»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 1 (69) Vasario mėn., 2011

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Bayer, Berlin Chemie Menarini Baltic, Interlux, MSD, Microlife, Miečys, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva.


      Pa­sau­li­nė kam­pa­ni­ja
      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Na­cio­na­li­nių dia­be­to pro­gra­mų va­do­vas:

nau­jos reik­mės,
nau­jas po­žiū­ris

      Nors gy­ve­na­me sun­kiu lai­ko­tar­piu, ta­čiau Tarp­tau­ti­nė dia­be­to fe­de­ra­ci­ja (TDF) anks­čiau ne­bu­vo taip ge­rai or­ga­ni­zuo­ta, kaip da­bar, ir ne­tu­rė­jo to­kios di­de­lės įta­kos pa­sau­lio svei­ka­tos po­li­ti­kai. Tai įrodo 2006 m. Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ja dėl dia­be­to ir TDF vaid­muo, įti­ki­nant Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Ge­ne­ra­li­nę Asam­blė­ją 2010 m. ge­gu­žės mė­ne­sį pri­im­ti spren­di­mą su­reng­ti aukš­čiau­sio ly­gio JT pa­si­ta­ri­mą dėl ne­in­fek­ci­nių li­gų, vyksiantį 2011 m. rug­sė­jo mė­ne­sį. Tačiau kaip TDF veik­ia dia­be­to po­li­ti­ką na­cio­na­li­niu ly­giu? Kiek ša­lių tu­ri na­cio­na­li­nes dia­be­to pro­gra­mas? Kas yra įtrauk­ta į šias pro­gra­mas? Ar jos yra tin­ka­mos? Ko­kią įta­ką jos tu­ri?

      Kad bū­tų ga­li­ma at­sa­ky­ti į šiuos ir ki­tus klau­si­mus, TDF dar­bo gru­pė dėl dia­be­to ir ne­in­fek­ci­nių li­gų pre­ven­ci­jos po­li­ti­kos ir prak­ti­kos, pa­de­dant TDF vyk­do­ma­jam biu­rui Briu­se­ly­je, 2008 m. at­li­ko TDF na­rių ap­klau­są. Šios ap­klau­sos tiks­las bu­vo nu­sta­ty­ti, ku­rios ša­lys tu­ri vei­kian­čias na­cio­na­li­nes dia­be­to pro­gra­mas (NDP) ir kas yra įtrauk­ta į jas. Pa­vyz­džiui, ar NDP yra orien­tuo­tos į vie­ną dia­be­to sri­tį, to­kią kaip na­cio­na­li­nio ži­no­ji­mo ar anks­ty­vos diag­no­zės kam­pa­ni­ja? Ar jos ap­ima vi­są dia­be­to spek­trą: nuo pre­ven­ci­jos iki re­a­bi­li­ta­ci­nės prie­žiū­ros, įskai­tant veiks­min­gą pre­ven­ci­ją ir prie­žiū­rą, moks­li­nius ty­ri­mus, mo­ky­mą ir dar­bo vietas?
      Re­zul­ta­tai bu­vo ne tik drą­si­nan­tys, bet ir liūd­ni! Į ap­klau­są at­sa­kė tik apie 50 proc. TDF na­rių aso­cia­ci­jų, 89 proc. iš jų in­for­ma­vo, kad jų ša­lys ne­tu­ri na­cio­na­li­nės dia­be­to pro­gra­mos, o dau­gu­ma li­ku­sių­jų res­pon­den­tų in­for­ma­vo, kad jų ša­ly­se to­kios pro­gra­mos ku­ria­mos. Ne­pai­sant vi­so to, gau­ti re­zul­ta­tai bu­vo pa­trauk­lūs. Ta­čiau bu­vo sun­ku su­pras­ti esa­mų pro­gra­mų tiks­lus ir es­mę, ne­bu­vo vie­nos api­brėž­ties ir ben­dros kal­bos su TDF ar tarp ša­lių, kad būtų galima aptarti ir suprasti NDP, įver­tin­ti jų veiks­min­gu­mą.

      Mes ne­tu­rė­jo­me su­de­rin­tos api­brėž­ties ir ben­dros kal­bos su TDF ar tarp ša­lių NDP ap­tar­ti ir su­pras­ti.

      Ener­gin­gai ėmu­sis šios pro­ble­mos dar­bo gru­pė pa­ren­gė api­brėž­tį ir ba­zi­nius NDP stan­dar­tus, ku­riuos ga­li­ma ras­ti TDF in­ter­ne­to sve­tai­nė­je (www.idf.org). Jie taip ap­ra­šo NDP: „Sis­te­min­gas ir ko­or­di­nuo­tas po­žiū­ris į or­ga­ni­zuo­tą, pri­ei­na­mą ir ko­ky­biš­ką dia­be­to pre­ven­ci­ją ir prie­žiū­rą, ku­ri yra pa­pras­tai skel­bia­ma kaip iš­sa­mi po­li­ti­ka, pro­pa­ga­vi­mas ir veik­los pla­nas, į ku­rį įei­na:
      • Pa­grin­di­niai dia­be­to ti­pai (I, II ti­po dia­be­tas ir ges­ta­ci­nis (nėš­tu­mo) dia­be­tas);
      • Vi­sa dia­be­to prie­žiū­ra nuo pir­mi­nės pre­ven­ci­jos iki gy­dy­mo ir pa­lai­ko­mo­sios prie­žiū­ros;
      • Iš­tek­liai, pa­slau­gos ir sis­te­mos, kad bū­tų vyk­do­ma pre­ven­ci­ja ir prie­žiū­ra.“
      Dar­bo gru­pės pa­reng­ti ele­men­ta­rūs stan­dar­tai yra svar­bus iš­ei­ties taš­kas, no­rint pa­di­din­ti NDP ko­ky­bę ir pa­sto­vu­mą, su­tei­kiant svar­biau­sią ly­gį. Juo­se pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­ja­ma, kad NDP po­žiū­ris bū­tų orien­tuo­tas į pa­cien­tą, kad bū­tų paiso­ma pa­cien­tų po­rei­kių, bū­tų įtrauk­ta per­spek­ty­va ir at­si­žvelg­ta į žmo­nių, ser­gan­čių dia­be­tu, nuo­mo­nę. No­rė­da­ma veiks­min­gai to­bu­lin­ti dia­be­to pla­nus, 2010 m. spa­lio mė­ne­sį TDF pri­sta­tė nau­ją Na­cio­na­li­nių dia­be­to pro­gra­mų va­do­vą. Jį ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­te ad­re­su www.idf.org.
      Na­cio­na­li­nių dia­be­to pro­gra­mų va­do­vas yra at­nau­jin­tas ir iš­plės­tas 2003 m. iš­leis­tas ori­gi­na­lus Na­cio­na­li­nių dia­be­to pro­gra­mų do­ku­men­tų rin­ki­nys apie veiks­nius, į ku­riuos rei­kia at­si­žvelg­ti ir įtrauk­ti į NDP. Že­mo ir vi­du­ti­nio iš­si­vys­ty­mo ša­lims Va­do­ve tei­kia­ma daug pa­vyz­džių, nuo ko rei­kė­tų pra­dė­ti pir­miau­siai, ren­giant NDP:
      • Pra­džia – at­lik­ti to­kius da­ly­kus, ku­rie pa­dė­tų ar­gu­men­tuo­ti (fak­tai), ko­dėl vy­riau­sy­bei ir ki­tiems yra svar­bu in­ves­tuo­ti į Na­cio­na­li­nę dia­be­to pro­gra­mą, teik­ti pa­siū­ly­mus NDP su­da­ry­ti.
      • Pro­ble­mos mas­to nu­sta­ty­mas – pa­teik­ti pa­vyz­džių, nu­sta­ty­ti dia­be­to pa­pli­ti­mą ša­ly­je, įver­tin­ti jo kai­ną, pa­gal­vo­ti apie rei­ka­lin­gus iš­tek­lius šiai li­gai spręs­ti; įver­tin­ti vi­suo­me­nės ži­nias apie dia­be­tą.
      • Pro­ble­mos spren­di­mas – kam­pa­ni­jos mo­ty­vų iš­dės­ty­mas, kaip plės­ti vi­suo­me­nės ži­nias apie dia­be­tą, pa­cien­tų mo­ky­mas, psi­cho­lo­gi­jos da­ly­kai, li­gos kli­ni­ki­nio val­dy­mo gai­rių to­bu­li­ni­mas ir įgy­ven­di­ni­mas, dar­bo veiks­niai ir svei­ka­tos pa­slau­gos.
      • Pa­žan­gos įver­ti­ni­mas – per­žiū­rė­ti į pro­gra­mą įtrauk­tų da­ly­kų duo­me­nis apie dia­be­tą ir pa­si­ruoš­ti ke­le­tą min­čių apie veiks­nius, ku­riuos rei­kė­tų ap­svars­ty­ti, įver­ti­nant NDP veiks­min­gu­mą.

      Nau­ja­sis Va­do­vas su­si­ste­mi­no dia­be­tą, kaip da­lį tri­gu­bos pa­sau­li­nės kri­zės – ap­lin­kos pa­lai­ky­mo, eko­no­mi­nio pa­lai­ky­mo ir lė­ti­nių li­gų.

      • Kur to­liau – NDP at­ei­ties ap­ta­ri­mas. Bū­ti­na at­si­žvelg­ti į tas sri­tis, ku­rio­se NDP su­sie­ta ir nu­kreip­ta į dia­be­tą pa­sau­li­nia­me ap­lin­kos ir eko­no­mi­kos pa­lai­ky­mo kon­teks­te, bei į prie­žas­tis, ko­dėl svar­bu vis­ką įver­tin­ti.
      Nau­ja­sis Va­do­vas siū­lo ki­to­kias NDP, ne­gu jos bu­vo prieš 10 ar 20 me­tų, ku­rio­se į dia­be­tą bu­vo žiū­ri­ma, kaip į svei­ka­tos da­ly­ką, o ne so­cia­li­nę pro­ble­mą, bu­vo krei­pia­mas dė­me­sys tik į svei­ka­tos sis­te­mos spren­di­mus.
      Nau­jas po­žiū­ris į NDP iš­lai­ko daug se­nų li­gos prie­žiū­ros as­pek­tų. Es­mi­niai ser­gan­čių dia­be­tu žmo­nių po­rei­kiai, dia­be­to pa­pli­ti­mo ty­ri­mų at­li­ki­mo me­to­dai nė­ra žy­miai pa­si­kei­tę. Ta­čiau nau­ja­ja­me Va­do­ve pri­dė­ta dau­gy­bė nau­jų pa­ta­ri­mų, ar­gu­men­tų, kaip ver­tin­ti dia­be­tą, kad diabetas – tai pasaulines krizes dalis: ap­lin­kos pa­lai­ky­mo, eko­no­mi­nio pa­lai­ky­mo ir pa­sau­li­nio lė­ti­nių li­gų cu­na­mio. Tai įro­do, kad dia­be­tas ne­gi­mė svei­ka­tos sis­te­mos vi­du­je, kad šią pro­ble­mą ga­li spręs­ti tik vy­riau­sy­bė, vi­sa vi­suo­me­nė. Spren­di­mai tu­ri bū­ti pri­ima­mi vy­riau­sy­bėms iman­tis ini­cia­ty­vos ir re­miant vi­suo­me­ni­niam ir pri­va­čiam sek­to­riui, taip pat ir vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.
      Svar­biau­sia, kad nau­jas Na­cio­na­li­nių dia­be­to pro­gra­mų va­do­vas su­tei­kia ver­tin­gų pa­ta­ri­mų ša­lims, ku­rios gal­būt tu­ri per ma­žai pa­tir­ties šio­je sri­ty­je. Va­do­vas yra re­ko­men­duo­ja­mo­jo po­bū­džio: siū­lo mo­ty­vus NDP kū­ri­mui ir įgy­ven­di­ni­mui. Pro­gra­mas kiek­vie­na ša­lis ga­li reng­ti in­di­vi­du­a­liai, lais­vai rink­da­ma­si sa­vo prioritetus. Jos gali būti pri­im­tos pri­klau­so­mai nuo skir­tin­gų ša­lių po­li­ti­nių ir svei­ka­tos sis­te­mų po­rei­kių bei su­var­žy­mų. Va­do­vas pri­sta­to nau­ją ir įžval­gią prie­mo­nę dia­be­to prie­žiū­ros ko­ky­bei ir re­zul­ta­tams ge­rin­ti.

      In­for­ma­ci­ją pa­gal Ruth Co­la­giu­ri
      ir Ma­ria Go­mez straips­nį
      („Dia­be­tes Voi­ce“, 2010 m. spa­lis)
      pa­ren­gė Da­lia Au­gus­ti­nai­tė


Puslapis 2
Li­go­nių skun­dai

      Lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys pa­cien­tai daž­nai skun­džia­si, kad jiems rei­kia ke­le­tą kar­tų per mė­ne­sį lan­ky­tis po­li­kli­ni­ko­se dėl vais­tų re­cep­tų iš­ra­šy­mo, nes dėl skir­tin­go tab­le­čių skai­čiaus pa­kuo­tė­se, jų pa­kan­ka iki skir­tin­gos da­tos. Kai ku­rie gy­dy­to­jai ne­si­var­gin­da­mi iš­ra­šo tik tuos vais­tus, ku­riuos žmo­gus jau su­var­to­jo, o tų, ku­rių dar tu­ri pa­kak­ti ke­lioms die­noms, re­cep­to lie­pia at­ei­ti, tik juos su­var­to­jus, net neat­si­žvelg­da­mi į tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tas ga­li­my­bes dėl re­cep­tų ra­šy­mo tvar­kos. Gal­būt to­dėl ir su­si­da­ro ne­trum­pos ei­lės pas šei­mos gy­dy­to­jus, kai gy­dy­mo įstai­go­se yra ig­no­ruo­ja­mi LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mai. Taip pat gy­dy­to­jai ne­no­riai su­tei­kia in­for­ma­ci­ją li­go­niams, kaip ir ko­kį pa­si­rink­ti jam tin­ka­mą tos pa­čios gru­pės pi­ges­nį vais­tą.
      Pa­ta­ria­me ir pa­tiems li­go­niams do­mė­tis svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mo tvar­ka ir rei­ka­lau­ti me­di­kų pai­sy­ti pa­cien­to tei­sių. Spaus­di­na­me nau­jau­sią LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mą dėl vais­tų re­cep­tų ra­šy­mo ir vais­tų iš­da­vi­mo tvar­kos, ku­ris pa­dės ras­ti at­sa­ky­mus į rū­pi­mus klau­si­mus. Siū­lo­me at­kreip­ti dė­me­sį į šiuos da­ly­kus:
      • Vi­sų me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių (MPP), ku­rios ga­li bū­ti ski­ria­mos pa­kar­to­ti­nai, pir­mą kar­tą iš­ra­šo­ma ne il­ges­niam kaip vie­no mė­ne­sio lai­ko­tar­piui. Įsi­ti­ki­nus, kad šios MPP tin­ka­mos, ga­li­ma jas skir­ti pa­kar­to­ti­nai iš­ra­šant 3 mė­ne­sių gy­dy­mo kur­sui rei­ka­lin­gą kie­kį, jei­gu C są­ra­še ne­nu­ro­dy­ta ki­taip (55 p.). Pri­me­na­me vie­ną iš­im­tį, kad II ti­po dia­be­tu ser­gan­tie­siems, var­to­jan­tiems tab­le­tes, 50 vnt. diag­nos­ti­nių juos­te­lių ski­ria­ma 4 mė­ne­siams, to­dėl gy­dy­to­jas tu­ri iš­ra­šy­ti re­cep­tą 4 mėn. lai­ko­tar­piui.
      • Iki 3 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui vais­tų iš­ra­šo­ma tik as­me­nims, ser­gan­tiems lė­ti­nė­mis li­go­mis, ta­čiau ir to­kiems as­me­nims pir­mą kar­tą ga­li­ma iš­ra­šy­ti vais­tų ne il­ges­niam kaip 1 mė­ne­sio gy­dy­mo kur­sui (57 p.).
      • Pa­cien­tui pa­gei­dau­jant, kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų ir MPP ga­li bū­ti iš­ra­šo­ma tri­jų mė­ne­sių gy­dy­mo kur­sui tri­juo­se skir­tin­guo­se re­cep­tų blan­kuo­se (572 p.).
      • Gy­dy­to­jas, pa­kar­to­ti­nai iš­ra­šy­da­mas tos pa­čios far­ma­ko­te­ra­pi­nės gru­pės kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų ar tos pa­čios MPP gru­pės MPP as­me­nims, ku­riems tų vais­tų ar MPP bu­vo iš­duo­ta anks­čiau, o gy­dy­mo kur­sas dar ne­si­bai­gė, tu­ri nu­ro­dy­ti re­cep­to įsi­ga­lio­ji­mo da­tą. Re­cep­tas ga­li įsi­ga­lio­ti ne anks­čiau kaip li­kus 2 die­noms iki prieš tai pa­skir­to gy­dy­mo kur­so pa­bai­gos. Lai­ko­tar­pis nuo re­cep­to iš­ra­šy­mo da­tos iki jo įsi­ga­lio­ji­mo da­tos ne­ga­li bū­ti il­ges­nis nei 2 sa­vai­tės, iš­sky­rus at­ve­jus, kai re­cep­te yra žy­ma „gy­dy­mui tęs­ti“ (58 p.). Tai­gi, ne­rei­kia žmo­gui vėl at­ei­ti pas gy­dy­to­ją, kad jis iš­ra­šy­tų vais­tus, ku­rių dar tu­ri už­tek­ti toms ke­lioms die­noms, gy­dy­to­jas ga­li re­cep­tą iš­ra­šy­ti iš kar­to, tik nu­si­pirk­ti jų ga­lė­si­te vais­ti­nė­je ne anks­čiau, kaip li­kus 2 d. iki tos die­nos, kai bai­gia­si jums anks­čiau pa­skir­ti vais­tai.
      • Išrašyda­mas kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus, gy­dy­to­jas pri­va­lo pa­cien­tui su­teik­ti vi­są bū­ti­ną in­for­ma­ci­ją apie vais­to var­to­ji­mą ir, pa­cien­tui pa­gei­dau­jant, apie jo ga­li­my­bes pa­si­rink­ti pi­ges­nį ar bran­ges­nį skir­tin­gų ga­min­to­jų to pa­ties ben­dri­nio pa­va­di­ni­mo vais­tą su ma­žes­ne ar di­des­ne prie­mo­ka (62 p.).


Puslapis 3
Brangūs skai­ty­to­jai!

      Gy­ve­ni­mas yra kiek­vie­no mū­sų as­me­ni­nė at­sa­ko­my­bė, sun­ki našta, ku­rios nie­kaip nenu­si­kra­ty­si. Mes ga­li­me kaž­ką rink­tis, bet ne­ga­li­me pa­si­rink­ti ap­lin­ky­bių, ku­rios vi­sa­da bū­tų mums pa­lan­kios. Ku­riant tam tik­ro lai­ko­tar­pio, at­ski­rų žmo­nių gru­pių ar žmo­nių kar­tos gy­ve­ni­mo pro­jek­tą, vis daž­niau pa­ta­ria­ma pri­si­tai­ky­ti prie ap­lin­ky­bių ir nau­do­tis esa­mo­mis ga­li­my­bė­mis, nes po ku­rio lai­ko, gal net ry­toj, jos ga­li bū­ti ge­res­nės ar blo­ges­nės. Tai su­ku­ria pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi iliu­zi­ją, o iš tik­rų­jų dėl to at­si­ran­da ne­ri­mas, ka­muo­ja nuo­la­ti­nis ne­tik­ru­mas, nes pa­sek­mės dėl pa­da­ry­tų spren­di­mų ga­li bū­ti ne­nu­spė­ja­mos. Tas jaus­mas nė­ra lai­ki­nas, tai – nuo­la­ti­nė bū­se­na, prie ku­rios ne­pri­pran­tama.
      Mū­sų pro­ble­mos yra so­cia­li­nės, to­dėl jos, vyks­tant glo­ba­li­za­ci­jai, tu­ri bū­ti spren­džia­mos so­cia­liai. Mes vi­si pri­klau­so­me vie­ni nuo ki­tų, to­dėl mū­sų troš­ki­mai ir no­rai tu­ri bū­ti są­ži­nin­gi, grįs­ti ne­sa­va­nau­diš­ku­mu ir pa­gar­ba vi­siems pa­sau­lio žmo­nėms. Ar tai įma­no­ma?

      Su ge­riau­siais lin­kė­ji­mais,
     
      Vi­da Au­gus­ti­nie­nėPuslapiai 4-8
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro
Į S A K Y M A S
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112
"Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)"
pakeitimo

2010 m. gruo­džio 23 d. Nr. V-1116
Vil­nius

      »  Įsakymo tekstasPuslapiai 9-10
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2010 m. lap­kri­čio 11 d. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė at­sa­kė į Lie­tu­vos ra­di­jo ir laik­raš­čio Kurier Wileński (Vilniaus kurjeris) žur­na­lis­tų klau­si­mus apie cuk­ri­nį dia­be­tą.
      »  Lap­kri­čio 12 d. LDA pre­zi­den­tė da­ly­va­vo Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­do­je La­bas ry­tas ir ra­di­jo lai­do­je Ry­to gar­sai. Kal­bė­ta apie Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną.
      »  Lap­kri­čio 12 d. Vil­niu­je vy­ko res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Dia­be­to mo­ky­mas ir pro­fi­lak­ti­ka“, skir­ta lap­kri­čio 14-ajai – Pa­sau­li­nei dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­nai bei Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos 20-me­čiui pa­žy­mė­ti.
      »  Lap­kri­čio 16 d. Pa­kruo­jo ra­jo­no dia­be­to klu­bas „Vita“ or­ga­ni­za­vo kon­fe­ren­ci­ją Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai pa­žy­mė­ti. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo LDA va­do­vė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 17 d. Ša­kių ra­jo­no cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų klu­bas „Li­ne­lis“ mi­nė­jo Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną ir sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos veik­los 20-me­tį. Šven­tės pro­ga ren­gi­nio da­ly­vius svei­ki­no LDA pre­zi­den­tė V. Augus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 18 d., gruo­džio 9, 21 d., 2011 m. sau­sio 13 ir vasario 3 d. LR Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je Li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo šios ko­mi­si­jos na­rė, Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) pir­mi­nin­kė V. Augus­ti­nienė.
      »  Lap­kri­čio 19–20 d. Pa­lan­go­je vy­ko Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų kon­fe­ren­ci­ja „Ak­tu­a­lūs dia­be­to­lo­gi­jos klau­si­mai“. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą „Tei­si­niai cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų klau­si­mai“.
      »  Lap­kri­čio 20 d. Šiau­lių kraš­to žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bas „Lem­tis“ or­ga­ni­za­vo mo­ky­mo se­mi­na­rą, skir­tą Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai. Se­mi­na­re in­for­ma­ci­ją apie svei­ka­tos prie­žiū­ros nau­jie­nas Lie­tu­vo­je pa­tei­kė LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 21–22 d. Vil­niu­je vy­ko ap­va­lio­jo sta­lo dis­ku­si­ja „Pa­cien­tų tei­sės“. Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vo Bal­ta­ru­si­jos, Da­ni­jos ir Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. LPO­AT in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė jos pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 27–28 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­ja) vy­ko Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė Asam­blė­ja ir kon­fe­ren­ci­ja „Kar­tu mes esa­me stip­res­ni“. V. Augus­ti­nie­nė, A. Do­bi­lie­nė ir S. Kuz­ne­co­va at­sto­va­vo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­cijai.
      »  Lap­kri­čio 30 d. – gruo­džio 2 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­ja) vy­ko Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo val­dy­bos po­sė­džiai ir aukš­to ly­gio ap­va­lio­jo sta­lo dis­ku­si­jos „Pa­cien­tų tei­sės už­sie­nio ša­lių svei­ka­tos prie­žiū­ro­je: svei­ka­tos ne­to­ly­gu­mai, pa­cien­tų tei­sės, ko­ky­bė ir sau­gu­mas“. Da­ly­va­vo šios val­dy­bos na­rė V. Au­gus­ti­nienė.
      »  Gruo­džio 7 d., 2011 m. sau­sio 19 d. ir vasario 2 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2010 m. lap­kri­čio 18 d. įsa­ky­mu Nr. V-999 „Dėl dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mams vai­kams tei­kia­mų odon­to­lo­gi­nių pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mui ge­rin­ti pa­reng­ti su­da­ry­mo“ Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je su­da­ry­tos dar­bo gru­pės posėdyje LPO­AT at­sto­va­vo LDA sek­re­to­rė S. Kuz­ne­co­va.
      »  Gruo­džio 7 d. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je, gruo­džio 14 ir 20 d. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­siuo­se dar­bo gru­pės po­sė­džiuo­se „Dėl cuk­ri­nio dia­be­to diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo, kom­pen­suo­ja­mo iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų, me­to­di­kos pa­ren­gi­mo“ da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 8 d. su Jo­niš­kio ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ na­riais su­si­ti­ko LDA va­do­vė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 9 d. LR Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko po­sė­dis „Dėl at­ran­kos pro­jek­tų“. So­cia­li­nio part­ne­rio tei­sė­mis da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 10 d. LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo val­dy­bos te­le­kon­fe­ren­ci­jo­je.
      »  Gruo­džio 11 d. Vil­niu­je vy­ko LDA val­dy­bos po­sė­dis. Į LDA pri­im­tas nau­jas ko­lek­ty­vi­nis na­rys: Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bas „Mes“ (pir­mi­nin­kas S. Kaz­laus­kas). Po­sė­dy­je, da­ly­vau­jant ir ki­tiems nau­jai pri­im­tiems Kau­no vai­kų dia­be­to klu­bo „Sva­ja“ bei Ute­nos vai­kų dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kams, ap­tar­ta LDA ir klu­bų veik­la bei abi­pu­siš­kai nau­din­gi pa­siū­lymai.
      »  Gruo­džio 15 d. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė su­si­ti­ko su Ro­che Lie­tu­va Diag­nos­ti­kos pa­da­li­nio at­sto­vu V. Lu­ko­še­vi­čiu­mi. Ap­tar­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­si­mai.
      »  Gruo­džio 23 d. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je vy­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo šios ta­ry­bos na­rė, LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nienė.
      »  2011 m. sau­sio 3 d. LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė at­sa­kė į Lie­tu­vos ra­di­jo lai­dos Ry­to gar­sai žur­na­lis­tų klau­si­mus apie svei­ka­tos ap­sau­gą.
      »  Sau­sio 5 d. Lie­tu­vos ry­to te­le­vi­zi­ja, sau­sio 6 d. Ži­nių ra­di­jas ir sau­sio 7 d. Bal­ti­jos te­le­vi­zi­ja klau­sė LPO­AT pir­mi­nin­kės V. Augus­ti­nie­nės, ko­kia yra pa­cien­tų nuo­mo­nė dėl LR tei­sin­gu­mo mi­nist­ro R. Ši­ma­šiaus iš­sa­ky­tų pa­siū­ly­mų, kad gy­dy­mo įstai­go­se bū­tų ofi­cia­liai įtei­sin­tos pa­cien­tų prie­mo­kos už me­di­ci­nos pa­slau­gas.
      »  Sau­sio 11 d. LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė su­si­ti­ko su lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Pa­cien­tų sau­gos, ino­va­ci­jų ir ko­ky­bės fon­das“ (www.pa­cien­tu­fon­das.lt) at­sto­vė­mis E. Ma­tui­zai­te ir R. Vait­kie­nė. Ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės.
      »  Sau­sio 12 d. LDA lan­kė­si Eli Lil­ly kom­pa­ni­jos at­sto­vai J. El­le­na, T. Va­he­va­a­ra ir A. Juš­ke­vi­čie­ne. Jie, iš­klau­sę V. Augus­ti­nie­nės in­for­ma­ci­ją, la­bai ge­rai įver­ti­no LDA veik­lą, ge­ri­nant cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mą Lie­tu­vo­je.
      »  Sau­sio 14 d. LR Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo šios ta­ry­bos na­rė, LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė. Ta­ry­ba pri­ta­rė:
          1. Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu slau­gos pa­slau­gų, ap­mo­ka­mų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šo­mis, ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos ir ba­zi­nių kai­nų pro­jek­tui ir jį pa­tvir­ti­nan­čio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mo įsi­ga­lio­ji­mui nuo 2011 m. lie­pos 1 d.;
          2. Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu slau­gos pa­slau­gų tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mų ap­ra­šo pa­kei­ti­mo pro­jek­tui.
      »  Sau­sio 21 d. Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bo „Mes“ or­ga­ni­zuo­ta­me su­si­ti­ki­me su Aly­taus mies­to ir ra­jo­no val­džios ir mo­ky­mo įstai­gų at­sto­vais pra­ne­ši­mą apie LDA ir jos ko­lek­ty­vi­nių na­rių veik­lą, ben­dra­dar­bia­vi­mo svar­bą dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms skai­tė LDA vi­ce­pre­zi­den­tė G. Nai­dzi­na­vi­čienė.
      »  Sau­sio 24 d. Lie­tu­vos TV lai­dos Pa­no­ra­ma žur­na­lis­tė klau­sė V. Au­gus­ti­nie­nės nuo­mo­nės apie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą įtei­sin­ti vie­ną lais­vą die­ną žmo­nėms pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­tis svei­ka­tą.
      »  Sau­sio 28 d. LR Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko Ko­le­gi­jos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo jos na­rė, LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Va­sa­rio 5 d. LDA prezidentė V. Au­gus­ti­nie­nė susitiko su Kačerginės sanatorijos „Žibutė“ vadove ir medikais dėl diabeto mokymo stovyklų vaikams organizavimo.
      »  Va­sa­rio 6 d. Šiau­lių kraš­to žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bas „Lem­tis“ mi­nė­jo sa­vo veik­los 20-me­tį.
      »  Vasario 10 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Pri­va­lomojo sveikatos draudimo tarybos posėdis, kuriame da­lyvavo šios tarybos narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.


Puslapis 11
At­sto­va­vu­si Lie­tu­vai Briu­se­ly­je

      Briu­se­ly­je dvi die­nas vy­ku­sio­je Tarp­tau­ti­nė­je dia­be­to aso­cia­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė­je Asam­blė­jo­je kar­tu su Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­te Vi­da Au­gus­ti­nie­ne da­ly­va­vo Pa­kruo­jo dia­be­to klu­bo „Vi­ta“ pir­mi­nin­kė Ade­lė Do­bi­lie­nė.


TDF prezidentas Jean Claude Mbanya su LDA atstovais TDF Europos regiono Generalinėje Asamblėjoje Briuselyje
      „Be­pi­gu bu­vo ke­liau­ti už jū­rų ma­rių su žmo­gu­mi, ku­ris pui­kiai mo­ka an­glų kal­bą ir ku­riam vi­si iš to­lo šau­kia: „He­lo, Vi­da...“ Ta­čiau ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti ir to, kad net la­biau­siai ti­tu­luo­ti lek­to­riai, dau­giau­siai pro­fe­so­riai ar moks­lų dak­ta­rai, daugelis ku­rių ir pa­tys ser­ga dia­be­tu, bu­vo la­bai dė­me­sin­gi kiek­vie­nam ren­gi­nio da­ly­viui. Jie sten­gė­si per­teik­ti mums vis­ką, ką ga­li­ma ir bū­ti­na pa­da­ry­ti, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią pa­sau­ly­je plin­tan­čiai cuk­ri­nio dia­be­to epi­de­mi­jai“, – sa­kė A. Do­bi­lie­nė.
      Žo­dį „epi­de­mi­ja“, kal­bė­da­mas apie ne­įti­kė­ti­nai spar­tų cuk­ri­nio dia­be­to pli­ti­mą, su ne­ri­mu nuo­lat mi­nė­jo Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Je­an Claude Mbanya, pa­tei­kęs in­for­ma­ci­ją, ku­rio­se ša­ly­se yra dau­giau­siai pa­da­ry­ta, ku­riant pre­ven­ci­nes šios li­gos bei jos kom­pli­ka­ci­jų stab­dy­mo pro­gra­mas, ir kur tuo rū­pi­na­ma­si tik mi­ni­ma­liai. Gai­la, bet Lie­tu­va yra tarp pas­ta­rų­jų vals­ty­bių, nes čia li­gos pre­ven­ci­jai pa­pras­čiau­siai trūks­ta lė­šų. Sek­ti­nas bel­gų pa­vyz­dys, nes Bel­gi­jo­je tuo rū­pi­na­si net dvi ne kon­ku­ruo­jan­čios tar­pu­sa­vy­je, o ben­dra­dar­biau­jan­čios dia­be­to aso­cia­ci­jos, ku­rių ben­dras tiks­las – „Vi­si kar­tu mes bū­si­me daug stip­res­ni“.

TDF Europos regiono prezidentas Chris Delicata ir LDA prezidentė Vida Augustinienė TDF Europos regiono Generalinėje Asamblėjoje Briuselyje
      „Iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se ko­vos su dia­be­to pli­ti­mu pro­gra­mos yra su­da­ry­tos net 25 me­tams į prie­kį, pir­miau­siai ne­iš­lei­džiant iš aki­ra­čio žmo­nių, ku­rie tu­ri dau­giau ri­zi­kos su­sirg­ti, t. y. tu­ri virš­svo­rį, aukš­tą krau­jo­spūdį ir pan. Mums ir ki­tiems, vis dar ne­tu­rin­tiems to­kių stra­te­gi­jų, be­lie­ka ka­bin­tis už vil­ties, kad esa­mą si­tu­a­ci­ją į ge­res­nę pa­keis 2006 m. pa­si­ra­šy­ta Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ja dėl ko­vos su dia­be­tu“, – sa­kė A. Do­bi­lie­nė.
      Klu­bo „Vi­ta“ pir­mi­nin­kė pri­si­pa­ži­no ren­gi­ny­je dau­giau­siai ben­dra­vu­si su ru­siš­kai kal­ban­čiais šios sri­ties pro­fe­so­riais iš Gru­zi­jos, Ru­si­jos ir kt.
      A.Do­bi­lie­nė fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tui įtei­kė klu­bo „Vil­tis“ an­ge­liu­ką. Ji an­ge­liu­ką pa­do­va­no­jo ir la­bai di­de­lį dė­me­sį lie­tu­vėms ro­džiu­siai šios li­gos spe­cia­lis­tei iš Tur­ki­jos dr. Schnaz.

      P. Kve­da­rie­nė, „Auk­si­nė var­pa“

Puslapis 12
Diag­no­zė – cuk­ri­nis dia­be­tas

      Ro­kiš­kio ra­jo­ne gy­ve­nan­tis Vy­tau­tas Ki­se­lis net ne­įta­rė ser­gąs vie­na klas­tin­giau­sių li­gų – cuk­ri­niu dia­be­tu. Ta­čiau jis ne­nu­lei­džia ran­kų.

      Var­gi­no sil­pnu­mas
      Pa­piš­kių kai­mo (Ro­kiš­kio sen.) 55-erių gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Ki­se­lis su šia klas­tin­ga li­ga su­si­dū­rė ge­ro­kai anks­čiau, nei apie tai su­ži­no­jo. „Vi­są gy­ve­ni­mą mė­gau skai­ty­ti, daug ra­šy­da­vau, to­dėl silps­tan­tį re­gė­ji­mą ta­pa­ti­nau su įtemp­tu sa­vo­jo gy­ve­ni­mo rit­mu, o li­gos ne­įta­riau. Taip gal­vo­jau iki 2008-ųjų spa­lio“, – „Gim­ta­jam Ro­kiškiui“ pa­sa­ko­jo vy­riš­kis. Bū­tent ta­da ra­jo­no me­di­kai jam diag­no­za­vo cuk­ri­nį dia­be­tą. „Ma­ne ėmė var­gin­ti di­džiu­lis nuo­var­gis, nak­tį ne­be­ga­lė­da­vau už­mig­ti: ne­ži­nia dėl ko la­bai skau­dė­da­vo ko­jos. Bū­da­vo taip: su­si­ruo­šiu pas gy­dy­to­ją, jau ap­si­ren­giu ei­ti link au­to­bu­so, ta­čiau pa­si­jun­tu toks be­jė­gis, kad vėl kren­tu lo­von“, – ne­slė­pė Vy­tau­tas. At­li­kus ty­ri­mus nu­sta­ty­ta, kad cuk­raus kie­kis jo krau­jy­je be­veik pen­kis kar­tus vir­ši­ja nor­mą. „Kaip tu dar iš­vis vaikš­tai?“ – klausė gy­dy­to­ja. „Anot me­di­kės, kiek­vie­ną aki­mir­ką ma­ne ga­lė­jo iš­tik­ti dia­be­ti­nė ko­ma...“ – pa­sa­ko­jo vy­ras.
      Bu­vę ir ki­tų dia­be­to po­žy­mių. „Prieš me­tus iki nu­sta­tant li­gos diag­no­zę nei iš šio, nei iš to ėmė kris­ti svo­ris. Ta­čiau ne­gi žmo­gus dėl to krim­sie­si? Net ap­si­džiau­giau“, – nu­si­juo­kė pa­šne­ko­vas.

      Su­si­drau­ga­vo
      Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, dia­be­tu Vy­tau­tas sir­go jau ne vie­nus me­tus: li­ga jau bu­vo spė­ju­si nu­veik­ti sa­vo juo­dą dar­bą. „Man bu­vo diag­no­zuo­ta kom­pli­ka­ci­ja – dia­be­ti­nė neu­ro­pa­ti­ja. Tai ner­vų pa­žei­di­mas, dėl ku­rio ir pra­si­dė­jo ko­jų skaus­mai. At­si­ra­do skran­džio, ka­sos pro­ble­mų“, – var­di­jo vy­riš­kis, o nuo veido re­tai dings­tan­ti šyp­se­na ro­dė, kad nau­jo­jo pa­ly­do­vo – klas­tin­go­jo dia­be­to – jis ne­iš­si­gan­do... „Tik iš pra­džių bu­vau pri­blokš­tas. Ta­čiau nė ne­ma­niau nu­leis­ti ran­kų. Su šia li­ga rei­kia su­si­gy­ven­ti, net su­si­drau­gau­ti. Jei ne, ruoš­kis blo­giau­siam“, – šyp­so­jo­si Vy­tau­tas. Pa­klaus­tas, ko­kios per­mai­nos pa­rei­ka­la­vo dau­giau­siai jė­gų, jis sa­kė: „Ne­bu­vo to­kių. Per mė­ne­sį ap­si­pra­tau ir su gy­vy­biš­kai svar­bio­mis in­su­li­no in­jek­ci­jo­mis, ku­rias tu­riu leis­tis du kar­tus per die­ną, ir su pa­ki­tu­siu mi­ty­bos ra­cio­nu. Nie­ka­da ne­bu­vau „sun­kaus“ mais­to mė­gė­jas, to­dėl ne­gąs­di­no dar­žo­vių ar lie­sos mė­sos die­ta. Gal tik bul­vių bu­vo sun­kiau at­si­sa­ky­ti...“ Dėl ka­sos pro­ble­mų die­ta ta­po dar griež­tes­nė. „Ap­si­pran­ti, ir vis­kas. Juo­lab kai gy­ve­ni vie­nas: nė­ra jo­kių pa­gun­dų. Kaip to­kį ma­no bu­vi­mą ver­ti­na drau­gai? Jie jau įpra­to at­si­vež­ti sa­vo mais­to: ži­no, kad aš tu­rė­siu tik to­kio, ko­kį pats ga­liu val­gy­ti“, – sa­kė vy­riš­kis.

      Čia ir už­sie­ny­je
      Šei­mos taip ir ne­su­kū­ręs vy­riš­kis ne­si­jau­čia vie­ni­šas: sun­kes­nė­mis aki­mir­ko­mis jį guo­džia ne­to­lie­se gy­ve­nan­ti ma­ma, se­suo, Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­ti drau­gė ir dau­gy­bė su­si­ra­ši­nė­ji­mo drau­gų už­sie­nie­čių, su ku­riais ar­ti­mus ry­šius jis už­mez­gė ke­liau­da­mas po Eu­ro­pą. „Jie ma­ne re­mia vi­so­ke­rio­pai: dau­ge­lis ži­no, kad te­gau­nu 300 Lt ne­įga­lu­mo pa­šal­pą. Vien vais­tai per mė­ne­sį at­si­ei­na 600–700 Lt. Bi­čiu­liai re­mia ma­ne fi­nan­siš­kai, at­siun­čia vais­tų, diag­nos­ti­nių juos­te­lių gliu­ko­zei nu­sta­ty­ti ir laik­raš­čių bei žur­na­lų apie nau­jau­sius dia­be­to gy­dy­mo bū­dus, kom­pli­ka­ci­jas...“ – ne­slė­pė vy­riš­kis. Ry­šiai su už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiais drau­gais ir pui­kios vo­kie­čių kal­bos ži­nios Vy­tau­tui su­tei­kia ga­li­my­bę ne tik do­mė­tis nau­jau­siais dia­be­to gy­dy­mo ir kon­tro­lės bū­dais, bet ir dau­giau su­ži­no­ti apie žmo­nių, ser­gan­čių šia li­ga, ga­li­my­bes ki­to­se vals­ty­bė­se. „Vo­kie­čiams, iš­gir­du­siems diag­no­zę – dia­be­tas, iš kar­to siū­lo­ma psi­cho­lo­go pa­gal­ba. O čia kaps­ty­kis, kaip iš­ma­nai... Be to, už­sie­nie­čiai, ser­gan­tys dia­be­tu, tu­ri tei­sę į ne­mo­ka­mą kas­me­ti­nį re­a­bi­li­ta­ci­nį gy­dy­mą“, – pa­sa­ko­jo V. Ki­se­lis. „Vis dėl­to di­džiau­sias in­dė­lis, ko­vo­jant su šia li­ga, pri­klau­so pa­čiam li­go­niui: vi­sos me­di­kų pa­stan­gos bus be­jė­gės, jei­gu pats žmo­gus ne­no­rės iš pa­grin­dų pa­keis­ti sa­vo mi­ty­bos ir gy­ve­ni­mo įpro­čių“, – kal­bė­jo Vy­tau­tas.

      Kvie­čia ra­jo­no klu­bas
      Ro­kiš­kio ra­jo­ne jau dau­giau kaip 17 me­tų gy­vuo­ja klu­bas „Dia­be­tas“, sie­kian­tis su­bur­ti vi­sus dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes. Jo pir­mi­nin­kės Ma­ry­tės Mie­liaus­kie­nės tei­gi­mu, klu­bas jun­gia per 90 na­rių, ku­rių am­žius nuo 15 iki 70 me­tų. „Ko­dėl nau­din­ga da­ly­vau­ti klu­bo veik­lo­je? Nau­da di­džiu­lė: klu­bo na­riams nuo­lat skai­to­mos pa­skai­tos apie nau­jau­sius dia­be­to gy­dy­mo bū­dus, kom­pli­ka­ci­jas ir pre­ven­ci­ją, li­go­niams su­da­ro­mos są­ly­gos pa­si­nau­do­ti re­a­bi­li­ta­ci­nio gy­dy­mo ga­li­my­bė­mis pa­jū­ry­je, or­ga­ni­zuo­ja­mos iš­vy­kos į dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­tus did­mies­čiuo­se...“ – pa­sa­ko­jo klu­bo pir­mi­nin­kė. Vi­sus, ser­gan­čius šia li­ga, ji kvie­čia prisijungti prie „Diabeto“ klubo narių.

      Ag­nė Pu­tei­ky­tė-Mac­ku­vie­nė,
      „Gim­ta­sis Ro­kiškis“


Puslapis 13
My­lin­tie­ms gy­ve­ni­mą cuk­rinis diabetas ne­truk­do

      Di­džių­jų mies­tų kli­ni­kų me­di­kai cuk­ri­nį dia­be­tą va­di­na gy­ve­ni­mo bū­du, o jų ko­le­gos iš ra­jo­nų šia li­ga ser­gan­čias mo­te­ris, no­rin­čias tu­rė­ti vai­kų, ap­šau­kia be­pro­tė­mis. Ku­rie iš jų tei­sūs? Ga­li­ma jaus­tis vi­siš­kai svei­kai, li­gą kon­tro­liuo­jant fi­zi­niu ak­ty­vu­mu, su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba ir vais­tais.

      Mo­te­rys griau­na mi­tus
      Ole­sė Ke­kie­nė cuk­ri­nio dia­be­to diag­no­zę iš­gir­do bū­da­ma ke­tu­rio­li­kos, San­dra Čap­kaus­kie­nė – sep­ty­nio­li­kos me­tų. Iki tol jos nie­ko ne­ži­no­jo apie šią li­gą.
      „Ne­su­pra­tau, kas tas in­su­li­nas, kai gy­dy­to­jai pa­sa­kė, kad jį rei­kės leis­tis vi­są gy­ve­ni­mą. Šo­kas iš­ti­ko tik ta­da, kai nu­va­žia­vu­si į dia­be­to sto­vyk­lą pa­ma­čiau, ko­kie ap­kū­nūs vi­si li­go­niai. Bi­jo­jau to­kia tap­ti“, – pa­žin­tį su li­ga pri­si­me­na Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jos do­cen­tės pa­rei­gas ei­nan­ti dės­ty­to­ja S. Čap­kaus­kie­nė. Ta­čiau li­ga ne tik ne­pa­ver­tė jos sto­ru­le, bet ir ne­su­truk­dė baig­ti uni­ver­si­te­tą, pa­ra­šy­ti moks­li­nį dar­bą, iš­te­kė­ti, su­si­lauk­ti sū­naus.
      O. Ke­kie­nė jau sirg­da­ma bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, įgi­jo pui­kią įvaiz­džio di­zai­ne­rės pro­fe­si­ją. Tu­ri dvi duk­ras. Ma­ža­jai – trys mė­ne­siai, di­džio­ji dve­jais me­tais vy­res­nė. „Ga­lė­čiau tu­rė­ti ir dau­giau vai­kų“, – mi­tą, kad ga­li­ma gim­dy­ti pra­ėjus ne dau­giau kaip sep­ty­ne­riems me­tams nuo li­gos pra­džios, su­griau­na O. Ke­kie­nė.

      Iš­ban­dė pro­tes­to for­mas
      Cuk­ri­nis dia­be­tas – li­ga vi­sam gy­ve­ni­mui. Mo­te­rys ne­ži­no, ko­dėl su­sir­go. Gal pa­vel­dė­jo? Ed­vi­nas Ge­rik­sas su­sir­go bū­da­mas še­še­rių. Da­bar jam 37-eri, per tą lai­ką li­ga nie­kam gi­mi­nė­je ne­diag­no­zuo­ta.
      Vi­si trys mū­sų pa­šne­ko­vai tvir­ti­na: cuk­ri­nio dia­be­to diag­no­zė nė­ra mir­ties nuosp­ren­dis. Svar­bu iš­mok­ti su­val­dy­ti li­gą, ją kont­ro­liuo­ti.
      „Rei­kia iš­mok­ti bū­ti gy­dy­to­ju pa­čiam sau“, – da­li­ja­si pa­tir­ti­mi E. Ge­rik­sas.
      O. Ke­kie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, la­bai svar­bu tu­rė­ti gy­dy­to­ją, su ku­riuo ga­lė­tum pa­si­tar­ti, ne­bi­jo­tum pri­si­pa­žin­ti nu­si­žen­gus gy­dy­mo tak­ti­kai. „Kai dėl li­gos pri­au­gau de­šimt ki­log­ra­mų svo­rio, pra­dė­jau pro­tes­tuo­ti prieš ją ir eks­pe­ri­men­tuo­ti. Gal­vo­jau, kas bus, jei ne­val­gy­siu, ne­su­si­lei­siu in­su­li­no. Esu dė­kin­ga gy­dy­to­jai Eval­dai Da­ny­tei, ku­ri lei­do man da­ry­ti ma­žas klai­das ir iš jų mo­ky­tis. Tik di­de­lių da­ry­ti ne­lei­do. Kai įsi­ti­ki­nau, kas yra kas, iš­mo­kau val­dy­ti li­gą“, – ne­sle­pia O. Ke­kie­nė.

      Spor­tas, mais­tas ir vais­tai
      Mo­te­ris la­bai dė­kin­ga gy­dy­to­jams ir už bran­giau­sią jos tur­tą – duk­ras. Ir pir­mo­sios, ir ant­ro­sios be­si­lau­kiant jos svei­ka­tos būk­lę, O. Ke­kie­nės žo­džiais ta­riant, gy­dy­to­jai se­kė tar­si pro di­di­na­mą­jį stik­lą.
      „Ir pa­čiai iš­gy­ve­ni­mų bu­vo. Rei­kė­jo la­bai ati­džiai rink­tis mais­tą, sek­ti in­su­li­no kie­kį, nes jis per nėš­tu­mą la­bai kei­čia­si. Ta­čiau Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jai, sa­vo dar­be be­si­va­do­vau­jan­tys pa­sau­li­ne prak­ti­ka, drą­si­no gim­dy­ti, ne taip, kaip kai ku­rie ra­jo­nuo­se dir­ban­tys me­di­kai nėš­čią dia­be­tu ser­gan­čią mo­te­rį ap­šau­kian­tys iš­pro­tė­ju­sia“, – li­ki­mo drau­gių gai­li O. Ke­kie­nė.
      S. Čap­kaus­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad ga­li­ma jaus­tis vi­siš­kai svei­kai, li­gą kon­tro­liuo­jant fi­zi­niu ak­ty­vu­mu, su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba ir vais­tais. Ji in­su­li­ną lei­džia­si pen­kis kar­tus per die­ną. Spor­tuo­ja ne ma­žiau kaip še­šias va­lan­das per sa­vai­tę: žai­džia te­ni­są, plau­kio­ja ba­sei­ne ir da­ly­vau­ja ae­ro­bi­kos už­si­ė­mi­muo­se. Ne­pa­vargs­ta, anaip­tol, tai jai su­tei­kia jė­gų. Ne­val­go mė­sos, juo­lab rū­ky­tų jos ga­mi­nių, ven­gia mil­ti­nių pa­tie­ka­lų, sal­du­my­nų iš vi­so ne­mėgs­ta.
      „Yra to­kių li­ki­mo drau­gų, ku­rie sa­vęs ne­sau­go. Aš ne­no­riu pri­si­šauk­ti kom­pli­ka­ci­jų“, – tvir­tai nu­ker­ta S. Čap­kaus­kie­nė.
      E. Ge­rik­sas pri­si­pa­žįs­ta ret­kar­čiais neat­si­spi­ri­ąs ko­kiam sal­džiam ska­nės­tui, bet prieš tai su­si­lei­džia in­su­li­no. Tai ne­truk­do jam ke­liau­ti po pa­sau­lį, tik vi­suo­met su sa­vi­mi ve­ža­si ne tik hi­gie­nos prie­mo­nes, bet ir švirkš­tų bei in­su­li­no.

      Kas yra cuk­ra­li­gė
      Cuk­ri­nis dia­be­tas ar­ba cuk­ra­li­gė – li­ga, ku­rią su­ke­lia an­glia­van­de­nių apy­kai­tos su­tri­ki­mai, le­mian­tys gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je pa­di­dė­ji­mą (hi­per­gli­ke­mi­ja) ar­ba su­ma­žė­ji­mą (hi­pog­li­ke­mi­ja).
      Eval­da Da­ny­tė, moks­lų dak­ta­rė, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos Dia­be­to­lo­gi­jos sek­to­riaus va­do­vė:
      – Cuk­ri­nis dia­be­tas plin­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je, juo ser­ga be­veik 300 mln. žmo­nių. Kaip jo sau­go­tis? La­bai svar­bu svei­ka gy­ven­se­na: svei­ka mi­ty­ba bent tris kar­tus per die­ną, bent tris kar­tus per sa­vai­tę po va­lan­dą ras­ti lai­ko pa­spor­tuo­ti. Tai ati­to­li­na ne tik dia­be­tą, bet ir šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gas. Rei­kia lai­ku su­si­rū­pin­ti dėl pa­di­dė­ju­sio svo­rio, kol jis ne­pa­ken­kė. Ras­ti tin­ka­mą prie­mo­nę stre­sui val­dy­ti. Pa­gei­dau­ti­na, kad tai bū­tų ne al­ko­ho­lis ar ni­ko­ti­nas. Ma­žes­nio ka­lo­rin­gu­mo die­ta ir fi­zi­nis ak­ty­vu­mas pa­de­da kon­tro­liuo­ti li­gą be vais­tų.

      Ri­zi­kos veiks­niai
      Pa­vel­di­mu­mas, ant­svo­ris, di­des­nis cuk­raus kie­kis krau­jy­je, stam­bes­nių nei 4 kg nau­ja­gi­mių gim­dy­mas, aukš­tas krau­jo­spūdis, ka­sos ir en­dok­ri­ni­nės sis­te­mos li­gos.

      Po­žy­miai
      Gau­sus šla­pi­ni­ma­sis, troš­ku­lys, svo­rio kri­ti­mas yra I ti­po cuk­ri­nio dia­be­to, bū­din­go jau­niems žmo­nėms, simp­to­mai. Jiems pa­si­reiš­kus rei­ka­lin­gas gy­dy­mas in­su­li­nu. Vy­res­ni, daž­niau­siai ant­svo­rį tu­rin­tys žmo­nės į šiuos simp­to­mus ne­re­tai ne­krei­pia dė­me­sio, to­dėl li­ga daž­niau­siai nu­sta­to­ma jau pa­si­reiš­kus kom­pli­ka­ci­joms.

      Koks jū­sų krau­jas?
      Jei­gu gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je yra nuo 5,6 iki 6,0 mmol/l, ga­li bū­ti su­tri­kęs gliu­ko­zės to­le­ra­vi­mas ar­ba su­tri­ku­si gli­ke­mi­ja.
      Jei­gu gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je yra 6,1 mmol/l ar­ba di­des­nė, ga­li bū­ti, kad ser­ga­te cuk­ri­niu dia­be­tu.

      Sta­tis­ti­ka
      Cuk­ri­nis dia­be­tas diag­no­zuo­tas be­veik 73 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Pa­sau­ly­je šia li­ga ser­ga 285 mln. žmo­nių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad po 20 me­tų cuk­ra­li­ge sirgs apie pu­sė mi­li­jar­do pla­ne­tos gy­ven­to­jų.

      Grės­mė
      Dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja, kai pa­žei­džia­ma akies tin­klai­nė. Pro­gre­sa­vu­si li­ga ga­li su­kel­ti ak­lu­mą.
      Šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos, inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas.
      Ner­vų sis­te­mos pa­žei­di­mai ir jų pa­sek­mės – ga­lū­nių skaus­mas, tir­pi­mas, pė­dų opos, gang­re­na ir am­pu­ta­ci­ja.

      Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė, „Klai­pė­da“


Puslapiai 14-15
Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bas „Mes“

      2010 m. Aly­tu­je įkur­tas vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bas „Mes“. Jam va­do­vau­ja Sta­sys Kaz­laus­kas, pir­mi­nin­ko pavaduotoju išrink­tas Vytautas Dauna­ra­vi­čius.

      Tik pra­si­dė­jus 2010–2011 moks­lo me­tams Vy­tau­to ir Zitos Dau­na­ra­vi­čių so­dy­bo­je suor­ga­ni­za­vo­me die­nos sto­vyk­lė­lę vai­kams ir jau­ni­mui. Die­na pra­bė­go lyg aki­mir­ka: ke­pė­me deš­re­les ant lau­žo, šau­dė­me iš lan­ko į ba­lio­nus, žai­dė­me su ka­muo­liu. Va­ka­rop su­sė­dę pa­si­kal­bė­ti iš dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ va­do­vės Le­o­no­ros Oku­ne­vi­čie­nės iš­gir­do­me, kad tur­būt kur­si­me sa­vo klu­bą. Taip gi­mė idė­ja įkur­ti vai­kų ir jau­ni­mo klu­bą „Mes“. Pir­ma­sis žings­nis – su­gal­vo­ti pa­va­di­ni­mą ir su­tvar­ky­ti klu­bo re­gist­ra­vi­mo for­ma­lu­mus jau bu­vo ženg­tas. Įkū­rus klu­bą bu­vo nu­tar­ta įsto­ti į Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ją. 2010 m. gruo­džio 11 die­ną su­ži­no­jo­me, kad ta­po­me 58-tuo­ju klu­bu, pri­im­tu į LDA.
      2010 m. gruo­džio 16 die­ną su­si­tik­ti su Ka­lė­dų Se­ne­liu kvie­tė­me vi­sus dia­be­tu ser­gan­čius vai­kus kar­tu su bro­liais ir se­sė­mis. Vai­kai kar­tu su Ka­lė­dų Se­ne­liu šo­ko, dai­na­vo, de­kla­ma­vo ei­lė­raš­čius ir, aišku, ga­vo do­va­nų. Do­va­nų ga­vo ne tik nuo jo, bet ir nuo UAB Ba­y­er ir Abovita. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo­me kar­tu su Re­me­di­jos kny­gy­nu.
      Klu­bo tiks­las – su­vie­ny­ti vai­kus ir jau­nuo­lius, ser­gan­čius dia­be­tu, ir pa­ro­dy­ti, kad su­si­vie­ni­jus ga­li­ma ak­ty­viai il­sė­tis, da­ly­tis džiaugs­mais ir rū­pes­čiais. Kai mes kar­tu, džiaugs­mo bū­na dau­giau, o rū­pes­čių – ma­žiau.
      Nors vi­sų mū­sų vai­kai dia­be­tu ser­ga jau se­no­kai, bet pir­mą su­si­ti­ki­mą su­ren­gė­me su Aly­taus ra­jo­no Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos psi­cho­lo­ge Dai­va Berz­kal­ne. Į su­si­ti­ki­mą pa­kvie­tė­me vi­sus no­rin­čius, nors at­ro­dė, kad psi­cho­lo­gi­nį šo­ką mes sėk­min­gai įvei­kę ir pro­ble­mų ne­bė­ra, bet taip tik at­ro­dė... Tė­ve­liai ak­ty­viai da­ly­va­vo po­kal­by­je.
      Klu­bo stei­gė­jai la­bai dė­kin­gi Aly­taus no­ta­rei In­gai Be­ru­lie­nei ir UAB Mo­na­me­dai už pa­ra­mą, stei­giant dia­be­to klu­bą.
      Kvie­čia­me vi­sus pri­si­jung­ti prie Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bo „Mes“.

      Sta­sys Kaz­laus­kas
      Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to
      klu­bo „Mes“ pir­mi­nin­kas


Puslapiai 16-17
Ozo­no­ te­ra­pi­ja – na­tū­ra­lus ir veiks­min­gas dia­be­to val­dy­mo bū­das

      Jau ku­ris lai­kas kas­dien pa­vo­jin­gai kin­tan­čio cuk­raus kie­kio krau­jy­je ne­ga­lė­jau su­re­gu­liuo­ti vien die­ta ir in­su­li­nu, nuo­var­gis kan­ki­no nuo ry­to iki va­ka­ro, vis­ką da­riau per jė­gą, pa­klus­da­ma tik įsak­miam pro­to bal­sui. Pa­si­da­rė sun­ku lip­ti laip­tais, ko­jos iš kar­to tap­da­vo lyg švi­ni­nės, o, no­rė­da­ma pa­si­len­kus ar at­si­tū­pus at­si­kel­ti, tu­rė­jau įsi­tver­ti kė­dės ar sta­lo. Gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mas prieš 3 mėn. bu­vo blo­gas. To­kia man ne­ti­kė­ta dia­be­to ei­ga va­rė į ne­vil­tį. Re­gis, ži­no­jau vis­ką ir mo­kė­jau val­dy­ti dia­be­tą, bet nuo per­nai me­tų pa­va­sa­rio nie­kaip ne­įsten­giau pa­ge­rin­ti sa­vi­jau­tos. Kri­ti­niais at­ve­jais, ma­tyt, li­ki­mas tam­pa ma­lo­nin­gas: su­si­pa­ži­nau su UAB Me­do­zo­nas va­do­vu Va­len­ti­nu Žur­ben­ko, ku­ris gruo­džio mė­ne­sį pa­kvie­tė ma­ne į sa­vo kli­ni­ką, sa­ky­da­mas, kad vi­sus tuos ne­ga­la­vi­mus, ku­riuos ken­čiu, ga­li­ma pašalin­ti ozo­no te­ra­pi­ja. Aš su­ti­kau. Pir­miau­sia man at­li­ko kom­piu­te­ri­nį bio­re­zo­nan­si­nį ty­ri­mą. Tai yra nau­jau­sias diag­nos­ti­kos me­to­das, lei­džian­tis ste­bė­ti li­gos at­si­ra­di­mo ir vys­ty­mo­si ei­gą, fik­suo­jant or­ga­niz­mo au­di­nio ir at­ski­rų jo ląs­te­lių ban­gų pa­ra­met­rus. Pas­kui da­vė ho­me­o­pa­ti­nių vais­tų ir pa­sky­rė 8 di­dži­ą­sias au­to­he­mo­te­ra­pi­jos pro­ce­dū­ras. Pa­ju­tau stai­gų pa­ge­rė­ji­mą. Pra­ėjo nuo­var­gis, ga­liu lais­vai lip­ti laip­tais, at­si­tū­pus at­si­kel­ti ne­si­lai­ky­da­ma at­ra­mų, pro­ce­dū­rų me­tu va­lo­mas krau­jas švie­sė­jo, nes ša­li­no­si tok­si­nai, nu­si­sto­vė­jo sta­bi­lus cuk­raus kie­kis krau­jy­je, jo ste­bė­ji­mo krei­vė tel­pa į nor­ma­lias ri­bas. Šiuo me­tu HbA1c ro­dik­lis su­ma­žė­jo 1,1 proc. Tai bu­vo ma­no at­ra­di­mas, ku­riuo pa­si­nau­do­ti, ma­nau, ga­lė­tų ir ki­ti, ser­gan­tys dia­be­tu.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė,
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė

      Toks V. Au­gus­ti­nie­nės pa­sa­ko­ji­mas pa­ska­ti­no ge­riau su­si­pa­žin­ti su ozo­no te­ra­pi­ja, to­dėl il­gai ne­dels­da­ma su­si­ti­kau su UAB Me­do­zo­nas va­do­vu aka­de­mi­ku (Ru­si­jos Me­di­ci­nos tech­ni­kos moks­lų aka­de­mi­ja) Va­len­ti­nu Žur­ben­ko.

      – Kuo bio­re­zo­nan­si­nis or­ga­niz­mo ty­ri­mas kom­piu­te­riu ski­ria­si nuo UZI, bran­duo­li­nio, mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so, kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos ir ki­tų ty­ri­mo bū­dų, tai­ko­mų mū­sų po­li­kli­ni­ko­se?
      – Tai pats nau­jau­sias diag­nos­ti­kos me­to­das, kai per ty­ri­mą gau­ni vi­są in­for­ma­ci­ją apie pa­to­lo­gi­nes bū­se­nas ir li­gas, fik­suo­ja­mi pa­tys pir­mie­ji li­gos vys­ty­mo­si eta­pai, ap­tin­ka­mos mio­mos, mas­to­pa­ti­jos, en­dok­ri­ni­niai pa­žei­di­mai. Tiks­liai ver­ti­na­ma skyd­liau­kės, ant­inks­čių, hi­po­fi­zės, ka­sos, ke­pe­nų, žar­ny­no, inks­tų, ly­ti­nių or­ga­nų, pien­liau­kių, šir­dies, plau­čių ir ki­tų or­ga­nų būk­lė. Ran­da­mi mik­ro­bai, vi­ru­sai, bak­te­ri­jos, kir­mė­lės, chla­mi­di­jos, urop­laz­mos, sta­fi­lo­ko­kai, liam­bli­jos, tri­cho­ma­na­tas, as­ko­ri­tas ir kt. At­lie­ka­ma skait­me­ni­nė krau­jo, pa­grin­di­nių mik­ro­ele­men­tų ir chro­mo­so­mų ana­li­zė, ne­imant krau­jo.
      – Apie ozo­no te­ra­pi­ją vie­šai ir pla­čiai ne­kal­ba­ma, to­dėl žmo­nės sto­ko­ja ži­nių. Dėl šios prie­žas­ties šis gy­dy­mo bū­das, kol pa­tys ne­pa­ban­do, jiems at­ro­do ne­pa­ti­ki­mas. Be to, ozo­no te­ra­pi­jos, kaip ir gy­dy­mo na­tū­ra­liais ne­tra­di­ci­nės me­di­ci­nos bū­dais, svei­ka­tos drau­di­mas ne­kom­pen­suo­ja. Ką ga­lė­tu­mėt pa­sa­ky­ti apie gy­do­mą­ją ozo­no ga­lią?
      – Me­di­ci­ni­nį ozo­ną su­da­ro 5 proc. ozo­no ir 95 proc. de­guo­nies. Iki šiol ne­at­ras­tas ki­tas vais­tas, ku­ris pa­si­žy­mė­tų to­kio­mis stip­rio­mis an­ti­sep­ti­nė­mis sa­vy­bė­mis, pri­lyg­tų na­tū­ra­liam gam­tos an­ti­bio­ti­kui – ozo­nui. Ozo­no te­ra­pi­ja pa­de­da ko­vo­ti su krau­ja­gys­lių, krau­jo apy­ta­kos, są­na­rių, vi­ru­si­nės kil­mės li­go­mis. Ozo­nas, kaip ok­si­da­to­rius ir an­ti­ok­si­dan­tas, leng­vi­na skaus­mus, gy­do reu­ma­tą, her­pe­są, he­pa­ti­tą, pa­de­da at­gau­ti jė­gas nu­sil­pu­siems nuo cuk­ri­nio dia­be­to, ate­ro­sklerozės, bron­chi­nės ast­mos, gy­do sun­kiai gy­jan­čias žaiz­das, va­lo krau­ją nuo tok­si­nų, pa­pil­dy­da­mas de­guo­ni­mi. At­si­gau­na kiek­vie­nas or­ga­nas, ken­tė­jęs nuo de­guo­nies sty­giaus, to­dėl dings­ta šir­dies skaus­mai, ge­rė­ja mie­gas, mąs­ty­mas, re­ga ir klau­sa, nes ta ener­gi­ja, ku­ri bu­vo eik­vo­ja­ma tok­si­nams pa­ža­bo­ti, da­bar ati­ten­ka žmo­gui. Ozo­no te­ra­pi­jos pro­ce­dū­ros ne­su­ke­lia aler­gi­nių re­ak­ci­jų, ne­tu­ri ša­lu­ti­nio po­vei­kio ir ga­li bū­ti pui­kiai de­ri­na­mos su įvai­riais me­di­ka­men­tais. Gy­dy­mui pa­pras­tai rei­ka­lin­gas pro­ce­dū­rų kur­sas, ku­rio truk­mė pri­klau­so nuo diag­no­zės ir pa­cien­to būk­les, ta­čiau vi­sa­da tei­kia sta­bi­lų, il­ga­lai­kį svei­ki­mo efek­tą.
      – Tai, apie ką mes kal­bė­jo­mės, ga­li­ma tai­ky­ti kiek­vie­nam žmo­gui, tu­rin­čiam vie­no­kių ar ki­to­kių svei­ka­tos pro­ble­mų. Bet no­rė­tų­si la­biau iš­skir­ti dia­be­to li­go­nius. Ko­kį po­vei­kį jiems da­ro ozonas?
      – Ma­žė­ja hi­per­gli­ke­mi­jos at­ve­jų, pra­ei­na troš­ku­lys, odos nie­žė­ji­mas, sil­pnu­mas ir ki­ti su šia lė­ti­ne li­ga su­si­ję po­žy­miai. In­su­li­no ir ge­ria­mų­jų vais­tų do­zės ma­žė­ja iki 20–25 proc. Gy­dy­mo efek­tas trun­ka nuo 3 iki 6 mė­ne­sių, pas­kui vėl vis­kas kar­to­ja­ma, taip pa­lai­ko­ma sta­bi­liai ge­res­nė li­go­nio bū­se­na, ge­rė­ja gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. Ozo­no te­ra­pi­ja veiks­min­ga, gy­dant sun­kias kom­pli­kuo­tas šios li­gos for­mas: dia­be­ti­nės pė­dos sin­dro­mą ir pū­lin­gą ne­kro­zę, be­veik du kar­tus pa­grei­ti­na žaiz­dos va­ly­mą­si nuo pū­lių ir pa­de­da vys­ty­tis re­ge­ne­ra­ci­jai. Dėl to iki 1,7 kar­to ma­žė­ja ga­lū­nių am­pu­ta­ci­jų in­va­li­du­mo ir mir­čių. Gy­dy­mo pa­grin­dą su­da­ro in­tra­ve­ni­nės ozo­nuo­to fi­zio­lo­gi­nio tir­pa­lo in­fu­zi­jos ar ozo­no de­guo­nies mi­ši­nio rek­ta­li­nės in­suf­lia­ci­jos. Esant ant­ri­nio imu­no­de­fi­ci­to po­žy­miams (fu­run­ku­lio­zė, įvai­rūs už­de­gi­mai), pa­žeis­to­se vie­to­se ozo­no ir de­guo­nies mi­ši­nys įšvirkš­čia­mas po oda.
      – Ar ozo­no te­ra­pi­ja ne­ken­kia vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms?
      – At­virkš­čiai – la­bai pa­de­da! Juk su am­žiu­mi žmo­gaus or­ga­niz­mas pra­de­da jaus­ti chro­niš­ką de­guo­nies sty­gių, to­dėl trum­pė­ja at­min­tis, ma­žė­ja dar­bin­gu­mas. Tai­gi ozo­no te­ra­pi­ja pa­de­da jaus­tis vėl ener­gin­gam ir žva­liam.
      – Dė­ko­ju už po­kal­bį, lin­kiu Jums ir Jū­sų pa­cien­tams kuo ge­riau­sios klo­ties.

      Ma­ry­tė Šal­ty­tė

      UAB „Me­do­zo­nas“
      Žy­gi­man­tų g. 8, Vilnius, 105 kab.
      (VRM Me­di­ci­nos cen­tro pa­tal­po­se)
      Tel.: 8 652 01300, 8 655 11888
      www.me­do­zo­nas.lt


Puslapiai 18-26
Pa­mi­nė­ta Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na

      Vil­nius
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja nuo 1993 m. or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius, skir­tus Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai pa­mi­nė­ti. Kiek­vie­nais me­tais gvil­de­na­ma vis ki­ta te­ma. Šių me­tų te­ma – dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mas ir pro­fi­lak­ti­ka. Vil­niu­je ren­gi­niai pra­si­dė­jo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos na­rių ei­se­na nuo Sei­mo rū­mų iki ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos. Po ei­se­nos vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo ap­žvelg­ta ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­la per 20 me­tų.

Lietuvos diabeto asociacijos 20-mečio minėjimas
      „Aš bu­vau prie Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos įkū­ri­mo iš­ta­kų. Ge­rai pri­si­me­nu pir­mą­sias die­nas, pir­muo­sius aso­cia­ci­jos veik­los me­tus. Šian­die­nos aso­cia­ci­ja yra vi­siš­kai ki­ta, pa­si­kei­tė jos veik­la. Da­bar­ti­nės jos va­do­vės Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės dė­ka pa­vy­ko per­ženg­ti ša­lies ri­bas. Da­bar LDA ži­no­ma vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se. Aso­cia­ci­jai at­si­vė­rė ne tik Eu­ro­pos ša­lių aka­de­mi­nės erd­vės. Man su V. Au­gus­ti­nie­ne ten­ka da­ly­vau­ti kai ku­rių Eu­ro­pos or­ga­ni­za­ci­jų eks­per­tų pa­si­ta­ri­muo­se. ES or­ga­ni­za­ci­jo­se, tarp­tau­ti­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai at­sto­vau­ja­ma aukš­tu ly­giu. 20-me­čio pro­ga aso­cia­ci­jai, jos na­riams no­riu pa­lin­kė­ti to­liau dirb­ti mū­sų pa­cien­tų la­bui ir to­liau tarp­tau­ti­niu mas­tu gar­sin­ti Lie­tu­vą“, – svei­ki­ni­mo žo­dį kon­fe­ren­ci­jo­je ta­rė Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­jos va­do­vas prof. An­ta­nas Nor­kus.
      Kon­fe­ren­ci­jo­je taip pat kal­bė­jo SAM atstovė G. Pau­laus­kienė, Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­­par­ta­men­to prie Socialinės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos, ki­tų val­džios ins­ti­tu­ci­jų, far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų at­sto­vai, aso­cia­ci­jos gar­bės na­riai ir kt. Dau­ge­lis ak­cen­ta­vo, kad su dia­be­tu ga­li­ma gy­ven­ti il­gai. Me­di­kų pa­ste­bė­ji­mu, li­go­niai yra kaip nie­ka­da ap­rū­pin­ti pa­gal pa­sau­li­nį stan­dar­tą. Li­go­niui rei­kia at­sig­ręž­ti į sa­ve, da­ry­ti vis­ką, ką de­kla­ruo­ja ir re­ko­men­duo­ja aso­cia­ci­ja. No­rint su­da­ry­ti są­ly­gas tin­ka­mai kon­sul­tuo­ti dia­be­tu ser­gan­čius pa­cien­tus, rei­kia skir­ti daug dau­giau lai­ko, o jo gy­dy­to­jas kol kas ne­tu­ri.

Eisena Gedimino prospektu
      LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė ir Euro­pos dia­be­to mo­ky­to­jų fe­de­ra­ci­jos na­rė A. Da­ny­lie­nė pri­mi­nė, kad Lie­tu­vo­je yra 57 aso­cia­ci­jos klu­bai. Vie­nas iš pa­grin­di­nių jų už­da­vi­nių – kar­tu su me­di­kais or­ga­ni­zuo­ti dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mus, įvai­rias sto­vyk­las, se­mi­na­rus tiems, ku­riems ką tik diag­no­zuo­tas dia­be­tas.
      „Lie­tu­vo­je iki šiol nė­ra įtei­sin­tas slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų (dia­be­to mo­ky­to­jų) bei ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų pa­slau­gų įkai­nis. To­dėl gy­dy­mo įstai­go­se prak­tiš­kai li­go­niai ne­mo­ko­mi. Tai­gi dau­gė­ja ne tik li­gos kom­pli­ka­ci­jų, bet ir di­dė­ja vals­ty­bės iš­lai­dos jiems gy­dy­ti“, – tei­gė LDA pre­zi­den­tė V. Augus­ti­nienė.
      LDA kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams kon­cer­ta­vo Kel­mės dia­be­to klu­bo sa­vi­veik­li­nin­kų an­sam­blis „Skam­bėk, dai­na“ (va­do­vas Au­gus­ti­nas Bart­ke­vi­čius).
      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na ei­ty­nė­mis, kon­fe­ren­ci­jo­mis, įvai­riais su­si­ti­ki­mais su dia­be­to klu­bo na­riais bei gy­dy­to­jais pa­mi­nė­ta ir ki­to­se mū­sų ša­lies vie­to­vė­se.

      „Gy­dy­to­jų ži­nių“ inf.


      Anykš­čiai

Eisena Gedimino prospektu
      Anykš­čių dia­be­to klu­bas jun­gia dau­giau nei 120 na­rių. Ne­ma­ža jų da­lis lap­kri­čio 14 die­ną su­si­rin­ko mies­to cen­tre, so­li­da­ri­zuo­da­mie­si su vi­so pa­sau­lio dia­be­to li­go­niais iš dau­giau nei 160 ša­lių, kur mi­ni­ma Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na.
      Vė­liau su­si­rin­kę klu­bo na­riai ap­ta­rė su nau­jai iš­rink­tu klu­bo pir­mi­nin­ku Ma­ri­jo­nu Pri­bu­šaus­ku ak­tu­a­lias pro­ble­mas, nu­ma­tė ki­tų me­tų dar­bo gai­res. Pir­mi­nin­kas in­for­ma­vo, kad per me­tus nu­veik­ta ne­ma­žai – su­reng­ti trys se­mi­na­rai-mo­ky­mai, dau­giau nei 500 ra­jo­no gy­ven­to­jų tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­tik­rin­ti krau­ja­gys­lių pra­ei­na­mu­mą ir kau­lų tan­kį, tri­jose ra­jo­no mo­kyk­lo­se bu­vo įkur­ti dia­be­to kam­pe­liai. Ak­ty­viau­siems klu­bo na­riams bu­vo nu­pirk­ta vi­ta­mi­nų ir cuk­raus pa­kai­ta­lų.
      Na­šiai dir­bo klu­bo val­dy­ba. Ji rin­ko­si kiek­vie­ną tre­čia­die­nį. Klu­bo na­riai ta­rė nuo­šir­dų ačiū gy­dy­to­jai Re­gi­nai Ar­laus­kie­nei ir se­se­lei Li­gi­tai už nuo­šir­du­mą ir vi­so­ke­rio­pą pa­lai­ky­mą, už pa­ta­ri­mus ir pa­gal­bą, be ku­rios dau­ge­liui bū­tų la­bai sun­ku su­si­gy­ven­ti su dia­be­tu.
      Po ofi­cia­lio­sios da­lies bu­vo ren­ka­mi ge­riau­si ir ska­niau­si pa­tie­ka­lai, vy­ko vik­to­ri­na „Ką aš ži­nau apie dia­be­tą?“ ir kon­kur­sas „Dvi mi­nu­tės šlo­vės...“ Skam­bė­jo dai­nos ir anek­do­tai, links­mi pa­sa­ko­ji­mai, pa­šmaikš­ta­vi­mai apie cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes ir cuk­ru­mi „pa­sal­din­tą“ jų krau­ją...

      Da­li­na Ru­pins­kie­nė


      Kel­mė
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga Kel­mės dia­be­to klu­bas „Dia­be­tas ABC“ lap­kri­čio 15 die­ną su­ren­gė kon­fe­ren­ci­ją. Di­džiau­sias dė­me­sys ir lė­šos, anot klu­bo va­do­vės La­ri­sos Ra­rov­ska­jos, tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mas dia­be­to pro­fi­lak­ti­kai. Klu­bas ir rei­ka­lin­gas pir­miau­siai dėl to, kad dia­be­tas ne­bū­tų toks skaus­min­gas, o šios lė­ti­nės ir ne­iš­gy­do­mos li­gos pli­ti­mą su­stab­dy­ti pa­sau­ly­je įma­no­ma tik ben­dro­mis pa­stan­go­mis.
      16 me­tų Kel­mės dia­be­to klu­bui „Dia­be­tas ABC“ va­do­vau­jan­ti La­ri­sa Ra­rov­ska­ja ne­gai­lė­jo pa­ta­ri­mų ir pa­mo­ky­mų sa­vo li­ki­mo drau­gams.
      Pir­mi­nin­kė pir­miau­siai pa­ta­rė tin­ka­mai mai­tin­tis: „Skai­čiuo­ki­me an­glia­van­de­nius, val­gy­ki­me svei­ką, ge­rai su­ba­lan­suo­tą mais­tą. Bent du kar­tus per sa­vai­tę ant mū­sų sta­lo tu­ri bū­ti žu­vies, daž­nai val­gy­ki­me ru­pių mil­tų, pie­no pro­duk­tų, vai­sių, dar­žo­vių, lie­sos mė­sos (triu­šie­nos, ver­šie­nos, paukš­tie­nos, žvė­rie­nos), ger­ki­me daug van­dens ir la­bai ri­bo­ki­me rie­ba­lus. Sten­ki­mės, kad cho­les­te­ro­lis ne­vir­šy­tų lei­džia­mos nor­mos. Ne re­čiau kaip du kar­tus per me­tus ap­si­lan­ky­ki­te pas gy­dy­to­ją en­dok­ri­no­lo­gą, ke­tu­ris kar­tus pa­si­tik­rin­ki­me gli­kuo­tą he­mog­lo­bi­ną, kas tris mė­ne­sius pa­si­do­mė­ki­me sa­vo krau­jo ro­dik­liais, kas pus­me­tį – re­gė­ji­mu“, – pa­ta­rė L. Ra­rov­ska­ja.
      La­bai svar­bu, kad ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu, pa­gal sa­vo ga­li­my­bes ir gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jas, spor­tuo­tų: va­žiuo­tų dvi­ra­čiu, vaikš­čio­tų, lip­tų laip­tais, mankš­tin­tų­si na­muo­se ir pan. Klu­bo va­do­vė pa­de­monst­ra­vo mankš­tos pra­ti­mų.
      Ka­dan­gi cuk­ri­nis dia­be­tas yra lė­ti­nė vi­so gy­ve­ni­mo li­ga, anot L. Ra­rov­ska­jos, ją bū­ti­na ste­bė­ti ir kon­tro­liuo­ti.
      Nors dia­be­tas nė­ra in­fek­ci­nė li­ga, ji la­bai grei­tai plin­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je. To­dėl lap­kri­čio 14-oji, Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na, yra pa­skelb­ta ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na. Vi­sas pa­sau­lis kvie­čia vie­ny­tis prieš dia­be­tą. Mi­nint Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, mė­ly­na spal­va bu­vo ap­švies­tos 195 vals­ty­bės, jų sos­ti­nės, pa­tys aukš­čiau­si pa­sta­tai ir aikš­tės.
      Dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė įsi­ti­ki­nu­si, kad šia li­ga ser­gan­čių pro­ble­mos bus tik­rai iš­girs­tos ta­da, kai žmo­nės su­si­vie­nys.
      „Bū­ki­me vie­nin­gi. Ne­nor­ma­lu, kad iki šiol nėra nacionalinės diabeto profilaktikos programos, nėra įteisintų slaugytojo diabetologo paslaugų įkainių. Manau, kad nebe toli die­na, kai mū­sų vals­ty­bė ne­be­bus pa­jė­gi gy­dy­ti dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių“, – niū­riai kal­bė­jo L. Ra­rov­ska­ja.
      Pir­mi­nin­kės ma­ny­mu, dia­be­to klu­bai tu­rė­tų bū­ti ju­ri­diš­kai įtei­sin­ti kaip or­ga­ni­za­ci­jos, dir­ban­čios pro­fi­lak­ti­nį, švie­čia­mą­jį dar­bą, ko­vo­jan­čios prieš dia­be­to pli­ti­mą.
      Va­do­vė su nuos­kau­da kal­bė­jo ir apie tai, kad Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vi­siš­kai pa­mir­šo dia­be­to klu­bą ir ne­sky­rė nė li­to. Ak­ty­viau­siems klubo rėmėjams ji įtei­kė pa­dė­kos raš­tus.
      Ren­gi­nį už­bai­gė dia­be­to klu­bo mo­te­rų an­sam­blio „Skam­bėk, dai­na“, va­do­vau­ja­mo Au­gus­ti­no Bart­ke­vi­čiaus, pa­si­ro­dymas.

      Da­lia Kar­pa­vi­čie­nė,
      „Kel­mės kraš­tas“


      Pa­kruo­jis
      „Kar­če­mo­je“ su­si­bū­rę pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, klu­bo „Vi­ta“ na­riai bei jų sve­čiai iš pra­džių su­ta­rė nė žo­džio tą­syk neš­ne­kė­ti apie sa­vo li­gą, ta­čiau sa­vo pa­ža­do ne­iš­te­sė­jo, nes...
      „Ši li­ga bai­ses­nė už ne­ti­ku­sį vy­rą ar ne­vy­kė­lę žmo­ną, ku­riuos ga­li­ma pa­mes­ti, o su dia­be­tu tu pri­va­lai gy­ven­ti, kad ir kaip bū­tų ne­leng­va“, – sa­kė vie­na ren­gi­nio da­ly­vė ir pa­lin­kė­jo dia­be­to li­go­niams kan­try­bės ir stip­ry­bės.
      Svei­ka­tos vi­siems lin­kė­jo ir Pa­kruo­jo ra­jo­no me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė A. Ja­siū­nie­nė ir So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja D. Rut­ke­vi­čie­nė, Pa­kruo­jo se­niū­no pa­va­duo­to­ja J. Dir­ba­naus­kie­nė, fir­mų Ba­y­er, Ab­bott, Wor­wag Phar­ma, Aco­ni­tum, Bio­Eks­mos, Ro­che at­sto­vai... O Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, be vi­sa ko, su­si­rin­ku­siems pra­ne­šė džiu­gią nau­jie­ną: į vie­ną­kart me­tuo­se Briu­se­ly­je vyks­tan­čią Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nę Asam­blė­ją vyks ir pa­kruo­jie­tė A. Do­bi­lie­nė – kaip vie­no iš ak­ty­viau­siai dir­ban­čių ša­lies klu­bų va­do­vė. Pre­zi­den­tė už ak­ty­vią veik­lą „Vi­tos“ va­do­vei įtei­kė pa­dė­ką.
      Klu­bo na­rių pa­dė­ką A. Do­bi­lie­nei ir ki­toms jai tal­ki­­nan­čioms mo­te­rims pa­reiš­kė J. Juo­­­da­gal­vis. Jis sake ne­su­pran­tąs tų žmonių, ku­rie vis dar ne­pri­si­ruo­šia sto­ti į klu­bą, nors ja­me ga­li­ma ras­ti vi­sa, ko rei­kia ser­gan­tiems to­kia li­ga.
      Ba­y­er fir­mos Dia­be­to pa­da­li­nio va­do­vė Bal­ti­jos ša­lims Jū­ra­tė Va­lins­kai­tė ir­gi ne­ga­lė­jo at­si­ste­bė­ti į mi­nė­ji­mą su­si­rin­ku­sių žmo­nių su­si­tel­ki­mu ir ši­lu­ma, dėl to pri­si­pa­ži­no net pa­gal­vo­ju­si, kad vi­sa, kas jo­je yra ge­ro, at­si­ra­do iš pa­čius švie­siau­sius pri­si­mi­ni­mus jai pa­li­ku­sio bu­vi­mo ši­ta­me kraš­te. Mat Kap­čiū­nuo­se gy­ve­no ir mo­ky­to­ja­vo jos mo­čiu­tė, ten už­au­go jos ma­ma.
      Klu­bas vi­siems sa­vo svei­kin­to­jams do­va­no­jo at­min­čiai an­ge­liu­kus ir pra­šė juos bran­gin­ti kaip ge­ru­mo ta­lis­ma­ną, ku­ris, anot pir­mi­nin­kės A. Do­bi­lie­nės, vie­ną vai­ruo­to­ją tik­riau­siai ap­sau­go­jo nuo ne­lai­mės: per ava­ri­ją ne­nu­ken­tė­jo nei žmo­nės, nei ma­ši­na.
      Šven­tė­je kon­cer­ta­vo su klu­bu su­si­ję sa­vi­veik­li­nin­kai – se­su­tės Au­re­li­ja ir Da­nie­lė, ku­rių tė­tis – „Vi­tos“ klu­bo na­rys, ir to pa­ties na­rio svai­nė Ir­mi­na No­go­bo­die­nė su vy­ru Ar­tū­ru ir duk­ra Gre­ta. Jie pa­svei­ki­no ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sius 2010 me­tų ju­bi­lia­tus. Vie­nas iš ju­bi­lia­tų – 80-me­tį pa­va­sa­rį šven­tęs Z. Ge­gec­kas, ne­iš­ken­tė vi­siems ne­pri­mi­nęs klu­bo na­rių kre­do, ku­ris pra­si­de­da žo­džiais: „Li­ki­me, ačiū Tau, kad gy­ve­nu...“.
      Už pa­ra­mą, ren­giant mi­nė­ji­mą, klu­bas „Vi­ta“ nuo­šir­džiai dė­ko­ja „Kar­če­mos“ sa­vi­nin­kei V. Jo­kan­tie­nei, agen­tū­ros „Vi­sos Lie­tu­vos vai­kai“, Pa­kruo­jo lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dui ir, ži­no­ma, vi­siems, ne­pa­gai­lė­ju­siems dė­me­sio žmo­nėms, ku­riems dia­be­tas ta­po nė mi­nu­tei ne­at­sie­ja­mu gy­ve­ni­mo pa­ly­do­vu.

      P. Kve­da­rie­nė,
      „Auk­si­nė var­pa“


      Jo­niškis

"Diabeto" eisena Joniškyje
      Lap­kri­čio 14-oji – Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. Tai in­su­li­no, pa­grin­di­nio vais­to, ža­bo­jan­čio šią li­gą, vie­no iš iš­ra­dė­jų Fre­de­ri­ko Ban­tin­go gi­mi­mo die­na. Jo­niš­kio ra­jo­no dia­be­to klu­bas „Vil­tis“ tą­dien šven­tė sa­vo ju­bi­lie­jų – veik­los 20-me­tį.
      Ta dvi­gu­ba pro­ga klu­bo na­riai su­ren­gė vie­šas ei­ty­nes Jo­niš­kio mies­to cen­tru. Ei­se­nos prie­ky­je bu­vo ne­ša­mas gy­va­sis mė­ly­nas ra­tas, sim­bo­li­zuo­jan­tis gy­vy­bę ir svei­ka­tą (mė­ly­nas ra­tas reiš­kia, kad pa­sau­lio dia­be­to ben­druo­me­nė pri­va­lo vie­ny­tis, kad įveik­tų epi­de­mi­ją). Ei­se­nos da­ly­viai ran­ko­je ne­šė­si ir po mė­ly­nos spal­vos ba­lio­ną. Taip dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ na­riai sten­gė­si at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į šią spar­čiai plin­tan­čią li­gą ir jos su­ke­lia­mas pa­sek­mes.
      Šiuo me­tu nė­ra I ti­po dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos. Ap­lin­kos veiks­niai, ku­rie, ma­no­ma, iš­pro­vo­kuo­ja in­su­li­ną ga­mi­nan­čių ląs­te­lių iri­mą or­ga­niz­me, vis dar ty­ri­nė­ja­mi. II ti­po dia­be­to ga­li­ma iš­veng­ti, lai­kan­tis svei­kos gy­ven­se­nos prin­ci­pų, iš­lai­kant nor­ma­lų svo­rį ir pa­kan­ka­mai mankš­ti­nan­tis. Šian­dien Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, dia­be­tu ser­ga apie 285 mln. žmo­nių pa­sau­ly­je. Ne­si­i­mant jo­kių efek­ty­vių dia­be­to kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos pro­gra­mų, prog­no­zuo­ja­ma, kad 2030 me­tais šis skai­čius iš­augs iki 438 mln.
      Anot Jo­niš­kio dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ pir­mi­nin­kės Al­do­nos Goš­tau­tie­nės, jei prieš 50 me­tų Lie­tu­vo­je ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu fik­suo­ta 0,2 proc., tai šian­dien – jau 5 proc. „Tai la­bai bai­sūs skai­čiai“, – kon­sta­ta­vo dia­be­to mo­ky­to­ja ir klu­bo va­do­vė, ra­gi­nu­si vi­sus žmo­nes, ser­gan­čius dia­be­tu, pri­si­dė­ti prie šios epi­de­mi­jos pre­ven­ci­jos – pa­au­ko­ti vie­ną ki­tą diag­nos­ti­nę juos­te­lę iš sa­vo kuk­laus biu­dže­to ir pa­tik­rin­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je sa­vo drau­gams, pa­žįs­ta­miems, kai­my­nams, ypač ser­gan­čių­jų tre­čios kar­tos at­sto­vams.
      Be to, pri­min­ta, kad per įvai­rias ak­ci­jas klu­bas at­li­ko apie 250 ty­ri­mų cuk­raus kie­kiui krau­jy­je nu­sta­ty­ti. Net 20-čiai žmo­nių nu­sta­ty­tas dia­be­tas.
      „Jūs, Al­do­na, be mū­sų iš­gy­ven­tu­mė­te, o mes be Ta­vęs – nie­kaip“, – svei­kin­da­ma va­do­vę su ju­bi­lie­ju­mi kal­bė­jo klu­bo ta­ry­bos na­rė Al­do­na Lau­ri­na­vi­čie­nė, ju­bi­lie­jaus proga pa­siu­vu­si ir klu­bo vė­lia­vą.
      Ap­žvelg­da­mi ju­bi­lie­ji­nių me­tų dar­bus, klu­bo na­riai pa­ger­bė Am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­sių klu­bo bi­čiu­lių at­mi­ni­mą.
      Ju­bi­lie­ji­nį klu­bo ren­gi­nį rė­mė UAB Jo­niškio duo­na, ŽŪB De­li­ka­te­sas, ŽŪB Ba­riū­nų pie­ni­nė.

      Li­na Rud­nic­kie­nė

* * * * *


      Lap­kri­čio 13-ąją, prieš vi­dur­die­nį, Jo­niš­kio cen­tre mies­te­lė­nus nu­ste­bi­no žmo­nių, ne­šan­čių mė­ly­nus ba­lio­nus, ei­se­na. Taip apie sa­ve pri­mi­nė Jo­niš­kio dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ na­riai, mi­nė­ję Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną.
      Ke­lios de­šim­tys klu­bo na­rių žy­gia­vo nuo Sa­vi­val­dy­bės, mo­suo­da­mi ba­lio­nais ir pra­ei­viams da­ly­da­mi Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos laik­raš­čius. Klu­bas no­rė­jo at­kreip­ti mies­te­lė­nų dė­me­sį į šią pa­vo­jin­gą li­gą, ku­ria ser­gan­čių žmo­nių vis dau­gė­ja, o jos kom­pli­ka­ci­jos ga­li vi­siš­kai at­im­ti iš žmo­gaus ga­li­my­bę džiaug­tis gy­ve­ni­mu.

      Lo­re­ta Rips­ky­tė


      Elek­trė­nai
      Lap­kri­čio 20 die­ną Elek­trė­nų dia­be­to klu­bas ser­gan­čius dia­be­tu, svei­kus ar be­si­do­min­čius šia klas­tin­ga li­ga pa­kvie­tė į Elek­trė­nų pa­grin­di­nę mo­kyk­lą pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną.
      Ren­gi­nį ve­dė Elek­trė­nų dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kas A. So­do­nis. Jis pri­sta­tė slau­gy­to­ją dia­be­to­lo­gę Au­re­li­ją Ja­ko­čiū­nie­nę bei ki­tus ren­gi­nio sve­čius.
      Dia­be­to­lo­gė A. Ja­ko­čiū­nie­nė kal­bė­jo apie tai, kaip val­dy­ti dia­be­tą. Anot jos, dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės tu­rė­tų pri­si­min­ti, kad svar­būs trys da­ly­kai: mi­ty­ba, fi­zi­nis krū­vis ir vais­tai. Mi­ty­ba su­da­ro­ma kiek­vie­nam in­di­vi­du­a­liai. Prieš kiek­vie­ną val­gy­mą pa­ta­ria­ma iš­ger­ti stik­li­nę van­dens, tuo­met grei­čiau pa­jun­ta­mas so­tu­mo jaus­mas. Taip pat di­de­lę įta­ką sa­vi­jau­tai tu­ri mankš­ta.
      Ren­gi­nio sve­čiai do­mė­jo­si vi­so­mis pre­kė­mis, tei­kė klau­si­mus spe­cia­lis­tams.
      Šven­tės pa­bai­go­je A. So­do­nis pa­dė­ko­jo ren­gi­nio sve­čiams, ak­cen­ta­vo, kad klau­si­mų apie dia­be­tą žmo­nėms ky­la ga­na daug. Tai tik įro­do, kad ši pro­ble­ma di­de­lė ir ak­tu­a­li.
      Mo­ky­mas – svar­biau­sia dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos prie­mo­nė, 2009–2013 m. Pa­sau­li­nės dia­be­to kam­pa­ni­jos pa­grin­di­nis ak­cen­tas. Dia­be­to gy­dy­mo sėk­mė la­bai pri­klau­so nuo pa­ties pa­cien­to pri­im­tų spren­di­mų, to­dėl la­bai svar­bu, kad bū­tų už­tik­rin­tas ko­ky­biš­kas dia­be­to li­go­nių po­rei­kius ati­tin­kan­tis mo­ky­mas.

      Gin­ta­rė Olu­bai­tė,
      „Elek­trė­nų ži­nios“


      Ro­kiškis
      Ro­kiš­kio dia­be­to klu­bo na­riai Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną mi­nė­jo lap­kri­čio 19 die­ną.
      Nuo anks­taus ry­to Ne­įga­lių­jų drau­gi­jos sa­lė­je bu­vo tik­ri­na­mas gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je ri­zi­kos veiksnių tu­rin­tiems žmo­nėms. Su­si­rin­ku­sius Ro­kiš­kio dia­be­to klu­bo na­rius pa­svei­ki­no Ne­įga­lių­jų drau­gi­jos Ro­kiš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Šlio­mi­na, „Ar­tri­to“ klu­bo pir­mi­nin­kė Al­bi­na Kirs­tu­kie­nė. Dau­giau­sia svei­ki­ni­mų su­lau­kė dia­be­to klu­bo ju­bi­lia­tai. Šie­met jų bu­vo net 18. Vi­siems įteik­tos kuk­lios at­mi­ni­mo do­va­nė­lės.
      Svar­biau­sias šven­tės ak­cen­tas – svei­kų, dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nės skir­tų val­gių kon­kur­sas. Jis vyks­ta jau ne pir­mus me­tus. Kon­kur­sui 11 klu­bo na­rių pa­tei­kė 16 val­gių. Vi­si su­si­rin­ku­sie­ji ra­ga­vo, ver­ti­no ir bal­sa­vo už la­biau­siai pa­ti­ku­sius. Net tris pa­tie­ka­lus pa­ga­mi­no Vy­tau­tas Ki­se­lis. Vi­si gar­džia­vo­si jo ar­ba­ta, ku­rią pa­sal­di­no ste­vi­ja. O už sa­lo­tas jis bu­vo ap­do­va­no­tas pri­zu. Ja­ni­na Bar­su­ko­vie­nė ir­gi pa­tei­kė ke­le­tą val­gių. Ji bu­vo ap­do­va­no­ta pri­zu už ori­gi­na­liau­sią pa­tie­ka­lą – kep­tą mo­liū­gą, įda­ry­tą ry­žiais ir vai­sias. Už svei­kiau­sią pa­tie­ka­lą pri­zą ga­vo Kla­va Stan­ke­vi­čie­nė. Lai­mė­to­jai no­riai da­li­jo­si val­gių re­cep­tais. Šven­tės pa­bai­go­je Vid­man­tas Pi­li­bai­tis pa­sa­ko­jo įspū­džius iš PDD ir LDA 20-me­čio mi­nė­ji­mo Vil­niu­je.

      Ma­ri­jo­na Mie­liaus­kie­nė
      Dia­be­to klu­bo „Ro­kiškis“ pir­mi­nin­kė


      Biršto­nas
      Mi­nint Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną gra­žų ru­de­nio ry­tą Birš­to­ne rin­ko­si Birš­to­no ir Prie­nų ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Ver­smė“ na­riai ir sve­čiai. Šiuo me­tu klu­bui pri­klau­so 87 na­riai.
      „Ver­smės“ dia­be­to klu­bo na­rė Dan­guo­lė Mic­kiū­tė pa­svei­ki­no vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius ir pri­sta­tė pro­gra­mą bei sve­čius. Pa­lin­kė­ji­mus ir svei­ki­ni­mo žo­džius pa­sa­kė Prie­nų me­ras Al­vy­das Vai­ce­kaus­kas, Prie­nų li­go­ni­nės gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Jū­ra­tė Mi­lak­nie­nė. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga, re­mian­tis Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos kam­pa­ni­jos te­ma „Dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mas ir pro­fi­lak­ti­ka“, klu­bo na­riams bu­vo su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja. Gy­dy­to­ja Jū­ra­tė Mi­lak­nie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą te­ma „Dia­be­tas: mi­tai ir tik­ro­vė“. Da­ly­viai dar kar­tą ga­lė­jo patiks­lin­ti ži­nias ir su­griau­ti mi­tus apie dia­be­tą ir jo sa­vi­kon­tro­lę. Po to gy­dy­to­ja at­sa­ki­nė­jo į da­ly­vių pa­teik­tus klau­si­mus, su­si­ju­sius su gy­dy­mu ir dia­be­to klu­bo veik­la.
      Prie­nų li­go­ni­nės slau­gy­to­ja Ri­ta Pet­raus­kie­nė pri­sta­tė pra­ne­ši­mą „Mo­ky­ki­mės kal­bė­da­mie­si“, ja­me at­si­spin­dė­jo Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos pa­reng­ta ir kom­pa­ni­jos Eli Lil­ly re­mia­ma nau­ja mo­ky­mo­si pro­gra­ma, ku­ri įtrau­kia pa­cien­tus į po­kal­bį apie cuk­ri­nį dia­be­tą. Šio mo­ky­mo­si es­mė ta, kad 80 proc. už­si­ė­mi­mo lai­ko kal­ba pa­cien­tas ir tik 20 proc. slau­gy­to­ja. Klu­bo na­riai pa­ma­tė vaiz­do me­džia­gą apie jų pa­čių da­ly­va­vi­mą šia­me mo­ky­me­si.
      Apie cho­les­te­ro­lį, jo nau­dą, ža­lą, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo svar­bą, mi­ty­bos as­pek­tus pra­ne­ši­me „Cho­les­te­ro­lis ir jo reikš­mė or­ga­niz­mui“ ap­ta­rė slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Bi­ru­tė Bart­ke­vi­čiū­tė. Re­mian­tis li­te­ra­tū­ros šal­ti­niais ga­li­ma teig­ti, kad „blo­gy­bė – ne pa­di­dė­jęs cho­les­te­ro­lio kie­kis krau­jy­je, bet to kie­kio ne­su­nau­do­ji­mas ener­gi­jai ir hor­mo­nams ga­min­ti.“
      Pra­ne­ši­mus dia­be­to sa­vi­kon­tro­lės te­mo­mis pri­sta­tė far­ma­ci­nių kom­pa­ni­jų Ro­che ir UAB Bio­eks­ma at­sto­vės.
      Dia­be­to klu­bo na­riai ne tik su su­si­do­mė­ji­mu iš­klau­sė pra­ne­ši­mų, bet ir ga­lė­jo įsi­gy­ti įvai­rios li­te­ra­tū­ros, su­si­ju­sios su dia­be­tu: laik­raš­tį „Dia­be­tas“, lanks­ti­nu­kų apie nef­ro­pa­ti­ją, ki­tos švie­čia­mo­sios me­džia­gos.
      Iš­lai­kant gra­žią klu­bo tra­di­ci­ją, Dan­guo­lė pa­svei­ki­no klu­bo na­rius, ku­rie šie­met šven­tė ju­bi­lie­jus, jų bū­ta la­bai įvai­rių – nuo 90 iki 40 m., įtei­kė at­mi­ni­mo do­va­nė­les. Gar­bin­giau­sią, 90 me­tų, su­kak­tį šven­tė A. Ali­šaus­kas, ku­ris yra vie­nas iš pir­mų­jų klu­bo na­rių. Su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no Prie­nų ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių an­sam­blis „Pu­rie­na“.
      Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad dia­be­to klu­bas „Ver­smė“ su­lau­kia dė­me­sio iš Birš­to­no ir Prie­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių. Spa­lio mė­ne­sį Birš­to­no sa­na­to­ri­jo­je „Ver­smė“ vy­ku­sio­je Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je ap­si­lan­kė Birš­to­no me­rės pa­va­duo­to­jas Juo­zas Alek­san­dra­vi­čius.
      Sma­gu, kad yra žmo­nių, ku­rie vie­ni­ja žmo­nes, ser­gan­čius dia­be­tu, su­tei­kia jiems in­for­ma­ci­jos, ska­ti­na do­mė­tis, da­ly­tis pa­tir­ti­mi, kal­bė­ti ne tik apie li­gą, bet ir jos sa­vi­kon­tro­lę, bū­dus, kaip ati­to­lin­ti lė­ti­nes dia­be­to kom­pli­ka­ci­jas, su­lau­kia dė­me­sio ir pa­ra­mos iš vie­tos val­džios, far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų, kva­li­fi­kuo­tų slau­gos spe­cia­lis­tų, gy­dy­to­jų, ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų.

      Bi­ru­tė Bart­ke­vi­čiū­tė
      Slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė


      Aly­tus
      Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną Aly­taus dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ na­riai pa­mi­nė­jo da­ly­vau­da­mi ke­liuo­se ren­gi­niuo­se.
      Lap­kri­čio mė­ne­sį pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­tas Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je. Iš vi­so at­lik­ti 235 ty­ri­mai. Juos­te­les šiai ak­ci­jai sky­rė LDA. Ty­ri­mai at­lik­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, VšĮ Aly­taus vi­suo­me­nės die­nos už­im­tu­mo cen­tre, V. Ku­dir­kos li­go­ni­nės kon­sul­ta­ci­nė­je po­li­kli­ni­ko­je. Juos at­li­ko klu­bo slau­gy­to­ja Li­na Ma­to­nie­nė, re­gist­ra­vo klu­bo va­do­vė Le­o­no­ra Oku­ne­vi­čie­nė.
      Lap­kri­čio 12 die­ną vy­ko­me į Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­tą kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą LDA 20-ies me­tų veik­los su­kak­čiai pa­mi­nė­ti. Kon­fe­ren­ci­jo­je „Dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mas ir pro­fi­lak­ti­ka“ pa­no­ro da­ly­vau­ti ne­ma­žas na­rių skai­čius, ta­čiau šal­tas oras ir pra­si­dė­ju­sios li­gos ne vi­siems lei­do šiai sva­jo­nei iš­si­pil­dy­ti. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo de­šimt klu­bo na­rių, dau­ge­liui tai bu­vo pir­ma ke­lio­nė į aso­cia­ci­ją, to­dėl įspū­džiai pa­li­ko ge­rą pri­si­mi­ni­mą. Ve­žė­me sa­vo klu­bo pa­ruoš­tą pla­ka­tą, ba­lio­nų ir ge­rai nu­si­tei­kę su­da­ly­va­vo­me ei­se­no­je nuo Sei­mo rū­mų iki Ka­ted­ros. Vė­liau da­ly­va­vo­me kon­fe­ren­ci­jo­je, klau­sė­mės pra­ne­ši­mų. Ke­lio­nės iš­lai­das fi­nan­sa­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Esa­me dė­kin­gi sa­vo klu­bo va­do­vei Le­o­no­rai už šią ke­lio­nę, dė­ko­ja­me LDA už įdo­mų ren­gi­nį.
      Lap­kri­čio 13 die­ną rin­ko­mės į sa­vo klu­bo šven­ti­nį mi­nė­ji­mą, ku­ris vy­ko VšĮ Vi­suo­me­nės die­nos už­im­tu­mo cen­tre. Ren­gi­nys bu­vo skir­tas Aly­taus mies­to ir ra­jo­no vi­suo­me­nei. Bu­vo tik­ri­na­ma gliu­ko­zė, pla­ti­na­ma li­te­ra­tū­ra. Klu­bo va­do­vė Le­o­no­ra sa­vo pra­ne­ši­me pri­mi­nė, kaip svar­bu kon­tro­liuo­ti li­gą, re­gu­liuo­ti mi­ty­bą, ju­dė­ti, švies­tis. Ren­gi­ny­je pa­sa­ky­ta ir pa­lin­kė­ta daug gra­žių ir pras­min­gų lin­kė­ji­mų, taip pat ty­los mi­nu­te pa­ger­bė­me vi­sus Ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sius drau­gus, už­de­gė­me žva­ku­tes už vi­sų žmo­nių, ser­gan­čių dia­be­tu, stip­rią svei­ka­tą. Dis­ku­ta­vo­me, ben­dra­vo­me, da­li­jo­mės pa­tir­ti­mi. Su­si­rin­ku­siems pri­min­ti vi­si dia­be­to ri­zi­kos veiks­niai, svei­ka gy­ven­se­na. Dau­ge­lis žmo­nių at­vy­ko į šį ren­gi­nį, no­rė­da­mi įsto­ti į mū­sų klu­bą, lin­kė­jo vi­siems mums svei­ka­tos ir stip­ry­bės. Prie vai­šių sta­lo sė­dė­da­mi klau­sė­mės akor­de­o­no me­lo­di­jų, ku­rias at­li­ko mū­sų klu­bo na­rė Jo­nė Gai­džiū­nai­tė. Pri­tar­da­mi at­li­kė­jai kar­tu pa­dai­na­vo­me, pa­lin­ga­vo­me.
      Mi­nė­ji­me da­ly­va­vo mū­sų klu­bui daug pa­de­dan­tis en­dok­ri­no­lo­gas Ar­vy­das Baub­lys. Jis lin­kė­jo vi­siems svei­ka­tos, kan­try­bės, ne­ap­leis­ti li­gos. Ar­vy­das pri­sta­tė in­kre­ti­nus – nau­ją gy­dy­mo ga­li­my­bę ser­gan­tiems II ti­po dia­be­tu ir be­si­gy­dan­tiems tab­le­tė­mis. Mi­nė­ji­me da­ly­va­vo ir akių li­gų gy­dy­to­ja V. Me­kio­nie­nė. Ji pa­pa­sa­ko­jo, kad, no­rint išveng­ti ak­lu­mo, la­bai svar­bu lai­ku tik­rin­tis akis.
      UAB Ro­che at­sto­vė Je­le­na Ši­mo­nie­nė ty­rė su­si­rin­ku­sių žmo­nių gliu­ko­zės kie­kį. Ji pri­sta­tė nau­ją muš­tu­ką, ku­rio dū­ris vi­siš­kai ne­skaus­min­gas. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Eks­mos at­sto­vė Rū­ta Mar­kov­sky­tė, ku­ri yra daž­na mū­sų klu­bo vieš­nia. Ji ne­mo­ka­mai ty­rė cho­les­te­ro­lį. UAB Phar­mexx Bal­tic at­sto­vė Jo­vi­ta Bie­liaus­kai­tė taip pat daž­nai lan­ko­si mū­sų klu­be ir pri­rei­kus su­tei­kia pa­gal­bą.
      Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me ir ki­tiems fir­mų at­sto­vams, su ku­riais ben­dra­dar­biau­ja­me ir pa­lai­ko­me ge­rus drau­giš­kus ry­šius. Vi­sų Jū­sų dar­bas la­bai rei­ka­lin­gas žmo­nėms, ku­rie ser­ga šia sun­kia li­ga.
      Lap­kri­čio 14 die­ną rin­ko­mės į Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Tre­jy­bės baž­ny­čią. Šv. Mi­šios bu­vo au­ko­ja­mos už Aly­taus mies­to ir ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ na­rius, ypač už klu­bo vai­ku­čius (jų tu­ri­me net 21) ir jų tė­ve­lius. Ku­ni­gas lin­kė­jo vi­siems kan­try­bės, ne­pa­lūž­ti, bū­ti stip­riems, ieš­ko­ti pa­guo­dos ir Aukš­čiau­si­ojo už­ta­ri­mo. Svar­biau­sia – ne­bū­ki­me vie­ni, ne­liū­dė­ki­me, o ieš­ko­ki­me kiek­vie­nas sa­vy­je ki­birkš­tė­lės, ku­ri pa­dė­tų ne tik sun­kią va­lan­dą. Svei­ka­tos Jums vi­siems, Lie­tu­vos dia­be­to klu­bų žmo­nės.

      Le­o­no­ra Oku­ne­vi­čie­nė
      Aly­taus dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ va­do­vė

* * * * *


      2010 m. ru­de­nį Aly­tu­je įsi­kū­ręs vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bas „Mes“ taip pat mi­nė­jo PDD.
      Nors vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bas „Mes“ įsi­kū­rė ne­se­niai, ta­čiau ir jis jau mi­nė­jo PDD – lap­kri­čio 14 die­ną ka­rtu su Aly­taus ra­di­ju FM99 pa­ren­gė lai­dą apie dia­be­tą, ap­ta­rė Alytaus miesto ir rajono vai­kų ir jau­ni­mo su­sir­gi­mo sta­tis­ti­ką. Lai­do­je taip pat bu­vo kal­ba­ma apie šei­mos na­rių vie­ny­bę ir vie­nas ki­to pa­lai­ky­mą, psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos bū­ti­nu­mą šei­mos na­riams, su­sir­gus dia­be­tu vai­kams. Ban­dė­me at­kreip­ti klau­sy­to­jų dė­me­sį į svei­kos mi­ty­bos reikš­mę, tai pat į dia­be­to pli­ti­mą tarp vai­kų ir jau­ni­mo.

      Sta­sys Kaz­laus­kas
      Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to
      klu­bo „Mes“ pir­mi­nin­kas


      Laz­di­jai
      Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras pa­žy­mė­jo Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną.
      Ser­ga­mu­mas cuk­ri­niu dia­be­tu Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 2009 m., pa­ly­gin­ti su 2008 m., iš­au­go 1,5 pro­cen­to. Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ser­ga­mu­mo cuk­ri­niu dia­be­tu ro­dik­liai ne­daug ski­ria­si nuo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir Aly­taus ap­skri­ties vi­dur­kio (1 lentelė).


      Tarp as­me­nų, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, pa­gal ly­tį 1000-iui gy­ven­to­jų 2009 m. dau­giau bu­vo ser­gan­čių mo­te­rų nei vy­rų. Mo­te­rų ser­ga­mu­mas cuk­ri­niu dia­be­tu 1000-iui gy­ven­to­jų 2009 m., pa­ly­gin­ti su 2008 m., iš­au­go 7,2 pro­cen­to, vy­rų ser­ga­mu­mas cuk­ri­niu dia­be­tu 1000-iui gy­ven­to­jų – 14,5 pro­cen­to. Dau­giau­sia ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu pa­gal am­žiaus gru­pes 1000-iui gy­ven­to­jų 2009 m. Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo vy­res­nių nei 65 me­tų as­me­nų am­žiaus gru­pėje.
      Nuo 2008 me­tų kiek­vie­nais me­tais Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai ra­jo­no gy­ven­to­jams or­ga­ni­zuo­ja ak­ci­ją „Pa­si­tik­rink gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je!“ Ak­ci­jos me­tu kiek­vie­nas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas ga­li ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je. Pa­grin­di­nis ak­ci­jos tiks­las – skleis­ti vi­suo­me­nei ži­nias apie cuk­ri­nio dia­be­to prie­žas­tis, po­žy­mius, pre­ven­ci­ją, ga­li­mas kom­pli­ka­ci­jas. Kai žmo­gus pa­ste­bi priežastis, jau ži­no, kad rei­kia kreip­tis į gy­dy­to­ją. Lai­ku diag­no­za­vus li­gą, ji yra kon­tro­liuo­ja­ma vais­tais, svei­kai mai­ti­nan­tis, spor­tuo­jant ir at­si­sa­kant ža­lin­gų įpro­čių. Pa­di­dė­jęs gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je ga­li su­kel­ti II ti­po cuk­ri­nį dia­be­tą, o il­ga­lai­kis gliu­ko­zės kie­kio pa­di­dė­ji­mas krau­jy­je le­mia smul­kių­jų krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mą, su­ke­lian­tį šir­dies, inks­tų, akių, ner­vų sis­te­mos li­gas, in­sul­tą.
      2010 me­tais ak­ci­jo­je da­ly­va­vo 602 as­me­nys. Pa­di­dė­jęs gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je nuo 7,0 mmol/l iki 17 mmol/l ras­tas 57 gy­ven­to­jams. Šiems da­ly­viams re­ko­men­duo­ta keis­ti mi­ty­bos įpro­čius, dau­giau ju­dė­ti, pa­siū­ly­ta kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­jus. Gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­tuok­liai ati­duo­ti ak­ci­jos da­ly­vių ar­ti­mie­siems, ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu. Iš­da­ly­ti lanks­ti­nu­kai „At­pa­žin­ki­me cuk­ri­nį dia­be­tą“. Bu­vo at­sa­ky­ta į da­ly­viams rū­pi­mus klau­si­mus apie mi­ty­bą, kaip nu­sta­ty­ti kū­no ma­sės in­dek­są, nu­tu­ki­mo prie­žas­tis, kaip pri­si­žiū­rė­ti ko­jas, ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu, ir kt. Ak­ci­jas or­ga­ni­zuo­ja­me ben­dra­dar­biau­da­mi su part­ne­riais, ku­riems esa­me dė­kin­gi, tai: UAB Laz­di­jų svei­ka­tos cen­tras, VšĮ Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras, UAB Gi­lo­na, A. Vaiš­no­ro PĮ šei­mos gy­dy­to­jo ka­bi­ne­tas. Ne­mo­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti ak­ci­ją mums pa­dė­jo rė­mė­jai: už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės Abo­vi­ta, Ba­y­er, Ro­che Lie­tu­va, Eli Lil­ly Lie­tu­va, taip pat Dzū­kų ži­nios, „Laz­di­jų žvaigž­dės“ re­dak­ci­ja.
      Kiek­vie­nas tu­ri­me sau­go­ti sa­vo svei­ka­tą. Ra­cio­na­li mi­ty­ba, kū­no ma­sės nor­ma­li­za­vi­mas, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas – svar­biau­si šios li­gos pre­ven­ci­jos veiks­niai. Jei­gu ser­ga­me, mo­kė­ki­me gy­ven­ti su šia li­ga, su­si­drau­gau­ti su ja, iš­mok­ti ją kon­tro­liuo­ti ir gy­ve­ni­mas taps gra­žes­nis.

      Jad­vy­ga Jar­ma­lie­nė
      Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės
      vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė


      Kau­nas
      Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) En­dok­ri­no­lo­gi­jos bū­re­lis ir Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų drau­gi­ja (LSDD) su­vie­ni­jo jė­gas ir PDD pa­mi­nė­ti Kau­ne or­ga­ni­za­vo du ren­gi­nius. Vie­nas ren­gi­nys bu­vo skir­tas vi­suo­me­nei, ki­tas – ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu.

Pasaulinės diabeto dienos minėjimas Kaune "Megoje": slaugytojai diabetologai ir studentai
      Lap­kri­čio 14 d. Kau­no pre­ky­bos cen­tro „Me­ga“ pir­kė­jus pa­si­ti­ko gau­sus stu­den­tų bū­rys ir slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės. Ren­gi­niu su­si­do­mė­ju­siems pra­ei­viams bu­vo įteik­ti žen­kle­liai ir lanks­ti­nu­kai su mė­ly­no ra­to sim­bo­liu, reiš­kian­čiu vie­ny­bę, svei­ka­tą ir gy­vy­bę. Vi­si bu­vo kvie­čia­mi vie­ny­tis prieš dia­be­tą. Bu­vo da­li­ja­mos at­min­ti­nės, nu­ro­dan­čios, kaip at­pa­žin­ti dia­be­to po­žy­mius, pa­ste­bė­ti kom­pli­ka­ci­jas, svei­kai mai­tin­tis. Vi­si pa­gei­dau­jan­tys ap­žiū­rė­jo cuk­ri­nio dia­be­to te­ma pa­ruoš­tą eks­po­zi­ci­ją, už­da­vė do­mi­nan­čius klau­si­mus. Prie sta­le­lių, kur bu­vo ma­tuo­ja­mas gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je, ar­te­ri­nis krau­jo spau­di­mas, aiš­ki­na­mi svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pai ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo reikš­mė, ri­kia­vo­si ei­lės žmo­nių. Gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je bu­vo iš­tir­tas be­veik 350 žmo­nių. Gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ma­ta­vo slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės N. Rin­ke­vi­čie­nė, J. Ra­kaus­kie­nė, B. Bart­ke­vi­čiū­tė, V. Bu­li­kai­tė. Vi­siems su­si­rin­ku­siems kon­cer­ta­vo „Vai­kų dai­nos te­atras“.
      Lap­kri­čio 16 d. Kau­no kli­ni­kų En­dok­ri­no­lo­gi­jos kor­pu­se vy­ko ren­gi­nys, skir­tas žmo­nėms, ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu. Da­ly­va­vo apie 50 dia­be­to li­go­nių iš Kau­no dia­be­to klu­bų ir Dia­be­to­lo­gi­jos sky­riaus pa­cien­tų. Svei­ki­ni­mo žo­dį su­si­rin­ku­siems ta­rė prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius, En­dok­ri­no­lo­gi­jos bū­re­lio stu­den­tės R. Amb­ra­sai­tė ir A. Kur­piū­tė skai­tė pra­ne­ši­mus svei­kos mi­ty­bos ir pė­dų prie­žiū­ros te­mo­mis. Da­ly­viai pa­žiū­rė­jo ir ap­ta­rė fil­mą „Gy­ve­ni­mas vai­kui“. Bu­vo ma­tuo­ja­mas da­ly­vių ar­te­ri­nis krau­jo­spūdis, ūgis ir svo­ris, ap­skai­čiuo­ja­mas kū­no ma­sės in­dek­sas, ti­ria­mas gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je, ti­ria­mos pa­cien­tų ve­nos. Slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė I. Ul­pai­ty­tė ty­rė ren­gi­nio da­ly­vių pė­das. Kau­no En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos vyr. slau­gy­to­jos – slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rės Z. Ko­rie­nė ir R. Pil­kaus­kie­nė, slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės V. Bu­li­kai­tė, A. Kri­vo­lap, D. Sil­vest­ra­vi­čiū­tė bei Birš­to­no sa­na­to­ri­jos „Ver­smė“ slau­gy­to­ja B. Bart­ke­vi­čiū­tė visus, norinčius daugiau sužinoti apie sveiką mitybą, pa­kvie­tė dis­ku­si­jai prie mo­ko­mų­jų že­mė­la­pių.
      Ren­gi­nio me­tu ne­pa­mirš­ti ir cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tys vai­kai. Iš­ra­din­gi bū­si­mie­ji gy­dy­to­jai, ap­si­lan­kę Vai­kų en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­riu­je su­ren­gė mui­lo bur­bu­lų pū­ti­mo var­žy­bas, or­ga­ni­za­vo žai­di­mus, už­duo­tis, įtei­kė do­va­nė­lių, pa­ro­dė fil­mą „Gy­ve­ni­mas vai­kui“.
      En­dok­ri­no­lo­gi­jos bū­re­lio stu­den­tai dia­be­to die­nas or­ga­ni­zuo­ja jau še­še­ri me­tai. En­dok­ri­no­lo­gi­jos bū­re­lis – vie­nas ak­ty­viau­sių iš stu­den­tų moks­lo būrelių. Bū­re­lis vie­ni­ja 85 na­rius, ak­ty­viai ren­gian­čius moks­lo dar­bus, pra­ne­ši­mus, or­ga­ni­zuo­jan­čius kon­fe­ren­ci­jas, be­si­da­li­jan­čius ži­nio­mis su ko­le­go­mis, vi­suo­me­ne, pa­cien­tais. Bū­re­lio moks­li­nis va­do­vas yra prof. G. Ka­za­na­vi­čius, pir­mi­nin­kė – Er­nes­ta Pui­do­kai­tė. Džiu­gu, kad stu­den­tai to­kie veik­lūs ir en­tu­zias­tin­gi – jie jau ku­ria pla­nuo­ja ki­tus PDD ren­gi­nius.

      Vir­gi­ni­ja Bu­li­kai­tė
      LSDD pir­mi­nin­kė

* * * * *


      Vi­suo­me­nės svei­ka­tos stu­den­tų drau­gi­ja (VSSD) ir Kau­no dia­be­to ben­dri­ja „Aro­ni­ja“ PDD mi­nė­jo pre­ky­bos ir pra­mo­gų cen­tre „Ak­ro­po­lis“.

Kauno diabeto bendrijos "Aronija" renginys
      Lap­kri­čio 14 die­ną bū­rys stu­den­tų ir VSSD drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Ry­tis Bar­tu­se­vi­čius, taip pat dia­be­to ben­dri­jos „Aro­ni­ja“ pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė Vrot­nia­kie­nė su ki­tais na­riais būriavosi prie gau­siai iliust­ruo­tų sten­dų sa­lė­je, iš­puoš­to­je įvai­rias­pal­viais ba­lio­nais.
      Mu­zi­kos gar­sai vi­lio­jo pra­ei­vius. Jie ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su in­for­ma­ci­ja apie dia­be­tą ir jo kom­pli­ka­ci­jas. In­for­ma­ci­ją skel­bė stu­den­tai. Apie dia­be­tą bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir di­džiu­lia­me ek­ra­ne. Vi­si bu­vo kvie­čia­mi vai­šin­tis sal­du­my­nais su sal­dik­liais, pa­ta­ria­ma įsi­gy­ti laik­raš­čio „Dia­be­tas“ nu­me­rių. Be vi­so to, vi­sus pa­puo­šė­me mė­ly­nos spal­vos lip­du­kais, pa­do­va­no­jo­me skra­ju­čių.
      Bu­vo iš­leis­ta spe­cia­li ka­len­do­riu­kų se­ri­ja. Vi­si už juos pa­au­ko­ti pi­ni­gai skir­ti dia­be­tu ser­gan­tiems vai­kams.
      Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad PDD mi­nė­ji­mo šven­tė la­bai rei­ka­lin­ga dia­be­to ži­nių sklai­dai ir la­bai nau­din­ga – ga­li­ma ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti sa­vo svei­ka­tą: su­ži­no­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je, sa­vo kū­no svo­rį, kū­no ma­sės in­dek­są, ki­tus ri­zi­kos veiks­nius su­sirg­ti dia­be­tu. Be to, žmo­nėms bu­vo ge­ra pro­ga pa­si­kal­bė­ti apie sa­vo svei­ka­tą, pa­si­džiaug­ti jiems pa­ro­dy­tu sa­va­no­rių dė­mesiu.

      Bro­nė Bui­vi­da­vi­čiū­tė
      Kau­no dia­be­to ben­dri­ja „Aro­ni­ja“


      Telšiai
      Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na pa­mi­nė­ta ir Tel­šiuo­se. Gau­siai į Tel­šių die­nos cen­trą su­si­rin­ku­sius Tel­šių dia­be­to ben­dri­jos „Dia Tel­šiai“ na­rius pa­svei­ki­no pir­mi­nin­kė Da­lia Daug­no­rie­nė, kon­cer­ta­vo Tel­­šių ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­­jun­gos an­sam­blis.
      Dia­be­to ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Da­lia Daug­no­rie­nė su­si­rin­ku­sie­siems trum­pai pa­pa­sa­ko­jo apie dia­be­tą. Ji pri­mi­nė, kokios grės­min­gos šios li­gos kom­pli­ka­ci­jos: ga­li at­si­ras­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mų; inks­tų li­gos (dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja); ner­vų li­gos (dia­be­ti­nė neu­ro­pa­ti­ja); ak­ių li­gos (dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja), to­dėl kiek­vie­nam žmo­gui svar­bu ži­no­ti dia­be­to po­žy­mius: pa­di­dė­jęs al­kis, daž­niau jun­ta­mas troš­ku­lys, pa­daž­nė­jęs šla­pi­ni­ma­sis, stai­gus svo­rio kri­ti­mas, nuo­var­gis, nie­žu­lys ir per­štė­ji­mas, daž­nos in­fek­ci­jos, lė­tas žaiz­dų ir opų gi­ji­mas. Daž­niau­si dia­be­to ri­zi­kos veiks­niai – pa­vel­di­mu­mas, per di­de­lis kū­no svo­ris, rie­bus ir ma­žai skai­du­lų tu­rin­tis mais­tas, ma­žas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas.
      Tel­šių dia­be­to ben­dri­ja 2011 me­tais švęs 10 me­tų ju­bi­lie­jų. Ben­dri­jai pri­klau­so apie 100 na­rių. „Dia Tel­šiai“ sie­kia su­vie­ny­ti dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes, jų šei­mos na­rius, me­di­kus dia­be­to prie­žiū­rai ge­rin­ti, pa­dė­ti li­go­niams gy­ven­ti ir gy­dy­tis, iš­veng­ti sun­kių kom­pli­ka­ci­jų, skleis­ti in­for­ma­ci­ją ne tik ser­gan­tiems, bet ir vi­sai vi­suo­me­nei. Ben­dri­ja or­ga­ni­zuo­ja įvai­rius ren­gi­nius. Kvie­čia lek­to­rius iš vi­sos Lie­tu­vos, fir­mų at­sto­vus. Ben­dri­jos na­riai gau­na ne tik rei­ka­lin­gų ži­nių, li­te­ra­tū­ros, bet ir pa­ben­drau­ja, pa­si­da­li­ja pa­tir­ti­mi. Gra­ži ir tu­ri­nin­ga drau­gys­tė jun­gia su Ma­žei­kių, Kre­tin­gos, Plun­gės, Kel­mės ir Kur­šė­nų ben­dri­jo­mis.
      Šven­tė­je lan­kė­si che­mi­kė bio­lo­gė iš Vil­niaus, ku­ri pa­gei­dau­jan­tiems Fo­lio me­to­du nu­sta­tė li­gas. O prie ka­vos puo­de­lio „Dia Tel­šiai“ na­riai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­šne­ku­čiuo­ti su fir­mos Mir­ra at­sto­ve, ku­ri pa­pa­sa­ko­jo apie fir­mos pro­duktus.

      Ži­vi­lė Za­zers­ky­tė,
      „Penk­ta­die­nio že­mai­tis“


Puslapis 27
En­dok­ri­no­lo­gų kon­fe­ren­ci­ja Pa­lan­go­je
„Ak­tu­a­lūs dia­be­to­lo­gi­jos klau­si­mai“


Lietuvos gydytojai endokrinologai konferencijoje Palangoje
      2010 m. lap­kri­čio 19–20 die­no­mis Pa­lan­gos vieš­bu­ty­je „Ga­bi­ja“ vy­ko Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­jos, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos aka­de­mi­jos En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to ir En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos or­ga­ni­zuo­ta res­pub­li­ki­nė en­dok­ri­no­lo­gų kon­fe­ren­ci­ja „Ak­tu­a­lūs dia­be­to­lo­gi­jos klau­si­mai“, ku­rio­je da­ly­va­vo dau­giau nei 200 gy­dy­to­jų, moks­li­nin­kų ir vi­suo­me­nės at­sto­vų. 22 lek­to­riai per dvi die­nas per­skai­tė 23 pra­ne­ši­mus apie en­dok­ri­no­lo­gi­nės tar­ny­bos or­ga­ni­za­vi­mą, cuk­ri­nio dia­be­to pro­fi­lak­ti­ką, diag­nos­ti­ką, kon­tro­lę, gy­dy­mą ir su kom­pli­ka­ci­jų at­si­ra­di­mu su­si­ju­sias pro­ble­mas, en­dok­ri­ni­nius na­vi­kus. Bu­vo ap­tar­ti kai ku­rie žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, so­cia­li­niai ir psi­cho­lo­gi­niai klau­si­mai.
      Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas prof. A. Nor­kus pa­svei­ki­no kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius ir nag­ri­nė­jo dia­be­to­lo­gi­nių pro­ble­mų mas­tą pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je. Jis in­for­ma­vo kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius apie nau­jai ruo­šia­mą cuk­ri­nio dia­be­to prie­žiū­ros me­to­di­ką, gy­dy­to­jo en­dok­ri­no­lo­go nor­mos il­ga­me­čio ruo­ši­mo pro­ble­mas, pri­sta­tė nau­jau­sio moks­li­nio žur­na­lo „Bal­tic en­doc­ri­no­lo­gy“ penk­tą­jį to­mą, su­pa­žin­di­no su pla­nuo­ja­mo nau­jo pe­ri­odi­nio lei­di­nio „En­dok­ri­no­lo­gi­ja.lt“ tiks­lais ir už­da­vi­niais bei pri­sta­tė mo­nog­ra­fi­jos „Lie­tu­vos dia­be­to­lo­gi­ja“ rė­mė­jus, au­to­rius ir tu­rinį.
      Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė, gyd. G. Pau­laus­kie­nė su­pa­žin­di­no su Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mais ir Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos nu­ta­ri­mais, reg­la­men­tuo­jan­čiais vai­ruo­to­jo tei­sių iš­da­vi­mą ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­betu.
      Nuo 2011 m. Lie­tu­vo­je die­gia­ma 10-osios Tarp­tau­ti­nės li­gų kla­si­fi­ka­ci­jos Aust­ra­li­jos mo­di­fi­ka­ci­ja. Dr. G. Ka­ce­vi­čius ir T. Go­lu­ba­je­va pri­sta­tė jos pra­na­šu­mus ir ga­li­my­bes elek­tro­ni­nė­je Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos erd­vė­je.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė ana­li­za­vo tei­si­nes ser­gan­čių­jų dia­be­tu pro­ble­mas.
      Cuk­ri­nio dia­be­to ap­skai­tos pro­ble­mas ir re­gist­rų pa­nau­do­ji­mo ko­hor­ti­niuo­se ty­ri­muo­se per­spek­ty­vas nag­ri­nė­jo dr. R. Ost­raus­kas.
      Apie cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lę ir nau­jas ga­li­my­bes gy­dy­ti II ti­po cuk­ri­nį dia­be­tą in­kre­ti­nais kal­bė­jo dr. Ž. Vi­soc­kie­nė. Dia­be­to kon­tro­lės ir gy­dy­mo nau­jo­vių svar­ba taip pat bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma doc. E. Va­ra­naus­kie­nės, dr. A. Ab­rai­tie­nės ir R. Šul­cai­tės pra­ne­ši­muo­se.
      Nau­jas re­vo­liu­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, gy­dant vai­kų cuk­ri­nį dia­be­tą, ana­li­za­vo doc. R. Ver­kaus­kie­nė, o dr. E. Ja­šins­kie­nė nag­ri­nė­jo nau­ja­gi­mių dia­be­to pro­ble­mas. Vai­kų ir pa­aug­lių nu­tu­ki­mo ry­šį su II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ap­ta­rė dr. R. Ke­mežys.
      Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to dok­to­ran­tas, gyd. L. Juo­de­lė per­skai­tė la­bai įdo­mų pra­ne­ši­mą apie dau­gy­bi­nių en­dok­ri­ni­nių na­vi­kų sin­dro­mo II ti­po pro­ban­tų pa­pli­ti­mą tarp Lie­tu­vos ser­gan­čių­jų me­du­li­ne kar­ci­no­ma, o dr. N. Ja­ku­bo­nie­nė ana­li­za­vo kai ku­rių gli­ke­mi­ją ma­ži­nan­čių vais­tų ir vė­žio ri­zi­kos tar­pu­sa­vio ry­šius.
      Dia­be­ti­nės re­ti­no­pa­ti­jos ir cuk­ri­nio dia­be­to ei­gos ypa­tu­mus nag­ri­nė­jo dr. N. Jur­ge­vi­čie­nė, o dr. R. Šul­cai­tė pri­sta­tė skaus­mi­nės dia­be­ti­nės neu­ro­pa­ti­jos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo al­go­rit­mą.
      Ser­gan­čių­jų II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ir pre­dia­be­tu psi­cho­so­cia­li­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tus pri­sta­tė dr. L. La­šai­tė.
      Kon­fe­ren­ci­jos me­tu nuo­to­li­nio ryšio me­to­du bu­vo or­ga­ni­zuo­ta prof. Pier­rer-Je­an Guil­laus­se­au pa­skai­ta ir dis­ku­si­ja „Įro­dy­mais pa­grįs­ta II ti­po cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė“. Per per­trau­ką vy­ko do­ku­men­ti­nio fil­mo „Krau­jas gy­ve­ni­mui“ prem­je­ra bei vei­kė far­ma­ci­nių kom­pa­ni­jų pro­duk­ci­jos pa­roda.
      Or­ga­ni­za­to­riai dė­kin­gi kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą dis­ku­si­jo­se.

      Ry­tas Ost­raus­kas


Puslapis 28
Ma­ri­jam­po­lės dia­be­to klu­bas mi­nė­jo 20-me­tį

      Ma­ri­jam­po­lės klu­bo „Dia­be­ti­kas ABC“ na­riai, mi­nė­da­mi Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, šie­met lap­kri­čio 10 die­ną pa­mi­nė­jo ir sa­vo veik­los 20-me­tį. Ta pro­ga klu­bas pa­si­kvie­tė ko­le­gas iš ap­lin­ki­nių sa­vi­val­dy­bių, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės va­do­vus, so­cia­li­nius part­ne­rius. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė.

      Klu­bo pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė su­pa­žin-­di­no sve­čius ir ko­le­gas su klu­bo at­si­ra­di­mo ap­lin­ky­bė­mis ir 20-ties me­tų veik­la. Bu­vo pri­si­min­tos pa­stan­gos Ma­ri­jam­po­lė­je su­teik­ti pir­mą­sias kon­sul­ta­ci­jas ir ki­to­kią pa­gal­bą žmo­nėms, ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu. Prieš 20 m. va­di­na­mo­je se­no­jo­je po­li­kli­ni­ko­je įsi­kū­rė pir­mie­ji klu­bo na­riai, kiek vė­liau čia bu­vo ati­da­ry­tas „Dia­be­ti­nės pė­dos“ ka­bi­ne­tas. Pir­mi­nin­kai Č. Pa­lec­kis, G. Nai­dzi­na­vi­čie­nė su­ma­niai ir ener­gin­gai plė­to­jo klu­bo veik­lą. Į ją įsi­trau­kė vis dau­giau žmo­nių – vie­ni ieš­ko­jo ko­le­gų pa­ta­ri­mo, ki­ti sa­vo or­ga­ni­za­ci­niais ir kū­ry­bi­niais su­ge­bė­ji­mais tur­ti­no vi­sų klu­bo na­rių gy­ve­ni­mą. Šiuo me­tu klu­bas vie­ni­ja apie 250 na­rių.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė pri­pa­ži­no, kad ma­ri­jam­po­lie­čių klu­bas yra vie­nas ak­ty­viau­sių ša­ly­je. Pa­tys klu­bo na­riai tvir­ti­no, kad tar­pu­sa­vy­je da­li­ja­si vis­kuo: ir džiaugs­mais, ir var­gais. Itin daug pa­dė­kos žo­džių ir lin­kė­ji­mų klu­bo pir­mi­nin­kei ren­gi­ny­je iš­sa­kė dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ma­mos – jos su­lau­kė pir­mi­nin­kės pa­ra­mos ir pa­lai­ky­mo sun­kiau­siais mo­men­tais, kai li­ga bu­vo tik diag­no­zuo­ta. Klu­bo sen­bu­viai to­kiu at­ve­ju su­stip­ri­na pa­si­ti­kė­ji­mą, nu­ra­mi­na ir pa­ta­ria.
      „Dia­be­tas – kaip pro­fe­si­ja, tu­ri­me dirb­ti kas­dien“, – sa­kė ša­kie­čių dia­be­to klu­bo vado­vė B. Jančaitienė. Jų klu­bas įsi­kū­rė kiek vė­liau nei Ma­ri­jam­po­lės, ta­čiau drau­gys­tė tę­sia­si vi­są tą lai­ką. At­vy­ku­sie­ji pa­svei­kin­ti klu­bą 20-me­čio gy­va­vi­mo pro­ga lin­kė­jo svei­ka­tos ir ge­ros nuo­tai­kos. Tarp svei­kin­to­jų bu­vo Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės me­ras Vid­man­tas Bra­zys, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to, gydymo įstaigų, visuomennių organizacijų at­sto­vai. Dau­ge­lis kal­bė­ju­sių ren­gi­nio da­ly­vių tei­gė, kad as­me­ni­nė žmo­nių pa­tir­tis ir klu­bo veik­la rei­ka­lin­ga, no­rint už­kirs­ti ke­lią šiai klas­tin­gai li­gai, iš­veng­ti skau­džių kom­pli­ka­ci­jų.

      Au­re­li­ja Ba­niu­lai­tie­nė
      Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos
      Vie­šų­jų ry­šių tar­ny­bos ve­dė­ja


Puslapis 29
Ša­kių dia­be­to klu­bui „Li­ne­lis“ – 20 me­tų

      2010 m. lap­kri­čio 17 die­ną Ša­kių kul­tū­ros cen­tre „Jau­nys­tė“ dia­be­to klu­bas „Li­ne­lis“ pa­mi­nė­jo veik­los 20-me­tį. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo gau­sus bū­rys ser­gan­čių dia­be­tu. Juos pa­ger­bė ra­jo­no val­džios, įvai­rių svei­ka­tos įstai­gų ir ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai. Ju­bi­lie­jaus pro­ga kon­cer­ta­vo vie­tos sa­vi­veik­li­nin­kai.

      Lap­kri­čio 17 die­ną Ša­kių kul­tū­ros cen­tre „Jau­nys­tė“ Ša­kiuo-se vei­kian­tis cuk­ri­nio dia­be­to li­go­nių klu­bas „Li­ne­lis“ pa­mi­nė­jo veik­los 20-me­tį. Klu­bo veik­lo­je šiuo me­tu da­ly­vau­ja kiek dau­giau nei 120 įvai­raus am­žiaus ra­jo­no žmo­nių. Ta­čiau dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių ra­jo­ne yra kur kas dau­giau.
      Ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­me da­ly­va­vo gau­sus bū­rys klu­bo „Li­ne­lis“ na­rių. At­vy­ko ir įvai­rių svei­ka­tos prie­žiū­ros ir gy­dy­mo įstai­gų at­sto­vai, Ša­kių ra­jo­no me­ras Juo­zas Ber­ta­šius, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, taip pat vi­ce­pre­zi­den­tė Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė.
      Me­ras at­vy­ko ne tuš­čio­mis. Jo var­do pa­dė­kos raš­tus klu­bo ju­bi­lie­jaus pro­ga ga­vo klu­bo va­do­vė Bi­ru­ta Jan­čai­tie­nė, Da­nu­tė Va­lins­kie­nė, Ro­mas Ga­bar­tas, Bro­nė Ši­lei­kie­nė. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pa­dė­ką už vi­suo­me­ni­nių veik­lų, tarp jų ir klu­bo „Li­ne­lis“, ska­ti­ni­mą ir pa­lai­ky­mą ga­vo ir pats J. Ber­ta­šius.
      Tą die­ną 20-ojo gim­ta­die­nio pro­ga klu­bo na­rius pa­svei­ki­no ir Plokš­čių vi­du­ri­nės mo­kyk­los mer­gai­čių an­sam­blis, an­sam­blis „Sie­sar­tis“ ir mo­te­rų vo­ka­li­nis trio.
      „Li­ne­lio“ pir­mi­nin­kė Bi­ru­ta Jan­čai­tie­nė pri­si­mi­nė klu­bo is­to­ri­ją, pir­muo­sius 11 val­dy­bos na­rių, iš ku­rių ke­tu­ri te­li­kę gy­vi. Anot jos, „Li­ne­lis“ vien šiais me­tais ne­te­ko ke­tu­rių na­rių, o per dvi­de­šimt­me­tį apie 200 na­rių. Dia­be­to klu­bas „Li­ne­lis“ įkur­tas 1990 me­tais sau­sio 17 d. gy­dy­to­jos Bro­nės Ši­lei­kie­nės ini­cia­ty­va. Pir­mą­ja klu­bo pir­mi­nin­ke bu­vo iš­rink­ta Bro­nė Mac­ke­vi­čiū­tė. 1998 m. ją pa­kei­tė Ro­mas Ga­bar­tas, o nuo 2003 m. jam va­do­vau­ja B. Jan­čai­tie­nė. Per „Li­ne­lio“ gy­va­vi­mo me­tus su­reng­ti 142 su­si­rin­ki­mai, 92 ta­ry­bos po­sė­džiai, suor­ga­ni­zuo­ti 5 se­mi­na­rai ap­skri­ty­je, dau­gy­bė įvai­rių iš­vy­kų, eks­kur­si­jų, su­si­ti­ki­mų. Kaip tei­gė B. Jan­čai­tie­nė, svar­bu ne tik bur­ti žmo­nes, bet ir in­for­muo­ti vi­suo­me­nę, pa­čius li­go­nius, ben­drau­ti, pa­dė­ti ser­gan­tiems vai­kams jaus­tis pil­na­ver­čiams tarp ben­dra­am­žių. Klu­be, ku­ris įsi­kū­ręs Ša­kiuo­se, Gim­na­zi­jos g. 1, ga­li­ma pa­ben­drau­ti su cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čiais, gau­ti nau­din­gų pa­ta­rimų.
      Klu­bas „Li­ne­lis“ ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ja su me­di­kais. Ša­kių li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­jų sky­riu­je dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes kon­sul­tuo­ja gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Dai­na Bag­do­nie­nė. Kon­sul­ta­ci­jai pa­cien­tai re­gist­ruo­ja­mi iš anks­to tel. (8 345) 60741. Pa­cien­tai su­ži­no apie dia­be­tą, jo gy­dy­mo bū­dus, sa­vi­kon­tro­lę, mi­ty­bos pla­na­vi­mą. Pa­ren­ka­ma gy­dy­mo sche­ma, mo­ko­ma ko­re­guo­ti gli­ke­mi­ją. Slau­gy­to­ja pa­mo­ko nau­do­tis sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nė­mis, ves­ti die­ny­ną, ana­li­zuo­ti duo­me­nis, leis­tis in­su­li­ną, at­pa­žin­ti gli­ke­mi­jos pa­di­dė­ji­mo ar su­ma­žė­ji­mo simp­to­mus ir kaip šių būk­lių iš­veng­ti. Ko­man­da pa­de­da adap­tuo­tis pa­cien­tui, su­si­gy­ven­ti su li­ga, ją val­dy­ti ir kon­tro­liuo­ti.
      Prieš ren­gi­nį tiek klu­bo na­riai, tiek ki­ti ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­mo­ka­mai tik­ri­no­si cho­les­te­ro­lio ir cuk­raus kie­kį krau­jy­je.

      Pa­gal www.ma­no­ra­jo­nas.lt, taip pat
      „Drau­go“ ir „Vals­čiaus“ inf.


Puslapis 30
Cuk­ri­nis dia­be­tas ir sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nės

      Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bas „Mes“ 2011 m. sau­sio 21 die­ną Aly­taus ra­jo­no bib­lio­te­kos sa­lė­je su­ren­gė po­pie­tę „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nės“. Į ren­gi­nį bu­vo kvie­čia­mi ne tik ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu žmo­nės, bet ir vi­si, ku­riuos do­mi­na ši klas­tin­ga li­ga.


Naujųjų metų šventė Alytaus klube "Mes"
      Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo vai­kai su tė­ve­liais, mies­to mo­kyk­lų medi­kai, mies­to ir ra­jo­no svei­ka­tos biu­rų spe­cia­lis­tai, sa­vi­val­dy­bių gy­dy­to­jai ir gy­ven­to­jai, ku­riuos do­mi­na cuk­ri­nis dia­betas.
      Klu­bo veiklą ir tiks­lus, idė­jas pri­sta­tė pir­mi­nin­kas Sta­sys Kaz­laus­kas, su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Fe­lik­sas Džiau­tas, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Me­rai pa­lin­kė­jo klu­bui sėk­mės or­ga­ni­zuo­jant veik­lą ir pa­galbą cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tiems vai­kams ir jau­ni­mui. Anot Aly­taus ra­jo­no me­ro A. Vrub­liaus­ko, klu­bas, vie­ni­jan­tis dia­be­tu ser­gan­čius vai­kus ir jau­ni­mą, at­si­ra­do ne iš di­de­lio džiaugs­mo, ja­me bu­ria­si bė­dos su­vie­ny­ti žmo­nės. Taigi la­bai svar­bu, kad dia­be­tu ser­gan­tį vai­ką jo ben­dra­am­žiai pri­im­tų, su juo drau­gau­tų, iš jo ne­si­ty­čio­tų, kad ser­gan­ty­sis ne­si­gė­dy­tų sa­vo li­gos. „Agi­tuo­čiau ne­slėp­ti li­gos, skie­py­ti to­le­ran­ci­ją ser­gan­tie­siems, aiš­kin­ti, kas yra dia­be­tas“, – kal­bė­jo me­ras A. Vrub­liaus­kas.
      Pra­nešimą apie dia­be­tą skai­tė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tė, Ma­ri­jam­po­lės klu­bo „Dia­be­tikas ABC“ pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė. Pra­ne­ši­me ji pa­brė­žė, kad šis su­sir­gi­mas plin­ta epi­de­mi­jos grei­čiu, su­pa­žin­di­no su pa­sau­lio ir Lie­tu­vos sta­tis­ti­ka, pa­brė­žė dia­be­to sto­vyk­lų ir dia­be­to mo­kyk­lė­lių svar­bą. Aly­taus mies­to svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė I. Ge­ral­taus­kai­tė klau­sy­to­jus su­pa­žin­di­no su mies­to ser­ga­mu­mo sta­tis­ti­ka. Liū­di­na tai, kad Aly­tu­je vai­kų ir jau­ni­mo ser­ga­mu­mas dia­be­tu vir­ši­ja šalies vi­dur­kį.
      Aly­taus ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė D. Ki­ta­vi­čie­nė pa­pa­sa­ko­jo, kiek daug ga­li­ma nu­veik­ti, su­si­vie­ni­jus į ben­dra­min­čių klu­bą.
      Po trum­pos per­trau­kė­lės su­si­rin­kę į sa­lę da­ly­viai iš­klau­sė Aly­taus gy­dy­to­jo en­dok­ri­no­lo­go A. Baub­lio in­for­ma­ci­ją apie sa­vi­kon­tro­lės svar­bą ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu. UAB Abo­vi­ta at­sto­vė pri­sta­tė krau­jo gliu­ko­zės kon­tro­lės sis­te­mą Free Sty­le Li­te ir nau­ją­sias cuk­raus kon­tro­lės juos­te­les.
      Aly­taus ra­jo­no so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja D. Bur­lins­kie­nė kal­bė­jo apie įsta­ty­mus, su­si­ju­sius su ne­įga­lių­jų vai­kų in­te­re­sais.
      Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bas „Mes“ dė­ko­ja Aly­taus ra­jo­no me­rui A. Vrub­liaus­kui ir Aly­taus ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos ko­lek­ty­vui už pa­tal­pas ir pa­gal­bą, or­ga­ni­zuo­jant ren­ginį.

      Sta­sys Kaz­laus­kas
      Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to
      klu­bo „Mes“ pir­mi­nin­kas


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, A. Rimkutė, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 5000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.