»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 1 (73) Vasario mėn., 2012

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Bayer, Berlin Chemie Menarini Baltic, Interlux, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva.


Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos
VI­II su­va­žia­vi­mas

      2011 m. gruo­džio 16 d. įvy­ko Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) VI­II su­va­žia­vi­mas, į ku­rį at­vy­ko 97 de­le­ga­tai iš ra­jo­nų klu­bų, ben­dri­jų, drau­gi­jų. Taip pat da­ly­va­vo ne­ma­žai nuo­la­ti­nių LDA rė­mė­jų at­sto­vų ir sve­čių iš įvai­rių val­džios bei gy­dy­mo ins­ti­tu­ci­jų: An­ta­nas Ma­tu­las, LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas; Aud­rius Klišonis, LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras; prof. Vai­do­tas Ur­ba­na­vi­čius, Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kos En­dok­ri­no­lo­gi­jos cen­tro va­do­vas.

      VI­II su­va­žia­vi­mą ati­da­rė LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė.
      „Tai ži­no­miau­sia, veik­liau­sia ser­gan­čių žmo­nių or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios dar­bai yra ma­to­mi, ži­no­mi ir ne­ša di­džiu­lę nau­dą vi­siems žmo­nėms“, – apie LDA sa­kė LR Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Ma­tu­las.
      LR svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras A. Klišonis pažymė­jo: „Aš­tun­tą kar­tą su­si­ren­ka­te į aso­cia­ci­jos, ku­rios mi­si­ja – pa­ge­rin­ti dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, su­va­žia­vi­mą. Jū­sų dar­bas ap­ima dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mą, jų mo­ky­mą, vi­suo­me­nės švie­ti­mą, ben­dra­dar­bia­vi­mą su svei­ka­tos prie­žiū­ros part­ne­riais, sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių pro­pa­ga­vi­mą ir įvai­rią pa­gal­bą.“
      Prof. V. Ur­ba­na­vi­čius pa­brė­žė, kad LDA yra ži­no­ma ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, kad dir­ba­ma žmo­nių la­bui.
      Svei­ki­ni­mo kal­bą pa­sa­kė ir prof. Juo­zas S. Da­ni­le­vi­čius. Jis džiau­gė­si ak­ty­via LDA veik­la ir jos pa­sie­ki­mais. Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas prof. An­ta­nas Nor­kus, ne­ga­lė­jęs at­vyk­ti į su­va­žia­vi­mą, lin­kė­jo aso­cia­ci­jai ir jos va­do­vei „ener­gi­jos vai­sin­gai veik­lai“.
      Ne­rin­gos mies­to me­ras, LDA Gar­bės na­rys gyd. An­ta­nas Vin­kus svei­ki­ni­mus at­siun­tė raš­tu: „Di­džiuo­juo­si Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­la ir vi­sa­da esu pa­si­ruo­šęs Jums pa­dė­ti... Lin­kiu organiza­ci­jai ir to­liau gar­bin­gai siek­ti kil­nių tikslų.“
      LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė pri­sta­tė ata­skai­ti­nį pra­ne­ši­mą apie or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą nuo 2008 m. gruo­džio 5 d. iki 2011 m. gruo­džio 16 d.
      Su­va­žia­vi­me dar­bo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si dia­be­to klu­bų va­do­vai: Kė­dai­nių vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bo „Cuk­ri­nu­kas“ pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė At­ko­čiū­nie­nė ir Kel­mės dia­be­to klu­bo „Dia­be­tas ABC“ pir­mi­nin­kė La­ri­sa Ra­rov­ska­ja (su jos pa­reng­tu pra­ne­ši­mu VI­II su­va­žia­vi­mo da­ly­vius su­pa­žin­di­no LDA vi­ce­prezidentė Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė).
      Su LDA Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos ata­skai­to­mis at­ski­rai už 2011 m. ir už ata­skai­ti­nį 3 me­tų lai­ko­tar­pį (2009–2011 m.) su­va­žia­vi­mo da­ly­vius su­pa­žin­di­no Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos na­rė Au­re­li­ja Ja­ko­čiū­nie­nė.
      Per su­va­žia­vi­mą vy­ko ir LDA pre­zi­den­to rin­ki­mai. Sep­tin­tai ka­den­ci­jai išrink­ta V. Au­gus­ti­nie­nė.
      Su­da­ry­ta ir vie­nbal­siai pa­tvir­tin­ta Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ta­ry­ba: Ie­va Ba­la­be­ko­vie­nė (Ak­me­nė, „Sa­du­tė“), Sta­sys Kaz­laus­kas (Aly­tus, „Mes“), Le­o­no­ra Oku­ne­vi­čie­nė (Aly­tus, „Vil­tis“), Ma­ri­jo­nas Pri­bu­šaus­kas (Anykš­čiai, „Atei­­tis“), Bi­ru­tė Il­gi­nie­nė (Bir­žai, „Kran­tas“), Je­le­na Ši­mo­nie­nė (Drus­ki­nin­kai, „At­ga­ja“), Al­fon­sas So­do­nis (Elek­trė­nai), Mil­da La­šiū­nie­nė (Ig­na­li­na, „Gy­dū­nė“), Jo­nas Lai­va (Jo­na­va, „Ra­mu­nė“), Al­do­na Goš­tau­tie­nė (Jo­niš­kis, „Vil­tis“), An­ta­nas Bo­les­lo­vas Za­ka­raus­kas (Kai­šia­do­rys, „Li­ki­mas“), Ge­no­vai­tė Vrot­nia­kie­nė (Kau­nas, „Aro­ni­ja“), Liu­bo­vė Tra­ki­mie­nė (Kau­nas, „In­su­la“), Mo­ni­ka Ga­se­vi­čie­nė (Kau­nas, „Sva­ja“), La­ri­sa Ra­rov­ska­ja (Kel­mė, „Dia­be­tas ABC“), Rim­gau­das Ri­mo­šai­tis (Kė­dai­niai, „Dia­be­tas“), Jū­ra­tė At­ko­čiū­nie­nė (Kė­dai­niai, „Cuk­ri­nu­kas“), As­ta Poš­kie­nė (Klai­pė­da, „CD“), Ali­sa Kos­tiuk (Klai­pė­da, „Smal­su­čiai“), Lai­mu­tė Ber­na­dic­kie­nė (Ku­piš­kis, „Ku­pa“), Ve­ra Sa­mu­šie­nė (Kur­šė­nai, „Ven­ta“), Re­gi­na Ma­ciu­le­vi­čie­nė (Kre­tin­ga, „Vil­ties ke­lio­nė“), Lo­re­ta Za­jan­kaus­kie­nė (Laz­di­jai, „Dia­be­tas“), Jad­vy­ga Ja­ce­vič (Lent­va­ris, „Sa­na“), An­ge­lė Do­vy­dė­nie­nė (Bir­žai, ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių dia­be­to klu­bas), Aud­ro­nė Ly­mon­tai­tė (Klai­pė­da, ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių dia­be­to klu­bas), An­ta­nas Šu­kys (LASS, Pa­ne­vė­žys), Vir­gi­ni­ja Bu­li­kai­tė (Lietuvos slau­gy­tojų diabetologų draugija), Ge­no­vai­tė Nai­dzi­na­vi­čie­nė (Ma­ri­jam­po­lė, „Dia­be­ti­kas ABC“), Jū­ra­tė Kul­bo­kie­nė (Ma­ri­jam­po­lė, „Dia­be­ti­kas ABC“), Fai­na Juo­zė­nie­nė (Ma­žei­kiai, „Že­mai­čių spė­ka“), Lai­ma Ju­cie­nė (Pa­gė­giai, „Ram­by­nas“), Ade­lė Do­bi­lie­nė (Pa­kruo­jis, „Vi­ta“), Va­len­ti­nas Ba­nys (Pa­kruo­jis, „Vi­ta“), Jo­vi­ta Za­ka­re­vi­čie­nė (Pa­lan­ga, „Dia­be­tas“), Ni­jo­lė Vai­te­lio­nie­nė (Pa­ne­vė­žys, „Vil­tis“), Ma­ri­ja Mil­da Bag­do­nie­nė (Pa­ne­vė­žys, „Vil­tis“), Vi­da Ve­gie­nė (Pa­sva­lys, „Svei­ka­ta“), Ele­na Mic­ke­vi­čie­nė (Plun­gė), Bi­ru­tė Bart­ke­vi­čiū­tė (Prie­nai, „Ver­smė“), Leo­ka­di­ja Ve­sec­kie­nė (Rad­vi­liš­kis, „Li­ki­mas“), Je­ro­ni­mas Damb­raus­kis (Rad­vi­liškis, „Li­ki­mas“), Re­gi­na Un­de­ry­tė (Rad­vi­liškis, „Li­ki­mas“), Ja­ni­na Taut­kie­nė (Ra­sei­niai, „Dia­be­tas“), Ma­ri­jo­na Mie­liaus­kie­nė (Ro­kiš­kis, „Ro­kiš­kis“), Bi­ru­ta Jan­čai­tie­nė (Ša­kiai, „Li­ne­lis“), An­ta­nas Kviet­kaus­kas (Šiau­liai, „Lem­tis“), Da­lia Juš­kie­nė (Šiau­liai, „Lem­tis“), Ire­na Ba­lie­nė (Šiau­liai, „Lem­tis“), Ve­ro­ni­ka Koz­lo­vie­nė (Ši­la­lė, „Dia­be­tas“), Al­do­na Vy­tie­nė (Ši­lu­tė, „Dia­be­tas, ABC“), Vy­tau­tas Šim­kus (Tau­ra­gė, „In­su­la“), Da­lia Daug­no­rie­nė (Tel­šiai, „Dia Tel­šiai“), Sau­lius Nar­kū­nas (Uk­mer­gė, „Vil­kmer­gė“), Vy­tau­tas Ka­zie­la (Ute­na, „Vil­tis“), Ar­tū­ras Gai­ga­las (Ute­na, vai­kų klu­bas), Do­na­tas Ga­vė­nas (Va­rė­na, „Ri­ba“), Ka­zi­mie­ras Ku­kis (Vil­ka­viš­kis, „In­su­la“), Da­lia Bar­tu­se­vi­čie­nė (Vil­nius, „Be­ta“), Eg­lė Ja­ki­ma­vi­čie­nė (Vil­nius, „Dia­Bi­tė plius“), Jo­vi­ta Vaš­ke­vi­čie­nė (Za­ra­sai, „Viltis“).
      Kan­di­da­tų į LDA Ta­ry­bą ne­iš­kė­lė Vil­niaus mies­to jau­ni­mo, ser­gan­čio cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bas „Ke­tu­ri žir­gai“ (pir­mi­nin­kė Eg­lė La­ba­naus­kai­tė), Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no dia­be­to są­jun­ga (pir­mi­nin­kė Rai­mon­da Čer­niaus­kie­nė), Vi­sa­gi­no klu­bas „Dia“ (pir­mi­nin­kas Sau­lius Put­rius), Šven­čio­nių ra­jo­no dia­be­to klu­bas „At­ei­tis“ (pir­mi­nin­kė Ire­na Sa­dov­ni­kie­nė), Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių dia­be­ti­kų ben­dri­ja (pir­mi­nin­kė Ire­na Ma­tu­lie­nė).
      VI­II su­va­žia­vi­mas ne­pa­tvir­ti­no Kau­no ben­dri­jos „Li­ki­mas“ į Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ta­ry­bą de­le­guo­tos at­sto­vės Lai­mu­tės Vit­kaus­kie­nės. To­dėl Kau­no ben­dri­ja „Li­ki­mas“ taip pat ne­tu­ri sa­vo at­sto­vo LDA Ta­ry­bo­je.
      Vien­bal­siai pa­tvir­tin­ta ir LDA Re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja: Vid­man­tas Pi­li­bai­tis (Ro­kiš­kis), Au­re­li­ja Ja­ko­čiū­nie­nė (Elek­trė­nai), Ri­ma Ža­la­lie­nė (Vil­nius).
      LDA Gar­bės na­rio var­das, vi­siems pri­ta­rus, su­teik­tas Euro­pos slau­gy­to­jų dia­be­to­ mokytojų fe­de­ra­ci­jos, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos Slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų drau­gi­jos, Plun­gės ra­jono ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bo na­rei, slau­gy­to­jai dia­be­to­lo­gei Al­do­nai Da­ny­lie­nei.
      Pa­tvir­tin­ta ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos val­dy­ba. Jos na­riai bus at­sa­kin­gi už šiuos klau­si­mus: vi­ce­pre­zi­den­tas prof. ha­bil. dr. J. S. Da­ni­le­vi­čius rū­pin­sis dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­jos klau­si­mais, vi­ce­pre­zi­den­tė gyd. en­dok­ri­no­lo­gė O. Jur­kaus­kie­nė – ser­gan­čių­jų dia­be­tu me­di­ci­ni­niais klau­si­mais, vi­ce­pre­zi­den­tė G. Nai­dzi­na­vi­čie­nė – ser­gan­čių­jų dia­be­tu tei­sių klau­si­mais, A. So­do­nis – dia­be­to or­ga­ni­za­ci­jų na­rys­tės ir veik­los klau­si­mais, A. Šukys – ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių, ser­gan­čių dia­be­tu, klau­si­mais, D. Bar­tu­se­vi­čie­nė – II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų klau­si­mais, A. Gul­bins­ky­tė – dia­be­tu ser­gan­čio jau­ni­mo klau­si­mais, A. Da­ny­lie­nė – cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų mo­ky­mo klau­si­mais.
      Per VI­II su­va­žia­vi­mą pa­dė­ko­ta LDA rė­mė­jams ir vi­siems ge­ra­da­riams, be ku­rių or­ga­ni­za­ci­jos veik­la bū­tų ne­įma­noma.
      2012 m. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja vie­ni­ja 58 kolek­ty­vinius narius – klubus, ben­dri­jas, drau­gi­jas (per 6 000 individualių na­rių).

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos Gar­bės na­riai:
      Prof. Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius, Ar­nol­das Doviltis, Al­do­na Ona Ere­lie­nė , Ire­na Gra­kaus­kie­nė, Flem­ming Kjes­ga­ard Jo­han­sen, Bro­nius Jo­nu­šas, prof. Isuf Ka­lo, Lil­ly Karn, Fei­gė Na­re­vi­čie­nė, An­ta­nas Vytau­tas Ste­pa­nas , Kirs­ti Vik­ki, An­ta­nas Vin­kus, Ju­ze­fa Ulec­kie­nė, Al­do­na Da­ny­lie­nė.

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos nuo­la­ti­niai rė­mė­jai:
      • Dei­man­ti­niai:
      UAB Eli Lil­ly Lie­tu­va (nuo 1993 m.),
      UAB MSD (nuo 2008 m.),
      UAB No­vo Nor­disk Phar­ma (nuo 2010 m., 1995–2009 m. si­dab­ri­nis rė­mė­jas).
      • Auk­si­niai:
      UAB Sa­no­fi-Aven­tis Lie­tu­va (nuo 2003 m.),
      UAB Ab­bott Dia­be­tes Ca­re, UAB Abo­vi­ta (nuo 2012 m., 2001–2011 m. si­dab­ri­nis rė­mėjas),
      UAB Aco­ni­tum (2005–2006 m.).
      • Si­dab­ri­niai:
      UAB Bio­eks­ma (UAB Eks­mos MTC nuo 1998 m.),
      UAB In­ter­lux (nuo 2001 m.),
      UAB Ser­vier Phar­ma (nuo 2007 m.),
      UAB Ba­y­er (nuo 2008 m.),
      UAB Ro­che Lie­tu­va Dia­be­to prie­žiū­ros pa­da­li­nys (nuo 2009 m.).
      • Ki­ti rė­mė­jai:
      Vil­niaus aukšte­snio­ji me­di­ci­nos mo­kyk­la (1994–2001 m.),
      KB Lie­tu­vos ko­o­pe­ra­ty­vų są­jun­ga (nuo 2001 m.).

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos inf.


Puslapis 2
Ser­gan­čių­jų dia­be­tu gy­ve­ni­mas prieš 19 me­tų ir da­bar

      Sau­sio 16 d. Kel­mės kul­tū­ros cen­tre vy­ko dia­be­to klu­bo „Dia­be­tas ABC“ ata­skai­ti­nis rin­ki­minis su­si­rin­ki­mas. Ja­me da­ly­va­vo ne tik šio klu­bo na­riai, bet ir ra­jo­no vi­ce­me­ras Kęs­tu­tis Bi­lius, Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, So­cia­li­nių klau­si­mų ir svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Al­ma Mon­kaus­kie­nė bei So­cia­li­nių pa­slau­gų tar­ny­bos di­rek­to­rė Al­do­na Kvin­tu­fe­lie­nė.

      Vie­nbal­siai sep­tin­tai ka­den­ci­jai
      Su­si­rin­ki­mą nuo­tai­kin­go­mis dai­no­mis ir sa­ty­ri­niais, že­mai­tiš­ka tar­me pa­ra­šy­tais ei­lė­raš­čiais pra­dė­jo Už­ven­čio kul­tū­ros cen­tro Le­ga­čins­kų šei­mos an­sam­blis. Dia­be­to ku­bo pir­mi­nin­kė La­ri­sa Ra­rov­ska­ja nuo­šir­džiai pa­dė­ko­jo šei­mos an­sam­blio įkū­rė­joms se­sėms Onai Stan­kie­nei ir Va­le­ri­jai Ado­mai­tie­nei už lab­da­rin­gą kon­cer­tą, pri­sta­tė ren­gi­ny­je da­ly­vau­jan­čius sve­čius ir per­skai­tė pas­ku­ti­nių tre­jų me­tų klu­bo „Dia­be­tas ABC“ ata­skai­tą. L. Ra­rov­ska­ja va­do­vau­ja klu­bo veik­lai nuo pat jo įkū­ri­mo die­nos, de­vy­nio­li­ka me­tų. „Da­bar vi­są klu­bo veik­lą esu nu­krei­pu­si į ser­gan­čių­jų dia­be­tu mo­ky­mą ir švie­ti­mą. Dau­ge­lis ser­gan­čių­jų yra pa­gy­ve­nę žmo­nės, gy­ve­nan­tys iš ne­įga­lu­mo ar se­nat­vės pen­si­jos ir skai­čiuo­jan­tys kiek­vie­ną li­tą, to­dėl ne­ma­žai klu­bo na­rių ne­ga­li at­vyk­ti į už­si­ė­mi­mus“, – pri­si­pa­ži­no pir­mi­nin­kė.
      Pri­si­mi­nu­si klu­bo veik­los pra­džią ir pa­ly­gi­nu­si ją su da­bar­ti­ne, La­ri­sa sa­kė, kad da­bar Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos dar­buo­to­jų dė­ka klu­bas tu­ri daug spe­cia­lios li­te­ra­tū­ros, o klu­bo nariai tu­ri ga­li­my­bę mo­ky­tis sto­vyk­lo­se, į ku­rias siun­čia­mi II ti­po dia­be­tu ser­gan­tys su­au­gu­sie­ji ir pa­aug­liai. Pir­mi­nin­kė sa­kė, kad kiek­vie­na kon­fe­ren­ci­ja su­tei­kia li­go­niui daug ži­nių ir dė­ko­jo LDA slau­gy­to­jai dia­be­to­lo­gei A. Da­ny­lie­nei. La­ri­sa ge­ru žo­džiu at­si­lie­pė ir apie veik­lią LDA pre­zi­den­tę Vi­dą Au­gus­ti­nie­nę.

      Stip­res­ni, kai vi­si kar­tu
      Ap­žvelg­da­ma pas­ku­ti­nius tre­jus klu­bo veik­los me­tus, La­ri­sa sa­kė, kad ne­leng­va dir­bi dar­bą, ku­rio re­zul­ta­tų ne­ga­li­ma ap­čiuop­ti, dėl ko kar­tais su­lau­kian­ti ir ne­pel­ny­tos kri­tikos.
      „Ka­dan­gi vals­ty­bė­je vos ne kas­met vyks­ta kul­tū­ros, švie­ti­mo ir svei­ka­tos re­for­mos, to­dėl ne­pai­sant vi­sų sun­ku­mų rei­kia ras­ti sa­vy­je jė­gų ir ei­ti ko­ja ko­jon su LDA, ku­rios da­le­ly­te ra­jo­ne ir esa­me. Nors ir bū­na sun­kių min­čių, bet, kai mes vi­si kar­tu, esa­me stip­res­ni“, – tei­gė L. Ra­rov­ska­ja.
      Įkvėp­ti klu­bo pir­mi­nin­kės pa­si­sa­ky­mų su­si­rin­ku­sie­ji ne­kė­lė jo­kios kitos kan­di­da­tū­ros į klu­bo pir­mi­nin­kės vie­tą ir vien­bal­siai bal­sa­vo už La­ri­są Ra­rov­ska­ją. Su­si­rin­ki­mo da­ly­viai dė­ko­jo La­ri­sai už pa­gal­bą ir rū­pes­tį, ne tik už su­teik­tas ži­nias, bet ir už ga­li­my­bę su ži­no­mais dia­be­to gy­dy­to­jais pa­si­kal­bė­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros klau­si­mais Kel­mė­je.
      Su­si­rin­ku­sie­ji iš­rin­ko ir nau­ją klu­bo ta­ry­bą, ku­riai teks rū­pin­tis ne tik ak­ty­ves­ne veik­la, bet ir pa­si­ruoš­ti šio klu­bo dvi­de­šimt­me­čio ju­bi­lie­jui.

      Ona Pet­ra­vi­čie­nė, „Kelmiškiams“


Puslapis 3
Brangūs skai­ty­to­jai!

      Žmo­gus kei­čia­si lė­tai, nors kar­tais no­rė­tų­si, kad šis pro­ce­sas vyk­tų grei­čiau. Bet ir gy­ve­ni­mas kei­čia­si struk­tū­riš­kai, jo ne­ga­li nu­spė­ti ar juo la­biau kon­tro­liuo­ti. To­dėl, no­rė­da­mi va­din­tis gy­ve­ni­mo šei­mi­nin­kais, tam­pa­me sta­tis­ti­niais vie­ne­tais, o mū­sų po­žiū­ris į gy­ve­ni­mą da­ro­si vis la­biau me­cha­niš­kas. Daik­tus, kon­kre­čius me­cha­ni­nius prie­tai­sus žmo­nės my­li la­biau nei gy­vus pa­da­rus. Di­dė­jant biu­ro­kratinių me­to­dų reikš­mei, su žmo­nė­mis ben­drau­ja­me abst­rak­čia­me lyg­me­ny­je, jie yra tie­siog ob­jek­tai, o ne gy­vi in­di­vi­dai. Tar­nau­da­mi daik­tams, pa­tys tam­pa­me daik­tais. To­dėl daž­niau­siai tai, kas pa­gal pri­gim­tį yra sa­vai­me su­pran­ta­ma, il­giau­siai užima lai­ko aiš­ki­nan­tis, ką ap­skri­tai vie­nas ar ki­tas reiš­ki­nys reiš­kia, į pa­gal­bą pa­si­tel­kia­mi net teis­mai.
      Čia tru­pu­tį nu­kry­pau į ša­lį vien dėl to, kad ga­lė­čiau pa­ci­tuo­ti Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to Je­an-Clau­de Mba­nya žo­džius, ku­rie yra to­kie iš­kal­bin­gi, kad ne­rei­ka­lau­ja jo­kio aiš­ki­ni­mo ir ga­li bent tru­pu­tį vil­tin­gai pa­prieš­ta­rau­ti tam, nuo ko pra­dė­jau: „Mums rei­kia žmo­nių ga­lios. Kaip mes, žmo­nės, ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu, ar ma­žos or­ga­ni­za­ci­jos ga­li­me pa­da­ry­ti šim­tų mi­li­jo­nų šia li­ga ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mą ge­res­nį? At­sa­ky­mas vi­są lai­ką bu­vo ša­lia mū­sų. Pa­sau­ly­je dia­be­tu ser­ga 366 mln. žmo­nių. Iš jų tu­ri­me pa­ruoš­ti 1 mln. at­sto­vų, ku­rie pa­dė­tų skleis­ti ži­nias apie li­gą, ruoš­tų raš­tus ins­ti­tu­ci­joms, pa­tar­tų ir (ar) pa­si­tar­tų su svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tais ir reng­tų sa­vo ben­dra­am­žius veik­lai. Žmo­nių ga­lia yra ga­lia for­muo­ti po­li­ti­ką. Tai ga­lia ge­bė­ti pri­vers­ti di­de­les or­ga­ni­za­ci­jas klau­sy­tis. Tai ga­lia ki­tų ser­gan­čių­jų gy­ve­ni­mą pa­da­ry­ti ge­res­niu. Per at­ei­nan­čius me­tus mes nu­spren­dė­me skir­ti sa­vo ir ki­tų žmo­nių ga­lią, kad kiek­vie­nas dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus gau­tų kuo ge­res­nę pri­ei­gą prie ge­ros svei­ka­tos prie­žiū­ros. Mes ga­li­me tai pa­da­ry­ti.“

      Su ge­riau­siais lin­kė­ji­mais,
     
      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė


Puslapiai 4-5
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2011 m. lap­kri­čio 11 d. VšĮ Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kos or­ga­ni­zuo­to­je res­pub­li­ki­nė­je moks­li­nė­je prak­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je slau­gos spe­cia­lis­tams, slau­gy­to­jams dia­be­to­lo­gams ir die­to­lo­gams „Cuk­ri­nio dia­be­to val­dy­mas: 2011“ svei­ki­ni­mo kal­bą pa­sa­kė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) pre­zi­den­tė Vi­da Augus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 12 d. LDA pre­zi­den­tė su­si­ti­ko su dia­be­to li­go­niais Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­ny­je Birš­to­ne.
      »  Lap­kri­čio 14 d. Vil­niu­je vy­ko res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mas ir pro­fi­lak­ti­ka“, skir­ta lap­kri­čio 14-ajai – Pa­sau­li­nei dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­nai pa­žy­mė­ti. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      »  Lap­kri­čio 15 d. Pa­kruo­jo dia­be­to klu­bo „Vi­ta“ reng­ta­me Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos mi­nė­ji­me da­ly­va­vo LDA va­do­vė.
      »  Lap­kri­čio 16 d. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė svei­ki­no Vil­ka­viš­kio dia­be­to ben­dri­jos „In­su­la“ na­rius or­ga­ni­za­ci­jos veik­los 20-me­čio ir Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo LR Sei­mo na­rys Algirdas But­ke­vi­čius.
      »  Lap­kri­čio 17 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je kar­tu su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vais bu­vo ap­ta­ria­mi Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos 2011/24/ES dėl pa­cien­tų tei­sių į tarp­vals­ty­bi­nes svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mai. Pa­cien­tams at­sto­va­vo Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 17 d. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­ny­je Za­ra­suo­se LDA sek­re­to­rė Svet­la­na Kuz­ne­co­va skai­tė pra­ne­ši­mą „Lap­kri­čio 14 d. – Pa­sau­li­nė dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na“ ir at­sa­kė į ser­gan­čių dia­be­tu žmo­nių klau­si­mus.
      »  Lap­kri­čio 18 d. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė svei­ki­no Plun­gės dia­be­to klu­bo na­rius or­ga­ni­za­ci­jos 20 me­tų ju­bi­lie­jaus ir Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga.
      »  Lap­kri­čio 18–19 d. Pa­lan­go­je vy­ko gy­dy­to­jų en­dok­ri­no­lo­gų kon­fe­ren­ci­ja „Ak­tu­a­lūs dia­be­to­lo­gi­jos klau­si­mai“. Pra­ne­ši­mą „Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos da­ly­va­vi­mo ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu prie­žiū­ro­je ak­tu­a­li­jos“ skai­tė LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 19 d. Ma­žei­kių dia­be­to klu­bas „Že­mai­čių spė­ka“ mi­nė­jo veik­los 20-me­tį ir Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną. Ren­gi­nio da­ly­vius svei­ki­no ir LDA va­do­vė.
      »  Lap­kri­čio 22 d. LR Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je bu­vo skai­to­mas Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos me­ti­nis pra­ne­ši­mas „Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­ma: re­zul­ta­tai ir iš­va­dos“. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 22 d., gruo­džio 19 d., 2012 m. sau­sio 12 d., va­sa­rio 2 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je Li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo šios ko­mi­si­jos na­rė, LPOAT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Lap­kri­čio 24 d. Tel­šių ra­jo­no dia­be­to klu­bas „DIA Tel­šiai“ mi­nė­jo Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną ir veik­los 10-me­tį. Šven­tės pro­ga ren­gi­nio da­ly­vius svei­ki­no LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nienė.
      »  Lap­kri­čio 28 d., 2012 m. sau­sio 23 d. Briu­se­ly­je, Bel­gi­jo­je, vy­ko Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo val­dy­bos po­sė­džiai, ku­riuo­se da­ly­va­vo šios val­dy­bos na­rė, LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 2 d. Du­ba­ju­je, Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se, vy­ko Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė asam­blė­ja, gruo­džio 3 d. – Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Ge­ne­ra­li­nė Ta­ry­ba, gruo­džio 4–8 d. – Pa­sau­linis dia­be­to kon­gre­sas. LDA at­sto­va­vo ir sten­di­nį pra­ne­ši­mą „Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­la“ eks­po­na­vo pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, sek­re­to­rė S. Kuz­ne­co­va ir Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų drau­gi­jos na­rė A. Da­ny­lie­nė. LDA va­do­vė bu­vo no­mi­nuo­ta kan­di­da­te į Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­to pos­tą.
      »  Gruo­džio 12 ir 22 d., 2012 m. sau­sio 24 d. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo šios ta­ry­bos na­rė V. Augus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 15 d. Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos ir Vil­niaus Vy­tau­to Di­džio­jo LIONS klu­bo or­ga­ni­zuo­ta­me ju­bi­lie­ji­nia­me lab­da­ros kon­cer­te, per ku­rį su­rink­tos lė­šos ski­ria­mos cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų in­su­li­no pom­poms pirk­ti, svei­ki­ni­mo kal­bą pa­sa­kė ir pa­dė­kos raš­tus or­ga­ni­za­to­riams įtei­kė LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      »  Gruo­džio 16 d. vy­ko LDA VI­II su­va­žia­vi­mas, pa­tvir­tin­ta veik­los ir fi­nan­si­nė ata­skai­tos. Pre­zi­den­te vėl iš­rink­ta V. Au­gus­ti­nie­nė. Pa­tvir­tin­ta ta­ry­ba, iš­rink­ta Re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja. Gar­bės na­rio var­das su­teik­tas Euro­pos slau­gy­to­jų dia­be­to mo­ky­to­jų fe­de­ra­ci­jos, Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų drau­gi­jos, Plun­gės rajono dia­­be­to klu­bo na­rei A. Da­ny­lie­nei.
      »  Gruo­džio 19 d. LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo On­ko­he­ma­to­lo­gi­nių li­go­nių drau­gi­jos „Krau­jas“ or­ga­ni­zuo­ta­me šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je Vil­niu­je.
      »  2012 m. sau­sio 12 d. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me dar­bo gru­pės po­sė­dy­je „Dėl cuk­ri­nio dia­be­to am­bu­­latorinio gy­dy­mo kom­pen­suo­ja­maisiais vaistais tvar­kos aprašo pa­ren­gi­mo“ da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė V. Augus­ti­nie­nė.
      »  Sau­sio 16 d. per su­si­ti­ki­mą su Bal­ti­jos TV lai­dos „Svei­ka­tos ko­das“ ve­dė­ja I. Pi­vo­riū­nie­ne ap­tar­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­simai.
      »  Sau­sio 26 d. LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą „Lie­tu­vos pri­va­lo­ma­sis svei­ka­tos drau­di­mas. Ver­tė pa­cien­tui“ Vil­niu­je, Vy­riau­sy­bės rū­muo­se vy­ku­sio­je Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos me­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Li­go­nių ka­sos Lie­tu­vo­je. Kas nu­veik­ta per 20 me­tų?“
      »  Sau­sio 27 d. V. Au­gus­ti­nie­nė su­si­ti­ki­me su VšĮ Mo­lė­tų ra­jo­no Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cen­tro di­rek­to­re A. Mac­ko­nie­ne ap­ta­rė dėl re­for­mos iš­ki­lu­sias pro­ble­mas.

Pasaulinės diabeto dienos minėjime Danijos Karalystės Ambasadoje


Puslapis 6
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro

Į S A K Y M A S

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. liepos 18 d. įsakymo nr. V-690
„Dėl 2011 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“
pakeitimo


2012 m. sausio 6 d. Nr. V-8, Vil­nius

      »  Įsakymo tekstas
      »  Priedas prie įsakymo


Puslapiai 7-12
Pa­mi­nė­ta Pa­sau­li­nė dia­be­to ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na

      Lap­kri­čio 14-ąją vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo mi­ni­ma Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. Ji pa­skelb­ta 1991 m., o Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja (LDA) ją pa­žy­mi nuo 1993 m. Vi­sa­me pa­sau­ly­je šią die­ną mi­ni ne tik Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos narės, bet ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos, svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ir jų šei­mos. Kam­pa­ni­jos už­da­vi­nys – skleis­ti vi­suo­me­nei ži­nias apie cuk­ri­nio dia­be­to prie­žas­tis, po­žy­mius, pro­fi­lak­ti­ką, gy­dy­mą, kom­pli­ka­cijas.
      2011 m. Lietuvos diabeto asociacijos kolektyviniai nariai atliko profilaktinius kraujo gliukozės tyrimus visoje Lietuvoje. Infomaciją apie atliktus tyrimus spausdinsime kitame laikraščio „Diabetas“ numeryje.


      Vilnius

Prof. habil. dr. A.Norkus skaito pranešimą apie diabeto aktualijas
      2011 m. lap­kri­čio 14 d. Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­ta kon­fe­ren­ci­ja „Dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mas ir pro­fi­lak­ti­ka“, ku­rio­je da­ly­va­vo apie 300 as­me­nų. Kon­fe­ren­ci­ją ati­da­rė LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Kon­fe­ren­ci­jos me­tu su dia­be­to si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je su­pa­žin­di­no svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pra­ne­ši­mą apie dia­be­to ak­tu­a­li­jas skai­tė Lie­tu­vos en­dok­ri­no­lo­gų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas prof. ha­bil. dr. An­ta­nas Nor­kus. Gy­dy­to­ja Li­li­ja So­ce­vi­čie­nė kal­bė­jo apie cuk­ri­nio dia­be­to po­vei­kį akių li­goms, gyd. en­dok­ri­no­lo­gė Ire­na De­gu­tie­nė aiš­ki­no, kaip svar­bu yra kon­tro­liuo­ti cuk­ri­nį dia­be­tą. Po pie­tų per­trau­kos bu­vo pri­sta­ty­ta Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos fil­mo „Gy­ve­ni­mas vai­kui“ an­tra da­lis. Vi­si pa­gei­dau­jan­tys kon­fe­ren­ci­jos me­tu ga­lė­jo pa­si­tik­rin­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ir at­lik­ti gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mus. 28,6 proc. tik­rin­tų žmo­nių gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas bu­vo nor­ma­lus (HbA1c sie­kė iki 6 proc.); 17,9 proc. – pa­ten­ki­na­mas (HbA1c – 6,1–6,5); kitiems reikėtų labai susirūpinti sveikata: 21,4 proc. HbA1c siekė 6,6–7,0 proc., 17,8 proc. – 7,1–8,0 proc., net 14,3 proc. jis buvo labai blogas – didesnis nei 8 proc.
      Ren­gi­nio da­ly­viams skam­bė­jo at­li­kė­jų A. Ba­ta­vi­čiaus ir B. Du­bi­nie­nės ro­man­sai.

Pasaulinės diabeto dienos minėjimo Vilniuje dalyviai

      Pa­grin­di­nis kon­fe­ren­ci­jos rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Už pa­ra­mą, or­ga­ni­zuo­jant kon­fe­ren­ci­ją, ta­ria­me ačiū uždarosioms akcinėms bendrovėms „Ab­bott Dia­be­tes Care“, „Abo­vi­ta“, „Ba­y­er“, „Bio­eks­ma“, „Eli Lil­ly Lie­tu­va“, „Li­nus Me­di­cal“, „MSD“, „Mic­ro­li­fe“, „Nau­joji Rū­ta“, „No­vo Nor­disk Phar­ma“, „Op­ti­far­ma“, „Ro­che Lie­tu­va“ Dia­be­to prie­žiū­ros pa­da­li­nys, „Rū­ta“, ko­o­pe­ra­ti­nei ben­dro­vei Lie­tu­vos ko­o­pe­ra­ty­vų są­jun­ga.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos inf.      Aly­tus

Alytaus klubo "Mes" nariai piešia ant vandens
      Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bo „Mes“ na­riai mi­nė­jo Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną. Pre­ky­bos cen­tre „Ri­mi are­na“ sto­vė­jo dė­žu­tė su klu­bo em­ble­ma, į ku­rią vi­si no­rin­tys me­tė ke­tu­rei­lius apie cuk­ri­nį dia­be­tą, o UAB „Šei­mos vais­ti­nė­je“ vy­ko pa­ro­da „Vai­ko žvilgs­nis į dia­be­tą“. Lap­kri­čio 12 d. pre­ky­bos cen­tre ap­do­va­no­ti nu­ga­lė­to­jai. Jiems pri­zus įtei­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ir UAB „Op­ti­far­ma“ at­stovai.
      Gruo­džio pra­džio­je Vy­tau­to ir Zi­tos Dau­na­ra­vi­čių so­dy­bo­je vy­ko klu­bo ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas, da­ly­va­vo „Bayer“ kompanijos atstovė Gin­ta­rė La­gu­na­vi­čie­nė ir ta­py­bos ant van­dens („eb­ru“) pra­di­nin­kė Lie­tu­vo­je Ir­ma Če­ka­naus­kie­nė. Per su­si­rin­ki­mą ap­tar­ti ei­na­mie­ji klau­si­mai, iš­rink­tas dar vie­nas klu­bo ta­ry­bos na­rys – Jo­lan­ta Se­nū­tai­tė. Vi­siems pa­ti­ko ga­li­my­bė pieš­ti ant van­dens. Pieš­ti ban­dė ne tik vai­kai, bet ir jų tė­ve­liai – vi­si bu­vo su­si­ža­vė­ję, kad žmo­gus, ne­tu­rin­tis me­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo, gal­būt net neturintis me­ni­nin­ko gys­le­lės, o ga­li kur­ti to­kį gro­žį. Įdo­miau­sia, kad an­tro to­kio pa­ties pie­ši­nio ne­pa­vyks nu­pieš­ti. Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bo „Mes“ na­rių var­du dė­ko­ja­me Ir­mai Če­ka­naus­kie­nei už ne­pa­pras­tai ge­ras emo­ci­jas, ge­rą nuo­tai­ką. Klu­bo na­rių ta­py­bą ga­li­ma rasti ad­re­su: www.aly­tus­dia.lt.
      Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­bo „Mes“ pir­mi­nin­kas Sta­sys Kaz­laus­kas

      Elek­trė­nai
      Lap­kri­čio 18 d. Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je bu­vo pa­mi­nė­ta Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. Ta pro­ga su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja. Pra­ne­ši­mus skai­tė Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tas Ar­vy­das Ras­ki­las ir Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to In­fek­ci­nių li­gų kli­ni­kos pro­fe­so­rius Al­vy­das Laiš­ko­nis, prak­ti­ne dar­bo pa­tir­ti­mi pa­si­da­li­jo Ka­ro­li­niš­kių po­li­kli­ni­kos (Vil­nius) slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė ir ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė Au­re­li­ja Ja­ko­čiū­nie­nė. Ren­gi­ny­je, ku­rį suor­ga­ni­za­vo Elek­trė­nų dia­be­to klu­bo va­do­vas Al­fon­sas Sodo­nis, da­ly­va­vo dau­giau nei 40 žmo­nių.
      Bai­gian­tis kon­fe­ren­ci­jai A. Sodo­nis sve­čiams, sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rei Ge­nei Dap­ke­vi­čie­nei ir ak­ty­viau­sioms sa­vo pa­dė­jė­joms įtei­kė gė­lių, per­skai­tė ke­le­tą skel­bi­mų, pri­mi­nė kai ku­rias or­ga­ni­za­ci­nes ak­tu­a­li­jas.
      Ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo pa­si­tik­rin­ti cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je.
      Ro­mu­al­das Čer­nec­kis

      Kau­nas

Pasaulinės diabeto dienos minėjimas Kaune
      Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to stu­den­tų moks­li­nės drau­gi­jos En­dok­ri­no­lo­gi­jos bū­re­lio na­riai, Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų drau­gi­ja, Stu­den­tų far­ma­ci­nin­kų drau­gi­ja, Lie­tu­vos me­di­ci­nos stu­den­tų aso­cia­ci­ja ir Kau­no dia­be­ti­kų ben­dri­ja „Aronija“ su­vie­ni­jo jė­gas ir dia­be­to die­nos pro­ga su­ren­gė ak­ci­ją „Ak­ro­po­ly­je“. Stu­den­tų bū­rys prieš šven­tės pra­džią „Ak­ro­po­ly­je“ su­ren­gė ei­ty­nes Lais­vės alė­ja. Jie, ne­ši­ni 100 mėlynos spal­vos ba­lio­nų, kvie­tė Kau­no mies­to gy­ven­to­jus pa­si­tik­rin­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je. Pa­si­vaikš­čio­ji­mo pa­bai­go­je bu­vo su­for­muo­tas dia­be­to die­nos sim­bo­lis – mėlynas ra­tas.
      Stu­den­tai ir gy­dy­to­jai dia­be­to­lo­gai ma­ta­vo gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, ar­te­ri­nį krau­jo­spūdį, kon­sul­ta­vo pre­ky­bos cen­tro lan­ky­to­jus ir pra­ei­vius dia­be­to klau­si­mais, da­li­jo lanks­ti­nu­kus apie pa­grin­di­nius li­gos ri­zi­kos veiks­nius ir simp­to­mus. Kau­no dia­be­tikų ben­dri­jos „Aronija“ na­riai pa­sa­ko­jo apie sa­vo veik­lą, da­li­jo­si min­ti­mis apie gy­ve­ni­mą su šia li­ga. Smal­siau­si lan­ky­to­jai tu­rė­jo pro­gą su­si­pa­žin­ti su in­su­li­no pom­po­mis ir in­su­li­no švirkš­tais bei pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją dėl in­su­li­no pom­pų kom­pen­sa­vi­mo vy­res­niems nei 19 me­tų as­me­nims.
      Ak­ci­jos me­tu gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je bu­vo pa­ma­tuo­tas 300 žmo­nių. Kiek­vie­nam lan­ky­to­jui bu­vo pa­aiš­kin­tos gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je nor­mos, nu­sta­čius di­des­nį gliu­ko­zės kie­kį, re­ko­men­duo­ta at­lik­ti ty­ri­mą ki­tą die­ną ir pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju. Taip pat bu­vo kon­sul­tuo­ja­ma svei­kos gy­ven­se­nos klau­si­mais, at­sa­ki­nė­ja­ma į gy­ven­to­jams rū­pi­mus klau­si­mus, nes mo­ky­mas – vie­na svar­biau­sių dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos prie­monių.
      Er­nes­ta Pui­do­kai­tė, „Ave Vi­ta“

      Kel­mė
      Lap­kri­čio 14-oji – Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. Ta pro­ga į Kel­mės kul­tū­ros cen­trą su­si­rin­ko šia li­ga ser­gan­tys ra­jo­no žmo­nės, gy­dy­to­jai ir kiti. Juos į ren­gi­nį „Švie­ti­mas ir mo­ky­mas“ su­kvie­tė Kel­mės dia­be­to klu­bas „Dia­be­tas ABC“ ir jo va­do­vė La­ri­sa Ra­rov­ska­ja.
      Ren­gi­nį pra­dė­ju­si L. Ra­rov­ska­ja sa­kė, kad 2011-ie­ji ne­si­sky­rė nuo anks­tes­nių me­tų – bu­vo mo­ko­ma­si gy­ven­ti su dia­be­tu, skleis­ta nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja ir pa­de­da­ma tiems, ku­riuos už­klu­po ši ne­ti­kė­ta ir klas­tin­ga li­ga. Dia­be­to klu­bo va­do­vė džiau­gė­si tais žmo­nė­mis, ku­rie, su­ži­no­ję li­gos diag­no­zę, ne­pa­lū­žo ir ne­už­si­da­rė tarp ke­tu­rių sie­nų. L. Ra­rov­ska­ja ne­pa­mir­šo pa­dė­ko­ti ir vi­siems ren­gi­nio rė­mė­jams.
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no Kel­mės ra­jo­no vi­ce­me­ras Kęs­tu­tis Bi­lius, So­cia­li­nių pa­slau­gų tar­ny­bos di­rek­to­rė Al­do­na Kvin­tu­fe­lie­nė, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė, fir­mos „Me­di­ca­ta“ va­dy­bi­nin­kas Ka­zi­mie­ras Ža­ke­vi­čius ir kt.
      Pir­mo­ji šven­tės da­lis bai­gė­si trum­pu gru­pės „Li­ki­mas“ kon­cer­tu. Po jo L. Ra­rov­ska­ja skai­tė pra­ne­ši­mą „Val­dy­ki­me dia­be­tą kar­tu“. Iš Klai­pė­dos at­vy­ku­si gy­dy­to­ja Dai­va Ši­liu­vie­nė ra­gi­no dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes at­sa­kin­giau žiū­rė­ti į šią li­gą ir rū­pes­tin­gai na­muo­se at­lik­ti iš­sa­mią tri­jų die­nų gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ana­li­zę. Ji nau­din­ga ne tik pa­čiam li­go­niui, bet ir jį gy­dan­čiam gy­dy­to­jui. D. Ši­liu­vie­nė pri­mi­nė, kaip svar­bu dia­be­to li­go­niui lai­ky­tis die­tos.
      Gy­dy­to­ja Re­da Čip­lie­nė at­li­ko neu­ro­met­ri­jos ty­ri­mus, iš­sa­miai su­pa­žin­di­no su ko­jų skaus­mu, ku­ris ly­di dau­ge­lį li­go­nių. Ji ra­gi­no dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes už­si­im­ti sa­vi­kon­tro­le, nes 90 proc. li­gos gy­dy­mo sėk­mės pri­klau­so nuo pa­ties žmo­gaus.
      Ona Pet­ra­vi­čie­nė,
      „Kel­miškiams“

      Pa­kruo­jis
      2011 m. lap­kri­čio 15 d. Pa­kruo­jo dia­be­to klu­bo „Vi­ta“ na­riai kar­tu su juos glo­bo­jan­čiais gy­dy­to­jais, vais­tus tie­kian­čių fir­mų at­sto­vais su­si­rin­ko pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nės dia­be­to dienos.
      LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė pri­mi­nė, kad dia­be­tas – ne­nu­spė­ja­ma li­ga, nuo ku­rios kas 8 se­kun­des pa­sau­ly­je mirš­ta žmo­gus. Lie­tu­vo­je ja ser­ga jau dau­giau nei 5 proc. gy­ven­to­jų. Tūks­tan­čiai li­go­nių ken­čia nuo grės­min­gų šios li­gos kom­pli­ka­ci­jų. Pre­zi­den­tė pri­mi­nė, kad su­sirg­ti šia li­ga la­biau­siai ri­zi­kuo­ja­ma dėl ant­svo­rio, ne­su­ba­lan­suo­tos mi­ty­bos, per di­de­lio krau­jo spau­di­mo ar cho­les­te­ro­lio, taip pat dėl ne­jud­ru­mo. V. Au­gus­ti­nie­nei už dė­me­sį, ku­rį ski­ria klu­bui „Vi­ta“, dė­ko­jo ne tik klu­bo va­do­vė A. Do­bi­lie­nė, bet ir į dia­be­to sto­vyk­lą ga­lė­jęs va­žiuo­ti Pau­liu­kas.
      Už ak­ty­vią klu­bo veik­lą dė­ko­jo Pa­kruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė A. Ja­siū­nie­nė ir So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja D. Rut­ke­vi­čie­nė, Pa­kruo­jo se­niū­nas S. Mar­gis ir dau­ge­lis ki­tų.
      Per šventę ne­pa­miršti ir klu­bo ju­bi­lia­tai. Vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no Lai­mu­tis Pur­vi­nis.
      P. Kve­da­rie­nė, „Auk­si­nė var­pa“

      Pa­sva­lys

V.Vegienė dalijo patarimus, kaip užkirsti kelią diabeto atsiradimui, ir linkėjo gyventojams rinktis sveiką gyvenseną, daugiau domėtis savo sveikatos išsaugojimo galimybėmis
      Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga Pa­sva­lio ra­jo­no ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu drau­gi­ja ir Pa­sva­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras lap­kri­čio 14 die­ną su­ren­gė ak­ci­ją „Su­pras­ki­te dia­be­tą“. Šia ak­ci­ja bu­vo sie­kia­ma, kad gy­ven­to­jai su­pras­tų dia­be­tą, ži­no­tų jo po­žy­mius, ri­zi­kos veiks­nius juo su­sirg­ti ir tu­rė­tų ga­li­my­bę iš­si­tir­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, taip pat gau­tų in­for­ma­ci­jos apie pro­fi­lak­ti­nes prie­mo­nes.
      Ser­ga­mu­mas cuk­ri­niu dia­be­tu Pa­sva­lio ra­jo­ne 2008–2010 m. di­dė­jo. Lie­tu­vos svei­ka­tos in­for­ma­ci­jos duo­me­ni­mis, 2008 m. dia­be­tu ser­gan­čių as­me­nų už­re­gist­ruo­ti 604, 2009 m. – 641, 2010 m. – 698 as­me­nys.
      20 me­tų Pa­sva­lio ra­jo­no ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu drau­gi­jai „Svei­ka­ta“ va­do­vau­jan­ti Vi­da Ve­gie­nė su­si­rin­ku­siems mies­te­lė­nams ne­gai­lė­jo kon­kre­čių pa­ta­ri­mų ir pa­mo­ky­mų. Va­do­vė su­pa­žin­di­no su prie­žas­ti­mis, ko­dėl su­ser­ga­ma cuk­ri­niu dia­be­tu. Anot jos, li­ga yra lė­ti­nė, or­ga­niz­mas ne­ga­mi­na pa­kan­ka­mai in­su­li­no ar ne­su­ge­ba jo tin­ka­mai pa­nau­do­ti. Dia­be­tas bū­na I ir II ti­po. Juo ser­gan­čius 2–4 kar­tus daž­niau ka­muo­ja šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos, inks­tų, ner­vų sis­te­mos, akių tin­klai­nės smul­kių­jų krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mai.

Pasvalio darželio mokyklos "Liepaitės" ketvirtokai seniūnijos tojė ant ilgos popierinės juostos rašė linkėjimus saugusiems, kaip jiems reikėtų gyventi, kad kuo ilgiau išliktų sveikesni
      Pa­sva­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai taip pat pa­pa­sa­ko­jo apie svei­kos gy­ven­se­nos pa­si­rin­ki­mo pri­va­lu­mus. Ak­ci­jos me­tu gy­ven­to­jams bu­vo da­li­ja­mos at­min­ti­nės apie cuk­ri­nį dia­be­tą ir bū­dus, kaip jo iš­veng­ti.
      Svar­biau­sias ro­dik­lis, lei­džian­tis diag­no­zuo­ti cuk­ri­nį dia­be­tą, yra pa­di­dė­jęs cuk­raus kie­kis li­go­nio krau­jy­je. Drau­gi­jos „Svei­ka­ta“ na­riai ty­rė kiek­vie­ną, pa­no­ru­sį su­ži­no­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je. 18,4 % iš­si­ty­ru­sių bu­vo nu­sta­ty­tas pa­di­dė­jęs, 5,2 % – per ma­žas gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je.
      Ak­ci­jos da­ly­viai džiau­gė­si, kad tu­rė­jo ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ir gau­ti įvai­rių pa­ta­ri­mų, su­si­ju­sių su svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mu ir jos stip­ri­ni­mu.
      Pa­reng­ta pa­gal Pa­sva­lio r. sav.
      Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro inf.

      Prie­nai
      Birš­to­no ir Prie­nų dia­be­to klu­bo „Ver­smė“ na­riai Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną pa­mi­nė­jo lap­kri­čio 12 die­ną. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, Birš­to­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Juo­zas Alek­san­dra­vi­čius, „Ver­smės“ sa­na­to­ri­jos gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Ei­man­tė Rai­šie­nė, Prie­nų PSPC gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Jū­ra­tė Mi­lak­nie­nė, dia­be­to vais­tus ir apa­ra­tū­rą ga­mi­nan­čių įmo­nių „Abbott Dia­be­tes Ca­re“, „Ba­y­er“, „Ro­che Lie­tu­va“ Dia­beto priežiūros padalinio at­sto­vai, sve­čiai iš Aly­taus dia­be­to klu­bo „Vil­tis“.
      Birš­to­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Juo­zas Alek­san­dra­vi­čius, pa­si­džiau­gęs dia­be­to klu­bo na­rių su­telk­tu­mu ir klu­bo pir­mi­nin­kės Bi­ru­tės Bart­ke­vi­čiū­tės ak­ty­vu­mu, lin­kė­jo li­go­niams ne­kal­tin­ti li­ki­mo už at­siųs­tus iš­ban­dy­mus, bet ben­drau­ti tar­pu­sa­vy­je, rem­tis vie­nas ki­tu, da­ly­tis pa­tir­ti­mi, mo­ky­tis su­si­gy­ven­ti su li­ga, keis­ti gy­ven­seną.
      LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė taip pat tei­gia­mai įver­ti­no dia­be­to klu­bo veik­lą, pa­si­džiau­gė, kad, pa­si­kei­tus klu­bo va­do­vei, jo veik­la ne­nu­trū­ko, nuo­lat or­ga­ni­zuo­ja­mi ser­gan­čių­jų mo­ky­mai. Anot V. Au­gus­ti­nie­nės, ži­nant, ko­kie grės­min­gi dia­be­to mas­tai, švie­čia­ma­sis dar­bas yra la­bai svar­bus. Pre­zi­den­tė pa­si­džiau­gė, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­ga­liau at­si­žvel­gė į pa­cien­tų po­rei­kius ir nuo 2011 m. lie­pos 1 d. įtei­si­no slau­gy­to­jo dia­be­to­lo­go eta­tą, nu­sta­tė jo tei­kia­mų slau­gos pa­slau­gų įkai­nius. Jos nuo­mo­ne, „Ver­smės“ klu­bo na­riams pa­si­se­kė, jie ga­li gau­ti rei­kia­mą svei­ka­tos prie­žiū­rą sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je, nes jiems va­do­vau­jan­ti Bi­ru­tė Bart­ke­vi­čiū­tė yra kva­li­fi­kuo­ta ir kom­pe­ten­tin­ga slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė, įgi­ju­si dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių mo­ky­mo ir ko­jų prie­žiū­ros spe­cia­lis­to kva­li­fi­ka­ci­ją. Ji ren­gia mo­ky­mus, sa­vo ži­nio­mis da­li­na­si su ki­to­mis slau­gy­to­jo­mis ir dia­be­to klu­bų na­riais.
      Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė iš vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lios pro­gra­mos, pa­gal pa­teik­tą „Ver­smės“ pro­jek­tą, šie­met birš­to­nie­čiams, ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu skyrė lėšų. Buvo surengti už­si­ė­mi­mai, ku­rių es­mė yra mo­ky­tis kal­ban­tis tar­pu­sa­vy­je. Klu­bo na­riai dis­ku­ta­vo, kei­tė­si nuo­mo­nė­mis ir pa­tir­ti­mi svei­kos mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo klau­si­mais, taip įtvir­tin­da­mi sa­vo ži­nias, pa­neig­da­mi eg­zis­tuo­jan­čius mi­tus, at­si­sa­ky­da­mi ne­tinkamų įpro­čių.
      „Ver­smės“ sa­na­to­ri­jos En­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja Ei­man­tė Rai­šie­nė, kal­bė­da­ma apie ne­mo­ka­mą sa­na­to­ri­nį gy­dy­mą, daug vil­čių ne­su­tei­kė. Anot jos, sta­cio­na­re ga­li gy­dy­tis tik tie, ku­rie tu­ri dia­be­ti­nės pė­dos sin­dro­mą. Dau­giau li­go­nių tu­rė­tų tei­sę pa­si­nau­do­ti am­bu­la­to­ri­nė­mis rea­bi­litacijos pa­slau­go­mis, ta­čiau šias ga­li­my­bes var­žo įvai­rūs ap­ri­bo­ji­mai, ku­riuos Li­go­nių ka­sos nu­sta­to gy­dy­to­jams. Jei­gu dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus ge­rai to­le­ruo­ja sa­vo ligą, ir jo ty­ri­mai pa­kan­ka­mai ge­ri, am­bu­la­to­ri­nis reabilitacinis gy­dy­mas jam ne­pri­klau­so. Sa­na­to­ri­jo­je dir­ba slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė, ga­lin­ti teik­ti dia­be­ti­nės pė­dos prie­žiū­ros pa­slau­gas.
      Ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si VšĮ Prie­nų li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jos pa­va­duo­to­ja, gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Jū­ra­tė Mi­lak­nie­nė su­si­rin­ku­siesiems skai­tė pra­ne­ši­mą apie svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pus, at­sa­kė į rū­pi­mus klau­si­mus.
      Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų „Ro­che Lietuva“ Diabeto priežiūros padalinys, „Ab­bott Diabetes Care“ ir „Ba­y­er“ at­sto­vės bei Aly­taus dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė Leonora Oku­ne­vičienė. Dia­be­to klu­bo „Ver­smė“ pir­mi­nin­kė B. Bart­ke­vi­čiū­tė tra­di­ciš­kai pa­svei­ki­no dia­be­to klu­bo na­rius, 2011 m. šven­tusius ju­bi­lie­ji­nius gim­ta­die­nius, ir įtei­kė jiems do­va­nėles.
      Pir­mi­nin­kė pa­dė­ko­jo ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­siems sve­čiams ir įtei­kė jiems po san­pau­li­ją. Jos tei­gi­mu, ryš­kiai mė­ly­nas gė­lės žie­dy­nas pri­me­na mė­ly­ną ra­tą – pa­sau­lio ben­druo­me­nių vie­ny­bės ko­vos su dia­be­tu sim­bo­lį, įpa­rei­go­jan­tį ge­riems dar­bams.
      Ren­gi­nio da­ly­viai žiū­rė­jo fil­mu­ką apie tai, kaip pa­sau­lio ša­ly­se mi­ni­ma Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na.
      Da­lė La­zaus­kie­nė, „Gy­ve­ni­mas“

      Raseiniai
      Gy­ven­ti su dia­be­tu

Raseinių rajono sergančiųjų klubo "Diabetas" pirmininkė Janina Tautkienė jubiliejaus proga pasveikino Steponą Ambrozaitį
      Į Ne­įga­lių­jų die­nos už­im­tu­mo cen­trą su­si­rin­kę Raseinių ra­jo­no „Dia­be­to“ klu­bo na­riai pa­mi­nė­jo Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną ir su­ren­gė ata­skai­ti­nį rin­ki­minį su­si­rin­ki­mą. Už klu­bo veik­lą at­si­skai­tė jo pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Taut­kie­nė ir re­vi­zo­rė Ro­mu­al­da Šagž­da­vi­čie­nė. Klu­bas jun­gia apie 50 įvai­raus am­žiaus žmo­nių. Apie dia­be­tą, jo pre­ven­ci­ją, li­gos ei­gą klu­bo na­riams pa­sa­ko­jo gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Lau­ra Brauk­ly­tė. Gy­dy­to­jos ben­dra­vi­mu su pa­cien­tais, nuo­šir­du­mu, no­ru pa­dė­ti dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės la­bai pa­ten­kin­ti. Per ata­skai­ti­nį rin­ki­minį su­si­rin­ki­mą bu­vo pa­svei­kin­ti klu­bo na­riai, šven­čian­tys ju­bi­lie­jus – Ste­po­nas Amb­ro­zai­tis ir Bi­ru­tė Lin­kie­nė.
      Na, o kai at­ėjo me­tas rink­ti pir­mi­nin­ką, vi­sų akys vėl nu­kry­po į Ja­ni­ną Taut­kie­nę, ra­jo­no „Dia­be­to“ klu­bui va­do­vau­jan­čią jau 15 me­tų. Rū­pes­tin­gos, nuo­šir­džios va­do­vės žmo­nės ne­no­rė­jo pa­leis­ti. „No­rė­jau šią veik­lą per­leis­ti ki­tam, bet, ką da­ry­si, teks dar tre­jus me­tus dirb­ti“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris, pir­mi­nin­ke iš­rink­ta jau šeš­tą ka­rtą.
      Vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no Ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių or­ga­ni­za­ci­jos an­sam­blis „Sva­ja“, va­do­vau­ja­mas J. Gra­bie­nės ir J. Gar­ba­liaus­ko.
      Už pa­ra­mą klu­bo pir­mi­nin­kė ir na­riai dė­ko­jo kre­di­to uni­jai, „Nor­ve­li­tai“ ir res­to­ra­nui „Ra­sa“.
      Dan­guo­lė Kla­ji­mie­nė,
      „Nau­jas ry­tas“

      Ro­kiškis

Konkurso "Sveiki ir skanūs diabetu sergančiųjų valgiai" patiekalai
      Dia­be­tikų klu­bas „Ro­kiškis“ Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną mi­nė­jo lap­kri­čio 18 d. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Ro­kiškio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Sau­lis, sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Vi­da Spai­čie­nė, „Sau­liaus vais­ti­nės“ sa­vi­nin­kas Sau­lius Ja­siu­le­vi­čius ir kt. Klu­bo na­rė Emi­li­ja Jur­ke­vi­čie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos mi­nė­ji­mą, ku­rį suren­gė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja Vil­niu­je.
      Vy­ko tra­di­ci­nis kon­kur­sas „Svei­ki ir ska­nūs dia­be­tu ser­gan­čiųjų val­giai“. Kon­kur­sui bu­vo pa­teik­ta dau­giau ne­gu 20 pa­tie­ka­lų. Dau­gu­ma jų bu­vo pa­ga­min­ti iš dar­žo­vių. Ko­mi­si­ja išrin­ko 5 la­biau­siai pa­ti­ku­sius val­gius. Vy­tau­tui Ki­se­liui ati­te­ko pri­zas už gau­su­mą ir nau­jo­ves. An­ge­lė Ado­mė­lie­nė pa­ga­mi­no mor­ku­čius (iš mor­kų, be cuk­raus). Ja­ni­na Žvir­blie­nė pa­tei­kė še­šių rū­šių miš­rai­nių. Vi­sus la­biau­siai su­ža­vė­jo miš­rai­nė iš cu­ki­ni­jos su ka­riu. Dau­ge­lis už­si­ra­šė šį re­cep­tą. Ce­ci­li­ja Pra­naus­kie­nė iš­ke­pė bly­nų iš taip va­di­na­mų „ra­za­vų“ mil­tų. Ro­žė Še­die­nė pa­tei­kė di­de­lia­me mo­li­nia­me du­be­ny­je troš­kin­tą ka­la­ku­tie­ną su dar­žo­vė­mis. Ka­la­ku­tą ir dar­žo­ves iš­au­gi­no pa­ti. Bu­vo la­bai ska­nu.
      Šie­met gliu­ko­zė ma­tuo­ta kai­muo­se, esan­čiuo­se to­li nuo ra­jo­no cen­tro: Či­vy­liuo­se, Lai­lū­nuo­se, Pa­kriau­niuo­se. Ma­tuo­ja­ma bu­vo 3 die­nas. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­tojai pa­rū­pi­no trans­por­tą. Jie vy­ko kar­tu ir ma­ta­vo cho­les­te­ro­lį bei kū­no ma­sės in­dek­są. Iš­tir­ti 52 žmo­nės, 6 ras­tas pa­di­dė­jęs gliu­ko­zės kie­kis. Bu­vo da­li­ja­ma li­te­ra­tū­ra apie cuk­ri­nį dia­be­tą bei ri­zi­kos veiks­nius, kom­pli­ka­ci­jas ir kt.
      Marijona Mieliauskienė
      Rokiškio diabetikų klubo „Rokiškis“ pirmininkė

      Šakiai
      Ša­kių cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų klu­bas „Li­ne­lis“, skai­čiuo­jan­tis jau tre­čią veik­los de­šimt­me­tį, lap­kri­čio 16 die­ną mi­nė­jo Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną. Klu­bo veik­lą ir ak­tu­a­li­jas ap­žvel­gė klu­bo pir­mi­nin­kė Bi­ru­ta Jan­čai­tie­nė, va­do­vau­jan­ti ge­ro­kai dau­giau nei 100 na­rių vie­ni­jan­čiam klu­bui.
      Klubo na­riai ne tik su­si­ren­ka pa­ben­drau­ti, bet ir or­ga­ni­zuo­ja įvai­rius mo­ko­muo­sius ir šven­ti­nius ren­gi­nius, sto­vyk­las, ieš­ko rė­mė­jų, ga­lin­čių sa­vo lė­šo­mis pa­leng­vin­ti dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių da­lią – įsi­gy­ti me­di­ka­men­tų, spe­cia­lių prie­tai­sų.
      Apie dia­be­to li­gos kil­mę, li­go­nių skai­čių, li­gos sub­ti­ly­bes, bū­dus, kaip cuk­ri­nio dia­be­to iš­veng­ti ir kaip jį gy­dy­ti, kal­bė­jo Dai­na Bag­do­nie­nė, Ša­kių li­go­ni­nės en­dok­ri­no­lo­gė, dir­ban­ti su dia­be­to li­go­niais.
      Be me­di­kų, ren­gi­ny­je da­ly­va­vo, klu­bą pa­ger­bė ir pa­svei­ki­no Ša­kių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Vil­ma Biels­kie­nė; Ša­kių pir­mi­nio as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vė Ri­ma Lau­kai­tie­nė; Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro va­do­vas Vik­to­ras Le­be­džins­kas; Ša­kių se­niū­nas Al­fon­sas Ja­kas; ra­jo­no Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ve­te­ra­nų są­jun­gos va­do­vas Jo­nas Bo­sas; ra­jo­ne vei­kian­čių ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai ir at­sto­vai.
      Ren­gi­nio da­ly­vius ir sve­čius mu­zi­ki­niais kū­ri­niais pa­svei­ki­no Sin­tau­tų ro­man­sų mu­zi­kos an­sam­blis „Ra­das­ta“. Prieš ren­gi­nį vi­si no­rin­tys ga­lė­jo pa­si­tik­rin­ti cuk­raus ar cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je.
      Pa­reng­ta pa­gal tin­kla­la­pio
      www.ma­no­ra­jo­nas.lt inf.


Puslapiai 13-14
Tarp­tau­ti­niai ren­gi­niai

      Du­ba­ju­je, Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se, 2011 m. gruo­džio 2 d. vy­ko Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos (TDF) Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nė asam­blė­ja, ku­rio­je ap­tar­ti ir pa­tvir­tin­ti or­ga­ni­za­ci­jos veik­los, dar­bo su Eu­ro­pos Par­la­men­tu re­zul­ta­tai, to­li­mes­nės veik­los gai­rės. TDF ren­gi­niuo­se Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai at­sto­va­vo pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, Gar­bės ir Val­dy­bos na­rė Al­do­na Da­ny­lie­nė ir sek­re­to­rė Svet­la­na Kuz­ne­co­va. Lie­tu­vos at­sto­vės tu­rė­jo bal­sa­vi­mo tei­sę.


Darbas grupėje. Aptariami nacionaliniai prioritetai su TDF Europos regiono prezidentu Chris Delicata
      Dr. Alek­sand Ma­y­o­rov su­pa­žin­di­no su veik­la Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se. Pri­sta­ty­ti pir­mos TDF Eu­ro­pos re­gio­no jau­ni­mo sto­vyk­los, vy­ku­sios 2011 m. lie­pos mėn. Rog­lo­je, Slo­vė­ni­jo­je, re­zul­ta­tai (Vie­na iš da­ly­vių bu­vo Plun­gės ra­jo­no dia­be­to klu­bo na­rė, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos Val­dy­bos na­rė Ag­nė Gul­bins­ky­tė.). Sto­vyk­los tiks­las bu­vo įtrauk­ti cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čius jau­nus žmo­nes į dia­be­to pro­pa­ga­vi­mo Eu­ro­po­je veik­lą. Ti­ki­ma­si, kad to­kie ren­gi­niai pa­dės ug­dy­ti jau­ni­mą, ku­ris vė­liau ga­lės už­im­ti va­do­vau­jan­tį vaid­me­nį TDF Eu­ro­pos re­gio­ne.
      Pri­sta­ty­tas nau­jas lei­di­nys „The Po­li­cy Puz­zle: Is Eu­ro­pe Ma­king Pro­gress?“ (Po­li­ti­nė dė­lio­nė: ar Eu­ro­pa da­ro pa­žan­gą?). Ja­me tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie cuk­ri­nį dia­be­tą ir šia li­ga ser­gan­čius žmo­nes iš 47 Eu­ro­pos ša­lių. TDF Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­ba ti­ki­si, kad lei­di­ny­je kiek­vie­nas ras nau­din­gų nuo­ro­dų ir bū­dų, kaip ko­vo­ti su cuk­ri­niu dia­be­tu ir ge­rin­ti šia li­ga ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mą sa­vo šaly­je.
      Tą pa­čią die­ną vy­ko dar­bas gru­pė­mis – ap­tar­ti na­cio­na­li­niai pri­ori­te­tai ir to­les­nės veik­los veiks­mai. Da­ly­viai su­ti­ko, kad kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri tu­rė­ti na­cio­na­li­nę dia­be­to pro­gra­mą.
      Gruo­džio 3 d. vy­ko Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Ge­ne­ra­li­nės ta­ry­bos su­si­rin­ki­mas, per ku­rį išrink­tuo­ju pre­zi­den­tu pa­skelb­tas dr. Shau­kat Sa­di­kot iš In­di­jos. „Esu dė­kin­gas vi­sai TDF už pa­si­ti­kė­ji­mą. Tai ne tik gar­bė mū­sų ša­liai, In­di­jai, bet ir di­de­lė at­sa­ko­my­bė“, – jaus­mais da­li­jo­si gy­dy­to­jas en­dok­ri­no­lo­gas, pats ser­gan­tis cuk­ri­niu dia­be­tu dau­giau kaip 35 me­tus. Išrink­tas ir vi­ce­pre­zi­den­tas fi­nan­sų rei­ka­lams, 6 šios or­ga­ni­za­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tai: iš Kinijos, Norvegijos, Kanados, Mal­tos ir Australijos (2 atstovai). Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tės Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės kan­di­da­tū­ra bu­vo pa­siū­ly­ta į TDF vi­ce­pre­zi­den­to pos­tą. Per Ta­ry­bos su­si­rin­ki­mą pa­tvir­tin­tos veik­los at­askai­tos ir 2013–2015 m. pla­nai.

Lietuvos diabeto asociacijos atstovės su Tarptautinės diabeto federacijos išrinktuoju prezidentu dr. Shaukat Sadikot iš Indijos
      Or­ga­ni­za­to­rių duo­me­ni­mis, į kon­gre­są iš vi­so už­si­re­gist­ra­vo 15,1 tūkst. da­ly­vių. Tai di­džiau­sias per vi­są is­to­ri­ją su­va­žia­vi­mas, ku­ria­me bu­vo 20 proc. dau­giau lan­ky­to­jų nei kon­gre­se, ku­ris vy­ko 2009 m. Mon­re­a­ly­je. Iš vi­so da­ly­va­vo 1,5 tūkst. pra­ne­šė­jų, pa­sau­lio dia­be­to eks­per­tų. Tai di­džiau­sias TDF kon­gre­so pra­ne­šė­jų skai­čius. Bu­vo pa­siū­ly­ta dau­gy­bė įdo­mių moks­lo se­si­jų, sim­po­ziu­mų, pa­skai­tų ir dis­ku­si­jų, ku­rio­se da­ly­va­vo de­le­ga­tai iš dau­giau kaip 172 ša­lių.
      Gruo­džio 4–8 d. vy­ko Pa­sau­li­nis dia­be­to kon­gre­sas. Pir­mą kar­tą TDF is­to­ri­jo­je jis bu­vo su­reng­tas Ar­ti­mų­jų Ry­tų ir Šiau­rės Af­ri­kos (ME­NA) re­gio­ne, Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se (JAE), Du­ba­ju­je. Vie­tos pa­si­rin­ki­mas nė­ra at­si­tik­ti­nis: JAE – tai šalis, ku­rio­je cuk­ri­nis dia­be­tas yra an­tra pa­gal pa­pli­ti­mą li­ga pa­sau­ly­je. TDF duo­me­ni­mis, dau­giau kaip 20 proc. JAE gy­ven­to­jų ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu, t. y. kas penk­tas su­au­gęs Ar­ti­mų­jų Ry­tų gy­ven­to­jas gy­ve­na su šia li­ga. Su­si­rū­pi­nu­si to­kia pa­dė­ti­mi, TDF nu­spren­dė Pa­sau­li­nį dia­be­to kon­gre­są reng­ti Du­ba­ju­je.
      2011 m. kon­gre­są drą­siai ga­li­ma pa­va­din­ti mo­ty­va­ci­niu, įkve­pian­čiu ir švie­čia­muo­ju. Bu­vo su­kur­ta pla­taus mas­to pro­gra­ma, ap­iman­ti vi­sus dia­be­to sri­ties as­pek­tus. Ji bu­vo su­skirs­ty­ta į pen­kias sesijų gru­pes: kli­ni­ki­nis ir svar­biau­sias moks­las; švie­ti­mas ir in­teg­ruo­ta svei­ka­tos prie­žiū­ra; glo­ba­lūs svei­ka­tos iš­šū­kiai; svei­ka­tos prie­žiū­ra ir epi­de­mio­lo­gi­ja; gy­ve­ni­mas, ser­gant dia­be­tu. Se­si­jos „Su­si­tik su eks­per­tu“ su­tei­kė ga­li­my­bę da­ly­viams tie­sio­giai ben­drau­ti su eks­per­tais. Per sim­po­ziu­mus pri­sta­ty­ti nau­jau­si dia­be­to moks­li­niai ty­ri­mai.
      Kon­gre­se di­de­lis dė­me­sys bu­vo skir­tas 2011 m. ba­lan­džio 7 die­ną vy­ku­siai Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės asam­blė­jos 65 se­si­jai A/RES/65/238 „Lė­ti­nių ne­in­fek­ci­nių li­gų pre­ven­ci­ja ir kon­tro­lė“, kai pa­sau­lio vals­ty­bių ly­de­riai pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, taip pat Jung­ti­nių Tau­tų pa­sau­lio vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui, ku­ris vy­ko 2011 m. rug­sė­jo 19 d. Niu­jor­ke, skir­tam ne­ati­dė­lio­ti­nų ko­or­di­nuo­tų ko­vos su lė­ti­nė­mis ne­in­fek­ci­nė­mis li­go­mis prie­mo­nių bū­ti­nu­mui ap­tar­ti. Žmo­ni­ja su­si­dū­rė su vie­na iš di­džiau­sių išli­ki­mo grės­mių per vi­są is­to­ri­ją – lė­ti­nė­mis ne­in­fek­ci­nė­mis li­go­mis (LNL). Ver­ti­nant šių li­gų pa­vo­jin­gu­mą ir iš­pli­ti­mą pa­sau­ly­je, vi­sos iki tol ki­lu­sios in­fek­ci­nių li­gų epi­de­mi­jos ne­iš­pro­vo­ka­vo to­kio ma­si­nio ser­ga­mu­mo ir ne­nu­si­ne­šė tiek daug gy­vy­bių, kaip šios.

LDA delegatės A.Danylienė ir V.Augustinienė Tarptautinės diabeto federacijos Generalinės tarybos susirinkime 2012 m. gruodžio 3 d.
      „Mums rei­kia žmo­nių ga­lios“, – sa­kė TDF pre­zi­den­tas Je­an-Clau­de Mba­nya. „Kaip mes, žmo­nės, ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu, ar ma­žos or­ga­ni­za­ci­jos ga­li­me pa­da­ry­ti šim­tų mi­li­jo­nų šia li­ga ser­gan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mą ge­res­nį? At­sa­ky­mas vi­są lai­ką bu­vo ša­lia mū­sų. Pa­sau­ly­je dia­be­tu ser­ga 366 mln. žmo­nių. Iš jų tu­ri­me pa­ruoš­ti 1 mln. at­sto­vų, ku­rie pa­dė­tų skleis­ti ži­nias apie li­gą, ruoš­tų raš­tus ins­ti­tu­ci­joms, pa­tar­tų ir (ar) pa­si­tar­tų su svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tais ir reng­tų sa­vo ben­dra­am­žius veik­lai. Žmo­nių ga­lia yra ga­lia for­muo­ti po­li­ti­ką. Tai ga­lia ge­bė­ti pri­vers­ti di­de­les or­ga­ni­za­ci­jas klau­sy­tis. Tai ga­lia ki­tų ser­gan­čių­jų gy­ve­ni­mą pa­da­ry­ti ge­res­niu. Per at­ei­nan­čius me­tus mes nu­spren­dė­me skir­ti sa­vo ir ki­tų žmo­nių ga­lią, kad kiek­vie­nas dia­be­tu ser­gan­ty­sis gau­tų kuo ge­res­nę pri­ei­gą prie ge­ros svei­ka­tos prie­žiū­ros. Mes ga­li­me tai pa­da­ry­ti“, – su už­si­de­gi­mu kal­bė­jo jis. Šie žo­džiai – tai di­džiau­sias pa­mo­ky­mas iš Du­ba­jaus. Dau­ge­lis da­ly­vių, pa­lik­da­mi kon­gre­są, da­li­jo­si pa­našio­mis min­ti­mis. Jie sa­kė, kad nė vie­na kon­fe­ren­ci­ja ne­pa­li­ko to­kio jaus­mo, kad jie yra pa­si­ren­gę im­tis veiks­mų ir lau­kia dia­be­to ben­druo­me­nės po­ky­čių.
      TDF pre­zi­den­tas prof. Je­an-Clau­de Mba­nya pa­brė­žė: „Kar­tu dirb­da­mi pa­sie­kė­me, kad dia­be­tas at­si­dur­tų že­mė­la­py­je tarp pa­grin­di­nių svei­ka­tos ir so­cia­li­nių pro­ble­mų. Ta­čiau di­des­nė mū­sų už­duo­tis, tik­ra­sis mū­sų tiks­las yra pa­ša­lin­ti dia­be­tą iš šio že­mė­la­pio kar­tą ir vi­siems lai­kams.“ Fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas tę­sė: „Šios pro­ble­mos val­dy­mas ne­ga­li bū­ti pa­lik­tas vien tik ant me­di­kų ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų pe­čių. Pas­ta­rie­ji at­lie­ka di­džiu­lį dar­bą, siek­da­mi vyk­dy­ti ser­gan­čių LNL žmo­nių svei­ka­tos prie­žiū­rą, gy­dy­da­mi šios li­gos su­kel­tas kom­pli­ka­ci­jas. Tam ski­ria­mos di­džiu­lės fi­nan­si­nės lė­šos, ku­rios gu­la sun­kia naš­ta ant šei­mų ir vi­sos vi­suo­me­nės. Ta­čiau sta­tis­ti­niai duo­me­nys kal­ba apie blo­gė­jan­čią si­tu­a­ci­ją...“
      TDF prog­no­zuo­ja, kad, jei nie­ko ne­bus da­ro­ma, 2030 m. dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių skai­čius iš­augs iki 552 mln., 398 mln. žmo­nių gy­vens su di­de­le ri­zi­ka su­sirg­ti šia li­ga (2009 me­tais bu­vo prog­no­zuo­ta, kad 2030 m. ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu žmo­nių skai­čius iš­augs iki 500 mln.). Vi­sa tai ska­ti­na la­biau rū­pin­tis ir ne­ati­dė­lio­jant im­tis prie­mo­nių, pa­dė­sian­čių su­val­dy­ti šios, jau epi­de­mi­nį po­bū­dį įga­vu­sios pro­ble­mos val­dy­mą na­cio­na­li­niu, re­gio­ni­niu ir glo­ba­li­niu lyg­me­niu.

LDA prezidentė V.Augustinienė duoda patarimus, kaip organizuoti asociacijos veiklą lankytojui, planuojančiam steigti diabeto asociaciją Irake
      Gruo­džio 4–8 d. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, Gar­bės ir Val­dy­bos na­rė A. Da­ny­lie­nė ir sek­re­to­rė S. Kuz­ne­co­va pri­sta­tė sten­di­nį pra­ne­ši­mą apie LDA veik­lą. Lie­tu­vos sten­dą ap­žiū­rė­jo ne tik sve­čiai iš ki­tų ša­lių, bet ir iš Lie­tu­vos at­vy­kę gy­dy­to­jai en­dok­ri­no­lo­gai. Lan­ky­to­jams ne tik bu­vo įdo­mu, ką or­ga­ni­za­ci­ja nu­vei­kė, ko­kius ren­gi­nius or­ga­ni­za­vo, kaip dia­be­to li­go­niai gy­ve­na Lie­tu­vo­je, bet ir sė­mė­si pa­tir­ties, kaip or­ga­ni­zuo­ti veik­lą. Pui­kiai LDA veik­lą įver­ti­no sten­dą ap­lan­kęs TDF pre­zi­den­tas Je­an-Clau­de Mba­nya. Nau­jai išrink­tas pre­zi­den­tas dr. Shau­kat Sa­di­kot sten­dą pa­va­di­no pa­vyz­di­niu. Pa­gy­rų ir ben­dra­dar­bia­vi­mo pa­siū­ly­mų bei idė­jų iš­gir­do­me ir iš ki­tų že­my­nų (Af­ri­kos, Australijos, Amerikos) ša­lių aso­cia­ci­jų at­sto­vų. Mes, be abe­jo, ben­drau­da­mos su ki­tų ša­lių at­sto­vais įga­vo­me pa­tir­ties ir ži­nių. Prieš kon­gre­są ži­no­jo­me, kad dia­be­tas sie­kia pa­sau­lio epi­de­mi­ją, bet iš­girs­tos tik­ros is­to­ri­jos iš svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų ir pa­cien­tų grą­ži­na prie skau­džios re­a­ly­bės. Yra mi­li­jo­nai vy­rų, mo­te­rų ir vai­kų, ku­rie ne­gau­na tin­ka­mos prie­žiū­ros, in­su­li­no, vais­tų… Ir tai yra ne tik 3-io­jo pa­sau­lio ša­lių pro­ble­ma, tai pa­sau­li­nė pro­ble­ma. Dia­be­tas  – tai ty­lu­sis žu­di­kas, ku­ris gy­ve­na ša­lia dau­ge­lio žmo­nių pa­sau­ly­je.
      22-asis Pa­sau­li­nis dia­be­to kon­gre­sas vyks 2013 m. Mel­bur­ne, Aust­ra­li­jo­je.
      Už ne­pa­pras­tą ga­li­my­bę da­ly­vau­ti TDF or­ga­ni­zuo­tuo­se ren­gi­niuo­se, su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sia dia­be­to sri­ties in­for­ma­ci­ja ir pa­si­ti­kė­ji­mą at­sto­vau­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me LDA pre­zi­den­tei V. Au­gus­ti­nie­nei.

      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos Gar­bės
      ir Val­dy­bos na­rė Al­do­na Da­ny­lie­nė
      ir Svet­la­na Kuz­ne­co­va


Puslapis 15
Iden­ti­fi­ka­vi­mo apy­ran­kė

      Pra­ne­ša­me, kad dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ga­li įsi­gy­ti iden­ti­fi­ka­vi­mo apy­ran­kę. Ne­lai­mės at­ve­ju, pvz., iš­ti­kus hi­pog­li­ke­mi­jai, ji pa­dės ša­lia esan­tie­ms, taip pat me­di­kams grei­čiau nu­sta­ty­ti, kad žmo­gus ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu. Apy­ran­kė­je iš­gra­vi­ruo­tas žen­kle­lis „dia“, taip pat ser­gan­čio­jo var­das, pa­var­dė, te­le­fo­nas, ku­riuo rei­kė­tų pra­neš­ti apie žmo­gaus būk­lę; nu­ro­do­mi jo vais­tai – in­su­li­nas ar tab­le­tės.
      Apy­ran­kių (pa­si­dab­ruo­tų, pa­auk­suo­tų, si­dab­ri­nių ar auk­si­nių pa­gal pa­gei­da­vi­mą ir fi­nan­si­nes ga­li­my­bes) ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ar tei­rau­tis smul­kes­nės in­for­ma­ci­jos ad­re­su:

      UAB „Alpera“
      Titnago g. 10, LT-02300 Vilnius
      Tel.: 8 5 2311667. Tel./faksas: 8 5 2455012
      Mob. tel. 8 687 16182

      Dia­be­to klu­bų, ben­dri­jų, drau­gi­jų va­do­vai kvie­čia­mi apie šią ga­li­my­bę in­for­muo­ti sa­vo mies­to ir ra­jo­no ser­gan­čiuo­sius, taip pat pa­dė­ti gau­ti apy­ran­kes pa­gei­dau­jan­tie­siems. Apie apy­ran­kės reikš­mę rei­kė­tų pa­skelbti ra­jo­no grei­to­sios pa­gal­bos, po­li­ci­jos dar­buo­to­jams bei vi­sai ben­druo­me­nei.

      Lietuvos diabeto asociacija


Puslapiai 16-17
Svei­ka­tos ug­dy­mas,
ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu

      Svei­ka­tos ug­dy­mas – pro­ce­sas, pa­de­dan­tis as­me­nims ir ben­druo­me­nėms dau­giau rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta ir ją ge­rin­ti, di­din­ti svei­ka­tą le­mian­čių veiks­nių kon­tro­lę (Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja, 1990). Tai su­dė­tin­gas, įvai­ria­ly­pis pro­ce­sas, spe­ci­fi­nė ug­dy­mo sri­tis. Čia ypač svar­bus vi­su­mi­nis as­me­ny­bės ug­dy­mo pro­ce­sas, kai di­des­nis dė­me­sys ski­ria­mas svei­ka­tos ug­dy­mo klau­si­mams.


Pacientų grupinis užsiėmimas diabeto dienos skyriuje Švedijoje, Karolinskos universitetinėje ligoninėje
      Svei­ka­tos ug­dy­mas ap­ima:
      • Žmo­nių iš­ma­ny­mo apie svei­ka­tą to­bu­li­ni­mą, kai jie spren­džia svei­ka­tos pro­ble­mas, nau­do­da­mie­si tu­ri­mo­mis ži­nio­mis ir gau­da­mi pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją;
      • Ska­ti­ni­mą lai­ky­tis tin­ka­mos ir pri­im­ti­nos die­tos, veik­los (pra­ti­mų) ir pa­kan­ka­mai mie­go­ti;
      • Mo­ky­mo­si ir dar­bo, ati­tin­kan­čio jė­gas, ga­li­my­bių ga­ran­ta­vi­mą;
      • Tin­ka­mas gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, šva­rų van­de­nį ir tin­ka­mą sa­ni­ta­ri­ją;
      • Fi­zi­nės, eko­no­mi­nės, kul­tū­ri­nės ir so­cia­li­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mą;
      • So­cia­li­nę pa­ra­mą, pvz., dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių gru­pių stei­gi­mą (V. Švei­kaus­kas, 2008).
      Kaip tei­gia Sta­sys Šal­kaus­kis, gy­ve­ni­mo tiks­lai yra ug­dy­mo tiks­lai. Žmo­gus tu­ri ži­no­ti sa­vo gy­ve­ni­mo tiks­lą, su­vok­ti sa­vo mi­si­ją šia­me pa­sau­ly­je. Ug­dy­to­jų už­da­vi­nys – pa­dė­ti as­me­niui su­vok­ti sa­vo gy­ve­ni­mo tiks­lus ir su tuo su­si­ju­sius ug­dy­mo ir sa­viug­dos tiks­lus.
      Ski­ria­mi šie ug­dy­mo tiks­lai:
      • Tie­sio­gi­nis – sie­ja­mas su žmo­gaus dva­si­nio gy­ve­ni­mo užuo­maz­gų plė­to­te.
      • Ne­tie­sio­gi­nis – sie­ja­mas su žmo­gaus pri­gim­ties plė­to­te, žmo­gaus dva­si­nių ir ide­a­lių ver­ty­bių są­sa­ja.
      • Ga­lu­ti­nis – as­me­ny­bės dva­si­nis to­bu­lė­ji­mas, tai ne­nu­trūks­tan­tis pro­ce­sas, ku­ris tę­sia­si vi­są žmo­gaus gy­ve­ni­mą.
      Sie­kiant svei­ka­tos ug­dy­mo tiks­lų, yra ban­do­ma iš­siug­dy­ti tei­gia­mą po­žiū­rį į SVEI­KĄ GY­VEN­SE­NĄ (ska­tin­ti svei­ką gy­ven­se­ną le­mian­tį el­ge­sį), AS­MENS HI­GIE­NĄ, KUL­TŪ­ROS ĮGŪ­DŽIUS (kur­ti sau­gią ir svei­ką ben­druo­me­nę), TIN­KA­MĄ ELG­SE­NĄ (to­bu­lin­ti as­mens ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mas), ĮGY­TI ŽI­NIŲ APIE SVEI­KA­TOS SAU­GO­JI­MĄ IR STIP­RI­NI­MĄ (ma­žin­ti li­gas ir su­tri­ki­mus, plė­to­ti pro­fi­lak­ti­ką).
      In­di­vi­du­a­lus ug­dy­mas. Pa­skir­tis – ska­tin­ti ug­dy­ti­nį mo­ky­tis, to­bu­lė­ti. Ug­dy­ti­nis – vi­sų am­žiaus tarps­nių ir vi­sų so­cia­li­nių pa­dė­čių žmo­gus (L. Jo­vaiša, 2001).
      Ins­ti­tu­ci­nis ug­dy­mas. Pa­skir­tis – su­da­ry­ti są­ly­gas in­di­vi­dui mo­ky­tis vi­są gy­ve­ni­mą, kad pri­tap­tų prie nuo­lat kin­tan­čio vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo, įgy­tų nau­jų ži­nių (mi­ty­bos pla­na­vi­mas, nau­ji me­di­ka­men­tai, gli­ke­mi­jos įver­ti­ni­mas, nor­mos, kom­pli­ka­ci­jų iš­ven­gi­mas, at­pa­ži­ni­mas, val­dy­mas) ir per­pras­tų tech­no­lo­gi­jas (nau­ji gliu­ko­ma­čiai, jų duo­me­nų nu­skai­ty­mo prie­tai­sai, in­su­li­no in­jek­to­riai, in­su­li­no pom­pos).
      Svei­ka­tos ug­dy­mas. Ug­dy­mas yra žmo­gų to­bu­li­nan­tis ben­dra­vi­mas su ap­lin­ka. Ug­dy­mo re­zul­ta­tai pri­klau­so nuo ug­dy­to­jų ir ug­dy­ti­nių veik­los ir ap­lin­kos įta­kos. Svei­ka­tos ug­dy­mo funk­ci­ja yra mo­ky­mas. Mo­ky­mas – or­ga­ni­zuo­ta, kryp­tin­ga, pla­nin­ga ir sis­te­min­ga ug­dy­to­jo ir ug­dy­ti­nių veik­la ir są­vei­ka.
      Mo­ky­ma­sis (pa­gal Luh­man­n’ą):
      • Tai procesas, kurio metu besimokantysis aktyviai kaupia savo perdirbtas žinias;
      • Norėdamas įsisavinti naują informaciją, besi­mo­kan­tysis turi suderinti ją su jau turima, t. y. sumažinti in­for­macijos kiekį ir supaprastinti pasaulio vaizdinį.
      Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je kiek­vie­nas žmo­gus su­si­du­ria su vis nau­jo­mis ir grei­tai be­si­kei­čian­čio­mis si­tu­a­ci­jo­mis, rei­ka­lau­jan­čio­mis kom­plek­si­nių pro­ble­mų spren­di­mo, o tam – vis nau­jo ži­no­ji­mo ir mo­kė­ji­mo.

Vienos paskaitos metu B.Bartkevičiūtei buvo suteikta proga pravesti pacientams užsiėmimą apie kojų priežiūra
      Mo­ky­ma­sis ga­li bū­ti įvai­rus:
      • ben­dra­dar­biau­jant gru­pė­je,
      • iš va­do­vė­lio,
      • per vi­są gy­ve­ni­mą,
      • svars­tant.
      „Mo­ky­tis – tai at­ras­ti.“ At­ras­ti – tai ką nors pa­ste­bė­ti, iš­si­aiš­kin­ti, pa­ma­ty­ti, su­telk­ti į ką nors dė­me­sį, t. y. pa­ste­bė­ti tai, kas vi­są lai­ką bu­vo, tik iki šiol ne­ma­tė­me. „At­ras­ti“ = „pa­gau­ti min­tį“ = „su­pras­ti“ = „da­bar aš tai su­pran­tu!“ At­ras­ti ga­li­me tik mes pa­tys – sau pa­tiems (N. M. Grend­stad, 1996). No­rė­da­mas su­pras­ti da­ly­ko es­mę, as­muo pats tu­ri dirb­ti su da­ly­ki­ne me­džia­ga ar pro­ble­ma (J. De­wey). At­ran­da­me – gau­na­me nau­jų ži­nių. Dau­ge­lis žmo­nių la­biau su­in­te­re­suo­ti gau­ti pa­gal­bą, gy­ven­da­mi su as­me­ni­niais sun­ku­mais, ne­gu juos įveik­da­mi. Tai su­si­ję su bai­me im­tis at­sa­ko­my­bės už sa­ve. Daug leng­viau rem­tis kuo nors ki­tu, ne­gu bū­ti sa­va­ran­kiškam (psi­cho­te­ra­peu­tas F. Perl­sas, 1969).
      SVEI­KA­TOS MO­KY­MAS yra me­to­diš­ka pa­gal­bos sis­te­ma in­di­vi­dui ir gru­pėms, sie­kian­čioms per­im­ti svei­kos gy­ven­se­nos ver­ty­bes. Svei­ka­tos mo­ky­mas yra vie­nas svar­biau­sių slau­gy­to­jo už­da­vi­nių. Svei­ka­tos mo­ky­mo tiks­las – pa­dė­ti žmo­nėms ap­si­spręs­ti sa­vo svei­ka­tos ge­ro­vės klau­si­mais (svei­ka mi­ty­ba, ūmių ir lė­ti­nių kom­pli­ka­ci­jų iš­ven­gi­mas, kt.). Tiks­las – įsi­vaiz­duo­ja­mos veik­los re­zul­ta­tas, pa­vyz­džiui:
      • sumažinti svorį .... kg, per ....... laiko;
      • siekti gerų glikemijos, cholesterolio, trigliceridų rodiklių per ....... dieną / sav. / mėn.;
      • išmokti sudaryti mitybos planą;
      • gebėti atpažinti ūmių komplikacijų požymius;
      • išmokti susileisti insuliną.
      Tai veik­los ir el­ge­sio mo­ty­va­ci­jos kom­po­nen­tas. Tiks­lą le­mia so­cia­li­niai ir as­me­ni­niai veiks­niai.
      Mo­ty­va­ci­ja – as­me­ny­bės bū­se­na, le­mian­ti veik­los ak­ty­vu­mą ir kryp­tin­gu­mą kon­kre­čios si­tu­a­ci­jos me­tu, tai, kas tei­kia ener­gi­jos ir krei­pia tam tik­ra lin­kme žmo­gaus el­ge­sį. Mo­ty­va­ci­ją le­mia dau­ge­lis veiks­nių (tiks­las, pras­mė, pla­tes­nis aki­ra­tis, ži­nios), svar­biau­si yra emo­ci­niai (džiaugs­mas, sėk­mė, pa­gy­ri­mas, pri­pa­ži­ni­mas, ma­lo­nu­mas, nau­da). Mo­ty­vas yra veik­los dings­tis, prie­žas­tis, pa­ska­ta ką nors da­ry­ti (J. Alb­rech­tas, 2005).
      Dia­be­to mo­ky­to­ja (-as) yra svar­bi (-us), gy­dant dia­be­tą. Mo­ky­to­jo vaid­muo yra pa­ska­tin­ti dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes pra­dė­ti rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta kiek ga­li­ma pa­tiems, leis­ti jiems da­ry­ti pa­si­rin­ki­mus, pa­grįs­tus ži­nio­mis, ir pa­ge­rin­ti gy­ve­nseną. Nors dia­be­to mo­ky­to­jai ga­li bū­ti at­ėję iš skir­tin­gų svei­ka­tos sis­te­mos sri­čių, ti­ki­ma­si, kad jie pa­nau­dos ži­nias apie dia­be­tą prak­ti­škai. Va­di­na­si, kai ku­rie įgū­džiai bus pa­na­šūs tarp vi­sų ko­man­dos na­rių.
      2011 metais Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Me­di­cinos akademijoje studijuodama slaugą pa­gal „Nor­di­nett“ stu­den­tų mo­bi­lu­mo pro­gra­mą sta­ža­vau­si Šve­di­jos Ka­ro­lins­kos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je. Taip pat tu­rė­jau pui­kią ga­li­my­bę tris die­nas pra­leis­ti Dia­be­to die­nos sky­riu­je. Su­si­pa­žin­ti su slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mu ir spe­ci­fi­ka, da­ly­vau­ti pa­cien­tų mo­ky­mo/mo­ky­mo­si už­si­ė­mi­muo­se, dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­te, or­to­pe­di­nių ga­mi­nių ga­my­bos pa­da­li­ny­je. Per vie­ną pa­skai­ta bu­vo su­teik­ta pro­ga pra­ves­ti pa­cien­tams už­si­ė­mi­mą apie ko­jų prie­žiū­rą.

      Bi­ru­tė Bart­ke­vi­čiū­tė
      Prie­nų ra­jo­no ir Biršto­no dia­be­to
      klu­bo „Ver­smė“ pir­mi­nin­kė,
      AB Biršto­no sa­na­to­ri­jos „Ver­smė“ slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė,
      Eu­ro­pos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų fe­de­ra­ci­jos na­rė, Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų drau­gi­jos na­rė


Puslapis 18
Ser­gan­čio dia­be­tu as­mens dan­tų prie­žiū­ra

      Ser­gant dia­be­tu, su­trin­ka ne tik an­glia­van­de­nių, bet ir ki­tų me­džia­gų apy­kai­ta. Dėl to ken­čia įvai­rios or­ga­niz­mo sis­te­mos. Nuo me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo ken­čia ir dan­tys – ga­li kil­ti dan­te­nų už­de­gi­mų, at­si­ras­ti ka­rie­so ar net iš­si­vys­ty­ti pa­ro­don­to­zė. To­dėl, ser­gant dia­be­tu, bū­ti­na ypač rū­pin­tis ir dan­tų hi­gie­na. Lie­tu­vo­je da­bar at­lie­ka­mos vi­sos nau­jau­sios pro­ce­dū­ros ir ty­ri­mai.


      Sie­kiant už­tik­rin­ti ge­riau­sius gy­dy­mo re­zul­ta­tus, pe­ri­odon­to po­žy­mius spe­cia­lis­tai tu­ri at­pa­žin­ti kuo anks­čiau. Pe­rio­don­to būk­lės at­ran­kos me­to­das yra ne­bran­gus, grei­tai at­lie­ka­mas. Spe­cia­liu pe­ri­odon­to zon­du ga­li­ma pa­pras­tai ir grei­tai iš­ma­tuo­ti dan­te­nų po­lin­kį krau­juo­ti ir zon­da­vi­mo gylį.
      Apy­dan­čio ki­še­nių krau­ja­vi­mo in­dek­sas api­bū­di­na, kaip stip­riai krau­juo­ja dan­te­nos, kiek jos yra pa­žeis­tos. Apy­dan­čio ki­še­nių zon­da­vi­mas:
      100–50 % = stip­rus už­de­gi­mas;
      50–20 % = vi­du­ti­nis už­de­gi­mas;
      20–10 % = sil­pnas už­de­gi­mas;
      < 10 % = nor­ma­lūs duo­me­nys.
      Be to, ga­li­ma at­lik­ti pe­ri­odon­ti­to ir ka­rie­so tes­tą. Jie pri­ski­ria­mi mik­ro­bio­lo­gi­nei te­pi­nė­lių ana­li­zei.
      Pro­fe­sio­na­lus dan­tų va­ly­mas, ku­rį at­lie­ka spe­cia­liai pa­ruoš­ti odon­to­lo­go pa­dė­jė­jai, už­trun­ka apie va­lan­dą ir jį rei­kė­tų pa­kar­to­ti po tam tik­ro, in­di­vi­du­a­liai kiek­vie­nam nu­sta­to­mo lai­ko. To­kiu bū­du ga­li­ma už­kirs­ti ke­lią pe­ri­odon­titui.
      Pro­fe­sio­na­laus dan­tų va­ly­mo me­tu at­lie­ka­ma:
      • me­di­ci­ni­nė dan­tų ap­žiū­ra ir gy­dy­mo iš­aiš­ki­ni­mas,
      • vi­sų kie­tų (dan­tų ak­me­nų, spal­vos pa­ki­ti­mų) ir minkš­tų (dan­tų ap­na­šų) ap­na­šų pa­ša­li­ni­mas nuo dan­tų ir pa­sie­kia­mų šak­nų pa­vir­šių,
      • pa­sie­kia­mų dan­tų šak­nų pa­vir­šių ir tarp­dan­čių nu­va­ly­mas be chi­rur­gi­nio įsi­ki­ši­mo,
      • dan­ties vai­ni­kų ar­ba kli­niš­kai ma­to­mų dan­tų šak­nų pa­vir­šių po­li­ra­vi­mas spe­cia­liais prie­tai­sais ir pas­to­mis,
      • kon­tro­lė, pa­pil­do­mas va­ly­mas ir den­gi­mas fluo­ru,
      • pa­ta­ri­mai, kaip lai­ky­tis bur­nos hi­gie­nos.
      Čia svar­bų vaid­me­nį vai­di­na vi­sų su­si­ju­sių as­me­nų ben­dra­dar­bia­vi­mas – be to­li­mes­nės prie­žiū­ros na­muo­se ap­na­šų ir dan­tų ak­me­nų grei­tai vėl at­si­ran­da. Spe­cia­lių mo­ky­mų me­tu mo­ko­ma, kaip tei­sin­gai va­ly­ti ir pri­žiū­rė­ti dan­tis ir pri­sta­to­mos rei­ka­lin­gos me­džia­gos. Re­ko­men­duo­ja­ma dan­tis va­ly­ti ma­žiau­siai du kar­tus per die­ną – po pus­ry­čių ir po va­ka­rie­nės, ma­žiau­siai tris mi­nu­tes.
      Su­val­gius pa­tie­ka­lus, ku­rių su­dė­ty­je yra cuk­raus, neut­ra­li­zuo­ti rūgš­tis pa­dės spe­cia­lios dan­tų prie­žiū­ros kram­to­mo­sios gu­mos.
      Jei­gu nė­ra ga­li­my­bės pa­val­gius iš­si­va­ly­ti dan­tų, ge­riau su­val­gy­ti pro­duk­to su cuk­raus pa­kai­ta­lais.
      Dan­tų še­pe­tė­lius ma­žo­mis gal­vu­tė­mis ir minkš­tais še­re­liais rei­kė­tų re­gu­lia­riai, ne re­čiau kaip kas ke­tu­rias sa­vai­tes, keis­ti. Ne­pa­tar­ti­na nau­do­ti še­pe­tė­lių su na­tū­ra­liais še­re­liais, nes juo­se su­si­kau­pia di­des­nis bak­te­ri­jų kie­kis. Taip pat tin­ka elek­tri­niai dan­tų še­pe­tė­liai, ku­rie yra ypač di­de­lė pa­gal­ba mo­to­ri­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems as­me­nims. Še­pe­tė­liai su lanks­čio­mis ir vib­ruo­jan­čio­mis gal­vu­tė­mis yra efek­ty­ves­ni už įpras­tus še­pe­tė­lius.
      Bur­nos ert­mės iri­ga­to­rius rei­kia nau­do­ti at­sar­giai – vamz­de­liuo­se ga­li dau­gin­tis bak­te­ri­jos, o stip­ri van­dens sro­vė ga­li jas įneš­ti į au­di­nius ir krau­jo apy­ta­ką.
      Tarp­dan­čiams skir­ti įvai­raus kie­tu­mo tarp­dan­čių še­pe­tė­liai, tarp­dan­čių siū­lai ir spe­cia­lūs dan­tų krapš­tu­kai (jo­kiu bū­du ne dan­tų krapš­tu­kai ašt­riais ga­liu­kais). Tarp­dan­čių siū­lai tu­rė­tų bū­ti ne­vaš­kuo­ti, kad ge­riau pri­kib­tų mais­to li­ku­čiai ir bak­te­ri­jos.
      Dan­tų pas­ta su fluo­ru kie­ti­na dan­tų ema­lį. Pa­pil­do­mai po va­ly­mo ga­li­ma nau­do­ti ska­la­vi­mo skys­čius su fluo­ru ir vie­ną kar­tą per sa­vai­tę ge­lį.

      Dan­tų va­ly­mas
      Ho­ri­zon­ta­liai brū­ži­nant dan­tis še­pe­tė­liu, ky­la pa­vo­jus „pa­kel­ti“ dan­te­nas, dėl to dan­ties kak­le­ly­je ga­li su­si­for­muo­ti pleiš­to for­mos de­fek­tų, dan­tys pa­si­da­ry­ti jaut­res­ni.
      Tai­kant vib­ra­vi­mo me­to­dą pa­gal Bass, še­pe­tė­lio še­re­liai pa­len­kia­mi 45 laips­nių kam­pu į šak­nies vir­šū­nė­lę ir su­ka­mai­siais ju­de­siais nu­va­lo­mos ap­na­šos. Po to še­re­liai pa­su­ka­mi į dan­ties vai­ni­ką ir taip pa­ša­li­na­mos dan­tų ap­na­šos.
      Tai­kant Stil­lmann tech­ni­ką, še­re­liai slys­ta nuo tvir­to­sios dan­te­nų da­lies kram­ty­mo pa­vir­šiaus link, lyg kaž­ką nu­šluo­tų. Tuo pa­čiu me­tu dan­tų še­pe­tė­lis leng­vai su­ka­mas apie sa­vo iš­il­gi­nę ašį.
      Pa­našiai vei­kia rau­do­no­ji ir bal­to­ji tech­ni­ka, ku­rią tai­kant še­re­liai su­ka­mai­siais ju­de­siais aukš­tyn že­myn ju­da nuo dan­te­nų (rau­do­no­ji) prie dan­ties (bal­to­ji).
      Prie­ki­nę ir už­pa­ka­li­nę dan­tų pu­ses ir kram­to­muo­sius pa­vir­šius rei­kia va­ly­ti spau­džiant ne taip stip­riai, taip pat reikia valyti ir dan­te­nas bei lie­žu­vio nu­ga­rė­lę.
      Kar­tu rei­kia nau­do­ti ir tarp­dan­čiams skir­tus še­pe­tė­lius ar panašiai. Tarp­dan­čių siū­lą rei­kia at­sar­giais ju­de­siais į prie­kį ir at­gal ves­ti link dan­te­nų, kad jų ne­pa­žeis­tu­me.
      Tik kas­dien tin­ka­mai pri­žiū­rint, va­lan­tis dan­tis ir pe­rio­diš­kai ap­si­lan­kant pas spe­cia­lis­tus, ne­lei­si­te dia­be­tui jų pa­kenk­ti.
      Jei­gu dan­tys tu­ri ka­rū­nė­les, su­dė­ti til­te­liai, ne­nui­ma­mi ar­ba nui­ma­mi bre­ke­tai, ne­šio­ja­mi dirb­ti­niai dan­tų pro­te­zai, rei­kia lai­ky­tis spe­cia­lios hi­gie­nos.

      Pa­reng­ta pa­gal www.ab­bott.de


Puslapis 19
Ozo­no te­ra­pi­ja ir
cuk­ri­nio dia­be­to
pa­ū­mė­ji­mo pro­fi­lak­ti­ka

      Ozo­no te­ra­pi­ja yra uni­ka­lus, ana­lo­gų ne­tu­rin­tis gy­dy­mo de­guo­ni­mi, ku­riuo pri­so­ti­na­mas or­ga­niz­mas, bet ne­pa­lie­čia­mi plau­čiai, bū­das.

      Ži­no­ma, kad žmo­gus ne­ga­li gy­ven­ti be de­guo­nies. Nuo to, kiek jo pa­ten­ka į krau­ją, o po to į au­di­nius, pri­klau­so mū­sų gy­ve­ni­mo ko­ky­bė, svei­ka­tos būk­lė, se­nė­ji­mo pro­ce­sų vyks­mo in­ten­sy­vu­mas.
      Me­to­das ypa­tin­gas tuo, kad gy­dy­ti nau­do­ja­mi ozo­no ir de­guo­nies mišiniai. Ozo­nas – tai de­guo­nies rū­šis, tik jo de­guo­nies mo­le­ku­lė­je yra ne du de­guo­nies, ku­ria kvė­puo­ja­me, ato­mai, o trys. Ozo­no ir de­guo­nies mišinys gau­na­mas prie di­de­lio kie­kio (vie­no lit­ro) de­guo­nies pri­dė­jus ma­žą kie­kį (vie­ną–­du mi­lig­ra­mus) ozo­no. Jis rei­ka­lin­gas tam, kad krau­jas įsi­sa­vin­tų kuo dau­giau de­guo­nies, t. y. daug dau­giau, nei bū­tų įsi­sa­vi­na­ma, gy­dant vien de­guo­ni­mi.
      Svei­ka­ta la­bai pri­klau­so nuo to, koks yra Jū­sų krau­jas ir ko­kia yra krau­ja­gys­lių būk­lė.
      Ozo­no te­ra­pi­jos me­tu krau­jas pri­so­ti­na­mas de­guo­nies, tad pa­ge­rė­ja krau­jo ele­men­tų – bal­tų­jų ir rau­do­nų­jų kū­ne­lių – erit­ro­ci­tų, leu­ko­ci­tų ir trom­bo­ci­tų būk­lė, sa­vy­bės.
      Ozo­nas ple­čia krau­ja­gys­les. Toks po­vei­kis bū­din­giau­sias pa­čioms ma­žiau­sioms krau­ja­gys­lėms – ka­pi­lia­rams. Ka­pi­lia­rų tin­klas mil­ži­niš­kas, žmo­gaus kū­ne yra iš­si­raiz­gę apie 100 000 ki­lo­met­rų ka­pi­lia­rų ir nuo to, ko­kia yra jų būk­lė, pri­klau­so krau­jo apy­ta­ka, o nuo pas­ta­ro­sios – krau­jo ir mai­ti­na­mų­jų me­džia­gų pa­si­skirs­ty­mas po au­di­nius bei or­ga­nus.
      To­dėl šis me­to­das yra itin efek­ty­vus, gy­dant li­gas, su­si­ju­sias su krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mais, krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mais ir de­guo­nies sty­giu­mi: išemi­ne šir­dies li­ga, iš­sė­ti­ne sme­ge­nų krau­ja­gys­lių ir apa­ti­nių ga­lū­nių krau­ja­gys­lių skle­ro­ze, cuk­ri­niu dia­be­tu, ser­gant chro­niš­ko­mis plau­čių li­go­mis – bron­chi­tu, bron­chi­ne ast­ma.
      Me­to­das uni­ka­lus tuo, kad de­guo­nis nu­krei­pia­mas bū­tent į tuos or­ga­nus, ku­riems jo la­biau­siai trūks­ta. To ne­ga­li nė vie­ni vais­tai. Be to, de­guo­nies ato­mai taip įsi­tvir­ti­na erit­ro­ci­tuo­se, kad šie ati­duo­da jį ne vi­są iš kar­to, bet to­ly­giai. Tai už­tik­ri­na ap­rū­pi­ni­mą de­guo­ni­mi il­ges­niam – ke­lių 4–8 mė­ne­sių – lai­ko­tar­piui.

      Cuk­ri­nio dia­be­to pa­ū­mė­ji­mo pro­fi­lak­ti­ka
      Cuk­ri­nis dia­be­tas – klas­tin­ga li­ga. Ko­va su ja ga­li bū­ti įvai­ri. Vie­niems li­go­niams rei­kia nuo­la­ti­nių in­su­li­no in­jek­ci­jų, be ku­rių ap­sei­ti ne­įma­no­ma. Ki­ti ap­si­ri­bo­ja tab­le­čių var­to­ji­mu. Tre­tiems ap­skri­tai pa­kan­ka pai­sy­ti die­tos. Bet vi­soms trims ser­gan­čių­jų ka­te­go­ri­joms, t. y. vi­siems, ser­gan­tiesiems cuk­ri­niu dia­be­tu, li­ga pa­vo­jin­ga dėl ga­li­mo pa­ū­mė­ji­mo, kom­pli­ka­ci­jų. Bė­da ta, kad de­šim­čiai pro­cen­tų jų su lai­ku ky­la rim­tų re­gos pro­ble­mų, o du pro­cen­tai dėl jų apan­ka. Dau­giau nei pu­sei iš­si­vys­to apa­ti­nių ga­lū­nių krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mas, va­di­na­mas dia­be­tinės pė­dos sin­dro­mu, dėl ku­rio ga­li tek­ti am­pu­tuo­ti ga­lū­nes. Daž­ni mio­kar­do in­fark­tai ir in­sul­tai. Ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu as­me­nims bū­din­gi įvai­rūs skaus­min­gi ner­vų sis­te­mos pa­žei­di­mai. Be to, šlu­buo­ja jų imu­ni­nė sis­te­ma, yra di­des­nė ri­zi­ka su­sirg­ti in­fek­ci­nė­mis ir už­de­gi­mi­nė­mis li­go­mis (fu­run­ku­lio­ze, pie­lo­nef­ri­tu, plau­čių li­go­mis).
      Vie­na iš efek­ty­viau­sių prie­mo­nių, ga­lin­čių ap­sau­go­ti nuo šių cuk­ri­nio dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų, yra ozo­no te­ra­pi­ja, tiks­liau – de­guo­nies ir ozo­no te­ra­pi­ja. Me­to­das tai­ky­ti­nas tiek gy­dy­mo, tiek pro­fi­lak­ti­kos tiks­lais. Re­gos, ner­vų sis­te­mos, ga­lū­nių pa­žei­di­mų at­ve­jais pa­kin­ta ir su­siau­rė­ja pa­čios ma­žiau­sios krau­ja­gys­lės, dėl to su­trin­ka me­džia­gų apy­kai­ta. Vie­na iš ozo­no te­ra­pi­jos po­vei­kio sri­čių yra bū­tent smul­kios krau­ja­gys­lės, ku­rios per šią te­ra­pi­ją iš­si­ple­čia ir dėl to už­tik­ri­na­ma ge­res­nė krau­jo­ta­ka.
      Au­di­nių mai­ti­ni­mo pa­žei­di­mas taip pat iš­si­vys­to dėl de­guo­nies ne­pa­kan­ka­mu­mo. Ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu, de­guo­nies stin­ga, to­dėl, kad, at­si­ra­dus cuk­raus trū­ku­mui, pa­kin­ta krau­jo sa­vy­bės. Per­ne­šan­tis de­guo­nį iš krau­jo į au­di­nius he­mog­lo­bi­nas pa­vei­kia­mas gliu­ko­ne­o­ge­ne­zės, ir stai­ga pa­blo­gė­ja de­guo­nies per­ne­ši­mas.
      At­lie­kant ozo­no te­ra­pi­ją pir­miau­sia pri­so­ti­na­mas krau­jas di­des­nio kie­kio de­guo­nies ir re­ge­ne­ruo­ja­ma, at­ku­ria­ma pa­žeis­ta he­mog­lo­bi­no funk­ci­ja, tad į au­di­nius vėl pa­ten­ka rei­kia­mas de­guo­nies kie­kis.
      Dėl ozo­no te­ra­pi­jos ne tik pa­ge­rė­ja krau­jo­ta­ka ir ap­rū­pi­ni­mas de­guo­ni­mi, bet ir gliu­ko­zės pa­te­ki­mas į au­di­nius. Vi­sa tai įro­do, kad ozo­no te­ra­pi­ja iš tie­sų yra vie­nas ge­riau­sių bū­dų, lei­džian­čių iš­veng­ti ka­ta­rak­tos, an­gio­pa­ti­jos, ar­tro­pa­ti­jos ir ki­tų cuk­ri­nio dia­be­to pa­ū­mė­ji­mo simp­to­mų bei kom­pli­ka­ci­jų.
      Ozo­no te­ra­pi­ja stab­do ate­ro­sklerozės vys­ty­mą­si dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms, ge­ri­na imu­ni­te­tą, pa­de­da ko­vo­ti su įvai­rio­mis in­fek­ci­jo­mis ir už­de­gi­mų pa­da­ri­niais. Dėl ozo­no te­ra­pi­jos stip­rė­ja cuk­raus kie­kį krau­jy­je ma­ži­nan­čių vais­tų veiks­min­gu­mas, tad daž­nai pa­vyks­ta su­ma­žin­ti jų do­zes. Du – t­ris kar­tus per me­tus at­lie­ka­mi ozo­no te­ra­pi­jos kur­sai už­tik­ri­na ge­rą pro­fi­lak­ti­nį efek­tą.

      Parengė Jelena Žurbenko
      Ozono terapijos klinika „Me­do­zo­nas“
      Žy­gi­man­tų g. 8, 105 kab., Vilnius
      Mob. 8 690 118 88
      www.me­do­zo­nas.lt


Puslapis 20
Ei­lė­raš­čiuo­se – ne­įga­lios mo­ters gy­ve­ni­mas ir mei­lė

      Kel­mės dia­be­to klu­bo „Dia­be­tas ABC“ pir­mi­nin­kės La­risos Ra­rov­ska­jos gy­ve­ni­mas pri­me­na am­ži­ną žu­vė­dros – La­ri­sos var­das lo­ty­nų kal­bo­je reiš­kia žuv­ė­drą – ko­vą su gy­ve­ni­mo ne­gan­do­mis ir li­ki­mu. Prieš 30 me­tų įvy­ku­si skau­di ava­ri­ja aki­mirks­niu pa­kei­tė gy­ve­ni­mą. Su ja mo­te­ris sie­ja ir cuk­ri­nio dia­be­to pra­džią.
      Pir­mą­jį ei­lė­raš­tį La­ri­sa pa­ra­šė bū­da­ma sep­ty­nio­li­kos, po my­li­mo vai­ki­no pa­ly­dų į ar­mi­ją. Vė­liau, iš­si­sky­ru­si su pir­mą­ja mei­le ir iš­te­kė­ju­si, į ei­lė­raš­čio pos­mus su­dė­tą gy­ve­ni­mą už­ra­šy­da­vo po­pie­riaus la­pe, ku­rį dar tą pa­čią die­ną su­plė­šy­da­vo. Tik vi­sai ne­se­niai La­ri­sa nu­sto­jo plė­šy­ti ei­lė­raš­čius, sa­vo gy­ve­ni­mo die­no­raš­čius, ir ne­drą­siai pra­kal­bo apie vi­są gy­ve­ni­mą puo­se­lė­tą mei­lę lie­tu­vių kal­bai ir kraš­to gro­žiui.

      Ona Pet­ra­vi­čie­nė, „Kel­miš­kiams“

            Dvy­nė (ar­ba apie sa­ve)

            Dar va­kar ver­kiau, pa­var­gau nuo li­gos ir žmo­nių –
            Ma­tyt, ne­no­rė­jau net jū­ros.
            Ry­te at­si­kė­lus ir vėl nu­džiu­gau,
            Sau­lu­tė pro lan­gą šyp­so­jos.

            Ei­nu pus­ry­čiaut ir niū­niuo­ju kaž­ką,
            Kai­my­nai man šyp­so­si, žiū­ri –
            To­kia ta Dvy­nė – ką da­ryt – taip yra,
            Čia ver­kia bur­no­ja – li­ki­mas žiau­rus,
            Čia vėl ji su šyp­se­na ei­na, kva­to­ja.

            Li­ki­mas, pa­sky­ręs ne­leng­vą gy­ve­ni­mą,
            Kas me­tai vis ban­dė kan­try­bę.
            Skaus­mai ne­at­sto­jo, ką nors vis skau­dė­jo
            Pra­šiau, pa­dė­ki Die­vu­li, pa­gel­bėk dar kar­tą.
            Jis vis­ką gir­dė­jo... ir vi­sad pa­dė­jo.

            Jau 30 me­tų ga­lė­jau ne­bū­ti,
            Už­au­go vai­kai, ma­no so­das.
            Dar žy­di gė­ly­nas, dar vaikš­tau tru­pu­tį
            Ir ty­liai mel­džiu,
            Ačiū, Die­ve.


            Lie­pa

            Už lan­go ly­ja ty­liai, ty­liai.
            Ma­ma sa­ky­da­vo: vėl gry­bų bus.
            O aš sva­jo­ju apie Aukš­tai­ti­ją, ten,
            Kur gy­ve­na man bran­gus žmo­gus.

            Ir tas lie­tus toks va­sa­riškas, šil­tas.
            Taip pri­me­nan­tis man švel­nius žo­džius.
            At­ro­do, ne lie­tus čia ly­ja,
            O šir­dis ma­no­ji ašaro­ja vis.

            Nu­sto­jo ly­ti, vaikš­čio­ju po so­dą.
            Pra­žy­do ma­no ro­žės rau­do­nai,
            Ža­liuo­ja vis­kas, kve­pia švel­niai žo­lės
            Ir pra­dal­gėm su­gu­lę šian­dien ry­te pjau­ti do­bi­lai.

            Ir bė­ga gim­to­ji Du­by­sa, at­ro­do, nu­bėg­tų, ne­lik­tų vi­sai.
            Jei jos ne­lai­ky­tų pa­kran­tėm pri­žė­lę
            Aukš­ti, pla­čia­la­piai, nuo­sta­būs,
            Ža­li aje­rai.Puslapis 21
Sode,
kur noksta obuoliai

      Kiekvienas žmogus turi svajonių, jas brandina, puo­selėja. Jeigu svajonėmis pasidaliname su kitais, jos tam­pa tikresnės, gražesnės. Viena gražia svajone su ap­lin­kiniais pasidalino sujainiškė, Raseinių rajono cukriniu diabetu ser­gan­čiųjų klubo „Diabetas“ pirmininkė Janina Taut­kie­nė. Liepos 16 d. savo sodyboje, kur noksta alyviniai obuo­liai, kartu su gatvės kaimynais, draugais bei Raseinių li­te­ratų klubo „Dubysa“ nariais ji surengė poezijos skai­ty­mo ir dainų popietę. Visus, ateinančius į kiemą, grodami mar­šą, pasitiko kaimo muzikantai O. ir R. Reinartai. Prie bal­tai dengto stalo gražus moterų ansamblis „Saulėgrąža“ pa­dai­navo svaiginančių ro­man­sų. Vyko kaimyniški po­kal­biai su užuominomis, kad tokio pobūdžio suėjimai turėtų būti dažnesni, atsirastų daugiau tikroviškų svajonių, ku­rios skatintų kaimynus dažniau bendrauti. Tai būtų kaž­kas naujo, prasmingo. Brandinkime gražias mintis kaip nokstančius obuolius.

      Pranas Laurinavičius, „Alio, Raseiniai“

      Pateikiame Janinos Tautkienės kūrybos eilių:

            Laiškas

            Parašyk, vėjau, laišką ant sniego,
            Kad įskaityti galėčiau.
            Tamsioj nakty pašvies tau mėnuo,
            Už tai tave mylėsiu.

            Tegul šis laiškas bus neilgas,
            Ir skaudžių žodžių man nereikia.
            Išaušus rytui paskaitysiu,
            Nes man labai to reikia.

            Norėčiau aš ir tikro laiško,
            Kad parašytų kas iš tolių,
            Ir paskaityčiau jį gan tyliai,
            Kad niekas kitas negirdėtų.


            Tavo uostas

            Jeigu galėtum rasti savo uostą,
            Kuriam sustot galėtum tu,
            Ramybės pojūtį pajusti,
            Svajones siųst virš debesų.

            Galėtum būt balta žuvėdra
            Ir skristi, skirsti virš bangų.
            O gal užtektų balto smėlio
            Prie gintarinės Baltijos krantų.

            Bet kaip sunku surasti uostą,
            Kaip rasti jūrą be krantų,
            Kad būt ramybė išsvajota
            Rasta už mylių devynių.


            Širdis

            Ruduo neramus pasibeldė į širdį,
            Pažvelgus pro langą suvirpėjo ir ji.
            Nebėra jau lapų, nužydėjo ir gėlės,
            Nurimo skardus ir paukščių čiulbesys.

            Voratinkliai draikosi siūlais ilgiausiais,
            Nenuorama šuo apsiblausęs, tylus.
            Neskamba dainos vakarais vis dainuotos
            Ir jaunučių mergaičių skambus klegesys.

            Nerimsta širdis, kaip tas rudenio vėjas,
            Čia pravirksta slapčia, lyg dangus tuoj nugrius.
            Čia jai reikia ilgėtis, kažką prisiminti,
            Tam ir plaka žmogaus rūpestinga širdis.


            Sugrįžtu į jaunystę

            Naktis rami ir mėnuo šviečia,
            Tiktai šiek tiek – nes jau delčia.
            Mintim sugrįžtu į jaunystę,
            Atrodo, ji yra šalia.

            Dar neseniai žydėjo sodai,
            Gegutės balsas sklido vis.
            Lakštingalos neduodavo miegoti,
            Bet... per trumpa buvo naktis.

            Galėtų ištisai žydėti sodai,
            Ir ievos paryčiais kvepėt.
            Bet naktys pasidarė jau per ilgos...
            Kodėl? Ne vienas gali tai atspėt...


Puslapiai 22-23
Tel­šių dia­be­to ben­dri­jos de­šimt­me­tis

      Lap­kri­čio 24 die­ną Že­mai­tės dra­mos te­at­re pa­mi­nė­tas Tel­šių dia­be­to ben­dri­jos „Dia Tel­šiai“ de­šimt­me­tis. Ta pro­ga su­si­rin­ku­sie­siems pa­ro­dy­tas Že­mai­tės dra­mos te­at­ro spek­tak­lis S. Ky­man­tai­tės-Čiur­lio­nie­nės „Pi­ni­gėliai“.

      Ren­gi­nį pra­dė­ju­si Tel­šių dia­be­to ben­dri­jos „Dia Tel­šiai“ pirmi­nin­kė Da­lia Daug­no­rie­nė pri­sta­tė ben­dri­jos tiks­lus: mo­ky­tis gy­ven­ti, ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu, su­pa­žin­din­ti dia­be­to li­go­nius su nau­jau­sio­mis sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nė­mis, o vi­suo­me­nę su šia li­ga, kvies­tis lek­to­rius ir pan.
      Pa­svei­kin­ti de­šimt­me­tį šven­čian­čios Tel­šių dia­be­to ben­dri­jos at­vy­ko ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Vieš­nia džiau­gė­si, kad tel­šiš­kiai rū­pi­na­si ne tik sa­vo drau­gi­jos na­riais, bet ir ren­gia įvai­rias ak­ci­jas, skir­tas mies­to bei ra­jo­no žmo­nėms, per ku­rias ne­mo­ka­mai ma­tuo­ja cuk­raus kie­kį krau­jy­je.
      Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tau­tas Klei­va šven­tės me­tu už nuo­šir­dų ir at­sa­kin­gą dar­bą dė­ko­jo D. Daug­no­rie­nei, sėk­min­gai ei­nan­čiai ben­dri­jos „Dia Tel­šiai“ pir­mi­nin­kės pa­rei­gas, ku­rios tik­rai nė­ra leng­vos.
      LR Sei­mo na­rio Va­len­ti­no Bu­kaus­ko svei­ki­ni­mus per­da­vė Dar­bo par­ti­jos na­rė Lai­ma Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė: „Bū­ki­me kar­tu, ben­drau­ki­me vie­ni su ki­tais ir su­pras­ki­me, ką no­ri­me vie­nas ki­tam pa­sa­ky­ti.“
      Ben­dri­jos „Dia Tel­šiai“ na­rius taip pat svei­ki­no bu­vę ben­dri­jos pir­mi­nin­kai Vy­tau­tas Stul­pi­nas ir An­ta­nas Gri­ga­lis. Nuo­šir­džių lin­kė­ji­mų tel­šiš­kiai su­lau­kė ir iš ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se vei­kian­čių dia­be­to ben­dri­jų.
      D. Daug­no­rie­nė dė­ko­jo vi­siems žmo­nėms, ku­rie pri­si­de­da prie or­ga­ni­za­ci­jos veik­los: Ire­nai Raš­ti­kie­nei, Do­na­tai Ge­čie­nei, Ire­nai Onai­tie­nei, Bi­ru­tei Sa­ka­laus­kie­nei, Pra­nui Kle­mans­kui, Vy­tui Vyšniaus­kui, Vy­tau­tui Gem­bu­tui ir kt.
      Pa­dė­kos raš­tai įteik­ti slau­gy­to­jai Zi­tai Dzi­ge­lie­nei bei Tel­šių die­nos cen­tro di­rek­to­rei Ra­sai Gus­tie­nei. Ne­pa­mirš­ta pa­dė­ko­ti ir dia­be­to ben­dri­jos veik­los rė­mė­jams.
      Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo Že­mai­tės dra­mos te­at­ro spek­tak­lis S. Ky­man­tai­tės-Čiur­lio­nie­nės „Pi­ni­gė­liai“.

      Auš­ra Rim­ku­tė,
      „Tel­šių žinios“


Vilkaviškio „Insulai“ – 20

            Ne­klup­ki­m, kar­tais pri­trū­kę kan­try­bės,
            Išli­kim tvir­tais, nors kan­ki­na li­ga,
            Te­gul ir to­liau mums su­tei­kia stip­ry­bės,
            Kaip šiuos dvi­de­šimt me­tų vi­siems IN­SU­LA!

      Lap­kri­čio 16 d. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no dia­be­to ben­dri-­jos „In­su­la“ na­riai su šei­mo­mis, me­di­kais ir rė­mė­jais mi­nė­jo Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną. Ta pro­ga Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je bu­vo au­ko­ja­mos šv. Mi­šios. Ben­dri­ja pa­mi­nė­jo ir sa­vo veik­los 20-me­tį – 1991 m. gy­dy­to­ja D. Snieč­ku­vie­nė su­bū­rė dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių ben­dri­ją, ku­ri iš pra­džių vie­ni­jo 35 li­go­nius. Ben­dri­jos pir­mi­nin­ku bu­vo iš­rink­tas Juo­zas Ja­nu­šai­tis. Jis va­do­va­vo net 17 me­tų – tol, kol pa­blo­gė­jo svei­ka­ta. Nau­ju pir­mi­nin­ku bu­vo iš­rink­tas Ka­zi­mie­ras Ku­kis, ku­ris sėk­min­gai va­do­vau­ja iki šiol. Šiuo me­tu „In­su­la“ vie­ni­ja 237 na­rius.
      Mi­nė­ji­me da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius ir ki­ti sve­čiai. Vi­si jie lin­kė­jo ben­dri­jos na­riams bū­ti vie­ni­jan­čia, ge­ru­mo ir ši­lu­mos ne­sto­ko­jan­čia di­de­le šei­ma, pa­dė­ti vie­nas ki­tam, teik­ti in­for­ma­ci­ją, me­to­di­nę, psi­cho­lo­gi­nę ir so­cia­li­nę pa­gal­bą, da­ly­tis nau­jau­sio­mis ži­nio­mis apie dia­betą.
      „In­su­los“ 20-me­čio pro­ga kiek­vie­nas ben­dri­jos na­rys do­va­nų ga­vo po an­ge­lo su var­pe­liu skulp­tū­rė­lę. Susirin­ku­sie­siems smagiai griežė Paežerių kaimo kapelos „Gulbi­nė­lis“ mu­zi­kantai.
      „In­su­los“ ben­dri­ja dė­ko­ja vi­siems rė­mė­jams, pa­de­dan­tiems gy­vuo­ti ir teik­ti pa­gal­bą dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms.

      Kos­tas Mi­liaus­kas
      „In­su­los“ ben­dri­jos ta­ry­bos na­rys


„Žemaičių spėkai“ – 20

      To­dėl sa­kau, ga­na de­juot, gy­ve­ni­mas pui­kus.
      Ir ant šir­dies ak­muo nė­ra tok­sai sun­kus.

                        Ta­čiau ga­na de­juot, ap­link tiek daug drau­gų.
                        Ne­rei­kia mums rau­dot, gal­vo­ki kas gra­žu.

      Li­ga dar ne bė­da, reik su­gy­vent su ja,
      My­lėt sa­ve, ki­tus, ti­kė­ti, kad ge­rai bus.

                        Neimt skriau­dų šir­din, o ei­ti vis pir­myn.
                        Mankš­tin­tis ir ju­dėt, su­lin­kus – ne­ste­nėt.

      Tu są­na­rius pa­trink, sa­ve svei­kai mai­tink,
      Pra­žys Ta­vy gė­lė, ne­bū­ki Tu pe­lė.

                        Ta­čiau ga­na de­juot, kai „cuk­rus vis aukš­tyn“
                        Išger­ki „Met­for­min“, nu­kris ji­sai že­myn.

      Stip­ry­bės pa­si­semk, sa­vos šir­dies gel­mių,
      Ir šir­dy­je ak­muo ne­bus tok­sai sun­kus.

                        At­ėjo to­kia die­na, vi­si su šyp­se­na
                        Su­ėjom pa­ben­draut, nau­jų jė­gų įgaut.

      Tad bū­ki­me mes stip­rūs, ir li­gos bus ne­bai­sios,
      Gy­ve­ni­mas pui­kus bus, jei mei­lė vis­kam bus.
      Bū­ki­me lai­min­gi...

      Šiais sa­vos kū­ry­bos žo­džiais sve­­čius ir klu­bo na­rius Pa-­sau­li­nės dia­be­to die­nos ir Ma­žei­kių ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Že­mai­čių spė­ka“ veik­los 20-me­čio pro­ga pa­svei­ki­no klu­bo na­rė Ja­ni­na Ju­čins­kienė.
      Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė. Pre­zi­den­tė pa­svei­ki­no klu­bo na­rius šia pro­ga ir pa­lin­kė­jo sėk­mės bei kan­try­bės, žen­giant ko­ja ko­jon su šia li­ga. Ji trum­pai ap­žvel­gė ko­vos su šia klas­tin­ga li­ga pa­sie­ki­mus, ap­ta­rė cuk­ri­nio dia­be­to ak­tu­a­li­jas pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je, pa­pa­sa­ko­jo apie so­cia­li­nę pa­gal­bą, li­go­nių tei­ses ir pa­rei­gas. Klu­bą svei­ki­no Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų pir­mi­nin­kai ir jų nariai. Bai­gian­tis su­si­ti­ki­mui, vi­siems su­si­rin­ku­sie­siems bu­vo pa­ro­dy­tas Ma­žei­kių kul­tū­ros na­mų spek­tak­lis „Do­bi­lė­lis pen­kia­la­pis“.
      Esa­me dė­kin­gi ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, Lietuvos diabeto aso­cia­ci­jai, taip pat UAB „Bio­eks­ma“, „Op­ti­far­ma“, „En­ta­farma“, „Abo­vi­ta“ ir kt. at­sto­vams.

      Ma­žei­kių ra­jo­no dia­be­to
      klu­bo „Že­mai­čių spė­ka“
      val­dy­bos na­rė Ro­ma Klu­sie­nė


Rad­vi­liškio „Li­ki­mui“ – 15

      2011 m. spa­lio 28 d. Rad­vi­liš­kio ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Li­ki­mas“ na­riai mi­nė­jo klu­bo 15-os me­tų ju­bi­lie­jų. Su­si­rin­ko gau­sus bū­rys klu­bo na­rių ir sve­čių. Šven­tė­je da­ly­va­vo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jas D. Bra­sys, sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja V. Kun­gie­nė, LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, „Abo­vita“ fir­mos at­sto­vė L. Kau­la­kie­nė, dia­be­to­lo­gė O.  Ka­čins­kie­nė, Šiau­lių, Pa­kruo­jo ir Ma­žei­kių klu­bų atstovai.

      Klu­bo „Li­ki­mas“ veik­lą ap­žvel­gė pir­mi­nin­kė Le­o­ka­di­ja Ve­sec­kie­nė. Ji pri­si­mi­nė bu­vu­sius klu­bo va­do­vus, taip pat pa­pa­sa­ko­jo, kad Si­dab­ra­ve, Šau­ko­te, Še­du­vo­je vei­kia klu­bo pa­da­li­niai. Pri­rei­kus vie­tos gy­ven­to­jai ga­li kreip­tis į juos. Į klu­bo na­rių su­si­ti­ki­mus at­va­žiuo­ja gy­dy­to­jai ir įvai­rių fir­mų at­sto­vai. Jie pa­tei­kia daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos apie cuk­ri­nį dia­be­tą, jo pro­fi­lak­ti­ką, taip pat įvai­rius vais­tus, vais­ta­žo­les. Pir­mi­nin­kė pa­si­džiau­gė, kad yra žmo­nių, ku­rie do­mi­si nau­jo­vė­mis.
      Ak­ty­viems klu­bo na­riams per šven­tę bu­vo įteik­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės raš­tai. Ren­gi­nio da­ly­vius links­mi­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos mo­te­rų an­sam­blis „Ga­bi­ja“.

      Rad­vi­liš­kio dia­be­to klu­bo „Li­ki­mas“ na­rė
      G. Žu­kaus­kie­nė


Puslapiai 24-25
Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų mo­ky­mas

      Vai­kų, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, mo­ky­mas pri­žiū­rė­ti sa­ve ski­ria­si nuo su­au­gu­sių­jų ir yra vie­nas svar­biau­sių slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų už­da­vi­nių.

      Vai­ko am­žius yra la­bai svar­bus veiks­nys, tu­rin­tis įta­kos at­ski­roms sa­vip­rie­žiū­ros sri­tims įval­dy­ti. Kiek­vie­na­me am­žiaus tarps­ny­je įgy­ja­ma tam tik­rų ge­bė­ji­mų, į ku­riuos re­ko­men­duo­ja­ma at­si­žvelg­ti, mo­kant cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čius pa­cien­tus. Iš­si­aiš­ki­nus vai­ko gy­ven­se­nos įp­ro­čius, po­žiū­rį į svei­ka­tą, su dia­be­to kon­tro­le su­si­ju­sias ži­nias ir įgū­džius, pri­klau­so­mai nuo am­žiaus ir in­di­vi­du­a­lių ge­bė­ji­mų, pri­tai­ko­mi pri­im­ti­niau­si mo­ky­mo me­todai.
      1972 m. į dia­be­to gy­dy­mo pro­ce­są įsi­ver­žė pe­da­go­gi­ka ir li­go­nių mo­ky­mas. L. Mil­ler moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­tas svei­ka­tos mo­ky­mo efek­ty­vu­mas, ka­da li­go­nių mo­ky­mas duo­da sta­tis­tiš­kai pa­ti­ki­mą efek­tą, pa­ly­gi­nus su ne­mo­ky­tais li­go­niais. Nors nuo pat in­su­li­no at­ra­di­mo bu­vo pra­dė­tas li­go­nių mo­ky­mas, ta­čiau pa­cien­tų mo­ky­mo me­to­di­ka nie­kur ne­ap­ra­šy­ta, o me­di­kų ir slau­gos dar­buo­to­jų mo­ky­mas ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas. Epi­de­mio­lo­gi­niais ty­ri­mais įro­dy­ta psi­cho­lo­gi­nių ir pe­da­go­gi­nių veiks­nių įta­ka bio­lo­gi­niam gy­dymui.
      Gli­ke­mi­jos sa­vi­kon­tro­lė lei­džia li­go­niams val­dy­ti dia­be­tą. Ame­ri­kie­čių dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų kon­tro­lės ty­ri­mai ir ana­lo­giš­ki ty­ri­mai, at­lik­ti Eu­ro­pos re­gio­ne ana­li­za­vo dia­be­to kon­tro­lės po­vei­kį lė­ti­nių kom­pli­ka­ci­jų daž­nu­mui ir jų pro­gre­sa­vi­mui. Vi­sų ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­na­šūs – apie 50 proc. su­ma­žė­jo lė­ti­nių kom­pli­ka­ci­jų daž­nis. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, jog vien tik pa­cien­tų mo­ky­mo ne­pa­kan­ka. Svar­biau­sia – ge­ras il­ga­lai­kio li­go­nių ste­bė­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mas, dau­gia­dis­cip­li­nės ko­man­dos iš gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų, die­to­lo­gų ir psi­cho­lo­gų su­da­ry­mas ir re­gu­lia­rus li­go­nio įgū­džių įver­ti­ni­mas.
      Da­lis moks­li­nių ty­ri­mų at­lie­ka­mi ser­gan­čių­jų dia­be­tu va­sa­ros sto­vyk­lo­se. Čia ti­ria­mi sa­vi­kon­tro­lės įgū­džiai, ana­li­zuo­ja­ma ar sa­va­ran­kiš­kai, tei­sin­gai ir ar rei­kia­mu lai­ku at­lie­ka­mos įvai­rios su dia­be­to kon­tro­le su­si­ju­sios ma­ni­pu­lia­ci­jos. Ty­ri­mas pa­ro­dė, kad net vy­res­nio am­žiaus ber­niu­kai, pa­ly­gin­ti su to pa­ties am­žiaus mer­gai­tė­mis, rei­ka­lau­ja dau­giau prie­žiū­ros. Ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad dia­be­to prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų ko­man­da pe­ri­odiš­kai ste­bė­tų vai­kų gli­ke­mi­jos ty­ri­mo at­li­ki­mo bū­dus, for­muo­tų rei­kia­mus ma­ta­vi­mo įgū­džius, ga­ran­tuo­tų tiks­lu­mą.
      Li­te­ra­tū­ro­je ap­ra­šo­mos dia­be­tu ser­gan­čių moks­lei­vių ir stu­den­tų ži­nių, elg­se­nos ir po­žiū­rio į mo­ky­mą ana­li­zės. Ly­gi­na­mi re­zul­ta­tai, gau­ti ne­pra­dė­jus mo­ky­mo pro­gra­mos ir ją įvyk­džius. Pa­ste­bė­ta, jog po pro­gra­mos vi­siems ti­ria­mie­siems nu­sta­ty­tos ge­res­nės ži­nios ir gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ly­gis. Pa­aiš­kė­jo, kad po mo­ky­mo pro­gra­mos jau­ni­mas įvei­kė bai­mę, aso­ci­ja­vu­sią su krau­jo ty­ri­mu, ir pra­dė­jo daž­niau tir­ti gliu­ko­zės kiekį krau­jy­je.
      Kiek­vie­na­me am­žiaus tarps­ny­je vai­kas įgy­ja tam tik­rų ge­bė­ji­mų, į ku­riuos rei­kia at­si­žvelg­ti, mo­kant ser­gan­čiuosius cuk­ri­niu dia­be­tu sa­vip­rie­žiū­ros. Vai­kui ar­ba tė­vams re­ko­men­duo­ja­ma ves­ti dia­be­to die­ny­ną, ku­ria­me at­si­spin­dė­tų mi­ty­ba, in­su­li­no do­zė, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ir ben­dra sa­vi­jauta.
      Ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu vai­kų mo­ky­mas Lie­tu­vo­je pra­dė­tas 1990 me­tais. Vai­kams mo­ky­ti su­da­ry­ta stan­dar­ti­zuo­ta 5 už­si­ė­mi­mų pro­gra­ma. Dia­be­to gy­dy­mo ir mo­ky­mo už­da­vi­nys vai­kys­tės ir pa­aug­lys­tės lai­ko­tar­piu yra ūmių ir vė­ly­vų­jų kom­pli­ka­ci­jų per­spė­ji­mas bei gy­ve­ni­mo ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mas. Spe­cia­lis­tai, at­si­žvelg­da­mi į cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čio vai­ko am­žiui bū­din­gus ypa­tu­mus, mo­ko jį sa­vi­prie­žiū­ros. Vai­kas, ser­gan­tis dia­be­tu, ne­iš­ven­gia­mai pri­va­lo mo­ky­tis kon­tro­liuo­ti li­gą, ki­taip anks­ti vys­ty­sis kom­pli­ka­ci­jos. Sie­kiant pa­dė­ti spręs­ti vė­ly­vų­jų kom­pli­ka­ci­jų pro­ble­mas vai­kams, pa­sau­ly­je ku­ria­mos mo­ky­mo pro­gra­mos, mo­ky­mo me­to­di­ka bei at­lie­ka­mi moks­li­niai ty­ri­mai. Li­te­ra­tū­ro­je pa­tei­kia­ma duo­me­nų, ro­dan­čių, kad vai­kui tam tik­rą lai­ko­tar­pį svei­ka­ta nė­ra ver­ty­bė.
      Sie­kiant sėk­min­gai kur­ti ir tai­ky­ti mo­ky­mo pro­gra­mas, spe­cia­lis­tai tu­rė­tų bū­ti su­si­pa­ži­nę su vai­kų po­žiū­riu į svei­ka­tą, jų gy­ven­se­na ir ga­li­my­bė­mis pri­klau­so­mai nuo am­žiaus val­dy­ti li­gą.

      Mo­ky­mo me­to­dai
      Mo­kant vai­kus, re­ko­men­duo­ja­ma tai­ky­ti de­monst­ra­vi­mo me­to­dą, be­si­re­mian­tį 3 ly­gia­gre­čiais ele­men­tais:
      1. Ži­nių per­tei­ki­mu;
      2. De­monst­ra­vi­mu;
      3. Va­do­va­vi­mu pra­ty­boms.
      Me­to­do tiks­las – su­teik­ti vai­kui ga­li­my­bę iš­mok­ti tei­sin­gos sa­vi­kon­tro­lės iš pat pra­džių. Vai­kai iki ket­ve­rių me­tų am­žiaus mėgs­ta klau­sy­tis, ta­čiau il­gam ne­su­kon­cen­truo­ja dė­me­sio, var­žo­si ap­lin­ki­nių, to­dėl tu­rė­tų bū­ti mokoma at­ski­rais eta­pais. Kol vai­kui su­kan­ka 7 me­tai, tė­vai pri­va­lo rū­pin­tis jo dia­be­to kon­tro­le. Vai­ką mo­kan­tiems spe­cia­lis­tams re­ko­men­duo­ja­ma svar­bius da­ly­kus iš­sa­ky­ti pir­miau­siai, struk­tū­ri­zuo­jant ir sche­ma­ti­zuo­jant in­for­ma­ci­ją, kon­kre­ti­zuo­jant pa­ta­ri­mus, bet ne­duo­dant ben­drų nu­ro­dy­mų. Mo­kant vai­kus, ser­gan­čius lė­ti­nė­mis li­go­mis (in­di­vi­du­a­liai ar gru­pė­mis), tai­ko­mi to­kie me­to­dai:
      • po­kal­biai (spe­cia­lis­tai, li­go­nis ir jo ar­ti­mie­ji);
      • pa­skai­tos;
      • dis­ku­si­jos;
      • mo­ko­mie­ji žai­di­mai;
      • vaiz­do me­džia­gos per­žiū­ra;
      • ra­šy­ti­nė in­for­ma­ci­ja.
      In­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos žen­gia į prie­kį. Ži­nių ga­li­ma gau­ti, nau­do­jant nau­jas ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nes: dau­ge­ly­je ša­lių po­pu­lia­rios kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos. Dia­be­to cent­ruo­se ren­ka­mi duo­me­nys apie pa­cien­tą, vei­kia mi­ty­bos, klau­si­mų ir at­sa­ky­mų pro­gra­mos, yra ku­ria­mi mo­ko­mie­ji kom­piu­te­ri­niai žai­di­mai vai­kams. Mo­ko­mie­ji vaiz­do žai­di­mai po­pu­lia­rūs už­sie­nio dia­be­to cen­truo­se. At­lik­tas ne vie­nas moks­li­nis ty­ri­mas, sie­kiant įro­dy­ti žai­di­mų veiks­min­gu­mą. Ty­ri­me da­ly­va­vę 8–16 me­tų vai­kai, ste­bė­jo kaip ani­ma­ci­niai vei­kė­jai at­li­ko gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ty­ri­mus, švirkš­tė in­su­li­ną, rin­ko mais­to pro­duk­tus, lei­do lai­ką va­sa­ros sto­vyk­lo­se. Ty­ri­mas įro­dė, jog žai­di­mų sis­te­ma pa­ska­ti­no vai­kus lan­ky­tis kli­ni­ko­je, ap­ta­ri­nė­ti šei­mo­se dia­be­to prie­žiū­rą, ge­riau kon­tro­liuo­ti li­gą.
      Vie­na iš dia­be­to prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų už­duo­čių – pa­lai­ky­ti vai­kų sa­va­ran­kiš­ku­mą. Žai­džiant įgau­na­ma sa­vip­rie­žiū­rai rei­ka­lin­gų įgū­džių, o ge­ros emo­ci­jos tei­gia­mai nu­tei­kia tiek vai­ką, tiek spe­cia­lis­tus. Taip vai­kai, ser­gan­tys lė­ti­nė­mis li­go­mis, kri­tiš­ką pa­dė­tį pa­ver­čia žai­di­mu. Ty­ri­mais įro­dy­ta, kad vai­kai, še­šis mė­ne­sius žai­dę su li­ga su­si­ju­sius žai­di­mus, 77 proc. daž­niau lan­kė­si dia­be­to cen­tre tik­rin­tis pro­fi­lak­tiškai, pa­ly­gin­ti su kon­tro­li­ne gru­pe, ku­ri žai­dė su li­ga ne­su­si­ju­sius pra­mo­gi­nius vaiz­do žai­di­mus. Ži­no­ma, joks kom­piu­te­ris ne­ga­li pa­keis­ti spe­cia­lis­tų ko­man­dos, ge­rai pri­žiū­rin­čios vai­kus ir pa­aug­lius.
      Vai­kui grį­žus iš gy­dy­mo įstai­gos na­mo, tė­vai pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bę už jo prie­žiū­rą. Šei­ma pri­va­lo dirb­ti kar­tu su svei­ka­tos prie­žiū­ros ko­man­da, ir pri­si­min­ti, kad ge­ra dia­be­to kon­tro­lė pa­dės iš­veng­ti pro­ble­mų. Skir­tin­go am­žiaus vai­kų gy­ven­se­nos ir be­si­for­muo­jan­čio po­žiū­rio į svei­ka­tą ir li­gos kon­tro­lę ver­ti­ni­mas ir mo­ky­mas tu­ri ati­tik­ti pa­cien­to lū­kes­čius. Gy­dy­mo sėk­mė pri­klau­so nuo po­žiū­rio ir elg­se­nos kei­ti­mo bū­dų, ku­rių rei­kia iš­mok­ti.

      Po­žiū­ris į svei­ka­tą ir dia­be­to mo­ky­mą
      Yra dau­gy­bė svei­ka­tos api­brė­ži­mų, ta­čiau ge­riau­siai ži­no­mas 1948 m. PSO Kon­sti­tu­ci­jos pre­am­bu­lė­je pa­teik­tas api­brė­ži­mas, svei­ka­tą api­bū­di­nan­tis kaip vi­sa­pu­sę fi­zi­nę, dva­si­nę ir so­cia­li­nę ge­ro­vę, o ne tik li­gų ar ne­ga­la­vi­mų ne­bu­vi­mą.
      So­cia­li­nė ap­lin­ka, san­ty­kiai dar­be, šei­mo­je, ži­niask­lai­dos sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja, ry­šys su svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis, ki­tais au­to­ri­te­tin­gais as­me­ni­mis, for­muo­ja in­di­vi­do po­žiū­rį į svei­ka­tą ir elg­se­nos ti­pą. Nuo pa­cien­to po­žiū­rio, ži­nių ir įgū­džių pri­klau­so ge­bė­ji­mas val­dy­ti li­gą. Re­ko­men­duo­ja­ma cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tį vai­ką mo­ky­ti nuo pir­mų­jų li­gos die­nų. Ne­re­tai į gy­dy­mo įstai­gą pa­cien­tas at­vyks­ta su nuo­sta­ta, kad da­bar juo rū­pin­sis ki­ti. Su­sir­gu­sių cuk­ri­niu dia­be­tu vai­kų šei­mos na­riai, me­di­kai, pe­da­go­gai su­si­du­ria su pro­ble­mo­mis, ky­lan­čio­mis dėl vai­ko am­žiaus. Bū­ti­na iš­si­aiš­kin­ti vai­ko ver­ty­bių sis­te­mą. Li­te­ra­tū­ro­je pa­tei­kia­ma duo­me­nų, ro­dan­čių, kad vai­kui tam tik­rą lai­ko­tar­pį svei­ka­ta nė­ra ver­ty­bė. Jis ne­jau­čia at­sa­ko­my­bės už sa­vo svei­ka­tą. Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čio vai­ko po­žiū­ris į svei­ka­tą yra pa­na­šus į svei­ko ar ser­gan­čio ki­ta lė­ti­ne li­ga. Ty­ri­mai ro­do, kad tarp tė­vų ir vai­kų ky­la kon­flik­tų, su­si­ju­sių su li­gos kon­tro­le. Tė­vai su­tei­kia vai­kui per daug lais­vės, ku­riai jis dar ne­pa­si­ruo­šęs, ar­ba slo­pi­na vai­ko sa­va­ran­kiš­ku­mą, per daug kon­tro­liuo­da­mi.

      Vir­gi­ni­ja Bu­li­kai­tė
      Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to
      Slau­gos ir rū­py­bos ka­ted­ra


Puslapis 25
Pa­tvir­tin­tas II ti­po dia­be­to gy­dy­mo al­go­rit­mas

      2011 m. gruo­džio 4–8 die­no­mis Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos (TDF) kon­gre­se bu­vo pri­sta­ty­tas at­nau­jin­tas II ti­po dia­be­to li­go­nių gy­dy­mo al­go­rit­mas. Pa­grin­di­nė dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų at­si­ra­di­mo ir pro­gre­sa­vi­mo prie­žas­tis yra il­ga­lai­kis gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je pa­di­dė­ji­mas, to­dėl, gy­dant cuk­ri­nį dia­be­tą, svar­biau­sia yra su­ma­žin­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ir nuo­lat jį pa­lai­ky­ti nor­ma­lų.

      Gy­dy­mo ko­ky­bę įver­tin­ti pa­de­da gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) ty­ri­mas, kai ma­tuo­ja­mas krau­jo bal­ty­mo – he­mog­lo­bi­no (su ne­fer­men­ti­niu bū­du pri­si­jun­gu­sia gliu­ko­ze) – kie­kis. Gliu­ko­zė su he­mog­lo­bi­nu bū­na su­si­jun­gu­si tol, kol gy­ve­na erit­ro­ci­tas, apie 120 die­nų. To­dėl šis ty­ri­mas at­lie­ka­mas kas 3 mė­ne­sius. TDF re­ko­men­duo­ja, kad tiks­li­nis gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas bū­tų < 7,0 %. Anks­čiau Ame­ri­kos dia­be­to aso­cia­ci­ja re­ko­men­da­vo, kad HbA1c bū­tų < 6,5 %.
      Veiks­min­gą gy­dy­mą svar­bu pra­dė­ti anks­ti. Nor­ma­li­zuo­ti gli­ke­mi­ją tiek ne­val­gius, tiek po val­gio. La­bai svar­bu tin­ka­mai mai­tin­tis ir ju­dė­ti. Tai va­di­na­ma gy­ve­nsenos ko­re­ga­vi­mu. Jei­gu die­ta ir fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ne­pa­de­da pa­siek­ti to, ko no­ri­me, rei­kia pa­rink­ti tin­ka­mą gy­dy­mą vais­tais. Pa­skir­tą gy­dy­mą bū­ti­na nuo­lat per­žiū­rė­ti ir keis­ti, jei­gu ne­pa­sie­kia­mas nu­ma­ty­tas tiks­las (HbA1c < 7,0 %).
      Pra­dė­ti gy­dy­ti rei­kė­tų met­for­mi­nu. Šis vais­tas ma­ži­na au­di­nių at­spa­ru­mą in­su­li­nui, ge­ri­na gliu­ko­zės įsi­sa­vi­ni­mą į rau­me­nis, ke­pe­nis, rie­ba­li­nį ir kt. au­di­nius, slo­pi­na gliu­ko­zės ga­my­bą ke­pe­ny­se, taip pat gliu­ko­zės pa­si­sa­vi­ni­mą iš žar­ny­no bei ma­ži­na pa­di­dė­ju­sią kū­no ma­sę. Be to, yra sau­gus – ne­su­ke­lia hi­pog­li­ke­mi­jos.
      Jei­gu or­ga­niz­mas met­for­mi­no ne­to­le­ruo­ja ar yra ne­var­to­ti­nas dėl gre­tu­ti­nių li­gų, ski­ria­mi sul­fa­nilšla­pa­lo pre­pa­ra­tai, ki­taip va­di­na­mi sek­re­to­go­gais. Jie di­di­na in­su­li­no iš­si­sky­ri­mą iš ka­sos be­ta ląs­te­lių.
      Tre­čia pir­mos pa­ko­pos pa­si­rin­ki­mo vais­tų gru­pė – al­fa gliu­ko­zi­da­zės in­hi­bi­to­riai. Šios gru­pės me­di­ka­men­tai ma­ži­na gliu­ko­zės pa­si­sa­vi­ni­mą žar­ny­ne. Dėl to su­lė­tė­ja an­glia­van­de­nių pa­si­sa­vi­ni­mas ir ma­žė­ja gli­ke­mi­ja po valgio.
      Jei ne­pa­vyks­ta pa­siek­ti, kad HbA1c bū­tų < 7,0 %, per­ei­na­ma prie ant­ros gy­dy­mo pa­ko­pos. Įpras­tai ski­ria­mi sul­fa­nil­šla­pa­lo pre­pa­ra­tai. Al­ter­na­ty­vus pa­si­rin­ki­mas ga­li bū­ti met­for­mi­nas (jei­gu ne­bu­vo ski­ria­mas) ar al­fa gliu­ko­zi­da­zės in­hi­bi­to­riai, ar DPP-4. Pas­ta­ro­ji vais­tų gru­pė va­di­na­ma in­kre­ti­nais (žar­ny­no hor­mo­nai), ku­rie sti­mu­liuo­ja nuo gliu­ko­zės pri­klau­so­mą in­su­li­no iš­si­sky­ri­mą, slo­pi­na nuo gliu­ko­zės pri­klau­so­mą gliu­ka­go­no sek­re­ci­ją, lė­ti­na skran­džio iš­si­tuš­ti­ni­mą, ma­ži­na ape­ti­tą. Per šį eta­pą re­ko­men­duo­ja­mas ir tia­zo­lo­di­ne­dio­nas (TZD), ku­ris ma­ži­na pe­ri­fe­ri­nių au­di­nių at­spa­ru­mą in­su­li­nui. Šios gru­pės vais­tai ska­ti­na au­di­nių at­sa­ką į ka­sos be­ta ląs­te­lių iš­ski­ria­mą in­su­li­ną (en­do­ge­ni­nį), ak­ty­vi­na gliu­ko­zės trans­por­ta­vi­mą iš krau­jo į au­di­nius.
      Jei­gu vis dar ne­pa­vyks­ta pa­siek­ti, kad HbA1c bū­tų < 7,0 %, re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis tre­čios pa­ko­pos gy­dy­mo tak­ti­ką. Ski­ria­mas ar­ba ba­zi­nis in­su­li­nas (vi­du­ti­niškai ir il­gai vei­kian­tys in­su­li­nai), ar­ba mišrus in­su­li­nas (grei­tai ir vi­du­ti­niškai vei­kian­tys in­su­li­nai). Anks­čiau al­go­rit­me miš­raus vei­ki­mo in­su­li­no ne­bu­vo. In­su­li­nai ma­ži­na gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, pa­de­da gliu­ko­zei pa­tek­ti į ląs­te­lę, ne­lei­džia ke­pe­ny­se ga­min­tis ke­to­nams. Ba­zi­nis in­su­li­nas ma­ži­na gli­ke­mi­ją ne­val­gius, mišrus in­su­li­nas – gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ne­val­gius ir po val­gio. Per šį gy­dy­mo eta­pą taip pat siū­lo­ma skir­ti al­fa gliu­ko­zi­da­zės in­hi­bi­to­rių, DPP-4 in­hi­bi­to­rių ar TZD. Kaip al­ter­na­ty­va re­ko­men­duo­ja­mas GLP-1 ago­nis­tas. Šios gru­pės me­di­ka­men­tai vei­kia kaip na­tū­ra­lūs in­kre­ti­nai (į gliu­ka­go­ną pa­na­šus pep­ti­das). Di­dė­jant šio pep­ti­do kon­cen­tra­ci­jai, ma­žė­ja hi­per­gli­ke­mi­ja ne­val­gius, nor­ma­li­zuo­ja­si gli­ke­mi­jos po val­gio svy­ra­vi­mai, nes slo­pi­na­ma per di­de­lė gliu­ka­go­no sek­re­ci­ja, di­dė­ja nuo gliu­ko­zės pri­klau­so­mo in­su­li­no iš­si­sky­ri­mas iš ka­sos b ląs­te­lių, bet kai gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je su­ma­žė­ja, in­su­li­no iš­si­sky­ri­mas su­sto­ja taip pat. Vei­kiant vais­tams, ge­rė­ja b ląs­te­lių at­sa­kas, ma­žė­ja mais­to su­var­to­ji­mas ir svo­ris.
      Ne­pa­vy­kus pa­siek­ti ge­ros gli­ke­mi­jos kon­tro­lės tre­čios pa­ko­pos me­di­ka­men­tais, rei­kia rink­tis ket­vir­tą gy­dy­mo eta­pą. Čia re­ko­men­duo­ja­mas in­su­li­no te­ra­pi­jos in­ten­sy­vi­ni­mas. Ski­ria­mas ba­zi­nis ir grei­tai vei­kian­tis in­su­li­nas ar­ba ba­zi­nis ar mišrus in­su­li­nas. Jei­gu po­vei­kio nė­ra, in­ten­sy­vi­na­ma – bū­ti­na skir­ti ba­zi­nį ir grei­tai vei­kian­tį in­su­li­nus. Grei­tai vei­kian­tis in­su­li­nas ma­ži­na gliu­ko­zę po valgio.
      Cuk­ri­nį dia­be­tą gy­dant in­su­li­nu, svar­bu pa­rink­ti tin­ka­mą in­su­li­ną ir tin­ka­mą gy­dy­mo sche­mą. Miš­rūs in­su­li­nai ski­riami pa­cien­tams, ku­rie ma­žai ju­da, re­gu­lia­riai mai­ti­na­si, su­val­go pa­na­šų an­glia­van­de­nių kie­kį. In­ten­sy­vi in­su­li­no te­ra­pi­ja ski­ria­ma ta­da, kai gy­ve­nsena yra in­ten­sy­vi, yra gre­tu­ti­nių li­gų, nėš­tu­mas, žin­dy­mo lai­ko­tar­pis, prieš pa­sto­jant, kar­to­jan­tis hi­pog­li­ke­mi­joms.
      Nuo 2011 m. lap­kri­čio mė­ne­sio vi­si Lie­tu­vo­je re­gist­ruo­ti in­su­li­nai ne­tu­ri ri­bo­ji­mų, juos ski­riant ir išrašant ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu li­go­niams. Da­ni­jos far­ma­ci­nė kom­pa­ni­ja „No­vo Nor­disk“ ne­mo­ka­mai su­tei­kia pa­cien­tams, var­to­jan­tiems šios kom­pa­ni­jos in­su­li­nus, 7 vien­kar­ti­nių ada­tė­lių pa­kuo­tę kar­tu su me­di­ka­men­to pa­kuo­te.
      Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės šiuo me­tu tu­ri vi­sas ga­li­my­bes siek­ti ge­ros gliu­ko­zės kie­kio kon­tro­lės, taip pat ją pa­lai­ky­ti, var­to­da­mi in­su­li­ną, ypač kai jie tin­ka­mai mai­ti­na­si, yra fi­ziš­kai ak­ty­vūs. Tin­ka­mas veiks­min­gas gy­dy­mas, taip pat pa­ties li­go­nio no­ras išveng­ti ar ati­to­lin­ti dia­be­to kom­pli­ka­ci­jas, pa­dės kon­tro­liuo­ti ne tik li­gą, bet ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

      Gyd. en­dok­ri­no­lo­gė Gin­ta­rė Nas­kaus­kie­nė
      Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų
      II en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­rius


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Bulikaitė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, S. Kuznrecova, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, A. Rimkutė, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, B. Vilutinenė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 5000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.