»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 3 (75) Rugpjūčio mėn., 2012

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, UAB Abovita, Bayer, Berlin Chemie Menarini Baltic, Interlux, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva diagnostikos padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.
Šio numerio pagrindinis rėmėjas - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Mo­ky­mai „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė –
kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“

2012 m. ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jų veik­los rė­mi­mo pro­jek­tas

      2012 m. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja su­rengė pen­kis vie­nos die­nos truk­mės sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių ug­dy­mo mo­ky­mus ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“.


Mokymų dalyviams atliekamas glikuoto hemoglobino tyrimas
      Mo­ky­mai gegužės 8 d. vy­ko Elektrėnuose (107 da­ly­viai), ge­gu­žės 22 d. – Šiauliuose (136 da­ly­viai), ge­gu­žės 29 d. – Tauragėje (103 da­ly­viai), birželio 5 d. – Ma­ri­jam­po­lė­je (134 da­ly­viai), birželio 12 d. – Radviliškyje (97 da­­­lyviai). Iš vi­so da­ly­va­vo 577 žmo­nės. Mo­ky­mus pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti Elektrėnų dia­be­to klu­bas (pirmininkas A. Sodonis), Šiaulių krašto žmo­­nių, sergančių cukriniu diabetu, klubas „Lemtis“ (pir­mininkas A. Kvietkauskas), Tau­ra­gės diabeto bend­rija „In­sula“ (pirmininkas V. Šimkus), Marijampolės klubas „Dia­be­tikas ABC“ (pir­mi­nin­kė G. Naidzinavičienė) ir Rad­vi­liškio dia­beto klubas „Liki­mas“ (pirmininkė L. Ve­sec­kienė).
      Į mo­ky­mus atvyko dia­be­tu ser­gančių žmonių iš įvairių Lie­­tu­vos vietų: Radviliškio, Šiaulių, Pakruojo, Mažeikių, Klai­pė­dos, Panevėžio, Kelmės, Vilniaus, Elektrėnų, Vilkaviškio, Ša­kių, Marijampolės, Šilalės, Plungės, Tau­ra­gės, Jonavos, Kau­no, Naujosios Akmenės, Kuršėnų, Telšių, Vievio, Ky­bar­tų, Anykš­čių. Sa­va­ran­kiško gy­ve­ni­mo įgū­džių ug­dy­mo mo­ky­­mus ap­­lan­­kė daug sve­čių: sveikatos apsaugos viceministras A. Klišonis, LR Seimo narys A. Mitrulevičius, Elekt­rėnų sa­vi­val­dybės meras K. Vaitukaitis, Marijampolės mies­to meras V. Brazys, Šiaulių miesto vicemerė D. Martinkienė, Tauragės ra­jono sav. meras P. Pet­ro­šius, Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) pre­zi­den­tė V. Augus­­ti­nie­nė, Europos slaugytojų dia­be­to­logų fe­deracijos, LDA Garbės ir valdybos na­rė, Slau­gy­tojų dia­be­to­logų draugijos narė, slaugytoja diabetologė A. Dany­lienė, LDA Garbės narys ir vice­pre­zidentas, prof. ha­bil. dr. J. S. Da­ni­levičius, LDA tarybos narė, gyd. endokrinologė J. Kul­bo­­kienė, Res­publikinės Šiau­lių ligoninės direktorius P. Si­ma­vi­čius, Tau­ragės ra­jo­no sav. Socialinės paramos skyriaus ve­dėja L. Rim­kuvienė, Ma­rijampolės sav. Socialinio sky­riaus vedėja V. Bru­žins­kaitė, Ma­rijampolės sav. gyd. O. Alek­sienė, Ma­ri­jam­polės sav. tarybos So­cialinės ir sveikatos ap­saugos komiteto pir­mi­ninkas A. Kir­kliaus­kas, Ma­ri­jam­polės sav. Viešųjų ryšių tar­ny­bos vedėja A. Ba­­niu­­lai­tienė, Marijampolės sav. admi­nist­ra­cijos Socialinio de­­par­­ta­mento vyriausioji specialistė A. Putauskienė,
      VšĮ Marijam­polės pirminės sveikatos priežiūros cent­ro direktorė R. Čiuplevičienė, Marijampolės Socialinės pa­galbos cent­ro di­rektorė V. Ratkevičienė, gyd. en­do­kri­no­logė R. Jac­kū­­nienė, Marijampolės savivaldybes visuomenes sveikatos biu­ro direk­torė L. Lau­kai­tienė, Radviliškio rajono sav. admi­nist­­ra­cijos direk­torė J. Margaitienė, Radviliškio rajono sav. ad­­mi­­­­nist­racijos vyr. gyd. V. Kungienė ir daug ki­tų val­džios ins­­­ti­tu­ci­jų, li­go­ni­­nių, po­li­kli­ni­kų bei ki­tų gy­dy­mo įstai­gų, ži­nia­­sk­lai­dos, įvai­rių ne­­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ir ki­tų žmo­nių, no­rin­čių kuo dau­giau su­ži­no­ti apie cuk­ri­nį dia­be­tą.

Akių klinikos "Lirema" vadovė gyd. Lilija Sosevičienė
      Pra­ne­ši­mus cukrinio dia­be­to ir jo kom­pli­ka­ci­jų pro­fi­lak­ti­­kos, diag­nos­ti­kos, gy­dy­mo, kon­tro­lės ir mokymo klau­si­mais skai­tė ir prak­ti­nius pa­ta­ri­mus tei­kė prof. ha­bil. dr. J. S. Da­ni­le­vi­čius, gyd. endokrinologė J. Kulbokienė, gyd. R. Kazakevičiūtė, slau­gytojos diabetologės A. Da­ny­lienė ir O. Kačinskienė, LDA pre­­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė ir kt.
      LDA pre­zi­den­tė akcentavo, kad ser­gan­tie­­siems cukriniu diabetu svarbu žinoti apie galimybę aktyviai da­­lyvauti valdant savo ligą, pabrėžė cukriniu diabetu ser­gan­­čiųjų mokymo įtaką ligos kontrolei, supažindino su ligos ak­­tualijomis pasaulyje ir Lietuvoje, kalbėjo apie teisinius ser­gan­­čiųjų cukriniu diabetu klausimus.
      Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų aso­ciacijos pre­­zidentė gyd. D. Meškelevičiūtė-Babenskienė mo­ky­mų da­ly­viams priminė laboratorinių tyrimų svarbą, sergant cuk­riniu dia­betu. Apie akių komplikacijas ir jų prevenciją pra­nešimus skaitė akių klinikos „Lirema“ vadovė gyd. L. So­cevičienė. R. Čiplienė ir A. Braknienė mokė, kaip at­pažinti diabetinę neu­ropatiją. Šiaulių universiteto So­cia­li­nės ge­rovės ir negalės studijų fakulteto dėstytojas E. Eli­jo­šius su­pa­žindino su Neįgaliųjų socialinės atskirties įveikimo ga­li­my­bėmis.
      Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacija, vyks­tant cukriniu diabetu sergančių žmonių mokymams, at­li­ko įvairius tyrimus. Plačiau apie tai skaitykite straipsnyje „Cukrinio diabeto ligonius kankina padidėjęs cholesterolis“ (psl. 4).
      Per mo­ky­mus bu­vo tiri­amas gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas. Iš viso at­lik­ti 229 ty­ri­mai. Šiais metais 22,3 proc. tik­rin­tų žmo­­nių gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas bu­vo nor­ma­lus (HbA1c siekė iki 6 proc.); HbA1c 6,1–6,5 – 24,4 proc. tirtųjų. Panašiam skai­čiui žmonių šis ro­dik­lis buvo pa­ten­ki­na­mas (HbA1c 6,6–7,0 – 22,3 proc.). Norime pasidžiaugti, kad 2012 m. tik 12,2 proc. tik­rin­tų žmo­nių gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas sie­kė nuo 7,1 iki 8,0 proc. (2011 m. šis procentas siekė net 20,2 proc.). 12,2 proc. jis bu­vo la­bai blo­gas – di­des­nis nei 8 proc. (atitinkamai 2011 m. – 16,6 proc.). Tik 3 as­me­nims iš 229, kuriems buvo tiriamas gli­kuo­tas he­mog­lo­bi­nas, šis rodiklis buvo didesnis nei 10 proc. (t. y. 1,3 proc. pa­sitikrinusiųjų).
      Pri­me­na­me, kad, pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsa­kymą „Dėl cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kom­pen­suo­jamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2012 m. vasario 28 d. Nr. V-159 HbA1c, tyrimas turi būti at­lie­kamas ne dažniau kaip 1 kartą kas 3 mėn. Siektina £ 7,0 proc. (be sunkių hipoglikemijų) (individualiais atvejais, ver­tinant hipoglikemijų ir diabeto komplikacijų riziką, galima siek­ti tikslinio £ 6,5 proc.). Vi­si, ku­rių gliu­ko­zės ro­dik­lis blo­gas, tu­ri susirū­pin­ti ir ati­džiai peržiū­rė­ti ne tik mi­ty­bos pla­ną, bet ir gy­dy­mą. At­lie­kant gliu­ko­zės ir gli­kuo­to hemoglo­bi­­no ty­ri­mus, tal­ki­no Abo­vi­tos at­stovai.
      Mo­ky­mų da­ly­viams, ser­gan­tiems dia­be­tu, bu­vo pa­teik­tos pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo ir ži­nių apie dia­be­tą įver­ti­ni­mo an­­ke­tos. Į jos klau­si­mus at­sa­kė 357 žmo­nės. Anketų tiks­las – išaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria cuk­rinio diabeto ligoniai, ar pasinaudoja pacientams pri­klau­somais tyrimais, ar trūksta žinių ir kokių, kaip valdyti šią ligą.
      Anketų duomenys leidžia daryti prielaidą, kad cukriniu dia­betu sergantiems žmonėms, kuriems, pagal sveikatos ap­saugos ministro įsakymą, 4 kartus per metus privalo būti ne­mokamai tik­rinamas glikuotas hemoglobinas, šis tyrimas ne visada at­lie­kamas: 2012 m. tik 44 proc. apklaustųjų šis ty­rimas atliktas vieną kartą, nors jiems priklausė 1–2 kartai. Į klausimą apie glikuoto hemoglobino tyrimą visai neatsakė 10 proc. apklaustųjų. Tai leidžia manyti, kad žmonės apie šį tyrimą nieko nežino.
      Kiekvienais metais pastebime, kad daugiausia neteisingai at­sakoma į klausimus, kaip sergantieji diabetu turi reaguoti į pasikeitusias sąlygas. Net 72 proc. pildžiusiųjų anketas ne­ži­no­tų, kaip reikia elgtis susirgus gripu, karščiuojat ar vi­du­riuo­jant. Kiekvienas cukrinio diabeto ligonis privalo žinoti hi­per­glikemijos ir hipoglikemijos požymius bei mokėti elgtis, ištikus šiai būklei. Tačiau anketų duomenys rodo, kad 50 proc. ap­klaus­tųjų negalėjo išvardyti pagrindinių hiper­gli­ke­mijos po­žy­mių, hipoglikemijos požymių neįvardijo 27 proc. Ištikus hi­po­gli­kemijai, tik 59 proc. elgtųsi teisingai.
      Nerimą kelia, kad yra manančių, jog, pra­si­dė­jus hi­po­gli­­ke­­mi­jai, ge­riau­siai pa­dė­tų mi­ne­ra­li­nis van­duo. Labai gaila, kad tik 57 proc. žino, kas gali sumažinti gliukozės kiekį krau­jyje, o juk tai žinoti yra tiesiog būtina, sergant šia liga.
      Tik pusė apklaustųjų žino, kad svarbiausios diabeto gy­dy­mo ir kontrolės priemonės yra dieta, fizinis aktyvumas, sa­vikontrolė, medikamentai, mokymas.
      Reikia pasidžiaugti ir gerais rezultatais: dau­gu­ma teisin­gai nu­ro­dė, kad nuos­pau­dų, su­ra­gė­ji­mų gy­dy­tis pa­tiems (pei­liu­­ku, te­pa­lais ir pan.) ne­ga­li­ma (79 proc.), 86 proc. ap­klaus­­tų­jų ži­no, kaip ko­re­guo­ti insulino kiekį ir mais­tą, esant pa­­pil­do­mam fi­zi­niam krū­viui. Malonu, kad dauguma gerai ver­tina savo rajono diabeto organizacijos veiklą, nes būna iš­klausyti, sužino naujovių apie diabeto gydymą, pastoviai vyks­ta mokymai, prireikus pamatuojamas cukrus, padedama su­gedus gliukomačiui. Sergantieji cukriniu diabetu nori bend­rau­ti su savo likimo draugais, dalytis su jais patirtimi.
      Mo­ky­mų da­ly­viai įsi­gi­jo daug kny­gų: „Cuk­ri­nis dia­be­tas ir mi­ty­ba“, „Gy­ve­ni­mo do­va­nos“, „Kaip gyven­ti ser­gan­čia­jam dia­be­tu“, buk­le­tų, laik­raš­čių „Dia­be­tas“, ki­tos spaus­din­­tos in­for­ma­ci­jos, pla­čiau su­si­pa­ži­no su dia­be­to kon­tro­lės prie­­mo­nė­mis.
      Ren­gi­nio da­ly­viai ne tik įgi­jo ži­nių, pa­tir­ties, kaip val­dy­ti li­­gą, bet ir nau­din­gai pa­ben­dra­vo, pail­sė­jo, pa­si­klau­sė kon­cer­­tų. Ren­gi­niuo­se kon­cer­ta­vo Elektrėnų neįgaliųjų draugijos an­samblis „Žara“, Šiaulių artrito draugija „Artis“, Tauragės jau­nimo vokalinis ansamblis „Jaunystė“, Gudelių kaimo ka­pe­la, Radviliškio neįgaliųjų draugijos ansamblis „Gabija“.
      Pa­grin­di­nis ren­gi­nių rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo minis­te­ri­jos. Mo­ky­­mus rė­mė ir Ab­bott Dia­be­tes Ca­re, Abo­vi­ta, Mic­ro­­li­fe, No­vo Nor­disk Pharma, Ro­che Lie­tu­va Diabeto prie­žiūros pa­da­li­nys, Eli Lil­ly Lie­tu­va, Wörwag Phar­ma GmbH&Co, Optifarma, Medi­ci­nos diagnostikos ir la­bo­ra­torinių tyrimų asociacija, Elektrėnų, Ma­ri­jampolės ir Tau­ra­gės savivaldybės, Tauragės kultūros cent­ras, Šiaulių pro­fe­sinio rengimo centras, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Elekt­rėnų savivaldybės viešoji biblioteka bei ki­ti rė­mė­jai.
      Nuo­šir­džiai dėkojame vi­siems, ku­rie tal­ki­no ir pa­dė­jo LDA da­ly­tis ak­tu­a­lio­mis ži­nio­mis apie cuk­ri­nį dia­be­tą.

      Pa­gal an­ke­tų duo­me­nis ap­žval­gą pa­ren­gė
      gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Ona Jur­kaus­kie­nė
      ir Svet­la­na Kuz­ne­co­va


Puslapis 3
Brangūs skai­ty­to­jai!

      Ko­dėl rėks­min­gi, kon­flik­tiš­ki žmo­nės ran­da sau pri­ta­rian­čių­jų, ku­rie lei­džia­si ma­ni­pu­liuo­ja­mi ir ku­rį lai­ką iš­ti­ki­mai se­ka iš pas­kos? Ar jie pa­na­šūs? Ar jų tiks­lai ir no­rai su­tam­pa?
      Nei vie­na, nei ki­ta. Kon­flik­tiš­ki žmo­nės sie­kia pa­ten­kin­ti sa­vo tuš­ty­bę, ap­lin­ki­nių ge­ro­vė ne­rū­pi, bet jie su­ku­ria iliu­zi­ją, kad yra drą­sūs ir tei­sin­gi. Juos pa­lai­kan­tie­ji jau­čia­si to­kie pat drą­sūs, tei­sin­gi, sie­kian­tys vi­sų žmo­nių ge­ro­vės, nors aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kaip tuš­ty­bė ir pui­ky­bė iš­krei­pia žmo­nių ben­dri­jos ar gru­pės san­ty­kius. Gy­va­vi­mas ir dar­bas kar­tu tam­pa ne­įma­no­mas.
      Kiek mū­sų aso­cia­ci­jo­je yra to­kių žmo­nių? Jų nie­kas ne­skai­čia­vo, bet apie juos vi­si pui­kiai ži­no. Ga­li­ma bū­tų juos už­jaus­ti ar nu­leis­ti ne­gir­do­mis jų pik­tas, vis­kam prieš­ta­rau­jan­čias kal­bas, bet tai ken­kia ki­tiems, drums­čia ra­my­bę ir nu­si­tei­ki­mą dirb­ti, tie­siog la­bai truk­do, tuš­čiai gaiš­ta­mas lai­kas. Dirb­ti, pa­siek­ti nors tru­pu­tė­lį ge­ro vi­siems rei­kia at­si­da­vi­mo, kan­try­bės, juk vien pa­šū­ka­vus ar su­vai­di­nus drą­suo­lį ir tei­suo­lį, nie­ko ne­įvyks­ta.

      Su ge­riau­siais lin­kė­ji­mais,
     
      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė


Puslapis 4
Cukrinio diabeto ligonius kankina padidėjęs cholesterolis

      Šių metų gegužės–birželio mėnesiais Lietuvos diabeto asociacija (LDA) organizavo jau tradicinius diabeto mokymus. Jų tema – „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Daug dėmesio buvo skiriama ligos komplikacijų prevencijai ir sveikatos profilaktikai.


Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos prezidentė, gydytoja Dangira Meškelevičiūtė-Babenskienė
      Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacija cukriniu diabetu sergantiems žmonėms sudarė galimybę, vykstant renginiams, profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Iš viso tokia galimybe susidomėjo daugiau kaip 200 asmenų. Tyrimų rezultatai parodė, kad net 80 proc. sergančių cukriniu diabetu žmonių yra padidėjęs bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje. Net 87 proc. ligonių cholesterolio kiekis pakilo dėl blogojo cholesterolio ir trigliceridų. Atlikus profilaktinius kraujo tyrimus, išaiškinti kepenų, inkstų, kasos funkcijų sutrikimai, onkologiniai ir endokrininiai susirgimai.
      Anot Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos prezidentės, gydytojos D. Meškelevičiūtės-Ba­bens­kie­nės, cukrinis diabetas yra itin pavojingas širdies ir krau­ja­gys­lių ligų – infarkto ir insulto – rizikos veiksnys.
      „Diabetu sergantiems žmonėms daug anksčiau pasireiškia koronarinė širdies liga, kojų kraujagyslių aterosklerozinis pažeidimas, dažniau įvyksta širdies infarktas. Kaip parodė tyrimų rezultatai, cukriniu diabetu sergančių žmonių cho­les­te­rolio kiekis yra didesnis, dėl to kemšasi kraujagyslės. Be to, ne tik gliukozės kiekio padidėjimas, bet ir kiti insulino apykaitos sutrikimai, kaip insulino neįsisavinimas, skatina aterosklerozę ir jos padarinius – infarktą ir insultą. Dar blogiau, jei yra akivaizdus metabolinis sindromas, yra pakilęs kraujospūdis ir kamuoja nutukimas. Todėl diabetu sergantys žmonės turi itin atidžiai reguliuoti tiek gliukozės, tiek cholesterolio kiekį kraujyje, tiek sekti kraujospūdį ir vengti nutukimo“, – aiškina D. Meš­kelevičiūtė-Babenskienė.
      Gydytojos teigimu, diabeto ligoniai turėtų ne tik atlikti cholesterolio, gliukozės ir glikuoto hemoglobino, bet ir bendrąjį kraujo tyrimą, reguliariai tikrintis inkstus. Sergant cukriniu diabetu, dažnai yra pažeidžiamos smulkios inkstų kraujagyslės, todėl inkstai „nebefiltruoja“ kraujo, organizme kaupiasi vanduo, druska ir toksinai.
      „Dažnai į medikus kreipiamasi, kai jaučiami ryškūs ne­ga­la­vimai, tačiau tuomet žmogui padėti yra sunku arba ne­įma­noma, nes ligų komplikacijos yra toli pažengusios. Žmogaus or­ganizmas geba kompensuoti daugelį sutrikimų, todėl iš pra­džių nejaučiama jokių simptomų. Dažniausiai kli­ni­kiniai simp­to­mai pasireiškia tada, kai liga jau yra pažengusi arba yra atsi­ra­dusių ligos komplikacijų. Ypač pavojingos širdies ir krauja­gys­lių ligos, onkologiniai susirgimai, kepenų ir inkstų funk­cijos sutrikimai, todėl labai svarbu laiku atlikti šių ligų pre­ven­cijai svarbius kraujo tyrimus“, – teigia gydytoja.
      Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos iniciatyva cukrinio diabeto mokymuose buvo nemokamai daromas bendrojo cholesterolio kraujyje tyrimas ir kiti mokami kraujo tyrimai – vėžio žymenų, kepenų, inkstų, kasos, skyd­liaukės ir kt. Laboratorinius tyrimus atliko sveikatos priežiūros įmonė Vivamedica ir sveikatos priežiūros centras Sostinės diag­nostika.

      Vaidotas Jakuška
      Medicinos diagnostikos ir laboratorinių
      tyrimų asociacijos direktorius


Puslapis 5
Gera cukrinio diabeto kontrolė –
komplikacijų prevencija

      Gegužės 8 d. Lietuvos diabeto asociacija (LDA) ir Elektrėnų dia­beto klubas Elektrėnų viešosios bibliotekos konferencijų sa­lėje suorganizavo renginį tema „Gera cukrinio diabeto kont­rolė – komplikacijų prevencija“.


Kalba Elektrenų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, šalia Vida Augustienienė, Alfonsas Sodonis, prof. Juozas Steponas Danilevičius
      Jame dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė, Elekt­rėnų savivaldybės meras K. Vaitukaitis, LDA vice­pre­zi­den­tas prof. ha­bil. dr. J. S. Da­nilevičius, Me­di­ci­nos diag­nos­­tikos ir laboratorinių tyrimų aso­­cia­cijos prezidentė, gydytoja D. Meš­ke­­le­vičiūtė-Ba­bens­kienė, kiti spe­cia­listai bei įvairių firmų atstovai, per 100 ser­gan­čiųjų cukriniu diabetu.
      Mokymų dalyviai galėjo ne­mo­kamai pasitikrinti gliukozės ir bendrojo cho­lesterolio kiekį kraujyje, atlikti gli­kuo­to he­mo­glo­bino (HbA1c), pėdos ju­timo, vibracijos tyrimus, mokamus vė­žio žymenų, kepenų, inkstų, kasos, skyd­liaukės, infekcinių su­sirgimų ir kt. ty­­rimus. Norintieji įsigijo aktualios me­džia­gos (li­teratūros, lankstinukų, laik­raščių „Diabetas“ ir kt.).
      Renginį pradėjęs Elektrėnų diabeto klubo vadovas A. So­donis pristatė sve­čius, taip pat iš Kaišiadorių bei Kauno at­­vy­kusius kolegas, supažindino su dar­bo­tvarke. LDA prezidentė V. Augustinienė pasidžiaugė, kad savivaldybės vadovams rūpi dia­beto ligoniai, kad renginiu susidomėjo nemažai žmonių, ak­centavo vietos diabeto klubo aktyvumą, pristatė pagrindinį rė­mėją – Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės ap­sau­gos ir darbo ministerijos – ir partnerius: Elektrėnų sa­vi­val­dybę ir viešąją biblioteką, Medicinos diagnostikos ir la­bo­ra­to­ri­nių tyrimų asociaciją, UAB Eli Lilly Lietuva, Roche Lie­tu­va Diabeto priežiūros padalinys, Wörwag Pharma GmbH & Co ir kt.
      Meras K. Vaitukaitis pasidžiaugė kryptingu Elektrėnų dia­be­to klubo darbu ir pažadėjo paramą bei palinkėjo visiems su­sirinkusiems geresnės sveikatos. A. Sodonis papasakojo apie dia­beto klubo veiklą, pirmuosius vadovus, įvairius mokymus ir kt.
      Renginį pagyvino Elektrėnų neįgaliųjų draugijos ansamblio „Ža­ra“ (vadovė N. Kuodienė) koncertas. Vėliau or­ga­ni­za­to­riai pakvietė žmones papietauti restorane „Perkūnkiemis“.
      Susirinkusieji teigiamai įvertino specialistų pastangas ugdyti sa­varankiško gyvenimo įgūdžius. Organizatoriai išdalijo žinių apie diabetą ir sveikatos priežiūros prieinamumą vertinimo an­ketas.
      Pranešimai buvo įdomūs, turiningi. V. Augustinienė gvil­de­no aktualiją „Cukriniu diabetu sergančiųjų mokymo įtaka li­gos kontrolei“, D. Meškelevičiūtė-Babenskienė – „Kodėl rei­ka­lingi laboratoriniai tyrimai sergant cukriniu diabetu?“, akių kli­nikos Lirema vadovė L. Socevičienė – „Akių komp­li­ka­cijos ir jų prevencija sergant cukriniu diabetu“, UAB Abo­vita bei Roche Lietuva Diabeto priežiūros padalinio atstovės L. Kaulakienė ir A. Leo­na­vičienė skaitė pranešimus „Draugai – gy­venimui“, „Struk­tūrizuoto gliukozės kiekio kraujyje ma­ta­vimo svarba“.
      Apibendrindama mokymus LDA prezidentė akcentavo sa­vi­kontrolės svarbą. „Daugeliu atvejų sveikatos būklė priklauso nuo mūsų pačių“, – teigė ji.

      Romualdas Černeckis


Puslapis 6
Dia­be­to mo­ky­mai Ma­ri­jam­po­lė­je

      Bir­že­lio 5-ąją Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sa­lė­je vy­ko cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių­jų sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių ug­dy­mo mo­ky­mai „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Mo­ky­muose, ku­riuos su­ren­gė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja ir Ma­ri­jam­po­lės klu­bas „Dia­be­ti­kas ABC“, tu­rė­jo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti li­go­niai ne tik iš Ma­ri­jam­po­lės, bet ir iš Ša­kių, Vil­ka­viš­kio.


Atliekami svarbūs profilaktiniai kraujo tyrimai
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tė, Ma­ri­jam­po-­lės klu­bo „Dia­be­ti­kas ABC“ pir­mi­nin­kė G. Naidzinavičienė pri­mi­nė ser­gan­čių dia­be­tu žmo­nių tei­ses ir ap­ta­rė kas­die­ny­bė­je su­tin­ka­mus sun­ku­mus. Klu­bo pir­mi­nin­kės duo­me­ni­mis, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės dia­be­to li­go­niai per me­tus ga­li pa­si­da­ry­ti 700 cuk­raus kie­kio krau­jy­je ty­ri­mų, nes sa­vi­val­dy­bė re­mia sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nių įsi­gi­ji­mą. Ta­čiau li­go­niui sun­ku pa­tek­ti į li­go­ni­nę, kur jis no­rė­tų pa­si­gy­dy­ti il­giau, vais­tus gy­dy­to­jas pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką iš­ra­šo tik 1 mėn., o bū­tų ge­rai il­ges­niam lai­kui. Ma­ri­jam­po­lė­je nė­ra vai­kų gy­dy­to­jo en­dok­ri­no­lo­go – ten­ka va­žiuo­ti kon­sul­tuo­tis į Kau­ną. G. Nai­dzi­na­vi­čie­nė informavo, kad Ma­ri­jam­po­lės li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­nė­je po­li­kli­ni­ko­je vei­kia dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­tas ir kvie­tė nau­do­tis jo pa­slau­go­mis. Dar ne vi­si ži­no apie šią ga­li­my­bę – te­rei­kia šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mo. Be to, yra ga­li­my­bė klu­bo na­riams pail­sė­ti va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­lo­je Jur­ge­že­riuo­se. Klu­bo pir­mi­nin­kė dė­ko­jo gy­dy­to­jams en­dok­ri­no­lo­gams J. Kul­bo­kie­nei, R. Jac­kū­nie­nei, ku­rios nuo­šir­džiai ben­drau­ja ir pa­de­da ser­gan­tiems ma­ri­jam­po­lie­čiams.
      LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad to­kie mo­ky­mai pa­de­da dia­be­tu ser­gan­čius žmo­nes iš­mo­ky­ti, kaip gy­ven­ti su li­ga. Juk svar­bu sa­vi­mi la­bai rū­pin­tis, nes vien tik me­di­kų pa­gal­ba pa­si­kliau­ti ne­užtenka, juo la­biau eks­tra­sen­sų ir pan.
      Ren­gi­nį rė­mė Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos iš 2012 m. Ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jų veik­los rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šų ir vi­sa gru­pė pri­va­čių rė­mė­jų bei Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė.
      Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės me­ras V. Bra­zys pa­svei­ki­no vi­sus su­si­rin­ku­sius į Sū­du­vos sos­ti­nę, kvie­tė ge­rai pra­leis­ti lai­ką ir pa­si­sem­ti ži­nių, kaip sa­ve tau­so­ti ir iš­veng­ti sun­kių li­gos kom­pli­ka­ci­jų.
      Iš­ti­są die­ną tru­ku­sio mo­ky­mo me­tu vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­jo ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti gliu­ko­zės, ben­dro­jo cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je, at­lik­ti gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ty­ri­mą. Be to, už že­mes­nę kai­ną nei įpras­ta bu­vo ga­li­ma duo­ti krau­jo vė­žio žy­me­nų, ke­pe­nų, inks­tų, ka­sos, skyd­liau­kės ar in­fek­ci­nių su­sir­gi­mų ty­ri­mams at­lik­ti ir įsi­gy­ti įvai­rios rei­kia­mos li­te­ra­tū­ros.

      Au­re­li­ja Ba­niu­lai­tie­nė
      Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos
      Vie­šų­jų ry­šių tar­ny­bos ve­dė­ja


Puslapis 7
Sa­va­ran­kiško gy­ve­ni­mo mo­ky­mai Šiau­liuo­se


Mokymai vyko Respublikinės Šiaulių ligoninės salėje. Pirmoje eilėje iš dešinės SAM viceministras Audrius Klišonis ir Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius Petras Simavičius
      2012 m. ge­gu­žės 22 d. Šiau­liuo­se įvy­ko Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) ir Šiau­lių kraš­to žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bo „Lem­tis“ or­ga­ni­zuo­ti sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių ug­dy­mo mo­ky­mai „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“.
      Į šiuos mo­ky­mus at­vy­ko gau­sus bū­rys sve­čių. Tai LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras A. Kli­šo­nis, Šiau­lių mies­to vi­ce­me­rė D. Mar­tin­kie­nė, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius P. Si­ma­vi­čius, LDA vi­ce­pre­zi­den­tas prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ne tik Šiau­lių kraš­to dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės, bet ir 12 ra­jo­nų dia­be­to klu­bų na­riai.
      LDA pre­zi­den­tė mo­ky­mo da­ly­viams pri­mi­nė, ką svar­bu ži­no­ti ser­gan­tie­siems cuk­ri­niu dia­be­tu apie ga­li­my­bes ak­ty­viai da­ly­vau­ti sa­vo li­gos val­dy­me; gyd. D. Meš­ke­le­vi­čiū­tė-Ba­bens­kie­nė in­for­ma­vo apie la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus, ku­riuos bū­ti­na at­lik­ti ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu; apie akių kom­pli­ka­ci­jas ir jų pre­ven­ci­ją kal­bė­jo gyd. L. So­ce­vi­čie­nė; R. Čip­lie­nė su­si­rin­ku­siuo­sius mo­kė, kaip at­pa­žin­ti dia­be­ti­nę neu­ro­pa­ti­ją; G. Šu­kie­nė ak­cen­ta­vo struk­tū­ri­zuo­to gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je ma­ta­vi­mo svar­bą; L. Kau­la­kie­nė pri­sta­tė nau­jo­ves dia­be­to sa­vi­kon­tro­lės sri­ty­je; Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nės ge­ro­vės ir ne­ga­lės stu­di­jų fa­kul­te­to dės­ty­to­jas E. Eli­jo­šius su­pa­žin­di­no su ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės at­skir­ties įvei­kos ga­li­my­bė­mis pro­fe­si­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pro­ce­se.

Koncertuoja vokalinis ansamblis "Artis"
      Da­ly­vius ir sve­čius sa­vo dai­no­mis links­mi­no vo­ka­li­nis an­sam­blis „Ar­tis“, ku­riam va­do­vau­ja B. Kup­rie­nė. Sa­vo iš­ra­din­gu­mu, ma­dos te­at­ru džiu­gi­no Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos mer­gai­tės.
      Šiau­lių kraš­to žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bo „Lem­tis“ pir­mi­nin­kas nuo­šir­džiai dė­ko­ja LDA pre­zi­den­tei V. Au­gus­ti­nie­nei ir vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie mo­ky­mų or­ga­ni­za­vi­mo.

      An­ta­nas Kviet­kaus­kas
      Šiau­lių kraš­to žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu,
      klu­bo „Lem­tis“ pir­mi­nin­kas
Puslapiai 8-9
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2012 m. ge­gu­žės 15–16 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­jo­je) vy­ko Euro­pos pa­cien­tų tei­sių die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­niai, ku­riuo­se da­ly­va­vo Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, ta­ry­bos ir val­dy­bos na­rys, Elek­trė­nų dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kas A. So­do­nis ir ta­ry­bos na­rė, Ro­kiš­kio dia­be­tikų klu­bo „Ro­kiš­kis“ pir­mi­nin­kė M. Mie­liaus­kie­nė.
      » Ge­gu­žės 22 d. Šiau­liuo­se vy­ko LDA ir Šiau­lių kraš­to žmo­nių, ser­gan­čių dia­be­tu, klu­bo „Lem­tis“ (pir­mi­nin­kas A. Kviet­kaus­kas) or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mai „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      » Ge­gu­žės 24 d. Vil­niu­je, Vil­niaus uni­ver­si­te­to San­ta­riš­kių li­go­ni­nė­je vy­ko Lie­tu­vos iš­sė­ti­nės skle­ro­zės są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ta kon­fe­ren­ci­ja „Iš­sė­ti­nės skle­ro­zės ser­gan­čių­jų ak­tu­a­li­jos“, skir­ta Tarp­tau­ti­nei iš­sė­ti­nės skle­ro­zės die­nai pa­mi­nė­ti. Jo­je da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė ir na­rė, Lie­tu­vos ar­tri­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė O. Te­ly­čė­nienė.
      » Ge­gu­žės 24 ir 31 d., bir­že­lio 11 d., lie­pos 12 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko Li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­džiai, ku­riuo­se da­ly­va­vo šios ko­mi­si­jos na­rė, LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      » Ge­gu­žės 28 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams bu­vo pri­sta­ty­tas pro­jek­tas e-svei­ka­ta. LPO­AT at­sto­va­vo pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė ir val­dy­bos na­rė U. Ša­kū­nie­nė.
      » Ge­gu­žės 29 d. Tau­ra­gė­je vy­ko LDA ir Tau­ra­gės dia­be­to bend­­ri­jos „In­su­la“ (pir­mi­nin­kas V. Šim­kus) or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mai „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      » Ge­gu­žės 30 d. Birš­to­ne pa­mi­nė­tas Prie­nų ra­jo­no dia­be­to klu­bo „Ver­smė“ veik­los 20-me­tis. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, vi­ce­pre­zi­den­tas prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius, val­dy­bos na­rė D. Bar­tu­se­vi­čie­nė.
      » Bir­že­lio 1 d. Kau­no dia­be­to klu­bo „In­su­la“ de­šimt­me­čio mi­nė­ji­me da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, vi­ce­pre­zi­den­tas prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius, val­dy­bos na­rys A. So­do­nis.
      » Bir­že­lio 5 d. Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ko LDA ir Ma­ri­jam­po­lės klu­bo „Dia­be­ti­kas ABC“ (pir­mi­nin­kė G. Nai­dzi­na­vi­čie­nė) or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mai „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – komp­­li­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      » Bir­že­lio 8–14 ir 15–21 d. Per­val­ko­je vy­ko LDA mo­ky­mo sto­vyk­los II ti­po dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms. Mo­ky­mo sto­vyk­lų va­do­vė Eu­ro­pos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų fe­de­ra­ci­jos, LDA Garbės ir val­dy­bos na­rė, Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų drau­gi­jos ir Plun­gės dia­be­to klu­bo na­rė, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė A. Da­ny­lie­nė. Jai tal­ki­no gy­dy­to­jas V. Da­ny­la, Plun­gės dia­be­to klu­bo jau­ni­mo at­sto­vė I. Jo­kū­baus­kai­tė. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
      » Bir­že­lio 8 d. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė su­si­ti­ko su mo­ky­mų sto­vyk­los da­ly­viais ir jų tė­ve­liais Ka­čer­gi­nės sa­na­to­ri­jo­je „Ži­bu­tė“.
      » Bir­že­lio 12 d. Rad­vi­liš­ky­je vy­ko LDA ir Rad­vi­liš­kio dia­be­to klu­bo „Li­ki­mas“ (pir­mi­nin­kė L. Ve­sec­kie­nė) or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mai „Ge­ra cuk­ri­nio dia­be­to kon­tro­lė – kom­pli­ka­ci­jų pre­ven­ci­ja“. Pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­rijos.
      » Bir­že­lio 13 d. LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė su­si­ti­ko su II ti­po dia­be­tu ser­gan­čiais žmo­nė­mis mo­ky­mo sto­vyk­lo­je Per­val­ko­je.
      » Bir­že­lio 15–16 d. Jur­ma­lo­je (Lat­vi­jo­je) Ab­bott Dia­be­tes Ca­re kom­pa­ni­jos or­ga­ni­zuo­to­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je slau­gy­to­jams dia­be­to­lo­gams da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė V. Augus­ti­nie­nė.
      » Bir­že­lio 17–21 d. Bar­se­lo­no­je (Is­pa­ni­jo­je) EU­ROR­DIS va­sa­ros mo­kyk­lo­je pa­cien­tų gy­nė­jams apie kli­ni­ki­niu­s ty­ri­mu­s ir vais­tų to­bu­li­ni­mą (EU­ROR­DIS Sum­mer Scho­ol for Pa­tient Ad­vo­ca­tes in Cli­ni­cal Trials and Drug De­ve­lop­ment) da­ly­va­vo LPO­AT pir­mi­nin­kė V. Au­gus­ti­nie­nė.
      » Bir­že­lio 25 d. vy­ko LPO­AT val­dy­bos po­sė­dis.
      » Bir­že­lio 27 d. LDA va­do­vė V. Au­gus­ti­nie­nė su­si­ti­ko su mo­ky­mų sto­vyk­los da­ly­viais ir jų tė­ve­liais Ka­čer­gi­nės sa­na­to­ri­jo­je „Ži­bu­tė“.
      » Bir­že­lio 28 d. vy­ko LDA ta­ry­bos su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me pri­sta­ty­ta nau­ja įsta­tų re­dak­ci­ja, ap­tar­ti ak­tu­a­lūs dia­be­to ir or­ga­ni­za­ci­jos veik­los klau­si­mai.
      » Lie­pos 3–7 d. Ros­to­ke (Vo­kie­ti­jo­je) vy­ku­sio­je II Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no svei­ka­tos kon­fe­ren­ci­jo­je „Cukrinis dia­be­tas – pa­sau­li­o iš­šū­kis ir ino­va­ty­vūs spren­di­mai“ (Dia­be­tes Mel­li­tus – Glo­bal Chal­len­ge and In­no­va­ti­ve So­lu­tions) pra­ne­ši­mą „Dia­be­to gy­dy­mas Lie­tu­vo­je“ skai­tė LDA pre­zi­den­tė V. Augus­ti­nie­nė.
      » Lie­pos 11 d. vy­ko LPO­AT vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me pa­tvir­tin­ta or­ga­ni­za­ci­jos 2011 m. veik­los ir fi­nan­si­nė ata­skai­tos. Nau­jais LPO­AT na­riais pri­im­tos 3 or­ga­ni­za­ci­jos: Na­cio­na­li­nė ce­lia­ki­jos ir mais­to ne­to­le­ra­vi­mo drau­gi­ja (pir­mi­nin­kė J. Sa­daus­kai­tė), re­to­mis on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­čių li­go­nių aso­cia­ci­ja „ROLLD“ (pir­mi­nin­kė J. Ka­ni­šaus­kai­tė), aso­cia­ci­ja „Auš­vis“, vienijanti ser­gan­čiuosius ak­ro­me­ga­li­ja ir ki­to­mis hi­po­fi­zės li­go­mis (pir­mi­nin­kė D. Pu­cho­va-Led­nio­vė). Į LPO­AT val­dy­bą vie­to­je D. Ka­šu­bie­nės iš­rink­tas nau­jas na­rys – Bech­te­re­vo li­ga ser­gan­čių­jų drau­gi­jos „Jude­sys“ pir­mi­nin­kas G. Pal­ta­na­vi­čius.
      » Lie­pos 13–20 d. Anykš­čių ra­jo­no cuk­riniu diabetu ser­gan­čių­jų klu­bo „At­ei­tis“ na­rė G. Ne­fai­tė da­ly­va­vo Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no tarp­­tau­ti­nė­je dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­lo­je Rog­lo­je, Slo­vė­ni­jo­je.
      » Liepos 20 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis, per kurį buvo aptartas naujas vaistų priei­na­mu­mo gerinimo ir kainų mažinimo projektas ir ap­svars­ty­ti siūlomi teisės aktų pakeitimai dėl vienodų vertinimo krite­rijų centralizuotai perkamiems vaistams ir vaistams, įra­šomiems į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gy­dy­ti sąrašus. Posėdyje dalyvavo LPOAT pirmininke V. Augus­tinienė.
      » Lie­pos 28 d. Jo­niš­ky­je dia­be­tu ser­gan­čių­jų klu­bas „Vil­tis“ (pir­mi­nin­kė A. Goš­tau­tie­nė) or­ga­ni­za­vo res­pub­li­ki­nį dia­be­to klu­bų su­si­ti­ki­mą „Pa­bū­ki­me kar­tu“. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo LDA pre­zi­den­tė ir 9 ra­jo­nų dia­be­to klu­bų de­le­ga­cijos.
      » Rugpjūčio 8 d. V. Augustinienė susitiko su mokymo stovyklos dalyviais Kačerginės sanatorijoje Žibutė“.


Puslapis 10
Klinikiniai tyrimai ir vaistų tobulinimas

      2012 m. bir­že­lio 17–21 d. Bar­se­lo­no­je (Is­pa­ni­jo­je) Eu­ro­pos re­tų li­gų aso­cia­ci­ja (EU­ROR­DIS) pa­cien­tų at­sto­vams su­ren­gė va­sa­ros mo­kyk­lą apie kli­ni­ki­nius ty­ri­mus ir nau­jų vais­tų kū­ri­mą, to­bu­li­ni­mą, jų įtei­si­ni­mą ir pan. Pro­gra­ma pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams bu­vo pa­reng­ta kom­pe­ten­ci­jai kel­ti Eu­ro­pos lyg­me­niu. Iš vi­so da­ly­va­vo 39 iš 17 Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių 29 li­gų pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, moks­li­nin­kai ir ki­ti spe­cia­lis­tai.
      Per mo­ky­mus daug su­ži­no­jo­me apie EU­ROR­DIS kli­ni­ki­nių ty­ri­mų ge­rą­ją prak­ti­ką ir re­gist­rą bei ki­tą veik­lą, ty­ri­mais pa­grįs­tų vais­tų rei­ka­lin­gu­mą, vi­są gy­ve­ni­mą vyks­tan­tį vais­tų to­bu­li­ni­mą, ypač vais­tų, skir­tų re­toms li­goms gy­dy­ti. Per ple­na­ri­nes se­si­jas ir dar­bo gru­pė­se dis­ku­tuo­ta apie kli­ni­ki­nių ty­ri­mų sta­tis­ti­nį reikš­min­gu­mą, sta­tis­ti­nę ga­lią ir ri­zi­ką, ty­ri­mų sta­di­jas, eti­kos as­pek­tus, re­gu­lia­vi­mo pro­ce­dū­ras. Taip pat su­si­pa­ži­no­me su at­ski­rų Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­ros ko­mi­te­tų, dir­ban­čių su žmo­nėms gy­dy­ti skir­tais, re­tų ir vai­kų li­gų pro­duk­tais, pa­žan­gia te­ra­pi­ja, taip pat pa­cien­tų ir var­to­to­jų bei moks­li­nių pa­ta­ri­mų dar­bo gru­pių veik­la, jų tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja.
      Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie Eu­ro­pos re­to­mis li­go­mis ser­gan­tie­siems at­sto­vau­jan­čią aso­cia­ci­ją EU­ROR­DIS ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­te ad­re­su www.eu­ror­dis.org.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė


Puslapis 11
Cukrinis diabetas –
pasaulio iššūkis ir inovatyvūs sprendimai

      Dėl be­si­kei­čian­čios gy­ven­se­nos vi­sa­me pa­sau­ly­je spar­čiai plin­ta cuk­ri­nis dia­be­tas. Tai nė­ra „kla­si­ki­nė“ li­ga, ku­rią ga­li­ma išsi­gy­dy­ti vie­nam ar per tam tik­rą lai­ką. Tai ap­gau­lin­ga li­ga, ku­ri bė­gant lai­kui da­ro di­džiu­lę ža­lą ir dėl ku­rios ky­la kom­pli­ka­ci­jų, pvz., apan­ka­ma, ištin­ka mio­kar­do ar sme­ge­nų in­fark­tas, ne­ten­ka­ma ga­lū­nių ir pan. Taip at­si­tin­ka tiems pa­cien­tams, ku­rie ne­gau­na tin­ka­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros. Dia­be­tas su­ke­lia įvai­rių pro­ble­mų ne tik li­go­niui, bet ir vi­sai vi­suo­me­nei, nes be ga­lo di­di­na gy­dy­mo kai­nas. Šiau­rės Eu­ro­po­je yra įsteig­ti pa­grin­di­niai pa­sau­lio dia­be­to diag­nos­ti­kos, te­ra­pi­jos ir pre­ven­ci­jos centrai.
      2012 m. lie­pos 4–7 d. bu­vau pa­kvies­ta da­ly­vau­ti II Bal­ti­jos jū­ros svei­ka­tos re­gio­no kon­fe­ren­ci­jo­je „Cuk­ri­nis dia­be­tas – pa­sau­lio iš­šū­kis ir ino­va­ty­vūs spren­di­mai“, ku­ri vy­ko Vo­kie­ti­jo­je, Ros­to­ko mies­te. Ten skai­čiau pra­nešimą „Dia­be­to gy­dy­mas Lie­tu­vo­je“. Ši kon­fe­ren­ci­ja – tai vie­na iš Eu­ro­pos stra­te­gi­jos Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no pro­jek­to „Bal­ti­jos jū­ros svei­ka­tos re­gio­nas – tarp­sek­to­ri­niai svei­ka­tos ir gy­ve­ni­mo moks­lų in­for­ma­ci­jos ino­va­ci­jų pro­jek­tai“ (Bal­tic Sea He­alth Re­gion – Cross-Sec­to­rial Re­fe­ren­ce Pro­jects for In­no­va­tion in He­alth and Li­fe Scien­ces) da­lių. Ši tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja vy­ko kar­tu su VI­II Na­cio­na­li­ne svei­ka­tos eko­no­mi­kos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je da­ly­va­vo dau­giau nei 600 svei­ka­tos sek­to­riaus eks­per­tų ir dis­ku­ta­vo apie nau­jo­vių įta­ką ir ky­lan­čius iš­šū­kius.
      Kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – pri­sta­ty­ti cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­mo ir val­dy­mo re­zul­ta­tus, pro­gre­są, pa­si­mo­ky­ti mo­der­niai ko­vo­ti su šia li­ga, ap­tar­ti nau­jau­sius ko­vos su dia­be­tu bū­dus ir ga­li­mas stra­te­gi­jas, su­stip­rin­ti Šiau­rės Eu­ro­pos, ara­bų ir Bal­ti­jos jū­ros ša­lių ben­dra­dar­bia­vi­mą.
      II Bal­ti­jos jū­ros svei­ka­tos re­gio­no su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo dia­be­to gy­dy­mo eks­per­tai iš Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no ir ara­bų ša­lių. Jie dis­ku­ta­vo apie tarp­tau­ti­nę veik­lą ir pri­ėmė ben­dras ben­dra­dar­bia­vi­mo dia­be­to val­dy­mo stra­te­gi­jas. Pa­grin­di­nės šio su­si­ti­ki­mo se­si­jų te­mos bu­vo trys:
      1. „Cuk­ri­nis dia­be­tas – kaip ga­li­ma pa­bėg­ti nuo cu­na­mio?“; pir­mi­nin­ka­vo prof. dr. D. Tscho­pe (Šir­dies ir dia­be­to cen­tras Šiau­rės Vest­fa­li­jo­je, Vo­kie­ti­ja) ir dr. A. Al Ma­da­ni (Du­ba­jaus svei­ka­tos val­džios at­sto­vas, Jung­ti­niai Ara­bų Emy­ra­tai);
      2. „Cuk­ri­nio dia­be­to val­dy­mas ir pre­ven­ci­ja – Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no pa­vyz­džiai“; pir­mi­nin­ka­vo prof. dr. R. Schie­las (In­sel­kli­ni­ka He­rins­dorf, Vo­kie­ti­ja) ir dr. J. Pi­ka­ni (Scan­Balt FMA, Es­ti­jos ge­no­mo fon­das, Es­ti­ja);
      3. „Ino­va­ty­vūs as­me­ni­nio cuk­ri­nio dia­be­to val­dy­mo ir pre­ven­ci­jos spren­di­mai“; pir­mi­nin­ka­vo prof. dr. H. J. Braun­sas (DG Te­le­me­dia) ir dr. E. Salz­sie­de­ris (Dia­be­to ins­ti­tu­tas „Ger­hardt Katsch“, Karl­sbur­gas, Vo­kie­ti­ja).
      Po kon­fe­ren­ci­jos ap­lan­kė­me Ros­to­ko, Greif­sval­do uni­ver­si­te­to li­go­ni­nes, Karl­sbur­go ir Mek­len­bur­go-For­po­me­ra­ni­jos dia­be­to cen­trus, kur pa­ma­tė­me, kaip ko­vo­ja­ma su dia­be­tu li­go­ni­nė­se ir ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jo­se. Su­si­pa­ži­no­me su nau­ja dia­be­tu ser­gan­čių­jų akių li­gų diag­nos­ti­ka, pa­ma­tė­me, kaip at­lie­ka­ma dia­li­zė. Kar­dio­lo­gi­jos ir dia­be­to cen­tre bu­vo pa­de­monst­ruo­ta nau­jau­sia šir­dies krau­ja­gys­lių li­gų diag­nos­ti­kos apa­ra­tū­ra. Svar­bu pa­žy­mė­ti, kad kar­dio­lo­gi­jos ir dia­be­to­lo­gi­jos spe­cia­lis­tai vyk­do ben­dras pre­ven­ci­jos ir gy­dy­mo bei moks­li­nių ty­ri­mų pro­gra­mas. Šia­me cen­tre li­go­niai ste­bi­mi cen­tra­li­zuo­tai – iš vie­no cen­tro yra ma­to­ma kiek­vie­na pa­la­ta, se­ka­ma kiek­vie­no li­go­nio svei­ka­tos būk­lė.
      Mo­ti­nos ir vai­ko kli­ni­kos Re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tre su­ži­no­jo­me, kaip vyks­ta in­di­vi­du­a­lus ir gru­pi­nis nu­tu­ku­sių vai­kų ir dia­be­to li­go­nių mo­ky­mas bei ste­bė­se­na, jiems grį­žus į na­mus. Čia at­vyks­ta vai­kai iki 10 me­tų am­žiaus su tė­vais, vy­res­ni – vie­ni. Nu­tu­kę vai­kai mo­ko­mi 6 sa­vai­tes, dia­be­to li­go­niai – 4 sa­vai­tes. Šios pa­slau­gos ap­mo­kamos iš drau­di­mo lė­šų. Gy­dy­mas ir mo­ky­mas vyks­ta va­do­vau­jan­tis pa­tvir­tin­to­mis Vo­kie­ti­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis. Li­go­niai, kai bai­gia gy­dy­mo ir mo­ky­mo pro­gra­mą, gau­na Vo­kie­ti­jos dia­be­to są­jun­gos ser­ti­fi­katą.
      Su­ži­no­jo­me daug nau­jo apie dia­be­ti­nės pė­dos žaiz­dų gy­dy­mą, nau­jų vais­tų tai­ky­mą. Pa­cien­tų ty­ri­mo cen­tre bu­vo­me su­pa­žin­din­ti su dia­be­to val­dy­mo pro­gra­ma KA­DIS, taip pat lan­kė­mės ben­dro­vė­je IN­ROS LAC­KNER AG, ku­ri gy­dy­mo įstai­goms tei­kia in­ži­nie­rių ir ar­chi­tek­tų pa­slau­gas, sta­tant ir re­konst­ruo­jant gy­dy­mo ir pan. įstai­gas. Mū­sų ap­si­lan­ky­mų tiks­las – su­si­pa­žin­ti su Mek­len­bur­go-For­po­me­ra­ni­jos dia­be­to cen­tro struk­tū­ra. Mek­len­bur­gas-For­po­me­ra­ni­ja – pa­grin­di­nis dia­be­to gy­dy­mo Vo­kie­ti­jo­je re­gio­nas. Tai pir­ma­sis Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos dia­be­to in­for­ma­ci­jos cen­tras, ku­rio dar­buo­to­jai ga­li džiaug­tis dau­giau ne­gu 60 me­tų pa­tir­ti­mi. 1947 m. prof. G. Kat­schas ati­da­rė pir­mą­ją dia­be­to li­go­ni­nę ma­ža­me Kars­bur­go mies­te­ly­je. Čia, kaip ir Ros­to­ko bei Greif­sval­do uni­ver­si­te­tuo­se, at­lie­ka­mi ty­ri­mai ir li­go­nių te­ra­pi­ja, tei­kia­mas pa­žan­gus mo­ky­mas ir auk­lė­ji­mas, mo­der­nios ben­dro­vių pa­slau­gos. Dia­be­to li­go­niai ga­li pra­leis­ti sa­vo atos­to­gas vie­na­me iš ža­viau­sių ir gra­žiau­sių Vo­kie­ti­jos ku­ror­tų ir gau­ti ko­ky­biš­ką gy­dy­mą. Bio­Con Val­ley re­mia re­gio­no svei­ka­tos prie­žiū­ros pra­mo­nę, vei­kia kaip ka­ta­li­za­to­rius tarp moks­lo, pra­mo­nės ir vy­riau­sy­bės, taip pat tei­kia pa­slau­gas.
      Nuo­šir­džiai dė­ko­ju Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai ir ki­tiems Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos part­ne­riams, su­tei­ku­siems daug ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos, ren­giant pra­ne­ši­mą „Dia­be­to gy­dy­mas Lie­tu­vo­je“. Taip pat esu dė­kin­ga ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams, su­da­riu­siems ga­li­my­bę da­ly­vau­ti ir dalintis patirtimi la­bai svar­bia­me tarp­vals­ty­bi­nia­me dia­be­to pro­jek­te.

      Vi­da Au­gus­ti­nie­nė
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė


Puslapis 12
Tarp­tau­ti­nė slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų kon­fe­ren­ci­ja Lat­vi­jo­je

Svei­ka gy­ven­se­na ne­kai­nuo­ja ir ne­tu­ri pašali­nio po­vei­kio.
                                                          H. Yki-Jar­vi­nen

      Bir­že­lio 15–16 d. Ab­bott Dia­be­tes Ca­re ir Abo­vi­ta įmo­nės pa­kvie­tė slau­gy­to­jus dia­be­to­lo­gus į ant­rą­ją tarp­tau­ti­nę Pa­bal­ti­jo ša­lių kon­fe­ren­ci­ją. Dvi die­nas Jūr­ma­lo­je (Lat­vi­ja) bu­vo ap­ta­ria­mi ak­tu­a­lūs cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių mo­ky­mo klau­si­mai. Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo 53 slau­gy­to­jai iš Lie­tu­vos, 45 iš Lat­vi­jos ir Es­tijos.
      Lat­vi­jos gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė dr. U. Gai­li­sa ap­ta­rė cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­mo nau­jie­nas. Gy­dy­to­ja pri­mi­nė, kad 2011 m. pa­sau­ly­je už­re­gist­ruo­ta 366 mln. dia­be­to li­go­nių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2030 m. pa­cien­tų skai­čius sieks net 552 mln.
      Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no val­dy­bos na­rys prof. A. Ma­jo­ro­vas iš Ru­si­jos pri­mi­nė dia­be­to sa­vi­kon­tro­lės prin­ci­pus. Pro­fe­so­rius cuk­ri­nio dia­be­to li­go­nį pa­ly­gi­no su ba­lan­suo­jan­čiu ant ly­no ak­ro­ba­tu. „Ei­ti ly­nu sun­ku, ypač kai ant jo at­si­dū­rei ne sa­vo no­ru“, – sa­kė A. Ma­jo­ro­vas. Bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma ir apie dia­be­to sa­vi­kon­tro­lės die­ny­nų svar­bą, ana­li­zuo­ja­ma, ko­dėl pa­cien­tai kar­tais klas­to­ja sa­vi­kon­tro­lės die­ny­nų duomenis. Ty­ri­mai ro­do, jog kai ku­rie pa­cien­tai į die­ny­ną įra­šo vi­du­ti­niš­kai 4 mmol/l ma­žes­nius gliu­ko­zės ty­ri­mo re­zul­ta­tus. Jei pa­cien­tas dėl blo­gos gli­ke­mi­jos kon­tro­lės su­lau­kia ne­igia­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­to re­ak­ci­jos, tai jis ga­li pra­dė­ti slėp­ti re­a­lią pa­dė­tį. Ta­čiau, iš tie­sų, taip no­ri­ma ap­gau­ti sa­ve, o ne gy­dy­to­ją. Žmo­gus tar­si no­ri sau įro­dy­ti, jog jam vis­kas ge­rai. Kai trūks­ta ži­nių, kaip kon­tro­liuo­ti li­gą, ne­su­lau­kia­ma šei­mos ar me­di­kų pa­lai­ky­mo, tai pa­cien­tas ima ne tik bi­jo­ti jos pa­da­ri­nių, bet ir pra­de­da ma­ny­ti, kad jau nie­ko ne­ga­li­ma pa­keis­ti. Ta­čiau pa­si­sten­gus ir įgi­jus ži­nių bei įgū­džių įma­no­ma su­re­gu­liuo­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ir pa­si­ti­kė­ti sa­vo jė­go­mis. Dar 1925 m. moks­li­nin­kas E. Jos­li­nas sa­kė, kad „mo­ky­mo trū­ku­mas taip pat pa­vo­jin­gas, kaip ir in­su­li­no trū­ku­mas.“ Jis taip pat tei­gė, jog in­su­li­no te­ra­pi­ja – tai tik lai­ko švais­ty­mas, jei­gu ser­gan­tis dia­be­tu žmo­gus ne­ma­tuo­ja ir ne­kon­tro­liuo­ja gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je. Prak­ti­ka ro­do, jog tei­sin­gai kon­tro­liuo­jat li­gą ga­li­ma nu­gy­ven­ti il­gą gy­ve­ni­mą. Nuo 1948 m. bu­vo tei­kia­mi E. Jos­li­no me­da­liai žmo­nėms, ku­rių I ti­po cuk­ri­nio dia­be­to truk­mė siek­da­vo 25 me­tus, ta­čiau da­bar dau­gy­bė žmo­nių iš­moks­ta tin­ka­mai val­dy­ti sa­vo li­gą, per­ko­pia šią ri­bą ir tuo nie­ko ne­be­ste­bi­na, to­dėl dia­be­tu ser­gan­tiesiems 25 me­tus tei­kia­mi ne me­da­liai, bet ser­ti­fi­ka­tai. Nuo 1970 m. E. Jos­li­no me­da­liu ap­do­va­no­ja­mi I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tys pa­cien­tai, ku­rių li­gos truk­mė pa­sie­kė 50 m. 1996 m. skir­tas pir­ma­sis me­da­lis žmo­gui, ku­rio dia­be­to truk­mė pa­sie­kė 75 me­tus (iki šian­dien to­kių me­da­lių įteik­ta 28). San Die­go gy­ven­to­jas B. Krau­se gar­sus tuo, jog per­nai pa­mi­nė­jo sa­vo 90 me­tų ju­bi­lie­jų ir net 85 me­tų gy­ve­ni­mo ser­gant dia­be­tu su­kak­tį (ser­ga dia­be­tu nuo 5 metų).
      Vie­na iš ak­tu­a­liau­sių kon­fe­ren­ci­jos te­mų bu­vo mi­ty­bos pla­na­vi­mas ir svo­rio re­gu­lia­vi­mas. „Die­ta – tai ne­be­var­to­ja­mas žo­dis“, – tei­gė psi­cho­lo­gė J. Ci­ha­no­vi­ca. Mo­te­ris kal­bė­jo apie ser­gan­čio cuk­ri­niu dia­be­tu žmo­gaus mo­ty­va­ci­ją kon­tro­liuo­ti svo­rį. Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai ga­vo ir prak­ti­nių už­duo­čių: rei­kė­jo nu­sta­ty­ti mais­to pro­duk­tų svo­rį (ne­nau­do­jant svars­tyk­lių), ap­skai­čiuo­ti juo­se esan­tį an­glia­van­de­nių ir ka­lo­ri­jų kie­kį.
      Prof. A. Ma­jo­ro­vas pa­ci­ta­vo Suo­mi­jos pro­fe­so­riaus H. Yki-Jar­vi­nen žo­džius: „Svei­ka gy­ven­se­na ne­kai­nuo­ja ir ne­tu­ri pa­ša­li­nio po­vei­kio.“ Ge­riau yra nu­mes­ti šiek tiek svo­rio, ne­gu pri­dė­ti pa­pil­do­mą tab­le­tę gliu­ko­zės kie­kiui krau­jy­je re­gu­liuo­ti. Ta­čiau tai leng­va pa­sa­ky­ti, bet sun­ku pa­da­ry­ti. Daž­niau pa­cien­tai lin­kę var­to­ti dau­giau vais­tų, nei rink­tis svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą. Liek­nė­ji­mas daž­nam pa­cien­tui tar­si at­ima gy­ve­ni­mo ma­lo­nu­mus. Pa­sak psi­cho­lo­gų, pa­są­mo­nė ne­su­pran­ta žo­džio „ne“. Daž­nai žmo­gui at­ro­do, kad ne­val­gy­da­mas to­kio mais­to, ko­kio no­ri, jis sa­ve ri­bo­ja, o juk sa­ve rei­kia my­lė­ti, bet ne ri­bo­ti. Ypač žmo­gų gąs­di­na me­di­kų tei­gi­nys, jog mi­ty­bą bū­ti­na pa­keis­ti ir svei­kai mai­tin­tis rei­kės ne trum­pai, o vi­są lai­ką. Daž­nai pa­cien­tas no­ri re­zul­ta­to, bet ne­no­ri nie­ko da­ry­ti (ar­ba ima­si da­ry­ti, bet tai da­ro la­bai trum­pai).
      Psi­cho­lo­gė J. Ci­ha­no­vi­ca įsi­ti­ki­nu­si, jog žmo­gui tu­ri pa­tik­ti pats pro­ce­sas. Jei žmo­gui ne­pa­tin­ka, jis pats ne­no­ri, bet yra pri­vers­tas – tai lai­ky­sis nu­ro­dy­mų la­bai trum­pai. To­dėl svar­bu ben­dra­dar­biau­ti su pa­cien­tu ir jį mo­ty­vuo­ti. Bū­ti­na drau­ge ieš­ko­ti to, kas vei­kia pa­cien­tą: ko­kie mo­men­tai jam sun­kūs, kaip ras­ti ki­tų džiaugs­mų (juk ne tik val­gy­mas tei­kia džiaugs­mo), kaip iš­gy­ven­ti stre­są (daž­niau­siai per­si­val­go­ma dėl stre­so ar po jo), kaip sa­ve gerb­ti ir ver­tin­ti svei­ka­tą, kaip pa­leng­vin­ti liek­nė­ji­mo pro­ce­są. Dar­vi­nas tei­gė, jog iš­lie­ka stip­riau­si, tie, ku­rie pri­si­tai­ko prie ap­lin­ky­bių. Rei­kia pa­dė­ti pa­cien­tui iš­si­kel­ti tiks­lus ir su­pras­ti, kad ko­vo­jat su li­ga ne­svei­ką gy­ven­se­ną bū­ti­na ir ga­li­ma pa­keis­ti.
      Daug dė­me­sio per kon­fe­ren­ci­ją bu­vo skir­ta svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų ben­dra­vi­mo su pa­cien­tu te­mai. Dr. O. Mel­ni­ko­va dis­ku­ta­vo su kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viais apie cuk­ri­nio dia­be­to li­go­nio ir slau­gy­to­jo ben­dra­vi­mo svar­bą, sie­kiant pa­dė­ti pa­cien­tui val­dy­ti li­gą. Ne ma­žiau įdo­mi ir ak­tu­a­li „per­de­gi­mo“ te­ma. Bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma apie ge­ros slau­gy­to­jo nuo­tai­kos iš­sau­go­ji­mą net ir po il­gos dar­bo die­nos.

      Vir­gi­ni­ja Bu­li­kai­tė
      Lie­tu­vos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų drau­gi­jos
      pir­mi­nin­kė, LSMU En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos
      vai­kų slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė


Puslapis 13
Pa­mi­nė­ta VI Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­na

      2002 m. bu­vo pri­im­ta Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių char­ti­ja. Jo­je api­brėž­ta 14 pa­cien­tų tei­sių – tei­sė gau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, tei­sė į in­for­ma­ci­ją, lais­vą pa­si­rin­ki­mą, ko­ky­bės stan­dar­tus ati­tin­kan­čias pa­slau­gas, tei­sė skųs­tis ir gau­ti kom­pen­sa­ci­ją.


Iš kairės: Vida Augustinienė, Marijona Mieliauskienė, Alfonsas Sodonis Europos pacientų teisių dienos minėjime Briuselyje
      Char­ti­ja bu­vo ren­gia­ma re­mian­tis dau­ge­lio žmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų pa­tir­ti­mi. Tam, kad tei­sės bū­tų įgy­ven­din­tos, bū­ti­na, jog vi­sos ins­ti­tu­ci­jos ben­dra­dar­biau­tų. Eu­ro­pą iš­ti­ku­si kri­zė tu­rė­jo ne­igia­mų pa­darinių ir svei­ka­tos ap­sau­gos sri­čiai: ma­žiau lė­šų ski­ria­ma vais­tams, gy­dy­mui, ki­toms pa­slau­goms. Pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos tu­ri siek­ti, kad ne­bū­tų ma­ži­na­mos jau iš­ko­vo­tos pa­cien­tų tei­sės.
      2007 m. Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) pa­mi­nė­ta I Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­na. Jos tiks­las bu­vo ge­riau in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie pa­cien­tų tei­sių ga­ran­ti­jas, steng­tis keis­ti esa­mą pa­dė­tį į ge­rą. Nuo to lai­ko ši die­na mi­ni­ma kiek­vie­nais me­tais. 2012 m. Eu­ro­pos Par­la­men­to Eko­no­mi­kos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te Briu­se­ly­je bu­vo mi­ni­ma VI Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­na. Jo­je da­ly­va­vo be­veik 150 de­le­ga­tų iš 18 ša­lių. Lie­tu­vai at­sto­va­vo Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos (LPO­AT) pir­mi­nin­kė, Lietuvos diabeto aso­cia­ci­jos pre­zidentė V. Au­gus­ti­nie­nė, Elek­t­rė­nų dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kas A. So­do­nis ir Ro­kiš­kio dia­­be­ti­kų klu­bo „Ro­kiš­kis“ pir­mi­­nin­kė M. Mie­liaus­kie­nė.
      2012 m. te­ma – „Ak­ty­vus se­nė­ji­mas ir so­li­da­ru­mas tarp kar­tų“, to­dėl, vyks­tant Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­nai skir­tai kon­fe­ren­ci­jai, dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas vy­res­nio am­žiaus žmo­nių pro­ble­moms. Ma­no­ma, kad Eu­ro­po­je iki 2030 m. vy­res­ni nei 65 m. am­žiaus žmo­nės su­da­rys 45 proc. vi­sų gy­ven­to­jų. Šios kon­fe­ren­ci­jos tiks­las bu­vo įro­dy­ti, kad vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jai ga­li pa­tys pri­si­dė­ti prie svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ge­ri­ni­mo, jų tei­sių įgy­ven­di­nimo.
      Kon­fe­ren­ci­jo­je svei­ki­ni­mo žo­dį pa­sa­kė EP na­rė, Eko­no­mi­kos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Par­va­no­va. Šis ko­mi­te­tas pir­ma­sis pri­pa­ži­no pa­cien­tų tei­ses. Yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri rū­pi­na­si vy­res­nių žmo­nių už­im­tu­mu, ak­ty­via ir svei­ka gy­ven­se­na. Kal­bė­to­ja pa­brė­žė in­for­ma­ci­jos svar­bą – tu­rė­da­mas ži­nių ga­li pa­dė­ti ne tik sau, bet ir ki­tiems. Bet ku­rio am­žiaus žmo­gus tu­ri gau­ti ge­rą svei­ka­tos prie­žiū­rą, tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti ku­riant svei­ka­tos ap­sau­gos po­li­ti­ką. Bū­ti­na nau­do­tis ge­ra prak­ti­ka, skleis­ti ją tarp žmo­nių, ne tik tarp vy­riau­sy­bių. A. Par­va­no­va pa­brė­žė, kad bū­ti­na nai­kin­ti dis­kri­mi­na­ci­ją, kai vy­res­nių­ žmo­nių svei­ka­tos prie­žiū­rai ski­ria­ma ma­žiau lėšų.
      Per kon­fe­ren­ci­ją įvai­rių ša­lių at­sto­vai da­li­jo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kal­bė­jo apie veik­lą, bu­riant vy­res­nio am­žiaus ir ser­gan­čius lė­ti­nė­mis li­go­mis žmo­nes į or­ga­ni­za­ci­jas, jų už­im­tu­mą, įvai­rių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą.
      Ai­ri­jos at­sto­vė Ma­ry Bol­ger kal­bė­jo apie Alz­hai­me­rio li­ga ser­gan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą: šei­mos na­riams tei­kia­ma informa­ci­ja, kaip pri­žiū­rė­ti li­go­nius, kaip su­si­gy­ven­ti su li­ga, ne­žiū­rė­ti į ją, kaip į prie­šą. Šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je dir­ba daug sa­va­no­rių. Klu­bus iš­lai­ko šei­mos na­riai ir pa­tys li­go­niai. Apie šią li­gą kal­bė­jo ir bul­ga­rė I. Ylie­va. Moteris pa­pa­sa­ko­jo, kad jų or­ga­ni­za­ci­ja at­li­ko ty­ri­mą ir nu­sta­tė, jog vi­du­ti­niš­kai per pa­rą Alz­hai­me­rio li­ga ser­gan­čiam žmo­gui rei­ka­lin­ga 15 val. prie­žiū­ra. Bul­ga­ri­jos Alz­hai­me­rio li­ga ser­gan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jai pa­vy­ko pa­siek­ti, kad vy­riau­sy­bė įtrauk­tų į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą ir vais­tus nuo šios li­gos, bu­vo įkur­tas die­nos cen­tras, ku­ria­me dir­ba daug spe­cia­listų.
      Ny­der­lan­dų at­sto­vė V. Nyn­ke kal­bė­jo apie tai, kaip bu­vo įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas, skir­tas se­ny­vo am­žiaus žmo­nių prie­žiū­rai: bu­vo iš­leis­ti va­do­vė­liai, su­kur­tas ben­dra­dar­bia­vi­mo tarp įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų mo­de­lis, vy­ko mo­ky­mai, kaip kuo dau­giau žmo­nių įtrauk­ti į pro­jek­tus.
      F. Boc­ca­le­ti iš Ita­li­jos pa­si­da­li­no pa­tir­ti­mi, kaip vy­res­nio am­žiaus žmo­nės jų ša­ly­je yra įtrau­kia­mi į veik­lą pa­gal po­mė­gius, ra­gi­na­mi vie­ni ki­tus lan­ky­ti, ben­drauti.
      Is­pa­nas M. Su­ra­no kal­bė­jo apie pa­cien­tų mo­ky­mą ir tai, kaip vė­liau šie pa­cien­tai dir­ba su ki­tais li­go­niais ir juos mo­ko. M. Su­ra­no pa­brė­žė ir ant­svo­rio pro­ble­mą.
      Api­ben­dri­nat kon­fe­ren­ci­jos pra­nešimus, ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad vi­so­se šaly­se yra ski­ria­mas dė­me­sys pa­cien­tų raš­tin­gu­mui di­din­ti, sie­kia­ma, kad li­go­nis kuo dau­giau ži­no­tų apie sa­vo li­gą. Eu­ro­pos Par­la­men­to dė­me­sio cen­tre – svei­kas, ak­ty­vus gy­ve­ni­mas, tu­ri bū­ti ei­na­ma svei­ko ak­ty­vaus se­nė­ji­mo link. Bū­ti­na žmo­nėms įteig­ti nuo­sta­tą, kad jie steng­tų­si kuo il­giau gy­ven­ti be li­go­ni­nių, kad am­bu­la­to­ri­nis gy­dy­mas yra pi­ges­nis. Pa­cien­tas tu­ri ak­ty­viai da­ly­vau­ti gy­dy­mo pro­ce­se, ypač ta­da, jei jis ser­ga lė­ti­nė­mis li­go­mis. Svei­ka­tos ap­sau­ga tu­ri bū­ti orien­tuo­ta ne į li­go­ni­nę, o į pa­cien­tą. Pa­cien­tas tu­ri kuo dau­giau ži­no­ti apie li­gą, mo­kė­ti klaus­ti gy­dy­to­jo ir pats iš­mok­ti ją val­dy­ti. Tu­ri vyk­ti ly­gia­ver­tis ben­dra­dar­bia­vi­mas tarp li­go­nio ir gy­dy­to­jo.
      Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai ak­ty­viai dis­ku­ta­vo ir pa­ren­gė 13 re­ko­men­da­ci­jų EP dėl vy­res­nio am­žiaus žmo­nių ak­ty­vaus se­nė­ji­mo, dėl pi­lie­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų įtrau­ki­mo į ak­ty­vaus se­nė­ji­mo po­li­ti­kos ren­gi­mą.
      VI Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių die­na Briu­se­ly­je da­vė nau­jų min­čių, lei­do pa­ma­ty­ti ki­tų Eu­ro­pos ša­lių pa­cien­tų tei­sių ap­sau­gos sri­ties pa­sie­ki­mus. Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos ne­at­si­lie­ka nuo ki­tų ša­lių, tu­ri kuo pa­si­džiaug­ti ir ga­li bū­ti ly­gia­ver­tė­mis part­ne­rė­mis, įgy­ven­di­nant ben­drus pro­jek­tus, ku­rių tiks­las – gin­ti pa­cien­tų tei­ses.

      Ma­ri­jo­na Mie­liaus­kie­nė
      Ro­kiš­kio dia­be­ti­kų klu­bo
      „Ro­kiš­kis“ pir­mi­nin­kė


Puslapis 14
Šiau­lių kraš­to žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu,
klu­bo „Lem­tis“­ pa­ro­da


Parodos lankytojai Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
      Ge­gu­žės 29–bir­že­lio 29 d. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vei­kė Šiau­lių kraš­to žmo­nių, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bo „Lem­tis“ na­rių dar­bų pa­ro­da „Lemties kū­ry­bi­nis blyks­­nis“.
      Pa­ro­dą ati­da­rė klu­bo „Lem­tis“ pir­mi­nin­kas A. Kviet­kaus­kas. Gra­žių žo­džių jos su­ma­ny­to­jams, dar­bų au­to­riams ne­gai­lė­jo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja L. Ši­lei­kie­nė, taip pat Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė D. Ma­to­nie­nė. Vi­sus ren­gi­nio sve­čius dai­no­mis džiu­gi­no vo­ka­li­nis an­sam­blis „Artis“.
      Pa­ro­do­je bu­vo eks­po­nuo­ja­ma apie 80 še­šio­li­kos klu­bo na­rių dar­bų. Jie at­lik­ti įvai­rio­mis tech­ni­ko­mis. Dau­giau­siai dar­bų su­kū­rė R. Le­vic­kie­nė. Vos 6-erių me­tu­kų Gus­tė vi­sus džiu­gi­no sa­vo pie­ši­niais.

      An­ta­nas Kviet­kaus­kas
      Šiaulių krašto žmonių,
      sergančių cukriniu diabetu,
      klubo „Lemtis“ pirmininkas


Puslapiai 15-19
Lietuvos diabeto asociacijos įstatai

      »  Pilnas įstatų tekstas


Puslapis 20
Gydymas judesiu – kineziterapija

      Dau­gu­ma žmo­nių skun­džia­si nu­ga­ros ir stu­bu­ro skausmais, tad siū­lau į stu­bu­rą, kau­lus ir rau­me­nis pa­žvelg­ti kaip į svar­biau­sią or­ga­niz­mo sis­te­mą, ku­ri lei­džia mums vaikš­čio­ti, dirb­ti kas­die­nius dar­bus, at­lik­ti su­dė­tin­gus ju­de­sius. Ki­ti or­ga­nai tik pa­lai­ko jos veik­lą.

      Šią sis­te­mą su­da­ro apie 650 skir­tin­gų rau­me­nų, dau­giau nei 200 kau­lų ir apie 280 įvai­raus dy­džio są­na­rių. Jų har­mo­nin­gas dar­bas lei­džia ne­var­žo­mai ju­dė­ti. Tai la­bai su­dė­tin­ga sis­te­ma. Dėl uni­ka­lios rau­me­nų ypa­ty­bės su­si­trauk­ti ir at­si­pa­lai­duo­ti lais­vai kei­čia­me kū­no pa­dė­tį, ju­di­na­me at­ski­ras kū­no da­lis. Kol ši sis­te­ma vei­kia sklan­džiai, jau­čia­mės ge­rai, o kai jos veik­la iš­si­de­ri­na, or­ga­niz­mas siun­čia skaus­mo sig­na­lus. Jei bū­si­me bud­rūs ir į juos įsi­klau­sy­si­me, iš­veng­si­me ne­tin­ka­mų stu­bu­ro ir są­na­rių ap­kro­vų. Lai­ku iš­tai­sę ne­tai­syk­lin­gai vei­kian­čią or­ga­niz­mo sis­te­mą, at­ei­ty­je iš­veng­si­me stu­bu­ro iš­var­žų, ne­ži­no­si­me, kas yra są­na­rių skaus­mai.
      Šios sis­te­mos veik­la su­trin­ka, kai il­gai ne­kei­čia­me kū­no pa­dė­ties: dar­bo me­tu il­gai sė­di­me pri­vers­ti­nė­je pa­dė­ty­je, at­lie­ka­me vie­no­dus, mo­no­to­niškus ju­de­sius, daug ir ne­tai­syk­lin­gai spor­tuo­ja­me, ne­ko­re­guo­ja­me ant­svo­rio. Vi­si kū­no rau­me­nys dir­ba po­ro­mis. Kai vie­nas iš rau­me­nų po­ros gau­na ma­žes­nį krū­vį, o ki­tas dėl to yra per­tem­pia­mas, su­trin­ka šios rau­me­nų po­ros to­nu­so pu­siau­svy­ra, pa­kin­ta saus­gys­lių ir raiš­čių įtem­pi­mas. Stu­bu­ro slanks­te­liai pa­svy­ra, pa­si­su­ka apie sa­vo ašį ir už­si­fik­suo­ja ne­tai­syk­lin­go­je pa­dė­ty­je. Taip pat kei­čia­si ir du­bens kau­lų pa­dė­tis. Iš pra­džių net ir ma­žiau­sio ju­de­sio me­tu jun­ta­mas mau­di­mas, vė­liau – ašt­rus skaus­mas. Ta­da bū­ti­na ne­ati­dė­lio­ti­na rau­me­nų-ske­le­to sis­te­mos spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­ja ir bio­me­cha­ni­nė ko­rek­ci­ja. Ne­re­tai dėl stip­rių psi­chi­nių ir emo­ci­nių iš­gy­ve­ni­mų su­trum­pė­ja kak­lo ir nu­ga­ros tie­sia­mie­ji rau­me­nys.
      Jei­gu il­gai ne­krei­pia­ma dė­me­sio į stu­bu­ro ir rau­me­nų pa­žei­di­mą, tarp stu­bu­ro slanks­te­lių dis­kų ir ner­vi­nių šak­ne­lių pra­si­de­da „kon­flik­tas“ – for­muo­ja­si dis­ko iš­var­ža. Dėl to spar­tė­ja se­nė­ji­mo pro­ce­sai są­na­riuo­se (ar­tro­zė) ir stu­bu­ro dis­kuo­se (os­te­o­chon­dro­zė). Rau­me­ni­nis au­di­nys virs­ta ne­vi­sa­ver­čiu jun­gia­muo­ju au­di­niu. Tu­ri­me at­si­min­ti, kad svei­kas rau­muo yra stip­rus ir elas­tin­gas. To­dėl rau­me­nis rei­kia ne tik stip­rin­ti, bet ir ge­rin­ti jų elas­ti­nes ypa­ty­bes, tai yra da­ry­ti tem­pi­mo pra­ti­mus. Pra­dė­da­mi gy­dy­ti rau­me­nis ir są­na­rius tu­rė­tu­me ne­pa­mirš­ti, kad pa­grin­di­nė jų funk­ci­ja – ju­dė­ji­mas!
      Stu­bu­rą, rau­me­nis ir są­na­rius pri­va­lo­me gy­dy­ti vie­nu me­tu. Šian­dien tai at­lie­ka­ma tai­kant pro­fe­sio­na­lų gy­dy­mą ju­de­siu – ki­ne­zi­te­ra­pi­ją.
      Įsi­dė­mė­ki­te: stu­bu­ras be rau­me­nų – tik pa­pras­čiau­sia, ne­ju­dan­čių slanks­te­lių krū­va! Są­na­riai be rau­me­nų – tik ne­ju­dan­čios kau­lų jung­tys!
      Vi­si kū­no rau­me­nys – tai dar­ni ju­dė­ji­mo „ko­man­da“: kiek­vie­nas rau­muo at­lie­ka tik jam vie­nam pa­ves­tą dar­bą. Jei pa­temp­si­te ko­ją, ku­rį lai­ką šlub­čio­si­te. Pa­dau­gės dar­bo rau­me­nims, ku­riems, esant ko­jai svei­kai, ten­ka ma­žes­nis krū­vis. Il­gai­niui tai pa­jus ir stu­bu­ras, o ne­tei­sin­gos ap­kro­vos su­kels skaus­mą. Gy­dy­mo tiks­las – at­kur­ti tai­syk­lin­gus kū­no ju­de­sius. Ta­da su­ma­žės ar vi­sai išnyks ir skaus­mas. Vie­ni svar­biau­sių stu­bu­ro ir rau­me­nų sis­te­mos vais­tų – fi­zi­niai pra­ti­mai (ki­ne­zi­te­ra­pi­ja). Ver­tin­giau­sias iš jų – tai­syk­lin­gos lai­ky­se­nos kon­tro­lė, vi­sur ir vi­sada!
      Fi­zi­niai pra­ti­mai stip­ri­na rau­me­nis, ge­ri­na jų elas­ti­nes ypa­ty­bes, di­di­na stu­bu­ro ju­de­sių am­pli­tu­dę, t. y. di­di­na stu­bu­ro lanks­tu­mą – su­ba­lan­suo­ja pa­žeis­tą rau­me­nų-ske­le­to sis­te­mą. Da­rant pra­ti­mus, cen­tri­nė­je ner­vų sis­te­mo­je ga­mi­na­si bio­lo­giš­kai ak­ty­vios nuo­tai­ką ke­lian­čios me­džia­gos. To­dėl, ski­riant pra­ti­mus, pir­miau­sia rei­kia nu­sta­ty­ti, ku­rie rau­me­nys pa­žeis­ti, ir išsiaiškin­ti, ku­rie rau­me­nys ne­igia­mai vei­kia tai­syk­lin­go ju­de­sio bio­me­cha­ni­ką – ar rau­me­nys su­trum­pė­ję, ar su­gle­bę.
      Skaus­mas, at­si­ran­dan­tis dėl minkš­tų­jų au­di­nių, ner­vi­nių rez­gi­nių ar šak­ne­lių dir­gi­ni­mo, są­na­rio ju­de­sio am­pli­tu­dės po­ky­čių, pa­si­reiš­kia rau­mens su­trum­pė­ji­mu (spaz­mu), skaus­min­gais taš­kais rau­me­ny­se, odos ju­ti­mo su­tri­ki­mais, skaus­mais saus­gys­lių pri­sit­vir­ti­ni­mo vie­to­se prie kau­lų. Daž­nai pra­di­nė šios dis­funk­ci­jos (su­tri­ki­mo) iš­raiš­ka yra ku­rio nors są­na­rio ju­de­sio am­pli­tu­dės su­ma­žė­ji­mas (blo­ka­da), ku­ri ga­li at­si­ras­ti dėl dau­ge­lio prie­žas­čių: rau­mens spaz­mo, psi­cho­e­mo­ci­nių iš­gy­ve­ni­mų, rau­me­nų to­nu­so pu­siau­svy­ros su­tri­ki­mo, są­na­rio pa­si­slin­ki­mo ir t. t.
      Kai ju­da­mo­jo apa­ra­to pri­si­tai­ky­mas prie ap­lin­kos su­trin­ka, išsi­vys­to li­ga. Li­ga – tai dis­ba­lan­sas tarp rau­me­nų-ske­le­to sis­te­mos ir vi­daus or­ga­nų. Tam, kad iš­veng­tu­me dis­ba­lan­so, bū­ti­na kas­dien ju­dė­ti, at­lik­ti tam tik­rus pra­ti­mus ir pa­sto­viai rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta. Vie­na iš pa­grin­di­nių są­ly­gų – ge­ras ir svei­kas maistas.
      Šiais lai­kais yra daug in­for­ma­ci­jos šia te­ma, ta­čiau aš siū­lau ne žais­ti su sa­vo li­ki­mu, o kon­sul­tuo­tis su spe­cia­listais.
      „Būk svei­kas!“ – taip sa­kau kiek­vie­nam, ku­ris rū­pi­na­si sa­vo svei­ka­ta ir lan­ko­si spor­to klu­buo­se, ma­sa­žo sa­lo­nuo­se, daug ju­da ir bū­na gry­na­me ore. Pa­milk sa­ve iš nau­jo, ban­dyk blo­gas sa­vo sa­vy­bes pa­keis­ti ge­ro­mis, ju­dėk į prie­kį – vis­kas ta­vo ran­ko­se, ta­vo no­ruo­se ir va­lio­je!

      Ja­ni­na Dai­na­ra­vi­čie­nė, ki­ne­zi­te­ra­peu­tė


Puslapis 21
Dia­be­to klu­bo 20-me­tis

      Kel­mės dia­be­to klu­bas „Dia­be­tas ABC“, vie­ni­jan­tis 117 šia li­ga ser­gan­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų, ge­gu­žės 10-ąją Kel­mės kul­tū­ros cen­tre mi­nė­jo klu­bo 20-me­tį. Pa­svei­kin­ti kel­miš­kių ju­bi­lie­ji­nio gim­ta­die­nio pro­ga at­vy­ko ne tik ra­jo­no va­do­vai, nuo­la­ti­niai klu­bo rė­mė­jai, bet ir gau­sus bū­rys sve­čių. Tarp jų ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos (LDA) pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, dia­be­to klu­bų Lie­tu­vo­je „krikš­ta­tė­vis“ – LDA vi­ce­pre­zi­den­tas pro­fe­so­rius J. S. Da­ni­le­vi­čius, Per­val­ko­je or­ga­ni­zuo­ja­mų LDA mo­ky­mo sto­vyk­lų va­do­vė, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė A. Da­ny­lie­nė su vy­ru gy­dy­to­ju V. Danyla, ki­tų Lie­tu­vos dia­be­to klu­bų at­sto­vai.


Kelmės diabeto klubo "Diabetas ABC" pirmininkę Larisą Rarovskają sveikina LDA prezidentė Vida Augustinienė ir Aldona ir Vytautas Danylos
      Šven­tė pra­si­dė­jo nuo­tai­kin­gu ma­go ir iliu­zio­nis­to R. Kan-­čaus­ko pa­si­ro­dy­mu. Ren­gi­nio ve­dė­ja, su dia­be­to klu­bu ben­dra­dar­biau­jan­čios Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė V. Zo­nie­nė, šven­tės pra­džio­je iš­var­di­jo il­gą są­ra­šą bu­vu­sių klu­bo na­rių, ne­su­lau­ku­sių ju­bi­lie­ji­nio pa­mi­nė­ji­mo. Tarp jų bu­vo mi­ni­ma ir vy­res­nio am­žiaus li­go­niams ne­ma­žai pa­dė­ju­sio gy­dy­to­jo V. Stab­raus­ko pa­var­dė, o vi­sų mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mas bu­vo pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te. Po to ren­gi­nio ve­dė­ja trum­pai pri­mi­nė klu­bo gy­va­vi­mo is­to­ri­ją, o svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rę sve­čiai – LDA pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, pro­fe­so­rius J. S. Da­ni­le­vi­čius bei A. Da­ny­lie­nė – gy­rė Kel­mės dia­be­to klu­bo „Dia­be­tas ABC“ va­do­vę La­ri­są Ra­rov­ska­ją už jos ak­ty­vią veik­lą, rū­pes­tį ki­tų žmo­nių svei­ka­ta. Pro­fe­so­rius J. S. Da­ni­le­vi­čius sa­kė, kad at­eis toks lai­kas, ka­da cuk­ri­nio dia­be­to ne­be­bus, ta­čiau iki tos die­nos šia li­ga ser­gan­čių žmo­nių svei­ka­ta yra jų pa­čių ran­ko­se. Dė­ko­da­mas klu­bo pirmininkei už il­ga­me­tį rū­pi­ni­mąsi li­gos ka­muo­ja­mais žmo­nė­mis, en­dok­ri­no­lo­gas klu­bo va­do­vę pa­va­di­no Ri­te­rio kry­žiaus ne­šio­to­ja, tik iki šiol ne­ga­vu­sia už­si­tar­nau­to ap­do­va­no­ji­mo. Šiems sve­čių žo­džiams pri­ta­rė ir ra­jo­no Ta­ry­bos na­rė, Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kė A. Mon­kaus­kai­tė, pri­mi­nu­si, kad L. Rarovskaja, nors ir tu­rė­da­ma sun­kią ne­ga­lią, rū­pi­na­si ki­tų bė­do­mis ir sa­vo at­kak­lu­mu su­ge­ba su­reng­ti ne vie­ną klu­bo ren­gi­nį. Tam ne­bū­ti­na tu­rė­ti va­dy­bi­nin­ko pa­tir­ties, juk vis­ką at­per­ka darbš­tu­mas ir pa­pras­tumas.
      Trum­pai sa­vo nu­ei­tą klu­bo va­do­vės ke­lią pri­si­mi­nu­si L. Ra­rov­ska­ja sa­kė, kad vie­to­je pa­gy­ri­mo yra su­lau­ku­si ir ją ne­pel­ny­tai įskau­di­nu­sio vie­no straips­nio. Prieš ke­lis me­tus pa­ra­šy­tas straips­nis ir da­bar yra La­ri­sos krau­juo­jan­ti žaiz­da.
      Šven­tės sve­čiai sa­vo pa­si­sa­ky­muo­se mi­nė­jo ge­rus klu­bo va­do­vės dar­bus, jos or­ga­ni­za­ci­nius ge­bė­ji­mus, o jų svei­ki­ni­mus ly­dė­jo D. Tiš­ko­vai­tės at­lie­ka­mi kla­si­kos kū­ri­niai, jau­nų­jų Pa­kra­žan­čio me­no mė­gė­jų, va­do­vau­ja­mų S. Venc­kaus, bei ki­tų sa­vi­veik­li­nin­kų do­va­no­tas kon­cer­tas.
      Šven­tė­je kal­bė­ju­si pir­mo­ji Kel­mės dia­be­to klu­bo va­do­vė E. Ru­dze­vi­čie­nė pa­si­džiau­gė, jog klu­bas per du de­šimt­me­čius ne tik ne­nu­trau­kė pra­dė­tos veik­los, bet ir iš­plė­to­jo. Tą ak­cen­ta­vo ir ra­jo­no vi­ce­me­ras K. Bi­lius, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas V. Met­ri­kis bei sve­čiai iš ki­tų ra­jo­nų. L. Ra­rov­ska­ja vi­sus sve­čius ap­do­va­no­jo gė­lė­mis ir pa­dė­kos raš­tais, o šven­tės pa­bai­go­je pa­kvie­tė prie rė­mė­jų vai­šė­mis nu­krau­tų stalų.

      Ona Pet­ra­vi­čie­nė
      www.kel­mis­kiams.lt


Puslapis 22
Dia­be­to klu­bui „Ver­smė“ – 20 me­tų

      Ge­gu­žės 30 d. Prie­nų ra­jo­no ir Birš­to­no dia­be­to klu­bas „Ver­smė“ žy­mė­jo sa­vo veik­los dvi­de­šim­tą­sias me­ti­nes. Ren­gi­nys pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis An­ta­no Pa­du­vie­čio baž­ny­čio­je. Kon­fe­ren­ci­ja vy­ko sa­na­to­ri­jos „Ver­smė“ kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je. Klu­bo na­rius pa­svei­ki­no ir svei­ka­tos pa­lin­kė­jo sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai: Birš­to­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V. V. Re­vuc­kas, sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas I. Ada­mo­nis, Birš­to­no pir­­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­rė D. Cit­va­rie­nė, Prie­­nų r. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Mar­cin­ke­vi­čius ir me­ro pa­va­duo­to­ja Lo­re­ta Ja­ki­ne­vi­čie­nė, Ta­ry­bos na­riai V. Kam­ble­vi­čius ir A. Vai­ce­kaus­kas, Birš­to­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, sve­čiai iš Vil­niaus ir Uk­mer­gės dia­be­to klu­bų, taip pat rė­mė­jai bei part­ne­riai iš Ab­bott Diabetes Care, Abo­vi­ta, Ba­y­er, Ro­che Lietuva Diabeto priežiūros padalinys ir Vi­ta­bio­tics įmonių.
      Pa­svei­kin­ti „Ver­smės“ na­rių at­vy­ko En­dok­ri­no­lo­gi­jos ka­ted­ros stei­gė­jas ir il­ga­me­tis va­do­vas, Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos vicepre­zi­den­tas prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius, LDA pre­zi­den­tė V. Augus­ti­nie­nė, pir­mo­ji Lietuvos slau­gy­to­jų dia­be­to­lo­gų or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vė J. Ulec­kie­nė ir da­bar­ti­nė šios or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kė V. Bu­li­kai­tė. Svei­ki­ni­mų es­mę ga­li­ma nu­sa­ky­ti sa­na­to­ri­jos „Ver­smė“ gy­dy­to­jos en­dok­ri­no­lo­gės E. Rai­šie­nės pa­ci­tuo­tais vie­no kla­si­ko žo­džiais: „Vi­sa­me pa­sau­ly­je sėk­mė at­ei­na su va­lia, jūs tu­ri­te ti­kė­ti sa­vi­mi, jei no­ri­te pa­siek­ti per­ga­lių.“ Gy­dy­to­jos ma­ny­mu, į klu­bą žmo­nės at­ei­na ti­kė­da­mi, kad ben­dro­mis pa­stan­go­mis įveiks li­gą ir kad čia ras pe­tį, ant ku­rio ga­lės išsi­verk­ti.
      Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Skriau­džių pa­ra­pi­jos kle­bo­nas A. Si­ma­na­vi­čius. Dva­si­nin­kas pa­skai­tė ci­ta­tą iš Si­ra­ci­do kny­gos apie gy­dy­to­jo mi­si­ją, pri­min­da­mas, kad žmo­gus tu­ri kreip­tis pa­gal­bos, nes taip Die­vas su­kū­rė, leis­da­mas me­di­kui pa­dė­ti ser­gan­tie­siems.
      Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė pa­si­džiau­gė, kad „Ver­smės“ klu­bas yra vie­nas iš 57 klu­bų, vei­kian­čių ša­ly­je, kad čia ge­ri ry­šiai tarp val­džios, gy­dy­to­jų en­dok­ri­no­lo­gų ir klu­bo na­rių bei va­do­vų. Anot pre­zi­den­tės, tik bū­da­mi kar­tu ga­li­me pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų.
      Ant­rus me­tus klu­bo na­rių or­ga­ni­za­ci­niai rū­pes­čiai, įvai­rūs klau­si­mai gu­la ant jo pir­mi­nin­kės, slau­gy­to­jos dia­be­to­lo­gės B. Bart­ke­vi­čiū­tės pe­čių. Šias vi­suo­me­ni­nes pa­rei­gas ji pe­rė­mė iš il­ga­me­tės klu­bo pir­mi­nin­kės A. Sin­ke­vi­čie­nės. Jos iki šiol ben­d­ra­dar­biau­ja, kar­tu spren­džia ky­lan­čias pro­ble­mas. Ren­gi­nio me­tu klu­bo pir­mi­nin­kė B. Bart­ke­vi­čiū­tė pri­sta­tė klu­bo veik­lą, pa­lie­tė ben­druo­me­nės svei­ka­tos ug­dy­mo pro­ble­mas ir tiks­lus, kal­bė­jo, kaip drau­ge dir­bant ga­li­ma ug­dy­ti pa­si­ti­kė­ji­mą, mo­ky­tis kon­tro­liuo­ti li­gą ir su ja gy­ven­ti.
      „No­rint, kad ben­druo­me­nė bū­tų svei­kes­nė, rei­kia dau­giau ben­drau­ti. Mes drau­gau­ja­me ir ben­dra­dar­biau­ja­me su part­ne­riais, su dia­be­to­lo­gais slau­gy­to­jais ir li­ki­mo drau­gais iš ki­tų ra­jo­nų“, – sa­kė pir­mi­nin­kė, pri­min­da­ma, kad, no­rint pa­keis­ti žmo­nių po­žiū­rį į ri­zi­kos veiks­nius, rei­kia pa­keis­ti daug ki­tų da­ly­kų.
      Iš­sa­mų ir įdo­mų pra­ne­ši­mą „Gy­ve­ni­mas ser­gant dia­be­tu da­bar ir anks­čiau“ skai­tė en­dok­ri­no­lo­gė J. Mi­lak­nie­nė. Anot gy­dy­to­jos, tai­kant šiuo­lai­ki­nį gy­dy­mą, kas­met ma­žiau sta­cio­na­ri­zuo­ja­ma li­go­nių dėl dia­be­to ke­to­a­ci­do­zės, su­ma­žė­jo opų, ak­lu­mo at­ve­jų ir ga­lū­nių am­pu­ta­vi­mo. Ji pa­mi­nė­jo, kad dia­be­to slau­gy­to­ja R. Pet­raus­kie­nė tu­ri di­de­lę pa­tir­tį slau­gant ir mo­kant ser­gan­čius dia­be­tu žmo­nes.
      Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Slau­gos ir rū­py­bos ka­ted­ros do­cen­tė V. Gri­ga­liū­nie­nė, kal­bė­da­ma te­ma „Re­ak­ci­ja į li­gą“, sa­kė, kad li­ga – tai fi­zi­nės ir dva­si­nės pu­siau­svy­ros su­tri­ki­mas, tai kan­čia, ku­rią kiek­vie­nas žmo­gus iš­gy­ve­na sa­vaip.
      20-ųjų dia­be­to klu­bo „Ver­smė“ me­ti­nių pro­ga kon­cer­ta­vo Birš­to­no me­no mo­kyk­los mo­ki­nė Eg­lė ir mo­ky­to­jas Jus­tas, dai­na­vo Dže­si­ka, o kon­fe­ren­ci­ją už­bai­gė nuo­tai­kin­gas Prie­nų ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių an­sam­blio „Pu­rie­na“ pa­si­ro­dy­mas. Po ren­gi­nio dau­ge­lis tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­pra­mo­gau­ti – lai­vu „Vy­te­nis“ pa­plau­kio­ti Ne­mu­no kil­po­mis.
      Pir­mo­ji dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė D. Mic­kiū­tė trum­pai pri­mi­nė, kaip į pir­mą­jį su­si­rin­ki­mą ser­gan­čiuo­sius cuk­ri­niu dia­be­tu pa­kvie­tė tuo­me­ti­nis „Ver­smės“ sa­na­to­ri­jos gy­dy­to­jas A. Ša­tas, ku­rio dė­ka ir bu­vo įsteig­tas klu­bas. „Tik tuo­met pa­ju­to­me vie­nas ki­to pe­tį, pa­ju­to­me, kad rei­kia ži­nių, rei­kia mo­ky­mo ir iš­ma­ny­mo, kaip gy­ven­ti su šia li­ga. No­riu pa­lin­kė­ti vi­siems bū­ti svei­kiems, tu­rė­ti vil­ties, ku­ri su­tei­kia no­rą gy­ven­ti“, – sa­kė D. Mic­kiū­tė. Anot mo­ters, ra­jo­ne yra daug ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu žmo­nių, ta­čiau į klu­bo veik­lą įsi­jun­gia la­bai ma­žas jų skai­čius, to­dėl ir gy­dy­to­jams, ir klu­bui rei­kia daug pa­stan­gų norint įti­kin­ti li­go­nius lan­ky­tis pas me­di­kus, jung­tis į klu­bą ir ne­pra­leis­ti dia­be­to mo­ky­mų, su­tei­kian­čių ži­nių bei įgū­džių, kaip pa­ge­rin­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.
      Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs prof. J. S. Da­ni­le­vi­čius pa­si­džiau­gė ak­ty­via klu­bo veik­la, vie­tos val­džios dė­me­siu ir pa­gal­ba, pa­mi­nė­jo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos įta­ką, pri­imant tam tik­rus spren­di­mus Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je.

      Bi­ru­tė Bart­ke­vi­čiū­tė
      Dia­be­to klu­bo „Ver­smė“
      pir­mi­nin­kė, slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė

      Pa­reng­ta pa­gal
      „Gy­ve­ni­mas“ ir „Nau­ja­sis Gė­lu­pis“ inf.


Puslapis 23
Eks­kur­si­ja į Anykš­čius


Šiauliečiai Anykščiuose
      Sau­lė­tą bir­že­lio 9 d. ry­tą mes, Šiaulių krašto žmonių, ser­gančių cukriniu diabetu, klu­bo „Lem­tis“ na­riai, iš­vy­ko­me į Anykš­čius. Eks­kur­si­ją suor­ga­ni­za­vo klu­bo pir­mi­nin­kas A. Kviet­kaus­kas. Į ke­lio­nę iš­ly­dė­jo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė D. Ma­to­nie­nė. Ji vi­siems pa­lin­kė­jo ge­ro ke­lio ir džiu­gių aki­mir­kų. Vi­ce­me­rė pri­si­mi­nė G. Ven­slaus­kai­tės žo­džius: „Nė die­nos – be mankš­tos, nė die­nos – be šo­ko­la­do“, ir pa­ra­gi­no ne­pa­mirš­ti daug šo­ko­la­do, ju­dė­ti bei bū­ti ge­ros nuo­tai­kos.
      Anykš­čiuo­se gi­das pa­pa­sa­ko­jo apie siau­ru­ką. Ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je su­si­pa­ži­no­me su ge­le­žin­ke­lio is­to­ri­ja, ap­žiū­rė­jo­me įdo­mias eks­po­zi­ci­jas. Už­su­ko­me ir į mu­zie­jų. Tu­rė­jo­me ga­li­my­bę pa­sė­dė­ti vir­ši­nin­ko kė­dė­je, iš­ban­dy­ti an­ti­kva­ri­nį te­le­fo­ną, su­si­pa­žin­ti su eu­ro­pi­nio ly­gio trau­ki­niais. Siau­ru­ku nu­vy­ko­me į Ru­biš­kius – Anykš­čių re­gio­ni­nio par­ko cen­trą. Čia, prie eže­ro, įsi­kū­ru­si anykš­tė­nų po­il­sia­vie­tė. Pa­sig­ro­žė­ję Ru­bi­kių eže­ru, pa­si­stip­ri­nę, da­ly­da­mie­si įspū­džiais, siau­ru­ku grį­žo­me į Anykš­čius.
      Anykš­čių vy­ni­nė­je mū­sų lau­kė vy­no de­gus­ta­ci­ja. Po jos pa­trau­kė­me link Ka­li­tos kal­no pra­mo­gų cen­tro. Čia tu­rė­jo­me ga­li­my­bę nu­si­leis­ti va­sa­ros ro­gu­čių tra­sa. Ji to­kia yra vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je ir vei­kia nuo 2009 m. Da­ly­da­mie­si die­nos įspū­džiais grį­žo­me į Šiau­lius.

      An­ta­nas Kviet­kaus­kas
      Šiau­lių krašto žmonių, sergančių cukriniu dia­be­tu, klu­bo „Lem­tis“ pir­mi­nin­kas


Kau­no dia­be­tikų klu­bo va­sa­ra

      Kau­no dia­be­ti­kų klu­bo „In­su­la“ na­riai ge­gu­žės mė­ne­sį da­ly­va­vo net ke­liuo­se ren­gi­niuo­se. Šven­tė­je „Kar­tos ant Eu­ro­pos že­mė­la­pio“ kar­tu su bi­čiu­liais iš Kau­no V. Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pa­ne­mu­nės fi­lia­lo pri­sta­tė sa­vo veik­lą mies­to so­de, da­li­jo an­ke­tas, at­sa­kė į klau­si­mus. Pa­ne­mu­nės miš­ke prie sa­vo būs­ti­nės kar­tu su Pa­ne­mu­nės se­niū­ne, Sei­mo na­re V. M. Čig­ri­jie­ne, Pa­ne­mu­nės ben­druo­me­nės ir V. Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos at­sto­vais pa­so­di­no ąžuo­liu­ką, sim­bo­li­zuo­jan­tį il­ga­am­žiš­ku­mą ir stip­ry­bę. Klu­bo na­riai da­ly­va­vo ir „Kai­my­nų“ šven­tė­je – dai­na­vo, pa­gal gar­sios žo­li­nin­kės D. Kun­čie­nės re­cep­tus ke­pė duo­ną.
      Bir­že­lio 1 d. klu­bas „In­su­la“ šven­tė sa­vo 10-ąjį gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų. Į šven­ti­nę po­pie­tę su­va­žia­vo la­bai daug sve­čių ir bi­čiu­lių. Tai Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė V. Au­gus­ti­nie­nė, ge­­ras klu­bo bi­čiu­lis, LDA viceprezidentas pro­f. J. S. Da­ni­le­vi­­čius, Abo­vi­ta, Bioeks­ma ir pa­grin­di­nių rė­mė­jų Op­ti­far­ma, Micro­life at­sto­vai, įvai­rių klu­bų pir­mi­nin­kai, taip pat Pa­ne­mu­nės se­niū­nė, V. Ku­dir­kos bib­lio­te­kos ir Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ir Pa­ne­mu­nės ben­druo­me­nės at­sto­vai. Per ren­gi­nį bu­vo pri­sta­ty­tas do­ku­men­ti­nis fil­mas apie klu­bo veik­lą. Kon­cer­tavo dai­ni­nin­kas M. Kau­nie­tis, ei­lė­raš­čius skai­tė po­etė, ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rė G. Mi­ka­laus­kie­nė. Pa­dė­kos raš­tas įteik­tas gy­dy­to­jai A. Skuo­dė­nei ir bū­si­mai en­dok­ri­no­lo­gei R. Amb­ra­sai­tei. Pa­svei­kin­ti ir pa­si­da­ly­ti ži­nio­mis apie li­gą at­va­žia­vo ir Ame­ri­kos lais­vo­sios ban­gos ra­di­jo žur­na­lis­tė E. Juod­val­kė. Šven­tė­je da­ly­va­vo ir A. Do­vy­da­vi­čie­nė – gy­dy­to­ja ir kny­gos „Tūks­tant­me­čio žie­das. Vil­ties ir mei­lės laiš­kai Lie­tu­vai“ (2012) su­ma­ny­to­ja ir su­da­ry­to­ja. Ši kny­ga – tai tar­si is­to­ri­nis tau­tos Vil­ties ir Mei­lės pa­min­klas Lie­tu­vai. Kny­go­je įam­žin­ti svar­biau­si 2009 m. ren­gi­niai, skir­ti Lie­tu­vos var­do mi­nė­ji­mo tūks­tant­me­čiui at­min­ti.
      Kau­no dia­be­tikų klu­bo „In­su­la“ 10-me­čio mi­nė­ji­mo ren­gi­nys už­si­tę­sė. Vi­siems bu­vo sma­gu ir links­ma.

      Liu­bo­vė Tra­ki­mie­nė
      Kau­no dia­be­ti­kų klu­bo „In­su­la“ pir­mi­nin­kė


Puslapis 24
„Smalsučiai“ sto­vyk­lau­ja


Mes "Smalsučiai", mės jėga, mes visur ir visada
      Kur bu­vus, kur ne­bu­vus, at­ke­lia­vo va­sa­ra, ši­lu­ma, sau­lė, ža­liuo­jan­tys me­džiai kvie­čia ke­liau­ti. Klai­pė­dos mies­to vai­kų, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, klu­bo „Smal­su­čiai“ na­riai vi­sa­da pa­si­ruo­šę nau­jiems iš­šū­kiams, ke­lio­nėms, nau­joms ži­nioms. Klu­bas įkur­tas 2001 me­tais ir sėk­min­gai vyk­do veik­lą iki šiol. Klu­bo tiks­las – pa­dė­ti šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus, ser­gan­čius I ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę, ge­riau val­dy­ti li­gą, at­nau­jin­ti tu­ri­mas ži­nias apie cuk­ri­nį dia­be­tą, ge­rin­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, ati­to­lin­ti li­gos kom­pli­ka­ci­jas.
      Nors ir pra­si­dė­jo atos­to­gos mo­kyk­lo­je, bet klu­bo „Smal­su­čiai“ na­riams dar pats dar­by­me­tis. Sau­lė­tą bir­že­lio 22 die­nos po­pie­tę, ne­ši­ni ge­ra nuo­tai­ka, klu­bo „Smal­su­čiai“ na­riai su­si­ruo­šė į ke­lio­nę. Vy­ko­me į tri­jų die­nų mo­ko­mą­ją va­sa­ros sto­vyk­lą Pla­te­liuo­se. Sto­vyk­la­vo­me kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je „Mor­tos sve­čių na­mai“. Gra­ži ap­lin­ka, ge­ros są­ly­gos nu­tei­kė ne tik po­il­siui, bet ir dar­bui. Tik at­vy­kę į sto­vyk­lą, vi­si pri­va­lė­jo at­lik­ti ži­nių pa­tik­ri­ni­mo tes­tą, te­ko pil­dy­ti an­ke­tas ir at­sa­ky­­ti į įvai­riau­sius klau­si­mus apie cuk­ri­nį dia­be­tą, iš­vyks­tant na­mo taip pat rei­kė­jo už­pil­dy­ti an­ke­tas, kad bū­tų ga­li­ma at­lik­ti pa­ly­gi­na­mą­ją ana­li­zę apie mo­ky­mo efek­ty­vu­mą. Vy­ko įvai­riau­si mo­ky­mai, bu­vo skai­to­mos pa­skai­tos, kas yra cuk­ri­nis dia­be­tas, jo kon­tro­lė, mi­ty­bos as­pek­tai, ko­jų prie­žiū­ra, tai­syk­lin­gas gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je nu­sta­ty­mas, in­su­li­no lei­di­mo tech­ni­ka, in­su­li­no pom­pos, jų prie­žiū­ra. Esant lais­vai mi­nu­tė­lei nuo mo­ky­mų ir žai­di­mų, va­do­vai ma­žo­se gru­pe­lė­se ap­ta­ri­nė­jo, kaip ku­riam se­ka­si, ką rei­kė­tų keis­ti. Ži­no­ma, sto­vyk­lo­je vai­kai ne tik mo­kė­si, bet ir links­mi­no­si, plau­kio­jo lai­vu nuo­sta­bia­me Pla­te­lių eže­re, py­nė vai­ni­kus Jo­ni­nių nak­čiai, da­ly­va­vo spor­to es­ta­fe­tė­se, mo­kė­si su­teik­ti pir­mą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą, lei­do į dan­gų įvai­rias­pal­vius ba­lio­nus su sa­vo slap­tais no­rais, krikš­ti­jo nau­jo­kus, rinko gra­žiau­siai pa­puoš­tą kam­ba­rį, o už lai­mė­ji­mus ir pui­kias ži­nias lau­kė pa­ska­ti­ni­mai, šau­nūs prizai.
      Trys die­nos pra­bė­go ne­pa­ste­bi­mai, at­nau­jin­tos ži­nios, ge­ra nuo­tai­ka. No­ri­me pa­dė­ko­ti rė­mė­jams, be ku­rių ne­bū­tų įvy­ku­si „Smal­su­čių“ sto­vyk­la. Tai A. Gri­ciaus trans­por­to įmo­nė ir po­nas, ku­ris no­rė­jo lik­ti ne­ži­no­mas. Nuo­šir­dus jiems ačiū. Šir­din­gai dė­ko­ja­me gy­dy­to­jai, slau­gy­to­joms ir vi­siems, pri­si­dė­ju­siems pil­dant vai­kų sva­jones.

      In­gri­da Šu­kie­nė


Puslapis 25
Svar­biau­sia ne­lik­ti vie­niems su sa­vo pro­ble­ma

      Su­sir­gus dia­be­tu, sun­kiau­sia įveik­ti psi­cho­lo­gi­nį šo­ką, ko­dėl aš? Ko­dėl ma­no vai­kui? Vi­si gal­vo­ja­me, kad kaž­ko ne­pa­da­rė­me ar­ba kad kaž­ką pa­da­rė­me ne taip. Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo dia­be­to klu­be „Mes“ yra 12 skir­tin­go am­žiaus na­rių. Dau­ge­liui vis dar ky­la klau­si­mas, ko­dėl? Už ką man?

      Pa­kal­bė­ti apie psi­cho­lo­gi­nes pro­ble­mas pa­kvie­tė­me LSMU Vai­kų en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­riaus dia­be­to­lo­gę slau­gy­to­ją A. Kri­vo­lap ir nuo­la­ti­nę mū­sų klu­bo rė­mė­ją, ben­dro­vės Ba­y­er at­sto­vę G. La­gu­na­vi­čie­nę. Jos at­si­ve­žė „Dia­be­to že­mė­la­pį“, ku­riuo nau­do­jan­tis yra pa­pras­čiau ir įdo­miau mo­ky­tis, o in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma vik­to­ri­nos „Kas? Kur? Ka­da?“ prin­ci­pu. Že­mė­la­py­je yra pie­ši­niai, klau­si­mai, tei­sin­gi ir ne, at­­sa­kymai.
      Su­si­rin­kę prie „Dia­be­to že­mė­la­pio“ ieš­ko­jo­me at­sa­ky­mų į klau­si­mus, kas kal­tas, kad vai­kas su­sir­go cuk­ri­niu dia­be­tu? Ar tik­rai gy­ve­ni­mas ap­si­ver­čia aukš­tyn ko­jo­mis? Tiek tė­vai, tiek vai­kai pa­pa­sa­ko­jo sa­vo iš­gy­ve­ni­mus ir jaus­mus, kai su­ži­no­jo, kad su­sir­go cuk­ri­niu dia­be­tu. Vi­si, su­ži­no­ję diag­no­zę, pa­ty­rė šo­ką. Bū­ta ir aša­rų, ir pyk­čio, ir net gi­mi­nių ar drau­gų pa­smer­ki­mo. Pra­ėjus ku­riam lai­kui, su­pran­ti, kad gy­ve­ni­mas kei­čia­si, bet nė­ra taip bai­su, kaip at­ro­do pir­mo­mis mi­nu­tė­mis, pir­mais mė­ne­siais, tik su­ži­no­jus pri­bloš­kian­čią ži­nią.
      Iš­si­aiš­ki­no­me, ko­dėl, kai dia­be­tu su­ser­ga ma­žas vai­kas, jam yra leng­viau pri­pras­ti prie nau­jo die­no­tvarkės re­ži­mo, pri­si­tai­ky­ti prie an­glia­van­de­nių die­tos nei pa­aug­liams ar su­au­gu­sie­siems. Kai su­ser­ga pa­aug­lys, jam sun­kiau, nes jo gy­ve­ni­mą ma­žiau var­žė įvai­rūs ta­bu ir to­dėl jam ima at­ro­dy­ti, kad gy­ve­ni­mas su­sto­jo, kad jis ne­be­ga­lės bū­ti toks, koks bu­vo anks­čiau. Nag­ri­nė­da­mi psi­cho­lo­gi­nes pro­ble­mas, iš­si­aiš­ki­no­me, kad su­sir­gus dia­be­tu tu­ri­me pri­pras­ti prie šio­kių to­kių ap­ri­bo­ji­mų. Iš­moks­ta­me sa­vi­kon­tro­lės, įgy­ja­me nau­jos pa­tir­ties ir jė­gų ko­vo­ti su gy­ve­ni­mo iš­šū­kiais, net­gi ga­li­me tu­rė­ti nau­dos, pvz., „pa­si­da­ry­ti“ pa­pil­do­mą iš­ei­gi­nę die­ną, iš­si­suk­ti nuo kon­tro­li­nio mo­kyk­lo­je, gau­ti dau­giau nuo­lai­dų šei­mo­je.
      Da­bar cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ga­li įgy­ti tas pa­čias spe­cia­ly­bes, kaip ir tie, ku­rie ne­ser­ga, ga­li vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį. Aiš­ku, kos­mo­nau­tais ar ka­riais jie ne­bus, bet už­si­i­m­­ti net­gi eks­tre­ma­lio­mis spor­to ša­ko­mis ga­li. Dia­be­to li­go­niai prieš svei­kuo­sius įgy­ja dar ir tą pra­na­šu­mą, kad jie at­sa­kin­giau pri­ima spren­di­mus, yra lin­kę ma­žiau ri­zi­kuo­ti ir, svar­biau­sia, jie jau bū­na už­grū­din­ti ko­vo­ti su sun­ku­mais. Mes ir mū­sų vai­kai, nag­ri­nė­da­mi „Dia­be­to že­mė­la­pį“, su­pra­to­me, kad nie­kas ne­kal­tas, jog su­sir­go­me cuk­ri­niu dia­be­tu. Mes ga­li­me gy­ven­ti pil­na­ver­tį gy­ve­ni­mą, už­si­im­ti sa­vo mėgs­ta­ma veik­la, ga­li­me įgy­ti be­veik bet ku­rią spe­cia­ly­bę. Mes net iš­lo­šia­me, nes nuo vai­kys­tės (pa­aug­lys­tės) pri­pran­ta­me ko­vo­ti su gy­ve­ni­mo iš­ban­dy­mais.
      Po klau­si­mų ir at­sa­ky­mų prie „Dia­be­to že­mė­la­pio“ ap­ta­rė­me to­li­mes­nės veik­los pla­nus, nu­spren­dė­me, kur reng­si­me šių me­tų va­sa­ros sto­vyk­lė­lę.
      Tai­gi su­sir­gus cuk­ri­niu dia­be­tu svar­biau­sia ne­už­si­da­ry­ti tarp ke­tu­rių sie­nų, ne­lik­ti vie­niems su sa­vo pro­ble­ma, nie­kas ne­kal­tas, kad taip at­si­ti­ko. Ne­rei­kia gal­vo­ti, kad gy­ve­ni­mas su­sto­jo – gy­ve­ni­mas tę­sia­si. Nau­ja­ja­me gy­ve­ni­mo eta­pe ne­gal­vo­ki­te, kaip mums blo­gai, gal­vo­ki­te, ko­kių pri­va­lu­mų įgy­ja­te, su­pras­ki­te, kad jūs esa­te ne vie­ni.

      Sta­sys Kaz­laus­kas
      Aly­taus vai­kų ir jau­ni­mo
      dia­be­to klu­bo „Mes“ pir­mi­nin­kas


Puslapis 26
Tu­ri­me pa­si­gir­ti, kad mums se­ka­si

      Klu­bas „Vil­tis“ sėk­min­gai ben­dra­dar­biau­ja su Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­mis. Fi­nan­suo­ja­mi mū­sų pro­jek­tai iš As­mens ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo pro­gra­mos. Pro­jek­tui „Vai­kų ir jau­nuo­lių dia­be­to gy­dy­mo pre­ven­ci­ja“ Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė per tre­jus me­tus sky­rė 38 000 Lt, o Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – 12 000 Lt.

      Vi­sos šios lė­šos pa­nau­do­tos pa­gal pa­skir­tį. De­vy­niems klu­bo vai­kams nu­pirk­tos mo­der­nios šiuo­lai­ki­nės in­su­li­no pom­pos. In­su­li­no pom­poms pirk­ti vien pro­jek­to lė­šų ne­pa­ka­ko, tad sa­vo lė­šo­mis pri­si­dė­jo ir vai­kų tė­ve­liai.       Pro­jek­te da­ly­va­vo šie vai­kai ir jau­nuo­liai: Ti­tas, Ei­man­tė, Mig­lė, Gre­ta, Ta­das, Ga­bi­ja, Taut­vy­das, In­drė, Au­re­li­jus. Sma­gu, kad vai­kai tu­ri la­bai rū­pes­tin­gus ir šau­nius tė­ve­lius. Griež­tes­nė dia­be­to kon­tro­lė pa­de­da iš­veng­ti li­gos kom­pli­ka­ci­jų ir pa­ge­ri­na vai­ko gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Rū­pes­čių ir pro­ble­mų yra ne­ma­žai, ta­čiau ir tė­ve­liai, ir vai­kai tvir­ti­na, kad nau­do­jant in­su­li­no pom­pą val­dy­ti dia­be­tą yra ge­ro­kai leng­viau.
      At­sto­vau­ju ir va­do­vau­ju klu­bui jau tre­jus me­tus. Di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas II ti­po dia­be­tu ser­gan­tiems na­riams. Šie­met pa­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas dar vie­nam mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tui iš Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to. Pro­jek­tas skir­tas prak­ti­niams mo­ky­mams ir as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gai vyk­dy­ti. Mo­ky­ti to­kius li­go­nius yra sun­ku, nes dau­ge­lis jų jau ken­čia nuo dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų, pa­pil­do­mai ser­ga dar ke­lio­mis lė­ti­nė­mis li­go­mis, yra su­pras­tė­ju­si at­min­tis, sun­kiau su­vo­kia in­for­ma­ci­ją, dau­ge­lis ne­mo­ka de­rin­ti in­su­li­no do­zių, skai­čiuo­ti an­glia­van­de­nių, gliu­ko­zės ty­ri­mus at­lie­ka la­bai retai.
      II ti­po dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės, ku­rie lei­džia­si in­su­li­ną, jau­čia diag­nos­ti­nių juos­te­lių trū­ku­mą. Klu­bas ben­dra­dar­biau­ja su fir­mo­mis, ku­rios lei­džia ma­žes­nė­mis kai­no­mis įsi­gy­ti juos­te­lių. Gau­na­me lab­da­ros, pa­tys tar­pu­sa­vy­je da­li­ja­mės, ta­čiau to ne­pa­kan­ka. Vals­ty­bė tu­ri ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip pa­di­din­ti kom­pen­suo­ja­mų juos­te­lių kie­kį ir šiems li­go­niams, nes jų li­gos sėk­min­gas val­dy­mas la­bai pri­klau­so nuo sa­vi­kon­tro­lės. Be abe­jo, trūks­ta ir pa­čių li­go­nių mo­ty­va­ci­jos rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta, dau­ge­lis jų ne­si­lai­ko mi­ty­bos re­ži­mo, ma­no, kad gy­dy­to­jas pri­va­lo jais pa­si­rū­pin­ti.
      Klu­bas „Vil­tis“ or­ga­ni­zuo­ja daug pa­skai­tų įvai­rio­mis dia­be­to te­mo­mis. Daug įvai­rios li­te­ra­tū­ros par­si­ve­ža­me iš Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos kon­fe­ren­ci­jų, se­mi­na­rų. Da­ly­vau­ja­me mo­ky­mo sto­vyk­lo­se ir no­riai ten va­žiuo­ja­me. Kvie­čia­me me­di­kus į klu­bo na­rių su­si­rin­ki­mus, ta­čiau gy­ven­ti ser­gant dia­be­tu kai ku­riems vis tiek se­ka­si sun­kiai. To­kiems li­go­niams šis pro­jek­tas leis pri­tai­ky­ti in­di­vi­du­a­lų mo­ky­mą. Kaip sek­sis, pa­ro­dys at­ei­tis. Aiš­ku, no­rint jiems pa­dė­ti, bū­ti­nas ben­dras dar­bas su me­di­kų ko­man­da. Mū­sų klu­bas pa­lai­ko ry­šius su en­dok­ri­no­lo­gais, dia­be­to­lo­gais, ta­čiau ši pa­gal­ba yra la­bai mi­ni­ma­li. Aly­tu­je vei­kia ir ko­jų pė­dų priežiūros ka­bi­ne­tas, ta­čiau nu­si­skun­di­mų iš li­go­nių pu­sės ne­ma­žė­ja. At­sto­vau­da­ma sa­vo klu­bo na­rių in­te­re­sams, ga­liu teig­ti, kad ei­lės pas kar­dio­lo­gus, neu­ro­lo­gus, krau­ja­gys­lių chi­rur­gus bau­gi­na. Pa­tek­ti pas šiuos spe­cia­lis­tus la­bai sun­ku. Aiš­ku, vei­kia pri­va­čios kli­ni­kos, ta­čiau, ži­nant pa­slau­gų kai­nas, pa­gal­ba li­go­niui yra ga­na pras­ta.
      Vi­sas pro­ble­mas ban­do­me spręs­ti kar­tu su Aly­taus mies­to ben­druo­me­ne, ir mums se­ka­si. Sa­vi­val­dy­bė šie­met, pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį, sky­rė mū­sų or­ga­ni­za­ci­jai pa­tal­pas. Ti­ki­mės, kad, mi­nė­da­mi Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, ga­lė­si­me švęs­ti įkur­tu­ves. Kvie­čia­me rė­mė­jus ir part­ne­rius pa­gel­bė­ti mums įsi­reng­ti.
      Vi­są gy­ve­ni­mą gy­ven­ti ser­gant dia­be­tu nė­ra leng­va, bet įma­no­ma. Su­sir­gau, kai man bu­vo 16 me­tų. Ta­da pa­ty­riau skau­džių sto­rų ada­tų dū­rius, in­su­li­no pa­si­rin­ki­mo ne­bu­vo, diag­nos­ti­nių juos­te­lių taip pat. Vi­si ty­ri­mai bu­vo at­lie­ka­mi li­go­ni­nė­se, bu­vo lei­džia­mas tik il­gai vei­kian­tis in­su­li­nas. Gu­lė­da­ma kli­ni­ko­se ga­vau iš vie­nos mo­ters do­va­nų plas­ti­ko fut­lia­rą, į ku­rį pri­pil­da­vau spi­ri­to ir ten lai­ky­da­vau švirkš­tą, kad ne­rei­kė­tų jo vi­rin­ti. Tie­sa, spi­ri­to du­ria­mai vie­tai nu­va­ly­ti iš vais­ti­nės gau­da­vo­me tik kar­tą per mė­ne­sį. Pa­si­da­rė kiek leng­viau ta­da, kai at­si­ra­do vien­kar­ti­nių švirkš­tu­kų, nu­si­pir­kau ma­ta­vi­mo apa­ra­tė­lį. Šie­met su­kan­ka 30 me­tų, kai ser­gu šia ne­pa­gy­do­ma li­ga. Kom­pli­ka­ci­jų dar ne­daug. Nie­ka­da ne­si­lei­džiu in­su­li­no tol, kol ne­pa­si­ma­tuo­ju gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je. Be to, sten­giuo­si, kad cuk­raus kie­kis ne­vir­šy­tų nor­mos ri­bų. Klu­bo na­rių, ku­rie ser­ga I ti­po dia­be­tu apie 30 ir dau­giau me­tų, yra ir dau­giau, tu­ri­me apie ką dis­ku­tuo­ti ir ki­tiems pa­tar­ti, esa­me sa­va­moks­liai dia­be­to li­go­niai.

      Le­o­no­ra Oku­ne­vi­čie­nė
      Aly­taus mies­to ir ra­jo­no
      dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ va­do­vė


Puslapis 27
Kaip sau­giai ke­liau­ti, ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu

      Va­sa­ra – tai ge­riau­sias me­tų lai­kas ke­liau­ti, iš­ky­lau­ti, il­sė­tis ir pa­mirš­ti sa­vo li­gą. Ta­čiau cuk­ri­nis dia­be­tas rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mo pa­si­ren­gi­mo ke­lio­nei, ypač jei šią li­gą kon­tro­liuo­ja­te in­su­li­nu ar ruošia­tės ke­liau­ti į to­li­mus kraš­tus, ki­to­kio kli­ma­to zo­ną ar pės­čio­mis, dvi­ra­čiais, bai­da­rė­mis ir pan.

      No­rė­da­mi tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti po­il­siui:
      1. Ap­si­lan­ky­ki­te pas sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją, en­dok­ri­no­lo­gą ar slau­gy­to­ją dia­be­tologą ir pa­si­tar­ki­te dėl ke­lio­nės:
      a) Ap­tar­ki­te ga­li­mai ke­lio­nė­je pa­si­kei­tu­sią mi­ty­bą ir kaip to­kiu at­ve­ju reik­tų ko­re­guo­ti in­su­li­no do­zes.
      b) Ap­tar­ki­te mi­ty­bos kei­ti­mo pla­ną, jei ke­liau­ja­te į ki­tą lai­ko juos­tą.
      c) Pri­si­min­ki­te, kad prieš di­de­lį fi­zi­nį krū­vį reik­tų su­ma­žin­ti pra­il­gin­to in­su­li­no do­zę 20–30 proc. ir po di­des­nio nei įpras­tai fi­zi­nio krū­vio net pa­rą lai­ko daž­niau ste­bė­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je dėl ga­li­mų hi­pog­li­ke­mi­jų.
      d) Pri­si­min­ki­te, ko­kie yra hi­pog­li­ke­mi­jos (sil­pnu­mas, al­kis, šal­tas pra­kai­tas, dre­bu­lys, bai­mė) ir hi­per­gli­ke­mi­jos (silp­nu­mas, daž­nas šla­pi­ni­ma­sis, pil­vo skaus­mai, bur­nos džiū­vi­mas) simp­to­mai.
      e) Pa­pra­šy­ki­te, kad gy­dy­to­jas pa­ra­šy­tų rei­ka­lin­gus re­cep­tus ir do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius, kad var­to­ja­te vais­tus. Tai ga­li jus ap­sau­go­ti nuo būk­lės pa­blo­gė­ji­mo, jei vais­tus pa­mes­tu­mė­te ar il­giau už­tru­kę ke­lio­nė­je juos pa­baig­tu­mė­te. De­ja, vais­tų iš­ra­šy­mo tai­syk­lės įvai­rio­se ša­ly­se ski­ria­si, to­dėl var­to­ja­mų vais­tų są­ra­šas ga­li su­teik­ti ki­tos šalies gy­dy­to­jams, vais­ti­nin­kams in­for­ma­ci­jos ir pa­leng­vin­ti ga­li­mų pro­ble­mų spren­di­mą. Re­ko­men­duo­ja­ma vež­tis gy­dy­to­jo raš­tą, ku­ria­me bū­tų ra­šo­ma, ko­kių vais­tų ir ko­dėl jums rei­kia var­to­ti, taip pat re­cep­tų ko­pi­jas. Ži­no­ma, šis raš­tas tu­rė­tų bū­ti pa­reng­tas an­glų ar ki­ta kal­ba, su­pran­ta­ma ša­ly­je, į ku­rią ke­liau­ja­te. Ge­riau­sia, jei są­ra­še yra pa­žy­mė­tas veik­lio­sios me­džia­gos kie­kis ir nu­ro­dy­tos do­zės, taip pat jū­sų gy­dy­to­jo pa­var­dė, var­das ir kon­tak­ti­nis te­le­fo­nas. Šį są­ra­šą rei­kė­tų lai­ky­ti kar­tu su svar­biais do­ku­mentais.
      f) Tu­rė­ki­te ke­lio­nė­je pa­pil­do­mą kie­kį ge­ria­mų­jų vais­tų ar in­su­li­no bei gliu­ka­go­no.
      2. Pa­sie­ki­te ge­rą dia­be­to kon­tro­lę iki ke­lio­nės. Jei dia­be­tas kon­tro­liuo­ja­mas blo­gai, pa­si­li­ki­te lai­ko iki ke­lio­nės, kad li­gą ga­lė­tu­mė­te kon­tro­liuo­ti ge­rai, t. y. ne­val­gius gli­ke­mi­ja bū­tų < 7,0 mmol/l, po val­gio < 8,5 mmol/l ir ne­bū­tų hi­pog­li­ke­mijų.
      3. Su­si­ži­no­ki­te, kaip ga­lė­si­te, jei­gu rei­kės, su­si­siek­ti su gy­dy­to­ju. An­gliš­kai kal­ban­čių gy­dy­to­jų įvai­rio­se ša­ly­se są­ra­šą ga­li­te su­ži­no­ti Tarp­tau­ti­nė­je me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos ke­liau­to­jams aso­cia­ci­jo­je (www.ia­mat.org).
      4. Nešio­ki­te cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tį­jį iden­ti­fi­kuo­jan­čią apy­ran­kę ar do­ku­men­tą. Nau­din­ga bū­tų iš­mok­ti tos ša­lies, į ku­rią vyks­ta­te, kal­ba fra­zes: „Aš ser­gu dia­be­tu“ ir „Pa­duo­ki­te, pra­šau, cuk­raus ar­ba sul­čių.“
      5. Kai skren­da­te lėk­tu­vu, in­su­li­ną vež­ki­tės ran­ki­nia­me ba­ga­že, nes ati­duo­da­mas ba­ga­žas ga­li pa­si­mes­ti ar­ba bū­ti ne­tin­ka­mos vais­tams tem­pe­ra­tū­ros są­ly­gos. Jū­sų in­su­li­no in­jek­to­riai, ki­ti vais­tai, sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nės, gliu­ka­go­nas, in­su­li­no pom­pos rin­ki­niai tu­rė­tų bū­ti su­pa­kuo­ti at­ski­rai į per­ma­to­mą po­lie­ti­le­ni­nį mai­še­lį, kad bū­tų leng­vai pri­ei­na­mi pri­rei­kus. Jei nau­do­ja­te pom­pą ar ki­tą prie­tai­są, tu­ri­te tei­sę jų ne­nu­si­im­ti ir pra­šy­ti, kad jie bū­tų ap­žiū­ri­mi mui­ti­nės dar­buo­to­jų, o ne me­ta­lo de­tek­to­rių. Nors rent­ge­no spin­du­lių pa­tik­ros me­tu in­su­li­no sa­vy­bės ne­si­kei­čia, ta­čiau tu­ri­te tei­sę pra­šy­ti, kad in­su­li­nas ir ki­ti jū­sų vais­tai bū­tų ap­žiū­ri­mi mui­ti­nės dar­buo­to­jų. Apie tai jūs tu­rė­tu­mė­te in­for­muo­ti dar prieš pa­tik­rą. Jei kil­tų klau­si­mų, dau­giau in­for­ma­ci­jos su­tei­kia Trans­por­ta­vi­mo ap­sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ne­mo­ka­mu te­le­fo­nu 1 855 787 22 27.
      6. Vais­tus rei­kė­tų lai­ky­ti ori­gi­na­lio­se pa­kuo­tė­se. Taip iš­veng­si­te ne­rei­ka­lin­gų klau­si­mų mui­ti­nė­se. Svar­bu ir tai, kad pa­žei­dus ori­gi­na­lią pa­kuo­tę vais­tai ga­li grei­čiau pra­ras­ti veiks­min­gu­mą dėl oro ar švie­sos po­vei­kio.
      7. Vi­są lai­ką su sa­vi­mi tu­rė­ki­te ne­to­lie­se už­kan­džių (duo­nos, sau­sai­nių ir gliu­ko­zės tab­le­čių, čiul­pia­mų sal­dai­nių), nes ke­liau­jant daž­nai ne­bū­na ga­li­my­bės pa­val­gy­ti įpras­tu lai­ku.
      8. Sau­go­ki­te vais­tus nuo karš­čio. In­su­li­nas lai­ko­mas la­bai aukš­to­je ar že­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je inak­ty­vuo­ja­si. To­dėl at­min­ki­te, kad ne­ga­li­te pa­lik­ti sa­vo in­su­li­no ma­ši­no­je, jei oro tem­pe­ra­tū­ra aukš­ta. Gliu­ko­zės ma­tuok­liai ir diag­nos­ti­nės juos­te­lės taip pat yra jaut­rios aukš­tai tem­pe­ra­tū­rai. To­dėl įsi­gy­ki­te šalt­krep­šius ir jais nau­do­ki­tės pa­gal ga­min­to­jo in­struk­ci­jas.
      9. In­su­li­no stip­ru­mas, t. y. vei­ki­mo vie­ne­tų skai­čius ml, įvai­rio­se ša­ly­se ga­li skir­tis. Lie­tu­vo­je įsi­gy­ja­mo vi­sų rū­šių in­su­li­no stip­ru­mas yra 100 VV/ml. Jei ki­to­je ša­ly­je jums pri­reik­tų nau­do­ti to­je ša­ly­je par­duo­da­mą in­su­li­ną, įsi­ti­kin­ki­te, kad jis to­kio pat stip­ru­mo, nes ga­li bū­ti 40 VV/ml ar­ba 80 VV/ml. To­kiu at­ve­ju do­zes ati­tin­ka­mai tiks­lin­ki­te.
      10. Tik­rin­ki­te gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je daž­niau.
      11. At­kreip­ki­te dė­me­sį, ką val­go­te. Pa­si­do­mė­ki­te mais­to su­dė­ti­mi, jei val­go­te ne­ži­no­mą mais­tą.
      12. Dė­vė­ki­te pa­to­gią ava­ly­nę ir kas­dien tik­rin­ki­te ko­jas dėl pa­rau­di­mų, nuos­pau­dų, žaiz­dų.
      13. Daž­nai ir daug ger­ki­te van­dens.
      Ge­rų ke­lio­nių!

      Džil­da Ve­lič­kie­nė
      Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės
      Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė


Puslapis 28
Iden­ti­fi­ka­vi­mo apy­ran­kė

      Pra­ne­ša­me, kad dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ga­li įsi­gy­ti iden­ti­fi­ka­vi­mo apy­ran­kę. Ne­lai­mės at­ve­ju, pvz., iš­ti­kus hi­pog­li­ke­mi­jai, ji pa­dės ša­lia esan­tie­ms, taip pat me­di­kams grei­čiau nu­sta­ty­ti, kad žmo­gus ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu. Apy­ran­kė­je iš­gra­vi­ruo­tas žen­kle­lis „dia“, taip pat ser­gan­čio­jo var­das, pa­var­dė, te­le­fo­nas, ku­riuo rei­kė­tų pra­neš­ti apie žmo­gaus būk­lę; nu­ro­do­mi jo vais­tai – in­su­li­nas ar tab­le­tės.
      Apy­ran­kių (pa­si­dab­ruo­tų, pa­auk­suo­tų, si­dab­ri­nių ar auk­si­nių pa­gal pa­gei­da­vi­mą ir fi­nan­si­nes ga­li­my­bes) ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ar tei­rau­tis smul­kes­nės in­for­ma­ci­jos ad­re­su:

      UAB „Alpera“
      Titnago g. 10, LT-02300 Vilnius
      Tel.: 8 5 2311667. Tel./faksas: 8 5 2455012
      Mob. tel. 8 687 16182

      Dia­be­to klu­bų, ben­dri­jų, drau­gi­jų va­do­vai kvie­čia­mi apie šią ga­li­my­bę in­for­muo­ti sa­vo mies­to ir ra­jo­no ser­gan­čiuo­sius, taip pat pa­dė­ti gau­ti apy­ran­kes pa­gei­dau­jan­tie­siems. Apie apy­ran­kės reikš­mę rei­kė­tų pa­skelbti ra­jo­no grei­to­sios pa­gal­bos, po­li­ci­jos dar­buo­to­jams bei vi­sai ben­druo­me­nei.

      Lietuvos diabeto asociacija


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Bulikaitė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, S. Kuznecova, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, A. Rimkutė, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, B. Vilutinenė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 5000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.