»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 1 (77) Vasario mėn., 2013

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, Abovita, Bayer, Berlin Chemie Menarini Baltic, Interlux, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva Diabeto priežiūros padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, VitaCare International Sia/Ltd, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.


Endokrinologų konferencija
aktualiais diabetologijos klausimais

      2012 m. lapkričio 23–24 dienomis, kaip ir kasmet, jau 28 kartą iš eilės į Palangą susirinkę endokrinologai iš Lietuvos ir kaimyninių šalių diskutavo, ką daryti, kad būtų stabdomas sergamumas šia liga, kad gerėtų diabeto kontrolė, kad mažėtų diabeto komplikacijų.

      Cukrinis diabetas yra klastinga ir plintanti liga. Jei prieš 25 metus pasaulyje cukriniu diabetu sirgo 30 mln. žmonių, tai šiuo metu juo serga 366 mln. 90–95 proc. naujai diagnozuotų atvejų yra II tipo cukrinis diabetas. Prognozuojama, kad 2030 m. diabetu sergančių žmonių skaičius pasaulyje išaugs iki 552 mln.

Konferencijos "Aktualūs diabetologijos klausimai" dalyviai
      Sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius nepaliaujamai auga ir Lietuvoje. Statistika nedžiugina: diabeto paplitimas mūsų šalyje šiuo metu yra 5 proc., o registruotas sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius per pastaruosius 50 metų padidėjo net 25 kartus. Pavojaus varpai skamba ir vaikams – pastaruoju metu II tipo diabetu suserga vis daugiau vaikų.
      Konferencijoje „Aktualūs diabetologijos klausimai“ per dvi dienas buvo perskaityti 25 pranešimai, aptarta sergančiųjų cuk­riniu diabetu slaugos paslaugų reglamentavimo ypatumai ir iššūkiai, II tipo cukrinio diabeto gydymas, sergančiųjų gy­ve­nimo kokybė, cukrinis diabetas ir reprodukcinė sveikata, hi­poglikemijų valdymas, sergančiųjų diabetu seksualumas, daž­niau­si rizikos veiksniai ir jų vaidmuo II tipo cukri­niam diabetui atsirasti, naujausių technologijų panaudojimo galimybės, diag­nozuojant diabeto komplikacijas, pristatyti nauji teisės aktai, reglamentuojantys endokrinologinę tarnybą Lietuvoje ir kiti ne mažiau svarbūs dalykai. Pranešimus skaitė Lietuvos, užsienio mokslininkai, praktikos gydytojai, slaugytojos dia­be­to­lo­gės. Kaip ir kasmet, pranešimą konferencijoje skaitė Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė.
      Praktikos gydytojo darbe daug lemia patirtis, tačiau svarbu yra vadovautis ir naujais teisės aktais, reglamentuojančiais sergančiųjų cukriniu diabetu priežiūrą, naujomis metodikomis. Vienas jų „Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamai­siais vaistais tvarkos aprašas“, patvirtintas Sveikatos apsaugos mi­nis­terijos įsakymu Nr. V-159 praėjusių metų vasarį (2012 02 28). Nors pavadinime kalbama apie kompensuojamuosius vaistus, tačiau iš tikrųjų šis dokumentas reglamentuoja santykį tarp šeimos gydytojo ir gydytojo endokrinologo, nes sergančiųjų cukriniu diabetu priežiūroje be šeimos gydytojo kaip konsultantas dalyvauja ir endokrinologas.
      Pagal minėtą aprašą, II tipo cukrinį diabetą gali diagnozuoti ir gydyti šeimos gydytojas iki 6 mėn. ir toliau, jei diabetas yra sėkmingai gydomas, t. y. kontroliuojamas. Tačiau jei diagnozuojant II tipo cukrinį diabetą glikuotas hemoglobinas (HbA1c) yra > 8,5 proc., pacientą rekomenduojama nedelsiant siųsti konsultuotis su gydytoju endokrinologu (diagnozavus II tipo cukrinį diabetą, gydymo strategijai parinkti gali būti atliekamas HbA1c tyrimas). Dokumente nurodoma, kad I tipo cukrinio diabeto ligoniai, net ir kai gydymo eiga yra stabili, ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi būti siunčiami konsultuotis pas gydytoją endokrinologą. II tipo diabeto ligonius šeimos gydytojas gali gydyti pats, laikydamasis geros diabeto kontrolės kriterijų, bet, jei po 6 mėn. gydymo HbA1c išlieka didesnis negu 7,0 proc., privaloma pacientus siųsti konsultuotis pas gydytoją endokrinologą. Dokumente taip pat nu­rodoma, kad gydytojo endokrinologo paskirtą gydymą šeimos gy­dytojas gali keisti tik paciento medicininiuose dokumentuose ar­gumentuotai įrašydamas gydymo keitimo priežastis.
      Taigi šiuo dokumentu reglamentuojama ne tik cukrinio dia­beto diagnostika, bet ir įvairūs šios ligos priežiūros aspektai, kontrolės vertinimo kriterijai, įvairios medikamentinio gydymo kombinacijos, pacientų stebėjimas, gydymo keitimo indikacijos ir galimybės. Visa tai aptarta per konferenciją.
      Endokrinologai įsitikinę, kad gerai cukrinio diabeto priežiūrai svarbu geras šeimos gydytojo ir gydytojo endokrinologo bend­radarbiavimas. Šeimos gydytojai vieni, be endokrinologų konsultacijos, neturėtų imtis atsakomybės už sergančiojo cukriniu diabetu sveikatą. Prisiminta, kad egzistuoja ir pacientų žalos atlyginimo įstatymas.
      Nemažai diskusijų susilaukė 2012 m. rugpjūčio 3 d. Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas Nr. V-757 „Dėl Lietuvos Res­publikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo. Endokrinologai mano, kad šis įsakymas paaštrino sergančiųjų cukriniu diabetu priežiūros klausimus, kurie iki šiol ir taip kelia nerimą. Įsigaliojus įsakyme nurodytai tvarkai, specialistų endokrinologų konsultacijoms siunčiamų sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius daugelyje rajonų sumažėjo. Tai tikrai nereiškia, kad sergančiųjų cukriniu diabetu kontrolė staiga pagerėjo. Tiesiog šeimos gydytojai, nerimaudami dėl galimo pacientų, sergančių cukriniu diabetu, hospitalizavimo, vengia juos siųsti konsultuotis pas endokrinologą. Endokrinologai mano, kad dirbtinis hospitalizacijos stabdymas neatspindi geros sergančiųjų ligos kontrolės, priešingai, netgi gali turėti ir grėsmingų pasekmių paciento sveikatai.
      Pagal dabar galiojančią tvarką, cukrinio diabeto ligonius prižiūri šeimos gydytojai. Vykdydami 2012 m. vasario 28 d. SAM įsakymą Nr. V-159 „Dėl cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“, atvejais, nurodytais šio dokumento 41 punkte, šeimos gydytojai privalo siųsti pacientus konsultuotis pas endokrinologą. Tačiau dėl nežinomų priežasčių sveikatos ministro įsakymas dažnai ignoruojamas, dėl ko pastaraisiais metais endokrinologai mato vis daugiau pacientų, kuriems dėl blogos cukrinio diabeto kontrolės išsivystė komplikacijų, nors šie pacientai visą laiką buvo stebimi šeimos gydytojų.
      Sergančiųjų cukriniu diabetu gydymas – tai ne vien gliukozės kiekio kraujyje reguliavimas. Šių pacientų priežiūrą sudaro daugybė intervencinių ir prevencinių priemonių, kurios užkerta kelią arba pristabdo brangiai kainuojančių lėtinių diabeto komp­li­kacijų vystymąsi. Anksti diagnozuotas cukrinis diabetas, laiku pradėtas ir laiku intensyvinamas gydymas, ankstyva ligos komplikacijų profilaktika yra būtini, siekiant išsaugoti gerą paciento gyvenimo kokybę ir taupant sveikatos sistemos išteklius.
      Endokrinologai mano, kad reikia taisyti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo bei ap­mokėjimo tvarką ir šeimos gydytojus skatinti už ankstyvą cukrinio diabeto diagnostiką (naujai išaiškintų atvejų skaičių) bei gerą diabeto kontrolę (skaičiuojant pasiekusių numatytą glikuoto hemoglobino, kaip rodiklio, pagal kurį vertinama gliukozės kontrolė, pacientų, prisirašiusių prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ), procentus).
      Reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi 2012 m. vasario 28 d. išleisto SAM įsakymo Nr. V-159 „Dėl cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 41 punkto, t. y. kad šeimos gydytojai privalo siųsti pacientus pas endokrinologą įsakymo nurodytais atvejais.
      Lietuvos endokrinologų draugija pasirengusi aktyviai bendradarbiauti ir teikti rekomendacijas, tobulinant sergančiųjų cukriniu diabetu priežiūrą. Nutarta, parengus atitinkamą dokumentą, šiuo klausimu kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas.
      Cukrinis diabetas kol kas neišgydomas. Susirgusiam šia liga lemta su ja eiti per visą gyvenimą. Tačiau sergantysis cukriniu diabetu gyventi gali, nes diabetas gali būti kontroliuojamas. Valdydamas ligą žmogus gali išvengti ar atitolinti gresiančias komplikacijas, išlikti darbingas.
      Insulinas iki šiol išlieka vieninteliu gydymo būdu I tipo cukrinio diabeto ligoniams. Dažniausiai taikomos poodinės insulino injekcijos, tačiau ieškoma ir kitų jo įvedimo į organizmą metodų. Atliekamos kasos, kasos ląstelių transplantacijos, bandoma dirbtinė kasa, bandomi imunomoduliatoriai, atliekami tyrimai su kamieninėmis ląstelėmis gydyti I tipo cukriniam diabe­tui. Daug tikimasi iš genų inžinerijos metodų.
      II tipo diabetui gydyti pastaruoju metu be tradicinių geriamųjų pre­paratų grupių atsirado naujų. Viena jų – inkretinai. Tai padeda to­bulinti asmenų, sergančių II tipo diabetu, gydymą. Klinikinėje prak­tikoje jau taikomi preparatai hiperglikemiją veikiantys per inks­tus. Tikimasi, kad artimiausią dešimtmetį atsiras naujų preparatų, pa­dėsiančių geriau kontroliuoti cukrinį diabetą. Ne­abejojama, kad atsiras ir naujas gydymas, leisiantis visiškai pa­sveikti nuo šios ligos.

      Prof. Antanas Norkus


Puslapis 3
Brangūs skai­ty­to­jai!

      Žmogus, turėdamas didelių ambicijų atsigriebti už buvimą šešėlyje, neįvertinimą, netgi visuomenės abejingumą ar panieką, sumišusią su ne itin maloniu humoru, stengiasi pakilti bent keliais hierarchijos laipteliais, aplenkdamas žemiau esančiuosius. Vienintelė jo atrama – ramentas, dėl savo riboto mąstymo stengiasi visiems pakišti labai slidų ir nemenišką asmeniškai suvoktos objektyvios tikrovės kilimėlį. Jei bet kuri įgyvendinta idėja realybėje gali pavirsti nežinia kuo, tai tokio žmogaus idėjos yra iš anks­to pavojingos, sujaukiančios ir supriešinančios žmonių protus. Tai – manipuliacijos, skirtos įsitvirtinti užimtame poste, taigi, labai savanaudiškos ir niekuo nepagrįstos. O pritariančiųjų, nors ir ne dauguma, visada atsiranda. Panašūs panašius traukia. Tai rašydama turiu omenyje mūsų naujojo sveikatos apsaugos ministro porinimus, raginančius bent dviem dešimtmečiais grįžti į praeitį. Atgaivinta senos sovietinės idėjos kopija negina pacientų ir jų teisių, medicinos paslaugų prieinamumo ir pilnatvės, pagarbos gydytojams, juolab kvailai skirstant juos į valstybinius ir privačius, nežada jiems mokėti keturgubai ar daugiau didesnių atlygimų, kad jie nesiblaškytų dirbdami keturis darbus ir kad nei vienam iš pacientų nekiltų mintis, atsilyginti „į kišenėlę“ papildomai.
      Paslaugų teikimas privačiose ir valstybinėse įstaigose taip suplakamas, kad tūlas žmogus vargiai ką gali suprasti. Susirgus jam reikia gydytojo pagalbos šiandien, o ne po trijų ar dviejų mėnesių, todėl dar nepasirengęs mirti žmogus eina į privačią gydymo įstaigą, moka, kiek reikia, oficialiai, ir jam nusispjauti, kiek tai gydymo įstaigai ligonių kasos kompensuoja. Šaknys glūdi kur kas giliau. Nekalbama, kad sveikatos sistemoje svarbiausias yra pacientas, kad nėra ilgalaikės sveikatos sistemos plėtros politikos tęstinumo, todėl naujai išrinktieji į valdžią, tenkindami savo interesus, trokšta žūtbūt pasireikšti. Nesvarbu, kaip. Argi svarbu, kad nepriimta vertinti sveikatos pokyčių rezultatų, kurie pagrįstų gautą naudą arba skatintų ieškoti kitokių sprendimų. Tiek valstybinės, tiek privačios gydymo įstaigos yra lygiateisiai partneriai, nes jų bendras vardiklis yra pacientas. Ar atlikti skaičiavimai ir tyrimai, kiek, pagal naujojo ministro idėją, reiktų pastatyti naujų poliklinikų, įsteigti naujų darbo vietų gydytojams, slaugytojams, koks turėtų būti biudžetas, kad pacientas bent kitą dieną užsiregistravęs gautų reikiamas gydytojo paslaugas ir galėtų atikti tyrimus. Mistika! Kada pradėsim gerbti vieni kitus?
      Užtat ramentu jaukiant visas tas plintančias kalbas apie valstybinį nemokamą gydymą suteikiama iliuzija, kad tai galų gale bus padaryta, ir visi bus laimingi, bus bent vienai kadencijai patenkinta ministro tuštybė.

      Su geriausiais linkėjimais,
     
      Vida Augustinienė


Puslapis 4
Paminėta Pasaulinė diabeto ir Jungtinių Tautų diena

      Lapkričio 14-ąją visoje Lietuvoje buvo minima Pa­sau­linė diabeto diena. Ji paskelbta 1991 m., o Lie­tu­vos diabeto asociacija (LDA) ją pažymi nuo 1993 m. Visame pasaulyje šią dieną švenčia ne tik Tarp­tautinė diabeto federacija, bet ir kitos organi­za­ci­jos, sveikatos priežiūros specialistai, diabetu sergantys žmonės ir jų šeimos. Kampanijos uždavinys – skleisti visuomenei žinias apie cukrinio diabeto prie­žastis, požymius, profilaktiką, gydymą, komplikacijas.

      Informacija apie 2012 m. atliktų kraujo tyrimų rezultatus
      2012 m. iš viso profilaktiškai kraujo gliukozė patikrinta apie 7 tūkst. Lietuvos gyventojų. 8,9 proc. iš 6,5 tūkst. gyventojų, kuriems cukrinis diabetas nėra diagnozuotas, nustatytas didesnis gliukozės rodiklis, nei turėtų būti. 92 proc. tų žmonių yra vyresni negu 45 m., 69 proc. turi antsvorį ir 14 proc. giminėje turi diabeto ligonių. Žmonėms, kurių kraujyje rastas per didelis gliukozės kiekis, rekomenduojama detaliai išsitirti sveikatą. Tyrimų rezultatai pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai, Pasaulio sveikatos organizacijai ir Tarptautinei diabeto federacijai.
      Lietuvos diabeto asociacijos inf.

      Vilnius
      2012 m. lapkričio 14 d. Vilniuje vyko konferencija „Diabeto kontrolės mokymas ir profilaktika“, kurioje dalyvavo apie 300 asmenų. Konferenciją atidarė LDA prezidentė V. Augustinienė. Konferencijos metu buvo pristatytas filmas „Keiskime diabetą“.

Konferencijos "Diabeto kontrolės mokymas ir profilaktika" Vilniuje dalyviai
      Pranešimą apie diabeto aktualijas skaitė Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininkas prof. habil. dr. A. Norkus. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Endokrinologijos centro vadovas prof. V. Urbanavičius kalbėjo apie sergančiųjų cukri­niu diabetu mokymo svarbą komplikacijų prevencijai, gyd. dr. J. Pečeliūnienė – apie cukrinio diabeto kontrolės svarbą. Gyd. neurologė dr. K. Ryliškienė aiškino apie diabetinę neuropatiją, mokė, kaip pažinti ir sumažinti skausmą. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto doc. dr. L. Petkevičienė skaitė pranešimą apie maitinimąsi ir sąnarių bei kaulų ligas. A. Ramanauskas supažindino su inovatyviais sprendimais, susijusiais su maistu diabeto kontrolei. Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos direktorius V. Jakuška kalbėjo apie cukrinio diabeto profilaktiką, pabrėždamas, kodėl pacientui pačiam reikia prašyti laboratorinių tyrimų.
      Visi pageidaujantys konferencijos metu galėjo pasitikrinti kraujo gliukozės kiekį, atlikti bendrojo cholesterolio ir kitus kraujo tyrimus (vėžio žymenų, kepenų, inkstų, kasos, skydliaukės, infekcinių susirgimų ir kt.), užpildyti testus neuropatiniam skaus­mui pažinti.
      Renginio dalyviai klausėsi kaimo kapelos „Lankesa“, vadovaujamos A. Kirvelevičiaus (Jonava), koncerto.
      Pagrindinis konferencijos rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Už paramą, organizuojant konferenciją, tariame ačiū kompanijoms Abbott Diabetes Care, Abovita, Bayer, Eli Lilly Lietuva, Interlux, Novartis, Novo Nordisk Pharma, Optifarma, Pfizer Luxembourg SARL, Roche Lietuva Diabeto priežiūros padaliniui, Rūta, ­Walmark, Wörwag Pharma GmbH&Co.KG, kooperatinei bend­rovei Lietuvos kooperatyvų sąjungai, restoranui Neringa.
      Lietuvos diabeto asociacijos inf.


Puslapiai 6-10
Pasaulinės diabeto dienos renginiai Lietuvoje

      Alytus
      Lapkričio 14 d. – Pasaulinę diabeto dieną – minėjo Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“ ir Alytaus rajono vaikų ir jaunimo klubas „Mes“.
      Klubas „Viltis“ pakvietė visus į renginį „Vienykimės prieš diabetą“. Jame dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės vicemerė D. Juozapavičienė, gydytojas endokrinologas A. Baublys, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) I. Geraltauskaitė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės. Renginio dalyviai galėjo apžiūrėti parodėlę, įsigyti informacinių leidinių apie diabetą, išklausyti klubo vadovės pranešimą, pažiūrėti vaizdo medžiagą apie klubo veiklą, profilaktiškai pasi­tik­rinti gliukozės kiekį kraujyje. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės endokrinologas A. Baublys supažindino su dia­beto gydymo naujovėmis, pri­minė visiems ligoniams, kokio­mis paslaugomis jie gali naudotis. Bendras medikų ir diabeto klubo narių darbas – pagrindinis diabeto komplikacijų mažinimo veiks­nys. Pagrindi­niai rengi­nio rė­mėjai – uždarosios akcinės bendrovės Bayer, Interlux, Monameda, Abovita, Abbott Diabetes Care, Roche Lietuva, Medi­Sana.
      Alytaus rajono vaikų ir jaunimo klubo „Mes“ na­riai, remia­mi Lietuvos diabeto asociacijos ir UAB Bayer diabeto produktų specialistės G. Lagunavičienės, Alytaus Jotvingių ir Daugų Vlado Mirono gimnazijose surengė pamokas-pranešimus ir gliukozės kraujyje matavimo akcijas. Gliukozės kiekis kraujyje pama­tuo­tas daugiau nei 200 gimnazistų. Pagrindinis akcijos tikslas – šviesti visuomenę, stiprinti toleranciją kitokiam žmogui ar bent jau kitokį gyvenimo būdą gyvenančiajam.
      Parengta pagal klubo „Viltis“ valdybos pirmininkės Leonoros Okunevičienės ir klubo „Mes“ inf.

      Elektrėnai
      Lapkričio 16 d. Elektrėnų diabeto klubas minėjo Pasaulinę diabeto dieną. Renginio metu tikrintas cholesterolio kiekis kraujyje, dalyta informacinė medžiaga apie cukrinį diabetą, sveiką mitybą ir ligos profilaktiką. Sveikos mitybos temą gvildeno ir apie kojų priežiūrą kalbėjo specialistė A. Jakočiūnienė. Ji atkreipė dėmesį į valgymo kultūros aktualijas, vėliau paaiškino, kaip nusipirkti patogius batus ir tinkamai prižiūrėti kojas. Bendrovės Roche ­Lietuva atstovė N. Paldauskienė papasakojo apie ­Accu-Chek matuoklius, kuriais matuojamas gliukozės kiekis. VitaCare International darbuotoja pateikė įdomių duomenų apie seniausią pasaulyje medicinos mokslą – ajurvedą, papasakojo apie įvairias arbatas, taip pat ir GlucosCare arbatą, padedančią kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje. Specialistės atsakė į susirinkusiųjų klausimus.
      Romualdas Černeckis,
      „Elektrėnų žinios“

      Kaunas
      Kauno diabetikų bendrija „Aronija“ ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentai lapkričio 14 d. surengė seminarą „Diabeto kontrolės mokymas ir profilaktika“. Ren­ginys vyko Kauno m. savivaldybės didžiojoje salėje. Prieš seminarą buvo atliekami kraujo glikemijos tyrimai, matuojamas kraujospūdis, konsultuojami gyventojai.
      Seminare dalyvavęs miesto meras A. Kupčinskas pa­si­džiaugė, kad bendrijos „Aronija“ dvasinė ir praktinė pagalba – tai neįkainojama dovana sergantiesiems.
      LSMU studentės J. Pažurauskaitė supažindino su diabeto istorija, J. Valčiukaitė papasakojo apie tai, kodėl mums rūpi cukrinis diabetas, o J. Šaulevičiūtė – apie ligos gydymo naujoves.
      Na, o seminarą pagyvino Kauno miesto „Artrito“ bend­rijos vokalinis ansamblis, kuris pralinksmino ne tik „Aronijos” senbuvius, bet ir naujai įstojusius į bendriją.
      Kauno diabetikų bendrijos „Aronija“ narė A. Kreivėnienė

      Kelmė

Kelmės bendruomenės saviveiklininkų kolektyvas "Sūkurys". Vadovas J.Kasparas
      Minėdami Pasaulinę diabeto dieną, Kelmės rajono diabeto klubo „Diabetas ABC“, vadovaujamo L. Rarovskajos, nariai, jų draugai ne tik mėgavosi gardžiomis vaišėmis, bet ir klausėsi Kelmės savivaldybės administracijos direkto­riaus pavaduotojo V. Metriko pranešimo „Kam rūpi sveikata Kelmės rajono savivaldybėje?“, Socialinės paramos skyriaus vedėjos pranešimo apie socialinę paramą Kelmės rajone, gydytojos endokrinologės A. Gražienės paskaitos apie diabetą ir tai, kaip gyventi, sergant šia liga.
      Pasaulinės diabeto dienos minėjimo tikslas, pasak L. Rarovskajos, – suteikti kuo daugiau žinių apie šią klastingą ligą, teikti socialinę ir metodinę pagalbą klubo nariams ir jų artimiesiems.
      Šventės dalyviai galėjo nemokamai pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje, pasikeisti senus ir įsigyti naujų savikontrolės aparatų.
      Loreta Dirbanauskaitė,
      „Bičiulis“

      Lazdijai
      Jau penkeri metai iš eilės Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, minėdamas lapkričio 14-ąją, organizuoja akciją Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams „Pasitikrink gliukozės (cukraus) kiekį kraujyje“. Per penkerius akcijos organizavimo metus gliukozės kiekį kraujyje pasitikrino 2 372 rajono gyventojai. 370 gyventojų buvo rastas padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, jiems buvo rekomenduota apsilankyti pas savo šeimos gydytoją. Akcijų metu gyventojams yra atsakoma į jiems aktualius ir rūpimus klausimus, platinama informacinė medžiaga: „Atpažinkime cukrinį diabetą“, „Pėdų priežiūra sergant cukriniu diabetu“, „Mitybos atmintinė sergantiesiems cukriniu diabetu“.
      Lazdijų rajono savivaldybės
      visuomenės sveikatos biuro inf.

      Pakruojis
      Pakruojo rajono diabeto klubas „Vita“, kaip ir kasmet, minėjo Pasaulinę diabeto dieną. Į šventę visus pakvietė klubo pirmininkė A. Dobilienė. Ji renginio dalyviams linkėjo gyventi ir džiaugtis šia diena, nes vakar diena jau buvo, o rytojus dar ateis. Visus susirinkusiuosius linksmino klubo nario V. Laurikiečio ir G. Savičienės, taip pat neįgaliųjų draugijos ansamblio dainos. Per šventę pasveikinti jubiliatai.
      Renginyje dalyvavo ir LDA prezidentė V. Augustinienė, Pakruojo merė A. Jasiūnienė, Linkuvos ir Pakruojo seniūnai K. Bacevičius bei S. Margis ir kt.
      Pranė Kvedarienė,
      „Auksinė varpa“

      Klaipėda
      Klaipėdos miesto sergančiųjų cukriniu diabetu klubas „CD“ Pasaulinę diabeto dieną paminėjo lapkričio 25 d. prekybos cent­re Akropolis – visus pakvietė į renginį „Diabetas – tyli ir klastinga liga“. Per renginį apie 370 gyventojų buvo patikrintas cukraus kiekis kraujyje. Tai ketvirtadaliu daugiau, nei buvo planuota. Kraują tikrino ilgametės klubo narės, medikės K. Daugintienė, T. Jurkuvienė ir D. Kaušytė, joms talkino kiti klubo nariai. Patikrinimo metu buvo įtarti 2 cukrinio diabeto atvejai (cukraus kiekis – > 8 mmol/l, cukrinis diabetas anksčiau nepatvirtintas), 11 žmonių paraginti atlikti nuodugnesnius tyrimus (cukraus kiekis – nuo 7 iki 8 mmol/l), 58 žmonėms patarta pasitikrinti cukraus kiekį po pusės metų (cukraus kiekis – nuo 6,6 iki 7 mmol/l).
      Renginio dalyviams buvo dalijama medžiaga apie diabetą ir jos komplikacijas, diabeto klubo savanoriai atsakė į kilusius klausimus. Buvo galima pažiūrėti filmą apie cukrinį diabetą, pa­klausyti paskaitų apie diabeto sukeliamas komplikacijas.
      Renginį rėmė LR sveikatos apsaugos ministerija, Klaipėdos prekybos centras Akropolis, UAB Delano, Klaipėdos miesto dienraščiai Vakarų ekspresas, Klaipėda, radijo stotis Laluna, portalas Vakarų Lietuvos medicina, UAB Abovita, Lietuvos diabeto asociacija.
      Klubo pirmininkė Asta Poškienė

      Prienai
      Lapkričio 14 d. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Prienų rajono diabeto klubu „Versmė“ Pasaulinės diabeto dienos proga vykdė akciją, kurios metu 111 gyventojų nemokamai pasitikrino cukraus kiekį kraujyje. Visi galėjo pasimatuoti kraujospūdį ir sužinoti kūno, raumenų, riebalų masę. Renginio dalyviai taip pat buvo konsultuojami mitybos ir fizinio aktyvumo klausimais. Vakare Birštone mėlynai nušvito prie „Versmės“ sanatorijos esanti „Versmės“ statula. Šis objektas pasirinktas dėl to, kad šioje sanatorijoje vykdoma sergančiųjų cukriniu diabetu reabilitacija.
      Diabeto klubo „Versmė“ nariai Pasaulinę diabeto dieną minėjo ir lapkričio 17 d. Birštono bendruomenės namuose. Klubo pirmininkė B. Bartkevičiūtė apžvelgė Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 m. plėtros metmenis ir tolimesnę jos įgyvendinimo strategiją. Renginyje dalyvavusi J. Milaknienė, VšĮ Prienų ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoja, endokrinologė buvo parengusi labai įdomų ir vertingą pranešimą „Kaip padėti sau be vaistų“. Gydytoja kalbėjo apie sveiką mitybą, dietą, kuri veiksminga, kol jos laikomasi. J. Milaknienė patarė vartoti auga­linius aliejus (alyvuogių, rapsų ir sėmenų), naudingus mūsų organizmui, turinčius savo sudėtyje daug sočiųjų rūgščių. Taip pat reikalingas vitaminas D3, stiprinantis imunitetą, gerinantis regėjimą, saugantis nuo depresijos. Endokrinologė sergantiesiems diabetu pateikė visą sąrašą vaistingųjų augalų, kurie mažina cukraus kiekį kraujyje. Iš jų galima paminėti cinamoną, juoduosius serbentus, mėlynes, svogūnus, česnakus, ra­munėles, dilgėles, mėtas, jonažoles, trūkažoles, pupelių ankštis ir steviją – medaus augalą. Gydytoja suteikė daug informacijos apie įvairius kitus produktus, tinkamus vartoti sergantiesiems cukriniu diabetu. Ji patarė būti geros nuotaikos, šypsotis ir juoktis. Birštono sanatorijos „Versmė“ gydytoja endokrinologė R. Raišienė skaitė pranešimą „Skiepijimas – tai viena svarbiausių investicijų į visuomenės sveikatą“, taip pat pasakojo apie sanatorijoje teikiamas paslaugas ir tai, kaip jomis pasinaudoti. Po pranešimų su įdomumu visi žiūrėjo filmuką apie diabetu sergančius vaikus „Gyvenimas vaikui“. Renginio dalyvius smagiomis dainomis bei melodijomis linksmino Skriaudžių ansamblis „Kanklės“.
      LSMU MA SF klinikinės slaugos magistrantė,
      Prienų rajono diabeto klubo „Versmė“ pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė

      Panevėžys
      Panevėžio diabeto draugija „Viltis“ Pasaulinę diabeto ir Jungtinių Tautų dieną minėjo lapkričio 19 dieną. Buvo tikrinamas gliukozės kiekis kraujyje, platinama literatūra, lankstinukai apie diabetą, vyko konferencija, per kurią buvo kalbama apie mitybos ypatumus, neuropatiją ir insuliną, diabeto kontrolę, apie tai, kaip svarbu rūpintis savo sveikata, ką reikia žinoti.
      Konferencijos rėmėjai: miesto ir rajono savivaldybės, UAB Abovita, Optifarma, Medicata Filia, taip pat G. Kikas, O. Balžakienė.
      Panevėžio diabeto draugijos „Viltis“
      pirmininkė Nijolė Vaitelionienė

      Rokiškis
      Pasaulinė diabeto diena paminėta ir Rokiškyje. Visuomenės sveikatos biuro specialistai kartu su Rokiškio diabeto klubo nariais 113 žmonių pamatavo gliukozės kiekį kraujyje. Lapkričio 17 d. klubo nariai surengė bočios ir mėtymo į smiginį varžybas, vyko konkursas „Sveiki ir skanūs diabetikų valgiai“. Minint Pasaulinę diabeto dieną, į klubą įstojo 3 nauji nariai.
      Klubo „Rokiškis“ pirmininkė
      Marijona Mieliauskienė

      Tauragė
      Minėdama Pasaulinę diabe­to dieną, bendrija „Insula“ pakvietė tauragiškius daugiau sužinoti apie šią klastingą ligą, apie tai, kaip ji nustatoma, kokie jos simptomai, kaip gyventi sergant šia klastinga liga, taip pat ne­mo­kamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje. Paskaitą „Diabeto savikontrolė, komplikacijos“ skaitė gydytoja D. Šiliuvienė.
      Tauragės diabeto draugija „Insula“, minėsianti savo veiklos dvidešimtmetį, vienija beveik 70 narių. Kaip teigė bendrijos pirmininkas V. Šimkus, tai tik dalis mūsų rajono ligonių. Į bendriją, deja, stoja ne visi sergantieji – kai kurie numoja ranka, kai kurie, net nežino, kad serga.
      Parengta pagal
      www.tvk.lt

      Šiauliai
      Lapkričio 17 d. Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukri­niu diabetu, klubas „Lemtis“ minėjo Pasaulinę diabeto dieną. Į miesto savivaldybės salę susirinko ne tik diabeto ligoniai, bet ir jų artimieji bei draugai. Šventę pradėjo klubo „Lemtis“ pirmininkas A. Kviet­kauskas. UAB Optifarmos vadovas V. Vasiliauskas papasakojo apie kvėpavimo naudą žmogaus organizmui, atsakė į kilusius klausimus. Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja V. Vaičaitytė skaitė pranešimą apie sveikos mitybos svarbą, maiste esančius priedus, kurių reikėtų vengti, kurių nebijoti. Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos Vaikų konsultacijų poliklinikos vaikų endokrinologė V. Liugaitė priminė, kad diabetu sergantys žmonės privalo tikrinti kraujo gliukozę, vartoti vaistus, reguliariai mankštintis, reguliuoti mitybą. Be to, atsiradus diabeto komplikacijų, jie turi išmokti gyventi su jomis ir psichologiškai prisitaikyti.
      Klubo „Lemtis“ pirmininko pavaduotojas A. Šlivinskas aptarė nuveiktus klubo tarybos narių darbus ir paragino žmones dalyvauti numatomuose renginiuose.
      Klubo „Lemtis“ narė
      Rasa Blikertienė


Puslapiai 11-12
LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBA

2013-01-30 raštas Nr. 13 - 06

V. P. Andriukaičiui
LR sveikatos apsaugos ministrui


Dėl sveikatos politikos įgyvendinimo


      Visame pasaulyje pripažįstama, kad sveikatos priežiūros ašis yra pacientas. Todėl labai svarbus vaidmuo tenka ir pacientų interesus ginančioms organizacijoms. Pacientų balsas turi būti išgirstas ir Lietuvoje. Pacientai turi teisę gerai žinoti apie sveikatos priežiūros problemas ir įsipareigojimus visuomenės sveikatos labui.
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) tiks­las – aukštos kokybės, į pacientą centre orientuota, lygiateisė sveikatos priežiūra visoje Lietuvoje. LPOAT misija yra vienyti ir stiprinti vieningą pacientų balsą ir valią už geresnę sveikatos apsaugos ir priežiūros politiką. Taryba, bendradarbiaudama su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis, padeda spręsti ligų ir jų komplikacijų prevencijos, medikamentų, gydymo, psichologinės ir socialinės adaptacijos problemas. LPOAT teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybės bei savivaldos institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, susijusius su sergančių žmonių interesais. LPOAT palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis.
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba įregistruota 2002 m. spalio 22 d. Nuo 2005 m. gegužės 9 d. LPOAT yra Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso (IAPO) narė, o 2007 m. birželio 9 d. tapo Europos pacientų forumo (EPF) nare. Šiuo metu LPOAT vienija 30 organizacijų (artrito, astmos, Bechterevo, diabeto, epilepsijos, krūties, galvos smegenų, prostatos ir kitomis vėžio, nefrologinėmis, onkohematologinėmis, osteoporozės, sutrikusios psichikos, Parkinsono ligomis sergančių, žemaūgių, storulių, laringehtomuotų, stomuotų žmonių, nacionalinę donorų asociaciją, celiakijos ir maisto netoleravimo draugiją, akromegalija ir kitomis hipofizės, retomis onkologinėmis ligomis bei cistine fibroze sergančiųjų asociacijas). Apie 20 tūkst. jų narių šiandien atstovauja daugiau nei 1 mln. įvairiomis sunkiomis ligomis sergančiųjų interesams.
      LPOAT padeda sergantiems žmonėms spręsti aktualius klausimus dalyvaudama LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos, Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijų, Vilniaus ir Kauno regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų bei įvairių darbo grupių veikloje. Ji rūpinasi laiku gauti iš valdžios institucijų pacientų organizacijoms reikiamą objektyvią informaciją. Glaudus bendradarbiavimas su LR Seimu, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo bei kitomis ministerijomis, Valstybine ligonių kasa, dalijantis abipusiškai vertinga informacija, aptariant svarbiausius klausimus, padeda rasti geriausius uždavinių sprendimo būdus. LPOAT veikla labai gerai vertinama tarptautinėse organizacijose. 2009 m. LPOAT pirmininkė išrinkta Europos pacientų forumo valdybos nare, o 2011 m. perrinkta dar vienai kadencijai.
      Sveikatos apsaugos sistemos problemas būtina spręsti kompleksiškai su visais partneriais. Todėl kreipiamės į tautos atstovus ir raginame prisiimti atsakomybę, kad nebūtų pažeistos įstatymais įtvirtintos pacientų teisės, būtų įgyvendinami jų po­rei­kiai ir kad pacientų pasiūlymai įgautų prioritetinę svarbą. Todėl būtina:
      užtikrinti sveikatos politikos tęstinumą ir nepriklausomumą nuo politinių partijų kaitos, įgyvendinant strateginius sveikatos politikos dokumentus, tame tarpe LR Seimo 2011-06-07 nutarimu Nr. XI-1430 patvirtintus Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros metmenis;
      užtikrinti, kad visi Lietuvos pacientai turėtų teisę į laiku teikiamą kokybišką sveikatos priežiūrą;
      užtikrinti pacientams teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą (tiek valstybinę, tiek privačią) ir gauti apmokėjimą už paslaugas iš ligonių kasų (PSDF biudžeto) vienodais pa­grindais;
      neriboti teisės žmonėms, mokantiems įmokas į PSDF biudžetą, susirgus gauti šio fondo kompensuojamą medicininę pagalbą toje gydymo įstaigoje, kurią jie patys pasirinko;
      spartinti privačios praktikos plėtrą, įgyvendinant Pirminės sveikatos priežiūros politiką, strategiją ir programą, kuri skatintų kokybiškų paslaugų laisvą pasirinkimą ir prieinamumą laiku, trumpintų sveikatos paslaugų laukimo eiles;
      užtikrinti, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems sergantiesiems, nė vieno nediskriminuojant ir neišskiriant nei pagal gyvenamąją vietą, nei socialinę padėtį ar pajamas;
      daugėjant senyvo amžiaus žmonių, didėja ir Privalomojo sveikatos draudimo išlaidos. Todėl būtina dalintis atsakomybe tarp sveikatos ir socialinio sektorių, įvertinant realaus slaugos ir palaikomojo gydymo bei globos poreikį senyvo amžiaus žmonių sveikatos ir socialinės priežiūros plėtrai;
      užtikrinti, kad sveikatos politika vadovautųsi holistiniu požiūriu į pacientų poreikius. Daugeliui sergančiųjų lėtinėmis ligomis reikia įvairių paslaugų ir paramos visą gyvenimą, ypač kai liga tampa stigmos ar izoliacijos priežastimi;
      didinti PSDF biudžeto pajamas, atsižvelgiant į BVP augimą, bei, įvertinus sveikatos priežiūros paslaugų poreikį, užtikrinti to­lygų lėšų paskirstymą už suteiktas sveikatos paslaugas visoje šalyje;
      apskaičiuoti ir patvirtinti realius (sąnaudomis pagrįstus) sveikatos priežiūros paslaugų įkainius ir siekti, kad jie būtų ne mažesni nei ES šalių vidurkis; įvesti Papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą bei sudaryti jam veikti palankias sąlygas. Tai padėtų išvengti neoficialių mokėjimų už sveikatos priežiūros paslaugas valstybinėse medicinos įstaigose;
      palaikyti ambicingą ES strategiją teikti pacientams būtiną kokybišką informaciją apie jiems skiriamą gydymą ir vaistus. Tai yra pagrindinis veiksnys, užtikrinant orientuotą sveikatos priežiūrą pacientams;
      plėsti sveikatos priežiūros paslaugas, skatinant sveikatos priežiūros personalą už savalaikę ligų ir jų komplikacijų prevenciją, kokybiškai ir saugiai teikiamas paslaugas, pagarbą ir dėmesį pacientui;
      įgyvendinti Nacionalinės pacientų saugos platformos rekomendacijas; įvesti Žalos pacientų sveikatai atlyginimo be kaltės modelį;
      LR sveikatos apsaugos ministerijai nuolat bendradarbiauti, keičiantis objektyvia informacija, ir finansiškai remti pacientų organizacijas, propaguojant lėtinių neužkrečiamųjų ligų prevenciją.
      Tiek pacientų, tiek medikų ir sprendimus priimančių žmonių išrinktos valdžios atstovų tikslas turi būti bendras – tobulesnė ir pacientui draugiškesnė, prieinama, saugi ir kokybiška sveikatos priežiūra.

Pasirašyti galima
internete: www.teisepasirinkti.lt
      Tikimės, kad Lietuvos, pasirinkusios demokratijos kelią, sveikatos sistemos politika bus formuojama ir įgyvendinama, vadovaujantis laisvo pasirinkimo, sąžiningos konkurencijos, pagrįstumo, lygiateisiškumo, skaidrumo bei sveikatos politikos tęstinumo ir nuoseklumo, nepriklausomai nuo politinių partijų įtakos ir kaitos, diegant efektyvius vadybos ir ekonomikos principus, sekant pažangiausių Europos valstybių pavyzdžiu, gerbiant ir užtikrinant pacientų teises į sveikatos apsaugą, oficialiai įtraukiant pacientus į ES ir nacionalinius sveikatos projektus bei politiką, ir kad pacientai taps lygiaverčiais partneriais.

      Vida Augustinienė
      Lietuvos pacientų organizacijų
      atstovų tarybos pirmininkė
      Europos pacientų forumo valdybos narė

      Tel.: d. 2620783, mob. 8 652 11555
      El. p.: info@pacientutaryba.lt, info@dia.lt
      www.pacientutaryba.ltPuslapis 13
Startavo akcija „Teisė pasirinkti“ –
už pacientų teises ir jų galimybę rinktis gydymo įstaigą

      Š. m. vasario 7 d. Seime vyko apskritojo stalo diskusija „Sveikatos apsauga Lietuvoje: tarp reformų ir eksperimentų“. Jos metu paskelbta apie naujos pilietinės akcijos „Teisė pasirinkti“ pradžią, kurios tikslas – užtikrinti ir apginti pacientų teises.


Seime vyko diskusija apie sveikatos reformas Lietuvoje (I.Silenkovos nuotr.)
      Akciją, prie kurios savo parašais galės prisijunti kiekvienas Lietuvos pilietis, inicijuojančios Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė teigė, kad šiandien dažnai girdime žodį „reforma“, bet retai susimąstome, ką jis iš tikrųjų reiškia.
      „Reformos sveikatos sektoriuje turėtų būti kuriamas ne dėl reformų, o dėl to, kad pacientai kuo operatyviau gautų lengvai prieinamą ir kokybišką gydymą, tyrimus ar tiesiog vertingą patarimą. Tai yra svarbiausia žmonėms, kai jie susiduria su liga. Matydami šiandienos situaciją, kai iškilo grėsmių pamatinėms pacientų teisėms, nusprendėme pradėti pilietinę akciją“, – teigė V. Augustinienė.
      Akcijos partneriu tapusio Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis sakė, kad Lietuvai šiandien reikia realių ir pirmiausia pacientams naudingų sveikatos sektoriaus pertvarkų.
      „Kartais vietoj būtinų darbų pasirenkama tariamų visuomenės priešų medžioklė. Sveikatos apsaugos ministras kalba apie mistinį Privalomojo sveikatos draudimo lėšų užvaldymą, tačiau jis pamiršta, kad šias įmokas suneša ne kokia nors ministerija, o kiekvienas šalies gyventojas. Todėl kiekvienas pilietis pats turi teisę laisvai apsispręsti, kaip rūpintis savo sveikata, kurį gydytoją pasirinkti ir, galiausiai, kurioje įstaigoje – valstybinėje ar privačioje – lankytis bei gauti reikiamą finansavimą. Jokia valstybės institucija negali daryti žmonėms dirbtinių kliūčių“, – teigė Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas E. Masiulis.
      Pilietinę akciją „Teisė pasirinkti“ savo parašais jau parėmė šeimos klinikų atstovai iš visos Lietuvos, šalies gydytojų bend­ruomenės, Privačių svei­katos priežiūros įstaigų asociacijos, organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai ir kiti.
      Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos vadovo E. Masiulio teigimu, sveikatos sektoriuje būtų prasminga įteisinti aiškias ir skaidrias pacientų priemokas už suteiktas paslaugas, nustatant saugiklius, kad nenukentėtų mažas pajamas turintys, pensinio amžiaus ir dažnai sergantys žmonės. Ši sistema būtų tokia pat valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, taip būtų užkertamas kelias ne­le­galioms priemokoms „po stalu“.
      Liberalų manymu, taip pat reikėtų pakeisti ydingą kom­pensuojamųjų vaistų sistemą – vietoj jos valstybė skirtų kompensacijas už konkrečias ligas. Kitas svarbus žingsnis – įteisinti papildomą savanoriško sveikatos draudimo galimybę. Ja pa­si­naudotų tie gyventojai, kurie to pageidauja ir kuriems nepriimtinas nelegalus atsiskaitymas su medikais „vokeliuose“.

      Daugiau informacijos:

      Eligijus Masiulis,
      Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas
      Tel. 8 698 42122. Eligijus.Masiulis@lrs.lt

      Vida Augustinienė,
      Lietuvos pacientų organizacijų
      atstovų tarybos pirmininkė
      Tel. 8 652 11555


Puslapis 14
Mūsų kolektyvinių narių kūryba

      Janina Tautkienė
      Raseinių rajono cukriniu diabetu sergančiųjų klubo „Diabetas“ pirmininkė

RITMAS

Tiksi laikrodžiai du –
Ir abu vis tuo pačiu ritmu.
O širdis tik viena,
Bet su ritmu kažkodėl netvarka.

Tai skuba kažkur vis pabėgti,
Tai vis nori trumpai pailsėti,
Tai pabuvus kažkur per ilgai,
Skuba vėl, lyg jos lauktų namai...

O jei laikrodis širdį turėtų,
Tai jo ritmas kitaip gal tiksėtų,
Gal į priekį jis taip neskubėtų,
Kas minutę trumpai pailsėtų.

O kai laikrodžiai laiką skaičiuoja,
Mes gyvi, kol širdis nesustoja,
Ir nors laikrodžiai tiksi abu,
Per gyvenimą viena aš einu.
SUKASI ŽEMĖ

Nenusimink, jei šiandien tau graudu,
Žinok, kad žemė sukasi ratu.
Išaušus rytui, saulė švies,
Ir džiaugsmas širdį vėl užlies.

Sidabru šerkšnas sužvilgės,
O vėjas snaiges šokti kvies,
Dėkok gyvenimui už tai,
Kad tu šioj žemėj gyvenai.

Pavirs ir ledas upeliu,
Šlaitai pilni bus vėl žiedų,
Širdis gal gailiai sudejuos,
Kad tai priklauso ne nuo jos...

Klausysis vyturio giesmės,
Ir vėl gal ašara riedės,
Žinok gerai šiandien ir tu –
Kad žemė sukasi ratu.


Puslapis 15
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      2012 m. lapkričio 8 d. Jonavos rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubas „Ramunė“ minėjo savo veiklos 20-ies metų jubiliejų ir Pasaulinę diabeto dieną.
      »  Lapkričio 13 d. Lietuvos televizijos laidoje „Labas rytas, Lie­tuva“ apie cukrinio diabeto aktualijas kalbėjo Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) prezidentė V. Augustinienė.
      »  Lapkričio 14 d. Vilniuje vyko Pasaulinei diabeto dienai (PDD) paminėti skirta respublikinė konferencija „Diabeto kontrolės mokymas ir profilaktika“. Šiai dienai skirti renginiai vyko visoje Lietuvoje. Juos organizavo diabeto klubai. LDA vadovė dalyvavo Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos diabetu sergančiųjų klubo „Beta“, Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ ir Jonavos rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubo „Ramunė“ surengtuose minėjimuose.
      »  Lapkričio 16–17 d. Berlyne vykusiame Vokietijos diabeto federacijos kongrese pranešimą „Tarptautinė perspektyva: diabeto mokymas Lietuvoje“ skaitė LDA prezidentė V. Augustinienė.
      »  Lapkričio 19 d. Briuselyje (Belgijoje) vyko Europos pacientų forumo (EPF) valdybos posėdžiai, juose dalyvavo EPF valdybos narė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Lapkričio 23–24 d. Palangoje vyko kasmetinė konferencija „Aktualūs diabetologijos klausimai“ gydytojams endokrinologams. Pranešimą „Lietuvos diabeto asociacijos aktualijos“ skaitė LDA prezidentė V. Augustinienė.
      »  Lapkričio 29–30 d. Vilniuje vyko asociacijos „Sveikatos forumas“, kurio narė yra ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, konferencija „Sveikatą 2020 metams kuriame šiandien“. Sesijoje „Lėtinės neinfekcinės ligos (LNL) ir sveikas senėjimas“ ekspertai diskutavo apie sveikatos priežiūros specialistų, pacientų, visuomenės sveikatos biurų ir nevyriausybinių organizacijų indėlį į LNL profilaktiką ir valdymą. Diskusijoje dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Daugiau informacijos www.sveikatosforumas.lt
      »  Gruodžio 3 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Gruodžio 4 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Privalomojo sveikatos draudimo posėdis, kuriame dalyvavo šios tarybos narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Gruodžio 6 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Visuomenės sveikatos gerinimas, stiprinant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą, pirminiame sveikatos priežiūros lygyje“ dalyvavo V. Augustinienė.
      »  Gruodžio 7 d. LR Seime vyko Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos konferencija, joje dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė, nariai O. Telyčėnienė ir G. Paltanavičius.
      »  2013 m. sausio 10 d. Vilniaus greitosios medicinos pagalbos centras minėjo 110-ies metų jubiliejų. Sveikinimo kalbą pasakė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Į spaudos, radijo, TV žurnalistų klausimus apie LR sveikatos apsaugos ministro planuojamas reformas dėl privačios medicinos pacientų poziciją išsakė ir laidose dalyvavo šie Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos atstovai:
      »  Sausio 15 d. ,,Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“ dalyvavo U. Šakūnienė.
      »  Sausio 16 d. radijo laidoje „Laisvoji banga“ telefonu kalbėjo V. Augustinienė.
      »  Sausio 16 d. LRT laidoje „Teisė žinoti“ dalyvavo E. Kve­da­raitė.
      »  Sausio 17 d. LRT laidoje „Savaitė“ dalyvavo V.  Augus­tinienė.
      »  Sausio 21 d. V. Augustinienės interviu žurnalui „Šei­mi­ninkė“.
      »  Sausio 28 d. V. Augustinienės interviu laikraščiui „Atgimimas“ ir žurnalui „Veidas“.
      »  Sausio 30 d. LRT radijo laidoje „Tarp Rytų ir Vakarų“ daly­va­vo V. Augustinienė.
      »  Sausio 31 d. LRT televizijos laidoje „Tautos aikštė“ dalyvavo V. Augustinienė, U. Šakūnienė, G. Žižys, L. Kaz­laus­kienė.
      »  Vasario 5 d. Lietuvos radijo laidoje „Litas prie lito“ kalbėjo V. Augustinienė.
      »  Vasario 7 d. informacinėje laidoje „Info diena“ dalyvavo V. Augustinienė.
      »  Vasario 11 d. V. Augustinienės interviu Panevėžio krašto dienraščiui „Panevėžio balsas“.
      »  Vasario 13 d. į TV3 laidos „Akistata“ klausimus atsakė V. Augustinienė.
      »  Sausio 17 d. LR Seimo plenariniame posėdyje pranešimą „Sveikas senėjimas – nauji iššūkiai Lietuvai“ skaitė Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas prof. J. Pundzius. Dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Sausio 24 d. vykusiame Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos valdybos posėdyje aptarta pacientų pozicija dėl LR sveikatos apsaugos ministro V. P. Andriukaičio reformos galimų padarinių. Nutarta kreiptis į LR Seimo Sveikatos reikalų komitetą dėl LPOAT atstovo įtraukimo į Nacionalinę sveikatos tarybą prie LR Seimo. Aptarti kiti aktualūs klausimai.
      »  Sausio 25 d. į pasitarimą su pacientų organizacijų atstovais dėl sveikatos apsaugos ministro planuojamų reformų galimų pasekmių pakvietė LR Seimo narys A. Kubilius.
      »  Vasario 4 d. LR sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis pakvietė Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybą supažindinti su XVI Vyriausybės sveikatos programa, tačiau jos nepristatė.
      »  Vasario 5 d. LPOAT pirmininkė susitikime su asociacijos „Sveikatos forumas“ vadovais aptarė abiem organizacijoms aktualius klausimus.
      »  Vasario 6 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyvavo pacientų organizacijų inicijuotoje spaudos konferencijoje „Kokią kainą mokėsime už ministro V. Andriukaičio sukeltą sumaištį?“
      »  Vasario 7 d. LR Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija pakvietė LPOAT pirmininkę V. Augustinienę į apskritojo stalo diskusiją „Sveikatos apsauga Lietuvoje: tarp reformų ir eksperimentų“ pasisakyti tema „Kas lemia sveikatos paslaugų kokybę: ko nori pacientai?“ Dalyvavo LPOAT nariai U. Šakūnienė, L.Kaz­laus­kienė, J. Sadauskaitė, G. Kliučinskienė.
      »  Vasario 8 d. LPOAT vadovės V. Augustinienės susitikime su ministro pirmininko A. Butkevičiaus patarėju A. Vinkumi aptarti sveikatos politikos klausimai.
      »  Vasario 13 d. LPOAT delegatai U. Šakūnienė, J. Sadauskaitė, V. Valeikienė, G. Paltanavičius, A. Danylienė ir V. Augus­ti­nienė LR Vyriausybės rūmuose susitikime su ministro pirmininko A. Butkevičiaus patarėjais A. Vinkumi, A. Urboniene, V. Švoba ir LR Prezidentės patarėja A. Mečėjiene aptarė klausimus dėl sveikatos politikos įgyvendinimo.


Puslapiai 16-17
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

Į S A K Y M A S

Dėl lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro
2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO Nr. V-391 „DĖL 2012 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2012 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1081, Vil­nius

      »  Įsakymo tekstas


Puslapiai 18-19
Vaikų diabetas: psichologijos ir pažintiniai ypatumai

      Diabetas – tai liga, kuria susirgus sunkumų nuolat iškyla visai šeimai. Susirgus diabetu pakinta vaiko psichologinė būklė, galimi tam tikri psichiatriniai sutrikimai, mokymosi sunkumai, pakinta santykiai su šeima ir vaiko socialinis statusas, nuolat vargina stresas ir įtampa, pablogėja gyvenimo kokybė, susiduriama su elgesio sunkumais, būdingais vaikams ir paaugliams, sergantiems cukriniu diabetu.

      Tarptautinėse diabeto gydymo rekomendacijose teigiama, kad „psichologinis veiksnys yra svarbiausias, gydant diabetą“. Todėl, norint sėkmingai gydyti diabetą:
      1. Gydyme turi dalyvauti socialiniai darbuotojai ir psichologai.
      2. Diabeto komanda (visi jūsų vaiką prižiūrintys specialistai) yra apmokyti pastebėti ir identifikuoti vaiko psichologinius sunkumus.
      3. Susidūrę su problemomis, nebijokite kreiptis į specialistus, galinčius suteikti profesionalią pagalbą (vaikų psichiatrus, psichoterapeutus, psichologus).
      4. Atminkite, kad kiekvienas vaikas yra individualus, tačiau psichologiniai ir socialiniai sunkumai, adaptacijos, mokymosi, bendravimo problemos, depresija ir kiti nemalonumai vargina visus žmones, sergančius lėtinėmis ligomis. Liūdėti, pykti, jausti nerimą, neviltį, verkti yra normalu. Svarbu suprasti, kas dedasi jūsų vaiko širdyje, padėti jam išgyventi tai ir, prireikus, paskatinti kreiptis į specialistus. Barti, kaltinti, imtis griežtų auklėjimo priemonių dėl suprastėjusios diabeto kontrolės ar prastesnių rezultatų mokykloje nederėtų. Pulti į neviltį, nuleisti rankas ir nedaryti nieko – taip pat ne išeitis.
      Dažniausios psichologinės problemos, susijusios su diabetu, yra šios:
      »  depresija ar liūdesys;
      »  nerimas, ypač pirmaisiais metais;
      »  diabeto neigimas;
      »  prisitaikymo prie diabeto sunkumai;
      »  problemos dėl valgymo, svorio kontrolės, kūno išvaizdos;
      »  tarpusavio bendravimo problemos;
      »  stresas;
      »  adatų baimė;
      »  hipoglikemijos baimė;
      »  seksualiniai sutrikimai.
      Susirgęs diabetu, kaip ir kitomis lėtinėmis ligomis, žmogus išgyvena šiuos etapus:
      Šoką – žmogus negali patikėti, kad jis susirgo, tai jam atrodo nerealu, lyg sapne. Jis stebi gydytoją, jo akis, mimiką, tačiau nepriima informacijos, neklauso, ką gydytojas pasakoja apie ligą, organizmo pokyčius, gydymo detales.
      Nusivylimo ir agresijos fazę – žmogus liūdi, verkia, pyksta ant savęs, gydytojų, artimųjų, likimo, klausia savęs, kodėl susirgo būtent jis, jaučiasi nusivylęs gyvenimu. Ši būklė, laikui bėgant, praeina ir pamažu pereina į susitaikymo fazę.
      Susitaikymą – žmogus suvokia, kad nieko nebepakeisi, kad reikia išmokti gyventi iš naujo, kaupti žinias apie ligą, vartoti vaistus. Jam palengvėja, tačiau iškyla labai daug klausimų, susijusių su liga, jis nerimauja dėl savo kintančios savijautos ir žinių stokos. Bet baisiausi išgyvenimai jau praeityje.
      Persiorientavimo fazę – žmogus kaupia žinias, išmoksta su­si­tvarkyti su savo liga, tai teikia jam vis daugiau pasitikėjimo savimi, mažėja nerimo jausmas. Pamažu sugrįžta kasdieniai rūpesčiai ir gyvenimo džiaugsmas.
      Kiek laiko užtruks, kol jūsų vaikas pereis šias fazes, niekas tiksliai nežino – savaites, mėnesius, metus... Tai yra labai individualu. Tačiau svarbu neužstrigti pradinėse fazėse, kai žmogus nesugeba prisitaikyti toliau gyventi, neigia ligą, nesugeba sukaupti reikiamų žinių, elgiasi neatsakingai, nesiklauso gydytojo nurodymų, bando sumenkinti savo ligos rimtumą, neprisiima atsakomybės už savo sveikatą ir gydymo sėkmę. Tuomet svarbu kreiptis į psichinės sveikatos specialistus.
      Be to, būna atvejų, kad net sėkmingai susitaikius su savo liga, vėliau galimi atkryčiai, kai žmogus vėl pradeda jaustis nusivylęs, bejėgis, piktas, ir tai gali užtrukti trumpiau ar ilgiau. Svarbu nesu­stingti šioje stadijoje ir vėl sugebėti prisitaikyti ir judėti į priekį.
      Tėvai turi suprasti savo vaiką, o ne barti, imtis griežtų auklėjimo priemonių, kaltinti, kad vaikui nesiseka kontroliuoti diabeto ir mokytis taip gerai, kaip ir anksčiau, ar pulti į neviltį ir nebedaryti nieko. Jie turi nuolat kalbėti su savo vaiku apie tai, padėti jam pačiam suprasti, kas su juo dedasi, padėti suvokti, kad tai laikina, kad nusivylimas ir depresija praeis, kad jis privalo mokytis gyventi su savo liga.
      Be abejo, su psichologiniais sunkumais susiduria ne tik vaikas, bet ir jo artimieji. Nekaltinkite savęs, genų, saldainių, likimo, supraskite, kad tai yra natūralu ir neišvengiama, kreipkitės pagalbos į psichiatrus, psichologus, diabeto klubus, bendraukite su panašius sunkumus išgyvenusiais vaikais ir jų šeimos nariais, jie gali jums daug kuo padėti, duoti vertingų patarimų, išklausyti, sunkią valandą suteikti moralinę paramą.

      Psichologinės problemos ir psichiatriniai sutrikimai
      Tam, kad suprastumėte, ar reikia kreiptis į specialistus, turite žinoti, kokie psichologiniai ir psichiatriniai sutrikimai gali ištikti jūsų vaikus. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad vaikai, sergantys I tipo diabetu, psichologinių ir psichiatrinių problemų turi dažniau, nei nesergantys. Mergaitės su šiomis problemomis susiduria dažniau nei berniukai, ypač tos, kurių glikemijos kontrolė yra prasta, dažnos diabetinės ketoacidozės. Net pusei jų pasitaiko šie psichiatriniai susirgimai: depresija, elgesio sutrikimai, valgymo sutrikimai. Net 10% mergaičių turi valgymo sutrikimų, t. y. 2 kartus dažniau, nei diabetu nesergančios mergaitės.
      Prasta diabeto kontrolė yra susijusi ir su kitomis psichologinėmis problemomis: pykčio priepuoliais, nerimo sutrikimu, sumažėjusiu savivertės jausmu. Diabetu sergantys vaikai dažniau susiduria ir su mokymosi problemomis (berniukai dažniau nei mergaitės). Jiems sunkiau priimti, įsisavinti ir apdoroti gaunamą informaciją, jiems būdinga dėmesio stoka, sulėtėjusi protinė veikla (sprendimų priėmimas, dėmesys detalėms, atsakymų greitis), silpnesnė ilgalaikė atmintis, šiek tiek žemesni intelektiniai gabumai, ypač tų, kurių diabeto pradžia buvo ankstyva (iki 4 metų), ir tų, kurių diabeto kontrolė yra prasta.
      Kai hipoglikemija siekia 2,9–3,2 mmol/l, protinė veikla sulėtėja jos metu ir net iki 3–4 val. po jos, kol visiškai normalizuojasi cukraus kiekis ir visi metaboliniai procesai organizme.

      Šeimos vaidmuo
      Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad prastai diabetą kontroliuoja dažniau tie vaikai, kurie auga tik su vienu iš tėvų, tie, kurių šeimos pajamos yra labai mažos ar kurių šeimos priklauso etninėms mažumoms.
      Didžioji dauguma tėvų susiduria su psichologinėmis prob­lemomis tada, kai diagnozuojama liga. Trečdaliui motinų atsiranda depresija, nerimas, bet dauguma šių prisitaikymo problemų praeina per pirmuosius metus nuo diagnozės nustatymo. Vieno tyrimo metu nustatyta, kad 24% motinų ir 22% tėvų ištinka potrauminio streso sindromas, kuris trunka apie 6 savaites po diagnozės nustatymo.

      Socialinis palaikymas
      Geriau diabetą kontroliuoti pavyksta tiems vaikams, kurių mokyklos personalas ir draugai yra supažindinti su diabetu ir jo gydymu. Paaugliai ir vyresnio amžiaus vaikai dažnai skundžiasi šeimos ir draugų palaikymo stoka. Emocinė šeimos ir draugų parama jiems yra labai svarbi. Neigiama aplinkinių reakcija ­jiems sukelia stresą, dėl to blogėja jų glikemijos kontrolė. Kaip susidorojimo su stresu būdą paaugliai dažnai panaudoja taip vadinamą „išmokto bejėgiškumo stilių“. Vertindami savo sveikatą, jie dažniausiai nureikšmina savo sveikatai iškilusią komplikacijų grėsmę, tuo pačiu suvokdami kitų vaikų sveikatai kylančią komplikacijų grėsmę.
      Tėvai savo sergančių vaikų gyvenimo kokybę vertina prasčiau nei patys vaikai (vaikai savo gyvenimo kokybę vertina panašiai, kaip ir sveiki jų bendraamžiai).
      Insulino pompos naudojimas gyvenimo kokybei neturi le­mia­mos įtakos.

      Psichologo pagalba
      Psichologinės pagalbos procese turi dalyvauti visa šeima. Tikslų nustatymas, savikontrolė, teigiamas paskatinimas, elgesio korekcija, palaikantys pokalbiai su tėvais ir tinkamas atsakomybės už diabeto priežiūrą ir gydymą paskirstymas yra būtini, norint pasiekti gerą glikemijos kontrolę. Diabetą sunkiai sekasi valdyti vyresnio amžiaus vaikams, dar neturintiems pakankamo psichosocialinio brandumo, kurių tėvai leidžia jiems visiškai savarankiškai gydytis. Sunkiai sekasi ir tiems, kurių tėvai bando perimti visą kontrolę į savo rankas.
      Ankstyvoje paauglystėje dažnai suprastėja diabeto priežiūros kokybė, nes tėvai pradeda mažiau dalyvauti diabeto valdyme. Paaugliai turėtų būti skatinami įvertinti didėjančią jų pačių atsakomybę, bet tik nuolatinėje tėvų priežiūroje. Tėvų uždavinys yra išlikti įtrauktiems į ligos valdymą, domintis vaiko sveikata, motyvuojant geriems rezultatams, padedant priimti sprendimus, palaikant morališkai, o ne sukuriant šeimoje konfliktą ir taip dar labiau pabloginant paauglio gyvenimo kokybę.
      Perėjimas į „suaugusiųjų diabeto priežiūrą“, sulaukus 18 metų, bus suplanuotas ir detaliai aptartas, dalyvaujant vaikui, tėvams ir suaugusiųjų diabeto priežiūros specialistams (diabeto komandai).
      Vaiko psichosocialinę būklę labai svarbu įvertinti šiais kritiniais momentais:
      1. Diagnozavus ligą.
      2. Prieš pradedant lankyti mokyklą (jei būtų nustatyti diabetu sergantiems vaikams būdingi mokymosi sunkumai, su jais mokytojai turėtų dirbti, atsižvelgdami į tai).
      3. Prieš paauglystę (kad atėjus paauglystės metui, dalis atsakomybės už diabeto gydymą būtų perduota vaikui, atsižvelgiant į jo tuometinę protinę brandą ir pasiruošimą savarankiškai savikontrolei).
      4. Bet kuriuo metu, įtarus kitas su diabetu susijusias psicholo­gines ir psichiatrines problemas (depresiją, nerimą, valgymo, elgesio sutrikimus ir kt.). Ypač svarbu kreiptis į psichinės sveikatos specialistus pastebėjus, kad vaikui itin sunkiai sekasi siekti gydymo tikslus, kai jų metabolinė kontrolė yra nuolat bloga (dažnai kartojasi aukštos ar žemos glikemijos, nuolat aukštas glikuotas hemoglobinas, dažnai kartojasi diabetinės ketoacidozės).

      Vaikų endokrinologė Lina Orlovskaja,
      Centro poliklinika


Puslapiai 20-21
Apie osteoporozę

      Osteoporozė – šiandieninės visuomenės sveikatos problema
      Nuolatinis ir nepaliaujamas skausmas, baimė judėti, parkristi, susilaužyti kaulus... Tokia kasdienybė kankina nemažą dalį vyresnių žmonių, kai jie susiduria su klastinga ir negailestinga liga – osteoporoze. Sakoma, kad osteoporozė – tai tylioji epidemija, nes dažnai ši liga nustatoma tik lūžus kaului. Nors šiandien galime džiaugtis, jog, palyginti su mūsų protėviais, gyvename žymiai ilgiau, tačiau senstanti visuomenės dalis vis dažniau susiduria su ligomis, kurios anksčiau nebuvo didelė sveikatos problema. Viena iš jų ir yra osteoporozė.
      Dažnai yra manoma, kad tai yra moterų liga. Įrodyta, kad net 1 iš 2 moterų, vyresnių nei 50 metų, patirs kaulų lūžį, lemtą osteoporozės. Ligos sąlygoti lūžiai yra dažni ir tarp vyrų. Remiantis duomenimis, 1 iš 4 vyrų, vyresnių nei 50 metų, patirs dėl šios ligos lūžį. Vyrų, kuriems dėl osteoporozės lūžo kaulai, mirtingumas, palyginti su moterų, yra didesnis. Lūžių dažnio skirtumas tarp moterų ir vyrų paaiškinamas tuo, kad vyrų kaulinio audinio masė vidutiniškai 15 % didesnė nei moterų. Tad vyrų kaulinio audinio „atsargos“ yra didesnės prieš pradedant jam mažėti su amžiumi ir jiems yra būdingas lėtesnis kaulinio audinio mažėjimas, nei moterų, kuris joms paprastai yra staigus po menopauzės dėl atsiradusios moteriškųjų hormonų stokos. Beje, gana dažnai būna ir gretutinių ligų, kurios pagreitina jos progresavimą, pavyzdžiui, reumatoidinės ligos. Vyrų osteoporozę dažniausiai sąlygoja vyriškųjų hormonų mažėjimas senstant, kuris nėra staigus, bet laipsniškas. Tačiau jiems dažnai šios ligos progresavimą pa­spartina netinkamas gyvenimo būdas, pvz., alkoholio vartojimas, rūkymas, fizinio aktyvumo stoka. Kalbant apie vyrus, dar reikia įvertinti ir daugelį kitų ligų, kurios gali būti osteoporozės priežastis, pvz., celiakiją ir kitas. Todėl vyrus rekomenduojama tirti ir gydyti specializuotuose centruose, kur yra galimybė atlikti sudėtingesnius tyrimus ir pritaikyti tinkamą gydymą.
      Viena iš didžiausių šios ligos blogybių yra ta, kad iki lūžio paprastai nieko neskauda, o įvykus pirmam lūžiui, jei liga yra negydoma, prasideda jų virtinė. Tyrimais įrodyta, kad, lūžus osteoporoziniam stuburo slanksteliui ir nesigydant, per pirmus metus tikimybė patirti antrą slankstelio lūžį išauga keturis kartus. Po ant­ro slankstelio lūžio, kitų lūžių rizika jau didėja dešimtimis kartų. Be to, duomenys rodo, kad per vienus metus, lūžus šlaunikauliui, miršta 20 % ligonių. Mirties priežastis yra ne pats kaulų lūžis, bet komplikacijos, kurias lemia operacinis lūžio gydymas, bendras organizmo nusilpimas, sudarantis prielaidas infekcijai išsivystyti, kraujo krešuliams susidaryti, praguloms atsirasti.
      Taigi, osteoporozės diagnostikos ir gydymo tikslas – išvengti pirmo lūžio. Laiku pradėtas gydymas nuo osteoporozės padeda daugeliui moterų ir vyrų sumažinti lūžių riziką.
      Daugelis ligoniams skiriamų vaistų priklauso kaulo ardymą slopinančiai vaistų grupei, t. y. stabdomas per daug aktyvus kaulo ardymas. Slopinant kaulo ardytojus, susidaro pakankamai laiko kaulo statytojams pagaminti kaulą ir naują kaulą mineralizuoti bei taip sumažinti lūžių riziką. Dažnai toks gydymas yra veiksmingas. Tačiau yra atvejų, kai kaulo statytojai nėra pakankamai aktyvūs, ir jie nepastato visaverčio kaulo, nors ir slopinami kaulo ardytojai. Dėl to gali įvykti lūžių, net ir gydant osteoporozę.

      Sunki osteoporozė
      Deja, yra ligonių, kuriems, nors ir gydantis, ir toliau lūžta kaulai. Lūžiai, kurie įvyksta per 6 mėnesių laikotarpį nuo gydymo pradžios, dar nelaikomi nesėkmingo gydymo rezultatu. Kaulų būklė keičiasi negreitai – reikia 3–4 mėnesių kaului atsinaujinti ir beveik 2 metų visiškai jam mineralizuoti. Tik tada jis vėl tampa stiprus ir atsparus.
      Būna ligonių, kurių kūno laikysena dėl dauginių stuburo slankstelių lūžių pakito taip, kad jie nebegali net atsitiesti, susiformavusi kupra neleidžia atsigulti ant nugaros, o šonkaulių lankai remiasi į klubikaulius, sukeldami skausmus. Tokiems ligoniams kartais pakanka tik staigiau pasisukti lovoje, kad įvyktų šonkaulio ar stuburo slankstelio lūžis. Skaudžiausia, kad šie žmonės kenčia ir nesitiki rasti pagalbos, nepasiduoda šeimos gydytojų skatinimui gydytis ir šeimos narių pastangoms sudaryti sąlygas tirtis.

      Iš gydytojo praktikos
      Keli atvejai iš kasdienės mano praktikos akivaizdžiai rodo, kokie tai sunkūs ligoniai.
      „Neduok sviete, tokia liga“, – sunkiai žodžius renka solidaus amžiaus moteris. Ant patalo praleidusi pusantrų metų moteris vėl sugeba pati atsinešti laikraščius, suskaudus dančiui, nueiti pas odontologą. Viskas prasidėjo tada, kai ji netyčia pargriuvo. Ši nedidelė trauma baigėsi abiejų rankų dilbių ir stuburo lūžiais. Ją nuolat vargino nugaros skausmas. Ištyrus paaiškėjo, kad priežastis – osteoporozė.
      „Sergu reumatoidiniu artritu, taip pat ir osteoporoze“, – savo bėdomis dalijasi kita 54 metų inteligentiška moteris. „Gėriau įvairius vaistus nuo šių ligų, kentėjo skrandis, bet sveikata nepagerėjo. Esu smulki, mano sąnariai visai iškraipyti, o skausmai nepakenčiami“, – guodėsi ji.
      O tai dar kita, 62 metų vyro istorija. „Prieš dvejus metus pra­radau sąmonę ir stipriai susižalojau. Padarius mano stuburo nuotraukas, išaiškėjo, kad 5 ar 7 slanksteliai buvo sutrupėję. Nuolat teko gulėti ligoninėse, nusilpo raumenys, vaikščioti tapo itin sunku. Išbandžiau įvairius vaistus, bet rezultato nebuvo, o gy­dytojai nieko gero nežadėjo.“
      Tai tik keli atvejai, bet panašių į šiuos, kurie palieka laiko neištrinamus įspūdžius, yra tikrai daugiau.
      Džiugu, kad tokiems ligoniams mes galime padėti. Mums kovoti su osteoporoze padeda įvairaus poveikio kompensuojamieji vaistai pagal kiekvieno paciento poreikius, tiek kaulų ardytojų slopintojai, tiek kaulų statytojų aktyvintojai. Sunkiau­siems ligo­niams, kuriems reikalingas naujas ir stiprus kaulas, arba moksliškai – efektyvus ir veiksmingas gydymas, kaulus atkuriantys vaistai (kaulų statytojai aktyvintojai) šiandien suteikia puikią galimybę sugrąžinti tokius ligonius į įprastą, kasdienį gyvenimą. Abi minėtos moterys ir vyras baigia išsivaduoti iš šios ligos spąstų.

      Svarbiausia pareiga – padėti ligoniui
      Šiandien sunkia osteoporoze sergantys ligoniai konsultuojami visose didžiųjų miestų konsultacinėse poliklinikose. Tiek šiandien, tiek, reikia tikėtis, ateityje gydymas vaistu, skatinančiu kaulų statytojus dirbti aktyviau, taip siekiant atkurti kaulo kokybę, bus prieinamas visiems, kurie atitiks sunkios osteoporozės Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus kriterijus.
      Manau, kad šiais informacijos laikais apie naujausius gydymo būdus turi žinoti ir pacientai, ypač tie, kuriems dėl dauginių kaulų lūžių sunku judėti, kurių kasdieninė veikla yra labai ribota.

      Gydytoja endokrinologė
      Jūratė Kulbokienė


Puslapis 22
Gydytojo specialisto paslaugos:
ar prašymas sumokėti gali būti teisėtas?

      Pacientas, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, kuriam reikalinga gydytojo specialisto konsultacija, dažnai nežino, kada specialisto paslaugos teikiamos nemokamai, o kada reikia susimokėti. Į klausimus apie antrinio ir tretinio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis, atsako Kauno teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas ­Kazimieras Varžgalis.

      Kokios ambulatorinės paslaugos priskiriamos antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugoms? Kokie gydytojai specialistai teikia tokias paslaugas?
      Tai paslaugos, kurias ambulatoriškai teikia gydytojai specialistai kardiologai, otorinolaringologai (LOR), neurologai, pulmonologai, dermatovenerologai, ortopedai traumatologai, chirurgai, akušeriai ginekologai, akių ligų, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai ir t.t.

      Ar konsultuotis nemokamai pas šiuos specialistus galima patekti tik su siuntimu? Kas gali išduoti siuntimą pas antrinio lygio paslaugas teikiantį gydytoją specialistą?
      Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, turin­tiems gydytojo siuntimą, ambulatorinės antrinio ar tretinio lygio gydymo paslaugos yra teikiamos nemokamai. Taip pat pacientui nereikia mokėti, kai teikiama būtinoji pagalba.
      Pirmiausia reikėtų žinoti, kad siuntimas nemokamai konsultuotis pas tokį specialistą išduodamas ne pagal paciento norą, o pagal poreikį, atsižvelgiant į nustatytą paciento ligos diagnozę bei sveikatos būklę. Siuntimą dėl ambulatorinių gydytojo specialisto konsultacijos gali išduoti šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas.
      Šeimos gydytojas gali išduoti siuntimą pas gydytoją specialistą, kai mano, kad reikia specialisto pagalbos įvertinant bei skiriant pacientui tolimesnį gydymą.
      Gydytojas specialistas gali išduoti siuntimą, jeigu jo konsul­ta­ci­jos metu paaiškėja, kad reikalinga ir kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto konsultacija, pvz.: pacientą konsultavęs kardiologas nusprendžia, kad reikalinga endokrinologo konsultacija ir pan.
      Siuntime nurodomi jo išdavimo data ir galiojimo laikas, ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskirtų šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą. Be to, nurodoma, pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas ir siuntimo tikslas.
      Siuntimą brangiems tyrimams ar procedūroms (pvz.: kom­piu­terinės tomografijos ar magnetinio rezonanso tyrimas), ap­mo­kamiems iš PSDF biudžeto lėšų, turi teisę išduoti tik gydytojai specialistai, teikiantys antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
      Žinotina, kad pacientas gali pasirinkti gydytoją specialistą bet kurioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su teritorine ligonių kasa dėl gydytojų specialistų paslaugų. Beje, siun­time pažymėtas galiojimo laikas negali viršyti 30 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo jo išrašymo iki paciento užregistravimo gydytojo specialisto priėmimui arba įregistravimo į eilę gydytojo specialisto paslaugoms gauti.
      Gydytojas specialistas, konsultavęs pacientą, ne vėliau kaip per tris dienas turi pateikti atsakymą siuntusiam gydytojui.
      Gydytojai, išduodantys siuntimus ar pateikiantys atsakymus, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už siuntimo pagrįstumą, siun­timo ar atsakymo pateikimą laiku, tinkamą siuntimo ar atsakymo įforminimą ir į siuntimą ar atsakymą įrašomų duomenų teisingumą.

      Ar visada, turint siuntimą, konsultacija ir tyrimai atliekami nemokamai?
      Gydytojo specialisto konsultacija laikomas paciento apsilankymas pas jį turint siuntimą dėl konkrečios priežasties – tuo­met mokėti nereikia. Apsilankymo metu gali būti atliekami pagal gydytojo specialisto kompetenciją visi pacientui būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai, reikalingi diagnozei nustatyti, gydymui paskirti ar koreguoti. Reikalingi tyrimai turi būti atliekami ne­mo­kamai, išskyrus tuos tyrimus, kurie sveikatos apsaugos minist­ro įsakymu yra įrašyti į mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą.

      Į kokį gydytoją specialistą galima kreiptis be siuntimo ir gauti gydymo paslaugą nemokamai?
      Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu be siuntimo gali kreiptis į gydytoją dermatovenerologą ir už jo konsultaciją mokėti nereikės.

      Kada už antrinio bei tretinio lygio ambulatoriškai suteiktas gydymo paslaugas pacientui reikia mokėti?
      Yra tokių atvejų, kai tenka susimokėti už specialistų konsultacijas. Išvardysiu keletą.
      Reikia mokėti tiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo, taip pat jei apdraustas asmuo į specialistą kreipiasi be šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo. Mokėti reikia ir tuo­met, jei paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos – tokios, kurias pasirenka pats pacientas ir kurios nėra susijusios su pagrindinės (diagnozuotos) ligos gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui gydyti. Šios paslaugos gali būti teikiamos tik tuo metu pacientą gydančiam gydytojui leidus. Pvz.: paciento pasirenkamos papildomos fizioterapinės procedūros, kurios gali būti skirtos ne tuo metu pagrindinei, o gretutinėms ligoms gydyti, pacientas pageidauja atlikti kai kuriuos tyrimus ir kt. Visais atvejais, kai siūloma sumokėti, reikia klausti, kodėl.

      Tačiau, kaip rodo praktika, neretai gydymo įstaigoje kyla ginčų dėl mokamų ir nemokamų paslaugų. Kur patartumėte kreiptis?
      Jei suabejojote, ar reikia mokėti, neskubėkite pasirašyti sutikimo mokamoms paslaugoms, medicinos pagalbos priemonėms, paskirtiems tyrimams. Pirmiausiai klauskite jus gydančio gydytojo ar jo tiesioginio vadovo, išsiaiškinkite, kodėl prašoma (ar liepiama) susimokėti. Jeigu atsakymas jūsų netenkins, tuomet raštu kreipkitės į gydymo įstaigos administracijos vadovą. Jei nepavyksta gauti atsakymų gydymo įstaigoje, galite kreiptis raštu į teritorinę ligonių kasą.

      Šiais ir kitais klausimais galite kreiptis
      ligonių kasų informacijos telefono numeriu
      8 700 88888
      arba el. pašto adresu info@vlk.lt
      www.vlk.lt
      Paskelbta 2013-01-24


Puslapis 23
Už­ga­vė­nių šventė Plateliuose

      Tiek jau­nas, tiek pa­gy­ve­nęs plungiškis di­džiuo­ja­si nuo se­no puo­se­lė­jamo­mis Už­ga­vė­nių tradicijo­mis. Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko Pla­te­lių dva­ro svir­noje bū­re­lis Plungės diabeto klubo darbš­čia­ran­kių mokėsi Už­ga­vė­nių kau­kių mez­gi­mo su­bti­ly­bių. Mo­te­rys pir­miau­sia pra­dėjo nuo teori­nių ži­nių, vė­liau pe­rėjo prie šven­ti­nės at­ri­bu­ti­kos mez­gi­mo.
      Ko ge­ro, pla­čiau­siai ži­no­mos Už­ga­vė­nių kau­kės yra drož­tos iš me­džio, taip pat po­pie­ri­nės. Iš vil­no­nių ar pus­vil­no­nių siū­lų kaukes megzti imta neseniai. Jos yra labai pa­to­gios ir šil­tos, o tai la­bai svar­bu, nes per­si­ren­gė­liams daž­nai šal­tą Už­ga­vė­nių die­ną lau­ke ten­ka pra­leis­ti daug lai­ko. Da­lis numegztų kaukių buvo eksponuojama Už­ga­vė­nių kau­kių pa­ro­doje.
      Apie 30 klubo narių dalyvavo Užgavėnių šventėje – vijo žiemą, vildamiesi greičiau sulaukti pavasario. Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubo narių pasirodymas buvo įvertintas Žemaitijos nacionalinio parko padėkos raštu.

      Aldona Danylienė
      Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu
      klubo pirmininkė


Puslapis 25
Pasikeitimai, gydant II tipo cukrinį diabetą

      Lietuvoje apie 150 000 žmonių serga cukriniu diabetu, daugiau kaip pusė jų to dar nežino. Kas antras cukriniu diabetu sergantis pacientas yra vyresnis nei 65 metų. Susirgimų diabetu daugėja dėl sparčiai didėjančio gyventojų nutukimo, stipriai sumažėjusio fizinio aktyvumo, ilgėjančios gyvenimo trukmės. Cukrinis diabetas yra brangi liga. Tik vaistams nuo diabeto kompensuoti Lietuvoje išleidžiama 63,7 mln. litų per metus (2009 m. duomenys). O kur dar išlaidos savikontrolės priemonėms, hospitalizacijai, lėtinių komplikacijų gydymui, specialistų konsultacijoms, ligos pašalpoms, sumažėjęs darbingumas… Gerai kontroliuojant cukrinį diabetą, diabetinių akių pažeidimų riziką galima sumažinti trečdaliu, širdies ligų ir insulto – 4 kartus. Kasmet Lietuvoje nuo diabeto ir jo sukeltų komplikacijų miršta apie 3 500 žmonių. Tai beveik 10 gyventojų per dieną, todėl labai svarbu laiku diagnozuoti cukrinį diabetą ir tinkamai jį gydyti.
      Kadangi daugėja sergančiųjų cukriniu diabetu, atsiranda naujų vaistų diabetui gydyti. 2012 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos. Šiame įstatyme sakoma, kad cukrinį diabetą diagnozuoti, o II tipo ir gydyti turi šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas ar endokrinologas. Nedaug pasikeitė geros diabeto kontrolės kriterijai: alkio glikemija turi būti ? 7 mmol/l, glikemija 2 val. po valgio ? 8,5 mmol/l, HbA1c ? 7,0 % be sunkių hipoglikemijų (2005 m. įsakyme atitinkamai 4,4–6,7 mmol/l, < 8,9 mmol/l ir ? 7,0 %). HbA1c tikslas gali būti ir indivi­dua­lus – jauniems pacientams, nėščiosioms rekomenduojamas HbA1c ? 6,5 %. Seny­viems pacientams, ­esant sunkioms gretutinėms ligoms, tikslinis HbA1c gali būti ir kiek aukštesnis. Aptarkite su endokrinologu savo diabeto gydymo tikslus.
      Taigi, jeigu gydymas dieta, vienu vaistu ar vaistų deri­niu nėra efektyvus, pacientą turi konsultuoti endokrinologas ir skirti efektyvų gydymą: ar tablečių derinį su insulinu, ar tik insuliną, nutraukiant gydymą tabletėmis. Lietuvoje 31 % pacientų, kurių diabetas nekontroliuojamas (HbA1c > 9 %), gydomi tik tabletėmis. Taip neturėtų būti.
      Remiantis ministro įsakymu, labai paprasta skaičiuoti: 1 vaistas – 3–6 mėnesiai, 2 vaistai – dar 3–6 mėnesiai, 3 vaistai (išskyrus derinius su insulinu) – 6 mėnesiai; po 12–18 mėnesių, jei taikomas gydymas neefektyvus, reikia pradėti gydyti insulinu. Toliau tęsti esamą gydymą kompensuojamaisiais vais­tais nebegalima. Jei pacientas atsisako insulino, toliau gydant kompensuojamas tik metforminas ir sulfanilšlapalo preparatas, o trečią vaistą pacientas perka pats.
      Jeigu jūsų glikemijos rodikliai niekaip nepasiekia re­ko­men­duojamų normų, atsiranda ar progresuoja diabeto komplikacijos – pradėjo tirpti ar šalti kojos, pablogėjo regėjimas, atsirado skausmų krūtinėje ar gydytojas diagnozavo koronarinę širdies ligą, nedelskite, Jums būtina mažinti gliukozės kiekį kraujyje, taigi būtina keisti gydymą. Nebijokite insulino – jis gali būti paskirtas tik laikinai. Laikinai insulinas gali būti skiriamas, sergant ūmiomis ligomis, prieš operaciją, nėštumo ir maitinimo krūtimi metu. Gydymas insulinu gali būti skiriamas nuo pat ligos diagnozavimo, jei yra per didelis gliukozės kiekis kraujyje, randama acetono šlapime ar yra sunkios kepenų, inkstų, širdies, plaučių ligos, dėl kurių gydymas tabletėmis negalimas. Insuliną galima skirti įvairiomis schemomis, injekcijų skaičius gali būti nuo 1 iki 3–5 per dieną. Vienas iš galimų gydymo variantų – viena bazinio insulino injekcija prieš vakarienę ar miegą, tęsiant gydymą tabletėmis. Taip galima gerai sureguliuoti alkio glikemiją, tačiau glikemijos po valgio korekcijai bazinio insulino poveikio dažniausiai nepakanka. Lietuvoje dažniau yra skiriamas mišrus insulinas – „du viename“, kai vienos injekcijos metu pacientas gauna ir greitai, ir prailgintai veikiančio insulino. Šį insuliną gali­ma leisti vieną, du ir net tris kartus per dieną. Naudojant mišrųjį insuliną du ar tris kartus per dieną, gerai kontroliuojama glikemija tiek nevalgius, tiek ir po valgio.
      Kiekvienas diabetu sergantis pacientas turi žinoti, kad HbA1c tyrimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kas 3–4 mėnesius (iki 4 tyrimų per metus), tyrimą skiria šeimos gydytojas. Tik diagnozavus diabetą, pacientas turi būti konsultuojamas endokrinologo, jei HbA1c > 8,5 %, arba po 6 mėnesių medikamentinio gydymo HbA1c išlieka > 7 % ir ištiriamas dėl lėtinių diabeto komplikacijų – konsultuojamas oftalmolo­go, neurologo. Jeigu diabeto kontrolė gera, endokrinologas turi pacientą konsultuoti vieną kartą per metus. Tik laiku diag­nozavus diabetą, tinkamai jį gydant, galima išvengti ar atitolinti diabeto komplikacijas, ilgam išsaugoti gerą savijautą, sveikatą ir darbingumą.

      Gydytoja endokrinologė Vaiva Šarkovienė
      VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė
      Santariškių klinikos


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, A. Rimkutė, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 5000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.