»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 1 (61) Vasario mėn., 2009

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Berlin Chemie Menarini Baltic, Corpus Medica, Eksmos MTC, Interlux, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, Servier Pharma, Vitabalans Oy, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.


Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos
VII su­važia­vi­mas

      2008 m. gruo­džio 5 d. į Lie­tu­vos dia­be­to aso­ciaci­jos VII su­va­žia­vi­mą at­vy­ko 135 da­ly­viai – de­le­ga­tai iš dau­gu­mos ra­jo­nų klu­bų, ben­dri­jų, drau­gi­jų, nuo­la­ti­nių rė­mė­jų, ne­ma­ža svečių.
      LDA va­do­vai Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė ir prof. ha­bil. dr. Juo­zas Steponas Da­ni­le­vi­čius vi­sus pa­svei­ki­no ir pa­kvie­tė pa­si­da­ly­ti rū­pes­čiais, ap­tar­ti at­lik­tus ir nu­ma­ty­ti to­li­mes­nius dar­bus.


Renkasi delegatai iš visos Lietuvos
      Su­va­žia­vi­mą svei­ki­no ir cuk­ri­nio dia­be­to ak­tu­a­li­jas pa­tei­kė Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius prof. ha­bil. dr. An­ta­nas Nor­kus. Pra­ne­ši­mą „Tin­ka­mas mai­ti­ni­ma­sis – svei­ka­tos pa­grin­das” skai­tė Lie­tu­vos die­te­ti­kos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė, Vil­niaus ko­le­gi­jos Svei­ka­tos prie­žiū­ros fa­kul­te­to doc. med. dr. Lais­vū­nė Pet­ke­vi­čie­nė. Su­va­žia­vi­mo da­ly­vius ji svei­ki­no ir sa­vo kū­ry­bos ei­lė­mis iš nau­jau­sios po­ezi­jos kny­gos. Daug nuo­šir­džių žo­džių vi­siems pa­sa­kė Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos Val­dy­bos na­rė, Lie­tu­vos su­tri­ku­sios psi­chi­kos žmo­nių ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Da­nu­tė Ka­šu­bie­nė. Į ren­gi­nio da­ly­vių pa­teik­tus klau­si­mus at­sa­kė Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos at­sto­vė Ir­ma Me­čiau­šai­tė. De­ja, į ren­gi­nį ne­at­vy­ko nei nau­jai iš­rink­to LR Sei­mo, nei Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų.
      Su­va­žia­vi­me dar­bo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si dia­be­to klu­bo va­do­vai: Kau­no„In­su­los” pir­mi­nin­kė Liu­bo­vė Tra­ki­mie­nė, Klai­pė­dos„Smal­su­čių” – Jo­lan­ta Ja­siu­lio­nie­nė, „Ro­kiš­kio” – Ma­ri­jo­na Mie­liaus­kie­nė.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė iš­sa­miai ap­žvel­gė or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą nuo VI (2005 m. bir­že­lio 10 d.) iki VII su­va­žia­vi­mo.

      Or­ga­ni­za­ci­niai klau­si­mai
      Per ap­ta­ria­mą lai­ko­tar­pį pri­im­ti trys nau­ji nuo­la­ti­niai rė­mė­jai. UAB Ser­vier Phar­ma (2007 m.) ir UAB Ba­y­er (2008 m.) si­dab­ri­niai, UAB Merck Sharp & Doh­me (2008 m.) – dei­man­ti­nis. Kre­tin­gos klu­bas „Vil­ties ke­lio­nė” 2008 m. pa­pil­dė ko­lek­ty­vi­nių na­rių są­ra­šą.
      LDA veik­los pla­nai, pa­sie­ki­mai, sun­ku­mai re­gu­lia­riai ap­tar­ti ta­ry­bos ir val­dy­bos po­sė­džiuo­se Vil­niu­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Anykš­čiuo­se.

      Dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų veik­los ju­bi­lie­jai
      2005 m. pen­kio­li­kos me­tų veik­los ju­bi­lie­jus šven­tė dia­be­to klu­bai: Ma­ri­jam­po­lės „Dia­be­ti­kas ABC” ir Ša­kių„Li­ne­lis”, dešim­ties me­tų – Vil­niaus vai­kų ir jau­ni­mo klu­bas „Dia­Bi­tė Plius”, taip pat Rad­vi­liš­kio „Li­ki­mas”.
      2006 m. sa­vo pen­kio­li­me­tį pa­žy­mė­jo Šiau­lių kraš­to klu­bas „Lem­tis”, Kau­no ben­dri­ja „Li­ki­mas”, Vil­ka­viškio „In­su­la”, Ma­žei­kių„Že­mai­čių spė­ka”, pen­kme­tį – Tel­šių klu­bas „Dia Tel­šiai”.
      2007 m. veik­los pen­kio­li­kme­tį mi­nė­jo Kel­mės klu­bas „Dia­be­tas ABC” , Jo­na­vos„Ra­mu­nė”, Pa­sva­lio r. drau­gi­ja „Svei­ka­ta”.
      2008 m. dar­bo pen­kme­tį pa­žy­mė­jo Klai­pė­dos mies­to vai­kų klubas „Smal­su­čiai” ir Kau­no „In­su­la”.

      At­sto­va­vi­mas įvai­rio­se ins­ti­tu­ci­jo­se
      LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, kar­tu bū­da­ma ir Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­ke, at­sto­va­vo ne tik dia­be­tu, bet ir ki­to­mis sun­kio­mis li­go­mis ser­gan­tiems žmo­nėms LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se kaip ne­eta­ti­nė šio ko­mi­te­to eks­per­tė. LDA pre­zi­den­tė yra Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos, LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ko­le­gi­jos, įvai­rių dar­bo gru­pių na­rė: „2007–2013 m. ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo pla­no pro­jek­tui pa­reng­ti”; „Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams pa­reng­ti”; „Vie­šų­jų pa­slau­gų ko­ky­bė ir pri­ei­na­mu­mas”; „Pa­cien­tų mo­ky­mo pro­gra­mai pa­reng­ti”; „Dėl lei­di­mų iš­da­vi­mo re­kla­mai”; VLK dar­bo gru­pės, su­da­ry­tos in­su­li­no pom­pų kei­čia­mų da­lių kom­pen­sa­vi­mo vai­kams ir nėš­čio­sioms bei skaus­mi­nės neu­ro­pa­ti­jos gy­dy­mo sky­ri­mo iš PSDF biu­dže­to lė­šų tvar­kai pa­reng­ti”.
      LR SAM su­da­ry­to­je Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 m. pro­gra­mos ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­bo­je ir dar­bo gru­pė­je Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2009 – 2011 m. pro­gra­mai pa­reng­ti LDA at­sto­va­vo V. Au­gus­ti­nie­nė ir prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius. Ak­tu­a­lūs klau­si­mai ap­tar­ti su LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rais Ž. Pa­dai­ga, R. Tur­činsku.
      2006 m. rug­sė­jo 7-10 d. LDA klu­bų va­do­vai sve­čia­vo­si Len­ki­jo­je. 2007 m. ko­vo 27 d. Kur­šė­nų m. ir Šiau­lių r. „Ven­tos” klu­bo de­le­ga­ci­ja lan­kė­si LR Sei­me.

      Da­ly­va­vi­mas ir pra­ne­ši­mai kon­fe­ren­ci­jo­se, se­mi­na­ruo­se, po­sė­džiuo­se, ak­ci­jo­se
      2005 ir 2006 m. tarp­tau­ti­nė­je BALT­ME­DI­CA pa­ro­do­je eks­po­nuo­tas sten­das „LDA veik­la” ir at­lik­ti pa­ro­dų lan­ky­to­jų pro­fi­lak­ti­niai krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai. (9,5 – 20 % gliu­ko­zės ro­dik­lis ras­tas di­des­nis už nor­mą). Da­ly­vau­ta LR Sei­me vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo tar­pi­nis ver­ti­ni­mas”.
      LDA pre­zi­den­tė da­li­jo­si dar­bo pa­tir­ti­mi ir skai­tė pra­nešimus Vil­niu­je Pi­lie­ti­nio al­jan­so prieš ko­rup­ci­ją dis­ku­si­jo­je („Ar Lie­tu­vai pa­vyks pra­skaid­rin­ti far­ma­ci­nę veik­lą?”), Vil­niaus Cen­tro uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je slau­gy­to­jų kur­suo­se. Pa­lan­go­je, kon­fe­ren­ci­jo­se „Ak­tu­a­lūs dia­be­to­lo­gi­jos klau­si­mai” gy­dy­to­jams en­dok­ri­no­lo­gams skai­ty­ti pra­ne­ši­mai „LDA vaid­muo dia­be­tu ser­gan­čių­jų prie­žiū­ro­je”, „Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu so­cia­li­nė pa­dė­tis ir tei­sės Eu­ro­po­je”, „LDA vaid­muo dia­be­to prie­žiū­ro­je”, o KMU or­ga­ni­zuo­tuo­se kur­suo­se vais­ti­nin­kams Kau­ne, Vil­niu­je, Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se – „Ar vais­ti­nin­kas pa­tei­si­na pa­cien­tų lūks­čius”. Vil­niaus ko­le­gi­jo­je Svei­ka­tos prie­žiū­ros fa­kul­te­te pa­teik­ti prak­ti­niai pa­ta­ri­mai apie cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mai­ti­ni­mą­si die­tos spe­cia­lis­tų kur­san­tams. Kon­fe­ren­ci­jo­je „Pri­va­čios me­di­ci­nos per­spek­ty­vos Lie­tu­vo­je” pa­reng­tas pra­ne­ši­mas „LPO­AT po­zi­ci­ja pri­va­čios me­di­ci­nos at­žvil­giu”, o Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos prie LR Sei­mo kon­fe­ren­ci­jo­je „Pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų da­ly­va­vi­mas for­muo­jant svei­ka­tos po­li­ti­ką” – pra­ne­ši­mas „In­teg­ruo­to su­si­vie­ni­ju­sių pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­va­vi­mo ga­li­my­bės ir pa­tir­tis”. LR SAM ap­va­laus sta­lo dis­ku­si­jo­je „Dia­be­to­lo­gi­nės prie­žiū­ros si­tu­a­ci­ja, pro­ble­mos, spren­di­mo bū­dai” skai­ty­tas pra­ne­ši­mas „Pa­cien­tų vaid­muo kon­tro­liuo­jant dia­be­tą”, o KMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos kon­fe­ren­ci­jo­je Kau­no ap­skri­ties slau­gy­to­jams dia­be­to­lo­gams pra­ne­ši­mas – „Ak­tu­a­lūs ser­gan­čių­jų dia­be­tu so­cia­li­niai klau­si­mai”. Kon­fe­ren­ci­jo­je apie me­di­kų ir far­ma­ci­nin­kų ben­dra­dar­bia­vi­mą pa­reng­ta pa­skai­ta „LPO­AT po­zi­ci­ja”. Kau­ne, mo­ky­mo se­mi­na­re šei­mos gy­dy­to­jams pa­si­da­ly­ta in­for­ma­ci­ja apie LDA vaid­me­nį įgy­ven­di­nant Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 m. pro­gra­mą, o Vil­niu­je slau­gy­to­jams dia­be­to­lo­gams – apie ser­gan­čių­jų dia­be­tu mo­ky­mo ir so­cia­li­nius po­rei­kius bei slau­gy­to­jų vaid­me­nį LDA veik­lo­je. Da­ly­vau­ta Du­bin­giuo­se (Mo­lė­tų r.) kon­fe­ren­ci­jo­je „Lie­tu­vos grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba 2013 m.” ir VU San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se slau­gy­to­jams pa­reng­ta pa­skai­ta „Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu so­cia­li­niai po­rei­kiai”.
      LR Sei­mo po­sė­džiuo­se pa­reikš­ta nuo­mo­nė apie Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos dar­bo me­ti­nius duo­me­nis „Žmo­nių iš­tek­liai svei­ka­tos prie­žiū­ro­je”. Taip pat da­ly­vau­ta kon­fe­ren­ci­jo­se „Gim­dos kak­le­lio vė­žys. Spren­di­mų ga­li­my­bės Lie­tu­vo­je”, „Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo tar­pi­nis ver­ti­ni­mas”. Kal­bė­ta Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos prie LR Sei­mo su­si­rin­ki­me, kai bu­vo svars­to­mi Vals­ty­bi­nės vė­žio pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mai. Pa­reikš­ta nuo­mo­nė LR Pre­zi­den­tū­ro­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma – per­tvar­kų me­tas” bei ap­skri­to sta­lo dis­ku­si­jo­je „Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų re­struk­tū­ri­za­ci­jos tiks­lai ir per­spek­ty­vos”, LR Sei­me Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos kon­fe­ren­ci­jo­je „Me­di­ko įvaiz­džio for­ma­vi­mas vi­suo­me­nė­je”, Lie­tu­vos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos įstai­gų aso­cia­ci­jos I su­va­žia­vi­me. LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­ti klau­si­mai dėl svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų, Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos prie LR Sei­mo nuo­sta­tų ir SAM in­for­ma­ci­jos dėl prie­mo­kų pa­di­dė­ji­mo kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams. LR SAM ap­skri­to sta­lo dis­ku­si­jo­je ap­tar­ta pa­cien­tų sau­ga, o Far­ma­ci­jos de­par­ta­men­te prie LR SAM – in­su­li­no pom­pų kei­čia­mų da­lių kom­pen­sa­vi­mas vai­kams ir nėš­čio­sioms bei in­su­li­nų gru­pa­vi­mas. Pa­reikš­ta LDA po­zi­ci­ja dėl in­su­li­nų kom­pen­sa­vi­mo LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tant 2008 m. vais­tų kai­ny­no pro­jek­tą. Pa­cien­tų nuo­mo­nė pa­sa­ky­ta LR SAM „Svei­ka­tos pa­slau­gų ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo pro­gra­mos” ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­bos po­sė­dy­je bei pa­cien­tų ir gy­dy­to­jų ap­klau­sos duo­me­nų pri­sta­ty­me Vals­ty­bi­nė­je me­di­ci­nos au­di­to ins­pek­ci­jo­je.
      LDA ir Sa­no­fi Aven­tis Lie­tu­va or­ga­ni­zuo­tos ak­ci­jos „Ri­ba < 7” vy­ko Kau­no Dai­na­vos po­li­kli­ni­ko­je, taip pat Tau­ra­gė­je ir Laz­di­juo­se. Su Eu­ro­vais­ti­ne su­reng­ta ak­ci­ja „Dia­be­to kon­tro­lės mė­nuo” vy­ko vi­so­je Lie­tu­vo­je.

      Ren­gi­niai dia­be­to klu­buo­se, ben­dri­jo­se, drau­gi­jo­se
      Tra­di­ci­niais ta­po Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties dia­be­to klu­bų su­si­ti­ki­mai, ku­rie pa­ei­liui vyks­ta Vil­ka­viš­ky­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Ša­kiuo­se. Tau­ra­gės dia­be­to klu­bo ini­cia­ty­va 2002 m. pra­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti Plun­gės, Tau­ra­gės ir Jo­na­vos klu­bų at­sto­vų sam­bū­riai kas­met su­trau­kia nau­jų klu­bų. Su­si­ti­ki­mai „Pa­bū­ki­me kar­tu” vy­ko Plun­gė­je, Jo­na­vo­je, Tau­ra­gė­je, Kel­mė­je, Pa­kruo­jy­je (da­ly­va­vo jau 10 klu­bų), Pa­ne­vė­žy­je – (8 klu­bai). Ypač daug da­ly­vių su­lau­kė 2008 m. va­sa­rio 22 d. Kel­mės dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kės L. Ra­rov­ska­jos or­ga­ni­zuo­ta dai­nų šven­tė „Dai­nuok, Že­mai­ti­ja, 2008”, į ku­rią su­gu­žė­jo vi­si Že­mai­ti­jos ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų ko­lek­ty­vai. Mo­ky­mo se­mi­na­rus, kon­fe­ren­ci­jas or­ga­ni­za­vo Pa­kruo­jo, Vil­niaus, Šven­čio­nių, Ak­me­nės, Plun­gės, Klai­pė­dos, Ku­piš­kio, Pa­ne­vė­žio ir ki­ti dia­be­to klu­bai. Juo­se pra­ne­ši­mus skai­tė ir LDA va­do­vai V. Augus­ti­nie­nė ir prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius. To­kiuo­se ren­gi­niuo­se žmo­nės dau­giau su­ži­no, kaip tin­ka­mai gy­ven­ti, pa­ben­drau­ja, pa­si­da­li­ja dia­be­to kon­tro­lės pa­tir­ti­mi.

      LDA už­sie­nio sve­čiai
      2005 m. ir 2007 m. Lie­tu­vo­je sve­čia­vo­si Vo­kie­ti­jos ko­mi­te­to Lie­tu­vos vai­kams, ser­gan­tiems dia­be­tu, rem­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Lil­ly Karn, ku­ri vai­kus. pa­rė­mė 1 tūkst. eu­rų. 2005 m. iš Vo­kie­ti­jos at­vy­kęs prof. Hel­mut R. Hein­richs, Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rys, su me­di­kais bei ser­gan­čiai­siais ap­ta­rė gy­dy­mo in­su­li­no pom­po­mis nau­jo­ves.
      2007 m. rug­pjū­čio 17 – 18 d. Anykš­čiuo­se mo­ky­mo se­mi­na­re „Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas – LDA ir jos ke­lek­ty­vi­nių na­rių veik­los pri­ori­te­tas” pa­tir­ti­mi da­li­jo­si Kip­ro dia­be­tu ser­gan­čių­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė p. Di­na Cons­tan­ti­ni­des, o rug­sė­jo 28 d. Eli Lil­ly kom­pa­ni­jos pre­zi­den­tas Cen­tri­nei ir Ry­tų Eu­ro­pai Eber­hard Lu­de­wigs ir vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Bal­ti­jos ša­ly­se Rau­no Pu­co­nen ap­si­lan­kė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jo­je ir la­bai ge­rai įver­ti­no jos dar­bą. 2008 m. ge­gu­žės 1 d. LDA val­dy­ba su­si­ti­ko su Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­te V. Oche­re­ten­ko.

      LDA or­ga­ni­zuo­tos kon­fe­ren­ci­jos, se­mi­na­rai
      Kau­no įmo­nė­je „Or­to­pe­di­jos tech­ni­ka” vy­ko se­mi­na­ras „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir dia­be­ti­nė pė­da”. Se­mi­na­rai dia­be­to klu­bų va­do­vams su­reng­ti Pla­te­liuo­se (Plun­gės r.) „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir ko­jų prie­žiū­ra”, Drus­ki­nin­kuo­se „LDA ko­lek­ty­vi­nių na­rių va­do­vų mo­ky­mas cuk­ri­nio dia­be­to klau­si­mais”, Anykš­čiuo­se „Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas – LDA ir jos ko­lek­ty­vi­nių na­rių veik­los pri­ori­te­tas”, „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir ser­gan­čių­jų tei­sės”. Vil­niu­je vy­ku­sia­me se­mi­na­re gy­dy­to­jams ir kon­fe­ren­ci­jo­je „Gy­dy­mo in­su­li­no pom­pa ak­tu­a­li­jos” vai­kams ir jau­nuo­liams kal­bė­jo lek­to­rius iš Vo­kie­ti­jos, TDF Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rys prof. H.R. Hein­richs. Kon­fe­ren­ci­jos slau­gy­to­joms dia­be­to­lo­gėms ser­gan­čių­jų mo­ky­mo klau­si­mais vy­ko Pa­lan­go­je „Pu­šy­ne”, „Žem­suo­do­je” (Plun­gės r.) ir Pla­te­liuo­se „Šal­ti­nė­ly­je”.

      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­niai
      2005 m. lap­kri­čio 15 d. LR Sei­me LDA or­ga­ni­za­vo PDD skir­tą ak­ci­ją „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir ko­jų prie­žiū­ra”. Pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, at­lik­ti pro­fi­lak­ti­niai 250 žmo­nių (iš jų 35 Sei­mo na­ri­ių) krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai, 8% pa­tik­rin­tų­jų krau­jo gliu­ko­zė vir­ši­jo nor­mą.
      2006 m. gruodžio 20 d. Vil­niu­je, kon­fe­ren­ci­jo­je „Dia­be­tas ir jo da­ro­ma žala” pra­ne­ši­mus skai­tė pro­fe­so­riai J. S. Da­ni­le­vi­čius, A. Lau­ce­vi­čius, A. Nor­kus. Da­ly­va­vo LR svei­ka­tos ap­sau­gos, LR švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai, per 300 žmo­nių.
      2007 ir 2008 m. lap­kri­čio 14 d. Vil­niu­je vy­ko res­pub­li­ki­nės kon­fe­ren­ci­jos „Cuk­ri­nio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja ir kon­tro­lė. Vai­kų cuk­ri­nis dia­be­tas”. 2007 m. da­ly­va­vo LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras R. Tur­čins­kas. Kel­mės dia­be­to klu­bas su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Nuo 2007 m. Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na va­di­na­ma ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na.

      LDA dia­be­to mo­kyk­la
      Ant­ra­die­niais 10.30 – 12.30 val. ir tre­čia­die­niais 14.30 – 16.30 val. ser­gan­čiuo­sius ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­ja gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Ona Jur­kaus­kie­nė. Ki­tu lai­ku dar­bo die­no­mis in­for­ma­ci­ją tei­kia LDA dar­buo­to­jai.

      Dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los
      2005 m. dvi vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los vy­ko Drus­ki­nin­kuo­se, ku­rioms va­do­va­vo„At­ga­jos” klu­bo pir­mi­nin­kė J. Ši­mo­nie­nė, tal­ki­no gy­dy­to­jos V. Zup­kaus­kie­nė ir E. M. Ja­ki­ma­vi­čie­nė iš Vil­niaus. Po vie­ną vai­kų ir jau­nuo­lių bei II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo sto­vyk­lą su­reng­ta Pla­te­liuo­se (Plun­gės r.); jų va­do­vė – LDA val­dy­bos na­rė, Plun­gės dia­be­to klu­bo slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė A. Da­ny­lie­nė. Jai tal­ki­no gy­dy­to­jas V. Da­ny­la ir slau­gy­to­ja D. Šu­to­va iš Vil­niaus. Sto­vyk­lo­se da­ly­va­vo sve­čių iš Lat­vi­jos dia­be­to fe­de­ra­ci­jos.
      2006 m. dvi sto­vyk­los vai­kams ir jau­nuo­liams, taip pat vie­na vai­kams su mo­ti­no­mis su­reng­tos Drus­ki­nin­kuo­se. Va­do­vė – J. Ši­mo­nie­nė, jai tal­ki­no gy­dy­to­jos V. Zup­kaus­kie­nė, E. M. Ja­ki­ma­vi­čie­nė iš Vil­niaus, E. Ja­šins­kie­nė iš Kau­no ir M. Va­lū­nie­nė iš Šiau­lių. Po dvi sto­vyk­las vai­kų ir jau­nuo­lių bei II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų vy­ko Pla­te­liuo­se, jų va­do­vė – A. Da­ny­lie­nė, gy­dy­to­jas – V. Da­ny­la. Beb­ru­suo­se (Mo­lė­tų r.) su­reng­ta Vil­niaus m. dia­be­to klu­bo „Dia­Bi­tė Plius” ir Vil­niaus m. ir r. Dia­be­to są­jun­gos na­rių mo­ky­mo sto­vyk­la.
      Vi­siems sto­vyk­lau­to­jams bu­vo at­lik­tas HbA1c ty­ri­mas. Krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai bu­vo at­lie­ka­mi ne ma­žiau kaip 4 – 5 kar­tus per pa­rą. Sto­vyk­lo­se mo­ko­mų vai­kų ži­nios apie li­gą pa­ge­rė­jo 10 – 14 proc. Gli­ke­mi­jos vi­dur­kio per die­ną po­ky­čiai 6,6 – 9,2 mmol/l (vi­dur­kis 2006 m. – 7,9, 2005 m. – 9,2 mmol/l), HbA1c vi­dur­kis 7,9% (1991 m. bu­vo 16,3%, 1994 m. – 12,2%). Aki­vaiz­di mo­ky­mo ir ge­res­nės dia­be­to kon­tro­lės nau­da. Dau­giau ne­gu 70% žmo­nių, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, li­gos kon­tro­lė blo­ga.
      2007 m. dvi vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los vy­ko Drus­ki­nin­kuo­se, VSMC „Dai­na­va”. Vil­niaus mies­to klu­bas „Dia­Bi­tė Plius” Pa­lan­go­je or­ga­ni­za­vo dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų su mo­ti­no­mis mo­ky­mo sto­vyk­lą. Joms va­do­va­vo J. Ši­mo­nie­nė. Trys vai­kų ir jau­nuo­lių bei trys II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo sto­vyk­los vy­ko Pla­te­liuo­se Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos „Dva­ro sve­tai­nė­je”. Jų va­do­vė A. Da­ny­lie­nė, gy­dy­to­jas V. Da­ny­la, slau­gy­to­ja E. Mic­ke­vi­čie­nė. Lat­vi­jos dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ir jau­nuo­lių aso­cia­ci­jos sto­vyk­lo­je Or­gli mies­te­ly­je il­sė­jo­si pen­ki jau­nuo­liai iš Lie­tu­vos.
      2008 m. dvi vai­kų ir jau­nuo­lių mo­ky­mo sto­vyk­los vy­ko Pla­te­liuo­se Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos Dva­ro sve­tai­nė­je, taip pat dvi Anykš­čiuo­se, vieš­bu­ty­je „Pun­tu­kas” ir J. Bi­liū­no gim­na­zi­jo­je. Pla­te­liuo­se dir­bo A. Da­ny­lie­nė, gy­dy­to­jas V. Da­ny­la ir slau­gy­to­ja E. Mic­ke­vi­čie­nė, Anykš­čiuo­se – G. Apuo­kai­tė, gy­dy­to­jos Z. Kro­va, E. M. Ja­ki­ma­vi­čie­nė, M. Va­lū­nie­nė, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė A. Ja­ko­čiū­nie­nė.

      LDA mo­ky­mo se­mi­na­rai ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se
      2006 m. pen­ki vie­nos die­nos truk­mės se­mi­na­rai „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja” or­ga­ni­zuo­ti Tau­ra­gė­je, Pa­kruo­jy­je, Kel­mė­je, Ma­ri­jam­po­lė­je ir Elek­trė­nuo­se. Ap­mo­ky­ta 680 žmo­nių. At­lik­ta per 1,2 tūkst. krau­jo gliu­ko­zės ir per 100 gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mų. Tik 6% žmo­nių gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas bu­vo nor­ma­lus, 34% dia­be­to kon­tro­lė blo­ga, 41,5% – la­bai blo­ga. Vi­sas ne­mo­ka­mai, pa­gal gy­dy­to­jo re­cep­tą, diag­nos­ti­nes juos­te­les krau­jo gliu­ko­zės sa­vi­kon­tro­lei bu­vo ga­vę tik apie 20% ser­gan­čių­jų, o vi­sai ne­ga­vę 7 – 40%. HbA1c ty­ri­mai ne­at­lik­ti dau­giau nei 52% ser­gan­čių­jų. Va­di­na­si, li­go­niai sto­ko­ja ži­nių, o me­di­kai yra abe­jin­gi sa­vo pa­cien­tams.
      2007 m. sep­ty­ni se­mi­na­rai vy­ko Vil­niu­je, Anykš­čiuo­se, Kau­ne, Ša­kiuo­se, Pla­te­liuo­se, Pa­lan­go­je, Rad­vi­liš­ky­je. Ap­mo­ky­ti 775 žmo­nės.
      2008 m. sep­ty­ni se­mi­na­rai su­reng­ti Jo­na­vo­je, Ši­lu­tė­je, Ra­sei­niuo­se, Jo­niš­ky­je, Ma­žei­kiuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Vil­ka­viš­ky­je. Mo­ky­mą or­ga­ni­zuo­ti tal­ki­no šių ra­jo­nų dia­be­to klu­bų va­do­vai. Ap­mo­ky­ta 780 as­me­nų. Ser­gan­čių­jų ži­nių ir li­gos kon­tro­lės duo­me­nys pras­ti. Pvz., 2008 m. sep­ty­nio­se sto­vyk­lo­se at­li­kus per 2 tūkst. krau­jo gliu­ko­zės, ir per 300 HbA1c ty­ri­mų, tik 10,3 % pa­tik­rin­tų­jų gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas nor­ma­lus (4 – 6%). 17,7 % ty­ri­mo ro­dik­lis pa­ten­ki­na­mas (6 – 6,5%), o 20,9% – (6,5 – 7%). Net 25,1% jų dia­be­to kon­tro­lė blo­ga (HbA1c 7 – 8%), o 26,3 % – la­bai blo­ga (HbA1c per 8%). Ta­čiau, ly­gi­nant su 2006 m., re­zul­ta­tai žen­kliai ge­res­ni.

      Lei­dy­ba
      Kas­met kas ket­vir­tį iš­leis­tas laik­raštis „Dia­be­tas“: nuo 2005 m. – Nr.3(47) iki 2008 m. – Nr. 4(60).
      2005 m. išleis­ti pen­ki lei­di­niai:„Vai­kas ser­ga CD” (ti­ra­žas 1 tūkst. egz.), „Dia­be­to kon­tro­lės die­ny­nas” (3 tūkst.egz.), „Dia­be­tas: ži­no­ki­te apie ri­zi­ką” ir „Sa­vi­kon­tro­lė ser­gant dia­be­tu” (po 5 tūkst. egz.), „Ko­jų prie­žiū­ra” (10 tūkst. egz.).
      2006 m. parengtos šešios kny­ge­lės: „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir odos li­gos”, „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir psi­chi­kos su­tri­ki­mai”, „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir mi­ty­ba” (po 5 tūkst. egz.), „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir jo da­ro­ma ža­la” (10 tūkst. egz.), „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir in­su­li­no pom­pa”, „Vai­ko žvilgs­nis į dia­be­tą” ( po 1 tūkst. egz.).
      2007 m. – sep­ty­ni lei­di­niai: „At­min­ti­nė pe­da­go­gams” (2 tūkst. egz.), „Kas 10 sek. nuo dia­be­to miršta žmo­gus” (3 tūkst. egz.), „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir sa­vi­kon­tro­lė”, „ Pa­ta­ri­mai ser­gan­čia­jam dia­be­tu, be­si­gy­dan­čiam in­su­li­nu” (po 5 tūkst. egz.), „Pa­ta­ri­mai ser­gan­čia­jam dia­be­tu, be­si­gy­dan­čiam tab­le­tė­mis”, „Dia­be­to pa­sas” ir „Dia­be­to kon­tro­lės die­ny­nas” (po 10 tūkst. egz.).
      2008 m. išleis­ti keturi lei­di­niai: „Nu­tu­ki­mas ir dia­be­tas”, „Ser­gan­čių­jų dia­be­tu tei­sės ir so­cia­li­niai po­rei­kiai” (po 10 tūkst. egz.), „Dia­be­to kon­tro­lės in­su­li­no pom­pa die­ny­nas” (2 tūkst. egz.), „Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na” (5 tūkst. egz.).

      Straips­niai spau­do­je, da­ly­va­vi­mas lr te­le­vi­zi­jos, ra­di­jo lai­do­se
      2006 m. LDA pre­zi­den­tės V. Au­gus­ti­nie­nės at­sa­ky­mai į žur­na­lis­tų klau­si­mus pa­skelb­ti „Lie­tu­vos ži­nio­se”, „Kau­no die­no­je” ir „Kur­jer Vi­lens­ki”, o ak­tu­a­li in­for­ma­ci­ja dėl dia­be­tu ser­gan­čių­jų ap­rū­pi­ni­mo kom­pen­suo­ja­mo­mis krau­jo gliu­ko­zės diag­nos­ti­nė­mis juos­te­lė­mis, taip pat apie dia­be­tu ser­gan­čio­jo iden­ti­fi­ka­vi­mo apy­ran­kę – „Lie­tu­vos ry­to” prie­de „Sos­ti­nė”.
      2007 m. dis­ku­tuo­ta Ži­nių ra­di­jo lai­do­je apie pa­cien­tų tei­ses Lie­tu­vo­je ir Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną. Bal­ti­jos TV lai­do­je „Svei­ka­tai ir lai­mei” kal­bė­ta apie LDA ir Sa­no­fi Aven­tis ak­ci­jos „Ri­ba <7” re­zul­ta­tus. At­sa­ky­ta į „Kau­no die­nos” klau­si­mus dėl pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų da­ly­va­vi­mo svei­ka­tos po­li­ti­ko­je, pa­reikš­ta nuo­mo­nė „Vals­tie­čių laik­raš­čiui” apie fi­nan­sa­vi­mo ri­bo­ji­mą už pa­slau­gas ra­jo­nų gy­dy­mo įstai­go­se, at­sa­ky­ta į Ži­nių ra­di­jo klau­si­mą „Kaip tin­ka­mai už­tik­rin­ti GMP dar­bą?”. Vil­niaus ra­di­jo lai­do­je kal­bė­ta apie ser­gnčių­jų dia­be­tu mi­ty­bą, Bal­ti­jos TV ir Ži­nių ra­di­ju­je ap­tar­tas Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos pa­dė­ties blo­giau­sias įver­ti­nimas ES ša­ly­se. Nuo­mo­nė tuo pa­čiu klau­si­mu par­eikšta LTV ir TV3 ži­nioms, „Švy­tu­rio” žur­na­lui. Vil­niaus ra­di­ju­je gvil­den­ta te­ma „Ne­svei­ka mi­ty­ba – dia­be­to ri­zi­ka”, „Dia­be­tu ser­gan­čių­jų mi­ty­ba”. Kal­bė­ta BNS spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tant pir­mą­jį Lie­tu­vo­je in­ter­ne­ti­nį por­ta­lą www.eme­di­ci­na.lt me­di­kams, far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tams ir pa­cien­tams. Ži­nių ra­di­jo lai­do­je kar­tu su gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­ge E. Ru­dins­kie­ne ap­tar­ti dia­be­to klau­si­mai.
      2008 m. Ži­nių ra­di­jo lai­do­je „Kas nau­jo svei­ka­tos ap­sau­go­je” kal­bė­jo LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras R. Tur­čins­kas, Lie­tu­vos pri­va­čių gy­dy­mo įstai­gų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas L. Pa­ške­vi­čius ir LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė. Lie­tu­vos ra­di­jo lai­do­je ap­tar­tos cuk­ri­nio dia­be­to pro­ble­mos. LNK lai­do­je „Jei­gu” dis­ku­tuo­ta apie ser­gan­čių žmo­nių įsi­dar­bi­ni­mo sun­ku­mus ir in­va­li­du­mą, Ži­nių ra­di­ju­je – apie Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gas. „Lie­tu­vos ži­nio­se” iš­spaus­din­ta V. Au­gus­ti­nie­nės in­for­ma­ci­ja apie Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo ak­tu­a­li­jas. Lie­tu­vos ra­di­jo svei­ka­tos lai­do­je at­sa­ky­ta į klau­si­mus dėl pa­cien­tų raš­tiš­ko su­ti­ki­mo tei­kiant svei­ka­tos pa­slau­gas. Duo­tas in­ter­viu „Vei­do” žur­na­lui, LTV lai­dai „Pa­no­ra­ma” ir LNK te­le­vi­zi­jai dėl pa­di­dė­ju­sių prie­mo­kų kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams, Lie­tu­vos ra­di­jui dėl Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 m. pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo, Ži­nių ra­di­jui apie svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo gy­dy­mo įstai­go­se si­tu­a­ci­ją. Kal­bė­ta BNS agen­tū­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je „Di­dė­ja pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės: li­go­nių ka­sos ap­mo­kės pri­va­čiai at­lie­ka­mas šir­dies ope­ra­ci­jas”. Pa­cien­tų nuo­mo­nę dėl Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos (LGS) rei­ka­la­vi­mo įves­ti mo­kes­tį už me­di­kų kvie­ti­mus į na­mus ir re­cep­tų iš­ra­šy­mą V. Au­gus­ti­nie­nė iš­sa­kė įvai­rioms TV , ra­di­jo lai­doms ir spau­dai (LNK, TV-3, TV 5 ka­na­lui, LTV „Pa­no­ra­mai”, Ži­nių ra­di­jui, Ry­to gar­sams, „Lie­tu­vos ry­tui”, „Šei­mi­nin­kei” ir kt.). At­sa­ky­ta į Ži­nių ir Lie­tu­vos ra­di­jo „Ry­to gar­sai” pa­teik­tus klau­si­mus dėl LR SAM pa­tvir­tin­tos nau­jos pir­mi­nės am­bu­la­to­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos. TV 5-to ka­na­lo lai­do­je dis­ku­tuo­ta dėl pla­nuo­ja­mos steig­ti Pa­cien­tų tei­sių kon­tro­lie­riaus įstai­gos. Nuo­mo­nę apie tai V. Au­gus­ti­nie­nė iš­sa­kė ir „Lie­tu­vos me­di­ci­nos kro­ni­kai”.
      Ži­niask­lai­dai pri­sta­tant Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 m. pro­gra­mos re­zul­ta­tus, kal­bė­jo LDA va­do­vė V. Au­gus­ti­nie­nė ir prof. A. Nor­kus. Ži­nių ra­di­jo lai­do­je ap­tar­tas „LR pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas”, ap­skri­to sta­lo dis­ku­si­jo­je „Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­to lė­šų kai­ny­nas”, Lai­di­nio ra­di­jo lai­do­je gvil­den­tos cuk­ri­nio dia­be­to ak­tu­a­li­jos.

      Tarp­tau­ti­nė­ veik­la
      LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė yra Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rė 2003-2006 m. (iš­rink­ta TDF/Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė­je asam­blė­jo­je, Pa­ry­žiu­je; 2006 m. Dub­li­ne (Ai­ri­ja) išrink­ta pa­kar­to­ti­nai 2007-2009 m. ka­den­ci­jai) ir TDF Tarp­tau­ti­nio dia­be­to žur­na­lų ko­mi­te­to or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to va­do­vė 2003 – 2006 m. (iš­rink­ta 2003 m. rug­pjū­čio 13 d. šių žur­na­lų ko­mi­te­to kon­fe­ren­ci­jo­je Ver­sa­ly­je (Pran­cū­zi­ja).
      Kas­met po ke­tu­ris kar­tus da­ly­vau­ta Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos po­sė­džiuo­se, vy­ku­siuo­se Atė­nuose (Grai­ki­ja), Miun­che­ne (Vo­kie­ti­ja), Tam­pe­rė­je (Suo­mi­ja), Že­ne­vo­je (Švei­ca­ri­ja), Briu­se­ly­je (Bel­gi­ja), Li­sa­bo­no­je (Por­tu­ga­li­ja).
      TDF Eu­ro­pos re­gio­no dia­be­to eks­per­tų iš nau­jai įsto­ju­sių į ES ša­lių dar­bo gru­pės (DE­PAC) kon­fe­ren­ci­jo­se Pra­ho­je (Če­ki­ja), Ry­go­je (Lat­vi­ja), Bu­da­pešte (Veng­ri­ja), Bra­tis­la­vo­je (Slo­vė­ni­ja) da­ly­va­vo V. Au­gus­ti­nie­nė ir prof. A. Nor­kus. Ry­go­je LDA va­do­vė pir­mi­nin­ka­vo po­sė­džiui „Pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos” ir ap­žvel­gė nau­jai įsto­ju­sių į ES ša­lių pa­cien­tų tei­ses pa­gal at­lik­tą an­ke­ti­nę ap­klau­są, Bu­da­peš­te ji skai­tė pra­ne­ši­mą „Re­a­li ser­gan­čių­jų dia­be­tu so­cia­li­nė si­tu­a­ci­ja ir pa­cien­tų tei­sės de­šim­ty­je nau­jai į ES įsto­ju­sių ša­lių”, o Bra­tis­la­vo­je – „Gy­dy­mo in­su­li­no ana­lo­gais pa­tir­tis Eu­ro­po­je. Pa­cien­to po­zi­ci­ja”. TDF/E re­gio­no aštun­ta­sis DE­PAC su­si­ti­ki­mas vy­ko Vil­niu­je, kur V. Au­gus­ti­nie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą „LDA vaid­muo cuk­ri­nio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jo­je”.
      LDA va­do­vė da­ly­va­vo TDF/E Cen­tri­nės Eu­ro­pos ša­lių kon­fe­ren­ci­jo­je Pra­ho­je, o Belg­ra­de (Ser­bi­ja) skai­tė pra­ne­ši­mą „Ser­gan­čių­jų dia­be­tu so­cia­li­nė pa­dė­tis ir tei­sės nau­jai įsto­ju­sio­se į ES šalyse”.
      TDF Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė­se asam­blė­jo­se ir kon­fe­ren­ci­jo­se „Kar­tu mes esa­me stip­res­ni” Miun­che­ne (Vo­kie­ti­ja), Var­šu­vo­je (Len­ki­ja) da­ly­va­vo LDA va­do­vai V. Au­gus­ti­nie­nė ir prof. J.S. Da­ni­le­vi­čius. Kon­fe­ren­ci­jo­je Var­šu­vo­je pra­ne­ši­mą „Dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių dis­kri­mi­na­ci­jos as­pek­tai į ES įsto­ju­sio­se ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se” skai­tė V. Au­gus­ti­nie­nė. Dub­li­ne (Ai­ri­ja) LDA va­do­vė da­ly­va­vo kar­tu su A. Da­ny­lie­ne, R. Čer­niaus­kie­ne ir A. Ja­ko­čiū­nie­ne.
      2005 m. lap­kri­čio 30 d. Briu­se­ly­je Eu­ro­pos Par­la­men­to su­reng­ta­me TDF Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos ES Dia­be­to dar­bo gru­pės su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė, EP na­rė L. An­dri­kie­nė, EP na­rio J. Pa­lec­kio pa­dė­jė­jas.
      2006 m. va­sa­rio 15-16 d. Vie­no­je (Aust­ri­ja) ES kon­fe­ren­ci­jo­je „II ti­po dia­be­to pre­ven­ci­ja” da­ly­va­vo LR svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė G. Pau­laus­kie­nė, gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė R. Šul­cai­tė ir V. Augus­ti­nie­nė. Ji taip pat da­ly­va­vo ES kon­fe­ren­ci­jo­je „Svei­ka­tos stra­te­gi­ja Eu­ro­po­je” Li­sa­bo­no­je (Por­tu­ga­li­ja).
      TDF Eu­ro­pos re­gio­no Eu­ro­pos Są­jun­gos mo­ky­mo se­si­jo­se Briu­se­ly­je kva­li­fi­ka­ci­ją to­bu­li­no A. Da­ny­lie­nė ir B.A.Švagž­die­nė, o Dub­li­ne (Ai­ri­ja) mo­ky­mo kur­suo­se – A. Ja­ko­čiū­nie­nė ir R. Čer­niaus­kie­nė. Var­šu­vo­je (Len­ki­ja) pra­ne­ši­mą „LDA įta­ka val­džios spren­di­mams ser­gan­čių­jų prie­žiū­rai ge­rin­ti” kur­san­tams skai­tė V. Augus­ti­nie­nė.
      TDF/E Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių kon­fe­ren­ci­jo­se „Aso­cia­ci­jų plėt­ra ge­ri­nant cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mą” Tbi­li­sy­je (Gru­zi­ja), Al­ma­to­je (Ka­zach­sta­nas) dar­bo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si V. Au­gus­ti­nie­nė.
      2006 m. lie­pos 6-12 d. Tarp­tau­ti­nia­me dia­be­to fes­ti­va­ly­je „Dnep­ro 2006” Ki­je­ve da­ly­va­vo V. Au­gus­ti­nie­nė ir J. Ja­re­ma, o gruo­džio 3–7 d. TDF de­vy­nio­lik­ta­ja­me kon­gre­se Keip­tau­ne (Pie­tų Af­ri­ka) sten­dą „LDA veik­la” pri­sta­tė V. Au­gus­ti­nie­nė ir E. M. Ja­ki­ma­vi­čie­nė.
      2007 m. lap­kri­čio 10 d. Slo­va­ki­jos dia­be­to aso­cia­ci­jos fes­ti­va­ly­je Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai pa­žy­mė­ti V. Au­gus­ti­nie­nė. skai­tė pra­ne­ši­mą „Pa­cien­tų tei­sės ir so­cia­li­nė pa­dė­tis nau­jai įsto­ju­sio­se į ES ša­ly­se”.
      Lat­vi­jos vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to aso­cia­ci­jos kon­fe­ren­ci­jo­je Ry­go­je pra­ne­ši­mą „Cuk­ri­nis dia­be­tas – ne gy­ve­ni­mo pa­bai­ga” skai­tė prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius, o „Ser­gan­čių­jų dia­be­tu so­cia­li­nės tei­sės Eu­ro­pos Są­jun­go­je” – V. Au­gus­ti­nie­nė.
      LDA sten­di­niai pra­ne­ši­mai eks­po­nuo­ti Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jos (EASD) kon­fe­ren­ci­jo­se Atė­nuose (Grai­ki­ja), Ko­pen­ha­go­je (Da­ni­ja), Ams­ter­da­me (Olan­di­ja).
      2006 m. va­sa­rio 22-24 d. Tarp­tau­ti­nio pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­so kon­gre­se Bar­se­lo­no­je (Is­pa­ni­ja), kas­met Eu­ro­pos svei­ka­tos fo­ru­mo kon­fe­ren­ci­jo­se Gas­tei­ne (Aust­ri­ja), Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo se­mi­na­re „Svei­ka­tos mo­ky­mas ir su­si­kal­bė­ji­mas”, kon­fe­ren­ci­jo­se „Įga­lio­ji­mai, in­for­ma­ci­ja, rė­mi­mas” ir „Svei­ka­tos raš­tin­gu­mas” Briu­se­ly­je da­ly­va­vo pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė. 2007 m. birželio 9 d. Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba (LPO­AT) pri­im­ta Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo na­re.
      Eu­ro­pos se­se­rų dia­be­to mo­ky­to­jų fe­de­ra­ci­jos (FEND) kon­fe­ren­ci­jo­se da­ly­va­vo slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės J. Ulec­kie­nė, A. Da­ny­lie­nė, A. Ja­ko­čiū­nie­nė Atė­nuose (Grai­ki­ja), J. Ulec­kie­nė, A. Da­ny­lie­nė Ko­pen­ha­go­je (Da­ni­ja) ir Ams­ter­da­me (Olan­di­ja).

      Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos veik­la
      LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, 2002 m. išrink­ta LPO­AT pir­mi­nin­ke, or­ga­ni­za­vo su­si­rin­ki­mus, ap­skri­to sta­lo dis­ku­siją „Lie­tu­vos pa­cien­tų tei­sės Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių char­ti­jos kon­teks­te”, ku­rio­je kal­bė­jo Tarp­tau­ti­nio pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­so (IA­PO) val­dy­bos na­rys Rod Mi­chel, taip pat su­si­ti­ki­mus su LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos at­sto­vais. LPO­AT pir­mi­nin­kė at­sto­va­vo ser­gan­tie­siems KMU ir Lie­tu­vos vais­ti­nin­kų są­jun­gos kon­fe­ren­ci­jo­je, Par­kin­so­no li­gos drau­gi­jos kon­fe­ren­ci­jo­je, Lie­tu­vos su­tri­ku­sios psi­chi­kos žmo­nių glo­bė­jų drau­gi­jos su­va­žia­vi­me, pateikė LPO­AT in­for­ma­ci­ją Psi­chi­nė­mis li­go­mis ser­gan­čių­jų kon­fe­ren­ci­jo­je „Efek­ty­vu­mo įver­ti­ni­mas ir nau­jų įro­dy­mų psi­chi­kos svei­ka­tos sri­ty­je kau­pi­mas” iš cik­lo „Nė­ra svei­ka­tos be psi­chi­kos svei­ka­tos”. At­sto­va­vo LPO­AT įvai­rio­se jau mi­nė­to­se dar­bo gru­pė­se, LR Sei­mo Sveikatos reikalų komiteto, SAM, VLK, reiš­kė nuo­mo­nę TV, ra­di­jo lai­do­se, spau­do­je. 2005 m. Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba pri­im­ta į Tarp­tau­ti­nį pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­są, o 2007 m. ta­po Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo nare.

      Pa­sie­ki­mai
      Da­ly­va­vi­mas įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų dar­be pa­de­da įgy­ven­din­ti už­si­brėž­tus tiks­lus, kon­tro­liuo­ti, kaip dia­be­to pre­ven­ci­jai nau­do­ja­mos biu­dže­to lė­šos, kaip su­da­ro­ma ir vyk­do­ma Svei­ka­tos pro­gra­ma. Be­maž dėl kiek­vie­no spren­di­mo ten­ka ko­vo­ti, ar­gu­men­tuo­tai įveik­ti biu­ro­kratų pa­si­prie­ši­ni­mą, abe­jin­gu­mą žmo­nių rū­pes­čiams. Ge­rai, kad su­si­vie­ni­ju­si su pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jo­mis Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja yra la­bai veiks­min­ga jė­ga. Dar­bo sėk­mę le­mia ir ak­ty­vus da­ly­va­vi­mas Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos, Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jos, Eu­ro­pos se­se­rų dia­be­to mo­ky­to­jų fe­de­ra­ci­jos, Tarp­tau­ti­nio pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­so, Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo, Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jos, Pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos veik­lo­je, taip pat glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas su ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis.
      2007 m. pa­gal Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas bu­vo per­skirs­ty­tos lė­šos LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­tai Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2006 – 2007 m. pro­gra­mai. Re­zul­ta­tai įro­dė, kad tai pa­si­tei­si­no. Gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos ma­ta­vi­mai gy­dy­mo įstai­go­se bu­vo at­lik­ti 42 574 Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. Iš jų cuk­ri­nis dia­be­tas bu­vo diag­no­zuo­tas 2007 pa­cien­tams (4,7 proc.), gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos su­tri­ki­mas – 4497 pa­cien­tams (10,6 proc.), su­tri­ku­si gli­ke­mi­ja ne­val­gius – 5112 (12,0 proc.).
      Per ap­ta­ria­mą lai­ko­tar­pį pa­siek­ta, kad HbA1c ty­ri­mas kom­pen­suo­ja­mas vi­siems dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms 4 kar­tus per metus.
      Dau­giau kom­pen­suo­ja­ma diag­nos­ti­nių juos­te­lių krau­jo gliu­ko­zei nu­sta­ty­ti su­au­gu­sie­siems ir vai­kams (žr. 29 p.).
      In­su­li­no pom­pų, tai­ko­mų am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui nuo­la­ti­ne po­odi­ne pre­pa­ra­to in­jek­ci­ja, kei­čia­mų­jų da­lių kom­plek­tas kom­pen­suo­ja­mas vie­nas per mė­ne­sį ser­gan­tie­siems I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu: vai­kams, as­me­nims iki 19 me­tų, nėš­čio­sioms – nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu, pla­nuo­jan­čioms pa­sto­ti mo­te­rims, kai yra ne­kon­tro­liuo­ja­mas dia­be­tas – iki 1 me­tų. Kom­pen­suo­ja­mo­ji kom­plek­to kai­na – 300 Lt per mė­ne­sį.
      Su­va­žia­vi­me pre­zi­den­te šeš­tą kar­tą iš­rink­ta V. Au­gus­ti­nie­nė. Pa­tvir­tin­ta LDA ta­ry­ba, į ku­rią įei­na vi­sų ko­lek­ty­vi­nių na­rių va­do­vai ir at­sto­vai. Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no val­dy­bą. Jos na­riai bus at­sa­kin­gi už šiuos klau­si­mus: prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius rū­pin­sis dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja, A. Šli­žys – dia­be­to klu­bų veik­la, J. Ja­nu­šai­tis – aso­cia­ci­jos na­rys­te, V. Bu­li­ka­tė – slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų ir li­go­nių mo­ky­mu, E. M. Ja­ki­ma­vi­čie­nė – vai­kų ir pa­aug­lių ug­dy­mu, J. Ja­siu­lio­nie­nė – pa­gal­ba šei­moms, au­gi­nan­čioms dia­be­tu ser­gan­čius vai­kus. LDA vi­ce­pre­zi­den­tė­mis ta­po G. Nai­dzi­na­vi­čie­nė, ku­ri rū­pin­sis ser­gan­čių­jų dia­be­tu tei­sių klau­si­mais, ir gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė O. Jur­kaus­kie­nė, ku­ri ku­ruos me­di­ci­nos klau­si­mus. Slau­gy­to­jai dia­be­to­lo­gei Ju­ze­fai Ulec­kie­nei su­teik­tas Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos Gar­bės na­rio vardas.
      Į re­vi­zi­jos ko­mi­si­ją ant­rai ka­den­ci­jai iš­rink­ti Z. Lia­šen­ko, A. Ja­ko­čiū­nie­nė ir V. Pi­ly­bai­tis.
      Pri­im­ta su­važia­vi­mo re­zo­liu­ci­ja.
      Ko­o­pe­ra­ti­nei ben­dro­vei „Lie­tu­vos ko­o­pe­ra­ty­vų są­jun­ga”, ku­ri nuo­la­tos re­mia Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­lą, ne­mo­ka­mai ski­ria pa­tal­pas ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti, nuo 2001 m. su­teik­tas rė­mė­jo var­das.
      Pa­dė­ko­ta rė­mė­jams, nes LDA veik­la ne­įma­no­ma be nuo­la­ti­nių part­ne­rių ir rė­mė­jų.
      LDA vie­ni­ja dau­giau kaip 6 tūks­tan­čius na­rių. Tai ser­gan­tie­ji, jų šei­mų na­riai, gy­dy­to­jai, me­di­ci­nos se­se­rys, ge­ros va­lios žmo­nės.

      LDA ko­lek­ty­vi­niai na­riai:
      55 klu­bai, ben­dri­jos, drau­gi­jos, Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų drau­gi­ja, Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių, ser­gan­čių dia­be­tu, drau­gi­ja.

      LDA gar­bės na­riai:
      Prof. ha­bil. dr. Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius, gyd. Ar­nol­das Do­vil­tis (Eli Lil­ly), gyd. Al­do­na Ona Ere­lie­nė, gyd. Ire­na Gra­kaus­kie­nė, p. Flem­ming Kjers­ga­ard Jo­han­sen (Da­ni­ja), gyd. Bro­nius Jo­nu­šas, prof. Isuf Ka­lo (Al­ba­ni­ja), p. Lil­ly Karn (Vo­kie­ti­ja), gyd. Fei­gė Na­re­vi­čie­nė (Iz­ra­e­lis), gyd. An­ta­nas Vy­tau­tas Ste­pa­nas (Aust­ra­li­ja), p. Kirs­ti Vik­ki (Suo­mi­ja), gyd. An­ta­nas Vin­kus, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Ju­ze­fa Ulec­kie­nė.

      LDA nuo­la­ti­niai rė­mė­jai
      Dei­man­ti­niai
      UAB Eli Lil­ly Li­e­tu­va (nuo 1993 m.)
      UAB Merck Sharp & Doh­me (nuo 2008 m.)

      Auk­si­nis
      UAB Sa­no­fi-Aven­tis Lie­tu­va (nuo 2003 m.)

      Si­dab­ri­niai
      Ab­bott Dia­be­tes Ca­re, UAB Abo­vi­ta (nuo 2001 m.)
      UAB Ba­y­er (nuo 2008 m.)
      UAB Eks­mos MTC (nuo 1998 m.)
      UAB In­ter­lux (nuo 2001 m.)
      UAB No­vo Nor­disk Phar­ma (nuo 1995 m.)
      UAB Ser­vier Phar­ma (nuo 2007 m.)

      Rė­mė­jai
      Vil­naus ko­le­gi­jos Svei­ka­tos prie­žiū­ros fa­kul­te­tas (1994 – 2001 m.)
      KB „Lie­tu­vos ko­o­pe­ra­ty­vų są­jun­ga” (nuo 2001 m.)

      LDA gautos lėšos 2005 – 2008 m.
      Ko­lek­ty­vi­nių na­rių na­rio mo­kes­tis – 2,5 %
      Nuo­la­ti­nių rė­mė­jų mo­kes­tis – 4,1 %
      Biu­dže­ti­nių įstai­gų pa­ra­ma – 55,8 %
      Laik­raš­čio pre­nu­me­ra­ta – 3,4 %
      Pa­ra­ma įvai­riems pro­jek­tams ir aso­cia­ci­jos veik­lai – 26,3 %
      Ki­tas fi­nan­sa­vi­mas – 4,7 %
      Pa­ra­ma ma­te­ria­li­nė­mis ver­ty­bė­mis – 3,2 %

      LDA išlaidos 2005 – 2008 m.
      Na­rio mo­kes­tis TDF – 0,3 %
      Mo­ky­mo pro­gra­mai – 38,2 %
      Lei­dy­bai – 18,0 %
      Švie­ti­mui – 7,1 %
      Ki­tos išlai­dos – 36,4 %

      Pa­reng­ta pa­gal
      LDA pre­zi­den­tės V. Au­gus­ti­nie­nės,
      re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos ata­skai­tas
      ir su­va­žia­vi­mo pro­to­ko­lą


Puslapis 3
Mieli skaitytojai!

      Kas­dien kal­ba­ma apie kri­zę, ku­ria ap­suk­rie­ji nau­do­ja­si tar­si prie­dan­ga, to­liau alin­da­mi ša­lį. Ki­tus – sun­kiai ser­gan­čiuo­sius ir var­gin­gai gy­ve­nan­čius – ji dar la­biau skur­di­na. Ta­čiau vie­naip ar ki­taip tu­ri­me ti­kė­ti, kad ji ne­ am­ži­na, ir ben­dro­mis pa­stan­go­mis siek­ti ją įveik­ti. Ypač svar­bus vaid­muo šiuo metu ten­ka ser­gan­tiems žmonėms at­sto­vau­jan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms. Džiu­gu, kad jos vie­ni­ja­si sie­kdamos vi­sa­pu­siš­ko pa­cien­tų da­ly­va­vi­mo vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, gi­nant kiekvieno žmo­gaus tei­ses. Į LDA ini­cia­ty­va įsteig­tą Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bą sau­sio mė­ne­sį įsto­jo net ke­tu­rios naujos narės, numatoma jų bū­siant dar daugiau.
      Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja sa­vo veik­los re­zul­ta­tus ap­ta­rė VII su­va­žia­vi­me. Dar­bų iš­ties nu­veik­ta daug. Or­ga­ni­za­ci­ja pa­si­pil­dė nau­jais na­riais bei nuo­la­ti­niais rė­mė­jais. Vy­ko li­go­nių ir slau­gy­to­jų mo­ky­mas, švies­ta vi­suo­me­nė, iš­leis­ta daug lei­di­nių. Ne vie­nam žmo­gui, at­li­kus pro­fi­lak­ti­nius ty­ri­mus, pa­dė­ta iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų. Pa­tir­ties sem­ta­si tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Da­ly­va­vi­mas įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų dar­be pa­dė­jo įgy­ven­din­ti už­si­brėž­tus tiks­lus. Be­maž dėl kiek­vie­no spren­di­mo ten­ka ko­vo­ti, ar­gu­men­tuo­tai įveik­ti biu­ro­kratų pa­si­prie­ši­ni­mą, abe­jin­gu­mą žmo­nių rū­pes­čiams. Per tre­jus me­tus pa­vy­ko pa­siek­ti, kad bū­tų kom­pen­suo­ja­mi svar­biau­si ty­ri­mai (HbA1c), gy­dy­mas in­su­li­no pom­pa, dau­giau diag­nos­ti­nių juos­te­lių krau­jo gliu­ko­zei nu­sta­ty­ti, neu­ro­pa­ti­jos gy­dy­mas, pa­tvir­tin­tas dia­be­tu ser­gan­čių­jų slau­gos pa­slau­gų tei­ki­mo ap­ra­šas.
      Šie­met mi­nė­si­me or­ga­ni­za­ci­jos dvi­de­šimt­me­tį. Ma­nau, kad tu­rė­si­me kuo pa­si­džiaug­ti. Lin­kiu op­ti­miz­mo ir ge­ros svei­ka­tos.

      Su geriausiais linkėjimais –
     
      Vida Augustinienė


Puslapis 7

Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos VII su­va­žia­vi­mo,
įvy­ku­sio Vil­niu­je 2008 m. gruo­džio 5 d.,

RE­ZO­LIU­CI­JA

Dėl cuk­ri­nio dia­be­to prie­žiū­ros
ir pro­fi­lak­ti­kos stra­te­gi­jos


      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos VII su­va­žia­vi­mas iš­klau­sė iš­sa­mią pre­zi­den­tės Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės 2005 – 2008 m. dar­bo ata­skai­tą, taip pat de­le­ga­tų bei ki­tų su­va­žia­vi­mo da­ly­vių kal­bas apie or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą. At­si­žvel­gus į LDA na­rių – ser­gan­čių­jų dia­be­tu, jų šei­mos na­rių, me­di­kų bei rė­mė­jų – pa­reikš­tas pa­sta­bas, pa­gei­da­vi­mus ir pa­siū­ly­mus, pri­im­ta čia pa­tei­kia­ma re­zo­liu­ci­ja:

      Pa­sau­ly­je cuk­ri­niu dia­be­tu (CD) ser­ga dau­giau kaip 250 mln. žmo­nių, tai su­da­ro apie 6 proc. su­au­gu­sių (20 – 79 m.) gy­ven­to­jų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2025 m. sirgs per 380 mln. – 7,1 proc. po­pu­lia­ci­jos. Kas­met 3,8 mln. mir­čių sie­ja­ma su dia­be­tu ir jo kom­pli­ka­ci­jo­mis. Kas 10 min. du žmo­nės su­ser­ga dia­be­tu, o kas 10 min. nuo diabeto ir jo komplikacijų mirš­ta vie­nas žmo­gus.
      Epi­de­mio­lo­gi­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad Lie­tu­vo­je II ti­po dia­be­tu ser­ga apie 5 proc. 35 – 65 m. am­žiaus gy­ven­to­jų. Ta­čiau ne vi­si šie žmo­nės už­re­gist­ruo­ti, nes li­ga daž­nai per vė­lai diag­no­zuo­ja­ma. Dia­be­to diag­no­zė nu­sta­ty­ta tik 35 proc. vi­sų ser­gan­čių­jų šia li­ga. Apie 120 000 žmo­nių ser­ga, bet to ne­ži­no.
      Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė asam­blė­ja 2006 m. gruo­džio 20 d. pa­si­ra­šė re­zo­liu­ci­ją 61/225. Tuo svar­biu do­ku­men­tu pri­pa­žin­ta, kad dia­be­tas yra „lė­ti­nė, sun­ki ir bran­giai kai­nuo­jan­ti li­ga, su­ke­lian­ti sun­kias kom­pli­ka­ci­jas, da­ran­ti ža­lą šei­moms, vals­ty­bėms ir vi­sam pa­sau­liui.“ Re­zo­liu­ci­ja pir­mą kar­tą at­krei­pė dė­me­sį į lė­ti­nę ne­už­kre­čia­mą li­gą ir pri­pa­ži­no ją svar­bia pa­sau­lio svei­ka­tos ne­gan­da gre­ta to­kių in­fek­ci­nių epi­de­mi­jų kaip ma­lia­ri­ja, tu­ber­ku­lio­zė ir ŽIV/AIDS.
      Jung­ti­nių Tau­tų 61/225 re­zo­liu­ci­ja su­da­rė pa­sau­li­nę ko­vos su dia­be­to pan­de­mi­ja dar­bo­tvarkę, ku­ria kvie­čia vi­sas tau­tas kur­ti na­cio­na­li­nes dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos, kon­tro­lės ir gy­dy­mo pro­gra­mas. Pa­sau­li­nė dia­be­to ben­druo­me­nė pri­va­lo bū­ti vie­nin­ga, kad vi­sos vals­ty­bės griež­tai lai­ky­tų­si tos dar­bo­tvarkės.
      Įver­ti­nant aki­vaiz­dų epi­de­mi­nį dia­be­to pli­ti­mą vi­sa­me pa­sau­ly­je, tai­gi ir Lie­tu­vo­je, taip pat at­si­žvel­giant į Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas, siū­ly­ti­na LR svei­ka­tos ap­sau­gos, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­joms ko­o­pe­ruo­ti lė­šas ir rem­ti svar­bius šios li­gos pre­ven­ci­jos moks­liš­kai pa­grįs­tus ino­va­ci­nius pro­jek­tus. Ga­ran­tuo­ti­nas tos veik­los tęs­ti­nu­mas ir plė­to­ti­nos šios pa­slau­gos vi­so­je Lie­tu­vo­je. Vy­riau­sy­bė pri­va­lo pla­nuo­ti dau­giau lė­šų dia­be­to epi­de­mi­jai stab­dy­ti.
      LDA tu­ri siek­ti, kad:
      1. LR Vy­riau­sy­bė ak­ty­viai ir po­zi­ty­viai veik­tų ser­gan­čių žmo­nių la­bui ir už­tik­rin­tų:
      1.1. Įsta­ty­mų nu­ma­ty­tą pa­cien­to tei­sę į kva­li­fi­kuo­tą ir pri­ei­na­mą svei­ka­tos prie­žiū­rą;
      1.2. Ša­lies pi­lie­čių cuk­ri­nio dia­be­to pro­fi­lak­ti­ką;
      1.3. Svei­ka­tos, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, švie­ti­mo, tei­sin­gu­mo ir ki­tų sek­to­rių veiks­min­gą ben­dra­dar­bia­vi­mą, kad bū­tų ko­or­di­nuo­ja­ma cuk­ri­nio dia­be­to pre­ven­ci­nė veikla;
      1.4. Su­in­te­re­suo­tos vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos ak­ty­viai da­ly­vau­tų Vy­riau­sy­bei pri­imant svei­ka­tos spren­di­mus ir šių or­ga­ni­za­ci­jų tei­kia­mos pa­slau­gos bū­tų in­teg­ruo­tos į ben­drą cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės sis­te­mą;
      1.5. Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos veik­la bū­tų ob­jek­ty­vi ir vie­ša.
      2. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pri­va­lė­tų:
      2.1. Skir­ti lė­šų, kad bū­tų įgy­ven­di­na­ma 2008 m. lap­kri­čio 26 d. mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. V- 1143 pa­tvir­tin­ta „Cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės 2009 – 2011 me­tų pro­gra­ma”.
      2.2. Įkur­ti Na­cio­na­li­nę cuk­ri­nio dia­be­to pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės ta­ry­bą, ku­ri pa­tvir­tin­tų dia­be­to­lo­gi­jos stra­te­gi­ją Lie­tu­vo­je ir pra­dė­tų reng­ti il­ga­lai­kę Na­cio­na­li­nę cuk­ri­nio dia­be­to pro­gra­mą.
      2.3. Už­tik­rin­ti, kad bū­tų lai­ku diag­no­zuo­tas dia­be­tas, die­giant ska­ti­na­mą­sias pa­slau­gas, ap­mo­ka­mas iš PSDF lė­šų.
      2.4. Kuo grei­čiau įtei­sin­ti slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų pa­slau­gų įkai­nius (2008 m. spa­lio 10 d. įsa­ky­mu Nr. V- 982 yra pa­tvir­tin­tas „Ser­gan­čių­jų CD slau­gos pa­slau­gų tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mų ap­ra­šas”).
      3. Įgy­ven­din­ti ak­ty­vų vyk­do­mo­sios val­džios ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mą su LDA or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rių veik­la ir pa­slau­gos vi­sa­me pa­žan­gia­me pa­sau­ly­je yra pri­pa­žįs­ta­mos kaip bū­ti­na vals­ty­bės svei­ka­tos ir so­cia­li­nes po­li­ti­kos da­lis. Šios or­ga­ni­za­ci­jos tu­ri bū­ti ly­gia­ver­tės part­ne­rės ne tik pri­imant cuk­ri­nio dia­be­to svei­ka­tos po­li­ti­kos spren­di­mus, bet ir tei­kiant ati­tin­ka­mas pa­slau­gas. Vi­sa­me pa­sau­ly­je sie­kia­ma, kad svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­ma bū­tų orien­tuo­ja­ma į pa­cien­tą.
      4. Sie­kiant, kad tin­ka­ma dia­be­tu ser­gan­čių­jų me­di­ci­ni­nė prie­žiū­ra ati­tik­tų St. Vin­cen­to de­kla­ra­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas, taip pat įver­ti­nant ne­pa­kan­ka­mą ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją bei pa­tir­tį, įtei­sin­ti pri­va­lo­mas gy­dy­to­jo en­dok­ri­no­lo­go kon­sul­ta­ci­jas dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms ne re­čiau kaip kas 3 mė­ne­siai. Įsteig­ti ra­jo­nuo­se bent 0,5 gy­dy­to­jo en­dok­ri­no­lo­go eta­to. Į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų, li­gų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių są­ra­šą am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui įtrauk­ti mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­jos ty­ri­mus, kad inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas bū­tų lai­ku diag­no­zuo­tas.
      5. Rei­ka­lau­ti, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ap­skri­tims bei sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai at­kur­tų pa­nai­kin­tus ir steig­tų nau­jus ko­jų prie­žiū­ros ka­bi­ne­tus bei dia­be­to mo­kyk­las. Tai itin svar­bi ser­gan­čių­jų prie­žiū­ros, tai­gi ir svei­ka­tos ge­ri­ni­mo prie­mo­nė.
      6. Rei­ka­lau­ti, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai įtei­sin­tų ser­gan­čio­jo cuk­ra­li­ge pa­są – do­ku­men­tą, ku­ria­me žy­mi­mas li­go­nio gy­dy­mas, ty­ri­mų re­zul­ta­tai ir kt. In­for­ma­ci­ja. Pa­są pa­ren­gė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si St. Vin­cen­to de­kla­ra­ci­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis.
      7. Siek­ti, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa iš­plės­tų nu­sta­ty­tas dia­be­tu ser­gan­čių­jų re­a­bi­li­ta­ci­nio gy­dy­mo in­di­ka­ci­jas, nes anks­tes­nė pa­tir­tis aki­vaiz­džiai įro­dė šio gy­dy­mo nau­dą. Šiuo me­tu tos in­di­ka­ci­jos ryš­kiai su­ma­žin­tos, o svei­ka­tą grą­ži­na­ma­sis gy­dy­mas vi­sai pa­nai­kin­tas. Spręs­ti­na re­a­bi­li­ta­ci­nio gy­dy­mo ga­li­my­bė be hos­pi­ta­li­za­vi­mo. Šiuo me­tu ne­iš­nau­do­ja­ma kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų pa­gal­ba, jų ba­zė, ku­ri yra se­niai įreng­ta ir spe­cia­liai pri­tai­ky­ta dia­be­tu ser­gan­čių­jų gy­dy­mui.
      8. Re­mian­tis Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ja siū­ly­ti Na­cio­na­li­nei svei­ka­tos ta­ry­bai prie LR Sei­mo įpa­rei­go­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją kar­tu su vi­so­mis su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis bei me­di­ci­nos ir so­cia­li­nio moks­lo at­sto­vais ap­tar­ti cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­mo, ty­ri­mo bei pre­ven­ci­jos po­li­ti­kos stra­te­gi­ją bei lė­šas, taip pat pa­reng­ti Na­cio­na­li­nę dia­be­to pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės pro­gramą.
      9. Rei­ka­lau­ti, kad ap­skri­čių ad­mi­nist­ra­ci­jų ir sa­vi­val­dy­bių pa­rei­gū­nai im­tų­si at­sa­ko­my­bės už cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės stra­te­gi­ją re­gio­nuo­se.
      10. Re­ko­men­duo­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trams re­gu­lia­riai skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie cuk­ri­nio dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų grės­mę, pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ven­se­ną.
      11. Siū­ly­ti Na­cio­na­li­nei ra­di­jo ir TV ta­ry­bai, kad skir­tų kon­kre­tų lai­ką cuk­ri­nio dia­be­to pre­ven­ci­jai pro­pa­guo­ti.
      12. Kar­tu su Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba (LPO­AT) siek­ti, kad:
      12.1. Bū­tų įtrauk­tas pa­cien­tų tei­ses gi­nan­čios LPO­AT at­sto­vas į Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos prie LR Sei­mo su­dė­tį.
      12.2.Į LR Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą bū­tų įtrauk­ta nuo­sta­ta: Už­tik­rin­ti pa­cien­tams tei­sę rink­tis gy­dy­mo įstai­gą ir gy­dy­to­ją bei įgy­ven­din­ti pa­grin­di­nį drau­di­mi­nės me­di­ci­nos prin­ci­pą „Pi­ni­gai se­ka pas­kui li­go­nį“, ga­ran­tuo­jant, jog li­go­nių ka­sos ap­mo­kė­tų už pa­cien­tui su­teik­tas pa­slau­gas jo pa­si­rink­to­je gy­dy­mo įstai­go­je, ne­svar­bu ar ji yra vals­ty­bi­nė, vie­šo­ji, ar pri­va­ti.“
      12.3. Ne­nai­kin­ti PVM leng­va­tų vais­tams, me­di­ci­nos prie­mo­nėms ir me­di­ci­nos įran­gai,nes ir da­bar ne vi­si li­go­niai įsten­gia jų nu­si­pirk­ti. Prie­šin­gu at­ve­ju­ dar la­biau dau­gės sun­kių kom­pli­ka­ci­jų, taip pat di­dės vals­ty­bės iš­laidos.


Puslapis 10
Ne­lei­si­me sirg­ti
ar bran­giai gy­dy­si­me?

      Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­ga orien­tuo­ta į li­gų gy­dy­mą – jų pre­ven­ci­jai vi­suo­met trūks­ta lė­šų. Vie­na la­biau­siai plin­tan­čių pa­vo­jin­gų li­gų yra cuk­ri­nis dia­be­tas. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga apie šios li­gos pro­fi­lak­ti­nio dar­bo ga­li­my­bes Lie­tu­vos me­di­ci­nos kro­ni­kos žur­na­lis­tė Na­ta­li­ja Vo­ro­na­ja kal­bė­jo­si su Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­te, Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­re Vi­da Au­gus­ti­nie­ne.

      Ko­kia cuk­ri­nio dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos si­tu­a­ci­ja šian­dien? Ar tik pi­ni­gų sty­gius truk­do ją tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti?
      Pro­fi­lak­ti­nio dar­bo prak­tiš­kai nė­ra, tuo tar­pu ser­gan­čių­jų skai­čiai spar­čiai di­dė­ja. Tai pa­ro­dė ir 2007 m. vyk­dy­ta cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės pro­gra­ma, ir mū­sų aso­cia­ci­jos vyk­do­mų pro­fi­lak­ti­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tai.
      Vi­suo­me­nė apie dia­be­tą bei jo klas­tą sto­ko­ja ži­nių. Ki­ta ver­tus, mū­sų žmo­nės per ma­žai rū­pi­na­si sa­vo svei­ka­ta, o į gy­dy­to­jus daž­niau­siai krei­pia­si, kai li­ga pro­gre­suo­ja, var­gi­na kom­pli­ka­ci­jos.
      Kas­met LDA at­lie­ka­mais pro­fi­lak­ti­niais krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mais nu­sta­to­ma per di­de­lis ro­dik­lis 12 – 18 proc. tik­rin­tų­jų. Tu­rint tik vie­no ty­ri­mo re­zul­ta­tus, nie­ka­da nė­ra nu­sta­to­ma li­ga. Vi­suo­met siū­lo­me kreip­tis į gy­dy­mo įstai­gą diag­no­zei pa­tiks­lin­ti. Ten as­muo tu­rė­tų gau­ti tin­ka­mą pa­gal­bą. Ta­čiau ne­re­tai žmo­nės skun­džia­si, kad esant krau­jy­je 7 – 8 mmol/l gliu­ko­zės ne­val­gius, gy­dy­to­jas ne­at­lie­ka rei­kia­mų ty­ri­mų, ne­pa­ta­ria, kaip tin­ka­mai lai­ky­tis die­tos, ka­da vėl at­ei­ti pa­kar­to­ti­nai iš­si­tirti.
      Vei­kiau­siai tam įta­kos tu­ri ir lė­šų sty­gius, nors LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro iš­leis­tu įsa­ky­mu nu­ma­to­ma, kad kiek­vie­nam gy­ven­to­jui, ku­ris pri­klau­so ri­zi­kos su­sirg­ti dia­be­tu gru­pei, kar­tą per me­tus pro­fi­lak­ti­nis krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mas tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas. Įdo­mu tai, kad 2007 m., kai skam­bi­no­me ir ra­gi­no­me gy­dy­mo įstai­gas da­ly­vau­ti dia­be­to kon­tro­lės pro­gra­mo­je, kai ku­rie gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai at­sa­kė, jog pa­gal mi­nė­tą įsa­ky­mą šį dar­bą vyk­dan­tys. Ta­čiau į klau­si­mą, kiek nu­sta­to nau­jų dia­be­to at­ve­jų, at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo ir tei­sin­da­vo­si to­kios sta­tis­ti­kos ne­ve­dan­tys. Peršasi išva­da, kad ir dar­bo ne­at­li­ko.
      Pa­ti ser­gu 23 me­tus ir dia­be­to si­tu­a­ci­ją ži­nau la­bai ge­rai: tik­rai la­bai re­tai gy­dy­to­jai pa­siū­lo pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti. Tu­ri­me in­for­ma­ci­jos, kad, pa­cien­tui ne­pa­pra­šius, gy­dy­to­jas ne­iš­ra­šo kom­pen­suo­ja­mų­jų diag­nos­ti­nių juos­te­lių gy­dy­mo kon­tro­lei. Tik­rai ma­nau, kad ir tuos pa­čius pi­ni­gus ga­li­ma pa­nau­do­ti ra­cio­na­liau.
      Šiuo me­tu nė­ra I ti­po dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos. Ap­lin­kos veiks­niai, ku­rie, kaip ma­no­ma, iš­pro­vo­kuo­ja in­su­li­ną ga­mi­nan­čių ląs­te­lių iri­mą or­ga­niz­me, vis dar ty­ri­nė­ja­mi. Tuo tar­pu II ti­po dia­be­to ga­li­ma iš­veng­ti lai­kan­tis svei­kos gy­ven­se­nos ir pa­kan­ka­mai mankš­ti­nan­tis. JAV, Ki­ni­jo­je, Suo­mi­jo­je at­lik­tais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad šios li­gos pro­fi­lak­ti­ka yra kū­no svo­rio kon­tro­lė ir mankš­ta.

      Ko rei­kė­tų im­tis, kad ser­gan­čių­jų ma­žė­tų ir bū­tų iš­veng­ta li­gos kom­pli­ka­ci­jų?
      Lap­kri­čio 14-ąją mi­nė­jo­me Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, ku­ri nuo 2007 me­tų ofi­cia­liai pri­pa­žin­ta ir Jung­ti­nių Tau­tų (JT) die­na. Tai pa­skel­bė JT Ge­ne­ra­li­nė asam­blė­ja , 2006 me­tų gruo­džio 20 die­ną pa­si­ra­šiu­si re­zo­liu­ci­ją. Jo­je tei­gia­ma, kad dia­be­tas yra „lė­ti­nė, sun­ki ir bran­giai kai­nuo­jan­ti li­ga, su­ke­lian­ti sun­kias kom­pli­ka­ci­jas, da­ran­ti ža­lą šei­moms, vals­ty­bėms ir vi­sam pa­sau­liui”.
      Re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas yra di­de­lis pa­sie­ki­mas, ta­čiau tai tik pir­mas žings­nis dia­be­to epi­de­mi­jai stab­dy­ti ir žmo­nių gy­vy­bėms gel­bė­ti. Re­zo­liu­ci­ja su­da­rė pa­sau­li­nę ko­vos su dia­be­to pan­de­mi­ja dar­bo­tvarkę, ku­ri kvie­čia vi­sas tau­tas kur­ti na­cio­na­li­nes dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos, kon­tro­lės ir gy­dy­mo pro­gra­mas. Pa­sau­li­nė dia­be­to ben­druo­me­nė pri­va­lo bū­ti vie­nin­ga, kad vi­sos vals­ty­bės lai­ky­tų­si to­kios dar­bo­tvarkės.
      Na­cio­na­li­nė dia­be­to pro­gra­ma tu­rė­tų ap­im­ti dau­ge­lį ins­ti­tu­ci­jų (ne tik Svei­ka­tos ap­sau­gos, bet ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo, Švie­ti­mo ir moks­lo, Su­si­sie­ki­mo, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jas ir kt.). Kiek­vie­na šių ins­ti­tu­ci­jų tu­rė­tų pa­reng­ti veiks­mų pla­ną, kaip spręs­ti pro­fi­lak­ti­kos ir gy­dy­mo klau­si­mus. Ska­ti­nant žmo­nių jud­ru­mą tu­rė­tų bū­ti įreng­ti dvi­ra­čių ta­kai, pa­reng­tos vai­kų, šei­mų švie­ti­mo pro­gra­mos, ant vi­sų mais­to pa­kuo­čių tu­rė­tų at­si­ras­ti už­ra­šai, pa­ro­dan­tys, kiek 100 g pro­duk­to yra an­glia­van­de­nių, bal­ty­mų, rie­ba­lų, cuk­raus, drus­kos. Juk ne tik ser­gan­tis, bet ir svei­kas žmo­gus ne­tu­rė­tų val­gy­ti dau­giau, ne­gu or­ga­niz­mui rei­kia. Ši pro­gra­ma tu­rė­tų ap­im­ti ir vi­sų spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jus. Be to, la­bai svar­bu pro­gra­mas ne tik pa­reng­ti, vyk­dy­ti, bet ir kon­tro­liuo­ti, kad bū­tų griež­ta pa­nau­do­tų pi­ni­gų at­skai­to­my­bė.
      Jau LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je pa­reng­ta ir pa­tvir­tin­ta 2009 – 2011 m.cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės pro­gra­ma. Ta­čiau ji vėl yra la­bai siau­ra. Tuo tar­pu į Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas, re­mian­tis JT re­zo­liu­ci­jos ra­gi­ni­mu kur­ti il­ga­lai­kę na­cio­na­li­nę dia­be­to pro­gra­mą, neat­si­žvel­gia­ma. Da­bar pa­si­kei­tus val­džiai vėl rei­kės pra­dė­ti nuo nu­lio.

      Ko­kia šios sri­ties užsie­nio prak­ti­ka?
      Ne vi­sos ir Va­ka­rų ša­lys tu­ri na­cio­na­li­nes dia­be­to pro­gra­mas. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­nas at­li­ko au­di­tą ir nu­sta­tė, kad iš 27 Eu­ro­pos Są­jun­gai pri­klau­san­čių ša­lių tik 14-oje ap­skri­tai yra koks nors dia­be­to kon­tro­lės pla­nas. Ša­lys yra ra­gi­na­mos ben­dra­dar­biau­ti ir sem­tis pa­tir­ties vie­noms iš ki­tų. Pvz., Vo­kie­ti­ja, reng­da­ma nau­ją dia­be­to pre­ven­ci­jos pro­gra­mą, glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su Suo­mi­ja. Mat suo­miai šio­je sri­ty­je tu­ri daug prak­ti­kos, ku­rią bū­tų ga­li­ma per­im­ti ir ne­iš­ra­di­nė­ti dvi­račio.

      Šių me­tų Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos te­ma „Vai­kų ir pa­aug­lių dia­be­tas”. Kaip vyks­ta vai­kų dia­be­to pro­fi­lak­ti­ka? Ko­kios di­džiau­sios bė­dos šio­je sri­ty­je?
      Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­ta apie 800 I ti­po ir apie 60 II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ir pa­aug­lių iki 18 m. Vai­kų ir pa­aug­lių, ser­gan­čių I ti­po dia­be­tu, kas­met pa­dau­gė­ja maž­daug 3 proc., o pra­di­nių kla­sių vai­kų – net 5 proc. Nu­sta­ty­ta, kad kas­met pa­sau­ly­je šia li­ga su­ser­ga apie 70 tūkst. vai­kų, jau­nes­nių nei 15 m. (be­veik 200 vai­kų kas­dien). Iš 440 tūkst. ser­gan­čių vai­kų 25 proc. jau­nes­nių nei 14 m. gy­ve­na Piet­ry­čių Azi­jo­je ir dau­giau nei 20 proc. Eu­ro­po­je.
      Nu­ma­to­ma, kad vai­kų, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, per ar­ti­miau­sius 15 me­tų ga­li pa­dau­gė­ti apie 50 proc. Ši dia­be­to for­ma anks­čiau bu­vo lai­ko­ma su­au­gu­sių­jų li­ga. Šian­dien ji gąs­di­na - su­ser­ga vis dau­giau vai­kų ir pa­aug­lių. Nu­sta­ty­ta, kad Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se II ti­po dia­be­tas su­da­ro 43 proc. pa­aug­liams nau­jai diag­no­zuo­to dia­be­to at­ve­jų, o kai ku­rio­se te­ri­to­ri­jo­se – 29 proc. Ja­po­ni­jo­je per 20 me­tų šia li­ga ser­gan­čių vai­kų pa­dvi­gu­bė­jo ir jau ap­len­kė I ti­po dia­be­to at­ve­jų skaičių.
      Lie­tu­vo­je ser­gan­tie­ji ne­mo­ka­mai gau­na vi­sų rū­šių in­su­li­ną ir tab­le­tes nuo dia­be­to. Nuo 2004 m. kom­pen­suo­ja­mas gliu­ka­go­nas. Nuo 2005 m. vai­kams, ser­gan­tiems I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu kom­pen­suo­ja­ma iki 1800 diag­nos­ti­nių juos­te­lių per me­tus. Nuo 2007 m. gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mas kom­pen­suo­ja­mas vi­siems dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms 4 kar­tus per me­tus. 2008 m. pa­tvir­tin­ta gy­dy­mo in­su­li­no pom­pa kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka vai­kams, nėš­čioms ir pla­nuo­jan­čioms pa­sto­ti mo­te­rims, jau kom­pen­suo­ja­mos (300 Lt mė­ne­siui) vien­kar­ti­nės pom­pų da­lys. Nuo 2008 m. kom­pen­suo­ja­ma 900 diag­nos­ti­nių juos­te­lių per me­tus in­su­li­nu be­si­gy­dan­tiems II ti­po dia­be­tu ser­gan­tiems vai­kams ir 450 juos­te­lių vai­kams, be­si­gy­dan­tiems tab­le­tė­mis. 2008 m. spa­lio mė­ne­sį LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tas „Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu slau­gos pa­slau­gų tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mų ap­ra­šas”. Ti­ki­mės, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus iš­spręs­tas ir šių pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mas.
      Ta­čiau ša­lių vy­riau­sy­bės tu­ri su­vok­ti ir pri­pa­žin­ti, kad vai­kų II ti­po dia­be­tas yra di­džiu­lė vi­suo­me­nės svei­ka­tos ne­gan­da, ir kur­ti bei ska­tin­ti veiks­min­gas pir­mi­nės prie­žiū­ros bei pro­fi­lak­ti­kos pro­gra­mas. Tai ap­ima ir po­pu­lia­ci­nius ty­ri­mus, ku­riais nu­sta­to­mas nau­ja­gi­mio svo­rio nuo­kry­pių pa­pli­ti­mas, prie­žas­tys bei pro­fi­lak­ti­nės prie­mo­nės. Taip pat bū­ti­na sku­biai ge­rin­ti svei­kos gy­ven­se­nos už­tik­ri­ni­mo įsta­ty­mi­nę ba­zę. Sku­baus dė­me­sio rei­kia mies­tų in­fra­struk­tū­rai. Čia bū­ti­na iš­sau­go­ti ir plės­ti par­kus, ak­ty­vaus po­il­sio zo­nas; mies­tų pro­jek­tuo­to­jai tu­ri kur­ti erd­ves, pa­to­gias pa­si­vaikš­čio­ti ty­ra­me ore.

      Dė­ko­ju už po­kal­bį.


Puslapis 11
Pa­sau­li­nės dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­nos at­gar­siai Lie­tu­vo­je

      Da­bar Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na yra ofi­cia­liai pri­pa­žin­ta ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na, ku­ri šven­čia­ma nuo 2007 m. Tai pa­skel­bė JT Ge­ne­ra­li­nė asam­blė­ja, 2006 me­tų gruo­džio 20 die­ną pa­si­ra­šiu­si re­zo­liu­ci­ją 61/225. Šia svar­bia re­zo­liu­ci­ja pri­pa­žin­ta, kad dia­be­tas yra „lė­ti­nė, sun­ki ir bran­giai kai­nuo­jan­ti li­ga, su­ke­lian­ti sun­kias kom­pli­ka­ci­jas, da­ran­ti ža­lą šei­moms, vals­ty­bėms ir vi­sam pa­sau­liui.“
      Kiek­vie­nais me­tais gvil­de­na­ma skir­tin­ga PDD te­ma. 2008 me­tų PDD te­ma yra – „Vai­kų ir pa­aug­lių dia­betas“.
      2008 m. lap­kri­čio 14 d. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja Vil­niu­je su­ren­gė res­pub­li­ki­nę kon­fe­ren­ci­ją „Vai­kų ir jau­nuo­lių cuk­ri­nis dia­be­tas”, ku­rio­je da­ly­va­vo per 300 žmo­nių. LDA ini­cia­ty­va vy­ko kon­fe­ren­ci­jos ir ki­ti ren­gi­niai (se­mi­na­rai, su­si­ti­ki­mai, pie­ši­nių kon­kur­sai, pro­fi­lak­ti­niai krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai įvai­rio­se įstai­go­se, mo­kyk­lo­se, pre­ky­bos cen­truo­se ir kt.). Dia­be­to klu­bai, drau­gi­jos, ben­dri­jos vi­so­je Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­vo ren­gi­nius „Cuk­ri­nio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja. Vai­kų ir jau­nuo­lių cuk­ri­nis dia­betas”.
      Iš vi­so pro­fi­lak­tiš­kai krau­jo gliu­ko­zė pa­tik­rin­ta per 10 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Iš jų 11,5 proc. gliu­ko­zės ro­dik­lis ras­tas di­des­nis už nor­mą. 93 proc. tų žmo­nių yra vy­res­ni ne­gu 40 m. am­žiaus, 80 proc. per daug sve­ria ir 42 proc. šei­mo­je tu­ri ser­gan­čių­jų dia­be­tu. Pro­fi­lak­ti­nių ty­ri­mų duo­me­nis į LDA at­siun­tė Anykš­čių (87), Vil­niaus „Be­ta” (285), Vil­ka­viš­kio (258), Elek­trė­nų (252), Pa­lan­gos (76), Tel­šių (327), Drus­ki­nin­kų (209), Vil­niaus „Dia­Bi­tė Plius” (91), Pa­sva­lio (83), Ša­kių (564), Laz­di­jų (1156), Ma­žei­kių (608), Plun­gės (285), Pa­gė­gių (190), Kre­tin­gos (206), Kel­mės (163), Ma­ri­jam­po­lės (150), Tau­ra­gės (306), Ši­lu­tės (114), Uk­mer­gės (76), Kur­šė­nų (57), Pa­ne­vė­žio (640), Rad­vi­liš­kio (298), Klai­pė­dos (529), Ro­kiš­kio (170), Kau­no „Aro­ni­jos” (302), Kau­no „In­su­los” (276), Šiau­lių (934), Aly­taus (186), Jo­na­vos (302) ir Jo­niš­kio (153) dia­be­to klu­bai, Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų draugija (200), Vil­niaus dia­be­to są­jun­ga (335). Taip pat gliu­ko­zę ty­rė­si be­veik 1 tūkst. dia­be­tu ser­gan­čių­jų. Iš jų 8,7 proc. li­ga ne­kon­tro­liuo­ja­ma. Pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie ren­gi­nius, or­ga­ni­zuo­tus ra­jo­nuo­se.


Puslapiai 12-17
Paminėta
Pasaulinė diabeto diena

      Jo­niškis

Lietuvos diabeto klubuose buvo atliekami gyventojų kraujo gliukozės tyrimai
      Ra­jo­ne dia­be­tas diag­no­zuo­tas be­veik tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų. Val­dy­ti šią li­gą mo­ky­mais pa­de­da 15 me­tų gy­vuo­jan­tis „Vil­ties” klu­bas. Šis dia­be­tu ser­gan­čių­jų klu­bas šven­tė Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną ir pen­kio­li­kos me­tų sa­vo veik­los su­kak­tį. Da­bar „Vil­tis” vie­ni­ja 140 na­rių, prieš 15 me­tų , tik įsi­kū­rus, jų bu­vo tik 40. Šventėje da­ly­va­vo klu­bo na­riai ir sve­čiai: me­ras R. Ga­dei­kis, UAB Abo­vi­ta at­sto­vė L. Kau­la­kie­nė, bu­vu­si sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja V. Ge­ri­kie­nė ir So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­ji so­cia­li­nė dar­buo­to­ja R. Ta­ma­šaus­kie­nė.
      Pir­mi­nin­kė A. Goš­tau­tie­nė ap­žvel­gė klu­bo veik­lą. Ji sa­kė, kad ser­gan­čių šia li­ga žmo­nių dau­gė­ja ne tik Jo­niš­ky­je, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je bei pa­sau­ly­je. Dar yra tiek pat žmo­nių, ku­rie ne­ži­no ser­gan­tys. Mat ne­jau­čia simp­to­mų, ne­įta­ria, kad ser­ga klas­tin­ga li­ga, ku­ri, už­del­sus gy­dy­mą, gre­sia kom­pli­ka­ci­jo­mis. Ypač gau­sė­ja ser­gan­čių vai­kų. Šie me­tai ski­ria­mi vai­kams. Ju­bi­lie­ji­nė­je šven­tė­je da­ly­va­vu­siai jau­niau­siai klu­bo „Vil­tis” na­rei Ive­tai iš Ke­pa­lių kai­mo va­do­vė įtei­kė do­va­nų. A. Goš­tau­tie­nės žo­džiais, klu­be „Vil­tis” jau pen­ke­ri me­tai yra vai­kų. Trys iš jų jau už­au­go, liko du.
      Dėl dia­be­to pli­ti­mo su­ne­ri­mę klu­bo na­riai iš sa­vo as­me­ni­nių re­zer­vų au­ko­ja diag­nos­ti­nių juos­te­lių ir su va­do­ve vyk­do ak­ci­ją „Vie­ny­ki­mės prieš dia­be­tą”. Iki gruo­džio 15 d. gy­ven­to­jų krau­jo gliu­ko­zę ty­rė ra­jo­no įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se. To­kią ak­ci­ją klu­bas ren­gia ne pir­mus me­tus. Ją fi­nan­siš­kai re­mia ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, diag­nos­ti­nių juos­te­lių ir įvai­rios li­te­ra­tū­ros apie dia­be­tą ir li­gos bei jos kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­ką ski­ria Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja.
      „Vil­ties” klu­bas ruo­šia­si įkur­ti dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­tą, ku­riam įran­ga jau įgy­ta. Ka­bi­ne­te bus pro­fi­lak­tiš­kai ap­žiū­ri­mos li­go­nių pė­dos, ša­li­na­mos nuos­pau­dos, gy­do­mi įski­li­mai, opos, ven­giant kom­pli­ka­ci­jų, dėl ku­rių tek­tų am­pu­tuo­ti ga­lūnę.
      Klu­bo 15 me­tų su­kak­ties pro­ga pir­mi­nin­kei A.Goš­tau­tie­nei ra­jo­no me­ras R. Ga­dei­kis įtei­kė pa­dė­kos raš­tą, o or­ga­ni­za­ci­jos pa­tal­poms, ku­rias ti­ki­ma­si gau­ti, – pa­veiks­lą su Jo­niš­kio vaiz­du. Dia­be­to klu­bą svei­ki­no ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja V. Ge­ri­kie­nė, įteik­da­ma žy­din­čią or­chi­dė­ją.

      Lo­re­ta Rips­ky­tė
      Li­na Rud­nic­kie­nė


      Elek­trė­nai
      Kas­met mi­nė­da­mi Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną Elek­trė­nų dia­be­to klu­bo na­riai su­si­ren­ka pa­si­da­ly­ti nau­jau­sio­mis ži­nio­mis apie šią li­gą, iš­klau­sy­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­jos, pa­si­bū­ti drau­ge. 2008 m. ap­tar­tos, klu­bo pir­mi­nin­ko A. So­do­nio nuo­mo­ne, svar­biau­sios te­mos – ser­gan­čių­jų dia­be­tu krau­jo­spūdis, ko­jų prie­žiū­ra ir mi­ty­ba.
      Su­si­rin­ki­me kal­bė­jo įvai­rių kom­pa­ni­jų at­sto­vai, ku­rie pri­sta­tė nau­jas prie­mo­nes, kai ku­rias da­li­jo vel­tui, skelbė apie vyk­sian­čias ak­ci­jas. E. Vit­kaus­kie­nė (iš kom­pa­ni­jos Mic­ro­li­fe) pa­pa­sa­ko­jo apie krau­jo­spūdžio apa­ra­tus, tin­ka­mą jų nau­do­ji­mą, kad duo­me­nys bū­tų tei­sin­gi. At­sto­vė kal­bė­jo, jog kas­dien pa­si­ma­tuo­ti krau­jo­spūdį taip pat svar­bu, kaip ir krau­jo gliu­ko­zę. Daž­nai žmo­gus, ku­riam skau­da gal­vą, net ne­įta­ria, jog tai dėl kin­tan­čio krau­jo­spūdžio, ir ne­ge­ria vais­tų.
      Slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė A. Ja­ko­čiū­nie­nė pa­aiškino, kaip de­ra pri­si­žiū­rė­ti pė­das: ne­avė­ti at­vi­rų ba­tų, mū­vė­ti kas­dien šva­rias med­vil­ni­nes ar vil­no­nes ko­ji­nes. Pra­kai­tas grei­ti­na žaiz­dų for­ma­vi­mą­si, tad ko­jas pri­va­lu daž­nai plau­tis. Ser­gan­tie­ji dia­be­tu dėl kiek­vie­no svei­ka­tos su­tri­ki­mo tu­ri kreip­tis į gy­dy­to­ją, – tei­gė A. Ja­ko­čiū­nie­nė. Kiek­vie­nam pra­var­tu tu­rė­ti vais­tų, ku­rie ge­rai tin­ka pir­mai pa­gal­bai su­si­žei­dus.
      Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bei at­siun­tė laiš­ką, ku­riuo ra­gi­no skir­ti dau­giau dė­me­sio vai­kams, ser­gan­tiems dia­be­tu. A. So­do­nis pri­pa­ži­no, kad li­gi šiol mo­kyk­lo­se ser­gan­tie­ji sto­ko­ja dė­me­sio. Nė­ra net ka­bi­ne­to, kur vai­kai ga­lė­tų už­ei­ti su­si­leis­ti in­su­li­no ar pa­si­ma­tuo­ti krau­jo gliu­ko­zę. Apie ser­gan­čius vai­kus ma­žai ži­no ir mo­ky­to­jai, jiems drau­džia už­kąs­ti pa­mo­kų me­tu, nors jie tu­ri val­gy­ti nu­sta­ty­tu lai­ku. „Ser­gan­tie­ji lan­ko tas pa­čias ug­dy­mo ir la­vi­ni­mo įstai­gas, to­dėl svar­bu, kad ap­lin­ka, nuo ku­rios pri­klau­so jų in­teg­ra­ci­ja, bū­tų kuo pa­lan­kes­nė”, – tei­gė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Sa­vi­val­dy­bėms siū­lo­ma, kad ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los įgy­ven­din­tų pa­ty­čių pre­ven­ci­jos pro­gra­mas, sie­kiant ben­dra­am­žių to­le­ran­ci­jos ser­gan­čių­jų at­žvil­giu, ir su­pa­žin­din­tų ug­dy­mo įstai­gas su li­go­nių re­ži­mu.
      Šiuo me­tu dia­be­to klu­bą lan­ko 118 Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ir neseniai su­sir­gu­si aštuoniame­tė Dia­na. Mer­gai­tės tė­vai kaupia ži­nias apie li­gą.
      Su­si­rin­ki­mo da­ly­viams iš­tir­tas cho­les­te­ro­lis ir krau­jo gliu­ko­zė. Ro­che kom­pa­ni­jos at­sto­vai in­for­ma­vo apie sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo ak­ci­ją.
      A.So­do­nis kvie­tė vi­sus gy­ven­to­jus, ne­abe­jin­gus ser­gan­tiems žmo­nėms, per­ves­ti dia­be­to klu­bui 2 % gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ir taip pa­rem­ti or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą. Vi­si ser­gan­tie­ji pa­kvies­ti bur­tis klu­be.

      Vir­gi­ni­ja Ja­ci­na­vi­čiū­tė


      Vil­ka­viškis
      Ra­jo­no dia­be­to ben­dri­ja „In­su­la” Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną mi­nė­jo kul­tū­ros cen­tre. Visi sė­do­si prie die­tiš­ko­mis vai­šė­mis deng­tų sta­lų, klau­sė­si sa­vo va­do­vų, sve­čių ir rė­mė­jų svei­ki­ni­mo kal­bų, ben­dri­jos na­rio K. Mi­liaus­ko ei­lė­raš­čių, Ne­įga­lų­jų drau­gi­jos an­sam­blio „Li­ki­mas” dai­nų, V. Venc­lo­vos akor­de­o­no me­lo­di­jų.
      Ben­dri­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja V. Dai­ly­die­nė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, pri­mi­nė in­su­li­no at­ra­di­mo is­to­ri­ją. Dia­be­to plėt­ros kol kas su­stab­dy­ti ne­pa­vyks­ta. Šia li­ga su­ser­ga vis dau­giau žmo­nių, net vai­kų. 2008 m. gvil­den­ta te­ma „Vai­kų ir pa­aug­lių cuk­ri­nis dia­be­tas”. Kas­met pa­sau­ly­je šia li­ga su­ser­ga apie 70 tūkst. vai­kų, jau­nes­nių nei 14 me­tų (apie 200 vai­kų kas­dien). Ke­tu­ri yra „In­su­los” ben­dri­jo­je. Ben­dri­jos pir­mi­nin­kas K. Ku­kis jiems įtei­kė do­va­nė­les, lin­kė­jo, kad li­ga ne­žlug­dy­tų sva­jo­nių.
      Ap­žvelg­da­mas ben­dri­jos veik­lą K. Ku­kis sa­kė, jog svarbu kuo anks­čiau nu­sta­ty­ti po­lin­kį į dia­be­tą. To­dėl ben­dri­ja ren­gia ak­ci­jas, kvie­čia žmo­nes pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti. Iš 250 ra­jo­ne pa­tik­rin­tų iš­aiš­kin­ti ir ke­li li­go­niai. Ren­gi­ny­je gim­ta­die­nių pro­ga pa­sve­kin­ti ben­dri­jos na­riai. Pa­dė­ko­ta il­ga­me­čiam jos pir­mi­nin­kui J. Ja­nu­šai­čiui. Iš­rink­ti kan­di­da­tai į sep­tin­tą­jį Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos su­va­žia­vi­mą ir ta­ry­bos na­rius.
      Svei­ka­tos, vil­ties ir tvir­ty­bės vi­siems lin­kė­jo ra­jo­no vi­ce­me­ras J. Meš­kaus­kas, LR Sei­mo na­rio A. But­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­jas A.Ne­iber­ka, gyd. en­dok­ri­no­lo­gė A. Laz­daus­kie­nė. Abo­vi­tos at­sto­vė L. Kau­la­kie­nė iš­ty­rė da­ly­vių krau­jo gliu­ko­zę. Sa­lė­je il­gai ne­ti­lo dai­nos. Ren­gi­nio da­ly­viai skirs­tė­si pa­ki­lios nuo­tai­kos ir dė­ko­jo „In­su­los” ta­ry­bai už pa­do­va­no­tą šven­tę.

      K. Mi­liaus­ko ir „San­ta­kos” inf.
* * *

      Ren­gi­ny­je skam­bė­jo ben­dri­jos po­eto K. Mi­liaus­ko ei­lės. Pa­tei­kia­ma ke­le­tas 2007 m. rin­ki­ny­je „Vi­siems” spaus­din­tų pos­me­lių.

            Pa­kel­ki­me tau­res
            Už ge­ras die­nas...
            Už my­li­mą­ją upę
            Sū­du­vių Še­šu­pę...
            Už vin­gį jos ries­tą,
            Už Pil­viš­kių mies­tą,
            Už bokš­tus baž­ny­čios,
            As­fal­tą uly­čios.
            Už pir­mą­jį snie­gą,
            Ra­mų žie­mos mie­gą.
            Už anks­ty­vą pa­va­sa­rį,
            Snie­gą, vir­tu­sį aša­rom.
            Už vy­tu­rė­lį ir gan­drą,
            Kad gim­ti­nę su­ran­da...
            Už vi­sus paukš­čius ap­skri­tai,
            Kad skar­dė­tų gies­mė­mis na­mai.
            Už pa­va­sa­rio pir­mas gė­les,
            Už mė­ly­ną­sias ži­buok­les.
            Už sap­nus ir sva­jo­nes,
            Už sėk­min­gas ke­lio­nes,
            Už Ti­kė­ji­mą ir Vil­tį,
            Kad su­klu­pęs ga­lė­tum pa­kil­ti...
            Už li­ki­mą ir lem­tį
            Už lei­di­mą gy­ven­ti.
            Už skais­čią sau­lę,
            Lais­vę pa­sau­lio.


      Tau­ra­gė
      Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną Tau­ra­gės „In­su­los” ben­dri­ja pa­mi­nė­jo Kul­tū­ros rū­muo­se. Iki ren­gi­nio pra­džios vi­si ga­lė­jo ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti krau­jo gliu­ko­zę, pa­sklai­dy­ti li­te­ra­tū­rą apie dia­be­tą. Vė­liau kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je vy­ko ofi­cia­lus ren­gi­nys. Ben­dri­jos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Šim­kus pri­sta­tė ren­gi­nio sve­čius – vi­ce­me­rą Pra­ną Pet­ro­šių, Tau­ra­gės mies­to se­niū­ną Vir­gi­ni­jų Ži­lių, ap­skri­ties gy­dy­to­ją Bi­ru­tę Bag­do­na­vi­čie­nę ir en­dok­ri­no­lo­gę Ma­ri­ją La­pie­nę, Ba­y­er frmos at­sto­vę Jū­ra­tę Va­lins­kai­tę, Klai­pė­dos mies­to „Smal­su­čių” klu­bo pir­mi­nin­kę Jo­lan­tą Ja­siu­lio­nie­nę. Ta­da pir­mi­nin­kas pa­pa­sa­ko­jo apie or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą. Tau­ra­gės ben­dri­ja gy­vuo­ja 14 me­tų, vie­ni­ja 98 na­rius. Ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti Ana­pi­lin iš­ėju­sie­ji na­riai. Ren­gi­nio da­ly­viai iš­klau­sė daug ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie li­gos ir jos kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ją bei tin­ka­mą kon­tro­lę.
      Svei­ki­ni­mo žo­dį su­si­rin­ku­siesiems ta­rė Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas P. Pet­ro­šius, ku­ris pa­lin­kė­jo vi­siems svei­ka­tos ir stip­ry­bės.
      Šie­met, kaip ir anks­tes­niais me­tais, „In­su­los” na­riai ne­ap­len­kė ir „Tau­ra­giš­kių bal­so” re­dak­ci­jos. „In­su­los” pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Šim­kus, dia­be­tu ser­gan­tis jau 7 me­tus, kar­tu su žmo­na Ona, ku­rią dia­be­tas ly­di jau 14 me­tų, pa­sa­ko­jo, kaip jie su­sir­go šia klas­tin­ga li­ga, kaip jos sau­go­tis ir ją kontroliuoti.

      Dai­va Zi­bar­tai­tė


      Klai­pė­da
      Pa­sau­li­nę dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­ną mi­ni vi­sa Lie­tu­va. Ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ja ra­jo­nų dia­be­to klu­bai, drau­gi­jos, ben­dri­jos. Klai­pė­dos vai­ku­čiai, ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu, „Smal­su­čių” klu­bo na­riai šven­tės pro­ga su­ren­gė eks­kur­si­ją į Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų flo­ti­lę.
      Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų au­to­bu­sas 28 vai­kus nu­ve­žė į vie­tą. Vi­sus su­ti­ko ma­lo­nūs ka­riš­kiai ir pa­da­li­jo į dvi gru­pes. Kiek­vie­nam vai­kui bu­vo pa­ro­dy­ta flo­ti­lė ir pa­pa­sa­ko­ta apie jos dar­bą.Tai te­ri­to­ri­nės jū­ros ir iš­skir­ti­nės eko­no­mi­nės zo­nos lai­vy­bos ir pa­kran­čių sau­ga, kon­tro­lė, gy­ny­ba, gel­bė­ji­mo, mi­nų ir ne­spro­gu­sios amu­ni­ci­jos pa­ieš­ka bei nu­kenks­mi­ni­mas.
      Ka­ro lai­vų flo­ti­lė­je vai­kai ap­žiū­rė­jo di­vi­zio­nus: Ko­vi­nių lai­vų F12 „Aukš­tai­tį”, pat­ru­linių lai­vų „Skal­vį” ir mi­ni­nių lai­vų M 51 „Kur­šį”.

"Smalsučiai" flotilėje
      Eks­kur­si­jos da­ly­viams pa­pa­sa­ko­ta flo­ti­lės is­to­ri­ja. Ko­vi­nių lai­vų di­vi­zio­nas įkur­tas1997 m. Jį su­da­ro du ko­vi­niai lai­vai, fre­ga­tos. Jo pa­skir­tis pri­rei­kus ko­vo­ti su prie­šo ant­van­de­ni­niais, oro ir po­van­de­ni­niais tai­ki­niais, sau­go­ti uos­tą ir pa­kran­tes, pat­ru­liuoti jū­ro­je ir iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je. Pat­ru­linių lai­vų di­vi­zio­nas įkur­tas 1999 me­tais. Pir­mą­jį šio di­vi­zio­no „Storm“ kla­sės lai­vą P31 „Dzū­kas” 1995 m. Lie­tu­vai pa­do­va­no­jo Nor­ve­gi­ja. Tuo pat me­tu įkur­tas ir mi­ni­nių lai­vų di­vi­zio­nas. Ap­žiū­rė­jo­me „Lin­dau” kla­sės mi­nų me­džio­to­ją – lai­vą M51 „Kuršis“. Vi­sų lai­vų įgu­los ka­riai su­tei­kė ži­nių apie lai­vus, ka­riš­kių mi­si­ją, pa­rei­gas ir die­no­tvarkę, at­sa­kė į vai­kų klau­si­mus. Pa­si­kal­bė­ta ir apie dia­be­tą: kas tai per li­ga, ko­kios die­tos pri­va­lu lai­ky­tis. Pa­tik­ri­no­me ka­rių krau­jo gliu­ko­zę, pa­dė­ko­jo­me už ži­nias ir ne­pa­kar­to­ja­mus įspūdžius.

      In­gri­da Puo­džiu­kai­ty­tė


      Pa­kruo­jis
      Dia­be­to klu­bo „Vi­ta” pir­mi­nin­kė Ade­lė Do­bi­lie­nė vi­sa­me pa­sau­ly­je spar­čiai plin­tan­čią cuk­ra­li­gę įvar­di­jo kaip gy­ve­ni­mo žen­klą, tei­kian­tį stip­ry­bės. Mat su li­ga pri­va­lu su­si­gy­ven­ti. Ta­čiau iš tų, ku­rie su ja su­si­gy­ve­na, vie­ni dia­be­tą va­di­na sun­kia naš­ta, ki­ti džiau­gia­si ne­jau­čian­tys skausmo.
      Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai pa­mi­nė­ti skir­ta­me ren­gi­ny­je ne­trū­ko sve­čių iš įvai­rių Pa­kruo­jo įstai­gų ir „Vi­tos” veik­lą re­mian­čių fir­mų. Kaip sa­kė Eks­mos MTC ir Ro­che at­sto­vai Rū­ta ir Ar­nas, čia ma­lo­nu at­va­žiuo­ti vien to­dėl, kad ma­tai ener­gi­ja spin­du­liuo­jan­čią klu­bo pir­mi­nin­kę ir pil­ną sa­lę žmo­nių, ku­rie sirg­da­mi šyp­so­si vie­nas ki­tam.
      Tuo tar­pu A. Do­bi­lie­nė jau­din­da­ma­si rin­ko pa­dė­kos žo­džius nuo­šir­džiau­siems bi­čiu­liams, re­mian­tiems klu­bo ak­ci­jas, sie­kiant už­bėg­ti už akių li­gai. Juk kiek­vie­na ada­tė­lė krau­jui pa­im­ti kai­nuo­ja 80 ct, o 60 – 80 Lt kai­nuo­jan­čios juos­te­lių dė­žu­tės už­ten­ka vos 50-čiai žmo­nių iš­tir­ti, bet daug jų ne­mo­ka­mai iš­ti­ria­ma klu­bo būs­ti­nė­je ar įstai­go­se.
      To­dėl ra­jo­no me­ras S. Ge­giec­kas pa­dė­ko­mis ap­dov­no­jo No­vo Nor­disk Phar­ma, Sa­no­fi Aven­tis Lie­tu­va, Eli Lil­ly Lie­tu­va, Abo­vi­tos at­sto­ves. Gy­dy­to­ja L. Du­da­rie­nė iš Bir­žų mums, ra­jo­ne ne­tu­rin­tiems spe­cia­lis­to, pri­lygs­ta Die­vo do­va­nai, – sa­kė „Vi­tos” klu­bo pir­mi­nin­kė, gė­rė­da­ma­si, kad medikė ne­pa­gai­lė­jo vi­sos dar­bo die­nos ke­lio­nei į Pa­kruo­jį. A. Do­bi­lie­nė dė­ko­jo su­ra­du­sioms lai­ko su klu­bo na­riais pa­ben­drau­ti sa­vi­val­dy­bės at­sto­vėms G. Pi­vo­riū­nie­nei, J. Kve­da­rie­nei, VSC va­do­vei D. Ta­mu­lio­nie­nei, Svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rei L. Mie­žie­nei, Ne­įga­lių­jų drau­gi­jos na­rėms J. Jur­gai­tie­nei ir S. Kul­kienei.
      „Vi­tos” klu­bą džiu­gi­no Pa­kruo­jo de­ka­nas R. Rut­kaus­kas, pra­tur­ti­nęs šven­ti­nius do­va­nų mai­še­lius; Pa­kruo­jo se­niū­nas V. Gri­go­nis, ver­sli­nin­kas J. Kau­pas, Kul­tū­ros cen­tro sa­lės du­ris sve­tin­gai at­vė­ru­si di­rek­to­rė I .Ky­bar­tie­nė, vi­sus links­mi­nę Ude­kų „Lakš­tu­tės” ir se­niū­ni­jos an­sam­blis „Vėt­run­gė”. Mo­ky­to­ja R. Vins­kū­nai­tė – ug­dan­ti sa­va­no­rys­tę, at­siun­tė sa­vo auk­lė­ti­nes Vi­lū­nę ir Rū­tą ap­tar­nau­ti ren­gi­nio da­ly­vių.
      Daug dė­me­sio ir do­va­nų ren­gi­ny­je bu­vo skir­ta ma­žie­siems klu­bo na­riams So­na­tai, Eri­kai ir Pau­liui, o „Vi­tos” pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja ir bu­hal­te­rė G. Rut­kaus­kie­nė už ge­bė­ji­mą su­de­rin­ti ne­at­ly­gi­na­mą vi­suo­me­ni­nį dar­bą su tie­sio­gi­niu pa­ska­tin­tos ra­jo­no me­ro pa­dė­ka.

      P. Kve­da­rie­nė


      Vie­vis
      Vie­vio mo­kyk­lo­je su­reng­ta svei­ka­tin­gu­mo ak­ci­ja. Mo­ki­niams, mo­ky­to­jams ir ki­tiems dar­buo­to­jams PDD pro­ga bu­vo tik­ri­na­ma krau­jo gliu­ko­zė. Ak­ci­jos me­tu iš­tir­tas 188 mo­ki­nių ir 62 dar­buo­to­jų krau­jas. Tiems, ku­rių cuk­raus kie­kis vir­ši­jo nor­mą, ben­druo­me­nės slau­gy­to­ja Au­re­li­ja Ja­ko­čiū­nie­nė pa­ta­rė pas ją ap­si­lan­ky­ti dar kar­tą; pa­aiš­kin­ta dia­be­to ža­la, įvai­rios kom­pli­ka­ci­jos ir pre­ven­ci­jos stra­te­gi­ja. Mo­ki­niai da­li­jo buk­le­tus „Dia­be­to kon­tro­lė kiek­vie­nam”, „Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na”, at­min­ti­nes pe­da­go­gams. Skel­bi­mų len­tą puo­šė in­for­ma­ci­niai pla­ka­tai.

      Gab­rie­lė Ba­raus­kai­tė


      Kel­mė
      Tarp­tau­ti­nę dia­be­to die­ną į Kel­mės kul­tū­ros cen­trą su­si­rin­kę dia­be­to klu­bo na­riai ap­gai­les­ta­vo, kad iki šiol ne­pri­im­ta Na­cio­na­li­nė dia­be­to pro­gra­ma. Kel­mės ra­jo­ne ne­li­ko svar­bios li­go­niams slau­gy­to­jos.
      Kel­mės dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė La­ri­sa Ra­rov­ska­ja džiau­gė­si, kad pa­sau­lis pa­ga­liau su­ju­do dėl dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų. To­kius vai­kus Kel­mė­je pri­žiū­ri en­dok­ri­no­lo­gai.
      „Esu lai­min­ga, kad 11 vai­kų tu­ri in­su­li­no pom­pas – sa­vo­tiš­kus kom­piu­te­rius, su ku­riais pui­kiau­siai su­si­tvar­ko ir de­šimt­me­čiai ar dar ma­žes­ni, – sa­kė dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė. Nuo vai­kys­tės dia­be­tu ser­gan­tys vai­kai pui­kiau­siai ži­no, kaip li­gą ko­re­guo­ti, pa­žįs­ta sa­vo or­ga­niz­mą. Pas­ta­rai­siais me­tais to­kio­se iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se kaip Ja­po­ni­ja ar Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos pa­dau­gė­jo nu­tu­ku­sių vai­kų, ku­rie su­ser­ga su­au­gu­sių­jų, t. y. II ti­po dia­be­tu. Va­di­na­si, prie kom­piu­te­rių „pri­li­pę” ne­be­ju­dan­tys vai­kai dar ne­su­au­gę pra­de­da sen­ti. Jų gy­ve­ni­mo truk­mė ga­li bū­ti ne­il­ga”, – įsi­ti­ki­nu­si L. Ra­rov­skaja.
      Kel­mės dia­be­to klu­bo va­do­vė ge­rų žo­džių ne­gai­lė­jo Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms dia­be­to or­ga­ni­za­ci­joms, ta­čiau ne­su­pran­ta, ko­dėl iki šiol ne­pri­im­ta Na­cio­na­li­nė dia­be­to pro­gra­ma. Mes su­si­ję su po­li­ti­ka. Ne­spė­ja­me at­si­min­ti vi­sų be­si­kei­čian­čių svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rų. Įsta­ty­mai, pa­ruoš­ti pri­ėmi­mui, at­ėjus nau­jam mi­nist­rui, „sau­giai” pa­de­da­mi į stal­čių.
      Kel­mės ra­jo­ne ko­jų prie­žiū­ros ka­bi­ne­tas ne­be­te­ko spe­cia­lius moks­lus bai­gu­sios, tu­rė­ju­sios ser­ti­fi­ka­tą ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jos. 2007 m. įsi­gy­tas por­ta­ty­vi­nis ko­jų šli­fa­vi­mo apa­ra­tas te­nau­do­tas vos tris mė­ne­sius. Juo dir­bu­si spe­cia­lis­tė iš­ėjo į pri­va­tų sek­to­rių. Apie nau­ją me­di­ką ga­li­ma tik sva­jo­ti, nes už dvie­jų mė­ne­sių moks­lus jau rei­kia pa­klo­ti 4 tūks­tan­čius li­tų. L. Ra­rov­ska­ja abe­jo­ja, ar kas nors mo­ky­sis už sa­vus pi­ni­gus, ar gy­dy­mo įstai­ga ap­mo­kės.
      Pir­mi­nin­kei skau­du, kad ne­vei­kia dia­be­to mo­kyk­la, nors pa­tal­po­se sto­vi prieš 10 me­tų nu­pirk­ta bran­gi ku­še­tė, sta­las, por­ta­ty­vi­nis apa­ra­tas, 5 tūks­tan­čiai li­tų per me­tus ski­ria­ma slau­gy­to­jai, ku­rios nė­ra.
      Lie­tu­vo­je nie­kas nė­ra tiks­liai su­skai­čia­vęs žmo­nių, ser­gan­čių dia­be­tu. Spė­lio­ja­ma, kad jų šie­met jau 75 tūks­tan­čiai. Su šia li­ga, pa­sak L. Ra­rov­ska­jos, ga­li­ma ne­blo­gai „su­tar­ti”. Ta­čiau žmo­nės, ser­gan­tys dia­be­tu, be me­di­kų pa­gal­bos, dar pri­va­lo tu­rė­ti daug stip­ry­bės. Rei­kia kuo dau­giau apie li­gą ži­no­ti, tu­rė­ti krau­jo­spūdžio, gliu­ko­zės ma­ta­vi­mo apa­ra­tus ir stip­rią va­lią sa­ve kon­tro­liuo­ti.

      Da­lia Kar­pa­vi­čie­nė


      Šilu­tė
      Kas 10 sek. pa­sau­ly­je nuo dia­be­to miršta žmo­gus. Kas 10 sek. dia­be­tu su­ser­ga du žmo­nės. Li­ga plin­ta mil­ži­niš­kais tem­pais. Su li­ga ko­vo­ja ir į klu­bą „Dia­be­tas ABC” su­si­bū­rę ši­lu­tiš­kiai.
      Sa­vi­val­dy­bė pa­ža­dė­jo pa­ra­mą
      Dia­be­tas ABC” šiuo me­tu jau vie­ni­ja 209 žmo­nes. Jau 18 me­tų klu­bui va­do­vau­jan­ti Al­do­na Vy­tie­nė sa­ko, kad ge­rai, jog žmo­nės at­ei­na į klu­bą – čia jie gau­na nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją apie li­gą ir jos val­dy­mo bū­dus, li­te­ra­tū­ros. Klu­bo na­riai tu­ri ir šio­kių to­kių pri­vi­le­gi­jų: 2 kar­tus per me­tus be­veik ne­mo­ka­mai jie ve­ža­mi į Kau­no akių li­gų kli­ni­kas ap­žiū­rė­ti spe­cia­lis­tams, taip pat kon­sul­tuo­tis į Tau­ra­gės dia­be­to cen­trą. Be to, į klu­bą at­vyks­ta įvai­rių me­di­ci­nos fir­mų spe­cia­lis­tai pri­sta­ty­ti nau­jau­sius me­di­ka­men­tus, me­di­ci­nos įran­gą, UAB „Ot­ro­pe­di­jos tech­ni­ka” at­sto­vai iš­ma­tuo­ja ir pa­siu­va ser­gan­tie­siems spe­cia­lią ava­ly­nę. Sep­ty­ni klu­bo na­riai da­ly­va­vo Vil­niu­je vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rią su­ren­gė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja. Ši­lu­tė­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je klu­bo na­riai pa­tys su­lau­kė sve­čių. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Vir­gi­ni­ja Kon­dra­ta­vi­čie­nė pri­mi­nė, kad ne­se­niai įkur­tas Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras tal­kins klu­bui švie­čiant vi­suo­me­nę: bus ra­šo­mi pro­jek­tai, o gau­tos lė­šos ski­ria­mos klu­bo veik­lai.
      Bu­vo dai­nų ir do­va­nų
      Šių me­tų Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos te­ma – „Vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­tas”. Ši­lu­tės klu­bas pen­kiems vai­kams nu­pir­ko vi­ta­mi­nų „Dia­be­ti­ker”. Klu­bo ini­cia­ty­va iš­tir­ta 150 žmo­nių krau­jo gliu­ko­zė. 12 iš jų šis ro­dik­lis 9 – 10 mmol/l. Šiems žmo­nėms jau bū­ti­nas gy­dy­mas. Maž­daug ket­vir­ta­da­liui tir­tų­jų krau­jo gliu­ko­zė bu­vo di­des­nė už nor­mą.
      So­li­džią ir tra­di­ci­nę do­va­ną klu­bui įtei­kė Rau­do­no­jo kry­žiaus Ši­lu­tės ko­mi­te­to na­rės Vir­gi­ni­ja Ma­či­jaus­kie­nė ir Ste­fa Ju­sai­tie­nė: ši­lu­tiš­kiai šie­met su­au­ko­jo 380 Lt, ku­rie per­duo­ti „Dia­be­tui ABC”.
      Ser­gan­čią duk­rą au­gi­nan­ti vieš­nia iš Klai­pė­dos Jo­lan­ta Ja­siu­lio­nie­nė, va­do­vau­jan­ti dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų klu­bui „Smal­su­čiai”, pa­si­da­li­jo sa­vo skau­džiais iš­gy­ve­ni­mais. Prieš ke­le­rius me­tus šis vai­kų klu­bas vie­ni­jo vos 3 to­kius vai­kus, šian­dien jų – jau 60. J. Ja­siu­lio­nie­nė taip pat su­pa­žin­di­no ši­lu­tiš­kius su nau­jau­siais cuk­raus kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mo apa­ratais.
      Su­si­rin­ku­siuo­sius su­šil­dė klu­bo „Sie­los pa­guo­da” pir­mi­nin­kės Da­nu­tės Pie­ta­rie­nės dai­nos, sve­čių do­va­nos ir gė­lės. Pa­svei­kin­ti še­ši šiais me­tais ju­bi­lie­jus šven­tę klu­bo na­riai.
      Klu­bo „Dia­be­tas ABC” pir­mi­nin­kė Al­do­na Vy­tie­nė dė­ko­jo nuo­la­ti­niams rė­mė­jams: Ši­lu­tės miš­kų urė­di­jai, RK Ši­lu­tės ko­mi­te­tui, už­da­ro­sioms ak­ci­nėms ben­dro­vėms „Įtam­pa”, „Gra­bu­pė­liai”, „Eg­mi­na”, „Ši­lu­tės pre­ky­ba”, „Ši­lu­tės Ram­by­nas”. Ji vi­siems lin­kė­jo „pa­sto­vios lai­mės, ty­res­nio džiaugs­mo, auk­si­nės sau­lės, la­šo lie­taus, glė­bį svei­ka­tos, gra­žiau­sios mei­lės ir ne­ap­rė­pia­mo žyd­ro dan­gaus.“

      Vi­li­ja Bud­ri­kie­nė


      Li­ga pri­ver­tė keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą ir vie­tą
      Ši­lu­tiš­kiai Re­gi­na ir An­ta­nas Ma­tu­lio­niai sa­ko nė ne­įta­rę, kad dia­be­tas to­kia bai­si li­ga. Ne vel­tui jos ka­muo­ja­mi žmo­nės tei­gia, jog gy­dy­to­jo en­dok­ri­no­lo­go pa­ta­ri­mų pri­va­lu lai­ky­tis kaip Die­vo. Ir tai ne vi­sa­da pa­de­da įveik­ti ne­ga­la­vi­mus.
      67 me­tų Re­gi­na pa­vyz­din­gai pri­žiū­ri 5 me­tais vy­res­nį An­ta­ną. Žo­de­liu „mes” mo­te­ris įvar­di­ja ne tik sa­vo šei­mą, bet ir vy­ro li­gą. „Mes jau­čia­mės vis blo­giau: mums te­ko ope­ruo­ti akis, am­pu­tuo­ti ko­jos pirš­tą, jau trys me­tai mums at­lie­ka­ma dia­li­zė, – pa­sa­ko­ja Re­gi­na apie An­ta­no gy­dy­mą. –Mes vi­si da­bar An­ta­nui ati­duo­da­me ge­ru­mo sko­lą, kiek­vie­nas tu­ri­me rū­pin­tis sa­vo ar­ti­mu žmo­gu­mi”.
      Kas ta ge­ru­mo sko­la, pa­sa­ko­ja mo­te­ris. Re­gi­na ir An­ta­nas abu jau bu­vo našliai, kai prieš 23 me­tus su­si­tuo­kė. Ji au­gi­no tris at­ža­las, jis vai­kų ne­tu­rė­jo. Štai čia ir su­kap­sė­jo ta ge­ru­mo sko­la – au­gi­nant tris naš­lai­čius. „Jis bu­vo la­bai rū­pes­tin­gas tė­vas ma­no vai­kams, jo ran­ko­mis iš­sū­puo­ti ir vi­si mū­sų anū­kai, o šian­dien jį vi­si va­di­na se­no­liu,“ – sa­kė Re­gi­na.
      Kur­da­mi šei­mą jie dar ne­ži­no­jo, kad An­ta­nas jau ne­ga­luo­ja. Tie­sa, jį nuo­lat troš­kin­da­vo, o ir gy­dy­to­jo bu­vo įspė­tas, kad gliu­ko­zės krau­jy­je yra per daug, bet į tai ne­krei­pė dė­me­sio. Ne­tru­kus pė­do­je at­si­ra­do žaiz­da, pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra. Pa­gė­gių me­di­kai nu­sta­tė, kad li­ga jau ge­ro­kai už­leis­ta. Cuk­raus kie­kis krau­jy­je sie­kė 20 mmol/l. An­ta­nas bu­vo gy­do­mas Ši­lu­tės li­go­ni­nė­je. Ko­jos su­ti­ni­mas ne­at­slū­go, tad šei­ma An­ta­ną iš­ve­žė į Kau­no kli­ni­kas, kur jį ope­ra­vo ki­tas ši­lu­tiš­kis chi­rur­gas En­dzi­nas. Ma­tu­lio­niai ir šian­dien dė­kin­gi šiam me­di­kui už rū­pes­tį sa­vo že­mie­čiu.
      Sun­kiau­sia bu­vo, kai su­tri­ko inks­tų veik­la ir pri­rei­kė dia­li­zių: dvie­jų kar­tų, o ne­tru­kus ir tri­jų kar­tų per sa­vai­tę. Šios pro­ce­dū­ros ir bu­vo ta ri­ba, kuo­met nuo 1946 m. Pa­gė­giuo­se gy­ve­nu­si šei­ma tu­rė­jo per­si­kel­ti į Ši­lu­tę, kur at­lie­ka­mos dia­li­zės. Jie ne­nei­gia – sun­ku bu­vo ap­si­spręs­ti to­kiam žings­niui, nes Pa­gė­giuo­se gy­ven­ta ko­ne vi­są gy­ve­ni­mą. Ta­čiau mo­ky­to­ja Re­gi­na bu­vo iš­lei­du­si pas­ku­ti­nę sa­vo ket­vir­to­kė­lių lai­dą ir su mo­kyk­la at­si­svei­ki­no.
      „Net ne­klaus­ki­te – ir šian­dien la­bai il­gi­mės te­nykš­čių žmo­nių, čia mums liūd­na: par­duo­tu­vė, li­go­ni­nė ir Ši­lu­tė­je gy­ve­nan­čios duk­ros Auš­ros na­mai – tai vis­kas, kuo gy­ve­na­me. An­ta­nui nu­sta­ty­ta I ne­įga­lu­mo gru­pė. Jis be­veik ne­ga­li vaikš­čio­ti. Mū­sų ke­lias bū­na su daž­nais pa­sė­dė­ji­mais, ei­na­me tik ten, kur yra daug suo­le­lių”, – sa­ko Re­gi­na.
      Tie­sa, A. Ma­tu­lio­nis įra­šy­tas ei­lė­je inks­to transp­lan­ta­ci­jai, ta­čiau abe­jo­ja, ar pa­kel­tų to­kią ope­ra­ci­ją. Per­nai An­ta­nui pri­si­dė­jo dar vie­na bė­da – su­strei­ka­vo šir­dis. Nu­griū­da­vo tie­siog ei­da­mas kam­ba­ry­je. Te­ko ryž­tis dar vie­nai ope­ra­ci­jai. Šį kar­tą vy­rui įsta­ty­tas šir­dies sti­mu­lia­to­rius. Rei­kia daug vais­tų. Vie­na lai­mė, kad jie kom­pen­suo­ja­mi, ki­taip pen­si­jų ne­už­tek­tų.
      An­ta­nas sa­ko, kad jo šei­mo­je ne­bu­vę ser­gan­čių­jų dia­be­tu, tad ko­dėl bū­tent jam tai at­si­ti­ko, pats ne­su­pran­ta. Bet čia pat vėl ran­da gė­rio kruo­pe­ly­tę. Ko­kie nuo­sta­būs me­di­kai dia­li­zių sky­riu­je dir­ba: gy­dy­to­jai Žyd­rė Do­bi­lins­kie­nė, Kęs­tu­tis Star­kus, slau­gy­to­jos – vi­si jaut­rūs, rū­pes­tin­gi.
      Abu Ma­tu­lio­niai yra Ši­lu­tės klu­bo „Dia­be­tas ABC” na­riai, o Re­gi­na, nors ir ne­ser­ga dia­be­tu, yra ir klu­bo val­dy­bos na­rė. Ak­ty­vi mo­te­ris pa­de­da ne tik sa­vo vy­rui, bet ir dau­ge­liui ki­tų ser­gan­čių­jų. Da­bar ji jau ži­no ir ki­tiems pa­ta­ria, kad cuk­raus kie­kį krau­jy­je tu­ri nuo­lat tik­rin­tis ir tie, ku­rie dar ne­jau­čia li­gos po­žy­mių. Svar­bu, kad gy­dy­mas bū­tų pra­dė­tas lai­ku.

      Vi­li­ja Bud­ri­kie­nė


      Ro­kiškis
      Laik­raš­tis „Gim­ta­sis Ro­kiš­kis” nie­ka­da ne­at­si­sa­ko skelbti apie dia­be­to klu­bo or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius. Bu­vo iš­spaus­din­tas po­kal­bis su or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­ke „Pa­vel­dė­ta li­ga at­ėmė re­gė­ji­mą”, o Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos iš­va­ka­rė­se – „Klu­bas lau­kia nau­jų na­rių”. Šven­tė su­ta­po su klu­bo veik­los 15 me­tų ju­bi­lie­ju­mi. Ji su­reng­ta Kraš­to mu­zie­ju­je.
      At­vy­ko gar­bin­gų sve­čių, Ro­kiš­kio r. sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai. Me­ro pa­ta­rė­jas An­ta­nas Sle­sa­riū­nas ir gy­dy­to­ja Vi­da Spai­čie­nė ta­rė svei­ki­ni­mo žo­dį ir įtei­kė klu­bui do­va­ną. Klu­bo pir­mi­nin­kė sve­čiams pa­do­va­no­jo po nau­jau­sią „Dia­be­to“ laik­raš­tį.
      Šven­tės me­tu bu­vo pri­si­min­tas or­ga­ni­za­ci­jos įkū­ri­mas – pir­ma­sis su­si­rin­ki­mas, įvy­kęs 1993 m. ko­vo mė­ne­sį. Bu­vo įdo­mu pa­klau­sy­ti žmo­nių, stei­gu­sių dia­be­to klu­bą, pa­sa­ko­ji­mų. Ak­ty­viau­si klu­bo na­riai ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais. Ro­kiš­kė­nai lai­ko­si tra­di­ci­jos šven­čiant Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną pa­svei­kin­ti vi­sus tų me­tų ju­bi­lia­tus, įteik­ti gė­lių bei su­ve­ny­rų.
      Kaip pa­pras­tai, vyk­dy­ta gy­ven­to­jų svei­ka­tos tik­ri­ni­mo ak­ci­ja. Iš sep­ty­nias­de­šim­ties žmo­nių, ku­riems pa­ma­tuo­ta krau­jo gliu­ko­zė, dvi­de­šim­čiai ro­dik­lis vir­ši­jo nor­mą. Jiems pa­tar­ta ap­si­lan­ky­ti pas gy­dy­to­ją. Ak­ci­jo­je tal­ki­no Ro­kiš­kio sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ir gy­dy­to­ja. Jie pa­da­rė 100 ty­ri­mų. Gy­ven­to­jams da­ly­ta li­te­ra­tū­ra apie dia­be­tą ir jo ke­lia­mas kom­pli­ka­ci­jas.

      M. Mie­liaus­kie­nė
      „Ro­kiš­kio” dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė


Puslapis 18
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2008 m. lap­kri­čio 18 d. Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to dis­ku­si­jo­je „Nau­ji vais­tai: kaip ne­pa­vė­luo­ti?” pa­cien­tų po­zi­ci­ją iš­dės­tė LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 21 – 22 d. LDA va­do­vė Res­pub­li­ki­nė­je en­dok­ri­no­lo­gų kon­fe­ren­ci­jo­je Pa­lan­go­je skai­tė pra­ne­ši­mą „Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pa­sie­ki­mai ir per­spek­ty­vos”.
      »  Lap­kri­čio 21 d. sa­vo veik­los 15 me­tų ju­bi­lie­jų mi­nė­jo Ro­kiš­kio dia­be­to klu­bas, o lap­kri­čio 22 d. – Jo­niškio dia­be­to klu­bas „Vil­tis”.
      »  Lap­kri­čio 26 d. LR Sei­me Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos po­sė­dy­je „Dėl dia­be­to ir ki­tų lė­ti­nių me­džia­gų apy­kai­tos li­gų kon­tro­lės” dis­ku­si­jo­se da­ly­va­vo prof. J.S. Da­ni­le­vi­čius, gyd. O. Jur­kaus­kie­nė ir V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 27 – 28 d. Vil­niu­je vy­ku­sio­je Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo kon­fe­ren­ci­jo­je „Va­lue+” Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) veik­lą pri­sta­tė pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė. Taip pat kon­fe­ren­ci­jos dar­be da­ly­va­vo LPO­AT at­sto­vai A. Vai­čiu­lis, E. Kve­da­rai­tė, U. Ša­kū­nie­nė, O. Te­ly­čė­nienė.
      »  Lap­kri­čio 28 d. Kur­šė­nų dia­be­to klu­bas „Ven­ta” pa­žy­mė­jo veik­los 10 me­tų su­kak­tį.
      »  Gruodžio 1 d. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je vy­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dis. Da­ly­va­vo PSDT na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 2 d. LPO­AT iš­siun­tė raš­tą LR Pre­zi­den­tui, LR Sei­mo val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos par­ti­jų va­do­vams dėl ren­gia­mos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos pro­jek­to kreip­da­ma­si, kad ne­bū­tų nai­ki­na­mos PVM leng­va­tos vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms.
      »  Gruodžio 5 d. Vil­niu­je įvy­ko Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos VII su­va­žia­vi­mas. Ja­me pa­teik­ta ir pa­tvir­tin­ta 2005 – 2008 m. veik­los ir fi­nan­si­nė ata­skai­tos. Pre­zi­den­te šeš­tai ka­den­ci­jai iš­rink­ta Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, pa­tvir­tin­ta LDA ta­ry­ba. Slau­gy­to­jai dia­be­to­lo­gei Ju­ze­fai Ulec­kie­nei su­teik­tas Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos Gar­bės na­rio var­das. Ta­ry­bos su­si­rin­ki­me iš­rink­ta val­dy­ba, vi­ce­pre­zi­den­tais pa­tvir­tin­ta Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė ir gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Ona Jur­kaus­kie­nė. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos nuo­la­ti­nio rė­mė­jo sta­tu­sas su­teik­tas ko­o­pe­ra­ti­nei ben­dro­vei „Lie­tu­vos ko­o­pe­ra­ty­vų są­jun­ga”.
      »  Gruo­džio 8 d. LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tant nu­ta­ri­mą „Dėl LR Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos pro­jek­to” pa­cien­tų nuo­mo­nę iš­sa­kė LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruodžio 10 d. Ra­dio­cen­tro lai­do­je apie cuk­ri­nio dia­be­to ak­tu­a­li­jas kal­bė­jo LDA pre­zi­den­tė.
      »  Gruo­džio 10 d. iš­siųs­tas LPO­AT raš­tas dėl kan­di­da­to į Na­cio­na­li­nę svei­ka­tos ta­ry­bą prie LR Sei­mo.
      »  Gruo­džio 12 – 14 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­jo­je) vy­ko Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos po­sė­dis. Ja­me da­ly­va­vo šios val­dy­bos na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruodžio 18 d. Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos bei Vil­niaus Lions klu­bo lab­da­ros kon­cer­te da­ly­va­vo V. Au­gus­ti­nie­nė ir J. Ulec­kie­nė. Pa­au­ko­tos lė­šos skir­tos dia­be­tu ser­gan­tiems vai­kams in­su­li­no pom­poms pirk­ti.
      »  2009 m. sau­sio 8 d. Vil­niu­je vy­ko LPO­AT val­dy­bos po­sė­dis.
      »  Sau­sio 20 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me Ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo pro­gra­mos Ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė ir na­rė Ma­ri­ja Kli­ma­vi­čie­nė, o su­si­ti­ki­me Ko­mi­te­to na­cio­na­li­nės pa­cien­tų sau­gos plat­for­mai pa­reng­ti – V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Sau­sio 29 d. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je vy­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dis.
      »  Sau­sio 29 d. Vil­niu­je vy­ko LPO­AT ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas.


Puslapis 19

Atgaiva Grūto parko pavėsyje
Vieš­na­gė Drus­ki­nin­kuo­se

      Dia­be­tu ser­gan­tys Ak­me­nės gy­ven­to­jai, su­si­bū­rę į „Sa­du­tės” klu­bą, mėgs­ta kaup­ti ži­nias apie li­gos kon­tro­lę or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se, pa­ke­liau­ti po Lie­tu­vą. Ypač vi­si džiau­gia­si ap­si­lan­kę Dzū­ki­jo­je, pa­si­gė­rė­ję jos miš­kais, eže­rais, ap­žiū­rė­ję Grū­to par­ko eks­po­na­tus. Už kon­sul­ta­ci­jas, pa­ra­mą vi­si yra dė­kin­gi Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai, ku­riai lin­ki lai­min­gų 2009 metų.

      Ie­va Ba­la­be­ko­vie­nė
      „Sa­du­tės” klu­bo pir­mi­nin­kėPuslapis 20
Ge­ra drau­gų bū­ry­je


Kauniečiai ilsėjosi Druskininkuose
      Kau­no „In­su­los” klu­bo na­riai per­nai ru­de­nį il­sė­jo­si Drus­ki­nin­kuo­se „Dai­na­vos” sa­na­to­ri­jo­je. Dvi in­su­lie­čių pa­mai­nos po­il­sia­vo po pen­kias die­nas.
      Su­da­rė­me veik­los pla­ną, ap­ta­rė­me prie­mo­nes, lais­va­lai­kį. Pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo stip­rin­ti svei­ka­tą, pa­lai­ky­ti ge­rus tar­pu­sa­vio san­ty­kius, skleis­ti gied­rą nuo­tai­ką, at­si­pa­lai­duo­ti, pa­mirš­ti rū­pes­čius ir džiaug­tis gy­ve­ni­mu.
      Or­ga­ni­za­ci­nius klau­si­mus spren­dė klu­bo pir­mi­nin­kė Liu­bo­vė Tra­ki­mie­nė, rū­pin­da­ma­si, kad bū­tu­me lai­ku ska­niai pa­mai­tin­ti, veik­lūs ir links­mi. Kiek­vie­ną sau­lė­tą die­ną vaikš­čio­da­vo­me, gė­rė­jo­mės Drus­ko­nio eže­ru, ap­lan­kė­me Grū­to par­ką, M. K. Čiur­lio­nio mu­zie­jų, da­ly­va­vo­me Drus­ki­nin­kų dia­be­to klu­bo kon­fe­ren­ci­jo­je, pa­si­da­li­jo­me li­gos sa­vi­kon­tro­lės patir­ti­mi.
      Daug ver­tin­gų ži­nių ga­vo­me kon­sul­tuo­da­mie­si su prof. J. S. Da­ni­le­vi­čiu­mi ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­te V. Au­gus­ti­nie­ne. Jie mo­kė su­si­tai­ky­ti su li­ga, bet jai ne­pa­si­duo­ti. Va­ka­rais ana­li­zuo­da­vo­me krau­jo gliu­ko­zės po­ky­čius, jų prie­žas­tis, pa­da­ry­tas klai­das, lė­mu­sias pra­stes­nę sa­vi­jau­tą. Vie­nas ki­tam nuo­šir­džiai pa­ta­ri­nė­da­vo­me. Daž­nai skam­bė­da­vo dai­nos, ku­rios vi­sus su­bū­rė, džiu­gi­no. Su­pra­to­me, kad mū­sų na­mai – ir ten, ku­r mū­sų bi­čiu­liai, li­ki­mo bro­liai bei se­sės. Lauk­si­me nau­jų su­si­ti­kimų.

      Dan­guo­lė Vil­čiaus­kie­nė
      „In­su­los” klu­bo se­niū­nė


Puslapiai 22-23
Dia­be­tas ir dep­re­si­ja


      Dia­be­tas žmo­gui da­ro tiek trum­pa­lai­kį, tiek il­ga­lai­kį fi­zio­lo­gi­nį ir psi­cho­lo­gi­nį po­vei­kį. Ši li­ga ma­ži­na at­spa­ru­mą stre­sams ir ne­re­tai su­ke­lia psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų, tai­gi ir dep­re­si­ją. Ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad ne tik dia­be­tas ga­li są­ly­go­ti dep­re­si­ją, bet ir dep­re­si­ja dia­be­tą.

      Ser­gan­tie­ji dia­be­tu dvi­gu­bai daž­niau ser­ga dep­re­si­ja nei ki­ti žmo­nės. Be to, ser­gan­tie­siems dep­re­si­ja di­dė­ja grės­mė su­sirg­ti II ti­po dia­be­tu. Nau­jau­si ty­ri­mai ro­do, kad tiek dia­be­tas, tiek dep­re­si­ja, kaip ir abi li­gos kar­tu, ken­kia šir­dies bei krau­ja­gys­lių sis­te­mai. Dep­re­si­jos var­gi­na­mas žmo­gus ne­re­tai blo­gai kon­tro­liuo­ja krau­jo gliu­ko­zę, ma­žiau rū­pi­na­si sa­vo gy­ve­ni­mo ko­ky­be. Žmo­nės, ser­gan­tys dia­be­tu ir dep­re­si­ja, daž­niau pa­ti­ria kom­pli­ka­ci­jų, trum­piau gy­ve­na, jau­nes­ni miršta.
      Dia­be­tas ga­li sun­kin­ti ir il­gin­ti dep­re­si­ją, li­ga ga­li kar­to­tis, bū­ti sun­kiau kon­tro­liuo­ja­ma. Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, šios abi li­gos itin blo­gi­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.
      Dep­re­si­ją ga­li ska­tin­ti pras­ta krau­jo gliu­ko­zės kon­tro­lė ar­ba hor­mo­nų pu­siau­svy­ros su­tri­ki­mas, ypač jei li­go­nis ne­si­mankš­ti­na, rū­ko, var­to­ja al­ko­ho­lį, ne­tin­ka­mai mai­ti­na­si, ne­ski­ria dė­me­sio sa­vo svei­ka­tai. Be to, nu­sta­ty­ta, kad ser­gan­tie­ji dep­re­si­ja daž­niau per daug sve­ria ar net nu­tun­ka.
      Tai­gi yra la­bai svar­bu lai­ku diag­no­zuo­ti ir tin­ka­mai gy­dy­ti dep­re­si­ją. Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja su­kū­rė re­ko­men­da­ci­jas ser­gan­tie­siems II ti­po dia­be­tu, pa­gal ku­rias tu­ri bū­ti ver­ti­na­ma šių žmo­nių psi­cho­lo­gi­nė būsena ir spren­džia­ma, ar rei­kia psi­chiat­rų kon­sul­ta­ci­jos.
      Kad dep­re­si­ja bū­tų iš­aiš­kin­ta ir diag­no­zuo­ta kaip li­ga, pa­si­reiš­kus ke­le­tui jos po­žy­mių, tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas iš­sa­mus ty­ri­mas po­kal­biu. Ar­ling­to­ne (JAV) iš­leis­tas „Psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų va­do­vas” pa­tei­kia aiš­kius kri­te­ri­jus (1 len­te­lė) dep­re­si­jai diag­no­zuo­ti.
      No­rint iš­aiš­kin­ti dep­re­si­jos simp­to­mų diag­nos­ti­nę ver­tę, bu­vo at­lik­ta daug ty­ri­mų. Nag­ri­nė­ti tiek dep­re­si­jos po­žy­miai, tiek juos su­ke­lian­tys veiks­niai. Po­kal­bio truk­mė ir ap­klau­sian­čio­jo kom­pe­ten­ci­ja la­bai są­ly­go­ja ty­ri­mo re­zul­ta­tus. Ne vi­si dep­re­si­jos po­žy­miai yra vie­no­dai reikš­min­gi li­gai diag­no­zuo­ti. Kai ku­rie iš jų ro­do tik po­lin­kį į dep­re­si­ją ar li­gos pra­džią. Dep­re­si­jos ir kli­ni­ki­nės dep­re­si­jos po­žy­miai nu­ro­dy­ti 2 len­te­lė­je.
      Ne­svar­bu, ar dep­re­si­ja di­di­na pa­vo­jų sirg­ti dia­be­tu, ar dia­be­tas su sa­vo kom­pli­ka­ci­jo­mis ska­ti­na dep­re­si­ją, nes bet ku­riuo at­ve­ju ser­gan­čia­jam rei­kia dau­giau me­di­kų, slau­gy­to­jų ir ar­ti­mų­jų prie­žiū­ros. Nors li­go­nių spar­čiai dau­gė­ja, į dep­re­si­jos ke­lia­mą pa­vo­jų ir jo ga­li­mą įta­ką vis dar ne­krei­pia­ma pa­kan­ka­mai dė­me­sio. Nu­sta­ty­ta, kad ne­pa­ste­bė­ti lie­ka net trys iš ke­tu­rių dia­be­tu ser­gan­čių­jų, ken­čian­čių nuo dep­re­si­jos, ku­ri lai­ku ne­gy­do­ma. Mat daž­nai ma­no­ma, kad dep­re­si­jos po­žy­miai yra ša­lu­ti­niai dia­be­to reiš­ki­niai.

      Kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos diag­no­zuo­ja­ma dep­re­si­ja:
      Bent 5 iš šių simptomų trunka ne trumpiau kaip 2 savaites:
      »  Prislėgta nuotaika
      »  Nesidomėjimas kasdienine veikla
      »  Svo­rio ne­te­ki­mas ar pri­au­gi­mas, su­ma­žė­jęs ar pa­di­dė­jęs ape­ti­tas
      »  Nemiga ar padidėjęs mieguistumas
      »  Per didelis jausmingumas arba abejingumas
      »  Nuovargis ar energijos stoka
      »  Menkavertiškumo jausmas ir savigrauža
      »  Negebėjimas susitelkti ar daryti sprendimus
      »  Įkyrios mintys apie mirtį ar savižudybę

      Po­žy­miai, pa­na­šūs į dep­re­si­ją:
      »  Liūdesys, prasta nuotaika
      »  Nemiga
      »  Ankstyvas nubudimas ryte
      »  Sumažėjęs domėjimasis pomėgiais
      »  Nuovargis, jėgų stoka
      »  Apetito praradimas
      »  Menkavertiškumo jausmas ir savigrauža
      »  Įkyrios mintys apie mirtį ar savižudybę

      Li­gos diag­no­za­vi­mas
      Kaip lai­ku iš­aiš­kin­ti dep­re­si­ją, svars­to dau­ge­lis tarp­tau­ti­nių ir na­cio­na­li­nių ins­ti­tu­ci­jų. Pa­vyz­džiui, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Svei­ka­tos sky­rius re­ko­men­duo­ja vi­siems pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros me­di­kams už­duo­ti li­go­niams du pa­pras­tus klau­si­mus:
      »  Ar per pas­ta­rą­jį mė­ne­sį bu­vo­te blo­gai nu­si­tei­kęs, pri­slėg­tas ar nu­si­vy­lęs?
      »  Ar per pas­ta­rą­jį mė­ne­sį esa­te pra­ra­dęs do­mė­ji­mą­si veik­la, ku­ri anks­čiau tei­kė ma­lo­nu­mą?
      Jei žmo­gus į bent vie­ną iš šių klau­si­mų at­sa­ko „taip”, to­liau aiš­ki­na­ma­si, ar šie po­žy­miai tik lai­ki­ni, ar tai – li­gos pra­džia.
      Nors kai ku­rie lai­ki­no su­ir­zi­mo ir dep­re­si­jos po­žy­miai yra la­bai pa­na­šūs, nu­sta­ty­ti, ar žmo­gus ser­ga dep­re­si­ja, ga­li­ma va­do­vau­jan­tis 1 ir 2 len­te­lė­mis. Kai ku­rie dep­re­si­jos ir dia­be­to po­žy­miai yra pa­na­šūs, pvz., nuo­var­gis, svo­rio, mie­go ar ape­ti­to po­ky­čiai. Bū­ti­na to­liau tir­ti, ko­kiu laips­niu ga­li reikš­tis dep­re­si­jos ir dia­be­to po­žy­miai, taip pat ko­kią reikš­mę tai tu­ri tiek vie­nos, tiek ki­tos li­gos gy­dy­mui.
      Moks­li­nin­kai įro­dė, kad kli­ni­ko­je ga­li bū­ti sėk­min­gai nau­do­ja­mi kai ku­rie pa­pras­tes­ni ty­ri­mo bū­dai ne­gu po­kal­bis. Vie­na­me ty­ri­me nau­do­ta Ne­ri­mo ir dep­re­si­jos ska­lė – trum­pa 14 klau­si­mų an­ke­ta. Treč­da­lis res­pon­den­tų tei­gė, kad jie pa­gei­dau­tų psi­cho­te­ra­pi­jos. Re­mian­tis to­kiais re­zul­ta­tais, bu­vo nu­spręs­ta žmo­nėms, ser­gan­tie­ms dia­be­tu, daž­niau teik­ti psi­cho­lo­go pa­gal­bą. Ne­se­niai su­kur­ta ir dau­giau pa­pras­tes­nių ty­ri­mo bū­dų, ku­riuos leng­viau at­lik­ti ir ver­tin­ti: Pa­cien­to svei­ka­tos an­ke­ta (Pa­tient He­alth Qu­es­tion­nai­re) ir PSO Ge­ros sa­vi­jau­tos ro­dik­liai (WHO-Fi­ve Well-being In­dex).

      Gy­dy­mas
      Vie­ni dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ken­čia nuo kli­ni­ki­nės dep­re­si­jos, ki­tus ga­li var­gin­ti blo­ga nuo­tai­ka ar pa­di­dė­jęs jaut­ru­mas. Nors ži­nių apie ser­gan­čių­jų dia­be­tu dep­re­si­jos gy­dy­mą vis dar sto­ko­ja­ma, nu­sta­ty­ta, kad el­ge­sio te­ra­pi­ja ir vais­tai (an­ti­dep­re­san­tai) yra veiks­min­gi ne ma­žiau kaip ir ki­tiems žmo­nėms, be to, toks gy­dy­mas pa­ge­ri­na krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­lius. Ne­se­niai at­lik­tu ty­ri­mu nu­sta­ty­ta, kad tin­ka­ma dia­be­to kon­tro­lė ir dep­re­si­jos gy­dy­mas pa­de­da žmo­gui ge­riau jaus­tis, jis rū­pes­tin­giau pri­si­žiū­ri, net­gi ko­re­guo­ja kū­no svo­rį.

      Išva­dos
      Ži­nant, kad dia­be­tu ser­gan­tie­ji yra ma­žiau at­spa­rūs dep­re­si­jai, ga­li­ma veiks­min­giau jiems pa­dė­ti. Dep­re­si­ja di­di­na pa­vo­jų su­sirg­ti dia­be­tu, sun­ki­na krau­jo gliu­ko­zės, kū­no svo­rio kon­tro­lę, tai­gi ir ap­sau­gą nuo dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų. Svar­bu ži­no­ti, kad dia­be­tas ir dep­re­si­ja la­bai daž­nai reiš­kia­si kar­tu ir dėl to ser­gan­čia­jam tu­ri bū­ti lai­ku su­teik­ta rei­kia­ma pa­gal­ba. Ži­no­ma, kad gy­dant dep­re­si­ją svarbu ge­ri­nti žmogaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.
      Ne­se­niai at­lik­ta ne­ma­ža psi­cho­lo­gi­nių ir psi­cho­so­cia­li­nių dia­be­to kon­tro­lės ty­ri­mų. Nu­sta­ty­ta, jog dia­be­tas ir dep­re­si­ja yra la­bai glau­džiai su­si­ju­sios li­gos. Ge­ra kas­die­ni­nė psi­cho­lo­gi­nė bū­se­na svar­bi tiek pa­tiems lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems žmo­nėms, jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bei, tiek ir vi­sai vi­suo­me­nei.

      Cat­hy Llo­yd straips­nį, skelb­tą 2008 m. ko­vo mėn. žur­na­le Dia­be­tes Voi­ce (53), iš an­glų kal­bos iš­ver­tė Da­lia Au­gus­ti­nai­tė


Puslapiai 24-25
Lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­čių­jų prie­žiū­ra

      Di­džio­ji da­lis svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų skir­ta li­gos diag­no­zei ir tinkamam gydymui nu­sta­ty­ti. Ta­čiau, dau­gė­jant lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­čių pa­cien­tų, no­ri­ma, kad me­di­kai su­for­muo­tų ir tai­ky­tų il­ga­lai­kę, daž­ną li­gos kon­tro­lę. Tu­rint pa­grin­do įtar­ti ga­li­mus ne­ga­la­vi­mus, rei­ka­lin­gas kon­kre­tus lė­ti­nių li­gų kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­nio ste­bė­ji­mo ir ty­ri­mo pla­nas. Reguliarūs kon­tro­li­niai li­gos ar jos kom­pli­ka­ci­jų ty­ri­mai yra su­for­muo­ti na­cio­na­li­niu ir tarp­tau­ti­niu prin­ci­pu. Straips­nio au­to­rius Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­vyz­džiu ra­gi­na veiks­min­giau įgy­ven­din­ti šiuos li­gų kon­tro­lės prin­ci­pus.

      Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, lai­kan­tis Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos pa­slau­-gų struk­tū­ros prin­ci­pų, jau­nus ir su­au­gu­sius, dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes pri­va­lo­mai re­gu­lia­riai ste­bi ir pri­žiū­ri spe­cia­lis­tai. Pa­grin­di­nė yra kas­me­ti­nė de­ta­li ap­žiū­ra, jau ta­pu­si kva­li­fi­kuo­tos kon­tro­lės vi­sa­me pa­sau­ly­je prin­ci­pu. Jos tiks­las – už­kirs­ti ke­lią ri­zi­kos veiks­niams, kad pa­cien­tas iš­veng­tų kom­pli­ka­ci­jų. Dėl to tik­ri­na­mas jo krau­jo­spūdis, krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­liai, kū­no svo­rio ir rie­ba­lų po­ky­čiai.

Žmo­nėms, ser­gan­tiems dia­be­tu, svar­bi ge­ra ir vi­sa­pu­siš­ka svei­ka­tos kon­tro­lė.

      Re­gu­lia­ri lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­čių žmo­nių kon­tro­lė yra veiks­min­ga, kai jų svei­ka­tos ro­dik­liai yra nuo­lat ste­bi­mi ir sis­te­min­gai fik­suo­ja­mi. In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų plėt­ra pa­leng­vi­na tuos duo­me­nis fik­suo­ti ir au­to­ma­tiš­kai at­nau­jin­ti, kai ser­gan­ty­sis yra įtrau­kia­mas į sis­te­mą.

Lė­t­inės li­gos var­gi­na­mas žmo­gus tu­ri bū­ti pri­žiū­ri­mas rei­kia­mo spe­cia­lis­to, rei­kia­mo­je vie­to­je ir rei­kia­mu lai­ku.

      Lė­ti­ne li­ga, pa­vyz­džiui, dia­be­tu, ser­gan­tys žmo­nės gy­ve­ni­mo ko­ky­bei ge­rin­ti pri­va­lo nuo­lat gau­ti me­di­ci­nos pa­gal­bą, slau­gy­mo pa­slau­gas, die­to­lo­go, pe­diat­ro ir psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jas. Ben­drų svei­ka­tos prie­žiū­ros įgū­džių ga­li pa­dė­ti įgy­ti li­go­ni­nės gy­dy­to­jas, ben­dro­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas, slau­gy­to­jas, die­to­lo­gas, or­to­pe­das, far­ma­ci­nin­kas ar kli­ni­kos psi­cho­lo­gas. Kad bū­tų ga­ran­tuo­ta op­ti­ma­li lė­ti­ne li­ga ser­gan­čio­jo svei­ka­tos prie­žiū­ra, kaip mi­nė­ta, jis tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę pri­rei­kus vi­sa­da bū­ti ap­žiū­ri­mas rei­kia­mo spe­cia­lis­to, rei­kia­mo­je vie­to­je ir rei­kia­mu laiku.

      Kon­tro­lės ge­ri­ni­mo sis­te­mos
      Nuo­lat svars­to­mos svei­ka­tos kon­tro­lės pla­nų fi­nan­si­nės lė­šos, kad ati­tik­tų žmo­nių lū­kes­čius, bū­tų ži­no­mos ir pa­dė­tų lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­tie­siems. Mo­kes­čiai svei­ka­tos prie­žiū­rai ko­or­di­nuo­ja­mi taip, kad ati­tik­tų stan­dar­tą ir ga­ran­tuo­tų rei­kia­mą prie­žiū­rą. Ska­ti­na­ma siek­ti ge­rų svei­ka­tos ro­dik­lių, pa­vyz­džiui, kad ser­gan­tie­ji dia­be­tu ge­rai ko­re­guo­tų krau­jo spau­di­mą, HbA1c ir li­pi­dų kie­kį.
      Ko­ky­bės ir re­zul­ta­tų struk­tū­ra. Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je yra ra­cio­na­liau­sias svei­ka­tos prie­žiū­ros pla­nas, va­di­na­mas „ko­ky­bės ir re­zul­ta­tų struk­tū­ra“, nes tei­gia­ma, kad tiek ko­ky­bė, tiek re­zul­ta­tai yra vie­no­dai svar­būs. Mo­kes­čiai šio­je sis­te­mo­je nu­sta­to­mi at­si­žvel­giant į vi­są ser­gan­čių­jų ir re­a­liai gau­nan­čių­jų prie­žiū­ros bei kon­tro­lės pa­slau­gas skai­čių.
      Su­da­ro­mas de­šim­ties kli­ni­ki­nių li­gų kon­tro­lės pla­nas. Jis ap­ima šir­dies in­fark­tą, hi­per­ten­zi­ją, dia­be­tą, ast­mą, skyd­liau­kės, lė­ti­nes plau­čių li­gas, epi­lep­si­ją, psi­chi­kos su­tri­ki­mus, vė­žį ir in­sul­tą.

Sėk­min­gos kon­tro­lės pa­grin­das – nepavėluota prie­žiū­ra.

      Nors įves­ti mo­kes­čiai už svei­ka­tos kon­tro­lę yra nau­jas da­ly­kas, ta­čiau nau­da jau aki­vaiz­di. Ne­se­niai pa­skelb­ta Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės stu­di­ja, ku­rio­je pa­teik­tos 42 ben­dros svei­ka­tos kon­tro­lės ap­žval­gos 1998 m., 2003 m. ir 2005 m. Pa­aiš­kė­jo, jog iki 2004 m. lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­čių­jų li­gos kon­tro­lė ge­rė­jo, o ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­kta po 2004 m.

      Svei­ka­tos prie­žiū­rą trik­dan­tys veiks­niai
      Svei­ka­tos prie­žiū­ros ko­ky­bei įta­kos tu­ri ne tik daž­nė­jan­čios lė­ti­nės li­gos, bet ir et­ni­nių ma­žu­mų gy­ven­to­jai dėl sa­vi­tos kul­tū­ros ir kal­bų skir­tu­mų. Įro­dy­ta, kad ge­res­nių re­zul­ta­tų pa­sie­kia­ma, kai svei­ka­tos prie­žiū­ra tai­ko­ma at­si­žvel­giant į kon­kre­čią kul­tū­rą.

Pri­si­žiū­rė­ti svei­ka­tą et­ni­nes ma­žu­mas tu­ri ska­tin­ti ne vien me­di­kai.

      Įro­dy­ta, kad, no­rint pa­ge­rin­ti et­ni­nių ma­žu­mų svei­ka­tos prie­žiū­rą, tu­ri im­tis ini­cia­ty­vos ne vien me­di­kai. Mat et­ni­nių ma­žu­mų žmo­nės tra­di­ciš­kai sto­ko­ja pri­ei­gos prie me­di­ci­nos. Tai­gi ben­druo­me­nės svei­ka­ta be­si­rū­pi­nan­tys žmo­nės šiems gy­ven­to­jams ga­li or­ga­ni­zuo­ti švie­čia­mą­sias pa­skai­tas, į ku­rias kvie­čia­mi ir svei­ka­tos prie­žiū­ros tei­kė­jai. Kad lė­ti­nes li­gas ge­bė­tų kon­tro­liuo­ti, ser­gan­tie­ji tu­ri gau­ti ži­nių, la­vin­tis.
      Svei­ka­tos prie­žiū­ros tei­kė­jai pri­va­lo dieg­ti li­gos kon­tro­lės įgū­džius, teik­ti ži­nių, kad žmo­gus bū­tų pa­jė­gus sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti. Kai ku­rio­se ša­ly­se to­kiems mo­ky­mams bu­vo pa­si­telk­ti į pa­gal­bą pa­tys li­go­niai, tu­rin­tys gy­dy­mo­si pa­tir­ties.
      Ne­se­niai bu­vo at­lik­ti ke­tu­ri lė­ti­nių li­gų kon­tro­lės ty­ri­mai: du nag­ri­nė­jo sa­va­ran­kiš­ką ar­tri­to kon­tro­lę ir du ver­ti­no na­cio­na­li­nę svei­ka­tos pro­gra­mą. Ty­ri­mų re­zul­ta­tai bu­vo pa­na­šūs: sa­vi­kon­tro­lė ge­ri­no žmo­nių psi­cho­lo­gi­nę svei­ka­tą ir ge­bė­ji­mą rū­pin­tis sa­vi­mi. Ta­čiau, de­ja, svei­ka­tos prie­žiū­ros ko­ky­bė ne­pa­ki­to.

Sie­kiant pa­ge­rė­ji­mo tai­ky­ti­ni vi­si lė­ti­nės li­gos kon­tro­lės bū­dai.

      Lė­ti­nių li­gų kon­tro­lės mo­de­lis
      Lė­ti­nės li­gos kontrolę for­muo­ja­ svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­ma, at­si­žvel­gdama į ben­druo­me­nės ypa­ty­bes. Pa­gal šį svei­ka­tos prie­žiū­ros mo­de­lį pri­va­lo­ma skleis­ti ži­nias apie li­gą, kad ser­gan­tie­ji ga­lė­tų pa­tys ją kon­tro­liuo­ti. Su­tel­kia­ma vi­sa ko­man­da, kli­ni­ki­nės in­for­ma­ci­jos sis­te­ma, ku­ri vi­sa­pu­siš­kai gvil­den­tų li­gos sa­vy­bes bei pri­min­tų jos kon­tro­lės svar­bą. Ti­kė­ti­na, kad toks dar­bas bus sėk­min­ges­nis, jei ko­man­dai tal­kins in­for­muo­ti ak­ty­vūs pa­cien­tai. Ne­se­niai at­lik­tos 69 dia­be­to kon­tro­lės stu­di­jos at­sklei­dė, jog šis lė­ti­nės li­gos kon­tro­lės mo­de­lis su­ma­ži­no ti­ria­mų­jų HbA1c vi­dur­kio ro­dik­lį 0,46 proc.

      Na­cio­na­li­nės nuo­sta­tos
      Yra įro­dy­mų, kad žmo­nėms, ser­gan­tiems šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis, svei­ka­tą ge­ri­na sta­tino te­ra­pi­ja. Ji tin­ka ir dia­be­to var­gi­na­miems žmo­nėms, nes pa­de­da iš­veng­ti šir­dies bei krau­ja­gys­lių su­tri­ki­mų. Kai ku­rie sta­tino vais­tai par­duo­da­mi už ma­žes­nę kai­ną. Taip pat įro­dy­ta, kad kruopš­ti krau­jo­spūdžio kon­tro­lė ge­ri­na šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis ser­gan­čių­jų gy­dy­mą. Žmo­nėms, ser­gan­tiems šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis, tin­ka ir as­pi­ri­nas, nes skys­ti­na krau­ją.
      Dau­ge­ly­je ša­lių yra na­cio­na­li­nės ser­gan­čių­jų čia mi­nė­to­mis li­go­mis gy­dy­mo nuo­sta­tos. Kom­pen­suo­ja­mi sta­ti­nai, as­pi­ri­nas ir krau­jo­spūdį re­gu­liuo­jan­tys vais­tai. Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja re­ko­men­duo­ja šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gų pa­vo­jaus ap­sau­gai šiuos me­di­ka­men­tus kom­pen­suo­ti žmo­nėms, ser­gan­tiems II ti­po dia­betu.

      Ro­ger Gat­sby straips­nį,
      skelb­tą 2008 m. ge­gu­žės mėn.
      Dia­be­tes Voi­ce (53) žur­na­le, iš an­glų k.
      iš­ver­tė Da­lia Au­gus­ti­nai­tė


Puslapiai 26-27
Po­žiū­ris į ne­už­kre­čia­mą­sias li­gas

      Šir­dies ne­ga­la­vi­mai, in­sul­tas, dia­be­tas ir vė­žys yra pa­grin­di­nės li­gos, są­ly­go­jan­čios di­džiau­sią ne­dar­bin­gu­mą. To­kie ri­zi­kos veiks­niai kaip se­nė­ji­mas, li­gų pa­vel­di­mu­mas, rū­ky­mas, ne­svei­ka mi­ty­ba, ne­jud­ru­mas da­ro po­vei­kį žmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bei. Nors sie­kia­ma už­kirs­ti ke­lią neužkre­čia­mo­sioms li­goms, jų ne­bus iš­ven­gia­ma ir at­ei­ty­je, tik ti­ki­ma­si jų su­ma­žin­ti, tai­gi ir pail­gin­ti svei­ko žmo­gaus am­žių. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) už­si­brė­žė tiks­lą su­ma­žin­ti žmo­nių mir­tin­gu­mą dėl ne­už­kre­čia­mų­jų li­gų per 2005-2015 me­tus 2 proc., va­di­na­si, iš­veng­ti 36 mln. mir­čių. Šia­me straips­ny­je Ro­ger Mag­nus­son svars­to, ko­dėl pa­sau­ly­je plin­ta mi­nė­tos li­gos ir kaip rei­kė­tų jų veng­ti.

      Yra su­si­da­riu­si klai­din­ga nuo­mo­nė, jog ne­už­kre­čia­mo­sio­mis li­go­mis žmo­gus su­ser­ga dėl to, kad joms tu­ri po­lin­kį. Ne­at­spa­ru­mas tu­ri reikš­mės, ta­čiau li­gą są­ly­go­ja gy­ven­se­na ir ap­lin­kos veiks­niai, ku­riuos le­mia ne tik in­di­vi­das, bet ne ma­žiau ir pa­sau­li­nės reikš­mės veiks­niai.

Svei­kas gims­ta­mu­mas pri­klau­so nuo svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čių, ku­riuos for­muo­ja tiek pats žmo­gus,
tiek vi­so pa­sau­lio gy­ven­to­jai.

      Vi­sa­me pa­sau­ly­je ėmus var­to­ti per daug mais­to, ku­ria­me gau­su so­čių­jų rie­ba­lų, cuk­raus, ne­nau­din­gų an­glia­van­de­nių ir ki­tų me­džia­gų, per ma­žai val­gant vai­sių ir dar­žo­vių, daž­niau nu­tun­ka­ma ir su­ser­ga­ma dia­be­tu, šir­dies li­go­mis. To prie­žas­tys daž­nai ne­pri­klau­so nuo pa­ties žmo­gaus. Ma­žiau plė­to­ja­mas že­mės ūkis, sie­kis pri­trauk­ti in­ves­tuo­to­jus iš už­sie­nio pa­sau­ly­je in­dust­ria­li­za­vo mais­to ga­my­bą. Smul­kius mais­to ga­min­to­jus iš­stū­mė iš rin­kos di­de­li ko­mer­ci­niai ga­min­to­jai, ku­rie ap­rū­pi­na mies­to pre­ky­bos tin­klus jau ap­do­ro­tais ir grei­čiau par­duo­da­mais pro­duk­tais.

Su­ma­žė­ju­sio žmo­nių jud­ru­mo ir ne­vi­sa­ver­tės mi­ty­bos prie­žas­tis – ur­ba­ni­za­ci­ja.

      2002 m. dau­giau nei 77 proc. vi­sų par­duo­tų mais­to pro­duk­tų ir gė­ri­mų bu­vo ap­do­ro­ti. Mies­tų gy­ven­to­jai tiek dar­be, tiek lais­va­lai­kiu ma­žiau ju­dė­jo ir var­to­jo dau­giau „grei­to“ mais­to. Tur­tin­ges­nė­se ša­ly­se di­des­nės žmo­nių pa­ja­mos są­ly­go­ja, kad val­gio, ku­ria­me gau­su cuk­raus ir rie­ba­lų, su­var­to­ja­ma kur kas dau­giau nei svei­ko maisto.

      Kas tu­ri dau­giau­siai įta­kos pa­sau­liui?
      Li­gų pa­dė­tų iš­veng­ti vi­so pa­sau­lio su­si­tel­ki­mas ir ko­va su ža­lin­gais įpro­čiais – rū­ky­mu, ne­svei­ka mi­ty­ba ir ne­jud­ru­mu. Tai ge­rai su­pra­to PSO ir pa­skel­bė Ta­ba­ko kon­tro­lės veiks­mų kon­ven­ci­ją (FCTC), Pa­sau­li­nę die­tos, fi­zi­nės veik­los ir svei­ka­tos stra­te­gi­ją, taip pat ki­tus reikš­min­gus do­ku­men­tus. 2005 m. va­sa­rio 27 d. įsi­ga­lio­ju­sią FCTC da­bar jau yra pa­si­ra­šiu­sios 152 ša­lys. FCTC iš­dės­ty­ti ta­ba­ko kon­tro­lės stan­dar­tai, ku­riuos ša­lys, pa­si­ra­šiu­sios kon­ven­ci­ją, tei­siš­kai pri­va­lo įgy­ven­din­ti tiek po­li­tiš­kai, tiek įsta­ty­miš­kai. Iš­sa­mes­ni stan­dar­tai ir nu­ro­dy­mai yra re­gu­lia­riai ap­ta­ria­mi per par­ti­jų kon­fe­ren­ci­jas, su­si­ti­ki­mus.
      2004 m. ge­gu­žę Pa­sau­li­nė svei­ka­tos asam­blė­ja pa­tvir­ti­no Pa­sau­li­nę die­tos, fi­zi­nės veik­los ir svei­ka­tos stra­te­gi­ją. Jo­je su­for­muo­ti pa­grin­di­niai veiks­mai, ku­rių rei­kia im­tis, taip pat iš­dės­ty­ti po­li­ti­niai pla­nai, ku­riems įgy­ven­din­ti bū­ti­nas tiek na­cio­na­li­nių, tiek tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mas. PSO su­for­muo­ti ir vy­riau­sy­bių pa­lai­ko­mi nu­ro­dy­mai ga­ran­tuo­ja pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ir pri­va­čių sek­to­rių įna­šą sie­kiant iš­veng­ti lė­ti­nių li­gų. Stra­te­gi­ja pa­brė­žia, jog bū­ti­nas vi­sų JT, pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jų, Pa­sau­lio ir ki­tų ban­kų bei agen­tū­ros, at­sa­kin­gos už pa­sau­li­nę mais­to stan­dar­tų plėt­rą, ben­dra­dar­bia­vi­mas.
      2007 m. Pa­sau­lio ban­kas pa­skel­bė svar­bų do­ku­men­tą, ku­riuo ska­ti­na­ma ban­ko sko­li­ni­mo ir kon­sul­ta­ci­jų pa­slau­go­mis tal­kin­ti ko­vai su ne­už­kre­čia­mo­sio­mis li­go­mis. Ban­kas siū­lo skleis­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos, kad na­cio­na­li­nė vie­šo­ji po­li­ti­ka pri­im­tų tei­sin­gus spren­di­mus. Vie­nas iš šios po­li­ti­kos tiks­lų yra švies­ti vi­suo­me­nę apie ne­už­kre­čia­mų­jų li­gų ri­zi­kos veiks­nius ir ge­rin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros ge­bė­ji­mą tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti li­go­niais.

      Ko trūks­ta?
      PSO svei­ka­tos sri­čiai da­ro glo­ba­li­nę įta­ką, to­dėl ji yra svar­biau­sia ir reikš­min­giau­sia or­ga­ni­za­ci­ja, ra­gi­nan­ti at­kreip­ti dė­me­sį į ne­už­kre­čia­mą­sias li­gas. Or­ga­ni­za­ci­ja pra­na­ši sa­vo tech­ni­nė­mis li­gų epi­de­mio­lo­gi­jos eks­per­ti­zė­mis, to­dėl tu­ri įro­dy­mų, ko­kią ža­lą dėl li­gų pa­ti­ria vi­suo­me­nė, ir ga­li for­muo­ti tin­ka­mą po­li­ti­ką. Nors fi­nan­sa­vi­mas la­bai svar­bus pa­sau­lio ko­vai su li­go­mis, PSO nė­ra fi­nan­sa­vi­mo agen­tū­ra. Ki­ta ver­tus, nors Pa­sau­lio ban­kas tu­ri pa­kan­ka­mai tarp­tau­ti­nių fi­nan­sa­vi­mų ir di­de­lių pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mo pa­tir­ties įvai­rio­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­se, ta­čiau jis la­biau rū­pi­na­si ša­li­mis, ku­rios nau­do­ja­si jo pa­slau­go­mis: kon­sul­tuo­ja­si ir sko­li­na­si. PSO ir Pa­sau­lio ban­kas ben­drau­ja su vy­riau­sy­bė­mis. Vis dėl­to la­bai svar­bu, kad tiek vie­ti­nia­me, tiek na­cio­na­li­nia­me, tiek pa­sau­li­nia­me lyg­me­ny­se sa­vo įna­šais da­ly­vau­tų pri­va­tus sek­to­rius ir pri­va­tūs fon­dai.

Būtina ko­or­di­nuo­ta svei­ka­tos sek­to­riaus po­li­ti­ka.

      No­rint už­kirs­ti ke­lią ne­už­kre­čia­mo­sioms li­goms, yra du svar­biau­si dar­bai. Rei­kia ge­rai su­for­muo­tos ir ko­or­di­nuo­tos po­li­ti­kos, ku­ri pui­kiai veik­tų svei­ka­tos sis­te­mą. An­tra, rei­kia už­tik­rin­ti, kad ši po­li­ti­ka įsi­ga­lė­tų ir bū­tų pa­lai­ko­ma pa­sau­li­nių agen­tū­rų, ša­lies vy­riau­sy­bių, ki­tų na­cio­na­li­nių or­ga­ni­za­ci­jų.
      Eko­no­mi­nė pa­ra­ma po­li­ti­kai, už­ker­tan­čiai ke­lią ne­už­kre­čia­mo­sioms li­goms, yra la­bai svar­bi. To­dėl ša­lių vy­riau­sy­bės tu­ri jai skir­ti pa­kan­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą tiek iš na­cio­na­li­nio, tiek iš re­gio­ni­nio biu­dže­to. Pa­sau­lio ban­kas da­ly­vau­ja fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jų eko­no­mi­nė­je šios sri­ties veik­lo­je, be to, ben­dra­dar­biau­ja su PSO. Pa­sau­lio agen­tū­ros, val­dan­čios skir­tin­gus sek­to­rius, svars­to ir spren­džia įvai­rias, tai­gi ir svei­ka­tos, pro­ble­mas. Vi­sos šios sfe­ros tu­ri ben­dra­dar­biauti.
      Dau­ge­ly­je ša­lių pi­gūs, ap­do­ro­ti ir la­bai rie­būs pro­duk­tai iš es­mės pa­kei­tė tra­di­ci­nį mais­tą. Mat vie­ti­nė žve­jy­ba, že­mės ūkis ir ki­ti tra­di­ci­niai svei­ko mais­to šal­ti­niai ta­po eko­no­miš­kai ne­pel­nin­gi. Juos re­mia pa­sau­lio pre­ky­bos, maisto gamybos ir že­mės ūkio or­ga­ni­za­ci­jos, PSO ir gal­būt net Pa­sau­lio ban­kas, kad bū­tų ska­ti­na­ma au­gin­ti, ga­min­ti ir var­to­ti svei­ką mais­tą.

Sie­kiant ska­tin­ti svei­kos mi­ty­bos įpro­čius, bū­ti­na dau­gia­ša­lė stra­te­gi­ja.

      Ap­sau­gos nuo ne­už­kre­čia­mų­jų li­gų stra­te­gi­ją są­ly­go­ja ne tik vy­riau­sy­bės. Gy­ven­to­jams ak­tu­a­lios svei­ka­tos ge­ri­ni­mo pro­gra­mos ir kon­kre­čio­se įmo­nė­se. Svei­kes­ni tar­nau­to­jai es­ti dar­bin­ges­ni, pa­ga­mi­na dau­giau pro­duk­ci­jos, tam­pa kva­li­fi­kuo­tes­ni. Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mas skel­bia „svei­katos stra­te­gi­jų“ pa­ra­mą or­ga­ni­za­ci­joms. Dar­bo­vie­tė­se įgy­ven­din­ti­na li­gų pre­ven­ci­jos po­li­ti­ka yra vie­na svar­biau­sių. Ji tu­ri bū­ti da­lis dar­bo pro­gra­mos. Tai tu­rė­tų ska­tin­ti ne vien Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mas, bet ir Tarp­tau­ti­nės lei­bo­ris­tų or­ga­ni­za­ci­jos, NGOs ir ki­tos agen­tū­ros, ku­rios da­ro įta­ką na­cio­na­li­niam ir tarp­tau­ti­niam verslui.

      Glo­ba­li­nė part­ne­rys­tė
      Vie­nų spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, ne­už­kre­čia­mų­jų li­gų pre­ven­ci­jai bū­ti­na pa­sau­li­o agen­tū­rų, NGOs ir pri­va­čių fon­dų pa­ra­ma. Ki­ti tei­gia, kad, be FCTC, yra dau­giau sri­čių, ku­rias rei­kia jung­ti at­ski­ruo­se maisto gamy­bos ra­jo­nuo­se. Šie me­to­dai nė­ra griež­tai api­brėž­ti.

Kad bū­tų pri­im­tas tin­ka­mas spren­di­mas ir pra­dė­ti kon­kre­tūs dar­bai,
šį klau­si­mą tu­rė­tų at­sa­kin­gai svars­ty­ti įvai­rūs su­vie­ny­ti part­ne­riai.

      Ne­už­kre­čia­mų­jų li­gų pre­ven­ci­jai ir tin­ka­mai kon­tro­lei bet ku­rios sfe­ros glo­ba­li­nė part­ne­rys­tė tu­rė­tų for­muo­ti ati­tin­ka­mą po­li­ti­ką ne­pai­sant na­cio­na­li­nių bar­je­rų. Tai bus sun­ku įgy­ven­din­ti, jei vi­sas pa­sau­lis ne­su­si­vie­nys. Nors PSO vaid­muo čia la­bai svar­bus, ta­čiau šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­va­lo pa­dė­ti kiek­vie­nas sek­to­rius.
      Tiks­lui pa­siek­ti bū­ti­na vi­so­ke­rio­pa part­ne­rių kon­sul­ta­ci­ja ir ko­or­di­nuo­ti veiks­mai, ku­rie pa­dė­tų su­jung­ti svei­ka­tos plėt­ros, pre­ky­bos ir fi­nan­sų sek­to­rius. La­bai svar­bu vie­ny­ti pre­ky­bą, že­mės ūkį, dar­bo­vie­tes, ko­or­di­nuo­ti po­li­ti­ką pa­gal žmo­nių lū­kes­čius, for­muo­ti pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo eko­no­mi­ką.

      Išva­dos
      Dia­be­to, šir­dies li­gų ir ki­tų ne­už­kre­čia­mų­jų li­gų pre­ven­ci­jai ir kon­tro­lei rei­kia plė­to­ti ne tik ra­jo­ni­nę ar na­cio­na­li­nę po­li­ti­ką. Bū­ti­na for­muo­ti tin­ka­mą vi­so pa­sau­lio po­žiū­rį į svei­ka­tą, ra­gin­ti tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas, kad ne­lik­tų abe­jin­gos. Kiek­vie­na sa­vo sfe­ro­je pri­va­lo at­lik­ti eks­per­ti­zę, ko­or­di­nuo­ti veiks­mus. Įgy­ven­di­nus šį tiks­lą, ne­nu­gin­či­ja­ma ir eko­no­mi­nė nau­da.

Literatūra
      1. World He­alth Or­ga­ni­za­tion. Diet, Nu­tri­tion and the Pre­ven­tion of Chro­nic Di­se­a­ses. WHO. Ge­ne­va, 2003.
      2. World He­alth Or­ga­ni­za­tion. WHO Fra­me­work Con­ven­tion on To­bac­co Con­trol. WHO. Ge­ne­va, 2003.
      3. World He­alth Or­ga­ni­za­tion. Glo­bal Stra­te­gy on Diet, Phy­si­cal Ac­ti­vi­ty and He­alth. WHO. Ge­ne­va, 2004.
      4. World He­alth Or­ga­ni­za­tion. Pre­ven­ting Chro­nic Di­se­a­ses: A Vi­tal In­vest­ment. WHO. Ge­ne­va, 2005.
      5. World He­alth Or­ga­ni­za­tion. WHO Re­port on the Glo­bal To­bac­co Epi­de­mic, 2008: the MPo­wer Pac­ka­ge. WHO. Ge­ne­va, 2008.
      6. Ade­yi O., Smith O., Rob­les S. Pub­lic Po­li­cy and the Chal­len­ge of Chro­nic Non­com­mu­ni­cab­le Di­se­a­ses. The World Bank. Was­hing­ton DC, 2007.
      7. Suhr­cke M., Nu­gent R.A., Stuc­kler D., Roc­co L. Chro­nic di­se­a­se: an eco­no­mic per­spec­ti­ve. Ox­ford He­alth Al­lian­ce. Lon­don, 2006.
      8. Nis­htar S. Ti­me for a glo­bal part­ners­hip on non-com­mu­ni­cab­le di­se­a­ses. Lan­cet 2007; 370: 1887-8.
      9. Pri­ce­wa­ter­hou­se­Co­o­pers. Wor­king to­wards wel­lness: ac­ce­le­ra­ting the pre­ven­tion of chro­nic di­se­a­se. PwC. New York, 2007.
      10. Mag­nus­son R. Non-com­mu­ni­cab­le di­se­a­ses and glo­bal he­alth go­ver­nan­ce: en­han­cing glo­bal pro­ces­ses to im­pro­ve he­alth de­ve­lop­ment. Glo­bal He­alth 2007, 3: 2.

      Ro­ger Mag­nus­son straips­nį,
      skelb­tą 2008 m. ge­gu­žės mėn. Dia­be­tes Voi­ce žur­na­le,
      iš an­glų kal­bos iš­ver­tė Da­lia Au­gus­ti­nai­tė


Puslapis 28
Dia­be­to kon­tro­lė

      Cuk­ri­nis dia­be­tas daž­nai yra lai­ko­mas ci­vi­li­za­ci­jos li­ga ir vie­nas su­dė­tin­giau­sių kli­ni­ki­nės me­di­ci­nos už­da­vi­nių spe­cia­lis­tams, ku­rie rū­pi­na­si jos gy­dy­mu.
      Tai lė­ti­nė li­ga, trun­kan­ti vi­są žmo­gaus gy­ve­ni­mą nuo jos nu­sta­ty­mo die­nos. Ji sie­ja­ma su va­ka­rie­tiš­kos gy­ven­se­nos pli­ti­mu: ur­ba­ni­za­ci­ja, po­pu­lia­ci­jos ir jos am­žiaus di­dė­ji­mu, stre­sais, so­cia­li­niais veiks­niais, ne­tin­ka­mais mi­ty­bos įpro­čiais, ma­žu jud­ru­mu ir nu­tu­ki­mu. Įvai­rio­se ša­ly­se dia­be­tu ser­ga apie 1-5% žmo­nių ir jų vis dau­gė­ja. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2030 m. dia­be­tu sirgs per 380 mln. pa­sau­lio gy­ven­to­jų. Tuo pa­čiu plin­ta ir dia­be­to kom­pli­ka­ci­jos, ku­rios ska­ti­na anks­ty­vą se­nė­ji­mą, ma­žė­jan­tį dar­bin­gu­mą, ne­ga­lią ir pa­grei­ti­na mir­tį.
      Pir­mie­ji duo­me­nys apie cuk­ri­nį dia­be­tą bu­vo ap­tik­ti dar Se­no­vės Egip­te 1550 m. pr. Kr. XIX a. pab. moks­li­nin­kai iš­aiš­ki­no ka­sos po­vei­kį dia­be­tui, ta­čiau tik iš­gry­ni­nus in­su­li­ną bei pra­dė­jus šį gy­dy­mą 1922m. pra­džio­je at­si­ra­do ga­li­my­bė li­go­niams iš­gy­ven­ti. To­bu­lė­jant moks­lui ir tech­no­lo­gi­joms apie 1955m. bu­vo su­ras­ti pir­mie­ji ge­ria­mie­ji an­ti­dia­be­ti­niai vais­tai. Daug vė­liau im­ta kal­bė­ti apie ge­ros dia­be­to kon­tro­lės svar­bą bei tin­ka­mą li­gos ir jos kom­pli­ka­ci­jų gy­dy­mą.
      Gy­dant dia­be­tą ir ver­ti­nant jo me­ta­bo­li­nę būk­lę la­bai svar­bi ir in­for­ma­ty­vi yra gliu­ko­zės, li­pi­dų (cho­les­te­ro­lio) ir ar­te­ri­nio krau­jo­spūdžio (AKS) kon­tro­lė.

      Gliu­ko­zės kon­tro­lės ro­dik­liai
      »  Gliu­ko­zė krau­jy­je ne­val­gius – tiks­lin­ga ją tir­ti ry­tą, tik ką at­si­kė­lus, ne­val­gius ir ne­var­to­jus vais­tų, taip pat ne­val­gius įvai­riu ki­tu pa­ros me­tu (prieš pie­tus, prieš va­ka­rie­nę, prieš mie­gą).
      »  Gliu­ko­zė 2 val. nuo val­gio pra­džios (po­stpran­dia­li­nė). Pas­ta­ruo­ju me­tu vis di­des­nis dė­me­sys ski­ria­mas gliu­ko­zei po val­gio, nes ži­no­ma, kad di­džia­ją pa­ros da­lį, t.y. net 14 val. per pa­rą žmo­gus bū­na bū­tent pa­val­gęs. Gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos ty­ri­mų duo­me­nys pa­ro­dė, jog 2 val. po val­gio pa­di­dė­ju­si gli­ke­mi­ja ke­lia mir­ties ri­zi­ką, ne­pri­klau­so­mai nuo al­kio gli­ke­mi­jos. Bū­tent ji dia­be­tu ser­gan­tie­siems ga­li są­ly­go­ti dia­be­ti­nę nef­ro­pa­ti­ją, re­ti­no­pa­ti­ją, po­li­neu­ro­pa­ti­ją, ate­ro­sklerozę, di­des­nį krau­jo spau­di­mą.
      »  Gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mas ro­do gliu­ko­zės kon­tro­lę, gy­dy­mo po­vei­kį ir pa­tį li­gos val­dy­mą per 3 mė­ne­sius. Šį ro­dik­lį rei­kė­tų tik­rin­ti 2 – 4 kar­tus per me­tus.
      Šiuo me­tu, sie­kiant ge­rai gy­dy­ti ir val­dy­ti dia­be­tą, Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duo­ja ga­na griež­tus gliu­ko­zės kon­tro­lės tiks­lus. Krau­jo gliu­ko­zė tu­rė­tų bū­ti:
      »  ne­val­gius – 4,4–6,7 mmol/l;
      »  2 val. nuo val­gio pra­džios – ma­žiau nei 8,9 mmol/l;
      »  prieš mie­gą – 5,5- 8,9 mmol/l;
      »  HbA1c – ma­žiau nei 7%;
      »  Nė­ra ryš­kios (ku­rią rei­kė­tų ko­re­guo­ti) nak­ti­nės hi­pog­li­ke­mi­jos.
      La­bai svar­bu ras­ti gy­dy­mą, ku­ris bū­tų veiks­min­gas, sau­gus ir pa­to­gus gliu­ko­zės kon­tro­lei ge­rin­ti, jos po­ky­čiams po val­gio ko­re­guo­ti ir hi­pog­li­ke­mi­jai (ma­žam gliu­ko­zės kie­kiui) iš­veng­ti. Tai yra sun­ki už­duo­tis, ta­čiau mū­sų ša­ly­je tu­ri­mi vais­tai ga­li iš da­lies ją pa­leng­vin­ti.
      Šiuo me­tu ga­li­mi cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­mo me­to­dai:
      »  Krū­vio ma­ži­ni­mas per­krau­toms b ląs­te­lėms (mi­ty­bos ko­rek­ci­ja, mankš­ta – nors po 30 min. 3 – 4 kar­tus per sa­vai­tę, op­ti­ma­lu – kas­dien);
      »  In­su­li­no pe­ri­fe­ri­niuo­se au­di­niuo­se ak­ty­vi­ni­mas (bi­gu­a­ni­dai, tia­zo­li­di­ne­dio­nai);
      »  Iš­se­kin­tų ka­sos b ląs­te­lių sti­mu­lia­vi­mas (sul­fa­nil­kar­ba­mi­do pre­pa­ra­tai, ben­zoi­nės rūgš­ties de­ri­va­tai);
      »  In­su­li­no te­ra­pi­ja;
      »  Kom­bi­nuo­tas gy­dy­mas ( kar­tu ski­ria­mos an­ti­dia­be­ti­nės tab­le­tės ir in­su­li­nas).

      Li­pi­dų kon­tro­lės ro­dik­liai
      Lie­tu­vo­je re­ko­men­duo­ja­mi to­kie dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių li­pi­dų kon­tro­lės tiks­lai:
      »  ben­dras cho­les­te­ro­lis – ma­žiau nei 4,8 mmol/l;
      »  ma­žo tan­kio li­pop­ro­tei­nų cho­les­te­ro­lis („blo­ga­sis“) – ma­žiau nei 3,0 mmol/l;
      »  di­de­lio tan­kio li­pop­ro­tei­nų cho­les­te­ro­lis („ge­ra­sis“) – dau­giau nei 1,0 mmol/l;
      »  tri­gri­ce­ri­dai – ma­žiau nei 1,7 mmol/l.
      Li­pi­dų kon­tro­lei nau­din­ga:
      »  ma­žin­ti svo­rį;
      »  ko­re­guo­ti mi­ty­bą, ma­ži­nant rie­ba­lų (ypač so­čių­jų), var­to­jant ome­ga – 3 rie­bi­ą­sias rūgš­tis;
      »  var­to­ti me­di­ka­men­tus ben­dra­jam cho­les­te­ro­liui ma­žin­ti (sta­ti­nus) ir ko­re­guo­jan­čius tri­gli­ce­ri­dų kie­kį (fib­ra­tus ar nia­ci­nus).

      Ar­te­ri­nio krau­jo­spūdžio (AKS) kon­tro­lė
      Serg­tie­siems dia­be­tu pa­ta­ria­ma AKS pa­lai­ky­ti ma­žes­nį nei 130/80 mmHg.
      Tai ne vi­sa­da leng­va. AKS kon­tro­lė pa­de­da iš­veng­ti re­ti­no­pa­ti­jos, nef­ro­pa­ti­jos, mio­kar­do in­fark­to, in­sul­to ir ki­tų li­gų pro­gre­sa­vi­mo. To­dėl kiek­vie­nas ser­gan­ty­sis tu­ri steng­tis AKS ma­žin­ti vi­so­mis prie­mo­nė­mis. Tam tiks­lui svar­bu:
      »  ma­žin­ti kū­no svo­rį;
      »  mankštin­tis – nors po 30 min. 3 – 4 kar­tus per sa­vai­tę, op­ti­ma­lu – kas­dien;
      »  Veng­ti al­ko­ho­lio, sū­rių ir rie­bių pro­duk­tų;
      »  Jei, ne­var­to­jant vais­tų, AKS pa­ky­la dau­giau nei 130/80 mmHg, bū­ti­na pra­dė­ti var­to­ti me­di­ka­men­tus – an­gio­ten­zi­ną kon­ver­tuo­jan­čio fer­men­to in­hi­bi­to­rius, an­gio­ten­zi­no re­cep­to­rių blo­ka­to­rius, be­ta blo­ka­to­rius ar ki­tus – tuos, ku­riuos pa­ski­ria gy­dy­to­jas. Ne­svar­bu, kiek skir­tin­gų me­di­ka­men­tų var­to­ja­ma, svar­bu, kad AKS tap­tų ma­žes­nis nei 130/80 mmHg.
      Dau­ge­lis žmo­nių, ser­gan­čių dia­be­tu, pra­de­da­mi gy­dy­ti per vė­lai, kai kom­pli­ka­ci­jos jau bū­na pa­žei­du­sios jų akis, šir­dį, inks­tus ar ner­vų sis­te­mą, nors ir yra įro­dy­ti ge­ros dia­be­to kon­tro­lės pri­va­lu­mai. Net ide­a­lio­mis są­ly­go­mis sun­ku kon­tro­liuo­ti gliu­ko­zę, li­pi­dus ir ar­te­ri­nį krau­jo­spūdį, ta­čiau tin­ka­mai pa­rink­tas, pa­vei­kus ir lai­ku pra­dė­tas gy­dy­mas ga­li ati­to­lin­ti dau­ge­lio kom­pli­ka­ci­jų pro­gre­sa­vi­mą ir pa­ge­rin­ti pa­cien­tų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

      Gyd. en­dok­ri­no­lo­gė Li­na Za­bu­lie­nė
      Vil­niaus uni­ver­si­te­tas
      VšĮ Ka­ro­li­niš­kių po­li­kli­ni­ka


Puslapis 29
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro
Į S A K Y M A S

Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos
mi­nist­ro 2000 m. spa­lio 6 d. įsa­ky­mo Nr. 529
„Dėl me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių są­ra­šo
pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo


2008 m. lap­kri­čio 26 d. Nr. V-1151
Vil­nius

      Va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straips­nio 1 da­li­mi, Li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų joms gy­dy­ti, Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų ir Kom­pen­suo­ja­mų­jų me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių są­ra­šų (A, B ir C są­ra­šų) kei­ti­mo tvar­kos ap­ra­šo, pa­tvir­tin­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2002 m. ba­lan­džio 5 d. įsa­ky­mu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2007, Nr. 21-788), 41 punk­tu, p a k e i č i u Me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių, ku­rių iš­lai­dos am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo me­tu kom­pen­suo­ja­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų, są­ra­šą (C są­ra­šą), pa­tvir­tin­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2000 m. spa­lio 6 d. įsa­ky­mu Nr. 529 „Dėl Me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2004, Nr. 152-5563; 2005, Nr. 61-2184, Nr. 142-5146; 2006, Nr. 14-522, Nr. 35-1280, Nr. 67-2482, Nr. 123-4658; 2008, Nr. 22-824, Nr. 46-1742) ir iš­dės­tau są­ra­šo ei­lu­tę „Diag­nos­ti­nės juos­te­lės gliu­ko­zei nu­sta­ty­ti“ taip:

Diag­nos­ti­nės juos­te­lės gliuko­zei nu­sta­ty­ti Vai­kams, ser­gan­tiems 1-ojo ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, – iki 1800 juos­te­lių per me­tus; su­au­gu­siems, ser­gan­tiems 1-ojo ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, – iki 600 juos­te­lių per me­tus; vai­kams, ser­gan­tiems 2-ojo ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ir be­si­gy­dan­tiems in­su­li­nu – 900 juos­te­lių per me­tus, vai­kams ser­gan­tiems 2-ojo ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ir var­to­jan­tiems ge­ria­mus hi­pog­li­ke­mi­zuo­jan­čius vais­tus – 450 juos­te­lių per me­tus; su­au­gu­siems, ser­gan­tiems 2-ojo ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ir be­si­gy­dan­tiems in­su­li­nu, – iki 300 juos­te­lių per me­tus; su­au­gu­siems, ser­gan­tiems 2-ojo ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ir var­to­jan­tiems pe­ro­ra­lius hi­pog­li­ke­mi­zuo­ja­n­čius vais­tus, – iki 150 juos­te­lių per me­tus; nėš­čio­sioms, ser­gan­čio­sioms cuk­ri­niu dia­be­tu, – pa­pil­do­mai 600 juos­te­lių nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu; nėš­čio­sioms, ser­gan­čioms ges­ta­ci­niu dia­be­tu, – 150 juos­te­lių nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu. Iš­ra­šo en­dok­ri­no­lo­gas, te­ra­peu­tas, pe­diat­ras ar šei­mos gy­dy­to­jas.

      Laikinai einantis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pareigas
      Ge­di­mi­nas Čer­niaus­kas


Puslapis 30
Ger­bia­mi Ko­le­gos,

      Siū­lo­me įsi­gy­ti med. dr. Lais­vū­nės Pet­ke­vi­čie­nės pa­reng­tą lei­di­nį „Die­te­ti­kos prak­ti­ka” (Mo­ko­mo­ji me­džia­ga. Lais­vū­nė Pet­ke­vi­čie­nė. – Vil­nius: Ho­mo li­ber, 2008. – 600 p., A4 for­ma­to, kai­na 150 Lt).
      Lei­di­nį „Die­te­ti­kos prak­ti­ka” su­da­ro pen­ki sky­riai, ku­riuo­se pa­tei­kia­mos svei­kiems ir ser­gan­tiems as­me­nims tai­ko­mų die­tų cha­rak­te­ris­ti­kos. Daugiausia dė­me­sio ski­riama te­ra­pi­nėms die­toms, nu­tu­ki­mo pre­ven­ci­jai, svo­rio po­ky­čių re­gu­lia­vi­mui, tai­kant kom­plek­si­nį gy­dy­mą. Ki­tuo­se sky­riuo­se ap­ra­šo­mas mi­ty­bos su­tri­ki­mų diag­no­zių iden­ti­fi­ka­vi­mas, ati­tin­ka­mų in­ter­ven­ci­jų tai­ky­mas, pa­grin­di­niai mai­ti­ni­mo­si prie­žiū­ros pro­ce­so žings­niai bei jų efek­ty­vu­mo ver­ti­ni­mas. Taip pat lei­di­ny­je pa­teik­ti 363 re­cep­tū­rų ir ga­my­bos tech­no­lo­gi­jos ap­ra­šai, ap­skai­čiuo­ta jų mais­ti­nė, ener­gi­nė ver­tė.
      Mo­ko­mo­ji me­džia­ga „Die­te­ti­kos prak­ti­ka” ski­ria­ma svei­ka­tos prie­žiū­ros, glo­bos ir so­cia­li­nės rū­py­bos įstai­go­se dir­ban­tiems spe­cia­lis­tams, at­sa­kin­giems už adek­va­tų, ko­ky­biš­ką pa­cien­tų ar klien­tų mai­ti­ni­mą­si, taip pat vi­siems, kurie ­do­misi šiais klausimais.
      Smul­kes­nė in­for­ma­ci­ja teikiama ir už­sa­kymai priimami, nurodant norimų įsi­gy­ti Na­cio­na­li­nės die­te­ti­kos fe­de­ra­ci­jos (NDF) lei­di­nių skaičių, tel. (8~5) 236 5162 (Ni­jo­lė), ar­ba e-pa­štu: Ni­jo­le.Ra­mo­nie­ne@san­ta.lt kiek­vie­ną die­ną iki 12 val. Per­ves­ti pi­ni­gus prašome į že­miau nu­ro­dy­tą są­skaitą.

      Na­cio­na­li­nė die­te­ti­kos fe­de­ra­ci­ja
      Did­lau­kio g. 45, LT-08303, Vil­nius
      Įm. ko­das: 300137920
      A.s. LT607044060005126535
      Ban­kas: AB SEB ban­kas
      Ban­ko ko­das: 70440

      Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti tin­kla­py­je
      www.megaukismaistu.lt


Puslapis 31
Pri­im­ti nau­ji na­riai

      2009 m. sau­sio 29 d. Vil­niu­je, Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo spren­di­mu, ke­tu­rios nau­jos or­ga­ni­za­ci­jos ta­po vi­sa­tei­sė­mis LPO­AT na­rė­mis. Tai:
      • Bech­te­re­vo li­ga ser­gan­čių­jų drau­gi­ja „Ju­de­sys”, pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pal­ta­na­vi­čius.
      • Na­cio­na­li­nė do­no­rų aso­cia­ci­ja, pre­zi­den­tas Da­rius Tum­šys.
      • Lie­tu­vos ser­gan­čių­jų pro­sta­tos vė­žiu drau­gi­ja, pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Ži­žys.
      • VšĮ „Kar­tu leng­viau”, va­do­vė In­gri­da Bla­žy­tė-By­čiu­vie­nė.
      Svar­biau­sias LPO­AT tiks­las yra at­sto­vau­ti pa­cien­tams, gin­ti pi­lie­ti­ness, so­cia­li­nes ir eko­no­mi­nes jų tei­ses, lais­ves ir oru­mą, įgy­ven­di­nant vi­sa­pu­siš­ko pa­cien­tų da­ly­va­vi­mo vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me prin­ci­pą, re­mian­tis Eu­ro­pos so­cia­li­nės char­ti­jos bei Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos, Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pri­im­tais tei­sės ak­tais, ki­tais tarp­tau­ti­niais do­ku­men­tais bei vi­suo­ti­nai pri­pa­žin­to­mis mo­ra­lės nor­mo­mis.
      Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos už­da­vi­niai yra:
      • ben­dra­dar­biau­ti su vi­suo­me­ni­nė­mis ir vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, spren­džiant pa­cien­tų ap­rū­pi­ni­mo me­di­ka­men­tais, gy­dy­mo, psi­cho­lo­gi­nes ir so­cia­li­nės adap­ta­ci­jos pro­ble­mas;
      • da­ly­vau­ti ku­riant ir vyk­dant so­cia­li­nes pro­gra­mas, at­si­žvel­giant į ser­gan­čių žmo­nių po­rei­kius, in­te­re­sus ir ga­li­mybes;
      • teik­ti pa­siū­ly­mus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui, Vy­riau­sy­bei bei ki­toms vals­ty­bės ir sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­joms ren­giant ir pri­imant nau­jus, kei­čiant ir pa­pil­dant jau pri­im­tus tei­sės ak­tus, tie­sio­giai su­si­ju­sius su ser­gan­čių žmo­nių in­te­re­sais ir kt.
      LPO­AT vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo da­ly­viams vi­sos or­ga­ni­za­ci­jos pri­sta­tė sa­vo veik­lą, vie­ni­ji­mo­si tiks­lus. Šiuo me­tu LPO­AT vie­ni­ja jau 25 or­ga­ni­za­ci­jas ir at­sto­vau­ja jų in­te­re­sams vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se – LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te ne­eta­ti­niai eks­per­tai, na­riai LR SAM Ko­le­gi­jo­je, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bo­je, Svei­ka­tos prie­žiū­ros ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo 2005 – 2010 m. pro­gra­mos ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­bo­je, Pa­cien­tų svei­ka­tai pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ko­mi­si­jo­je, Kau­no ir Vil­niaus re­gio­ni­niuo­se bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos ko­mi­te­tuo­se bei įvai­rio­se dar­bo gru­pėse.
      Vi­sos nau­jai įsto­ju­sios or­ga­ni­za­ci­jos įsi­pa­rei­go­jo ak­ty­viai da­ly­vau­ti LPO­AT veik­lo­je siek­da­mos kon­struk­ty­vaus dia­lo­go ir at­sto­va­vi­mo vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, ku­rios at­sa­kin­gos už svei­ka­tos ap­sau­gą.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      LPO­AT pir­mi­nin­kė


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 3500 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.