»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 4 (64) Lapkričio mėn., 2009

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Berlin Chemie Menarini Baltic, Corpus Medica, Eksmos MTC, Interlux, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, Servier Pharma, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.
Šio numerio pagrindinis rėmėjas - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Su­pras­ki­te dia­be­tą! Kon­tro­liuo­ki­te jį!
Lap­kri­čio 14-oji – Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na
Svar­biau­sia pa­sau­li­nė dia­be­to in­for­ma­ci­jos kam­pa­ni­ja
Kam­pa­ni­ja, ku­riai va­do­vau­ja Tarp­tau­ti­nė dia­be­to federaci­ja

      Ka­da vyks­ta Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na?
      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na (PDD) mi­ni­ma kas­met lap­kri­čio 14-ąją. Tai Fre­de­ri­ko Ban­tin­go, ku­ris kar­tu su Čar­liu Bes­tu at­ra­do in­su­li­ną, gi­mi­mo die­na. Nors dau­giau­sia ren­gi­nių or­ga­ni­zuo­ja­ma tą die­ną, su­tar­ta te­ma ir kam­pa­ni­jos tiks­lai pa­brė­žia­mi vi­sus me­tus, sten­gian­tis at­kreip­ti po­li­ti­kų dė­me­sį.

      Kaip vi­sa tai pra­si­dė­jo?
      Mi­nė­ti PDD pa­siū­lė Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja (TDF) ir Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) 1991 me­tais, siek­da­mos at­kreip­ti dė­me­sį į pa­sau­li­nę dia­be­to epi­de­mi­ją. Nuo ta­da, kas­met pa­žy­mi­ma, ši die­na tam­pa vis po­pu­lia­res­nė.

      Kur tai vyks­ta?
      PDD šven­čia­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ji vie­ni­ja mi­li­jo­nus žmo­nių iš dau­giau kaip 160 ša­lių tam, kad bū­tų sklei­džia­mos ži­nios apie dia­be­tą. Kam­pa­ni­jo­je da­ly­vau­ja šia li­ga ser­gan­tys įvai­raus am­žiaus žmo­nės, taip pat gy­dy­to­jai, ki­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, po­li­ti­kai ir žur­na­lis­tai. TDF ir vie­ti­nės ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos bei ki­tos su dia­be­tu ar svei­ka­tos prie­žiū­ra su­si­ju­sios ins­ti­tu­ci­jos, ne­abe­jin­gi pi­lie­čiai or­ga­ni­zuo­ja dau­gy­bę vie­ti­nių ir na­cio­na­li­nių ren­gi­nių. PDD tel­kia pa­sau­lio dia­be­to ben­druo­me­nę skelb­ti apie li­gą ir jos su­ke­lia­mas ne­gan­das.

      Kaip PDD pa­žy­mi­ma?
      TDF na­rės aso­cia­ci­jos ir jų part­ne­riai or­ga­ni­zuo­ja dau­gy­bę skir­tin­gų ren­gi­nių įvai­rioms vi­suo­me­nės gru­pėms. Kiek­vie­nais me­tais vyks­ta:
      • mė­ly­nos švie­sos ren­gi­niai;
      • gy­vie­ji mė­ly­ni ra­tai;
      • ap­si­ren­gi­mo mė­ly­nai die­nos;
      • žy­giai pės­čio­mis ir dvi­ra­čiais;
      • spe­cia­lios ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pro­gramos;
      • ne­mo­ka­mi dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų ty­ri­mai;
      • in­for­ma­ci­niai su­si­ti­ki­mai su vi­suo­me­ne;
      • vy­riau­sy­bės ren­gi­niai;
      • pla­ka­tų ir skra­ju­čių lei­dy­ba bei pla­ti­ni­mas;
      • po­kal­biai ir pa­ro­dos apie dia­be­to ža­lą;
      • spau­dos kon­fe­ren­ci­jos;
      • skel­bi­mai laik­raš­čiuo­se ir žur­na­luo­se;
      • ren­gi­niai vai­kams ir pa­aug­liams.
      Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­nius pa­tei­kia­ma to­liau.

      Ko­kia te­ma?
      Kiek­vie­nais me­tais Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na nu­švie­čia skir­tin­gą su dia­be­tu su­si­ju­sią te­mą. Pas­ta­rai­siais me­tais kal­bė­ta apie cuk­ri­nį dia­be­tą ir gy­ven­se­ną, dia­be­tą ir žmo­gaus tei­ses, dia­be­to kai­ną. 2007 me­tais nu­spręs­ta skleis­ti ži­nias pa­si­rink­ta te­ma il­ges­nį lai­ko tar­pą.
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos kam­pa­ni­ja te­ma „Vai­kų ir pa­aug­lių dia­be­tas” tru­ko dve­jus me­tus (2007 ir 2008). Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ko­mi­te­tas su­rin­ko tarp­tau­ti­nio dia­be­to aso­cia­ci­jų tin­klo pa­siū­ly­mus dėl kam­pa­ni­jos te­mos 2009 metams ir to­les­niam pe­ri­odui. Po­pu­lia­riau­sias pa­si­rin­ki­mas bu­vo „Dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mas ir pro­fi­lak­ti­ka”. Įsi­ti­kin­ta, kad dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos pa­stan­gos ne­įma­no­mos be tin­ka­mo mo­ky­mo. Tai­gi ši te­ma pa­si­rink­ta 2009–2013 me­tų pe­ri­odui.

      Ke­le­rių pas­ta­rų­jų me­tų PDD te­mos:
      2005 m. – „Dia­be­tas ir dia­be­ti­nė pė­da“;
      2006 m. – „Dia­be­to kon­tro­lė kiek­vie­nam“
      2007–2008 m. – „Vai­kų ir pa­aug­lių dia­be­tas“
      2009–2013 m. – „Dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mas ir pro­fi­lak­tika“

      Supraskite diabetą ir kontroliuokite jį
      2009–2013 me­tų kam­pa­ni­ja kvie­čia vi­sus, at­sa­kin­gus už dia­be­to prie­žiū­rą, su­pras­ti dia­be­tą ir jį kon­tro­liuo­ti. Ser­gan­čiuo­sius dia­be­tu ji ska­ti­na ­gilin­ti ži­nias apie li­gą. Vy­riau­sy­bėms ji pra­ne­ša apie bū­ti­ny­bę įdieg­ti efek­ty­vias dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės pro­gra­mas bei prie­mo­nes, ku­rios už­tik­rin­tų, kad vi­si ser­gan­tie­ji ir tu­rin­tys ri­zi­ką su­sirg­ti gau­tų ge­riau­sią įma­no­mą prie­žiū­rą. Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tus kam­pa­ni­ja kvie­čia ­to­bu­lin­ti ži­nias ir moks­lu pa­grįs­tas nau­jau­sias re­ko­men­da­ci­jas ­tai­ky­ti prak­ti­ko­je. Vi­suo­me­nei skel­biama apie di­de­lę dia­be­to įta­ką ir mokoma, kaip at­pa­žin­ti li­gą, kaip įma­no­ma jos iš­veng­ti, kaip ati­to­lin­ti kom­pli­ka­ci­jas.

      2009–2013 me­tų kam­pa­ni­jos pa­grin­di­niai tiks­lai:
      1. Kiek­vie­na vy­riau­sy­bė pri­va­lo įdieg­ti efek­ty­vias dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos ir prie­žiū­ros pro­gra­mas bei prie­mo­nes.
      2. Kiek­vie­nas as­muo, ser­gan­tis dia­be­tu, tu­ri bū­ti mo­ko­mas ge­riau kon­tro­liuo­ti sa­vo li­gą.
      3. Kiek­vie­nas tu­ri pa­žin­ti dia­be­tą pra­na­šau­jan­čius po­žy­mius, kaip iš­veng­ti ar ati­to­lin­ti dia­be­to kom­pli­ka­ci­jas, kaip iš­veng­ti ar ati­to­lin­ti II ti­po dia­be­tą.
      4. Kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri švęs­ti Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną.

      PDD sim­bo­lis
      Mė­ly­nas dia­be­to ra­tas – sim­bo­lis, su­kur­tas TDF va­do­vau­ja­mai kam­pa­ni­jai „Vie­ny­ki­mės prieš dia­be­tą“, 2007 me­tais pa­tvir­tin­tas ir kaip PDD žen­klas. Dia­be­to ra­tas žy­mi vie­ny­bę, jis ga­li bū­ti leng­vai pri­tai­ko­mas ir nau­do­ja­mas. Jo reikš­mė ne­pa­pras­tai svar­bi. Įvai­rio­se kul­tū­ro­se ra­tas sim­bo­li­zuo­ja gy­vy­bę ir svei­ka­tą. Mė­ly­na spal­va at­spin­di dan­gų, po ku­riuo gy­ve­na vi­sos pa­sau­lio tau­tos, ir yra Jung­ti­nių Tau­tų vė­lia­vos spal­va. Mė­ly­nas ra­tas reiš­kia, kad pa­sau­li­nė dia­be­to ben­druo­me­nė pri­va­lo vie­ny­tis tam, kad įveik­tų epi­de­mi­ją.
      Išreikš­ki­me sa­vo pa­ra­mą PDD, nau­do­da­mi šį žen­klą kuo pla­čiau. Jį ga­li­ma par­si­siųs­ti iš www.worl­ddia­be­tes­day.org

      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na – Pa­sau­li­nė Jung­ti­nių Tau­tų diena
      PDD yra ofi­cia­liai pri­pa­žin­ta Jung­ti­nių Tau­tų die­na, ku­ri šven­čia­ma nuo 2007 m. Tai pa­skel­bė JT Ge­ne­ra­li­nė asam­blė­ja, 2006 me­tų gruo­džio 20 die­ną, pa­si­ra­šiu­si re­zo­liu­ci­ją 61/225. Šia svar­bia re­zo­liu­ci­ja pri­pa­žin­ta, kad dia­be­tas yra „lė­ti­nė, sun­ki ir bran­giai kai­nuo­jan­ti li­ga, su­ke­lian­ti sun­kias kom­pli­ka­ci­jas, da­ran­ti ža­lą šei­moms, vals­ty­bėms ir vi­sam pa­sau­liui.“

„Dia­be­tas da­ro ža­lą šei­moms, vals­ty­bėms ir vi­sam pa­sau­liui.“

      Jung­ti­nės Tau­tos pa­rė­mė ko­vą prieš dia­be­tą, pa­brėž­da­mos pa­sau­li­nę dia­be­to grės­mę ir nu­švies­da­mos PDD reikš­mę. Re­zo­liu­ci­ja pir­mą kar­tą at­krei­pė dė­me­sį į lė­ti­nę ne­už­kre­čia­mą li­gą ir pri­pa­ži­no ją svar­bia pa­sau­li­nės svei­ka­tos ne­gan­da, gre­ta to­kių in­fek­ci­nių epi­de­mi­jų kaip ma­lia­ri­ja, tu­ber­ku­lio­zė ir ŽIV/AIDS.
      Pa­sau­lis iš­gy­ve­na lė­ti­nių ne­už­kre­čia­mų li­gų epi­de­mi­ją, ku­ri vei­kia svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mas vi­so­se vals­ty­bė­se. Dia­be­tas, šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos, vė­žys ir lė­ti­nės kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­gos kas­met nu­si­ne­ša 35 mln. gy­vy­bių. Ke­tu­rios iš pen­kių gy­vy­bių nu­trūks­ta be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se.
      Nu­sta­ty­ta, kad dėl ne­už­kre­čia­mų li­gų BVP su­ma­žė­ja 5 pro­cen­tais dau­ge­ly­je vi­du­ti­nes ir ma­žas pa­ja­mas tu­rin­čių ša­lių. Tai ne­pa­kan­ka­mai įver­tin­ta skur­do prie­žas­tis ir eko­no­mi­kos au­gi­mo stab­dis.
      Jung­ti­nių Tau­tų ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ban Ki-mo­o­nas ne­se­niai pri­pa­ži­no ne­in­fek­ci­nių li­gų grės­mę esant di­des­nę ne­gu in­fek­ci­nių: „Vė­žys, dia­be­tas, šir­dies li­gos jau ne­bė­ra ge­ro­vės li­gos. Šian­dien jos var­gi­na skur­džiau­sių ša­lių žmo­nes ir eko­no­mi­kas la­biau ne­gu in­fek­ci­nės li­gos. Tai ro­do iš­ties kri­ti­nę vi­suo­me­nės svei­ka­tos būk­lę bei pa­tvir­ti­na, kaip lė­tai šio­je sri­ty­je vyks­ta ko­kie nors po­ky­čiai.“

      Rei­ka­lin­ga ko­or­di­nuo­ta veik­la
      Re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas yra di­de­lis pa­sie­ki­mas vi­siems žmo­nėms, ku­rie jau ser­ga ar ga­li su­sirg­ti dia­be­tu. Ta­čiau tai tik pir­mas žings­nis dia­be­to epi­de­mi­jai stab­dy­ti ir žmo­nių gy­vy­bėms gel­bė­ti.
      61/225 re­zo­liu­ci­ja su­da­rė pa­sau­li­nę ko­vos su dia­be­to pan­de­mi­ja dar­bo­tvarkę, ku­ri kvie­čia vi­sas tau­tas kur­ti na­cio­na­li­nes dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos, kon­tro­lės ir gy­dy­mo pro­gra­mas. Pa­sau­li­nė dia­be­to ben­druo­me­nė pri­va­lo bū­ti vie­nin­ga, kad vi­sos vals­ty­bės lai­ky­tų­si to­kios dar­bo­tvarkės.
      Dau­giau kaip 250 mln. žmo­nių ser­ga dia­be­tu. Jei­gu ne­bus ima­ma­si ko­or­di­nuo­tų ko­vos veiks­mų, ser­gan­čių­jų skai­čius ar­ti­miau­siu me­tu pa­sieks 380 mln.

„Nie­ko ne­da­ry­ti – nu­si­kal­ti­mas.“

      Re­zo­liu­ci­ja pa­skelb­ta in­ter­ne­te www.worl­ddia­be­tes­day.org, o lie­tu­viškas ver­ti­mas – 2007 m. laik­rašty­je „Dia­be­tas“, Nr. 4(56).
      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na su­tei­kia ga­li­my­bę su­reng­ti ko­or­di­nuo­tą pa­sau­li­nę ak­ci­ją ir pa­ge­rin­ti mi­li­jo­nų ser­gan­čių­jų dia­be­tu prie­žiū­rą, pa­ra­gin­ti vy­riau­sy­bes dau­giau dė­me­sio skir­ti dia­be­to pro­fi­lak­ti­kai.

Re­zo­liu­ci­ja 61/225 „Kvie­čia vi­sas ša­lis na­res, Jung­ti­nių Tau­tų svar­bias or­ga­ni­za­ci­jas ir ki­tas tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas, taip pat vi­suo­me­nę, įskai­tant ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas ir pri­va­tų sek­to­rių, švęs­ti Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną.“


      Kaip „ap­švies­ti“ dia­be­tą?
      Pa­min­klas – at­pa­ži­ni­mo žen­klas
      2007 me­tais pa­sau­li­nė dia­be­to ben­druo­me­nė at­si­lie­pė į ra­gi­ni­mą ap­švies­ti mė­ly­na švie­sa svar­bius vie­ti­nius pa­min­klus ir pa­sta­tus, ir taip pa­žy­mė­ti Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną. 2007 me­tais bu­vo ap­švies­ti 279 pa­min­klai, ku­rie ta­po vil­ties švy­tu­riais mi­li­jo­nams dia­be­to var­gi­na­mų žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je. 2008 me­tais ap­švie­ti­mo ak­ci­ja bu­vo tę­sia­ma, ir dau­giau kaip 1000 vie­tų 99 ša­ly­se nu­švi­to mė­ly­nai. Vi­są są­ra­šą pa­min­klų ir pa­sta­tų, ku­rie šiam tiks­lui buvo ap­švies­ti mė­ly­nai, ga­li­ma ras­ti PDD in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Ap­si­lan­ky­ki­te sve­tai­nė­je www.worl­ddia­be­tes­day.org. Čia ra­si­te dau­giau in­for­ma­ci­jos ir pa­gal­bi­nės me­džia­gos, kaip ap­švies­ti ne­to­li jū­sų esan­tį pa­min­klą.

      Po­li­ti­nė pa­ra­ma Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai
      Pas­ta­rai­siais me­tais daug or­ga­ni­za­ci­jų ir pa­vie­nių as­me­nų sie­kė vie­ti­nės, re­gio­ni­nės ar vals­ty­bi­nės val­džios pa­ra­mos Pa­sau­li­nės die­nos ren­gi­niams bei tiks­lams įgy­ven­din­ti. Vi­sa­me pa­sau­ly­je at­si­lie­pė po­li­ti­kai, ofi­cia­liai pa­reikš­da­mi pa­ra­mą šiems ren­gi­niams. Ko­dėl ne­si­krei­pus ofi­cia­liu raš­tu į jū­sų vie­ti­nės val­džios at­sto­vą ir ne­pa­pra­šius jo pa­rem­ti kam­pa­ni­ją? Ofi­cia­lus pa­si­ra­šy­mas yra ide­a­li ga­li­my­bė pa­lai­ky­ti vie­ti­nio pa­min­klo ap­švie­ti­mo ar ki­tas ak­ci­jas, įvyk­sian­čias jū­sų gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je (ša­ly­je, mies­te, kai­me). Do­ku­men­tų pa­vyz­džius ra­si­te PDD in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

      Pi­lie­ti­nės ak­ci­jos
      Kas­met dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jos ir jų part­ne­riai ren­gia įvai­rias ak­ci­jas per pa­čią PDD ar­ba pa­na­šiu lai­ku. Daž­niau­siai tai bū­na ei­ty­nės, dvi­ra­čių žy­giai, mo­ky­mo var­žy­bos ir pa­ro­dos. Šiuos ren­gi­nius ga­li­ma sie­ti ir su ofi­cia­liu pa­min­klų ap­švie­ti­mu ar vie­šu po­li­ti­kų da­ly­va­vi­mu. Pas­ta­rai­siais me­tais dau­gy­bę mė­ly­nų ra­tų su­kū­rė gy­vos su­si­ki­bu­sių žmo­nių gran­di­nės. Tai la­bai pa­pras­ta idė­ja, da­ran­ti di­džiu­lį re­gi­mą­jį po­vei­kį. Pa­si­nau­do­ki­me idė­jo­mis ir už­re­gist­ruo­ki­me sa­vo ren­gi­nį PDD tin­kla­la­py­je.

      In­di­vi­du­a­lios ak­ci­jos
      Yra daug bū­dų, kaip Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną pa­žy­mė­ti in­di­vi­du­a­liai, jei­gu ne­ran­da­te ren­gi­nio, prie ku­rio ga­lė­tu­mė­te pri­si­jung­ti. Siū­lo­ma ap­švies­ti sa­vo na­mą mė­ly­na švie­sa ar­ba už­deg­ti mels­vai de­gan­čią žva­kę, mė­ly­nos spal­vos dra­bu­žiais ap­si­reng­ti pa­čiam ir pa­kvies­ti tai pa­da­ry­ti sa­vo ben­dra­dar­bius. Sa­vo ak­ci­ją rei­kė­tų už­re­gist­ruo­ti PDD tin­kla­la­py­je, kad bū­tų ga­li­ma su­skai­čiuo­ti vi­sus pa­sau­lio ak­ci­jos da­ly­vius.

      Tap­ki­te Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos nu­ga­lė­to­ju
      Tu­ri­te įdo­mią idė­ją, ku­ri at­kreip­tų vi­suo­me­nės ir ži­niask­lai­dos dė­me­sį? No­ri­te pri­vers­ti žmo­nes pa­keis­ti sa­vo nuo­mo­nę apie dia­be­tą? Ar prašote sa­vo vals­ty­bi­nės ar vie­ti­nės val­džios at­sto­vų pa­ge­rin­ti dia­be­to prie­žiū­rą? Ar pa­de­da­te įdieg­ti nau­jo­ves, ku­rios pa­ge­rin­tų ser­gan­čių ir ga­lin­čių su­sirg­ti dia­be­tu žmo­nių prie­žiū­rą? Tuo­met jūs ga­li­te tap­ti pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos nu­ga­lė­to­ju.
      PDD nu­ga­lė­to­jai or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius, ku­riuo­se vie­ši­na kam­pa­ni­jos tiks­lus vi­suo­me­nei ir ži­niask­lai­dai ar­ba ska­ti­na po­li­ti­kus veik­ti dia­be­to prie­žiū­rai ir pro­fi­lak­ti­kai ge­rin­ti. Pa­vyz­džiui, 2007 me­tais Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną mo­to­cik­lų spor­to en­tu­zias­tas V. Be­et­lė per­va­žia­vo dy­ku­mą ir skel­bė ski­ri­ąs šias sa­vo lenk­ty­nes ko­vai su diabetu. Pa­skai­ty­ki­te apie tai dau­giau www.worl­ddia­be­tes­day.org/cham­pions.
      PDD čem­pio­nai, kar­tu su kam­pa­ni­jos or­ga­ni­za­to­riais, tu­ri daug ga­li­my­bių skelb­ti pa­sau­liui apie dia­be­tą. Ra­šy­ki­te mums worl­ddia­be­tes­day@idf.org ir in­for­muo­ki­te apie sa­vo pla­nus.

      Pri­si­jun­ki­te prie vir­tu­a­laus mi­nė­ji­mo
      Pa­vie­niai as­me­nys ir gru­pės ga­li pa­žy­mė­ti PDD, in­ter­ne­tu ati­duo­da­mi sa­vo bal­sus, kvie­čian­čius im­tis prie­mo­nių dia­be­to prie­žiū­rai ge­rin­ti, dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­kai stip­rin­ti. Yra daug in­ter­ne­to sve­tai­nių, ku­rias ap­lan­kę ga­li­te pri­si­jung­ti prie ju­dė­ji­mo.
      Pas­ku­ti­nes sa­vo kam­pa­ni­jas PDD iš­plė­tė, steng­da­ma­si pa­siek­ti įvai­rias so­cia­li­nes gru­pes, ieš­ko­da­ma nau­jos au­di­to­ri­jos sa­vo idė­jų pa­ra­mai ir pa­lai­ky­mui. Daug in­for­ma­ci­jos apie ren­gi­nius, taip pat ir apie pa­min­klų ap­švie­ti­mą ir ki­tus, yra pa­tal­pin­ta įvai­riuo­se in­ter­ne­to tin­kla­la­piuo­se:

      Fa­ce­bo­ok
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos gru­pė
      http://www.fa­ce­bo­ok.com/group.php?gid= 100331240644&ref=mf
      Tapk Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos sir­ga­liu
      http://www.fa­ce­bo­ok.com/pa­ges/Brus­sels-Bel­gium/World-Dia­be­tes-Day/67935817021?ref=mf

      Twit­ter
      http://twit­ter.com/wdd

      You­Tu­be
      PDD ka­na­las – http://www.you­tu­be.com/worl­ddia­be­tes­day
      TDF ka­na­las – http://www.you­tu­be.com/user/Int­Dia­be­tes­Fed

      Flickr
      PDD gru­pė – http://www.flickr.com/groups/wdd
      TDF – http://www.flickr.com/pho­tos/idf/sets/

      Mys­pa­ce
      http://www.mys­pa­ce.com/of­fi­cial­worl­ddia­be­tes­day

      Ap­si­lan­ky­ki­te ir pa­dė­ki­te „apšvies­ti“ dia­be­tą!

      Kas yra dia­be­tas?
      Dia­be­tas yra lė­ti­nė li­ga, ku­ria su­ser­ga­ma dėl ne­pa­kan­ka­mos in­su­li­no ga­my­bos ka­so­je ar­ba su­tri­ku­sio jo vei­ki­mo au­di­niuo­se. In­su­li­nas yra ka­sos ga­mi­na­mas hor­mo­nas, ku­rio rei­kia, kad krau­jo gliu­ko­zė pa­tek­tų į ląs­te­les ir bū­tų pa­vers­ta ener­gi­ja. Tiek in­su­li­no sto­ka, tiek su­tri­ku­si jo veik­la gau­si­na gliu­ko­zės krau­jy­je (hi­per­gli­ke­mi­ja). Dėl to il­gai­niui pa­žei­džia­mos or­ga­niz­mo krau­ja­gys­lės, įvai­rūs au­di­niai ir or­ga­nai.

      Su­pras­ti dia­be­tą: ži­no­ti jo po­žy­mius*
      • dažnas šlapinimasis;
      • besaikis troškulys;
      • didėjantis alkis;
      • svorio mažėjimas;
      • nuovargis;
      • negebėjimas susikaupti ar išlaikyti dėmesį;
      • suprastėjusi rega;
      • vėmimas ir skrandžio skausmai (dažnai painiojami su gripu);
      • plaštakų ir pėdų dilgčiojimas ar nejautrumas;
      • kiti požymiai: neryškus matymas, dažnos infekcijos, blogai gyja žaizdos.

      I ti­po dia­be­tas
      I ti­po dia­be­tas yra au­to­imu­ni­nė li­ga, ku­rios me­tu su­nyks­ta ka­so­je esan­čios ir in­su­li­ną ga­mi­nan­čios ląs­te­lės. Dėl to žmo­nių, ser­gan­čių šia li­ga, or­ga­niz­mas sto­ko­ja ar vi­siš­kai ne­ga­mi­na in­su­li­no. Tam, kad žmo­gus iš­gy­ven­tų, in­su­li­nas lei­džia­mas švirkš­tais ar­ba in­su­li­no pom­pa. Ne­se­niai pa­siek­ta in­su­li­no tie­ki­mo nau­jo­vių ki­tais bū­dais. Pir­mo ti­po dia­be­tas, anks­čiau va­din­tas jau­nuo­lių dia­be­tu, daž­niau­siai yra diag­no­zuo­ja­mas vai­kams ir jau­nuo­liams.

      II ti­po dia­be­tas
II ti­po dia­be­to pa­žeis­tas or­ga­niz­mas ne­su­ge­ba įsi­sa­vin­ti in­su­li­no. Žmo­nės, ser­gan­tys šia li­ga, ne­ga­li pa­nau­do­ti in­su­li­no, nors li­gos pra­džio­je or­ga­niz­me jo es­ti net per daug. Li­gos pra­džio­je žmo­nės ga­li pa­ge­rin­ti sa­vo svei­ka­tą die­ta ir mankš­ta. Ta­čiau daž­niau­siai pri­rei­kia an­ti­dia­be­ti­nių tab­le­čių ar in­su­li­no. II ti­po li­ga var­gi­na dau­giau kaip 90 pro­cen­tų vi­sų (250 mln.) pa­sau­ly­je ser­gan­čių­jų dia­be­tu.
      Tiek I, tiek ir II ti­po dia­be­tas yra sun­ki li­ga, ku­ria ga­li sirg­ti ir vai­kai. Svar­bu ži­no­ti dia­be­to po­žy­mius.

„Nė­ra to­kios diag­no­zės: leng­vas dia­be­tas“.

      Ges­ta­ci­nis (nėš­tu­mo) dia­be­tas
      Ges­ta­ci­niu dia­be­tu va­di­na­mas an­glia­van­de­nių apy­kai­tos su­tri­ki­mas, pir­mą kar­tą nu­sta­ty­tas nėš­tu­mo me­tu ir pa­si­reiš­kian­tis įvai­raus laips­nio hi­per­gli­ke­mi­ja, t.y. pa­di­dė­ju­siu gliu­ko­zės kie­kiu krau­jy­je. Ges­ta­ci­nis dia­be­tas diag­no­zuo­ja­mas 4 pro­cen­tams nėš­čių mo­te­rų. Simp­to­mų bū­na ne­daug, ir jie iš­nyks­ta nėš­tu­mui pa­si­bai­gus. Ta­čiau ges­ta­ci­nis dia­be­tas pa­vo­jin­gas tiek mo­te­riai, tiek vai­siui. To­kių nau­ja­gi­mių svo­ris ga­li bū­ti di­des­nis už ges­ta­ci­nio am­žiaus nor­mą, daž­niau pa­si­tai­ko gim­dy­mo kom­pli­ka­ci­jų, be to, po gi­mi­mo jiems daž­niau iš­si­vys­to me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų, o su­au­gu­siems yra di­des­nė nu­tu­ki­mo ir gliu­ko­zės ne­to­le­ra­vi­mo grės­mė. Mo­te­rims, ku­rioms nėš­tu­mo me­tu bu­vo su­tri­ku­si gliu­ko­zės apy­kai­ta, la­bai pa­di­dė­ja grės­mė su­sirg­ti II ti­po dia­be­tu.
      Pa­si­tai­ko ir dar re­tes­nių dia­be­to rū­šių.

      Dia­be­to kom­pli­ka­ci­jos
      Dia­be­tas yra lė­ti­nė, vi­są gy­ve­ni­mą trun­kan­ti li­ga, ku­rią bū­ti­na kruopš­čiai ste­bė­ti ir kon­tro­liuo­ti. Tin­ka­mai ne­si­gy­dan­čio žmo­gaus krau­jy­je gliu­ko­zės es­ti per daug. Tai su­ke­lia kom­pli­ka­ci­jas. Su­sir­gu­sia­jam gre­sia:
      • širdies ir kraujagyslių pažeidimai, netgi koronarinė liga, infarktas bei insultas;
      • inkstų ligos (diabetinė nefropatija), dėl kurios gali visiškai sunykti inkstai. Kartais prireikia dializės ar inkstų trans­plan­tacijos;
      • nervų ligos (diabetinė neuropatija), dėl kurių atsiranda ne­gy­jančios opos, tenka amputuoti pėdas ar kitas galūnių dalis;
      • akių ligos (diabetinė retinopatija), pažeidžiančios tinklainę, netgi apakimas.

      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na ir mo­ky­mas
      Dia­be­tas yra su­dė­tin­gas. Jis vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mą rei­ka­lau­ja iš ser­gan­čių­jų kas­dien pri­im­ti įvai­riau­sius spren­di­mus, su­si­ju­sius su li­gos kon­tro­le. Ser­gan­tie­ji dia­be­tu pri­va­lo tik­rin­ti sa­vo krau­jo gliu­ko­zę, var­to­ti vais­tus, re­gu­lia­riai mankš­tin­tis, su­re­gu­liuo­ti mi­ty­bą. Be to, at­si­ra­dus dia­be­to kom­pli­ka­ci­joms, jie tu­ri iš­mok­ti gy­ven­ti su jo­mis ir psi­cho­lo­giš­kai pri­si­tai­ky­ti. Ka­dan­gi dia­be­to gy­dy­mo sėk­mė la­bai pri­klau­so nuo to, ko­kius spren­di­mus pa­cien­tai pri­ima, la­bai svar­bu, kad bū­tų už­tik­rin­tas pa­sto­vus, ko­ky­biš­kas, pro­fe­sio­na­lus, ser­gan­čių­jų po­rei­kius ati­tin­kan­tis mo­ky­mas.
      Be dia­be­to mo­ky­mo ser­gan­tie­ji yra ne­pa­si­ruo­šę tin­ka­mai kon­tro­liuo­ti sa­vo li­gą, ­keis­ti sa­vo įpro­čius, adap­tuo­tis psi­cho­lo­giš­kai ir so­cia­liai. Blo­ga dia­be­to kon­tro­lė di­di­na kom­pli­ka­ci­jų grės­mę. Tai­gi mo­ky­mas yra svar­biau­sia dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė ir šios pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos kam­pa­ni­jos pa­grin­di­nis ak­cen­tas. Dia­be­to mo­ky­to­jo vaid­muo dia­be­to prie­žiū­ros ko­man­dos dar­be yra ne­pa­pras­tai svar­bus. Dia­be­to mo­ky­to­jas, at­si­žvelg­da­mas į pa­cien­to su­ge­bė­ji­mus, padeda jam pa­si­rink­ti tei­sin­giau­sius li­gos kon­tro­lės spren­di­mus.
      Dau­gu­ma dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių nė­ra in­for­muo­ti apie kai­ną, at­stu­mą, ati­tin­ka­mų pa­slau­gų trū­ku­mą. Dar dau­giau ne­ži­no, kad to­kios pa­slau­gos tei­kia­mos ar­ba nė­ra įsi­ti­ki­nę mo­ky­mo nau­da. Jie ga­li gal­vo­ti, kad pa­kan­ka ben­dra­vi­mo su gy­dy­to­ju. Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na pa­brė­žia struk­tū­ri­zuo­tų dia­be­to mo­ky­mo pro­gra­mų svar­bą, mo­ky­mą lai­ko svar­biau­siu ir efek­ty­viau­siu dia­be­to kon­tro­lės ir pro­fi­lak­ti­kos veiks­niu, sie­kia pa­ge­rin­ti dia­be­to mo­ky­mo ga­li­my­bes svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­se ir ben­druo­me­nė­se.

Mo­ky­mas yra svar­biau­sia dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė ir šios
Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos kam­pa­ni­jos pa­grin­di­nis ak­cen­tas.

      Ypač dia­be­to mo­ky­mo trūks­ta be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se. Net­gi iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se daug pa­cien­tų ne­mo­ko­ma, nes trūks­ta spe­cia­lis­tų ir dia­be­to cen­trų, o ser­gan­čių­jų spar­čiai dau­gė­ja. Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja sten­gia­si su­ras­ti ir už­pil­dy­ti dia­be­to mo­ky­mo spra­gas vi­sa­me pa­sau­ly­je. 2003 me­tais TDF iš­lei­do Tarp­tau­ti­nius dia­be­to mo­ky­mo stan­dar­tus. 2009 me­tais šie stan­dar­tai at­nau­jin­ti. Juos ga­li­ma ras­ti www.idf.org/dia­be­tes_edu­ca­tion, kar­tu su TDF tarp­tau­ti­ne pro­fe­sio­na­lių dia­be­to mo­ky­to­jų ruo­ši­mo pro­gra­ma.
      Dia­be­to mo­ky­mą ge­riau­siai už­tik­ri­na ko­man­da, su­da­ry­ta iš skir­tin­gų spe­cia­lis­tų. Toks mo­ky­mas kai kur įma­no­mas, ta­čiau dau­ge­ly­je ša­lių jo nė­ra ir jo pa­kan­ka­mai ne­įver­ti­na me­di­kai pro­fe­sio­na­lai. Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na sie­kia pa­keis­ti to­kį po­žiū­rį. Ti­ki­ma­si, kad, at­kreip­da­ma dė­me­sį, kam­pa­ni­ja pa­dės įver­tin­ti dia­be­to mo­ky­mo reikš­mę ir pa­ska­tins svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mas or­ga­ni­zuo­ti šią pa­slau­gą ir ge­rin­ti jos pri­ei­na­mu­mą, gau­ti pro­fe­sio­na­lų dia­be­to mo­ky­mą tu­ri bū­ti kiek­vie­no ser­gan­čio­jo tei­sė.

      Su­pras­ti dia­be­tą: ži­no­ti ri­zi­ką
      Di­des­nę grės­mę su­sirg­ti II ti­po dia­be­tu pa­ti­ria as­me­nys, tu­rin­tys ri­zi­kos fak­to­rių:
      • nutukimas arba antsvoris;
      • judėjimo stoka;
      • anksčiau nustatytas gliukozės tolerancijos sutrikimas;
      • nesubalansuota mityba;
      • vyresnis amžius;
      • per didelis kraujo spaudimas, per didelis kraujo cho­les­terolis;
      • artimi giminės sirgo ar serga diabetu;
      • moterims – gestacinis diabetas;
      • tautybė – dažniau diabetu serga azijiečiai, ispanai, vietiniai JAV, Kanados ir Australijos gyventojai, afriko­ame­rikiečiai.

      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na ir pro­fi­lak­ti­ka
      Šiuo me­tu nė­ra I ti­po dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos. Ap­lin­kos veiks­niai, ku­rie, ma­no­ma, iš­pro­vo­kuo­ja in­su­li­ną ga­mi­nan­čių ląs­te­lių iri­mą or­ga­niz­me, vis dar ty­ri­nė­ja­mi. II ti­po dia­be­to ga­li­ma iš­veng­ti lai­kan­tis svei­kos gy­ven­se­nos prin­ci­pų, iš­lai­kant nor­ma­lų svo­rį ir pa­kan­ka­mai mankš­ti­nan­tis.
      1985 me­tais bu­vo gal­vo­ja­ma, kad pa­sau­ly­je dia­be­tu ser­ga 30 mln. žmo­nių, Pra­ėjus tik de­šimt­me­čiui, diag­no­zuo­to dia­be­to at­ve­jų skai­čius iš­au­go iki 150 mln. Šian­dien pa­gal TDF duo­me­nis, ser­ga 250 mln. žmo­nių. Ne­si­i­mant įgy­ven­din­ti efek­ty­vias dia­be­to kon­tro­lės ir pro­fi­lak­ti­kos pro­gra­mas, prog­no­zuo­ja­ma, kad 2025 me­tais šis skai­čius iš­augs iki 380 mln. Dia­be­to pli­ti­mas ken­kia svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­moms per­kai­ti­mu, di­džiu­lę ža­lą da­ro eko­no­mi­kos plėt­rai. In­ves­ti­ci­jos į dia­be­to mo­ky­mo ir pro­fi­lak­ti­kos pro­gra­mas il­gai­niui su­tau­py­tų lė­šų ir at­si­pirk­tų žen­kliai pa­ge­ri­nus žmo­nių, ser­gan­čių ar ga­lin­čių sirg­ti dia­be­tu, gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.
      Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja siū­lo pa­pras­tą tri­jų žings­nių pla­ną ap­sau­gant nuo II ti­po dia­be­to tu­rin­čius ri­zi­ką juo sirg­ti. TDF re­ko­men­duo­ja lai­ku pa­si­tik­rin­ti vi­siems žmo­nėms, ku­riems pa­di­dė­ju­si grės­mė sirg­ti II ti­po dia­be­tu. Di­de­lė ri­zi­ka leng­vai nu­sta­to­ma pa­pras­to klau­si­my­no pa­gal­ba, įver­ti­nant to­kius ri­zi­kos fak­to­rius kaip am­žius, juos­mens ap­im­tis, šei­mos is­to­ri­ja, šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ar ges­ta­ci­nio dia­be­to at­ve­jai.
      Jei­gu nors kar­tą nu­sta­to­ma pa­di­dė­ju­si dia­be­to ri­zi­ka, to­kiam žmo­gui tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi pro­fe­sio­na­lūs krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai, ku­rie ga­li iš­aiš­kin­ti su­tri­ku­sią gliu­ko­zę ne­val­gius ar­ba su­tri­ku­sią gliu­ko­zės to­le­ran­ci­ją. Abu šie su­tri­ki­mai ro­do la­bai di­de­lę II ti­po dia­be­to grės­mę. Pro­fi­lak­ti­kos pa­stan­gos tu­ri bū­ti su­telk­tos iš­veng­ti ar­ba ati­to­lin­ti II ti­po dia­be­to pra­džią.
      Įro­dy­ta, kad nor­ma­lus kū­no svo­ris ir vi­du­ti­nis fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ga­li už­kirs­ti ke­lią II ti­po dia­be­tui iš­si­vys­ty­ti. Pir­mi­nė­je pro­fi­lak­ti­ko­je svar­bus vaid­muo ten­ka dia­be­to mo­ky­to­jui, ku­ris tu­ri pa­dė­ti to­kiems žmo­nėms su­pras­ti pa­dė­ties rim­tu­mą ir iš­kel­ti re­a­lius svei­ka­tos pa­ge­ri­ni­mo tiks­lus. TDF re­ko­men­duo­ja ma­žiau­siai 30 min. per die­ną mankš­tin­tis vaikš­tant, plau­kio­jant, va­žiuo­jant dvi­ra­čiu ar šo­kant. Re­gu­lia­rus vaikš­čio­ji­mas 30 min. kas­dien su­ma­ži­na II ti­po dia­be­to ri­zi­ką 35–40 pro­cen­tų.

      Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja
      Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja (TDF) yra skė­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, vie­ni­janti per 200 dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų iš dau­giau kaip 160 ša­lių. Ji at­sto­vau­ja mi­li­jo­nams šia li­ga ser­gan­čių ir ga­lin­čių su­sirg­ti žmo­nių. TDF va­do­vau­ja pa­sau­lio dia­be­to ben­druo­me­nei nuo 1950 me­tų. TDF mi­si­ja yra vi­sa­me pa­sau­ly­je ska­tin­ti, ge­rin­ti dia­be­to prie­žiū­rą, gy­dy­mą ir pro­fi­lak­ti­ką. Va­do­vau­jant TDF, įvy­ko kam­pa­ni­ja „Vie­ny­ki­mės prieš dia­be­tą“, ku­rios re­zul­ta­tas – 2006 me­tų gruo­dį pa­si­ra­šy­ta Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ja 61/225 apie dia­be­tą. Fe­de­ra­ci­ja ir to­liau va­do­vau­ja šios re­zo­liu­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo pa­stan­goms. Re­zo­liu­ci­ja ska­ti­na vi­sas JT na­res vals­ty­bes kur­ti na­cio­na­li­nes dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos, kon­tro­lės ir gy­dy­mo pro­gra­mas gre­ta pa­sto­vios svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mų plėtros bei lai­ky­tis tarp­tau­ti­nių, taip pat ir tūks­tant­me­čio plėtros tikslų.
      Tam tiks­lui pa­si­tel­kia­mi svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai li­gos kon­tro­lės mo­ky­mui, or­ga­ni­zuo­ja­mos vi­suo­me­nės švie­ti­mo kam­pa­ni­jos, sklei­džia­mos ži­nios apie dia­be­tą. TDF sie­ja ofi­cia­lūs ry­šiai su Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja ir Jung­ti­nių Tau­tų Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo pa­da­li­niu.
      TDF stan­gia­si dia­be­to klau­si­mų spren­di­mą iš vie­ti­nio ly­gio par­kel­ti į pa­sau­li­nį, at­ski­rų ben­druo­me­nių pro­gra­mas ap­jung­ti į vi­suo­ti­nes pro­pa­ga­vi­mo ini­cia­ty­vas.
      TDF veik­la sie­kia pa­veik­ti svei­ka­tos po­li­ti­ką ir siek­ti ge­rų svei­ka­tos prie­žiū­ros po­ky­čių, vi­sa­me pa­sau­ly­je skleis­ti nau­jau­sias ži­nias apie dia­be­tą, ska­tin­ti ser­gan­čių­jų ir juos gy­dan­čių me­di­kų li­gos kon­tro­lės mo­ky­mą.

      Li­te­ra­tū­ra:
      1. Riley P, McClaughlyn K. Understand diabetes and take control: World Diabetes Day 2009. Diabetes Voice, June 2009.
      2. Metzger B, et al. New findings in gestational diabetes – the HAPO Study. Diabetes Voice, Special Issue: May 2009.
      3. McGill M, McGuire H. The IDF framework for diabetes education – current status and future prospects. Diabetes Voice. March 2009.
      4. International Diabetes Federation: a consensus on Type 2 diabetes prevention. Diabetic Medicine, 2007: 24, 451-463.
      5. Patient Education and psychological care. Diabetes Voice, Supplement September 2006.
      6. Diabetes Atlas 3rd Edition, International Diabetes Federation, 2006.

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja
      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos na­rė
      Ge­di­mi­no pr. 28/2-404, LT 01104 Vil­nius
      Tel. 8 5 2620783, fak­sas 8 5 2610639
      El. paštas in­fo@dia.lt
      In­ter­ne­tas www.dia.lt

      -------------------------------------------------
      * Ser­gan­tie­siems an­tro ti­po dia­be­tu šie po­žy­miai ga­li bū­ti ne­ryš­kūs ar­ba jų ga­li iš vi­so ne­bū­ti.Puslapis 7
Brangūs skai­ty­to­jai!

      Yra da­ly­kų, ku­rių ne­ga­li pa­mirš­ti ar nu­mo­ti į juos ran­ka. Tai mū­sų li­ga, cuk­ri­nis dia­be­tas.
      Kas su­val­dė šią li­gą, iš­mo­ko su ja gy­ven­ti pil­na­ver­tį gy­ve­ni­mą, pa­tvir­tins, kad šiai li­gai pažaboti pir­miau­sia rei­kia ži­nių. Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na mi­ni­ma be­veik vi­so­se vals­ty­bė­se, kad su­vie­ny­tų mi­li­jo­nus žmo­nių ir dar kar­tą pri­min­tų, jog vi­sa in­for­ma­ci­ja yra pri­ei­na­ma, dia­be­tą ga­li­ma su­pras­ti ir kon­tro­liuo­ti.
      Lap­kri­čio 14-osios ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja ne tik šia li­ga ser­gan­tys įvai­raus am­žiaus žmo­nės, bet ir gy­dy­to­jai, ki­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, po­li­ti­kai ir žur­na­lis­tai. Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja ir vie­ti­nės ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos bei ki­tos su dia­be­tu ar svei­ka­tos prie­žiū­ra su­si­ju­sios ins­ti­tu­ci­jos, ne­abe­jin­gi pi­lie­čiai or­ga­ni­zuo­ja dau­gy­bę ren­gi­nių. Tel­kiant pa­sau­lio dia­be­to ben­druo­me­nę, skel­bia­ma apie li­gą ir jos su­ke­lia­mas kom­pli­ka­ci­jas.
      Mū­sų laik­raš­tis kiek­vie­ną kar­tą pa­tei­kia jums in­for­ma­ci­jos apie tai, ką vei­kia pa­sau­lio ben­druo­me­nė, kad dia­be­to epi­de­mi­ja bū­tų bent kiek pri­stab­dy­ta. Sau­go­ki­me sa­vo gy­ve­ni­mą, džiau­ki­mės juo ir bran­gin­ki­me kiek­vie­ną die­ną.
      Bran­gūs skai­ty­to­jai! Ne­tru­kus Ka­lė­dos ir Nau­jie­ji me­tai. Ne­pa­mirš­ki­te už­si­pre­nu­me­ruo­ti laik­raš­čio „Dia­be­tas“, kad ne­lik­tu­mė­te nuo­ša­ly nuo vi­sų mus sie­jan­čių rei­ka­lų. Ra­šy­ki­te apie sa­ve, da­lin­ki­tės as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi apie gy­ve­ni­mą su dia­be­tu, li­gos ­kon­tro­lę. Taip, la­šas po la­šo, mes pa­gel­bė­si­me su­sir­gu­sie­siems, iš­tie­si­me pa­gal­bos ran­ką ir ga­lė­si­me bent kiek vie­ni ki­tiems nors min­ty­se pa­dė­ko­ti ir pa­lin­kė­ti ge­res­nių, ra­mes­nių ir svei­kes­nių Nau­jų­jų me­tų!

      Nuo­šir­džiau­si lin­kė­ji­mai,
     
      Vida Augustinienė


Puslapis 8
Lap­kri­čio 14-oji
Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na

      Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja, siek­da­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės ir vy­riau­sy­bių dė­me­sį į didėjančią dia­be­to grės­mę, kvie­čia kas­met pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, mė­ly­nai apšviečiant kuo dau­giau pa­sta­tų ir pa­min­klų vi­sa­me pa­sau­ly­je, or­ga­ni­zuo­jant ei­ty­nes pėsčiomis, sklei­džiant in­for­ma­ci­ją apie li­gos ri­zi­kos veiks­nius ir simp­to­mus.

      2009 m. lap­kri­čio 14 d. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja kar­tu su Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­ja, No­vo Nor­disk Phar­ma ir ki­tais part­ne­riais or­ga­ni­zuo­ja Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos mi­nė­ji­mą. Ren­gi­nys Vil­niu­je pra­si­dės 12:00 val. da­ly­vių ei­se­na nuo Ka­ted­ros iki Ro­tu­šės. Pa­na­šios ei­ty­nės taip pat or­ga­ni­zuo­ja­mos Anykš­čiuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Pa­kruo­jy­je, Kau­ne, Ma­ri­jam­po­lė­je, Vil­ka­viš­ky­je, Kre­tin­go­je ir Ute­no­je. Tiks­les­nės in­for­ma­ci­jos tei­rau­tis šių mies­tų dia­be­to klu­buo­se.
      Nuo 12:30 val. iki 17:30 val. Ro­tu­šės aikš­tė­je bus at­lie­ka­mi pro­fi­lak­ti­niai gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ty­ri­mai bei tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie dia­be­tą.
      18:00–23:00 val. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja kar­tu su Ab­bott Dia­be­tes Ca­re kvie­čia pa­ma­ty­ti mė­ly­nai ap­švies­tą Vil­niaus Ro­tu­šę. 2009 me­tai bus pir­mie­ji, kai Lie­tu­va da­ly­vaus Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos ren­gia­mo­je ak­ci­jo­je, ap­švie­čiant žy­mų vie­ti­nį pa­sta­tą mė­ly­nai.
      Už pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną 2009 m. Vil­niu­je nuo­šir­dų ačiū ta­ria­me kom­pa­ni­joms Bio­eks­ma, Sa­no­fi-Aven­tis Lie­tu­va, Ba­y­er, In­ter­lux, Abo­vi­ta, Ber­lin Che­mie Me­na­ri­ni Bal­tic, res­to­ra­nui Ste­ak Hou­se He­lios.
      Ma­lo­niai kvie­čia­me vi­sus, be­si­rū­pi­nan­čiuo­sius sa­vo svei­ka­ta, da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se bei pa­si­tik­rin­ti, ar ne­ser­ga­te dia­be­tu.

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja
      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos na­rė


Puslapiai 9-10
20-asis
Pa­sau­lio dia­be­to kon­gre­sas


Vida Augustinienė skaito pranešimą
      20-asis Pa­sau­lio dia­be­to kon­gre­sas vy­ko Mon­re­a­ly­je (Ka­na­da) 2009 spa­lio 18–22 die­no­mis. Į kon­gre­są at­vy­ko dau­giau kaip 12 tūkst. da­ly­vių iš vi­so pa­sau­lio, ku­riuos vie­ni­ja vie­nas žo­dis – „dia­be­tas“. Vie­ni at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su nau­jo­vė­mis gy­dant cuk­ri­nį dia­be­tą. Ki­ti – pa­si­da­lin­ti in­for­ma­ci­ja apie pa­siek­tus lai­mė­ji­mus gy­dy­me ir apie nau­jas prie­mo­nes cuk­ri­niam dia­be­tui kon­tro­liuo­ti. Tre­ti – Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. TDF vie­ni­ja per 200 na­rių, na­cio­na­li­nių dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų iš 160 ša­lių. Tai su­da­ro apie 2 mln. in­di­vi­du­a­lių na­rių.
      Lie­tu­vai at­sto­va­vo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, Ma­ri­jam­po­lės klu­bo „Dia­be­ti­kas ABC“ pir­mi­nin­kė, LDA vi­ce­pre­zi­den­tė Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė ir Klai­pė­dos mies­to vai­kų, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bo „Smal­su­čiai“ pir­mi­nin­kė Jo­lan­ta Ja­siu­lio­nie­nė. Spa­lio 19–22 d. TDF kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­tas LDA sten­di­nis pra­ne­ši­mas „Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­la 1989–2009 m.“. Lie­tu­vos sten­dą ap­žiū­rė­jo ne tik sve­čiai iš ki­tų ša­lių, bet ir iš Lie­tu­vos at­vy­kę gy­dy­to­jai en­dok­ri­no­lo­gai. Ma­lo­ni staig­me­na bu­vo, kai mū­sų sten­dą ap­lan­kė ke­le­tas Ka­na­dos lie­tu­vių. Vie­na iš jų – po­nia Ri­ma Lu­ka­vi­čius – la­bai gra­žiai kal­bė­jo lie­tu­viš­kai. Jos te­ta ir ma­ma gi­mu­sios Ma­ri­jam­po­lė­je. Te­ta ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu. Li­ko la­bai pa­ten­kin­ta pa­do­va­no­tais lie­tu­viškais „Dia­be­to“ laik­raš­čiais, kny­ga apie mi­ty­bą ir V. Augus­ti­nie­nės kny­ga „Gy­ve­ni­mo do­va­nos“. Mes džiau­gė­mės kar­tu su Ka­na­dos lie­tu­viais, kad jie čia, tarp dau­gy­bės ša­lių, Pa­sau­lio dia­be­to kon­gre­se ra­do Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ją ir tu­rė­jo ga­li­my­bę dau­giau su­ži­no­ti ne tik apie Lie­tu­vą, bet ir apie dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių si­tu­a­ci­ją mū­sų ša­ly­je. Dau­gu­ma jų gi­mę Ka­na­do­je, ta­čiau puo­se­lė­ja vil­tį pa­ma­ty­ti sa­vo tė­vų ir se­ne­lių gim­ti­nę.
      Kon­gre­so da­ly­viai da­ly­va­vo de­ba­tuo­se, se­si­jo­se su eks­per­tais, sim­po­ziu­muo­se, mo­ky­mo pa­skai­to­se, dar­bo gru­pė­se. Žo­di­niai ir sten­di­niai pra­ne­ši­mai bu­vo su­skirs­ty­ti į 6 sri­tis: aso­cia­ci­jų plėt­ra, kli­ni­ki­niai ty­ri­mai, moks­lo fon­dai, svei­ka­tos prie­žiū­ra ir epi­de­mio­lo­gi­ja, gy­ve­ni­mas ser­gant dia­be­tu.

      Nau­jas TDF Dia­be­to at­la­sas
      Spa­lio 19 d. TDF ofi­cia­liai pri­sta­tė nau­jus duo­me­nis, su­si­ju­sius su pa­sau­li­ne dia­be­to epi­de­mi­ja – jau ži­no­ma, kad pa­sau­ly­je dia­be­tu ser­ga 285 mln. žmo­nių. Ser­gan­tie­ji, gy­ve­nan­tys že­mo ir vi­du­ti­nio iš­si­vys­ty­mo ša­ly­se, su­da­ro epi­de­mi­jos pa­grin­dą. Be to, ser­ga dau­giau dar­bin­go am­žiaus žmo­nių ne­gu ti­kė­ta­si. Šian­dien, ma­žiau nei per 10 me­tų, Kon­gre­se Mon­re­a­ly­je jau pa­teik­ti nau­ji duo­me­nys apie ser­gan­čiuo­sius. Jų skai­čius beveik sie­kia 300 mln., iš ku­rių dau­giau nei pu­sė žmo­nių yra 20–60 me­tų am­žiaus. TDF pra­na­šau­ja, kad jei­gu to­kiu tem­pu augs da­bar­ti­nis ser­gan­čių­jų skai­čius, tai 2030 m. jis jau sieks 435 mln. pa­sau­lio gy­ven­to­jų. Tai daug dau­giau, ne­gu šiuo me­tu yra Šiau­rės Ame­ri­kos gy­ven­to­jų. TDF pre­zi­den­tas prof. Je­an Clau­de Mba­nya iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad „Nau­jau­sio TDF At­la­so duo­me­nys ro­do, jog dia­be­to epi­de­mi­ja yra ne­kon­tro­liuo­ja­ma. Nė vie­na ša­lis nė­ra ap­sau­go­ta ar pa­si­ruo­šu­si at­rem­ti šį ben­drą prie­šą“. Dia­be­tas yra pa­žei­dęs 7 proc. su­au­gu­sių žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je. TDF prog­no­zuo­ja, kad 2010 m. pa­sau­lio eko­no­mi­kai dia­be­tas kai­nuos ma­žiau­siai 376 bi­li­jo­nus JAV do­le­rių ar­ba 11,6 proc. ben­drų pa­sau­lio svei­ka­tos prie­žiū­ros iš­lai­dų. 2030 m. šis skai­čius sieks 490 bi­li­jo­nų JAV do­le­rių. Dau­giau ne­gu 80 proc. dia­be­to iš­lai­dų yra ski­ria­ma tur­tin­giau­sio­se, bet ne var­gin­giau­sio­se šaly­se, kur gy­ve­na dau­giau ne­gu 70 proc. vi­sų ser­gan­čių­jų. „Pa­sau­lis tu­ri in­ves­tuo­ti į in­teg­ruo­tas svei­ka­tos sis­te­mas, ku­rios ga­li diag­no­zuo­ti, gy­dy­ti, kon­tro­liuo­ti ir ati­to­lin­ti dia­be­tą, – sa­kė TDF Dia­be­to at­la­so ren­gė­jų ko­man­dos va­do­vas prof. Ni­gel Un­win. Vy­riau­sy­bės pri­va­lo in­ves­tuo­ti į veik­lą iš for­ma­laus svei­ka­tos sek­to­riaus, ypač pro­pa­guo­jant svei­ką die­tą ir fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, kad ma­žė­tų nu­tu­ki­mas ir II ti­po dia­be­to ri­zi­ka. Be veiks­min­gos pre­ven­ci­jos dia­be­tas „už­val­dys“ svei­ka­tos sis­te­mas ir ne­leis eko­no­mi­kai aug­ti“.

      Nau­jos gai­rės dia­be­to gy­dy­mui ge­rin­ti

G.Naidzinavičienė, V.Augustienienė ir J.Jasiulionienė prie LDA stendo Monrealyje
      Spa­lio 22 d. kon­gre­se Mon­re­a­ly­je TDF pri­sta­tė tris nau­jus dia­be­to gai­rių lei­di­nius: „Krau­jo gliu­ko­zės sa­vi­kon­tro­lė“, „Nėš­tu­mas ir dia­be­tas“ ir „Bur­nos svei­ka­ta“.
      TDF re­ko­men­da­ci­jų „Nėš­tu­mas ir dia­be­tas“ pa­grin­di­nis už­da­vi­nys yra pa­reng­ti pa­sau­li­nį stan­dar­tą ges­ta­ci­nio (nėš­tu­mo) dia­be­to ir ser­gan­čių dia­be­tu neš­čių­jų prie­žiū­rai. Ges­ta­ci­nis dia­be­tas la­bai pa­pli­tęs, kaip ir II ti­po dia­be­tas, ir spar­čiai plin­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je. Mo­te­rims, sir­gu­sioms ges­ta­ci­niu dia­be­tu, ti­ki­my­bė su­sirg­ti II ti­po dia­be­tu yra la­bai di­de­lė.
      „Abi TDF pri­sta­ty­tos re­ko­men­da­ci­jos „Krau­jo gliu­ko­zės sa­vi­kon­tro­lė ser­gan­tie­siems II ti­po dia­be­tu, ne­var­to­jan­tiems in­su­li­no“ ir „Bur­nos prie­žiū­ra ser­gan­tie­siems dia­be­tu“ yra la­bai svar­bios, bet daž­nai ap­leis­tos dia­be­to prie­žiū­ros sri­tys“, – kon­sta­ta­vo Dr. Co­la­gui­ri.

      Dia­be­to mo­ky­mas
      Kas­met dia­be­tas diag­no­zuo­ja­mas 4 mln. žmo­nių ir yra pa­grin­di­nė ak­lu­mo, inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mo, šir­dies smū­gių, in­fark­tų ir am­pu­ta­ci­jų prie­žas­tis. Dia­be­tas vi­są gy­ve­ni­mą ly­di ne tik ser­gan­tį­jį, bet ir vi­są jo šei­mą. Tai li­ga, ku­rią kon­tro­liuo­ti, pri­žiū­rė­ti rei­kia kas­dien, to­dėl bū­ti­nas dia­be­to mo­ky­mas, svar­bus šio mo­ky­mo pri­ei­na­mu­mas kiek­vie­nam ser­gan­čia­jam bei jo šei­mos na­riams, svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams.
      TDF 20-aja­me pa­sau­lio dia­be­to kon­gre­se Mon­re­a­ly­je pri­sta­tė du svar­bius lei­di­nius, ku­riuo­se pa­tei­kia­mi moks­liš­kai įro­dy­ti ir pa­grįs­ti duo­me­nys, skir­ti il­ga­lai­kėms mo­ky­mo pro­gra­moms, pri­tai­ky­toms ser­gan­tie­siems ir svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­fe­sio­na­lams. Nau­jie­ji TDF tarp­tau­ti­niai dia­be­to mo­ky­mo stan­dar­tai (IDF In­ter­na­tio­nal Stan­dards for Dia­be­tes Edu­ca­tion, 3rd Edi­tion) yra išsa­mus, įro­dy­mais pa­grįs­tas va­do­vas ser­gan­čių­jų dia­be­tu sa­vi­kon­tro­lės mo­ky­mui. Tai pa­reng­tos gai­rės dia­be­to mo­ky­to­jams, or­ga­ni­za­ci­nio ly­gio spren­di­mus pri­iman­tiems ir po­li­ti­kos pa­ta­rė­jams ren­giant sa­vi­kon­tro­lės mo­ky­mo bei na­cio­na­li­nes dia­be­to pro­gra­mas. Tai aukš­tos ko­ky­bės šal­ti­nis kiek­vie­nam, kas no­ri bū­ti įtrauk­tas į dia­be­to sa­vi­kon­tro­lės mo­ky­mą.
      TDF tarp­tau­ti­nė mo­ky­mo pro­gra­ma dia­be­to pro­fe­sio­na­lų mo­ky­mui (IDF In­ter­na­tio­nal Cur­ri­cu­lum for Dia­be­tes He­alth Pro­fes­sio­nal Edu­ca­tion, 2nd Edi­tion) bu­vo pa­reng­ta ska­tin­ti įro­dy­mais pa­grįs­tą aukš­to ly­gio svei­ka­tos pro­fe­sio­na­lų mo­ky­mą, taip pat mo­ky­mo pro­gra­moms stan­dar­ti­zuo­ti. Pro­gra­ma ap­ima kli­ni­ki­nį val­dy­mą, mo­ky­mą ir elg­se­nos kei­ti­mo te­ori­ją bei tech­ni­ką. Pro­gra­mą ga­li­ma gau­ti lei­di­nio, skaid­rių bei fil­muo­tos me­džia­gos pa­vi­da­lu. Šią in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti ad­re­su: www.idf-lec­tu­res.org.

      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na
      Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja 2009–2013 m. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos kam­pa­ni­jai pa­rin­ko te­mą „Dia­be­to mo­ky­mas ir pre­ven­ci­ja“ mo­ky­mo spra­gai lik­vi­duo­ti.
      Spa­lio 21 d. Vi­da Au­gus­ti­nie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą ,,Ar Dvy­nių pro­gra­ma ga­li pa­dė­ti sil­pnes­nėms Eu­ro­pos aso­cia­ci­joms?“. TDF va­do­vai la­bai ge­rai įver­ti­no ne tik pre­zi­den­tės pra­ne­ši­mą, bet ir vi­są Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­lą. V. Au­gus­ti­nie­nė at­sa­kė į klau­sy­to­jų pa­teik­tus klau­si­mus.
      Prieš ir po Pa­sau­lio dia­be­to kon­gre­so vy­ko įvai­rūs sim­po­ziu­mai bei TDF or­ga­ni­za­ci­niai ren­gi­niai.

      TDF Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­ba
      Spa­lio 17 d. Mon­re­a­ly­je (Ka­na­do­je) vy­ko Tarp­tau­ti­nis dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos po­sė­dis. LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, kaip val­dy­bos na­rė, ga­vo TDF Eu­ro­pos re­gio­no pri­pa­ži­ni­mo ap­do­va­no­ji­mą už reikš­min­gą in­dė­lį į šios or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą 2003–2009 m. (žr. pav.)

      TDF Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė asam­blė­ja
      Tą pa­čią die­ną vy­ko TDF Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė asam­blė­ja, ku­rio­je ap­tar­ti ir pa­tvir­tin­ti or­ga­ni­za­ci­jos veik­los re­zul­ta­tai, gai­rės to­li­mes­nei veik­lai. Pre­zi­den­tu iš­rink­tas Cris J De­li­ca­ta iš Mal­tos, vi­ce­pre­zi­den­tu – Jo­ao Ma­nu­el Va­len­te Na­bais iš Por­tu­ga­li­jos, val­dy­bą pa­pil­dė 6 nau­ji na­riai. Val­dy­bai at­sto­vaus Suo­mi­jos, Ru­si­jos, Iz­ra­e­lio, Slo­vė­ni­jos, Ny­der­lan­dų, Ita­li­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Gru­zi­jos, Tur­ki­jos dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti ad­re­su: www.idf-eu­ro­pe.org.

      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Ge­ne­ra­li­nė ta­ry­ba
      Spa­lio 18 d. Mon­re­a­ly­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Ge­ne­ra­li­nia­me ta­ry­bos su­si­rin­ki­me iš­rink­tuo­ju pre­zi­den­tu pa­skelb­tas Mi­cha­el Hirst iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, pre­zi­den­tu ta­po Je­an Clau­de Mba­nya iš Ka­me­rū­no, taip pat iš­rink­ta 12 šios or­ga­ni­za­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tų. Jais ta­po Aust­ra­li­jos (3 žmo­nės), Ka­na­dos, JAV, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Ny­der­lan­dų, Urug­va­jaus, Gam­bi­jos, Ber­mu­dų, Tan­za­ni­jos ir In­di­jos at­sto­vai. TDF re­gio­nams at­sto­vaus 7 re­gio­ni­niai pir­mi­nin­kai: Af­ri­kai – Ugan­dos, Eu­ro­pai – Mal­tos, Vi­du­rio Ry­tams ir Šiau­rės Af­ri­kai – Ira­no, Pie­tų ir Cent­ri­nei Ame­ri­kai – Ku­bos, Šiau­rės Ame­ri­kai ir Ka­ri­bų re­gio­nui – Ja­mai­kos, Piet­ry­čių Azi­jai – Ne­pa­lo, Va­ka­rų Ra­mio­jo van­de­ny­no re­gio­nui – Ja­po­ni­jos at­sto­vai. Ta­ry­bos su­si­rin­ki­me pa­keis­ti TDF įsta­tai, pa­tvir­tin­tos veik­los ata­skai­tos ir pla­nai 2009–2012 m. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos ren­gi­niuo­se Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai at­sto­va­vo pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, vi­ce­pre­zi­den­tė Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė ir val­dy­bos bei ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Ja­siu­lio­nie­nė. Mū­sų ša­lies at­sto­vės tu­rė­jo bal­sa­vi­mo tei­sę.
      Lan­kė­mės Ka­na­do­je, ša­ly­je, ku­rio­je žy­mus Ka­na­dos me­di­ci­nos moks­li­nin­kas Sir Fre­de­rick Ban­ting ir vi­sa ko­man­da, dirb­da­mi To­ron­to uni­ver­si­te­te, at­li­ko moks­li­nius ty­ri­mus, ku­rie 1921 m. lė­mė in­su­li­no iš­ra­di­mą. Tuo me­tu tai at­ro­dė ste­buk­las, ta­čiau iki šiol iš­li­ko pa­grin­di­niu, gy­vy­bę gelbs­tin­čiu gy­dy­mu I ti­po dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms. Ši is­to­ri­nė są­sa­ja su in­su­li­no iš­ra­di­mo vie­ta ir lė­mė tai, kad TDF pa­si­rin­ko Ka­na­dą kaip ide­a­lią vie­tą 20-ajam Pa­sau­lio dia­be­to kon­gre­sui. Čia mes tu­rė­jo­me ga­li­my­bę ne tik su­ži­no­ti daug nau­jo­vių, bet ir su­si­pa­ži­no­me su Mon­re­a­lio mies­tu, pa­si­klau­sė­me kon­cer­to Not­re Da­me Ka­ted­ro­je Ba­zi­li­ko­je, ap­lan­kė­me ki­tas įžy­mias mies­to vie­to­ves.
      21-asis Pa­sau­lio dia­be­to kon­gre­sas vyks 2011 m. Du­ba­ju­je, Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se.

      Jo­lan­ta Ja­siu­lio­nie­nė
      Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė
      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė


Puslapiai 11-12
Kas yra cho­les­te­ro­lis, tri­gli­ce­ri­dai ir gliu­ko­zė?

      Žmo­ni­ją vis la­biau ka­muo­ja su krau­ja­gys­lių pa­ki­ti­mais su­si­ju­sios li­gos: pa­di­dė­jęs arterinis kraujo­spūdis, gal­vos sme­ge­nų in­sul­tai, šir­dies in­fark­tai, ne­gy­jan­čios ko­jų opos ir pan. Šioms grės­min­goms li­goms įta­kos tu­ri pa­ki­tęs cho­les­te­ro­lio, ki­tų rie­ba­lų kie­kis krau­jy­je bei padi­dė­jęs gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je.

      Cho­les­te­ro­lis
      Tai gy­vy­biš­kai svar­bi ener­ge­ti­nė me­džia­ga. Ta­čiau būk­lė tam­pa pa­vo­jin­ga, kai jo kie­kis krau­jy­je pa­di­dė­ja, ypač tu­rin­tiems aukš­tą krau­jo­spūdį, ant­svo­rį ar šiaip pras­tai be­si­jau­čian­tiems, net jei jiems tik dvi­de­šimt. Į krau­ją jis pa­ten­ka dviem ke­liais: ga­mi­na­si ke­pe­ny­se ar­ba at­ke­liau­ja su gy­vū­ni­nės kil­mės rie­ba­lų tu­rin­čiu mais­tu. Pats cho­les­te­ro­lio kie­kio pa­di­dė­ji­mas li­gos ne­su­ke­lia, jis tik pa­di­di­na ri­zi­ką su­sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos li­go­mis. Kai krau­jy­je pa­di­dė­ja cho­les­te­ro­lio, jis ima kaup­tis krau­ja­gys­lių sie­ne­lė­se taip pa­žeis­da­mas jų vien­ti­su­mą, tuo­met vys­to­si ate­ro­sklerozė, ku­ri ir su­ke­lia in­sul­tą, in­fark­tus.
      No­rė­da­mi su­ma­žin­ti cho­les­te­ro­lio kie­kį, su­re­gu­liuo­ki­te mi­ty­bą (var­to­ki­te tik ne­rie­bius pie­no pro­duk­tus, gy­vū­ni­nės kil­mės riebalus pa­keis­ki­te au­ga­li­niais) ir ak­ty­viai ju­dė­ki­te.

      Tri­gli­ce­ri­dai
      Tai taip pat yra ener­gi­jos šal­ti­nis, ku­rių su­dė­ty­je gau­su rie­bių­jų rūgš­čių, rie­ba­luo­se tir­pių vi­ta­mi­nų. Jų, kaip ir cho­les­te­ro­lio, perteklius krau­jy­je ža­lo­ja krau­ja­gys­les bei lemia mi­nė­tų li­gų at­si­ra­di­mą. Tri­gli­ce­ri­dus svar­bu iš­tir­ti, kai ben­dro­jo cho­les­te­ro­lio kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je ne­žy­miai pa­di­dė­ju­si, tuo­met tri­gli­ce­ri­dų ty­ri­mas su­tei­kia pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos ver­ti­nant li­pi­dų apy­kai­tą. Jų kon­cen­tra­ci­ja itin pa­di­dė­ja ūmaus pan­kre­a­ti­to ir al­ko­ho­liz­mo at­ve­ju.

      Gliu­ko­zė
      Tai be­ne svar­biau­sias ener­gi­jos šal­ti­nis. Ta­čiau per di­de­lis gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je ga­li lemti cuk­ri­nį dia­be­tą. Ne­kon­tro­liuo­jant gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­jos krau­jy­je, gre­sia to­kios kom­pli­ka­ci­jos, kaip šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos, ate­ro­sklerozė, inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas, re­gė­ji­mo su­tri­ki­mas ar pra­ra­di­mas, sun­kiai gy­jan­čios opos odo­je ir net ga­lū­nių am­pu­ta­ci­jos. Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu re­gu­lia­rus gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mas yra la­bai svar­bus, sie­kiant ge­ros li­gos kon­tro­lės, taip iš­ven­giant sun­kių kom­pli­ka­ci­jų. Tin­ka­ma gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je kon­tro­lė iš es­mės ga­li bū­ti už­tik­ri­na­ma su­ba­lan­sa­vus mi­ty­bą, re­gu­lia­riai spor­tuo­jant ir pri­tai­kius la­biau­siai tin­kan­tį gy­dymą.

      Svar­biau­sios ty­ri­mų at­li­ki­mo tai­syk­lės!
      • Prieš ty­ri­mą nu­si­plau­ki­te ran­kas šil­tu van­de­niu ir ge­rai jas nu­sau­sin­ki­te.
      • Jei nau­do­ja­te spi­ri­ti­nes prie­mo­nes, pa­lau­ki­te kol dez­in­fe­kuo­ta vie­ta nu­džius ar­ba ge­rai nu­va­ly­ki­te ją sau­sos va­tos ga­ba­lė­liu. Prie­šin­gu at­ve­ju, ga­li­te gau­ti ne­tiks­lų re­zul­ta­tą.
      • Prieš du­riant, švel­niai pa­ma­sa­žuo­ki­te pirš­tą, tai pa­ge­rins krau­jo apy­ta­ką. Įdū­rus, švel­niai ma­sa­žuo­ki­te pirš­to ga­liu­ką, kad su­si­for­muo­tų krau­jo la­še­lis.
      • Vi­suo­met lai­ky­ki­tės ty­ri­mo ei­gos, nu­ro­dy­tos var­to­to­jo va­do­ve – pir­miau nu­si­plau­ki­te ir nu­sau­sin­ki­te ran­kas, po to pa­si­ruoš­ki­te vi­sas prie­mo­nes, įsta­ty­ki­te tes­to juos­te­lę į ma­tuok­lį ir tik ta­da dur­ki­te į pirš­tą ir nedelsdami už­lašin­ki­te krau­jo ant juos­te­lės ga­liu­ko.
      • At­lie­kant gliu­ko­zės, cho­les­te­ro­lio ar tri­gli­ce­ri­dų ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja­ma bū­ti ne­val­gius bent 9–12 va­lan­dų.
      • Re­ko­men­duo­ja­ma veng­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mo bent tris die­nas iki ty­ri­mo.
      • At­lie­kant gliu­ko­zės ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja­ma vie­ną ma­ta­vi­mą at­lik­ti prieš val­gį, ki­tą – praėjus 2 va­l. po val­gio.
Puslapis 13
Eu­ro­pos or­ga­ni­za­ci­jo­je – Lie­tu­vos at­sto­vas


Prie LDA stendo V.Augustienienė ir A.Danylienė su kolega iš Lenkijos diabeto asociacijos A.Baumann
      Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­ja (EASD) bu­vo įkur­ta 1965 m. Jos už­da­vi­niai – ska­tin­ti ir rem­ti dia­be­to sri­ties ty­ri­mus, grei­tai skleis­ti ži­nias ir leng­vin­ti jų pri­tai­ky­mą. Aso­cia­ci­jai va­do­vau­ja Vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas ir Ta­ry­ba. Ta­ry­bo­je iš vi­so yra 12 de­le­ga­tų iš įvai­rių Eu­ro­pos vals­ty­bių. Šios or­ga­ni­za­ci­jos is­to­ri­jo­je Lie­tu­vos at­sto­vas į ta­ry­bą iš­ren­ka­mas tik an­trą kar­tą. Kas­met aso­cia­ci­jo­je vie­ni­ja­si per 7 tūkst. narių.
      Kas­me­ti­niai EASD su­si­ti­ki­mai yra svar­biau­si me­ti­niai tarp­tau­ti­niai dia­be­to ty­ri­mų ren­gi­niai. Pa­teik­tas pra­ne­ši­mų san­trau­kas ano­ni­miš­kai per­žiū­ri pro­gra­mos ko­mi­te­tas, už­tik­ri­nan­tis pri­sta­ty­tų moks­li­nių dar­bų ne­pri­klau­so­mą ver­ti­ni­mą ir aukš­tą ko­ky­bę. Jau­ni moks­li­nin­kai da­ly­va­vi­mui šiuo­se ren­gi­niuo­se ga­li gau­ti pa­ra­mą ke­lio­nei. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie šią or­ga­ni­za­ci­ją ga­li­ma ras­ti ad­re­su: www.easd.org.
      45-aja­me Eu­ro­pos dia­be­to ty­ri­mų aso­cia­ci­jos su­si­ti­ki­mo, vy­ku­sio Vie­no­je (Aust­ri­jo­je) 2009 m. rug­sė­jo 29 – spa­lio 2 die­no­mis, pro­gra­ma bu­vo su­da­ry­ta iš 7 pa­ra­le­li­nių te­mų. Jos ap­tar­tos sim­po­ziu­muo­se, pa­skai­to­se, de­ba­tuo­se. Tai bu­vo pui­ki ga­li­my­bė per­teik­ti ži­nias, per­duo­ti in­for­ma­ci­ją, iš­girs­ti apie ko­le­gų moks­li­nius dar­bus, taip pat ge­ra pro­ga su­si­tik­ti su se­nais drau­gais, už­megz­ti nau­jus ry­šius ir grįž­ti na­mo jau­čiant, kad kaž­ką pa­sie­kei.
      Bu­vo skai­to­mi pra­nešimai, moks­li­nė bei na­cio­na­li­nių dia­be­to aso­cia­ci­jų in­for­ma­ci­ja eks­po­nuo­ta sten­duo­se. Far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos su­pa­žin­di­no da­ly­vius su nau­jie­no­mis, pri­sta­tė li­gos kon­tro­lės bei gy­dy­mo prie­mo­nes.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­lą sten­de pri­sta­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė ir Al­do­na Da­ny­lie­nė.
      46-sis me­ti­nis EASD su­si­ti­ki­mas vyks 2010 m. rug­sė­jo 20–24 d. Stok­hol­me (Šve­di­jo­je).

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja,
      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos na­rė


Puslapiai 14-15
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2009 m. rug­sė­jo 2 d. „Lie­tu­vos ži­nių“ pro­gra­ma „Sau­gus žmo­gus“ klau­sė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tės Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės nuo­mo­nės, ar vals­ty­bė pa­kan­ka­mai rū­pi­na­si, kad cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus bū­tų sau­gus.
      »  Rug­sė­jo 8 d., 15 d., spa­lio 6 d., 13 d., lap­kri­čio 3 d., 10 d. Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo Li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se, vyks­tan­čiuo­se Far­ma­ci­jos de­par­ta­men­te.
      »  Rug­sė­jo 10 d. LDA va­do­vė su UAB Li­me­ta at­sto­ve Kristina Štreimikiene ap­ta­rė ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes.
      »  Rug­sė­jo 11 d. Kau­no dia­be­to klu­bas In­su­la pa­kvie­tė LDA pre­zi­den­tę į su­si­ti­ki­mą su šios or­ga­ni­za­ci­jos na­riais, po­il­siau­jan­čiais Drus­ki­nin­kuo­se, pa­si­da­lin­ti in­for­ma­ci­ja ak­tu­a­liau­siais svei­ka­tos klau­si­mais.
      »  Rug­sė­jo 15 d. vy­ko LDA val­dy­bos po­sė­dis.
      »  Rug­sė­jo 18 d. pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė svei­ki­no gy­dy­to­jus en­dok­ri­no­lo­gus, su­si­rin­ku­sius Pla­te­liuo­se į pir­mą­jį en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­jos są­skry­dį.
      »  Rug­sė­jo 22–23 d. Briu­se­ly­je vy­ku­siuo­se Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo val­dy­bos po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo šios val­dy­bos na­rė LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Rug­sė­jo 25–26 d. Vie­no­je (Aust­ri­jo­je) vy­ko Eu­ro­pos se­se­rų dia­be­to mo­ky­to­jų (FEND) kon­fe­ren­ci­ja, jo­je da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės, Al­do­na Da­ny­lie­nė ir kt.
      »  Rug­sė­jo 27 – spa­lio 2 d. Vie­no­je (Aust­ri­jo­je) vy­ko 45-oji Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jos kas­me­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja. Sten­di­nį pra­ne­ši­mą „Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­la“ pri­sta­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė ir Al­do­na Da­ny­lie­nė.
      »  Spa­lio 5 d. LR Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko po­sė­dis, ku­rį or­ga­ni­za­vo Ko­mi­te­tas na­cio­na­li­nei pa­cien­tų sau­gos plat­for­mai pa­reng­ti. Pa­cien­tams šia­me ko­mi­te­te at­sto­vau­ja LPOAT pir­mi­nin­kė.
      »  Spa­lio 6 d. su­si­ti­ki­me su Et­ni­nių far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų aso­cia­ci­jos di­rek­to­re Jo­lan­ta Dič­ku­te ap­tar­ti svei­ka­tos re­for­mos ir vais­tų kom­pen­sa­vi­mo klau­si­mai.
      »  Spa­lio 7 d. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je vy­ko Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos su­si­ti­ki­mas su šios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vais ir spe­cia­lis­tais.
      »  Spa­lio 8 d. Vi­da Au­gus­ti­nie­nė at­sa­kė į LNK te­le­vi­zi­jos klau­si­mus apie po­žiū­rį į vyks­tan­čią svei­ka­tos re­for­mą. Šia te­ma taip pat kal­bė­jo­si su­si­ti­ki­me su Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­gos at­sto­vais bei in­for­ma­vo apie LPO­AT veik­lą.
      »  Spa­lio 13 d. LDA va­do­vė su­si­ti­ki­me su No­vo Nor­disk Phar­ma kom­pa­ni­jos at­sto­vu Al­mi­nu Ja­ra­šū­nu ap­ta­rė Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mus Lie­tu­vo­je.
      »  Spa­lio 14 d. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je vy­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me pri­tar­ta dėl diag­nos­ti­nių juos­te­lių krau­jo gliu­ko­zei tir­ti kie­kio di­di­ni­mo nuo 600 iki 900 vnt. me­tams I ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­siems. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo šios ta­ry­bos na­rė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Spa­lio 17 d. Mon­re­a­ly­je (Ka­na­do­je) vy­ko Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos po­sė­dis. LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, kaip val­dy­bos na­rė, ga­vo TDF Eu­ro­pos re­gio­no pri­pa­ži­ni­mo ap­do­va­no­ji­mą už reikš­min­gą in­dė­lį į šios or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą 2003–2009 m.
      »  Spa­lio 17 d. Mon­re­a­ly­je taip pat vy­ko TDF Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė asam­blė­ja, ku­rio­je ap­tar­ti ir pa­tvir­tin­ti or­ga­ni­za­ci­jos veik­los re­zul­ta­tai, gai­rės to­li­mes­nei veik­lai. Pre­zi­den­tu iš­rink­tas Cris J De­li­ca­ta iš Mal­tos, vi­ce­pre­zi­den­tu – Jo­ao Ma­nu­el Va­len­te Na­bais iš Por­tu­ga­li­jos, val­dy­bą pa­pil­dė 6 nau­ji na­riai. Val­dy­bai at­sto­vaus Suo­mi­jos, Ru­si­jos, Iz­ra­e­lio, Slo­vė­ni­jos, Ny­der­lan­dų, Ita­li­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Gru­zi­jos, Tur­ki­jos dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.
      »  Spa­lio 18 d. Mon­re­a­ly­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Ge­ne­ra­li­nia­me ta­ry­bos su­si­rin­ki­me iš­rink­tuo­ju pre­zi­den­tu pa­skelb­tas Mi­cha­el Hirst iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, pre­zi­den­tu ta­po Je­an Clau­de Mba­nya iš Ka­me­rū­no, taip pat iš­rink­ta 12 šios or­ga­ni­za­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tų, pa­keis­ti įsta­tai, pa­tvir­tin­tos veik­los ata­skai­tos ir pla­nai 2009–2012 m. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos ren­gi­niuo­se Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai su bal­sa­vi­mo tei­se at­sto­va­vo pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, vi­ce­pre­zi­den­tė Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė ir val­dy­bos bei ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Ja­siu­lio­nie­nė.
      »  Spa­lio 19–22 d. TDF kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­tas LDA sten­di­nis pra­ne­ši­mas „Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­la 1989–2009 m.“, spa­lio 21 d. Vi­da Au­gus­ti­nie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą „Ar Dvy­nių pro­gra­ma ga­li pa­dė­ti sil­pnes­nėms Eu­ro­pos aso­cia­ci­joms?“.
      »  Spa­lio 28 d. LR Sei­mo svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mi LR 2010 m. vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių bei Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mų pro­jek­tai ir LR Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl LR 2008 m. PDDF biu­dže­to vyk­dy­mo me­ti­nės apy­skai­tos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. Da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Spa­lio 29 d. vy­ko LDA ta­ry­bos su­si­rin­ki­mas.
      »  Spa­lio 30 d. pa­cien­tų nuo­mo­nės apie pla­nuo­ja­mas prie­mo­kas už gy­dy­mo pa­slau­gas Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės klau­sė TV3 lai­dos „Sa­vai­tės ko­men­ta­rai“ žur­na­lis­tė.
      »  Lap­kri­čio 4 d. LR Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­kvie­tė pa­cien­tų ta­ry­bos na­rius pa­si­tar­ti sta­cio­na­ri­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo ir ak­ci­jos, ska­ti­nan­čios rei­ka­lau­ti pi­giau­sio vais­to bei TV lai­dos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­joms rė­mi­mo klau­si­mais.
      »  Lap­kri­čio 14 d. – Pa­sau­li­nė dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na. 2009 m te­ma „Cuk­ri­nio dia­be­to mo­ky­mas ir pro­fi­lak­ti­ka“. Vil­niu­je lap­kri­čio 14 d. 12 val. or­ga­ni­zuo­ja­mos ei­ty­nės nuo Ka­ted­ros iki Ro­tu­šės aikš­tės, bus da­li­ja­mi in­for­ma­ci­niai la­pe­liai apie dia­be­to ri­zi­ką ir simp­to­mus, vyks pro­fi­lak­ti­niai krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai, bus ga­li­ma įsi­gy­ti įvai­rios li­te­ra­tū­ros. Ak­ci­ja tę­sis iki 18 val. Kad bū­tų at­kreip­tas dė­me­sys į dia­be­to pro­ble­mas, 18–23 val. mė­ly­na spal­va bus ap­švies­tas Ro­tu­šės pa­sta­tas. Šią die­ną mi­ni vi­so pa­sau­lio ben­druo­me­nės, or­ga­ni­zuo­da­mos įvai­rias ak­ci­jas; mė­ly­na spal­va ap­švie­čia­mi žy­mūs ob­jek­tai. Pa­na­šūs ren­gi­niai vyks Kau­ne, Ma­ri­jam­po­lė­je, Kre­tin­go­je, Pa­kruo­jy­je, Vil­ka­viš­ky­je, Jo­na­vo­je, Pa­ne­vė­žy­je ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie kon­kre­čius ren­gi­nius tei­rau­tis ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se.


Puslapis 16
Rudenį vėl susitinka klubo nariai

      Ru­de­nė­lis at­ne­šė nau­jų klu­bo su­si­ti­ki­mų. Ne­ti­kė­to skam­bu-­čio su­lau­kė­me iš Pa­kruo­jo dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kės Ade­lės Do­bi­lie­nės, ma­lo­niai pa­kvie­tu­sios mus į sve­čius. Ten lan­kė­mės rug­sė­jo 8 d.
      Pa­kruo­jy­je mus pa­si­ti­ko kaip vi­sa­da žva­li ir ener­gin­ga Pa­kruo­jo ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Vi­ta“ pir­mi­nin­kė Ade­lė Do­bi­lie­nė. Vis dar rin­ko­si žmo­nės, ma­ta­vo­si gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je. Sa­lė bu­vo be­veik pil­nu­tė­lė.
      Su­si­rin­ku­siuo­sius pir­mo­ji pa­svei­ki­no ir ge­ros die­nos bei nau­jų ži­nių pa­lin­kė­jo far­ma­ci­jos įmo­nės „Aco­ni­tum“ me­di­ci­nos at­sto­vė Dai­va. Ji pa­pa­sa­ko­jo apie įmo­nės veik­lą, pri­mi­nė svar­biau­sius įvy­kius, ne­se­niai pra­ėju­sį de­šimt­me­čio ju­bi­lie­jų. Klu­bo na­riai ir vi­si su­si­rin­ku­sie­ji įdė­miai klau­sė­si apie įmo­nė­je ga­mi­na­mus nau­jus mais­to pa­pil­dus bei jų pa­skir­tį.
      Pa­skai­tą apie daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čius kau­lų ir są­na­rių ne­ga­la­vi­mus skai­tė gy­dy­to­ja Gra­ži­na Va­si­liaus­kie­nė. Po pra­ne­ši­mo gy­dy­to­ja mie­lai at­sa­kė į su­si­rin­ku­sių­jų klau­si­mus.
      Tą pa­čią die­ną Pa­kruo­jy­je lan­kė­si ir ger­bia­mas pro­fe­so­rius Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius, ku­ris mo­kė dia­be­tu ser­gan­čius Pa­kruo­jo žmo­nes mi­ty­bos ypa­ty­bių.
      Po gy­dy­to­jų pra­ne­ši­mų pa­kal­bi­no­me į su­si­ti­ki­mą at­ėju­sią Liud­mi­lą Goš­tal­ta­vi­čiū­tę, tik da­bar ta­pu­sią „Aco­ni­tum“ klu­bo na­re. Jau ke­le­rius me­tus mo­te­ris ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu, to­dėl vi­sa­da la­bai do­mi­si įvai­rio­mis svei­ka­tos te­mo­mis. Tai ir at­ve­dė Liud­mi­lą į „Aco­ni­tum“ klu­bo su­si­ti­ki­mą. Apie Lie­tu­vos far­ma­ci­jos kom­pa­ni­ją „Aco­ni­tum“ Liud­mi­la bu­vo gir­dė­ju­si ir anks­čiau, nes var­to­ja šios įmo­nės pro­duk­tus. Mo­ters ko­le­gos jau se­niai yra šio klu­bo na­riai ir vi­suo­met džiau­gia­si su­si­ti­ki­mais, ku­riuo­se ga­li­ma da­ly­vau­ti be jo­kio už­mo­kes­čio ir dar su­lauk­ti ma­lo­nios staig­me­nos – do­va­nė­lės.
      Klu­bo na­riais po ren­gi­nio pa­no­ro tap­ti ir dau­giau žmo­nių. Jie už­pil­dė klu­bo na­rio an­ke­tas, taip pat ga­lė­jo už­si­pre­nu­me­ruo­ti „Svei­ka­tos ABC“ laik­raš­tį ar žur­na­lą.

      Pa­kruo­jo ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Vi­ta“ na­riai


Ska­nių ir svei­kų val­gių kon­kur­sas


Valgių parodėlė Rokiškyje
      Dia­be­tu ser­gan­čių­jų klu­bas „Ro­kiškis“ tu­ri tra­di­ci­ją ru­de­nį reng­ti svei­kų ir ska­nių val­gių kon­kur­są. Juk ži­no­me, kad dia­be­to kon­tro­lei svar­bi mi­ty­ba. Šie­met kon­kur­se da­ly­va­vo 6 klu­bo na­riai, ki­ti tik ra­ga­vo. Pa­si­mė­gau­ti ska­nu­my­nais bu­vo pa­kvies­ti ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jai.
      Di­džiau­sią pa­si­se­ki­mą tu­rė­jo Se­ci­li­jos Pra­niaus­kie­nės bly­nai, iš­kep­ti iš vie­ną kar­tą mal­tų kvie­čių, ku­riuos iš­au­gi­no jos sū­nus ir mar­ti. Mil­tai ne­nu­si­jo­ti, juo­se iš­li­ku­sios sė­le­nos. Bly­nai tam­sūs, ta­čiau la­bai ska­nūs. Se­ci­li­ja ir ta­po šio kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja. Dau­ge­lis klu­bo na­rių už­si­sa­kė šių mil­tų.
      Ja­ni­na Bar­su­ko­vie­nė pa­tei­kė net tris pa­tie­ka­lus iš dar­žo­vių: cu­ki­ni­jų, svo­gū­nų, sa­lie­rų. Ji ga­vo pri­zą už val­gių įvai­ro­vę.
      Bi­ru­tė Gei­do­nie­nė vai­ši­no vie­no kąs­nio su­muš­ti­nu­kais, pa­ruoš­tais iš įvai­rių dar­žo­vių: briu­se­lio ko­pūs­tų, pu­pų, pa­pri­kų, mor­kų, pa­gar­din­tų stir­nie­nos ga­ba­liu­kais. Bi­ru­tė bu­vo ap­do­va­no­ta pri­zu už sko­nin­giau­sią val­gio pa­tei­ki­mą.
      Pri­zų nu­si­pel­nė ir Hen­ri­ka Mir­žins­kie­nė, An­ta­ni­na Ma­zi­liaus­kie­nė. Kon­kur­se da­ly­va­vo ir Vid­man­tas Žin­ka, vi­sus vai­ši­nęs sa­vo pa­ties kep­ta duo­na. Vy­ras na­mie su­si­mū­ri­jo duon­ke­pio kros­nį, pats už­si­au­gi­no grū­dus, juos su­si­ma­lė ir ėmė kep­ti eko­lo­giš­ką duo­ną.
      Kon­kur­su bu­vo pa­ten­kin­ti vi­si da­ly­va­vu­sie­ji. Nu­ga­lė­to­jus svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Vi­da Spai­čie­nė. Vi­si val­gių ga­min­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti pri­zais.
      Kon­kur­so pa­bai­go­je nu­ga­lė­to­jai pa­si­da­li­jo sa­vo ska­nių­jų val­gių re­cep­tais.

      M. Mie­liaus­kie­nė
      Dia­be­tu ser­gan­čių­jų klu­bo „Ro­kiš­kis“ pir­mi­nin­kė


Puslapis 17
Aly­taus dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ na­riai išky­lau­ja


Alytiškiai gėrisi Dzūkijos kraštu
      Va­sa­ra – atos­to­gų me­tas, kai ga­li­ma tu­ri­nin­gai ir svei­kai pail­-sė­ti. Šią va­sa­rą ak­tyviau­si klu­bo na­riai nu­ta­rė suor­ga­ni­zuo­ti ke­lias įdo­mias iš­vy­kas į gam­tą. Ap­lan­kė­me Aly­taus apy­lin­kė­se esan­čius įdo­mes­nius kam­pe­lius: Pu­nios mies­te­lį, gė­lių oran­že­ri­jas, ak­me­nų mu­zie­jų.
      Pu­nios mies­te­lis įsi­kū­ręs prie Ne­mu­no ir Pu­ne­lės san­ta­kos. Čia Ne­mu­nas 19-os ki­lo­met­rų kil­pa juo­sia Pu­nios ši­lą, ku­ria­me au­ga be­maž vi­sų ži­no­mų Lie­tu­vo­je me­džių rū­šys, ve­ši re­čiau­si au­ga­lai, stie­bia­si aukš­čiau­sios Lie­tu­vo­je eg­lės. Bu­vo­me ma­lo­niai pa­kvies­ti į Pa­ne­mu­nės dzū­ko pir­kią, ku­rio­je pu­niš­kių su­rink­ta kraš­to­ty­ri­nė-et­no­gra­fi­nė eks­po­zi­ci­ja „Pu­nia am­žių bė­gy­je“. Iš anks­to su­si­ta­rus, šios tro­bos se­no­vi­nė­je kros­ny­je ke­pa­mas dzū­kų ku­ge­lis ant ko­pūs­to la­pų. Pu­niš­kiai gy­rė­si, kad šiuo pa­tie­ka­lu vai­ši­no net Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rių! Vė­liau už­ko­pė­me į pi­lia­kal­nio vir­šū­nę, nuo ku­rios at­si­ve­ria nuo­sta­bi pa­no­ra­ma – pla­ti Ne­mu­no juos­ta ir Pu­nios ši­las.
      Ge­ro­kai pa­var­gę, bet lai­min­gi pail­sė­jo­me Ne­mu­no prie­plau­ko­je. Su­sė­do­me pie­ve­lė­je, su­ruo­šėm vai­šes. Links­mai ple­pė­da­mi už­kan­džia­vo­me, da­li­jo­mės pa­tir­tais įspū­džiais, at­si­gai­vi­no­me Ne­čiu­kų šal­ti­nio van­de­niu. Ga­vę ge­ros ener­gi­jos do­zę, grįž­da­mi į Aly­tų dar ap­lan­kė­me ne­to­li esan­čius se­zo­ni­nių gė­lių šilt­na­mius. Gė­lių gau­sa ir įvai­ro­vė ma­lo­niai glos­tė šir­dį, o spal­vų pa­le­tė nu­ste­bi­no ne vie­ną iš mū­sų. Ypa­tin­gai gra­žiai at­ro­dė va­zo­nuo­se au­gi­na­mos ger­be­ros. Pa­li­kę gė­lių oran­že­ri­jas, ap­žiū­rė­jo­me ūkio sa­vi­nin­ko Že­mai­čio spyg­liuo­čių kom­po­zi­ci­jas. Iš­vy­ka vi­siems la­bai pa­ti­ko, nes su­si­pa­ži­nom su žmo­nė­mis, ku­rie ir sunk­me­čiu ne de­juo­ja, o sten­gia­si puo­se­lė­ti ir gra­žin­ti mū­sų Dzū­ki­jos kraš­tą.

      Le­o­no­ra Oku­ne­vi­čie­nė
      Aly­taus dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ va­do­vė


Puslapis 18
Iš­vy­ka į Vac­lo­vo ak­me­nų mu­zie­jų


Alytiškiai Vaclovo akmenų muziejuje
      Aly­taus mies­to ir ra­jo­no dia­be­to klu­bo na­riai Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio pro­ga įsi­am­ži­no po­no Vac­lo­vo ak­me­nų mu­zie­ju­je. Šis žmo­gus sa­vo 6 arų skly­pe yra su­rin­kęs uni­ka­lią ak­me­nų ko­lek­ciją.
      Iš­vy­kos die­ną sau­lu­tės dan­gu­je ne­si­ma­tė, py­lė kaip iš ki­bi­ro. Mū­sų su­si­rin­ko ne­daug, ta­čiau vis tiek nu­vy­ko­me pas ak­me­nų die­vai­tį. Ir iš tik­rų­jų bu­vo į ką pa­žiū­rė­ti ir pa­si­ge­rė­ti žmo­gaus auk­si­nių ran­kų dar­bu. Vaiz­das įspū­din­gas. Įvai­rių for­mų ir dy­džių ak­me­nys įkom­po­nuo­ti tarp spyg­liuo­čių au­ga­lų. Vac­lo­vas pa­pa­sa­ko­jo, kad ak­me­nys at­ke­liau­ja iš įvai­rių Lie­tu­vos ir kai­my­ni­nių vals­ty­bių kam­pe­lių. Pa­ro­dė mums pa­tį pir­mą­jį ak­me­nį, at­ke­lia­vu­si į jo so­dy­bą, taip pat ak­me­nį lo­vą, ant ku­rio at­si­gu­lus, ga­li­ma pa­si­sem­ti tei­gia­mos ener­gijos.
      Vac­lo­vo žo­džiais, kiek­vie­nas ak­muo mena sa­vo is­to­ri­ją ir nors la­bai šal­tas, tu­ri ir šir­dį. Ši­e­met, pa­mi­nint Lie­tu­vos tūks­tant­me­tį, po­nas Vac­lo­vas su­kū­rė obe­lis­ką, prie ku­rio mums bu­vo di­de­lė gar­bė įsi­am­žin­ti. Pa­si­ra­šė­me mu­zie­jaus lan­ky­to­jų gar­bės kny­go­je. Pa­dė­ko­jo­me už la­bai įdo­mų pa­sa­ko­ji­mą, už to­kį daug kan­try­bės ir svei­ka­tos rei­ka­lau­jan­tį dar­bą.
      At­si­svei­ki­nant dan­gu­je pa­si­ro­dė sau­lu­tė ir dar la­biau pra­skaid­ri­no mū­sų vi­sų nuo­tai­ką. Pa­ben­dra­vo­me, pa­bu­vo­me kar­tu, grįž­da­mi na­mo ap­ta­rė­me to­li­mes­nius klu­bo veik­los pla­nus.

      Le­o­no­ra Oku­ne­vi­čie­nė
      Klu­bo pir­mi­nin­kė


Puslapis 19
Svei­ka­ta – ne­įkai­no­ja­mas tur­tas
Kas iš mū­sų ne­no­ri bū­ti svei­kas ir kaip iš­veng­ti ligos?
O jos pa­lauž­tiems – kaip gy­dy­tis?

      Su to­kio­mis min­ti­mis pa­kruo­jie­čiai gau­siai rin­ko­si į ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Vi­ta“ su­reng­tą ei­li­nį gy­ven­to­jų mo­ky­mą. Vie­ni ėjo ne­kan­trau­da­mi su­ži­no­ti apie dia­be­to li­gos po­žy­mius, ki­ti – kaip „su­si­gy­ven­ti“ su šia klas­tin­ga ne­pa­gy­do­ma li­ga ir ją kon­tro­liuo­ti.
      Ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs prof. ha­bil. dr. Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius su­si­rin­ku­siems pri­ei­na­ma dia­lo­go for­ma iš­aiš­ki­no, kas yra cuk­ri­nis dia­be­tas, ko­kie jo ri­zi­kos veiks­niai, ti­pai, ko­kia li­go­nio gy­ven­se­na, mo­ky­mo svar­ba ir nau­da, kaip tai­ky­ti gau­tas ži­nias kas­die­ny­bė­je.
      „Sie­kiant ge­ros fi­zi­nės ir psi­cho­lo­gi­nės būk­lės, bū­ti­na mo­kė­ti ben­drau­ti su sa­vo šei­ma, drau­gais, lai­ky­tis kas­die­nių mi­ty­bos rei­ka­la­vi­mų,“ – pa­brė­žė pro­fe­so­rius.
      Pra­ne­šė­jas ak­cen­ta­vo nuo­la­ti­nę li­gos po­žy­mių kon­tro­lę, pa­stan­gas pa­lai­ky­ti kū­no svo­rį, bū­ti fi­ziš­kai ak­ty­viems, ko­re­guo­ti krau­jo gliu­ko­zę (tarp 4–8 mmol/l), val­dy­ti li­gą.
      Fir­mos „Aco­ni­tu­m“at­sto­vė gyd. Gra­ži­na Va­si­liaus­kie­nė su­tei­kė įdo­mios in­for­ma­ci­jos apie kau­lų ir są­na­rių li­gas. Ši fir­ma pa­do­va­no­jo są­na­rių jud­ru­mo bei krem­zlės funk­ci­jas ge­ri­nan­čius mais­to pa­pildus.
      Ren­gi­ny­je da­ly­vau­ja ir klu­bo še­fės – fir­mos „Abo­vi­ta“ me­di­ci­nos at­sto­vės. Jų pro­pa­guo­ja­mus gliu­ko­ma­čius nau­do­ja dau­gu­ma klu­bo „Vi­ta“ na­rių. Be to, bu­vo pa­aiš­kin­ta, kaip ga­li­ma įsi­gy­ti ver­tin­gą lei­di­nį „Kaip gy­ven­ti ser­gan­čia­jam dia­be­tu“ , pa­reng­tą Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tės Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės.
      „Kiek­vie­nas žmo­gus pri­va­lo rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta,“ – kal­bė­jo klu­bo pir­mi­nin­kė Ade­lė Do­bi­lie­nė. – „Kvie­čiu tiek ser­gan­čiuo­sius cuk­ri­niu dia­be­tu, tiek ir dėl jo ne­ri­mau­jan­čiuosius įsi­jung­ti į klu­bo „Vi­ta“ veik­lą. Klu­bo būs­ti­nės du­rys at­vi­ros ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais nuo 9 iki 12 val. Čia ne­mo­ka­mai at­lie­ka­mas gliu­ko­zės kie­kio ty­ri­mas, klu­bo na­riai ap­rū­pi­na­mi gliu­ko­ma­čiais.“
      Į šį pir­mi­nin­kės kvie­ti­mą jau ren­gi­nio me­tu at­si­lie­pė ke­le­tas žmo­nių, pa­reiš­ku­sių no­rą pa­pil­dy­ti klu­bo gre­tas.
      Vi­si da­ly­va­vu­sie­ji bu­vo pa­ma­lo­nin­ti Lie­tu­vo­je pa­ga­min­tais vais­tais – mag­niu, ku­ris ypač rei­ka­lin­gas dia­be­tu sergantiesiems. No­rin­tys ga­lė­jo pa­si­tik­rin­ti cuk­raus kie­kį krau­jyje.
      „La­bai nau­din­gas ren­gi­nys,“ – įspū­džiais da­li­jo­si be­si­skirs­tan­tys žmo­nės, ge­ru žo­džiu mi­nė­da­mi ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rę – ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Vi­ta“ pir­mi­nin­kę Ade­­lę Do­bi­lie­nę, taip pat at­vy­ku­sius pa­tar­ti me­di­kus. Bū­ta už ką dė­ko­ti: kiek­vie­nas ga­lė­jo gau­ti kva­li­fi­kuo­tą at­sa­ky­mą į jam rū­pi­mus klau­si­mus.
      Ar­ti­miau­sias klu­bo ren­gi­nys bus skir­tas Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai pa­žy­mė­ti.

      Ze­no­nas Ge­gec­kas, „Auk­si­nė var­pa“


Puslapiai 20-21
LDA va­sa­ros dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los


Antroji stovyklos diena. Kūrybiškumo vakaras
      Lie­tu­vos svei­ka­tos in­for­ma­ci­jos cen­tro duo­me­ni­mis, 2008 me-tais Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­ti 68206 ser­gan­tie­ji cuk­ri­niu dia­be­tu, iš jų – 700 vai­kų iki 17 m. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja sie­kia, kad cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų, jau­nuo­lių ir su­au­gu­sių žmo­nių gy­ve­ni­mas ge­rė­tų, to­dėl jau 19 me­tų iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ja va­sa­ros dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­las. Šios sto­vyk­los pa­de­da nu­ga­lė­ti ne­pil­na­ver­tiš­ku­mo kom­plek­są, su­tei­kia drą­sos at­vi­rai kal­bė­ti apie sa­vo li­gą, pa­dė­ti ki­tiems li­ki­mo drau­gams.       Šiais me­tais įvy­ko trys vai­kų ir jau­nuo­lių mo­ky­mo sto­vyk­los: vie­na iš jų – Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos „Dva­ro sve­tai­nė­je“ (bir­že­lio 13–22 d.), ki­tos dvi – Ig­na­li­nos ra­jo­ne, Šved­riš­kės kai­me, po­il­sia­vie­tė­je „At­si­pūsk“ (rug­pjū­čio 10–19 d.). Sto­vyk­lo­se da­ly­va­vo per 70 vai­kų ir jau­nuo­lių iš skir­tin­gų Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų. Sto­vyk­lai Pla­te­liuo­se va­do­va­vo Al­do­na Da­ny­lie­nė, jai tal­ki­no gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Da­ny­la ir slau­gy­to­ja Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė. Sto­vyk­los va­do­vė Ig­na­li­no­je bu­vo Je­ka­te­ri­na Ja­re­ma, gy­dy­to­jos Li­na Or­lov­ska­ja ir Zel­ma Kro­va, joms taip pat tal­ki­no gyd. pa­dė­jė­jas Ar­tū­ras Kiš­kis, slau­gy­to­ja Ni­jo­lė Vo­sy­lie­nė, psi­cho­lo­gė Jo­lan­ta Ko­pač ir šau­nūs va­do­vės pa­dė­jė­jai: Gied­rė Apuo­kai­tė, Ol­ga Ja­re­ma, Ju­li­ja Bog­dziun, Ra­sa Re­mei­ky­tė, Ge­di­mi­nas Pu­lui­kis.
      Sto­vyk­lo­je Pla­te­liuo­se da­ly­va­vo 25 ser­gan­tie­ji cuk­ri­niu dia­be­tu iš 12 mies­tų: Vil­ka­viš­kio, Pa­kruo­jo, Klai­pė­dos, Plun­gės, Ma­žei­kių, Aly­taus, Vil­niaus, Šiau­lių, Jo­niš­kio, Kur­šė­nų, Kel­mės ir Kau­no. 84 proc. sto­vyk­lau­to­jų tu­ri II in­va­li­du­mo gru­pę, 12 proc. – in­va­li­du­mą nuo vai­kys­tės ir 4 proc. – I gru­pę. Da­ly­vių am­žius svy­ra­vo nuo 9 iki 31 m. Pir­mą kar­tą sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo 46 proc. vai­kų ir jau­nuo­lių, 54 proc. jau yra bu­vę dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­se. Net 92 proc. da­ly­va­vu­sių­jų apie cuk­ri­nį dia­be­tą jau mo­kė­si iki sto­vyk­los, ta­čiau 17 proc. sto­vyk­lau­to­jų tu­rė­jo pro­ble­mų dėl ži­nių sto­kos.
      Sto­vyk­lo­se Ig­na­li­nos ra­jo­ne da­ly­va­vo 51 ser­gan­ty­sis cuk­ri­niu dia­be­tu. Da­ly­viai at­vy­ko iš Šven­čio­nių, Šiau­lių, Anykš­čių, Ša­kių, Kau­no, Ši­lu­tės, Uk­mer­gės, Elek­trė­nų, Vil­niaus, Ig­na­li­nos, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­sva­lio, Aly­taus ir Ro­kiš­kio mies­tų. 49 proc. at­vy­ku­sių­jų tu­ri II in­va­li­du­mo gru­pę, 14 proc. – I gru­pę, 43 proc. – in­va­li­du­mą nuo vai­kys­tės. Da­ly­vių am­žius svy­ruo­ja nuo 9 iki 24 me­tų, cuk­ri­niu dia­be­tu jie ser­ga nuo 1 iki 19 me­tų. Pir­mą kar­tą LDA dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­je da­ly­vau­ja 35 proc. 87 proc. sto­vyk­los da­ly­vių apie cuk­ri­nį dia­be­tą mo­kė­si iki sto­vyk­los, ir vis­gi 16 proc. tu­rė­jo pro­ble­mų dėl ži­nių stokos.

Mūsų svečiai
      Mo­ky­mas sto­vyk­lo­se vy­ko pa­gal LDA pa­reng­tą pro­gra­mą, sto­vyk­lau­to­jų ži­nios bu­vo ver­ti­na­mos an­ke­ti­ne at­vy­ku­sių­jų ir iš­vyks­tan­čių­jų ap­klau­sa, or­ga­ni­zuo­ta kul­tū­ri­nė ir po­il­sio pro­gra­mos, sa­vi­kon­tro­lės mo­ky­mas, įvai­rūs su­si­ti­ki­mai su me­di­kais, li­gos kon­tro­lės prie­mo­nių spe­cia­lis­tais. Sto­vyk­lų da­ly­viai įgi­jo ne tik kas­die­nio li­gos val­dy­mo ži­nių, bet ir ben­dra­vi­mo įgū­džių, pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, su­si­ra­do drau­gų, da­li­jo­si ži­nio­mis. Va­ka­rus lei­do kal­bė­da­mie­si, dai­nuo­da­mi, vai­din­da­mi. Sto­vyk­lau­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę tar­tis su gy­dy­to­jais, me­di­ci­nos se­se­ri­mis dėl sa­vo li­gos kon­tro­lės: re­gu­liuo­jant in­su­li­no do­zę pa­gal krau­jo gliu­ko­zę, pa­si­ren­kant tin­ka­mą mais­to kie­kį, ver­ti­nant fi­zi­nio ak­ty­vu­mo įta­ką sa­vi­jau­tai.
      Vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los truk­mė – 10 die­nų. Ir Pla­te­liuo­se, ir Ig­na­li­nos ra­jo­ne ser­gan­tie­ji krau­jo gliu­ko­zę ty­rė kas­dien ne ma­žiau kaip 4 kar­tus per pa­rą, duo­me­nis re­gist­ra­vo die­ny­nuo­se: prieš pus­ry­čius gliu­ko­zės svy­ra­vi­mai bu­vo nuo 4,3 iki 19,2 mmol/l (abie­jų sto­vyk­lų vi­dur­kis – 9,7 mmol/l), prieš pie­tus – nuo 4,4 iki 14,8 mmol/l (7,8 mmol/l), prieš va­ka­rie­nę – nuo 4 iki 19,9 mmol/l (8,1 mmol/l) ir vė­lai va­ka­re – nuo 4,5 iki 17,7 mmol/l (8,8 mmol/l). Kiek­vie­nam sto­vyk­los da­ly­viui bu­vo at­lik­tas gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mas. Re­zul­ta­tai pri­bloš­kia: tik 1,4 proc. tik­rin­tų jau­nų sto­vyk­lau­to­jų gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas nor­ma­lus (HbA1c 4–6 mmol/l), ir net 62 proc. sto­vyk­los da­ly­vių dia­be­to kon­tro­lė la­bai blo­ga (HbA1c – dau­giau kaip 8 mmol/l)! HbA1c nuo 6,1 iki 6,5 mmol/l ras­tas 2,8 proc. tir­tų vai­kų ir jau­nuo­lių, HbA1c nuo 6,6 iki 7,0 mmol/l – 13 proc. sto­vyk­los da­ly­vių. 21 proc. sto­vyk­lau­to­jų gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas sie­kė nuo 7,1 iki 8 mmol/l. Ir vėl no­rė­tų­si pri­min­ti, kad il­gai lai­kan­tis blo­giems gliu­ko­zės ro­dik­liams, žmo­gus tu­ri su­si­rū­pin­ti ir ati­džiai per­žiū­rė­ti ne tik mi­ty­bos pla­ną, bet ir gy­dy­mą.
      Sto­vyk­lau­to­jai ne tik atos­to­ga­vo ir pui­kiai lei­do lai­ką, bet ir rim­tai dir­bo: klau­sė pa­skai­tų, pil­dė ži­nių apie dia­be­tą įver­ti­ni­mo an­ke­tas, ap­ta­ri­nė­jo klai­das, mo­kė­si ge­riau kon­tro­liuo­ti li­gą. Aukš­čiau pa­teik­tas te­ori­nių ži­nių įver­ti­ni­mas: at­vy­ki­mo die­ną ir iš­vy­ki­mo die­ną (1 pav.).
      Ma­to­mas aki­vaiz­dus ži­nių pa­ge­rė­ji­mas net 22 proc.
      2009 m. taip pat įvy­ko 4 II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo sto­vyk­los: lie­pos 19–25 d., lie­pos 26–rug­pjū­čio 1 d., rug­pjū­čio 15–21 d. ir rug­pjū­čio 22–28 d.. Vi­sos sto­vyk­los vy­ko Plun­gės r., Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos „Dva­ro sve­tai­nė­je“. Sto­vyk­los va­do­vė bu­vo Al­do­na Da­ny­lie­nė, jai tal­ki­no gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Da­ny­la ir slau­gy­to­ja Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė. Ben­dras su­au­gu­sių­jų mo­ky­mo sto­vyk­los da­ly­vių skai­čius – 102 ser­gan­tie­ji cuk­ri­niu dia­be­tu. Su­au­gu­sie­siems, taip pat kaip ir vai­kams ir jau­nuo­liams, 4 kar­tus per pa­rą bu­vo ma­tuo­ja­ma krau­jo gliu­ko­zė: prieš pus­ry­čius gliu­ko­zės svy­ra­vi­mai bu­vo nuo 5 iki 14,1 mmol/l (vi­sų 4 sto­vyk­lų vi­dur­kis – 6,7 mmol/l), prieš pie­tus – nuo 4,9 iki 11,3 mmol/l (7,4 mmol/l), prieš va­ka­rie­nę – nuo 4,5 iki 11,0 mmol/l (6,2 mmol/l), vė­lai va­ka­re – nuo 4,9 iki 12,6 mmol/l (7,0 mmol/l).
      At­lik­ti gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mai la­bai gąs­di­no, nes net 30,3 proc. pa­tik­rin­tų­jų sto­vyk­lau­to­jų dia­be­to kon­tro­lė blo­ga (7,1–8 mmol/l), o net 27,3 proc. – la­bai blo­ga (HbA1c – dau­giau kaip 8 mmol/l). 21 proc. ty­ri­mo ro­dik­lis pa­ten­ki­na­mas (6,6–7 mmol/l), 13,6 proc. tir­tų­jų HbA1c sie­kė nuo 6,1 iki 6,5 mmol/l. La­bai gai­la, kad nor­ma­lus gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas ras­tas tik 7,6 proc. tik­rin­tų žmo­nių (HbA1c 4–6 mmol/l).
      Su­au­gu­siesiems, ser­gan­tiems II ti­po dia­be­tu, taip pat bu­vo tik­ri­na­mos žinios apie cukrinį diabetą atvykus į stovyklą ir iš­vyks­tant iš jos (2 pav.).
      II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių sto­vyk­lau­to­jų ži­nios apie cuk­ri­nį dia­be­tą, jo val­dy­mą per lai­ką, pra­leis­tą sto­vyk­lo­je, pa­ge­rė­jo 21 proc.
      At­lik­ti ty­ri­mai ir an­ke­tų ana­li­zė ro­do, kad ser­gan­tie­siems trūks­ta ži­nių apie li­gos val­dy­mą, rei­ka­lin­gos di­džiu­lės pa­stan­gos ge­rai li­gos kon­tro­lei pa­siek­ti. Aki­vaiz­du, kad dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los rei­ka­lin­gos ir nau­jai su­sir­gu­siems, ir jau il­ges­ni lai­ką ser­gan­tiems, ir pir­mą kar­tą da­ly­vau­jan­tiems, ir pa­kar­to­ti­nai at­va­žia­vu­siems.
      Sto­vyk­las rė­mė Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie LR So­cia­li­nes ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos jau­ni­mo tu­riz­mo cen­tras, Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift, Lietuvos dukterų draugija iš JAV, Ab­bott Dia­be­tes Ca­re, Abo­vi­ta, Eks­mos MTC, In­ter­lux, Ro­che Lie­tu­va, Ba­y­er, Me­di­ca­ta fi­lia, Ec­kes-Gra­ni­ni Lie­tu­va, dia­be­to klu­bai ir ben­dri­jos: Klai­pė­dos „Smal­su­čiai“, Kur­šė­nų „Ven­ta“, Ma­ri­jam­po­lės „Dia­be­ti­kas ABC“, Ma­žei­kių „Že­mai­čių spė­ka“, Pa­sva­lio „Svei­ka­ta“, Prie­nų „Ver­smė“, Ro­kiš­kio „Ro­kiš­kis“, Ša­kių „Li­ne­lis“, Šiau­lių „Lem­tis“, Ši­lu­tės „Dia­be­ti­kas ABC“, Tel­šių „Dia Tel­šiai“, Vil­niaus „Dia­Bi­tė Plius“, Elek­trė­nų dia­be­to klu­bas, Plun­gės mies­to ser­gan­čių­jų dia­be­tu klu­bas. Pa­rė­mu­siems LDA or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las ta­ria­me nuo­šir­dų ačiū.

      An­ke­tų ap­žval­gą pa­ren­gė
      K. No­rei­kie­nė ir S. Kuz­ne­co­va


Puslapis 22
Va­sa­ra Ka­čer­gi­nės vai­kų sa­na­to­ri­jo­je „Ži­bu­tė“

      Kur ža­li ža­li pu­šy­nai,
      Tar­tum juos­ta išties­ta,
      Ry­mo mū­sų Ka­čer­gi­nė
      Ne­mu­nė­lio ap­juos­ta.Smagu būryje draugų
      Tai Ka­čer­gi­nės him­no žo­džiai. Juos, pa­de­da­mi pe­da­go­gų, prieš du de­šimt­me­čius su­kū­rė čia be­si­gy­dę vai­kai. Šis him­nas skam­bė­jo ir šią va­sa­rą iš čia be­si­gy­dan­čių ir sto­vyk­lau­jan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų lūpų.
      Ši va­sa­ra jau ant­ro­ji, kai sa­na­to­ri­jo­je vai­kai ne tik gy­do­si, bet ir sto­vyk­lau­ja. Ge­gu­žės–bir­že­lio mėn. vy­ko sto­vyk­la, skir­ta vai­kams ir jų ma­moms (ar tė­čiams). Cuk­ri­nis dia­be­tas – daug rei­ka­lau­jan­ti li­ga, to­dėl no­rė­jo­me, kad ne tik vai­kai gy­dy­tų­si, ge­riau su­si­pa­žin­tų su li­ga, bet ir jų tė­ve­liai pa­ben­drau­tų tar­pu­sa­vy­je, pa­si­da­lin­tų pa­tir­ti­mi, pra­dė­tų ir iš­drįs­tų spręs­ti sa­vo psi­cho­lo­gi­nes pro­ble­mas. Šioms pro­ble­moms spręsti rei­kia lai­ko, ma­nau, kad tri­jų psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jų per ma­ža tam, kad bū­tų pa­siek­ta rim­tų pa­si­kei­ti­mų, bet pra­dė­tą dar­bą juk ga­li­ma tęs­ti in­di­vi­du­a­liai.
      Mums, sa­na­to­ri­jos dar­buo­to­jams, šios sto­vyk­los da­ly­viai pa­li­ko la­bai švie­sius ir šil­tus pri­si­mi­ni­mus.
      Lie­pos–rug­pjū­čio mėn. sto­vyk­la­vo dia­be­tu ser­gan­tys pa­aug­liai. Kiek­vie­ną die­ną vai­kai nuo ry­to iki pie­tų lan­kė įvai­rias pro­ce­dū­ras, pa­skai­tas, o po pie­tų tu­rė­jo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti eks­kur­si­jo­se. Vai­kai ap­lan­kė Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­jų, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­dą, čiuo­žė ant Ak­ro­po­lio le­do. Vie­ną po­pie­tę jų lau­kė su­si­ti­ki­mas su ra­šy­to­ja Ona Jau­ta­ke. Ra­šy­to­ja vai­kams skai­tė iš­trau­kas iš sa­vo kny­gų „Mė­nu­lio vai­kai“ ir „Ro­ži­niai de­be­sė­liai“. Ki­tą die­ną vai­kai už­si­ė­mė me­no te­ra­pi­ja, pie­šė pirš­tais ir sa­vo kū­ri­nius ka­bi­no ant sa­na­to­ri­jos te­ri­to­ri­jo­je au­gan­čių me­džių. Vai­kų lau­kė šil­tas su­si­ti­ki­mas su Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­te Vi­da Au­gus­ti­nie­ne. Sto­vyk­los už­da­ry­mo die­ną vai­kai šven­tė prie lau­žo. Pas­ku­ti­nį va­ka­rą jie pa­si­da­li­no sa­vo pri­si­mi­ni­mais ir nuo­tai­ko­mis apie sto­vyk­lo­je pra­leis­tą lai­ką. Vai­kai ra­šo:

Poilsio valandėlė
      Dei­man­tė: „Tas džiaugs­mas bū­ti kas­dien ap­sup­tai drau­gų ne­pri­lygs­ta nie­kam. Žy­giai, nau­jų drau­gų šyp­se­nos – tai bran­gūs pri­si­mi­ni­mai. Ry­ti­nės mankš­tos, be­sišyp­san­tys dar­buo­to­jai su­tei­kia daug dau­giau lai­mės nei tre­ni­ruok­liai mies­te. Vi­sos ke­lio­nės pa­lie­ka daug ne­iš­dil­do­mų įspū­džių“.
      Al­gi­man­tas: „Šio­je sto­vyk­lo­je lai­kas bė­go la­bai grei­tai ir links­mai, ge­rų drau­gų kom­pa­ni­ja, nuo­sta­bios auk­lė­to­jos ir se­se­lės – vis­kas, ko rei­kia“.
      Li­gi­ta: „Sto­vyk­lo­je bu­vo links­ma. Bū­ti­nai ir ki­tais me­tais rei­kės at­va­žiuo­ti“.
      Lai­kas bė­ga grei­tai. Jau da­bar gal­vo­ja­me apie at­ei­nan­čius me­tus, bū­si­mas sto­vyk­las. Vi­si dia­be­tu ser­gan­tys vai­kai tu­ri tei­sę vie­ną kar­tą per me­tu­s gau­ti svei­ka­tą grą­ži­nan­tį gy­dy­mą (jei HbA1c – 7,5 mmol/l ir dau­giau), o tie, ku­rių jis ma­žes­nis – an­ti­re­ci­dy­vi­nį gy­dy­mą. Jau da­bar mąs­to­me, kad vai­kai gau­tų ne tik sa­na­to­ri­nį gy­dy­mą, įgy­tų nau­jų ži­nių apie li­gą, bet ir čia pra­leis­tas lai­kas bū­tų mie­las ir sma­gus. Kad ga­lė­tu­me ge­riau su­pla­nuo­ti sa­vo veik­lą, no­rė­tu­me iš­girs­ti ir jū­sų no­rus bei lū­kes­čius. Lau­kia­me vai­kų ir jų tė­ve­lių laiš­kų. No­ri­me iš­girs­ti ir klu­bų pir­mi­nin­kų bal­są, nes no­rė­tu­me tu­rė­ti jū­sų elek­tro­ni­nius ad­re­sus ir te­le­fo­nus, kad ga­lė­tu­me in­for­muo­ti apie or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las.
      Rašyki­te mums ad­re­su: sa­na­to­ri­ja@gmail.com

      Li­li­ja Zel­ma Kro­va
      Gy­dy­to­ja vai­kų en­dok­ri­no­lo­gė


Puslapis 24
Mo­ky­mo sto­vyk­la – 2009: įspū­džiai

      2009-ųjų va­sa­rą pa­ly­dė­jau Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­liuo­se, ser­gan-­čių­jų II ti­po cuk­ri­ni u dia­be­tu (CD) mo­ky­mo sto­vyk­lo­je, į ku­rią at­va­žia­vo li­ki­mo drau­gai iš skir­tin­gų Lie­tu­vos mies­tų: Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių, Klai­pė­dos, Pa­lan­gos ir ki­tų.
      At­vy­ku­siuo­sius šir­din­ga šyp­se­na su­ti­ko mo­ky­mo sto­vyk­los va­do­vė Al­do­na Da­ny­lie­nė, sto­vyk­los gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Da­ny­la ir sto­vyk­los slau­gy­to­ja, Plun­gės dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė. At­vy­ku­sie­ji no­riai su­si­pa­ži­no su sa­vo kam­ba­rių drau­gais, o vė­liau – ir su vi­sos „Dva­ro sve­tai­nės“, ma­lo­niai at­vė­ru­sios sa­vo du­ris mo­ky­mo sto­vyk­lai, lai­ki­nai­siais gy­ven­to­jais.
      Pa­grin­di­nis dė­me­sys sto­vyk­lo­je bu­vo su­telk­tas į ser­gan­čių­jų mo­ky­mą. Pa­skai­tos vy­ko kas­dien. Jas skai­tė Ro­che, Eli Lil­ly, No­vo­ Nordisk Pharma ir Ba­y­er fir­mų ža­vios at­sto­vės, taip pat p. Al­do­na Da­ny­lie­nė. Mo­ky­mo sto­vyk­los va­do­vė iš­sa­miai pa­sa­ko­jo apie cuk­ri­nį dia­be­tą, jo ke­lia­mas svei­ka­tai grės­mes, apie ge­ros CD kon­tro­lės bū­ti­nu­mą, ro­dik­lius ir ly­gius, ku­riuos sto­vyk­lo­je iš­mo­kome at­min­ti­nai:

      1. Mi­ty­ba.
      Val­gy­da­mi, mo­kė­mės skai­čiuo­ti an­glia­van­de­nius ir ra­miai žiū­rė­ti į ne­su­val­gy­tą mais­tą, kas bu­vo ne­leng­va, nes sto­vyk­los šei­mi­nin­kė Vi­da Ge­nie­nė mai­ti­no mus iš­ra­din­gai ir ska­niai.

      2. Fi­zi­nis ak­ty­vu­mas.
      Mankš­ti­no­mės, daug vaikš­čio­jom.

      3. Vais­tai.
      Be ko­men­ta­rų. Tab­le­tės. In­su­li­nai.

      4. Sa­vi­kon­tro­lė.
      Ve­dė­me CD kon­tro­lės die­ny­nus, ku­riuo­se žy­mė­jo­me gliu­ko­zės ro­dik­lius, su­val­gy­tą an­glia­van­de­nių kie­kį, nau­do­ja­mus vais­tus. Gliu­ko­zę mums ty­rė prieš kiek­vie­ną val­gy­mą, o val­gė­me pri­klau­so­mai nuo ro­dik­lio. Taip pat bu­vo iš­tir­tas ir gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas, ro­dan­tis tri­jų mė­ne­sių gliu­ko­zės vi­dur­kį.

      5. Mo­ky­mas.
      Be sve­čių ir sto­vyk­los va­do­vės pa­skai­tas skai­tė ir pa­tys mo­ky­mo sto­vyk­los da­ly­viai va­do­vės nu­ro­dy­to­mis te­mo­mis. Mes vi­sa­da ga­lė­jo­me pa­klaus­ti Al­do­ną Da­ny­lie­nę, ir ji de­ta­liai pa­aiš­kin­da­vo. Pa­brėž­ti­na, kad mo­ky­tis ge­rai kon­tro­liuo­ti dia­be­tą rei­kia vi­są gy­ve­ni­mą, nes net jei at­ro­do, kad apie CD ži­nai vis­ką, ga­li iš­aiš­kė­ti, kad kai ką pri­mir­šai, o kai ką da­rai ne­vi­sai tei­sin­gai.
      Šie pen­ki punk­tai su­da­ro ge­ros CD kon­tro­lės prie­mo­nių (ir svei­kos gy­ven­se­nos) pa­grin­dą. Bet ži­no­ti juos ir ne­tai­ky­ti kas­die­nia­me gy­ve­ni­me bū­tų tas pats, kas ne­ži­no­ti. Tai­ky­ti juos kas­dien pri­va­lo­me jei ne dėl mei­lės sau, tai dėl mei­lės sa­vo ar­ti­mie­siems. Gal­vo­ki­me apie juos, im­da­mi į ran­kas ne­tin­ka­mą mais­tą ar ki­taip pa­žeis­da­mi svei­kos gy­ven­se­nos prin­ci­pus. O gal lai­kas ir ar­ti­mie­siems kar­tu su mu­mis pra­dė­ti svei­kai gy­ven­ti?
      Mo­ky­mo sto­vyk­lą ap­lan­kė ir ge­ros cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lės sto­vyk­los da­ly­viams pa­lin­kė­jo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) pre­zi­den­tė p. Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Kiek­vie­nam da­ly­viui ji pa­do­va­no­jo ką tik LDA iš­leis­tą kny­gą „Kaip gy­ven­ti ser­gan­čia­jam dia­be­tu“ ir pa­ska­ti­no skai­ty­ti ją, mo­ky­tis iš jos, ne­pa­dė­ti tuš­čiai ant len­ty­nos, o per­duo­ti tiems, kam ji taip pat pa­gel­bė­tų.
      Sa­vai­tė, pra­leis­ta mo­ky­mo sto­vyk­lo­je, įsi­kū­ru­sio­je vie­na­me gra­žiau­sių Že­mai­ti­jos kam­pe­lių, prie sep­tin­to pa­gal plo­tą (12,04 km2) Lie­tu­vos eže­ro, pra­bė­go grei­tai. Li­ku­sį po pa­skai­tų lai­ką lei­do­me tu­ri­nin­gai, įdo­miai ir links­mai: kar­tu su va­do­vais ei­da­vo­me prie eže­ro, į eks­kur­si­jas, „et­no­gra­fi­nius šo­kius“, mė­ga­vo­mės že­mai­čių – vie­ti­nių gy­ven­to­jų – ge­ra­no­riš­ku­mu ir jų sul­tin­ga „dai­nuo­jan­čia“ kal­ba. Įvy­ko net spon­ta­niš­ka „po­ezi­jos po­pie­tė“, ku­rio­je sa­vo ei­lė­raš­čius (pa­ra­šy­tus, de­ja, ne že­mai­čių, o ben­dri­ne lie­tu­vių kal­ba) skai­tė sto­vyk­los da­ly­vė, šių žo­džių au­to­rė, pa­si­va­di­nu­si Ne­lės Ne­sku­čai­tės sla­py­var­džiu. O jau „iš­leis­tu­vių“ va­ka­ro­nė­je bu­vo vis­ko: ska­nių vai­šų, šo­kių, dai­nų, po­ezi­jos, ge­rų pa­lin­kė­ji­mų iš Al­do­nos Da­ny­lie­nės ir šil­tų dė­kin­gu­mo žo­džių iš sto­vyk­lau­to­jų pu­sės.
      Vie­nas sto­vyk­los tiks­lų bu­vo išmo­ky­ti mus tei­sin­gai kon­tro­liuo­ti sa­vo li­gą. Ga­li­me tik džiaug­tis tuo, kad šian­dien ją ga­li­ma ge­rai kon­tro­liuo­ti, kad Lie­tu­vos vals­ty­bė pa­rū­pi­na mums rei­kia­mų prie­mo­nių – vais­tų, gliu­ko­zės ma­ta­vi­mo juos­te­lių, kad mū­sų in­te­re­sus gi­na to­kia veik­li or­ga­ni­za­ci­ja, kaip LDA. Sun­ku pa­ti­kė­ti, jog ša­lia mū­sų, o ne kaž­kur Af­ri­ko­je, yra ša­lių, kur iki šiol, kaip se­no­vė­je, žmo­nės mirš­ta nuo ne­kon­tro­liuo­ja­mo dia­be­to ir jo pa­da­ri­nių – kom­pli­ka­ci­jų.
      Ki­tas mo­ky­mo sto­vyk­los tiks­las – išmo­ky­ti mus taip, kad ga­lė­tu­me pa­tys pa­mo­ky­ti, pa­dė­ti ki­tiems ser­gan­tie­siems.
      No­rė­čiau pa­dė­ko­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai, jos pre­zi­den­tei gerb. p. Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei, Pla­te­lių mo­ky­mo sto­vyk­los per­so­na­lui, ypač jos va­do­vei gerb. p. Al­do­nai Da­ny­lie­nei, už jų dar­bą, jė­gas ir lai­ką – už mo­ky­mo sto­vyk­los pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Da­bar mes, bu­vę sto­vyk­los da­ly­viai, at­sa­kin­gi už tai, kad šių nuo­sta­bių žmo­nių pa­stan­gos ne­nu­ei­tų vel­tui. Gal skam­bės per­ne­lyg pa­te­tiš­kai, bet no­riu pa­sa­ky­ti bū­tent taip: mes pa­ėmėm iš jų ran­kų ži­nių ug­nį ir pri­va­lo­me bent po ki­birkš­tė­lę per­duo­ti ki­tiems.
      At­ski­rai no­riu pa­dė­ko­ti Vil­niaus An­ta­kal­nio po­li­kli­ni­kos ser­gan­čių­jų dia­be­tu klu­bo „Be­ta“ pir­mi­nin­kei Da­liai Bar­tu­se­vi­čie­nei už ga­li­my­bę da­ly­vau­ti sto­vyk­lo­je, ku­rio­je tarp li­ki­mo drau­gų pir­mą kar­tą per pas­ku­ti­niuo­sius de­vy­ne­rius me­tus at­si­pa­lai­da­vau ne tik kū­nu, bet ir sie­la.

      Su „ge­rų cuk­rų“ lin­kė­ji­mais –
      Ne­lė Ne­sku­čai­tė, „Be­ta“ klu­bo na­rė

      P. S. Laik­raš­čio „Dia­be­tas“ skai­ty­to­jams ir vi­siems mo­ky­mo sto­vyk­los gy­ven­to­jams, vie­nin­gai pa­lin­kė­ju­siems man iš­leis­ti sa­vo kny­gą, do­va­no­ju šį ei­lė­raš­tį. Te­gu jis su­tei­kia jums ke­le­tą ma­lo­nių aki­mir­kų ir/ar pri­me­na va­sa­ros pa­bai­gą prie Pla­te­lių eže­ro.

      Do­va­na
      Aš mo­te­ris. Ga­min­ti val­gį – man,
      Links­mam lop­šy ma­žy­lį kan­triai sup­ti...
      Be­veik ta­pau pa­ti sau sve­ti­ma,
      Sva­jo­da­ma aki­mir­kai „pri­tūp­ti“.

      Aš ap­krau­ta dar­bu, dar­bu, dar­bu...
      O, lai­ke, pa­si­stenk trum­pam su­sto­ti!
      Man rei­kia pri­si­min­ti. Tai svar­bu.
      Į tai ran­ka ne­ga­li­ma nu­mo­ti!

      Aukš­tos žo­lės ne­pjau­tos lau­kuo­se
      Ma­ža mer­gai­tė ra­mu­nė­les sky­nė...
      Ty­ruo­se, be­ga­li­niuo­se, tuo­se,
      Ku­rių žo­les tik Ma­mos ko­jos my­nė.

      Kiek ši­lu­mos, kiek spin­din­čios švie­sos
      Ta­me pri­si­mi­ni­me iš vai­kys­tės...
      Kai ma­no lai­ką vėl kaž­kas skai­čiuos,
      Aš ei­siu, nes... ne­ga­li­ma nu­kris­ti.

      Gau­ta vai­kys­tėj mei­lės do­va­na
      Ne­tu­ri ma­ny­je už­ges­ti vel­tui.
      Aš mo­te­ris. Ne tik. Dau­giau – ma­ma!
      Aš do­va­no­ju mei­lę ki­tai kar­tai...Puslapis 25
Psi­cho­lo­go pa­mąs­ty­mai

      Kau­no ra­jo­no Ka­čer­gi­nės vai­kų sa­na­to­ri­jo­je „Ži­bu­tė“ 2009 m. ge­gu­žės mėn. or­ga­ni­zuo­ta dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ir tė­vų sto­vyk­la. Šio­je sto­vyk­lo­je vai­kai ir jų tė­vai iš­klau­sė se­mi­na­rus įvai­rio­mis te­mo­mis, ga­lė­jo kon­sul­tuo­tis su vai­kų en­dok­ri­no­lo­gu, dia­be­to mo­ky­to­ja, so­cia­li­niu dar­buo­to­ju, taip pat su psi­cho­lo­gu.
      Šio­je sto­vyk­lo­je ve­džiau tris už­si­ė­mi­mus dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų tė­vams, ku­riuo­se ap­tar­ti tė­vams ky­lan­tys sun­ku­mai ir jų spren­di­mų ga­li­my­bės.
      Su­si­ti­ki­mų me­tu at­si­sklei­dė tė­vų kū­ry­biš­ku­mas ir drą­sa spren­džiant kas­die­nius sun­ku­mus. Tė­vai jau­čia ir su­pran­ta sa­vo vai­kų po­rei­kius ir jaus­mus bei mo­ka į juos at­si­liep­ti. Šios li­gos su­dė­tin­gu­mas rei­ka­lau­ja spe­ci­fi­nių ži­nių apie dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų pro­ble­mas. Daž­niau­siai kiek­vie­nas tė­vas ga­li pa­si­da­lin­ti sa­vo as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi, ku­ri yra pui­ki pa­ra­ma ki­tiems tė­vams, ku­rių vai­kai tik su­sir­go šia li­ga.
      Nors tė­vai sa­vy­je at­ran­da daug iš­min­ties ir jė­gų rū­pin­tis sa­vo ser­gan­čiais vai­kais, la­bai in­ten­sy­vi įtam­pa – jaus­mas, juos ly­din­tis nuo­lat. Tė­vai daž­nai jau­čia nuo­var­gį. Šei­mos gi­mi­nės ir drau­gai bi­jo rū­pin­tis ser­gan­čiu vai­ku, ar­ba pa­tiems tė­vams sun­ku pa­si­ti­kė­ti ki­tais žmo­nė­mis ir da­lin­tis šiais rū­pes­čiais. Juk tam rei­ka­lin­gos spe­cia­lios ži­nios ir įgū­džiai. Su­si­ti­ki­mų me­tu gi­mė idėja, kad ta­me pa­čia­me mies­te gy­ve­nan­tys tė­vai ga­li pa­dė­ti vie­ni ki­tiems, pri­im­da­mi ser­gan­čius vai­kus į sa­vo šei­mas. Taip bū­tų už­tik­rin­ta ser­gan­čio vai­ko prie­žiū­ra ir su­da­ry­tos są­ly­gos vai­ko tė­vams pail­sė­ti.
      Nors tė­vai ge­ba tvar­ky­tis su išky­lan­čiais sun­ku­mais, su­si­ti­ki­mų me­tu iš­sa­ky­tas nuo­lat pri­ei­na­mos psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos po­rei­kis. Tė­vai džiau­gia­si to­kio po­bū­džio sto­vyk­la: ji bu­vo orien­tuo­ta į jau­nes­nio am­žiaus vai­kus ir jų tė­vus. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mos sto­vyk­los pa­aug­liams. To­kios sto­vyk­los ir psi­cho­lo­gi­niai gru­pi­niai už­si­ė­mi­mai tu­ri bū­ti il­ges­ni. Tri­jų su­si­ti­ki­mų me­tu ga­li­ma tik su­si­pa­žin­ti ir iš da­lies at­ras­ti pro­ble­mas. Psi­cho­lo­gi­nio dar­bo re­zul­ta­tai jau­čia­mi ma­žiau­siai po 8–10 už­si­ė­mi­mų. Šiuos už­si­ė­mi­mus re­ko­men­duo­ja­ma lan­ky­ti tė­vams, ku­rių vai­kai su­sir­go ne ankš­čiau kaip prieš pu­sę metų.

      Jo­lan­ta Ži­lins­kie­nė
      psi­cho­lo­gė


Puslapiai 26-27
Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mas
Pa­slaugų pri­ei­na­mu­mo ir ži­nių apie dia­be­tą
ĮVER­TI­NI­MO AN­KE­TA

      Mie­las skai­ty­to­jau, pa­tei­kia­me tei­sin­gus at­sa­ky­mus į an­ke­tos, kurią spausdinome „Diabete“ Nr.2 (62), klausimus*
      »  Atidaryti atsakymus į anketą


Puslapis 28
„Cuk­raus nuo­trau­ka“ – kas tai?

      Kaip gy­ven­ti su dia­be­tu?
      Me­di­kai juo­kau­ja – kas pir­mas at­ras, kaip iš­gy­dy­ti dia­be­tą, gaus vi­sas įma­no­mas pre­mi­jas. Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, vien tik Lie­tu­vo­je šia li­ga serga apie 230 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų, ta­čiau net apie 2 treč­da­liai jų to ne­įta­ria. O kol prieš­nuo­džių dia­be­tui išgy­dy­ti nie­kas dar ne­at­ra­do, rei­kia gal­vo­ti, kaip jį su­val­dy­ti. Kaip iš­veng­ti ar­ba ati­to­lin­ti kom­pli­ka­ci­jų at­si­ra­di­mą?
      Dia­be­tas ypa­tin­gas tuo, kad la­bai svar­bus vaid­muo ten­ka pa­čiam ser­gan­čia­jam. Jis tu­ri bū­ti sa­vo li­gos ži­no­vas. Dia­be­tas yra gy­ve­ni­mo bū­das. Jo gy­dy­mas ne­ap­si­ri­bo­ja vien vais­tų iš­gė­ri­mu ar in­su­li­no in­jek­ci­jo­mis. Kaip sek­sis šią li­gą kon­tro­liuo­ti, di­de­le da­li­mi pri­klau­so nuo pa­ties žmo­gaus. Svar­bu, kad jis ži­no­tų ir su­vok­tų, ką, kaip, ka­da ir dėl ko rei­kia da­ry­ti. Kad kon­sul­ta­ci­ja pas gy­dy­to­ją ne­ap­si­ri­bo­tų vien vais­tų ar diag­nos­ti­nių juos­te­lių iš­si­ra­šy­mu, bet bū­tų įver­tin­ta, kaip ser­gan­čia­jam se­ka­si kon­tro­liuo­ti dia­be­tą, ar rei­ka­lin­gos gy­dy­mo ko­rek­ci­jos, o gal už­ten­ka tik šiek tiek pa­keis­ti elg­se­ną. Į kon­sul­ta­ci­ją žmo­gus taip pat tu­ri at­ei­ti pa­si­ruo­šęs. Jis privalo pa­teikti gy­dy­to­jui pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos (ty­ri­mų, sa­vi­kon­tro­lės re­zul­ta­tų), kad šis ga­lė­tų pri­im­ti tin­ka­mus spren­di­mus.

      Gliu­ko­zės kie­kis nuo­lat kin­ta
      Sa­vi­kon­tro­lė bū­ti­na vi­siems ser­gan­tiesiems cuk­ri­niu dia­be­tu. Be kon­tro­lės – tar­si va­žia­vi­mas nak­tį be švie­sų – tiek pa­čiam ser­gan­čia­jam, tiek gy­dy­to­jui, ku­ris tu­ri pa­rink­ti tin­ka­mą gy­dy­mą. Svar­bu re­gu­lia­riai tik­rin­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, nes jis nuo­lat kin­ta. No­rint sėk­min­gai kon­tro­liuo­ti li­gą, bū­ti­na ži­no­ti, kaip pa­skir­tas gy­dy­mas, mais­tas, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas vei­kia gliu­ko­zės kie­kį or­ga­niz­me vi­są die­ną. Gy­dy­to­jai pri­pa­žįs­ta, kad daž­niau­sia pa­cien­tų klai­da – gli­ke­mi­jos ma­ta­vi­mas tik ry­te, ne­val­gius, nes to­kie pa­vie­niai gliu­ko­zės ro­dik­liai ne­at­sklei­džia tik­ro­sios pa­dė­ties. Vi­siš­kai ne­aiš­ku, kaip cuk­raus kie­kį lėmė mais­tas, ar bu­vo hi­per­gli­ke­mi­jos ar hi­pog­li­ke­mi­jos pa­vo­jus. Ku­riuo pa­ros me­tu mums la­biau­siai ne­si­se­ka kon­tro­liuo­ti dia­be­tą ir KODĖL?

      Struk­tū­ri­zuo­tas ma­ta­vi­mas – „cuk­raus nuo­trau­ka“
      Kaip ga­lė­čiau įver­tin­ti, ar man se­ka­si kon­tro­liuo­ti dia­be­tą? Auk­si­niu stan­dar­tu yra lai­ko­mas gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mas, ku­rį re­ko­men­duo­ja­ma at­lik­ti kas 3–6 mė­n. Jis pa­ro­do vi­du­ti­nę krau­jo gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ja 2–3 mėn. lai­ko­tar­piu. Ar už­ten­ka vien šio ty­ri­mo? Ar jis ga­li at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus apie dia­be­to kon­tro­lę? Gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas yra gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je vi­dur­kis, t.y. vie­nas skai­čius. To­dėl na­tū­ra­lu, kad jis ne­parodys, ar cuk­raus kiekis stip­riai kin­ta pa­ros bė­gy­je (svar­bu ži­no­ti sie­kiant iš­veng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų kom­pli­ka­ci­jų), koks cuk­raus kiekis yra 2 val. po val­gio (svar­bus ro­dik­lis sie­kiant iš­ven­gi ate­ro­sklerozės iš­si­vys­ty­mo); ar bu­vo hi­pog­li­ke­mi­jos pa­vo­jus; kaip daž­nai pas ma­ne hi­per­gli­ke­mi­ja ir KO­DĖL?
      Vis gar­siau pra­by­la­ma, kad no­rint įver­tin­ti dia­be­to kon­tro­lę be gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ro­dik­lio rei­kia pa­si­žiū­rė­ti ir pil­ną gli­ke­mi­jos vaiz­dą. To­dėl re­ko­men­duo­ja­ma retsykiais pa­si­da­ry­ti „cuk­raus nuo­trau­ką“. Ser­gan­čiajam dia­be­tu re­ko­men­duo­ja­ma bent kar­tą per 3 mė­ne­sius at­lik­ti in­ten­sy­vius (struk­tū­ri­zuo­tus) ma­ta­vi­mus. Ma­tuo­ti sa­vo gli­ke­mi­ją 3 die­nas (bū­ti­nai iš ei­lės) 7 kar­tus per die­ną iš anks­to nu­ma­ty­tu lai­ku: ry­te, prieš pa­grin­di­nius val­gius, 2 val. po val­gio ir prieš ei­nant mie­go­ti. Be gli­ke­mi­jos re­zul­ta­tų reik­ėtų pa­žy­mė­ti, kiek su­val­gė­te mais­to, ko­kius varto­ja­te me­di­ka­men­tus ir įver­tin­ti sa­vo fi­zi­nį krū­vį. Tu­rint šiuos duo­me­nis ga­li­me spręs­ti, ar dia­be­tas kon­tro­liuo­ja­mas ge­rai, ar reik­ia ko­re­guo­ti gydymą, mitybą, ar fizinį aktyvumą.
      Kad pa­čiam ser­gan­čia­jam ir gy­dy­to­jui bū­tų leng­viau ana­li­zuo­ti tu­ri­mus duo­me­nis, ga­li­ma šiuos gli­ke­mi­jos re­zul­ta­tus pa­­vaiz­duo­ti krei­ve. Tuo­met la­bai vaiz­džiai ma­tosi, ar gli­ke­mi­ja yra nor­mali, per maža ar per didelė. Tai padės jums ir gydytojui pri­im­ti tin­ka­mus spren­di­mus dėl to­les­nių veiks­mų. Jūs patys aki­vaiz­džiai pa­ma­ty­si­te, kad už­ten­ka pa­ko­re­guo­ti tik die­tą ir fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, o gal­būt gy­dy­to­jas nu­spręs, kad rei­kia ko­re­guo­ti ir gy­dy­mą.
      Daž­nas pa­cien­tas „pyks­ta“ ant gy­dy­to­jo, kad šis ne­pa­ski­ria to­kio gy­dy­mo, ku­ris leis­tų pa­siek­ti ge­rų dia­be­to kon­tro­lės re­zul­ta­tų. Bet prieš „pyks­tant“, reik­ėtų už­duo­ti klau­si­mą, ar į kon­sul­ta­ci­ją pas gy­dy­to­ją at­ei­nu „pa­ruo­šęs na­mų darbus“?


Puslapiai 29-30
Už­pil­dy­ki­te ži­nių spra­gą
      Dia­be­tą ir jo kom­pli­ka­ci­jas supa įvai­rūs mi­tai ir ne­tei­sin­gos nuo­mo­nės.
      Tai ga­li apsunkinti gy­ve­ni­mą, ypač kai ten­ka su­si­dur­ti su žmo­nė­mis, ku­rie dau­ge­lio da­ly­kų apie šią li­gą paprasčiau­siai ne­ži­no.
      Štai ke­le­tas pa­ta­ri­mų, ku­rie pa­dės už­pil­dy­ti ži­nių spra­gą visuomenėje.


      Pas­ta­ruo­ju me­tu dia­be­to at­ve­jų pa­sau­ly­je dau­gė­ja. Kaip tei­gia Dia­be­tes UK, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je dia­be­tu da­bar ser­ga dau­giau kaip 2,3 mln. žmo­nių. Ma­no­ma, kad šis skai­čius iki 2010 me­tų pa­sieks 3 mln. Vi­suo­me­nė apie šią li­gą ži­no la­bai ma­žai. To­dėl dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės su­si­du­ria su dau­gy­be mi­tų apie sa­ve, kliu­dan­čių kon­tro­liuo­ti dia­be­tą ir tie­siog džiaug­tis gy­ve­ni­mu. Pa­si­tai­ko ypač daug klai­din­gų nuo­mo­nių, su­si­ju­sių su ri­zi­kos veiks­niais, dia­be­to prie­žas­ti­mis ir pa­sek­mė­mis. Daž­nai tai liū­di­na, net er­zi­na ser­gan­čiuo­sius. Pa­tei­kia­me ke­le­tą idė­jų, kaip pa­dė­ti žmo­nėms at­skir­ti su dia­be­tu su­si­ju­sius fak­tus nuo mi­tų.

      1 mi­tas: jei val­gy­si per daug cuk­raus, ga­li su­sirg­ti dia­be­tu.
      Fak­tas: Dia­be­tas vys­to­si ta­da, kai or­ga­niz­mas ne­pa­jė­gia ga­min­ti ar išskir­ti pa­kan­ka­mai in­su­li­no. Ta­čiau dau­ge­liu at­ve­jų tiks­lias prie­žas­tis nu­sta­ty­ti sun­ku, ne­re­tai jos su­si­ju­sios su ge­ne­ti­niais ir ap­lin­kos veiks­niais. Ta­čiau tai, kad val­gant rie­bų ir sal­dų mais­tą au­ga svo­ris, de­ja, yra tie­sa. Viršsvo­ris ga­li pa­di­din­ti ri­zi­ką su­sirg­ti dia­be­tu.

      2 mi­tas: dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms ne­ga­li­ma val­gy­ti šo­ko­la­do ar ki­tų sal­du­my­nų.
      Fak­tas: Kaip ir vi­si ki­ti, dia­be­tu ser­gan­tys as­me­nys ga­li var­to­ti tam tik­rą sal­du­my­nų kie­kį, jei jų mi­ty­ba ap­skri­tai yra su­ba­lan­suo­ta. Tam tik­rais at­ve­jais val­gy­ti sal­du­my­nus jiems tie­siog pri­va­lu: kai cuk­raus kie­kis krau­jy­je per­ne­lyg nu­kren­ta, sal­du­my­nų do­zė ga­li grei­tai jį pa­kel­ti ir taip iš­gel­bė­ti nuo hi­pog­li­ke­mi­jos prie­puo­lio.

      3 mi­tas: dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės tu­ri lai­ky­tis spe­cia­lios die­tos.
      Fak­tas: dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ga­li lai­ky­tis to pa­ties svei­kos mi­ty­bos re­ži­mo, ku­ris re­ko­men­duo­ja­mas kiek­vie­nam – val­gy­ti ma­žiau rie­ba­lų, drus­kos ir cuk­raus, dau­giau ja­vų, vai­sių, dar­žo­vių ir daug krak­mo­lo, an­glia­van­de­nių tu­rin­čių pro­duk­tų. Nė­ra to­kių pro­duk­tų, ku­rių dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės iš vi­so ne­ga­lė­tų val­gy­ti, taip pat nė­ra ir to­kių, ku­riuos var­to­ti jiems bū­ti­na.

      4 mi­tas: dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms ne­ga­li­ma da­ry­ti daug jė­gų rei­ka­lau­jan­čių fi­zi­nių pra­ti­mų.
      Fak­tas: dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms, kaip ir vi­siems ki­tiems, fi­zi­niai krū­viai rei­ka­lin­gi ir net bū­ti­ni. Fi­zi­nė veik­la pa­de­da kon­tro­liuo­ti dia­be­tą ir iš­veng­ti dau­ge­lio su šia li­ga su­si­ju­sių kom­pli­ka­ci­jų. Dia­be­tu ser­ga net kai ku­rie gar­sūs spor­ti­nin­kai, pa­vyz­džiui, olim­pi­nio auk­so me­da­lio lai­mė­to­jas ir­kluo­to­jas se­ras Ste­ve­nas Red­gra­ve ar­ba reg­bio žai­dė­jas Ro­ber­tas Gre­e­nas.

      5 mi­tas: dia­be­tu ser­ga tik pa­gy­ve­nę žmo­nės.
      Fak­tas: Nors II ti­po dia­be­tas pa­pras­tai diag­no­zuo­ja­mas su­au­gu­sie­siems, pas­ta­ruo­ju me­tu, gau­sė­jant nu­tu­ku­sių žmo­nių ir kei­čian­tis gy­ve­ni­mo bū­dui, šios li­gos pa­cien­tų ypač pa­dau­gė­jo tarp jau­ni­mo ir vai­kų. I ti­po dia­be­tu ap­skri­tai su­ser­ga­ma vai­kys­tė­je, pa­aug­lys­tė­je ar jau­nys­tė­je. Ta­čiau dia­be­tas ga­li už­klup­ti bet ku­ria­me am­žiu­je.

      Svar­bu iš­sklai­dy­ti mi­tus apie dia­be­tą, kad pa­dė­tu­me mus su­pan­tiems žmo­nėms su­pras­ti, ko­kie yra šios li­gos pa­da­ri­niai kas­die­nia­me gy­ve­ni­me. Tai ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti dau­ge­lio nesu­si­pra­ti­mų ir leis­ti žmo­nėms leng­viau ben­drau­ti tar­pu­sa­vy­je. Ti­kė­ti­na, kad pa­gi­li­nus vi­suo­me­nės ži­nias apie dia­be­tą, dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nėms jau­sis lais­viau ir sau­giau kas­die­nia­me gy­ve­ni­me, pa­vyz­džiui, kai pri­reiks pa­si­tik­rin­ti krau­ją ar gy­dy­tis hi­pog­li­ke­mi­ją. Prie to ga­li pri­si­dė­ti kiek­vie­nas: vie­ni – pa­sa­ko­da­mi apie dia­be­tą, ki­ti – klaus­da­mi ir išklau­sy­dami.

      Pa­ruo­šė Gied­rė Apuo­kai­tė,
      Ab­bott Dia­be­tes Ca­re


Puslapis 31
45-asis Eu­ro­pos dia­be­to ty­ri­mų aso­cia­ci­jos kon­gre­sas

      Rug­sė­jo 29 – spa­lio 2 die­no­mis Vie­no­je (Aust­ri­jo­je) vy­ko 45-asis Eu­ro­pos dia­be­to ty­ri­mų aso­cia­ci­jos (Eu­ro­pe­an Asso­cia­tion for Stu­dy of Dia­be­tes, EASD) me­ti­nis kon­gre­sas, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 15 tūkst. de­le­ga­tų iš vi­so pa­sau­lio. Nors kon­gre­sas va­di­na­mas Eu­ro­pos, ta­čiau kas­met ja­me da­ly­vau­ja vis dau­giau moks­li­nin­kų iš įvai­riau­sių pa­sau­lio vie­tų: Ja­po­ni­jos, Aust­ra­li­jos, Ame­ri­kos bei Azi­jos ša­lių.
      Šie­met iš pa­teik­tų 2063 dar­bų pre­zen­ta­ci­joms bu­vo at­rink­ti 1367 pra­ne­ši­mai. EASD pre­zi­den­tas Ulf Smith pa­brė­žė, kad dia­be­tas yra vie­na ak­tu­a­liau­sių šian­die­nos pro­ble­mų.
      Kon­gre­so dar­bas vy­ko 7-io­se pa­ra­le­li­nė­se se­si­jo­se. EASD ta­ry­bą su­da­ro 12 na­rių iš įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių. Šie­met jų gre­tas pa­pil­dė Vil­niaus uni­ver­si­te­to me­di­ci­nos fa­kul­te­to ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų En­dok­ri­no­lo­gi­jos cen­tro di­rek­to­rius prof. Vai­do­tas Ur­ba­na­vi­čius. Šios or­ga­ni­za­ci­jos is­to­ri­jo­je Lie­tu­vos at­sto­vas į ta­ry­bą iš­ren­ka­mas tik an­trą kartą.
      EASD – pa­sau­li­nio mas­to or­ga­ni­za­ci­ja, ins­pi­ruo­jan­ti dia­be­to moks­li­nius ty­ri­mus, gy­dy­mo pro­gra­mas, le­mian­ti dia­be­to gy­dy­mo pro­gre­są. Tai vie­na pres­ti­žiš­kiau­sių cuk­ri­nio dia­be­to ty­rė­jų or­ga­ni­za­ci­jų pa­sau­lyje.
      Cuk­ri­nis dia­be­tas – lė­ti­nė en­dok­ri­ni­nė li­ga, ku­rią su­ke­lia or­ga­niz­mo in­su­li­no, sek­re­ci­jos ir pe­ri­fe­ri­nio vei­ki­mo su­tri­ki­mas. Apie pa­vo­jų su­sirg­ti II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu tu­rė­tų su­si­mąs­ty­ti vy­res­ni nei 45 me­tų as­me­nys, ir ypač – tu­rin­tys di­de­lį ant­svo­rį ar­ba ne­įpras­tai pa­di­dė­ju­sią lie­mens ap­im­tį.
      Pas­ta­ruo­ju me­tu ser­gan­čių­jų dia­be­tu skai­čius spar­čiai au­ga, ypač be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se. Į pir­mąją vie­tą išsi­ver­žė In­di­ja, po jos se­ka Ki­ni­ja.
      Di­dži­ą­ją da­lį kon­gre­so da­ly­vių su­da­rė me­di­kai prak­ti­kai, moks­li­nin­kai. Taip pat sa­vo sten­dus pri­sta­tė įvai­rių ša­lių dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jos. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos sten­dą pri­sta­tė Vida Au­gus­ti­nie­nė ir Al­do­na Da­ny­lie­nė. Kon­gre­so te­ma­ti­ka bu­vo la­bai įvai­ri, to­dėl iš­skir­ti ge­riau­sius bū­tų sun­ku. Di­de­lio da­ly­vių dė­me­sio su­lau­kė pri­sta­ty­ti dar­bai rie­ba­li­nių ląs­te­lių hor­mo­ni­niam ak­ty­vu­mui tir­ti. Moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad rie­ba­li­nių ląs­te­lių fak­to­riai hor­mo­nai (adi­po­ki­nas, ape­li­nas, vis­fa­ti­nas) tu­ri įta­kos dia­be­to for­ma­vi­mui­si, o šian­dien at­ran­da­mos nau­jos jų sa­vy­bės. Ne­ma­žai dė­me­sio bu­vo skir­ta I ti­po dia­be­tui, ku­ris yra su­dė­tin­gas ir kei­čian­tis vi­są žmo­gaus gy­ve­ni­mo bū­dą ir ko­ky­bę. Moks­li­nin­kai in­ten­sy­viai dir­ba kur­da­mi apa­ra­tą pom­pą, ku­ris bū­tų su­jung­tas su gliu­ko­zės ma­ta­vi­mo apa­ra­tu ir tap­tų mi­nia­tiū­ri­ne dirb­ti­ne ka­sa. Sten­gia­ma­si jį pa­da­ry­ti „pro­tin­gą“, kad jis pats pa­gal tam tik­rus al­go­rit­mus su­si­švirkš­tų in­su­li­no tiek, kiek rei­kia pa­gal gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je. Anot pro­fe­so­riaus, ty­ri­mai ir at­ra­di­mai šia te­ma­ yra la­bai svar­būs.
      Bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad sa­vi­kon­tro­lės nau­da pri­klau­so nuo to, kiek gy­dy­to­jai ir pa­cien­tai su­vo­kia, kaip in­ter­pre­tuo­ti ma­to­mus sa­vi­kon­tro­lės re­zul­ta­tus. Aiš­kiai ma­ty­da­mi ry­šį tarp veiks­mo (su­var­to­to mais­to, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, me­di­ka­men­tų) ir re­zul­ta­to (gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je, ge­ros sa­vi­jau­tos) pa­cien­tai yra la­biau mo­ty­vuo­ti lai­ky­tis gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jų. Gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mų tiks­las – įver­tin­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją ir pa­ska­tin­ti keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą ar (ir) tai­ko­mą te­ra­pi­ją, jei­gu to rei­kia.

      Prof. Vai­do­tas Ur­ba­na­vi­čius

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 8000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.