»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 3 (71) Rugpjūčio mėn., 2011

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Bayer, Berlin Chemie Menarini Baltic, Interlux, Linus medical, MSD, Microlife, Miečys, Novo Nordisk Pharma, Optifarma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.
Šio numerio pagrindinis rėmėjas - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­nos mi­nė­ji­mas Lie­tu­vo­je

      2011 m. bir­že­lio 28 d. Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba su­ren­gė Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių kon­fe­ren­ci­ją. Kon­fe­ren­ci­jos tiks­las bu­vo su­bur­ti skir­tin­gus svei­ka­tos prie­žiū­ros at­sto­vus, sie­kiant ap­mąs­ty­ti da­bar­ti­nę pa­cien­tų tei­sių pa­dė­tį ir api­brėž­ti kon­kre­čius veiks­mus, ku­rių ga­lė­tu­me im­tis Lie­tu­vo­je.


Konferencijos dalyviai
      Kon­fe­ren­ci­joje da­ly­va­vo įvai­rių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai: Vals­ty­binės ak­re­di­ta­vi­mo svei-­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės me­di­ci­ninio au­di­to ins­pek­ci­jos prie Sveikatos apsaugos minis­te­ri­jos, Pa­cien­tų svei­ka­tai pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ko­mi­si­jos, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos, li­go­ni­nių, far­ma­ci­nių kom­pa­ni­jų, ži­niask­lai­dos, pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų ir kt.
      Ren­gi­nio pra­džio­je da­ly­vius su­pa­žin­di­no­me su kon­fe­ren­ci­ja, vy­ku­sia 2011 m. ba­lan­džio 11–12 d. Briu­se­ly­je, pri­sta­tė­me Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sų char­ti­jos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos pro­jek­to re­zul­ta­tus, ver­ti­ni­mo me­to­di­ką, iš­va­das ir pi­lie­čių re­ko­men­da­ci­jas ne tik Eu­ro­po­je, bet ir at­ski­rai Lie­tu­voje.
      Ki­ti da­ly­viai skai­tė pra­ne­ši­mus apie pa­cien­tams ak­tu­a­lius klau­si­mus. Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Vals­ty­bi­nės ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rius prof. Juo­zas Gal­di­kas pri­sta­tė pa­cien­tų sau­gos ini­cia­ty­vas Lie­tu­vo­je. Lie­tu­va vie­ni­ja pa­jė­gas, di­din­da­ma svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų sau­gu­mą. Ieš­ko­ma bū­dų, kaip ša­lies svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ma­žin­ti ne­pa­gei­dau­ja­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros įvy­kių (NSPĮ) skai­čių, ko­kius ap­sau­gi­nius me­cha­niz­mus įdieg­ti, kaip pri­tai­ky­ti moks­lo ži­nias ir ki­tų vals­ty­bių sėk­min­gą pa­tir­tį, ge­ri­nant svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų sau­gu­mą. J. Galdiko tei­gi­mu, pas­ta­ruo­ju me­tu pa­sau­ly­je pa­cien­tų sau­gai ski­ria­mas la­bai di­de­lis dė­me­sys. Kaip ro­do ki­to­se ša­ly­se at­lik­ti ty­ri­mai, apie 10 proc. hos­pi­ta­li­zuo­tų pa­cien­tų pa­ti­ria ža­lą dėl pa­čios svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos ne­to­bu­lu­mo. Dėl ne­pa­gei­dau­ja­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros įvy­kių svei­ka­tos prie­žiū­ros sek­to­rius pa­ti­ria di­de­lius fi­nan­si­nius nuos­to­lius. Ty­ri­mai ro­do, kad di­džio­ji NSPĮ da­lis įvyks­ta ne dėl me­di­kų pro­fe­si­nių klai­dų, o dėl sis­te­mos trū­ku­mų, su­da­ran­čių są­ly­gas klys­ti. Kai ku­rio­se vals­ty­bė­se pa­cien­tų sau­ga yra įtrauk­ta į na­cio­na­li­nes svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­gra­mas, vei­kia vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, ana­li­zuo­jan­čios sau­gos in­ci­den­tus ir ku­rian­čios moks­lu grin­džia­mas pa­cien­tų sau­gos sis­te­mas, skir­tas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų sau­gu­mui di­din­ti. Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nia­me pa­cien­tų sau­gos pro­jek­te EU­Net­PaS, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – ES vals­ty­bė­se na­rė­se su­kur­ti pa­cien­tų sau­gos ben­dra­dar­bia­vi­mo tin­klą. Lie­tu­vo­je yra pa­reng­ta Na­cio­na­li­nė pa­cien­tų sau­gos plat­for­ma 2010–2014 m.
      Min­ti­mis apie pa­cien­tų tei­sių įgy­ven­di­ni­mą Lie­tu­vo­je da­li­jo­si Vals­ty­bi­nės me­di­ci­ninio au­di­to ins­pek­ci­jos prie Sveikatos apsaugos minis­te­ri­jos di­rek­to­rė Ra­mu­nė Na­vic­kie­nė. Ji ap­žvel­gė tarp­tau­ti­nius ir na­cio­na­li­nius tei­sės ak­tus, nau­jas pa­cien­tų tei­sių reg­la­men­ta­vi­mo ten­den­ci­jas, iš­var­di­jo pa­grin­di­nes svei­ka­tos prie­žiū­ros ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo di­men­si­jas, pa­brė­žė, kad pa­cien­tai tu­ri ne tik tei­ses, bet ir pa­rei­gas. Api­bend­rin­da­ma pra­ne­šė­ja akcentavo, kad pa­cien­tų tei­sių reg­la­men­ta­vi­mas ne vi­sa­da tie­sio­giai ko­re­liuo­ja su pa­cien­tų tei­sių įgy­ven­di­ni­mu ir už­tik­ri­ni­mu. R. Na­vic­kie­nė pa­brė­žė, kad bū­ti­na iš­sa­miai reg­la­men­tuo­ti pa­cien­tų pa­rei­gas, in­for­muo­ti, švies­ti vi­suo­me­nę, pa­cien­tus apie jų tei­ses ir pa­rei­gas, ma­žin­ti me­di­kų ir pa­cien­tų su­si­prie­ši­ni­mą ir stip­rin­ti api­bu­siu pa­si­ti­kė­ji­mu, pa­gar­ba, su­pra­ti­mu grįs­tus me­di­ko ir pa­cien­to san­tykius.

Prof. Juozas Galdikas pristato pacientų saugos iniciatyvas Lietuvoje
      In­for­ma­ci­ja apie pa­cien­tų svei­ka­tai pa­da­ro­mą ža­lą da­li­jo­si Pa­cien­tų svei­ka­tai pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ne­ri­ja Sta­siu­lie­nė. „Vi­sa­da ti­ki­mės, kad mums bus su­tei­kia­ma ko­ky­biš­ka me­di­ci­nos pa­gal­ba. Ta­čiau dėl dau­ge­lio prie­žas­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je mums ga­li bū­ti ne­su­tei­kia­mos tin­ka­mos pa­slau­gos, kai ku­riais at­ve­jais net­gi pa­da­ro­ma ža­la. Kiek­vie­nas pa­cien­tas, ne­pa­ten­kin­tas jam su­teik­tų me­di­ci­nos pa­slau­gų ko­ky­be, tu­ri tei­sę skųs­tis ir rei­ka­lau­ti at­ly­gin­ti ža­lą“, – kal­bė­jo mo­te­ris. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė su­pa­žin­di­no su ko­mi­si­jos funk­ci­jo­mis ir pro­ble­mo­mis, pa­nag­ri­nė­jo daž­niau­siai skun­džia­mas sri­tis. Vie­nas pa­grin­di­nių do­ku­men­tų, api­brė­žian­čių pa­cien­to tei­ses ir jų pa­žei­di­mus, ga­li­my­bę skųs­tis ir rei­ka­lau­ti at­ly­gin­ti ža­lą, Lie­tu­vo­je yra „Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mas“. Be­je, tik kai ku­rios pa­sau­lio šalys tu­ri to­kį įsta­ty­mą. Ki­to­se ša­ly­se pa­cien­to tei­sės reg­la­men­tuo­ja­mos ben­drai­siais tei­sės ak­tais. Iš vie­nos pu­sės, tai ro­do pa­žan­gią Lie­tu­vos po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu, iš ki­tos – ne­di­de­lį pa­ty­ri­mą ir įsta­ty­mo ne­to­bu­lu­mą.
      Apie svei­ka­tos prie­žiū­ros pri­ei­na­mu­mą Lie­tu­vo­je ir Eu­ro­po­je, apie ga­li­my­bę lais­vai rink­tis gy­dy­to­ją ir gy­dy­mo įstai­gą kal­bė­jo Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos (LPSPĮA) prezidentas, Europos sveikatos priežiūros kokybės asociacijos (ESQH) valdybos narys Laimutis Pa­ške­vi­čius. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je te­oriš­kai yra įsta­ty­mais įfor­min­ta pa­cien­to tei­sė rink­tis gy­dy­mo įstai­gą ir gy­dy­to­ją, ta­čiau prak­tiš­kai, ypač fi­nan­siš­kai, ši tei­sė yra aki­vaiz­džiai ri­bo­ta. Pra­ne­šė­jas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad Lie­tu­vo­je iki šiol ne­įgy­ven­di­na­mas pa­grin­di­nis drau­džia­mo­sios me­di­ci­nos prin­ci­pas – pi­ni­gai se­ka pas­kui li­go­nį. Jis tie­sio­giai sie­ja­si su ki­tu svar­biu prin­ci­pu – pa­cien­tų tei­sė rink­tis gy­dy­mo įstai­gą ir gy­dy­to­ją. Pa­vyz­džiui, pa­cien­tai, no­rė­da­mi gau­ti sta­cio­na­ri­nes pa­slau­gas pri­va­čio­se gy­dy­mo įstai­go­se, tu­ri su­si­mo­kė­ti vi­są kai­ną už jiems tei­kia­mas pa­slau­gas, nors vi­są gy­ve­ni­mą jie mo­ka įvai­rius mo­kes­čius, ku­rių da­lis lė­šų pa­ten­ka į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­dą (PSDF). Šie pa­cien­tai, pa­si­rin­kę pri­va­čias gy­dy­mo įstai­gas, yra pri­vers­ti mo­kė­ti du kar­tus: mo­ka mo­kes­čius į PSDF, nors vie­šų­jų įstai­gų pa­slau­go­mis ne­si­nau­do­ja, ir mo­ka už pa­slau­gas pri­va­čioms įstai­goms, ku­rio­se iš tie­sų gy­do­si. L. Pa­ške­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad žmo­gus yra sa­vo svei­ka­tos šei­mi­nin­kas, o ne vals­ty­bė, kad žmo­gus tu­ri tei­sę rink­tis gy­dy­to­ją ir gy­dy­mo įstai­gą, kad žmo­gus tu­ri tei­sę pa­nau­do­ti sa­vo už­dirb­tus ir mo­kes­čiais su­mo­kė­tus pi­ni­gus už sa­vo svei­ka­tos prie­žiū­rą (Pi­ni­gai se­ka pas­kui pa­cien­tą.), o vals­ty­bė pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad už žmo­nių svei­ka­tos prie­žiū­rą su­mo­kė­ti pi­ni­gai ir ki­ti tam skir­ti iš­tek­liai bū­tų skaid­riai, efek­ty­viai ir ra­cio­na­liai nau­do­ja­mi, už­tik­ri­nant ge­riau­sius re­zul­ta­tus.
      Dis­ku­si­jo­se ak­ty­viai da­ly­va­vo vi­sų svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je da­ly­vau­jan­čių ša­lių at­sto­vai: nuo vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, gy­dy­to­jų iki pa­cien­tų. Įver­ti­nę esa­mą si­tu­a­ci­ją ir svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­ky­bę Lie­tu­vo­je, da­ly­viai ap­ta­rė re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą su siū­ly­mais ne­ati­dė­lio­ti­niems spren­di­mams pri­im­ti ir su­da­rė ini­cia­ty­vi­nę gru­pę re­zo­liu­ci­jai pa­reng­ti.
      Šir­din­gai dė­ko­ja­me už su­teik­tą pa­gal­bą, ren­giant Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­nos mi­nė­ji­mą Lie­tu­vo­je Ak­ty­vaus pi­lie­tišku­mo tin­klui (Ac­ti­ve Ci­ti­zens­hip Net­work) ir Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo cen­trui.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė,
      Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų
      at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė,
      Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo val­dy­bos na­rė


Puslapis 3
Brangūs skai­ty­to­jai!

      Pa­cien­tų tei­sės, kaip ir žmo­gaus tei­sės, yra leng­vai pa­žei­džia­mos, ypač ten, kur nu­si­sto­vė­jęs kon­ser­va­ty­vu­mas ne­pra­lei­džia lais­vos ir ne­sa­va­nau­diš­kos min­ties. Žmo­nės, tar­nau­jan­tys tik sa­vo in­te­re­sams, aky­lai sau­go, kad vi­sos vi­suo­me­nės kū­no po­ros bū­tų kruopš­čiai už­kam­šy­tos. Kiek il­gai ga­li iš­bū­ti ne­si­prau­sęs? Žiū­rint, kiek kas ga­li ištver­ti. Kan­triau­si yra tie, ku­rie lau­kia, kad kaž­kas kaž­ka­da at­eis ir juos nu­maz­gos. Ki­ti kaip ga­lė­da­mi šva­ri­na­si, tuo pa­čiu šva­ri­na ir ki­tų ap­lin­ką. Bet dė­kin­gu­mo ar pa­lai­ky­mo var­giai su­lau­kia, grei­čiau pel­no gar­bėt­roš­kos, ne­iš­ma­nė­lio, par­si­da­vė­lio var­dą. O ką žmo­nės sa­ko? Jei jie ne­ži­no ir ne­si­do­mi sa­vo tei­sė­mis, gal­vo­ja, kad taip ir yra. Žiū­rint, kaip ko­vo­to­ją ar­ba tei­sių gy­nė­ją vie­šai ar tru­pu­tį už­da­rai pla­ka, žmo­nėms da­ro­si net­gi sma­gu, vis įdo­miau, vis bent ko­kia at­rak­ci­ja.

      Su ge­riau­siais lin­kė­ji­mais,
     
      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė

Puslapiai 4-6
LPOAT
LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ
ATSTOVŲ TARYBA

Tarp­tau­ti­nio pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų al­jan­so ir Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo na­rė

Kon­fe­ren­ci­jos
EUROPOS PACIENTŲ TEISIŲ DIENA,
vy­ku­sios 2011 m. birželio 28 d. Vilniuje,

RE­ZO­LIU­CI­JA

      LIE­TU­VOS PA­CIEN­TŲ OR­GA­NI­ZA­CI­JŲ AT­STO­VŲ TA­RY­BOS (to­liau – LPO­AT), ku­ri yra pil­na­tei­sė TARP­TAU­TI­NIO PA­CIEN­TŲ OR­GA­NI­ZA­CI­JŲ AL­JAN­SO ir EU­RO­POS PA­CIEN­TŲ FO­RU­MO na­rė, 2011 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį 28 die­ną Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je, skir­to­je EU­RO­POS PA­CIEN­TŲ TEI­SIŲ DIE­NAI pa­mi­nė­ti ir Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių char­ti­jos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos pro­jek­to re­zul­ta­tams ap­tar­ti, kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai kon­sta­ta­vo, kad:

      1. Ak­cen­tuo­jant Lie­tu­vos pi­lie­čių in­te­re­sus Eu­ro­pos Są­jun­gos svei­ka­tos prie­žiū­ros po­li­ti­ko­je nei vie­na pi­lie­čio kaip pa­cien­to tei­sė nė­ra vi­siš­kai įgy­ven­din­ta ir ger­bia­ma; blo­giau­si re­zul­ta­tai yra su­si­ję su pa­cien­to lai­ko ger­bi­mu, lais­vu pa­si­rin­ki­mu bei svei­ka­tos prie­žiū­ros ir gy­dy­mo pri­ei­na­mu­mu; pu­sė­ti­nai įgy­ven­din­tos tei­sės į sau­gu­mą, ko­ky­bę ir nau­jo­ves. Įver­ti­nus pa­cien­tų tei­ses įvai­rio­se ša­ly­se pa­gal Eu­ro­pos svei­ka­tos pa­slau­gų in­dek­są, Lie­tu­va at­si­lie­ka nuo ES vi­dur­kio.
      2. Nors Lie­tu­vos svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos pa­grin­di­nis ir es­mi­nis tiks­las yra tar­nau­ti pa­cien­tų po­rei­kiams, pa­cien­tas vis dar nė­ra cen­tri­nė svei­ka­tos prie­žiū­ros sek­to­riu­je vyk­do­mos re­for­mos ašis. Spren­di­mai svei­ka­tos prie­žiū­ros sek­to­riu­je daž­niau­siai pri­ima­mi va­do­vau­jan­tis ne pa­cien­to in­te­re­sais, o su­in­te­re­suo­tų as­me­nų ar jų gru­pių fi­nan­si­niais ar ki­tais tiks­lais. Iš­tek­liai svei­ka­tos prie­žiū­ros sek­to­riu­je pa­skirs­to­mi ne­skaid­riai, neat­si­žvel­giant į pa­cien­tų po­rei­kius, nuo­mo­nę.
      3. Iki šiol ne­įgy­ven­din­ti es­mi­niai pa­cien­tų tei­ses ir lais­vą pa­si­rin­ki­mą už­tik­ri­nan­tys prin­ci­pai: Es­mi­nis drau­di­mi­nės me­di­ci­nos „Pi­ni­gai se­ka pas­kui li­go­nį“ prin­ci­pas; Lais­vo pa­cien­to gy­dy­to­jo ir gy­dy­mo įstai­gos pa­si­rin­ki­mo prin­ci­pas; Pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo prin­ci­pas; In­for­ma­ty­vu­mo prin­ci­pas. Nors tei­sės ak­tais de­kla­ruo­ja­mos pa­cien­to tei­sės ir lais­vė rink­tis, ta­čiau re­a­lia­me gy­ve­ni­me jos daž­nai pa­žei­džia­mos. Iki šiol pa­žei­džia­ma LR įsta­ty­mais nu­sta­ty­ta pa­cien­to tei­sė ir lais­vė pa­si­rink­ti gy­dy­mo įstai­gą ir gy­dy­to­ją bei gau­ti ap­mo­ka­mas pa­slau­gas to­je gy­dy­mo įstai­go­je, ku­rio­je pa­cien­tas re­a­liai gau­na svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.
      4. Nė­ra su­da­ry­tos ly­gia­tei­sės ga­li­my­bės vi­siems pa­cien­tams lai­ku su­ži­no­ti tiks­lią diag­no­zę, gau­ti rei­kia­mą gy­dy­mą, slau­gą, psi­cho­lo­gi­nę ar so­cia­li­nę pa­ra­mą. Gy­dy­mo įstai­go­se su­da­ro­mos kliū­tys svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mui, dirb­ti­nai for­muo­ja­mos ei­lės, taip pa­žei­džia­mos pa­cien­tų tei­sės ly­gia­tei­sei pri­ei­na­mai svei­ka­tos prie­žiū­rai.
      5. Ne­už­tik­ri­na­ma pa­cien­to tei­sė į ko­ky­biš­ką ir sau­gią svei­ka­tos prie­žiū­rą bei į tei­sin­gą pa­tir­tos ža­los kom­pen­sa­ci­ją. Ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio ski­ria­ma svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­ky­bei ir sau­gai tiek po­li­ti­niu, tiek va­dy­bos po­žiū­riu. Tai ma­ži­na pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos me­di­ci­na, su­prie­ši­na pa­cien­tus su me­di­kais. Klai­dos ir ne­pa­gei­dau­ja­mi įvy­kiai ne­re­gist­ruo­ja­mi, iš jų ne­pa­si­mo­ko­ma, jie kar­to­ja­si, at­neš­da­mi mil­ži­niš­kų ma­te­ria­li­nių ir mo­ra­li­nių nuos­to­lių Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, ša­lies eko­no­mi­kai.
      6. Kles­tin­tys ne­le­ga­lūs mo­kė­ji­mai už pa­slau­gas svei­ka­tos sek­to­riu­je le­mia vis di­dė­jan­tį pa­cien­tų ir me­di­kų su­si­prie­ši­ni­mą bei ne­pa­si­ti­kė­ji­mą svei­ka­tos ap­sau­ga.
      7. Ne­ly­gių ir ne­są­ži­nin­gų kon­ku­ren­ci­nių są­ly­gų su­da­ry­mas pri­va­čiai me­di­ci­nai ri­bo­ja pa­cien­tų tei­sę rink­tis pri­va­čias gy­dy­mo įstai­gas ir jo­se dir­ban­čius gy­dy­to­jus. Ypač ne­pel­ny­tai dis­kri­mi­nuo­ja­mi ir skriau­džia­mi pa­cien­tai, ku­riems bū­ti­na sta­cio­na­ri­nė me­di­ci­nos pa­gal­ba, nes jiems li­go­nių ka­sos at­si­sa­ko kom­pen­suo­ti pa­slau­gas, teikiamas pri­va­čio­se me­di­ci­nos įstai­go­se, to­dėl pa­cien­tai yra pri­vers­ti mo­kė­ti vi­są pa­slau­gos kai­ną, nors jie vals­ty­bei mo­ka pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas.
      8. Ne­pa­kan­ka­mai už­tik­ri­na­ma pa­cien­tų tei­sė į kon­fi­den­cia­lu­mą ir pri­va­tu­mą – daž­nė­ja at­ve­jų, kai kon­fi­den­cia­lūs duo­me­nys, su­si­ję su pa­cien­tais ir jų svei­ka­tos būk­le, in­ter­pre­tuo­ja­mi vie­šai, pa­si­ro­do net ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se.
      9. Ne­pa­kan­ka­mas dė­me­sys ski­ria­mas LPO­AT tei­kia­miems siū­ly­mams įvai­riais svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mos klau­si­mais. Daž­nai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos net ne­at­sa­ko į pa­teik­tus Lie­tu­vos pa­cien­tams rū­pi­mus klau­si­mus, ne­kvie­čia pa­cien­tų at­sto­vų į pa­si­ta­ri­mus, ku­riuo­se svars­to­mi su pa­cien­tų svei­ka­tos prie­žiū­ra su­si­ję klau­si­mai.

      Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai, įver­ti­nę esa­mą si­tu­a­ci­ją bei siek­da­mi pa­dė­ti LR Sei­mui, Vy­riau­sy­bei, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pri­im­ti tin­ka­mus spren­di­mus, pa­tei­kia sa­vo po­zi­ci­ją ir SIŪ­LY­MUS NE­ATI­DĖ­LIO­TI­NIEMS SPREN­DI­MAMS PRI­IM­TI:
      1. Už­tik­rin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą, kad bū­tų ga­ran­tuo­ta ly­gia­tei­sė ga­li­my­bė vi­siems pa­cien­tams lai­ku su­ži­no­ti tiks­lią diag­no­zę bei ne­del­siant gau­ti rei­kia­mą gy­dy­mą, slau­gą ar pa­ra­mą.
      2. Ne­del­siant už­tik­rin­ti es­mi­nį drau­di­mi­nės me­di­ci­nos prin­ci­pą „Pi­ni­gai se­ka pas­kui li­go­nį“ į tą svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą, ku­rio­je pa­cien­tui fak­tiš­kai su­tei­kia­mos me­di­ci­nos pa­slau­gos, ne­pri­klau­so­mai nuo gy­dy­mo įstai­gos nuo­sa­vy­bės for­mos. Už­tik­rin­ti pa­cien­tų tei­sę rink­tis ir gau­ti kom­pen­sa­vi­mą už sta­cio­na­ri­nes as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas pri­va­čio­se me­di­ci­nos įstai­go­se, pa­nai­ki­nant dirb­ti­nai su­da­ry­tas kliū­tis. Kom­pen­suo­ti pa­cien­tams vals­ty­bės nu­sta­ty­ta ap­im­ti­mi vie­no­dais pa­grin­dais vi­sas, įskai­tant sta­cio­na­ri­nes, as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas vi­so­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se (tiek vie­šo­sio­se, tiek pri­va­čio­se).
      3. Ar­ti­miau­siu me­tu su­da­ry­ti tin­ka­mas mo­kes­ti­nes są­ly­gas bei įves­ti re­a­lų Sa­va­no­riš­ką pa­pil­do­mą svei­ka­tos drau­di­mą Lie­tu­vo­je, kar­tu ma­ži­nant ne­le­ga­lius mo­kė­ji­mus svei­ka­tos prie­žiū­ros sek­to­riu­je, ge­ri­nant svei­ka­tos prie­žiū­ros pri­ei­na­mu­mą ir ma­ži­nant ko­rup­ci­ją bei ne­le­ga­lių at­si­skai­ty­mų mas­tą ir naštą Lie­tu­vos pa­cien­tams.
      4. Už­tik­rin­ti, kad bū­tų skir­ta dau­giau in­for­ma­ci­jos ir iš­tek­lių tam, kad pa­cien­tai kar­tu su gy­dy­to­jais ga­lė­tų spręs­ti, kaip tin­ka­mai gy­dy­tis.
      5. Im­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų prie­mo­nių ge­rin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­ky­bę ir sau­gą, su­ku­riant ne­pa­gei­dau­ja­mų įvy­kių re­gist­ra­vi­mo ir mo­ky­mo­si sis­te­mą bei įdie­giant są­ži­nin­gus ir ob­jek­ty­vius pa­tir­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mus, ska­ti­nan­čius pa­cien­tų ir me­di­kų ben­dra­dar­bia­vi­mą pa­cien­tų svei­ka­tos la­bui.
      6. Už­tik­rin­ti pa­cien­tų da­ly­va­vi­mą ku­riant svei­ka­tos po­li­ti­ką, jos pro­gra­mas ir pro­jek­tus.
      7. Už­tik­rin­ti de­ra­mą dė­me­sį LPO­AT tei­kia­miems siū­ly­mams įvai­riais svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mos klau­si­mais bei at­si­žvelg­ti į pa­cien­tų nuo­mo­nę for­muo­jant svei­ka­tos po­li­ti­ką bei pri­imant su svei­ka­tos prie­žiū­ra su­si­ju­sius spren­di­mus. Įtrauk­ti LPOAT at­sto­vus į Na­cio­na­li­nę svei­ka­tos ta­ry­bą prie LR Sei­mo, į Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES ta­ry­bai pro­gra­mos su­da­ry­mo ir įgy­ven­di­ni­mo pro­ce­są, įvai­rias dar­bo gru­pes, ren­gian­čias tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą ir fi­nan­sa­vi­mą, pro­jek­tus, taip pat į pro­gra­mas ir pro­jek­tus, re­mia­mus Eu­ro­pos Są­jun­gos ar ki­tų tarp­tau­ti­nių fon­dų, su­si­ju­sius su pa­cien­tų svei­ka­tos prie­žiū­ra.
      8. So­li­da­riai su Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo na­riais siek­ti, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je bū­tų pa­ge­rin­ta svei­ka­tos prie­žiū­ra ir rei­ka­lau­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, ku­ri yra vi­sa­tei­sė Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rė, vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos (LR Sei­mas, Vy­riau­sy­bė, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir kt.) at­si­žvelg­tų ir įsi­pa­rei­go­tų įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo pa­cien­tų ma­ni­fes­te de­kla­ruo­tas pa­cien­tams gy­vy­biš­kai svar­bias nuo­sta­tas.
      9. Už­tik­rin­ti, kad bū­tų tei­kia­mos lė­šos ir bū­tų po­li­tiš­kai įsi­pa­rei­go­ta įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo Pa­cien­tų ma­ni­fes­to nuo­sta­tas bei šio­je Re­zo­liu­ci­jo­je pa­teik­tus siū­ly­mus.
      10. Kreip­tis į Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rius ir ra­gin­ti pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, kad ne­bū­tų pa­žeis­tos įsta­ty­mais įtvir­tin­tos pa­cien­tų tei­sės, bū­tų įgy­ven­din­ti jų po­rei­kiai ir kad pa­cien­tų pa­siū­ly­mai įgau­tų pri­ori­te­ti­nę svar­bą for­muo­jant ir įgy­ven­di­nant svei­ka­tos prie­žiū­ros po­li­ti­ką, pri­imant spren­di­mus, su­si­ju­sius su svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mu, iš­tek­lių pa­cien­tų svei­ka­tos prie­žiū­rai skirs­ty­mu.
      11. Kreip­tis į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas (LR Pre­zi­den­tū­rą, Sei­mą, Vy­riau­sy­bę, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, Vals­ty­bi­nę li­go­nių ka­są), kad bū­tų dė­me­sin­gai ir at­sa­kin­gai iš­nag­ri­nė­ti šio­je Re­zo­liu­ci­jo­je pa­teik­ti siū­ly­mai ir iki 2011 m. rug­sė­jo 30 d. raš­tu pa­teik­ti Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bai aiš­kūs pla­nai (prie­mo­nės su ter­mi­nais), kaip ir iki ka­da bus kon­kre­čiai iš­spręs­ti šio­je Re­zo­liu­ci­jo­je nu­ro­dy­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos trū­ku­mai, re­mian­tis šio­je Re­zo­liu­ci­jo­je pa­teik­tais LPO­AT, at­sto­vau­jan­čios Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­joms, siū­ly­mais.
      12. Re­mian­tis Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių char­ti­ja, LR pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­me pra­šo­me įra­šy­ti ak­ty­vių pi­lie­čių tei­ses: tei­sę vyk­dy­ti vi­suo­ti­nai nau­din­gą veik­lą; tei­sę at­sto­vau­ti; tei­sę da­ly­vau­ti svei­ka­tos po­li­ti­kos for­ma­vi­me. Šios tei­sės yra ne­at­sie­ja­ma Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių char­ti­jos da­lis.

      Lie­tu­vos pa­cien­tų ir kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vių var­du –
      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė,
      Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų
      at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė,
      Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo val­dy­bos na­rė


Puslapiai 7-8
Dia­be­ti­nės ke­to­a­ci­do­zės gy­dy­mo sche­ma,
kon­tro­liuo­jant ke­to­nus krau­jy­je

      »  SchemaPuslapis 9
Iš­vy­ka į Kau­ną


Susitikimas su Nepriklausomybės akto signataru Algirdu Patacku
      Aly­taus vai­kų ir jau­ni-­mo dia­be­to klu­bo „Mes“ na­riai per mo­ki­nių pa­va­sa­rio atos­to­gas lan­kė­si Kaune.
      Pir­miau­sia nu­vy­ko­me į Ka­ro mu­zie­jų, kur mū­sų jau lau­kė gi­das. Čia su­ži­no­jo­me apie pir­muo­sius dar ne­eg­zis­ta­vu­sios vals­ty­bės gy­ven­to­jus, jų ko­vas ir pir­muo­sius Di­džių­jų Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čių žyg­dar­bius. Mums pa­pa­sa­ko­jo apie tai, kaip im­pe­ra­to­rius Na­po­le­o­nas sa­vo ka­riuo­me­nės gre­to­se tu­rė­jo 20 000 lie­tu­vių. Jis ska­ti­no kiek­vie­nos tau­tos pa­si­di­džia­vi­mą sa­vo Tė­vy­ne: kiek­vie­na ša­lis, ku­ri tar­na­vo im­pe­ra­to­riui, uni­for­mą puoš­da­vo sa­vo ša­lies žen­klais. Lie­tu­vos ka­rių uni­for­mo­je, ant­pe­čiuo­se, dir­žų sag­ty­se, sa­go­se ma­to­mas Vy­tis. Vaikš­čio­da­mi po sa­les su­ži­no­jo­me apie pir­mą­sias ko­vas už tau­tos lais­vę, pir­muo­sius pra­lai­mė­ji­mus ir pir­mą­sias per­ga­les. Ne tik vai­kai, bet ir kar­tu vy­kę su­au­gu­sie­ji pa­ma­tė, koks ne­leng­vas bu­vo Lie­tu­vos ke­lias, ku­riant ne­pri­klau­so­mą vals­tybę.
      Iš Ka­ro mu­zie­jaus pa­trau­kė­me link Kau­no ka­ri­nin­kų ra­mo­vės, kur mū­sų jau lau­kė Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Al­gir­das Pa­tac­kas. Jis pa­ly­dė­jo mus į Di­dži­ą­ją sa­lę, kur iš­gir­do­me Ka­ri­nin­kų ra­mo­vės is­to­ri­ją. Su­ži­no­jo­me, kad ra­mo­vė bu­vo pa­sta­ty­ta per dve­jus me­tus už Lie­tu­vos ka­ri­nin­kų pa­au­ko­tus pi­ni­gus (1935–1937). Bu­vo įdo­mu iš­girs­ti, kad čia bu­vo ne tik res­to­ra­nas, ku­ris vei­kia ir da­bar, bet ir vieš­bu­tis, šach­ma­tų, kor­tų kam­ba­riai, bu­vo net šau­dyk­la. Ap­lan­kė­me ir Vy­tau­to sa­lę. Čia mums pa­ro­dė, kaip pi­ly­se gy­ve­no Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čiai, koks bu­vo to me­to gy­ve­ni­mo bū­das. Pa­si­ro­do, pi­ly­se bu­vo įrengtas grin­dų šil­dy­mas, mie­ga­ma tik ant kai­lių. Vy­tau­to sa­lė­je la­biau­siai su­jau­di­no is­to­ri­nius įvy­kius vaiz­duo­jan­čių pa­veiks­lų is­to­ri­ja – pa­veiks­lai ras­ti už­da­žy­ti. Res­tau­ruo­to­jai, no­rė­da­mi juos at­kur­ti, dir­bo dve­jus me­tus – kas­dien at­kur­da­mi po du kvad­ra­ti­nius cen­ti­met­rus. Ap­žiū­rė­jo­me ir Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos sek­ly­čią. Ste­bi­no au­ten­tiš­ka tų lai­kų Res­pub­li­kos dva­sia, ori­gi­na­lūs bal­dai, užuo­lai­dos. Vi­si sė­dė­jo­me me­di­nė­se kė­dė­se, ku­rio­se sė­dė­jo Pre­zi­den­tas A. Sme­to­na, ir jau­tė­mės pa­to­giau, nei sė­dė­da­mi da­bar­ti­niuo­se fo­te­liuo­se. Pre­zi­den­to sek­ly­čio­je pa­ma­tė­me ir pir­mą­jį si­dab­ri­nį Vy­čio va­rian­tą, ku­rį su­kū­rė skulp­to­rius J. Zi­ka­ras.
      Per iš­vy­ką su­ži­no­jo­me daug nau­jo ir įdo­maus. Svar­biau­sia, kad vi­si pa­bu­vo­me kar­tu, ge­riau pa­ži­no­me vie­nas ki­tą. At­ei­ties pla­nų ir idė­jų daug. Ži­no­me, kad bū­da­mi drau­ge ga­li­me juos įgy­ven­din­ti.
      Dė­ko­ju klu­bo na­riams už pa­gal­bą ren­giant iš­vy­ką. Klu­bo var­du nuo­šir­dų AČIŪ ta­ria­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui A. Trun­cei, taip pat Nau­jo­sios są­jun­gos Aly­taus ra­jo­no sky­riui ir UAB „Bu­so­tas“ va­do­vams.

      Sta­sys Kaz­laus­kas
      Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to
      klu­bo „Mes“ pir­mi­nin­kas


Puslapis 10
Dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja

      Dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja – tai pro­gre­suo­jan­ti cuk­ri­nio dia­be­to kom­pli­ka­ci­ja, kai pa­žei­džia­mos akių tin­klai­nės krau­ja­gys­lės. Tin­klai­nės krau­ja­gys­lių dis­funk­ci­ją su­ke­lia pa­sto­vi hi­per­gli­ke­mi­ja. Diabetinė re­ti­no­pa­ti­ja iš­lie­ka pa­grin­di­ne įgy­to ak­lu­mo prie­žas­ti­mi iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se.

      Ser­gant I ti­po dia­be­tu, per pir­muo­sius 5 me­tus dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja nu­sta­to­ma la­bai re­tai, ta­čiau po 5–10 me­tų nu­sta­to­ma 27 proc. žmo­nių, ku­rie ser­ga dia­be­tu, o po 10 me­tų – net 71 proc., po 20–30 me­tų – iki 95 proc.
      Su­sir­gus II ti­po dia­be­tu, apie 20 proc. li­go­nių nu­sta­to­mi tin­klai­nė­s po­ky­čiai.

      Kla­si­fi­ka­ci­ja
      I sta­di­ja – leng­va ne­pro­li­fe­ra­ci­nė dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja. Akių dug­ne ran­da­ma mik­ro­aneu­riz­mų. Tai anks­ty­viau­si li­gos po­žy­miai. Mik­ro­aneu­ri­zmos ma­to­mos kaip ma­ži rau­do­ni taš­ke­liai, kai iš­si­ple­čia ka­pi­lia­ro sie­ne­lės.
      II sta­di­ja – vi­du­ti­nė ne­pro­li­fe­ra­ci­nė dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja, kai, plyš­tant iš­plo­nė­ju­siai ka­pi­lia­ro sie­ne­lei, tin­klai­nė­je su­si­for­muo­ja krau­jos­ru­vų. Dėl iš­plo­nė­ju­sių sie­ne­lių pra­lai­du­mo tin­klai­nės gel­to­no­jo­je dė­mė­je kau­pia­si skys­tis, at­si­ran­da pa­ti­ni­mas, kau­pia­si li­pi­dai ir pan. Vi­sa tai yra pa­blo­gė­ju­sio re­gė­ji­mo prie­žas­ti­mi.
      III sta­di­ja – sun­ki ne­pro­li­fe­ra­ci­nė dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja. Gau­sė­ja krau­jos­ru­vų, jos stam­bes­nės, su­trin­ka tin­klai­nės mi­ty­ba – hi­pok­si­ja, iš­emi­ja, su­sil­pnė­ja ka­pi­lia­ri­nė krau­jo­ta­ka.
      IV sta­di­ja – pro­li­fe­ra­ci­nė dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja. Dėl de­guo­nies trū­ku­mo for­muo­ja­si nau­jos ne­ko­ky­biš­kos, tra­pios krau­ja­gys­lės. To­kių krau­ja­gys­lių struk­tū­ra ski­ria­si nuo tin­klai­nės krau­ja­gys­lių – jos tra­pios, trū­ki­nė­ja, iš­si­lie­ja krau­jas į stik­la­kū­nį ar prieš tin­klai­nę. For­muo­ja­si jun­gia­ma­sis au­di­nys ir il­gai­niui jis tam­pa vy­rau­jan­tis. Tai ga­li bū­ti tin­klai­nės at­šo­ki­mo prie­žas­ti­mi ir lem­ti žy­mų ma­ty­mo pa­blo­gė­ji­mą ar net ak­lu­mą.
      Dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja nu­sta­to­ma ti­riant akių dug­ną.

      Gy­dy­mas
      • Ge­ra gli­ke­mi­jos kon­tro­lė.
      • Ar­te­ri­nio krau­jo­spūdžio kon­tro­lė. Dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja yra su­si­ju­si su pa­di­dė­ju­siu ar­te­ri­niu krau­jo­spūdžiu.
      • Ge­ra li­pi­dų apy­kai­tos ro­dik­lių (cho­les­te­ro­lio ir jo frak­ci­jų, tri­gli­ce­ri­dų) kon­tro­lė.

      Chi­rur­gi­nis gy­dy­mas
      • Pan­re­ti­na­li­nė fo­to­ko­a­gu­lia­ci­ja. Tai la­ze­ri­nė fo­to­ko­a­gu­lia­ci­ja. Ne­di­de­lio dia­met­ro la­ze­rio spin­du­liai nu­krei­pia­mi į tin­klai­nės sri­tis su pa­žeis­to­mis krau­ja­gys­lė­mis. Su­si­for­muo­ja ran­de­liai, o li­ku­si tin­klai­nės da­lis ge­riau ap­rū­pi­na­ma de­guo­ni­mi.
      • Ty­ri­mais įro­dy­ta, kad lai­ku at­li­kus la­ze­ri­nę fo­to­ko­a­gu­lia­ci­ją ga­li­ma 95 proc. su­ma­žin­ti re­gos ne­te­ki­mo ri­ziką.
      • Vit­rek­to­mi­ja. Kai dia­be­ti­nė re­ti­no­pa­ti­ja jau įsi­se­nė­ju­si, ope­ruo­ja­ma – pa­ša­li­na­mas pa­ki­tęs stik­la­kū­nis ir pan.
      Sėk­min­gas gy­dy­mas, pa­si­tel­kiant ge­rą gli­ke­mi­jos kon­tro­lę kar­tu su la­ze­ri­ne te­ra­pi­ja ir vit­rek­to­mi­ja, yra vie­nas la­biau­siai stul­bi­nan­čių šiuo­lai­ki­nės mo­der­nio­sios of­tal­mo­lo­gi­jos lai­mė­ji­mų. Ka­dan­gi pra­di­nė­se sta­di­jo­se tin­klai­nė­s po­ky­čiai pa­pras­tai ne­su­ke­lia jo­kių simp­to­mų, svar­bu re­gu­lia­riai lan­ky­tis pas gy­dy­to­ją of­tal­mo­lo­gą, kad bū­tų pra­dė­ta gy­dy­ti lai­ku, vos tik pa­ste­bė­jus pir­muo­sius li­gos po­žy­mius.

      Gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Ona Jur­kaus­kie­nė
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tė


Puslapis 11
Bal­ti­jos ša­lių pe­diat­rų kon­gre­se ap­tar­ti vai­kų svei­ka­tos klau­si­mai


Virginija Bulikaitė pristato
stendinį pranešimą
      Ge­gu­žės 19–22 die­no­mis Vil­niu­je vy­ko 1-asis tarp­tau­ti-­nis Bal­ti­jos ša­lių pe­diat­rų kon­gre­sas. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo dau­giau nei 450 da­ly­vių iš 26 ša­lių. Įvai­riais as­pek­tais bu­vo ana­li­zuo­ja­mos skir­tin­go am­žiaus vai­kų svei­ka­tos pro­ble­mos (nuo nau­ja­gi­mys­tės iki pa­aug­lys­tės).
      Eu­ro­pos pe­diat­rų aka­de­mi­jos pre­zi­den­tė Pa­tri­ci­ja Ha­mil­ton iš Lon­do­no ap­žvel­gė vai­kų svei­ka­tos prie­žiū­ros stan­dar­tus. Eu­ro­pos vai­kų slau­gy­to­jų aso­cia­ci­jos at­sto­vė Fio­na Smith sa­vo pra­ne­ši­me ana­li­za­vo slau­gy­to­jo vaid­me­nį, sie­kiant pa­ge­rin­ti vai­kų slau­gos ko­ky­bę. To­ny Wa­ters­ton iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės at­krei­pė dė­me­sį į kli­ma­to po­ky­čių po­vei­kį vai­kų svei­ka­tai. Ma­xi­mi­lia­nas Za­chas iš Aust­ri­jos pri­sta­tė vai­kų svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų mo­ky­mo kon­cep­ci­ją. Ke­tu­rias die­nas pra­ne­šė­jai iš vi­so pa­sau­lio da­li­jo­si pa­tir­ti­mi apie pir­mi­nę vai­kų svei­ka­tos prie­žiū­rą, dis­ku­ta­vo apie imu­ni­za­ci­ją, ap­ta­rė mi­ty­bos re­ko­men­da­ci­jas, ana­li­za­vo nau­jau­sius pa­sie­ki­mus, gy­dant ir slau­gant įvai­rio­mis li­go­mis ser­gan­čius vai­kus.
      Kon­gre­se skai­ty­ta ir pra­ne­ši­mų, skir­tų vai­kų, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, pro­ble­moms ap­tar­ti. Alek­san­dras Pe­e­tas iš Es­ti­jos pa­mi­nė­jo, kad I ti­po cuk­ri­nio dia­be­to at­ve­jų Suomijoje yra 2,5 kar­to dau­giau nei Es­ti­jo­je ir apie 5,8 kar­tų dau­giau nei Ka­re­li­jo­je. Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė V. Bu­li­kai­tė pri­sta­tė sten­di­nį pra­ne­ši­mą „Elg­se­nos, vei­kian­čios I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių pa­aug­lių svei­ka­tą, po­ky­čiai“. At­lik­to ty­ri­mo tiks­las – pa­ly­gin­ti I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių pa­aug­lių mi­ty­bos, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ir rū­ky­mo po­ky­čius po su­sir­gi­mo pra­ėjus 3, 6 ir 12 mė­ne­sių. Ty­ri­mas bu­vo at­lik­tas 2005–2008 m. Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Kau­no kli­ni­kų Vai­kų en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­riaus dia­be­to mo­kyk­lė­lė­je. An­ke­ti­nė­je ap­klau­so­je da­ly­va­vo 90 I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių pa­aug­lių nuo 13 iki 17 me­tų. Pir­mo­ji ap­klau­sa bu­vo at­lik­ta pa­aug­liui nu­sta­čius cuk­ri­nį dia­be­tą ir pa­kar­to­ta po 3, 6 ir 12 mė­ne­sių. Pa­aiš­kė­jo, kad 46 proc. ap­klau­so­je da­ly­va­vusių pa­cien­tų, prieš su­sirg­da­mi I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, val­gė ne­re­gu­lia­riai. Pra­ėjus 3, 6 ir 12 mė­ne­sių po cuk­ri­nio dia­be­to nu­sta­ty­mo (p < 0,05), vi­si jie tei­gė, kad mi­ty­ba ta­po re­gu­lia­ri. Prieš su­sirg­da­mi cuk­ri­niu dia­be­tu, 5,6 proc. pa­aug­lių ne­spor­ta­vo. Ap­klau­są pa­kar­to­jus po 3 mė­ne­sių, 63 proc. ti­ria­mų­jų tei­gė, kad ne­spor­tuoja, o po 6 ir 12 mė­ne­sių ne­spor­tuo­jan­čių su­ma­žė­jo iki 20 proc. (p < 0,05). Kol ne­sir­go šia klas­tin­ga li­ga, 42,8 proc. pa­aug­lių rū­kė. Pra­ėjus 3 mė­ne­siams po su­sir­gi­mo, rū­kė 22,7 proc., po 6 mė­ne­sių – 30,4 proc., o po 12 mė­ne­sių 39,7 proc. pri­si­pa­ži­no, kad rū­kė. Al­ko­ho­lį prieš su­sirg­da­mi dia­be­tu var­to­jo 26,7 proc. ti­ria­mų­jų. Po 3 mėn. 7,9 proc. pa­cien­tų pri­si­pa­ži­no var­to­ję al­ko­ho­lį po to, kai jiems bu­vo nu­sta­ty­tas dia­be­tas. Po 6 ir 12 mė­ne­sių apie 20 proc. pa­cien­tų pri­si­pa­ži­no var­to­ję al­ko­ho­lį (p < 0,05). Tai­gi ga­li­ma pri­ei­ti prie iš­va­dos, kad, pra­ėjus 3 mė­ne­siams po cuk­ri­nio dia­be­to diag­no­za­vi­mo, dau­giau­siai ti­ria­mų­jų val­gė re­gu­lia­riai, ma­žiau rū­kė, re­čiau var­to­jo al­ko­ho­lį, re­čiau spor­ta­vo, pa­ly­gin­ti su re­zul­ta­tais prieš su­ser­gant ir pra­ėjus 6 bei 12 mė­ne­sių.

      Vir­gi­ni­ja Bu­li­kai­tė
      Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų
      drau­gi­jos pir­mi­nin­kė


Puslapiai 12-13
2011 m. ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jų veik­los rė­mi­mo pro­jek­tas

Mo­ky­mai
„Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“

      2011 m. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja su­rengė pen­kis vie­nos die­nos truk­mės sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių ug­dy­mo mo­ky­mus ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Mo­ky­mai ba­lan­džio 19 d. vy­ko Kel­mė­je (101 da­ly­vis), ge­gu­žės 3 d. – Ute­no­je (52 da­ly­viai), ge­gu­žės 10 d. – Va­rė­no­je (80 da­ly­vių), ge­gu­žės 17 d. – Plun­gė­je (106 da­ly­viai) ir ge­gu­žės 31 d. – Vil­ka­viš­ky­je (116 da­ly­vių). Iš vi­so da­ly­va­vo 455 žmo­nės. Mokymus pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti Kel­mės dia­be­to klu­bas „Dia­be­tas ABC“ (L. Ra­rov­ska­ja), Ute­nos ra­jo­no dia­be­to klu­bas „Vil­tis“ (V. Ka­zie­la), Va­rė­nos ra­jo­no dia­be­to klu­bas „Ri­ba“ (D. Ga­vė­nas), Plun­gės mies­to ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bas (E. Mic­ke­vi­čie­nė) ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no dia­be­to ben­dri­ja „In­su­la“ (K. Ku­kis).

      Mo­ky­muo­se da­ly­va­vo dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės iš skir-tin­gų Lie­tu­vos ra­jo­nų ir mies­tų – Tau­ra­gės, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių, Ma­žei­kių, Kau­no, Klai­pė­dos, Kel­mės, Vil­niaus, Tel­šių, Pa­ne­vė­žio, Pa­sva­lio, Kre­tin­gos, Plun­gės, Pa­kruo­jo, Aly­taus, Drus­ki­nin­kų.
      Sa­va­ran­kiško gy­ve­ni­mo įgū­džių ug­dy­mo mo­ky­mus ap­lan­kė daug sve­čių: LR Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius, bro­lis dia­ko­nas Sau­lius Ber­nar­das Be­lic­kas (Kre­tin­ga), bro­lis kun. ha­bil. dr. Sau­lius Pau­lius By­tau­tas (Plun­gė), Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Eli­gi­ja Ži­do­nie­nė, Ute­nos li­go­ni­nės dia­be­to mo­ky­to­ja Li­na Kve­da­rie­nė, Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Al­do­na Laz­daus­kie­nė, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no slau­gy­to­ja, dia­be­to mo­ky­to­ja Vi­da Tar­naus­kie­nė ir daug ki­tų val­džios ins­ti­tu­ci­jų, li­go­ni­nių, po­li­kli­ni­kų bei ki­tų gy­dy­mo įstai­gų, ži­niask­lai­dos, įvai­rių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ir ki­tų žmo­nių, no­rin­čių kuo dau­giau su­ži­no­ti apie cuk­ri­nį dia­be­tą.
      Pra­ne­ši­mus ak­tu­a­liau­siais dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­kos, diag­nos­ti­kos, gy­dy­mo ir kon­tro­lės klau­si­mais skai­tė ir prak­ti­nius pa­ta­ri­mus tei­kė prof. ha­bil. dr. Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius, prof. ha­bil. dr. Antanas Nor­kus, med. m. dr. Ri­ta Šul­cai­tė, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Al­do­na Da­ny­lie­nė, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­cijos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė ir kt.
      Mo­ky­mų da­ly­viams, ser­gan­tiems dia­be­tu, bu­vo pa­teik­tos pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo ir ži­nių apie dia­be­tą įver­ti­ni­mo an­ke­tos. Į an­ke­tos klau­si­mus at­sa­kė 409 žmo­nės. Pre­nu­me­ruo­jan­čių laik­raš­tį „Dia­be­tas“ pa­di­dė­jo 9 proc., pa­ly­gin­ti su 2010 m, ta­čiau dar apie 8 proc. ap­klaus­tų­jų ne­ži­no, kad toks laik­raš­tis lei­džia­mas. Pen­kias svar­biau­sias gy­dy­mo ir kon­tro­lės prie­mo­nes išvar­di­jo 38 proc. ap­klaus­tų­jų. Tik 5 proc. mokymų dalyvių ne­ži­no, ko­kia tu­ri bū­ti gliu­ko­zės krau­jy­je, gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no nor­ma, kiek jums priklauso ne­mo­ka­mai diag­nos­ti­nių juos­te­lių. Net 27,5 proc. ne­ži­no pa­grin­di­nių hi­per­gli­ke­mi­jos ir hi­pog­li­ke­mi­jos po­žy­mių. At­sa­ky­da­mi į klau­si­mą, ka­da ga­li su­ma­žė­ti gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je, 45 proc. ap­klaus­tų­jų mi­nė­jo tik 1 ar 2 at­ve­jus, t. y. neišvar­di­jo vi­sų ga­li­mų at­ve­jų. Net ke­lio­li­ka mo­ky­mų da­ly­vių ma­nė, kad pra­si­dė­jus hi­pog­li­ke­mi­jai ge­riau­siai pa­dė­ti tu­ri mi­ne­ra­li­nis van­duo. Džiu­gu, kad 89 proc. ap­klaus­tų­jų ži­no, kaip ko­re­guo­ti in­su­li­ną ir mais­tą, esant pa­pil­do­mam fi­zi­niam krū­viui, ta­čiau, kaip tiks­lin­ti in­su­li­no dozę su­karš­čia­vus, su­sir­gus gri­pu ir pan., ne­ži­no apie 50 proc. pa­cien­tų. 42 proc. da­ly­vių ne­ži­no, ku­ris pro­duk­tas tu­ri dau­giau­siai an­glia­van­de­nių. Dau­gu­ma tei­sin­gai nu­ro­dė, kad nuos­pau­dų, su­ra­gė­ji­mų gy­dy­tis pa­tiems (pei­liu­ku, te­pa­lais ir pan.) ne­ga­li­ma.
      Per mo­ky­mus bu­vo tiri­amas gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas. Iš viso at­lik­ti 223 ty­ri­mai. 16,6 proc. tik­rin­tų žmo­nių gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas bu­vo nor­ma­lus (HbA1c siekė iki 6 proc.). Vie­no treč­da­lio tir­tų­jų šis ro­dik­lis buvo pa­ten­ki­na­mas (HbA1c 6,1 – 6,5–27,8 proc.), 18,8 proc. – tarp 6,6 ir 7,0 proc. Net 20,2 proc. tik­rin­tų žmo­nių gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas sie­kė nuo 7,1 iki 8,0 proc., o 16,6 proc. jis bu­vo la­bai blo­gas – di­des­nis nei 8 proc., iš jų net 13,5 proc. žmo­nių HbA1c vir­ši­jo 13,5 proc. Pri­me­na­me, kad gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mas pa­ro­do, kaip cuk­ri­nis dia­be­tas kon­tro­liuo­ja­mas per pas­ku­ti­nius 3 mė­ne­sius. Jei cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­mas yra veiks­min­gas, gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nis nei 6,5 proc. Vi­si, ku­rių gliu­ko­zės ro­dik­lis blo­gas, tu­ri su­si­rū­pin­ti ir ati­džiai per­žiū­rė­ti ne tik mi­ty­bos pla­ną, bet ir gy­dy­mą. At­lie­kant gliu­ko­zės ir gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mus tal­ki­no Abo­vi­tos at­stovai.
      Mo­ky­mų da­ly­viai įsi­gi­jo daug kny­gų: „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir mi­ty­ba“, „Gy­ve­ni­mo do­va­nos“, „Kaip gy­ven­ti ser­gan­čia­jam dia­be­tu“, buk­le­tų, laik­raš­čių „Dia­be­tas“, ki­tos spaus­din­tos in­for­ma­ci­jos, pla­čiau su­si­pa­ži­no su dia­be­to kon­tro­lės prie­mo­nė­mis.
      Ren­gi­nio da­ly­viai ne tik įgi­jo ži­nių, pa­tir­ties, kaip val­dy­ti li­gą, bet ir nau­din­gai pa­ben­dra­vo, pail­sė­jo, pa­si­klau­sė kon­cer­tų, ap­lan­kė Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jų. Ren­gi­niuo­se kon­cer­ta­vo Bar­ti­nin­kų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Ais­ta“ (va­do­vė A. Kra­pa­vic­kie­nė), Lu­pi­kų kul­tū­ros cen­tro miš­rus vo­ka­li­nis an­sam­blis „Va­ka­rė“, Va­rė­nos jau­ni­mo ka­pe­la.
      Pa­grin­di­nis ren­gi­nių rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Mo­ky­mus rė­mė ir Ab­bott Dia­be­tes Ca­re, Abo­vi­ta, Mic­ro­li­fe, No­vo Nor­disk Phar­ma, Ro­che Lie­tu­va diag­nos­ti­kos pa­da­li­nys, Eli Lil­ly Lie­tu­va, Wörwag Phar­ma GmbH&Co, Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­ba, Kel­mės se­niū­ni­ja, SĮ Kel­mės vie­ti­nis ūkis, Kel­mės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras, En­ta­far­ma, Li­nus Me­di­cal, Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift, Va­rė­nos tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­la, Vi­ta­bio­tics, A. Klišonio KF šei­mos kli­ni­ka Ine­sa, Me­di­ca­ta Fi­lia, Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nė pre­ky­ba, UAB Plun­gės duo­na, Vi­čiū­nų gru­pė, Al­gir­das But­ke­vi­čius, Do­na­tas Mic­ke­vi­čius, laik­raš­tis San­ta­ka, Vil­ka­viškio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir ki­ti rė­mė­jai ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo vie­to­se.
      Nuo­šir­dus dė­kui vi­siems, ku­rie tal­ki­no ir pa­dė­jo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai da­ly­tis ak­tu­a­lio­mis ži­nio­mis apie cuk­ri­nį dia­be­tą.

      Pa­gal an­ke­tų duo­me­nis ap­žval­gą pa­ren­gė
      gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Ona Jur­kaus­kie­nė
      ir Svet­la­na Kuz­ne­co­va


Puslapiai 14-15
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2011 m. ge­gu­žės 12, 26 d., bir­že­lio 9 d., lie­pos 14, 21 ir 28 d. Li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo šios ko­mi­si­jos na­rė, Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) pir­mi­nin­kė Vi­da Au­gus­ti­nienė.
      »  Ge­gu­žės 16 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko dar­bo gru­pės „Dėl 2011–2020 m. Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mos pro­jek­to ren­gi­mo“ po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ge­gu­žės 17 d. Plun­gė­je vy­ko Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­la „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Plun­gės mies­to ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bo pir­mi­nin­kė Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Ge­gu­žės 24–25 d. Lon­do­ne (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) vy­ko kon­fe­ren­ci­ja Cam­paig­ning for Suc­cess, ku­rio­je da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ge­gu­žės 27 d. ir lie­pos 28 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­džiai, ku­riuo­se da­ly­va­vo šios ta­ry­bos na­rė, LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Ge­gu­žės 30 d. (ne­bu­vo kvo­ru­mo) ir bir­že­lio 13 d. vy­ko Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me pa­tvir­tin­ta 2010 m. veik­los ir fi­nan­si­nė ata­skai­tos bei 2011 m. veik­los pla­nas, ap­tar­ti ei­na­mie­ji klau­si­mai.
      »  Ge­gu­žės 31 d. Vil­ka­viš­ky­je vy­ko LDA dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­la „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no dia­be­to ben­dri­jos „In­su­la“ pir­mi­nin­kas Ka­zi­mie­ras Ku­kis. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Bir­že­lio 1 ir 21 d., lie­pos 20 d. ir rug­pjū­čio 10 d. V. Au­gus­ti­nie­nė su­si­ti­ko su LDA re­mia­mų dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lų „Dia­be­to sa­vai­tė“ da­ly­viais (vai­kais ir tė­ve­liais) Ka­čer­gi­nės vai­kų sa­na­to­ri­jo­je „Ži­bu­tė“. Sto­vyk­la vy­ko ge­gu­žės 30–bir­že­lio 5 d., bir­že­lio 20–26 d., lie­pos 18–24 d. ir rug­pjū­čio 8–14 d. Da­ly­va­vo 56 vai­kai ir jau­nuo­liai bei 16 tėvų iš vi­sos Lie­tuvos.
      »  Bir­že­lio 3–9, 10–16, 17–23 d. ir rug­pjū­čio 16–22 d. Per­val­ko­je vy­ko LDA dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los vai­kams, jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems, ser­gan­tiems I ir II ti­po dia­be­tu. Mo­ky­mo sto­vyk­loms va­do­va­vo A. Da­ny­lie­nė. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Bir­že­lio 7, 14 ir 17 d. ir rug­pjū­čio 18 d. su sto­vyk­lau­to­jais su­­si­­ti­ko LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­­ti­nie­nė.
      »  Bir­že­lio 3 d. Vals­ty­bi­nė­je ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­­­­žiū­ros ver­ti­ni­mo tar­ny­bo­je prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vy­ko ap­va­lio­jo sta­lo dis­ku­si­ja „Svei­ka­tos prie­žiū­ros tech­no­lo­gi­jų, su­si­ju­sių su me­di­ci­ni­niais prie­tai­sais, ver­ti­ni­mo stra­te­gi­jos kryp­tys Lie­tu­vo­je“, ku­rio­je da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Bir­že­lio 16 d. Ak­me­nės ra­jo­no dia­be­to klu­bas „Sa­du­tė“ mi­nė­jo sa­vo veik­los 20-me­tį. Ju­bi­lie­jaus pro­ga klu­bo na­rių pa­svei­kin­ti at­vy­ko LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, Kel­mės, Ma­žei­kių, Pa­kruo­jo ir Tel­šių dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų bei Ak­me­nės ra­jo­no val­džios ins­ti­tu­ci­jų ir ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų, gy­dy­mo įstai­gų at­sto­vai.
      »  Bir­že­lio 28 d. Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo cen­tre Vil­niu­je vy­ko Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­nos mi­nė­ji­mas. Renginį organizavo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba.
      »  Lie­pos 1 d. LDA sve­čia­vo­si JAV sa­va­no­rių or­ga­ni­za­ci­jos „Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift“, re­mian­čios Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ją, de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma pre­zi­den­tės Auš­ri­nės Ka­rai­tis. Į šios or­ga­ni­za­ci­jos 20-me­čio mi­nė­ji­mą, vy­ku­sį Vil­niaus Ro­tu­šė­je, bu­vo pa­kvies­tos da­ly­vau­ti LDA va­do­vė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė ir sek­re­to­rė Svet­la­na Kuz­ne­co­va.
      »  Lie­pos 8 d. Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­te prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos vy­ku­sia­me mo­ky­mo se­mi­na­re dėl pa­slau­gų pro­jek­tų tei­ki­mo sa­vi­val­dy­bėms da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nienė.
      »  Lie­pos 11–13 d. Varšuvo­je (Len­ki­ja) vy­ku­siuo­se Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo (EPF) val­dy­bos po­sė­džiuo­se ir EPF ir Len­ki­jos pa­cien­tų fo­ru­mo kon­fe­ren­ci­jo­je „Vy­res­nio am­žiaus pa­cien­tų tei­sės ir po­rei­kiai“ (The Rights and Ne­eds of Ol­der Pa­tients), kai Eu­ro­pos Są­jun­gai pir­mi­nin­kau­ja Len­ki­ja, da­ly­va­vo EPF val­dy­bos na­rė, LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lie­pos 22–29 d. Rog­lo­je (Slo­vė­ni­ja) Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo Plun­gės dia­be­to klu­bo na­rė, LDA dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lų or­ga­ni­za­vi­mo sa­va­no­rė Ag­nė Gul­bins­kytė.
      »  Lie­pos 30 d. į Ma­žei­kių ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Že­mai­čių spė­ka“ pir­mi­nin­kės Fai­nos Juo­zė­nie­nės su­reng­tą dia­be­to klu­bų su­si­ti­ki­mą „Pa­bū­ki­me kar­tu“ (Vir­vy­tės sto­vyk­lo­je, Viekš­nių sen., Ma­žei­kių r.) at­vy­ko Jo­na­vos, Jo­niškio, Kel­mės, Ma­žei­kių, Pa­sva­lio, Plun­gės, Ro­kiš­kio ir Tau­ra­gės dia­be­to klu­bų na­riai ir LDA pre­zi­den­tė.
      »  Rug­pjū­čio 9 d. su Drus­ki­nin­kuo­se vy­ku­sios Kau­no dia­be­to klu­bo „In­su­la“ mo­ky­mo sto­vyk­los, ku­rią su­ren­gė klu­bo pir­mi­nin­kė Liu­ba Tra­ki­mie­nė, da­ly­viais su­si­ti­ko LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Rug­pjū­čio 9 d. LPOAT pirmininkė Vida Au­gus­ti­nie­nė su­si­tikime su LR sveikatos apsaugos ministerijos va­do­vais: ministru R. Šukiu, viceministrais N. Ribokiene ir A. Kli­šo­niu bei ministro patarėju J. Juču, aptarė aktualius pa­cientų organizacijoms bendradarbiavimo klau­simus.


Puslapiai 17-18
Dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­la Per­val­ko­je

      Iš įvai­rių Lie­tu­vos kam­pe­lių į dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lą Per­val­ko­je at­vy­ko­me sau­lė­tą birželio 3 dieną. Mus vi­sus pa­si­ti­ko sto­vyk­los va­do­vė, Eu­ro­pos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų federacijos na­rė Al­do­na Da­ny­lie­nė.


Daiva Šiliuvienė aiškina apie struktūrizuotų gliukozės tyrimų svarbą
      A. Da­ny­lie­nė nuo pat pir­mų­jų pie­tų ėmė mus mo­ky­ti, kaip svei­kai mai­tin­tis, ap­skai­čiuo­ti an­glia­van­de­nių kie­kį mais­te ir kt. Ji mus vi­sus su­bū­rė į dar­nią šeimą.
      Kiek­vie­ną die­ną po pus­ry­čių vy­ko įdo­mios, įtai­giai pa­į­vai­ri­na­mos pa­vyz­džiais va­do­vės pa­mo­kė­lės. Ji at­sa­ky­da­vo į vi­sus ki­lu­sius klau­si­mus. A. Da­ny­lie­nei tal­ki­no gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Da­ny­la. Jis su­tei­kė sto­vyk­los da­ly­viams daug nau­din­gų ži­nių, mo­kė tai­syk­lin­gai ma­tuo­tis krau­jo­spūdį, vi­sa­da mie­lai pa­aiš­kin­da­vo ky­lan­čius ne­aiš­ku­mus, at­sa­ky­da­vo į do­mi­nan­čius klau­si­mus.
      Mo­ky­tis kon­tro­liuo­ti dia­be­tą rei­kia vi­są gy­ve­ni­mą, net jei at­ro­do, kad apie šią ligą jau ži­no­me vis­ką, nes pa­aiš­kė­ja, kad kai ką esa­me pa­mir­šę ar­ba ką nors da­ro­me ne­tei­sin­gai. Nors esa­me su­kau­pę ne­ma­žai li­te­ra­tū­ros apie cuk­ri­nį dia­be­tą ir jo kon­tro­lę, ta­čiau ne vi­sa­da įdė­miai skai­to­me. Sto­vyk­lo­je bu­vo mo­ko­ma ne tik te­ori­jos, bet ir prak­ti­kos, to­dėl vi­są in­for­ma­ci­ją ge­riau įsi­mi­nė­me.
      Mo­ky­mo sto­vyk­lą ap­lan­kė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Ją pa­si­ti­ko­me sma­gia dai­na. Pre­zi­den­tė do­mė­jo­si, kaip mums se­ka­si kon­tro­liuo­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je, ar ska­niai mai­ti­na, kaip lei­džia­me lais­vą lai­ką, ar pa­tin­ka sto­vyk­lo­je.
      Fir­mos Abo­vi­ta at­sto­vės at­li­ko krau­jo gliu­ko­zės ir gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mus. Jos li­ko pa­ten­kin­tos ge­rais re­zul­ta­tais, pa­pa­sa­ko­jo apie nau­jau­sius fir­mos gliu­ko­ma­čius, pa­aiš­ki­no, kaip jais nau­do­tis. Mo­te­rys vi­siems sto­vyk­los da­ly­viams pa­li­ko do­va­nų.
      Ap­si­lan­kiu­si fir­mos Ac­cu-chek at­sto­vė Dai­va Ši­liu­vie­nė iš Klai­pė­dos di­džiu­lį dė­me­sį sky­rė struk­tū­rizuo­tiems gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mams, ku­rie lei­džia įver­tin­ti gli­ke­mi­ją ry­te, ne­val­gius, gli­ke­mi­ją prieš ir po val­gio, nu­sta­ty­ti gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je svy­ra­vi­mus per pa­rą, iden­ti­fi­kuo­ti hi­pog­li­ke­mi­ją ir hi­per­gli­ke­mi­ją. Dai­va mo­kė tei­sin­gai pil­dy­ti gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ana­li­zės for­mas. Mat iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja leng­vi­na gy­dy­mo pa­rin­ki­mą ar tiks­li­ni­mą, pa­de­da kon­tro­liuo­ti cuk­ri­nio dia­be­to ei­gą, už­kirs­ti ke­lią kom­pli­ka­ci­joms.

Glikuoto hemoglobino tyrimus atlieka Kristina Židulytė ir Laima Kaulakienė
      Įdo­miai lei­do­me lais­vą lai­ką. Ap­lan­kė­me Ne­gy­vą­sias ko­pas Nag­lių gam­tos re­zer­va­te. Nu­vy­ko­me į Jū­rų mu­zie­jų, vie­ną se­niau­sių Ne­ri­jos gy­ven­vie­čių – Juod­kran­tę, kur pa­si­vaikš­čio­jo­me po Ra­ga­nų kal­ną. Vi­sus su­ža­vė­jo čia įkur­tas skulp­tū­rų par­kas. Ne­pra­va­žia­vo­me ir pro di­džiau­sią Lie­tu­vo­je pil­kų­jų gar­nių ir kor­mo­ra­nų per­im­vie­tę. Ži­no­ma, ne­pa­mir­šo­me ir Ni­dos. Ža­vė­jo­mės Par­ni­džio ko­po­mis. Lan­kė­mės nau­jo­je Ni­dos ir se­no­je evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čio­se. Ni­do­je ap­žiū­rė­jo­me daug iš­li­ku­sių XIX a. vid. – XX a. kur­šių žve­jų so­dy­bų. Ne­pra­ėjo­me pro žy­maus Lie­tu­vos bar­do Vy­tau­to Ker­na­gio pa­min­klą. Vi­sas mū­sų lais­va­lai­kio aki­mir­kas fik­sa­vo ope­ra­to­rius Eu­ge­nijus.
      Ypač links­mai lei­do­me va­ka­rus, ku­riuos ve­dė Ag­nė. Iki vė­lu­mos skam­bė­jo sma­gios dai­nos, anek­do­tai, žai­dė­me įvai­rius žai­di­mus, sta­tė­me vai­di­ni­mą.
      Ko­kia va­sa­ra be mau­dy­nių jū­ro­je? Ra­do­me lai­ko ir šiam ma­lo­nu­mui. Kai ku­rie sto­vyk­los da­ly­viai, tu­rė­da­mi lais­vą mi­nu­tė­lę, spė­jo net pa­žve­jo­ti.
      Vi­sus mus su­jun­gė dia­be­tas. Kiek­vie­ną mi­nu­tę vie­nas ki­tam bu­vo­me pa­si­ry­žę pa­dė­ti, da­li­jo­mės sa­vo ži­nio­mis, pa­tir­ti­mi.
      Sa­vai­tė pra­bė­go kaip vie­na ža­vi aki­mir­ka. Vi­siems bu­vo grau­du ir liūd­na skir­tis, ypač su nuo­sta­bia va­do­ve Al­dona.
      Už­ra­šų kny­ge­lė­se li­ko ne tik pa­mo­kė­lių už­ra­šai, bet ir vi­sų pa­lin­kė­ji­mai vie­ni ki­tiems, te­le­fo­nų nu­me­riai. Su­si­ta­rė­me ir to­liau pa­lai­ky­ti ry­šius, pa­dė­ti ge­ru, nuo­šir­džiu žo­džiu. Bur­tų ke­liu su­si­skirs­tė­me po­ro­mis, kad vie­nas ki­tu ga­lė­tu­me rū­pin­tis, kon­tro­liuo­tu­me gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, da­ly­tu­mė­mės džiaugs­mais ir ne­sėk­mė­mis.
      Mes vi­si nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me LDA, jos pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei už nuo­la­ti­nį rū­pi­ni­mą­si žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, svei­ka­ta, taip pat už to­kių sto­vyk­lų ren­gi­mą.
      La­bai džiau­gia­mės da­ly­va­vę sto­vyk­lo­je. Su­ži­no­jo­me daug nau­jo ir su­si­bū­rė­me į dar­nią šei­mą. To­kias sto­vyk­las reng­ti bū­ti­na. Čia dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės iš­moks­ta val­dy­ti sa­vo li­gą, su­si­ran­da drau­gų, įgy­ja prak­ti­nių įgū­džių. Įgy­to­mis ži­nio­mis įsi­pa­rei­go­ja­me da­ly­tis su ki­tais sa­vų klu­bų na­riais.

      Sto­vyk­lau­to­jų var­du –
      Vy­tau­tas Ki­se­lis
      Dia­be­to klu­bo „Ro­kiškis“ na­rys


Puslapis 19
Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja

      Ge­gu­žės 31 die­ną į Vil­ka­viš­kio bou­lin­go klu­bo sa­lę rin­ko­si žmo­nės, ser­gan­tys dia­be­tu, iš Marijampo­lės ap­skri­ties (Ma­ri­jam­po­lės, Ša­kių ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­nų), Vil­ka­viš­kio ra­jo­no savivaldybės dar­buo­to­jai, sve­čiai iš Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos, įvai­rių fir­mų at­sto­vai ir kt. Vy­ko ren­gi­nys, skir­tas cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių mokymui „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“.

      Su­si­rin­ku­sius pa­svei­ki­no ra­jo­no dia­be­to ben­dri­jos „In­su­la“ pir­mi­nin­kas Ka­zi­mie­ras Ku­kis. Jis pa­pa­sa­ko­jo apie ra­jo­no dia­be­to li­go­nių gy­ve­ni­mą, bė­das, su­pa­žin­di­no su mo­ky­mo ir ko­jų prie­žiū­ros pri­ei­na­mu­mu Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne.
      Ren­gi­nio da­ly­vius pa­svei­ki­no ir Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius, jo pa­dė­jė­jas Al­gir­das Ne­iber­ka, Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras A. Bo­gu­šins­kas. Vy­rai vi­siems lin­kė­jo kan­try­bės, stip­ry­bės ir svei­ka­tos. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no So­cia­li­nės pa­ra­mos ir sveik­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Gra­baus­kie­nė, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dže­ni­ta Sa­ba­šins­kie­nė, ra­jo­no gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Al­do­na Laz­daus­kie­nė, slau­gy­to­ja, dia­be­to mo­ky­to­ja Vi­da Tar­naus­kie­nė ra­gi­no vi­sus ne­pa­si­duo­ti šiai klas­tin­gai li­gai ir ko­vo­ti.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė ren­gi­ny­je kal­bė­jo apie cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių mo­ky­mo įta­ką li­gos kon­tro­lei ir pre­ven­ci­jai. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos gar­bės ir val­dy­bos na­rys prof. Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius taip pat pa­brė­žė, kad labai svar­bu mo­ky­tis val­dy­ti šią li­gą ir kad būtina kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja.
      Vi­si ren­gi­nio da­ly­viai pil­dė an­ke­tą apie dia­be­tą ir svei­ka­tos prie­žiū­ros pri­ei­na­mu­mo ver­ti­ni­mą.
      Daug dė­me­sio bu­vo skir­ta mi­ty­bos pla­na­vi­mui ir sa­vi­kon­tro­lei. Pri­min­ta, kas yra neu­ro­pa­ti­ja, kaip gydy­ti dia­be­ti­nės pė­dos opas, kad svar­bu ma­tuo­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ir kt.
      Pa­ro­dy­tas Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos fil­mas „Gy­ve­ni­mas vai­kui“.
      LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė su prof. J. S. Da­ni­le­vi­čiu­mi ko­men­ta­vo an­ke­tų re­zul­ta­tus. Jie pa­si­džiau­gė ne­blo­go­mis da­ly­vių ži­nio­mis.
      Be vi­so to, bu­vo ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je bei gli­kuo­tą he­mog­lo­bi­ną, įsi­gy­ti įvai­rių bi­čių pro­duk­tų, lanks­ti­nu­kų, kny­gų apie dia­be­tą, mi­ty­bą ir kt.
      Įdo­miai ir nau­din­gai pra­leis­tą ži­nių die­ną gra­žio­mis dai­no­mis už­bai­gė Al­do­nos Kra­pa­vic­kie­nės va­do­vau­ja­mas Bar­ti­nin­kų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Ais­ta“.
      Už ži­nias ir nau­din­gai pra­leis­tą lai­ką dė­ko­ja­me Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tui prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no dia­be­to ben­dri­jai „In­su­la“, taip pat rė­mė­jams ir part­ne­riams: Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, Sei­mo na­riui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, UAB Ab­bott Dia­be­tes Ca­re, Abo­vi­ta, Eli Lil­ly Lie­tu­va, Li­nus Me­di­cal, Lit­hu­a­nia Mer­cy Lift, Me­di­ca­ta Fi­lia, Mic­ro­li­fe, No­vo Nor­disk Phar­ma, Ro­che Lie­tu­va, Vi­ta­bio­tics.

      Kos­tas Mi­liaus­kas
      Vil­ka­viškio dia­be­to ben­dri­jos „In­su­la“ ta­ry­bos na­rys


Puslapis 20
De­šimt­me­čiai kar­tu


Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V.Augustinienė (viduryje) su (iš kairės į dešinę) slaugytoja V.Jankienė, D.Norbukienė, gydytoja endokrinologe N.Bartkevičienė, klubo vadovėmis I.Balabekovienė, O.Guginyte,
slaugytoja A.Urbonienė
      Ak­me­nės rajono dia­be­to klu­bas „Sa­du­tė“ susi­kū­rė vie­nas iš pir­mų­jų ša­ly­je ir pa­mi­nė­jo 20 me­tų su­kak­tį.
      Šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je apie tai, kaip kū­rė klu­bą, pri­si­mi­nė jo pir­ma­sis va­do­vas Eu­ge­ni­jus Li­lei­kis. 13 me­tų klu­bui va­do­va­vo Ona Gu­gi­ny­tė, tai bu­vo itin ak­ty­vios veik­los lai­ko­tar­pis – ati­da­ry­tas „Diabetinės pė­dos“ ka­bi­ne­tas, už­megz­ti ry­šiai su cuk­ri­nio dia­be­to li­go­niams me­di­ka­men­tus ir prie­mo­nes tie­kian­čio­mis fir­mo­mis, per šim­tą li­go­nių im­ta mo­ky­ti pri­si­tai­ky­ti prie li­gos, re­gu­liuo­jant die­nos re­ži­mą, mi­ty­bą. Pas­ta­ruo­sius še­še­rius me­tus klu­bui va­do­vau­ja Ie­va Ba­la­be­ko­vie­nė, klu­bo na­riai ėmė drau­gau­ti su Ma­žei­kių, Pa­kruo­jo, Kel­mės, Tel­šių ra­jo­nų cuk­ri­nio dia­be­to li­go­nių klu­bais. Dvi­de­šimt me­tų kar­tu su klu­bo na­riais yra gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Ni­jo­lė Bart­ke­vi­čie­nė, me­di­ci­nos slau­gy­to­jos An­ge­lė Ur­bo­nie­nė, Da­nu­tė Nor­bu­kie­nė, Ve­ro­ni­ka Jan­kie­nė. Kaip ir kas­die­ny­bė­je, taip ir per klu­bo 20-me­čio ren­gi­nį, dia­be­to li­go­niai šioms mo­te­rims reiš­kė nuo­šir­džiau­sią pa­dė­ką už jaut­ru­mą ir ati­du­mą. Dia­be­to li­go­niai vi­sas jas ap­do­va­no­jo gė­lė­mis. Sa­vo ruož­tu me­di­kių var­du gy­dy­to­ja N. Bart­ke­vi­čie­nė pa­svei­ki­no klu­bo na­rius ju­bi­lie­jaus pro­ga ir įtei­kė va­zą su žy­din­čio­mis gė­lėmis.
      Vi­sa­da ati­dūs ir nuo­šir­dūs vie­nas ki­tam klu­bo na­riai dė­me­sin­gi bu­vo ir per ju­bi­lie­ji­nį ren­gi­nį. As­me­ni­nė­mis do­va­nė­lė­mis pa­ma­lo­nin­ti E. Li­lei­kis, Z. Bart­kie­nė, K. Ma­čiu­lie­nė, E. Bal­se­vi­čie­nė, už ak­ty­vią veik­lą pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­ti L. Skač­kaus­kie­nė, S. Ka­va­liaus­kie­nė, O. Ju­re­vi­čie­nė, V. Šna­rie­nė ir ki­ti. Sa­vi­val­dy­bės me­ras V. Mit­ro­fa­no­vas pa­svei­ki­no cuk­ri­nio dia­be­to klu­bą „Sa­du­tė“ 20-me­čio veik­los proga ir pri­mi­nė, kad Sa­vi­val­dy­bė klu­bo veik­lai plė­to­ti sky­rė pa­tal­pas So­cia­li­nių pa­slau­gų na­muo­se, vi­sa­da fi­nan­siš­kai re­mia klu­bo pro­jek­tus. Už ak­ty­vią veik­lą ra­jo­no ben­druo­me­nė­je „Sa­du­tės“ klu­bas 20 me­tų veik­los pro­ga ap­do­va­no­tas Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos raštu.
      Ne kar­tą ak­me­niš­kių klu­be sve­čia­vo­si Lietuvos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Ir šį kar­tą ji bu­vo nuo­šir­džiai su­tik­ta, klu­bo na­riai dė­kin­gi pre­zi­den­tei už iš­ko­vo­tas leng­va­tas cuk­ri­nio dia­be­to li­go­niams. V. Au­gus­ti­nie­nė pa­si­džiau­gė, kad ir sun­kme­čiu šaly­je iš­si­lai­kė dia­be­to klu­bai, kad nuo lie­pos mė­ne­sio už­mo­kes­tį gaus slaugytojai, diabetologai ir ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai. Uni­ka­lu, anot jos, kad nuo pat klu­bo įsi­kū­ri­mo ak­me­niš­kiai tu­ri gy­dy­to­ją en­dok­ri­no­lo­gę N. Bart­ke­vi­čie­nę, ku­ri pa­dė­jo klu­bui iš­va­ry­ti gi­lią veik­los va­gą. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­jo klu­bo va­do­vus, gy­dy­to­ją N. Bart­ke­vi­čie­nę, il­ga­me­tę fi­nan­sų tvar­ky­to­ją G. Žič­kie­nę ir ki­tus.
      Svei­ki­ni­mus ir lin­kė­ji­mus per­da­vė Kel­mės, Ma­žei­kių, Pa­kruo­jo, Tel­šių dia­be­to klu­bų, įvairių fir­mų at­sto­vai, Nau­jo­sios Ak­me­nės ne­įga­lių­jų die­nos už­im­tu­mo cen­tro va­do­vė J. Nor­bu­tie­nė, Nau­jo­sios Ak­me­nės mies­to se­niū­ni­jos so­cia­li­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė V. Leist­ru­mie­nė, Al­zhei­me­rio li­go­nių klu­bo at­sto­vė L. Skač­kaus­kie­nė. Ren­gi­nį ve­dė Vir­gi­na Sau­kai­tė. Ju­ve­ly­riš­kai 20 me­tų me­dį klu­bo ren­gi­niui iš­kar­pė D. Gi­lie­nė. Klu­bo na­riams šven­tės pro­ga kon­cer­tą su­ren­gė Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros cen­tro dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos an­sam­blis. Šven­tiš­ko­je po­pie­tė­je est­ra­dos žvaigž­džių pa­ro­di­jų pro­gra­mą pa­ro­dė M. Bart­ke­vi­čius.

      Ju­li­ja Se­ja­vi­čie­nė


Puslapis 21
Or­ga­ni­za­ci­jos „Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift“ 20-me­čio mi­nė­ji­mas

      2011 m. lie­pos 1 d. Vil­niaus mies­to Ro­tu­šė­je iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tas Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų sa­va­no­rių or­ga­ni­za­ci­jos „Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift“ (LML) veik­los 20-me­tis. Šis su­si­ti­ki­mas bu­vo ir šven­tiš­kas, ir liūd­nas, nes ši dau­gy­bę ge­rų dar­bų Lie­tu­vai pa­da­riu­si JAV sa­va­no­rių or­ga­ni­za­ci­ja bai­gė sa­vo veik­lą.


Renginio dalyvius sveikina Prezidentas Valdas Adamkus
      Mi­nė­ji­me da­ly­va­vo ir svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus ir Sei­mo Pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė.
      Re­gi­ny­je taip pat da­ly­va­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, Sei­mo na­riai, mi­nis­te­ri­jų, Lie­tu­vos li­go­ni­nių va­do­vai, gy­dy­to­jai ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai. Į Ro­tu­šė­je vy­ku­sį ren­gi­nį taip pat bu­vo pa­kvies­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė su vy­ru ir sek­re­to­rė Svet­la­na Kuz­ne­co­va.
      Iš JAV at­vy­ko LML at­sto­vai: Auš­ri­nė Ka­rai­tis, Vi­li­gai­lė Len­drai­tie­nė, Jur­gis Len­drai­tis, Pet­ras Jo­ku­baus­kas, Vir­gi­ni­ja Jo­ku­baus­kie­nė, Pra­nė Šlu­tie­nė, Auš­re­lė Sa­ka­lai­tė, An­ge­lė Dir­kie­nė, Lai­ma Jur­kū­nie­nė, Va­cys Šau­lys, Gra­ži­na Kas­pa­rai­tie­nė, Le­o­ni­das Ra­gas, Ra­min­ta Vai­tė­nai­tė Ja­cobs.
      Dau­giau kaip 20 me­tų LML dir­bo su Lie­tu­va ir Lie­tu­vai: jos na­riai sa­va­no­riai va­žia­vo į Lie­tu­vą, ve­žė ir siun­tė lab­da­ros siun­tas, tal­pin­tu­vus, rin­ko pi­ni­gus ir vi­so­mis įma­no­mo­mis prie­mo­nė­mis sten­gė­si pa­dė­ti ne­gan­dos ar li­gos iš­tik­tam Lie­tu­vos žmo­gui. Skai­čiai, ku­rie bu­vo pa­mi­nė­ti iš­kil­min­go ren­gi­nio me­tu, įspū­din­gi – su­teik­ta pa­ra­mos už dau­giau kaip 126 mi­li­jo­nus JAV do­le­rių – be­veik pu­sę mi­li­jar­do li­tų, at­siųs­ta 612 tal­pin­tu­vų su vais­tais, gy­dy­mo prie­mo­nė­mis ir kas­die­niais reik­me­ni­mis, pa­gel­bė­ta 150 li­go­ni­nių, se­ne­lių glo­bos na­mų, ki­tų įstai­gų, iš­gel­bė­ta šim­tai gy­vy­bių. Or­ga­ni­za­ci­ja vei­kė įvai­rio­mis kryp­ti­mis: au­tiz­mo pro­gra­ma, krū­ties vė­žio pro­fi­lak­ti­ka, dan­tų prie­žiū­ra, svei­ka­tos ir ap­sau­gos švie­ti­mas, tu­ber­ku­lio­zės pro­fi­lak­ti­ka, vais­tai ir re­a­gen­tai, sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja, ŽIV, AIDS gy­dy­mas.
      1995 m. LML at­sto­vė A. Ka­rai­tis at­vy­ko į Lie­tu­vą, į V Pa­sau­lio lie­tu­vių olim­pi­nes žai­dy­nes. Ta­da Auš­ri­nė ir pa­si­nau­do­jo pro­ga ap­lan­ky­ti LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, ku­ri pa­rū­pi­no trans­por­tą nu­vyk­ti į Vil­niaus psi­chiat­ri­nę ir An­ta­kal­nio li­go­ni­nes. Auš­ri­nė su­si­pa­ži­no su jų trū­ku­mais, su­da­rė reik­me­nų są­ra­šą, kad grį­žu­si ga­lė­tų jų pa­rū­pin­ti. Li­go­ni­nės pra­šė dra­bu­žių, me­džia­gos už­si­ė­mi­mams, vais­tų, da­žų sie­noms, lo­vų, čiu­ži­nių ir ana­li­ti­nės įran­gos. 2005 m. LML pre­zi­den­tė A. Ka­rai­tis dar kar­tą at­vy­ko į Lie­tu­vą, su­si­pa­ži­no su po­nia Vi­da Au­gus­ti­nie­ne ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­la. Nuo tų me­tų LML pa­si­ry­žo fi­nan­siš­kai rem­ti dia­be­tu ser­gan­čius vai­kus, ne­įsten­gian­čius už da­ly­va­vi­mą sto­vyk­lo­je su­si­mo­kė­ti vi­sos kai­nos, ku­rio­je mo­ko­ma, kaip su šia li­ga rei­kės gy­ven­ti. 2005 m. ji da­ly­va­vo LDA or­ga­ni­zuo­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je, kur per per­trau­ką pa­ste­bė­jo, kaip vai­kai tik­ri­na­si cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Vai­kai kar­tu su tė­ve­liais iš­mo­ko pa­tys su­si­leis­ti vais­tus, pa­si­da­ly­ti ži­nio­mis su ki­tais šia li­ga ser­gan­čiais vai­kais. LML taip pat rė­mė dia­be­tu ser­gan­čius su­au­gu­sius žmo­nes, jų su­si­bū­ri­mus, per ku­riuos su­pa­žin­di­na­ma su nau­jau­sio­mis ži­nio­mis apie li­gą. Dia­be­to pro­gra­mai Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­ci­ja sky­rė 62 275 JAV do­le­rius.
      Per tuos de­šimt­me­čius tarp or­ga­ni­za­ci­jos na­rių ir Lie­tu­vos gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų, moks­li­nin­kų, įvai­rių įstai­gų dar­buo­to­jų už­si­mez­gė šil­ti san­ty­kiai. Ir da­bar, kai vi­si jie vėl su­si­rin­ko į Vil­niaus Ro­tu­šę, bu­vo daug nuo­šir­džių ap­si­ka­bi­ni­mų, bu­či­nių, net aša­rų aky­se. Ir bu­vo daug pa­dė­kų, nes, kaip sa­kė ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras ra­šy­to­jas Sta­sys Ka­šaus­kas, tie žmo­nės nu­si­pel­nė, kad jiems bū­tų pa­dė­ko­ta vals­ty­bi­niu ly­giu.
      Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus pri­si­mi­nė, kad prieš 20 me­tų jau­ni, ak­ty­vūs ir ener­gin­gi Či­ka­gos lie­tu­viai, iš­gir­dę apie Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mą, nu­ta­rė ne lauk­ti, o veik­ti. „Po Ko­vo 11-osios Mask­va ig­no­ra­vo mū­sų lais­vės sie­kius, sie­nos dar bu­vo kon­tro­liuo­ja­mos, o pa­sau­lio ga­lin­gie­ji ge­riau­siu at­ve­ju ap­si­ri­bo­da­vo mo­ra­li­niu pa­lai­ky­mu. Nuo­sta­bu, kad ta­da į pa­gal­bą at­ėjo ne įta­kin­gi po­li­ti­kai, ne ko­kie lo­bis­tai, o sa­va­no­riai, ku­riems rū­pė­jo Lie­tu­va. Ačiū Jums už žmo­giš­ko­jo so­li­da­ru­mo pa­mo­kas ne vie­nai kar­tai, už šil­tą ir žmo­giš­ką dė­me­sį Lie­tu­vos vals­ty­bei“, – sa­kė Pre­zi­den­tas V. Adam­kus su­si­rin­ku­siems.
      Itin jaut­rią kal­bą pa­sa­kė Sei­mo Pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė. Ji pri­si­mi­nė, kad prieš dvi de­šim­tis me­tų pa­ti bu­vo pa­pras­ta Vil­niaus Rau­do­no­jo Kry­žiaus li­go­ni­nės gy­dy­to­ja, tie­sio­giai pa­ju­tu­si tos pa­ra­mos reikš­mę ir svar­bą. „Tuo­met trū­ko vais­tų ir ki­tų ele­men­ta­rių da­ly­kų, o pi­ni­gų jiems įsi­gy­ti taip pat ne­bu­vo. Jūs da­rė­te vis­ką nuo­šir­džiai, be nie­kie­no pa­lie­pi­mo, ir tie vais­tai ar ki­tos prie­mo­nės bu­vo nau­ji, o ne pa­se­nę ar be­si­bai­gian­čio ga­lio­ji­mo, nes ta­da bū­da­vo ir to­kių lab­da­rų. Gai­la, kad Lie­tu­vo­je ne­re­tai pa­mirš­ta­mi ge­ri dar­bai ir už juos tin­ka­mai ne­pa­dė­ko­ja­ma. Li­ki­te ir to­liau to­kie kil­nūs ir drą­sūs“, – sa­kė ša­lies Par­la­men­to va­do­vė.
      „La­bai pras­min­ga, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos veik­los 20-me­tis pa­mi­nė­tas Lie­tu­vos sos­ti­nė­je ir bū­tent šiais me­tais, ku­rie pa­skelb­ti Lais­vės gy­ni­mo ir di­džių­jų ne­tek­čių me­tais, nes ši sa­va­no­rių or­ga­ni­za­ci­ja, bū­da­ma to­li už At­lan­to, rink­da­ma pi­ni­gus bū­ti­niau­siems me­di­ka­men­tams, pri­si­dė­jo prie Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo kū­ri­mo ir ne­pri­klau­so­my­bės pri­pa­ži­ni­mo pro­pa­ga­vi­mo. At­kū­rus Ne­pri­klau­so­my­bę, dir­bau ir me­di­ku, ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru, to­dėl ži­nau, ko­kia ne­įkai­no­ja­ma ir di­džiu­lė tai bu­vo do­va­na Lie­tu­vos pa­cien­tams ir gy­dy­to­jams“, – tei­gė Sei­mo na­rys Juo­zas Olekas.
      Pa­sak Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Sta­sio Ka­šaus­ko, drau­ge su Sei­mo na­riu Juozu Ole­ku, ini­ci­ja­vu­siu „Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift“ dvi­de­šim­ties me­tų iš­kil­mes Vil­niaus Ro­tu­šė­je, no­rė­jo­si, kad or­ga­ni­za­ci­jos, ku­ri reikšmingai pri­si­dė­jo prie lais­vos Lie­tu­vos ir svei­ko žmo­gaus jo­je kū­ri­mo, dar­bai ne­bū­tų pa­mirš­ti, kad Lie­tu­va jiems nuo­šir­džiai pa­dė­ko­tų. „Tie žmo­nės, be­veik vi­si gi­mę JAV, pa­dė­jo tė­viš­kei ma­te­ria­liai ir mo­ra­liai, kaip ir iš­ei­viai, po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro nu­siaub­tai Lie­tu­vai“, – sa­kė Stasys Ka­šauskas.
      Šven­ti­nia­me or­ga­ni­za­ci­jos „Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift“ mi­nė­ji­me taip pat pri­sta­ty­ta or­ga­ni­za­ci­jos veik­los 20-me­čio pro­ga iš­leis­ta kny­ga „Dvi­de­šimt me­tų su Lie­tu­va“, vei­kė or­ga­ni­za­ci­jos dar­bą iliust­ruo­jan­ti fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da.

      „Lit­hu­a­nian Mer­cy Lift“, iš pra­džių pa­si­va­di­nu­si „Lit­hu­a­nian Hot­li­ne“, įsi­kū­rė Či­ka­go­je 1990 me­tų ko­vo 10 die­ną, pra­ėjus ke­le­tui va­lan­dų po pa­sau­liui pra­neš­tos ži­nios, kad Lie­tu­va Ne­pri­klau­so­ma. Pir­mie­ji or­ga­ni­za­ci­jos sa­va­no­riai – Ame­ri­kos lie­tu­viai, be­veik vi­si gi­mę ne Lie­tu­vo­je. Jų tiks­las – su­teik­ti kuo dau­giau ir kuo tiks­les­nės in­for­ma­ci­jos apie įvy­kius Ame­ri­kai, nes nuo anks­ty­vo ry­to iki vi­dur­nak­čio ame­ri­kie­čiai kreip­da­vo­si, pra­šy­da­mi tiks­lių ži­nių apie Lie­tu­vą. Ne­gir­dint ofi­cia­laus Va­šing­to­no bal­so ar pa­reiš­ki­mo, bu­vo nu­spręs­ta or­ga­ni­zuo­ti de­monst­ra­ci­jas, sie­kiant at­kreip­ti vi­so lais­vo pa­sau­lio dė­me­sį į Lie­tu­vos pra­šy­mą pri­pa­žin­ti ne­pri­klau­so­mybę.
      Per pir­muo­sius 10 veik­los me­tų, LML pa­stan­go­mis, į Lie­tu­vą at­siųs­ta apie 450 kon­tei­ne­rių su vais­tais, me­di­ci­nos įran­ga, įvai­riais reik­me­ni­mis, kny­go­mis. Vi­sa tai pa­skirs­ty­ta dau­giau nei 150 li­go­ni­nių, naš­lai­čių na­mų, slau­gos na­mų ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų. Šių kon­tei­ne­rių pi­ni­gi­nė ver­tė – apie 95 mi­li­jo­nai JAV do­le­rių, o su­teik­tos ar­ti­mo mei­lės ir pa­gal­bos ver­tė – ne­ap­skai­čiuo­ja­ma. Be to, bu­vo nu­pirk­ti 2 grei­to­sios medicinos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai. Siun­tos bu­vo skirs­to­mos po vi­są Lie­tu­vą. Pas­ku­ti­nė siun­ta iš­siųs­ta 2006 me­tais. Lie­tu­vai 2004 me­tais įsto­jus į Eu­ro­pos Są­jun­gą, „Lithu­a­nian Mer­cy Lift“ veik­la ėmė keis­tis. Pra­dė­tos vyk­dy­ti pro­gra­mos, nu­spręs­ta rem­ti ver­slą Lie­tu­vo­je, dieg­ti ir rem­ti Lie­tu­vo­je vei­kian­čias pro­gra­mas – tai AIDS, pe­ri­na­ta­li­nė, krū­ties vė­žio pre­ven­ci­jos, au­tiz­mo, tu­ber­ku­lio­zės, re­a­gen­tų, švie­ti­mo, sa­vi­žu­dy­bių iš­ven­gi­mo, dia­be­to, dan­tų prie­žiū­ros, re­gė­ji­mo pa­tik­ri­ni­mo ir ki­tas pro­gra­mos.

      Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie or­ga­ni­za­ci­ją jos pus­la­py­je:
      http://www.lit­hu­a­nian­mer­cy­lift.org

      Pa­gal www.vo­ru­ta.lt
      ir www.drau­gas.lt
      parengė Svetlana Kuznecova


Puslapis 22
Pi­lig­ri­mi­nė ke­lio­nė į Len­ki­ją

      Kre­tin­gos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­reiš­ki­mo pa­ra­pi­jos dia­be­to klu­bo „Vil­ties ke­lio­nė“ gru­pė bu­vo iš­vy­ku­si į mal­din­gą ke­lio­nę po Len­ki­ją. Šiai gru­pe­lei va­do­vau­ja ak­ty­vi, en­tu­zias­tinga, nau­jų idė­jų ir pla­nų tu­rin­ti Re­gi­na Ma­ciu­le­vi­čie­nė, o dva­si­niu ke­liu ly­di bro­liai pran­ciš­ko­nai.

      Per iš­vy­ką lai­mi­no ir mal­das, jas pra­tur­tin­da­mas ir sa­vo kū­ry­bos bei ki­tų au­to­rių ei­lė­mis, pra­ve­dė dia­ko­nas bro­lis Ber­nar­das Be­lic­kas OFM. Di­džiau­sią įspū­dį vi­siems pi­lig­ri­mams pa­li­ko Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Čens­ta­ko­vos šven­to­vė. Vi­si kar­tu mel­dė­si di­din­go­je ka­ted­ro­je per šv. Mi­šias ir pra­šė svei­ka­tos dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms.
      Ap­lan­kė­me ir Švč. Jė­zaus Šir­dies ado­ra­ci­jos kop­ly­čią, kur ty­lo­je, su­si­kau­pę, pra­šė­me Die­vo ma­lo­nių, dva­si­nės pa­gal­bos šei­moms, Lie­tu­vai. Jau­di­nan­tis įspū­dis li­ko ap­lan­kius Po­pie­žiaus Jo­no Pau­liaus II mu­zie­jų, ku­ris įreng­tas jo pa­skel­bi­mo Pa­lai­min­tuo­ju gar­bei.
      Bu­vo­me ir prie me­mo­ria­lo, skir­to prieš me­tus ka­tast­ro­fo­je Ka­ty­nė­je žu­vu­siems len­kų vi­suo­me­nės, po­li­ti­kos ir dva­si­niams va­do­vams.
      Ke­lia­vo­me ir į Kro­ku­vą, kur dviem die­noms ap­si­sto­jo­me aris­tok­ra­tiš­ka­me vieš­bu­ty­je. Pa­bu­vo­jo­me drus­kų ka­syk­lo­je. Daug su­ži­no­jo­me apie jos di­din­gą is­to­ri­ją. Nu­si­lei­dę po že­me į 120 met­rų gy­lį net dvi va­lan­das ke­lia­vo­me po drus­kų kam­ba­rius. Ka­syk­lo­je Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos gar­bei įreng­ta kop­ly­čia.
      Ap­lan­kė­me įspū­din­gą Va­ve­lio pi­lį, pa­bu­vo­jo­me ir prie po­eto Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus bei ge­ne­ro­lo Pil­sud­skio krip­tų, taip pat pa­ger­bė­me ir žu­vu­sio Len­ki­jos pre­zi­den­to bei jo žmo­nos krip­tą.
      Grį­žo­me dva­siš­kai su­stip­rė­ję, su­si­drau­ga­vę, pail­sė­ję. To­kios ke­lio­nės yra la­bai rei­ka­lin­gos, kad ga­lė­tu­me pa­si­sem­ti nau­jos pa­tir­ties ir vie­ni ki­tus la­biau pa­žin­ti. Vi­si ke­liau­nin­kai už rū­pes­tį dė­ko­ja­ dia­be­to klu­bo „Vil­ties ke­lio­nė“ pir­mi­nin­kei ir ge­ra­da­riams rė­mė­jams, su­tei­ku­siems ga­li­my­bę pa­bu­vo­ti kai­my­ni­nė­je ša­ly­je. Ačiū vi­siems.

      Bro­lis Ber­nar­das Be­lic­kas OFM,
      „Švy­tu­rys“


Puslapis 23
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro

Į S A K Y M A S

Dėl tarpusavyje keičiamų insulino preparatų grupių
ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo


2011 m. gegužės 24 d. Nr. V-519
Vil­nius

      »  Įsakymo tekstasLie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro

Į S A K Y M A S

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-519 ,,Dėl tarpusavyje keičiamų insulino preparatų grupių ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo“ pakeitimo


2011 m. liepos 26 d. Nr. V-724
Vil­nius

      »  Įsakymo tekstasPuslapis 24
Apie ozo­nuo­tąjį alie­jų

      Kai ozo­no ir de­guo­nies mi­ši­nys yra pra­lei­džia­mas per tam tik­rus skys­čius, jis iš da­lies juo­se ištirpsta ir per­duo­da sa­vo gy­do­mą­sias sa­vy­bes. Yra skys­čių, ku­rie ozo­no vei­kia­mi ne­kei­čia sa­vo fi­zio­lo­gi­nių ir che­mi­nių sa­vy­bių: tai fi­zio­lo­gi­nis tir­pa­las (0,9 % ph NaCl), dis­ti­liuo­tas van­duo, ra­fi­nuo­tas au­ga­li­nis alie­jus ir žmo­gaus krau­jas. Fi­zio­lo­gi­nia­me tir­pa­le ozo­nas iš­si­lai­ko iki 30 min., dis­ti­liuo­ta­me van­de­ny­je – nuo 2 iki 4 val. (pri­klau­so­mai nuo van­dens tem­pe­ra­tū­ros), au­ga­li­nia­me alie­ju­je – iki 2 me­tų, krau­jy­je – iki 3 mė­ne­sių. Jau dau­giau nei 100 me­tų ozo­no pri­so­tin­tas au­ga­li­nis alie­jus yra var­to­ja­mas įvai­rioms li­goms gy­dy­ti.

      Ozo­no pri­so­tin­tas alie­jus (dar vad. ozo­nuo­tuoju alie­ju-­mi) – tai gam­ti­nės kil­mės ne­pri­so­tin­tų kar­bok­si­rūgščių ozo­ni­dų tir­pa­las aly­vuo­gių alie­ju­je, pa­ga­min­tas iš ra­fi­nuo­to au­ga­li­nio alie­jaus ir pri­so­tin­tas ozo­no. Alie­jus, per­duo­da­mas ak­ty­vų­jį de­guo­nį į krau­ją, pa­si­žy­mi il­ga­lai­kiu po­vei­kiu, taip pat ir bak­te­ri­ci­di­niu, ska­ti­na in­fe­kuo­tų žaiz­dų gi­ji­mą. Pa­si­žy­mi kaip efek­ty­vi prie­mo­nė, ko­vo­jant su gry­be­li­niais li­gos pa­žei­di­mais.
      Ozo­nuotasis au­ga­li­nis alie­jus ga­li­mas vi­di­niam ir iš­vir­ši­niam var­to­ji­mui. Jis su­ge­ba pa­tek­ti į gi­liau­sius au­di­nius, kur ki­ti an­ti­sep­ti­kai ne­pa­ten­ka. Šis alie­jus pa­si­žy­mi ne tik an­ti­bak­te­ri­niu po­vei­kiu, bet ir ska­ti­na gi­ji­mo pro­ce­są, tie­sio­giai su­teik­da­mas au­di­niui ak­ty­vuo­to de­guo­nies. Be to, tai vi­siš­kai na­tū­ra­li prie­mo­nė, ne­ter­šian­ti or­ga­niz­mo, o jį va­lan­ti nuo tok­si­nų ir ki­tų at­lie­kų, su­si­da­ran­čių or­ga­niz­me. Sėk­min­gai ozo­nuo­tąjį alie­jų ga­li­ma var­to­ti, gy­dant nu­de­gi­mus, odos in­fek­ci­nius pa­žei­di­mus. Vo­kie­čių ozo­no te­ra­peu­tų S. Ril­lin­go ir R. Vier­bah­no ma­ny­mu, toks alie­jus pui­kiau­siai tin­ka gy­dant gry­be­li­nes in­fek­ci­jas – der­mo­to­mi­ko­zes, ku­rios sun­kiai gy­ja. Pa­cien­tams, var­to­jan­tiems ozo­nuo­tąjį alie­jų, ne­rei­kia pirk­ti bran­giau­sių me­di­ka­men­tų.
      Šis alie­jus ska­ti­na odos ląs­te­lių au­gi­mą ir at­si­nau­ji­ni­mą, spar­ti­na gi­ji­mą, odos iš­si­va­ly­mą, neut­ra­li­zuo­ja tok­si­nus ir ža­lin­gas che­mi­nes me­džia­gas, taip pat ma­ži­na krau­jo kre­šė­ji­mą, krau­jas tam­pa skys­tes­nis, pa­ge­rė­ja mik­ro­cir­ku­lia­ci­ja or­ga­niz­me. Jis tin­ka įvai­rioms odos ir glei­vi­nės li­goms (įvai­rios lo­ka­li­za­ci­jos her­pi­niai pa­žei­di­mai, žaiz­dos, tarp jų ir sil­p­nai gy­jan­čios), pra­gu­loms, tro­fi­nėms opoms, nu­de­gi­mams gy­dy­ti.
      Žmo­nės, ku­rie ne­ga­li var­to­ti skys­to au­ga­li­nio alie­jaus, ga­li var­to­ti kap­su­les (0,6 g). Tai ypač pa­to­gu gy­dant gast­ri­tą, ko­li­tą, žar­ny­no dis­bak­te­rio­zę, skran­džio ir dvy­li­ka­pirš­tės žar­nos opą. Gi­ne­ko­lo­gi­nėms ir uro­lo­gi­nėms li­goms gy­dy­ti nau­do­ja­ma spe­cia­li tū­be­lė į tie­si­ą­ją žar­ną ir va­gi­na­liai. Be to, ozo­no pri­so­ti­na­mi ir šam­pū­nai, mui­las, kū­no bei vei­do kre­mai ir kt.
      Ozo­nuo­tąjį alie­jų rei­kia sau­go­ti tam­sia­me stik­li­nia­me in­de. Lai­kant kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je, jo ak­ty­vu­mas iš­lie­ka iki 3 mė­ne­sių, lai­kant šal­dy­tu­ve – iki 2 me­tų. Var­to­ti rei­kia po 1 ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį 30 min. prieš val­gį 2–4 kar­tus per die­ną. Do­zė pa­laips­niui di­di­na­ma iki 1 val­go­mo­jo šauk­što 2–4 kar­tus per die­ną.

      Doc. gyd. reanimatologas, ozono terapeutas,
      Azijos ir Europos ozono terapeutų ir medicininės įrangos gamintojų sąjungos narys
      Valerij M. Melnyk


Puslapis 25
Nuo­sta­biau­si pri­si­mi­ni­mai iš Slo­vė­ni­jos

      Šių me­tų lie­pos 21–29 die­no­mis da­ly­va­vau tarp­tau­ti­nė­je jau-­ni­mo va­sa­ros sto­vyk­lo­je Rog­lo­je (Slo­vė­ni­ja). Iš vi­sos Eu­ro­pos: Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos, Olan­di­jos, Šve­di­jos, Uk­rai­nos, Ru­mu­ni­jos, Slo­vė­ni­jos, Azer­bai­dža­no, Kir­gi­zi­jos, Kip­ro, Mal­tos, Por­tu­ga­li­jos, Ita­li­jos, Pran­cū­zi­jos, Grai­ki­jos, Ser­bi­jos, Kro­a­ti­jos, Fa­re­rų sa­lų, su­si­rin­ko 23 jau­nuo­liai, ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu. Vi­si ap­si­gy­ve­no­me pui­kia­me „Uni­tur“ viešbu­ty­je. Rog­los mies­te­lis įsi­kū­ręs 1 517 met­rų aukšty­je virš jū­ros lygio.
      Tai bu­vo pa­ti nuo­sta­biau­sia sto­vyk­la ma­no gy­ve­ni­me, nes su­si­ra­dau daug drau­gų iš vi­sos Eu­ro­pos, su­ži­no­jau ir išmo­kau daug nau­din­gų da­ly­kų apie dia­be­tą, taip pat pa­ma­čiau nuo­sta­bią šalį, ku­ri su­ža­vė­jo di­din­gais kal­nais ir nuo jų at­si­ve­rian­čiais ke­rin­čiais ho­ri­zon­tais. Su­si­pa­ži­nau su Slo­vė­ni­jos kul­tū­ra, pa­ra­ga­vau na­cio­na­li­nių pa­tie­ka­lų, net­gi išmo­kau ke­le­tą žo­džių slo­vė­niškai. Slo­vė­nų kal­ba la­bai pri­mi­nė ru­sų kal­bą, to­dėl ją su­pras­ti ne­bu­vo su­dė­tin­ga.
      Sto­vyk­lo­je tik­rai ne­nu­obo­džia­vo­me, nes, tie­są pa­sa­kius, ne­tu­rė­jo­me tam lai­ko. Vi­są die­ną bū­da­vo­me už­si­ė­mę. Po pus­ry­čių vyk­da­vo pa­skai­tos, gru­pi­niai dar­bai, ku­rių me­tu daug dis­ku­tuo­da­vo­me. Daug nau­din­gų pa­skai­tų skai­tė Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos (TDF) at­sto­vai. Eu­ro­pos re­gio­no pre­zi­den­tas ir re­gio­no pir­mi­nin­kas Chris De­li­ca­ta (Mal­ta) pa­pa­sa­ko­jo apie TDF veik­lą, sie­kius, tiks­lus. Daug su­ži­no­jau apie ki­tų ša­lių svei­ka­tos sis­te­mą, po­žiū­rį į žmo­nes, ser­gan­čius dia­be­tu. Skau­du bu­vo klau­sy­ti vie­no vai­ki­no pa­sa­ko­ji­mo apie dis­kri­mi­na­ci­ją mo­kyk­lo­je, o vė­liau ir dar­be vien dėl to, kad jis ser­ga dia­be­tu. Dau­gu­ma jau­nuo­lių sle­pia sa­vo li­gą, nes ma­no, kad taip bus leng­viau. Ma­nau, kad tai di­džiu­lė pro­ble­ma, su ku­ria rei­kia ko­vo­ti ir su ku­ria yra ko­vo­ja­ma. La­bai nu­ste­bi­no ir pri­ver­tė su­si­mąs­ty­ti mer­gi­nos pa­sa­ko­ji­mas apie jos šalies svei­ka­tos sis­te­mos pa­dė­tį. Bu­vo keis­ta išgirs­ti, kad jos šaly­je nė­ra in­su­li­no pom­pų ir kad jų ne­įma­no­ma įsi­gy­ti. Ji pri­si­pa­ži­no, kad pir­mą kar­tą in­su­li­no pom­pą pa­ma­tė sto­vyk­lo­je. Džiau­giuo­si, kad gy­ve­nu Lie­tu­vo­je, nes čia žmo­nės, ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu, ap­rū­pin­ti vis­kuo. Mums ne­rei­kia pirk­ti juos­te­lių gliu­ko­zės kie­kiui krau­jy­je nu­si­sta­ty­ti, mes tu­ri­me ga­li­my­bę pa­si­rink­ti to­kį in­su­li­ną, ku­ris la­biau­siai tin­ka mums, ga­lų ga­le – mes tu­ri­me in­su­li­no pom­pas. Yra daug prie­žas­čių, kodėl aš la­bai džiau­giuo­si ir di­džiuo­juo­si, kad gy­ve­nu Lie­tu­vo­je. Kad mū­sų šaly­je to­kia ge­ra dia­be­to prie­žiū­ra, tu­ri­me dė­ko­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei. Už tai ta­riu Jums pa­tį nuošir­džiau­sią AČIŪ.
      La­bai įdo­mią pa­skai­tą apie gy­ve­ni­mą ir gy­ve­ni­mo gro­žį, ser­gant dia­be­tu, skai­tė Joćo Na­bais (Por­tu­ga­li­ja). Pra­ne­šė­jas da­li­jo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, išgy­ve­ni­mais, pa­pa­sa­ko­jo apie pa­sau­ly­je įžy­mius žmo­nes, ku­rie ser­ga dia­be­tu. Joćo iro­dė, kad dia­be­tas ne li­ga – tai gy­ve­ni­mo bū­das. Pa­si­klau­sius nuošir­džių žo­džių, pa­si­da­ro žy­miai leng­viau, tie­siog ne­si­jau­ti, kad esi toks vie­nas. Mark­ku Sa­ha­rei­mo (Suo­mi­ja) kal­bė­jo apie vai­kus, pa­aug­lius ir jau­nuo­lius, ser­gan­čius dia­be­tu. La­bai įdo­mu bu­vo išgirs­ti apie pir­mą­sias in­su­li­no pom­pas, gy­dy­mą­si jo­mis ankščiau ir da­bar. Alojz Ru­dolf (Slo­vė­ni­ja) da­vė nau­din­gų pa­ta­ri­mų fi­nan­sų klau­si­mais. Jis mo­kė, kaip pa­reng­ti pro­jek­to pla­ną ir kaip jį sėk­min­gai įgy­ven­din­ti, iš kur gau­ti pi­ni­gų, kur jų ieško­ti. Vi­si pa­ta­ri­mai tik­rai pra­vers. Chris­tian An­dri­ciuc (Ru­mu­ni­ja) pa­pa­sa­ko­jo apie dia­be­to aso­cia­ci­jas vi­so­je Eu­ro­po­je. Lex Her­reb­rugh (Bel­gi­ja) kal­bė­jo apie sa­vo dar­bą Tarptautinėje diabeto federacijoje. Le­x’as sto­vyk­lo­je or­ga­ni­za­vo spor­to už­si­ė­mi­mus ir kar­tu su mu­mis spor­tuo­da­vo. Mes žai­dė­me krepšinį, fut­bo­lą, tin­kli­nį, sta­lo te­ni­są, ban­dė­me jė­gas trauk­da­mi vir­vę, spe­cia­lia lai­pio­ji­mo tra­sa li­po­me į sie­ną, šoki­nė­jo­me su maišais, lenk­ty­nia­vo­me ir kt. Viešbu­ty­je, ku­ria­me gy­ve­no­me, lan­kė­mės ba­sei­ne ir sau­no­je. Su ro­gu­tė­mis (skir­to­mis va­žiuo­ti spe­cia­lia tra­sa ne žie­mos se­zo­nu) lei­do­mės nuo kal­no. Tik nu­si­lei­du­si pa­ju­tau, kaip dau­žo­si ma­no šir­dis ir kaip kū­nas vir­pa nuo ad­re­na­li­no. Bu­vo fan­tas­tiška! Dvi die­nas pra­lei­do­me žy­gy­je į kal­nus, išban­dė­me va­di­na­mą­jį šiau­rie­tišką­jį ėji­mą su laz­do­mis. Pa­ma­ty­ti vaiz­dai tie­siog gniau­žė kva­pą... Be vi­so to, lan­kė­mės mu­zie­ju­je, kur tu­rė­jo­me ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti se­no­višką slo­vė­nų na­mą. Kiek­vie­ną die­ną pa­tir­ti po­jū­čiai, pa­ma­ty­ti vaiz­dai bu­vo vis įspū­din­ges­ni. Be ga­lo džiau­giuo­si, kad tu­rė­jau pro­gą vi­sa tai išban­dy­ti ir pa­tir­ti.
      Va­ka­rais vyk­da­vo sto­vyk­lau­to­jų pri­sis­ta­ty­mų va­ka­rai. Kiek­vie­nas tu­rė­jo pri­sta­ty­ti sa­ve, sa­vo šalį, dia­be­to aso­cia­ci­ją ir jos veik­lą. Vi­sų pri­sis­ta­ty­mai bu­vo la­bai įdo­mūs ir ori­gi­na­lūs. Tie­są pa­sa­kius, aš la­bai jau­di­nau­si, bet vis­kas pra­ėjo ga­na sklan­džiai ir ge­rai. Vi­siems la­bai pa­ti­ko fil­mu­kas apie Lie­tu­vą. Išgir­dau daug gra­žių ko­men­ta­rų. Ypač su­ža­vė­jo vai­ki­no iš Ru­mu­ni­jos pri­sis­ta­ty­mas. Jis, pa­si­nau­do­da­mas šiais lai­kais vi­siems la­bai ge­rai ži­no­mu so­cia­li­niu tin­kla­la­piu Fa­ce­bo­ok, su­kū­rė įdo­mų pa­sa­ko­ji­mą apie sa­ve ir sa­vo veik­lą dia­be­to aso­cia­ci­jo­je. Vai­ki­nai iš Mal­tos su­kū­rė dai­ną, ku­ri ta­po mū­sų sto­vyk­los him­nu. Him­ną dai­nuo­da­vo­me vi­sur ir vi­sa­da!
      Sto­vyk­lo­je su­si­ra­dau daug drau­gų, su­si­pa­ži­nau su nuo­sta­biais žmo­nė­mis iš vi­sos Eu­ro­pos, su­ži­no­jau daug nau­din­gų da­ly­kų, su­si­pa­ži­nau su ki­tų ša­lių svei­ka­tos sis­te­mo­mis. Ši pa­tir­tis man be ga­lo nau­din­ga ne vien kaip žmo­gui, ser­gan­čiam dia­be­tu, bet ir kaip bū­si­mai spe­cia­lis­tei. Už pa­čią nuo­sta­biau­sią sto­vyk­lą, vi­sų pir­ma, no­riu pa­dė­ko­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tei Vi­dai Au­gus­ti­nie­nei. Jū­sų dė­ka aš tu­rė­jau ga­li­my­bę pa­bu­vo­ti to­kio­je nuo­sta­bio­je šaly­je, su­si­pa­žin­ti su šalies kul­tū­ra ir nuo­sta­biais žmo­nė­mis. AČIŪ JUMS! Taip pat nuošir­džiai dė­ko­ju Svet­la­nai Kuz­ne­co­vai už di­džiu­lę pa­gal­bą ruošian­tis sto­vyk­lai.

      Ag­nė Gul­bins­ky­tė


Puslapis 26
Prevencija – veiksmingas vaistas nuo daugelio ligų

      Kol ne­skau­da, į gy­dy­to­jus ne­si­krei­pia­me ir li­gos nei­eš­ko­me – ma­tyt, tai bū­din­ga dau­ge­liui mū­sų. Bet ko­dėl ne­pa­si­nau­do­jus ga­li­my­be ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti? Juk iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) fi­nan­suo­ja­mos pre­ven­ci­nės pro­gra­mos lei­džia iš­veng­ti rim­tos li­gos ar­ba ją nu­sta­ty­ti lai­ku, kol dar ga­li­ma veiks­min­gai gy­dy­ti.

      Štai nuo bir­že­lio vi­du­rio ta­po pa­pras­čiau pa­si­nau­do­ti Šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­jos pro­gra­mos pa­slau­go­mis. „Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu šei­mos gy­dy­to­jų kom­pe­ten­ci­jai pri­skir­ta dau­giau ty­ri­mų, taip pat šie gy­dy­to­jai pa­tys seks di­des­nės ri­zi­kos su­sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis pa­cien­tus. Į spe­cia­li­zuo­tus šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­jos pa­da­li­nius, kur tei­kia­ma dau­giau ir su­dė­tin­ges­nių pa­slau­gų, bus siun­čia­mi tik tie pa­cien­tai, ku­rių su­sir­gi­mo mi­nė­to­mis li­go­mis ti­ki­my­bė yra di­džiau­sia“, – pa­aiš­ki­na Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (VLK) Pa­slau­gų eks­per­ti­zės, me­to­di­nio va­do­va­vi­mo ir kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Be­rūkš­tie­nė.
      Dėl šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ne­mo­ka­mai tik­ri­na­mi (šias pa­slau­ga ap­mo­ka li­go­nių ka­sos) ap­draus­tie­ji pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu: vy­rai nuo 40 iki 55 me­tų ir mo­te­rys nuo 50 iki 65 me­tų. Apie ga­li­my­bę pa­si­tik­rin­ti dėl šių li­gų tu­ri in­for­muo­ti šei­mos gy­dy­to­jas. Pa­gal pro­gra­mą po­li­kli­ni­ko­se at­lie­ka­mi ty­ri­mai (nu­sta­to­ma gliu­ko­zės, cho­les­te­ro­lio, tri­gli­ce­ri­dų kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je, at­lie­ka­ma elek­tro­kar­diog­ra­ma ir kt.), lei­džian­tys iš­si­aiš­kin­ti, ar nė­ra pa­vo­jaus su­sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis. Nuo šių me­tų bir­že­lio vi­du­rio šei­mos gy­dy­to­jai pa­pil­do­mai at­liks gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos mė­gi­nį, o gliu­ko­zės ty­ri­mą at­liks tiks­les­niu bū­du, t. y. bus ti­ria­mas ne ka­pi­lia­ri­nis, bet ve­nos krau­jas. Jeigu rei­kia, šei­mos gy­dy­to­jas siun­čia pa­cien­tą at­lik­ti iš­sa­mes­nių ty­ri­mų į spe­cia­li­zuo­tus šir­dies li­gų pre­ven­ci­jos pa­da­li­nius.
      Be ši­tos, Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­na­mos dar ke­lios li­gų pre­ven­ci­jos pro­gra­mos, ku­rių ty­ri­mams ski­ria­ma ne­ma­žai lė­šų iš PSDF biu­dže­to. Jau ke­lin­ti me­tai vyk­do­mos gim­dos kak­le­lio vė­žio (skir­ta mo­te­rims nuo 25 iki 60 me­tų), krū­ties vė­žio (mo­te­rims nuo 50 iki 69 me­tų), pro­sta­tos vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pro­gra­mos (vy­rams nuo 50 iki 75 me­tų bei vy­rams nuo 45 me­tų, ku­rių tė­vai ar bro­liai yra sir­gę pro­sta­tos vė­žiu) pre­ven­ci­jos pro­gra­mos, taip pat – sto­ro­sios žar­nos vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­ma, skir­ta as­me­nims nuo 50 iki 75 me­tų. Pas­ta­ro­ji pro­gra­ma įgy­ven­di­na­ma Vil­niaus ir Kau­no ap­skri­ty­se.
      Dėl vi­sų šių pre­ven­ci­nių ty­ri­mų pir­miau­sia rei­kia kreip­tis, tar­tis su šei­mos gy­dy­to­ju, ku­ris, įver­ti­nęs pa­cien­to svei­ka­tos būk­lę, nuo­dug­niau su­pa­žin­dins su pre­ven­ci­nė­mis pro­gra­mo­mis ir pa­skirs rei­kia­mus ty­ri­mus.
      O kad vai­kams ne­skau­dė­tų dan­tu­kų, jų vei­du­kus daž­niau puoš­tų gra­ži šyp­se­na, ne­nu­ken­tė­tų tė­ve­lių pi­ni­gi­nė ir šie­met tę­sia­ma Vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pre­ven­ci­nė pro­gra­ma. Pa­gal ją nu­ma­ty­tas pa­slau­gas nuo 6 iki 14 me­tų vai­kams ne­mo­ka­mai tei­kia su­tar­tį su te­ri­to­ri­ne li­go­nių ka­sa su­da­riu­sios po­li­kli­ni­kos, šei­mos me­di­ci­nos cen­trai, ku­riuo­se dir­ba gy­dy­to­jai odon­to­lo­gai su pa­dė­jė­jais ar­ba bur­nos hi­gie­nis­tai.
      Tai­gi net jei jau­čia­tės ge­rai, vi­sa­da ne­pro­šal pa­si­tik­rin­ti sa­vo svei­ka­tą, nes be­ne ge­riau­sias vais­tas nuo li­gų – jų pre­ven­ci­ja. Va­sa­ra bei atos­to­gos – la­bai tin­ka­mas me­tas tuo pa­si­rū­pin­ti. „Pa­ska­tin­ti pa­sy­ves­niuo­sius tik­rin­tis ga­li ir tu­rė­tų ne tik gy­dy­to­jai, šių pro­gra­mų or­ga­ni­za­to­riai, bet ir šei­mos na­riai, taip pat – ži­niask­lai­da“, – ak­cen­tuo­ja VLK Pa­slau­gų eks­per­ti­zės, me­to­di­nio va­do­va­vi­mo ir kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Daiva Be­rūkš­tie­nė.


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, A. Rimkutė, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 5000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.