»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 2 (70) Gegužės mėn., 2011

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Bayer, Berlin Chemie Menarini Baltic, Interlux, Linus medical, MSD, Microlife, Miečys, Novo Nordisk Pharma, Optifarma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.
Šio numerio pagrindinis rėmėjas - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Neįgaliųjų socialinės integracijos programa


Europos pacientų teisių minėjime Europos parlamente Briuselyje (iš kairės): V.Augustinienė, P.Chirlop (Malta), N.Bedlington (EPF direktorė), prof. J.Galdikas
      2010 m. paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rezultatai
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja 2010 m. vyk­dė pe­ri­odi­nių lei­di­nių lei­dy­bos pro­jek­tą. Iš Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to gau­tos lė­šos (27 tūkst. Lt) pa­nau­do­tos laik­raš­čio „Dia­be­tas“ lei­dy­bai. Kar­tu su ki­tų rė­mė­jų pa­gal­ba iš­leis­ti 3 nu­me­riai (15 tūkst. eg­zem­plio­rių ti­ra­žas). Laik­raš­tis iš­pla­tin­tas Aly­taus m. ir r., Bir­žų, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų, Va­rė­nos; Kau­no m. ir r., Birš­to­no, Prie­nų, Kai­šia­do­rių, Ra­sei­nių; Klai­pė­dos m. ir r., Kre­tin­gos, Pa­lan­gos, Ši­lu­tės; Ma­ri­jam­po­lės, Kal­va­ri­jos, Kaz­lų Rū­dos, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių; Pa­ne­vė­žio m. ir r., Ku­piš­kio, Pa­sva­lio, Ro­kiš­kio; Šiau­lių m. ir r., Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Kel­mės, Pa­kruo­jo, Rad­vi­liš­kio; Tau­ra­gės, Pa­gė­gių, Ši­la­lės; Tel­šių, Ma­žei­kių, Plun­gės, Rie­ta­vo; Ute­nos, Anykš­čių, Vi­sa­gi­no, Za­ra­sų, Šven­čio­nių, Elek­trė­nų, Kė­dai­nių, Uk­mer­gės, Vil­niaus m. ir r. sa­vi­val­dy­bė­se. Pa­slau­gas tei­kė 1 kva­li­fi­kuo­tas spe­cia­lis­tas. Pa­slau­gas ga­vo 15 tūkst. as­me­nų, iš jų 13 tūkst. ne­įga­lių­jų (iš jų 800 ne­įga­lių vai­kų). Vienas laikraščio numeris išleistas kitų rė­mė­jų lėšomis.
      Šiau­lių kraš­to žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bas „Lem­tis“ vyk­dė in­for­ma­vi­mo, kon­sul­ta­vi­mo ir at­sto­va­vi­mo, sa­va­ran­kiš­ku­mo di­di­ni­mo bei vien­kar­ti­nio po­bū­džio in­for­ma­ci­nių lei­di­nių lei­dy­bos pa­slau­gų pro­jek­tą. Iš Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to gau­tos lė­šos (10 tūkst. Lt) pa­nau­do­tos taip: suor­ga­ni­zuo­tas 6 val. truk­mės se­mi­na­ras, skir­tas ne­įga­lių­jų tei­sių ir po­rei­kių ana­li­zei bei dia­be­to li­gos, mi­ty­bos, ant­svo­rio ir kt. pa­slau­gų pro­ble­moms nag­ri­nė­ti. At­kur­tas ir iš­plė­to­tas dia­be­to mo­kyk­los dar­bas: nu­pirk­ti bal­dai, kom­piu­te­ris, mo­ko­mo­ji li­te­ra­tū­ra, svars­tyk­lės mais­tui sver­ti ir kt. prie­mo­nės. Chi­ro­po­dis­ti­nių (po­diat­ri­nių) pa­slau­gų ka­bi­ne­to veik­lai įsi­gy­ti krau­jo­ta­ką sti­mu­liuo­jan­tys ma­sa­žuok­liai ir įvai­rios odos ir na­gų prie­žiū­ros prie­mo­nės: skal­pe­liai, rep­lės, šli­fuok­liai, dil­dės, an­ti­sep­ti­nės ir per­tvė­ri­mo prie­mo­nės. Pa­reng­tas gau­siai iliust­ruotas in­for­ma­ci­nis lanks­ti­nu­kas „Šiau­lių kraš­to žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bas „Lem­tis“ 1991–2011“ (ti­ra­žas 1 000 egz.). Pa­slau­gas tei­kė 2 spe­cia­lis­tai (iš jų 2 ne­įga­lie­ji). Su­teik­tos 64 pa­slau­gos. Pa­slau­gas ga­vo 1 390 as­me­nų, iš jų 1 208 ne­įga­lie­ji (iš jų 73 ne­įga­lūs vai­kai).

      2010 m. ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jų veik­los rė­mi­mo pro­jek­to re­zul­ta­tai
      LDA 2010 m. iš Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to gau­tas lė­šas (225 tūkst. Lt) pa­nau­do­jo šiems pro­jek­tams įgy­ven­dinti:

      1. Ne­įga­lių­jų tei­sių gy­ni­mas (atstova­vi­mas ne­įga­lie­siems, kon­fe­ren­ci­jos, se­mi­na­rai, mo­ky­mai, ren­gi­niai)
      Gin­tos dau­giau nei 70 tūkst. ne­įga­lių­jų (iš jų per 800 ne­įga­lių vai­kų) tei­sės 51 savivaldybėje (Aly­taus m. ir r., Bir­žų r., Druskininkų, Laz­di­jų r., Va­rė­nos r., Kau­no m. ir r., Birš­to­no, Prie­nų r., Kai­šia­do­rių r., Ra­sei­nių r., Klai­pė­dos m. ir r., Kre­tin­gos r., Pa­lan­gos m., Ši­lu­tės r., Ma­ri­jam­po­lės, Kal­va­ri­jos, Kaz­lų Rū­dos, Vil­ka­viš­kio r., Ša­kių r., Pa­ne­vė­žio m. ir r., Ku­piš­kio r., Pa­sva­lio r., Ro­kiš­kio r.; Šiau­lių m. ir r., Ak­me­nės r., Jo­niš­kio r., Kel­mės r., Pa­kruo­jo r., Rad­vi­liš­kio r.; Tau­ra­gės r., Pa­gė­gių, Ši­la­lės r.; Tel­šių r., Ma­žei­kių r., Plun­gės r., Rie­ta­vo; Ute­nos r., Anykš­čių r., Vi­sa­gi­no, Vil­niaus m. ir r., Za­ra­sų r., Šven­čio­nių r., Elek­trė­nų, Kė­dai­nių r., Uk­mer­gės r. Pa­slau­gas tei­kė 11 as­me­nų (iš jų 10 ne­įga­lių­jų).
      62 žmo­nėms, or­ga­ni­zuo­jan­tiems dar­bą ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se (iš jų 52 ne­įga­lūs, vai­kų ne­bu­vo), bu­vo su­reng­tas 2 die­nų truk­mės mo­ky­mo se­mi­na­ras „Ra­jo­nų dia­be­to klu­bų fi­nan­si­nės veik­los klau­si­mai“. Jis vy­ko Bač­ko­nių k., Žiež­ma­rių sen., Kai­šia­do­rių r., rug­pjū­čio 20–21 d. Pro­jek­tą pa­dė­jo įgy­ven­din­ti Kai­šia­do­rių ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Li­ki­mas“ pir­mi­nin­kė L. Ra­mens­ka­ja.
      Lap­kri­čio 14 die­nai – Pa­sau­li­nei dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­nai – pa­mi­nė­ti bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta 1 res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mas ir pro­fi­lak­ti­ka“ Vil­niu­je (da­ly­va­vo per 320 da­ly­vių). Prieš tai nuo LR Sei­mo rū­mų iki Ka­ted­ros aikš­tės vy­ko kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vių ei­se­na. Jie da­li­jo vi­suo­me­nei mė­ly­nus ba­lio­nus su Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos žen­klu, „Dia­be­to“ laik­raš­tį, buk­le­tą „Su­pras­ki­te dia­be­tą! Kon­tro­liuo­ki­te jį!“, in­for­ma­ci­nius la­pe­lius apie cuk­ri­nio dia­be­to ri­zi­kos veiks­nius bei po­žy­mius, kvie­tė žmo­nes į kon­fe­ren­ci­ją bei siū­lė pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą. 55 dia­be­to klu­bai šia te­ma taip pat or­ga­ni­za­vo 55 įvai­rius ren­gi­nius. Ra­jo­nuo­se vy­ko kon­fe­ren­ci­jos, mo­ky­mo se­mi­na­rai ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu, pie­ši­nių kon­kur­sai vai­kams, su­si­ti­ki­mai su val­džios ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais, pe­da­go­gais, vi­suo­me­ne. LDA ir ra­jo­nų klu­bų va­do­vai, me­di­kai sklei­dė in­for­ma­ci­ją apie li­gą res­pub­li­ki­nė­se ir ra­jo­ni­nė­se ra­di­jo, TV lai­do­se, at­li­ko per 8 tūkst. pro­fi­lak­ti­nių krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mų įvai­riuo­se dar­bo ko­lek­ty­vuo­se, per su­si­ti­ki­mus su vi­suo­me­ne. Net 9,5 proc. pa­tik­rin­tų žmo­nių krau­jo gliu­ko­zės kie­kis pa­di­dė­jęs. Jiems re­ko­men­duo­ta kreip­tis į gy­dy­mo įstai­gas dėl li­gos diag­no­zės nu­sta­ty­mo. Klu­bai iš­pla­ti­no LDA pa­reng­tą in­for­ma­ci­ją, buk­le­tus bei „Dia­be­to“ laik­raš­tį sa­vo ra­jo­nuo­se. Daug in­for­ma­ci­jos apie cuk­ri­nį dia­be­tą iš­spaus­din­ta res­pub­li­ki­niuo­se bei ra­jo­ni­niuo­se lei­di­niuo­se. Ma­no­me, kad in­for­ma­ci­ją ga­vo per 100 tūkst. as­me­nų, iš jų per 72 tūkst. ne­įga­lių­jų (iš jų per 800 ne­įga­lių vai­kų).

      2. Spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mas
      Suor­ga­ni­zuo­tas die­nos truk­mės 1 se­mi­na­ras slau­gy­to­jams dia­be­to­lo­gams cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių mo­ky­mo klau­si­mais „Slau­gy­to­jas dia­be­to­lo­gas – ser­gan­čio­jo dia­be­tu pa­ta­rė­jas“. Se­mi­na­ras vy­ko Žad­vai­nių k., Rie­ta­vo sav., Plun­gės r., rug­pjū­čio 13 die­ną. Ja­me da­ly­va­vo 43 as­me­nys, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ser­ti­fi­ka­tus ga­vo 30 spe­cia­lis­tų (iš jų 5 ne­įga­lieji).

      3. Tarp­tau­ti­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas
      2010 m. rug­sė­jo 20–24 d. du LDA de­le­ga­tai da­ly­va­vo 46-oje Eu­ro­pos dia­be­to stu­di­jų aso­cia­ci­jos me­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je Stok­hol­me (Šve­di­ja), kur sten­di­niu pra­ne­ši­mu bu­vo pri­sta­ty­ta LDA veik­la. 1 de­le­ga­tas skai­tė pra­ne­ši­mą „Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos dar­bo pa­tir­tis, ben­dra­dar­biau­jant su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis“ kon­fe­ren­ci­jo­je, skir­to­je Pa­sau­li­nei dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­nai bei Ru­si­jos dia­be­to aso­cia­ci­jos dvi­de­šimt­me­čiui pa­žy­mė­ti Mask­vo­je (Ru­si­ja), vy­ku­sio­je lap­kri­čio 1–3 die­no­mis. 3 de­le­ga­tai su bal­sa­vi­mo tei­se at­sto­va­vo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė­je asam­blė­jo­je ir da­ly­va­vo kon­fe­ren­ci­jo­je „Kar­tu mes esa­me stip­res­ni“ Briu­se­ly­je (Bel­gi­ja) lap­kri­čio 27–28 die­no­mis.
      Iš vi­so 3 tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo 4 žmo­nės, iš jų 2 ne­įga­lie­ji ir 1 slau­gy­to­jas dia­be­to­lo­gas. LDA de­le­ga­tai skai­tė 1 žo­di­nį pra­ne­ši­mą bei eks­po­na­vo 1 sten­di­nį pra­ne­ši­mą apie or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą.

      4. Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių ug­dy­mo ir aktyvaus po­il­sio sto­vyk­los
      Su­reng­ta 12 sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių ug­dy­mo sto­vyk­lų (7 die­nos truk­mės mo­ky­mo sto­vyk­los: ba­lan­džio 28 d. Kai­šia­do­ry­se, ge­gu­žės 12 d. Pa­kruo­jy­je, ge­gu­žės 14 d. Ku­piš­ky­je, ge­gu­žės 26 d. Ša­kiuo­se, bir­že­lio 2 d. Aly­tu­je, bir­že­lio 9 d. Kė­dai­niuo­se, bir­že­lio 16 d. Kre­tin­go­je; 5 sep­ty­nių die­nų truk­mės mo­ky­mo sto­vyk­los: 1 su­au­gu­sių­jų, ser­gan­čių I ti­po dia­be­tu (ge­gu­žės 10–16 d.); 2 su­au­gu­sių­jų, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu (ge­gu­žės 17–23 d. ir ge­gu­žės 24–30 d.), bei 2 vai­kų ir jau­nuo­lių, ser­gan­čių I ti­po dia­be­tu (bir­že­lio 7–13 d. ir lie­pos 10–16 d. Per­val­ko­je). Sto­vyk­lo­se da­ly­va­vo 796 as­me­nys, iš jų 775 ne­įga­lie­ji (iš jų 179 ne­įga­lūs vai­kai). Surengta 1 dia­be­to mo­kyk­la LDA, ku­rio­je da­ly­va­vo 3 095 as­me­nų, iš jų 2 994 ne­įga­lie­ji (iš jų 304 ne­įga­lūs vai­kai).
      Iš vi­so sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių ug­dy­me da­ly­va­vo 3 891 as­muo, iš jų 3 769 ne­įga­lie­ji (iš jų 483 ne­įga­lūs vaikai).
      Ben­dras nau­dą (pa­slau­gas) ga­vu­sių as­me­nų skai­čius (pa­gal są­ra­šą) – apie 174 tūkst., iš jų apie 144 tūkst. ne­įga­lių­jų (iš jų 800 ne­įga­lių vai­kų).
      Ben­dras pa­slau­gas tei­ku­sių as­me­nų skai­čius (pa­gal są­ra­šą) – 16, iš jų 12 ne­įga­lių­jų. Pa­slau­gas tei­ku­sių kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų 16 (iš jų 5 me­di­kai).
      Kitų rėmėjų lėšomis dar surengtos trys savarankiško gy­ve­nimo įgūdžių ugdymo stovyklos.

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos inf.


Puslapis 3
Brangūs skai­ty­to­jai!

      Daž­nai kal­ba­me apie gy­ve­ni­mo pras­mę, klau­sia­me, kur ir kas ji yra? Vie­no at­sa­ky­mo nie­ka­da ne­ran­da­me, jis kin­ta, pri­klau­so­mai nuo nuo­tai­kos ir to, kuo už­si­i­mi. Gy­ve­ni­mą su­da­ro vi­sų mū­sų gy­ve­ni­mai kar­tu su­dė­jus, va­di­na­si, ieš­ko­ti pras­mės, įrė­mi­nant gy­ve­ni­mą į tam tik­rus rė­mus, nie­ka­da ne­pa­vyks, nes gy­ve­ni­mo pras­mė yra pats gy­ve­ni­mas. Gy­ve­ni­mas džiu­gi­na, jei mes kaž­ką sa­va­ran­kiš­kai ku­ria­me, net­gi mąs­to­me, iš­si­lais­vi­nę iš pri­mes­tos, ma­ni­pu­liuo­jan­čios vi­suo­me­nės nuo­mo­nės. La­bai pa­trauk­liai at­ro­do įvai­rūs šū­kiai ir skel­bi­mai, ku­riuo­se, apei­nant ar nu­ty­lint kiek­vie­no žmo­gaus kū­ry­bi­nes pa­stan­gas, skel­bia­ma, kad vi­sos gė­ry­bės yra žmo­gui pri­ei­na­mos, įgy­ja­mos už tam tik­rą kai­ną, o ypač per iš­par­da­vi­mų ir nuo­lai­dų se­zo­ną. O kur pa­ties žmo­gaus veik­la, jo kū­ry­bi­nės pa­stan­gos ir va­lia? Jos lie­ka tar­si už kad­ro, apie jas ga­li ne­gal­vo­ti, o ma­ny­ti, kad vi­sos gė­ry­bės yra ta­vo, nes esi jų ver­tas ir jas ga­li bet ka­da įsi­gy­ti. Štai ko­dėl to­kios „pre­kės“ ne­džiu­gi­na, mes vėl ir vėl ieš­kom gy­ve­ni­mo pras­mės.

      Su ge­riau­siais lin­kė­ji­mais,
     
      Vi­da Au­gus­ti­nie­nėPuslapis 5
Pa­ge­rės pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas

      Nuo lie­pos 1 d. slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų tei­kia­mos am-­bu­la­to­ri­nės pa­slau­gos pir­mą kar­tą bus pra­dė­tos ap­mo­kė­ti iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to (PSDF) lė­šų. Tai nu­ma­ty­ta svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Rai­mon­do Šu­kio įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tuo­se ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu slau­gos pa­slau­gų tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mų ap­raše.
      „Ma­nau, kad tai la­bai rei­ka­lin­gas ir reikš­min­gas spren­di­mas, di­di­nan­tis am­bu­la­to­ri­nių slau­gos pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą as­me­nims, ser­gan­tiems dia­be­tu. Lie­tu­vo­je kas­met tūks­tan­čiui su­au­gu­siųjų ir šim­tui vai­kų nau­jai diag­no­zuo­ja­ma ši sun­ki daug ži­nių ir ge­ros prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­ti li­ga“, – sa­ko svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­­mi­­ni­st­rė No­ra Ri­bo­kie­nė. Pa­sak vi­ce­mi­nist­rės, iki šiol am­bu­la­to­ri­nės dia­be­to­lo­gų slau­gos pa­slau­gos bu­vo fi­nan­suo­ja­mos iš ben­dro gy­dy­mo įstai­gos biu­dže­to ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka.
      Nau­ja­ja­me įsa­ky­me nu­sta­ty­tas ap­mo­kė­ji­mas už slau­gy­to­jo dia­be­to­lo­go tei­kia­mą kon­sul­ta­ci­nę pa­gal­bą, pa­cien­to mo­ky­mą, gy­do­mą­jį pe­di­kiū­rą ir dia­be­ti­nės pė­dos prie­žiū­rą. Taip pat įsa­ky­me pa­tiks­lin­ti mi­nė­tų slau­gos pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir tei­ki­mo prin­ci­pai, nu­sta­ty­tos slau­gos pa­slau­gų, ap­mo­ka­mų iš PSDF biu­dže­to lė­šų, są­ly­gos ir jų ba­zi­nė kaina.
      Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos skai­čia­vi­mais, šį­met nuo lie­pos 1 d. iš PSDF biu­dže­to slau­gy­to­jo dia­be­to­lo­go kon­sul­ta­ci­nės pa­gal­bos, gy­do­mo­jo pe­di­kiū­ro ir dia­be­ti­nės pė­dos prie­žiū­ros pa­slau­goms ap­mo­kė­ti bus skir­ta dau­giau kaip 736 tūkst. li­tų, o per vi­sus me­tus šios pa­slau­gos kai­nuos be­veik 1,5 mln. li­tų.

      Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos
      Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus inf.


Puslapiai 6-11
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro
Į S A K Y M A S
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982
"Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo"
pakeitimo

2011 m. balandžio 8 d. Nr. V-337
Vil­nius

      »  Įsakymo tekstasPuslapiai 12-13
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2011 m. va­sa­rio 10 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo šios ta­ry­bos na­rė, Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nienė.
      »  Va­sa­rio 12 d. Vil­niaus ra­jo­no cen­tri­nė­je po­li­kli­ni­ko­je vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Ce­lia­ki­ja ir I ti­po dia­be­tas“ ži­nio­mis da­li­jo­si Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) pre­zi­den­tė, LPOAT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Va­sa­rio 16 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me dar­bo gru­pės „2011–2020 m. Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mai reng­ti“ po­sė­dy­je da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Augus­ti­nienė.
      »  Va­sa­rio 18 d. LPO­AT pir­mi­nin­kė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė su­si­ti­ko su Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) On­ko­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Vė­žio kon­tro­lės ir pro­fi­lak­ti­kos cen­tro vė­žio re­gist­ro spe­cia­lis­te gyd. Bi­ru­te Alek­na­vi­čie­ne ir VU li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų Uro­lo­gi­jos cen­tro di­rek­to­riu­mi prof. Fe­lik­su Jan­ke­vi­čiu­mi ap­tar­ti vė­žio pro­fi­lak­ti­kos ir gy­dy­mo klau­si­mų Lie­tu­vo­je.
      »  Va­sa­rio 21–22 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­ja) vy­ko Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo val­dy­bos po­sė­džiai. Da­ly­va­vo šios val­dy­bos na­rė, LPOAT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Va­sa­rio 24 d., ko­vo 10 ir 24 d., ba­lan­džio 7 ir 20 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je Li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo šios ko­mi­si­jos na­rė, LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Va­sa­rio 25 d. LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė ir Lie­tu­vos ser­gan­čių­jų pro­sta­tos vė­žiu drau­gi­jos pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Ži­žys da­ly­va­vo VU li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų Uro­lo­gi­jos cen­tre vy­ku­sia­me dar­bo gru­pės su­si­ti­ki­me dėl Prie­ši­nės liau­kos anks­ty­vos diag­nos­ti­kos pro­gra­mos vyk­dy­mo.
      »  Va­sa­rio 28 d. LDA susitikime su Linus Medical kom­pa­ni­jos at­sto­ve Mil­da Traki­mie­ne ap­tar­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­simai.
      »  Ko­vo 7 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me ty­ri­mo „Lie­tu­vos gy­ven­to­jų in­for­muo­tu­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas Lie­tu­vos Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo sis­te­ma, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos veik­la ir As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis“ pri­sta­ty­me da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Augus­ti­nienė.
      »  Ko­vo 7 ir 25 d. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo dar­bo gru­pės „Dėl cuk­ri­nio dia­be­to diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo, kom­pen­suo­ja­mo iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų, me­to­di­kos pa­ren­gi­mo“ po­sė­dy­je.
      »  Ko­vo 8 d. ir gegužės 4 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko po­sė­džiai „Dėl at­ran­kos pro­jek­tų“. So­cia­li­nio part­ne­rio tei­sė­mis da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nienė.
      »  Ko­vo 15 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2010 m. lap­kri­čio 18 d. įsa­ky­mu Nr. V-999 „Dėl dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mams vai­kams tei­kia­mų odon­to­lo­gi­nių pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mui ge­rin­ti pa­reng­ti su­da­ry­mo“ su­da­ry­tos dar­bo gru­pės po­sė­dy­je Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je LPO­AT at­sto­va­vo LDA sek­re­to­rė Svet­la­na Kuz­ne­co­va.
      »  Ko­vo 16 d. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me dėl in­su­li­nų gru­pa­vi­mo tvar­kos pa­kei­ti­mo da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ko­vo 17 d. LDA val­dy­bos po­sė­dy­je ap­tar­ti pa­si­ren­gi­mo Ta­ry­bos su­si­rin­ki­mui klau­si­mai.
      »  Ko­vo 18 d. LR Sei­me vy­ku­sio­je ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jo­je „Pa­si­ruo­šęs dar­bui“ da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė ir na­riai: Lie­tu­vos ar­tri­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Ona Ste­fa­ni­ja Te­ly­čė­nie­nė ir Bech­te­re­vo li­ga ser­gan­čių­jų drau­gi­jos „Ju­de­sys“ pre­zi­den­tas Gin­tau­tas Pal­ta­na­vi­čius.
      »  Ko­vo 22 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me spe­cia­lis­tų ir vais­tų ga­min­to­jų at­sto­vų pa­si­ta­ri­me dėl in­su­li­nų gru­pa­vi­mo tvar­kos pa­kei­ti­mo da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ko­vo 25 d. LDA sve­čia­vo­si My­ko­lo Rio­me­rio uni­ver­si­te­to stu­den­tų gru­pė, va­do­vau­ja­ma dės­ty­to­jos Ja­ni­nos Bal­sie­nės. Jiems apie pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mą su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis ir jų įta­ką ku­riant tei­sės ak­tus pa­tei­kė LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ko­vo 26 d. Bech­te­re­vo li­ga ser­gan­čių­jų drau­gi­jos „Ju­de­sys“ ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me Tra­kuo­se da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė, taip pat pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja, Lie­tu­vos ast­mos klu­bų asociacijos pre­zi­den­tė E. Kve­da­rai­tė ir na­rė, Lie­tu­vos ar­tri­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė O. S. Te­ly­čė­nienė.
      »  Ko­vo 28 d. Vil­niu­je vy­ko LDA Ta­ry­bos su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me pa­tvir­tin­ta 2010 m. veik­los ir fi­nan­si­nė ata­skai­tos bei 2011 m. veik­los pla­nas, ap­tar­ti ei­na­mie­ji klau­si­mai. Po su­si­rin­ki­mo do­cen­tas, gyd. re­a­ni­ma­to­lo­gas, ozo­no te­ra­peu­tas, Azi­jos ir Eu­ro­pos ozo­no te­ra­peu­tų ir me­di­ci­ni­nės įran­gos ga­min­to­jų są­jun­gos na­rys Va­le­ri­jus Mi­chai­lo­vi­čius Mel­ny­kas iš Uk­rai­nos skai­tė pra­ne­ši­mą „Ozo­no tai­ky­mas gy­dant I ir II ti­po cuk­ri­nį dia­be­tą“ ir at­sa­kė į ki­lu­sius klau­si­mus. Taip pat in­for­ma­ci­jos apie ozo­no tai­ky­mą su­tei­kė UAB „Me­do­zo­nas“, įsi­kū­ru­sios Vil­niu­je, va­do­vas, Ru­si­jos me­di­ci­nos tech­ni­kos moks­lų aka­de­mi­jos aka­de­mi­kas Va­len­ti­nas Žur­ben­ko ir įstai­gos di­rek­to­rė Je­le­na Žur­ben­ko.
      »  Ko­vo 31–ba­lan­džio 1 d. Kro­ku­vo­je (Len­ki­ja) vy­ku­sia­me 13-aja­me Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no dia­be­to eks­per­tų iš nau­jai įsto­ju­sių į Eu­ro­pos Są­jun­gą ša­lių (DE­PAC) su­si­ti­ki­me Lie­tu­vai at­sto­va­vo prof. An­ta­nas Nor­kus ir LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, ku­ri skai­tė pra­ne­ši­mą apie dia­be­to prie­žiū­ros si­tu­a­ci­ją Lie­tu­vo­je ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos 2011 m. veik­los pro­jek­tą.
      »  Ba­lan­džio 8 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja dėl Dia­be­to kon­tro­lės pro­gra­mos. Dis­ku­si­jo­je pra­ne­ši­mą skai­tė LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nienė.
      »  Ba­lan­džio 8 d. in­ter­viu Bal­ti­jos TV lai­dai apie pa­cien­tų prie­mo­kas gy­dy­mo įstai­go­se da­vė LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Augus­ti­nie­nė.
      »  Ba­lan­džio 9 d. Klai­pė­dos mies­to vai­kų, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bas „Smal­su­čiai“ mi­nė­jo sa­vo veik­los 10-me­tį. Šven­tė­je da­ly­va­vo LDA prezidentė V. Au­gus­ti­nie­nė. Ji la­bai ge­rai įver­ti­no or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą ir įtei­kė pa­dė­kas klu­bo va­do­vei Jo­lan­tai Ja­siu­lio­nie­nei, gyd., vai­kų en­dok­ri­no­lo­gei Si­gi­tai Vai­nie­nei, slau­gy­to­joms Kris­ti­nai Zag­lu­boc­ka­jai ir In­gri­dai Šu­kie­nei bei Klai­pė­dos vai­kų li­go­ni­nės vy­riau­sia­jai gy­dy­to­jai Klau­di­jai Ba­bens­kienei.
      »  Ba­lan­džio 11–12 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­ja), Eu­ro­pos Par­la­men­te bu­vo pa­mi­nė­ta Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­na ir pri­sta­ty­ta ata­skai­ta „The EU Char­ter of Pa­tients Rights: a ci­vic as­ses­ment“. Ap­klau­sos, kaip įgy­ven­di­na­mos pa­cien­tų tei­sės Lie­tu­vo­je, in­for­ma­ci­ją pa­ren­gė LPO­AT.
      »  Ba­lan­džio 12–13 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­ja) vy­ko Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo (EPF) ge­ne­ra­li­nis su­si­rin­ki­mas ir se­mi­na­ras „VALUE+Ca­pa­ci­ty Buil­ding“. LPO­AT pir­mi­nin­kė, EPF val­dy­bos na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė an­trą kar­tą iš­rink­ta į EPF 2011–2013 m. val­dy­bą. Ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Augus­ti­nie­nė ir LDA sek­re­to­rė S. Kuz­ne­co­va. EPF jau­ni­mo pro­gra­mo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos nef­ro­lo­gi­nių li­go­nių aso­cia­ci­jos „Gyvas­tis“ at­sto­vas Si­mo­nas Ston­čius.
      »  Ba­lan­džio 15 d. VU On­ko­lo­gi­jos ins­ti­tu­te vy­ku­sio­je Lie­tu­vos on­ko­lo­gų drau­gi­jos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ba­lan­džio 19 d. Kel­mė­je vy­ko LDA ir Kel­mės dia­be­to klu­bo „Dia­be­tas ABC“ (pir­mi­nin­kė La­ri­sa Ra­rov­ska­ja) or­ga­ni­zuo­tas mo­ky­mas „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Pa­grin­di­nis ren­gi­nio rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Ba­lan­džio 26 d. Šiau­lių dra­mos te­at­re vy­ko Lie­tu­vos me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­nos mi­nė­ji­mas, į ku­rį pa­kvies­ta da­ly­vau­ti ir LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ba­lan­džio 27 d. Vil­niu­je vy­ko LPO­AT val­dy­bos po­sė­dis. Ap­tar­ti pa­si­ren­gi­mo LPO­AT su­si­rin­ki­mui klau­si­mai.
      »  Ge­gu­žės 3 d. Ute­no­je vy­ko LDA ir Ute­nos ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ (pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ka­ze­la) or­ga­ni­zuo­tas mo­ky­mas „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Pa­grin­di­nis ren­gi­nio rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Gegužės 3 d. LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė at­sakė į „Kauno dienos“, o gegužės 4 d. į DELFI žur­na­listų klau­simus dėl Privalomojo sveikatos draudimo fon­do biu­dže­to lėšų naudojimo.
      »  Ge­gu­žės 6 d. vyko Sveikatos apsaugos ministerijos Ko­le­gijos posėdis. Jame dalyvavo šios Kolegijos narė V. Augus­ti­nie­nė.
      »  Ge­gu­žės 10 d. Va­rė­no­je vy­ko LDA ir Va­rė­nos ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Ri­ba“ (pir­mi­nin­kas Do­na­tas Ga­vė­nas) or­ga­ni­zuo­tas mo­ky­mas „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – komp­­li­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Pa­grin­di­nis ren­gi­nio rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Ge­gu­žės 5 d. „Vakarų Lietuvos medicinos“ žurnalistės in­ter­viu su LPOAT pirmininke V. Augustiniene. Skaitykite ad­res­u - www.vlmedicina.lt


Puslapiai 14-15
Dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja

      Dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja – tai grės­min­ga dia­be­to kom­pli­ka­ci­ja, pa­žei­džian­ti inks­tus. Abu inks­tai su­da­ro tik 1/240 vi­so kū­no ma­sės. Svar­biau­sias inks­tų struk­tū­ros ir funk­ci­jos vie­ne­tas – nef­ro­nas. Kiek­vie­nas nef­ro­nas yra su­da­ry­tas iš dvie­jų da­lių: kū­ne­lio ir ka­na­lė­lio. Vie­na­me inks­te yra 1,2–1,3 mln. nef­ro­nų. Žmo­gui gy­ve­nant jų ne­dau­gė­ja, jie ne­at­si­nau­ji­na. Pa­te­kęs į nef­ro­ną krau­jas fil­truo­ja­mas, iš­va­lo­mas. Ne­rei­ka­lin­gos me­džia­gos šla­pi­mo pa­vi­da­lu pa­ten­ka į nef­ro­no ka­na­lė­lį, šla­pim­ta­kius ir pašali­na­mos su šla­pimu.

      Kū­no skys­čių su­dė­tį le­mia ne tai, ką per bur­ną gau­na­me, o tai, ką inks­tai iš­sau­go: jie yra mū­sų vi­di­nės ter­pės meist­rai che­mi­kai. Inks­tų funk­ci­ja – ne tik ga­min­ti šla­pi­mą, bet ir iš­lai­ky­ti vi­di­nę fi­zi­nę che­mi­nę ap­lin­ką, ku­rio­je or­ga­niz­mas ga­li nor­ma­liai funk­cio­nuo­ti.
      Per die­ną iš­ge­ria­mo van­dens, su­var­to­ja­mų drus­kų, bal­ty­mų kie­kis nuo­lat kin­ta, o vi­di­nės ter­pės su­dė­tis be­veik ne­si­kei­čia ar­ba kei­čia­si la­bai ne­pa­ste­bi­mai. Pa­vyz­džiui, per pa­rą ga­li­me iš­ger­ti nuo 0,5 iki 3 lit­rų ir dau­giau skys­čių, ta­čiau drus­kų kon­cen­tra­ci­ja or­ga­niz­mo ląs­te­lė­se ir tarp­ląs­te­li­niuo­se skys­čiuo­se iš­lie­ka ta pa­ti, nes inks­tai ge­ba kon­cen­truo­ti ar at­skies­ti šla­pi­mą, taip pa­lai­ky­da­mi ho­me­os­ta­zę, t. y. inks­tai pa­de­da or­ga­niz­mui pri­si­tai­ky­ti prie ap­lin­kos są­ly­gų. Jie at­lie­ka fil­tra­vi­mo, re­ab­sorb­ci­jos ir va­ly­mo funk­ci­jas. Inks­tai pa­lai­ko pa­sto­vų skys­čių tū­rį or­ga­niz­me, tvar­ko šar­mų ir rūgš­čių apy­kai­tą. Inks­tai da­ly­vau­ja ir išski­riant tam tik­rų hor­mo­nų.
      Dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja – tai inks­tų glo­me­ru­lų fil­tra­ci­jos pa­žei­di­mas, ku­ris pa­si­reiš­kia:
      • mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­ja, lin­ku­sia pro­gre­suo­ti iki pro­tei­nu­rijos;
      • ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja;
      • di­dė­jan­čiu inks­tų funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mu.

      Dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja, ser­gant I ti­po cuk­ri­niu dia­betu
      Dia­be­ti­nės nef­ro­pa­ti­jos kli­ni­ka pa­si­reiškia at­si­ra­du­sia mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­ja, t. y. kai šla­pi­me bal­ty­mo (al­bu­mi­no) kie­kis vir­ši­ja nor­mos ri­bas, bet dar nė­ra nu­sta­to­ma įpras­tais la­bo­ra­to­ri­niais me­to­dais. Al­bu­mi­no sek­re­ci­ja sie­kia 30–300 mg per 24 val. Mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­ja yra svar­bus prog­no­zi­nis po­žy­mis. Ser­gant I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja iš­si­vys­to pra­ėjus 6–15 m. po su­sir­gi­mo cuk­ri­niu dia­be­tu pra­džios. Per šią sta­di­ją ga­li­mas pa­di­dė­jęs ar­te­ri­nis krau­jo­spūdis. Sta­di­jos pro­gre­sa­vi­mą ga­li­ma pri­stab­dy­ti.
      Ket­vir­ta dia­be­ti­nės nef­ro­pa­ti­jos sta­di­ja.
La­bo­ra­to­ri­niais ty­ri­mais nu­sta­to­ma pro­tei­nu­ri­ja (bal­ty­mas šla­pi­me nu­sta­to­mas įpras­ti­niais šla­pi­mo ty­ri­mais). Pro­ce­sui pro­gre­suo­jant, pro­tei­nu­ri­ja di­dė­ja, li­pi­dų kie­kis krau­jy­je au­ga, o bal­ty­mo kie­kis krau­jy­je ma­žė­ja. Vys­to­si įvai­raus laips­nio ede­mos (ti­ni­mai). Be­veik 80 proc. at­ve­jų jau ste­bi­ma ir ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja. Ima trik­ti inks­tų funk­ci­ja – au­ga kre­a­ti­ni­no ir ure­os kie­kis krau­jy­je, vys­to­si inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas. Inks­tų funk­ci­jos blo­gė­ji­mo tem­pai pri­klau­so nuo krau­jo­spūdžio ir pro­tei­nu­ri­jos dy­džio.
      Penk­ta dia­be­ti­nės nef­ro­pa­ti­jos sta­di­ja.
Išsi­vys­to ga­lu­ti­nis inks­tų funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mas. Pra­de­da­mas inks­tus pa­va­duo­jan­tis gy­dy­mas:
      • Pe­ri­to­ni­nė dia­li­zė.
      • He­mo­dia­li­zė.
      • Inks­tų transp­lan­ta­ci­ja (per­so­di­ni­mas) la­vo­no ar gy­vo do­no­ro.

      Dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja, ser­gant II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu
      Ser­gant II ti­po dia­be­tu, inks­tų pa­žei­di­mai sie­ja­mi su hi­per­to­ni­ne li­ga, inks­tų ar­te­ri­jų ate­ro­skleroze, šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mu ir kt. li­go­mis. Dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja šiuo at­ve­ju pro­gre­suo­ja kiek lė­čiau, ta­čiau mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­ja ga­li bū­ti nu­sta­to­ma jau diag­no­zuo­jant dia­be­tą. Šiuo at­ve­ju mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­ja yra tiek inks­tų, tiek šir­dies ir krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mo po­žy­mis, nes mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­jos at­si­ra­di­mą le­mia ne tik dia­be­tas, bet ir hi­per­to­ni­nė li­ga, li­pi­dų apy­kai­tos su­tri­ki­mas ir ki­ti veiks­niai. Tik 25 proc. žmo­nių, ser­gan­čių II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, dia­be­ti­nė nef­ro­pa­ti­ja pro­gre­suo­ja iki ga­lu­ti­nės sta­di­jos. Mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­ja tu­ri la­bai di­de­lę įta­ką šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų iš­si­vys­ty­mui bei jų pro­gre­sa­vi­mui.
      Nors po­lin­kis vys­ty­tis dia­be­ti­nei nef­ro­pa­ti­jai di­des­nis ser­gant I ti­po cuk­riniu diabetu, ta­čiau be­veik 70 proc. li­go­nių, ku­riems dėl dia­be­ti­nės pa­žen­gu­sios nef­ro­pa­ti­jos pra­de­da­mas inks­tus pa­va­duo­jan­tis gy­dy­mas, yra II ti­po dia­be­to li­go­niai.

      Dia­be­ti­nės nef­ro­pa­ti­jos pre­ven­ci­ja ir gy­dy­mas
      Bū­ti­na ge­ra gli­ke­mi­jos kon­tro­lė.
Pas­ta­rų­jų me­tų ty­ri­mai pa­ro­dė, kad tik 9 proc. as­me­nų, ku­rių gli­kuo­tas he­mo­glo­­bi­nas bu­vo > 7, po 25 me­tų pa­si­reiš­kė ga­lu­ti­nis inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas. Ga­li­mas gy­dy­mas ge­ria­mai­siais vais­tais ar in­su­li­nu, ta­čiau pro­gre­suo­jant dia­be­ti­nei nef­ro­pa­ti­jai, bū­ti­na in­su­li­no te­ra­pi­ja.
      Ar­te­ri­nio krau­jo­spūdžio re­gu­lia­vi­mas.
Ar­te­ri­nis krau­jo­spūdis daž­niau­siai pa­di­dė­ja po 2–5 me­tų nuo mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­jos at­si­ra­di­mo pra­džios. Li­go­niai bū­na la­bai jaut­rūs val­go­mo­sios drus­kos kie­kiui mais­te. Bū­ti­na siek­ti, kad krau­jo­spūdis bū­tų ne dau­giau kaip 130/85 mmHg. Jei yra pro­tei­nu­ri­ja, ar­te­ri­nis krau­jo­spūdis tu­rė­tų bū­ti < 125/75 mmHg.
      Vie­nas iš pa­grin­di­nių krau­jo­spūdį ma­ži­nan­čių vais­tų, ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu, yra AKF in­hi­bi­to­riai. Kai nu­sta­to­ma mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­ja, net jei krau­jo­spūdis ir nor­ma­lus, re­ko­men­duo­ja­ma skir­ti šios gru­pės vais­tus (ra­mip­ri­lį, fo­zi­nop­ri­lį, pe­rin­dop­ri­lį ir kt. ). Jie tu­ri nef­rop­ro­tek­ci­nių sa­vy­bių, sta­bi­li­zuo­ja inks­tų funk­ci­ją, ma­ži­na pro­tei­nu­ri­jos at­si­ra­di­mo ri­zi­ką. Tai­gi, vi­sais at­ve­jais (ar ar­te­ri­nis krau­jo­spūdis pa­di­dė­jęs, ar ne), at­si­ra­dus mik­ro­al­bu­mi­nu­ri­jai, griež­tai in­di­kuo­ti­na var­to­ti krau­jo­spūdį ma­ži­nan­čius vaistus.
      Ki­ta vais­tų gru­pė, pri­lygs­tan­ti jau mi­nė­tų vais­tų gru­pei, tai an­gio­ten­zi­no re­cep­to­rių blo­ka­to­riai – ARB gru­pė (lo­sar­ta­nas, ir­be­sar­ta­nas, val­sar­ta­nas, tel­mi­sar­ta­nas, ol­me­sar­ta­nas ir kt. ).
      Ge­ras šių abie­jų vais­tų de­ri­nys.
Krau­jo­spūdžiui nor­ma­li­zuo­ti daž­nai ten­ka skir­ti ke­lių vais­tų de­ri­nį. Ski­ria­ma ir ne­di­de­lės do­zės diu­re­ti­kų. La­bai lo­giš­ka skir­ti AKF in­hi­bi­to­rių ar ARB kar­tu su diu­re­ti­kais. Vy­res­niems pa­cien­tams tai pa­de­da reikš­min­gai su­ma­žin­ti kar­dio­vas­ku­li­nių kom­pli­ka­ci­jų daž­nį.
      Pa­tar­ti­na nuo­sai­kiai ri­bo­ti bal­ty­mų kie­kį mais­te iki 0,8 g/1 kg ide­a­lios kū­no ma­sės, ypač tiems, ku­riems ryš­ki pro­tei­nu­ri­ja. Jei inks­tų funk­ci­ja la­bai su­tri­ku­si, bal­ty­mus ri­bo­ti jau ri­zi­kin­ga.
      Hi­per­li­pi­de­mi­jos gy­dy­mas.
Pro­gre­suo­jant nef­ro­pa­ti­jai, di­dė­ja cho­les­te­ro­lio ir tri­gli­ce­ri­dų kie­kis krau­jy­je. Li­pi­dus ma­ži­nan­tys vais­tai tu­ri ir nef­rop­ro­tek­ci­nį po­vei­kį, t. y. ma­ži­na pro­tei­nu­ri­ją, nes li­pi­dai tok­siškai vei­kia inks­tus. Siek­ti, kad MTL (blo­ga­sis cho­les­te­ro­lis) bū­tų ma­žiau nei 3 mmol/l, o tri­gli­ce­ri­dai – ma­žiau nei 1,7 mmol/l.
      Sek­ti ka­lio kie­kį krau­jy­je.
Jei ka­lis viršija 5,5 mmol/l, rei­kia su­ma­žin­ti ka­lio kie­kį mais­te, ko­re­guo­ti ar­te­ri­nį krau­jo­spūdį ma­ži­nan­čių vais­tų do­zes, ypač tų, ku­rie tu­ri įta­kos ka­lio kie­kiui di­dė­ti (AkF in­hib. ir ARB).
      Veng­ti nef­ro­tok­si­nių vais­tų:
rent­ge­no kon­tras­ti­nių me­džia­gų, ne­ste­roi­di­nių vais­tų nuo už­de­gi­mo, kai ku­rių an­ti­bio­tikų.
      Esant inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mui,
vys­to­si os­te­o­po­ro­zė, ma­ža­krau­jys­tė, dėl to ski­ria­ma kal­cio pre­pa­ra­tai, vi­ta­mi­nas D, ge­le­žies pre­pa­ra­tai.
      Pro­gre­suo­jant lė­ti­niam inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mui,
kai kre­a­ti­ni­no kly­ren­cas sie­kia 500 mmol/l ir dau­giau, pra­de­da­mas inks­tus pa­va­duo­jan­tis gy­dymas:
      • Pe­ri­to­ni­nė dia­li­zė ar­ba he­mo­dia­li­zė.
      • Inks­tų transp­lan­ta­ci­ja.
      Pe­ri­to­ni­nė dia­li­zė, kai per pil­vo sie­ną į pil­vap­lė­vės ert­mę yra im­plan­tuo­ja­mas ka­te­te­ris, per ku­rį su­pi­la­mas dia­li­zuo­ja­mas tir­pa­las į pil­vap­lė­vės ert­mę ir kei­čia­mas 4–5 kar­tus per pa­rą.
      He­mo­dia­li­zė – pa­da­ro­ma fis­tu­la (įve­da­mas į ve­ną ka­te­te­ris su dviem at­ša­ko­mis). Krau­jas pum­puo­ja­mas per dia­li­za­to­rių (dirb­ti­nį inks­tą) ir iš­va­ly­tas grįž­ta į ki­tą at­ša­ką.
      Inks­to transp­lan­ta­ci­ja (per­so­di­ni­mas).

      Gyd. endokrinologė O. Jur­kaus­kie­nė


Puslapiai 16-18
Nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos, pa­de­dan­čios kon­tro­liuo­ti cuk­ri­nį dia­be­tą

      Šiuo me­tu cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čiam žmo­gui yra ga­li­my­bė pa­si­rink­ti ir nau­do­tis įvai­riais prie­tai­sais, pa­de­dan­čiais val­dy­ti li­gą. Tai įvai­rūs gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mo apa­ra­tai, nuo­la­ti­nės gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mo sis­te­mos, in­su­li­no pom­pos. Pa­siū­la tik­rai di­de­lė, to­dėl ky­la di­le­ma, ką rink­tis. Pa­cien­tai klau­sia spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mų, ren­ka in­for­ma­ci­ją in­ter­ne­te, ben­drau­ja ir da­li­ja­si pa­tir­ti­mi su ki­tais pa­cien­tais, išban­do ir ana­li­zuo­ja įvai­rius va­rian­tus. Bet ga­liau­siai pa­tys pa­cien­tai tu­ri įver­tin­ti sa­vo po­rei­kius, ap­svars­ty­ti ga­li­my­bes ir nu­spręs­ti, kurį prie­tai­są pa­si­rink­ti.

      Ser­gan­tys I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu as­me­nys, siek­da­mi iš­veng­ti kom­pli­ka­ci­jų, pri­va­lo gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ma­tuo­ti daž­nai. Kū­di­kio ir ma­žo vai­ko sa­vi­jau­tos be­veik ne­įma­no­ma įver­tin­ti ne­pa­ma­ta­vus gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je, to­dėl gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je tu­rė­tų bū­ti ma­tuo­ja­mas la­bai daž­nai. Ne tik vai­kai, bet ir jau­ni­mas ne­ap­si­ri­bo­ja ma­ta­vi­mu 5 kar­tus per pa­rą. No­rint su­re­gu­liuo­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, spor­tuo­jant ar ser­gant, ma­tuo­ja­ma net iki 12 kar­tų per pa­rą. Ne­už­ten­ka tik ma­tuo­ti, rei­kia ana­li­zuo­ti gau­tus duo­me­nis. Tam pa­si­tar­nau­ja ne tik dia­be­to kon­tro­lės die­ny­nai, ku­riuos re­ko­men­duo­ja­me pil­dy­ti, bet ir kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos, pa­de­dan­čios ana­li­zuo­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ma­tuo­jan­čių apa­ra­tų at­min­ty­je sau­go­mus duo­me­nis. To­dėl pa­cien­tams re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­tis tais apa­ra­tais, ku­rių duo­me­nis ga­li­ma per­kel­ti į kom­piu­te­rį. Pa­ta­ria­ma ty­ri­mus da­ry­ti tuo pa­čiu prie­tai­su, kad bū­tų ma­to­mi vi­si duo­me­nys. Kai ku­rios kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos lei­džia ap­jung­ti dvie­jų at­ski­rų prie­tai­sų duo­me­nis (tai rei­kia ap­tar­ti su slau­gy­to­ja ar gy­dy­to­ju). Pa­cien­tui at­vy­kus kon­sul­tuo­tis pas gy­dy­to­ją en­dok­ri­no­lo­gą ar slau­gy­to­ją dia­be­to­lo­gą, gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mo apa­ra­to duo­me­nys ana­li­zuo­ja­mi kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų dė­ka ir ap­ta­ria­mi. Pa­cien­tui pa­gei­dau­jant, jis mo­ko­mas nau­do­tis kom­piu­te­ri­ne pro­gra­ma ir ga­li ją įdieg­ti į as­me­ni­nį kom­piu­te­rį.
      Sie­kiant su­re­gu­liuo­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, pa­ta­ria­ma nau­do­tis nuo­la­ti­nės gliu­ko­zės ma­ta­vi­mo sis­te­mo­mis. Pa­cien­tai jas nuo­mo­ja ar­ba įsi­gy­ja. Nau­do­da­mi vie­nas nuo­la­ti­nio ma­ta­vi­mo sis­te­mas pa­cien­tai ga­li vi­są pa­rą ma­ty­ti sa­vo gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ro­dik­lius, vė­liau kar­tu su spe­cia­lis­tais ana­li­zuo­ti su kom­piu­te­ri­nė­mis pro­gra­mo­mis. Ki­tos ma­ta­vi­mo sis­te­mos gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je iš kar­to ne­pa­ro­do – duo­me­nys ma­to­mi tik pri­jun­gus prie­tai­są prie kom­piu­te­rio. Kol vei­kia pri­jung­ta sis­te­ma, ke­le­tą die­nų tau­so­ja­mi pa­cien­to pirštai – jie ap­sau­go­mi nuo daž­nų dū­rių ada­ta, o pa­cien­tas ir spe­cia­lis­tai tu­ri dau­giau in­for­ma­ci­jos apie gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je svy­ra­vi­mus, ga­li tiks­liau pa­rink­ti in­su­li­no dozę.
      Ser­gan­tis cuk­ri­niu dia­be­tu ga­li rink­tis gy­dy­mą in­su­li­no pom­pa. Pom­pa už­tik­ri­na rei­kia­mą in­su­li­no kie­kį pa­cien­to or­ga­niz­me vi­są pa­rą. Nau­jau­si ty­ri­mai ro­do, kad, nau­do­jant in­su­li­no pom­pą, ge­rė­ja dia­be­to kon­tro­lė, ma­žė­ja hi­pog­li­ke­mi­jų skai­čius ir gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ro­dik­liai. Ta­čiau ne­už­ten­ka tik įsi­gy­ti prie­tai­są, rei­kia iš­mok­ti jį val­dy­ti, įvai­rio­se si­tu­a­ci­jo­se iš­veng­ti klai­dų ir kom­pli­ka­ci­jų. Dau­giau­siai to­kį gy­dy­mo bū­dą pa­si­ren­ka I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tys vai­kai ir jau­ni­mas, be­si­lau­kian­čios bei pla­nuo­jan­čios pa­sto­ti mo­te­rys, ak­ty­vūs, už­im­ti žmo­nės. In­su­li­no pom­pos nė­ra kom­pen­suo­ja­mos, jas pa­cien­tai per­ka pa­tys. Vai­kams in­su­li­no pom­pas pa­de­da įsi­gy­ti Edi­tos Mil­da­žy­tės įsteig­tas fon­das (jau nu­pirk­ta 113 pom­pų), re­mia kai ku­rių mies­tų sa­vi­val­dy­bės ar tė­vų darb­da­viai. Ki­ti prie­tai­są nu­si­per­ka sa­vo lė­šo­mis (yra su­da­ry­tos są­ly­gos nu­ma­ty­tą su­mą iš­mo­kė­ti da­li­mis per dve­jus me­tus). Pom­pų kei­čia­mo­sios da­lys (ka­te­te­riai, re­zer­vu­a­rai) mū­sų ša­ly­je yra kom­pen­suo­ja­mos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų tik I ti­po dia­­be­tu sergantiems vai­kams ir jau­nuo­liams iki 19 me­tų, pla­nuo­­jan­čioms pa­sto­ti mo­te­rims, kai yra nekontroliuojamas dia­be­tas – iki vie­nų me­tų ir nėš­čio­sioms – nėš­tu­mo laikotarpiu. Kom­pensuojamoji komp­lek­to kaina – 300 Lt per mėnesį.
      Bū­tų tiks­lin­ga kom­pen­suo­ti kei­čia­mą­sias pom­pų da­lis ir ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu stu­den­tams, per­žen­gu­siems 19 me­tų ri­bą. Stu­den­tų už­im­tu­mas di­dė­ja, mi­ty­bos re­ži­mas tam­pa ne­re­gu­lia­rus, daž­nai dia­be­to prie­žiū­rai ski­ria­ma ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio. Stu­di­juo­da­mi jau­nuo­liai su­si­du­ria su fi­nan­si­nė­mis pro­ble­mo­mis. Daž­niau­siai jie ne­tu­ri ga­li­my­bės už­si­dirb­ti, o iš­lai­dų pa­dau­gė­ja: mo­ka už moks­lą, bu­to nu­omą, o ir pom­pos da­lis rei­kia pirk­ti. Jau­nuo­liai jau bū­na įval­dę prie­tai­są, su­ge­ba su jo pa­gal­ba re­gu­liuo­ti sa­vo gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, bet tau­py­da­mi lė­šas ne­vyk­do re­ko­men­da­ci­jos pa­si­keis­ti ka­te­te­rį kas tris die­nas, to­dėl ga­li at­si­ras­ti kom­pli­ka­ci­jų. Da­lis stu­den­tų dėl lė­šų sto­kos pri­vers­ti at­si­sa­ky­ti in­su­li­no pom­pos ir grįž­ta prie anks­čiau nau­do­to me­to­do – švirkš­čia in­su­li­ną in­jek­to­riais (tai tar­si žings­nis at­gal).
      Yra ke­le­tas in­su­li­no pom­pų mo­de­lių, tu­rin­čių skir­tin­gas cha­rak­te­ris­ti­kas. Šei­mo­je svars­to­ma, ar už­teks vien tik in­su­li­ną švirkš­čian­čios pom­pos, ar rink­tis tu­rin­čią pa­ta­rė­jo funk­ci­ją (ga­lin­čią pa­siū­ly­ti in­su­li­no do­zę prieš kiek­vie­ną val­gį), ar pa­si­rink­ti dar to­bu­les­nę – gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ma­tuo­ti ga­lin­čią pom­pą. Kū­di­kiams ir ma­žiems vai­kams, ku­riems rei­kia la­bai ma­žų in­su­li­no do­zių, re­ko­men­duo­ja­mos pom­pos, ga­lin­čios už­prog­ra­muo­ti ma­žiau­sią ba­zi­nį grei­tį per va­landą.
      Pir­miau­siai siū­lo­ma prie­tai­są iš­ban­dy­ti. Po mė­ne­sio ban­dy­mų, pa­cien­tas (šei­ma) ga­li nu­spręs­ti, ar įsi­gis šį prie­tai­są, pa­si­rinks ki­tą ar iš vi­so in­su­li­no pom­pos at­si­sa­kys. Moks­las ir tech­ni­ka kas­dien žen­gia į prie­kį, to­dėl ne nuo­sta­bu, kad pa­cien­tai no­ri ap­si­rū­pin­ti pa­čio­mis nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis pa­si­žy­min­čiu prie­tai­su. Vis dau­giau pa­cien­tų (ne tik vai­kai) pa­si­ren­ka to­bu­les­nes, gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ma­tuo­jan­čias in­su­li­no pom­pas. Šių pom­pų ek­ra­ne yra spe­cia­lūs ju­tik­liai, to­dėl ga­li­ma nuo­lat ste­bė­ti gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ro­dik­lius. Prie­tai­sas in­for­muo­ja pa­cien­tą apie ar­tė­jan­tį gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je kri­ti­mą ar ki­li­mą, to­dėl ga­li­ma iš­veng­ti ūmių kom­pli­ka­ci­jų. Ju­tik­liai gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ma­tuo­jan­čių pom­pų var­to­to­jams nė­ra kom­pen­suo­ja­mi, to­dėl dėl lė­šų sty­giaus pa­cien­tai šiais prie­tai­so pri­va­lu­mais nau­do­ja­si ne taip dažnai.
      La­bai svar­bus yra be­si­gy­dan­čių in­su­li­no pom­pa pa­cien­tų ir juos kon­sul­tuo­jan­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų mo­ky­mas. Gy­dy­to­jai ir slau­gy­to­jai tu­rė­tų bū­ti de­ta­liai su­si­pa­ži­nę su prie­tai­sų tech­ni­nė­mis ga­li­my­bė­mis, ži­no­ti, kaip mo­ky­ti pa­cien­tus, bei skir­ti tam pa­kan­ka­mai lai­ko. Ge­rai, kai me­di­kai pa­tys sau pa­ban­do pri­si­jung­ti in­su­li­no pom­pą ar nuo­la­ti­nę gliu­ko­zės ma­ta­vi­mo sis­te­mą. Taip iš­moks­ta­ma val­dy­ti prie­tai­są, spręs­ti įvai­rias si­tu­a­ci­jas, at­si­ran­da ga­li­my­bė su­pras­ti, ar pa­to­gu pa­cien­tui nuo­lat nešio­ti prie­tai­są. Slau­gy­to­jai ir gy­dy­to­jai prak­tiškai įver­ti­na, ar prie­tai­sas ne­truk­do mie­go­ti, ar ka­te­te­rį fik­suo­jan­tis pleist­ras ne­dir­gi­na, ar neat­si­kli­juo­ja po mau­dy­mo­si duše ir t. t. Pa­tys me­di­kai, ke­le­tą die­nų pa­ban­dę pa­gy­ven­ti su šiuo prie­tai­su, ga­li ge­riau su­pras­ti pa­cien­tui ky­lan­čius klau­si­mus ir pa­teik­ti prak­ti­nių re­ko­men­da­cijų.
      Sėk­min­gas gy­dy­mas in­su­li­no pom­pa pri­klau­so tiek nuo pa­ties pa­cien­to mo­ty­va­ci­jos, ži­nių bei įgū­džių, tiek nuo jį pri­žiū­rin­čių me­di­kų pa­stan­gų, so­cia­li­nių ir eko­no­mi­nių ga­ran­ti­jų.
      Daž­nai pa­cien­tas ir jo ar­ti­mie­ji klys­ta ma­ny­da­mi, jog įsi­gi­jus bran­gų prie­tai­są, gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je su­si­re­gu­liuos sa­vai­me, be jo­kių pa­stan­gų. Net nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos ne­pa­dės, jei­gu pa­cien­tas ne­si­lai­kys mi­ty­bos re­ži­mo, ne­si­do­mės ir ne­ana­li­zuos gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ro­dik­lių ir ne­da­rys iš­va­dų.

      Vir­gi­ni­ja Bulikaitė
      LSMU li­go­ni­nės Kau­no kli­ni­kų Vai­kų en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­riaus slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė


Puslapis 18
Sa­vai­tė Stam­bu­le

      2011 m. vasario mėn. Lietuvos diabeto asociacija gavo kvie­timą Lietuvos diabetu sergantiems jaunuoliams da­ly­vauti tarptautinėje mainų programoje, kurią or­ga­ni­za­vo Turkijos diabeto fondas kartu su viena Stambulo mo­kykla KOC. Ši programa buvo skirta diabetu ser­gan­tiems 15–19 metų amžiaus moks­lei­viams. Moksleiviai balandžio 1–7 d. gyveno turkų šei­mo­se ir mokėsi vienoje geriausių Stambulo mokyklų.


Mainų programos dalyviai Stambule
      Lietuvos diabeto asociacija tik gavusi šį kvietimą, jį išsiuntė LDA diabeto klubų vadovams, kuriuose yra šia liga sergančių vaikų ir jaunuolių, informuodama apie galimybę dalyvauti pirmą kartą to­kio pobūdžio Turkijoje organizuojamoje programoje bei pa­ska­ti­no kuo skubiau atsiųsti į LDA reikiamą informaciją apie save bei sa­vo kontaktinius duomenis. Gautus laiškelius Lietuvos diabeto aso­ciacija persiuntė programos organizatoriams. Projekte norintys da­lyvauti jaunuoliai turėjo laisvai kalbėti anglų kalba. Gavome 4 pa­geidaujančiųjų dalyvauti laiškelius: 2 anketas iš Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo „DiaBitė Plius“, 1 iš Šiaulių krašto žmo­nių, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“ ir 1 iš Alytaus vai­kų ir jaunimo diabeto klubo „Mes“. Džiaugiamės, kad tarp 12 kviestų dalyvių iš visos Europos buvo atrinkti net 3 lietuviai.
      Mainų programos organizatoriai šiuo projektu siekia sukurti tarp­tautinį draugystės tiltą tarp įvairių Europos kultūrų ir tikisi, kad ši mainų tradicija kartosis kasmet. Tarptautiniai mainai yra svar­bus žingsnis kuriant supratimą tarp įvairių kultūrų bei il­ga­lai­kius ryšius tarp žmonių. Džiaugiamės, kad Lietuvos diabeto aso­cia­cija prisideda prie šių gražių tikslų įgyvendinimo.
      Iš Turkijos grįžę jaunuoliai atsiuntė padėkas Lietuvos diabeto aso­ciacijai, tarptautinės mainų programos or­ga­ni­za­toriams bei vyk­dytojams ir pasidalijo įspūdžiais.
      Pateikiame gautų laiškų ištraukas:

      Ignas Varpukevičius, Alytaus jaunimo diabeto klubo „Mes“ narys:
      „… Apie šią galimybę sužinojau Alytaus jaunimo diabeto klu­be ,,MES“, bendradarbiaujančio su Lietuvos diabeto aso­cia­cija. Pirmiausia reikėjo parašyti trumpą aprašymą apie save (anglų kalba) ir išsiųsti jį į LDA. Atranką vykdė mainų prog­ra­mos organizatoriai Turkijoje. Buvo numatyta, kad reikės da­ly­vau­ti pamokose ir lankyti prestižinę, privačią „Koc“ mokyklą Stam­bule, o gyvensime šeimose.
      Stambulo oro uoste mus pasitiko naujieji draugai, taip pat da­ly­vaujantys šioje programoje. Susipažinome, apsigyvenome. Dvi dienas lankėme muziejus, miesto įžymybes bei istorines vie­tas. Taip turėjome galimybę susipažinti su vienu seniausiu bu­vusios Bizantijos imperijos miestu. Aplankėme Sofijos so­bo­rą, senuosius vandens rezervuarus ir kitus miesto muziejus. Mies­tas ir pažintis su juo neįsivaizduojami be Bosforo sąsiaurio ir kelionės per jį laivu.
      Prasidėjus naujai darbo savaitei, lankėme mokyklą. Pir­ma­die­niais prieš pamokas mokykloje vyksta susirinkimas, kurio me­tu pristatomi renginiai, kurie vyks, supažindinama su mo­kyklos svečiais, giedamas šalies himnas. Kasdien dalyvavome 9–10 pamokų, kurios vyko anglų kalba. Tai leido pamatyti ir įver­tinti mokymo bei auklėjimo skirtumus tarp Lietuvos ir Tur­ki­jos mokyklų. Didžiulį įspūdį padarė tai, kad ši mokykla yra ša­lia lenktynių trasos, kurioje rengiamos „Formulės 1“ lenk­tynės.
      Gyvendami šeimose, turėjome galimybę geriau pažinti šalį, tra­dicijas, įpročius, paragauti tradicinių valgių. Per savaitę labai daug patyriau: įsigijau naujų draugų, nors šiek tiek prisiliečiau prie šios šalies kultūros ir istorijos, ir, svarbiausia, supratau, kad mano liga nėra kliūtis keliauti, pažinti, bendrauti ir džiaug­tis gyvenimu.“

      Paulius Raškauskas, Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo „DiaBitė Plius“ narys:
      „…Būdami Stambule, aplankėme Turkijos istorinio paveldo ob­jektus, tokius kaip Hagija Sofija (Sofijos soboras), požeminė van­dens saugykla, Sultono rūmus, sultono lobyną ir kitas įdo­mias vietas.
      Darbo dienomis lankėm KOC mokyklos pamokas, su­sipažinome su Turkijos švietimo sistemos ypatumais, su­ti­kome daug draugiškų žmonių, kurie šiltai mus priėmė.
      Paskutinę dieną prieš išvykimą vakarieniavome su Turkijos dia­beto fondo valdybos nare, profesore dr. Sehnaz Karadeniz, kal­bėjomės apie diabeto kontrolę.
      Norėtume padėkoti Lietuvos diabeto asociacijai, Turkijos dia­beto fondui ir prof. dr. Sehnaz Karadeniz už kvietimą pa­ma­tyti šį nuostabų ir kvapą gniaužiantį miestą Stambulą“.

      LDA informacija


Puslapis 19
Pa­cien­tams bus pa­pras­čiau gau­ti gy­dymą
kom­pen­suo­ja­mai­siais vais­tais

      To­bu­li­nant kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų iš­ra­šy­mo tvar­ką, pa­reng-­tas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mas, ku­riuo li­go­ni­nė­je gy­do­miems pa­cien­tams gy­dy­to­jas ga­lės iš­ra­šy­ti kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus, ku­riais jis bu­vo am­bu­la­to­riš­kai gy­do­mas iki pa­te­ki­mo į sta­cio­na­ri­nę gy­dy­mo įstai­gą. Iki šiol, jei­gu li­go­ni­nė­se gy­do­miems pa­cien­tams pa­si­baig­da­vo jų ly­din­tiems su­sir­gi­mams am­bu­la­to­riš­kai gy­dy­ti skir­ti kom­pen­suo­ja­mie­ji vais­tai, li­go­ni­nė­je gy­dan­tis gy­dy­to­jas ne­ga­lė­da­vo iš­ra­šy­ti kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų re­cep­to.
      „Pa­pras­tai ta­riant, li­go­ni­nės gy­dy­to­jas ne­ga­lė­jo pa­cien­tui iš­ra­šy­ti jo iki šiol var­to­tų kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų re­cep­to, nes juos ga­lė­jo iš­ra­šy­ti tik šei­mos gy­dy­to­jas, – aiš­ki­na Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rė No­ra Ri­bo­kie­nė. – Pro­ble­mų kil­da­vo tuo­met, kai pa­cien­tui gu­lint li­go­ni­nė­je pa­si­baig­da­vo jam iš­ra­šy­ti kom­pen­suo­ja­mie­ji vais­tai. Da­bar gy­dy­to­jas li­go­ni­nė­je pri­va­lės iš­ra­šy­ti pa­cien­tui tuos kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus, ku­rie jo am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui bu­vo skir­ti ne trum­piau kaip vie­ną mė­ne­sį iki hos­pi­ta­li­za­cijos.”
      Įsa­ky­mo pro­jek­tu lei­džia­ma gy­dy­to­jams iš­ra­šy­ti re­cep­tus, ski­riant kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus ap­draus­tie­siems, hos­pi­ta­li­zuo­tiems sta­cio­na­ri­nė­se įstai­go­se, jei jiems am­bu­la­to­riš­kai gy­dy­ti skir­ti kom­pen­suo­ja­mie­ji vais­tai bu­vo ski­ria­mi ne trum­piau kaip vie­ną mė­ne­sį iki hos­pi­ta­li­za­ci­jos. Pa­si­bai­gus am­bu­la­to­riš­kai gy­dy­ti skir­tų kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sky­ri­mo lai­kui, pa­cien­tams, gy­do­miems li­go­ni­nė­se, gy­dan­tis gy­dy­to­jas pri­va­lės iš­ra­šy­ti (tęs­ti gy­dy­mą) tuos pa­čius vais­tus, ku­rie bu­vo ski­ria­mi am­bu­la­to­riš­kai gy­dy­ti iki gy­dy­mo sta­cio­na­re, kiek­vie­ną kar­tą ne il­ges­niam kaip mė­ne­sio gy­dy­mo kur­sui. Jei pa­cien­to gy­dy­mą am­bu­la­to­riš­kai gy­dy­ti skir­tais kom­pen­suo­ja­mai­siais vais­tais rei­kės ko­re­guo­ti, kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų iš­ra­šy­ti ne­bus ga­li­ma – pa­skir­tais vais­tais tu­rės ap­rū­pin­ti li­go­ni­nė.
      Taip pat, at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos che­mo­te­ra­pi­jos drau­gi­jos pa­siū­ly­mus, lei­džia­ma die­nos sta­cio­na­re gy­do­miems pa­cien­tams kom­pen­suo­ja­muo­sius an­ti­na­vi­ki­nius vais­tus iš­ra­šy­ti il­ges­niam nei vie­nos die­nos gy­dy­mo kur­sui, kaip nu­ma­ty­ta šiuo me­tu. To­kiu bū­du pa­cien­tams pa­ge­rės an­ti­na­vi­ki­nių vais­tų pri­ei­na­mu­mas.
      Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mas „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2002 m. ko­vo 8 d. įsa­ky­mo Nr. 112 „Dėl Vais­tų re­cep­tų ra­šy­mo ir vais­tų iš­da­vi­mo (par­da­vi­mo)” pa­kei­ti­mo” bu­vo pa­reng­tas at­si­žvel­giant į „Dar­bo gru­pės am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui skir­tų kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų iš­ra­šy­mo pa­cien­tams, hos­pi­ta­li­zuo­tiems sta­cio­na­ri­nė­se as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, ga­li­my­bėms įver­tin­ti” re­ko­men­da­ci­jas to­bu­lin­ti kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų iš­ra­šy­mo tvar­ką, sie­kiant pa­ge­rin­ti jų prie­ina­mu­mą pa­cien­tams, hos­pi­ta­li­zuo­tiems sta­cio­na­ri­nė­se as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se.

      Dau­giau in­for­ma­ci­jos:
      SAM Far­ma­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė
      Gi­ta Kru­kie­nė, tel. (8 5) 2648754
      SAM Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius, samrsv@sam.lt, www.sam.lt


Puslapis 20
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro
Į S A K Y M A S
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112
"Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)"
pakeitimo

2011 m. vasario 10 d. Nr. V-120
Vil­nius

      »  Įsakymo tekstasPuslapis 21
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro
Į S A K Y M A S
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301
"Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose"
pakeitimo

2010 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-802
Vil­nius

      »  Įsakymo tekstasPuslapis 22
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro
Į S A K Y M A S
Dėl 2011 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirinimo

2011 m. balandžio 1 d. Nr. V-312
Vil­nius

      »  Įsakymo tekstasPuslapis 23
Struk­tū­ri­zuo­tas ma­ta­vi­mas:
prak­tiš­ka ir veiks­min­ga gli­ke­mi­jos kon­tro­lės stra­te­gi­ja

      Nau­ji kli­ni­ki­niai ty­ri­mai ro­do, kad pa­cien­tams ver­tin­ga pe­rio-­diš­kai at­lik­ti in­ten­sy­vius, struk­tū­ri­zuo­tus gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mus, kad bū­tų su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų apie gliu­ko­zės ki­ti­mą tam tik­rais pe­ri­odais. Ne­re­gu­lia­ri gli­ke­mi­jos kon­tro­lė vei­kia blo­gą gli­ke­mi­ją ir kom­pli­ka­ci­jų (in­sul­to, in­fark­to, inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mo, dia­be­ti­nės pė­dos), ku­rios le­mia žmo­gaus in­va­li­du­mą ir mir­tį, vys­ty­mą­si. Kaip pa­dė­ti dia­be­tu ser­gan­čiam žmo­gui val­dy­ti šią klas­tin­gą li­gą?
      Pas­ta­ruo­ju me­tu di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas struk­tū­ri­zuo­tiems gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mams, ku­rie lei­džia at­ski­rai įver­tin­ti gli­ke­mi­ją ry­te ne­val­gius, gli­ke­mi­ją prieš ir po val­gio, nu­sta­ty­ti gli­ke­mi­jos svy­ra­vi­mus per pa­rą, iden­ti­fi­kuo­ti hi­pog­li­ke­mi­jos ir hi­per­gli­ke­mi­jos epi­zo­dus. In­ten­sy­vi gli­ke­mi­jos kon­tro­lė tap­tų aiš­kes­nė pa­čiam li­go­niui, o gy­dy­to­jui leis­tų nu­sta­ty­ti pro­ble­mi­nius gli­ke­mi­jos taš­kus. To­kia iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja pa­leng­vi­na gy­dy­mo pa­rin­ki­mą ar ko­re­ga­vi­mą, pa­de­da kon­tro­liuo­ti cuk­ri­nio dia­be­to ei­gą, už­kirs­ti ke­lią vė­ly­vo­sioms dia­be­to kom­pli­ka­ci­joms. Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms daž­nai bū­na sun­ku pri­pras­ti prie re­gu­lia­raus gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mo, nes jiems ga­li bū­ti ne­aiš­ku, kaip ver­tin­ti sa­vi­kon­tro­lės re­zul­ta­tus. Accu-Chek 360° View for­ma (žr. pav.) pa­dė­tų ge­riau pa­nau­do­ti ir iš­ana­li­zuo­ti struk­tū­ri­zuo­tus sa­vi­kon­tro­lės re­zul­ta­tus, gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je svy­ra­vi­mus per pa­rą. Ac­cu-Chek 360° View for­ma – tai nuo­sek­liai už­re­gist­ruo­ti tri­jų die­nų iš ei­lės (sep­ty­nis kar­tus per die­ną nu­ma­ty­tu lai­ku) gli­ke­mi­jos ma­ta­vi­mai.
      No­rint tin­ka­mai išana­li­zuo­ti struk­tū­ri­zuo­to gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mus, už­pil­dy­tus Ac­cu-Chek 360° View for­mo­je, rei­kia tu­rė­ti tiks­lų gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­tuok­lį. Tiks­lu­mas – iš­skir­ti­nė ma­tuok­lio Ac­cu-Chek Per­for­ma sa­vy­bė. Kiek­vie­ną ma­ta­vi­mą šis prie­tai­sas au­to­ma­tiškai pats at­lie­ka per 150 pa­tik­rų. Jis pa­tik­ri­na ty­ri­mo juos­te­lę, krau­jo mė­gi­nį, įver­ti­na ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­rą ir drėg­mę bei dau­gy­bę ki­tų da­ly­kų ir lei­džia ma­tuo­ti tik ta­da, kai nė­ra kliū­čių tiks­liam re­zul­ta­tui pa­teik­ti. Au­to­ma­ti­nis ko­da­vi­mas už­tik­ri­na re­zul­ta­tų tiks­lu­mą.
      Nau­do­da­mi spe­cia­lią rod­me­nų re­gist­ra­vi­mo Ac­cu-Chek 360° View for­mą, tiks­lų Ac­cu-Chek Per­for­ma ma­tuok­lį, pa­siek­si­me op­ti­ma­lią gli­ke­mi­jos kon­tro­lę, už­kir­si­me ke­lią lė­ti­nių cuk­ri­nio dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų vys­ty­mui­si ir pa­ge­rin­si­me li­go­nio gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.


Puslapiai 24-25
Pa­mi­nė­ta 5–oji Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­na

      Ba­lan­džio 11–12 d. Eu­ro­pos Par­la­men­te Briu­se­ly­je (Bel­gi-­ja) Ita­li­jos ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Ak­ty­vaus pi­lie­tiš­ku­mo tin­klas“ (Ac­ti­ve Ci­ti­zens­hip Net­work (ACN)) or­ga­ni­za­vo kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą 5-ajai Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­nai pa­mi­nė­ti, per ku­rią bu­vo pri­sta­ty­ta Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių char­ti­jos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos pro­jek­to ata­skai­ta. Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo Ita­li­jos, Grai­ki­jos, Mal­tos, Bel­gi­jos, Slo­vė­ni­jos, Ru­mu­ni­jos, Veng­ri­jos, Slo­va­ki­jos, Da­ni­jos, Pran­cū­zi­jos, Bul­ga­ri­jos ir ki­tų Eu­ro­pos ša­lių pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Lie­tu­vai at­sto­va­vo ne tik pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai: Vi­da Au­gus­ti­nie­nė ir Svet­la­na Kuz­ne­co­va, bet ir Vals­ty­bi­nės ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba) di­rek­to­rius prof. Juo­zas Gal­di­kas.
      Pir­mą kar­tą Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­na su­lau­kė di­džiu­lės pa­ra­mos iš Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos. Tarp kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vių bu­vo Eu­ro­pos svei­ka­tos ir var­to­to­jų ap­sau­gos ko­mi­sa­ras Džo­nas Da­lis (John Dal­li), Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė An­to­nia Par­va­no­va (An­to­ny­ia Par­va­no­va). Drą­siai ga­li­ma teig­ti, kad pa­cien­tų tei­sių klau­si­mas vis daž­niau tam­pa Eu­ro­pos Są­jun­gos svei­ka­tos pro­gra­mos dis­ku­si­jų ob­jek­tu.
      Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­nos mi­nė­ji­mo tiks­las yra su­vie­ny­ti skir­tin­gas su­in­te­re­suo­tas ša­lis ir ap­tar­ti pi­lie­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas Eu­ro­po­je. Pi­lie­čių įtrau­ki­mas į svei­ka­tos po­li­ti­ką pra­si­de­da nuo pa­cien­tų tei­sių už­tik­ri­ni­mo, ku­ris bus veiks­min­gas tik ta­da, kai vi­sos svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos su­in­te­re­suo­to­sios ša­lys ben­dra­dar­biaus ir vyk­dys sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus kiek­vie­no­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­je. To­dėl yra la­bai svar­bu di­din­ti pa­cien­tų in­for­muo­tu­mą apie jų tei­ses bei kiek­vie­no žmo­gaus at­sa­ko­my­bę, už­tik­ri­nant tei­sių lai­ky­mą­si.
      „Mes ti­ki­me, kad kas­me­tis Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­nos mi­nė­ji­mas kiek­vie­no­je ES ša­ly­je pri­si­de­da prie šio tiks­lo. Tai pui­ki pro­ga in­for­muo­ti, dis­ku­tuo­ti ir pri­im­ti spren­di­mus, sie­kiant pa­ge­rin­ti pa­cien­tų tei­ses Eu­ro­po­je bei įtrau­kiant pi­lie­čius į svei­ka­tos prie­žiū­ros po­li­ti­kos cen­trą“, – kon­fe­ren­ci­ją pra­dė­jo ACN di­rek­to­rė Te­re­sa Pet­ran­go­li­ni.
      Nuo ba­lan­džio 18 die­nos Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­na bus mini­ma kiek­vie­no­je Eu­ro­pos ša­ly­je. „Ši kon­fe­ren­ci­ja yra ge­ra pro­ga su­telk­ti įvai­rių svei­ka­tos ap­sau­ga su­in­te­re­suo­tų­jų ša­lių at­sto­vus iš vi­sos Eu­ro­pos, sie­kiant at­spin­dė­ti re­a­lią pa­cien­tų tei­sių pa­dė­tį ir nu­sta­ty­ti kon­kre­čius veiks­mus, ku­rių pri­va­lo­me im­tis. Tai yra taip pat ge­ra pro­ga rink­ti ir keis­tis ge­ros prak­ti­kos pa­vyz­džiais apie pi­lie­čių ir pa­cien­tų da­ly­va­vi­mą, for­muo­jant svei­ka­tos po­li­ti­ką bei įgy­ven­di­nant pa­cien­tų tei­ses, – tę­sė T. Pet­ran­go­li­ni. – Mes no­ri­me bū­ti ak­ty­viais pi­lie­čiais ir no­ri­me veik­ti, kad bū­tų su­ma­žin­tas ato­trū­kis tarp mū­sų po­rei­kių ir ga­li­my­bių nau­do­tis svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­go­mis. Štai ko­dėl mes su­si­rin­ko­me šią die­ną“, – to­kias žo­džiais bai­gė sa­vo kal­bą ACN va­do­vė.
      Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių char­ti­jos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos pro­jek­to už­da­vi­nys – įver­tin­ti pa­cien­tų tei­ses Eu­ro­pos svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­se. Šio pro­jek­to tiks­las bu­vo su­rink­ti svar­biau­sią in­for­ma­ci­ją apie Char­ti­jo­je pa­skelb­tas tei­ses, sie­kiant gau­ti tiks­les­nį vaiz­dą apie Eu­ro­pos ša­lių pi­lie­čiams pri­ei­na­mą svei­ka­tos prie­žiū­rą ir svei­ka­tos sis­te­mų orien­ta­ci­ją į pa­cien­tus. Ata­skai­ta su­tei­kė dau­giau ži­nių apie tik­rą­ją šių tei­sių būk­lę vi­so­se 20 pro­jek­te da­ly­va­vu­sių vals­ty­bių ir pa­ro­dė ben­drą pa­dė­tį Eu­ro­po­je. Iš vi­so pro­jek­te da­ly­va­vo 20 ša­lių, 56 li­go­ni­nės, 23 svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir 70 vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų.
      Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad tik­ro­ji pa­cien­tų tei­sių pa­dė­tis yra nau­ja ty­ri­mų sri­tis, apie ku­rią turima ma­žai duo­me­nų.
      Ap­klau­sos, kaip įgy­ven­di­na­mos pa­cien­tų tei­sės Lie­tu­vo­je, in­for­ma­ci­ją pa­ren­gė Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba. Pro­jek­to me­tu tie­sio­giai bu­vo ste­bi­mos 2 Vil­niaus li­go­ni­nės ir pa­tei­kia­mi klau­si­mai li­go­ni­nių va­do­vams; į spe­cia­liai pa­ruoš­tus klau­si­mus taip pat tu­rė­jo at­sa­ky­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

      CHAR­TI­JO­JE API­BRĖŽ­TOS TEI­SĖS:
      1. Tei­sė į pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nes.
      2. Tei­sė gau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.
      3. Tei­sė gau­ti in­for­ma­ci­ją.
      4. Tei­sė su­tik­ti.
      5. Tei­sė lais­vai pa­si­rink­ti.
      6. Tei­sė į pri­va­tu­mą ir kon­fi­den­cia­lu­mą.
      7. Tei­sė į pa­cien­to lai­ko ger­bi­mą.
      8. Tei­sė į ko­ky­bės stan­dar­tų lai­ky­mą­si.
      9. Tei­sė į sau­gu­mą.
      10. Tei­sė į nau­jo­ves.
      11. Tei­sė iš­veng­ti ne­bū­ti­nos kan­čios ir skaus­mo.
      12. Tei­sė į as­me­ni­nį gy­dy­mo bū­dą.
      13. Tei­sė skųs­tis.
      14. Tei­sė gau­ti kom­pen­sa­ci­ją.

      Šios 14 pa­cien­tų tei­sių pa­im­tos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čių pa­grin­di­nių tei­sių char­ti­jos, pa­skelb­tos 2000 m. Nicoje.


      Per pro­jek­to re­zul­ta­tų pri­sta­ty­mą iš­aiš­kė­jo, kad dau­ge­ly­je ša­lių ki­lo pro­ble­mų, už­mez­gant kon­tak­tus su kai ku­rio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, at­sa­ky­mų rei­kė­jo lauk­ti mė­ne­siais, pvz., Vo­kie­ti­jos pro­jek­to vyk­dy­to­jams iš vi­so ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti nė su vie­nos li­go­ni­nės va­do­vais. Džiau­gia­mės, kad Lie­tu­vo­je si­tu­a­ci­ja vi­sai ki­to­kia: pa­vy­ko leng­vai už­megz­ti kon­tak­tus su ins­ti­tu­ci­jo­mis, iš ku­rių lai­ku su­lau­kė­me ge­ra­no­riš­kos pa­gal­bos. Tai ro­do mū­sų ge­rus ir ar­ti­mus ben­dra­dar­bia­vi­mo ry­šius su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis. Tą pa­tvir­ti­no ir Ak­re­di­ta­ci­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius prof. J. Gal­di­kas, ku­ris per kon­fe­ren­ci­ją la­bai ge­rai įver­ti­no Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos, va­do­vau­ja­mos pir­mi­nin­kės Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės, ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mą. Di­džiuo­ja­mės, kad svei­ka­tos ap­sau­ga su­in­te­re­suo­tos ins­ti­tu­ci­jos Lie­tu­vo­je pri­ta­ria mū­sų min­čiai, jog glau­dus pi­lie­čių ir ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mas yra re­a­lus bū­das, norint pa­ge­rin­ti svei­ka­tos ap­sau­gos ko­ky­bę mū­sų ša­ly­je.
      Šį kar­tą no­ri­me trum­pai pri­sta­ty­ti ben­drus pro­jek­to re­zul­ta­tus Eu­ro­pos mas­tu:
      1. Nė vie­na tei­sė nė­ra vi­siš­kai įgy­ven­din­ta ir už­tik­rin­ta.
      2. Blo­giau­siai įver­tin­tos yra tei­sė į pa­cien­to lai­ko ger­bi­mą, tei­sė lais­vai pa­si­rink­ti ir tei­sė gau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.
      3. Vi­du­ti­niš­kai įver­tin­tos tei­sės į sau­gu­mą, nau­jo­ves ir ko­ky­bės stan­dar­tų lai­ky­mą­si.
      Ver­ta pa­žy­mė­ti, kad skir­tu­mas tarp ge­riau­sios ir blo­giau­sios si­tu­a­ci­jos skir­tin­go­se ša­ly­se sie­kė iki 40 proc. Va­di­na­si, kai ku­rio­se šaly­se dis­kri­mi­nuo­ja­mos tam tik­ros pa­cien­tų tei­sės.
      Pa­teik­ti duo­me­nys lei­džia da­ry­ti iš­va­dą, kad pi­lie­čiai, ge­riau­siu at­ve­ju, ga­li bū­ti dė­me­sio cen­tre (kaip ob­jek­tas), ta­čiau jie vis dar ne­pri­pa­žįs­ta­mi ak­ty­viais svei­ka­tos po­li­ti­kos da­ly­viais (t. y. sub­jek­tais).
      Šis pro­jek­tas bu­vo pir­mas ban­dy­mas pa­teik­ti ata­skai­tą apie Eu­ro­pos Są­jun­gos svei­ka­tos sis­te­mas, žvel­giant pi­lie­čių aki­mis, re­mian­tis 14 tei­sių, pa­skelb­tų Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių char­ti­jo­je ir įtvir­tin­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos svei­ka­tos sis­te­mų ben­dro­sio­se ver­ty­bė­se ir veik­los prin­ci­puo­se.
      De­ta­lius pro­jek­to re­zul­ta­tus pri­sta­ty­si­me per kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­nai pa­mi­nė­ti Vil­niu­je, ku­ri vyks bir­že­lio mė­ne­sį. (Iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos tei­rau­tis LPO­AT, tel. (8 5) 2620783).
      Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie kon­fe­ren­ci­ją Europos Parlamente ra­si­te ad­re­su www.ac­ti­ve­ci­ti­zens­hip.net.

      Pa­reng­ta pa­gal Ak­ty­vaus pi­lie­tišku­mo tin­klo
      pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją


Puslapis 26
Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo
ge­ne­ra­li­nis su­si­rin­ki­mas

      2011 m. ba­lan­džio 12–13 d. vy­ko Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo (EPF) ge­ne­ra­li­nis su­si­rin­ki­mas ir se­mi­na­ras „VA­LUE +Ca­pa­ci­ty Buil­ding“. Per su­si­rin­ki­mą bu­vo pa­teik­tos ir pa­tvir­tin­tos EPF 2010 m. veik­los ir fi­nan­si­nė ata­skai­tos bei 2011 m. veik­los ir fi­nan­sa­vi­mo pla­nas, pa­tvir­tin­ta au­di­to­riaus kan­di­da­tū­ra.


Europos pacientų forumo (EPF) valdyba (iš kairės):
Robert Johnstone, Nicola Bedlington (EPF vykdančioji direktorė), Susanna Palkonen (EPF viceprezidentė), Anders Olauson (EPF prezidentas), Philip Michael Chirop, Vida Augustinienė, Tomasz Szelagowski, Marco Greco, Maria D. Navarro
      Be to, išrink­ti 4 nau­ji EPF val­dy­bos na­riai 2011–2013 m. lai­ko­tar­piui: Vi­da Au­gus­ti­nie­nė (Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba), Ma­ria Do­lo­res Na­var­ro (Is­pa­ni­jos pa­cien­tų fo­ru­mas), Mar­kas Gre­ko (Mar­co Gre­co) (Eu­ro­pos Kro­no fe­de­ra­ci­ja ir opi­nių ko­li­tų aso­cia­ci­ja), Ro­ber­tas Džons­tou­nas (Ro­bert Joh­nsto­ne) (Na­tio­nal Voi­ces). EPF gre­tas pa­pil­dė 6 nau­ji na­riai: Slo­va­ki­jos pa­cien­tų tei­sių ap­sau­gos aso­cia­ci­ja (angl. As­so­cia­tion for the Pro­tec­tion of Pa­tient’s Rights (Slo­vak Re­pub­lic), Eu­ro­pos pso­ria­zės skė­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja (angl. Eu­ro­pe­an Umb­rel­la Or­ga­ni­za­tion for Pso­ria­sis Mo­ve­ments – EU­ROP­SO), Eu­ro­pos gal­vos skaus­mų al­jan­sas ir Ai­ri­jos mig­re­nos aso­cia­ci­ja (angl. Eu­ro­pe­an He­a­da­che Al­lian­ce & Mig­rai­ne As­so­cia­tion of Ire­land – EHA), Eu­ro­pos ke­pe­nų li­go­mis ser­gan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­ja (angl. Eu­ro­pe­an Li­ver Pa­tients Or­ga­ni­za­tion – EL­PA), Svei­ka­tos ap­sau­gos kon­fe­de­ra­ci­ja (angl. Con­fe­de­ra­tion He­alth Pro­tec­tion – KZZ), Na­cio­na­li­nė Bul­ga­ri­jos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­ja (angl. Na­tio­nal Pa­tients’ Or­ga­ni­za­tion of Bul­ga­ria – NPO) ir 1 aso­ci­juo­tas na­rys – Europos „kiškio lūpos“ asociacija (angl. Euro­pe­an Cleft As­so­cia­tion – ECO).
      2011 m. ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas EPF jau­ni­mui. Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo jau­ni žmo­nės iš įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių. Lie­tu­vai at­sto­va­vo Lie­tu­vos nef­ro­lo­gi­nių li­go­nių aso­cia­ci­jos „Gy­vas­tis“ na­rys Si­mo­nas Ston­čius.
      Vy­ko ple­na­ri­niai po­sė­džiai. Dar­bo gru­pė­se ap­tar­ti įvai­rūs EPF veik­los pro­jek­tai bei nau­jos gai­rės. Pa­grin­di­nis dar­bo gru­pių dis­ku­si­jų klau­si­mas – pa­cien­tų įtrau­ki­mas į spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ras vi­suo­se svei­ka­tos sis­te­mos funk­cio­na­vi­mo (po­li­ti­nia­me, re­gio­ni­nia­me ir vi­suo­me­ni­nia­me) ly­giuo­se. Da­ly­viai ne tik da­li­jo­si pa­tir­ti­mi apie or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą sa­vo ša­ly­se, ben­dra­dar­bia­vi­mą su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis, bet ir su­ži­no­jo apie po­li­ti­nes, pa­cien­tams svar­bias ini­cia­ty­vas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lyg­me­niu, ap­ta­rė dar­bo su ES ins­ti­tu­ci­jo­mis bū­dus, svei­ka­tos tech­no­lo­gi­jas, pa­cien­tų da­ly­va­vi­mą moks­li­niuo­se ty­ri­muo­se, e. svei­ka­tą, pa­cien­to at­sa­ko­my­bę ir far­ma­ko­lo­gi­nius tei­sės ak­tus, ap­žvel­gė bū­dus, ku­rie pa­dė­tų pa­cien­tų bal­są iš­girs­ti val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se, daug dis­ku­si­jų su­kė­lė Tarp­vals­ty­bi­nės svei­ka­tos di­rek­ty­vos klau­si­mas (angl. Cross Bor­der He­alt­hca­re Di­rec­ti­ve).
      Dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te www.eu-pa­tient.eu.

      Pa­reng­ta pa­gal
      Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo inf.

      Nuo­šir­džiai svei­ki­na­me Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kę, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentę Vi­dą Augustinie­nę, ku­ri 2011 m. ba­lan­džio 12 d. per Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo ge­ne­ra­li­nį su­si­rin­ki­mą išrink­ta vie­na iš 4 nau­jų EPF val­dy­bos na­rių.

      Lietuvos diabeto asociacija


Puslapis 28
Ozo­nas
ir cuk­ri­nis dia­be­tas

      2011 m. ko­vo 28 d. vy­ko Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ta­ry­bos susirinkimas, per ku­rį bu­vo pa­teik­tos ir pa­tvir­tin­tos LDA 2010 m. veik­los ir fi­nan­si­nė ata­skai­tos bei 2011 m. veik­los planas.
      Po LDA tarybos susirinkimo žiniomis apie gydymą ozonu dalijosi doc. gyd. re­a­ni­ma­to­lo­gas, ozo­no te­ra­peu­tas, Azi­jos ir Eu­ro­pos ozo­no te­ra­peu­tų ir me­di­ci­ni­nės įran­gos ga­min­to­jų są­jun­gos na­rys Va­le­ri­jus M. Mel­ny­kas ir kom­pa­ni­jos „Me­do­zo­nas“ at­sto­vai Je­le­na ir Va­len­ti­nas Žur­ben­ko. V. Mel­ny­kas skai­tė pra­ne­ši­mą „Ozo­no tai­ky­mas gy­dant I ir II ti­po cuk­ri­nį dia­be­tą“, per ku­rį su­pa­žin­di­no su ozo­no įta­ka cuk­ri­nio dia­be­to ei­gai. Pa­teik­iame trum­pą pra­ne­šimo in­for­ma­ci­ją.
      Cuk­ri­nis dia­be­tas – ne­pa­gy­do­ma, ta­čiau kon­tro­liuo­ja­ma li­ga. Cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­mas ozo­nu pa­gal efek­ty­vu­mą už­ima vie­ną iš pir­mau­jan­čių vie­tų tarp ki­tų li­gų. Pa­te­kęs į or­ga­niz­mą ozo­nas ini­ci­juo­ja dau­ge­lį bio­che­mi­nių re­ak­ci­jų, ku­rios tei­gia­mai vei­kia li­gos ei­gą, už­ker­ta ke­lią li­gai pro­gre­suo­ti, pa­de­da iš­veng­ti dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų. Vi­sų pir­ma, taip yra, nes ozo­nas pa­di­di­na ląs­te­lių memb­ra­nų pra­lai­du­mą gliu­ko­zei, dėl to ma­žė­ja gli­ke­mi­ja ir di­dė­ja gliu­ko­zės kie­kis au­di­niuo­se. Gliu­ko­zė ok­si­duo­ja­ma iki ga­lu­ti­nių pro­duk­tų. To­dėl nor­ma­li­zuo­ja­si pa­grin­di­nė ener­gi­nė an­glia­van­de­nių funk­ci­ja. Su­ma­žė­ja ener­gi­nis au­di­nių ba­das. Slo­pi­na­ma gliu­ko­zės sin­te­zė iš gli­ko­ge­no ir bal­ty­mų, taip pat gliu­ko­ne­o­ge­ne­zė. Su­ma­žė­ja bal­ty­mų ski­li­mas, slo­pi­na­mi ka­ta­bo­li­niai pro­ce­sai. Su­ma­žė­ja pe­rok­si­di­nė rie­ba­lų ok­si­da­ci­ja. Tai­gi ozo­nas at­lie­ka ne­ma­žai in­su­li­nui bū­din­gų funk­ci­jų. Ser­gan­čių dia­be­tu krau­jy­je vy­rau­ja gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas, ku­rio trau­ka de­guo­niui yra la­bai ryš­ki. Dėl to at­si­ran­da au­di­nių hi­pok­si­ja (ar­ba de­guo­nies ba­das), t. y. reiš­ki­nys, kai or­ga­nams ir au­di­niams stin­ga de­guo­nies ar­ba kai au­di­niai ne­su­ge­ba pa­nau­do­ti juo­se esan­čio de­guo­nies. Tai ir le­mia li­gos sun­ku­mą. Ozo­no po­vei­kis, ša­li­nant au­di­nių hi­pok­si­ją, at­lie­ka es­mi­nį vaid­me­nį, gy­dant cuk­ri­nį dia­be­tą, t. y. ma­ži­na gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no kie­kį krau­jy­je. Ma­žin­da­mas gli­ke­mi­ją, leng­vin­da­mas gliu­ko­zės ir de­guo­nies pa­te­ki­mą į au­di­nius ir ma­žin­da­mas hi­pok­si­ją, ozo­nas blo­kuo­ja me­ta­bo­li­nius pro­ce­sus, su­si­ju­sius su blo­gu gliu­ko­zės pa­te­ki­mu į ląs­te­lę: sor­bi­to­lio kau­pi­mą­si au­di­niuo­se (jis ska­ti­na ka­ta­rak­tos, neu­ro­pa­ti­jų ir mik­ro­an­gio­pa­ti­jų raiš­ką); gli­ko­za­mi­nog­li­ka­nų pro­duk­ci­ją – ar­tro­pa­ti­jų pro­gre­sa­vi­mo pa­grin­dą; gli­kop­ro­tei­no kom­plek­sų, su­ke­lian­čių an­gio­pa­ti­jas.
      Ozo­nu gy­dy­tiems žmo­nėms pa­vy­ko 20–25 proc. su­ma­žin­ti hi­pog­li­ke­mi­zuo­ja­mų­jų vais­tų var­to­ji­mą. Tei­gia­mas ozo­no po­vei­kis mik­ro­cir­ku­lia­ci­jai ir me­ta­bo­li­niams pro­ce­sams, be gli­ke­mi­jos, cho­les­te­ro­lio ir tri­gli­ce­ri­dų kie­kio ma­žė­ji­mo pa­si­reiš­kia krau­jo kre­šu­mo ro­dik­lių ge­rė­ji­mu, pe­rok­si­di­nės rie­ba­lų ok­si­da­ci­jos nor­ma­li­za­vi­mu, an­ti­ok­si­da­ci­nės sis­te­mos ak­ty­vu­mo di­dė­ji­mu.

      LDA in­for­ma­ci­ja

      UAB „Me­do­zo­nas“
      Žy­gi­man­tų g. 8, Vilnius, 105 kab.
      (VRM Me­di­ci­nos cen­tro pa­tal­po­se)
      Tel.: 8 652 01300, 8 655 11888
      www.me­do­zo­nas.lt


Puslapis 29
Dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės pri­va­lo my­lė­ti sa­ve

      Ko­vo 18 die­ną Kel­mės dia­be­to klu­bo „Dia­be­tas ABC“ pir­mi­nin­kė La­ri­sa Ra­rov­ska­ja su­si­ti­ko su cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čiais Už­ven­čio se­niū­ni­jos žmo­nė­mis. Į su­si­ti­ki­mą ji at­vy­ko tie­siai iš li­go­ni­nės.

      Per tris mė­ne­sius – ke­tu­rios ope­ra­ci­jos
      Pas­ta­ruo­ju me­tu šią ener­gin­gą ir veik­lią mo­te­rį var­gi­na rim­tos svei­ka­tos pro­ble­mos, su­si­ju­sios su cuk­ri­niu dia­be­tu. Pro­gre­suo­jant li­gai, mo­te­ris ta­po nuo­la­ti­ne Kau­no uni­ver­si­te­to kli­ni­kų pa­cien­te, ku­riai per tris mė­ne­sius kli­ni­kų gy­dy­to­jai at­li­ko ke­tu­rias, vie­ną už ki­tą su­dė­tin­ges­nes, ope­ra­ci­jas. Su Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­čiais li­ki­mo drau­gais su­si­ti­ku­si klu­bo pir­mi­nin­kė sa­kė su­pran­tan­ti jų li­gą, ku­ri dau­ge­liui li­go­nių at­ima ne tik anks­čiau tu­rė­tą re­gė­ji­mą, bet ir ju­dė­ji­mą. L. Ra­rov­ska­ja pri­si­pa­ži­no, kad dėl dia­be­to pa­blo­gė­jo jos re­gė­ji­mas, bu­vo am­pu­tuo­ti abie­jų ko­jų ma­žie­ji pirš­tai. Po il­gų kan­čių, už­gi­jus ko­jų žaiz­doms, mo­te­rį už­klu­po dar di­des­nės bėdos.
      „Kai me­di­kų at­lie­ka­mos vie­na už ki­tą su­dė­tin­ges­nės ope­ra­ci­jos man už­si­tęs­da­vo žy­miai il­giau, nei ki­tiems li­go­niams, o iš ope­ra­vu­sių gy­dy­to­jų gir­dė­jau nuo­la­ti­nę bai­mę dėl ga­li­mų kom­pli­ka­ci­jų, su­pra­tau, kad, no­rint gy­ven­ti, rei­kia iš­mok­ti my­lė­ti sa­vo ne­įga­lų kū­ną. O tiems, ku­rių li­ga nė­ra taip to­li pa­žen­gu­si, no­rė­čiau duo­ti pa­ta­ri­mų“, – kal­bė­jo pir­mi­nin­kė.
      L. Ra­rov­ska­ja pri­si­mi­nė, kad prieš tre­je­tą me­tų ap­si­lan­kiu­si Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je, ku­rio­je gy­ve­na apie šim­tas žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, ra­do liūd­ną vaiz­dą. Ta­čiau at­si­to­kė­ju­si su­pra­to, kad vie­na šios pa­dė­ties ne­pa­keis. La­ri­sa sa­ko, kad dia­be­tas, prie­šin­gai nei vė­žys, yra iš da­lies val­do­ma li­ga, jei su ja ko­vo­ja­ma griež­tai lai­kan­tis gy­dy­to­jų nu­ro­dy­mų. Pir­mi­nin­kė pri­si­pa­ži­no, kad bū­da­ma jau­nes­nė abe­jin­gai žiū­rė­jo į me­di­kų re­ko­men­duo­ja­mas die­tas, nes ma­nė, jog li­gos pro­gre­sa­vi­mą su­stab­dys lei­džia­mas in­su­li­nas. Ir tik da­bar su­pra­to, kaip skau­džiai kly­do...

      Su li­ga ga­li­ma susidraugau­ti
      Kel­mės dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė, tarp už­ven­tiš­kių pa­ma­čiu­si Rai­mon­dą Ze­mec­kį, ap­si­džiau­gė, kad nuo mo­kyk­los lai­kų cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tis dai­ni­nin­kas per po­rą de­šimt­me­čių su­ge­bė­jo pri­stab­dy­ti li­gos pro­gre­sa­vi­mą. R. Ze­mec­kis kol kas ne­si­skun­džia ir ju­dė­ji­mo pro­ble­mo­mis, to­dėl jam ir ki­tiems už­ven­tiš­kiams La­ri­sa sa­kė, kad ser­gant dia­be­tu la­bai svar­bu re­gu­liuo­ti sa­vo kū­no svo­rį. Vy­res­niems žmo­nėms, jau tu­rin­tiems virš­svo­rį, svar­bu su­stab­dy­ti jo au­gi­mą. L. Ra­rov­ska­ja li­go­niams pa­ta­rė val­gy­ti kuo dau­giau na­tū­ra­lių pro­duk­tų – kruo­pų, bu­ro­kė­lių, ko­pūs­tų, ger­ti pa­čių su­rink­tą žo­le­lių ar­ba­tą ir ne­nau­do­ti fir­mų bru­ka­mų mais­to pa­pil­dų. Pir­mi­nin­kė sa­kė, kad dia­be­to li­go­niai pri­va­lo at­si­sa­ky­ti kiau­lie­nos, ją pa­keis­ti pa­ta­rė triu­šie­na, paukš­tie­na, žvė­rie­na ar žu­vi­mi. Mais­tas tu­ri bū­ti ko­ky­biš­kas. La­ri­sa pa­sa­ko­jo, kad tik at­si­dū­ręs li­go­ni­nės ope­ra­ci­nė­je pa­jau­ti di­džiu­lį no­rą gy­ven­ti. Tad bū­ti­na lai­ky­tis vi­sų gy­dy­to­jo nu­ro­dy­mų. L. Ra­rov­ska­ja pa­ta­rė veng­ti stre­so, ne­per­varg­ti ir kuo dau­giau ju­dė­ti.
      „Ka­dan­gi šia klas­tin­ga, pla­čiai pa­pli­tu­sia li­ga su­ser­ga­ma po įvai­rių už­de­gi­mų ar dėl to, kad dia­be­tu sir­go kas nors iš gi­mi­nai­čių, bei kitų priežasčių, me­di­kams pa­tvir­ti­nus li­gos diag­no­zę, ne­ga­li­ma pul­ti į ne­vil­tį ir už­si­sklęs­ti. Ser­gant dia­be­tu, dep­re­si­ja taps li­gos są­jun­gi­nin­ke ir di­de­liu svei­ka­tos prie­šu“, – mo­kė La­risa.
      Kel­mės dia­be­to klu­bo „Dia­be­tas ABC“ pir­mi­nin­kė su­si­ti­ki­mo da­ly­viams pa­da­rė staig­me­ną ir pa­do­va­no­jo daug įvai­rios li­te­ra­tū­ros apie cuk­ri­nį dia­be­tą, šiuolaikiškų savikontrolės priemonių.

      Parengta pagal
      Kelmės rajono spaudą


Puslapis 30
Sal­džio­sioms bi­tėms jau 15

      Vil­nie­čiai (ir ne tik), au­gi­nan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čius vai­kus, jau 15 me­tų lan­ko­si vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­be „Dia­bi­tė plius“. Vie­ni vai­kai už­au­ga, iš­ei­na į gy­ve­ni­mą, ku­ria sa­vo šei­mas, de­ja, su­ser­ga ki­ti, ir klu­bas vis rei­ka­lin­gas. Šian­dien ja­me dau­giau kaip 100 na­rių, ku­rių am­žius nuo 3 iki 25 me­tų, o li­gos truk­mė nuo ke­lių mė­ne­sių iki ke­lio­li­kos me­tų.

      Į klu­bą „Dia­bi­tė plius“ bu­ria­si ne tik li­go­niai, bet ir jų šei­mų   na­riai. Vai­ku­čių tė­vai ar­ba pa­tys jau­nuo­liai ti­ki­si, kad gaus in­for­ma­ci­jos apie li­gą, kar­tu su ki­tais li­ki­mo drau­gais ga­lės spręs­ti kon­kre­čias pro­ble­mas, su­si­pa­žins, ben­draus, da­ly­sis pa­tir­ti­mi. Daž­nai ši veik­la rei­ka­lin­ges­nė ma­mai ar tė­ve­liui ne­gu pa­čiam ser­gan­čiam vai­kui. Su­si­pa­ži­nę ir ben­drau­da­mi vai­kai ir tė­vai psi­cho­lo­giš­kai vie­ni ki­tus re­mia. Tai yra vie­na di­džiau­sių klu­be įgy­ja­mų ver­ty­bių. Ypač pa­ra­ma rei­ka­lin­ga šei­moms, ku­rių vai­kams li­ga diag­no­zuo­ta ne­se­niai. Ži­nia apie dia­be­tą – di­džiu­lis stre­sas vi­sai šei­mai. Iš­tin­ka psi­cho­lo­gi­nė kri­zė, iš ku­rios sun­ku iš­si­va­duo­ti. Pa­tir­tis ro­do, kad daž­nai at­si­ties­ti pa­de­da li­ki­mo drau­gai – žmo­nės, ser­gan­tys ta pa­čia li­ga, ir jų ar­ti­mie­ji. Vai­kams la­biau­siai rei­ka­lin­gas ar­ti­miau­sių žmo­nių – tė­vų – pa­lai­ky­mas, to­dėl jie į li­gą tu­ri žiū­rė­ti ra­miai ir bū­ti ypač stip­rūs.
      Tė­ve­liai ir vy­res­nie­ji vai­kai bei jau­nuo­liai 5–6 kar­tus per me­tus kvie­čia­mi į te­mi­nes pa­skai­tas apie dia­be­to kon­tro­lę, kom­pli­ka­ci­jas, gy­dy­mo nau­jo­ves ir kt. Su­si­rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja gy­dy­to­jai, įvai­rūs spe­cia­lis­tai, fir­mų at­sto­vai, ga­lin­tys pro­fe­sio­na­liai at­sa­ky­ti į rū­pi­mus klau­si­mus. Klu­bo na­riai da­ly­vau­ja ren­gi­niuo­se Pa­sau­li­nei dia­be­to die­nai pa­žy­mė­ti ir jų me­tu in­for­muo­ja vi­suo­me­nę apie li­gą, tik­ri­na gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je. Or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai, ku­riuo­se vi­si, ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu, tu­ri pro­gą prak­tiš­kai mo­ky­tis kon­tro­liuo­ti gli­ke­mi­ją ak­ty­vios veik­los me­tu. Kas­met tra­di­ciš­kai ren­gia­mos Ka­lė­dų šven­tės ir va­sa­ros sa­vait­ga­lio iš­vy­kos, vai­kų dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los, iš­ky­los bai­da­rė­mis. La­bai nau­din­gos klu­bo or­ga­ni­zuo­ja­mos sto­vyk­los ma­žes­niems vai­kams su ma­mo­mis (2005–2006 m. Drus­ki­nin­kuo­se, 2007 m. Pa­lan­go­je, 2008 m. Anykš­čiuo­se).
      Klu­bo na­riai ak­ty­viai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos sto­vyk­lo­se, pa­de­da jas or­ga­ni­zuo­ti, pri­trauk­ti lė­šų. 2005 m. or­ga­ni­zuo­ta II kon­fe­ren­ci­ja dia­be­tu ser­gan­tiems vai­kams ir jau­ni­mui. Klu­bo na­riai tal­ki­na ren­giant LDA laik­raš­čio „Dia­be­tas“ pub­li­ka­ci­jas apie vai­kus ir jau­ni­mą. E. M. Ja­ki­ma­vi­čie­nė ir D. Kart­hei­ser pa­ra­šė at­min­ti­nę tė­vams „Vai­kas ser­ga cuk­ra­li­ge“, ku­rią 2005 m iš­lei­do LDA. Kar­tu su il­ga­me­te sto­vyk­lų va­do­ve, Drus­ki­nin­kų mies­to dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­ke J. Ši­mo­nie­ne pa­reng­tas nuo­trau­kų al­bu­mas „Vai­ko žvilgs­nis į dia­be­tą“ (LDA, 2006 m.). Klu­bo ini­cia­ty­va iš­leis­tos kny­ge­lės „Dia­bi­tei plius 10“, „Jū­sų vai­kas ir dia­be­tas“ (2005 m.). Klu­bas pa­de­da sa­vo na­riams įsi­gy­ti in­su­li­no pom­pas.
      Klu­bas ben­dra­dar­biau­ja su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių rei­ka­lų ir svei­ka­tos bei Švie­ti­mo de­par­ta­men­tais. Sėk­min­gai įvyk­dy­ti pro­jek­tai „Cuk­ri­nis dia­be­tas – gy­ve­ni­mo bū­das ir at­ei­tis be kom­pli­ka­ci­jų“ (2004 m.), „Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ir jau­nuo­lių psi­chi­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mas“ (2005 m.), va­sa­ros sto­vyk­lų pro­jek­tai (2004–2006 m.).
      Pu­siau ju­bi­lie­ji­niais me­tais klu­bas dir­bo įpras­tai. Re­gu­lia­riai rin­ko­mės į su­si­rin­ki­mus, ap­ta­rė­me fi­zi­nio krū­vio įta­ką dia­be­to val­dy­mui, net ke­le­tą kar­tų kar­to­jo­mės svei­kos mi­ty­bos tai­syk­les, kvie­tė­me įvai­rių fir­mų at­sto­vus pra­neš­ti dia­be­to kon­tro­lės nau­jie­nas. Įvy­ko ata­skai­ti­nis rin­ki­mų su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me klu­bo na­riai su­pa­žin­din­ti su veik­los ir fi­nan­si­nė­mis ata­skai­to­mis, klu­bo pir­mi­nin­ke ir vėl per­rink­ta Eg­lė Ma­ri­ja Ja­ki­ma­vi­čie­nė, iš­rink­ta nau­ja val­dy­ba, pa­si­kei­tė bu­hal­te­rė.
      Lie­pos 3–6 die­no­mis po­il­sia­vie­tė­je „At­si­pūsk“ (Ig­na­li­nos r.) pa­vy­ko su­reng­ti il­ges­nę (3 nak­vy­nių) šei­mų sa­vait­ga­lio iš­vy­ką. Da­ly­va­vo 84 žmo­nės, iš jų – 32 ser­gan­tys vai­kai ir jau­nuo­liai. Gam­ta le­pi­no: gai­vus vė­je­lis, pu­šy­no pa­vė­sis, ma­lo­nus eže­ro van­duo ne­lei­do kait­riai sau­lei mū­sų iš­var­gin­ti, o sal­džios že­muo­gės ir mė­ly­nės pra­tur­ti­no vai­šių sta­lą. Ne­trū­ko pra­mo­gų ir sve­čių – mus ap­lan­kė UAB Abo­vi­ta, UAB Ba­y­er, fir­mos Med­tro­nic at­sto­vai. Klu­bo jau­nuo­liai pa­tys suor­ga­ni­za­vo tri­jų die­nų van­dens žy­gį, ra­do jam rė­mė­jus (la­bai dė­ko­ja­me UAB Ba­y­er). De­vy­ni klu­bo „Dia­bi­tės plius“ na­riai, trys li­go­niai iš Kau­no ir Šiau­lių, UAB Ba­y­er at­sto­vė Jū­ra­tė Va­lins­kai­tė plau­kė ka­no­jo­mis la­bai vaiz­din­gu marš­ru­tu Kiau­nos ir Žei­me­nos upė­mis. Rug­pjū­čio 7–15 die­no­mis or­ga­ni­za­vo­me dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lą Drus­ki­nin­kuo­se (da­ly­va­vo 16 ligonių iš Vil­niaus, Drus­ki­nin­kų, Kau­no, Vil­ka­viš­kio, Vie­vio, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Ša­kių mies­tų ar ra­jo­nų).
      Lap­kri­čio 7 die­ną pa­žy­mė­jo­me Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną. Są­mo­nin­gai ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo­me anks­čiau, nes su­pla­na­vo­me nu­pieš­ti klu­bo pla­ka­tą, ku­rį lap­kri­čio 12 die­ną ne­šė­me Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­to­je ei­se­no­je. Po įžan­gi­nio pir­mi­nin­kės ir vieš­nios LDA pre­zi­den­tės Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės žo­džio vai­kai ga­lė­jo mo­ky­tis šok­ti sal­są. Nau­juo­sius me­tus pa­žy­mė­jo­me bou­lin­go klu­be Ame­ri­go, da­ly­va­vo 45 dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės.
      Dė­ko­ja­me klu­bo rė­mė­jams: už­da­ro­sioms ak­ci­nėms ben­dro­vėms Ba­y­er, No­vo Nor­disk Phar­ma, Sa­no­fi-Aven­tis Lie­tu­va, Bal­tic Rep­re­sen­ta­ti­ve of­fi­ce Med­tro­nic B.V., Eli Lil­ly Lie­tu­va, Bio­eks­ma, Ro­che Lie­tu­va, Abo­vi­ta, Scien­tia, SA­RE­ME, Se­ven fa­mi­ly, Ame­ri­go, Žir­mū­nų bou­lin­go klu­bui, lei­dyk­lai VA­GA, Ge­ne­ral Elec­tric In­ter­na­tio­nal Inc. fi­lia­lui Lie­tu­vo­je, MAP LIE­TU­VAI, KEL­VIS­TAI, Eko­va­liui.
      Klu­bo in­ter­ne­to pus­la­pis www.dia­bi­tep­lius.lt. Jį fi­nan­suo­ja UAB Hos­tex pa­gal pro­jek­tą „Hos­tin­gas už idė­ją“.

      Eg­lė Ma­ri­ja Ja­ki­ma­vi­čie­nė
      Vil­niaus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bo
      „Dia­bi­tė plius” pir­mi­nin­kė


Puslapis 31
Patarimai pacientams

      Jei­gu gy­dy­to­jas pa­sky­rė in­su­li­ną, tu­ri­te ži­no­ti, kad jį rei­kės leis­ti kasdien – nuo 1 iki 3–5 kar­tų, pri­klau­so­mai nuo in­su­li­no pre­pa­ra­to ir kombinaci­jos su geriamaisiais vais­tais.

      Vie­na iš daž­nai cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių da­ro­mų klai­dų – pra­dė­jus gy­dy­tis in­su­li­nu ir su­nor­ma­lė­jus cuk­raus kie­kiui, jie ne­be­si­lei­džia in­su­li­no ar pra­de­da ma­žin­ti pa­skir­tą do­zę. Ta­da cuk­raus kie­kis vėl pa­di­dė­ja ar ima svy­ruo­ti. Pa­skir­tą in­su­li­no do­zę leis­ki­te pa­sto­viai, ją ga­li­ma su­ma­žin­ti tik ta­da, kai cuk­raus kie­kis krau­jy­je nu­kri­to že­miau nei 3,5–4 mmol/l ar­ba kai pla­nuo­ja­te di­des­nį fi­zi­nį krūvį.
      Ką da­ry­ti, jei jau­čia­tės blo­gai, ne­tu­ri­te ape­ti­to, o rei­kia leis­ti in­su­li­ną? Pir­miau­sia pa­tik­rin­ki­te cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Kai jis di­de­lis, ga­li­te jaus­tis pras­tai. To­kiu at­ve­ju su­leis­ki­te 4–6 VV di­des­nę in­su­li­no do­zę, pa­val­gy­ki­te (ar­ba iš­ger­ki­te sal­džios ar­ba­tos, jei py­ki­na) ir po dvie­jų va­lan­dų vėl pa­tik­rin­ki­te cuk­raus kiekį kraujyje. Jei jis ne­ma­žė­ja, o vis di­dė­ja ir yra =16 mmol/l, ger­ki­te dau­giau van­dens ar ne­sal­džios ar­ba­tos. Pa­tik­rin­ki­te, ar vei­kia jū­sų in­su­li­no in­jek­to­rius – su­rin­kus 4 VV ir nu­spau­dus stū­mok­lį, in­su­li­nas tu­rė­tų iš­bėg­ti sro­ve­le. O gal pa­si­bai­gęs jū­sų in­su­li­no ga­lio­ji­mo lai­kas ar in­su­li­nas bu­vo ne­tin­ka­mai lai­ky­tas (už­ša­lo ar il­gai gu­lė­jo aukš­tes­nė­je nei 25–30° tem­pe­ra­tū­ro­je)? Tuo­met pa­im­ki­te ki­tą in­su­li­no in­jek­to­rių ar pa­keis­ki­te ada­tė­lę, jei se­no­ji už­si­kim­šo, ir, at­ėjus ki­tos in­jek­ci­jos lai­kui, su­leis­ki­te in­su­li­no do­zę 3–6 VV di­des­nę už jū­sų įpras­ti­nę. Po 2 va­lan­dų vėl pa­tik­rin­ki­te cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Jei­gu jis ne­ma­žė­ja, kreip­ki­tės į gy­dy­to­ją.
      Rei­kia ži­no­ti, kad pri­si­dė­ju­sios in­fek­ci­nės li­gos (bron­chi­tas, plau­čių už­de­gi­mas, inks­tų ar šla­pi­mo pūs­lės už­de­gi­mas, pū­lin­gos žaiz­dos) ar stip­rus skaus­mas, stre­sas di­di­na cuk­raus kie­kį krau­jy­je, to­dėl in­su­li­no do­zė lai­ki­nai ga­li pa­di­dė­ti 20–50 pro­cen­tų. Pra­ėjus li­gai ir su­ma­žė­jus cuk­raus kiekiui kraujyje, grįž­ki­te prie įpras­tos in­su­li­no dozės.
      Pla­nuo­ki­te sa­vo lai­ką. Jei su­si­ruo­šė­te gry­bau­ti ar dirb­ti sun­kų fi­zi­nį dar­bą, su­ma­žin­ki­te ry­ti­nę in­su­li­no do­zę 2–6 VV, pa­val­gy­ki­te, o dirb­da­mi sun­kų dar­bą, kas 45–60 mi­nu­čių da­ry­ki­te per­trau­kas ir už­val­gy­ki­te an­glia­van­de­nių – su­muš­ti­nį, obuo­lį, ar iš­ger­ki­te sul­čių. Jei sun­kus dar­bas už­trun­ka il­giau nei 2–3 val., bū­ti­nai pa­ma­tuo­ki­te cuk­raus kie­kį krau­jy­je, kad iš­veng­tu­mė­te hi­pog­li­ke­mi­jos. Nie­ka­da ne­iš­ei­ki­te iš na­mų, ne­tu­rė­da­mi su sa­vi­mi gliu­ko­zės tab­le­čių ar čiul­pia­mų sal­dai­nių, jei var­to­ja­te in­su­li­ną. Jei ry­te lei­džia­te miš­rų­jį in­su­li­ną, po 2–2,5 val. tu­ri­te už­kąs­ti, todėl, iš­ei­da­mi iš na­mų, pa­si­im­ki­te už­kan­dį su sa­vi­mi ir, at­ėjus lai­kui, jį su­val­gy­kite.
      Jei­gu cuk­raus kie­kis krau­jy­je daž­nai kren­ta, kar­to­ja­si hi­pog­li­ke­mi­ja, pa­ban­dy­ki­te su­ma­žin­ti in­su­li­no do­zę 2–6 VV ir kuo grei­čiau pa­si­kon­sul­tuo­ki­te su sa­vo gy­dy­toju.

      Vai­va Šar­ko­vie­nė
      Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės
      San­ta­riš­kių kli­ni­kų Cen­tro fi­lia­las


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, A. Rimkutė, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 5000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.