­va­lo švirkš­tis in­su­li­ną, kad ga­lė­tų iš­gy­ven­ti. Štai ko­dėl I ti­po li­ga dar yra va­di­na­ma nuo in­su­li­no pri­klau­so­mu dia­be­tu.
      Ma­žiau ne­gu 10% (1 iš 10) dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių yra I ti­po li­go­niai. Nors šis dia­be­tas pa­pras­tai bū­din­gas jau­ni­mui, bet juo ser­ga ir vy­res­ni žmo­nės.

      I ti­po po­žy­miai
      Su­ne­ga­la­vu­sio žmo­gaus sa­vi­jau­ta blo­gė­ja. I ti­po dia­be­to po­žy­miai pa­pras­tai iš­ryš­kė­ja la­bai grei­tai. Tai yra:
      »  pa­daž­nė­jęs troš­ku­lys,
      »  pa­daž­nė­jęs no­ras šla­pin­tis,
      »  daž­niau jun­ta­mas al­kis,
      »  stai­gus svo­rio kri­ti­mas,
      »  jau­čia­mas nuo­var­gis.

      I ti­po dia­be­to prie­žas­tys
      Nie­kas ne­ži­no tiks­lių I ti­po dia­be­to prie­žas­čių. Bet gy­dy­to­jai ma­no esant ga­li­mas šias li­gos prie­žas­tis:
      »  pa­vel­di­mu­mas,
      »  vi­ru­sai, pa­ken­kę ka­sai,
      »  or­ga­niz­mo ap­sau­gos sis­te­mos su­tri­ki­mas, su­ny­kus ka­so­je in­su­li­no ga­my­bos ląs­te­lėms.

      II ti­po dia­be­tas
      Žmo­nių, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, or­ga­niz­mas ga­mi­na per ma­žai in­su­li­no ar­ba ne­ga­li jo tin­ka­mai pa­nau­do­ti. II ti­po li­ga dar yra va­di­na­ma nuo in­su­li­no ne­pri­klau­so­mu dia­be­tu, nes juo ser­gan­tie­siems ga­li ir ne­pri­reik­ti švirkš­tis in­su­li­no, kad iš­gy­ven­tų. II ti­po dia­be­tas yra la­biau­siai pa­pli­tęs. Šie li­go­niai su­da­ro be­veik 90% (9 iš 10) vi­sų ser­gan­čių­jų dia­be­tu. Nors II ti­po dia­be­tu ga­li su­sirg­ti ir jau­ni­mas, daž­niau­siai li­ga var­gi­na vy­res­nius ne­gu 40 me­tų žmo­nes.
      Gliu­ko­zė ga­li pa­tek­ti į ląs­te­les tik per spe­cia­lias jo­se esan­čias an­gas. Žmo­nių, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, ne­re­tai šių ląs­te­lių an­gos tu­ri de­fek­tų. Dėl to, net­gi esant in­su­li­no, rei­kia­mas gliu­ko­zės kie­kis ne­ga­li pa­tek­ti į ląs­te­les ir kau­pia­si krau­jy­je.

      II ti­po dia­be­to po­žy­miai
      Dau­ge­lis li­go­nių dia­be­to po­žy­mių be­veik ar­ba vi­sai ne­jun­ta. Jie pa­pras­tai iš­ryš­kė­ja per il­gą lai­ką. Tai yra:
      »  ali­nan­tis nuo­var­gis,
      »  sau­sa, niež­tin­ti oda,
      »  ko­jų ir ran­kų sti­ri­mas, per­štė­ji­mas,
      »  daž­nos in­fek­ci­jos,
      »  pa­daž­nė­jęs šla­pi­ni­ma­sis,
      »  pa­blo­gė­jęs re­gė­ji­mas,
      »  im­po­ten­ci­ja (sek­su­a­li­niai ne­sklan­du­mai),
      »  lė­tas žaiz­dų ir opų gi­ji­mas,
      »  pa­di­dė­jęs al­kis ir troš­ku­lys.

      II ti­po dia­be­to prie­žas­tys
      Nie­kas ne­ži­no tiks­lių II ti­po dia­be­to prie­žas­čių. Pa­ste­bė­ta, kad ši li­ga daž­niau­siai pa­si­reiš­kia žmo­nėms, ku­rie:
      »  yra vy­res­ni kaip 40 me­tų,
      »  per daug sve­ria,
      »  tu­ri šei­mo­je šių li­go­nių,
      »  nėš­tu­mo me­tu yra sir­gę ges­ta­ci­niu dia­be­tu,
      »  yra pa­gim­dę kū­di­kį, sve­rian­tį dau­giau kaip 4 kg,
      »  pa­ty­rę stre­sų dėl li­gos ar trau­mos,
      »  var­gi­na­mi per di­de­lio krau­jo spau­di­mo,
      »  pri­klau­san­tys kai ku­rioms ne­at­spa­rioms et­ni­nėms žmo­nių gru­pėms.
      Tai yra ri­zi­kos veiks­niai sirg­ti dia­be­tu. Jū­sų ar­ti­miau­si šei­mos na­riai (mo­ti­na, tė­vas, se­suo, bro­lis, vai­kai), ku­riems bū­din­gi trys ar­ba dau­giau šių po­žy­mių, pri­va­lė­tų tik­rin­tis, ar ne­ser­ga dia­betu.
      Ne­svar­bu, ar ser­ga­te I, ar II ti­po dia­be­tu, jūs tu­ri­te rū­pes­tin­gai pri­si­žiū­rė­ti sa­vo svei­ka­tą. La­bai svar­bu nuo­la­tos mo­ky­tis tai da­ry­ti. Kuo dau­giau ži­no­si­te, tuo sėk­min­giau ga­lė­si­te val­dy­ti sa­vo li­gą ir ge­riau jau­si­tės.

      Lie­tu­vos dia­be­to
      aso­cia­ci­jos in­for­ma­ci­ja


Puslapis 31
Kas­die­nė dia­be­to kon­tro­lė – bū­ti­na

      Cuk­ri­nis dia­be­tas pa­vo­jingas sa­vo kom­pli­ka­ci­jo­mis, ku­rias su­ke­lia per di­de­lis gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je. Li­ga trik­do re­gė­ji­mą, šir­dies, inks­tų dar­bą, sun­ki­na ko­jų žaiz­dų gi­ji­mą. Ne­kon­tro­liuo­ja­ma li­ga pa­žei­džia vi­so or­ga­niz­mo krau­ja­gys­les, ken­kia or­ga­nų veik­lai.
      Kaip iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų? Pa­dė­ti ga­li tik nor­ma­lus krau­jo gliu­ko­zės kie­kis.
      Tai­gi pa­cien­tai tu­ri na­muo­se tir­tis krau­ją ry­te ir 2 val. po pa­grin­di­nių val­gy­mų. Tai nė­ra su­dė­tin­ga, apa­ra­tė­liai la­bai pa­pras­ti, o tam tik­rą kie­kį juos­te­lių kom­pen­suo­ja li­go­nių ka­sos. Kiek­vie­nas žmo­gus pri­va­lo ži­no­ti, jog pa­dė­ti sau ga­li pats – kon­tro­liuo­da­mas li­gą, vyk­dy­da­mas gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jas. Krau­jy­je ne­val­gius gliu­ko­zės tu­ri bū­ti 4,4-6,7 mmol/l, o 2 val. po val­gio – ne dau­giau kaip 8,9 mmol/l. La­bai reikš­min­gas gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mas, ku­ris at­spin­di cuk­raus kie­kio krau­jy­je vi­dur­kį per pas­ku­ti­nius 3 mė­ne­sius. Jis tu­ri ne­vir­šy­ti 7 pro­cen­tų.
      Kaip se­ka­si Ša­kių ra­jo­no gy­ven­to­jams kon­tro­liuo­ti dia­be­tą ir siek­ti re­ko­men­duo­ja­mų gli­ke­mi­jos ro­dik­lių? At­lik­ta ana­li­zė pa­ro­dė, jog yra pa­cien­tų, ku­riems ne­at­lik­tas HbA1c ty­ri­mas, nors jis yra kom­pen­suo­ja­mas ir žmo­gui ne­kai­nuo­ja. Tai­gi pa­cien­tai tu­ri kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją, kad tai bū­tų pa­da­ry­ta.
      Apie 200 pa­cien­tų at­li­ko HbA1c ty­ri­mą. De­ja, dau­gu­mos jų šis ro­dik­lis di­des­nis nei 7,5%. To­kiems pa­cien­tams gre­sia kom­pli­ka­ci­jos, ku­rios trik­do įpras­tą gy­ven­se­ną. Tik ge­ra cuk­raus kie­kio krau­jy­je kon­tro­lė lai­duo­ja ge­rą sa­vi­jau­tą. Dėl to pa­ta­riu pa­cien­tams, tiek be­si­gy­dan­tiems tab­le­tė­mis, tiek in­su­li­nu, tir­tis svei­ka­tą ir esant blo­giems kon­tro­lės ro­dik­liams, kreip­tis į sa­vo gy­dy­to­ją, kad skir­tų veiks­min­ges­nį gy­dy­mą.

      Gyd. en­dok­ri­no­lo­gė
      Dai­na Bag­do­nie­nė
      Ša­kių li­go­ni­nė


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 3500 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.